Page 1

1 Juho Lahti

NK2 - Harjoittelusuunnitelma Opetusharjoittelu Ammatillisen opettajakoulutuksen näkökulman 2:n opetusharjoitteluun kuuluu 13 opetusharjoitustunnin pitäminen ja 15 havaintotunnin seuraaminen. Opetusharjoitustuntien pitämisen suoritan Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikössä Tuomarniemellä omien opetustehtävien ohessa. Kevään 2012 opetusohjelmaan lukeutuvista opintojaksoista tarkoitukseen parhaiten soveltuu metsänuudistamisen opintojakso, jossa on riittävästi lähiopetusta ja jonka ajallinen jaksottuminen tukee harjoittelun tavoitteita. Toteutan keväällä 2012 toisen vuoden metsätalousinsinöörioppilaille Metsänuudistamisen opintojakson, jonka laajuus on 4 opintopistettä. Metsätalouden koulutusohjelman pedagoginen toimintamalli on oppimiskäsitykseltään konstruktiivinen, opetuksessa voidaan hyödyntää aiemmin opittua ja koettua korostaen opiskelijan aktiivista roolia ja omaa kokemusmaailmaa. Opittavat asiat pyritään ymmärtämään – oppilaan on esimerkiksi oivallettava erilaisten maanmuokkausmenetelmien valinnassa käytettävät kriteerit ja osattava tehdä niiden pohjalta omia ratkaisuja. Opettajan rooli on tällöin olla oppimisprosessin ohjaaja. Metsänuudistamisen kurssin aluksi on kuitenkin varmistettava, että opiskelijaryhmällä on riittävät ja yhtenäiset perustiedot, jolloin ote onkin aluksi behavioristinen. Oppimisprosessille on ominaista, että opiskelijalle on aluksi kuvattava aiheeseen liittyvä välttämätön teoria. Vähitellen kurssilla saatu tieto ja omat kokemukset nidotaan yhteen kurssin aikana suoritettavin yksilötehtävin. Yksilötehtävät ovat lyhyitä opettajan antamia esseetehtäviä, jotka laaditaan opettajan osoittaman materiaalin pohjalta. Tehtävien kautta syvennetään opittavia asioita ja arvioidaan oppimisen etenemistä. Tehtävät palautetaan virtuaaliympäristössä (moodle tms), jonne opettaja kirjoittaa tehtävistä palautteen. Konstruktivismia opetus toteuttaa, kun opiskelijat ryhmissä taimikoninventointitehtävän, arvioivat sen avulla metsänuudistamisen tuloksellisuutta ja laativat käsityksistään raportin. Raportti kokoaa kaiken opitun ja sen tulokset kukin ryh-


2 Juho Lahti

mä esittelee seminaarimaisessa oppimistilanteessa. Muut opiskelijat arvioivat ryhmän työtä ja esiintymistä ja antavat siitä arvosanansa. Opettaja arvioi työn omasta näkökulmastaan. Kurssin arvosanasta puolet muodostuu kahdesta näin annetusta arviosta. Toisen puolen arvioinnista muodostaa kunkin opiskelijan yksilötehtävien arvosana. Kurssin päätteeksi kerätään palaute verkkosovellusta hyväksikäyttäen. Kurssilla sovellettava tietokäsitys on sekoitus luonnontieteellistä ja humanistista tietokäsitystä. Luonnontieteellistä sikäli, että tietyt kasvupaikkoja koskevat perusominaisuudet ja prosessit ovat kokein mitattavissa. Humanistista tietokäsitystä sovelletaan, kun käsitellään metsänuudistamisen tavoitteita ja taloutta, koska ne ovat luonteeltaan vallitsevista arvoista ja normeista riippuvaisia. Kasvatusfilosofian näkökulmasta voisi opintojakson otetta kuvata hermeneuttiseksi – kullakin opiskelijalla on asiasta oma kokemuspohjainen ”esiymmärryksensä”. Esiymmärrys konkretisoidaan siten, että kukin opiskelija laatii oman henkilökohtaisen metsänuudistamisen portfolionsa, johon hän kuvaa kurssia edeltävän osaamisensa ja kokemuksensa, ja jota täydennetään yksilötehtävillä. Metsäuudistamisen ammatillisten osaamistavoitteiden osalta metsänuudistamisen osaamisen ”totuus” ei ole lopullinen eikä muuttumaton. Tulevaisuudessa asiaa tullaan edelleen lähestymään uudelleen muuttuvien normien kautta. Tällöin metsäammattilaisen on löydettävä ”osaamispankistaan” toimivia toimintatapoja ja saavuttamaan tyydyttäväksi katsottava lopputulema. Opettajan ”kasvatustehtävään” kuuluu osoittaa opiskelijoille riittävästi tietoa, keinoja ja näkemystä ja rohkaista tätä omien ratkaisujen tekoon stereotypiat ja kaavamaiset toimintatavat välttäen.

Omat harjoitustuntien tavoitteet ja kokeiltavat asiat 

oppimisen jatkuva kontrollointi oppimistehtävien avulla

oppilaiden henkilökohtaisen osaamisporfolion laatiminen

sopivan työkalun etsiminen em. tarkoitusta varten (SeAMKilla oli Mahara koekäytössä mutta siitä valitettavasti luovuttiin, moodlen blogin säätömahdollisuudet huonot, googlen blogger ?)


3 Juho Lahti

henkilökohtaisen

palautteen

antaminen

kurssin

aikana

(portfolioi-

den/tehtävien palaute) – palautteen muoto riippuu käytetyn verkkosovelluksen ominaisuuksista (julkaisu/muokkaus/kommentoint).

Yleissuunnitelma Metsänuudistamisen 4 op opintojakso on metsätalousinsinööriopiskelijoille pakollinen ja se suoritetaan joko toisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella tai kolmannen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Sisällöllisesti se kuuluu koulutusohjelman ammattiopintoihin. Lähiopetusta opintojaksoon kuuluu noin 60 tuntia ja itsenäistä opiskelu noin 50 tuntia. Lähiopetuksen tuntimäärä tarkentuu vasta kun kevään 2012 lukujärjestykset laaditaan, mikä tapahtunee viikoilla 8-9. Lähiopetusta tapahtuu sekä perinteisenä luokkaopetuksena että maastosta tehtyinä retkinä ja ryhmätöinä. Lisäksi opiskelijat suorittavat itsenäisesti kirjallisia yksilötehtäviä. Opetusryhmään kuuluu noin 25 opiskelijaa. Opetussuunnitelmaan merkittyjä opintojakson tavoitteita ovat seuraavat: 

Opiskelija ymmärtää metsänuudistamisen perusteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Opiskelija hallitsee metsän uudistamisvaihtoehdot päätöksentekotilanteessa, jossa huomioidaan metsänomistajan tavoitteet, yhteiskunnan normit, metsikön ekologia ja taloudellinen kannattavuus.

Sisältö 

Uudistamisen ekologiset perusteet

Vesi- ja metsälainsäädäntö

Metsänuudistamisen kustannukset

Uudistamismenetelmät ja niiden kehitys

Ympäristön- ja vesiensuojelu

Oppilaat ovat opiskelleet amki:ssa ennen opintojakson aloittamista vajaat kaksi lukuvuotta. Ennen tätä opintojaksoja he ovat suorittaneet valmistavina opintoina muun muassa nämä kurssit:


4 Juho Lahti

Metsä ja suotyypit 2 op

Metsänhoidon ja suunnittelun perusteet 5 op

Monikäytön ja luonnonhoidon perusteet 4 op

Fysiikka ja kemia 3 op

Viestintä 3 op

Lisäksi keväällä 2012 jokseenkin samanaikaisesti toteutuu Metsämaa – opintojakso (2 op), joka sisällöllisesti täydentää metsänuudistamisessa tarpeellista osaamista maalajeista sekä maan ravinne- ja vesitaloudesta. Opetan kyseisen opintojakson itse.

Aihepiirisuunnitelma Opintojakson aihepiirit, niiden tavoitteet ja opintojen jakautuminen lähiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn välillä. Aihepiiri

Tavoite

Lähiopetus ja Itsenäinen muu

ohjattu työskentely

opetus Uudistamisen eko- Opiskelija ymmärtää

6 h teoriaope- Portfolion

logia ja menetelmi- metsänuudistamisen

tusta

en kehitys

luominen,

historialliset, biologiset

osaamisen

ja ekologiset lähtökoh-

kuvaaminen,

dat ja ymmärtää ne

yksilötehtä-

metsätalouden viiteke-

vä 10 h

hyksessä. Monimuotoisuus ja Opiskelija hallitsee

4 h teoriaope- Yksilötehtä-

vesiensuojelu

metsänuudistamista

tusta, 4 tuntia vä 8 h

koskevan metsä- ja

harjoituksia

ympäristölainsäädän-

maastossa

nön ja tunnistaa toiminnan ympäristövaikutukset.


5 Juho Lahti

Luontainen

uudis- Opiskelija hallitsee

taminen

6 h teoriaope- Yksilötehtä-

luontaisen metsäuudis-

tusta, maasto- vä 8 h

tamisen puulajikohtai-

retket 4 h.

set mahdollisuudet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä metsänhoidossa. Metsänviljely

Opiskelija

hallitsee 6 h teoriaope- Yksilötehtä-

metsänviljelymenetel-

tusta, maasto- vä 8 h

mät ja osaa soveltaa harjoitus 4 h,

Talous

niitä metsänhoidossa.

retket 4 h

Opiskelija ymmärtää

teoriaopetusta

Yksilötehtä-

metsänkasvatuksen ja

3h

vä 8 h

–uudistamisen kustannusrakenteen, kannattavuuden arvioinnin menetelmät ja osaa sen perusteella valita tuotto-odotuksiin sopivimmat menetelmät. Metsänuudistami-

Opiskelija osaa arvioida Ryhmätyö

Yksilötehtä-

sen tulosten arvi- sekä metsänuudistami-

maastossa 6 h, vä 8 h

ointi

sen eri vaiheiden tulok-

tulosten

sellisuutta että lopputu-

kenta ja rapor-

losta ja suhteuttaa ne

tointi 6 h, se-

käytettyihin resurssei-

minaari 4 h

hin, metsänkasvatuksen tavoitteisiin ja normeihin.

las-


6 Juho Lahti

Tuntisuunnitelmat Tuntisuunnitelmia voi käytännössä tehdä vasta kun lukujärjestys viikoille 10 – 21 varmistuu. Tuntisuunnitelmia laatiessa tulee varautua esimerkiksi 

Kevään edistyminen (maastoretket kaipaavat sulaa maata)

Urakoitsijoiden aikataulu (maastoretkien sovittelu)

Metsänuudistamisharjoitusten alkaminen ammatillisessa koulutuksessa (yhteinen kohdehankinta)

Ryhmälle laadittu lukujärjestys, josta riippuu, onko lähiopetusta kerralla 2,3 vai 4 tunnin jakso.

Eri aiheiden opetuksen ajankohtaa on siis pystyttävä vaihtamaan ryhmälle laaditun lukujärjestyksen puitteissa. Edellä kuvattu aihepiirijako kuvastaa kuitenkin pääpiirteissään opetuksen edistymistä, kurssi päättyy ryhmätyön tulosten esittelyyn seminaarimaisesti.


7 Juho Lahti

Havainnoinnit Näkökulma 2 kuuluvia havainnointikertoja on 15, joista kahden tulee kohdistua erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimistilanteisiin. Koulutuskeskus Sedu toteuttaa valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opintoihinsa oppimisvaikeuksien, sairauden tai muun syyn vuoksi. Ohjaus tapahtuu ryhmissä, joihin otetaan yhteensä 10 opiskelijaa. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Opetus tapahtuu Seinäjoella Koulutuskeskus Sedun tiloissa, joten samalla tutustun myös vieraaseen opetusympäristöön. Pyrin kohdistamaan havaintokertani opetukseen, joka tukisi lukihäiriöisten opiskelijoiden ohjaustaitoja. Tulevissa opetustehtävissäni joudun myös ohjaamaan opiskelijoita, joilla on kielellisiä hahmottamis- ja oppimisvaikeuksia. Muut havainnointikertani toteutan Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä (SeAMK, Sedu) toteutettavassa ammatillisessa tai ammattikorkeatasoisessa opetuksessa. Ammatillista koulutusta tarjotaan nuorisoasteella esimerkiksi metsätalouden perustutkinnon ja metsänkoneenkuljettajan tutkinnon muodossa, lisäksi on tarjolla aikuisille tarkoitettuja ammattitutkintoja. Havainnointieni keskeisiä kohteita ovat: 

oppilaan henkilökohtainen ohjaus oppimistilanteessa

vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä oppimistilanteessa

erityisesti maastossa tapahtuva opetus ja ohjaus

työpaikkaharjoittelujen ohjaus/koordinointi

Havainnointikerroista 3-4 pyrin kohdistamaan aikuisten ammatilliseen koulutukseen, 4-5 ammatilliseen nuorisoasteen koulutukseen ja loput ammattikorkeakouluopetukseen. Jälkimmäisessä ryhmässä keskityn opetukseen, joka ammatillisesti on mahdollisimman kaukana omista aihepiireistä – lähinnä kieliin, viestintään ja luonnontieteisiin. Myös työpaikkaharjoittelun havainnoinnin toteutan amk-opiskelijoiden puitteissa.


8 Juho Lahti

Havainnoinnit pyrin suorittamaan loppuun ennen ensimmäisten harjoitustuntien toteuttamista lukuun ottamatta tyÜpaikkaharjoittelujen havainnointeja, jotka opetusohjelman mukaisesti voivat toteutua vasta touko-kesäkuussa 2012.

Harjoittelusuunnitelma  
Harjoittelusuunnitelma  

NK2 opetusharjoittelun suunnitelma

Advertisement