Page 1

IKASTETXEAREN IZENA

ELKAR HEZI HLBHIP

ARLOA / GAIA

MATEMATIKA

ETAPA – MAILA

1

1 DBH

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

 Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna. Ingurua hobeto ezagutu eta zehatzago deskribatzeko pentsamendu matematikoa garatzea. Planoan zein espazioan irudiak mentalki eraikiz eta erabiliz, neurrien bidez inguruko alderdi kuantifikagarriak hautemanez eta aljebraren bitarte gizarte fenomenoen bilakaera aztertzea, interpretatzea eta aurreikustea.  Ikasten ikasteko gaitasuna. Matematikako tresnen oinarrizko ezaguera eta erabilera, gero eta konplexuagoak diren egoerei aurre egiteko, sistematizatzeko, jarrera kritikoa izateko eta lanaren emaitzak eraginkortasunez komunikatzeko trebetasuna lantzea.  Matematikarako gaitasuna. Mota desberdinetako zenbakiak eta eragiketetan sakontzea, zein matematika ezaguera berriak osatzea, arrazoibideak gauzatzea, kontzeptuak sortzea eta adierazitako ideiak balioztatzea; problema batek berekin dituen matematika elementuak identifikatzea ; ondorioak lortu zein erabakiak ziurtasunez hartzea eta bide batez , mundua ulertzen eta eguneroko bizitzako egoeratan aplikatzeko duen garrantzia eta erabilgarritasunaz jabetzea.  Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Matematika-hizkuntzaren funtsa ohiko hizkuntzan txertatzea eta zehaztasun egokiz erabiltzea, nork bere adierazpen gaitasuna garatzea eta besteek adierazten dutena entzuten ikastea, horrela izaera kritikoa eta komunikaziorako trebetasunak hobetzea.  Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Informazio-eta komunikazio-teknologiak zuzen erabiltzea (kalkulagailua, ordenagailua…) kalkuluak egiteko mota guztietako informazioa bilatzeko, hura tratatzeko eta adierazteko, baita matematika ikasten laguntzeko ere.  Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Talde lanean arituz norberarena ez den ikuspegia onartuaz, norberaren estrategia pertsonalak erabiliz, gizarteko eta ingurumeneko arazoak deskribatzea, interpretatzea eta iritzi arrazoitua ematea.  Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. Matematika gure kulturaren partetzat hartzea, ikuspuntu historikoa zein egungo gizartearen kultura garapenari egindako ekarpen handiak aztertzeko eta balioesteko aplikatzea. Forma geometrikoak eta haien arteko erlazioak, artelanak eta arte moduak aztertzea eta interpretatzen laguntzea.  Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Problemen ebazpenekin zerikusia duten edukien bitartez lantzen da gaitasun hau. Problemak ebaztean jarrera positiboa izatea eta problemei arrakastaz aurre egiteko norberak dituen ahalmenetan konfidantza izatea, autoestimu maila egokia izateko eta matematikaren alderdi sortzaileez, manipulagarriez eta erabilgarriez gozatzea. 2 EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD.

1, ebaluazioa ORD. 2. ebaluazioa ORD. 3. ebaluazioa Kontzeptuak: Kontzeptuak: Kontzeptuak:  Zenbaki arruntak: zenbaki konposatuak,  Zatikiak: zatiki propioak, zatiki ez propioak, zenbaki  Hizkuntza aljebraikoa eta adierazpen zenbaki lehenak, m.k.t. eta z.k.h.. berreketa eta nahasiak, zatiki sinplifikaezinak, zatikien arteko aljebraiko motak. erro karratua. baliokidetasuna, eragiketen arauak.  Oinarrizko magnitudeak eta magnitude  Zenbaki osoak: kontzeptua, balio absolutua eta  Zenbaki hamartarren eta zatikien arteko erlazioa. eratorriak; unitateak, multiplo eta eragiketen arauak.  Proportzionaltasun zuzena. azpimultiploak.  Zenbaki hamartarrak.  Ehunekoak.  Bolumen unitateak  Geometria laua: triangelu eta laukien sailkapena, elementuak (angeluak, aldeak, erpinak), simetriak.  Pitagorasen teorema.  Irudi geometrikoen azalerak.  Erdikaria, erdibitzailea.  Geometria espaziala: prismak eta piramideen sailkapena, elementuak (aurpegiak, ertzak eta erpinak).

Prozedurak:  Zenbaki osoen bidezko informazioaren komunikazioa.  Zenbakien arteko eragiketen eta posizioen araberako izenen erabilera.  Zenbaki osoen arteko eragiketa eta adierazpenek ematen duten informazioaren ulermena eta hauen bidezko informazio antolaketa (eragiten lehentasuna, parentesiak, eragiketak).  Problemen ebazpenerako eta frogapenerako pausuak ezagutu eta jarraitzea.  Koadernoa txukun mantendu, apunteak eta ariketak behar bezala adierazi eta ordenatuz.  Zenbaki hamartarren arteko eragiketak.  Adigai-sareekin hastapenak

Prozedurak:  Zatikien bidezko informazioaren komunikazioa.  Zatikien arteko eragiketa eta adierazpenek ematen duten informazioaren ulermena eta hauen bidezko informazio antolaketa (eragiten lehentasuna, parentesiak, eragiketak)  Problemen ebazpena, proportzionaltasunezkoak eta portzentaiezkoak banatuz eta ereduen laguntzarekin.  Zuzenketak era egokian egin.  Adigai-sareetan sakontzea.  Koadernoa txukun mantendu, apunteak eta ariketak behar bezala adierazi eta ordenatuz.

Jarrerak:  Ordukotasuna errespetatzea.  Klasean aktiboki parte hartzea.  Irakaslea eta ikaskideak errespetuz tratatu.  Besteen iritziak aintzakotzat hartu eta era kritikoan baloratu.  Irakasleen aholkuak aintzakotzat hartzea.

     

Prozedurak:  Problemen ebazpena, aljebraikoak eta grafikoak, ereduen laguntzarekin.  Irudi lauen azalerak kalkulatzea, irudia deskonposatuz behar denean.  Irudi lauen, prismen eta piramideen ezaugarri guztien interpretazioa.  Irudi lauen, prisma eta piramideen izenen eta zatien erabilera eta marrazketa.  Erregela, eskuaira, kartaboiaren , konpasa eta zirkulu graduatu erdiaren erabilera egokia.  Problemen ebazpena, grafikoak eta geometrikoak banatuz eta ereduen laguntzarekin.  Adigai-sareak egiten trebatzea  Koadernoa txukun mantendu, apunteak eta ariketak behar bezala adierazi eta ordenatuz.

Etxerako lanak egin. Errealitateko hainbat egoera adierazteko matematikak duen garrantziaz jabetzea. Zailtasunak gainditzeko gogoa eta jarrera baikorra agertzea. Lanean konstantzia erakutsi. Ikas-baliabideak antolatzeko sentiberatasuna erakustea. Taldeko lanetan elkarkidetzarako gai izatea


IKASTETXEAREN IZENA

ELKAR HEZI HLBHIP

ARLOA / GAIA ETAPA – MAILA 1

NATURAREN ZIENTZIAK 1 DBH HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

 Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna. Zientzietako kontzeptu, lege, teoria eta eredu nagusien erabilpenean sakontzea, edozein testuingurutako gertakariak autonomiaz azaldu ahal izateko.  Ikasten ikasteko gaitasuna. Pentsaera logikoan, malgutasun intelektualean eta zehaztasun metodikoan sakontzea.  Matematikarako gaitasuna. Problemak ebatzi eta ikerlan txikiak egiteko gaitasunean areagotzea, eguneroko egoerak kritikoki lantzeko zein erabaki arduratsuak hartzeko eta zientzia sormena eta proben bidez egiten dela ohartzean sakontzeko.  Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Terminologia egokia erabiliz, ahozko eta idatzizko lengoaiak, lengoai grafiko eta algoritmikoa zein hiruen artean dauden harremanak eratuz, egoera zientifikoak ulertu eta adieraztea.  Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Informazio zientifikoa euskarri eta baliabide desberdinetatik jasotzea, eta informazio hori modu kritiko baten erabiltzea zientziarekin lotutako gai desberdinei buruz zehazki mintzatzeko eta interpretatzeko.  Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Zientzia etengabe eraikitzen ari den jarduera dela ohartzean sakontzea, kontrako hipotesiak eta teoriak konparatzeko gaitasuna lortzea eta giza ezagupenaren bilakaerari egiten dioten ekarpena balioestea, pentsamolde kritikoa garatzeko eta pertsonen heziketan eta gizartean dituen ondorioak balioesteko.  Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. Ezaguera zientifikoaren bitartez munduaren ikuskera bat, balio eta jarrera multzo bat garatzea, zientzia ikuspegi arrazional objektiboarekin lotzeaz gain ikuspegi subjektibo eta emozionalarekin lotzeko.  Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Eguneroko egoeretan zientzia, teknologia, gizarte eta ingurumenaren arteko harremanak analizatzeko, tokiko eta gizadiaren arazoei aurre egiteko eta erabaki arrazoituak hartzeko. 2

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 1, ebaluazioa

ORD.

Kontzeptuak.  Unibertsoa, galaxiak, eguzki-sistema, eguzkia, planetak eta sateliteak.  Argi-urtea.  Lurraren errotazio eta translazio mugimenduak eta bakoitzaren ondorioak.  Eklipseak eta ilargiaren faseak.  Zelula.  Izaki bizidunen sailkapen eta antolamendua: bost erreinuak.  Berde-berdea: oporraldi ekologikoak

ORD.

2. ebaluazioa Kontzeptuak.  Ornogabeak: animalien ezaugarriak,poriferoak, knidiarioak,harrak, moluskuak,artropodoak, ekinodermoak.  Ornodunak:Arrainak, anfibioak,narrastiak,hegaztiak,ugaztunak,giza kia.  Biodibertsitatearen garrantzia eta jatorria.  Biodibertsitatearen galera eta kontserbazioa.  Eboluzioaren ikerketa eta fosilak.  Atmosfera eta bere ezaugarriak.  Berde-berdea: bioaniztasuna, Atmosferaren kutsadura

Prozedurak              

Ulertuz irakurri. Hiztegia erabili. Testu, marrazki, argazki eta errealitatetik informazioa atera. Testuetatik ideia nagusiak atera azpimarraketaren bidez. Ideia nagusien sekuentziazioa egin. Taulak eta testuak osatzea. Kontzeptu mapak ezagutzea. Ahozko azalpenak egin. Behaketen deskribapena egin. Egoera errealak grafikoki adierazteko krokisak egin. Hizkuntza zientifikoa egoki erabili. Koadernoa txukun mantendu, apunteak eta ariketak behar bezala adierazi eta ordenatuz. Zuzenketak era egokian egin. Zaborren sailkapenerako bideak ezagutu eta erabili.

Jarrerak          

Ordukotasuna errespetatzea. Klasean aktiboki parte hartzea. Laborategiko materiala kontuz erabili eta gorde. Irakaslea eta ikaskideak errespetuz tratatu. Naturarekiko errespetua azaldu. Besteen iritziak aintzakotzat hartu eta era kritikoan baloratu. Konpromezuak erantzukizunez bete. Talde lanaren garrantziaz ohartu eta taldeari ekarpenak egiteko prest agertu. Etxeko lanak egin. Metodo zientifikoa lan metodo gisa erabiltzeko interesa.

ORD.

3. ebaluazioa Kontzeptuak.  Hidrosfera eta bere ezaugarriak.  Uraren erabilera, kutsadura eta arazketa.  Uraren zikloa.  Harrien jatorria eta sailkapena.  Harriak identifikatzeko ezaugarriak.  Mineralak eta hauen propietateak.  Harri eta mineralen erabilpen desberdinak.  Materia eta materiaren propietateak.  Materiaren sailkapena eta egitura.  Berde- berdea: ura, energia, klima aldaketa


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP EUSKARA ETA LITERATURA

ETAPA - MAILA 1

1 DBH HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

Hizkuntzaren bitartez Gizarteko esparru guztietan eraginkortasunez parte hartzeko gaitasuna garatzea hortaz, hizkuntzakomunikazioaren gaitasuna landuko da.  Jakintzagai ezberdinez hitz egiteko, entzuteko, irakurtzeko eta idazteko gaitasunean trebatzea ikasten ikasteko oinarrizko gaitasunean sakonduz.  Hizkuntza trebetasunak eskuratzea gure ekimenak garatzeko eta gure jarduerak arautzeko gero eta modu autonomoagoan hortaz eragin handia dute autonomia izateko eta norberak bere kasa jarduteko gaitasunean.  Hainbat komunikazio-beharretan erabiliko den informazioa bilatzeko, aukeratzeko eta lantzeko ezagutza eta trebetasunak ematea . informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna sendotzen. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunean sakontzeko hizkuntza-gaitasun konplexuak garatzea esanahiak negoziatzeko, jarrerak hurbiltzeko eta gatazkak konpontzeko.  Literatura-lanak irakurriz, interpretatuz eta balioetsiz landu egiten da giza eta arte kulturarako gaitasuna. Mundua interpretatzea, mezuak aztertzea, gertakari anitzen kausa eta ondorioak modu arrazionalean argudiatzea, eta, ikasgelan,ezagutza-alor ugariri buruzko diskurtso konplexu eta abstraktuak erabiltzea matematikarako nahiz zientzia-, teknologiaeta osasun-kulturarako gaitasunean sakonduz 2 ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 1, ebaluazioa ORD. 2. ebaluazioa Informazio eskuratu eta emateko baliabideen Sentimenduen kontzeptua landuz:: eskuratzea:  Testu motak:Egunerokoa. Laburpena.  Ahozko komunikazioaren baliabideak.  Sintaxia:kausalak.  Testu motak: elkarrizketa.  Poesia. Irudi literarioak: metafora eta  Testua eta komunikazio egoera konparazioa.  Euskara eta euskalkiak.  Gramatika: izena., adjektiboa, aditza...  Deskribapena: pertsona eta lekuena.  Aditz jokatuak eta jokatugabeak. Denbora.  Ortografia.  Ahozkotasuna.  Bertso programa, Bertsozale Elkartearen  Bertso programa, Bertsozale Elkartearen eskutik. eskutik.  Audio edizioa. Irratigintza.  E-maila (segurtasun) protokoloa.

ORD.       

3. ebaluazioa Komunikazio asmoa. Testu motak: Azalpen testua, deskribapena. HIzskuntza baliabideak: Euskal-kultura, (esaera zaharrak)... Sintaxia: antolatzaileak,errepikapenak ekiditeko baliabideak..… Aditzaren ezaugarriak: INDIKATIBOA: Nor, nor-nork, nor-nori, nor-nori- nork Deklinabidea. Bertso programa, Bertsozale Elkartearen eskutik.

PROZEDURAK  INFORMAZIOA LORTZEKO -Hiztegia erabili eta entziklopediak erabiltzen hastea.  INFORMAZIOA INTERPRETATZEKO -Testuen barruan kategoria gramatikalak antzeman.  INFORMAZIOA ANALIZATU  KOMUNIKATZEKO -Irrati elkarrizketa sortu eta antzeztu. - Idatziz eta ahoz egokitasunez egin. -Sentimenduez aritu. -Informaziozko testuak sortu.

JARRERAK         

Hizkuntza irudikapen eta komunikazioaren bide pribilegiatu bezala baloratzea. Hizkuntza adierazpen soziokultural eta kultura transmisio nahiz sormenaren tresna bezala baloratzea. Gaztelania eta euskararen eremu guztietan erabiltzeari buruzko jarrera positiboki baloratzea. Besteen ideien aurrean jarrera positiboa eta begirunezkoa izatea. Testu baten aurrean komunikazioaren elementuaren arabera eman daitezkeen interpretazio desberdinez jabetzea. Norberak idatzitako testuak koherentzia, egokitasuna eta zuzentasunari dagokionez, gainbegiraketak duen garrantziaz jabetzea. Norberaren ekoizpenak lantzeak dakarren interesa eta ahalegina ikaskuntza prozesuaren osagarri gisa onartu. Testu idatzietan arau morfosintaktiko, ortografiko eta testu aurkezpeneko arauak errespetatzea. Irakurketa bultzatu, kultur aberastasun eta gozamen pertsonal iturri bezala. Literatur lanen aurrean irizpide propioak eta sentsibilitate estetiko nahiz kritikoa garatzea.


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP PLASTIKAREN ETA IKUSIZKOEN HEZKUNTZA

ETAPA - MAILA 1

1 DBH HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna eta Informazioa tratatzeko eta erabiltzeko gaitasunak landu, beti ere hezkuntza plastikorako funtsezko teknikei eta euskarriei loturik. Irudimenaren garapenerako ariketak burutzea, estetikarekiko kontzientziaz jabetuz joan daitezen. Natura-gizakia-artearen erlazioarekiko jakin mina artelanekin islatzen saiatzean adibidez eta honela garatzen diren artelanei , norberen eta besteenei, kritikoak izatea; Giza eta arte-kulturarako gaitasunean sakontzeko ahaleginean. Artearen zergatia eta arteari sor diogun errespetua bultzatu eta honetan sakonduz ere bai. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasunari tartea emanez. 2 ORD.

1go ebaluazioa  Kontzeptuak: - Eskala. - Tenperaren teknika. - Zirkulu kromatikoa.

ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa  Kontzeptuak: - Koloreen ezaugarriak. - Kolore hotz eta beroak. - Pinturaren oinarriak eta historia.

ORD. 

3. ebaluazioa Kontzeptuak Murala. Diego Rivera, Grafitti, etab…

Prozedurak: (helburua: Beste mailek egina duten lana aprobetxatu). Akrilikoz eginiko koadro bat egiteko gaitasunak bermatu eta egin; aurre lanak honako hauek) Oñatiko artista baten eskutik (Martinen kontaktuarekin) muralaren egitea. Eskolako pareta bat erabiliz. Bestela, Parke gorriaren inguruan lanean jarraitu. Murala egitea. Ikasle beraiek taldeka, pareta bakoitzari gai bat erantsi (Oñatiren gaur eguna, industria, natura, gizakia, eta honen arabera proiektua garatuko dute. Proportzioa eta eskala berriro ere. Baimena eskatu eta denen artean MITOLOGIA gai bezala murala egin. Kollagearen teknikaz lan guztiak bateratu eta lan bakarrera bideratzeko ahalegina egingo da. Aurreko lanak baliatuz gainera, mitoak berritzeko saiakera lez. Jarrerak: - Tresna, material eta euskarriak maneiatu eta erabiltzeko jakinmina eta interesa. Materialak ongi erabiltzeko interesa eta honen balorazioa, hauek egokiro, txukuntasunez eta garbitasunez erabiltzen saiatuz eta lantokia zainduz: gela, tailerra edo laborategia. Norbere lana eta besteen lanarekiko begirunea, jarrera kritikoa eta honen balorazioa. Gehiengoaren erabakiak onartu eta hauei begirunea izanez taldeko iharduera eta lanetan parte hartzeko jarrera


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA 1

ELKAR HEZI HLBHIP ATZERRIKO HIZKUNTZA (INGELESA)

1 DBH HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

Hizkuntzaren bitartez Gizarteko esparru guztietan eraginkortasunez parte hartzeko gaitasuna garatzea hortaz, hizkuntzakomunikazioaren gaitasuna landuko da.  Jakintzagai ezberdinez hitz egiteko, entzuteko, irakurtzeko eta idazteko gaitasunean trebatzea ikasten ikasteko oinarrizko gaitasunean sakonduz.  Hizkuntzatrebetasunak eskuratzea gure ekimenak garatzeko eta gure jarduerak arautzeko gero eta modu autonomoagoan hortaz eragin handia dute autonomia izateko eta norberak bere kasa jarduteko gaitasunean.  Hainbat komunikazio-beharretan erabiliko den informazioa bilatzeko, aukeratzeko etalantzeko ezagutza eta trebetasunak ematea . informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna sendotzen. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunean sakontzeko hizkuntza-gaitasun konplexuak garatzea esanahiak negoziatzeko, jarrerak hurbiltzeko eta gatazkak konpontzeko.  Literatura-lanak irakurriz, interpretatuz eta balioetsiz landu egiten da giza eta arte kulturarako gaitasuna.  Mundua interpretatzea, mezuak aztertzea, gertakari anitzen kausa eta ondorioak modu arrazionalean argudiatzea, eta, ikasgelan,ezagutza-alor ugariri buruzko diskurtso konplexu eta abstraktuak erabiltzea matematikarako nahiz zientzia-, teknologiaeta osasun-kulturarako gaitasunean sakonduz 

2 ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 1, ebaluazioa 2. ebaluazioa ORD. Kontzeptuak Kontzeptuak  To be aditza  Present continous  Artikuluak  Present simple vs Present continuous  Eduki aditza  Past simple  Posesiboa  Informal letters  Izenorde pertsonalak  Gaiarekin erlazionaturiko hiztegia  Izen pluralak  KET exams  Izen zenbagarriak eta zenbagaitzak  Present simple  Gaiarekin erlazionaturiko hiztegia  KET exams Prozedurak  Apunteak hartu  Etxeko lanak egin eta zuzendu  Dagokien mailako irakurgaien ulermena  Ideia nagusiak ateratzea  Beraien mailako testuak komunikatu eta gaiarekin loturiko hiztegia erabili  “Scanning”  Deskribapenak  Laburpenak  Brainstorming  Mapa kontzeptualak  Definizioak  Informazioa lortu eta aukeratu  Ahozko azalpenak  Etxerako lanak zuzendu  Entzumena landu  Eskutitzak Jarrerak -Zentzu kritikoa garatzea -Elkartasuna eta elkarlanaren garrantziaz ohartzea -Jarrera enpatikoak garatzea -Ordukotasuna errespetatzea -Txukuntasuna -Ardura -Begirunea -Hizkuntzarekiko jarrera positiboa izatea -Atzerriko kulturarekiko jarrera positiboa izatea.

ORD.        

3. ebaluazioa Kontzeptuak Geroaldia: will + going to Gaiarekin erlazionaturiko hiztegia Adjetiboak Konparaziozko adjetiboak eta superlatiboak Equatives Modal verbs: Can, Must Aditz irregularrak KET exams


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP GIZARTEKO TAILERRAK INGELESEZ

ETAPA - MAILA 1       

2 ORD.

1 DBH

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK Hizkuntzaren bitartez Gizarteko esparru guztietan eraginkortasunez parte hartzeko gaitasuna garatzea hortaz, hizkuntza-komunikazioaren gaitasuna landuko da. Jakintzagai ezberdinez hitz egiteko, entzuteko, irakurtzeko eta idazteko gaitasunean trebatzea ikasten ikasteko oinarrizko gaitasunean sakonduz. Hizkuntza trebetasunak eskuratzea gure ekimenak garatzeko eta gure jarduerak arautzeko gero eta modu autonomoagoan hortaz eragin handia dute autonomia izateko eta norberak bere kasa jarduteko gaitasunean. Hainbat komunikazio-beharretan erabiliko den informazioa bilatzeko, aukeratzeko eta lantzeko ezagutza eta trebetasunak ematea, informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna sendotzen. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunean sakontzeko hizkuntza-gaitasun konplexuak garatzea esanahiak negoziatzeko, jarrerak hurbiltzeko eta gatazkak konpontzeko. Literatura-lanak irakurriz, interpretatuz eta balioetsiz landu egiten da giza eta arte kulturarako gaitasuna. Mundua interpretatzea, mezuak aztertzea, gertakari anitzen kausa eta ondorioak modu arrazionalean argudiatzea, eta ikasgelan, ezagutza-alor ugariri buruzko diskurtso konplexu eta abstraktuak erabiltzea matematikarako nahiz zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasunean sakonduz.

1. ebaluazioa

ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa

ORD.

3. ebaluazioa

KONTZEPTUAK  EUROPA 1. Sarrera 2. Geografia 3. Europako estatuak  DBH 1. mailako ingeleseko kontzeptuak

KONTZEPTUAK  EUROPAR OSPETSUAK I

KONTZEPTUAK  LURRA ZAINTZEN

 DBH 1. mailako ingeleseko kontzeptuak

 DBH 1. mailako ingeleseko kontzeptuak

PROZEDURAK  Instrukzioak idazten.  Apunteak hartu.  Beraien mailako testuen ulermena eta sormena.  Ideia nagusiak ateratzea: “scanning” teknika erabiliz.  Deskribapenak egin.  Laburpenak egin.  Ahozko azalpenak.  Informazioa lortu eta aukeratu.  Entzumena landu.

PROZEDURAK  Brainstorming-aren erabilpena.  Mapa kontzeptualak.  Ahozko azalpenak.  Deskribapenak egin.  Definizioak egin.  Laburpenak egin.  Beraien mailako testuen ulermena eta sormena.  Apunteak hartu.  Entzumena landu.  Biografiak.

PROZEDURAK  Deskribapenak egin  Entzutezko ariketa  Apunteak hartu  Beraien mailako testuen ulermena eta sormena  Ahozko azalpenak  Entzumena landu  Biografiak  Laburpenak egin

JARRERAK - Zentzu kritikoa garatzea - Elkartasuna eta elkarlanaren garrantziaz ohartzea - Jarrera enpatikoak garatzea - Ordukotasuna errespetatzea - Txukuntasuna - Ardura - Begirunea - Hizkuntzarekiko jarrera positiboa izatea - Atzerriko kulturarekiko jarrera positiboa izatea

JARRERAK - Zentzu kritikoa garatzea - Elkartasuna eta elkarlanaren garrantziaz ohartzea - Jarrera enpatikoak garatzea - Ordukotasuna errespetatzea - Txukuntasuna - Ardura - Begirunea - Hizkuntzarekiko jarrera positiboa izatea - Atzerriko kulturarekiko jarrera positiboa izatea

JARRERAK - Zentzu kritikoa garatzea - Elkartasuna eta elkarlanaren garrantziaz ohartzea - Jarrera enpatikoak garatzea - Ordukotasuna errespetatzea - Txukuntasuna - Ardura - Begirunea - Hizkuntzarekiko jarrera positiboa izatea - Atzerriko kulturarekiko jarrera positiboa izatea


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP GAZTELENIA ETA LITERATURA

ETAPA - MAILA

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

1    

1 DBH

Hizkuntzaren bitartez Gizarteko esparru guztietan eraginkortasunez parte hartzeko gaitasuna garatzea hortaz, hizkuntza-komunikazioaren gaitasuna landuko da. Jakintzagai ezberdinez hitz egiteko, entzuteko, irakurtzeko eta idazteko gaitasunean trebatzea ikasten ikasteko oinarrizko gaitasunean sakonduz. Hizkuntzatrebetasunak eskuratzea gure ekimenak garatzeko eta gure jarduerak arautzeko gero eta modu autonomoagoan beraz, eragin handia dute autonomia izateko eta norberak bere kasa jarduteko gaitasunean. Hainbat komunikazio-beharretan erabiliko den informazioa bilatzeko, aukeratzeko etalantzeko ezagutza eta trebetasunak ematea . informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna sendotzen.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunean sakontzeko hizkuntza-gaitasun konplexuak garatzea esanahiak negoziatzeko, jarrerak hurbiltzeko eta gatazkak konpontzeko.  Literatura-lanak irakurriz, interpretatuz eta balioetsiz egiten da giza eta arte kulturarako gaitasuna.  Mundua interpretatzea, mezuak aztertzea, gertakari anitzen kausa eta ondorioak modu arrazionalean argudiatzea, eta, ikasgelan,ezagutzaalor ugariri buruzko diskurtso konplexu eta abstraktuak erabiltzea matematikarako nahiz zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasunean sakonduz.

2 ORD.

1, ebaluazioa Kontzeptuak       

Komunikazioaren osagaiak. Hizkuntzaren balioa pertsonen arteko harremanetan. Hizkuntzaren erregistroak. Testu motak beraien xedearen arabera. Konparaziozko perpausak eta komunztadura. El indicativo Ortografia: b,v, g, h, z,c

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa Kontzeptuak

ORD.       

Deiktikoak, izen ordeak. Aditza: Indikatiboa Ahozko mezuen ekoizpena. Azentuazio arauak Izen sintagma/ Aditz sintagma. Adjektiboa. Lokailuak

ORD.

3. ebaluazioa Kontzeptuak         

Liburutegi baten antolakuntza. Zeharkako estiloa eta estilo zuzena. Narratzaile mota ezberdinak. Puntuazio arauak. Ordezkapen baliabideak. Azentuazio arauak : hiatoak eta diptongoak. Liburu mota ezberdinak Literatur generoak Irakurketa egunerokoa

Prozedurak  Liburu baten irakurketa eta iruzkina.  Hiztegiaren erabilera zuzena.  Oinarrizko hizkuntza arauak errespetatzen dituzten testuak ekoiztea.  Apunteak hartzea.  Irakurketa.  IIndikatiboko aditz formak identifikatzea.  Gaia eta ideia nagusiak identifikatzea.  Norberaren idatzizko ekoizpenen etengabeko zuzenketa.  Bat- bateko elkarrizketa zentzudunak sortzea  Hipotesien ekoizpena.  Irakurketa estrategiak erabiltzea.  Kohesio prozedurak erabiltzea.  Laburpen prozedurak erabiltzea.  Hizkuntza erabiltzeko era askotako eremuetatik jasotako diskurtso idatziak eta ahozkoak ikuspegi kritikoz interpretatzea.  Komunikazio egoeraren elementuak, ekoizpen asmoa eta erabilitako erregistroa identifikatzea, elementu prosodikoen eta keinuzkoen esanahia inferittzea, ahozko mezu formalak eta espontaneoak aztertu eta ulertzea.  Helburuaren arabera testu mota ezberdinak bereiztea, osotasunean egindako irakurketaren bitartez. Jarrerak  Norberaren ekoizpenen birpasa egiteko eta hobetzeko autonomia.  Aniztasunaren onarpena. nortasunaren onarpena.  Ahozko hizkuntzaren balorazioa gizarteratze eta aisialdi iturri gisa.  Sormenaren garapena.  Irakurketaz gozatzea.  Informazio iturri ezberdinak erabiltzeko ekimena.  Bat-bateko egoera komunikatiboetan parte hartzean ekimena adieraztea.  Adi egotea.


IKASTETXEARE N IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

ELKAR HEZI HLBHIP ERLIJIOA 1 DBH

Jarrerak    

Jainkoaren parte hartzea gizakion bilakabide historikoan ezagutu eta horren inguruan hausnarketa egitearen aldeko jarrera. Israelgo historia eta Kristautasunaren arteko harremanak ezagutu eta baloratzea. Bibliaren garrantziaz eta esanahaiaz ohartzea. “Egunez Egun” Proiektuaren bidez: • Giza balio ezberdinak lantzea, gizabanakoaren garapen osoa lortu nahirik. • Honako giza balio hauek garatzea bereziki: garbitasuna, osasuna, gizalegea, kontsumoa, ekologia., elkarrekin bizitzea. • Ikastetxeko jardunbidea eta heziketaren helburuen inguruan hausnartzea. • Giza eskubideak, Justizia eta baztertuekiko gertutasuna garatzea. • Ebanjelioaren araberako bizitzaren ikuspegia moldatzea. • Demokrazioan bizitzeko hezitzea: elkarrezketa, tolerantzia, aniztasuna, begirunea...


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP MUSIKA

ETAPA - MAILA 1

1 DBH HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna Beste kulturetako eta gure herriko musika aztertu eta hausnartzeko gaitasuna. Gizarte trebetasunak garatzen dira sormenez,konfiantzaz, arduraz eta jarrera kiritikoz lan egiteko. Musika interpretatu eta sortzeko gaitasuna norberak sortutako lan musikalak sortuz eta interprtatuz. Ikasten ikasteko gaitasuna nahitaezkoa suertatuko da ikaskuntza autonomorantz joan behar delako ikaslea, horren bitartez gauza gehiago jakitea, aurretik ikasitakoak berrikustea eta azaleratzen ari diren gizarte- eta kultura-testuinguraketara egokitzea lortuz. Eta honekin batera, aurreko gaitasunetan esanda, pentsamendu erlatiboa landu edo nork bere iritzia osatu. Ondorioz autonomiarako eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna lortuz. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna,pentsatuz, besteek egindako lanak balioetsi eta kritika eginez, entzunez.Abestea, abesti bat entzutea,musika-tresna bat jotzea, dantzatzea ez dira ekintza pasiboak eta ez dira imitazio hutsez egiten. Ekintza horietan beharrezkoa da interpretatzea eta sortzea. 2 ORD.

1, ebaluazioa Musika hizkuntza Soinua eta ixiltasuna Musika eta zarata Notak,pentagrama,klabeak,figurak, Entzunaldiak Erlaxatzeko musika Musika kulturan eta gizartean Musikaren jatorria Inguruan ditugun soinuak Kutsadura akustikoa Interpretazioa Txirula Perkusio musika tresnak

ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa Musika Hizkuntza Soinuaren ezaugarriak: Garaiera,intentsitatea,iraupena,tinbrea Entzunaldiak Orkestra Sinfonikoa Orkestra motak

ORD.

3. ebaluazioa Musika Hizkuntza FINALE programa erabiliz partiturak egin eta sortu. Entzunaldiak Taldean aukeratutako musika mota

Prozedurak Partitura desberdinak aztertuz eta interpretatzuz.(txirulaz eta perkusio musika tresnak erabiliz) Partiturak osatzen jakitea (ordenagailuz ) FINALE programa erabiliz Entzundako musikaren jarraipena egin. Erritmo ariketen bitartez, konpas aldaketetaz ohartu Landutako erritmoak Orff instrumentuez jotzen jakitea.

Jarrerak Ixiltasuna baloratu Instrumentuak zaindu Ahotsa zaindu Taldearen interesa eta parte hartzearen garrantziaz ohartzea. Elkartasunaren eta elkarlanaren garrantzaz ohartzea. Musika hizkuntza bezala baloratzea. Sormen musikala garatzea Musika ondare kultural bezala baloratzea.


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP GORPUTZ HEZKUNTZA

ETAPA - MAILA

DBH 1

1 HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK Jolas- eta kirol-jardueratan nahiz jarduera fisikotan , gainontzekoekin harreman konstruktiboak eta orekatuak izan da, parte hartzeko gai izatea., horretarako hainbat konpetentzia garatuz:        

2 ORD.

Zientzia-,teknologia- eta osasun kulturaren gaitasuna: Zenbait jarduerak ( ariketa fisikoak, garbitasunak, elikadura, gorputz-jarrerak,…) osasunerako dituzten arriskuak eta onurak ezagutzea. Ikasten ikasteko gaitasuna: Denbora librean zenbait jarduera fisiko planifikatzeko eta praktikatzeko baliabideak eskuratzea. Matematikarako gaitasuna: Espazioa, denbora, distantziak, mapak eta eskemak ,pisuak,… egoki interpretatu eta erabiltzea. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Era egokian komunikatzea:besteekin: hitzen bidez ( era ludikoan, hiztegi aproposa,…) zein hitz gabeko mintzairaz ( mugimen- komunikazioa) Informazioa tratatzeko eta teknologia digitalak erabiltzeko gaitasuna: Zenbait baliabide teknologiko zuzen erabiltzea jarduera fisikoa , kirola eta osasunaren inguruko informazioa analizatzeko, baloratzeko, tratatzeko eta adierazteko. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: Jolas- eta kirol-jardueren bidez harreman positiboak bereganatzea eta erakustea: arauak eta kideak zein materiala eta instalazioen errespetatzea, kooperatzea, ardurak onartzea taldean,.besteen maila onartzea,….. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna: Kirolak, tradizioko jolasak eta adierazpen-jarduerak ezagutzea, esperimentatzea eta kultur-ondaretzat hartzea Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: Jolas- eta kirol-jarduerak antolatzeko eta zailtasun (fisikoa edo teknikoa) dituzten zereginak gainditzeko gogoa erakustea.

1, ebaluazioa Kontzeptuak Kiroltasuna eta fair-play

ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa Kirola eta ariketa fisikoa: oinarrizko gaitasun fisikoak (I), elikadura, osasuna eta gure gorputza

ORD.

3. ebaluazioa Ekintza fisikoaren onurak.

Prozedurak  

Ariketa fisikoa eta osasun kulturaren gaineko informazioa aztertu eta era egokian aurkeztea: idatziz, ahoz edota ikus-entzumenezko teknologia berriak erabiliz Proposatzen diren ekintzetan parte hartze aktiboa izatea. Ekintzen aukeraketa eta denboralizazioa egiteko instalazioen erabilgarritasuna eta ikasleen interesak ere kontuan hartuko dira .Afektuzko zein harremanetako,kiroleko eta hezkuntzako konpetentziak lortzera bideratutako jarduerak era orekatuan banatuko dira bai ziklo bai hezkuntza aldi osoan. Balizko jarduerak hauek izango dira:: Bakarkakoak: Zeharkaldiak,Atletismo, Lasterketak, Doitasunezko joko Tradizionalak, Boloak, Bakarkako Dantzak, malabareak eta jolas alternatiboak, kirol gimnasia, Gorputz adierazpeneko jarduerak. erlajazioa, arnasketa ariketak, yoga, Luzaketak, stretching, Erresistentzi jarduerak ( footingna ) Aerobika, spining, eta indar eta gihartze jarduerak, abiadura ariketak eskalada Laguntasunezkoak: Taldekako lasterketak edo erreleboka, Herri kirol eta jolasak, taldekako Dantzak, Acrosport, Mimo edo Hitzik gabekoa antzerkia, Gorputz adierazpeneko beste jarduerak. masaia, edota Luzaketak binaka Aurkakotasunezkoak: Euskal Pilota (esku edo tresnekin), Badmintona,Indiaka,Tenisa. Borroka jokoak eta jolasak, squash, frontenisa Laguntasun eta aurkakotasunezkoak :Futbola, Eskubaloia,Saskibaloia, Areto futbola, fllorballa, Errugbia, disko hegalaria, beisbola, korfball, kinball, boleibola, joko eta jolas tradizionalak, munduko jolasak eta jolas motoreak Ingurumen ziurgabean :Mendiko bizikleta, Orientazio jarduerak, Mendi irteera (paseoa),eta kanpoan jolasak

Jarrrerak       

Ohitura osasungarriak jarraitzea ( dutxatzea, jantzi egokiak, elikadura saio aurretik-ostean,…) Autonomia eta ekimenerako gaitasuna erakustea Interesa agertzea, gogoz hartzea, zailtasunen aurrean ahalegintzea Kiroldegiko arauak betetzea (materiala eta instalazioak errespetatzea) Ikaskideekin errespetuzko eta lankidetza harremanak izatea Euskara erabiltzea komunikatzeko Lan giro ona posibilitatzea: irakaslearen azalpenak adi entzun, aginduak naturaltasunez bete , ordukotasuna gorde,…


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP GIZARTE ZIENTZIAK, GEOGRAFIA ETA HISTORIA

ETAPA – MAILA

1 DBH

1 HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK - Gizarterako eta Herritartasunerako gaitasuna lortu errealitate sozial, egungo eta historikoa ulertuz eta gizartean egoki moldatuz. Baita arazoei modu baketsuan eta demokratikoki aurre egingo dieten herritar bihurtu, betiere nork bere nortasunari eusten diola eta gainerakoena errespetatzen duela. Honen barne, trebetasun sozial hauek lortuz, beste baten lekuan, lepoan, jartzeko gaitasuna izatea; enpatia alegia. Baita arazoei aurre egiteko elkarrizketa eta balioespena nahitaezko bideak direla ulertzea edo beren iritziekin bat ez datozen bestelako iritziak dituzten pertsonak errespetatzea. - Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna barneratu giza jardueraren espazioaren pertzepzio zuzena zein zeharkakoa lortuz, gaitasun geografikoak ikasteak dimentsio horretan eragina duela barneratuz. Baina batez ere, gizakia-ingurunea harremana eta horrek eragiten duen lurralde-antolakuntzaren berri izatea. - Giza eta arte-kulturarako gaitasuna lortu arte-adierazpenak ezagutaraztearekin eta balioestearekin eta horrela pertzepziorako eta sentsibilizaziorako trebetasunak eskuratuz eta kultura-ondarea errespetatuz eta hura zaintzeko interesa sortuz. - Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna barneratu objetibotasunaren eta egokitasunaren irizpideen arabera eta lortzen den informazioa aukeratzeko irizpideak izatea, informazio iturriak ezagutuz eta horiek alderatuz eta informazioa modu kritikoan barneratuz. - Hizkuntza-komunikaziorako hainbat diskurtso mota erabiltzeko trebetasunak lortu (elkarrizketan jarduteko, epai kritiko eta etikoa osatzeko, ideiak sortzeko, ezaguera egituratzeko, diskurtsoari eta ekintza eta eginkizuei berei koherentzia eta kohesioa emateko…). Horrela errealitate soziala deskribatzeko eta aztertzeko gaitasuna lortuz. - Ikasten ikasteko gaitasuna nahitaezkoa suertatuko da ikaskuntza autonomorantz joan behar delako ikaslea, horren bitartez gauza gehiago jakitea, aurretik ikasitakoak berrikustea eta azaleratzen ari diren gizarte- eta kultura-testuinguraketara egokitzea lortuz. Eta honekin batera, aurreko gaitasunetan esanda, pentsamendu erlatiboa landu edo nork bere iritzia osatu. Ondorioz autonomiarako eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna lortuz. EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2 1, ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa KONTZEPTUAK: KONTZEPTUAK: KONTZEPTUAK 1. Atmosfera, eguraldia eta klima. 1. Lur planeta. 1. Lehen zibilizazioak. 2. Ingurune hotzak eta beroak. 2. Erliebea eta kontinenteak 2. Antzinako Grezia. 3. Ingurune epelak. 3. Ur kontinentalak eta 3. Antzinako Erroma. 4. Lurra: arriskuan dagoen ozeanikoak. ekosistema? 5. PROZEDURAK: 1. Puntu kardinalen arabera orientatzen jakitea eta hauek mapetan kokatzea. 2. Atlasen erabilpenean trebatzea. 3. Planoak eta mapak irakurtzea. 4. Luzera-unitateen eta horien baliokideen berri izatea, eskalako kartografiadokumentuak ulertzeko. 5. Talde-lanean jardutea modu eraginkorrean. 6. Testuetako informaziotik eskemak eraikitzea.

Historiaurrea.

1. PROZEDURAK 1. Mapan munduko klima nagusiak identifikatzea. 2. Klimogramak interpretatzea. 3. Kausa / ondorioa harremana zehaztea. 4. Talde-lanean jardutea. 5. Iturri ezberdinetatik informazioa lortzea eta baliagarria zaiena aukeratzea. 6. Ardatz kronologikoak eraikitzea eta interpretatzea.

JARRERAK 1. 2. 3. 4.

Interesez entzutea eta elkarrizketarako joera izatea. Talde-lanean jarrera positiboz aritzea eta giro ona sustatzea. Kritika tresna onuragarri gisa erabiltzea. Ikastetxeko oinarrizko jarrerak (puntualitatea, begirunea…)

7. PROZEDURAK 1. Kausa / ondorioa harremana zehaztea. 2. Ardatz kronologikoak eraikitzea eta interpretatzea. 3. Mapa historikoak iruzkintzea.

Dbh 1 euskaraz  
Dbh 1 euskaraz  
Advertisement