Page 1

I

tematykę rozrywkową, anegdoty

i

przeglądy mÓd paryskich. Podobne formy

felietonowe znalazły się W ,,Kuźnicy$', piśmie ,,Wiadomościach Brukowych'' (Wilno,

1

z

okresu Sejmu Wielkiego. W

816-1 822) zamieszczano teksty felietonowe,

które'totyczyły juz nie tematów rozrywkowych, ale politycznych, obyczajowych, filozoficznych

i

lł.

ł

.

f

oświatowych8'

W połcwie XlX wieku felieton był już znanym terminem.lz"s{ałŁiakże stalm elementem prasy satyrycznej. obecny był w takich!$$.-ą&k ,,Pszonka'' na

.l

-i

Jl*"""

il*

int

emigracji, ,,Wolne Żarty",,,Mucha'' i ,,Sowizdrzał'' w KrÓlestwie, ,,Diabeł'' w Krakowieg. Felietony o tematyce niesatyrycznej zamieszczały,,Dziennik Literacki'' (Władysław

Łoziński), ,,Dziennik Poznański'' (powieś"ł*lKr"rr"wskiego w odcinkach, fętietony _fl:llrl'i*** WładysławaRabskiegoiStanisławaKożmiana),,,Prawda$kboniecPolski''10.Ten. ostatni zasługuje na szczególną uwagę, jako Że w nim w 1851 roku Cyprian Norwid

opublikował tekst pt.

o

felietonie felieton,

w

ktÓrym próbował charakteryzować

gatunek. Do waznych pozycji nalezą także: ,,Kurier Warszawski'', ,,NiWa'', ,,Kurier Codzienny" araz,,Tygodnik llustrowanY''' W których przez 37 lat publikował swoje kroniki Bolesław Prus11. Kronikisrusa tJra{y Pod uwagEaffiłąlne !9m,9j!1 ktÓre mog${r"ił;i;;' -''*' iinteresować czytelnikÓw, a pisane był lekkim, dowcipnym językiem. Gatunektju.

uprawiany przeztego pisaza był formą bardzo zblizony do tego, czym jest dzisiejSZY felieton. Nawet

s"*ńrur,

Wypracowawszy juŹ swÓj warsztat, zawarłjego

załoŻenia w łJwagach nad pisaniem felietonu12

'

XX wiek to dalszy rozwój polskiej felietonistyki.

}.la-}ego .początku

głÓwne

Veto" w Krakowie. W dwudziestoleciu 'Liberum pisano W ,,Szczutku'', ,,Cyruliku'' i w-|tońcułw ,,Szpilkach'',

odnaleźćmozna takŻe w ,,Trybunie Ludu'', ,,Życiu Warszawy'', ,,Przekroju'' i wielu innych. |1 ąr

{:@

ąt* #\ł

* n

Ibidęm, s. 13l.

lbidem, s. !3Ż. 'o Chudziński E., op.eit., s.198' tt lbidem, s.204. tt lbidem.

l'ł

w

1;'i 9łł_; '

l1,ł'.;ill

lię'r_'i'c"'':;

,,

t*'''!ii

'Ęli"1ony ktÓre równiez przodowały w satyrze w Polsce Ludowej' Felietony w Polsce Ludowej

PYTANIA DO TEKSTU:

l

felietony ,

zamieszczano przede wszystkim w międzywojennym

';'j

*ttĘ'

l,

)-

:.*r'

Img 0002  
Img 0002  
Advertisement