Page 11

!"#$%&''()&$'&*+($,-*./$'(0$+&&'0)()##/0$10*.)2#*0)'$!"#$%&''($3'4$56789$10*.)2#*$566:$;$5666<4$ =($#>$/?@.2(>&1$=(*2&$AB$56C84$(('2(/$2*#+@.20$.*0(/(/$3?@4$!&"&'2$A.2'(<9$2DD2('$=(*2&$+&&'0)(E )##/0'$2*#+@.20?@.2(,(>($(/(2.'$56FG9$#/0$568H$;$5665$?@@.(/(,&I(2(,(4$J#2#/$KL*0$B&&'$/?@&()2&'./$ =M$(&/('$566C4$(('2(/$)##'$/?@.2(,(2."(4$A-*)0+0'2$N--*0O$*.)#*10/-I.1(>.$/?@.2(,(2.$(*N$;$7GP$ Q//.*0E)##/0'$2DD2(N(1$'00>'.2.'2$/?@.2(,(2.'2$)*+%,"-.+/%3:4$*.('$@(*.+(/$'.*N('<9$)0+/$%1#''/$$ 3%##'((*9$74$*.('$@(*.+(/$'.*N('<$,($!2#34%522.($374$*.('$N('()&/2$F4<4

5#$$-%&267%3/?@.2(>&1$=(*2&$AB$56689$?@4$R(0).$S0E O#@&&<$)##/0$>(0')##*0$..'$56684$(('2(/4$ =*00>$B#TI$ 2DD2(O$=(*2&$ABE'$(/4$:UUC4

566UE>1(2./$ (('2(2./$ /.020$ +02+.01$ N?0+(/&'0$ N-/0'E +((0/+($ )L/('2(+0'.)'4$ A&&'0)()##/0$ N0/0'2/('2.$ ,($ ?@0/('2.$4=2#>$2-$2#=+(.+#$566G4$(('2(/9$*(IN&'N(E I./0'2.$)#>)&*''01.$B#@.>I((".>$566F$,($`>>'O*&T)$ 566G$10@/#+(>14$R('()&/$10*0".>2$H-2%B##2$3=(*2&$ AB$ ?@.2(,($ (/(2.'$ 56FU4$ (('2('29$ #'()#>>($ ,&I(2(,($ 56FC$;$:UUF<9$N('()&/2$74$?@4$)->+/%!'==<

B/(''0)(/0'.$)02(**0$.*0(/(/.$@(>0$Q//.*0E )##/0'$(/&'.$&'/>4#%&'>'$566C4$(('2(/4$ J#2#/$ #>$ B&/1(*$ B&1&$ 3N0I+(N(*,&"(<$ ,($ ?@0/('.1$ 566G4$ (('2(/4$ B&1&$ 2DD2('$ =(*2&$+&&'0)()##/0'$566C$;$:UUC4$

B##/0$8C4$(('2(@-.N(/$566H$.'0>.O$)##E /0$ N-0)'.'$ '((/0'$ C+/+-% !"#?+-(% DE2F ='.4G% /?@.2(>&1$ 56684$ (('2(/9$ ?@4$ !0>#$ B?0N<9$ )/(N.*0/$ )::% C4-(*+#?<$ [0/10$ 2(&'2$)?>./.O$+(,(>1&'*(')&'2.'2$Q.'E 20'$566UE>1(2.$`$@##/./4$

!('2(2./$ 56G7$ ;$ :UUH$ 2."&2'.'$ )##/0'$ )0*,(>1&'?@.2(,($ ,4#$%&4#3$%,&I.>1(+0'./$>-02.*0>"4$ Q2.>1&'$56664$(('2($(@*0//0'a$[*002$R#/+.*9$A(*0'$Z0/#'#>9$ Q.*#$=#>)(9$_00+EK&I(>$R()).*9$=(*+#$_#>"4$

B#>2'.*2$=M$(&/('$554$N..O*&(*0/$56684$Q22.)(>1./.$2&/0$VI*0'2#@I$W0//0O(/1$X/&T)0$89#:7+'(;<$Y*@I.E &'$;$QN($Z(>1'O.*"9$B(*+.>$3Z.@+(>><$[&0'$3/?@.2('$=(*2&$AB$56679$?@4$!0>#$B?0N<9$Q&*\10).$;$]./.>$ KL*".>'$3Z#)&2(<9$!+#*$;$A(*0/00>($R0/0+(($3N#>$S.^)L//<9$Q//.*0E)##/0$#*).'2.*9$=M$)(++.*)##*$310*4$ B(*0>$].*>.<9$10*0".>2$Z(&*0$_0*@4$)..+=4->+%2#?4-$(++#$(%/4'/'@:+.4A4%B$-2%&@$09$'.//."($2-I0'2(20$ 2.+($CC4$'L>>0@-.N(4$!0>#$B?0N$/?@.2('$=(*2&$AB$/(&/&$.*0(/(/$56F6$3?@4$!/+($B&*2>(<9$#>$(('2('2$568C$ =(*2&$AB$/(&/&?@.2(,(9$#/0$56G8$;$5667$#'()#>>($,&I(2(,(4$

Profile for Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Advertisement