Page 10

!"#$#%%&'(&'()**+$,'-.%/*0+"10(!""#"$%&'()(2#3-"4 0'1*/(5'.0*(67(89:;()**+$,'0"%%.$'(".$'#'#<(,%%#$( #3-*''+0'#(=#$,%%#$(0>1'?'#@( 6**+$,'0"%%.$'(".$'#'(0''+0'0$(89:A@(''+0'#(2%#$(+*4 #"0*/('#@(89B8<@(C""0".(D>E$F(6'."(C3#/)>"F(7'$(7#"$1( &'( G*00( 7'.*#$1( %#$/( "+$)"+"/( #3-"0'&'/@( H')'#( ,*.4 +*+"#(%#$/(?""#(I1/."+(C*1J(&'(K''1(G%++F(,*$/(#>,+$/( "11"(#3-"0')$+0("/'+$(3--$)'@(

IJ%( G*++',( %+,'+( 1>E'( )**+$,'E'.$/*+"( -.%O#"")"( #'$")'#0( ,*$( Q,+1"+( %)'( ,%%#$( ,"+,+"#0@( 5")'( ""+0?300"#(E','0$(%.J'1$+"".$)'(#'+0")**+$,',%%#$/"(3-"0'&'0"#"(0>$"1/*+,*.+*+$@(7*1'(-.%O#"")"(%#$( ,""#-$##$)>1J$&'0"(-"'#",'+?*J'F(+$$+(67;6%/5/#)%?+--/.+%/1@/#+-"1%3++-)./.001)%A++$"-%/1@.1/--)B( 2"+$'#J*(5'##$11'(6**+$,',"+,,%%#$(X$#$''#$1'F(1QQ/1"(W##".$4,%%#$(1%%.0"%+',%1/<@(6**+$,'"#*('."14 /')$+",+(,%J*(U3*1'4W"+0$+(1>J$(G*++',(?'&'/*+0(5'.0*+(0''+(+$++"(+"'/'()**+$,'#$1"(,3.JE'.$/*+@( C/3+#)%2)B/-%#/%01+1)-".-%4))%D"-#)%3++-)./.001)B"%03/5/("1)-#%.00-#EEB%.+)%-)B"3")B%3++-), ./F22"/-+#+-#"@/%5'1A/-#2001#8(H3-.*+,%%#"(%0+$0$(#>E")'#0(&'(,'*J")'#0@(=,+(",+%%0$#$+")'$/(+3-4 .*+,%%#"( %#$( *01B//5)/% GC&,-% >)$/-201)-8( 89:9@( ''+0'( '-.$##$+( ,>$+$/( +"'#( Y"+0$?'#$#( 2?'+',*#0<( H/11"% I004/J%K1@/%C/2)4/J%<@0%?+--/.J%D22%L/4-M"$@J%D4B1/%*+$B%N&)11OJ%G/B"PB/%Q/-2/$A/4%NG/B)/% H+$"3OJ%H/B$)%?+--/.%NI")5/#"@)A/OJ%<4B$"-%I")5/#"@)A/8

L3*,%J*/"(U$$/*(-".$%%/$#(%#$(QE$+,%1/#$,*+("#*+("00"(1>E0*/(.%E,"+0$(Q.$0*+$F( +-%./$->"?$F(#'*->"?',*$/F(#%"1J*$/F(',0*+$(&1"@(U3O*+'/(+-%./$->"?'#$+"/(W#4 ?'+(8@(?""O.*'.$#(89M;@

P+"0"J"?*+Q#"?''0*+( /"0+")O.$+( 89M;@( R7%+&'+3$0*S( "0"14 /'O(PP(,*.+*+(T(K''1*+(6"$1'.0F(C""-(C*$+F(6'0$(5*.$@

D'+,-*E,-$##$/"( 3-"0'&'( &'( )"0+'+'.?")>1J$&'% H/+20% <4#R04)%0*1/(89:M@(''+0'#@(I10Z%1(#3-"0'+(5'.0*(67(89BB( 23-@( I*J*+0( 6"0+'<@( [#$( 5'.0*( 6"0+'+'.?",#*O$( '+*0'&'( 2899A<(&'("+$)""+@(5*11$+(%1(H/1"5%I//4"-//$8%

L3*,%J*/"( ?3$)*( #3-*''+0'$#( 311"+0*+( ,%%#$#( +3#)$/'( +3-4 .*++$/")"/( ?>#$+)'$+0"( 3--"'+*0*+0"J'@( 89MM@( ''+0'#( 0",,$+$/( 1""/( 7".'?'( 2H%%)"<( 1$1J( I'NE"1$( 2H',+')''<( )**+$,',%%#$J'@( L%%."/()**+$,*/(7".'?'#0()>1J$+$/()"$#(&*O'(89MM@(''+0'('*J*+0$+@(*++, -)./.001)%.""12)11)0$."-#$)%"-)3"4"%5'1)-$")-%01)%678%9%:78%/2$)11)1%67;7%% </=("4)--"8%%

U'*#&'(*/#)%>+$)(2#3-"0'1*/(5'.0*(67(89MM@(''+0'#(,%%.$/$.$J"".$)$+"( ".$'#'#F(3-@(D'#?"(U"-$,<(,%%#$(1'$+,%%.$(&*E'0')'+F(89M:VMM(3--"''+0'@

Profile for Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Advertisement