Page 1

UGOVOR O ODRŽAVANJU RAČUNARSKE MREŽE I OPREME

Zaključen dana: 01.01.2010. godine u Kikindi između ugovorenih strana: 1. "ELITE COMPUTERS", Kikinda, ulica Beogradska broj 9, koga zastupa Slaviša Radovanović (u daljem tekstu ELITE) 2. Firma u Kikindi, koga zastupa xxx xxx (u daljem tekstu Klijent) a o sledećem: I – PREDMET UGOVORA Ugovorne strane ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi sa održavanjem računarske mreže i opreme iz člana II na godinu dana, od dana potpisivanja ovog Ugovora. II – OPREMA Oprema se sastoji od: Redni broj

Oprema

1

Radna stanica

2

Server

3

Monitor (CRT/TFT/LCD)

4

Skener

5

Štampač

6

UPS

7

Kopir aparat

8

Fax

Komada

III – CENA Osnovna cena usluge je x.000,00 dinara mesečno za usluge održavanja kompletne opreme iz člana II. U cenu nije uračunat porez.

mesečnog

Usluga se vrši u prostorijama klijenta, a izuzetno kada su u pitanju servisne intervencije koje se ne mogu vršiti u prostorijama klijenta, vršiće se u prostorijama ELITE-a. Cena usluge je fiksirana prema specifikaciji opreme iz člana II u trenutku potpisivanja ovog Ugovora o održavanju opreme, u smislu člana I i naplaćuje se shodno članu IV, dok se izlazak servisera na teren i rezervni delovi naplaćuju po posebnom cenovniku ispostavljanjem fakture klijentu. Svaka naknadna promena povećanja, odnosno smanjenja održavanih jedinica biće naknadno regulisana aneksom, odnosno novim ugovorom o održavanju.

Ugovor o održavanju računarske mreže i opreme

Strana 1 od 4


IV – NAČIN PLAĆANJA Klijent se obavezuje da će izvršiti plaćanje mesečnog održavanja prema: primljenoj mesečnoj fakturi, poslate od strane ELITE-a za usluge mesečnog održavanja kompletne opreme; datumima na fakturama, u roku naznačenom na fakturi a najkasnije do 15. u mesecu za tekući mesec; ELITE se obavezuje da izvrši fakturisanje i slanje fakture do 10. u mesecu za tekući mesec. V – ODRŽAVANJE OPREME ELITE je inicijalno dužan da izvrši sagledavanje stanja i mogućnosti postojećeg informacionog sistema, odnosno, daju predlog za formiranje novog, sa stanovišta hardverskih, softverskih, aplikativnih i ljudskih resursa. ELITE vrši analizu performansi sistema, otkrivanje "uskih grla" i predlaganje rešenja za prevazilaženje eventualnih problema; ELITE se obavezuje da jedanput mesečno, u terminu usklađenom sa Klijentom izvrši detaljan hardverski i softverski servis opreme iz člana 2. ovog Ugovora; ELITE je dužan da Klijentu omogući svu logističku podršku u smislu predstavljanja, upućivanja, i kontrole svih servisa prema Internet provajderu, sa tim da ELITE ne snosi odgovornost za postupanje Internet provajdera prema Klijentu; ELITE se obavezuje da će se na poziv Klijenta - na hitnu intervenciju odazvati u roku od 24 sata, tj. ne kasnije od prvog sledećeg radnog dana, a za sve ostale intervencije koje nisu hitne dogovoriti termin sa Klijentom ne kasnije nego za 3 radna dana; Pod hitnom intervencijom se podrazumevaju sve radnje u cilju oklanjanja problema za nesmetan rad računara i računarske opreme; ELITE je dužan da vrši instalaciju isključivo osnovnog softvera ( operativni sistem, periferije, antivirus, mreža, ofis aplikacija ), firmvera i bios-a, isključivo na opremi iz člana II, ali ne odgovara za njegovu ispravnost. Klijent je dužan da obezbedi softver koji treba instalirati, a sve primedbe na ispravnost softvera upućuje subjektu koji je označen na ambalaži/garanciji. Ukoliko klijent želi, primedbe na ispravnost softvera, može uputiti preko ELITEa; ELITE je dužan da Klijentu omogući svu logističku podršku u smislu odabira i kupovine odgovarajuće opreme od trećih lica; Ukoliko postoji interes obe ugovorne strane, ELITE može opremu koju je odneo na servisiranje, privremeno da zameni sličnom i funkcionalnom u najkraćem vremenskom roku (naznačenom u odgovarajućem dokumentu), sa ciljem da Klijentu omogući nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti. Ovakav vid usluge će se rešavati naknadnim aneksom ugovora - ukoliko je podrška za ovakvu vrstu usluge permanentnog karaktera, odnosno, ispostavljanjem fakture klijentu za podršku jednokratnog karaktera; Ukoliko postoji interes obe ugovorne strane, ELITE može da da u najam odgovarajuću opremu, sa ciljem da Klijentu omoguće nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti. Ovakav vid usluge će se rešavati naknadnim aneksom ugovora - ukoliko je podrška za ovakvu vrstu usluge permanentnog karaktera, odnosno, ispostavljanjem fakture klijentu za podršku jednokratnog karaktera; Ugovor o održavanju računarske mreže i opreme

Strana 2 od 4


Ukoliko postoji interes obe ugovorne strane, ELITE može da vrši spašavanje, rezurekciju, bekapovanje podataka, kao i njihovo čuvanje, sa ciljem da Klijentu omogući nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti. Ovakav vid usluge će se rešavati naknadnim aneksom ugovora - ukoliko je podrška za ovakvu vrstu usluge permanentnog karaktera, odnosno, ispostavljanjem fakture klijentu za podršku jednokratnog karaktera; Ukoliko postoji interes obe ugovorne strane, ELITE može da vrši dostavu potrošnog materijala ( Tastature, miševi, toneri, kertridži i sl. ) za računarsku opremu, sa ciljem da Klijentu omoguće nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti. Ovakav vid usluge će se rešavati naknadnim aneksom ugovora - ukoliko je podrška za ovakvu vrstu usluge permanentnog karaktera, odnosno, ispostavljanjem fakture klijentu za podršku jednokratnog karaktera; Ukoliko postoji interes obe ugovorne strane, ELITE može da vrši kompletno održavanje internet prezentacije Klijenta, sa ciljem da Klijentu omoguće nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti. Ovakav vid usluge će se rešavati naknadnim aneksom ugovora - ukoliko je podrška za ovakvu vrstu usluge permanentnog karaktera, odnosno, ispostavljanjem fakture klijentu za podršku jednokratnog karaktera; Ukoliko postoji interes obe ugovorne strane, ELITE može da vrši, uslugu davanja dodatnih idejnih rešenja, izvođenje zanatskih radova kabliranja i montaže u/na objektu/objektima, sa ciljem da Klijentu omogući nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti. Ovakav vid usluge će se rešavati naknadnim aneksom ugovora - ukoliko je podrška za ovakvu vrstu usluge permanentnog karaktera, odnosno, ispostavljanjem fakture klijentu za podršku jednokratnog karaktera; Ukoliko postoji interes obe ugovorne strane, a nije obuvaćeno definisanim radnjama u članu V, vršiće se sporazumno, sa ciljem da se Klijentu omogući nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti. Ovakav vid usluge će se rešavati naknadnim aneksom ugovora - ukoliko je podrška za ovakvu vrstu usluge permanentnog karaktera, odnosno, ispostavljanjem fakture klijentu za podršku jednokratnog karaktera. VI – POSLOVNA TAJNA Ugovorne strane su obavezne da sve podatke tehničke, poslovne i komercijalne prirode koji su im saopšteni ili koji se na drugi način saznaju u vezi sa realizacijom ovog Ugovora čuvaju kao poslovnu tajnu. Obaveze Ugovornih strana regulisane u članu VI, ostaju i posle eventualnog raskida Ugovora ili isteka važnosti njegovog trajanja, i traju neograničeno. Svaka Ugovorna strana odredaba ovog ugovora.

ima

pravo

naknade

štete

nastale

nepoštovanjem

VII – GARANCIJA Ukoliko klijent želi da vrši nabavku računara, računarske opreme i softvera, kod trećih lica, obavezuje se na konsultacije sa ELITE-om, sa tim da garanciju za isporučenu opremu daje treće lice. Za isporučenu računarsku opremu i rezervne delove od strane ELITE-a koja podleže garanciji, ista je od 6 (šest) meseci do 5 (pet) godina, što će biti naznačeno na odgovarajućem dokumentu. Ugovor o održavanju računarske mreže i opreme

Strana 3 od 4


Za isporučenu računarsku opremu i rezervne delove od strane ELITE-a, a koja ne podležu garanciji, ELITE je dužan da obavesti klijenta, i naznači na odgovarajućem dokumentu. VIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Na sva pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Ugovora primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa. Sve eventualne sporove koji nastanu u primeni ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko u tome ne uspeju, spor će se rešavati pred Trgovinskim sudom u Zrenjaninu. Izmene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo pismenim putem. Klijent je dužan da, ukoliko je nezadovoljan kvalitetom i rokom vršenja usluga održavanja, pismeno izvesti ELITE kako bi eventualne greške bile otklonjene, pa u slučaju ponovnog neotklanjanja nepravilnosti od strane ELITE-a Ugovor se može raskinuti. Ugovorne strane su se sporazumele da se ovaj ugovor može raskinuti tek po isteku prvih godinu dana od njegovog zaključivanja, na način opisan u članu VIII. Ovaj Ugovor stupa na snagu predstavnika ugovornih strana.

danom

potpisivanja

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri ista primerka, pročitan, protumačen i u znak saglasnosti potpisan.

Za ELITE

Ugovor o održavanju računarske mreže i opreme

od

strane

Ugovor

je

ovlašćenih strankama

Za Klijenta

Strana 4 od 4

Ugovor o odrzavanju racunarske mreze i opreme  
Ugovor o odrzavanju racunarske mreze i opreme  

Primer ugovora o odrzavanju racunarske mreze i opreme. Za sva pitanja kontaktirajte nas.

Advertisement