Page 1

P

O

R

T

E

L

L

E

F

O

N

L

O

Landskabsarkitekt MDL, Urban Designer

I

L

O

L


Landskabsarkitekt MDL og Urban designer med afgang fra 2014 Københavns Universitet, KU Science. Specialer indenfor bæredygtig byudvikling, klimatilpasning og LAR, biodiversitet, grøn infrastruktur, post_industriel transformation samt beplantningsstrategier, herunder udarbejdelse af planteplaner. Planter, landskaber og natur ligger især mit hjerte nær! Er nu i gang med en efteruddannelse indenfor naturbaseret terapi og terapihaver. Jeg har i mine tidligere ansættelser beskæftiget mig med alle opgavetyper indenfor faget, lige fra konceptudviklings-, design- og projekteringsfaser, og i både i den store og lille skala. Derudover kan jeg bidrage med den nyeste teoretiske viden samt de tværfaglige og personlige kompetencer, som jeg medbringer fra studiet og min tidligere erhvervserfaring. Den flerfaglige og alsidige erhvervserfaring har givet mig kompetencer og viden indenfor områderne kommunikation, sprog og formidling, den tværfaglige tilgang, de analytiske kompetencer, samt indblik i børn/unge og læringsmiljøer, som jeg kan drage nytte af i den daglige opgaveløsning. Som person er jeg positiv, energisk, nysgerrig, hjælpsom og selvstændig. Mine fritidsinteresser omfatter mange skønne ting i livet såsom natur, vandreture, yoga, have, rejse, læsning, svømning og hunde. Jeg bliver aldrig træt af begejstres af det smukke, der omgiver os og at altid ville lære noget nyt! Portfolioen præsenterer et udpluk af forskelligartede projekter, jeg enten har lavet individuelt eller i team i forskellige professionelle sammenhænge gennem flere år.

PROJEKTER

E L L E N

O L L

Landskabsarkitekt MDL, Urban Designer e l l e n o l l @ h o t m a i l . c o m +45 60 56 59 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Staurby Skov Geografisk Have Aabenraa Kirkegård Erritsø Kirkegård Sofiendal Enge Det Ny Skt. Joseph Fællesskab Årslev Stadion Parkbebyggelse Lauritz.com Co_Habitations Faste Batteri Sydhavnsskolen Urban Surf A Childhood Landscape Øresundsparken Urban Teen Jungle


1

Staurby Skov ved Lillebælt mellem Middelfart og Strib

Registering og analyse_ kulturhistoriske og naturværdier

Registering og analyse_ skovlandskab og rum

Diagram_ Hjertet_ Det centrale mødested

STAURBY SKOV HELHEDSSPLAN _2016_2017 Vunden konkurrence. Helhedsplanen for Staurby Skov er udarbejdet for Middelfart Kommune i et samarbejde med Landforce v. Anders Busse Nielsen. Visionen er, at Staurby Skov skal være for alle – også naturen. Derfor har det været centralt, at vægte naturbeskyttelse i fht. benyttelse. I fortslaget er der både blevet plads til et område med urørt skov, forkellige former for produktionsskov, samt åbne arealer, hvor både vildtet og sommerfuglene kan være. Der er udlagt cykel- og vandre- og rideruter, samt MTB-spor. Der er en hundeskov med hvalpegård, formidlingscenter mm. Der er således plads til både motion, leg, undervisning og meget mere i den bynære skov på 120 ha. Planen er blevet løst i tæt samarbejde med kommunens forvaltning, de fremtidige brugere og borgerne i kommunen. Centralt i dette arbejde har været samordning og kommunikation, så alle parter både følte sig hørt og kunne blive tilgodeset. Planen for Staurby Skov er tiltrådt af byrådet i sommeren 2017 og de første tiltag er iværksat. Min andel i projektet er al grafisk arbejde, samt skitsering og udvikling af projektet. Projektet er udarbejdet under min ansættelse hos Moos+Looft Landskabsarkitekter MDL. Høringsbogen er tilgængelig under: https://staurbyskov.middelfart.dk/~/media/Responsive%20Subsites/ Staurbyskov/Files/Staurby%20Skov%20MASTERPLAN.ashx. Forslaget_ Fremtidige skovudviklingstyper for

Forslaget_ Ruter og faciliteter


2

GEOGRAFISK HAVE I KOLDING MASTERPLAN _2017_18 Rådgiver Geografisk Have skal være en attraktiv national topattraktion. En grøn oplevelses- og opdagelsespark og mødested med en unik plantesamling, inspirerende haver og en helt særlig historie. Strategiske indsatsområder Der arbejdes for at udmønte visionen ved at fokusere på 3 indsatsområder i perioden 2017-2020. De tre områder er ”Udviklingsplan”, ”Plantesamling” og ”Haveoplevelse”. Der vil blive arbejdet på alle tre indsatsområder i hele perioden, men med forskellig intensitet. Der vil f.eks. være meget fokus på udviklingsplanen i starten af perioden. Intentionen er at udvikle en mangfoldig plante- og haveoplevelse. Fundamentet er Aksel Olsens tanker om en Geografiske Have, hvor planterne er placeret efter oprindelsesland – præsenteret i stemningsfulde miljøer. Havens nye konceptdesign har sit afsæt i havens 100-årige historie og Aksel Olsens gamle haveplan. Den nye plan forbinder havens geografiske områder med oplevelsesområderne omkring havens rygrad – rækken af de 100 år gamle egetræer. I selve Geografisk Have udvikles de geografiske afdelinger, herunder den historiske Syvdal. Planen omfatter desuden et nyt væksthus, en vandhave, idéhaver og en stor dyrehave, samt rosenhave og Kolding Miniby. Min rolle - skitsering og al grafisk arbejde. Projektet er udarbejdet under min ansættelse hos Moos+Looft Landskabsarkitekter MDL. Se visionsplanen i sin helhed under: http://geografiskhave.dk/wp-content/uploads/2015/06/Udviklingsplan-2017-for-Geografisk-Have-og-Aksel-Olsens-hjem.pdf


3

AABENRAA KIRKEGÅRD UDVIKLINGSPLAN _2018

Diagrammet eksisterende forhold viser områder med kister, indtegnet med lyseblå, mens og urner er mørkeblå.

Rådgiver Aabenraa kirkegård er en af landets største og kendetegnet ved sine krigsmonumenter og gravminder fra de flere krige gennem historien. Kirkegården ligger centralt i byen. Aabenraa kirkegård har i dag ca. 2.250 kistegravpladser og ca. 1.200 urnegravsteder med plads til op til 8 urner. Hertil et område med mulighed for anonyme nedsættelser med plads til ca. 2.145 urner. På baggrund af analyser af befolkningsudviklingen og behovsberegninger regnes med et fald i befolkningen på ca. 10 % over 60 år. Denne udvikling har skabt behov for omlægning af kirkegården for at fremtidssikre kirkegården. Konceptet Kirkegården er favnet af træer og hække. Den centrale hovedakse tegnes af alléen med søjleeg, der er spændt ud mellem de to hovedadgangslåger i nord og syd. Tværgående alléer danner den sekundære struktur, der indrammer og afgrænser forskellige områder. Kapellet er indskrevet i en sammenhæng med et haveanlæg på tværs af hovedaksen. Fritstående træer danner en punkvis struktur rundt på kirkegården. Kirkegården er inddelt i tre zoner med forskellige præg: skov, park og have og hertil kommer et ekstra lag - de bevarede gravminder, der ligger spredt rundt på kirkegården.

Forslaget

Diagrammet viser fremtidige placering af urne- og kistegrave i forslaget. Urnegrave er vist med mørkeblå, mens kister er lyseblå.

Min rolle - skitsering og al grafisk arbejde. Projektet er udarbejdet under min ansættelse hos Moos+Looft Landskabsarkitekter MDL. Udviklingsplanen er et eksempel på en række udviklingsplaner for kirkegårde, jeg har udarbejdet hos Moos+Looft.


Urnehave Nord

Sag : Erritsø Kirkegård Rev. d. : Opgave: Anlægsentreprisen Rev. d. : Emne : Oversigtsplan Rev. d. : Rev. d. : Mål : 1:250 Sign. : EO Tegn. Nr: 1 Dato : 9. 01. 2018 moos+looft aps, landskabsarkitekter MDL

C1

Graverbygning C

4

SIGNATURFORKLARING Materialer jf. beskrivelse

Slotsgrus med brostenskant

OB-belagt asfalt med brostenskant

Eksist. bøg

ERRITSØ KIRKEGÅRD

Piksten

Kranseplads

_2017_2018 Chaussésten med brostenskant

E

E1

Urnehave Øst

Bøgepur

Hovedprojekt

Blomstrende buske

Mint arbejde: skitsering, projektering og grafisk arbejde. Projektet er udarbejdet under min ansættelse hos Moos+Looft Landskabsarkitekter MDL.

Stauder, kistegravsteder

Stauder, urnegravsteder m.m.

A1

Stengærde

Klippet takshæk

A

Knudebeskåret lind

B

B1

Bærmispel

Kirke

Bænke

Eksist. grav

Ny Låge Entreprise Planudsnit

NOTE: Alle mål og koter er vejledende og skal kontrolleres på stedet.

NORD

Vand

D1

CL hæk

D


5

SOFIENDAL ENGE ETAPE I _2016

P

P

P

De to bykvartere adskilles af et grønt strøg, som friholdes for bebyggelse. Via det grønne strøg trækkes det åbne land ind mellem de to bebyggelser og kobler sig på Mulighedens Park, og sikrer hermed en af de overordnede grønne forbindelser i Aalborg. Omkring hver grønning etableres de overordnede stamveje hvorfra stikvejene fordeler trafikken ud til de enkelte bebyggelser.

Fælles grønning med LAR

Fælles grønning med LAR

Grøn bolivej P Shared space

Diagram_ grøn boligvej

Diagram_ fælles grønning

Diagram_ sigtelinjer og grønne forbindelser

Øvers visualiseringer for Etape I forskellige boligtyper (Ill. KPF Arkitekter) I midten masterplan for hele Sofiendal Enge området (Ill. KPF Arkitekter)

P

Udbygningen af den nordlige del af byudviklingsområdet Sofiendal Enge i Aalborg (45 ha i alt), sker i overensstemmelse med den overordnede strukturplan, den nye lokalplan og under hensyntagen til det omgivende landskabs karakter og de eksisterende grønne kiler. Ønsket i lokalplanen er at udvikle et grønt kvarter med stor boligvariation og et bredt udbud af attraktive opholdsarealer for beboerne.

P

Leg og ophold P Landskabsplan 1:500 for Etape 1 (originalen på A3)

Ubebyggede arealer mellem boliggrupperne skal fremtræde som grønne fællesarealer med havekarakter. Her etableres rekreative faciliteter til f.eks. leg, spil og sport samt mindre udeopholdsfaciliteter (bænke/borde f.eks.). Det grønne “kiler” sig ind mellem bebyggelsen, så der dels skabes god visuel og funktionel adgang til de grønne områder, og dels for at sikre de nødvendige vende- og manøvrearealer for den interne trafik. Mit arbejde: skitsering, design og detaljering af udearealer for Etape I, LAR, beskrivelse, beplantningsstrategi, grafisk arbejde. Projektet er udarbejdet under min ansættelse hos KPF Arkitekter (nu Erik Architects).


5

Detalje plan af boligtyper E og F med udearealer (originalen i 1:200)

Snit gennem hele projektomrĂĽdet (originalen i 1:200)

Detalje plan af boligtyper A og C med udearealer (originalen i 1:100)


6

N

DET NY SKT. JOSEPH FÆLLESSKAB _2016

Totalentreprisekonkurrence udbudt af Lejerbo i samarbejde med Københavns Kommune. Konkurrenceforslaget vandt 2. plads. Team bestod af Daurehøj Erhvervsbyg A/S Arkitekt og landskabsarkitekt: KPF arkitekter og Erik Møller Arkitekter, Ingeniør: Oluf Jørgensen.

Situationsplan 1:500 (originalen på A3)

Konkurrencen omhandlede følgende tre delelementer: nybygning og indretning af mellem 90 og 104 ældreboliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer. Servicearealer - i tilknytning til ældreboligerne. Seniorbofællesskab – indretning af mindst 30 boliger med tilhørende fællesarealer. Boligerne og servicearealet (A, B og C) skal placeres dels i et nybyggeri på ca. 7.500 m2 og dels i eksisterende kloster på ca. 3.600 m2 ekskl. kælder. Konkurrenceopgaven omfatter: Disponering af bygningernes indhold og funktioner, Samlet disponering af ny bebyggelse på grunden m.h.t. placering af bebyggelse og sammenhængen med eksisterende bygninger og de omgivende arealer, Disponering af udearealernes karakter og anvendelse – herunder ophold/rekreation, kantzoner, adgangs- og parkeringsforhold, affaldshåndtering m.v.

Visualisering _ set fra Strandvejen (Ill. Erik Møller Arkitekter)

Visionen: • Det Ny Sankt Joseph Fællesskab skal være et hjem hvor de ældste københavnere kan få en værdig, sanselig og oplevelsesrig alderdom med fællesskabet som et centralt omdrejningspunkt. • Det Ny Sankt Joseph Fællesskab skal være en oase i byen med ro og natur, samtidig med at den tætte forbindelse til byens tilbud og lokalmiljøet forstærkes. • Det Ny Sankt Joseph Fællesskab skal videreføre Sankt Joseph søstrenes værdier for fællesskab, fordybelse og mangfoldighed. Snit og facade opstalt: set fra vest (originalen 1:200 på A2)


6

DET NY SKT. JOSEPH FÆLLESSKAB _2016

Forslaget indeholder 90 plejeboliger og 34 boliger i seniorbofællesskabet. Plejeboligerne er disponeret langs en korridorgang, med udsigt mod enten gårdrum eller omgivelserne. Fælles opholdsarealer i enden af bygningen med udsigt mod syd og vest. Friarealerne er disponeret således, at meget af den eksisterende beplantning bevares. I tilknytning til bygningerne er der disponeret med terrasser og i haven er der en sammenhængende sti. Ved ankomsten fra Strandvejen er der langs hele anlægget et hævet niveau, som ligestiller ankomstarealerne og giver en god tilgængelighed ind i bygningerne. Friarealerne er godt disponeret, og der er udlagt fine forskelligartede områder til benyttelse, hvilket vil medvirke til mange forskellige oplevelser. Mit arbejde: skitsering, design og disposition af udearealer, LAR, plantestrategi, beskrivelser og tilbudslister, det grafisk arbejde. Projektet er udarbejdet under min ansættelse hos KPF Arkitekter (nu Erik Architects).

N Situationsplan med stueplan 1:200 (originalen på A1)


7

ÅRSLEV _2016

Vinderforslag for totalentrepriseudbud for bæredygtig almen boligbebyggelse. Afd. 55 Lensvej, i Årslev, på Fyn er udbudt af CIVICA for byggeri af 40 nye almene boliger, i alt 4.080 m2, til opførelse 2017-2018. Team med Hans Jørgensen & søn A/S, KPF arkitekter A/S, NIRAS A/S. Civicas vision for stedet at skabe et bæredygtigt alment boligbyggeri, og – indenfor den økonomiske ramme - med en helhedsorienteret tilgang, at anvende flest mulige og bedst mulige bæredygtige løsninger for det samlede projekt. Bebyggelsen ligger koncentreret omkring et fællesareal, en grønning med en lang række sociale funktionaliteter som legeplads, frugttræer, regnbede og overdækket udekøkken. Fra grønningen er der adgang til alle boligerne via en privat gårdhave med skur og parkeringsmulighed. Grønningen fremtræder oplevelsesrig samtidig med at “shared space” sikrer mulighed for at beboerne ad smalle befæstede vejudlæg kan liste bilen gennem grønningen helt hen til boligen.

Visualisering _ view fra syd (Ill. KPF Arkitekter)

Visualisering_ model set fra SV (ill. KPF Arkitekter)

Gæsteparkering, handicapparkering og affaldscontainere (molokker) er placeret ved indkørslen til området. Arealerne mellem husene udlægges til eventuelle køkkenhaver og i det omkransende engareal med spredte træer og buske etableres en fælles terrasse ved regnvandssøen nord for bebyggelsen, og mod syd et bold-spilsområde og en bålplads. Bebyggelsen opføres i 1 og 1½ etage med grønne tage, der får bebyggelsen til at lægge sig fint ned i landskabet og fremstå som et smukt overgangsled mellem byen og det åbne land. Byggeriet opfylder kravene til DGNB sølv certificering. Mit arbejde: skitsering og design af udearealer, LAR, beskrivelse, tilbudsliste med plantelister, grafisk arbejde. Projektet er udarbejdet under min ansættelse hos KPF Arkitekter (nu Erik Architects).


7 Regnvandssø Fællesterrasse Køkkenhaver P

ÅRSLEV _2016

Oplevelsessti

Køkkenhaver

P

Leg

LAR Afledning af overfladevandet sker lokalt på en bæredygtig måde. De fleste belægninger er permeable med stier og pladser i stenmel, parkeringsbåse på gæsteparkeringsområdet og manøvrearealer med græsarmering, mens vejen er befæstet med belægningssten på kørearealerne. Al overfladevand nedsives lokalt eller afledes enten i underjordiske rørledninger (eller i åbne vandrender i belægningen) i regnbedene eller andre nedsivningsområder i midten bebyggelsen eller ledes videre herfra mod nord i den store regnsvandssø, hvor man udnytter den naturlige topografi på grunden. Regnvandssøen opleves som et naturligt og æstetisk smuk vandelement med skiftende vandstand alt efter vejrbetingelser og kan fores med en lermembran, for at forsinke nedsivningen yderligere. Der kan etableres evt. et overløb til kloaksystemet (for tilfælde af ekstreme regnhændelser). Vandet fra søen kan også benyttes til vanding af beboernes køkkenhaver.

Grønningen/ LAR Shared space

Grønningen/ LAR

Fællesområde

Shared space Køkkenhaver Køkkenhaver

Shared space Køkkenhaver

Oplevelsessti

Forsinkelse og fordampning fra boligernes tage

Grønne tage på alle boliger

Permeable belægninger

Biodiversitet i beplantningen

Bålplads

N Landskabsplan (originalen i 1:500 på A3)

Bæredygtighedssnit med opstalt (originalen i 1:200 på A3) (Ill. KPF Arkitekter)

Nedsivnings-/ forsinkelsesområder

Shared spaces med fællesområder

Dyrkningshaver til fælles produktion af grønsager mv.


8

STADION PARKBEBYGGELSE _2016

Vundet konkurrence for Stadiongrunden i Silkeborg, med grundareal et ca.: 13.340 m² og 8000 m² etagebebyggelse.

N Situationsplan 1:500 (originalen på A3)

Visualisering_ model set fra SV (ill. KPF Arkitekter)

Snit gennem projektområdet (ill. KPF Arkitekter)

Fra Sanatorievej vil bebyggelsen fremstå bag den nyanlagte allé af opstammede solitære løvtræer plantet i bede med buskketter, som giver aftand og derfor bløder skalaspringene op. Ligesom punkthusene placeres parkeringsarealerne som ”øer” - mindre enklaver i den grønne park - bundet sammen af en intern stamvej og af et forgrenert stisystem. Stisystemet tager udgangspunkt i at skabe forbindelser til nærområdet og dermed de eksisterende stisystemer som allerede er der. På den måde bidrager parkbebyggelsen positivt til hele området. Stierne, der udlægges i den efterspurgte bredde, vil sikre, at det bliver bekvemt at færdes som gående rundt i området. Langs det vestlige skel etableres et bredt beplantningsbælte, som adskillelse ud mod boldbanerne. Den visuelle kontakt bevares dog i udstrakt grad, hvilkes vurderes at være en stor kvalitet. Der etableres cykelskure i tæt forbindelse med indgangen til de enkelte punktbebyggelser, samt let adgang til de interne stisystemer. Central opsamling og afhentning af skrald i bebyggelsen foreslås placeret i to centralt placerede molok-stationer som er let tilgængelig for alle. Depoter til de enkelte boliger er prioriteret og placeret ved selve bol gerne, hvorved omfanget af skure i terræn er holdt på et minimum. Mellem punkthusene etableres en park med plænegræs som bebygelsens sammenhængende ”gulv”. På terræn indrettes en lejeplads, opholdsområder og regnvandsbede (LAR-zoner) med planter og dyreliv, som vil trives i dette miljø. Klynger af forskellige løvfaldende træer udplantes og vil over tid blive karatergivende Mit arbejde: skitsering og design af udearealer, LAR, beskrivelse, tilbudsliste med plantelister, grafisk arbejde. Projektet er udarbejdet under min ansættelse hos KPF Arkitekter (nu Erik Architects).


A

A

A

plast

19

A8

7

A

15 m 6

5

SKELLINJE

ENTREPRISEGRÆNSE

EKSISTERENDE GRÆSBÆLTE EKSISTERENDE CYKELSTI

ETABLERING AF EN NY OVERKØRSEL OVER EKSISTERENDE CYKELSTI IHT. KØBENHAVNS KOMMUNES STANDARDER (se detalje)

Rovsingsgade Rovsingsgade

4

3

græs A

græs

græs

K

9.15

A

HEGN

7m

vandingspose

Singles/skærver ROVSING SGADE

2 opb. stokke

(= 30 cm muld, 100 cm paksten og muld (gartnermakadam), dræn i fibergrus; paksten og filtergrus adskilt af 30 cm muld på fiberdug

i muldBÆRELAG GRÆSSÅNING RODVENLIG

Rodvenlig befæstelse ø 63-125 mm paksten og nedvandet sandblandet muld

EKSISTERENDE FORHOLD BEVARES

10M GRÆNSE MOD

ROVSINGSGADE

Rodvenlig bærelag og opbygning af befæstelse ifm. "superplantehul" på p-plads for barrodede træer

K

græsarealer 50 cm allétræsmuld

30 o/oo

GRÆSARMERING PÅ P-PLADS m. 300x300 mm og tykkelse 80mm 30 cm god græsarmeringssten på permeabelt bærelag (=5 cm rubra iblandetsmuldrende råjord Querqus ø 16-32 singles - Rødeg, lag af 50% 20cm NYT TRÆ afretningsgrus, og 20% skarpkornet sand; 50 cm bundsikringsgrus); til afmærkning muldplanteliste) 30% (se af p-båse betonfliser 30x60x10 cm, sort 40 cm løsnet råjord

DETALJE, Principsnit 1:50 RODVENLIG BÆRELAG (= 30 cm muld, 100 cm paksten klump i beplantningbæltet paksten og filtergrus adskilt af Opbygning af plantehul for træer dræn i fibergrus; (gartnermakadam), og muld med TRÆ BEVAREDE EKSISTERENDE fiberdug

NYT TRÆ - Rødeg, Querqus rubra (se planteliste)

A

INDKØRSEL

9.23 A

græs

GRÆSARMERING PÅ P-PLADS m. 300x300 mm og tykkelse 80mm græsarmeringssten på permeabelt bærelag (=5 cm afretningsgrus, 20cm lag af 50% ø 16-32 singles iblandet FORTOVSKANTSTEN, IBF, beton, grå, 7/10X30X100 30% muld og 20% skarpkornet sand; 50 cm bundsikringsgrus); til afmærkning cm, med 100 mm lysning, sat i beton af p-båse betonfliser 30x60x10 cm, sort

K

Geotekstil/fiberdug

10M GRÆNSE MOD

2 Principsnit 1:50 DETALJE, INDKØRSEL 1

5 M BELYSNINGSMAST, type Focus NYX 330 stander, 10 stk.

Asfalt 30mm AB

God smuldrende råjord løsnet til 1 m dybde Fiberdug Friktionsfyld fjernes Dræn ø 80 / 92 mm Filtergrus Bundsikringsgrus

A

HEGN

BEPLANTNINGS- OG AFSKÆRMINGSBÆLTE

opstribning i termo

20

32 ‰

VÆGBELYSNING

EKSISTERENDE MAST FLYTTES (under anden entreprise!)

9

10

RE-ETABLERING AF EKSISTERENDE GRÆSBÆLTE

10 ‰

21

1

12,5 m

K

A

HEGN

9.68

9.75

11

A

græs

græs

22

græsarmering på permeabelt bærelag KT 9.22 K

græs

EKSISTERENDE GRÆSBÆLTE K

2

A opstribning med betonfliser

12

32 ‰

oplast

i term

ning

opstrib

opstribning i termoplast

K

K

ENTREPRISEGRÆNSE

3

Mit arbejde: hovedprojekt og udbudsmaterialet (beskrivelser og tilbudslister), myndighedsprojekt.. GRÆSSÅNING i muld Projektet er udarbejdet under min ansættelse hos KPF Arkitekter (nu Erik Architects).

K

13

rodvenlig befæstelse/skeletjord (se detaljetegning)

23

ny Nyt træ, Eg, KT 8.35 barrodet belægning 50 cm alléasfalt træsmuld

K

14

EKSISTERENDE CYKELSTI

7m

oplast

32 ‰ 16 ‰

KT 9.70

CYKELSTI ETABLERING AF EN NY OVERKØRSEL OVER EKSISTERENDE K STANDARDER (se detalje) IHT. KØBENHAVNS KOMMUNES ENTREPRISEGRÆNSE

A

K KT 9.44RE-ETABLERING AF EKSISTERENDE GRÆSBÆLTE

HEGN

K

15

16

25

græs

SKELLINJE

9.68

SF

KT 9.83

17

18

30 m

BEPLANTNINGS- OG AFSKÆRMINGSBÆLTE

opstribning i term

oplast opstribning i term

K

oplast

i term opstri bning

K

VÆGBELYSNING

32 ‰

SF

UDLEVERING/ SHOWROOM

F SF SOKKELAFFUGTER FORSTÆRKES VED PORTE

opstribning i termoplast

i term oplast opstri bning K

16 ‰

SF

K

INDLEVERING/ OPSKRIVNINGF

UDLEVERING/ SHOWROOM

F SF SOKKELAFFUGTER FORSTÆRKES VED PORTE

VÆGBELYSNING

INDLEVERING/ OPSKRIVNINGF

opstribning i termoplast

opstribning i termoplast

VÆGBELYSNING

32 ‰

SF

VÆGBELYSNING

INDLEVERING/ OPSKRIVNINGF

SF

20K‰

20 ‰

opstribning i termoplast

UDLEVERING/ SHOWROOM

F SF SOKKELAFFUGTER FORSTÆRKES VED PORTE

opstribning i termoplast

VÆGBELYSNING

32 ‰

SF

SKEL - OG ENTREPRISEGRÆNSE

16 ‰

(under anden entreprise!)

A

ny belægning asfalt

24

8.20

FORHOLD EKSISTERENDE EKSISTERENDE vandingspose stokke ogBEVARES 2 opb. 8.62 8.41 LÅGE TIL DSB Fortovskantsten IBF TERRÆN BEVARE 7/10x30x100 cm, sættes i beton Vandingspose S

græs

B

FORTOVSKANTSTEN, IBF, beton, grå, 7/10X30X100 cm, med 100 mm lysning, sat i beton

AFLØBSRIST, 7 stk.

RISEGRÆNSE

SF

EKSISTERENDE MAST FLYTTES 10.00

KOMMUNES STANDARDER (Se detaljetegning) græsarmering på 28,5 m 3,5 m permeabelt bærelag

HEGN

10 ‰ UDKØRSEL

A K

KT 8.41

_2016

SOKKELAFFUGTER (SF) MED 200 MM STÅLRIST, med forstærkning ved porte

SF

K EKSISTERENDE BEVAREDE TRÆ

SKEL - OG ENTREP

ny belægning asfalt

ny belægning asfalt

græs

B

-

EKSISTERENDE CYKELSTI

KT 10.08

K

græs

B

LAURITZ.COM

DRÆN, føres til nærmeste afløb

F

OG EKSISTERENDE FORHOLD BEVARES ADGANG TIL DSB TERRÆN

ENTREPRISEGRÆNSE

RE-ETABLERING AF EKSISTERENDE FORTOV

SK 10.22

B

K

RISEGRÆNSE

K

SK 10.27

SF ENTREPRISEGRÆNSE

KT 10.22

9.75

2

SE RI EP E TR NS EN GRÆ

belægning asfalt

SKELLINJE

KT 9.54

35

15 m

græs

A

græs

12,5 m

PROJEKTERET KOTE

STØTTEMUR (varierende højde), IBF 2B blokke med nødvendig bagstøbning til tung traffik efter leverandørens anvisninger

NYT TRÆ - Rødeg, Querqus rubra (se planteliste)

SKEL - OG ENTREP

SK 10.49

8.59

36 19

N OG EKSISTERENDE FORHOLD BEVARES ADGANG TIL DSB TERRÆN

SK 10.63

EKSISTERENDEnyCYKELSTIKT 10.38

K K

7m

13

37 20

‰ 5

K

K KT 9.63

21

asfalt

EG

SF

10.00

KT 9.22

A

22

gartnerdræn rodvenlig KT 8.94 opstribning med betonfliser befæstelse/skeletjord ETABLERING AF EN NY (se OVERKØ detaljetegning) RSEL OVER HC P HC P ERENDE EKSIST CYKELS IHT. 6 27 KØBENH 8 9 31 TI 8.43 254 12 33 10 32 34 11 28 AVNS 29 7 526 30

5m

SK 10.63

KT 9.70

HEGN

30 m

51

SE RI EP E TR NS EN GRÆ

ny belægning asfalt

TABLERING AF EKSISTERENDE FORTOV KT 10.54

KT 10.08

KT 9.83

SF

20

TT EM ny ny U R belægning KT 8.35KT 8.43 belægning asfalt

40

23

AFLØBSRIST, 7 stk.

7.61

EKSISTERENDE LÅGE TIL DSB 8.62 TE ST RRÆN BEVARES Ø

græs

rodvenlig befæstelse/skeletjord 39 (se detaljetegning) 38

41

24

9.23

ny belægning asfalt

KT 9.28

42

7 m25

26

27

2,5 m

43

EKSISTERENDE KOTE

Ishøj panelhegn, type 708, type type HEGN, BELYSNINGSMAST, 5M i plantestensmur 2m, nedstøbes højdeFocus stander, 10 stk. NYX 330

8.41

A

H

KT 10.22

SK 10.22

A

9.15

44

KT 8.41

G

UDKØRSEL

14

45

K

8.40

B

K

8.45

RODVENLIG BÆRELAG (= 30 cm muld, 100 cm paksten og muld (gartnermakadam), dræn i fibergrus; paksten og filtergrus adskilt af fiberdug

8.20

O

Rovsingsgade KT 9.44

15

16

N

ny belægning asfalt

9.66 GK KT 9.54

50

49

KT 8.94 3A,5 m 46 HC P

7.63

KT 8.79

gartnerdræn INDKØRSEL

SOKKELAFFUGTER (SF) MED 200 MM STÅLRIST, med forstærkning ved porte

SF

KT 9.00 ROVSINGSGADE

5m

KT 9.63

KT 9.63

17

ny belægning asfalt

græs

GRÆSARMERING PÅ P-PLADS m. 300x300 mm og tykkelse 80mm græsarmeringssten på permeabelt bærelag (=5 cm afretningsgrus, 20cm lag af 50% ø 16-32 singles iblandet 30% muld og 20% skarpkornet sand; 50 cm bundsikringsgrus); til afmærkning af p-båse betonfliser 30x60x10 cm, sort

EG

8.59

35

7m

SK 10.27

KT 9.51

28,5 m

48

VENDERADIUS FOR 15.5M LASTBIL

B

29

KT 9.27 30

8.45 47

10M 36GRÆNSE MOD

10 ‰

7.66

BYGGELINJE

H

EKSISTERENDE CYKELSTI

32

5m

SF

HC P

KT 9.3733

3,5 m

18

K

græs

A A6M ZONE TIL DSB TERR rodvenlig ÆN

(se HEG N detaljetegning) 8.43 græs 28 31

K INDLEVERING græs

EKSISTERENDE GRÆSBÆLTE

5m

ELLINJE

GRÆSBÆLTE HC P

ENTREPRISEGRÆNSE 34

51

B

7.61

5m

LAURITZ.COM SHOWROOM OG ADMINISTRATION

RE-ETABLERING AF

9.68

10 ‰

græs

37

KT 9.07

befæstelse/skeletjord KORTTIDSPARKERING

SKELLINJETRAPPESTEN

G EKSISTERENDE

5m

6206

VÆGBELYSNIN

K

38

KOMMUNES STANDARDER

ENTREPRISEGRÆNSE

F

G

KT 9.51

ETABLERING AF EN NY OVERKØRSEL OVER EKSISTERENDE CYKELSTI IHT. KØBENHAVNS KOMMUNES STANDARDER (se detalje)

ROVSINGSGADE 68

50

HEGN

1

ST ØT EM nyEKSISTERENDE FORHOLD TBEVARES UR belægning 8.43 KT asfalt

O

TRAPPESTEN

B

2

39

HEGN, type Ishøj panelhegn, type 708, DETALJETEGNING: PRINCIP FOR højde 2m, nedstøbes i plantestensmur OVERKØRSEL IHT. KØBENHAVNS DRÆN, føres til nærmeste afløb

0,8 m

EKSISTERENDE MAST FLYTTES (under anden entreprise!)

49

A

40

7.58

STØTTEMUR OG HEGN

VENDERADIUS FOR 15.5M LASTBIL

A

3 20

7.61

KT 9.17

BEPLANTNINGS- OG AFSKÆRMINGSBÆLTE KT 9.28

4

41

PROJEKTERET KOTE

blokke STØTTEMUR (varierende højde), IBF 2B NOTE: med nødvendig bagstøbning til tung traffik G SIGNATURFORKLARIN efter leverandørens anvisninger

GRÆSSÅNING i muld

7,5 m

GK 9.66

RE

A

græs 7.66

belægning asfalt

5

42

9

DETALJE, Principsnit Fortovskantsten og as ved Rovsingsgade

SKELLINJE

8,5 m

9.75

K

KT 9.63

K

6

2,5 m

1543m

44

7m

LAURITZ.COM OWROOM OG ADMINISTRATION ENTREPRISEGRÆNSE

7m

K

AFFALDSCONTAINE

græs

SKEL - OGny ENTREPR KT 9.22 ISEGRÆNSE

45

9m

ROVSINGSGADE 68

GK 9.66

K

A

46 HC P 7

KT 8.79

FORTOVSKANTSTEN, IBF, beton, grå, 7/10X30X100 cm, med 100 mm lysning, sat i beton

7.61

5m

G

VAREINDLEVERING

OVERDÆKKKEDE

SF

VÆGBELYSNIN

SE RI EP E TR NS EN GRÆ

ny belægning asfalt

KT 9.70

SF

E

A

7.56

græsarmering på permeabelt bærelag

12,5 m

8.40

EGRÆNSE

HEGN

KES VED PORT

10.00

A

48

47

3,5 m

8

9

19

7,5 m

KT 9.63

KT 9.51

8.45

KT119.27 10

20

K

RIS SKEL - OG ENTREP

KT 9.83

ER FORSTÆR

PORT

ny belægning asfalt

12

13

21

0,8 m

SOKKELAFFUGT

F

ny 6M ZONE TIL‰ belægning 25 DSB TERRÆN asfalt KORTTIDSPARKERING 30 m INDLEVERING opstribning med betonfliser

14

22

EKSISTERENDE KOTE

KT 9.00

7.63

OG EKSISTERENDE FORHOLD BEVARES ADGANG TIL DSB TERRÆN

PORT

KT 9.44

6M ZONE TIL DSB TERR ÆN 7.56 UDKØRSEL

OBS! USIKKERHED I PLACERINGEN!

KT 9.37

(se detaljetegning)

23

VENDERADIUS FOR 15.5M LASTBIL

5m

SF

ny 8.31 belægning asfalt

N

KT 9.63 SF

KT 9.54

24

ny belægning asfalt

KT 8.35

8,5 m

G

15

16

17

18

150 mm stabilt grus 200 mm bundsikringsgrus

5 M BELYSNINGSMAST, type Focus NYX 330 stander, 10 stk.

EKSISTERENDE 8.62 8.41 LÅGE TIL DSB TERRÆN BEVA RES

7.61

græs

rodvenlig

28,5 m

STØTTEMUR OG HEGN (se detaljetegning)

KT 9.49

EG

KT 9.51 9.52

KT 8.41

10 ‰ 7.66 befæstelse/skeletjord

25

27 KT 9.0726

28

29

VENDERADIUS FOR 15.5M LASTBIL

TRAPPESTEN

VÆGBELYSNING

A B

K

8.45

8.20 K

6m

VÆGBELYSNIN

SK 10.22

KT 10.08

8.59

græs

9,7 m

SF

TRAPPESTEN

5m

KT 9.63 8.50

8.43 KT 31 9.17 30

BYGGELINJE

36

Cykelsti

Min. 16 MPa jordfugtig beton

ENTREPRISEGRÆNSE

35

B

Asfalt

SKELLINJE

AFLØBSRIST, 7 stk.

gartnerdræn rodvenlig KT 8.94 7.61 befæstelse/skeletjord (se detaljetegning) STØTTEMUR OG HEGN

32

7.66 E

KT 9.63

8.20

HC P 33

HC P 34

R

38

9m

6,8 m

HEGN

ny belægning asfalt

KT 9.28

51

SKEL - OG ENTREPRISEGRÆNSE

KT 9.50

K

græs

B

SKEL - OG ENTREPRISEGRÆNSE

5m

HEGN

SF

B

7/10x30x100cm

SOKKELAFFUGTER (SF) MED 200 MM STÅLRIST, med forstærkning ved porte

SF

H

VÆGBELYSNING

F

MU

KT 8.43

5m

SF

39

7.58

3,5 m

AFFALDSCONTAINER

40

0,8 m

OVERDÆKKKEDE

41

6m

7.56

20

7m

GK 9.66

7.56

KT 9.63

RTE

ny belægning asfalt

42

37

9,7 m

6M ZONE TIL DSB TERRÆN

50

49

ny belægning asfalt

2,5 m

43

8,5 m

9

KT 9.63

48

5m

STØTTEMUR OG HEGN (se detaljetegning)

8.45 47

HC P

44

9m

KT 9.51

KT 9.27

45

TE

G

KT 9.37

m

ØT

ny belægning asfalt

O

KT 9.51

3,5 KORTTIDSPARKERING INDLEVERING OBS! USIKKERHED I PLACERINGEN!46

TRAPPESTEN

VÆGBELYSNING

ST

LASTBIL

6M ZONE TIL DSB TERRÆN

7,5 m

TRAPPESTEN

m

9,7 m

7.66

CONTAINERE

LASTBIL

BEVAREDE EKSISTERENDE og vandingspose stokkeTRÆ 2 opb.

9.15

7m

9.23 ETABLERING AF EN NY OVERKØRSEL OVER EKSISTERENDE CYKELSTI IHT. KØBENHAVNS KOMMUNES STANDARDER (Se detaljetegning)

ETABLERING AF EN NY OVERKØRSEL OVER EKSISTERENDE CYKELSTI IHT. KØBENHA VNS KOMMUNES STANDARDER (Se detaljetegn ing)

Vandingspose

Nyt træ, Eg, barrodet 50 cm allétræsmuld Vandingspose Nyt træ, Eg, barrodet 50 cm allétræsmuld

Fortovskantsten IBF 7/10x30x100 cm, sættes i beton Asfalt 30mm AB 2 opb. stokke og vandingspose IBF Fortovskantsten Geotekstil/fiberdug 7/10x30x100 cm, sættes i beton

Singles/skærver

Asfalt 30mm AB

Geotekstil/fiberdug Singles/skærver

Rodvenlig befæstelse ø 63-125 mm paksten og nedvandet sandblandet muld

God smuldrende råjord løsnet til 1 m dybde Fiberdug Rodvenlig befæstelse ø 63-125 mm paksten Friktionsfyld fjernes Dræn ø 80 / 92 mm og nedvandet sandblandet Filtergrus Bundsikringsgrus muld Fiberdug

God smuldrende råjord løsnet til 1 m dybde

1:50 Friktionsfyld fjernes DETALJE, / 92 mm Dræn ø 80Principsnit Filtergrus bærelag og opbygning Bundsikringsgrus af befæstelse Rodvenlig ifm. "superplantehul" på p-plads for barrodede træer DETALJE, Principsnit 1:50 Rodvenlig bærelag og opbygning af befæstelse ifm. "superplantehul" på p-plads for barrodede træer

30 o/oo

DETALJ Opbygni

DETALJE, Principsnit 1:50 Opbygning af plantehul for træe


10

Photos from the project site today

MSC THESIS CO_HABITATIONS TRANSFORMATION OF H.C.ØRSTEDVÆRKET IN COPENHAGEN SYDHAVN _2014

Gentofte

Existing infrastructure of HCØ (2013) on the project site (seen from the east). The project site is highlighted.

Gladsaxe Nordhavn

Bispebjerg

Østerbro

This master thesis is about post_industrial transformation of the power plant of H. C. Ørsted Værket in Copenhagen Sydhavn (Southern Harbour), in Denmark. The former industrial area is undergoing a transformation process to become a new mixed use urban area in the near future.

Brønshøj_Husum Sdr. Frihavn

Nørrebro Refshaleøen

Vanløse

Through analysis and registrations of the existing conditions and future development plans for the project site and its context, a number of issues are identified.

City / Indre By Holmen

Prøvestenen

Inn erh a

vn

en

Frederiksberg

Rødovre

Christianshavn

Syd

hav n

en

Valby

The project proposal seeks to solve these issues through following strategies_ preservation of the existing industrial heritage worth preserving, re_use by applying new and contemporary functions as well as the implementing the concept of green infrastructure.

Amager Øst

Vesterbro_ Kgs. Enghave

Supervisor: Landscape Architect Peter Lundsgaard Hansen Censor: Landscape Architect Stine Poulsen (PK3 Landscape Architects) Grade: 12

Amager Vest Tårnby

Hvidovre Kalveboderne

Project area Administrative borders in Copenhagen Near_coast zone Rural zone 0

The project site in Copenhagen context.

The overall design proposal is joining the ideas of establishing a local nature park in the project area, while the power plant can be transformed into an inte national comtemporary culture and art hub. By doing so, the special character of the site can be preserved, a new local identity formed and a more sustainable and liveable place in Copenhagen created.

1000m

Elværksvej

Landvindingsgade

Belvedere canal

HCØ Power station

Tømmergravsgade

Vasbygade

Tømmergraven

Cirkusgrunden


10

Current terrain and coast line in the S of Copenhagen.

THE CONCEPT & STRATEGY

City

Frederiksberg Vesterbro

Sydh

avne

n

Ørestad

Amager

Kgs. Enghave

rg me

m Tø

Open up the site to the public. Almost the whole project area is fenced in (red outline) today, as it is private (Dong Energy) and for security reasons (planning zone). Only the access area to DieselHouse is open to the public in the opening hours of the museum.

Create better accessibility and connections to the surrounding context, both through and inside the project site. New bike and pedestrian paths and bridges connect the area with the surroundings and to the city.

Create green infrastructure on the project site (hatched). Connect the site as a missing green link to the existing and planned green areas in the surroundings with green corridors (black) to improve green infrastructure in the city context as well.

Preserve the existing large open space (red oval) on project area, acting as a contast and a scene for the enormous voulumes of HCØ. The natural meadow, situated here today, will be re_created after cleaning the soil from pollution.

Manage the stormwater on site and use it in recreational and ecologically sustainable ways by harvesting stormwater on the large roof areas of HCØ. Add different stormwater elements (blue) on site.

Prioritize the public transportation and create a shared_space inside. Public transportation is lead through the nearby roads (black). Parking possibilities for visitors available in the underground parking space in the entrance area (hatched). Good connections by public transportation (bus station+, new metrostation_ black dot)

Preserve and re_use the industrial building heritage on the site (red). Accentuate the overall design principle by adding new buildings (red outline) or accentuate the form of the building structure, not worth preserving, by adding a new structure and function (hatched) on that site. Demolish the excess sheds (black).

Preserve the industrial past and identity of the site by preserving different industrial installations on site, where possible_ such as pipelines (black lines), chimneys, sedimentations basins, cooling water canals (gray), crane and railway tracks (dobble line), heavy concrete walls (black). The dotted gray is a pipeline to be removed.

Divide the area into a more distinct urban area concentrated around HCØ and the existing street structure (black) and a natural landscape (white).

Add large and varied woodland habitats (hatched), framing the central large open space, the meadow area in. Woodland structures will create a transition zone to the surrondings, add a human scale and mitigate the micro_climatical conditions on the site.

Create new spatial identities and functions by adding varied planting concepts. Entrance and transit areas (crosses), landscape park (red dotted line) with the big wild meadow (red oval), intimate spaces in the gardens (red), urban streetscape with tree rows (black), a barrier zone (checkered) and woodland gardens (hatched).

500 m

sg

Va

0

rav

e ad

eg ed Sm

de

ga

y sb

e ad

de stræ de a rmg Sto

ke Kir

Preserve and strengthen the existing street structure and lines of sight. The clear structure of a dubble cross is preserved and used as one of the principles to structure the new design for the project site. Project site National heritage sites Heritage buildings Existing buildings on site

e

d lga

Ku

Exisiting building in surroundings Existing canal / basin Crane tracks / rails Existing concrete walls Existing pipelines

Cardboard model of the project site and its context (the original model 1:1000)

The industrial heritage

0

100 m


Fisketorvet

The original plan is 1:3000 (in A4 portrait format)

The Serpentine_ bridge

Legend: Water feature Raingarden Woodland garden Wildflower meadow Gravel path Gravel path in existing rails Furnished area Cobblestone Re_cycled cobblestone Cobblestone circular_shaped Asphalt Wooden decking Tree row /alley Existing tree The tree wall Smaller trees Tall trees Tree outside Lighting Plinth for seating Bus stop Plant/ water container Table+bench Bench Contours o. 2m 0 _ 1m contours

10 A

Cirkusgrunden Havneholmen

DSB area The Serpentine

en

rgrav

e Tømm

THE PROPOSAL

B

_ A new life _ HCØ has a potential to become an international cultural & art venue. This can be achieved by establishing a creative hub for culture & art in HCØ area and an art school, when the production in HCØ will be closed down.

Kortløb

_ Nature restoration and public space _ Creating a big landscape and nature park_ Kraftværksparken with biodiversity and multifunctionality in mind, with diverse/native vegetation for encouraging wildlife (wildlife friendly maintenance, creating spatial variation for active recreation and more quiet areas, a variety in semi_natural and natural biotops, semi_open, open and dense/closed areas_ urban gardens, water and wet areas, woodland and meadows.

The Entrance

ircle

The C

D

C

e Tømm

ga Storm

d Kulga

h

ca

L

The G

i

En g

Kraftværksparken rdens

Ga

eS

erp

en

tin

e

_ The landscape_ Kraftværksparken with the urban gardens_ Kraftværksparken is a large landscape park with a native wildflower meadow in the middle, surrounded by the native woodland habitat. In Kraftværksparken many different activities are possible_ play, ballgames, fitness and sports exercise, relaxing, sunbathing, picnicking etc. The path system connects to park with the residential areas in the neighbourhood. The tree gardens_ the two Water Gardens and The Secret garden have all stormwater management function, but are besides quiet areas for relaxing and observing nature. The gardens have different themes. Also here the cultural and art venues can be held_ f. ex. conserts, art installations and performances, theatre etc. On the existing concrete walls surrounding the gardens, a new graffity / painting wall can be established.

K ad

e

r Wate The

din

gsg

Wild meadow

dvin

J

Th

Elvæ

rksve

Lan

anal

c dere

I

Belve

Enghave Brygge

M

na l

H

The

ecret The S n e Gard

Teglholmen

_The Serpentine and The Entrance area_ are connecting the project site with surrounding areas. These areas are in between the urban and the natural, serving both as transit / entrance areas with green corridor, and natural woodland habitats. The Serpentine is a pedestrian and bike bridge in its two ends, connecting the site with Amager on one hand, and Vesterbro / The City, on the other. In the Entrance area is an underground parking lot for visitors of HCØ.

nade

me Art Pro

ha ve

F

l Diese G House

s allerie

e

e

ool

rt Sch

HCØ

laza

The P

egad

nal

nt ca

oola

The C

Smed

unnel The T

all ree W The T

The A

en sgad rgrav ens ingard

500

ils 1_

deta

E

Plan

The project site is devided into following sub_areas: _The urban area around HCØ_ buildings has a new identity as a cultural and art hub in Copenhagen. Both the existing and new building structure have new functions, primarily cultural and art, but also leisure, commercial or accommodation. Also outside_ the new functions are possible_ temporary exhibitions, installations, concerts, theatre, film etc. can be held on the streets or plazas.

The ra

de

e

ygad Vasb

j

Woodland

Sydhavnen

A bird_eye perspective of the project proposal with Kraftværksparken on the foreground.


Plan detail (the original 1:500 in A3 landscape format) E

The tree wall

Gutter

The Tunnel Cobblestone

Control building

The Coolant canal

10

Vasbygade

High voltage plant

Existing pipeline

Stormgade

The tree wall

Visualization_ An view to The Art Promenade in Kulgade seen from Tømmergaden during a temporary cultural event. Industrial heritage buildings with new cultural and commercial use and open facades on the ground floor create public interest year round, both weekdays and weekends. The green elements attract wildlife and human eye.

The tree wall

The Coolant canal extension

Visualization_ An evening view to The Tunnel in the Stormgade seen from Tømmergravsgaden. The Generator building is on the left, Villaen on the right and the High tension plant is seen behind it.

Generator Building

1

e

The Woodland Garden

2

Gravel

Existing building

The Art School F

Green roof

Main entrance

Existing trees Existing trees

The Plaza

The Woodland Garden

1

h

Dry basin_ H amphitheatre

Café

Cobblestone

Existing trees

Plinth

2

Gravel

Block 7

Diesel House Cobblestone

Bridge

The Woodland Garden

Belvedere canal

Kulgade Steps

Stormwater container

Plant container

C

Cobblestone

Existing trees

Existing trees

f

The Secret Garden

Green roof

Wooden decking

Woodland

Green roof

Existing wall

The Art School

The Galleries

Bench

I

Foot bridge

Plan detail 1_500

c

Sedimentation basins i

Cobblestone

Gravel

Existing trees

Gravel

Woodland

The Art Promenade

Diesel House Plinth / raised bed

Stormwater reservoir

The tree wall

Path / bridge

Dry basin / amphitheatre

Group of solitary trees

Existing trees / Populus

Plinth / raised bed

Terrasse

Bus stop

Landvindingsgade

Enghave canal Seating /steps

Woodland garden

2,5 m

2,5 m

2,5 m

1,5 m

2,5 m

2m

2,5 m

2m

1m J

Elevation / cross_section J _ j The Water Garden

Cross_section 1_250

j

G

Elevation / cross_section G _ g The Plaza

Cross_section 1_250

g

L

Elevation / cross_section L _ l Kraftværksarken

Cross_section 1_250

l


11

Den store landskabsplan (Ill. Pk3)

FASTE BATTERI _2010

Bygherrer: Bach Gruppen A/S Arkitekt: BIG - Bjarke Ingels Group A/S Landskabsarkitekt: PK3 Byplanskonsulenter: Hasløv & Kjærsgaard Ingeniør: Grontmij Carl Bro Under mit praktikforløb i første halvår af 2010 hos landskabstegnestuen Pk3 Landskab, fik jeg muligheden for at være en del af projektet Faste Batteri. Mit bidrag til projektet var både at hjælpe til ved udarbejdelse af lokalplanen_ Lokalplan nr.456 “Faste Batteri II”, især ved udarbejdelsen af beplantningsstrategien og _plantevalget, det grafiske arbejde samt modelbyggeri. Den store tomme grund på Njalsgade overfor Københavns Universitet skal omdannes til et sammenhængende landskab med ni højhuse på mellem 44 og 86 meter samt et multikulturelt center med en sunni-muslimsk moské. Faste Batteri er udformet som et sammenhængende bjerglandskab, fordelt på 124 000 m2. Arkitektur og landskab skal smelte sammen i et Visualiseringer fra den store Promenade mellem bygningerne (Ill. BIG / Pk3)

Modelfoto (BIG)


11

Trappe/rampe Trappe/rampe

Promenade Promenade

Bænke

Eksisterende Njalsgade Eksist. træ træNalsgade

Bænk

trappe og promenade med principper for beplantning og indretning af promenaden med store træer og siddemuligheder (illustr. PK3)

FASTE BATTERI _2010

bygningskompleks, som inviterer til liv og deltagelse på tværs af alder, køn, etnicitet og økonomi.

Skel

Kørespor til cykelrute Parkstrøget Trappe/rampe Kørespor til Parkstrøget Græs Græs GrønGrøn cykelrute Skel vareindlevering 5m 3,5 m vareindlevering 3,5m 5m Snit: trappe, parkstrøget med kørevej, beplantningsprincipper og den grønne cykelsti "Amagerruten" (illustr. PK3 Landskab) Snit: trappe, parkstrøget med kørevej, beplantningsprincipper og den grønne cykelsti "Amagerruten" (illustr. PK3) Trappe/rampe

Skovhaven

Skyggehaven

- let skygge, god muld, lave lystræer, store buske

- skygge, gud muld, træer, buske og bregner

- sol, god muld, græsser, stauder og lave buske

SLETTEN

STRANDHAVEN

a la saveur d´antan

restaurant

jazz club

SKOVHAVEN

Hele bygningskomplekset skal huse boliger, butikker, hotel, erhverv, børneinstitutioner samt idræts- og kulturfaciliteter. Samtidig skal projektet spille en vigtig rolle i at forene de tre omkringliggende kvarterer omkring Njalsgade - Islands Brygge, Amagerbro og Ørestad Nord.

Sletten

SUMPHAVEN

SKYGGEHAVEN

Foyeren til Faste Batteri er mod syd en promenade, der møder byen langs Njalsgade og som skal skabe en kobling imellem kvarterets brugere og tilbud. En stor del af de udadvendte funktioner og detailhandel placeres på den strækning.

f

Promenaden vil samtidig fungere som et slags møde- og opholdssted med siddepladser, træer og belysning. Langs Statens Seruminstitut mod nord, skabes et lokalt rekreativt og aktivitetspræget byrum, et Parkstrøg, hvorigennem en grøn cykelrute vil forbinde Havneparken på Islands Brygge i vest med Amager Strandpark i øst.

FF

Parkstrøget

Byrum Z

Bygning F inkl. foyerrum

Promenaden

Njalsgade 0 1

5

10

20

Strandhaven d sol, tørt, lave buske, græsser og stauder

Snit igennem parkstrøget, de hævede grønne terrasser, cykel- og parkeringskælder, bygning F (der viser blandingen af anvendelser og byg ningernes principielle udformning med høje foyerrum) samt promenaden ud mod Njalsgade.

Området markeres af et stort gulv, som er opdelt i to motiver: en flade, der danner foyer omkring bebyggelsen og et varieret landskab, der tilpasser sig bebyggelsens disponering imellem husene.

Skyggehaven

- skygge, gud muld, træer, buske og bregner

Forslag til forskellige koncepter for terrassernes beplantning og indretning. (illustr. PK3 / E. Oll)

Snit: Forholdet mellem fortidsmindets indretning og beplantning og byggeriet (ill. BIG / PK3)

Forslag til forskellige koncepter for terrassernes beplantning og indretning. (illustr. PK3 Landskab)

Sumphaven

- halv skygge, fugtigt,

træer, buske og stauder


Visualiseringe fra den store legeplads ved kanalen (Ill. Pk3)

12

SYDHAVNSSKOLEN _2010

Grunden

Rammen og vandet

Bygherre: Københavns Kommune, Børne & ungdomsforvaltningen Samarbejdspartnere: Rådg. ingeniørfirma Niras, idrætskonsulenterne Fl. Overgaard og Maria Davidsen, PK3 Landskab samt billedkunsteren Peter Holst Henckel Rådgivningsform: Totalrådgivning Projekteringsledelse: JJW Sydhavnsskolen var det andet store projekt, jeg var involveret i under mit praktik hos Pk3. Mit bidrag her var ligeledes hjælp til det grafiske arbejde samt beplantningsdelen.

Det store landskab

Belægninger

Landskabsplanen

Forbindelser

Bakker og skråninger

Et legelandskab

Beplantning

Sydhavnsskolen er den nye Sydhavns naturlige centrum. Skolen er placeret som den ene af to bygningsanlæg omkring den grønne kile - et nyt landskabeligt rum, der skaber forbindelse mellem Kgs. Enghave og havnen. Et naturligt mødested for områdets beboerne. For at understrege denne idé, er bygningen formet landskabeligt mod den kommende kanal. Mod byen derimod, er bygningen skåret skarpt af, så der opstår kendte og karakterfulde gaderum mod karreerne. Skolens udearealer bliver udformet som et stort lege og opholdspark med særlig fokus på skolens tema: Vand og teknik. Omdrejningspunktet for aktiviteterne er leg og læring, der inviterer til oplevelse og eksperimenter. Vandaktiviteterne skal bestå af robuste elementer, der kan bruges som en del af undervisningen til skolens elever og af besøgende i området. Der vil ligeledes blive skabt to store bakker, hvorimellem hovedstien skal løbe. Ved idrætsbygningen bygges en udendørs tribune og en mindre boldbane. På tagene af de nye bygninger laves også lege- og opholdsarealer, ligeledes her vil de fleste arealer være tilgængelige for offentligheden. Adgangen til vandet laves som et varieret bolværksforløb med trapper og stenglacier, der bliver udgravet en række mindre bassiner.


13

URBAN SURF _2013

Urban Surf er et bevægelses_ og byrumsmøbel, oprindelig udviklet til konkurrencen Bevægelsesmøbler på Tåsinge Plads i København. Konkurrencen blev arrangeret af bylivstegnestuen Peberholmen og Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. Møblet er designet af et designerteam bestående af landskabsarkitekturstuderende fra KU_ Ellen Oll, Marie Vang Nielsen, Emma Lorenzen, Claes Pedersen og Jesper Hesselholt. I konkurrencen skulle studerende fra Københavns Tekniske Skole og Københavns Universitet komme med konkrete bud på, hvordan man kan indrette gader og pladser, så mulighederne for at bevæge sig i vores fælles byrum bliver bedre. Urban Surf vandt konkurrencen på grund af dets evne til at forene bevægelse, afslapning og æstetik.

5

1

3

8

6 Byggefestivalen på Tåsinge Plads_ den første prototype af vindermøblet Urban Surf (1). Konceptdiagram (2). Ved åbning af Tåsinge Plads (3). Urban Surf i Kildevældsparken i mindre udgave (4). Produktudvikling af modulløsninger (5-7). På Tåsinge Plads (8).

2

4

7

Udgangspunktet var at skabe et byrumsmøbel, der ikke kun opfordrer til bevægelse, men er en bevægelse i sig selv. Valget faldt på bølgemotivet. På Urban Surf kan man hoppe fra bølgetop til bølgetop, kravle eller hoppe op på bølgens brydning for at nyde udsigten og meget mere. Man kan også sidde og ligge på møblet; oppe eller nede, i sol eller skygge, på langs eller på tværs. Under bølgens brydning sidder man i læ for vind og vejr - det er en ‘tryg’ position, hvorfra man kan betragte livet omkring. Urban Surf er en robust og lettilgængelig form, alle kan forstå - ung som gammel. Møblet bliver produceret af UNO A/S. (se http://www.uno.dk/produkter/ urban-surf)


14

Plan of one of the sub_areas with woodland biotopes (down left), the planting plan and description of one of the biotopes (down, right), the location and analysis of the project site and its context (top).

A CHILDHOOD LANDSCAPE _2012

An individual project in master course Dynamic Vegetation Design, taken at Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), in spring semester 2012. Supervisors / teachers: Allan Gunnarsson, prof. Roland Gustavsson, prof. Anders Busse og Mårten Hammar. The course was held in English. The aim of the course and the individual project was to: - describe the composition of a number of important key biotopes, how they can be designed, constructed and controlled in both nature-like and horticultural versions - design a biotope-based installation with inspiration from both natural and cultural models and presentation of the proposal both graphically and verbally 
 - describe construction and development of the biotope-based dynamic vegetation system with wild indigenous and/or horticultural international species compositions 
 - understand the importance of design for the experiential qualities, purification capacity, flow capacity and biodiversity of water constructions. The project site, Alnarp Nord, is a 16ha area, situated in beween the small towns of Lomma and Alnarp, N from Malmø, in Sweden. The task was to plan and design: a future landscape lab woodland structures, wetland and meadow areas on previous agricultural fields and a production area. Furthermore detailed plantinglists and -plans together with construction and maintenance plans were required.


15

Lighting concept (top left), Concept diagrams (from left): Accessibility, SUDS, Parking Cut & Fill Calculations (top right)

ØRESUNDSPARKEN _2011 Individuel projekt i kandidatkurset Terrain and Technology in Landscape Architecture. Formålet med kurset var at lære om digital terrænmodellering, at bruge AutoCAD Civil 3D, om klimatilpasning og brug af LAR_elementer. Kurset blev holdt på engelsk. Underviserne_ Ian Jørgensen, Torben Dam og Trine Jepsen. Projektområdet, Øresundsparken, ligger i Tårnby Kommune, tæt på Kastrup Lufthavn, ved den nye metrostation Femøren og Amager Strand. Stedet er et post_industrielt område med massiv jordforurening. Kommunen har planer om at byudvikle området og opføre 1000 nye boliger. Vinderne af konkurrencen, som kommunen derfor har udbudt, er arkitekttegnestuen BIG sammen med PK3 landskabsarkitekter. Eksamensprojektet er et alternativt landskabsforslag til vinderprojektet. Mit koncept er: _ at skabe et sammenhængende og kontinuerligt landskab på hele projektområdet, som på samme tid er en offentlig park og et byrum for alle (bygninger står på søjler) _ at skabe adgangen til bygningerne, som er en sk. shared space, dette vil blive placeret på sydsiden af hver bygning _ at skabe offentlig adgang til området via en promenade, som samtidigt fungerer som en vista og visuel forbindelse til Øresundet, Amager Strand og havbadet _ at prioritere offentlig transport (tæt på metro) _ at etablere P_pladser på 1. salen i alle bygninger _ al regnvand bliver opsamlet fra de befæstede områder og nedsivet lokalt ved brug at forskellige LAR_elementer på projektområdet _ at bruge en varieret og naturlig vegetation, velegnet til de lokale mikroklimatiske betingelser.


16

URBAN TEEN JUNGLE _2009

Individuel eksamensaflevering i fælleskurset Computer Visualization and Presentation, taget ved KU i vinter 2009. Underviser Bettina Lamm. Kurset blev afholdt på engelsk og i samarbejde med Kompan Play Institute. Formålet med kurset var at lære it-programmer, som Adobe-pakken og 3D’s Max. Projektets formål er at etablere en aktivitets- og opholdsplads på Langelands Plads på Frederiksberg, som henvender sig især til teenagere mellem 10 og 15 år. Formålet er at skabe et fri- og mødested, der opfordrer til både socialt samvær og fysisk aktivitet, men også til afslapning og stillelege/-aktiviteter i alle årstider og i al slags vejr. Elementerne – der er noget for alle sanser – vandet i forskellige former (stillestående og rindende vand, damp, is) med dens rislen, masser af farver og dufte i beplantningen, graffitien og materialerne/ legeredskaberne. brug af både natur- og kunstige materialer for at skabe yderligere kontrast. Brug af mange forskellige ikke påforhånd definerede og multifunktionelle elementer, skabe lege- og opholdsmuligheder, legeredskaber i symbiose med beplantningen eller elementerne (f.eks. labyrint af buskads, vandleg i soppebassinet eller gemmesteder og hyggekroge), mødeog samlingsteder i flere steder, der opfordrer til leg og socialt samvær og mulighed for at være kreativ eller skabe/udstille kunst (steder, hvor man kan male eller lave graffity.

Fugleperspektiv og en stemningsvisualisering (til venstre). Urban teen jungle presenteret på Kompans hjemmeside og i deres nyhedsbrev.

Hovedkonceptet er at skabe rum med forskellige størrelser, former, stemninger og funktioner, skabe spænding, overraskelser og variation gennemgående i hele anlægget, samt skabe landmark for hele området.

Profile for Ellen Oll

Portfolio in Landscape Architecture  

Selected works from 2009-2018

Portfolio in Landscape Architecture  

Selected works from 2009-2018

Profile for ellenoll
Advertisement