Page 1

Tí mal austaðut an. Byl t i ngar kenntaði nnan.


GearS3býryf i rgl æsi l eguút l i t i ogermeðf r amúr skar andi ei gi nl ei kum, i nnbyggðum í hönnunúr si ns. Þessvegnaerl ét tog l ei kandi aðnot astvi ðGearS3. Raf hl aðanerendi ngar góðog get urþúnot aðúr i ðí nokkr adagaánþessaðt engj ast sí maeðahl eðsl ust öð. . . * Bl uet oot hút gáf a kr ef stWi Fit engi nguog voi cecal lappsi nsf yr i rsí m al austsí mt al .


Tí mal austaðut an. Byl t i ngar kenntaði nnan.


Hönnun GearS3l í t urbæ ðivelútog l i ggurár eynsl ul austá úl nl i ðnum . S3snj al l úr i ðerei nsog hef ðbundi ð úr , nem a m ar gf al tf j öl hæ f ar a.


Haf ðu al l t afkvei kt áúr i nu Skj ár i nná GearS3er 1 , 3’ ’ superAMOLEDskj ár . Mögul ei kiaðhaf a al l t afkvei ktá skj ánum m eðkl assí sktút l i t . * Hæ gtaðsæ kj a f l ei r ist i l l i ngarf yr i rút l i t . * Fáanl egtf r á þr i ðj a aði l a.


Þúvel urhver ni gkl ukkuþúvi l t .

Þúget urauðvel dl ega br eyt tút l i t iá GearS3m eðþvíaðski pt a um kl ukkuút l i t . 1 5m i sm unandiút l i ter uf or hl aði níúr i ðenþú get urei nni g nál gastönnurút l i tíGearApp St or e.


Um gj ör ði nut anum skj ái nnerþaðsem ger i rGearS3svoei nf al tíút l i t iog not kun. Fegur ði neríei nf al dl ei kanum . Ryðf r í t tst ált r yggi rendi nguog st yr ksvoaðþúget urhaf túr i ðá þér íl ei kog st ar f i .

Ryðf r í t tst ál


Uppl i f un GearS3f r í arþi gf r á sí m anum á m j ög ár eynsl ul ausan m át a. Þúþar f tei nungi saðsnúa skí f unnit i laðsvar a sí mt öl um , senda ski l aboðeða kvei kj a á öðr uappi .

Snúðuskí f unni

Svar aðusí mt al i , hæ kkaðueða sl ökkt uá vekj ar anum . Snúðuskí f unnit i laðskr una á m i l l iappa, ski l aboða og l angr at ext a. Gæ t iekkiver i ðei nf al dar a.


Hr i ngduaðvi l d Þúþar f tekkiaðhaf a sí m ann m eðþér . GearS3erm eð i nnbyggðum hát al ar a sem ger i rþérkl ei f taðhr i ngj a eða svar a sí mt öl um íúr i nu. * Bl uet oot hút gáf a kr ef stWi Fit engi ngarog Voi ceCal lappsi nsf yr i rsí m al austsí mt al .


T akt ut ónl i st i nameðþér Skel l t ubl uet oot hheyr nar t ól unum á þi g og hl ust aðueða st r eym dut ónl i st i nniþi nni . GearS3erm eði nnbyggt4GB geym sl upl ásssvoaðþúget urt eki ðt ónl i st i na m eðþéránþessaðhaf a sí m annm eð * Aðst r eym a t ónl i stm eðbl uet oot hút gáf unnierhæ gtígegnum Wi Fi


Hal aðuni ður öppum st r ax Núna get urþúsót töl l öppi nog kl ukkuþem a afGearApp St or ebei nt úrGearS3úr i nu.

Skr ef1

Snúðuhr i ngnum t i laðf i nna appi ðsem þi gl angarí

Skr ef3

Ýt t ut i laðákveða not endat engd aðgangsr ét t i ndi

Skr ef2

Ýt t uá ' I NST ALL' t i laðhef j a ni ður hal

Skr ef4

Skoðaðust öðuni ður hal si ns


Snúðuhj ól i nu Svar aðueða haf naðusí mt öl um , sl ökkt uá vekj ar anum , st j ór naðuhl j óðst yr knum og bi r t ust i giskj ási ns. Lei t aðu aðöppum og skr unaðuígegnum vef póst i nn. Ei na sem þar faðger a erei nf al dl ega aðsnúa skí f unni . .

Segðuþaðupphát t Hvor tsem þúæ t l araðl ei t a á net i nu, hr i ngj a eða senda ski l aboð, ei nf al dl ega segðuþað. Fyr i rf undi nnsem þúm át tekkim i ssa af , kvei kt uá SVoi cet i laðl eyf a GearS3aðset j a upp ám i nni ngar handa þér . Úr i ðl æt urþi g vi t a. St yðurekkií sl ensku.

Skr ef1

SegðuGearS3þaðsem þúþar f t

Skr ef2

Skoðaðubei ðni na

Skr ef3

Lát t um i nna þi gát í m anl ega


GearS3nýt i stí út i vi st Al l tf r á þvíaðhl aupa yf i ríþaðaðkl i f r af j öl lm unGearS3 saf na sam anuppl ýsi ngum og hal da þéríf or mi . Það l æt urþi gl í ka vi t a afbr eyt i nguá l of t þr ýst i ngit i laðhj ál pa þéraðf yl gj astm eðm ögul egum veður br eyt i ngum .

Hr aðam æ l i r| Hæ ðar mæl i r| Lof t þr ýst i ngsm æ l i r

Hal t uþérí f or mi Skel l t uþérá æ f i ngar t æ ki ð, l abbaðueða hj ól aðu. GearS3 mæl i rsj ál f kr af a sexm i sm unandiæ f i ngarf r á upphaf i . Þegar GearS3ert engtSHeal t happi nuf ær ðunákvæ m ar uppl ýsi ngarog l angt í m a skýr sl urum þí naræ f i ngar . GearS3 býðurupp á skr eff yr i rskr efl ei ðbei ni ngarbei ntúrúr i nuþí nu.


Hal t uþi gákor t i nu

J af nvelánsí m ansget urþúf yl gstm eðhver su l angtþúhef urf ar i ðog hver tþúþar f taðf ar a. Þúget urf yl gstm eðdagl egr ihr eyf i nguog ei nni gf engi ðuppl ýsi ngarsem nýt astígol f i . GPSbúnaður i nníGearS3sérum þaðal l t .

Far ðuútánsí mans

Þarsem GearS3erm eðGPS, get ursí mi nnþi nnver i ðhei ma eða íbakpokanum . Sam thef urþúaðgang aðgóðum göngul ei ðum , get urséðf j ar l æ gðf r á næ st uhol uá gol f vel l i num eða f undi ðbest a vei t i ngast aði nnt i laðbor ða á ef t i rl ei ki nn.

Ýt t uá hom et akkann þr i svar . Þá sendi rúr i ð st aðset ni ngar hni t i n þí nt i lf yr i r f r am t i l gr ei ndr a aði l a að þí nuval isem m unu þá get af undi ðþi g.


af köst Hr öðþr áðl aushl eðsl a

ÞegarGearS3kr ef sthl eðsl u, þá ei nf al dl ega l eggurþúúr i ð íþr áðl ausuhl eðsl uvögguna, þúþar f tekkiei nusi nniað bí ða íl angant í m a, þvíhl eðsl anerhr öð.

Var i ðgegnvat ni ogr yki

Haf ðiGearS3á þéríal l skynsveðr i . Úr i ðerI P68st aðl aðog þarm eðþol i rþaðf í ntr ykog aðver a ívat niá 1 , 5m et r a dýpií30m í nút ur * . * Ekkihannaðf yr i rsund néköf un.


Ei nf öl duppset ni ng ogst uðni ngur

Uppset ni ng erei nsei nf öl d og að not a úr i ð. OpnaðuSam sung Gear appi ðísí m anum þí num t i laðpar a GearS3og þúer tt i l búi n/ n. GearS3vi r karei nni g m eð Andr oi d snj al l sí m um * . * Andr oi d 4. 4og m ei r a en1 . 5GBvi nnsl um i nni ,

SKOÐA NÁNAR

Samsung Gear S3  

Samsung Gear S3 snjallúrið. Tímalaust að utan. Byltingarkennt að innan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you