Page 12

!"""#$ %%&'%($ &%)$ *++()$ ,)-.*'+-)*&! "#$%! &##'()'! /&#$ !"001$ ,)-.*'+-$ !"""$ 2$ 344!5$ 2$677&)*%'.%,(%8.1$9.()(++:%1$;.,%<++<$:%$ =%)67()*#$ >%-'$ ?%%8&+8$ +8$ @;;)87,$ 677A &)*%*++()&$ *(%=.-)'$ :%$ 677&)*%'.++-)%'1$ (@A ;.'%87,$ !""3$ B%(()88%$ *+8&.-=%'++-)76)$ *+6;+&)'&)++8)$ .-)%(%($ :%$ !"""$ BC$ 7&7A '.%,7&*+88%1$ 3443$ D>BE$ 6%<)&'-%8'77A -)$ 677&)*%'.%,7&.&#$ BFF'%&$ !""G$ 2$ 3440$ 677&)*%*++()&$677&)*%'.+-..')()&'.$%)8.'.$ @;.'%:%8%1$+()$!""H$2$!"""$*+6;+&)'&)++A 8)A$ :%$ 677&)*%'.++-)%$ +&%*+88%$ :79%'%:%#$ B.6%$ ..&6I-*$ +()$ '%%&'%,%$ 677&)*%*++()$ %(<A$:%$*.&*%&'6.$*@-=%(.$*@-<%&'.$-%*.8A ,7&()*7$ *@-<*++()8%#$ B%%&'%&$ *+6;+&)'A &)++8)$.-)%(%#$J+'+($>%-'$?%%8&+8$677&)*%A *++()$.8,)&'.$;.,%<++<),.$E%-.$E(()*=..$:%$ K.)8+$ L+&'%M)$ NO#$ &P88)%%&'%;I.=%(.$ ;PA 9.8,%'7,$6I(.&'7&@9'7($3443#$%%&'%($-IIA *)6%&$E(()*=..$Q>77&)*%*++()$(%7(7R$*+6A ;+&)'&)++8)&'#$

344!#$%%&'%&'$+8$*++()$,)-.*'+-)*&$E<+$U7&A &%*7$'P'%-$3#.$4!5146#%1748#$/&#$!"0!5$2$;)%A 8)&'1$;.,%<++<$:%$677&)*%'.<.(%8.#$V@;.'%&$ !"N4$B%-'7$677&)*%*++()$*(%=.-)$.-)%(%($/@;#$ E<+$ U7&&%*51$ !"NO$ B%(()88%$ *+8&.-=%'++A -)76)$:%$!""H$&%6%&$6%<)&'-%8'77-)#$BFF'%&$ !"HN$ 2$ !"N4$ :%$ !"NO$ 2$ !""3$ B%-'7$ W$ V%&'.A 677&)*%*++()&1$+8$%(%'.&$!"NO$677&)*%*++A ()&$ *%66.-%8&%6M()A$ :%$ *(%=.-)@;.'%:%#$ X()$ !""0$ 2$ !"""$ *%$ 677&)*%*++()$ 8++-'.+&%A *+88%$ :79%'%:%$ 8)8<$ +8$ P9'(%&)$ !""N#$ %%&A '%&'$D>BE$B%-'7$Y)()%%()$:79%'%:%$:%$@;;.:@7,#$ Z.8,.$%%&'%'.$:++*&7($+8$'+)6787,$;%(:7$'+A -.,%),$*+8'&.-'.$:%$.'.8,7&)1$*%;)'%%(&.('$+8$ -.6+8,)'7,$@;;.9++8.'1$67-.'&.'7,$:77-,.$ ;)((.$ :6$ @;;.*&$ '%-=)()**71$ %-.8,%'7,$ &79A '.),$677&)*%@;;.%&7'7&'.<%$D.&')&$:%$=I()&A 6%%(1$*+--%(,%'7,$@;.'%:%'.$)<%*P(<&.'$.8.A &.'I).8,7&'#$L++()&$+8$%=%'7,$77&)$.-)%(%&),$ :%$ :%[[A;+;677&)*7'.$ '%-=)&$ -P'6)677&)*%$ +&%*+8,#$J+'+($L%,-)$V.)=%'.<):%$344"#$%%&'%$ 0#$:778)($*++()$(@;7%*'7&.(#$

L++()$&%%($;I-%&'$344G#$%%&'%$-.8+=..-)6)&'$:%$77.$\%A 6%9%$*+8'&.-'*(%=.-)$.&)'(7&'#$V%=%$+8$8PP,$'%%&$%9:7$ ;++(.#$!4$\%6%9%$*(%=.-)'$8)8<$97(*$;79*A$:%$(FF*;)((.$ &%%M7&),$*++()$344G#$%%&'%($?%%;%8)$*)8<)'7&.8%#$

T%%,.$ 6.).$ *++()6%:%(.$ 344G#$ %%&'%(#$ E(76)8.$ @;;.A 9++8.$&%)$(@;7*&$-.6+8,)'7,$:%$=@.')$*%&7'7&&.$!""S$ 8)8<$&)&&.;II%&$9++8.&&.$9%**%&$+(.6%$*%9.$6%:%$=%A 9.('#$

];.'%:%$*''1+4!399(1!;(+**Y(FF,)%8&%6M.($QD((.-)8+R$ 344G#$%%&'%($K+((%8,)&$^'-._9')&$`XZa^$b.&')=%()(1$*7&$ +6%&$*%'.<++-)%&$&%%=7'%')$W$*+9'#$Q:++1$4')c$'.<7'&.M$ 3444#$%%&'%&'#

D((.-)$ ;I.=$ N#$ 6I-'&)($ 344O#$ %%&'%(#$ LP(%&$ +8$ 9.()(++:%$ *+)! ,-+./012! B.%'-)A$ :%$ >77&)*%A 677&.76)$ 677&)*%+&%*+88%$ :79%'%:%$ %%&A '%)($!""S$2$344"#$B%$+8$(@;.'%87,$B%-'7$>L$ +M+.$.-)%(%($!"0G#$%%&'%($/@;#$?%%8$K%-<.(51$+()$ D((.-)$ =))6%&.),$ @;)(%&)$ *+6;+&)'&)++8)$ .-)A %(%($B%(()88%$*+8&.-=%'++-)76)&1$+8$B%-'7$>L$ *+6;+&)'&)++8)@;.'%:%$ 344"#$ %%&'%$ &P<)&.&'#$ T.&'(7&'$:79)M$>%-'$?%%8&+8#$

];.'%:%$ *''1+#! 500'1+#4.$ 8++-'.+&%*+8A 8%$*..(;)(()@;)(%&'.<%$!"#$6%)($3443$d=.)'&)&1$ -.)&)$*@-<.)6%&$;78*')&e$f-))'$f.-.8,1$E88)*A *)$E-7=I()$/a(%8*51$>.-(.$`%%-1$>))8%$V%%8.A &%%-1$E88.(%$VII8.(%),1$K.(.8$L@-=.(#$E88.(%$ VII8.(%),$ :79.8,%M$ ZX$ *..(;)(()%8&%6M()'$ %%&'%&'$!""S#$

Profile for Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Advertisement