Page 1

INFORMATOR

WyĹźszego Seminarium Duchownego

rok akademicki 2013/2014


WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE PROWINCJI WNIEBOWZIĘCIA NMP ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

stan z dnia: 05.10.2013 r.

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 76 tel./fax 32 252 68 05 e-mail: rektorat@panewniki.pl http://www.panewniki.pl


Redakcja: br. Elizeusz K. Czwerenko OFM

2

3


ZARZĄD SEMINARIUM

Minister prowincjalny:

o. mgr Antonin Brząkalik OFM

Rektor: Prorektor:

o. dr Witosław Sztyk OFM o. dr Kleofas Gródek OFM

Magister: Wice magistrzy:

o. mgr Filip Kahlert OFM o. mgr Remigiusz Langer OFM br. mgr lic. Konrad Zastawny OFM

Ojciec duchowny:

o. dr Syrach Janicki OFM

Bądźmy narzędziem pokoju! Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w naszym franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym zbiega się z wizytą papieża Franciszka w mieście naszego Patriarchy. Wsłuchajmy się w słowa Ojca Świętego, wpisując je w całoroczny program naszej seminaryjnej formacji. Wizytę tę Ojciec Święty rozpoczął od spotkania z osobami ciężko chorymi. W swoim przemówieniu zachęcił do wsłuchiwania się w Jezusa ukrytego w Chlebie Eucharystycznym, ale także ukrytego w ludzkim cierpieniu. Podczas spotkania z ubogimi papież powiedział: Prośmy dla nas wszystkich o łaskę ogołocenia się z ducha świata, który jest trądem, rakiem społeczeństwa i nieprzyjacielem Jezusa. W odniesieniu do mediów, zbyt często chętnych do nadinterpretacji słów i/lub wydarzeń, papież przypomniał, że wszyscy jesteśmy Kościołem i wszyscy musimy porzucić światowość. Sam Jezus powiedział nam, że nie można służyć dwóm panom. Nie możemy przekreślać jedną ręką, to co napisaliśmy drugą. W homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej sprawowanej przed bazyliką świętego Franciszka Ojciec Święty przypomniał zasady życia chrześcijańskiego. Jako przykład podał osobę i życie świętego Franciszka, przypominając trzy charakterystyczne cechy jego świętości: 1. Życiodajna relacja z osobą Jezusa. Relacja ta, według Ojca Świętego, wychodzi […] od spojrzenia Jezusa na krzyżu. Pozwolić, aby On na nas patrzył w chwili, kiedy oddaje za nas swoje życie i pociąga nas do Siebie. Franciszek przeżył to doświadczenie w sposób szczególny w kościele świętego Damiana, modląc się przed krucyfiksem […]. Na tym krzyżu Jezus nie wydaje się martwy, lecz żywy! Krew wypływa z ran rąk, stóp i boku, ale owa krew wyraża życie. Jezus nie ma oczu zamkniętych, lecz otwarte, szeroko otwarte: jest to spojrzenie, które przemawia do serca. A Ukrzyżowany nie mówi nam o porażce, o niepowodzeniu. Paradoksalnie mówi nam o śmierci, która jest życiem, która rodzi życie, ponieważ mówi nam o miłości, ponieważ jest miłością Boga wcielonego, a miłość nie umiera, wręcz przeciwnie - zwycięża zło i śmierć. 2. Omawiając drugą cechę świętości Franciszka z Asyżu - pokój - Ojciec święty powiedział: Kto idzie za Chrystusem, otrzymuje prawdziwy pokój, ten pokój, który tylko On, a nie świat mogą nam dać. […] Franciszkowy pokój nie jest ckliwym uczuciem. Proszę was: taki święty Franciszek nie istnieje! Nie jest on też jakimś rodzajem panteistycznej harmonii z energiami wszechświata. […] Pokój świętego Franciszka jest pokojem Chrystusa, a znajduje go ten, kto bierze na siebie Jego `jarzmo’, czyli Jego przykazanie: ‘Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem’. Nie można tego jarzma nieść z arogancją, zarozumialstwem, pychą, ale jedynie z łagodnością i pokorą serca. 3. Papież zwrócił też uwagę na trzecią cechę świętości naszego Zakonodawcy, tj. na potrzebę miłości do każdego stworzenia.

SEKRETARIAT Sekretarz: Godziny urzędowania:

br. Elizeusz Czwerenko OFM od poniedziałku do soboty: 8.30 – 12.30

4

‘Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie ... Pochwalony bądź ... z wszystkimi Twoimi stworzeniami’. Przywołując tę modlitwę świętego Franciszka papież powiedział: Z tego Miasta Pokoju powtarzam z mocą i łagodnością miłości: szanujmy stworzenie, 5


nie bądźmy narzędziami zniszczenia! Szanujmy każdą istotę ludzką: niech ustaną konflikty zbrojne, plamiące ziemię krwią, niech ucichnie broń a wszędzie nienawiść ustąpi miejsca miłości, zniewaga przebaczeniu a niezgoda - jedności. Usłyszmy wołanie tych, którzy płaczą, cierpią i umierają z powodu przemocy, terroryzmu i wojny, w tak bardzo umiłowanej przez świętego Franciszka Ziemi Świętej, w Syrii, na całym Bliskim Wschodzie, na całym świecie. W bazylice świętej Klary papież spotkał się z Ubogimi Siostrami Świętej Klary, do których powiedział między innymi: Bardzo wam dziękuje za przyjęcie i gościnę, a przede wszystkim za modlitwę za Kościół. Kiedy jakaś siostra w klauzurze poświęca całe swoje życie Panu, dokonuje się przemiana, której nie można do końca zrozumieć. Jezus Chrystusa jest zawsze w centrum waszego życia, waszej pokuty, centrum waszego życia wspólnotowego, waszej modlitwy. Przed bazyliką świętego Franciszka Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą z regionu Umbrii i okolicznych diecezji. Odpowiadając na pytania młodzieży dotyczące kwestii powołania przypomniał, iż kultura tymczasowości szerząca się w świecie nie jest kulturą Ewangelii i jako przykład opowiedział pouczającą historię: Kiedyś pewien seminarzysta powiedział: chcę być księdzem, ale tylko przez 10 lat, potem pomyślę. To jest kultura tymczasowości, ale Jezus nas nie odkupił i nie zbawił tymczasowo. On nas odkupił na zawsze, definitywnie. ____________________________ U progu nowego roku akademickiego wykorzystajmy przytoczone przesłanie papieża Franciszka, tzn. niech każdy z nas będzie narzędziem pokoju wobec każdego człowieka i każdego stworzenia, pamiętając, iż jego prawdziwym źródłem jest osobista relacja z Chrystusem we wspólnocie Kościoła Świętego. W tej intencji módlmy się często: O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda jedność, tam gdzie panuje zwątpienie nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz światło, tam gdzie panuje mrok radość, tam gdzie panuje smutek. Spraw abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć nie tyle szukać miłości co kochać albowiem dając, otrzymujemy wybaczając, zyskujemy przebaczenie w umierając rodzimy się do wiecznego życia. Amen

Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2012/2013

Wyższego Seminarium Duchownego pw. Świętego Bonawentury Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce Rok akademicki, który dziś inaugurujemy jest 44 (91) rokiem istnienia naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

ZARZĄD SEMINARIUM I WYKŁADOWCY W roku sprawozdawczym zarząd Seminarium stanowili: o. dr Witosław Sztyk - rektor, o. dr Kleofas Gródek – prorektor, o. mgr Filip Kahlert – magister, br. mgr lic. Konrad Zastawny – wice magister. Posługę ojca duchownego pełnili: o. mgr Cyriak Wrzodak i o. mgr lic. Paweł Ostrzałek. Kolegium profesorskie naszego WSD liczyło 41 wykładowców, z następującymi tytułami naukowymi: 4 prof. dr. hab., 1 dr. hab., 25 doktorów, 2 magistrów licencjuszy i 9 magistrów. Spoza naszej prowincji zajęcia dydaktyczne prowadzili:              

Ponadto lektoraty współczesnych języków były prowadzone przez:        

6

ks. dr Marceli Cogiel, ks. dr Damian Bednarski, ks. dr Andrzej Kołek, ks. dr hab. Leszek Szewczyk, ks. dr Adam Tondera, ks. dr Andrzej Hoinkis, ks. dr Grzegorz Wita, ks. dr Tadeusz Czakański, ks. dr Jerzy Paliński, ks. dr Marek Spyra, s. mgr M. Benigna Tkocz, pani dr Danuta Wróbel, pani dr Magdalena Kudełka-Lwowska pan mgr lic. Adam Szeliga.

panią dr Mariolę Kozubek - lektorat języka włoskiego oraz konwersacje, panią mgr Teresę Kowalik - lektorat języka włoskiego, panią mgr Aleksandrę Kajdan – lektorat języka włoskiego, panią mgr Blankę Krzyżowską – lektorat języka hiszpańskiego, pana Jose Javiera Rodriguez Castillo – konwersacje z języka hiszpańskiego, panią mgr Jolantę Musiak - lektorat języka niemieckiego, panią mgr Barbarę Pawlicką - lektorat języka angielskiego, pana mgr Marka Pawlickiego – konwersacje z języka angielskiego,

7


panią mgr Bożenę Stanik – lektorat języka francuskiego, rosyjskiego i polskiego.

Wykładowcy naszej Prowincji prowadzili zajęcia także na innych uczelniach:       

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katowice-Piotrowice), Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna (Rzeszów), Uniwersytet Opolski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej.

FUNKCJE I TYTUŁY NAUKOWE o. prof. dr hab. Jozafat Nowak emerytowany prof. zw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. GWSH im W. Korfantego w Katowicach-Piotrowicach (od 2005). WSI-E w Rzeszowie (od 2007). o. prof. dr hab. dr h. c. Wenanty Zubert emerytowany prof. zw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JPII – umowa o dzieło. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała (od 2009), członek Senatu. o. prof. dr hab. Sebastian Jasiński kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. o. dr August Smyczek adiunkt prof. dr hab. Janusza Mariańskiego przy katedrze Socjologii Religii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. Intercomunión eucarística, tamże, vol. IV, s. 696-702; 3. Unción de enfermos (Sacramento de la), tamże, vol. VII, s. 733-739 4. Wady zgody małżeńskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 3(2012)92-112. 5. Ekumenizm-Od rozłamów do wstępnych prób dialogu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 4(2012) 110-135 (współautor W. Greń). RECENZJE: 1. Rozprawa doktorska: Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem p. dr hab. Elżbiety Szczot, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, ss. 279; obrona: 28.05.2013 r. 2. Praca licencjacka: na prośbę Dyrektora Prof. Dr E. Güthoffa z Klaus Mörsdorf-Studium für Kanonistik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München napisałem tzw. Zweitgutachen pracy licencjackiej (lic. kościelny) ks. Grzegorza Sacha, Entstehung der polnischen Provinz der Gesellschaft des Göttlichen Wortes (Societas Verbi Divini). Eine ordensrechtlichgeschichtliche Untersuchung, München 2012, 145 S. Betreut von : Prof. Dr. Stepan Härimg OSB, Monmachium 3. Recenzja wydawnicza: Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i krajach niemieckojęzycznych. Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen, red. D. Walencik, M. Worbs, Opole 2012, ss. 212. DYDAKTYKA: 1. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała 2. Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, Katowice-Panewniki; ORGANIZACJA LUB UDZIAŁ W SYMPOZJACH /KONFERENCJACH, SESJACH/ NAUKOWYCH: 1. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Sankcja w systemie prawa, 10.05.2013 r., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała. Członek Rady programowej Konferencji O. DR AUGUST SMYCZEK

o. dr Kleofas Gródek adiunkt o. dr hab. Stanisława Bafii przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; kierownik Studium Pedagogicznego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

ARTYKUŁY: 1. L. Smyczek, Wiara religijna jako wartość nadająca ludzkiemu życiu sens i podstawa dokonywania wyborów moralnych maturzystów rybnickich. Analiza porównawcza, w: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka, red. J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 61-84.

o. prof. nadzw. dr hab. Marcin Olejnik kierownik zakładu modelowania matematycznego w Instytucie Ekonometrii i Informatyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

DYDAKTYKA: KUL Lublin: 1. Socjologia religii – wykład, 2. Socjologia religii – konwersatorium, 3. Socjologia religii – ćwiczenia, 4. Socjologiczne teorie religii – wykład, 5. Aksjologia służb społecznych – seminarium, 6. Religia – trwałość i tendencje zmian – wykład.

DOROBEK NAUKOWY O. PROF. DR HAB. DR H. C. WENANTY ZUBERT ARTYKUŁY: 1. Bisexualidad, w: Diccionario General de Derecho Canonico, Pamplona 2012, vo; I, s. 719-721’; 8

PROMOCJA PRAC: - licencjackich:

9


1. Marta Urban, Praca socjalna z osobami bezrobotnymi w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Kamionce w latach 2005 – 2011 2. Anna Ewa Tarańczuk, Praca socjalna z młodzieżą niepełnosprawną w wyniku wczesnego uszkodzenia mózgu. Na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w latach 2009 – 2011 3. Katarzyna Walczuk, Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w latach 2007 – 2011 4. Karolina Warda, Praca socjalna z rodzinami obciążonymi problemem alkoholowym ma przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie w latach 2005 – 2011 ORGANIZACJA LUB UDZIAŁ W SYMPOZJACH /KONFERENCJACH, SESJACH/ NAUKOWYCH: 1. Przewodniczenie obradom grupy dyskusyjnej „Instytucjonalizacja nieodpowiedzialności a sfera etyczno-prawna” (29 listopada 2012 r.) w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności” zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedrę Filozofii Społecznej KUL, Katedrę Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL w dniach 28-29 listopada 2012 roku w Lublinie. O. DR FELIKS RACHWALIK DYDAKTYKA: 1. Wykłady ze Starego Testamentu w WSD OFM, Katowice-Panewniki. O. DR BOGUCHWAŁ ORCZYK DYDAKTYKA: 1. Wykłady z Teologii dogmatycznej w WSD OFM, Katowice-Panewniki. ORGANIZACJA LUB WSPÓŁORGANIZACJA SYMPOZJÓW /KONFERENCJI, SESJI/ NAUKOWYCH: 1. Wykłady i organizacja wykładów dla KIK w Cieszynie w roku 2012/2013 2. Udział w międzynarodowej konferencji cyrylo-metodiańskiej, 10.04.2013 na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie 3. Udział w VII Franciszkańskiej Konferencji Zielarsko-Farmaceutycznej, w Katowicach Panewnikach 25.05.2013. O. DR KLEOFAS GRÓDEK DYDAKTYKA: 1. Praca dydaktyczno-naukowa na stanowisku adiunkta przy Katedrze historii filozofii starożytnej i średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: ćwiczenia z Historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, wykład monograficzny: Rozumienie nous przez starożytnych Greków. 2. WSD OFM w Katowicach-Panewnikach: historia filozofii nowożytnej, metafizyka, lektorat języka greckiego.

10

PRACE W KOMISJACH: Członek zarządu Whiteheada.

(skarbnik)

Towarzystwa

Metafizycznego

im.

A.

N.

O. DR TACJAN WÓJCIAK DYDAKTYKA: WSD OFM, Katowice-Panewniki. O. DR WITOSŁAW SZTYK DYDAKTYKA: WSD OFM Katowice-Panewniki: dydaktyka, proseminarium.

katechetyka,

pedagogika

specjalna,

PUBLIKACJE: 1. Współredakcja kwartalnika seminaryjnego ŚLADAMI PATRIARCHY, „Rok Wiary”, nr 3(144)2012, Katowice-Panewniki 2012. 2. Współredakcja kwartalnika seminaryjnego ŚLADAMI PATRIARCHY, „Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, […] trzeciego dnia zmartwychwstał”, nr 1(145)2013, Katowice-Panewniki 2013. 3. Współredakcja kwartalnika seminaryjnego ŚLADAMI PATRIARCHY, „Miłować Chrystusa w Kościele Świętym – wydanie specjalne”, nr 2(146)2013, Katowice-Panewniki 2013. 4. M. T. Kozubek, T. Czakański, W. J. Sztyk, „Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju”, Szkoła Seraficka nr 11, Katowice-Panewniki 2012. SYMPOZJA/SESJE/WARSZTATY/INNE: 1. Przeprowadzenie wizytacji generalnej w Prowincji św. Kazimierza na Litwie, 23.04.2012-28.01.2013. 2. Organizacja warsztatów formacyjnych dla gwardianów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM, „Uzależnienie od alkoholu – profilaktyka i pomoc”, Góra św. Anny, 05-08.11.2013. 3. Organizacja warsztatów formacyjnych dla wychowawców Konferencji Północnosłowiańskiej OFM, „Niebezpieczne związki”, Kraków-Bronowice, 08-13.04.2013. 4. Współorganizacja warsztatów formacyjnych dla braci juniorystów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM, „Czy jestem stróżem brata mego (Rdz 4,9)”, Chorzów, 03-06.06.2013. 5. Organizacja sesji naukowej pt. „Błogosławiony Gabriele Maria Allegra OFM – misjonarz Dalekiego Wschodu”, WSD OFM, Katowice-Panewniki, 23.05.2013. 6. Organizacja spotkania formacyjnego młodych braci Konferencji Północnosłowiańskiej OFM z ministrem generalnym Zakonu, „Odnów w sobie dar wiary”, Góra św. Anny, 23-26.06.2013. 7. Organizacja probacji dla braci Konferencji Północnosłowiańskiej OFM, Góra św. Anny, 23.06-07.07.2013. 8. Współorganizacja probacji dla braci Prowincji Wniebowzięcia NMP, Asyż, 11-26.07.2013. 9. Uczestnictwo w zjeździe rektorów seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce, “Trudne przestrzenie formacji seminaryjnej”, Łódź, 0205.09.2013. 10. Uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie ds. formacji i studiów, „Iesus ibat cum illis (Lc 24,15) – l’accompagnamento francescano, approccio formativo”, Włochy, Santa Maria degli Angeli, 8-22.09.2013.

11


KS. DR DAMIAN BEDNARSKI ARTYKUŁY: 1. Tradycje lwowskiego duszpasterstwa w Katowicach. Ksiądz Michał Rękas i ksiądz Jan Szurlej, w: Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku, red. K. HESKA-KWAŚNIEWICZ, A. RATUSZNA, E. ŻURAWSKA, Katowice 2012, s. 34-54. 2. Likwidacja Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Rybniku w 1953 r., w: Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane, red. J. MYSZOR i A. DZIUROK, Katowice 2012, s. 95-108. 3. August Hlond i Józef Gawlina: współpracownicy i wizjonerzy, w: Biskup August Hlond i jego diecezja, red. J. MYSZOR, Katowice 2013, s. 57-67. 4. Ksiądz biskup Stefan Cichy (odpowiedzialny za formację stałą prezbiterów i biskup pomocniczy w Archidiecezji Katowickiej) [Księga Jubileuszowa w druku]. PUBLIKACJE: 1. Ks. Leonard Swoboda (1928-2011), „Zeszyty Chorzowskie”, red. Z. KAPAŁA, t. 9: 2012, s. 215-221. 2. Ks. Franciszek Hornik (1928-2012), „Zeszyty Chorzowskie”, red. Z. KAPAŁA, t. 10: 2013, s. 213-215 [w druku]. 3. Bibliografia opublikowana w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. XII, red. Jan Walkusz, Lu-blin 2013, s. 251. PRACA W KOMISJACH: 1. Współpracownik Senackiej Komisji Historycznej Uniwersytetu Śląskiego, 2. Członek redakcji naukowej „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, 3. Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, 4. Członek Sekcji Historyków Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego (od 2012) DYDAKTYKA: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego: historia Kościoła, patrologia, historia Kościoła na Śląsku ORGANIZACJA I/LUB UDZIAŁ W SYMPOZJACH/KONFERENCJACH/SESJACH NAUKOWYCH: 1. Konferencja naukowa na Wydziale Teologicznym UŚ „Biskup August Hlond i jego diecezja. W rocznicę powstania Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego 7 XI 1922 r.”, 7 XI 2012. 2. Konferencji historyków Kościoła w Pelplinie w dniach 5-6 IV 2013. Temat: Problematyka misji Kościoła w kontekście historycznym. KS. DR ANDRZEJ HOINKIS

3. Teologia świętowania niedzieli jako dnia Pańskiego, w: Świętowanie niedzieli w wymiarze społeczno-etycznym, red. A Wuwer, Katowice 2013, s. 169-178. PROMOCJA PRACY MAGISTERSKIEJ: 1. Jakub Edward Zawadzki OCist., Liturgia słowa podczas Eucharystii w zwyczajnej formie rytu rzymskiego i rycie bizantyjskim – studium porównawcze, Kraków 2013. PRACA W KOMISJACH: 1. Ceremoniarz archidiecezjalny Archidiecezji Katowickiej. 2. Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna w Katowicach. 3. Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej w Katowicach. 4. Archidiecezjalna Komisja Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach. 5. Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego II Synodu Archidiecezji Katowickiej. ORGANIZACJA I/LUB UDZIAŁ W SYMPOZJACH/KONFERENCJACH/SESJACH NAUKOWYCH: 1. 48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych „Reforma i odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II”, Kalwaria Zebrzydowska 11-13.09.2012. 2. XXII Sympozjum Piekarskie „Świętowanie niedzieli w wymiarze społecznoetycznym”, Katowice – Piekary Śląskie 24-25.05.2013, referat: „Teologia świętowania niedzieli jako Dnia Pańskiego”. 3. Wieczór teologiczny na Wydziale Teologicznym UŚ „Eucharystia w życiu Kościoła”, Katowice 10.06.2013, referat: „Eucharystia w życiu Kościoła z punktu widzenia liturgisty”. DYDAKTYKA: 1. Wydział Teologiczny UŚ – liturgika, 2. WSD OFM w Katowicach-Panewnikach – liturgika. KS. DR GRZEGORZ WITA PUBLIKACJE artykuły: 1. Areopagi nowej ewangelizacji, w: Studia Salvatoriana Polonica 6(2012), s. 91-106, 2. Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej, w: Wiadomości Archidiecezjalne 2(2013), s. 97-100. DYDAKTYKA: WTL UŚ: Teologia fundamentalna, Sekty i nowe ruchy religijne, Zagrożenia dla rodziny ze strony sekt, Wiarygodność chrześcijaństwa

ARTYKUŁY: 1. Teologia świętowania niedzieli jako dnia Pańskiego, w: Świętowanie dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji kościołów (Ekumenizm i integracja, nr 26), red. A. Czaja, Z., Glaeser, Opole 2012, s. 7-16. 2. Łacińsko-polskie Collectio rituum (1963) – jutrzenka posoborowej reformy liturgicznej w Polsce, w: Victimae Paschali laudes. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Marianowi Pisarzakowi MIC w 75. rocznicę urodzin, red. J. Kumala, Licheń Stary 2012, s. 347-357.

ORGANIZACJA I/LUB UDZIAŁ W SYMPOZJACH/KONFERENCJACH/SESJACH NAUKOWYCH: 1. 30 listopada 2012 r. udział w Międzynarodowej Konferencji „Misssiology and New Evangelization in contemporary Europe”, UKSW Warszawa, referat: „Association of Polish Missiologists as a platform of communication and integration of the scientific research”.

12

13


2. 20 lipca 2013 r. udział w V Międzynarodowej Konferencji International Association of Catholic Missiologists na Catholic University of Eastern Africa, Kenia, Nairobi. Wygłoszony referat: “Hospitality of Religions”. KS. DR LESZEK SZEWCZYK PUBLIKACJE: - książki: 1. Umacniać słowem. Homilie ślubne, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2013, s. 384. - artykuły: 1. Mówić o ludzkim życiu. Źródła poznawania problemów egzystencjalnych słuchaczy, [w:] Omnia transeunt – Caritas Manet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz (red.) Lublin 2012, s. 257-264. 2. Znaczenie terapii logopedycznej w kształceniu kaznodziejów, „Logopedia Silesianea” 1(2012). 3. Homilia pogrzebowa, [w:] Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, Cz. Krakowiak (red.) Lublin 2012, s. 97-110. 4. Jak mówić o czyśćcu? Nasza myśl 2013, nr 37, s. 11. 5. Diecezja śląska (katowicka) na łamach „Gościa Niedzielnego” w latach 1923- 1926, [w:] Biskup August Hlond i jego diecezja, J. Myszor (red.) Katowice 2013, s. 73-84. 6. Księdza Stanisława Wilczewskiego troska o jakość słowa (kaznodziejskiego) (oddany do druku) 7. Co logopeda słyszy we współczesnych polskich kazaniach? (oddany do druku) 8. „Siedzieć jak na tureckim kazaniu” czyli o trudnym języku kazań (oddany do druku) 9. Osobowe spotkanie z Chrystusem w homilii (oddany do druku) 10. Przekaz treści biblijnych i katechizmowych w kaznodziejstwie. Postulaty na Rok Wiary (oddany do druku) 11. Posługa słowa Bożego w praktyce rekolekcyjnej (oddany do druku) 12. Ewangelizacyjna funkcja homilii w teorii i praktyce kaznodziejskiej w Polsce (oddany do druku). - recenzje: 1. Recenzja książki: H. Łysy, Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka. Opole 2011 (ss. 250). 2. Recenzja książki: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Praca zbiorowa pod red. W. Przygody i K. Święsa. Lublin 2013, ss. 389. Seria: Teologia pastoralna w Polsce 3. - sprawozdania: 1. Bericht vom Treffen der Arbeitsgemeinschaft Pastoralne 2012, 8, s. 345-350.

für

Homiletik,

Studia

- pomoce kaznodziejskie: 1. Umacniać słowem. Homilie ślubne, Pomoce kaznodziejskie - Płyta CD zawierająca 198 homilii ślubnych - opracowanie. Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2012.

14

2. Umacniać słowem. Homilie na rok B Pomoce kaznodziejskie - Płyta CD zawierająca 150 homilii na niedziele i święta roku B - opracowanie. Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2012. 3. Umacniać słowem. Homilie na rok C. Pomoce kaznodziejskie - Płyta CD zawierająca 150 homilii ślubnych. Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2012. DYDAKTYKA: 1. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – homiletyka, emisja głosu, retoryka, dydaktyka. 2. WSD OFM w Katowicach-Panewnikach: fonetyka pastoralna, homiletyka. PROMOCJA PRAC: - magisterskich: 6 ORGANIZACJA I/LUB UDZIAŁ W SYMPOZJACH/KONFERENCJACH/SESJACH NAUKOWYCH: 1. 15.10.2012, Katowice, Stowarzyszenie Homiletów Polskich, Zakład Liturgiki i Homiletyki WTL UŚ w Katowicach, Katedra Komunikacji Religijnej UPJPII w Krakowie: Polityka na ambonie – dogrywka. Organizacja konferencji. 2. 24-25.10.2012, Olsztyn, Katedra Homiletyki Materialnej KUL w Lublinie, Katedra Katechetyki i Pedagogiki UWM w Olsztynie, Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie: Jak przepowiadać dziś? Głoszenie słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary. Referat: Homilia stwarzaniem warunków do osobowego spotkania z Chrystusem 3. 26.10.2012, Łódź-Łagiewniki, Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów: Sympozjum homiletyczne. Rekolekcje w dobie nowej ewangelizacji. Referat: Posługa słowa Bożego w praktyce rekolekcyjnej. Na przykładzie archidiecezji katowickiej. 4. 07.11.2012, Katowice, Wydział Teologiczny UŚ: Biskup August Hlond i jego diecezja. Sesja naukowa w rocznicę powstania Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego. Referat: Posługa Diecezja Śląska (Katowicka) na łamach Gościa Niedzielnego w latach 1923-1926. 5. 09.04.2013, Prešov, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove - Katedra systematickej teológie, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Teologiczny – Zakład Liturgiki i Homiletyki Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Zakład Porównawczej Pedagogiki Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych: Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie. Współorganizacja i Referat: Evanjelizačná funkcia homílie v kazateľskej praxi v Poľsku na príklade kazateľstva v Katowickej arcidiecéze. KS. DR ADAM TONDERA PUBLIKACJE: - książki: L’immagine del „santo” pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 13, Katowice 2012, ss. 214. - artykuły: 1. Krytyka wiary w przeznaczenie i koncepcja wolnej woli człowieka w traktacie Euzebiusza z Cezarei „Przeciwko Hieroklesowi”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,2 (2012), ss. 231-244. 15


2. 3. 4.

Związek między chrystologią a teorią praw natury w traktacie Euzebiusza z Cezarei „Przeciwko Hieroklesowi”, Vox Patrum (oddany do druku), ss. 12. „Przyjaciel prawdy” Sossianusa Hieroklesa, Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne (oddany do druku), ss. 15. Polemika Euzebiusza z Cezarei z Sossianusem Hieroklesem na temat porównania Apoloniusza z Tiany i Chrystusa jako reprezentantów kultury pogańskiej i chrześcijańskiej, Materiały XI Sympozjum Kazimierskiego (oddany do druku), ss. 9.

DYDAKTYKA Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; patrologia, historia Kościoła, język łaciński, łacina kościelna, literatura chrześcijańska średniowiecza. ORGANIZACJA I/LUB UDZIAŁ W SYMPOZJACH/KONFERENCJACH/SESJACH NAUKOWYCH: 1. Udział w Spotkaniu Sekcji Patrystycznej w Katowicach w dniach 19-21 września 2012 r.; prezentacja publikacji: Literacki obraz „świętego” pogańskiego w postaci Apoloniusza z Tiany i jego ocena ze strony chrześcijańskiej. 2. Udział w XI Sympozjum Kazimierskim poświęconym kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa w Kazimierzu Dolnym w dniach 28-30 września 2012 r.; referat: Polemika Euzebiusza z Cezarei z Sossianusem Hieroklesem na temat porównania Apoloniusza z Tiany z Chrystusem jako reprezentantów kultury pogańskiej i chrześcijańskiej. S. MGR M. BENIGNA TKOCZ ARTYKUŁY: 1. Kompozycja: Hymn II Kongresu Misyjnego Archidiecezji Katowickiej /www.misje.archidiecezja.katowice.pl/ 2. Relacja z wizyty uczniów SP 34 w Katowicach w redakcji Małego Gościa Niedzielnego http://malygosc.pl/doc/1538961.Odwiedziny-w-Malym-Gosciu 3. Relacja wizyty uczniów SP 34 w Katowicach w Muzeum Organów przy Akademii Muzycznej w Katowicach http://sp34kat.pl/1213wyd31.php 4. Rola muzyki w życiu bł. Edmunda Bojanowskiego. Studium na podstawie jego pism, Liturgia Sacra, nr 42/2013 /w przygotowaniu/ DYDAKTYKA: 1. WSD Katowice–Panewniki /śpiew kościelny – gr. II/ 2. Studium Organistowskie Archidiecezji Katowickiej - chorał gregoriański /wykłady i ćwiczenia/, cheironomia, prawodawstwo liturgiczno - muzyczne 3. Schola międzyzakonna Archidiecezji Katowickiej /dyrygent/ 4. Szkoła Podstawowa nr 34 Katowice /katecheza/ PRACE W 1. 2. 3. 4.

KOMISJACH: Komisja Liturgiczna Archidiecezji Katowickiej, Komisja Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej /sekretarz/ Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego /AISGre/ - Sekcja Polska

UDZIAŁ W SYMPOZJACH/KONFERENCJACH, SESJACH/NAUKOWYCH: 1. Uczestnictwo w I Kongresie Muzyki Liturgicznej diecezji bielsko–żywieckiej, Bielsko–Biała, 22–23.10.2012

16

2. Uczestnictwo w konferencji naukowej „Organy na Śląsku i nie tylko”, w Muzeum Organów przy Akademii Muzycznej w Katowicach w dniu 22.04.2013 3. Uczestnictwo w II Wieczorze Teologicznym „Eucharystia w życiu Kościoła”, organizowanej przez Wydział Teologiczny UŚ, Katowice, 10.06.2013 4. Przygotowanie – wraz z Komisją Muzyki Sakralnej - materiałów liturgicznych na Dzień Muzyki Liturgicznej w Archidiecezji Katowickiej 18.11.2012 + przygotowanie z tej okazji i prowadzenie koncertu scholi Sióstr Służebniczek, Katowice–Józefowiec, 18.11.2012 5. Przygotowanie od strony liturgiczno – muzycznej spotkań formacyjnych dla katechetów, organistów oraz środowisk twórczych Archidiecezji Katowickiej 6. Przygotowanie śpiewów w liturgii adoracji osób konsekrowanych przy Żłóbku Jezusa w Panewnikach /12.01.2013/ oraz Dnia Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Katowickiej /Archikatedra Chrystusa Króla, 2.02.2013/ 7. Przygotowanie II Kongresu Misyjnego Archidiecezja Katowickiej, Katowice–Panewniki, 20.04.2013 8. Przygotowanie od strony muzycznej pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach 18.08.2013 9. Uczestnictwo w zjeździe Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Temat: Dziedzictwo muzyki kościelnej, Wrocław 10-12.09.2013. 10. Udział w warsztatach: Wprowadzenie w modalność muzyki XII wieku z uwzględnieniem utworów św. Hildegardy z Bingen, Żory, 25 i 26.09.2013, PSM I i II st. KS. PROF. DR HAB. JÓZEF BUDNIAK ARTYKUŁY: 1. Ekumeniczny charakter świętowania Dnia Pańskiego w rodzinach różnej przynależności wyznaniowej, w: Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów, red. A. Czaja, Z. Glaeser, wyd. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, 113–122. 2. Ekumenizm męczenników – świadectwo wiary, w: Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa, t. 2, red. A. Szczurek-Boruta, E. GrodzkaMazur, wyd. Adam Marszałek. Toruń, Toruń 2012, s. 411–429. 3. Miejsce dialogu ekumenicznego w środowisku wielowyznaniowym Śląska Cieszyńskiego, w: Religia i edukacja międzykulturowa, red. T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech, wyd. Adam Marszałek. Toruń, Toruń 2012, s. 106–124. 4. Sakramenty pozainicjacyjne w dialogu rzymskokatolicko-luterańskim, w: Bóg i Jego człowiek, red. T. Konik, Wydawnictwo Augustyna BielskoBiała, Bielsko-Biała 2012, s. 127–140. 5. Wkład społeczności lokalnych w procesie pojednania chrześcijan, w: Człowiek dialogu, red. Z. Glaeser, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 697–620. DYDAKTYKA: 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny. Kierownik Zakładu Teologii Ekumenicznej. 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. 3. WSD OFM w Katowicach-Panewnikach. 4. Instytut Teologiczny św. Jana Kantego, Bielsko-Biała RECENZJE OPRACOWAŃ NAUKOWYCH: 1. Recenzja książki: N.M. Ruman, Pszczyńskie „sacrum” w obiektywie małej architektury, Cieszyn–Pszczyna 2012. 17


2. Recenzja publikacji naukowej: W. Grajewski, Rewolucja według Świętego Pawła, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2012, vol. VI. 3. Recenzja publikacji naukowej: B. Milerski, Pedagogiczne dziedzictwo protestantyzmu, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2012, vol. VI. 4. Recenzja naukowa książki: M. Fula, M. Martinek, I. Bieńkowska (red.), Sociálně – výchované kontenty práce s ohtoženou mládeží, Wyd. Jabok – Vyšší odborná škola sociá- lně pedagogická a teologická, Praha 2012, ISBN 978-80-904681-0-8, EAN 9788090468108, ss. 300. PROMOTOR PRAC: a) magisterskich: 49 b) licencjackich: 11 RECENZENT PRAC: a) magisterskich: b) doktorskich: c) habilitacyjne:

20 4 2

2. Polska Akademia Nauk. Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i PolskoSłowackich przy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 3. Komitet Krajowych Ekumenicznych Dni Biblijnych. 4. Polskie Towarzystwo Filozoficzne. 5. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 6. Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów UDZIAŁ W KOMITETACH REDAKCYJNYCH I RADACH NAUKOWYCH: 1. Zarania Śląskie, wyd. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris. Instytut Górnośląski. 2. Redaktor serii: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 3. „Studia Oecumenica”, Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją. DR MAREK WÓJTOWICZ

UDZIAŁ W SYMPOZJACH /KONFERENCJACH, SESJACH/ NAUKOWYCH: 1. Referat Miejsce ekumenii w tajemnicy Przemienienia Pańskiego. Międzynarodowa konferencja naukowa „Pamięć i tożsamość” – nad myślą Jana Pawła II (w siódmą rocznicę śmierci). Org.: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Bielsku-Białej, Wydział Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Proszowskiego w Preszowie (Republika Słowacji). Katedra Filozofie a relogionistiky oraz Wyższa Szkoła Administracji. Zakład Pedagogiki Rodziny i Pracy Socjalnej. Czechowice–Dziedzice 18 V 2012. 2. Referat Kościoły katolicki i ewangelicki o duszpasterstwie małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej. I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna Przymierze małżeńskie – paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu „de matrimonio”. Org.: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny oraz Wydział Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Proszowskiego w Preszowie. Brenna 27–28 IV 2012. 3. Referat Granice wielowyznaniowe w środowisku wielokulturowym. Konferencja naukowa Problem granic w filozofii i nauce. Org.: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Filozofii i Instytut Fizyki. Katowice 9 V 2012. 4. Referat Tradycja cyrylo-metodiańska a ekumenizm. Międzynarodowa konferencja Tradycja i obecność misyjnego dzieła św. Cyryla i Metodego. Org.: Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze. Nitra 13–15 XI 2012. 5. Referat Ks. Józef Londzin – życie i działalność. Konferencja naukowa „Miscellanea” przewodnickie. Org. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych „Cieszyn” przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, Cieszyn 17 XI 2012. 6. Referat Apostołowie Słowian, Święci Cyryl i Metody, wzorem dla współczesnego ekumenizmu. Konferencja naukowa Polska – Czechy – Słowacja. Oblicza religijności, Org.: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich, Cieszyn 26 XI 2012. ORGANIZACJA KONGRESÓW, KONFERENCJI I SESJI NAUKOWYCH: 1. I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna Przymierze małżeńskie – paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu „de matrimonio”. Org.: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny oraz Wydział Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Proszowskiego w Preszowie. Brenna 27 – 28 IV 2012 (współorganizator). CZŁONKOSTWO TOWARZYSTW NAUKOWYCH: 1. Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna – sekcja teologiczna. 18

ARTYKUŁY: 1. Współczesna debata wokół koncepcji woluntaryzmu doksastycznego, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2012, nr 2, s. 411–423. 2. Argumentacja Alana Hájka dowodząca wadliwości zakładu Pascala, Kwartalnik Horyzonty 2012, nr 4, s. 24–33. RECENZJE: 1. Ireneusz Ziemiński, Metafizyka śmierci, Folia Philosophica 2012, t. 30, s. 347–351. DYDAKTYKA 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny: psychologia, pedagogika. 2. WSD OFM w Katowicach-Panewnikach: filozofia człowieka.

filozofia,

SYMPOZJA 1. Konferencja naukowa Ojcostwo dzisiaj. Strategie dla organizacji wspierających rodzinę, Zabrze 17.02.2012, komunikat Kierunek studiów Nauki o rodzinie w UŚ a promowanie pozytywnej wizji ojcostwa. 2. Konferencja naukowa Dialogi psychologii z religią, Katowice 6–7.03.2012, wystąpienie: Psychologiczne uzasadnienie racjonalności teizmu w myśli Williama Jamesa. 3. Konferencja naukowa Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje, Toruń 18–19.06.2012, wystąpienie: Współczesne kontrowersje wokół konsekwencji przyjęcia zakładu Pascala. 4. Konferencja naukowa IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła 17–21.09.2012, wystąpienie: Zakład ateisty – współczesna odpowiedź na argumentację Pascala. MGR JOLANTA MUSIAK PRACA W KOMISJACH: 1. OKE Jaworzno - Komisja Egzaminów Maturalnych DR MARIOLA KOZUBEK PUBLIKACJE: - książki: 1. (red.), Jaka rodzina, takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ 19


2.

3.

4. 5.

nr 70, Katowice, Księgarnia św. Jacka 2012. ISBN 978-83-7030-857-5; ISSN 1643-0131; ss. 311. (red.), Dom, w którym rodzi się wspólnota. Rodzina, społeczeństwo, Kościół, Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,2 (2012), Katowice, Księgarnia św. Jacka 2012. ISBN 978-83-7030-850-6; ISSN 2084-4018; ss. 296. [współred.] T. Czakański, o. W. J. Sztyk Chrześcijanie i muzułmanie dla pokoju, Szkoła Seraficka 11, Katowice-Panewniki, Wyd. Prowincja Wniebowzięcia NMP OFM 2012, ISSN 1898-7842, ISBN 978-83-60071-618; ss. 315. [współred.], T. Czakański, K. E. Kraus, Międzyreligijny Kalendarz „Pokój na każdy dzień”– 2013, Urząd Miasta Katowice, Katowice 2012, ss. 28. [red.], Starość – nie radość? Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa”, Katowice 2013 (w przygotowaniu).

- artykuły: 1. Pedagog a wielokulturowość, w: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, (red.) A. Błasiak, E. Dybowska, N. Pikuła, Kraków, WAM 2012, ss. 89-110. ISBN 978-83-7767-094-1. 2. Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego według pedagogii jedności, w: Jaka rodzina, takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, (red.) M. T. Kozubek, Katowice, Księgarnia św. Jacka 2012. ISBN 978-83-7030-857-5; ISSN 1643-0131; ss. 276-296. 3. Wychowanie i zaangażowanie dla pokoju – wymiar praktyczny, w: Chrześcijanie i muzułmanie dla pokoju, Kozubek M.T., T. Czakański, o. W. J. Sztyk [red.], Szkoła Seraficka 11, Katowice-Panewniki, Wyd. Prowincja Wniebowzięcia NMP OFM 2012, ISSN 1898-7842, ISBN 978-83-60071-61-8; s. 68-82. 4. Wspólne działania chrześcijan i muzułmanów – kalendarium wydarzeń 2010–2011, w: Chrześcijanie i muzułmanie dla pokoju, Kozubek M.T., T. Czakański, o. W. J. Sztyk [red.], Szkoła Seraficka 11, Katowice-Panewniki, Wyd. Prowincja Wniebowzięcia NMP OFM 2012, ISSN 1898-7842, ISBN 978-83-60071-61-8; s. 223-244. - tłumaczenia: 1. Rodzina, rynek i darmowość, L. Bruni, w: Jaka rodzina, takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, red. M.T. KOZUBEK, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ nr 70, Katowice, Księgarnia św. Jacka 2012, s. 60-69. DYDAKTYKA: 1. Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny (kierunek nauki o rodzinie): metodologia nauk o rodzinie; patologie i psychoterapia rodziny; pedagogika rodziny; wprowadzenie do socjologii, psychologii i pedagogiki; przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym. PRACA W KOMISJACH: 1. Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej działający pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. ORGANIZACJA/UDZIAŁ W SYMPOZJACH/KONFERENCJACH/SESJACH NAUKOWYCH: 1. Katowice, 27.01.2012. Sympozjum nt. „Chrześcijanie i Muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka”, Wyższe Seminarium Duchowne OFM, Moderator sesji nt. Dialog życia. Współorganizacja. 20

2. Katowice-Piekary Śląskie. 27-28.05.2012. XXI Piekarskie Sympozjum Naukowe nt. „Dom, w którym rodzi się wspólnota. Rodzina, społeczeństwo, Kościół”, Uniwersytet Śląski – Wydział Teologiczny, Urząd Miasta Piekary Śląskie, Moderator sesji. Współorganizacja. 3. Katowice, 22-23.10.2012. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Starość – nie radość? Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa”, Uniwersytet Śląski – Wydział Teologiczny, Uniwersytet Trzeciego Wieku UŚ, Prešovská Univerzita – Gréckokatolícka Teologická Faculta, Caritas Archidiecezja Katowickiej – Dom Księży Emerytów. Moderator sesji. Współorganizacja. 4. Katowice, 10.10.2012. Międzyreligijny Koncert: Żydzi, Chrześcijanie, Muzułmanie śpiewają dla pokoju”, Uniwersytet Śląski – Wydział Teologiczny. Współorganizacja. 5. Katowice 28.05.2013. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Ekologia rodziny w dialogu interdyscyplinarnym, Wydział Teologiczny UŚ. Współorganizacja. WYGŁOSZONE REFERATY, TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE: 1. Belgia/Bruksela, 12.05.2012. Parlement Européen. Forum: Le Comité Ensemble pour l’Europe, le Bureau de l’Économie de Communion, le Mouvement des Focolari et Sant’Egidio. „ L’ Économie, une affaire de don”. Tłumaczenie symultaniczne dla delegacji polskiej. 2. Belgia/Bruksela, 12.05.2012: Europejski Kongres nt. Ensemble pour l’Europe. Organizatorzy: ruchy i stowarzyszenia Europy pod kier. Comitato d’Orientamento (Syndesmos, Fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe; Mouvement des Focolari; Sion community/ ICCRS; Rencontre des responsables et UCIG Esslingen; Saint Egidio Community; UCIG Munich; Fondacio, Chrétiens pour le monde; Mouvement Schönstatt; Christus bruderschaft Selbitz). Tłumaczenie symultaniczne dla delegacji polskiej. 3. Szczyrk, 7-8.12.2012. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Rola rodziny w opiece nad chorym przewlekle”. Referat: „Wychowanie integralne w rodzinie w sytuacji choroby nowotworowej dziecka”. 4. Warszawa, 26.01.2013. XIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Referat: „Złota zasada podstawą etyczną wychowania do sprawiedliwości i pokoju – perspektywa chrześcijańska”. 5. Włochy/Castelgandolfo, 25.03.2013, Incontro formazione al dialogo interreligioso. Referat: „Dialog interreligisoso in Polonia – una dimensione pratica”. 6. Ustroń 15-16.04.2013. Akademickie Seminarium naukowe nt. „Polityka społeczna w perspektywie osoby i rodziny”. Referat: Polityka społeczna rodziny na przykładzie miasta Katowice, a integralny rozwój osoby. 7. Katowice 28.05.2013. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Ekologia rodziny w dialogu interdyscyplinarnym. Referat: „Wychowanie w rodzinie do wartości proekologicznych”. 8. Szwajcaria/Baar, 23.06.2013. Międzyreligijne spotkanie nt. Musulmans et Chrétiens en dialogue: «Se rencontrer, cultiver les relations… terreau d’une société conviviale». Referat: „Dialogue interreligieux en Pologne – dimension concrète”. 9. Włochy/Castelgandolfo (Rzym), 6-8.09.2013. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Learning Fraternity: Fraternita’ come proposta per il mondo di educazione. Referat: „La pedagogia dell' unità per l'educazione al dialogo interreligioso”. 10. Katowice 20.09.2013. Międzynarodowa konferencja kanonistyczna nt. „Kobieta w Kościele” w 25-lecie ogłoszenia listu apostolskiego Mulieris dignitatem. Moderator sesji.

21


Pozostali wykładowcy nie udostępnili danych do niniejszego sprawozdania.

SYMPOZJA NAUKOWE W NASZYM SEMINARIUM 22 dnia maja 2013 r. odbyła się w naszym Seminarium sesja naukowa pod tytułem: Błogosławiony Gabriele Allegra OFM - misjonarz dalekiego wschodu. Zostały wygłoszone następujące referaty:          

o. dr Jan Konior SJ, Historia misji franciszkańskich w Chinach. o. dr Marek Wach OFM, Życie i działalność błogosławionego Gabriele Marii Allegry OFM apostoła narodu chińskiego. s. mgr Weronika M. Klebba SSpS, Kościół w Chinach w czasach błogosławionego Gabriele Marii Allegry OFM i dziś. o. dr Roland Jabłoński OFM, ”Sacrarum Scripturarum fidelis apostolus” Dzieło biblijne błogosławionego Gabriele Marii Allegry OFM. o. dr Witold Salamon OFM, Błogosławiony Gabriele Maria Allegra OFM jako czciciel błogosławionego Jana Dunsa Szkota OFM i propagator jego myśli. ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, Problem przekładu imion biblijnych na język chiński w Biblii Betlejemskiej. o. dr Marek Wach OFM, Aktualność myśli i apostolatu błogosławionego Gabriele Marii Allegry OFM. s. Weronika M. Klebba SSpS, Biuletyn „Chiny Dzisiaj”. ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ. o. dr Jan Konior SJ, 24 maja – Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.

BRACIA STUDENCI Rok akademicki 2012/13 rozpoczęło 50 studentów, z czego 4 studiowało na Ukrainie (Użhorod). W naszym seminarium w roku sprawozdawczym oprócz braci franciszkanów studiowało ośmiu alumnów z Zakonu Cystersów.  Studia ukończyło 7 braci (w tym 1 OCist.).  Tytuł magistra teologii uzyskało 5 braci (w tym 1 OCist.).  Święcenia kapłańskie przyjęło 4 braci.  Święcenia diakonatu przyjęło 4 braci (w tym 1 OCist.).  Śluby wieczyste złożyło 4 braci.  Posługę akolitatu otrzymało 13 braci, a posługę lektoratu 5 braci.

3. 19-21 października 2012 roku w Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań, które odbyło się za Jasnej Górze pt. Jan Paweł II duszpasterzem powołań. 4. W dniach 22-24 lutego 2013 r. w Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań w Licheniu pod hasłem Przypatrzcie się powołaniu WASZEMU.

DZIAŁALNOŚĆ POZANAUKOWA W naszym seminarium działały następujące grupy i zespoły duszpasterskie: 1. Teatr św. Franciszka, 2. Grupa charytatywna, 3. Duszpasterstwo dzieci, 4. Duszpasterstwo Młodzieżowo-Powołaniowe, 5. Grupa misyjna, 6. Zespół muzyczny.

BIBLIOTEKA SEMINARYJNA Stan naszej biblioteki seminaryjnej, a jednocześnie prowincjalnej liczy obecnie 71 379 woluminów. W okresie ostatniego roku zakupiono 54 książki, a ofiarowano 693. Razem 747 książek. Nasza biblioteka posiada 419 tytułów czasopism, z czego systematycznie prenumeruje 61 tytułów. Ponadto biblioteka posiada czasopisma CA (archiwalne) – 1413 tytułów, przybyło 13 tytułów, większość pojedyncze egzemplarze. ____________ Nowy rok akademicki 2013/14 rozpoczynamy w liczbie 45 braci studentów, z czego 4 braci studiuje na Ukrainie (w Użhorodzie) i 3 w Niemczech (Eichstätt). Pierwszy rok rozpoczyna 4 alumnów.

UDZIAŁ BRACI STUDENTÓW W SYMPOZJACH I KONFERENCJACH Bracia studenci naszego WSD brali udział w następujących sympozjach i konferencjach: 1. 14 listopada 2012 roku w auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie odbyło się sympozjum Wolność wiary a posłuszeństwo prawu. 2. 16-17 listopada 2012 roku w XX Sympozjum Duszpasterzy Katolickich Ośrodków i Wspólnot pomagających Ludziom Uzależnionym pt. Samotność jako przyczyna uzależnienia, które odbyło się na Jasnej Górze. 22

23


WYKŁAD INAUGURACYJNY o. dr Wit Chlondowski OFM

„Pneumatologia o. Raniera Cantalamessy OFM Cap” „Wielki Nieznany” lub „Nieznany Bóg” to określenia, którymi często w XX wieku posługiwano się, mówiąc o Duchu Świętym. Zwracano w ten sposób uwagę na długotrwały brak w zachodniej teologii żywej refleksji na temat Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Temat Parakleta w ramach dogmatyki pojawiał się głównie przy okazji omawiania Trójcy Świętej, teologii łaski, poszczególnych herezji oraz kontrowersji Filioque. Jednak refleksja o całym misterium Trójjedynego Boga miała mocne ukierunkowanie filozoficzne, dalekie od codziennego doświadczenia wierzących. Teologia łaski skupiała się na wyjaśnianiu istoty zamieszkiwania Ducha Świętego w wierzących, a sakramentologia dostrzegała większą rolę Parakleta jedynie w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Szerszą refleksję pneumatologiczną podejmowano tylko przy omawianiu takich zagadnień jak Objawienie, natchnienie Biblii, Tradycja Kościoła oraz nieomylność papieża. Kontekst prezentacji tych tematów był jednak przeważnie apologetyczny, przez co cała refleksja skupiała się na aspekcie ontologicznym, zaniedbując tym samym rolę i znaczenie Ducha Świętego w ekonomii i historii zbawienia. Dlatego też w porównaniu z innymi traktatami De Spiritu Sancto zajmował bardzo skromną przestrzeń. Ten brak pogłębionej refleksji pneumatologicznej oraz jej wysoce spekulatywny charakter wiązał się również z dalszoplanową rolą, jaką zajmował Duch Święty we wspólnotowej i osobistej praktyce modlitewnej oraz codziennym życiu chrześcijańskim. Spekulatywna teologia życia wewnętrznego w większości podzielała przekonanie, że doświadczenie Parakleta jest związane z łaskami mistycznymi i tym samym jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Podobnie rozumiano łaski charyzmatyczne, takie jak proroctwo, dar skutecznej modlitwy o uzdrowienie czy uwolnienie, które widziano jako owoc osobistej świętości. Wątek pneumatologiczny co prawda pełnił istotną rolę w temacie siedmiu darów Ducha Świętego, ale i ta refleksja w większości skupiała się na abstrakcyjnych rozróżnieniach pomiędzy darami a charyzmatami i cnotami oraz na dwóch „trybach” tych darów: ziemskim i niebieskim1. Zmianę tego stanu w dziedzinie teologii łacińskiej bez wątpienia należy wiązać z Soborem Watykańskim II. Rozpoczęta na nim odnowa Kościoła wyraziła się między innymi w powrocie do Pisma Świętego i ojców Kościoła oraz otwarciu się na ekumeniczny dialog. Miało to brzemienny skutek dla pneumatologii.. Sobór, wypowiadając się w 258 miejscach na temat Ducha Świętego, przypomniał o Jego roli w historii zbawienia. To zainteresowanie uniwersalną aktywnością zbawczą Parakleta przyczyniło się do odnowy trynitologii i powstania „pneumatologicznej” chrystologii, która na nowo uświadomiła bardzo ścisłą więź pomiędzy Chrystusem i Duchem Świętym. Ponownie zwrócono uwagę także na rolę Trzeciej Osoby Trójcy Świętej w dziele stworzenia, odkupienia i eschatologicznego wypełnienia. Pneumatologiczny wymiar Kościoła podkreślono natomiast, definiując go jako communio w Duchu Świętym oraz przypominając o idei Parakleta jako duszy Kościoła. Doceniono również rolę charyzmatów przez dostrzeżenie w nich elementu konstytutywnego Ciała Chrystusa. Zaowocowało to pełniejszym rozumieniem urzędów oraz apostolskiej roli wiernych świeckich. Dzięki temu wszystkiemu doceniono wymiar pneumatologiczny we wszystkich obszarach teologii dogmatycznej. Wprawdzie sobór nie przedłożył wyczerpującej nauki o Paraklecie, ale to, co o Nim wypowiedział, stało się zachętą i drogowskazem do dalszych badań.

Ta odnowiona refleksja pneumatologiczna domaga się jednak przełożenia na codzienne chrześcijańskie życie. Ważkość tego zadania wypływa choćby z faktu przeniknięcia ruchu zielonoświątkowego na grunt Kościoła katolickiego pod postacią wspólnot Odnowy Charyzmatycznej. W tego typu wspólnotach zaczęto kłaść akcent na osobowe traktowanie Parakleta, doświadczenie Jego obecności oraz świadome korzystanie z Jego charyzmatów dla budowania Ciała Chrystusowego. O skali tego zjawiska może świadczyć fakt, że obecnie w tego typu wspólnotach jest zaangażowanych ponad 120 milionów katolików2. Według kardynała Josepha Ratzingera, tego przełożenia współczesnej teologii Ducha Świętego na potrzeby szerokiego grona wiernych udało się dokonać ojcu Ranierowi Cantalamessie. Ten znany włoski kaznodzieja urodził się 22 lipca 1934 roku w Colli del Tronto, w regionie Marchia. W 1951 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W 1958 roku w Loreto otrzymał święcenia prezbiteratu, po czym został skierowany na dalsze studia do Fryburga, które uwieńczył doktoratem z teologii na temat chrystologii Tertuliana w 1962 roku. Bezpośrednio po nich rozpoczął kolejne studia, tym razem z literatury klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie. W latach 1975–1981 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Punktem zwrotnym w życiu osobistym, jak i naukowym ojca Raniera był rok 1977. Został on wtedy zaproszony na charyzmatyczno-ekumeniczny kongres w Kansas City. Modlitwa z 40-tysięcznym tłumem charyzmatyków z całego świata oraz osobiste doświadczenie „chrztu w Duchu Świętym” były dla niego wydarzeniem przełomowym. To żywe doświadczenie Boga sprawiło, że już rok później, w 1978, poprosił on swoich przełożonych zakonnych o zwolnienie z posługi naukowej na uniwersytecie w Mediolanie, by móc całkowicie poświęcić się głoszeniu słowa Bożego. W 1979 roku otrzymał zgodę na podjęcie się tej posługi. W tym samym roku ojciec święty Jan Paweł II mianował go Kaznodzieją Domu Papieskiego 3, którą to funkcję pełni nieprzerwanie już przez 34 lata4. Po przebadaniu twórczości Cantalamessy można stwierdzić, że posiada on własną koncepcję teologii Ducha Świętego i że jest to ujęcie współczesne, adekwatne do rozwoju doktryny pneumatologicznej po Soborze Watykańskim II. Pneumatologia Kaznodziei Papieskiego jest wyraźnie zbudowana na duchowym doświadczeniu osoby i działania Parakleta, czemu daje wyraz w licznych publikacjach. Stąd też zrodziło się u niego wielkie zamiłowanie do teologii doksologicznej Ojców Kościoła, w której połączone jest osobiste przeżywanie tajemnicy Boga, modlitwy i refleksji teologicznej. Ów przełom duchowy widoczny jest w jego twórczości. Do roku 1977 wszystkie wydawane przez niego publikacje miały charakter ściśle naukowy. Od tego przełomowego roku zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze publikacje o charakterze kerygmatycznym i teologiczno-pastoralnym. Wśród nowych tematów, będących niejako następstwem tamtego duchowego doświadczenia, należy wyróżnić teologię Ducha Świętego i teologię charyzmatów. Za twórczą myśl Kapucyńskiego Profesora można uznać bardzo klarowny podział działalności Ducha Świętego na uświęcającą i charyzmatyczną. Cenne wydaje się

1 Por. R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego, Niepokalanów 2001, s. 72-85, 856-860; J. Warzeszak, Pneumatologia współczesna, s. 20; K. Ora, In Spiritu Sancto. Analiza pneumatologii Soboru Watykańskiego II, s. 20-21.

2 Por. Ch. Whitehead, What is the Nature of the Catholic Charismatic Renewal?, http://www.ccr.org.uk/crnature.htm (23.01.2013). 3 Tytuł i urząd Kaznodziei Apostolskiego, nazywanego też Kaznodzieją Domu Papieskiego, został ustanowiony przez Pawła IV w 1555 r. Początkowo był on sprawowany przez prokuratorów generalnych czterech zakonów mendykanckich – dominikanów, franciszkanów, augustianów oraz karmelitów, którzy na zmianę głosili słowo Boże w niedziele Adwentu oraz Wielkiego Postu. Papież Benedykt XIV w 1743 r. zarezerwował ten urząd dla członków Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, por. F. Neri, La teologia al servizio dell’evangelizzazione (in dialogo con Raniero Cantalamessa), s. 157-158. 4 Por. F. Neri, La teologia al servizio dell’evangelizzazione (in dialogo con Raniero Cantalamessa), s. 157-158; P. Raniero Cantalamessa celebra 50 anni di sacerdozio. 1958–2008, „Voce Francescana”, numer monograficzny, 2008, s. 12-18.

24

25


ukazanie biblijnych źródeł tego rozróżnienia oraz wzajemnych relacji tych dwóch aktywności. Także refleksja ojca Raniera na temat działalności charyzmatycznej Parakleta wydaje się wyjątkowo twórcza. Dotyczy to najpierw samego rozumienia przez niego charyzmatu jako daru otrzymanego od Ducha Świętego do służenia nim dla wspólnego dobra oraz danego w sposób indywidualny konkretnemu człowiekowi. Te dwie cechy charakterystyczne tych darów są nierozłączne. Co prawda w danym charyzmacie jeden lub drugi element będzie ujawniać się bardziej, jednak obydwa są obecne w każdym charyzmacie. Ta definicja wydaje się w sposób unikatowy harmonijnie łączyć definicje wielu innych autorów5. Kolejną cenną intuicją Cantalamessy jest zdecydowane podkreślanie, że te dary są konstytutywnym elementem Kościoła. Zatarcie się przez wieki tej prawdy sprawiło, że zaczęto ograniczać charyzmaty do urzędu lub uważać je za owoc wyjątkowej świętości osobistej. Doprowadziło to w efekcie do osłabienia świadomości ich znaczenia w normalnym chrześcijańskim życiu i ich klerykalizacji. Natomiast „przeniesienie” charyzmatów z peryferyjnych pozycji w Kościele do samego jego centrum przywróciło właściwe im „miejsce” we wspólnocie wierzących. Nie są już one utożsamiane ze sferą prywatną i osobistą, ale ze służbą dla dobra całego Ludu Bożego. Są one obok sakramentów, posług i cnót konieczne dla odnowy i rozbudowy Kościoła. Co więcej, w tej perspektywie są one właściwe dla wszystkich wierzących i powszechne. Między innymi przywraca się w ten sposób także właściwą rolę świeckich w Kościele. Cenne i płodne u Profesora z Mediolanu jest także dostrzeżenie w triadzie charyzmatów, zadań i posług konkretnej definicji duszpasterstwa. Według niej, do wypełnienia każdego zadania, które wierzący otrzymują we wspólnocie Ludu Bożego, potrzebne jest pełnienie konkretnych posług. Jednak by owocnie pełnić daną posługę i w ten sposób przyczynić się do budowania Ciała Chrystusowego, Duch Święty umacnia poszczególnych wierzących konkretnymi charyzmatami. W ten sposób dana posługa jest ożywiona i umocniona „mocą z wysoka”. Taka perspektywa unika niebezpieczeństwa zamknięcia się w wymiarze przyrodzonym oraz koncentrowania się jedynie na ludzkich planach, schematach i strukturach. Tak mocne związane posług i charyzmatów jest przywróceniem biblijnej zasady, że posługa potrzebuje charyzmatu, natomiast charyzmat jest dla posługi. W ten sposób unika się dwóch skrajności, jakimi są zmarginalizowanie charyzmatów w życiu codziennym oraz chrześcijaństwo „niehierarchiczne”. Również myśl ojca Raniera na temat relacji pomiędzy charyzmatami i sakramentami jest niezwykle nośna. Uważa on, że do owocnego korzystania z sakramentów, które są najważniejszymi „kanałami” łaski Ducha Świętego, potrzeba docenienia także innego „kanału”, mianowicie charyzmatów. Ponieważ pochodzą one z tego samego źródła, którym jest Trzecia Osoba Trójcy Świętej, i służą one temu samemu celowi – budowaniu Ciała Chrystusa, dlatego są one najlepszymi „sprzymierzeńcami”. Charyzmaty ożywiają bowiem korzystanie z sakramentów i pomagają przyjmować je w klimacie uwielbienia i radości jako dary żywego i realnie obecnego Jezusa. Natomiast sakramenty wzmacniają i podtrzymują charyzmaty. Zaburzenie harmonii pomiędzy nimi przez przeakcentowanie tylko jednego wymiaru i zaniedbywanie drugiego (sakramentalizm lub spirytualizm charyzmatyczny) zubaża Kościół. Ta komplementarność jest widoczna w tym, że sakramenty są udzielane całemu Kościołowi dla uświęcenia poszczególnych wiernych, natomiast charyzmaty są udzielane poszczególnym jednostkom dla uświęcenia całego Kościoła.

Znacząca jest także synteza, której dokonał Kapucyński Profesor na temat fenomenu „chrztu w Duchu Świętym”. To zjawisko, interpretowane na wiele sposobów przez katolickich i protestanckich teologów, przez Cantalamessę jest rozumiane pierwszorzędnie jako odnowienie i aktualizacja sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a równocześnie jako każdorazowe nowe przyjście Parakleta w związku z nową posługą, zadaniem lub potrzebą, do której dany człowiek został wezwany. To odnowienie łączy się z wcześniejszym „związaniem” łask sakramentów i nieprzyjęciem wszystkich skutków tych darów. Wraz z pogłębieniem wiary i pokutą Duch odnawia łaski sakramentalne i ujawnia ich owoce. Dlatego nowego wylania Ducha Świętego doświadcza się najczęściej w czasie spotkań modlitewnokatechetycznych po odpowiednim przygotowaniu i z właściwym nastawieniem. W sposób godny naśladowania Kapucyński Kaznodzieja odnosi się też do zielonoświątkowej teologii charyzmatów. Z jednej strony w jego pracach można dostrzec dogłębne jej poznanie, natomiast z drugiej patrzenie na nią z perspektywy całego bogactwa Tradycji Kościoła oraz bardzo mądre filtrowanie pewnych skrajnych i przesadnych przekonań. W ten sposób jego postawa jest zarówno otwarta, jak i roztropna. Jest to doskonale widoczne w sposobie, w jaki Cantalamessa ujmuje relację pomiędzy charyzmatami i sakramentami oraz pomiędzy urzędem i charyzmatem. Ujawnia się to także w bardzo wyważonym podejściu do charyzmatu uzdrowień, albowiem Profesor z Mediolanu akceptuje tego typu Boże działanie, jednak równocześnie przypomina o teologii krzyża i zjednoczeniu z Jezusem cierpiącym. W ten sposób odcina się on od radykalnych tez teologii sukcesu (prosperity gospel, prosperity theology). Cenne jest również dostrzeżenie przez niego komplementarności uzdrowienia ciała, umysłu i serca. To mądre podejście jest widoczne także w jego wyważonym spojrzeniu na charyzmat modlitwy w językach. Ojciec Raniero podkreśla jego znaczenie w życiu chrześcijańskim, dostrzega jego aspekt kontemplacyjny, uzdalniający do wychodzenia poza schematy słów w modlitwie, podobnie jak modlitwa cichego trwania w obecności Boga. Jednak równocześnie unika on rozpowszechnionej wśród wspólnot zielonoświątkowych i ponaddenominacyjnych tendencji uważania go za jedyny „sprawdzalny dowód” zstąpienia Ducha Świętego, bowiem uważa on, że tylko miłość jest dowodem obecności Parakleta. Na podstawie przeprowadzonych badań można zatem stwierdzić, że – zgodnie ze słowami kard. Josepha Ratzingera – Profesorowi z Mediolanu udało się przenieść odnowioną, posoborową pneumatologię na poziom codziennego chrześcijańskiego życia. Co prawda nie zaprezentował on systematycznej i wyczerpującej nauki Ducha Świętego, to jednak dzięki podjętej przez niego metodzie udało mu się upowszechnić wśród wierzących soborową myśl pneumatologiczną. Świadectwem potwierdzającym tę opinię jest ogromna i niesłabnąca popularność dzieł Kapucyńskiego Kaznodziei na całym świecie oraz jego niezliczone homilie i konferencje. Dlatego śmiało można uznać, że twórczość ojca Raniera Cantalamessy wnosi wiele cennych intuicji do istniejącego stanu badań nad Parakletem.

5

Por. F. Sullivan, Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna, s. 8-9; Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego. „Panem jest Duch i daje życie”, t. 2, s. 194-196; W. Tokarski, Charyzmaty. Studium biblijno-teologiczne, Kalwaria Zebrzydowska 2003, s. 44-47; W. Cyran, „Co mówi Duch do Kościołów”. Prorok, prorokowanie i proroctwo wczoraj i dziś, Częstochowa 2012, s. 88-90.

26

27


WYKŁADOWCY SEMINARIUM

o. mgr lic. Robert Makulski Muzyka kościelna /III, V, VI/ Ćwiczenia z muzyki /I-V/ Plac Wolności 2 45-018 Opole tel. 77/ 454 89 09 robmak@plusnet.pl

WYKŁADOWCY ZAKONNI o. dr Ambroży Szajda Język łaciński /I, II, III, IV/

o. dr Feliks Rachwalik Stary Testament /III, IV, V/

ul. Panewnicka 463 40-774 Katowice tel. 32/ 252 73 58 st.panew.ofm@o2.pl o. dr August Smyczek Katolicka nauka społeczna /III, IV/ ul. Willowa 15 20-819 Lublin tel. 81/ 741 56 82 smyczekl@kul.lublin.pl s. mgr M. Benigna Tkocz Ćwiczenia z muzyki /I-V/ ul. Panewnicka 63 40-760 Katowice tel. 32/ 25 25 493 m.benia13@gmail.com o. dr Bronisław Gucwa Filozofia Boga /I, II/ Filozofia religii/I, II/ Teoria poznania /I, II/ Wstęp do filozofii /I/ Współczesne kierunki filozof. /VI/ Franziskanerkloster Kirchenplatz 2 A-7132 Frauenkirchen tel. 02172 / 222410 o. dr Ezdrasz Biesok Prawo kanoniczne /III, IV, V, VI/ Technika kancelaryjna /V/ ćwiczenia ul. Panewnicka 76 40-760 Katowice tel. 32/ 252 52 91, wew. 394

o. prof. dr hab. Sebastian Jasiński Nowy Testament (egzegeza) /III, IV, V/ Plac Wolności 2 45-018 Opole tel. 77/ 454 89 09 seba@uni.opole.pl

ul. Franciszkańska 1 41-506 Chorzów tel. 32/ 241 33 37 felix@onet.eu o. dr Hubert Zabłocki Etyka /I, II/ Filozofia polityczna /I, II/ Seminarium naukowe

o. dr Syrach Janicki Teologia duchowości /V, VI/ Teologia życia konsekrowanego /III, IV, V/ FZŚ i MF /III, IV, V/ Seminarium naukowe ul. Panewnicka 76 40-760 Katowice tel. 32/ 252 52 91 syrachofm@gmail.com

Plac Wolności 2 45-018 Opole tel. 77/ 454 89 09 zabert@interia.pl o. dr Kleofas Gródek Historia filozofii /I, II/ Filozofia przyrody /I, II/ Język grecki /I, II/ Metafizyka /I, II/

o. dr Wit Chlondowski Teologia dogmatyczna /III, IV, V/

o. dr Tacjan Wójciak Teol. moralna fundamentalna /III/ Teol. moralna szczegółowa /IV, V/ Teoria i praktyka spowiedzi /VI/ Bioetyka /IV, V/ Seminarium naukowe ul. Franciszkańska 1 41-819 Zabrze tel. 32/ 271 06 81, w. 67 twwofm@gmail.com o. prof. dr hab. dr h. c. Wenanty Zubert Prawo kanoniczne /IV, V/ ul. Panewnicka 76 40-760 Katowice tel. 32/ 252 68 70 w. 365 wenzub@gmail.com o. dr Witosław Sztyk Duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe /VI/ Proseminarium /I, II/ Dydaktyka /III/ Pedagogika specjalna /VI/ Katechetyka /VI/ Katechetyka specjalna /VI/ ul. Panewnicka 76 40-760 Katowice tel. 32/ 252 68 05 rektorat@panewniki.pl

ul. Szersznika 3 43-400 Cieszyn Tel. 603860039 wit.chlondowski@gmail.com

ul. Panewnicka 76 40-760 Katowice tel. 32/ 252 68 70 kgrodek@plus.net.pl o. dr Lidian Strzeduła Wstęp do Pisma św. /I, II/ Historia i geografia biblijna /I, II/ Nowy Testament /III, IV, V/ Teologia biblijna /VI/ ul. Franciszkańska 22 44-218 Rybnik Zamysłów tel. 32/ 424 94 14 k: 600 120 386 lidmares@gazeta.pl o.

prof. nadzw. dr Olejnik Logika /I, II/ Filozofia nauki /I, II/

hab.

Marcin

ul. Wielkoborska 123 42-217 Częstochowa tel. 34/ 362 89 57 rmolejnikofm@op.pl

28

29


WYKŁADOWCY DIECEZJALNI ks. dr hab. Leszek Szewczyk Fonetyka pastoralna /I, II/ Homiletyka /IV/

ks. dr Damian Bednarski Historia Kościoła /I, II/ ul. Krakowska 3 43-150 Bieruń tel. 326 22 72 damian.bednarski@archidiecezja.kato wice.pl

ul. Starokościelna 3 41-400 Mysłowice leszek.szewczyk@interia.pl ks. dr Adam Tondera Patrologia /I, II/

ks. dr Marceli Cogiel Katechetyka /IV, V/

ul. Wróbli 18a/10 40-534 Katowice tel. 698 782 543 atondera@poczta.onet.pl

ul. Powstańców 21 / 2 40-939 Katowice tel. 519 546 202 marceli.cogiel@archdiecezja. katowice.pl

ks. dr Grzegorz Wita Religiologia /I, II/ Teologia fundamentalna/III, IV, V/ Seminarium naukowe

ks. dr Tadeusz Czakański Teologia pastoralna /IV, V, VI/

ul. Towarowa 2, skr. poczt. 77 41-400 Mysłowice tel. 32/ 720 22 32 grzegorzwita@gmail.com

ul. Panewnicka 63 40-760 Katowice tel. 32/ 252 62 17 t.czakanski@katowice.opoka.org.pl

ks. prof. dr hab. Jan Górski Misjologia

ks. dr Andrzej Hoinkis Liturgika /III, IV, V, VI/ Seminarium naukowe

ul. Bp Czesława Domina 1/6 40-950 Katowice, skr. poczt. 644 tel.: 32/ 251 29 38 lub 503 067 070 jangor@katowice.opoka.org.pl

ul. Krasińskiego 21 40-019 Katowice tel.: 600 767 888 mail: xah@adres.pl andrzej.hoinkis@archidiecezja.katowi ce.pl

WYKŁADOWCY ŚWIECCY mgr Aleksandra Kajdan Język włoski /II/

Jose Javier Rodriguez Castillo Lektorat i konwersacje z j. hiszpańskiego

ul. Nasypowa 18/6 40-551 Katowice k. 609 688 241 aleksandra.kajdan@gmail.com

ul. Bluszcza 26/5 43-190 Mikołów k. 697 648 445

mgr Teresa Kowalik Język włoski /III/

mgr Bożena Stanik Język francuski /II, III/ Język polski Język rosyjski

ul. Kosów 1 40-541 Katowice tel. 32/ 251 25 46 temar@op.pl

ul. Jagiellońska 13 c/223 41-200 Sosnowiec tel. k: 505 015 134 bozenamagda@gmail.com

dr Mariola Kozubek Język włoski /I/ Konwersacje /I-III/ Pedagogika/ III/

mgr lic. Adam Szeliga Muzyka kościelna /I, II, IV/ ul. Orzechowska 19 42-620 Nakło Śl. tel. 32/ 494 31 30 adam.szeliga1@wp.pl

tel. 697 142 951 mariola.kozubek@us.edu.pl mgr Barbara Pawlicka Język angielski /I, II, III/

dr Danuta Wróbel Ćwiczenia z katechetyki /V/ Seminarium naukowe

ul. Orkana 4/1 40-552 Katowice tel. 32/ 203 11 10 b.j.pawlicka@gmail.com

ul. Wandy 53/8 41-500 Chorzów tel. 32/ 748 72 39 danwr@poczta.onet.pl

dr Magdalena Kudełka – Lwowska Psychologia ogólna, psychologia rozwojowa /I, II/ Psychologia pastoralna /VI/

dr Marek Wójtowicz Filozofia człowieka /I, II/

ul. Sokolska 57/4 Katowice tel. 692 199 677 magdakudelka@wp.pl

ks. dr Andrzej Kołek Homiletyka /V, VI/ ul. Sierpowa 36 43-220 Bojszowy tel. 32 218 91 94 andrzej.kolek@gmail.com

ul. Szojdy 41 40-759 Katowice tel: 665 759 832 marekw0000@poczta.onet.pl

dr Marek Pawlicki Konwersacje z j. angielskiego ul. Orkana 4/1 40-552 Katowice tel. 32/ 203 11 10

ks. dr Marek Spyra Teologia dogmatyczna /III, IV, V/ ul. Powstańców 21/5 40-039 Katowice tel. 32/ 256 24 36 marek.spyra@da.katowice.pl

30 31


ALUMNI ROK I 1. br. 2. br. 3. br. 4. br.

FILOZOFIA Ulryk Mateusz Knesz Racibor Stanislau Paliakou Robert Jan Antkiewicz OCist. Antoni Paweł Sumera OCist.

Deutschland Telefon: Sekretariat: (0049) 0 84 21 / 50 – 386 Frau C. Flaig Fax: [0049] 0 84 21 / 50 – 387 E-mail: Sekretariat: secr.cor@bistum-eichstaett.de 1. br. Czesław Marcin Sikora – III rok studiów 2. br. Adam Dawid Czyż – kurs językowy 3. br. Fidelis Kamil Dudek – kurs językowy

ROK II 1. br. Władysław Łukasz Siedlecki 2. br. Salomon Dominik Duplicki 3. br. Baltazar Aleh Maloila TEOLOGIA

ROK III 1. br. 2. br. 3. br. 4. br. 5. br.

Kryspin Michał Maćczak Jędrzej Rafał Róg Stefan Pavel Pupeika Grzegorz Wojciech Brodacki OCist. Kajetan Paweł Kaczorowski OCist.

ROK IV 1. br. 2. br. 3. br. 4. br. 5. br. 6. br. 7. br.

Archanioł Michał Borek Hieronim Michał Łusiak Metody Wojciech Miś Sylwan Marek Ogłoza Włodzimierz Łapacki OCist. Bruno Łukasz Paterewicz OCist. Tymoteusz Sebastian Kaczmarczyk OCist.

ROK V 1. br. 2. br. 3. br. 4. br. 5. br. 6. br. 7. br. 8. br. 9. br. 10. br. 11. br. 12. br.

Bartymeusz Łukasz Trąbecki Izajasz Paweł Drzeniek Kolumban Marek Knopik Dyzma Marcin Gul Maksymin Mirosław Konik Benedykt Marek Myga Mirosław Dawid Góra Tymoteusz Jarosław Krajewski Symeon Szymon Masarczyk Romuald Siarhei Kasmatovich Zachariasz Artur Mikrut OCist. Stefan Grzegorz Żmuda OCist.

ROK VI 1. br. 2. br. 3. br. 4. br.

Bernard Marcin Karwot Flawiusz Rafał Szynal Ignacy Dawid Winiarski Benedykt Paweł Zieliński OCist.

BRACIA STUDIUJĄCY NA UKRAINIE: U.H.K. Bohoslowska Akademia im. bł. T. Romżi, vul. P. Karpatskoho 2-A, Użhorod - Mynaj 89-424, Ukraina tel. 0080 312 664 090 Монастир св. Aнтонія вул. Заньковецької 9a м. Ужгород 88 005 Україна ROK II 1. br. Emiljan Semenyszyn 2. br. Tychon Kuziowycz ROK VI 3. br. Bożydar Tsvirenko 4. br. Justyn Uhacz RAZEM:

35 studentów w Katowicach-Panewnikach + 4 studentów na Ukrainie + 3 studentów w Niemczech + 3 braci na praktykach = 45 studentów

PRAKTYKI br. Korneliusz Adam Jaśkiewicz br. Elizeusz Krzysztof Czwerenko br. Kanizy Łukasz Kąkol BRACIA STUDIUJĄCY W NIEMCZECH: Collegium Orientale Leonrodplatz 3 D-850 72 Eichstätt 32

33


KALENDARIUM NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 WRZESIEŃ 14 wrz

So

15 wrz

N

16 wrz

Pn

22 wrz 27 wrz

N Pt

28 wrz

So

29 wrz 30 wrz

N Pn

Pielgrzymka do Miejskiej Górki Pielgrzymka do Miejskiej Górki XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA Początek praktyk pedagogiczno-katechetycznych. (Rok IV - S. P. nr 67; rok V - Gim. nr 23; rok VI - LO 7) XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Zakończenie praktyk pedagogiczno-katechetycznych POCZĄTEK REKOLEKCJI ZAKONNYCH PRZED ODNOWIENIEM PROFESJI XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA PAŹDZIERNIK

3 paź

Cz

4 paź

Pt

5 paź

So

6 paź 7 paź 8 paź

N Pn Wt

9 paź

Śr

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

paź paź paź paź paź paź paź paź paź paź paź paź paź paź paź

Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz

25 paź

Pt

26 paź 27 paź 28 paź

So N Pn

29 paź

Wt

30 paź 31 paź

Śr Cz

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI ZAKONNYCH PRZED ODNOWIENIEM PROFESJI UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ODNOWIENIE PROFESJI CZASOWEJ – 7.00 – KAPLICA ŚLUBY WIECZYSTE – 16.00 – BAZYLIKA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO – 10.00 SPOTKANIE WSPÓLNOTY WSD i DFP – 18.30 (sala wykładowa nr 1) XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, ks. Tondera ks. Cogiel, p. Wróbel o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, o. Marcin o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, ks. Tondera DZIEŃ SKUPIENIA o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, ks. Wita o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, ks. Tondera ks. Cogiel, p. Wróbel o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, p. Kozubek, o. Marcin o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław XXX NIEDZIELA ZWYKŁA ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław, o. August o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, o. Bronisław Ks. Cogiel, p. Wróbel, o. Bronisław

34

LISTOPAD 1 lis 2 lis 3 lis 4 lis 5 lis 6 lis 7 lis 8 lis 9 lis 10 lis 11 lis 12 lis 13 lis 14 lis 15 lis 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

lis lis lis lis lis lis lis lis lis lis

26 lis 27 lis 28 lis 29 lis 30 lis

Pt UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH So DZIEŃ ZADUSZNY N XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Pn ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław Wt p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław Śr o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, ks. Tondera Cz ks. Cogiel, p. Wróbel Pt o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, p. Kozubek, ks. Wita So o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław N XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Pn DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI Wt p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław Śr o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, ks. Tondera Cz ks. Cogiel, p. Wróbel o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, p. Kozubek, Pt o. Marcin So o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław N XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Pn ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław Wt p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław Śr o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, ks. Tondera Cz DZIEŃ SKUPIENIA Pt o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, p. Kozubek, ks. Wita So o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław N NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Pn ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław, Wt o. August Śr o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, o. Bronisław ks. Cogiel, p. Wróbel, o. Bronisław Cz KONFERENCJA PRZED POSŁUGAMI - 20.00 o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, o. Marcin Pt SESJA NAUKOWA - PANEWNIKI KONFERENCJA PRZED POSŁUGAMI - 20.00 o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław So KONFERENCJA PRZED POSŁUGAMI - 20.00 GRUDZIEŃ

1 gru

N

2 3 4 5

gru gru gru gru

Pn Wt Śr Cz

6 gru

Pt

7 gru 8 gru

So N

9 gru

Pn

10 gru

Wt

11 gru 12 gru

Śr Cz

I NIEDZIELA ADWENTU POSŁUGI: LEKTORATU I AKOLITATU - 11.00 ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, o. Bronisław ks. Cogiel, p. Wróbel, o. Bronisław o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, ks. Wita MIKOŁAJ W WSD - 20.00 o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław II NIEDZIELA ADWENTU UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, PATRONKI I KRÓLOWEJ ZAKONU SERAFICKIEGO p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław, o. August o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, ks. Tondera DZIEŃ SKUPIENIA 35


13 gru 14 gru 15 gru 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

gru gru gru gru gru gru gru gru gru gru gru gru gru gru gru gru

o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, p. Kozubek, o. Marcin So o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław III NIEDZIELA ADWENTU (GAUDETE) N OPŁATEK W DPC 20.00 Pn ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław Wt PIERWSZY DZIEŃ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ Śr Cz Pt So N IV NIEDZIELA ADWENTU Pn Wt WIGILIA Śr UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO Cz ŚW. SZCZEPANA Pt So N NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY Pn Wt Pt

STYCZEŃ 1 sty 2 sty 3 sty 4 sty 5 sty

Śr Cz Pt So N

6 sty

Pn

7 sty

Wt

8 sty 9 sty 10 sty

Śr Cz Pt

11 sty

So

12 sty 13 sty

N Pn

14 sty

Wt

15 sty 16 sty

Śr Cz

17 sty

Pt

18 19 20 21 22

sty sty sty sty sty

So N Pn Wt Śr

23 sty

Cz

24 sty 25 sty 26 sty

Pt So N

27 sty

Pn

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

OSTATNI DZIEŃ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO KOLĘDA W WSD ADORACJA RODZICÓW BRACI - 15.00 p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław TERMIN ODDANIA PRAC MAGISTERSKICH o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, o. Bronisław ks. Cogiel, p. Wróbel, o. Bronisław o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, p. Kozubek, ks. Wita o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław ADORACJA OSÓB KONSEKROWANYCH - 15.00 NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław, o. August o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, ks. Tondera DZIEŃ SKUPIENIA o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, p. Kozubek, o. Marcin o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław NIEDZIELA ZWYKŁA ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław p. Wójtowicz, o. Robert, o. Tacjan, o. Ambroży, o. Alan, p. Szeliga, o. Witosław o. Tacjan, p. Kudełka-Lwowska, o. Wit, ks. Szewczyk, o. Syrach, ks. Tondera ks. Cogiel, p. Wróbel ADORACJA WSD OFM I WŚSD - 18.00 o. Kleofas, ks. Cogiel, ks. Kołek, ks. Czakański, o. Ezdrasz, p. Kozubek, ks. Wita o. Kleofas, o. Ambroży, ks. Hoinkis, o. Ezdrasz, o. Syrach, o. Witosław NIEDZIELA ZWYKŁA ks. Bednarski, o. Lidian, o. Robert, o. Feliks, o. Wenanty, o. Syrach, o. Witosław DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE 36

28 29 30 31

sty sty sty sty

Wt Śr Cz Pt

SESJA SESJA SESJA SESJA

EGZAMINACYJNA EGZAMINACYJNA EGZAMINACYJNA EGZAMINACYJNA

LUTY 1 lut

So

2 lut

N

3 lut 4 lut 5 lut 6 lut 7 lut 8 lut 9 lut 10 lut 11 lut 12 lut 13 lut 14 lut 15 lut

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So

16 lut

N

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

lut lut lut lut lut lut lut lut lut lut

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr

27 lut

Cz

28 lut

Pt

SESJA EGZAMINACYJNA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO IV NIEDZIELA ZWYKŁA: OFIAROWANIE PAŃSKIE SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA V NIEDZIELA ZWYKŁA PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA KURS KURS KURS KURS

WYCHOWAWCÓW WYCHOWAWCÓW WYCHOWAWCÓW WYCHOWAWCÓW

I I I I

KIEROWNIKÓW KIEROWNIKÓW KIEROWNIKÓW KIEROWNIKÓW

KOLONIJNYCH KOLONIJNYCH KOLONIJNYCH KOLONIJNYCH

I I I I

WYCIECZEK WYCIECZEK WYCIECZEK WYCIECZEK

SZKOLNYCH SZKOLNYCH SZKOLNYCH SZKOLNYCH

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Spotkanie młodzieży z rodzicami bł. Chiary Luce Badano, godz. 16.30 msza święta w Bazylice godz. 18.00-21.00 - spotkanie w Auli

ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan o. Hubert DZIEŃ SKUPIENIA ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, o. Marcin o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra VII NIEDZIELA ZWYKŁA ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan, o. August o. Hubert ks. Cogiel, p. Wróbel, ks. Hoinkis, o. Bronisław OBRONA PRAC MAGISTERSKICH ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, ks. Wita MARZEC

1 mar 2 mar 3 mar 4 mar 5 mar 6 mar 7 mar 8 mar 9 mar 10 mar 11 mar 12 mar

o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra KONFERENCJA MIĘDZYSEMESTRALNA -13.00 SPOTKANIE WSPÓLNOTY WSD I DFP - 19.30 (SALA WYKŁADOWA NR 1) N VIII NIEDZIELA ZWYKŁA Pn ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert Wt DZIEŃ REKTORSKI - IMIENINY O. REKTORA Śr ŚRODA POPIELCOWA Cz ks. Cogiel, p. Wróbel Pt ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, o. Marcin o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra So POCZĄTEK PRAKTYK DUSZPASTERSKICH DIAKONÓW N I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Pn ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert Wt p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan Śr o. Hubert So

37


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar mar

Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn

ks. Cogiel, p. Wróbel, ks. Hoinkis ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, ks. Wita o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan o. Hubert DZIEŃ SKUPIENIA ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, o. Marcin o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan, o. August o. Hubert ks. Cogiel, p. Wróbel, ks. Hoinkis, o. Bronisław ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, ks. Wita o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert

1 kwi 2 kwi 3 kwi 4 kwi 5 kwi 6 kwi 7 kwi 8 kwi 9 kwi 10 kwi 11 kwi 12 kwi 13 kwi 14 kwi 15 kwi 16 kwi 17 kwi 18 kwi 19 kwi

Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So

p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan o. Hubert ks. Cogiel, p. Wróbel ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, o. Marcin o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan o. Hubert ks. Cogiel, p. Wróbel, ks. Hoinkis, o. Bronisław ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, ks. Wita o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ PIERWSZY DZIEŃ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

20 kwi

N

21 kwi

Pn

22 kwi

Wt

23 kwi

Śr

24 kwi

Cz

KWIECIEŃ

25 kwi

Pt

26 kwi 27 kwi 28 kwi

So N Pn

WIELKI CZWARTEK WIELKI PIĄTEK WIELKA SOBOTA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KONIEC PRAKTYK DUSZPASTERSKICH DIAKONÓW POCZĄTEK REKOLEKCJI PRZED ŚWIĘCENIAMI PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY REKOLEKCJE PRZED ŚWIĘCENIAMI PRZERWA ŚWIĄTECZNA REKOLEKCJE PRZED ŚWIĘCENIAMI PRZERWA ŚWIĄTECZNA REKOLEKCJE PRZED ŚWIĘCENIAMI PRZERWA ŚWIĄTECZNA REKOLEKCJE PRZED ŚWIĘCENIAMI PRZERWA ŚWIĄTECZNA KONIEC REKOLEKCJI PRZED ŚWIĘCENIAMI ŚWIĘCENIA DIAKONATU I PREZBITERATU GODZINA 10.00 NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert 38

29 kwi 30 kwi

Wt Śr

p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan, o. August o. Hubert MAJ

1 maj

Cz

PIKNIK SEMINARIÓW FRANCISZKAŃSKICH - OFM CONV. - KRAKÓW

2 maj 3 maj 4 maj 5 maj 6 maj 7 maj 8 maj 9 maj 10 maj 11 maj 12 maj 13 maj 14 maj 15 maj 16 maj 17 maj 18 maj 19 maj 20 maj 21 maj 22 maj 23 maj 24 maj 25 maj 26 maj 27 maj 28 maj 29 maj 30 maj 31 maj

Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI III NIEDZIELA WIELKANOCNA ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan o. Hubert ks. Cogiel, p. Wróbel, ks. Hoinkis, o. Bronisław ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, o. Marcin o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra IV NIEDZIELA WIELKANOCNA ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan o. Hubert DZIEŃ BONAWENTURIAŃSKI ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, ks. Wita SESJA NAUKOWA V NIEDZIELA WIELKANOCNA ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan o. Hubert DZIEŃ SKUPIENIA ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, o. Marcin o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra VI NIEDZIELA WIELKANOCNA ks. Bednarski, o. Feliks, o. Wenanty, o. Ezdrasz, o. Robert p. Wójtowicz, p. Szeliga, o. Robert, o. Ambroży, o. Tacjan, o. August o. Hubert ks. Cogiel, p. Wróbel, ks. Hoinkis, o. Bronisław ks. Cogiel, o. Kleofas, ks. Czakański, o. Tacjan, ks. Kołek, ks. Wita o. Kleofas, o. Ambroży, o. Ezdrasz, ks. Spyra CZERWIEC

1 cze 2 cze 3 cze 4 cze 5 cze 6 cze

N Pn Wt Śr Cz Pt

7 cze

So

8 cze 9 cze 10 cze 11 cze 12 cze 13 cze 14 cze 15 cze 16 cze 17 cze

N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO POCZĄTEK SESJI EGZAMINACYJNEJ SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA EKOSONG 2014 NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ SESJA EGZAMINACYJNA SESJA EGZAMINACYJNA 39


18 cze 19 cze

Śr Cz

20 cze

Pt

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn

cze cze cze cze cze cze cze cze cze cze

SESJA EGZAMINACYJNA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA ZAKOŃCZENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ SPOTKANIE WSPÓLNOTY WSD i DFP – 19.30 (sala wykładowa nr 1) ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO - 10.00 XII NIEDZIELA ZWYKŁA PIELGRZYMKA WSD I DFP DO CZĘSTOCHOWY PIELGRZYMKA WSD I DFP DO CZĘSTOCHOWY PIELGRZYMKA WSD I DFP DO CZĘSTOCHOWY ZAKOŃCZENIE PIELGRZYMKI DO CZĘSTOCHOWY POCZĄTEK PROBACJI MIĘDZYPROWINCJALNEJ XIII NIEDZIELA ZWYKŁA LIPIEC

10 11 12 13 14 15 16 29 30

lip lip lip lip lip lip lip lip lip

Cz Pt So N Pn Wt Śr Wt Śr

DATY WYKŁADÓW NIEREGULARNYCH I semestr 2013/2014 p. dr Mariola Kozubek (Pedagogika) ks. dr Adam Tondera (Patrologia) o. prof. nadzw. dr hab. Marcin Olejnik (Logika) ks. dr Grzegorz Wita (Religiologia) o. dr August Smyczek (Katolicka nauka społeczna) o. dr Bronisław Gucwa (Współczesne kierunki filozoficzne; Wstęp do filozofii)

ZAKOŃCZENIE PROBACJI MIĘDZYPROWINCJALNEJ XV NIEDZIELA ZWYKŁA ROZPOCZĘCIE PROBACJI PROWINCJALNEJ - ASYŻ

KONIEC PROBACJI PROWINCJALNEJ

40

11, 25 X; 8, 15, 22 XI; 13 XII; 10, 17, 24 I 2014 9, 16, 23 X; 6, 13, 20 XI, 11 XII; 15, 22 I 2014 11, 25 X; 15, 29 XI; 13 XII; 17 I 2014 18 X; 8, 22 XI; 6 XII; 10, 24 I 2014 29 X; 26 XI; 10 XII; 14 I 2014 30, 31 X; 27, 28 XI; 4, 5 XII; 8, 9 I 2014

II semestr 2013/2014

o. prof. nadzw. dr hab. Marcin Olejnik (Filozofia nauki) ks. dr Grzegorz Wita (Religiologia) o. dr August Smyczek (Katolicka nauka społeczna) o. dr Bronisław Gucwa (Teoria poznania) ks. dr Andrzej Hoinkis (Liturgika)

21 II; 7, 21 III; 4 IV; 9, 23 V 28 II; 14, 28 III; 11 V; 16, 30 V 25 II; 25 III; 29 IV; 27 V 27 II; 27 III; 10 IV; 8, 29 V 27 II; 13, 27 III; 10 IV; 8, 29 V

41


PRZEDMIOTY WYKŁADANE W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM FILOZOFIA I semestr

II semestr

Antropologia Filozofia przyrody Historia filozofii Historia i geografia biblijna Historia Kościoła Lektorat języka greckiego Lektorat języka łacińskiego Lektorat języków nowożytnych Logika Muzyka kościelna Ćwiczenia z muzyki Religiologia Wstęp do filozofii

Antropologia Etyka Filozofia przyrody Fonetyka pastoralna Historia filozofii Historia i geografia biblijna Historia Kościoła Lektorat języka greckiego Lektorat języka łacińskiego Lektorat języków nowożytnych Muzyka kościelna Ćwiczenia z muzyki Filozofia nauki Patrologia Religiologia Teoria poznania

DIAKONI I semestr Duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe Homiletyka Katechetyka Katecheza specjalna Liturgika Muzyka kościelna Prawo wyznaniowe Psychologia pastoralna Teologia biblijna Teologia duchowości Teologia pastoralna Teoria i praktyka spowiedzi Współczesne kierunki filozoficzne

II semestr Praktyki katechetyczne Praktyki pedagogiczne Praktyki diakońskie

TEOLOGIA I semestr

II semestr

Bioetyka Ćwiczenia z katechetyki Egzegeza Nowego Testamentu Egzegeza Starego Testamentu Homiletyka Katechetyka Kierownictwo duchowe Lektorat języka łacińskiego Lektorat języków nowożytnych Liturgika Misjologia Muzyka kościelna Ćwiczenia z muzyki Pedagogika, Pedagogika specjalna Prawo kanoniczne Prawo kanoniczne zakonne Teologia dogmatyczna Teologia duchowości Teologia fundamentalna Teologia moralna fundamentalna Teologia moralna szczegółowa Teologia pastoralna

Ćwiczenia z katechetyki Dydaktyka Egzegeza Nowego Testamentu Egzegeza Starego Testamentu Homiletyka Katechetyka Lektorat języka łacińskiego Lektorat języków nowożytnych Liturgika Muzyka kościelna Ćwiczenia z muzyki Pedagogika, Pedagogika specjalna Prawo kanoniczne Prawo kanoniczne zakonne Teologia dogmatyczna Teologia duchowości Teologia fundamentalna Teologia moralna fundamentalna Teologia moralna szczegółowa Teologia pastoralna Wykład monograficzny – UPJP II Wykład fakultatywny – UPJP II 42

43


OPIS WYKŁADANYCH PRZEDMIOTÓW Charakterystyki poszczególnych przedmiotów pochodzą z ankiet dostarczonych przez prowadzących zajęcia. Brakujące opisy uzupełniono na podstawie: Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.

FILOZOFIA FILOZOFIA CZŁOWIEKA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: egzamin: Opis przedmiotu:

28 – I semestr 28 – II semestr ustny po I i II semestrze 1. Podstawy filozofii człowieka. 2. Historia filozofii człowieka – najważniejsze stanowiska. 3. Niefilozoficzne koncepcje człowieka. 4. Swoistość człowieka w świecie przyrody. 5. Struktura bytu ludzkiego. 6. Geneza i ewolucja człowieka. 7. Najważniejsze szczegółowe zagadnienia antropologiczne: władze poznawcze, wolność, wymiar społeczny, śmierć i nieśmiertelność, integralność osoby ludzkiej. 8. Wybrane współczesne koncepcje antropologiczne. Alumn ma uporządkowaną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień filozofii człowieka, a w szczególności zna chrześcijańską antropologię filozoficzną oraz potrafi analizować i krytycznie oceniać inne koncepcje człowieka.

Wymagania:

Alumn jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz – w obu semestrach – przedstawić pracę pisemną na podstawie wskazanej lektury.

ETYKA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin:

ustny

Opis przedmiotu:

Człowiek jest sprawcą działań i zachowań jako podmiot wartości moralnych. Przeżycia człowieka jako podstawa życia moralnego. Świadomość, uczucia, natura ludzkich czynów i zachowań. Prawo moralne jako subiektywna podstawa normy moralnej.

Cele dydaktyczne:

Alumn ma ogólna orientację w zakresie etyki i głównych jej nurtów, prawa naturalnego, sumienia, życia społecznego, gospodarczego, międzynarodowego. Potrafi tym samym wyjaśnić różnice zachodzące między nimi i dokonywać odpowiednich wyborów.

Wymagania:

Alumn powinien przeczytać lekturę obowiązkową, brać aktywny udział w wykładach.

dr Marek Wójtowicz obligatoryjny rocznik I i II

Cele dydaktyczne:

Literatura podstawowa:

Forma zaliczenia: egzamin:

Literatura podstawowa:

FILOZOFIA PRZYRODY Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne: egzamin ustny:

J. Tischner., Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, praca zbiorowa, Poznań 1984, s. 55–149.

o. dr Kleofas Gródek OFM obligatoryjny rocznik I i II 14 – I semestr 14 – II semestr po I semestrze po II semestrze

Opis przedmiotu:

Treść przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: (1) modele Wszechświata: Einstein, de Sitter, Friedman, (2) struktura i próbka Wszechświata, (3) ewolucja Wszechświata, (4) kosmiczna nukleosynteza, (5) promieniowanie tła i osobliwości (6) standardowy model kosmologiczny, (7) czas i przestrzeń, (8) zasada nieoznaczoności, (9) pochodzenie i los wszechświata.

1. R. Darowski, Filozofia człowieka – zarys problematyki, antologia tekstów, Kraków 2002. 2. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 2005. 3. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Warszawa 1990. 4. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.

Cele dydaktyczne:

Po ukończeniu kursu alumn będzie posiadał wiedzę na temat obowiązującego we współczesnej kosmologii modelu wszechświata, pozwalającą na właściwe ustosunkowanie się do osiągnięć nauki w dziedzinie rozumienia rzeczywistości.

Wymagania:

Alumn jest zobowiązany zaliczyć w pierwszym semestrze historię filozofii przyrody na podstawie książki M. Hellera, Filozofia świata, Znak, Kraków 1992.

o. dr Hubert Zabłocki OFM obligatoryjny rocznik I i II 28 – II semestr

Literatura podstawowa:

44

1. Heller M., Filozofia świata, Znak, Kraków 1992. 2. Heller M., Włodzimierz Skoczny, Józef Życiński [red.] Spór o uniwersalia a nauka współczesna, Kraków 1991.

45


3. Hawking S. W., Krótka historia czasu, tłum. Piotr Amsterdamski, Warszawa 1990. 4. Heller M., Ewolucja kosmosu i kosmologii, PWN Warszawa 1985. 5. Heller M., Wieczność Czas Kosmos, Znak, Kraków 1995. FONETYKA PASTORALNA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: ćwiczenia Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

3. sofistyka i Sokrates, 4. Platon i Arystoteles, 5. Plotyn i neoplatonizm, 6. okres rozwoju wczesnej filozofii chrześcijańskiej – Augustyn 7. początek filozofii średniowiecznej – Eriugena, 8. spór o uniwersalia – Abelard, 9. Anzelm i dowody na istnienie Boga, 10. filozofia arabska 11. szkoła dominikańska – Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, 12. szkoła franciszkańska – Bonawentura, Duns Szkot, Ockham. Zajęcia mają charakter wykładu oraz dyskusji prowadzonej na podstawie przygotowanych przez uczestników komentarzy do proponowanych tekstów.

ks. dr hab. Leszek Szewczyk obligatoryjny rocznik I i II 28 – I semestr ustne + test 1. 2. 3. 4. 5.

Fizjologia ośrodków nerwowych i narządów mowy. Zasady prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu. Reguły poprawnego posługiwania się mowy ojczystą. Zasady przemawiania i zachowania się na ambonie. Umiejętność poprawnego czytania słowa Bożego w liturgii.

Cele dydaktyczne:

Po ukończeniu kursu alumn uzyska podstawową wiedzę z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz nabędzie umiejętność przeprowadzania rewizji swoich poglądów opartych na przyzwyczajeniach i sugestiach.

Wymagania:

Alumn jest zobowiązany uzyskać zaliczenie z ćwiczeń przed zakończeniem pierwszego i drugiego semestru.

Literatura podstawowa: Cele dydaktyczne:

Wymagania:

Zapoznać alumnów z fizjologią ośrodków nerwowych i narządów mowy, z zasadami prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu oraz przypomnieć podstawowe reguły dotyczące poprawnego posługiwania się mową ojczystą z jednoczesnym podaniem zasad przemawiania i zachowania się na ambonie. Alumn powinien: brać aktywny udział w ćwiczeniach

Literatura podstawowa: 1. 2. 3. 4.

Doroszewski W. O kulturę słowa. Warszawa 1952. Klemensiewicz Z. (oprac.) Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków 1988. Kotlarczyk M. Podstawy sztuki żywego słowa. Warszawa 1961. Styczek I. Logopedia. Warszawa 1980.

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ – WYKŁADY Wykładowca: o. dr Kleofas Gródek OFM Przedmiot: obligatoryjny Studenci: rocznik I i II Wymiar godzin: wykład: 28 – I semestr 28 – II semestr Forma zaliczenia: egzamin: ustny po I i II semestrze Opis przedmiotu:

Treść przedmiotu obejmuje dzieje filozofii od Talesa z Miletu do Mikołaja z Kuzy. Zagadnienia: 1. Epoka mędrców i pierwszy etap filozofii, 2. Heraklit i Eleaci, 46

1. Krokiewicz, Zarys filozofii Greckiej, Warszawa 2000. 2. F. Copleston, Historia filozofii, t. II, Warszawa 2000.

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ – ĆWICZENIA Wykładowca: o. dr Kleofas Gródek OFM Przedmiot: obligatoryjny Studenci: rocznik I i II Wymiar godzin: ćwiczenia: 14 – I semestr 14 – II semestr Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną Opis przedmiotu: Starożytność: Zakres prowadzonych analiz myśli filozofów greckich obejmuje okres od przełomu VI i V wieku przed Chrystusem do Arystotelesa. Problematyka dotyczy historii powstawania systemów filozoficznych w starożytnej Grecji. Zrozumieniu dziejów myśli greckiej ma służyć przeprowadzenie analiz pojęć stosowanych w filozofii greckiej i ustalenie ich właściwego znaczenia. Średniowiecze:

Zakres prowadzonych analiz myśli filozofów chrześcijańskich obejmuje okres od Augustyna do Mikołaja z Kuzy. Problematyka dotyczy dziejów adaptacji filozofii starożytnej przez myślicieli chrześcijańskich, na potrzeby wyjaśniania problemów, jakie niesie ze sobą wiara chrześcijańska.

Cele dydaktyczne: Starożytność: Alumn posiada znajomość kluczowych pojęć dla myśli greckiej, bez których właściwe rozumienie poszczególnych systemów filozoficznych byłoby niemożliwe. 47


Średniowiecze:

Alumn zna problematykę poruszaną przez filozofów średniowiecznych. Zna granice i kompetencje rozumu ludzkiego w zakresie Objawienia.

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

Biblijna historia zbawienia z odniesieniem do historii powszechnej oraz środowiska biblijnego i kultur ościennych. Prezentacja geografii Ziemi Świętej na tle przemian historycznych, metody prowadzenia prac archeologicznych, wybrane zagadnienia z archeologii biblijnej.

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi określić i scharakteryzować poszczególne etapy w historii narodu wybranego, przedstawić wybrane zagadnienia dotyczące geografii Palestyny oraz prowadzenia prac archeologicznych na jej terenie.

Wymagania: Alumn powinien: 1. Przygotować oraz przedstawić na zajęciach pisemny komentarz z zadanego tekstu (komentarz nie może przekraczać jednej strony A4). 2. Podczas zajęć brać udział w dyskusji na temat zadanego tekstu. Literatura podstawowa: Starożytność: 1. Xenophanous Silloi, Peri physeos, [w:] H. Diels – W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann 1989, t. I, s. 131-138, tłum. K. W. Gródek. 2. Herakleitou Peri physeos, Heraklit, [w:] H. Diels – W. Kranz, dz. cyt., s. 150-179, tłum. K. W. Gródek. 3. Parmenidou Peri physeos, [w:] H. Diels – W. Kranz, dz. cyt., s. 228-245, tłum. K. W. Gródek. 4. Philolaou Peri physeos, [w:] H. Diels – W. Kranz, dz. cyt., s. 406-415, tłum. K. W. Gródek. 5. Anaxagorou Pei physeos, [w:] H. Diels – W. Kranz, dz. cyt., t. II, s. 32-44, tłum. K. W. Gródek. 6. Protagorou Aletheia e kataballontes, Megas logos, Peri theon, [w:] H. Diels – W. Kranz, dz. cyt., t. II, s. 262-265, tłum. K. W. Gródek. 7. Platon, Państwo, ks. VII, [w:] Platona Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1990, s. 358–408. 8. Arystoteles, Metafizyka, ks. X, [w:] Dzieła wszystkie, t. 2, tłum. K. Leśniak, Warszawa PWN 1990, s. 768–784. Średniowiecze:

1. Augustyn, O porządku, tłum. J. Modrzejewski, [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, s. 155–182. 2. Boecjusz, O pociechach filozofii, ks. V, [w:] Pisma Ojców Kościoła, t. 5, Poznań 1926, s. 141–163. 3. Boecjusz, O osobie i dwóch naturach, [w:] Pisma Ojców Kościoła, t. 5, Poznań 1926, s. 223–249. 4. Anzelm z Canterbury, Proslogion, [w:] Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 141– 173. 5. Bonawentura, Droga duszy do Boga, tłum. O. C. S. Napiórkowski OFMConv., [w:] Antologia mistyków, t. 1, s. 170–188. 6. Tomasz z Akwinu, O prawdzie, [w:] Kwestie dyskutowane o prawdzie, tom 1, Kęty 1998, s. 13-29. 7. Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, ks. I, tłum. I. Kania, Kraków 1997, s. 45–111.

HISTORIA I GEOGRAFIA BIBLIJNA Wykładowca: o. dr Lidian Strzeduła OFM Przedmiot: obligatoryjny Studenci: rocznik I i II Wymiar godzin: wykład: 14 – I semestr 14 – II semestr 48

Ustne na podstawie wykładów i wskazanej literatury.

Literatura podstawowa: 1. 2. 3. 4.

Pomoce leksykograficzne. Gądecki S., Archeologia biblijna I/II, Gaudentinum 1994. Zawiszewski E., Historia biblijna, Pelplin 1993. Murphy-O`Connor J., Przewodnik po Ziemi Świętej, Vocatio 1996. 5. Negev A., Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, Da Capo 2002.

HISTORIA KOŚCIOŁA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: egzamin:

ks. dr Damian Bednarski obligatoryjny rocznik I i II

35 – I semestr 35 – II semestr ustny

Opis przedmiotu:

Przedmiot obejmuje historię Kościoła czasów nowożytnych i współczesnych. Ma pomóc studentowi w poznaniu chrześcijaństwa podzielonego w świecie zachodnim w kontekście przemian społeczno-religijnych wywołanych przez Reformację: Reformacja i jej przyczyny, przebieg reformacji i pierwsze podziały, Sobór Trydencki – reforma czy kontrreformacja, misje nowożytne, akomodacja, wojna trzydziestoletnia i jej skutki dla świata zachodniego, konfesjonalizacja Europy, religijność barokowa, Kościół wobec kultury i nauki, Oświecenie i jego skutki dla teologii, rewolucja francuska i jej wpływ na losy świata zachodniego, era konkordatów, Sobór Watykański I i problem nieomylności papieża, spór modernistyczny, stosunek Kościoła do totalitaryzmów narodowosocjalistycznego i bolszewickiego, Kościół wobec wyzwań współczesności – Sobór Watykański II.

Cele dydaktyczne:

Wykłady mają pomóc studentowi zrozumieć przyczyny i okoliczności rozłamu chrześcijaństwa na Zachodzie, charakter relacji władz świeckich do kościelnych, poznanie kształtującej się doktryny Kościoła/Kościołów ukształtowanych w wyniku 49


Reformacji, konfesjonalizacji cywilizacji zachodniej, stosunków społecznych, misji zewnętrznej Kościoła katolickiego, wzajemnych relacji między teologią a nauką kształtowaną w duchu Oświecenia. Wymagania:

zrozumieniem; powiedzieć ze zrozumieniem Modlitwę Pańską i Zdrowaś Maryjo. III poziom: Alumn potrafi posługiwać się czasami teraźniejszymi, przeszłymi i mówić o przyszłości; stosować czasowniki modalne oraz I i II okres warunkowy; konstruować wypowiedzi w mowie zależnej; relacjonować wydarzenia (przeszłe i dziejące się); odczytywać transkrypcję fonetyczną słów; rozpoznać błędy językowe i gramatyczne w tekstach; napisać opowiadanie z zastosowaniem właściwej narracji; słuchać ze zrozumieniem trudniejszych nagrań; czytać ze zrozumieniem teksty zawierające słownictwo specjalistyczne zwłaszcza pastoralne.

Alumn jest zobowiązany znać omawianą tematykę historyczną oraz zapoznać się z literaturą proponowaną pod-czas wykładów.

Literatura podstawowa: 1. M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 3-4, Warszawa 1989-1992. 2. Historia Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, t. 4 -5, Warszawa 1985-1987. 3. R. Decot, Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007. 4. K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002. 5. J. L. Mezzadri, Rewolucja francuska a Kościół, Kraków 2007. 6. B. Kumor, Historia Kościoła, t. 5-8, Lublin 1995-2001. 7. Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 2007. LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO Wykładowca: mgr Barbara Pawlicka, dr Marek Pawlicki Przedmiot: obligatoryjny Studenci: rocznik I, II, III Wymiar godzin: Lektorat: 28 – I semestr 28 – II semestr Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną test egzamin: ustny oraz test Opis przedmiotu:

Treść przedmiotu obejmuje poznanie gramatyki języka angielskiego oraz stosowanie właściwych struktur w praktyce; rozszerzanie słownictwa wraz z podstawami słowotwórstwa; ćwiczenie umiejętności komunikowania się; ćwiczenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem; poznanie reguł i stosowanie różnych rodzajów wypowiedzi pisemnych.

Cele dydaktyczne: I poziom: Alumn potrafi rozróżniać i poprawnie budować konstrukcje gramatyczne podstawowych czasów teraźniejszych i przeszłych; poprawnie stosować konstrukcje gramatyczne mówiące o przyszłości; rozróżniać części mowy. II poziom: Alumn potrafi rozróżniać i poprawnie stosować czasy przeszłe, tryb rozkazujący, I i II okres warunkowy; budować konstrukcje gramatyczne z zastosowaniem niektórych czasowników modalnych; posługiwać się słownikiem English-English-Polish; słuchać nagranego tekstu ze zrozumieniem; czytać ze

50

Wymagania:

Alumn powinien brać aktywny udział w zajęciach; wykonywać zadaną pracę; uczyć się na pamięć tekstów; poszerzać słownictwo; napisać krótkie wypowiedzi na określony temat; napisać test podsumowujący 4 unity.

Literatura podstawowa: 1. Podręcznik kursowy dostosowany do poziomu oraz materiały własne nauczyciela. 2. The order of mass (Poziom III). 3. „Witnesses to Hope”, John Paul II to Frairs Minor. KONWERSACJE Z J. ANGIELSKIEGO Wykładowca: dr Marek Pawlicki, mgr Barbara Pawlicka Przedmiot: fakultatywny Studenci: rocznik I-III Wymiar godzin: lektorat: 14 – I semestr 14 – II semestr Opis przedmiotu:

Zajęcia będą miały charakter grupowych dyskusji na zadany/ zaproponowany temat oraz krótkich prezentacji. W oparciu o teksty pisane i czytane, studenci rozwijać będą swój zasób słownictwa oraz przypominać sobie poznane już struktury gramatyczne.

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi porozumiewać się w sytuacjach życia codziennego, wypowiedzieć się na zadany temat z zachowaniem poprawności gramatycznej, posiada zdolność rozumienia mowy ze słuchu na poziomie średnio-zaawansowanym/ zaawansowanym (w zależności od poziomu grupy).

LEKTORAT JĘZYKA FRANCUSKIEGO Wykładowca: mgr Bożena Stanik Przedmiot: obligatoryjny Studenci: rocznik II, III Wymiar godzin: lektorat: 28 – I semestr 28 – II semestr Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: ustne po I i II semestrze 51


Opis przedmiotu:

I rok: Poznanie podstawowych struktur gramatycznych (konstrukcja zdania francuskiego; czas teraźniejszy; czas przyszły złożony; rodzajniki określone, nieokreślone, cząstkowe; cyfry 1-1000; godziny; tematy do konwersacji: „Mój dzień", „Moja rodzina”; opanowanie zasad czytania; modlitwy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”. II rok: Czas przeszły dokonany; czas przeszły niedokonany; czas przyszły prosty; czasowniki nieregularne; tematy do konserwacji: „W sklepie”, „Mój dom”, „Wskazanie drogi”; kontynuacja kształcenia umiejętności czytania; modlitwy „Wierzę w Boga”, „Pod Twoją obronę”; formy stawiania pytań. III rok: Mowa zależna i niezależna; następstwo czasów; zaimki (dzierżawcze, osobowe, względne...); zdania warunkowe I, II, III typu; czas zaprzeszły; tryb rozkazujący, warunkowy; praca na tekstach z Biblii w j. francuskim; uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym i Drodze Krzyżowej oraz korespondencja w j. Francuskim; ćwiczenia z internetem (francuska strona „wanadoo.fr”)

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi porozumiewać się po francusku w stopniu podstawowym; zna podstawowe czasy; zna podstawowe francuskie modlitwy; ma opanowane podstawy czytania; umie udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Wymagania:

Alumn powinien przygotowywać zadawane ćwiczenia gramatyczne; opanowywać słownictwo i modlitwy; brać aktywny udział w zajęciach.

LEKTORAT JĘZYKA GRECKIEGO Wykładowca: o. dr Kleofas Gródek OFM Przedmiot: obligatoryjny Studenci: rocznik I, II Wymiar godzin: lektorat: 14 – I semestr 14 – II semestr Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: testy w I i II semestrze Opis przedmiotu:

Cele dydaktyczne:

Treść przedmiotu obejmuje: poznanie zasad pisowni, fonetyki, deklinacji rzeczowników, przymiotników i zaimków, koniugacji, składni (zdania zamiarowe, skutkowe, warunkowe). W ramach zajęć będą analizowane zdania Heraklita oraz fragmenty Ewangelii według św. Jana. Alumn posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego oraz umiejętność czytania i tłumaczenia tekstów greckich.

52

Wymagania:

Alumn powinien: przygotować na zajęcia zadane ćwiczenia gramatyczne, wyrecytować na pamięć zadane teksty greckie, napisać testy ze zrealizowanych partii materiału.

Literatura podstawowa: 1. Auerbach M. - M. Golias, Gramatyka grecka, PWN Warszawa 1985. 2. Ćwikliński L., Gramatyka języka greckiego, Kraków 1921. Teksty greckie: 1. Herakleitou Peri physeos, [w:] H. Diels – W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Zurych-Hildesheim 1989. 2. Kata Ioannen 1, 1-18; 17, 1-19, [w:] Novum Testamentum Graece et Latine, red. Nestle – Aland, Stuttgart 1979. LEKTORAT I KONWERSACJE Z J. HISZPAŃSKIEGO Wykładowca: Jose Javiera Rodriguez Castillo Przedmiot: obligatoryjny Studenci: rocznik III Wymiar godzin: Lektorat: 28 – I semestr 28 – II semestr Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: po I i II semestrze egzamin: po II semestrze III roku, obejmujący materiał z 3 lat Opis przedmiotu:

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, gramatycznych (ćwiczenie poznanych struktur gramatycznych oraz ich zastosowanie w praktyce), poznanie podstawowego słownictwa, trenowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i stosowania różnych rodzajów form pisemnych.

Cele dydaktyczne:

Alumn posiada umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację zarówno w mowie jak i w piśmie.

Wymagania:

Alumn powinien poprawnie stosować poznane czasy gramatyczne oraz inne struktury gramatyczne niezbędne do prawidłowego formułowania zdań w języku hiszpańskim, znać podstawy użycia trybu subjuntivo, umieć stworzyć krótkie praktyczne wypowiedzi pisemne, czytać ze zrozumieniem oraz tworzyć własne wypowiedzi ustne.

Literatura podstawowa: 1. 2.

Castro F., Marin F., Morales R., Rosa S., Nuevo ven. Libro del alumno (Español Lengua Extranjera), Edelsa, Madrid, 2007. Cybulska–Janczew M., Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo PWN, 2008.

53


LEKTORAT JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: lektorat: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

III rok (poziom B1) Poznanie różnic rządu czasowników w języku rosyjskim i polskim, formy czasu przyszłego prostego. Opanowanie leksyki tematycznej i ogólnej, posługiwanie się zróżnicowanymi strukturami leksykalno-gramatycznymi. Ćwiczenia utrwalające poznany materiał gramatyczno-leksykalny, wyrażanie treści zawartych w tekście przeczytanym lub usłyszanym, prowadzenie prostej rozmowy z zastosowaniem zróżnicowanych środków językowych, budowanie spójnych wypowiedzi na określone tematy: uczuć międzyludzkich, życia rodzinnego i towarzyskiego, kultury i sztuki.

o. dr Ambroży Szajda OFM obligatoryjny rocznik I, II 28 – I semestr 28 – II semestr ustne po I i II semestrze Nauka o formach i znaczeniu wyrazów, składnia łacińska, teksty łacińskie stałych i zmiennych części Mszy św., modlitwy codzienne, hymny kościelne, nazewnictwo świąt kościelnych, zakonów i zgromadzeń zakonnych, wyrażenia, sentencje, zwroty i skróty łacińskie, teksty autorów rzymskich o chrześcijaństwie, teksty z dekretów beatyfikacji i kanonizacji z Acta Apostolicae Sedis, teksty o świętych z dawnego brewiarza łacińskiego, inskrypcje papieża Damazego, cotygodniowe informacje o wydarzeniach na świecie z Nuntii Latini.

Cele dydaktyczne:

Alumn posiada umiejętność samodzielnej i poprawnej analizy tekstu.

Wymagania:

Alumn powinien czytać oraz tłumaczyć Opanować pamięciowo wybrane modlitwy.

wybrane

teksty.

Cele dydaktyczne:

Wytworzenie kompetencji językowo-komunikacyjnej, umożliwiającej skuteczne porozumiewanie się w języku rosyjskim w różnych sytuacjach życiowych, umiejętność rozumienia wypowiedzi rozmówcy, samodzielne formułowanie wypowiedzi w mowie i piśmie.

Wymagania:

Alumn powinien na bieżąco opanowywać materiał leksykalny i gramatyczny, systematycznie przygotowywać się do zajęć, zaliczać realizowany materiał wg ustaleń lektora, aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Literatura podstawowa: 1. 2. 3. 4.

LETORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: lektorat: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

mgr Bożena Stanik obligatoryjny rocznik III 28 – I semestr 28 – II semestr ustne lub pisemne

Opis przedmiotu: I rok Opanowanie podstawowych zagadnień gramatyki j. rosyjskiego niezbędnych do prawidłowego porozumiewania się, takich jak: zaimki osobowe, deklinacje rzeczownika, odmiany przymiotnika, przyimki i zaimki miejsca, odmiana podstawowych czasowników, konstrukcje czasownikowe, formy czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego prostego, tryb rozkazującego i stopień wyższy przymiotników. Praca z prostymi tekstami przybliżającymi gramatykę i ortografię j. rosyjskiego, kulturę Rosji oraz praca z prostymi tekstami o tematyce religijnej. Modlitwa Pańska i Zdrowaś Maryjo. Ćwiczenie wypowiedzi ustnych na typowe tematy dnia codziennego np. określanie miejsca znajdowania się osób, wskazanie drogi, podawanie pochodzenia, zawodu, opis osób, członkowie rodziny, nazwy języków obcych, samopoczucie i stan zdrowia, zakupy i usługi, człowiek i jego uczucia. 54

Granatowska H., Danecka I., Как дела. Дорога в Россию, Москва. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи. Wiereszczagina I., Давайте поговорим.

LEKTORAT JĘZYKA WŁOSKIEGO Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: lektorat:

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

dr Mariola Kozubek obligatoryjny rocznik I

28 – I semestr 28 – II semestr pisemne (test) i ustne + średnia z ocen po I i II semestrze.

Opis przedmiotu:

Treść przedmiotu obejmuje: podstawowe zagadnienia z zakresu gramatyki i słownictwa języka włoskiego. Ćwiczenia prowadzące do poprawnego komunikowania się, czytania i słuchania ze zrozumieniem, poznanie zasad wypowiedzi pisemnych.

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi zastosować podstawowe treści komunikacyjne, gramatyczne i leksykalne na poziomie A1.

Wymagania:

Alumn powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach, wykonywać zadane ćwiczenia, przyswoić wiedzę i posiąść znajomość języka na poziomie A1.

Literatura podstawowa:

1. Nuovo Progetto italiano 1” T. Marin, S. Magnelli. 2. Parlo Italiano. Corso base. Luigi Furno, Roma 1999. 3. „Włoski. Non c’ e’ problemma”. Wyd. Super Memo. 55


4. Język włoski od A do Z. Repetytorium, Ranc Casirati Anna 5. Materiały prowadzącego (xero). Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: lektorat: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

mgr Aleksandra Kajdan obligatoryjny rocznik II 28 – I semestr 28 – II semestr ustne + średnia z ocen po I i II semestrze Treść przedmiotu obejmuje zagadnienia gramatyczne języka włoskiego oraz stosowanie właściwych struktur w praktyce. Ćwiczenie umiejętności komunikowania się, poprawnego pisania oraz rozumienia ze słuchu.

Cele dydaktyczne:

Alumn powinien budować poprawne zdania, wyrażać ustnie i pisemnie swoje opinie, życzenia, prośby, w zależności od etapu nauczania uzyskiwać i udzielać informacji. Jego nabyte kompetencje językowo-komunikacyjne powinny umożliwiać mu skuteczne porozumiewanie się w języku włoskim.

Wymagania:

Alumn powinien: na bieżąco opanowywać materiał leksykalny i gramatyczny, aktywnie uczestniczyć w zajęciach, systematycznie przygotowywać się do zajęć oraz zaliczać realizowany materiał według ustaleń lektora.

Literatura podstawowa:

Podręcznik + ćwiczenia „Nuovo Progetto italiano 1” T. Marin, S. Magnelli.

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: lektorat:

mgr Teresa Kowalik obligatoryjny rocznik III

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

Cele dydaktyczne:

Wymagania:

Literatura podstawowa:

2. 3.

KONWERSACJE Z J. WŁOSKIEGO Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: lektorat: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

Alumn powinien pisać wypracowania na tematy z życia codziennego, opracowywać dialogi i brać w nich udział, przygotowywać referaty, uzupełniać zeszyt ćwiczeń, powinien przyswoić sobie materiał wprowadzony na zajęciach, opanowywać słownictwo. 1.

14 – I semestr 14 – II semestr ustne oraz średnia z ocen po I i II semestrze Zajęcia obejmują rozwijanie zdobytych dotychczas umiejętności językowych w zakresie języka włoskiego. Dokonuje się to poprzez: - ćwiczenia komunikacyjne oparte na materiałach o różnym rejestrze (tekst pisany, nagrania audio, CD/video), związanych z rozległą tematyką; - analizę leksykalną tekstów pisanych; - uczestnictwo w różnorakich ćwiczeniach komunikacyjnych: dyskusjach, debatach, grach językowych i symulacjach. - poznanie zasad dotyczących formułowania wypowiedzi pisemnej (oficjalnej korespondencji, opisywania ludzi, przedmiotów i zdarzeń), - nabywanie umiejętność tworzenia tekstów bardziej złożonych.

Cele dydaktyczne:

Po rocznych zajęciach Konwersacje, student-alumn posiada kompetencje komunikacyjne z języka włoskiego na poziomie A2 i B1. Potrafi rozmawiać na tematy związane z historią, kulturą, teologią, religiami, chrześcijaństwem, Kościołem, problemami natury etycznej, medycyną, techniką. Opanował na pamięć podstawowe modlitwy i zwroty liturgiczne. Potrafi opowiedzieć o św. Franciszku, św. Klarze, o Zakonie św. Franciszka, swojej wspólnocie (cele, zadania, formy apostolatu itd.).

Wymagania:

Student-alumn powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach: brać udział w dialogach, dyskusjach; przygotowywać wypracowania i prezentacje na omawiane tematy; poszerzać zakres słownictwa i wiedzy gramatycznej.

ustne + średnia z ocen po I i II semestrze

Alumn powinien w zależności od etapu nauczania uzyskiwać i udzielać informacji, budować zdania poprawne, wyrażać ustnie i pisemnie swoje opinie, życzenia, prośby, posiada komunikację językową w odniesieniu do spraw życia codziennego i sytuacji nauczonych na danym etapie (podróż, bank, poczta, dworzec, restauracja (etc.).

dr Mariola Kozubek fakultatywny rocznik II-V

Opis przedmiotu:

28 – I semestr 28 – II semestr

Treść przedmiotu obejmuje zagadnienia gramatyczne, fonologiczne, materiał morfosyntaktyczny, funkcje językowe, komunikacyjne, sytuacje, słownictwo, rozumienie ze słuchu, nabieranie umiejętności w zakresie słuchania, czytania, mówienia i pisania.

Bravissimo da Katerin. Katerino V. Podręcznik + ćwiczenia „Progetto italiano” dla wszystkich poziomów.

Literatura podstawowa: 1. Parlo l'italiano. Livello intermedio, Furnò Luigi, Roma 2001. 2. Włoski ‘Non c’è problema! Poziom średni. B1. Poznań 2009. 3. Włoski ‘Non c’è problema! Poziom zaawansowany. C1. Poznań 2010. 4. Artykuły prasowe, internetowe, materiały własne prowadzącej dostarczone w formie kserokopii.

L`italiano dal vivo da Guido Ristori. 56

57


LOGIKA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: Wykład i ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: egzamin:

- prawidłowo korzystać z aparatu głosowego. Rok II: - posługiwać się notacją chorałową, - opisać budowę psalmu, - rozpoznawać i stosować 8 tonów psalmowych, - poprawnie wykonać psalm responsoryjny, - wykonać wybrane śpiewy gregoriańskie, - właściwie korzystać z aparatu głosowego.

o. prof. nadzw. dr hab. Marcin Olejnik obligatoryjny rocznik I i II 28 – I semestr z ćwiczeń z wykładów

Wymagania:

Opis przedmiotu:

Nauka poprawnego myślenia, stanowi przedmiot materialny, poprawność jest aspektem dyskursu, czyli stanowi przedmiot formalny; opracowywane działy: rachunek zdań, rachunek predykatów czyli kwantyfikatorów, wnioskowanie z wynikaniem, syntaktyka czyli składnia, zbiory, relacje i nazwy.

Cele dydaktyczne:

Myśleć abstrakcyjnie i ściślej przedstawiać zamierzoną wizję, szczególnie w celach duszpastersko apostolskich.

Wymagania:

Kilka kolokwiów z poszczególnych działów; ocena pracy studenta oraz aktywności podczas zajęć ćwiczebnych.

Literatura podstawowa: Rok I 1. Lasocki J.K., Mały solfeż. Zbiór ćwiczeń i melodii ludowych do czytania nut głosem, Kraków 1983. 2. Śpiewnik archidiecezji katowickiej, oprac. A. Reginek, Katowice 2000. 3. Śpiewnik liturgiczny, red. K. Mrowiec i in., Lublin 1991. 4. Gaude Mater, Warszawa 1978. 5. Uwielbiajmy Pana. Śpiewy międzylekcyjne i modlitwy wiernych, oprac. M.L. Gałuszka, Kraków 1991. 6. Służba ołtarza. Schola, kantor, psałterzysta, red. R. Rak, Katowice 1982. 7. Reiss J.W., Mała historia muzyki, Kraków 1979. 8. Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła. Lublin 2000. Rok II 1. Gaudeamus, oprac. W. Kądziela, Warszawa 2005. 2. Uwielbiajmy Pana, Śpiewy międzylekcyjne i modlitwy wiernych, oprac. M. L. Gałuszka, Kraków 1991. 3. Sunol G.M., Zasady śpiewu gregoriańskiego, tł. M. Koziura, Poznań 1957. 4. Lissa Z., Zarys nauki o muzyce, Kraków 1987. 5. Wesołowski F., Zasady muzyki, Kraków 1971. 6. Zielińska H., Kształcenie głosu, Lublin 1996.

Literatura podstawowa: 1. Olejnik R. M., Rachunek zdań, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2004 2. Olejnik R., Logika formalna czyli wynikanie i wnioskowanie, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2005 3. Wójcicki R., Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

MUZYKA KOŚCIELNA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład i ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

Cele dydaktyczne:

mgr lic. Adam Szeliga obligatoryjny rocznik I, II 14 – I semestr 14 – II semestr po I semestrze po II semestrze - test pisemny oraz egzamin praktyczny Wykłady i ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów podstawowymi wiadomościami z muzyki i śpiewu oraz zdobycie umiejętności praktycznego ich zastosowania. Przyswojenie możliwie szerokiego repertuaru śpiewów wykonywanych przy sprawowaniu liturgii będzie pomocne w godnym sprawowaniu świętych obrzędów. Wiadomości z dziedziny kultury muzycznej mają pomóc w wyrobieniu smaku estetycznego i wzbudzeniu zainteresowań muzyką klasyczną. Alumn potrafi: Rok I: - samodzielnie zapoznać się z prostym śpiewem monodycznym, 58

Podczas trwania zajęć alumn powinien zapoznać się z: Rok I - wybranymi zagadnieniami z ogólnych zasad muzyki, - podstawowymi zasadami emisji głosu. Rok II: - etymologią i definicją chorału gregoriańskiego, - notacją chorałową, - budową psalmu w aspekcie jego formy muzycznej, - ośmioma tonami psalmowymi, - wybranymi śpiewami i psalmami responsoryjnymi, - podstawowymi zasadami emisji głosu.

ĆWICZENIA Z MUZYKI KOŚCIELNEJ Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: ćwiczenia:

o. mgr lic. Robert Makulski OFM s. mgr M. Benigna Tkocz obligatoryjny rocznik I-V 14 – I semestr 14 – II semestr 59


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

3. Mutschler Hans-Dieter, Fizyka i religia. Perspektywy oraz granice dialogu, WAM, Kraków 2007. 4. Wójcicki R., Wykłady z metodologii nauk, PWN, Warszawa 1982. 5. Życiński J., Elementy filozofii nauki, Biblos, Tarnów 1996.

ustne

Opis przedmiotu: Ćwiczenia ze śpiewu kościelnego mają na celu zaznajomienie alumna z wybranymi pieśniami ku czci Serca Pana Jezusa (I semestr) i śpiewami o Miłosierdziu Bożym (II semestr). Umożliwiają praktyczne zastosowanie w parafii lub w kościele klasztornym. Uczą ponadto wrażliwości na teologiczna głębie tekstu. Nie bez znaczenia jest także właściwa emisja głosu. Cele dydaktyczne: Alumn potrafi: właściwie poprowadzić nabożeństwo sprawowane w poszczególnych okresach roku liturgicznego. Potrafi również należycie korzystać z aparatu głosowego. Wymagania:

Alumn powinien: zapoznać się z układem i stroną muzyczną nabożeństw oraz podstawowymi zasadami emisji głosu. Wymagane jest również czynne uczestnictwo w zajęciach.

PATROLOGIA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: ćwiczenia Forma zaliczenia (zaliczenie z oceną):

Opis przedmiotu:

Literatura podstawowa: 1. Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej, opr. Ks. A. Reginek, Katowice 2000. 2. Bóg bogaty w miłosierdzie. Pieśni ku czci Bożego Miłosierdzia oraz św. Faustyny, Kraków 2002. 3. Droga do nieba, wyd. Świętego Krzyża, Opole 2012.

FILOZOFIA NAUKI Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: Wykład i ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

o. prof. nadzw. dr hab. Marcin Olejnik obligatoryjny rocznik I i II 28 – II semestr ustne Obejmuje różne sposoby określania wiedzy i nauki (fenomen nauki); indukcja, dedukcja, redukcja, metoda przetwarzania jako podstawowe metody praktyczne stosowane w naukach; klasyfikacja nauk i rozumowań według różnych autorów (metodologiczne typy nauk); fizyka jako przykład nauki metodycznej (struktura fizyki);przykłady filozoficznych dyskursów na temat ewolucji nauki (filozoficzne zagadnienia ewolucji nauki).

Cele dydaktyczne:

Praktyczno – merytoryczna znajomość metod stosowanych w nauce, w celu przybliżonego rozpoznawania granicy między wiedzą a nauką, powstałymi na bazie dyskursu.

Wymagania:

Aktywności studenta podczas zajęć.

Literatura podstawowa: 1. Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, OBI, Kraków 1992. 2. Heller M., Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Universitas, Kraków 2008. 60

ks. dr Adam Tondera obligatoryjny rocznik I i II 20 – I semestr 8 – I semestr test pisemny, w ocenie końcowej brane jest również pod uwagę przygotowane wystąpienie w czasie ćwiczeń. Literatura wczesnochrześcijańska od Soboru Nicejskiego (325 r.) do św. Augustyna według wyszczególnionych tematów:  Wprowadzenie do wykładów i ćwiczeń. Bibliografia patrystyczna.  Rodzaje i cele literatury historycznej: Historia Kościelna (Euzebiusz z Cezarei, Sokrates Scholastyk, Sozomen, Palladiusz).  Atanazy Wielki i spory ariańskie.  Hilary – „Atanazy Zachodu”; polemika z herezją ariańską na Zachodzie.  Cyryl Jerozolimski – katecheta; katechizacja, katechumenat, katecheza wczesnochrześcijańska.  Bazyli Wielki – duszpasterz, asceta, teolog.  Grzegorz z Nazjanzu i Grzegorz z Nyssy – chrześcijański filozof, mistyk i asceta.  Hieronim – egzegeta, literat i mnich.  Ambroży z Mediolanu – biskup i teolog.  „Szkoła antiocheńska”: Jan Chryzostom duszpasterz, kaznodzieja, pedagog.  „Szkoła aleksandryjska”: Cyryl Aleksandryjski.  Augustyn z Hippony (manicheizm, donatyzm, pelagianizm).

Cele dydaktyczne:

Znajomość głównych idei teologicznych wczesnego chrześcijaństwa na tle dokonujących się przemian historycznych. Umiejętność przeprowadzenie krytycznej analizy i syntezy tekstu pod kątem literackim, historycznym i teologicznym.

Wymagania:

Alumn jest obowiązkowy brać udział w wykładach i ćwiczeniach; przygotować teksty do ćwiczeń (streszczenie + komentarz).

Literatura podstawowa: 1. 2. 3. 4. 5.

B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990; A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Tarnów 1998; Sz. Pieszczoch, Patrologia, Gniezno 1998; F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin-Lublin 1999; J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988; 6. P.P Verbraken, Narodziny i wzrost Kościoła, Katowice 1988; 61


7. Historia teologii, t. I: Epoka patrystyczna, red. A. di Berardino i B. Studer, Kraków 2003; 8. M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. I-II, Warszawa 1975-1982; 9. A. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, Kraków 1965.

RELIGIOLOGIA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: Wykład + ćwiczenia: Forma zaliczenia: egzamin: zaliczenie z oceną:

ks. dr Grzegorz Wita obligatoryjny rocznik I i II 14 +7 – I semestr 14 +7 – II semestr z wykładów (praca pisemna + indywidualna rozmowa) ćwiczenia (test)

Opis przedmiotu:

Zagadnienia religiologiczne odpowiadają założeniom obecnym w „Zasadach formacji prowincji Wniebowzięcia NMP zakonu braci mniejszych w Polsce” o formacji teologicznej, która ma prowadzić do „owocnego dialogu z innymi chrześcijanami, religiami i agnostykami” (nr 83). Bogactwo zjawisk religijnych zmuszają współczesnego człowieka do szukania informacji o poszczególnych religiach i wiedzy w tej materii. W ramach wykładu podejmowana jest prezentacja poszukiwań istoty i genezy religii. Przedstawiona zostanie koncepcja nauk religiologicznych obejmujących religioznawstwo, filozofię religii i teologię religii. Znaczną część tematyki zajmuje przedstawienie głównych założeń doktrynalnych, historii i specyfiki wybranych systemów religijnych (afrykańskie religie rodzime, hinduizm, buddyzm, islam, nowe ruchy religijne). W kontekście wielości fenomenów religijnych przedstawiany jest wyjątkowy charakter chrześcijaństwa i aspekty relacji oraz dialogu między religiami. Zarysowany też zostaje teologicznoreligijny problem wartości zbawczych religii poza chrześcijańskich.

Cele dydaktyczne:

Po ukończeniu kursu alumn potrafi postrzegać religię jako relację między człowiekiem a Transcendensem (Bogiem). Znać różnice dzielące różnorakie nauki religiologiczne. Mieć ogólną wiedzę na temat doktryny, organizacji i historii poszczególnych wielkich religii świata. Winien znać argumenty przemawiające za wyjątkowym charakterem chrześcijaństwa. Słuchacze powinni także mieć świadomość konieczności prowadzenia przez chrześcijan dialogu międzyreligijnego oraz spoglądania z szacunkiem na inne tradycje religijne i dostrzegania w nich elementów prawdy i świętości wiodących do osiągnięcia zbawienia przez ich wyznawców.

Wymagania:

Alumn powinien: przeczytać zadaną literaturę na poszczególne tematy, brać aktywny udział w dyskusjach nad różnorakimi zagadnieniami dotyczącymi poszczególnych religii, napisać

62

pracę według wskazań na jeden z proponowanych tematów w określonym terminie. Literatura podstawowa: Literatura obowiązująca: 1. Zimoń H., (red.). Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. Lublin 2000. 2. Rusecki M., Istota i geneza religii, Lublin-Sandomierz 1997. 3. Górski J., Spotkanie z religiami, Katowice 2007. Literatura pomocnicza: 1. Barker E., Nowe ruchy religijne. Kraków 1997. 2. Bellinger G., Leksykon religii świata. Warszawa 1999. 3. Braun S., Islam. Powstanie–dzieje–nauka. Warszawa 2003. 4. Bukowski K., Religie świata wobec chrześcijaństwa. Kraków 1999. 5. Bürkle H., Człowiek w poszukiwaniu Boga. Problem różnych religii. Poznań 1998. 6. D’Onza Chiodo M., Buddyzm. Kraków 2002. 7. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie. T. 1 i 2. Warszawa 1997. 8. Doktór T., Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik. Warszawa 1999. 9. Dupuis J., Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu. Kraków 2003. 10. Eliade M., Traktat o historii religii. Warszawa 2000. 11. Fels G. Dwa oblicza Hare Kriszna. Niepokalanów 1997. 12. Gadacz T., Milerski B. (red.), Religia. Encyklopedia PWN. T. 1-10. Warszawa 2001-2003. 13. Gatto Trocchi C., Nowe ruchy religijne. Kraków 2002. 14. Grzechowiak St., Tematy z religiologii. Gniezno 1997. 15. Herman J., Herrmann T. Religie, Kościoły, wyznania. Warszawa 2002. 16. Knott K., Hinduizm. Warszawa 2000. 17. König F., Waldenfels H. Leksykon religii. Warszawa 1997. 18. Kościelniak K., Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata. Kraków 2002. 19. Lanczkowski G., Wprowadzenie do religioznawstwa. Warszawa 1986. 20. Ledwoń I., Pek K., Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst–komentarze– studia. Lublin-Warszawa 1999. 21. Libiszowska-Żółtkowska M., Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik. Warszawa 2001. 22. Mejor M., Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach. Warszawa 2001. 23. Mello A., Judaizm. Kraków 2002. 24. Pawłowicz Z., Sekty w Polsce. Gdańsk 2000. 25. Rusecki M., Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich. Lublin 2001. 26. Ruthven M., Islam. Warszawa 1998. 27. Schweer T., Buddyzm. Powstanie–dzieje–nauka. W-wa 2003. 28. Schweer T., Hinduizm. Powstanie–dzieje–nauka. W-wa 2003. 29. Schweer T., Judaizm. Powstanie–historia–nauka. W-wa 2003. 63


30. Solomon N., Judaizm. Warszawa 1997. 31. Thils G., Problemy teologii religii niechrześcijańskich. Warszawa 1975. 32. Vernette J., New Age. U progu ery Wodnika. Warszawa 1998. 33. Zimoń H. (red.), Dialog międzyreligijny. Lublin 2004.

TEOLOGIA BIOETYKA o. dr Tacjan Wójciak OFM fakultatywny rocznik IV i V

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład i ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

o. dr Bronisław Gucwa OFM obligatoryjny rocznik I i II

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

28 – II semestr

Opis przedmiotu:

Opis przedmiotu:

Studium teorii poznania powinno doprowadzić słuchaczy do zrozumienia, czym jest prawda i jakie są kryteria naszego poznania. Wykłady powinny być prowadzone z pozycji realizmu tomistycznego, ale nie może w nich zabraknąć omówienia innych kierunków lub stanowisk epistemologicznych, zarówno dawnych, jak i współczesnych.

Bioetyka jako samodzielna dziedzina wiedzy powstała na wskutek rozwoju biomedycyny. Przedmiotem zainteresowań bioetyki są zatem postawy oraz działania odnoszące się do szeroko rozumianej problematyki ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Współczesny postęp naukowo-techniczny oprócz niekwestionowanych sukcesów, dostarcza również wiele dylematów moralnych, których rozwiązania nie zawsze służą obiektywnemu dobru osoby.

Cele dydaktyczne:

Kandydat do kapłaństwa powinien posiąść pewien zakres wiedzy bioetycznej, dzięki której będzie mógł skutecznie kształtować sumienia oraz postawy promujące tzw. „kulturę życia”.

Wymagania:

Znajomość najważniejszych dokumentów Kościoła dotyczących bioetyki.

TEORIA POZNANIA

Cele dydaktyczne:

ustne

Przyswojenie przez alumnów podstawowych zagadnień, które przynależą do dziedziny filozofii poznania.

WSTĘP DO FILOZOFII Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

o. dr Bronisław Gucwa OFM obligatoryjny rocznik I

Opis przedmiotu:

Treść przedmiotu zawiera wyjaśnienie, czym jest filozofia i jakie są jej zadania. Daje on przegląd współczesnych koncepcji filozofii, wskazuje jej miejsce w całokształcie poznania ludzkiego (filozofia a zdrowy rozsądek, filozofia a nauki szczegółowe), omawia rolę światopoglądową filozofii i jej zadania wobec teologii.

Cele dydaktyczne:

1. Szczygieł K. Red., W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998. 2. Wolski J., Bioetyka w perspektywie personalizmu. Studium w świetle myśli naukowej biskupa Elio Sgrecci, Łódź 2008. 3. Katolo A.J., ABC Bioetyki, Lublin 2009. 4. Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko. Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin 2000.

ustne

64

ustne

Literatura podstawowa:

14 – I semestr

Alumn potrafi wyjaśnić pojęcie filozofii (w aspekcie etymologicznym, historycznym i merytorycznym) oraz podstawowych kategorii filozoficznych. Potrafi również omówić metody oraz nurty współczesnej filozofii oraz rozgraniczyć podstawowe dyscypliny filozoficzne.

28 – I semestr

ĆWICZENIA Z KATECHETYKI Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: ćwiczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie: zaliczenie z oceną:

dr Danuta Wróbel obligatoryjny rocznik: V

14 – I semestr 14 – II semestr po I semestrze po II semestrze

Cele dydaktyczne:

Przygotować i poprowadzić katechezę w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponad gimnazjalnej.

Wymagania:

Przygotować konspekty prowadzonych katechez i konspekty dodatkowe (łącznie 4 na semestr).

65


DYDAKTYKA OGÓLNA I DYDAKTYKA KATECHEZY Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: ćwiczenia: Forma zaliczenia: egzamin:

o. dr Witosław Sztyk OFM obligatoryjny rocznik III

14 – II semestr 14 – II semestr Średnia z ocen uzyskanych w ciągu semestru (testy).

Opis przedmiotu:

Treść zajęć wykładowych i ćwiczeń dotyczy: wybrane pojęcia dydaktyki ogólnej i dydaktyki katechezy; osobowość nauczyciela i katechety; dynamika procesu nauczania i uczenia się; cele, treści, metody, środki, proces, organizacja kształcenia ogólnego i religijnego; zasady dydaktyczne kształcenia ogólnego i religijnego.

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi: wymienić podstawowe pojęcia związana z dydaktyką ogólną i dydaktyką katechezy; wykorzystać podstawowe założenia dydaktyki ogólnej i dydaktyki katechezy; przygotować, zrealizować i ocenić konspekt jednostki lekcyjnej; ocenić swoje przygotowanie do roli nauczyciela i katechety w kontekście dalszej formacji.

Wymagania: Literatura podstawowa:

1.

3. 4. 5.

Arends R. I., Uczmy się nauczać, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1994. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. Stala J. [pod red.], Dydaktyka katechezy, cz. I i II, Biblos, Tarnów 2004. Stala J. [pod red.], Katechetyka szczegółowa, Biblos, Tarnów 2003. Szpet J., Dydaktyka katechezy, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999.

EGZEGEZA NOWEGO TESTAMENTU

Forma zaliczenia: zaliczenie z ćwiczeń: egzamin:

o. dr Lidian Strzeduła OFM obligatoryjny rocznik: III, IV i V

28 – I semestr 28 – II semestr

Literatura podstawowa:

Prezentacja zagadnień historyczno-literackich, najważniejszych idei teologicznych oraz egzegeza J, J 1-2-3, Ap.

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi zaprezentować najważniejsze kwestie introdukcyjno-teologiczne dotyczące omówionych ksiąg Nowego Testamentu. Alumn powinien zapoznać się z treścią omawianych ksiąg, przygotować wyznaczone perykopy do ćwiczeń z egzegezy biblijnej. 66

1. 2. 3. 4. 5.

Bednarz M., Pisma Św. Jana, Tarnów 2000. Gądecki S., Wstęp do Pism Janowych, Gniezno 1996. Ravasi G., Apokalipsa, Kielce 2002. Casalini N., Teologia dei Vangeli, Jerusalem 2002. Casalini N., Lettere Cattoliche. Apocalisse di Giovanni, Jerusalem 2002.

o. prof. dr hab. Sebastian Jasiński OFM (ćwiczenia) obligatoryjny rocznik: III, IV i V Egzegeza Pism Janowych: - Prolog Janowy (J 1, 1-18) - Wesele w Kanie galilejskiej (J 2, 1-11) - Bóg źródłem miłości (1 J 4, 7-21) - Wizja wprowadzająca (Ap 1, 12-20) 1.

2. 3. 4.

Langkammer H., Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, Katowice 1976, s. 15-39. Paciorek A., Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin 200, s. 284-290, 297-299. Ehrich E., Apokalipsa. Księga Pocieszenia, Poznań 1996, s. 11-38. Ravasi G., Apokalipsa, Kielce 2002, s. 5-26.

EGZEGEZA STAREGO TESTAMENTU Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: egzamin:

o. dr Feliks Rachwalik OFM obligatoryjny rocznik III, IV i V 28 – I semestr 28 – II semestr

ustny

Opis przedmiotu:

Księgi narracyjne Starego Testamentu (Pięcioksiąg, Historyczne dzieło Deuteronomistyczne, Dzieło kronikarskie, Księgi historyczno-dydaktyczne, Księgi Machabejskie. Treść, problematyka, teologiczna aktualność ksiąg.

Cele dydaktyczne:

Alumn powinien przyswoić sobie treść ksiąg, zrozumieć ich miejsce w historii zbawienia i umieć ukazać ich aktualność dla współczesnego człowieka.

Wymagania:

Alumn powinien przeczytać wszystkie omawiane księgi i opracować na piśmie wyznaczony temat z zakresu problematyki ksiąg.

egzegeza wyznaczonych tekstów ustny

Opis przedmiotu:

Wymagania:

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Opis przedmiotu:

Aktywny udział w zajęciach.

2.

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: Wykład + ćwiczenia:

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa:

1. Wstępy do Starego Testamentu, Peter, Łach, Stachowiak, Brzegowy, Tyloch. 2. Komentarze serii KUL-owskiej. 3. Frankowski J. (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. 4. Brown R. E. (red.), Katolicki Komentarz Biblijny. 67


5. Farmer W. R. (red.), Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek.

HOMILETYKA

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład:

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

Cele dydaktyczne:

Wymagania:

Literatura:

ks. dr hab. Leszek Szewczyk obligatoryjny rocznik IV 14 – I semestr 14 – II semestr

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

pisemne Homiletyka fundamentalna: 1. Teologia Słowa Bożego (Słowo Boże w Piśmie Świętym, zbawcza moc Słowa Bożego, słowo i sakrament). 2. Teologia przepowiadania słowa Bożego (natura kościelnego przepowiadania, elementy konstytutywne przepowiadania: cel, podmiot, przedmiot, adresaci). 3. Podstawowe typy przepowiadania (misyjne, katechetyczne, homilijne). 4. Historia kaznodziejstwa: a. Przepowiadanie apostolskie; b. Przepowiadanie w okresie patrystycznym; c. Przepowiadanie w średniowieczu; d. Przepowiadanie w okresie renesansu, oświecenia i romantyzmu; e. Przepowiadanie w XIX i XX wieku. 5. Wielcy kaznodzieje franciszkańscy. Homiletyka materialna: 1. Pismo Święte podstawowym źródłem przepowiadania. 2. Podstawowe treści kerygmatu biblijnego. 3. Refleksja teologiczna w służbie kaznodziejstwa (chrystocentryczny, eklezjalny i eschatologiczny wymiar przepowiadania). 4. Elementy moralne w przepowiadaniu. 5. Elementy liturgiczne - mistagogiczne w przepowiadaniu (teksty, znaki, gesty liturgiczne). 6. Elementy współczesnej kultury w przepowiadaniu (egzystencjalny i personalistyczny wymiar przepowiadania). Alumn przez wykłady i ćwiczenia praktyczne powinien przygotować się do należytego głoszenia słowa Bożego. Homiletyka w czasie IV roku studiów od strony teoretycznej ma ukazać rolę słowa Bożego w realizacji dziejów zbawienia, zobrazować kierunki rozwojowe kaznodziejstwa w dotychczasowej historii Kościoła oraz wskazać na zasadnicze treści przepowiadania kaznodziejskiego. Alumn powinien na bieżąco przyswajać wiedzę przekazywaną w czasie wykładów oraz śledzić literaturę teologicznohomiletyczną. 1. Müller K., Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003. 2. Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, t. 1-3. 3. Schwarz A., Jak pracować nad kazaniem, Warszawa 1993. 68

ks. dr Andrzej Kołek obligatoryjny rocznik V 28 – I semestr 28 – II semestr ustne lub pisemne Proces tworzenia kazania (homilii): 1. Praca nad tekstem biblijnym i liturgicznym od tekstu do homilii (kazania). 2. Metoda medytacji antropologicznej i homiletycznej (styk Słowa Bożego z konkretnym życiem kaznodziei oraz słuchacza). 3. Samodzielna, krytyczna analiza kazań. 4. Sposób doboru i ocena tworzywa kaznodziejskiego. 5. Samodzielne przygotowywanie i wygłoszenie kazań. Homiletyka formalna: Retoryczny wymiar przepowiadania (kompozycja, język, styl, przyswajanie pamięciowe, wygłaszanie, dialog homiletyczny). Semestr II: W ramach ćwiczeń studenci przygotowują, wygłaszają i oceniają homilie niedzielne.

Cele dydaktyczne:

Alumn powinien przyswoić sobie umiejętność poprawnego przygotowania homilii, wykorzystując dotychczas zdobyte wiadomości, zwłaszcza z zakresu egzegezy biblijnej, teologii liturgii oraz homiletyki fundamentalnej i materialnej. Powinien także przeprowadzić krytyczną analizę homilii. W dalszej części prowadzone zajęcia powinny przybliżyć alumnom podstawowe wiadomości dotyczące strony formalnej kazania. Prowadzone ćwiczenia miałyby zweryfikować umiejętność stosowania poznanych zasad w praktyce przez przygotowanie i wygłoszenie homilii niedzielnych i homilii na dzień powszedni.

Wymagania:

Alumn powinien na bieżąco przyswajać wiedzę przekazywaną na wykładach, śledzić literaturę teologiczno-homiletyczną oraz systematycznie tworzyć jednostki przepowiadania w wyżej podanym zakresie.

Literatura:

KATECHETYKA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład:

1. 2. 3. 4.

Brzozowski M., Nadolski B. Homilia. EK t. 6 kol. 1175-1179. Müller K., Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003. Siwek G., Przepowiadać skuteczniej, Kraków 1992. Zerfass R., Od perykopy do homilii, Kraków 1995.

ks. dr Marceli Cogiel obligatoryjny rocznik IV, V Rok IV 14 – I semestr 14 – II semestr Rok V 14 – I semestr 14 – II semestr 69


Forma zaliczenia: zaliczenie: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

IV rok: Zagadnienia z zakresu katechezy i katechetyki fundamentalnej oraz dydaktyki katechetycznej ogólnej. Regulacje prawne w katechezie szkolnej, wymogi pastoralne katechezy parafialnej oraz tożsamość katechety, prawa i obowiązki nauczyciela. V rok: Zagadnienia z zakresu katechetyki materialnej; Pismo św. i liturgia w katechezie, wymiar eklezjalny w katechezie, wychowanie moralne; formy duszpasterstwa katechetycznego w parafii. Katechetyka szczegółowa, katecheza dorosłych i specjalna.

Cele dydaktyczne: IV rok: Alumn IV roku zna etapy rozwoju myśli katechetycznej w ciągu wieków, rozumie współczesny model katechezy w świetle dokumentów kościelnych po VS oraz status katechezy w polskiej szkole. V rok: Alumn V roku potrafi opracować scenariusze katechez i przeprowadzić zajęcia katechetyczne na poszczególnych poziomach nauczania religii dzieci i młodzieży oraz katechezy dorosłych; posiadł znajomość prawa oświatowego katechetycznego, orientuje się w programach katechetycznych na stan aktualny. Wymagania:

4. Słatwińska H., red. W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych, Lublin 2006. 5. J. Kochel, Zb. Marek. Pedagogia biblijna w katechezie. Kraków 2012.

po I semestrze po II semestrze

Alumn powinien napisać konspekty na poszczególne poziomy katechezy, przestudiować dyrektorium katechetyczne i podstawę programową oraz wskazane pozycje z literatury podstawowej, a także brać aktywny udział w konwersacji w czasie wykładów.

Literatura podstawowa: IV rok: 1. Stala J., Historia katechezy. Katechetyka fundamentalna, Tarnów, 2003. 2. Bałoniak A., Szpet J., Między tradycją a współczesnością, Poznań 2008. 3. Kiciński A., Red. Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, Poznań 2007. 4. Rada Szkół Katolickich. Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania. Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2010. 5. R. Adamek. M. Palka – Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 19945-1990, Katowice 2012. V rok: 1. Stala J., Katechetyka szczegółowa. Katechetyka materialna, Tarnów. 2. Klich A. E., Pismo święte w polskiej katechezie posoborowej, Kraków 2005. 3. Łuszczak G., Środki dydaktyczne w katechetycznym procesie nauczania – uczenia się, Kraków 2005. 70

KIEROWNICTWO DUCHOWE Wykładowca: Studenci: Przedmiot: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: egzamin:

o. dr Syrach Janicki OFM rocznik III, IV i V fakultatywny

Opis przedmiotu:

Traktat o kierownictwie duchowym obejmuje następującą tematykę:  wyjaśnienie pojęcia kierownictwa duchowego  podstawy teologiczne, psychologiczne i prawne kierownictwa duchowego  figura kierownika duchowego  podmiot kierownictwa duchowego  dialog w kierownictwie duchowym  rozeznanie w kierownictwie duchowym  kierownictwo duchowe poszczególnych stanów.

Cele dydaktyczne:

Alumn poznaje podstawowe pojęcia w kierownictwa duchowego oraz nauka jego praktyki.

Wymagania:

Alumn powinien uczestniczyć wyznaczoną lekturę.

Literatura podstawowa:

28 – I semestr ustny

w

wykładach.

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: egzamin: Opis przedmiotu:

Przeczytać

1. Augustyn J.; Kołacz J., Sztuka kierownictwa Duchowego, Kraków 2007. 2. Gogola J., Kierownictwo duchowe, Kraków 1999. 3. Louf A., Towarzyszenie duchowe, tłum. L. Rutkowska, Kraków 1991. 4. Sammut J., La direzione spirituale nella vita e nella attività apostolica dei frati minori, Malta 1989. 5. Weron E., Kierownictwo duchowe, Pallotinum 1983.

LEKTORAT JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: lektorat:

dziedzinie

o. dr Ambroży Szajda OFM obligatoryjny roczniki III, IV 28 – I semestr 28 – II semestr po I i II semestrze ustny po II semestrze IV roku (całość materiału). patrz: filozofia

71


LEKTORAT JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: lektorat:

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: egzamin: Opis przedmiotu:

LITURGIKA

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład:

Forma zaliczenia: zaliczenie: zaliczenie z oceną: egzamin ustny: Opis przedmiotu:

Cele dydaktyczne:

Wymagania:

patrz: filozofia obligatoryjny rocznik III

28 – I semestr 28 – II semestr po I semestrze ustny po II semestrze, obejmujący materiał z 3 lat. patrz: filozofia

ks. dr Andrzej Hoinkis obligatoryjny rocznik III, IV i V 14 – I semestr 14 – II semestr po I semestrze po II semestrze po II semestrze V roku z całości materiału. Treść przedmiotu obejmuje: Rok III: Heortologia, Rok liturgiczny, istota i teologia niedzieli oraz poszczególnych okresów liturgicznych. Rok IV: Misterium Eucharystii, rozwój liturgii Mszy św., udział wiernych, podstawowe założenia soborowej odnowy liturgicznej i pobożności eucharystycznej, integralna wizja teologiczna Eucharystii (pamiątka, ofiara, uczta), struktura Mszy św., różne formy sprawowania Eucharystii, kult eucharystyczny poza Mszą św. Rok V: Sakramenty święte oraz sakramentalia z dokładnym ich omówieniem (historia, teologia i praktyka). Alumn potrafi: Rok III: Określić czym jest rok liturgiczny, podzielić go, wyróżnić najważniejsze okresy, omówić teologię i praktykę świętowania niedzieli, uroczystości i poszczególnych okresów liturgicznych. Rok IV: Przestawić historię i teologię Eucharystii, dokonać wyboru formularza mszalnego, czytań i innych tekstów związanych z Eucharystią i jej kultem oraz samodzielnie opracować teksty komentarzy i innych elementów fakultatywnych. Rok V: Przedstawić zagadnienia dotyczące sakramentów i sakramentaliów pod względem historycznym i teologicznym, omówić ich celebrację.

72

Alumn powinien: Rok III: Przeczytać „Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza” - do końca I semestru. Przeczytać list apostolski Jana Pawła II „Dies Domini” – do końca II semestru. Oddać pracę roczną wg ustalonej listy tematów. Rok IV: Przeczytać „Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego” (polskie tłumaczenie z 2003 r.) oraz „Wskazania Episkopatu Polski” i „Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do II wydania wzorcowego lekcjonarza mszalnego (1981)” - do końca I semestru. Przeczytać encyklikę Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia " (17 kwietnia 2003) oraz instrukcję Kongregacji ds. KBiDS „Redemptionis Sacramentum” - do końca II semestru. Oddać pracę roczną wg ustalonej listy tematów. Rok V: Przeczytać wprowadzenia teologiczno-pastoralne i księgi obrzędów poszczególnych sakramentów oraz Obrzędy błogosławieństw – na bieżąco podczas omawiania poszczególnych sakramentów czy sakramentaliów. Oddać pracę roczną wg ustalonej listy tematów.

Literatura podstawowa: Rok III: 1. 2. 3. 4. Rok IV: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. Rok V: 1. 2.

3. 4.

Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. [66]-[74]. Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini (z 31 maja 1998). Nadolski B., Liturgika, t II. Liturgia i czas, Poznań 1991. Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 595-723. Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986. Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Poznań 1998. Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1985. Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharystia (z 17 kwietnia 2003). Kongregacja ds. KBiDS, Instrukcja „Redemptionis Sacramentum" (z 25 marca 2004). Nadolski B., Liturgika, t. IV. Eucharystia, Poznań 1992. Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 275-400. „To czyńcie na moją pamiątkę”. Eucharystia w dokumentach Kościoła, oprac. J. Miazek, Warszawa 1987. Msza święta, red. W. Świerzawski (Misterium Christi, 3), Kraków 1992. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów polskich, wyd. 3, Katowice 1987-. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych: dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988-. Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2, Katowice 1994-. Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2, Katowice 1996. 73


5. 6. 7.

8. 9. 10.

11. 12.

13. 14.

15.

16.

17. 18. 19.

MISJOLOGIA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

Nabożeństwa pokutne, 2 tomy, opr. Eugeniusz Piotrowski, Sandomierz 1997. Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, wyd. 2, Katowice 1993. Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II, wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, wyd. 2, Katowice 1999. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 3, Katowice 1996. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994-. Agenda liturgiczna Diecezji Opolskiej Nabożeństwa, poświęcenia i błogosławieństwa, wydanie studyjne, Opole 1981. Nabożeństwa Diecezji Katowickiej. Agenda liturgiczna, Katowice 1987-. (obecnie: wyd. 2, Katowice 2005). Agenda liturgiczna. Procesja na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Nabożeństwa eucharystyczne, Katowice 2008. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów polskich, wyd. 2, Katowice 1991. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza. Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II, Katowice 2001-. Obrzędy konsekracji dziewic. Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II, Katowice 2001. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Rytuał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Jana Pawła II, Katowice 2002. Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 19661993, oprać. Cz. Krakowiak, L Adamowicz, Lublin 1994. Nadolski B., Liturgika, t III. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Poznań 1991. Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 401-515.

Wymagania:

Zainteresowanie tematyką

Cele dydaktyczne:

Zapoznanie z nauką o misjach i najważniejszymi problemami ewangelizacji

Literatura podstawowa:

MUZYKA KOŚCIELNA Wykładowca:

Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny: zaliczenie z oceną:

14 – I semestr 14 – II semestr I semestr II semestr - test pisemny oraz egzamin praktyczny

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi: Rok III: - opisać i rozpoznać najważniejsze formy chorałowe, - poprawnie wykonać śpiew Alleluja z wersetem, - wykonać wybrane śpiewy gregoriańskie, - opisać początki wielogłosowości, - właściwie korzystać z aparatu głosowego. Rok IV: - wykonać poznane śpiewy pogrzebowe, - właściwie dobrać śpiewy do liturgii, - samodzielnie zapoznać się z prostym śpiewem monodycznym, - nauczyć prostej pieśni lud zgromadzony w kościele, - właściwie korzystać z aparatu głosowego. Rok V: - wykonać śpiewy diakona podczas liturgii, - samodzielnie zapoznać się z prostym śpiewem monodycznym, - prawidłowo korzystać z aparatu głosowego.

Wymagania:

74

mgr lic. Adam Szeliga – IV rok o. mgr lic. Robert Makulski OFM – III, V rok obligatoryjny rocznik III, IV i V

Zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z muzyki i śpiewu oraz zdobycie umiejętności praktycznego ich zastosowania. Przyswojenie możliwie szerokiego repertuaru śpiewów wykonywanych przy sprawowaniu liturgii będzie pomocne w godnym sprawowaniu świętych obrzędów. Wiadomości z dziedziny kultury muzycznej mają pomóc w wyrobieniu smaku estetycznego i wzbudzeniu zainteresowań muzyką klasyczną.

28 – I semestr

Wykład przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: Definicja misji. Powstanie i rozwój misjologii. Teologiczne uzasadnienie misji. Historyczny rozwój misji. Misjografia. Udział całego Ludu Bożego. Inkulturacja. Dialog a misje. Wybrane zagadnienia z praktyki misyjnej

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (1990). Górski J., Nowy paradygmat misji, Warszawa 2006. Luzbetak L.J., Kościół a kultury, Warszawa 1998. Muller K., Teologia misji. Wprowadzenie, Warszawa 1989. Bosch D.J., Oblicza misji chrześcijańskiej, Katowice 2010

Opis przedmiotu:

ks. prof. dr hab. Jan Górski obligatoryjny rocznik III, IV, V

ustne

1. 2. 3. 4. 5.

Alumn powinien zapoznać się z: Rok III: - formami monodycznej muzyki liturgicznej (hymny, sekwencje), - początkami wielogłosowości (Szkoła St. Martial), - rysem historycznym kościelnej muzyki wielogłosowej, - wybranym na dany semestr repertuarem, 75

tropy,


- zasadami emisji głosu. Rok IV: - wybranymi śpiewami związanymi z obrzędem pogrzebu, - najważniejszymi dokumentami dotyczącymi muzyki w liturgii, - wykonawcami muzyki liturgicznej (schola, kantor, psałterzysta). Rok V: - wybranymi śpiewami chorałowymi, - formami monodycznej muzyki liturgicznej (Hymny, tropy, sekwencje), - śpiewem liturgicznym diakona (recytatywy, dialogi i aklamacje), - wybranymi zagadnieniami z instrumentoznawstwa (V), - budową i funkcją organów. Literatura podstawowa:

ĆWICZENIA Z MUZYKI Wykładowca: Studenci: Wymiar godzin: ćwiczenia: Opis przedmiotu:

1. Gaudeamus, oprac. Wiesław Kądzielą, Warszawa 2005. 2. Lissa Z., Zarys nauki o muzyce, Kraków 1987. 3. Sunol G. M., Zasady śpiewu gregoriańskiego, tł. M. Koziura, Poznań 1957. 4. Uwielbiajmy Pana. Śpiewy międzylekcyjne i modlitwy wiernych, oprać. M. L. Gałuszka, Kraków 1991. 5. Wesołowski F., Zasady muzyki, Kraków 1971. 6. Zielińska H., Kształcenie głosu, Lublin 1996.

o. mgr lic. Robert Makulski OFM s. mgr M. Benigna Tkocz rocznik III, IV i V

4. Katolicka Nauka Społeczna, Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fel, Katowice 2003. 5. Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego, Społeczne dokumenty episkopatu, Lublin 2002. 6. Mazurek F. J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001. 7. Höffner J., Chrześcijańska nauka społeczna, Kraków. 8. Majka J., Katolicka Nauka Społeczna, Studium historycznodoktrynalne, Rzym 1986. 9. Luibier P. de, Myśl społeczna Kościoła Katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa-Kraków 1988. 10. Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, red. Radwan M., Dyczewski L., Stanowski A., Rzym-Lublin 1987.

PEDAGOGIKA

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: Wykłady i ćwiczenia: Forma zaliczenia:

Pedagogika jako dyscyplina zajmująca się wychowaniem i kształceniem oraz jako teoria wychowania: podstawowe kategorie pedagogiki, antropologiczne podstawy wychowania; znaczenie aksjologii i teleologii w wychowaniu; wybrane aspekty historii wychowania i myśli pedagogicznej; cechy charakterystyczne wybranych prądów i kierunków pedagogicznych; struktura procesu wychowawczego; koncepcja procesu wychowawczego rozwoju człowieka wg S. Kunowskiego; podstawy wychowania w inspiracji chrześcijańskiej (podstawy biblijne, dokumenty Kościoła, elementy wychowania religijnego); dziedziny wychowania; środowiska wychowawcze; elementy pedeutologii.

Cele dydaktyczne:

Alumn posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki rodziny, pedeutologii oraz historii wychowania i myśli pedagogicznej. Potrafi krytycznie ocenić współczesne teorie pedagogiczne; przeprowadzić analizę i ocenę zjawisk (występujących w rodzinie, szkole i grupach społecznych), wymagających wsparcia w zakresie wychowania. Zna podstawy wychowania w inspiracji chrześcijańskiej. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Systematyczne opracowanie zdanych tematów.

patrz: filozofia

Forma zaliczenia: egzamin: Opis przedmiotu:

o. dr August Smyczek OFM obligatoryjny rocznik III i IV 28 – I semestr 28 – II semestr pisemny po III semestrze Zagadnienia wstępne – społeczny wymiar pierwotnego orędzia chrześcijańskiego; zagadnienia metodologiczne; historia katolicyzmu społecznego (tzw. kwestia społeczna); człowiek w społeczeństwie; wspólnota rodzinna; państwo (koncepcje i modele państw); partie polityczne; ustroje polityczne; mass media; elementarne zagadnienia z zakresu ekonomii.

Cele dydaktyczne:

Alumni powinni posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu KNS.

Wymagania:

Lektura literatury pomocniczej.

Literatura podstawowa: 1. Skrzeszewski C., Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994. 2. Czuma Ł., Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1993. 3. Mazur J., Katolicka Nauka Społeczna, Kraków 1992. 76

28 – I semestr Zaliczenie z oceną. Kolokwium z zagadnień przedstawionych podczas wykładów i poszerzonych o lekturę wskazanej literatury przedmiotu, oraz tematów opracowanych podczas ćwiczeń.

Opis przedmiotu:

14 – I semestr 14 – II semestr

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład:

dr Mariola Kozubek obligatoryjny rocznik: III

Wymagania: Literatura podstawowa:

1. Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005. 2. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2000. 3. Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Kraków 2002. 4. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. 5. Pedagogika: podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003. 77


6. Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999. 7. Pius XI, encyklika „O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży”.

PRAWO KANONICZNE Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład:

Forma zaliczenia: zaliczenie: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

o. dr Ezdrasz Biesok OFM obligatoryjny rocznik: III, IV i V

Rok III 14 – 14 – Rok IV, V 14 – 14 –

Cele dydaktyczne:

Po ukończeniu kursu alumn potrafi nauczać wiernych o prawach regulujących zawieranie małżeństwa, pracować w kancelarii parafialnej i służyć ogólną poradą prawną w sprawach o nieważność małżeństwa.

Wymagania:

Alumn powinien studiować prawo małżeńskie na podstawie KPK oraz komentarzy do niego i wskazanych publikacji.

Literatura podstawowa: 1. ks. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III. Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996. 2. M. A. Żurowski SJ, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Stan prawny po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego w 1983 r. 3. Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej. Materiały I Międzynarodowego Sympozjum Prawa Kanonicznego - zorganizowanego przez Katedrę Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu 16 X 1996, red. Bronisław Wenanty Zubert OFM, Sympozja 30, Opole 1998, ss. 163 + 2 nlb. 4. B. W. Zubert OFM, Error in persona et error in qualitate personae, Kościół i prawo, t. 13, Lublin 1998, s. 261-281. 5. Inne publikacje wskazane na bieżąco przez profesora.

I semestr II semestr I semestr II semester

po I semestrze ustne po II semestrze

Rok III Wykład „Normy ogólne” – I księga Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. przedstawia podstawowe pojęcia, zasady i normy prawa kanonicznego. Do głównych zagadnień należy tu: zarys teologii prawa, kanony wstępne, ustawy kościelne, zwyczaj prawny, dekrety ogólne i inne akty normatywne, szczególnie akty administracyjne, osoby fizyczne i prawne, czynności prawne, władza rządzenia, urzędy kościelne, przedawnienie i obliczanie czasu. Rok IV, V Wykład obejmować będzie analizę Księgi II KPK „Lud Boży” z uwzględnieniem I cz. odnoszącej się do wiernych oraz II cz. odnoszącej się do Hierarchicznego ustroju Kościoła. Następnie analizowana będzie Księga V KPK „Dobra doczesne Kościoła”.

Cele dydaktyczne:

Alumn powinien zrozumieć prawa Kościoła interpretować normy prawa kanonicznego.

Literatura podstawowa:

Kodeks Prawa Kanonicznego

i

TECHNIKA KANCELARYJNA Wykładowca:

Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: Wykład + ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny:

Forma zaliczenia: zaliczenie: egzamin:

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi wypełnić wszystkie formularze kancelaryjne zgodnie z prawem kanonicznym; powinien umieć przygotować pisma do Kurii Diecezjalnej dotyczące np. dyspensy od formy kanonicznej czy zgody na chrzest osoby dorosłej. Alumn winien posiadać bardzo dobrą orientację w księgach parafialnych. Musi też pamiętać, że nasze parafie znajdują się na terenie różnych diecezji, stąd potrzeba konsultacji z proboszczem miejsca.

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego. 2. Ks. P. Kroczek, S. Lubaszka, Podręcznik kancelaryjny, Bielsko Biała, 2006.

Opis przedmiotu:

o. prof. dr hab. dr h. c. Wenanty Zubert OFM obligatoryjny rocznik: IV i V

po I semestrze ustny po II semestrze Całość kanonicznego prawa małżeńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wad zgody małżeńskiej.

78

po I semestrze Czym jest kancelaria parafialna; postawa i zachowanie w kancelarii; pomieszczenia kancelaryjne; kancelaryjna obsługa sakramentów świętych – omówienie zgłoszeń do chrztu, protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa, przyjęcie pogrzebu itp.

umiejętnie

14 – I semestr 14 – II semestr

14 - I semestr

Opis przedmiotu:

PRAWO KANONICZNE – MAŁŻEŃSKIE Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład:

o. dr Ezdrasz Biesok OFM o. mgr lic. Alan Rusek (ćwiczenia) obligatoryjny rocznik V

TEOLOGIA DOGMATYCZNA Wykładowca:

Przedmiot: Studenci:

o. dr Wit Chlondowski OFM (I semestr) ks. dr Marek Spyra (II semestr) obligatoryjny rocznik: III, IV, V 79


Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: egzamin: Opis przedmiotu:

Cele dydaktyczne:

Wymagania:

Literatura podstawowa:

15. Schillebeeckx Edward, Chrystus sakrament spotkania z Bogiem, Znak, 1966. 16. Schneider Theodor, Znaki bliskości Boga, Wrocław, 1995. 17. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna.

42 – I semestr – Eschatologia, Mariologia 42 – II semestr –Sakramentologia: ogólna i szczegółowa ustne I i II semestr ustny I i II semestr

TEOLOGIA DUCHOWOŚCI

Semestr I: Eschatologia: Poznanie nauczania Kościoła z zakresu Traktatu o Eschatologii; historia doktryny. Mariologia: Poznanie nauki Kościoła z zakresu Traktatu o Maryi; historii mariologii, dogmatów maryjnych i pobożności maryjnej. Semestr II: Sakramentologia ogólna: Antropologia znaku. Chrystus jako znak zbawienia – prasakrament. Skąd sakramenty w Kościele? Jezus Chrystus ustanawia siedem sakramentów w Kościele. Dogmat o sakramentach. Sakramentologia szczegółowa: Opis każdego sakramentu. Semestr I: Poznanie nauki wiary i pobożności Kościoła z w/w przedmiotów. Semestr II: Znajomość dogmatu o sakramentach. Cel i sens sakramentów. Teologia działania sakramentalnego Kościoła. Semestr I: Przeczytać: KKK; KK VIII. Semestr II: Znajomość dogmatu. Znajomość poszczególnych sakramentach. 1. 2. 3. 4. 5.

historii

dogmatu

o

Vaticanum II: KL rozdz. III; KK, 11. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1076 – 1690. Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, 2007. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 2003. Historia dogmatu, red. Bernard Sesbouë, część III - Znaki zbawienia, Kraków. 6. Koch Gűnter, Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, Podręcznik Teologii Dogmatycznej, red. Wolfganga Beinerta, traktat X, Kraków. 7. Blaza Marek SJ, Kowalczyk Dariusz SJ, Traktat o sakramentach, Dogmatyka, tom 5, Warszawa, Biblioteka Więzi. 8. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, PSP XXII, ATK 1979. 9. Congar Yves, Kościół jako sakrament zbawienia, PAX, 1980. 10. Koch Gunter, Sakramentologia Zbawienie przez sakramenty, Wydawnictwo m 1999. 11. Moysa Stefan, Słowo zbawienia, Znak, 1974. 12. Napiórkowski Stanisław, Z Chrystusem w znakach, Lublin, 1984. 13. Rahner Karl, Sakramenty Kościoła, WAM, 1997. 14. Różycki Ignacy, Podstawy sakramentologii, Kraków, 1970. 80

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład:

Forma zaliczenia: egzamin:

o. dr Syrach Janicki OFM obligatoryjny rocznik V

14 – I semestr 14 – II semestr ustny

Opis przedmiotu:

traktat z teologii duchowości obejmuje następującą tematykę: - wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu teologii duchowości, - przedmiot materialny i formalny teologii duchowości, - zarys historii teologii duchowości, - teologia modlitwy, - pojęcie doskonałości, - ascetyka i mistyka, - rozwój w życiu wewnętrznym, - przeszkody w dążeniu do doskonałości, - współczesne tendencje w teologii duchowości.

Cele dydaktyczne:

Alumn powinien zyskać jasne pojęcia dotyczące celu, środków i przeszkód w życiu duchowym.

Wymagania:

Alumn powinien uczestniczyć wyznaczoną lekturę.

Literatura podstawowa:

1. 2. 3. 4.

Wymiar godzin: wykład:

Forma zaliczenia: egzamin ustny: egzamin ustny: zaliczenie z oceną: egzamin ustny:

wykładach.

o. dr Tacjan Wójciak OFM obligatoryjny rocznik III - Teologia moralna fundamentalna rocznik IV i V - Teologia moralna szczegółowa

28 28 42 28

Przeczytać

Gogola J.W. OCD, Teologia komunii z Bogiem. Weismayer J., Pełnia życia. Bernard C. CSSR, Wprowadzenie do teologii duchowości. Garrigou-Lagrange R. OP, Trzy okresy życia duchowego.

TEOLOGIA MORALNA FUNDAMENTALNA TEOLOGIA MORALNA SZCZEGÓŁOWA Wykładowca: Przedmiot: Studenci:

w

– – – –

I semestr (III) II semestr (III) I semestr (IV, V) II semestr (IV, V)

Rok III po I i II semestrze Rok IV, V po I semestrze po II semestrze po II semestrze 81


Opis przedmiotu:

Cele dydaktyczne:

Wymagania:

Rok III Zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Częstochowa 1999 s. 176-177. Rok IV i V Zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Częstochowa 1999 s. 177-178.

Rok III Zapoznanie alumna z podstawami teologii moralnej (definicja, kwestie metodologiczne oraz historia). Następnie omówienie szerokiego spektrum problematyki ludzkiej moralności (kryteria oceny ludzkiego postępowania, problematyka sumienia, hamartiologia i aretologia). Rok IV i V Prezentacja ważniejszych zagadnień związanych z postawą chrześcijanina we współczesnym świecie. Omówienie problematyki ludzkiej płciowości oraz teologiczno-moralnych zasad poszanowania zdrowia i życia ludzkiego.

Rok III Alumn powinien: aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz sukcesywne przyswajać sobie wiedzę zdobytą na wykładach. Rok IV i V Alumn powinien: aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz sukcesywne przyswajać sobie wiedzę zdobytą na wykładach oraz zdobyć zaliczenia (II semestr).

Literatura podstawowa: Teologia moralna fundamentalna: 1. Merino E. C., de Haro R. G., Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2000. 1. Kokoszka J., Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1992. 2. Pinckaers S. T., Źródła moralności chrześcijańskiej, Poznań 1994. 3. Piegsa J., Człowiek – istota moralna. Teologia moralna fundamentalna. T. 1, Opole 2002. 4. Pryszmont J., Historia teologii moralnej, Warszawa 1987. 5. Polak W., Powołani w Chrystusie, Gniezno 1996. 6. Perz Z., Actus humanus. Teologiczne aspekty działania moralnego, Warszawa 1999. Teologia moralna szczegółowa: 1. Nuovo Dizionario di Teologia Morale. Red. F. Compagnoni. Milano 1990. 2. Słownik nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005. 3. Piegsa J., „Człowiek – istota moralna. Religijne podstawy moralności. Wiara – nadzieja - miłość”. T. II. Opole 2002 4. Laun A., Współczesne zagadnienia teologii moralnej. T. I-II. Kraków 2001. 5. Jan Paweł II, Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Kraków 1999.

82

6. Olejnik S., Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna. Podstawowe ukierunkowanie życia chrześcijańskiego, T. IV. Warszawa 1988. 7. Polak W., Życie w Chrystusie. Teologalny wymiar życia moralnego, Gniezno 1997.

TEOLOGIA PASTORALNA Wykładowca: Przedmiot: Studenci:

ks. dr Tadeusz Czakański obligatoryjny rocznik IV, V

Wymiar godzin: wykład: Rok IV 14 – I semestr 14 – II semestr Rok V 14 – I semestr 14 – II semester Forma zaliczenia: zaliczenie: ustne po I semestrze egzamin: ustny po II semestrze Opis przedmiotu:

Teologia pastoralna, czyli praktyczna, jest naukową refleksją o codziennym wzrastaniu Kościoła w mocy Ducha Świętego w kontekście historii; a więc o kościele jako „powszechnym sakramencie zbawienia”, jako znaku i żywym narzędziu zbawienia Jezusa Chrystusa, działającym przez słowo, sakramenty i posługę miłości.

Cele dydaktyczne:

Rok IV Alumn powinien znać zarówno historię jak i współczesne koncepcje teologii pastoralnej, potrafi uzasadnić zasadę formalną teologii pastoralnej i aplikować ją do wszystkich poczynań dusz-pasterskich mającej na celu urzeczywistnienie Kościoła jako wspólnoty, widzieć w koinonii zasadę życia kościoła w aspekcie wertykalnym, horyzontalnym i sakramentalnym. Rok V Alumn powinien widzieć w koinonii zasadę działania Kościoła, poznać prawa i formy nowej ewangelizacji.

Wymagania: Rok IV Alumn powinien prowadzić teczkę duszpasterską, przeczytać jeden z podręczników teologii pastoralnej, brać aktywny udział w wykładach. Rok V Alumn powinien prowadzić teczkę duszpasterską, zaznajomić się z podstawową literaturą dotyczącą nowej ewangelizacji, brać aktywny udział w wykładach. Literatura podstawowa: Rok IV 1. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. 2. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, 1994. 83


Rok V 1. Paweł IV, Evangelii nuntiandi. 2. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa.

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II – KRAKÓW Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia:

fakultatywny rocznik IV i V

28 – II semestr do ustalenia z wykładowcą

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II – KRAKÓW Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia:

DIAKONI DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻOWO-POWOŁANIOWE Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: ćwiczenia Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

o. dr Witosław Sztyk OFM fakultatywny rocznik VI

Opis przedmiotu:

Treść przedmiotu obejmuje: wprowadzenie w kwestie franciszkańskiego duszpasterstwa młodzieżowo-powołaniowego; prezentacja FCMP „Trzej Towarzysze”; wymiar praktyczny niektórych inicjatyw duszpasterskich młodzieżowopowołaniowych (przygotowanie, realizacja, ocena); kroki rozeznania powołania; prezentacja dzieła Pomoc Powołaniom oraz prowadzenie grupy ministranckiej.

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi: zaplanować i przeprowadzić dzień skupienia dla młodzieży; rozmawiać na tematy dotyczące powołania, współpracować z innymi pracownikami w duszpasterstwie oraz poprowadzić grupę ministrantów.

Wymagania:

Alumn powinien: aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach; przeczytać teksty dotyczące franciszkańskiego duszpasterstwa młodzieżowo-powołaniowego; uczestniczyć w jednej z form duszpasterskich organizowanych przez FCMP „Trzej Towarzysze” w Chorzowie; przygotować konspekt spotkania z ministrantami.

monograficzny rocznik IV i V

28 – II semestr do ustalenia z wykładowcą

Literatura podstawowa:

HOMILETYKA

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: egzamin: Opis przedmiotu:

84

6 – I semestr 6 – I semestr ustne

1. Kierunki Duszpasterstwa Powołaniowego „Przyjdźcie zobaczycie”, Zakon Braci Mniejszych, Rzym 2002.

a

ks. dr Andrzej Kołek obligatoryjny rocznik VI 14 – I semestr 14 – I semestr z ćwiczeń testowy, z wyznaczonej lektury i wykładów dotyczących homilii obrzędowych. Homiletyka szczegółowa: 1. Różnicowanie homilii ze względu na formę (monologowa, dialogiczna). 2. Różnicowanie homilii ze względu na okoliczności (chrzcielna, ślubna, pogrzebowa). 3. Różnicowanie homilii ze względu na wiek słuchaczy (dla dzieci, młodzieży, dorosłych). 4. Różnicowanie homilii ze względu na kontekst roku liturgicznego (homilie pasyjne, maryjne, hagiograficzne). 5. Różnicowanie homilii ze względu na sposób komunikacji (kazania wygłaszane w komunikacji bezpośredniej, kazania wygłaszane w mediach). 6. Koncepcja rekolekcji i misji parafialnych. 85


Ćwiczenia: W ramach ćwiczeń studenci przygotowują, wygłaszają i oceniają homilie obrzędowe (chrzcielne, ślubne, pogrzebowe) oraz przygotowują plan rekolekcji parafialnych. Cele dydaktyczne:

Wymagania:

Literatura podstawowa:

Alumn powinien przyswoić sobie umiejętność poprawnego przygotowania różnych typów homilii, różnicowanych podanymi wyżej uwarunkowaniami. Prowadzone ćwiczenia miałyby zweryfikować umiejętność stosowania poznanych zasad w praktyce przez przygotowanie i wygłoszenie homilii obrzędowych. Alumn powinien na bieżąco przyswajać wiedzę przekazywaną na wykładach, śledzić literaturę teologiczno-homiletyczną oraz systematycznie tworzyć jednostki przepowiadania w wyżej podanym zakresie. 1. 2. 3. 4.

KATECHETYKA

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: ćwiczenia: Forma zaliczenia: egzamin: Opis przedmiotu:

Cele dydaktyczne:

Wymagania: Literatura podstawowa:

Siwek G., Homilie obrzędowe, Kraków 1997. Staniek E., Z kaznodziejskiego warsztatu, Kraków 1997. Simon H., Przepowiadanie podczas chrztu, ślubu i pogrzebu. Studia Liturgiczno-Pastoralne (Opole) 1989, s. 215-229. Szewczyk L., Zrozpaczonym głosić nadzieję. Zdań kilka o homiliach pogrzebowych, w: Tenże (red.). Homilie pogrzebowe. Pomoce kaznodziejskie 3, Katowice 2004.

o. dr Witosław Sztyk OFM obligatoryjny rocznik VI 14 – I semestr 14 – I semestr średnia z ocen uzyskanych w ciągu semestru (testy) Zajęcia wykładowe i ćwiczenia dotyczą następujących treści: dydaktyka katechetyczna, katechetyka szczegółowa, regulacje prawne katechezy, awans zawodowy. Alumn potrafi: wykorzystać podstawowe założenia dydaktyki katechetycznej; dostosować treści i formę katechezy do wieku i poziomu uczniów; przedstawić status prawny nauczania religijnego w szkole oraz kwalifikacje nauczycieli religii; przygotować dokumentację awansu zawodowego.

LITURGIKA

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

ks. dr Andrzej Hoinkis obligatoryjny rocznik VI

Opis przedmiotu:

Treść przedmiotu obejmuje przedstawienie teoretyczne a następnie ćwiczenia praktyczne dotyczące sprawowania Mszy św., sprawowania sakramentów i sakramentaliów, sprawowania nabożeństw.

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi samodzielnie przygotować i sprawować wszystkie sakramenty, sakramentalia i nabożeństwa.

Wymagania:

Alumn powinien przeczytać OWMR, przygotować celebracje Mszy św., innych sakramentów i sakramentaliów (każdy alumn przygotowuje indywidualnie celebrację i ją przedstawia do końca grudnia).

Literatura podstawowa:

MUZYKA KOŚCIELNA

7. 8. 9.

Stala J. [pod red.], Dydaktyka katechezy, cz. I i II, Biblos, Tarnów 2004. Szpet J., Dydaktyka katechezy, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999. Stala J. [pod red.], Katechetyka szczegółowa, Biblos, Tarnów 2003. Chałupniak R., Kostorz J. ,Wybrane zagadnienia z katechetyki, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

86

ustne

1. 2. 3. 4.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Mszał Rzymski. Lekcjonarz mszalny. Instrukcja „Redemptionis sacramentum” – o tym co należy zachowywać a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią (25 marca 2004).

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: ćwiczenia: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

o. mgr lic. Robert Makulski OFM obligatoryjny rocznik VI

Opis przedmiotu:

Bezpośrednie przygotowanie do podjęcia posługi duszpasterskiej poprzez ćwiczenia z zakresu śpiewów mszalnych i poza mszalnych prezbitera. Wykłady uzupełnione o analizę prawodawstwa kościelnego dotyczącego muzyki w liturgii.

Cele dydaktyczne:

Alumn po ukończeniu kursu potrafi: - wykonać śpiewy celebransa, - samodzielnie zapoznać się z prostym śpiewem monodycznym, - prawidłowo korzystać z aparatu głosowego, - nauczyć prostej pieśni lud zgromadzony w kościele.

Wymagania:

Alumn powinien zapoznać się z: - wybranymi śpiewami chorałowymi, - formami monodycznej muzyki liturgicznej (hymny, tropy, sekwencje), - śpiewem liturgicznym celebransa (recytatywy, dialogi i aklamacje), - metodą nauczania śpiewu.

Aktywny udział w zajęciach. 6.

28 – I semestr

Literatura podstawowa:

28 – I semestr ustne z zakresu części praktycznej

patrz: filozofia

87


PEDAGOGIKA I KATECHEZA SPECJALNA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: ćwiczenia: Forma zaliczenia: egzamin: Opis przedmiotu:

Problem skrupulanctwa – istota problemu, cechy religijności skrupulanta. Pomoc pastoralna dla skrupulantów; Zdrowie psychiczne a choroba.

o. dr Witosław Sztyk OFM obligatoryjny rocznik VI

14 – I semestr 14 – I semestr

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi: Wykazać się wiedzą z danej dziedziny, zastosować wiedzę do praktycznego rozróżnienia między normą a zaburzeniem, nabyć umiejętność ogólnego rozpoznania problemów i poznać formy pomocy, jakiej może udzielić w ramach swej posługi pastoralnej.

Wymagania:

Alumn powinien: Przeczytać wybrane artykuły, znać literaturę przedstawić wybrane tezy na egzaminie.

średnia z ocen uzyskanych w ciągu semestru (testy) Zajęcia wykładowe i ćwiczenia dotyczą następujących treści: oligofrenopedagogika i oligokatecheza, tyflopedagogika i tyflokatechetyka, surdopedagogika i surdokatecheza, pedagogika korekcyjno-kompensacyjna, katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, katecheza osób nieprzystosowanych społecznie.

przedmiotu,

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi: wymienić i scharakteryzować podstawowe działy pedagogiki i katechezy specjalnej; wykorzystać podstawowe założenia dydaktyki specjalnej.

Forma zaliczenia:

Wymagania:

Aktywny udział w zajęciach.

Literatura podstawowa: 1. M. Szentmartoni. Psychologia pastoralna, Kraków 1995; 2. R. Vaughan, Poradnictwo pastoralne a zaburzenia osobowości, Kraków 2002. 3. E. Kennedy, S. Charles, Jak pomagać dobrą radą, Kraków 2010. 4. K. Grzywocz, Słuchanie w kierownictwie duchowym [w:] Życie duchowe 2004. 5. A. Wieja, Jak pomagać innym, Ustroń 2000. 6. M. E. Siegel, P. Donoghue, Sztuka słuchania, Kraków 2013.

Literatura podstawowa:

PRAWO WYZNANIOWE Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: egzamin: Opis przedmiotu:

1. Deutsch Smith D., Pedagogika specjalna t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 2. Stala J. [pod red.], Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Wydawnictwo JEDMOŚĆ, Kielce 2003. 3. Kiciński A., Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

o. dr Ezdrasz Biesok OFM obligatoryjny rocznik VI 14 – I semestr ustny Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia prawne z zakresu stosunku Kościół – Państwo zawarte w Konkordacie i Ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z dnia 17.05.1989 r.

PSYCHOLOGIA PASTORALNA Wykładowca: Studenci: Przedmiot: Wymiar godzin: wykład: ćwiczenia:

Opis przedmiotu:

dr Magdalena Kudełka-Lwowska rocznik VI obligatoryjny

TEOLOGIA BIBLIJNA Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

88

o. dr Lidian Strzeduła OFM obligatoryjny rocznik VI 28 – I semestr pisemne; końcowa praca semestralna na bazie wykładów i literatury przedmiotu.

Opis przedmiotu:

Prezentacja tajemnicy, osoby i misji Jezusa Chrystusa oraz jej osadzenie w planie historii zbawienia z zaznaczeniem jedności Starego i Nowego Testamentu.

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi zaprezentować wybrany, istotny aspekt tajemnicy Jezusa Chrystusa w nawiązaniu do Starego Testamentu.

Literatura podstawowa:

14 – I semestr 14 – I semestr Treść przedmiotu obejmuje: Tematykę przygotowującą do pracy pastoralnej w aspekcie psychologii grupy oraz psychologicznych mechanizmów działających w kontakcie indywidualnym. Poruszane tematy: Pomaganie osobom poprzez rozmowy indywidualne; Zasady i blokady w komunikacji; Zasady pracy z grupą; Czym jest poradnictwo pastoralne (counseling), etapy i cele; Pomoc osobie w stanach depresyjnych, etapy przeżywania straty i żałoby;

Egzamin ustny. Na zaliczenie ćwiczeń egzamin pisemny z ćwiczeniami na zastosowanie poznanych treści.

1. Harrington W., Teologia Biblijna, Warszawa 1977. 2. Langkammer H., Teologia Nowego Testamentu 1, Wrocław 1985. 3. Langkammer H., Teologia Nowego Testamentu 2, Wrocław 1984. 4. Schreiner J., Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1994.

TEOLOGIA DUCHOWOŚCI Wykładowca: Przedmiot: Studenci:

o. dr Syrach Janicki OFM obligatoryjny rocznik VI

89


Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną: Opis przedmiotu:

Cele dydaktyczne:

TEOLOGIA PASTORALNA

28 – I Semestr

zaliczenie z oceną: egzamin:

ustne lub pisemne

Opis przedmiotu:

Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999, s. 178-179.

Cele dydaktyczne:

Próba wszechstronnego zapoznania diakonów z szeroko rozumianą problematyką sprawowania sakramentu pojednania. Umiejętne wykorzystywanie nabytej wiedzy w trakcie studiów seminaryjnych w celu poprawnego sprawowania sakramentu pokuty.

Wymagania:

Alumn powinien znać dokumenty Kościoła w zakresie poruszanej problematyki. Sumienne przygotować się do zajęć praktycznych (ćwiczenia).

1. Ascetyczny i mistyczny aspekt doskonałości chrześcijańskiej 2. Natura chrześcijańskiej mistyki - Misterium - Korzenie mistyki chrześcijańskiej - Znaki rozpoznawcze mistyki chrześcijańskiej - Doświadczenie mistyczne 3. Modlitwa: - Natura i motywy modlitwy - Modlitwa ustawiczna - Człowiek modlący się i wyrazy modlitwy - Rodzaje modlitwy - Praktyka modlitwy i jej trudności - Medytacja - Kontemplacja 4. Proces mistycznego zjednoczenia się z Bogiem - Kontemplacja wlana - Życie mistyczne - Stopnie modlitwy - Oczyszczenie bierne 5. Zagadnienia szczegółowe Alumn powinien zyskać jasne pojęcia dotyczące celu, środków i przeszkód w życiu duchowym. ks. dr Tadeusz Czakański obligatoryjny rocznik VI

Literatura podstawowa:

ustne ustny

1. Dokumenty Kościoła dotyczące problematyki sprawowania sakramentu pokuty. 2. Płatek J. S., Sprawowanie sakramentu pokuty, Częstochowa 2001. 3. Witek S., Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988. 4. Marcol A., Pokuta i sakrament pokuty, Opole 1992. 5. Perz Z., (Red.) Grzech i nawrócenie, a sakrament pokuty, Warszawa 1999.

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI FILOZOFICZNE

o. dr Bronisław Gucwa OFM obligatoryjny rocznik VI

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład:

28 – I semestr ustne

Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: Forma zaliczenia: egzamin:

28 – I semestr

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną:

ustny

Opis przedmiotu:

Opis przedmiotu:

patrz: teologia

Cele dydaktyczne:

Alumn powinien poznać historie powstawania diecezji i parafii, współczesne modele parafii, posoborowe ruchy odnowy Kościoła, orientować się w zasadach duszpasterstwa ogólnego, specjalnego i specjalistycznego.

Zapoznanie alumnów z najnowszymi kierunkami filozoficznymi i światopoglądowymi: Neotomizm, Fenomenologia, Egzystencjalizm, Filozofia hermeneutyczna, Filozofia dialogu, Filozofie analityczne, Neomarksizm.

Cele dydaktyczne:

Alumn potrafi zrelacjonować poglądy współczesnych kierunków filozoficznych.

Wymagania:

Alumn powinien prowadzić „teczkę duszpasterską”, zaznajomić się z podstawową literaturą dotyczącą funkcjonowania parafii w duchu Sobory Watykańskiego II i uczestniczyć aktywnie w wykładach.

Literatura podstawowa:

1. Jan Paweł II, Christifideles laici. 2. Blachnicki F., Sympatycy czy chrześcijanie, Kraków 2003.

Literatura podstawowa:

1. Filozofia współczesna, Red. J. Tischner, Kraków 1989; 2. Gellner E., Uwodzicielski urok psychoanalizy czyli chytrość antyrozumu, przeł. Teresa Hołówka, Warszawa 1997; 3. Ingarden R., Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963; 4. Kępiński A., Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii, Warszawa 1978; 5. Kołakowski L., Horror metaphysicus, Warszawa 1990.

TEORIA I PRAKTYKA SPOWIEDZI Wykładowca: Przedmiot: Studenci: Wymiar godzin: wykład: ćwiczenia: Forma zaliczenia:

o. dr Tacjan Wójciak OFM obligatoryjny rocznik VI

42 – I semestr 14 – I semestr 90

podstawowych

91


Muzyka kościelna /I/ 6

92 Historia Kościoła 3 /I, II/ Historia Kościoła 3 /I, II/ Historia Kościoła 3 /I, II/

8.008.45 8.509.35 9.4010.25

15.45 – 16.30

Język angielski /konwersacje/ 4

14.00 – 15.30

Język angielski /I/ 4

15.35 – 17.05

Język polski /I, II, III/ 6

93

Ćwiczenia z muzyki 6 19.30 – 20.30 Język włoski /konwersacje/ 4 16.45 – 18.15 (dwie grupy)

15.45 – 16.30

Język angielski /konwersacje/ 4

14.00 – 15.30

Język angielski /I/ 4

Etyka /I, II/ 3

Etyka /I, II/ 3

ŚRODA

CZWARTEK

Teoria poznania /I, II/ 2

Teoria poznania /I, II/ 2

Teoria poznania /I, II/ 2

Teoria poznania /I, II/ 2

Teoria poznania /I, II/ 2

UWAGA: Zajęcia z Wprowadzenia w Chrześcijaństwo odbywają się w ramach postulatu w Kobylinie oraz w ramach nowicjatu w Miejskiej Górce.

Ćwiczenia z muzyki 3 19.30 – 20.30

Język angielski /II/ 6 15.45 – 17.15 Język włoski /I/ 4 15.15 – 16-45

Język włoski /II/ 4 13.15 – 14.45

Muzyka kościelna /I/ 6 Język łaciński /II/ 2

Muzyka kościelna /II/ 6 Język łaciński /I/ 2

Filozofia człowieka 1 /I, II/

Filozofia człowieka 1 /I, II/

WTOREK

FILOZOFIA II SEMESTR

CZWARTEK

Filozofia nauki /I, II/ 1 Religiologia /I, II/ 1

Filozofia nauki /I, II/ 1 Religiologia /I, II/ 1

Filozofia nauki /I, II/ 1 Religiologia /I, II/ 1

Filozofia nauki /I, II/ 1 Religiologia /I, II/ 1

Filozofia przyrody /I, II/ 1

PIĄTEK

Logika /I, II/ 2 Religiologia /I, II/ 2

Logika /I, II/ 2 Religiologia /I, II/ 2

Logika /I, II/ 2 Religiologia /I, II/ 2

Logika /I, II/ 2 Religiologia /I, II/ 2

Filozofia przyrody /I, II/ 2

PIĄTEK

Język rosyjski 6 17.45 – 19.15

Język francuski /konwersacje/ 6 15.00 – 17.30

Język polski /I, II, III/ 6 13.15 – 14.45

Historia filozofii /I, II/ 3

Język grecki /I/ 3 Język łaciński /II/ 2

Język grecki /II/ 3 Język łaciński /I/ 2

Historia filozofii /I, II/ 3

Historia filozofii /I, II/ 3

SOBOTA

Język grecki /II/ 3 Język łaciński /I/ 2

Język grecki /I/ 3 Język łaciński /II/ 2

Historia filozofii (ćw.) /I, II/ 3

Historia filozofii (w.) /I, II/ 3

Historia filozofii (w.) /I, II/ 3

SOBOTA

TEOLOGIA – I SEMESTR

Po południu

11.3012.15

Historia i geografia biblijna /I,II/ 3

PONIEDZIAŁEK

10.4011.25

Ćwiczenia z muzyki 6 19.30 – 20.30

Język angielski /II/ 6 15.30 – 17.00

17.15 – 18.45

Język rosyjski 6

Fonetyka pastoralna /I, II/ 6

Fonetyka pastoralna /I, II/ 6

Wstęp do filozofii /I/ 2 Patrologia /I, II/ 2

Wstęp do filozofii /I/ 2 Patrologia /I, II/ 2

Wstęp do filozofii /I/ 2 Patrologia /I, II/ 2

ŚRODA

Zajęcia z Wprowadzenia w Chrześcijaństwo odbywają się w ramach postulatu w Kobylinie oraz w ramach nowicjatu w Miejskiej Górce.

Ćwiczenia z muzyki 3 19.30 – 20.30

Język włoski /konwersacje/ 4 16.45 – 18.15 (dwie grupy)

Język francuski /konwersacje/ 6 15.35 – 17.05

GODZ.

UWAGA:

Po południu

Język włoski /I/ 4 15.15 – 16-45

Język włoski /II/ 4 13.15 – 14.45

Język łaciński /II/ 2

Historia i geografia biblijna /I,II/ 3

Historia Kościoła 3 /I, II/

9.4010.25

Filozofia człowieka 1 /I, II/

11.3012.15

Historia Kościoła 3 /I, II/

8.509.35

Filozofia człowieka 1 /I, II/

Muzyka kościelna /II/ 6 Język łaciński /I/ 2

Historia Kościoła 3 /I, II/

8.008.45

WTOREK

FILOZOFIA – I SEMESTR

10.4011.25

PONIEDZIAŁEK

GODZ.

FILOZOFIA I SEMESTR

MIEJSCE NA PLAN MIEJSCE NA PLAN


Nowy Testament /III, IV, V/ 1

Stary Testament /III, IV, V/ 1

Stary Testament /III, IV, V/ 1

8.509.35

9.4010.25

10.4011.25

94 95

Stary Testament /III, IV, V/ 1

Prawo kanoniczne małżeńskie /IV, V/ 1 Prawo kanoniczne /III/ 2

10.4011.25

11.3012.15

Język angielski /III/ 4 13.15 – 14.45

Teologia moralna /IV, V/ 3 Język łaciński /III/ 2

Teologia moralna /IV, V/ 3

Teologia moralna /IV, V/ 3 Muzyka kościelna /III/ chór

Ćwiczenia z katechetyki /V/ 6

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

ŚRODA

Liturgika /III, IV, V/ 1

Liturgika /III, IV, V/ 1

Ćwiczenia z katechetyki /V/ 6

Ćwiczenia z katechetyki /V/ 6

CZWARTEK

TEOLOGIA II SEMESTR

Roczniki IV-V termin seminarium naukowego ustalają z promotorem (1 godz. w tygodniu).

19.30 – 20.30

Ćwiczenia z muzyki 6

Katolicka nauka społeczna /III, IV/ 2 13.15 – 17.20

Stary Testament /III, IV, V/ 1

9.4010.25

Teologia moralna /III/ 3 Muzyka kościelna /IV/ 6

Ćwiczenia z muzyki 3 19.30 – 20.30

Nowy Testament /III, IV, V/ 1

8.509.35

Teologia moralna /III/ 3 Język łaciński /IV/ 2 Muzyka kościelna /V/ chór

Język angielski /konwersacje/ 4 15.00 – 15.45

Nowy Testament /III, IV, V/ 1

8.008.45

WTOREK

Język włoski /III/ 6 13.15 – 14.45

PONIEDZIAŁEK

UWAGA:

Język polski /I, II, III/ 6 15.35 – 17.05

Misjologia /III, IV, V/ 1 13.15 – 14.50

Teologia dogmatyczna /III, IV, V/ 1

Teologia dogmatyczna /III, IV, V/ 1

Homiletyka /IV/ 4 Teologia duchowości /V/ 3

Homiletyka /IV/ 4 Teologia duchowości /V/ 3

Ćwiczenia z katechetyki /V/ 6

CZWARTEK

Język hiszpański /III/ 6 18.00 – 19.30

Homiletyka /V/ 3 13.15 – 14.00

Homiletyka /V/ 3 Dydaktyka /III/ 2

Bioetyka /IV, V/ 3 Dydaktyka /III/ 2

Bioetyka /IV, V/ 3

Katechetyka /IV/ 6 Teologia pastoralna /V/ 4

Katechetyka /V/ 6 Teologia pastoralna /IV/ 4

PIĄTEK

Język hiszpański /III/ 6 18.00 – 19.30

Pedagogika /III/ 1 Homiletyka /V/ 3

Język rosyjski 6 17.45 – 19.15

Język francuski 6 15.00 – 17.30

Język polski /I, II, III/ 6 13.15 – 14.45

Teologia dogmatyczna /III, IV, V/ 1

Teologia dogmatyczna /III, IV, V/ 1

Teologia dogmatyczna /III, IV, V/ 1

Język łaciński /IV/ 2

Język łaciński /III/ 2 Prawo kanoniczne /IV, V/ 1

SOBOTA

Kierownictwo duchowe /III, IV, V/ 1

Kierownictwo duchowe /III, IV, V/ 1

Język łaciński /IV/ 2 Prawo kanoniczne /III/ 1

Pedagogika /III/ 1 Teologia pastoralna /IV/ 3

Pedagogika /III/ 1 Teologia pastoralna /V/ 3

Język łaciński /III/ 2 Prawo kanoniczne /IV, V/ 1

Liturgika /III, IV, V/ 1

SOBOTA

Katechetyka /IV/ 6 Homiletyka /V/ 3

Katechetyka /V/ 6

PIĄTEK

FILOZOFIA – II SEMESTR

Po południu

19.30 – 20.30

Ćwiczenia z muzyki 6

Katolicka nauka społeczna /III, IV/ 2 13.15 – 17.20

Język angielski /konwersacje/ 4 14.50 – 15.35

Język angielski /III/ 4 13.15 – 14.45

Muzyka kościelna /III/ chór

Teologia moralna / IV, V/ 3

Teologia moralna / IV, V/ 3 Język łaciński /III/ 2

Teologia moralna /III/ 3 Muzyka kościelna /V/ chór Muzyka kościelna /IV/ 6

Teologia dogmatyczna /III, IV, V/ 1

Roczniki IV-V termin seminarium naukowego ustalają z promotorem (1 godz. w tygodniu).

Ćwiczenia z muzyki 3 19.30 – 20.30

Język francuski /konwersacje/ 6 15.35 – 17.05

GODZ.

UWAGA:

Po południu

Język włoski /III/ 6 13.15 – 14.45

Prawo kanoniczne małżeńskie /IV, V/ 1

Nowy Testament /III, IV, V/ 1

8.008.45

ŚRODA

WTOREK Teologia moralna /III/ 3 Język łaciński /IV/ 2 Technika kancelaryjna /V/ 6

DIAKONI I SEMESTR

11.3012.15

PONIEDZIAŁEK

GODZ.

TEOLOGIA I SEMESTR

MIEJSCE NA PLAN MIEJSCE NA PLAN


Teologia duchowości 4

Teologia biblijna 4

Teologia biblijna 4

8.509.35

9.4010.25

10.4011.25

96 CZWARTEK

Po południu

11.3012.15

10.4011.25

Praktyki diakonackie

Praktyki pedagogiczne

ŚRODA

9.4010.25

WTOREK

Współczesne kierunki filozoficzne 4

Współczesne kierunki filozoficzne 4

Współczesne kierunki filozoficzne 4

Współczesne kierunki filozoficzne 4

Współczesne kierunki filozoficzne 4

DIAKONI II semestr

Psychologia pastoralna 4

Psychologia pastoralna 4

Teoria i praktyka spowiedzi 6

Teoria i praktyka spowiedzi 6

Teoria i praktyka spowiedzi 6

CZWARTEK

Praktyki katechetyczne

PONIEDZIAŁEK

Teoria i praktyka spowiedzi 4

Muzyka kościelna chór

Muzyka kościelna chór

Katechetyka 4

Katechetyka 4

ŚRODA

8.509.35

8.008.45

GODZ.

Po południu

Duszpasterstwo młodzieżowopowołaniowe 4

Teologia duchowości 4

8.008.45

WTOREK

PIĄTEK

Prawo wyznaniowe 4

Homiletyka 4

Homiletyka 4

Teologia pastoralna 4

Teologia pastoralna 4

PIĄTEK

SOBOTA

Pedagogika i katecheza specjalna 4

Pedagogika i katecheza specjalna 4

Liturgika 4

Liturgika 4

SOBOTA

TEOLOGIA – II SEMESTR

11.3012.15

PONIEDZIAŁEK

GODZ.

DIAKONI I SEMESTR

MIEJSCE NA PLAN Diakoni II semestr

97


MIEJSCE NA PLAN SPIS TREŚCI

DEKRET KONGREGACJI ..................................................................................... 3 FILOZOFIA – I SEMESTR ZARZĄD SEMINARIUM ...................................................................................... 4 SŁOWO WSTĘPNE ............................................................................................ 5 SPRAWOZDANIE .............................................................................................. 7 WYKŁAD INAUGURACYJNY ................................................................................ 24 WYKŁADOWCY SEMINARIUM ............................................................................. 28 ALUMNI.......................................................................................................... 32 KALENDARIUM ................................................................................................ 34 WYKŁADANE PRZEDMIOTY ............................................................................... 42 OPIS PRZEDMIOTÓW ....................................................................................... 44 Filozofia Filozofia człowieka ............................................................................... 44 Etyka .................................................................................................. 44 Filozofia przyrody ................................................................................. 45 Fonetyka pastoralna ............................................................................ 46 Historia filozofii - wykłady...................................................................... 46 Historia filozofii – ćwiczenia ................................................................... 47 Historia i geografia biblijna .................................................................... 48 Historia Kościoła .................................................................................. 49 Lektorat języka angielskiego ................................................................. 50 Konwersacje z j. angielskiego ................................................................ 51 Lektorat języka francuskiego ................................................................ 51 Lektorat języka greckiego ..................................................................... 52 Lektorat i konwersacje z j. hiszpańskiego ............................................... 53 Lektorat języka łacińskiego ................................................................... 54 Lektorat języka rosyjskiego .................................................................. 54 Lektorat języka włoskiego .................................................................... 55 Konwersacje z j. włoskiego .................................................................... 57 Logika ................................................................................................ 58 Muzyka kościelna ................................................................................ 58 Ćwiczenia z muzyki .............................................................................. 59 Filozofia nauki ...................................................................................... 60 Patrologia ........................................................................................... 61 Religiologia .......................................................................................... 62 Teoria poznania.................................................................................... 64 Wstęp do filozofii .................................................................................. 64

Prawo kanoniczne ................................................................................ 78 Prawo kanoniczne - małżeńskie ............................................................. 78 Technika kancelaryjna .......................................................................... 79 Teologia dogmatyczna ......................................................................... 79 Teologia duchowości ............................................................................ 81 Teologia moralna fundamentalna ........................................................... 81 Teologia moralna szczegółowa .............................................................. 81 Teologia pastoralna ............................................................................. 83 Diakoni Duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe ............................................. 85 Homiletyka ......................................................................................... 85 Katechetyka, pedagogika i katecheza specjalna ........................................ 86 Liturgika ............................................................................................. 87 Muzyka kościelna ................................................................................ 87 Pedagogika katecheza specjalna ............................................................. 88 Prawo wyznaniowe .............................................................................. 88 Psychologia pastoralna ......................................................................... 89 Teologia biblijna .................................................................................. 89 Teologia duchowości ............................................................................ 89 Teologia pastoralna ............................................................................. 90 Teoria i praktyka spowiedzi ................................................................... 90 Współczesne kierunki filozoficzne ........................................................... 91 PROGRAM ZAJĘĆ .......................................................................................... 92

Teologia Bioetyka .............................................................................................. 65 Ćwiczenia z katechetyki ........................................................................ 65 Dydaktyka ........................................................................................... 66 Egzegeza Nowego Testamentu .............................................................. 66 Egzegeza Starego Testamentu .............................................................. 67 Homiletyka ......................................................................................... 68 Katechetyka ....................................................................................... 69 Kierownictwo duchowe .......................................................................... 71 Lektorat języka łacińskiego ................................................................... 72 Lektorat języków nowożytnych .............................................................. 72 Liturgika ............................................................................................. 72 Misjologia ............................................................................................ 74 Muzyka kościelna ................................................................................ 75 Ćwiczenia z muzyki .............................................................................. 76 Katolicka nauka społeczna .................................................................... 76 Pedagogika .......................................................................................... 77

98 98 98

99


Informator 2013 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you