Page 1

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen › samenvatting [ 09/2010 › actualiseringen verschijnen op onze websites ] de meest voorkomende regeling is in donkere kleuren aangegeven

VERBLIJFSSTATUTEN

DOCUMENTEN

ZIEKENFONDS

FEDASIL

OCMW OF LOI

DRINGENDE MEDISCHE HULP

ZELF OF GARANT

1. Asielzoekers (Uitgezonderd de niet-begeleide minderjarigen en de afgewezen asielzoekers zonder schorsend beroep) 1.1. De lopende asielaanvragen ingediend voor 01/06/2007 en na 01/06/2007 (met uitzondering van 1.2.) 1.1.1. De asielaanvraag is in de opstartfase bij de DVZ of wordt onderzocht bij het CGVS

Bijlage 25 of 26 Soms AvI-model A

Uitzonderlijk

Opvangcentrum of Cel Medische Kosten betaalt

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Keuze niet in opvangcentrum te zijn

1.1.2. Asielzoeker bij RvV

AvI-model A, soms bijlage 13 quinquies + bijlage 35

Uitzonderlijk

Opvangcentrum of Cel Medische Kosten betaalt

OCMW betaalt medische kosten (voor LOI)

Niet van toepassing

Keuze niet in opvangcentrum te zijn

1.1.3. Asielaanvraag ingediend voor 01/06/ 2007 die niet ontvankelijk verklaard is

Bijlage 25 of 26 en AvImodel A of bijlage 35

Uitzonderlijk

Opvangcentrum of Cel Medische Kosten betaalt

OCMW betaalt medische kosten (voor LOI)

Niet van toepassing

Keuze niet in opvangcentrum te zijn

1.2. De asielaanvraag is ontvankelijk verklaard voor 1 juni 2007 1.2.1. De asielaanvraag is ontvankelijk verklaard

Bijlage 25 of 26 en AvImodel A, ev. bijlage 35

ZIV indien AvI

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

Elektr. B-kaart / BIVR of elektr. C-kaart / ID vreemdeling

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

2. Erkende vluchtelingen 2.1. Erkende vluchteling

3. Mensen met het statuut van subsidiaire bescherming 3.1. Het subsidiair beschermingsstatuut

Elektr. A-of B-kaart / BIVR of elektr. C-kaart / ID vreemdeling

Verplichte ZIV

4. Mensen zonder wettig verblijf - Inclusief de afgewezen asielzoekers zonder beroep of met een niet-schorsend beroep 4.1. Afgewezen asielzoeker met een nietschorsend beroep bij RvV of RvS tegen negatieve beslissing van DVZ

Bijlage 13quater of 25quater - 26quater Verstreken BGV

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

4.2. Afgewezen asielzoeker met een nietschorsend beroep bij RvS tegen negatieve beslissing van het CGVS of RvV of VBC

Verstreken bijlage 13, 13bis, 13quinquies, 11bis, 11ter, 25bis, 26bis

Uitzonderlijk

Opvangcentrum of Cel Medische Kosten betaalt

OCMW betaalt medische kosten (voor LOI)

Niet van toepassing, wegens ander recht

Soms

4.3. Vreemdeling zonder wettig verblijf (zonder schorsende beroepsprocedure)

Niet verlengd BGV of geen verblijfsdoc.

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

4.4. Regularisatieaanvrager zonder AvI ‘Oud’ art. 9 lid3 - ‘nieuw‘ art. 9bis, 9ter

Soms een ontvangstbewijs

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

5. Uitstel van vertrek of ontvankelijke medische regularisatieaanvraag of (tijdelijke) regularisatie 5.1. Het uitstel van vertrek is toegekend voor minder dan drie maanden

Verlengd BGV datum niet bereikt

Uitzonderlijk

Opvangcentrum of Cel Med. Kosten betaalt

OCMW betaalt med. kosten (voor LOI)

Niet van toepassing

Soms

5.2. De aanvraag tot medische regularisatie is ontvankelijk

AvI-model A

Uitzonderlijk

Opvangcentrum of Cel Med. Kosten betaalt

OCMW betaalt med. kosten (voor LOI)

Niet van toepassing

Soms

5.3. Een regularisatie van (on-)bepaalde duur is toegekend (art. 9bis of 9ter Vw)

Elektr. A- of B-kaart / BIVR

Verplichte ZIV

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

6. Niet-begeleide minderjarigen (jonger dan 18 jaar, in België zonder ouders of wettelijke voogd) > Zie ook de procedures asiel,

gezinshereniging, mensenhandel 6.1. Niet-begeleide minderjarige bij aankomst en nog niet in het bezit van een verblijfsdocument

Geen verblijfsdocument

Vanaf 01/01/2008 bij 3m. schoollopen -K&G

(Gespec.) opvangcentrum betaalt

(Gespec.) centrum betaalt, ev. OCMW

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

6.2. Niet-begeleide minderjarige met aankomstverklaring

Niet verstreken bijlage 3

Vanaf 01/01/2008 bij 3m. schoollopen -K&G

(Gespec.) opvangcentrum betaalt

(Gespec.) centrum betaalt, ev. OCMW

Niet van toepassing

Soms

6.3. Niet-begeleide minderjarige met een (verlengd) bevel tot terugbrenging

Niet verstreken bijlage 38

Vanaf 01/01/2008 bij 3m. schoollopen -K&G

(Gespec.) opvangcentrum betaalt

(Gespec.) centrum betaalt, ev. OCMW

Niet van toepassing owv. verlengd bevel

Soms

6.4. Niet-begeleide minderjarige met een speciaal beschermingsstatuut

Elektr. A- of B-kaart / BIVR

Verplichte ZIV

(Gespec.) opvangcentrum betaalt

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

6.5. Niet-begeleide minderjarige met een uitvoerbaar bevel tot terugbrenging

Verstreken bijlage 38

Vanaf 01/01/2008 bij 3m. schoollopen -K&G

(Gespec.) opvangcentrum betaalt

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

Niet verlengd BGV of geen verblijfsdoc.

Uitzonderlijk

Opvangcentrum betaalt bij verblijf

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

Elektr. A-kaart / BIVR

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Ziektekostenverzekering is verplicht

7. Begeleide minderjarigen 7.1. Onwettig verblijf én verblijvende met de ouders of voogd

8. Au pairs 8.1 Au pair


AvI Attest van Immatriculatie BGV Bevel om het Grondgebied te Verlaten BIVR Bewijs van Inschrijving in het BIVR Vreemdelingenregister CGVS Commissariaat-Generaal voor de CGVS Vluchtelingen en de Staatlozen

VERBLIJFSSTATUTEN

DOCUMENTEN

ZIEKENFONDS

DMH Dringende Medische Hulp DVZ Dienst Vreemdelingenzaken ID Identiteitskaart K&G Kind en Gezin LOI Lokaal Opvanginitiatief RvS Raad van State

FEDASIL

OCMW OF LOI

RvV Raad voor VreemdelingenRvV betwistingen VBC Vaste Beroepscommissie Vw Verblijfswet ZIV Ziekte- en InvaliditeitsZIV verzekering

DRINGENDE MEDISCHE HULP

ZELF OF GARANT

9. Slachtoffers mensenhandel > Zie ook andere procedures, bv. asiel 9.1. Tijdelijk verblijf: door aanmelding bij een gespecialiseerd centrum

Niet verstreken BGV

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

9.2. Tijdelijk verblijf: door medewerking aan het gerechtelijk onderzoek

AvI-model A

Soms

Uitzonderlijk

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

9.3. Tijdelijk of permanent verblijf bij verder onderzoek of veroordeling

Elektr. A- of B-kaart / BIVR

Verplichte ZIV

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

10. Buitenlandse studenten (niet-EU-burgers) 10.1. Student die België wettig is binnengekomen

Geldige bijlage 3, ev. geldig visum + stempel

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk art. 1 OCMW-wet, menswaardig

Niet van toepassing

Meestal tenlasteneming

10.2. Student die nog inschrijvingsattest moet voorleggen om een studentenverblijf te verkrijgen

AvI-model A (maximaal vier maanden)

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Meestal tenlasteneming

10.3. Student die gemachtigd is tot een beperkt verblijf voor de duur van de studies

Elektr. A-kaart / BIVR

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

10.4. Student wiens aanvraag voor een studentenverblijf niet in overweging genomen wordt

Bijlage 40 met wettig verblijf

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Meestal tenlasteneming

10.5. Student wiens aanvraag voor een studentenverblijf geweigerd of beëindigd wordt

Niet verstreken bijlage 13 / niet verstreken bijlage 33bis

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Indien OCMW-steun voor BGV

Indien geen OCMWsteun voor BGV

Meestal tenlasteneming

10.6. Student wiens aanvraag voor een studentenverblijf niet in overweging genomen, geweigerd of beëindigd wordt

Bijlage 40 wegens onwettig verblijf, verstreken bijlage 13, verstreken bijl. 33bis

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Tenlasteneming belet soms DMH

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

11. Arbeidsmigranten (niet-EU-burgers) 11.1. Arbeidsmigrant

Elektr. A-kaart / BIVR Elektr. B-kaart / BIVR Elektr. C-kaart / ID vreemdeling

12. Gevestigde vreemdelingen (niet-EU-burgers) 12.1. Aanvraag tot vestiging is in overweging genomen

Bijlage 16bis Elektr. B-kaart / BIVR of bijlage 15

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

12.2. Aanvraag tot vestiging is geweigerd

Elektr. B-kaart / BIVR en bijlage 17

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

12.3. Aanvraag tot vestiging is goedgekeurd

Elektr. C-kaart / ID vreemdeling

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

12.4. Verlies van de vestiging, met behoud van het verblijfsrecht

Elektr. A-kaart / BIVR Elektr. B-kaart / BIVR

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

12.5. Verlies van het verblijfsrecht

Niet verstreken bijlage 13

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

12.6. Verlies van het verblijfsrecht

Verstreken bijlage 13

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

13. Langdurig ingezeten derdelanders 13.1. Niet-EU-burgers die in België de status van langdurig ingezetene willen krijgen 13.1.1. Statusaanvraag is (nog) niet in overweging genomen

Bijlage 16 of 16ter

Soms verplichte ZIV

Niet van toepassing

Soms

Soms, indien behoeftig recht op DMH

Soms

13.1.2. Statusaanvraag is in overweging genomen of verworpen

Bijlage 16bis of 17

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

13.1.3. Statusaanvraag is toegekend

Elektr. D-kaart / ID vreemdeling

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

13.2. Niet-EU-burgers die in een andere lidstaat van de EU de status van langdurig ingezetene hebben gekregen en een 2de verblijf vragen in België 13.2.1. Aanvraag vanuit onwettig verblijf om in België een tweede verblijf te krijgen wacht op een beslissing ten gronde of is verworpen

Bijlage 2, 3, 13, 41

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

13.2.2. Aanvraag vanuit wettig verblijf om in België een tweede verblijf te krijgen is al dan niet in overweging genomen

Bijlage 40, 41

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms


AvI Attest van Immatriculatie BGV Bevel om het Grondgebied te Verlaten BIVR Bewijs van Inschrijving in het BIVR Vreemdelingenregister CGVS Commissariaat-Generaal voor de CGVS Vluchtelingen en de Staatlozen

DMH Dringende Medische Hulp DVZ Dienst Vreemdelingenzaken ID Identiteitskaart K&G Kind en Gezin LOI Lokaal Opvanginitiatief RvS Raad van State

RvV Raad voor VreemdelingenRvV betwistingen VBC Vaste Beroepscommissie Vw Verblijfswet ZIV Ziekte- en InvaliditeitsZIV verzekering

DRINGENDE MEDISCHE HULP

ZELF OF GARANT

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

Niet van toepassing

Indien OCMW- steun voor BGV

Indien geen OCMWsteun voor BGV

Soms

VERBLIJFSSTATUTEN

DOCUMENTEN

ZIEKENFONDS

FEDASIL

OCMW OF LOI

13.2.3. Aanvraag om in België een tweede verblijf te krijgen is toegekend

Elektr. A-kaart / BIVR Elektr. B-kaart / BIVR

Verplichte ZIV

Niet van toepassing

13.2.4. Einde tweede verblijf van een langdurig ingezetene

Niet verstreken BGV

Uitzonderlijk

14. Toeristen (niet-EU-burgers) 14.1. Toerist met wettig verblijf

Geldige bijlage 3, ev. geldig visum + stempel

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk art. 1 OCMW-wet, menswaardig

Niet van toepassing

Meestal privé ziektekostenverzekering

14.2. Toerist met verlopen wettig verblijf

Verstreken bijlage 3 >3m, verstreken visum

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Tenlasteneming belet soms DMH

15. Gezinsherenigers 15.1. EU- of niet-EU-familielid dat zich herenigt met niet-EU-onderdaan (artikel 10 of 10bis Vw) 15.1.1. Familielid van wie de aanvraag (nog) niet ontvankelijk verklaard is

Bijlage 2, 3, 4, 15ter of 40

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

15.1.2. Familielid met ontvankelijke aanvraag tijdens onderzoek ten gronde

Bijlage 15bis / 41 of AvI-model A

Recht op ZIV

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Remgeld

15.1.3. Familielid met machtiging of toelating tot (tijdelijk of definitief) verblijf

Elektr. A- of B-kaart / BIVR

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.1.4. Familielid van wie de aanvraag ten gronde geweigerd is of het verblijfsrecht beëindigd

Niet verstreken bijlage 13, 14, 14ter of 38

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.1.5. Familielid van wie de aanvraag geweigerd is of het verblijfsrecht beëindigd

Verstreken bijlage 13, 14, 14ter of 38

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

15.1.6. Familielid met schorsend beroep bij RvV

Bijlage 35

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

15.2. Niet-EU-familielid dat zich herenigt met Belg of EU-burger (artikel 40 Vw) 15.2.1. Niet-EU-familielid met ontvankelijke aanvraag voor een verblijfskaart tijdens onderzoek ten gronde

Bijlage 19ter, AvImodel A

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

15.2.2. Niet-EU-familielid van wie de aanvraag van een verblijfskaart ten gronde geweigerd is

Niet verstreken bijlage 20

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

15.2.3. Niet-EU-familielid met erkend verblijfsrecht

Elektr. F-kaart / BIVR

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.2.4. Niet-EU-familielid van wie het verblijfsrecht beëindigd is

Niet verstreken bijlage 21

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.2.5. Niet-EU-familielid van wie de aanvraag van een verblijfskaart geweigerd is of het verblijfsrecht beëindigd

Verstreken bijlage 20 of 21

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

15.2.6. Niet-EU-familielid met schorsend beroep bij de RvV

Bijlage 35

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

15.2.7. Niet-EU-familielid met een onontvankelijke aanvraag voor een duurzame verblijfskaart

Bijlage 23 + bijlage 19ter en ev. AvI-model A

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

15.2.8. Niet-EU-familielid met een onontvankelijke aanvraag voor een duurzame verblijfskaart of weigering erkenning duurzaam verblijfsrecht

Bijlage 23 + elektr. Fkaart

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.2.9. Niet-EU-familielid met een ontvankelijke aanvraag of erkend duurzaam verblijfsrecht

Bijlage 22 + elektr. Fkaart of elektr. F+ kaart

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.2.10. Niet-EU-familielid van wie het duurzaam verblijfsrecht beëindigd is

Niet verstreken KB tot uitzetting of bijlage 21

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.2.11. Niet-EU-familielid van wie het duurzaam verblijfsrecht beëindigd is

Verstreken KB tot uitzetting of bijlage 21

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

15.2.12. Niet-EU-familielid van wie het duurzaam verblijfsrecht beëindigd is met schorsend beroep bij RvV

Bijlage 35

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

15.3. EU-familielid dat zich herenigt met Belg of EU-burger (artikel 40 Vw) 15.3.1. EU-familielid met kort verblijf

Bijlage 3ter

Uitzonderlijk (België of EU-land)

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

15.3.2. EU-familielid met aanvraag voor een verklaring van inschrijving

Bijlage 19

Soms (België of EU-land)

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms


AvI Attest van Immatriculatie BGV Bevel om het Grondgebied te Verlaten BIVR Bewijs van Inschrijving in het BIVR Vreemdelingenregister CGVS Commissariaat-Generaal voor de CGVS Vluchtelingen en de Staatlozen

DMH Dringende Medische Hulp DVZ Dienst Vreemdelingenzaken ID Identiteitskaart K&G Kind en Gezin LOI Lokaal Opvanginitiatief RvS Raad van State

RvV Raad voor VreemdelingenRvV betwistingen VBC Vaste Beroepscommissie Vw Verblijfswet ZIV Ziekte- en InvaliditeitsZIV verzekering

DRINGENDE MEDISCHE HULP

ZELF OF GARANT

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

Bijlage 23/24 + bijlage 8 / elektr. E-kaart of niet verstreken bijlage 21

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.3.7. EU-familielid wiens duurzaam verblijfsrecht beëindigd is

Niet verstreken KB tot uitzetting of bijlage 21

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.3.8. EU-familielid wiens duurzaam verblijfsrecht beëindigd is

Verstreken KB tot uitzetting of bijlage 21

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

15.3.9. EU-familielid met schorsend beroep bij RvV

Bijlage 35

Recht op ZIV

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Remgeld

15.3.10. EU-familielid zonder verblijfsrecht

Verstreken bijlage 20 met BGV of verstreken bijlage 21

Uitzonderlijk (België of EU-land)

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

VERBLIJFSSTATUTEN

DOCUMENTEN

ZIEKENFONDS

FEDASIL

OCMW OF LOI

15.3.3. EU-familielid met verblijfsrecht voor meer dan drie maanden

Bijlage 8 / elektr. Ekaart of bijlage 8 bis / elektr. E+ -kaart.

Recht op ZIV

Niet van toepassing

15.3.4. EU-familielid met weigering erkenning verblijfsrecht

Niet verstreken bijlage 20 (met BGV)

Soms

15.3.5. EU-familielid met onontvankelijke aanvraag voor een duurzaam verblijfsrecht

Bijlage 23 + bijlage 19

15.3.6. EU-familielid met beëindiging verblijfsrecht / onontvankelijke aanvraag duurzaam verblijf / weigering erkenning duurzaam verblijf

15.4. EU- of niet EU-familielid dat zich herenigt met een nieuwe EU-burger* die valt onder de overgangsbepalingen

(de nieuwe EU-burger is zelf nog in het bezit van een witte kaart of elektronische A-kaart)

* Roemeen of Bulgaar

15.4.1. Familielid met ontvankelijke aanvraag voor verblijf tijdens onderzoek ten gronde

Bijlage 22bis of AvImodel A of B

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

15.4.2. Familielid met machtiging tot verblijf voor meer dan drie maanden

Elektr. A-kaart / BIVR

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

15.4.3. Familielid wiens verblijfsrecht niet erkend wordt

Niet verstreken bijlage 14

Soms (België of EU-land)

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

15.4.4. Familielid wiens verblijfsrecht niet erkend wordt

Verstreken bijlage 14

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

16. EU-burgers (burgers van de ‘oude’ lidstaten en van twee ‘nieuwe’ lidstaten: Roemenië en Bulgarije) 16.1. EU-burger met kort verblijf

Bijlage 3ter

Soms (België of EU-land)

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

16.2. Nieuwe EU-burger met verlengd kort verblijf

Verlengde bijlage 3ter of AvI-model B

Soms (België of EU-land)

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

16.3. Nieuwe EU-burger met machtiging tot verblijf voor meer dan drie maanden

Elektr. A-kaart / BIVR

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

16.4. (Nieuwe) EU-burger met aanvraag voor verklaring van inschrijving

Bijlage 19

Soms (België of EU-land)

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

16.5. (Nieuwe) EU-burger met verblijfsrecht voor meer dan drie maanden

Bijlage 8 / elektr. Ekaart of bijlage 8 bis / elektr. E+ - kaart

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

16.6. (Nieuwe) EU-burger met weigering erkenning verblijfsrecht

Niet verstreken bijlage 20 met BGV

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

16.7. (Nieuwe) EU-burger met onontvankelijke aanvraag voor een duurzaam verblijfsrecht

Bijlage 23 + bijlage 19

Soms

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Soms

16.8. (Nieuwe) EU-burger met beëindiging verblijfsrecht / onontvankelijke aanvraag duurzaam verblijf / weigering erkenning duurzaam verblijf

Bijlage 23/24 + bijlage 8 / elektr. E-kaart of niet verstreken bijlage 21

Recht op ZIV

Niet van toepassing

Uitzonderlijk (bv. deel van remgeld)

Niet van toepassing

Remgeld

16.9. (Nieuwe) EU-burger wiens duurzaam verblijfsrecht beëindigd is

Niet verstreken KB tot uitzetting of niet verstreken bijlage 21

Recht op ZIV

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Remgeld

16.10. (Nieuwe) EU-burger wiens duurzaam verblijfsrecht beëindigd is

Verstreken KB tot uitzetting of verstreken bijlage 21

Uitzonderlijk

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms

16.11. (Nieuwe) EU-burger met schorsend annulatieberoep bij RvV

Bijlage 35

Recht op ZIV

Niet van toepassing

OCMW betaalt bij behoeftigheid

Niet van toepassing

Remgeld

16.12. (Nieuwe) EU-burger zonder verblijfsrecht

Verstreken bijlage 20 met BGV of verstreken bijlage 21

Uitzonderlijk (België of EU-land)

Niet van toepassing

Uitzonderlijk

Indien behoeftig recht op DMH

Soms


AvI Attest van Immatriculatie BGV Bevel om het Grondgebied te Verlaten BIVR Bewijs van Inschrijving in het BIVR Vreemdelingenregister CGVS Commissariaat-Generaal voor de CGVS Vluchtelingen en de Staatlozen

DMH Dringende Medische Hulp DVZ Dienst Vreemdelingenzaken ID Identiteitskaart K&G Kind en Gezin LOI Lokaal Opvanginitiatief RvS Raad van State

RvV Raad voor VreemdelingenRvV betwistingen VBC Vaste Beroepscommissie Vw Verblijfswet ZIV Ziekte- en InvaliditeitsZIV verzekering

samenvatting verblijfsstatuten en gezondheidszorg  
samenvatting verblijfsstatuten en gezondheidszorg  

samenvatting verblijfsstatuten en gezondheidszorg

Advertisement