Page 1

ÅRSRAPPORT 2011


Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet og eig pr. 31.12.11 direkte eller indirekte 100 % av selskapa Myklebust Verft AS, Kleven Verft AS, Kleven Maritime Finans AS og Kleven Maritime Contracting AS, samt fire prosjektselskap som vert nytta i hovudsak i samband med kjøp av skrog frå utlandet. I tillegg eig Kleven Maritime AS 51 % av aksjane i Kleven Maritime Technology AS saman med Hareid Elektriske AS. Vidare eig Kleven Maritime Technology AS 51 % av aksjane i selskapet XOT, som dermed også er ein del av konsernet Kleven Maritime. Konsernet Kleven Maritime har i 2011 drive nybygging, reparasjon og ombygging av skip i Ulsteinvik, i Gursken og ved leigd anlegg på Rovde. Konsernleiinga i Kleven Maritime har vore lokalisert i Ulsteinvik. Det vart i 2011 levert følgjande nybygg frå verfta: Verft Myklebust Verft Myklebust Verft Kleven Verft Kleven Verft Kleven Verft Kleven Verft

Byggenummer MVE-348 MVE-340 KVE-336 KVE-338 KVE-344 KVE-345

Type Platform forsyningsfarty Platform forsyningsfarty Ankerhandteringsfarty Ankerhandteringsfarty Platform forsyningsfarty Platform forsyningsfarty

Kjøpar Siem Meling Offshore DA Olympic Venture KS (Olympic Shipping AS) Siem Offshore Rederi AS Siem Offshore Rederi AS Rem Ship AS Rem Fortress AS (Rem Offshore ASA)

Samla kontraktsverdi for dei leverte skipa er ca. 2,5 mrd. kr. Marknadssituasjonen Etter eit lite oppsving i talet på nykontraheringar i 2010 var 2011 prega av relativt få bestillingar av nye skip, og det var sterk konkurranse mellom verfta om oppdraga. Det er blitt levert mange plattform forsyningsskip dei seinare åra, og det er fortsatt ein god del slike skip som skal ferdigstillast i tida som kjem. Dette gjer at det no blir bestilt færre skip av denne typen. I tillegg gjer problema i dei internasjonale finansmarknadane det utfordrande for reiarane å sikre finansiering av nye skip. Høg oljepris og funn av nye oljeførekomstar som skal byggjast ut gjer at oljeselskapa er optimistiske og investeringsplanane er omfattande. Det er forventa at dette vil medføre auka kontrahering av spesialskip til oljesektoren i åra som kjem. Spesielt reknar ein med auka etterspørsel etter ankerhandteringsfarty og konstruksjonsfarty. Det skjer også ei fornying av fiskebåtflåten, med ein god del nykontraheringar i seinare tid. Her møter dei norske verfta sterk priskonkurranse frå utanlandske verft som har vunne fleira av kontraktane i 2011. Kontraktsverdi Verfta i Kleven Maritime har følgjande kontraktar i ordre pr. 31.12.11: Bedrift Kleven Verft Kleven Verft

Byggnr. KVE-349 KVE-346

Type Plattform forsyningsfarty LNG plattform forsyningsfarty

Levering Januar – 12 Mars – 12

1


Kleven Verft Kleven Verft Kleven Verft Kleven Verft Kleven Verft Myklebust Verft Myklebust Verft Myklebust Verft

KVE-350 KVE-347 KVE-351 KVE-354 KVE-357 MVE-343 MVE-353 MVE-355

Plattform forsyningsfarty LNG plattform forsyningsfarty Plattform forsyningsfarty LNG plattform forsyningsfarty Plattform forsyningsfarty Fiskefarty / trålar Plattform forsyningsfarty Seismikkfarty

Juni – 12 September – 12 November - 12 Desember - 12 Februar- 13 Februar – 12 Juni – 12 Juli – 13

Samla kontraktsverdi pr. 31.12.11 utgjer ca. 4,0 milliardar kr. Organisasjons- og personalforhold, arbeidsmiljø, HMS, likestilling og forholdet til diskrimineringslova: Konsernet har i 2011 i gjennomsnitt sysselsett 454 årsverk. Dette er ein reduksjon på 6 årsverk sidan 2010. Konsernet hadde pr. 31.12.11 19 lærlingar, ein auke på 6 i høve til 31.12.10. 11 av desse lærlingane er knytt til TAF-ordninga, der lærlingane er i opplæring i 4 år fordelt mellom bedrift og allmennfagleg vidaregåande skule. Kleven Maritime har i 2011 styrka satsinga på lærlingar. Bedriftene sine arbeidsmiljøutval har i samarbeid med verneombod og dei tillitsvalde teke hand om arbeidsmiljøet på ein god måte. Bedriftshelsetenesta er i denne samanhengen brukt aktivt. Arbeidsmiljøet har i 2011 vore godt. Det er spesielt blitt arbeidd med å auke tryggleiken, mellom anna gjennom betre avvikshandtering. Det er også blitt laga nye animasjonsfilmar med informasjon om retningslinjer for god tryggleik. Skipsbygging er i dag prosjektarbeid som vert utført med stor bruk av underleverandørar, fleire av desse frå andre land enn Noreg. Bedriftene i Kleven Maritime er opptatt av å bidra til fremjing av formålet i den vedtekne diskrimineringslova. Filmane er difor laga utan tale og på ein måte som er forståeleg også for dei tilsette med anna språk og kultur enn norsk. Anna informasjonsmateriell blir oversett til relevante språk for eigne tilsette og tilsette hos underleverandørane. Det er også halde norskkurs for dei tilsette med utanlandsk bakgrunn. Konsernet Kleven Maritime hadde i 2011 eit totalt sjukefråvær på 5,03 %. Dette er ein nedgang i høve til 2010 på ca. 0,57 prosentpoeng og i høve til 2009 på ca. 1,52 prosentpoeng. Det er likevel eit kontinuerleg fokus på tiltak for å redusere sjukefråveret ytterlegare. Fleire tiltak er i denne samanhengen sett i verk i 2011, mellom anna har personalavdelinga styrka bemanninga for betre å kunne fylgje opp fråveret. I 2011 vart det på verfta registrert til saman 21 personskader som medførte fråvær. Desse skadane medførte i alt 116 fråværsdagar. Dette gir ein H-verdi i 2011 på 13,6, noko som er ein klar reduksjon frå 2010 då konsernet hadde ein H-verdi på 25,3. Bedriftene arbeider aktivt for å redusere skadetala. Det er lagt ned ein stor innsats i eit effektivt og målretta HMS-arbeid som både omfattar eigne tilsette og tilsette hjå leverandørane våre. Konsernet har som mål å vere ein arbeidsplass der det rår full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet tar vidare sikte på at det ikkje skal vere forskjellsbehandling på grunn av hudfarge, språk, religion og livssyn. Av 479 tilsette i konsernet pr. 31.12.11 er 51 kvinner. Verksemda vår er i ein mannsdominert bransje, men bedriftene legg vekt på å rekruttere både kvinner og menn. Bedriftene betalar lik lønn for same type arbeid. Arbeidstidsordningane i bedriftene følgjer dei ulike stillingane og er uavhengig av kjønn. Bedriftene prøver å tilpasse arbeidstidsordningane til dei enkelte tilsette sine behov. Ordningar med fleksitid er innarbeidd i dei fleste avdelingane. Styret i Kleven Maritime AS består av 3 menn og 2 kvinner. Styreleiar er kvinne. Ytre miljø: Konsernet sine verft driv nybygging, reparasjon og vedlikehald av skip. Denne verksemda har historisk medført fare for forureining. Det vert i dag lagt stor vekt på å redusere forureining, støy og støv frå verksemda slik at ulempene for omgjevnadane blir minst mogleg. Det ytre miljøet blir ivaretatt på ein tilfredsstillande måte. Avfall vert sortert og om mogleg levert til attvinning.

2


Avfallsstoff som maling, olje, EO-produkt, blåsesand og brenneslagg blir levert som spesialavfall. Ved Kleven Verft vert oppsamla spillolje separert frå reint vatn i eit eige anlegg. Finansiell risiko: Skipsbygging er ein prosjektindustri med risikoeksponering. Konsernet sine verft er gjennom si verksemd eksponert for ulike typar risiki knytt til kontraktsinngåing, innkjøp og prosjektgjennomføring. Sikringsvurdering er spesielt nytta innan område som leverandørane sin leveringsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og rente- og valutarisiko. Det er etablert rutinar for handtering av desse risikoområda. Prosjektorganisasjonen har stor merksemd på grundig planlegging og risikoavdekking tidleg i prosjektgjennomføringa. Verfta i Kleven Maritime kjøper skrog og skrogmodular frå utanlandske verft og baserer i tillegg verksemda si i stor grad på kjøp av varer og tenester frå andre underleverandørar. Det er knytt risiko til om desse leveransane skjer til avtalt tid og avtalt kvalitet. Avvik på desse områda kan få resultatmessige konsekvensar på dei einskilde prosjekta. Ei tett oppfølging av skrog- og utstyrsleverandørar samtidig med lågare trykk i leverandørindustrien har minska risikoen. Konsernet baserer seg i stor grad på kjøp av skrogmodular i staden for heile skrog, og det reduserer motpartsrisikoen ytterlegare. Aksjonærtilhøve Kleven Maritime gjennomførte i 2011 ein retta emisjon mot konsernleiinga. Talet på aksjonærar i Kleven Maritime AS auka som følgje av dette frå tre til tolv aksjonærar. Årsrekneskap, framtidsutsikter og fortsatt drift Morselskapet Kleven Maritime AS sitt rekneskap for 2011 er gjort opp med eit overskot før skattekostnad på 59 996 t kr. Selskapet får eit konsernbidrag frå dotterselskap på 68 440 t kr. Etter skattekostnad utgjer overskotet 44 176 t kr. Driftsoverskotet for konsernet Kleven Maritime utgjer 204 830 t kr. Resultatet før skattekostnad utgjer 203 547 t kr. medan resultatet etter skattekostnad utgjer 147 553 t kr. Pr. 31.12.11 utgjer konsernet sin arbeidskapital 320 392 t kr. Konsernet sin eigenkapital utgjer på same tidspunkt 383 970 t kr. Kleven Maritime AS gjennomførte i 2011 ein retta emisjon mot medlemmane i konsernleiinga. Gjennom denne emisjonen vart aksjekapitalen auka med 1 683 t kr og overkursfondet med 8 618 t kr. Totalt auka eigenkapitalen med 10 301 t kr. Kontantstraumen frå operasjonelle aktivitetar utgjer 372 793 t kr., der endring i verdien av skip i arbeid utgjer 213 056 t kr. Kontantar og kontantekvivalentar utgjer pr. 31.12.11 380 714 t kr. Driftsinntektene for konsernet utgjorde i 2011 2 334 612 t kr. Dette er ein nedgang frå 2010 på 840 918 t kr. Dette skuldast ein noko lågare aktivitet i konsernet med færre prosjekt under arbeid enn året før, og at dei fleste prosjekta hadde ein lågare salsverdi. Eksportverdien var 2,4 mill. kr. Totalbalansen pr. 31.12.11 har, samanlikna med 2010, auka med netto 50 871 t kr. mellom anna som følje av investeringar i driftsmidlar som ny flytedokk ved Myklebust Verft og kaianlegg ved Kleven Verft. Arbeidskapitalen har i 2011 auka med 110 144 t kr., mellom anna pga. ny langsiktig finansiering i morselskapet Kleven Maritime AS. Det gode resultatet bidreg også til å styrke arbeidskapitalen. Investeringar i driftsmidlar reduserer arbeidskapitalen. Kostnadane knytt til forsking og utvikling vert utgiftsført i det året dei vert pådratt. Automatisering av sveiseprosessen har fått auka merksemd gjennom eit samarbeid med Regionalt Forskningsfond MidtNorge og SINTEF. Anne produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundane. Dei fleste prosjekta

3


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Resultatregnskap (beløp i 1 000 kr)

Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Note

2011

2010

1, 4, 5

2 321 388 13 224 2 334 612

3 160 915 14 615 3 175 530

7 8, 9 10, 11 8, 10

1 796 335 263 795 9 355 60 297 2 129 782

2 606 470 274 584 7 624 48 092 2 936 770

204 830

238 760

4 935 215 1 938 3 43 7 367 964 -1 283

4 271 389 1 841 0 0 17 755 12 694 -23 948

203 547

214 812

55 994

58 865

147 553

155 947

-1 193 148 746 147 553

-93 156 040 155 947

Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter

2, 12

13, 23

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat

18

Årsresultat - konsern

Overføringer Minoritetens andel av resultat Majoritetens andel av resultat Sum

19 19


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Balanse pr. 31. desember (beløp i 1 000 kr)

Note

2011

2010

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler

11

1 620 1 620

0 0

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l. Sum varige driftsmidler

10 10 10

98 922 52 990 5 445 157 357

74 626 10 593 4 561 89 780

Finansielle eiendeler Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investering i andre aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle eiendeler

2, 12 14 13 8, 14

58 251 3 376 32 564 3 517 97 708

56 719 0 10 655 3 150 70 524

256 685

160 304

6 860

9 654

6 907 871 211 222 866 1 100 984

2 314 1 084 267 132 797 1 219 378

380 714

305 036

Sum omløpsmidler

1 488 558

1 534 068

Sum eiendeler

1 745 243

1 694 372

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert produksjon Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter

7

1, 6 21, 24

17


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Kontantstrømoppstilling (beløp i 1 000 kr)

Note

2011

2010

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst (-)/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring utført, ikke fakturert produksjon Endring forskuddsfakturert produksjon Endring i andre tidsavgrensninger Inntekt på investering i tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

203 547 -23 955 0 9 355 2 794 -4 593 62 505

214 812 826 24 7 624 2 787 4 755 -507 345

-1 450 213 056 20 643 -104 174 -4 935 372 793

-2 076 993 733 9 860 305 340 -4 271 1 026 069

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og goodwill Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger fra investering i tilknyttede selskaper Innbetalinger på langsiktig utlån Utbetalinger på langsiktig utlån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-78 535 -22 215 3 709 0 -3 743 -100 784

-4 924 -57 204 3 250 878 0 -58 000

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassakreditt/byggelån Innbetalinger av egenkapital fra minoriteten i datterselskap Innbetalinger ved økning langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Innbetaling av egenkapital Tilført ved oppkjøp datterselskap Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-246 279 3 234 80 005 0 0 -2 536 -43 465 10 301 2 409 -196 331

-806 685 1 027 0 -177 902 -112 364 0 0 0 0 -1 095 924

75 678 305 036 380 714

-127 855 432 891 305 036

Netto endring av kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd pr. 01.01. Kontanter og bankinnskudd pr. 31.12.

Deler av bankinnskuddene er bundne, pantsatte og knytt restriksjoner til. Det vises til note 17.


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Note 1 - Regnskapsprinsipper

Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet

Konsernregnskapet viser virksomheten til morselskapet Kleven Maritime AS og alle datterselskaper som en økonomisk enhet, basert på regnskapsprinsipper som beskrevet nedenfor. Selskapenes interne omsetning og mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Eventuelle gevinster oppstått ved transaksjoner mellom selskaper i konsernet er eliminert. Selskaper hvor Kleven Maritime AS har bestemmende innflytelse blir konsolidert inn i konsernregnskapet i sin helhet. Aksjene i datterselskapene er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at anskaffelseskost for aksjene henføres til datterselskapenes eiendeler og gjeld som tas inn i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost ut over eller mindre enn hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som henholdsvis goodwill og negativ goodwill. Aksjer i tilknyttede selskap og øvrige anleggsaksjer

Aksjer i tilknyttede selskap (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %) er vurdert etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at andel resultat knyttet til disse investeringene føres under finansposter i resultatregnskapet, samt at investeringen i balansen tilsvarer andel bokført verdi av de tilknyttede selskapers egenkapital med tillegg for eventuelle uavskrevne merverdier. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. De øvrige anleggsaksjer er vurdert etter kostmetoden. Kostmetoden innebærer at investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når antatt gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført beløp. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger fra tilknyttede selskaper og andre eierandeler inntektsføres når det mottas. Salgsinntekter

Inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer i henhold til prinsipp om løpende avregning. Driftsinntekter forøvrig inntektsføres på leveringstidspunktet. Forskning og utvikling

Kostnader knyttet til forskning og utvikling utgiftsføres i sin helhet når de påløper. Produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundene. De fleste prosjekter innehar element av produktutvikling. Det er derfor vanskelig å måle andel av produktutvikling i hvert enkelt prosjekt eller pr. år. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Utført, ikke fakturert produksjon/forskuddsfakturert produksjon Anleggskontrakter (skip i arbeid) bokføres i regnskapet i samsvar med prinsipp om løpende avregning. Det vil si at andel resultat inntektsføres i takt med prosjektenes fullførelsesgrad. Fullførelsesgraden er beregnet som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad, eller som anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. Dersom vurdering av et prosjekt viser at det vil gi tap, avsettes hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgraden. Prosjektene vurderes hver for seg. Prosjekt med netto utført, ikke fakturert produksjon, er oppført som fordring, og prosjekt hvor forskudd fra kunder overstiger utført produksjon er oppført som gjeld. Utført produksjon er klassifisert som driftsinntekter i resultatregnskapet. Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt eller til sikra kurs i henhold til terminkontrakter. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger 15 tkr. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Negativ goodwill er knyttet til kjøp av virksomhet. Den negative goodwillen inntektsføres i takt med veid gjennomsnitt av avskrivbare eiendelers rest-levetid på oppkjøpstidspunktet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Konsernets pensjonsforpliktelser pr. 31.12. er knytt til AFP-ordningen (usikret ordning). Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening og er videre basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Netto pensjonskostnader klassifiseres under lønnskostnader i resultatregnskapet. I balansen presenteres netto pensjonsforpliktelser under posten avsetning for forpliktelser. I beløpet for netto pensjonsforpliktelser inngår arbeidsgiveravgift. Alle selskaper i konsernet som har ansatte har også en innskuddsbasert pensjonsordning. Bidrag til denne ordningen kostnadsføres når de påløper. Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført.


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Offentlig tilskudd Tilskudd til bygging av skip blir gitt for spesielle skipstyper. De siste årene har konsernet ikke bygget slike skip, og følgelig ikke mottatt tilskudd. Garantier og reklamasjoner Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede salg vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes hovedsakelig med utgangspunkt i historisk tall for garantireparasjoner. Avsetningen er medtatt under "Annen kortsiktig gjeld". Klassifisering av prosjektrenter Finansieringskostnader (etter fradrag av eventuelle renteinntekter på forskudd fra kunder) knyttet til anleggskontrakter (skip under bygging) er i resultatregnskapet klassifisert som driftskostnader. Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Bruk av estimater

Utarbeidelse av årsregnskap innebærer bruk av estimater. Regnskapsestimater kan avvike fra de virkelige oppnådde resultater, men de er basert på beste estimat på tidspunktet for regnskapsavleggelsen.

Note 2 - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Konsernet har endret prinsipp for presentasjon av tilknyttede selskaper fra kostmetoden til egenkapitalmetoden fra og med 2011. Dette har medført at Inntekt på investering i tilknyttet selskap er oppjustert med kr 1,226 mill for 2011, samt Investeringer i tilknyttet selskap og Annen egenkapital er oppjustert med kr 6,086 mill pr. 01.01.2011. Sammenligningstallene i resultatregnskapet og balansen er omarbeidet i henhold til det nye prinsippet.

Note 3 - Datterselskaper Følgende datter- og datterdatterselskaper inngår i konsernet pr. 31.12.: Kleven Verft AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon 01.01.2001) Kleven Maritime Technology AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon 01.01.2001) Kleven Prosjekt II AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse 14.06.2005) Kleven Prosjekt III AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse 14.06.2005) Kleiva Shipinvest I AS, (tidl.Kleven Prosjekt IV AS), 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse 14.06.2005) Myklebust Verft AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon 01.01.2001) Myklebust Prosjekt AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon 01.01.2001) Kleven Maritime Finans AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved stiftelse 28.05.2004) Kleven Maritime Contracting AS, 6082 Gursken (tilgang ved stiftelse 03.01.2008) XOT AS, 6060 Hareid (tilgang gjennom rettet emisjon 05.07.2011)


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Kleven Maritime AS eier alle datter- og datterdatterselskaper 100% pr. 31.12., bortsett fra Kleven Maritime Technology AS (KMT) og dets datterselskap XOT AS hvor eierandelen er 51%. KMT ble eier av XOT AS gjennom en rettet emisjon. Oppkjøpet medførte en merverdi som i sin helhet er allokert til goodwill. Det vises til egen note om immaterielle eiendeler. Kleven Maritime AS har redusert sin eierandel i Kleven Maritime Technology AS (det tidligere heleide datterdatterselskapet Kleven Prosjekt I AS) fra 100% til 51% ved at en industriell med-investor har kjøpt 49% av aksjene i 2010. Datterdatterselskapene Kleven Prosjekt V AS, Kleven Prosjekt VI AS, Kleven Prosjekt VII AS, Kleven Prosjekt VIII AS og Kleven Prosjekt IX AS ble i 2010 innfusjonert i Kleven Prosjekt IV AS. Det var liten eller ubetydelig aktivitet i selskapene. Fusjonene skjedde med regnskapsmessig- og skattemessig kontinuitet (skattefri fusjon), og med virkning pr. 01.01.2010.

Note 4 - Finansiell markedsrisiko, terminkontrakter, renterisiko, m.m. Konsernet er eksponert for valutakursendringer i forbindelse med inngåelse av kontrakter med kunder og leverandører. Ved inngåelse av kjøps- eller salgskontrakter i valuta, vil konsernet normalt inngå terminkontrakter for tilsvarende beløp for å sikre seg mot kalkyleavvik som følge av valutakurssvingninger. Konsernet hadde pr. 31.12.2011 ingen andre valutaterminkontrakter. Likviditetsrisiko søkes redusert ved at byggeprosjektene normalt finansieres før kontrakten gjøres effektiv. For å redusere renterisikoen vurderes renteperioder på prosjektfinansiering som løper frem til prosjektets ferdigstillelse. For lengre perioder vurderer konsernet å sikre seg mot rentesvingninger ved inngåelse av fremtidig renteavtaler (FRA) på effektive byggekontrakter. For langsiktig finansiering vurderer konsernet løpende en hensiktsmessig fordeling på korte og mer langsiktige renteperioder. På byggelån er det avtalt flytende rente. Renten på den langsiktige gjelden er også hovedsakelig flytende. Alle verftene i Kleven Maritime benytter en byggemetode hvor en er avhengig av leveranser av seksjoner, større moduler eller skrog fra utenlandske verft. Det er knyttet risiko til hvorvidt disse leveransene skjer til avtalt tid og til avtalt kvalitet. Avvik på disse områdene kan få resultatmessig konsekvens på de enkelte prosjekt. Det er således usikkerhet m.h.t. vurdering av prosjekt i arbeid, spesielt vedrørende risiko for forsinkelser fra skrog- og andre underleverandører, uforutsette hendelser, estimater og prognostisering av fremtidige inntekter og kostnader på prosjektene. Verftene i Kleven Maritime benytter egne verftsanlegg i kombinasjon med leveranser av seksjoner, større blokker og hele skrog for å avbalansere risikoen knyttet til en eventuell mangelfull kontraktsmessig levering fra sine leverandører. Konsernets derivater, og vesentlige betingelser knyttet til derivater pr. 31.12.2011 er oppsummert i tabellen under:


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Kurs 0,86 0,86 1,74 7,78 7,88 7,89 7,95 7,89 7,95 8,03 7,91 7,90 7,90 7,93 8,11 7,91

Beløp i 1000 valuta 10 300 7 800 10 250 1 000 1 520 1 520 210 3 000 6 744 1 000 5 700 425 1 650 1 200 1 000 13 000

Instrument/forfall SEK-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 SEK-valutatermin (kjøp) - forfall 05/12 PLN-valutatermin (kjøp) - forfall 06/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 01/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 02/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 02/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 03/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 03/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 04/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 06/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 06/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 09/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 09/12 EUR-valutatermin (kjøp) - forfall 09/12

Note 5 - Salgsinntekter Pr. virksomhetsområde Skipsbyggingsvirksomhet Geografisk fordeling Norge EU og EØS-området forøvrig Asia Andre geografiske områder

Sum

2011

2010

2 321 388

3 160 915

2 318 962 336 0 2 090 2 321 388

2 210 320 242 950 353 0 3 160 915

2011 1 267 690 -396 479 871 211

2010 1 503 545 -419 278 1 084 267

171 647 -81 751 89 896

164 215 -94 962 69 253

2011 6 860

2010 9 654

Note 6 - Anleggskontrakter Utført produksjon - Forskudd fra kunder Utført, ikke fakturert produksjon Forskudd fra kunder - Utført produksjon Forskuddsfakturert produksjon

Note 7 - Varer Råvarer og innkjøpte halvfabrikater


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Note 8 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum

2011 214 971 31 691 7 274 9 859 263 795

2010 226 518 33 107 4 617 10 342 274 584

Konsernet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 454 årsverk. Tilsvarende antall sysselsatte i 2010 var 460 årsverk. Inkludert i lønnskostnadene for 2010 var avsatt bonus til konsernledelsen, bundet til tegning av aksjer, med totalt kr 15,7 mill inklusiv arbeidsgiveravgift. Bonusen ble utbetalt i 2011. Ytelser til ledende personer Adm.direktør Samlet styrehonorar i konsernet

Lønn 1 654 1 174

Bonus bundet til tegning av aksjer 3 087

Andre godtgjørelser 167

Totalt ble det til konsernledelsen utbetalt 16 637 tkr i bonus bundet til tegning av aksjer. Det er ikke avtalt annen godtgjørelse, bonus, opsjoner eller særskilt godtgjørelse ved eventuell fratredelse for adm. direktør. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv. Konsernet har gitt lån til ledende ansatte med 3 249 tkr pr. 31.12., herav lån til adm. dir. på 944 tkr. Rente er avtalt til den sats myndighetene fastsetter uten fordelsbeskatning. Lånene nedbetales over 6 år. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon av alle selskapsregnskapene og konsernregnskapet Annen finansiell revisjon Honorar for utarbeidelse av selskapsregnskaper og konsernregnskap Honorar skatte- og avgiftsbistand Honorar andre tjenester

2011 815 22 133 145 102

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 9 - Pensjonskostnader og forpliktelser Konsernet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Gevinsten ved avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder konsernets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier i fem år fra utgangen av 2010. Konsernets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Pensjonsforpliktelsen pr. 31.12.2011 på kr 4,07 mill består av kr 2,21 mill i avsetning knyttet til egenandelen for førtidspensjonister etter den gamle ordningen, samt kr 1,86 mill knyttet til nevnte underdekning i ordningen, beregnet av 359 tilsette. Begge beløpene er inklusiv arbeidsgiveravgift.


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Konsernet har også en innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 10 - Varige driftsmidler og leieforpliktelser

Anskaffelseskost 01.01. Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12. Akk.avskrivning 31.12. Balanseført pr. 31.12. Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Tomter og bygninger 109 461 28 182 0 137 643 -38 721 98 922

Maskiner og anlegg 64 568 45 886 -7 193 103 261 -50 271 52 990

Driftsløsøre, inventar, o.l. 20 355 2 762 -3 540 19 577 -14 132 5 445

3 886 10-30 år Lineær

3 490 5-10 år Lineær

1 894 3-5 år Lineær

Sum 194 384 76 830 -10 733 260 481 -103 124 157 357 9 270

Leie av anlegg og lignende: Konsernet leier anlegg og boligbrakker med følgende leieforpliktelser de neste fem årene: Anlegg og kontor: kr 0,41 mill for 2012, kr 0,06 mill for 2013 og kr 0,04 mill for 2014. Boligbrakker (tallene i parentes er herav fra konserntilknyttet selskap): kr 7,1 mill (5,1) for 2012, deretter 5,1 mill (5,1) pr. år frem til 01.10.2015. Leie av løsøre og lignende: Konsernet leier diverse maskiner, utstyr og løsøre. De årlige leieforpliktelsene er kr 5,6 mill for 2012, kr 3,8 mill for 2013, kr 1,9 mill for 2014 og kr 0,4 mill for 2015. Leieavtalene er regnskapsmessig behandlet som operasjonell leasing.

Note 11 - Immaterielle eiendeler Tilgang kjøpte eiendeler Anskaffelseskost 31.12. Akk.avskrivninger 31.12. Balanseført verdi pr. 31.12. Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Goodwill 1 705 1 705 -85 1 620 85 10 år Lineær


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Goodwill vedrører betalt merverdi i forbindelse med oppkjøp av XOT i juli 2011. Avskrivingstiden er satt til 10 år. Oppkjøpet ses på som en langsiktig investering, og posten vurderes å representere merinntjening med enn varighet som gjør avskriving over 10 år forsvarlig.

Note 12 - Tilknyttet selskap, m.v. Selskap Viking Reisebyrå AS Kleiva Boliger AS Rem Fortress AS Rem Commander AS Kleven ORN LTDA

Ervervet 01-01-2001 12-12-2005 24-06-2010 24-06-2010 31-12-2011

Kontor Ulstein Ulstein Fosnavåg Fosnavåg Brasil

Eierandel 50,0% 50,0% 23,1% 22,1% 50,0%

Stemmeandel 50,0% 50,0% 23,1% 22,1% 50,0%

Investering etter egenkapitalmetoden (konsernregnskapet)

Balanseført EK på kjøpstidspunktet Anskaffelseskost Andel årets resultat Beregning av balanseført verdi Inngående balanse 01.01.2011 Årets resultatandel Mottatt utbytte Andre endringer i løpet av året Utgående balanse 31.12.2011

Balanseført EK på kjøpstidspunktet Anskaffelseskost Andel årets resultat Beregning av balanseført verdi Inngående balanse 01.01.2011 Årets resultatandel Mottatt utbytte Andre endringer i løpet av året Utgående balanse 31.12.2011

Viking Reisebyrå AS 3 500 3 500 3 921

Kleiva Boliger AS 55 55 611

Kleven ORN LTDA 1 978 1 978 -8

4 774 3 921 -3 209 0 5 486

4 891 611 -500 0 5 002

0 -8 0 1 978 1 970

Rem Fortress AS 28 828 28 828 283

Rem Commander AS 16 578 16 578 128

Sum 50 939 50 939 4 935

25 312 283 0 3 506 29 101

21 742 128 0 -5 179 16 691

56 719 4 935 -3 709 305 58 251

Opplysninger om andel egenkapital og resultat for de tilknyttede selskaper er basert på foreløpig regnskap, og før eventuell avsetning til utbytte.


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Note 13 - Aksjer og andeler i andre selskaper Eierandel Selskap Olympic Venture KS (deltakerlignet selsk.) 8,33% Eidesvik Supply AS 14,27% Eidesvik Supply II AS 14,27% Andre selskaper

Kostpris 6 667 12 700 12 700 1 052 33 119

Bokført verdi 6 112 12 700 12 700 1 052 32 564

Andel resultat -555

Andel regnskapsmessig resultat på deltakerlignet selskap er medtatt i resultatregnskapet under Annen finanskostnad.

Note 14 - Fordringer med forfall senere enn ett år Lån til tilknyttet selskap Andre langsiktige fordringer Sum

2011 3 376 2 553 5 929

2010 0 2 548 2 548

2011 9 651

2010 14 864

Note 15 - Gjeld med forfall senere enn fem år, avdragsprofil, m.m. Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Langsiktig ansvarlig lån på kr 5,4 mill har avdragsprofil med kr 1,2 mill pr. år frem til 30.06.2016. Gjennomsnittlig rente på ansvarlig lån for 2011 var ca 8%. Konsernets gjeld til kredittinstitusjoner har følgende avdragsprofil: Kr 27,75 mill for 2012, kr 26,83 mill for 2013, kr 25,99 mill for 2014, kr 25,82 mill for 2015, kr 25,80 mill for 2016, deretter kr 9,64 mill. Gjennomsnittlig lånerente for 2011 var 6,1%.

Note 16 - Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret ved pant o.l.

Bokført verdi av eiendeler pantsatt for konsernets gjeld

2011 777 594

2010 938 617

2011 1 270 576

2010 1 377 366

Ovennevnte eiendeler er også stilt som sikkerhet for garantier som kredittinstitusjoner har gitt overfor konsernet sine kunder og underleverandører med totalt kr 490 mill pr. 31.12.2011. I tillegg kommer garantistillelse for skattetrekk kr 9 mill. Tilsvarende tall pr. 31.12.2010 var henholdsvis kr 556 mill og kr 0 mill.

Note 17 - Bundne bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler utgjør

2011 6 980

2010 12 492

Av totale bankinnskudd er 227 453 tkr inkludert i eiendeler pantsatt for konsernets gjeld, ref. egen note. Det er restriksjoner for bruk av 204 752 tkr av disse midlene.


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Note 18 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på:

2011 48 090 0 7 904 55 994

2010 36 125 -826 23 566 58 865

Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler Utført, ikke fakturert produksjon Varebeholdning Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Garantiavsetning Netto pensjonsforpliktelse Andel i deltakerlignet selskap Akkumulert fremførbart underskudd Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller pr 31.12

2011 7 320 148 716 -921 -500 9 276 -9 562 -4 075 2 880 -4 655 -171 148 308

2010 1 592 144 741 -830 -500 11 597 -13 353 -5 524 0 -292 -15 868 121 563

28 % Utsatt skatt/ utsatt skattefordel (-)

41 526

34 038

Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag til morselskapet

2011 48 090 -2 130 45 960

2010 36 125 -12 170

Betalbar skatt Ref. betalbar skatt ihht regjeringens tiltakspakke for finanskrisen Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad

Sum betalbar skatt i balansen

23 955

Note 19 - Egenkapital Aksjekapital

Egenkapital 31.12.2010 Prinsippendring jfr. note 2 Egenkapital 01.01.2011 Årsresultat - konsern Avsatt utbytte Avgitt konsernbidrag Kontantinnskudd Tilførsel fra minoriteten ved kapitalutvidelse Tilført ved oppkjøp datterselskap Andre endringer Egenkapital 31.12.2011

62 949 0 62 949 0 0 0 1 683 0 0 0 64 632

Overkurs-

Annen

Minoritets-

fond

egenkapital

interesser

0 0 0 0 0 0 8 618 0 0 0 8 618

193 519 6 086 199 605 148 746 -37 524 -5 476 0 0 -1 229 -17 304 105

934 0 934 -1 193 0 0 0 3 234 3 638 2 6 615

Sum

257 402 6 086 263 488 147 553 -37 524 -5 476 10 301 3 234 2 409 -15 383 970


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Note 20 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: A-aksjer

Antall 21 121 423

Pålydende Kr 3,06

Balanseført 64 632

Oversikt over aksjonærene i Kleven Maritime AS pr. 31.12:

Kleven Maritime Holding AS H-Invest AS Kari Kleven Ståle Rasmussen, adm.direktør Ole Kristensen Arve Holstad Hans Kristian Opsal Knut Hasund Tore Roppen Olav Tanberg Kathrine Holstad Per Øvrelid Sum

A-aksjer 19 029 630 1 021 795 520 000 102 062 68 041 68 041 68 041 68 041 68 041 46 778 35 438 25 515 21 121 423

Eierandel 90,10 % 4,84 % 2,46 % 0,48 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,22 % 0,17 % 0,12 % 100,00 %

Stemmeandel 90,10 % 4,84 % 2,46 % 0,48 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,22 % 0,17 % 0,12 % 100,00 %

Adm.direktør eier 102 062 aksjer i konsernet. I tillegg har han indirekte eierskap gjennom Kleven Maritime Holding AS. Styrets leder Kjersti Kleven, styremedlemmene Rigmor Anett Kleven og Thorolf Hestness har indirekte eierskap i konsernet gjennom eierandeler i henholdsvis John Kleven AS, Soltun Invest AS og H-Invest AS. Morselskapet Kleven Maritime Holding AS har forretningsadresse 6065 Ulsteinvik.

Note 21 - Spesifikasjon andre fordringer Tilgode merverdiavgift Forskudd til leverandører Fordring på morselskapet Andre fordringer Sum

2011 16 876 203 840 0 2 150 222 866

2010 12 451 106 574 10 589 3 183 132 797

2011 0 37 856 7 606 36 460 81 922

2010 9 800 50 173 43 464 29 778 133 215

Note 22 - Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld Prosjektlån fra aksjonærer Påløpt lønn, bonus og feriepenger Avsatt konsernbidrag til morselskapet Andre påløpte kostnader og avsetninger Sum


Kleven Maritime AS - konsernregnskap Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 (beløp i 1 000 kr) Note 23 - Enkelttransaksjoner - annen finanskostnad Inkludert i Annen finanskostnad for 2010 er kr 12,5 mill i gebyrer knyttet til ansvarlig lån innløst i 2010.

Note 24 - Mellomværende med selskap i samme konsern Fordringer Andre kortsiktige fordringer

2011 0

2010 10 589

Gjeld Annen kortsiktig gjeld Ansvarlig lån Sum

2011 7 606 900 8 506

2010 43 465 0 43 465

Note 25 - Transaksjoner med nærstående Konsernets nærstående parter består av morselskapet, ikke heleide datterselskaper, medlemmer av styret, ledelsen og nærstående til disse. Vesentlige transaksjoner med nærstående kan oppsummeres som følger: Kleven Maritime AS eier 51% av aksjene i Kleven Maritime Technology AS. Kleven Maritime AS er representert med tre av seks styremedlemmer i Kleven Maritime Technology AS. Videre er Kleven Maritime AS eid med 90,1% av Kleven Maritime Holding AS. Kleven Maritime AS har i løpet av 2011 ytt lån til disse to selskapene. Lånene er renteberegnet basert på NIBOR pluss margin og inntektsført rente utgjør kr 0,25 mill. For konsernmellomværende vises til egen note. Viking Reisebyrå AS er et tilknyttet selskap til Kleven Maritime AS. Kleven-konsernet har en representant i styret i Viking Reisebyrå AS. Konsernet har i løpet av 2011 kjøpt reisetjenester i fra Viking Reisebyrå AS for kr 4,3 mill. Beløpet er kostnadsført under driftskostnader. Kleiva Boliger AS er et annet tilknyttet selskap til Kleven Maritime AS som driver med utleie av boligbrakker for arbeidere. Kleven-konsernet har en representant i styret i Kleiva Boliger AS. Konsernet har i løpet av 2011 leid boligbrakker for totalt kr 8,9 mill som er kostnadsført under driftskostnader. Rem Commander AS og Rem Fortress AS er begge tilknyttede selskaper til Kleven Maritime-konsernet. Konsernet er representert i styrene med henholdsvis en og to representanter. Kleven Maritime-konsernet har i september 2011 ferdigstilt og levert ett skip til Rem Fortress AS, samt inngått kontrakt med Rem Commander AS for bygging og levering av et skip i desember 2012. Selskap og privatpersoner som er aksjonær og nærstående til aksjonærer i Kleven Maritime AS har gjennom 2011 også ytt kortsiktige og langsiktige lån til Kleven Maritime AS. Lånene er renteberegnet basert på NIBOR pluss margin og kostnadsført rente utgjør kr 0,7 mill. For omtale av lån til ansatte vises til egen note. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser.


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Resultatregnskap Note

Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader

8 653 606

6 728 993

3, 4 5 3

6 417 188 4 759 294 103 500 3 149 860 14 429 842

5 244 859 7 674 533 103 500 2 256 062 15 278 954

-5 776 236

-8 549 961

68 440 184 3 708 500 1 513 752 277 901 18 2 846 300 5 257 684 94 025 65 742 346

22 379 612 3 250 000 15 786 035 401 418 12 500 000 1 596 201 15 515 774 12 509 111 24 695 979

59 966 110

16 146 018

15 790 263

3 671 447

44 175 847

12 474 571

37 523 884 6 651 963 44 175 847

2 535 500 9 939 071 12 474 571

6 6

17

17

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat

11

Årsresultat

Overføringer og disponeringer Avsatt utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert

2010

1, 2

Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter

2011

12 12


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Balanse pr. 31. desember Note

2011

2010

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i andre aksjer Sum finansielle anleggsmidler

11

5 5

6 7, 10 6

Sum anleggsmidler

36 854

1 234 496

2 422 785 362 500 2 785 285

940 000 466 000 1 406 000

145 693 218 32 885 815 3 554 900 1 028 200 183 162 133

192 327 218 20 396 139 3 554 900 928 200 217 206 457

185 984 272

219 846 953

3 183 394 69 012 028 72 195 422

1 829 249 33 790 833 35 620 082

4 128 286

10 763 592

76 323 708

46 383 674

262 307 980

266 230 627

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

10 10, 14

Bankinnskudd, kontanter og lignende

16

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Kontantstrømoppstilling Note

2011

2010

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

59 966 110 -72 148 684 103 500 -1 354 145 1 777 665 -4 039 056 -15 694 610

16 146 018 -25 629 612 103 500 3 040 045 -574 718 -769 995 -7 684 762

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalt på kortsiktige og langsiktige fordringer Utbetalinger ved langsiktig utlån Tilbakebetaling av innbetalt kapital i datterselskap Innbetalinger fra investering i datter- og tilknyttede selskaper Utbetaling ved investering i datterselskaper Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-1 482 785 -100 000 10 200 000 -12 489 676 50 000 000 26 088 112 -3 366 000 68 849 651

-940 000 -627 200 219 854 503 0 0 4 543 321 -51 068 960 171 761 664

96 500 000 5 000 000 -159 256 310 -9 800 000 0 -2 535 500 10 301 463 -59 790 347

87 364 585 0 -172 373 900 0 -112 364 586 0 0 -197 373 901

-6 635 306 10 763 592 4 128 286

-33 296 999 44 060 591 10 763 592

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Innbetaling av ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr. 01.01. Kontanter og bankinnskudd pr. 31.12. Deler av bankinnskuddene er bundne. Det vises til note 16.


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostmetoden innebærer at investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det blir foretatt nedskrivning til virkelig verdi når antatt gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført beløp. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger fra datterselskaper er inntektsført samme år som det er avsatt i regnskapet i datterselskapet. Utbytte fra tilknyttede selskaper inntektsføres det året det mottas. Dersom utbytte og konsernbidrag overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene går til fradrag i anskaffelseskost. Det vises til eget konsernregnskap. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på opptjeningstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid dersom de har en levetid over 3 år og en kostpris som overstiger 15 tkr. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning som blir kostnadsført løpende over driften. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 Note 2 - Finansiell markedsrisiko Selskapet har ikke fordring eller gjeld i utenlandsk valuta, og er således ikke eksponert for valutakursendringer. Selskapet har i hovedsak flytende rente (NIBOR+margin) på langsiktig fordringer og på langsiktig gjeld. For konsernets finansielle risiko henvises til konsernregnskapet.

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

2011 3 993 722 588 351 130 914 46 307 4 759 294

2010 6 630 401 989 181 -6 795 61 746 7 674 533

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk. Tilsvarende antall sysselsatte i 2010 var også 2 årsverk. Inkludert i lønnskostnadene for 2010 var avsatt bonus med totalt kr 4,3 mill inklusiv arbeidsgiveravgift. Bonusen ble utbetalt i 2011. Ytelser til ledende personer: Lønn Bonus bundet til tegning av aksjer Annen godtgjørelse

Adm.dir. 1 653 734 3 087 371 166 801

Styret 320 000 0 0

Selskapet har felles adm.direktør med andre selskaper i konsernet. Totalt ble det til ansatte utbetalt 4 502 tkr i bonus bundet til tegning av aksjer. Det er ikke avtalt annen bonus, opsjoner, eller særskilt godtgjørelse ved eventuell fratredelse for adm. direktør. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Honorar for lovpålagt revisjon (inkl. konsernoppgjør) Annen finansiell revisjon Honorar for utarbeidelse års- og kons.regnskap, noter, m.m. Honorar for skatte- og avgiftsbistand Andre tjenester

2011 154 300 3 300 79 200 51 000 38 500

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Ordningen er innskuddsbasert. Årets kostnad til ordningen er 130 tkr.


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 Note 5 - Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01. Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost 31.12. Akk.avskrivning 31.12. Balanseført pr. 31.12.

Fast eiendom 940 000 1 482 785 2 422 785 0 2 422 785

Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner 1 266 074 0 1 266 074 -903 574 362 500

Sum 2 206 074 1 482 785 3 688 859 -903 574 2 785 285

0

103 500

103 500

Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

3-7 år Lineær

Note 6 - Datterselskap, tilknyttet selskap, m v Selskap Kleven Verft AS Kleven Maritime Technology AS Kleven Prosjekt II AS (datterdatter) Kleven Prosjekt III AS (datterdatter) Kleiva Shipinvest I AS (datterdatter) XOT AS (datterdatter) Myklebust Verft AS Myklebust Prosjekt AS (datterdatter) Kleven Maritime Finans AS Kleven Maritime Contracting AS Viking Reisebyrå AS (tilknyttet selskap) Kleiva Boliger AS (tilknyttet selskap) Rem Fortress AS (dattertilkn. selskap) Rem Commander AS (dattertilkn. selskap) Kleven ORN LTDA (dattertilkn. selskap)

Ervervet 01-01-2001 01-01-2001 14-06-2005 14-06-2005 14-06-2005 05-07-2011 01-01-2001 01-01-2001 28-05-2004 03-01-2008 01-01-2001 12-12-2005 24-06-2010 24-06-2010 31-12-2011

Kontor Ulstein Ulstein Ulstein Ulstein Ulstein Hareid Sande Sande Ulstein Sande Ulstein Ulstein Fosnavåg Fosnavåg Brasil

Eierandel 100,0% 51,0% 100,0% 100,0% 100,0% 51,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 23,1% 22,1% 50,0%

Stemmeandel 100,0% 51,0% 100,0% 100,0% 100,0% 51,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 23,1% 22,1% 50,0%

Datterdatterselskapene Kleven Prosjekt V AS, Kleven Prosjekt VI AS, Kleven Prosjekt VII AS, Kleven Prosjekt VIII AS og Kleven Prosjekt IX AS ble i 2010 innfusjonert i Kleven Prosjekt IV AS. Det var liten eller ubetydelig aktivitet i selskapene. Fusjonene skjedde med regnskapsmessig- og skattemessig kontinuitet (skattefri fusjon), og med virkning pr. 01.01.10. Datterselskapet Kleven Maritime Technology AS ble eier av XOT AS med 51% i juli 2011 gjennom en rettet emisjon. Kleven Prosjekt IV AS har i januar 2012 endret navn til Kleiva Shipinvest I AS. Resultat på investering i datterselskap i resultatregnskapet er for 2011 og 2010 knytt til mottatt konsernbidrag fra datterselskaper. Mottatt utbytte fra Viking Reisebyrå AS og Kleiva Boliger AS er i resultatregnskapet inntektsført med henholdsvis kr 3,2 mill og kr 0,5 mill i 2011. Tilsvarende tall for 2010 var henholdsvis kr 3,25 mill og kr 0 mill. Beløpene inngår i posten Inntekt på investering i tilknyttet selskap.


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 Opplysninger om egenkapital og resultat ifølge siste årsregnskap Selskapets navn Kleven Verft AS Kleven Maritime Technology AS Kleven Prosjekt II AS Kleven Prosjekt III AS Kleiva Shipinvest I AS XOT AS Myklebust Verft AS Myklebust Prosjekt AS Kleven Maritime Finans AS Kleven Maritime Contracting AS Viking Reisebyrå AS Kleiva Boliger AS Rem Fortress AS Rem Commander AS Kleven ORN LTDA

Egenkapital 324 348 643 7 312 252 100 000 100 000 612 601 4 097 527 76 147 613 2 365 991 16 263 285 943 549 10 972 697 10 003 933 126 203 076 75 530 106 3 940 000

Resultat 144 978 115 -1 197 620 -4 681 -4 699 -9 346 -1 682 825 10 513 664 67 661 -2 014 175 38 250 7 841 539 1 221 927 1 247 663 577 395 0

Opplysninger om egenkapital og resultat for de tilknyttede selskaper er basert på foreløpig regnskap, og før eventuell avsetning til utbytte.

Note 7 - Fordring med forfall senere enn ett år Lån til foretak i samme konsern

2011 32 885 815

2010 20 396 139

2011 4 821 875

2010 7 600 000

Note 8 - Gjeld med forfall senere enn fem år, avdragsprofil, m.m. Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Langsiktig ansvarlig lån (lån fra aksjonærer) på kr 5,4 mill er det avtalt årlig avdrag på kr 1,2 mill frem til 30.06.2016. Gjennomsnittlig rente for 2011 var ca 8%. Gjeld til kredittinstitusjoner har følgende avdragsprofil: Kr 21,1 mill for hvert av årene 2012-2015, kr 12,6 mill i 2016, deretter kr 4,8 mill. Gjennomsnittlig lånerente for 2011 var ca 6%.

Note 9 - Pant og garantier Egen gjeld som er sikret ved pant Gjeld i annet foretak i samme konsern sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen og kon.selskapers gjeld Selvskyldnerkausjoner/morselskapsgarantier med inntil

2011 95 437 500 672 285 462 36 431 709 1 627 409 354

2010 0 117 319 340 89 595 960 1 670 396 910

Ovennevnte garantiforpliktelser vedrører selvskyldnerkausjoner/morselskapsgarantier knyttet til lånerammer og garantier/garantirammer stilt av kredittinstitusjoner overfor datterselskaper, samt morselskapsgarantier stilt overfor kunder og leverandører til datterselskaper. Pr. 31.12.2011 utgjør sum engasjement under disse rammene kr 1 099 mill. Tilsvarende tall pr. 31.12.2010 var kr 1 371 mill. Selskapet er sammen med andre konsernselskaper fellesregistrert i merverdiavgiftsregisteret og er således solidarisk ansvarlig for eventuell skyldig merverdiavgift.


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 Note 10 - Mellomværende med selskap i samme konsern Foretak i samme konsern 2011 2010 32 885 815 20 396 139 3 183 394 1 829 249 68 440 184 32 579 612 104 509 393 54 805 000

Fordringer Lån til foretak i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Sum

Foretak i samme konsern 2011 2010 690 409 0 5 000 000 0 900 000 132 364 585 6 590 409 132 364 585

Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum

Note 11 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad

2011 14 592 621 1 197 642 15 790 263

2010 0 3 671 447 3 671 447

Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendt fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag

2011 59 966 110 -3 572 312 -4 277 293 0 52 116 505

2010 16 146 018 -3 033 708 4 271 088 -17 383 398 0

2011 39 527 -171 150 -131 623

2010 62 284 -4 471 200 -4 408 916

-36 854

-1 234 496

Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler Regnskapsmessige avsetninger Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 28 % Utsatt skattefordel/Utsatt skatt

Note 12 - Egenkapital

Egenkapital 01.01. Årsresultat Avsatt utbytte Kontantinnskudd Egenkapital 31.12.

Overkurs-

Annen

Aksjekapital

fond

egenkapital

Sum

62 948 560 0 0 1 682 994 64 631 554

0 0 0 8 618 469 8 618 469

14 845 014 44 175 847 -37 523 884 0 21 496 977

77 793 574 44 175 847 -37 523 884 10 301 463 94 747 000

Avsatt utbytte er for utdeling til majoritetsaksjonæren med kr 33 265 312 og til minoritetsaksjonærene kr 4 258 572. Majoritetsaksjonæren (morselskapet) mottar konsernbidrag fra annet selskap i samme konsern med netto kr 5 476 116.


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 Note 13 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Ordinære aksjer

Antall 21 121 423

Pålydende 3,06

Ordinære aksjer 19 029 630 1 021 795 520 000 102 062 68 041 68 041 68 041 68 041 68 041 46 778 35 438 25 515 21 121 423

Eierandel 90,10 % 4,84 % 2,46 % 0,48 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,22 % 0,17 % 0,12 % 100,00 %

Balanseført 64 631 554

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Kleven Maritime Holding AS H-Invest AS Kari Kleven Ståle Rasmussen, adm.direktør Ole Kristensen Arve Holstad Hans Kristian Opsal Knut Hasund Tore Roppen Olav Tanberg Kathrine Holstad Per Øvrelid Sum

Stemmeandel 90,10 % 4,84 % 2,46 % 0,48 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,22 % 0,17 % 0,12 % 100,00 %

Adm.direktør eier 102 062 aksjer i selskapet. I tillegg har han indirekte eierskap gjennom Kleven Maritime Holding AS. Styrets leder Kjersti Kleven, styremedlemmene Rigmor Anett Kleven og Thorolf Hestness har indirekte eierskap i selskapet gjennom eierandeler i henholdsvis John Kleven AS, Soltun Invest AS og H-Invest AS. Morselskapet Kleven Maritime Holding AS har forretningsadresse 6065 Ulsteinvik.

Note 14 - Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer Tilgode merverdiavgift Fordring på konsernselskaper Andre fordringer Sum

2011 284 271 68 440 184 287 573 69 012 028

2010 201 399 32 579 612 1 009 822 33 790 833

2011 0 448 800 88 181 5 000 000 5 536 981

2010 9 800 000 4 181 816 631 401 0 14 613 217

2011 2 435 481

2010 513 228

Note 15 - Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld Prosjektlån fra aksjonærer Påløpt lønn, bonus og feriepenger Andre påløpte kostnader og avsetninger Gjeld til selskap i samme konsern Sum

Note 16 - Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler utgjør


Kleven Maritime AS Org.nr: 981508734

Noter til regnskapet for 2011 Note 17 - Finansinntekt og finanskostnad Inkludert i Annen finanskostnad for 2010 er kr 12,5 mill i gebyrer knyttet til ansvarlig lån innløst i 2010. Da Kleven Maritime AS hadde lånt ut midlene videre til datterselskaper til samme betingelser, var tilsvarende inntekt mottatt fra de respektive datterselskaper. Denne inntekten var medtatt under Annen finansinntekt for 2010.

Note 18 - Transaksjoner med nærstående Kleven Maritime AS sine nærstående parter består av konsernselskaper, medlemmer av styret, ledelsen og nærstående til disse. Vesentlige transaksjoner med nærstående kan oppsummeres som følger: Kleven Maritime AS er morselskapet i Kleven Maritime-konsernet. Som morselskap kan Kleven Maritime AS gjøre felles innkjøp relatert til varer og tjenester, for deretter å viderebelaste dette til hvert enkelt konsernselskap. Dette kan dreie seg om innkjøp knyttet til IT, messedeltakelser, forsikring, juridisk bistand og lignende. I tillegg er konsernselskapenes felles administrerende direktør ansatt i Kleven Maritime AS. Kleven Maritime AS fakturerer således sine datterselskaper for tjenester knyttet til konsernadministrasjon. For 2011 har Kleven Maritime AS inntektsført totalt kr 8,5 mill knyttet til nevnte forhold. Kleven Maritime AS eier 51% av aksjene i Kleven Maritime Technology AS og 100% av aksjene i Myklebust Verft AS. Kleven Maritime AS er representert med tre av seks styremedlemmer i Kleven Maritime Technology AS. Videre er Kleven Maritime AS eid med 90,1% av Kleven Maritime Holding AS. Kleven Maritime AS har i løpet av 2011 ytt lån til disse tre selskapene. Lånene er renteberegnet basert på NIBOR pluss margin og inntektsført rente utgjør kr 1,5 mill. Kleven Maritime AS eier også 100 % av aksjene i selskapene Kleven Verft AS og Kleven Maritime Finans AS. Disse to selskapene, sammen med morselskapet Kleven Maritime Holding AS, har gjennom 2011 ytt lån til Kleven Maritime AS. Lånene er renteberegnet basert på NIBOR pluss margin og kostnadsført rente utgjør kr 2,8 mill. For konsernmellomværende vises til egen note. Selskap og privatpersoner som er aksjonær og nærstående til aksjonærer i Kleven Maritime AS har gjennom 2011 også ytt kortsiktige og langsiktige lån til Kleven Maritime AS. Lånene er renteberegnet basert på NIBOR pluss margin og kostnadsført rente utgjør kr 0,7 mill. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser.


Kleven Maritime AS

Kleven Verft AS

Myklebust Verft AS

N-6065 Ulsteinvik, Norway +47 70 01 91 00 post@kleven.no

N-6065 Ulsteinvik, Norway +47 70 01 91 00 post.kve@kleven.no

N-6082 Gursken, Norway +47 70 02 62 00 post.mve@kleven.no

www.kleven.no

Kleven årsrapport 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you