Page 1

IES BERENGUER DALMAU

PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS

Edició: 1a

Pàgina 1 de 26

Data: gener 2017

Títol: PLA D'ACTUACIÓ TUTORIAL EN EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL

Fet per: 1r Batxillerat Tecnologia Industrial

Revisat per: Elisa Gimeno, Dpt. Tecnologia. Empar Puchades, Dpt. Valencià

Aprovat pel Consell Escolar, COCOPE i Claustre

Data: gener de 2017

Data:

Data:

PROCEDIMENT 001

DATA

MODIFICACIONS RESPECTE D'AQUESTA EDICIÓ


ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ 2. JUSTIFICACIÓ 3. OBJECTIUS 3.1 OBJECTIUS GENERALS 3.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS 3.3 ABAST 4. DEFINICIONS 5. ORGANITZACIÓ 5.1 FUNCIÓ DEL TUTOR 6. PLA D'AUTOGESTIÓ DE RESIDUS DE CENTRE 6.1 ANTECEDENTS 6.2 PLANTEJAMENT D'EXECUCCIÓ DEL PLA D'AUTOGESTIÓ DE RESIDUS AL LLARG DEL CURS 16/17 6.3 APLICABILITAT 6.3.1 PROPOSTES DE L’ALUMNAT PER A LA RECOLLIDA DE LES PAPERERES 6.3.2 XARRADES INFORMATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ PER A L’ALUMNAT DE 2N ESO 6.3.3 REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PLA D’AUTOGESTIÓ DE RESIDUS 7. REPARTIMENT DE PAPERERES EN EL CENTRE. UBICACIÓ 8. CARTELLERIA. ADHESIUS EN REALITAT AUGMENTADA (RA) 9. PASSOS A SEGUIR EN LA REALITZACIÓ DEL PROTOCOL DEL PLA 9.1 PLANIFICACIÓ SETMANAL GENERAL DE RECOLLIDA 9.2 FUNCIÓ DEL CAP DE COORDINACIÓ 9.3 FUNCIÓ DEL TUTOR EN LA SESSIÓ DE RECOLLIDA 9.4 FUNCIÓ DE L'ALUMNAT. COORDINADOR DE RECOLLIDA 9.5 MATERIAL 9.6 UBICACIÓ DEL PROTOCOL EN CAS DE NECESSITAT DE CONSULTA 10. MATERIAL PER A TREBALLAR, OPCIONALMENT, EN TUTORIA 11. ANNEXOS


1. INTRODUCCIÓ Som els educadors els que habitualment estem conscienciats amb els problemes socials i mediambientals amb què els nostres alumnes hauran de lluitar en el futur. Som també els que humilment contribuïm a fer dels nostres alumnes millors ciutadans i persones. Entre les millores que podem inculcar a la societat és fer que l’alumnat siga més conscient de les repercussions mediambientals dels nostres actes quotidians, i de com s'ha d'actuar perquè en un futur no molt llunyà el nostre entorn siga l'adequat per a viure i conviure els ciutadans del món. En aquest sentit, es desenvolupa un projecte en el centre de "Sensibilització mediambiental i reciclatge". Com entorn extrapolable, s'actua al centre, dins i fora de l'aula. La intenció final del projecte és que la convivència al centre represente la societat en què després s'ha de desenvolupar l'alumnat, de manera que els hàbits adquirits i la conscienciació ara apresa siga "norma vital" dels nostres ciutadans. L'aportació que la comunitat educativa pot desenvolupar en aquest sentit s'ha de fer des de l'entorn més proper a l'alumnat: escola, casa, poble, ciutat... fins al més global a nivell mundial, de conseqüències planetàries, ja que és en aquesta dimensió en la qual l'alumnat ha d’entendre, finalment, la majoria dels problemes mediambientals greus que afecten el planeta. Vivim en una societat amb un alt nivell de consum que busca els recursos per a satisfer les seues necessitats en el medi natural i que genera, com a conseqüència d'aquesta activitat, uns residus que retorna al medi generant greus impactes. Entenem l'educació ambiental com un projecte global que integra diverses disciplines, que permet donar resposta als problemes que té plantejats la societat actual i que ajuda a formar els alumnes i les alumnes com a ciutadans i ciutadanes, mitjançant l'adquisició d'hàbits i actituds respectuoses amb l’entorn. Considerem que aquest tipus de projectes constitueix un recurs important que facilita l'adquisició dels coneixements per part de l'alumnat, servint a més com a dinamitzador del procés d'ensenyament-aprenentatge.

2. JUSTIFICACIÓ Ja fa dos anys que des de l’optativa de Tecnologia, amb la professora Elisa Gimeno, l’alumnat de 4t ESO participa activament en la Campanya RECICLA’T, RECICLA’L, RECICLA-HO (que podeu seguir en el blog www.tecnoberenguerdalmau.wordpress.com). En l’assignatura es proposen activitats i es fan projectes relacionats amb el tema. Generalment, partim d’unes activitats inicials de sensibilització, com ara una visita al Parc de l’Albufera el Dia Mundial de l’Aigua (https://youtu.be/7AByc7Nwl5c); a l’àrea de reserva del Tancat de la Pipa, per a veure la relació entre l’anellament d’aus, la migració i el canvi climàtic (https://youtu.be/Q0w-Ze2ExHg); a la depuradora de Pinedo (https://youtu.be/hf2N3nzj5hk); a la potabilitzadora de Picassent (https://youtu.be/jirGHdCypAQ) o a la planta de tractament i valoració de residus de València, a Quart (https://youtu.be/BnjhEYcMewo). És a través d’aquestes visites que l’alumnat arriba a la conclusió que hi ha una falta de conscienciació respecte del que com a ciutadans hem de fer amb els nostres residus si volem cuidar el nostre entorn, que en el nostre cas és una zona tan sensible com l’Albufera de València. El primer any de la Campanya, 2014/15 i com part del Pla d’acció Tutorial de centre (http://berenguertutoria.blogspot.com.es), es van fer xarrades de l’alumnat de 4t ESO a totes les


tutories de l’institut de 1r a 3r ESO. En el 2015/16, amb el patró d’Aprenentatge entre Iguals, l’alumnat va fer xerrades per les escoles de primària a l’alumnat de 6é. Com que és des de la matèria de Tecnologia que es duen a terme una part important de les activitats, s’intenta relacionar-les amb els projectes i activitats del currículum de l’assignatura. Entre altres coneixements del currículum, està la utilització de les més innovadores tecnologies en la comunicació i la relació amb la societat, per la qual cosa en la Campanya es va plantejar estudiar i buscar una forma de fer servir les eines de Realitat augmentada i Geolocalització en relació amb el medi ambient i amb el reciclatge, però sempre com un Servei a la ciutadania.

3. OBJECTIUS 3.1 Objectius generals -Educar en valors respectuosos amb el medi ambient. -Promoure la incorporació al currículum del tractament transversal del medi ambient. -Incorporar actituds de cooperació i respecte mediambiental a l'acció tutorial del Centre. -Implicar l'alumnat en la recerca de solucions i alternatives que redunden en una millora de la convivència. -Fomentar vies democràtiques d'opinió crítica, debat, participació i decisió. -Utilitzar els mitjans de comunicació i les noves tecnologies com a recurs didàctic. Fomentar la responsabilitat compartida en la recerca de solucions. -Conèixer les conseqüències mediambientals de les nostres accions diàries. -Educar en el consum responsable. -Aconseguir efectes directes i mesurables en el medi ambient amb el desenvolupament d'accions concretes. -Afavorir el voluntariat. -Ser l'eina per aplicar metodologies d'Aprenentatge servei, Aprenentatge entre iguals, i Aprenentatge col·laboratiu que ajuden a desenvolupar les competències de l’alumnat.

3.2 Objectius específics -Millorar la convivència en el centre. -Implicar tota la comunitat escolar, dins i fora del centre. -Transmetre uns valors de respecte amb el medi ambient. -Incorporar hàbits respectuosos amb el medi ambient. -Fomentar la separació de residus que es generen al centre. -Sensibilitzar en l'estalvi d'energia i recursos naturals. -Augmentar l'eficiència o ús racional de recursos. -Valorar la importància de la reutilització i del reciclatge de recursos.


-Reconèixer i identificar punts de recollida selectiva de residus. -Utilitzar les TIC en els Serveis a la comunitat. -Posar en valor els treballs de l’alumnat davant de la Comunitat escolar. -Posar en valor els treballs de voluntariat i servei a la comunitat.

3.3 Abast Aquest projecte és aplicable dins del nostre centre, a més de sevir d’exemple per a altres centres. Afecta a tot el personal, tant alumnat com professorat i personal no docent.

4. DEFINICIONS -Residus: qualsevol substància, deixalla, objecte, etc., del que el seu posseïdor es desprenga o tinga la intenció o obligació de desprendre’s. -Residus sòlids o urbans: els generats en les distintes oficines, laboratoris i qualsevol altra dependència que no tinguen, per la seua naturalesa o composició, la classificació de perillosos i per tant puguen assimilar-se als denominats residus urbans. -Protocol: reglament o sèrie d'instruccions que es fixen per tradició o per conveni. Pot ser un document o normativa que establix com s'ha d'actuar en certs procediments. -Pla de gestió: projectes que es van desenvolupant durant l'any. Poden ser permanents o de caràcter temporal, segons que les activitats s'executen en anys venidors o es duguen a terme en un temps determinat, respectivament. -Canvi climàtic: és un canvi significatiu i durador dels patrons locals o globals del clima. Les causes poden ser naturals (erupcions volcàniques) o per l’activitat humana (alteració de l'ús de grans extensions de sòls). -Medi ambient: és un sistema format per elements naturals i artificials que es troben interrelacionats i són modificats per l'acció humana. Es tracta de l'entorn que condiciona la forma de vida de la societat i que inclou valors naturals, socials i culturals que existeixen en un lloc.

5. ORGANITZACIÓ  Coordinació Coordinadora Campanya: Elisa Gimeno. Departament Orientació: M. José Pascual i M. Ángeles Fuertes, en la implementació del Projecte a través del Programa d'Orientació Acadèmica i Professional i del PAT.  Supervisió Alumnat: Iván Sánchez. FPB: Llum Campos. S’encarregaran de recordar-li al tutor que al seu grup li toca l’arreplega de residus setmanal, de comprovar-ne la realització i de fer un seguiment complet del Pla.  Tutoria Els àmbits d'actuació del tutor/a són amb l'alumnat, amb la resta del professorat i amb la família.


 Alumnat Tot l'alumnat del centre ha de respectar els compromisos que es recullen en aquest document. Són els responsables d’arreplegar les papereres de les aules del centre que els han sigut assignades. 5.1 Funció del tutor Per a fer una veritable educació mediambiental, la Comunitat Educativa ha d’implicar-se en les activitats i projectes que al voltant d’aquesta temàtica es desenvolupen si es vol arribar a assolir algun dels objectius proposats. Una de les figures que manté una relació directa amb l’alumnat i les famílies és el TUTOR. Tot i que la Campanya que vertebra aquest Pla se sustenta en una metodologia d’Aprenentatge entre iguals, on l’alumnat és el protagonista d’autogestionar-se, és evident que el paper del tutor és fonamental a l’hora d’organitzar des de l’aula les activitats que propose l’alumnat. Així mateix, les sessions de tutoria són ideals per a treballar la temàtica del medi ambient des de diverses perspectives. És per açò que és necessari que el tutor tinga al seu abast materials i recursos per a treballar amb el grup classe. Els àmbits d’actuació del tutor serien: ●

AMB L’ALUMNAT, participant i revisant les actuacions que des del Pla d’Autogestió de Residus del Centre es proposen per a cada tutoria.

AMB LA RESTA DE PROFESSORAT, col·laborant amb el professorat de tot el centre en fer d’aquest tema un tema transversal.

AMB LA FAMÍLIA, donant informació a les famílies del Pla d’Autogestió de Residus del Centre, de la Campanya de Sensibilització mediambiental i reciclatge i la seua importància, ficant en valor que a casa també cal posar en pràctica la gestió de residus, la llei de les 9R(1), donant informació, fent enquestes, etc.

La regla de les 9R. L’educació ambiental clàssica de las dècades de 1980 y 1990 ens va ensenyar la necessitat de les 3R: Reciclar, Reduir, Reutilitzar. A més, s’han anat sumant unes altres erres noves per motius tecnològics, ambientals, econòmics o socials: Revalorització de recursos naturals que van ser desvaloritzats durant segles, des de minerals i sòls, fins als boscos originaris o l’aire net; Redistribució de l’ingrés, perquè sense equitat no hi ha igualtat d’oportunitats ni governança col·laborativa i sostenibilitat social; Relacions, millora de les interaccions entre els éssers vius que compartim hàbitats i som globalment interdependents; Resiliència, esforç personal, convicció i capacitat per a superar frustracions; Reavaluació de les escales de valors personals i col·lectius i Repensar l’economia i el model productiu d’acord a paràmetres com ara “Cicle de vida” o “Biomimesi”. (1)

Aquestes són algunes de las distintes enunciacions d’aquestos principis: Cradle to Cradle, Hogares Verdes y Ecodiseño. (Traducció).

6. PLA D’AUTOGESTIÓ DE RESIDUS 6.1 Antecedents El Pla d’Autogestió de Residus s’ha anat desenvolupant en la Campanya de Sensibilització Mediambiental i Reciclatge durant els cursos 2014/15 i 2015/16. En el curs 2014/15 l’alumnat de 4t ESO va proposar un punt de partida de coneixement de la situació del centre:


-

Van fer entrevistes i enquestes amb resultats sorprenents com que l’alumnat sabia què calia fer per a reciclar al centre però que no hi havia contenidors adequats. (Treballs i resultats en www.tecnoberenguerdalmau.wordpress.com).

- Van fer xarrades en les tutories de 1r ESO que van presentar amb uns treballs propis en PowerPoint. Es poden veure al blog www.tecnoberenguerdalmau.wordpress.com. En el curs 2015/16, l’alumnat de 3r ESO i de 4t ESO de l’optativa de Tecnologia va formar part de les activitats en la Campanya 2015/16 i en el Pla d’Autogestió de Residus de dues formes: -

Inicialment, l’alumnat de 3r ESO va fer una anàlisi de les necessitats de contenidors al centre, es va revisar l’espai i es proposà el nombre de contenidors i lloc adients per a facilitar el reciclatge en el centre (https://issuu.com/elisatecno/docs/projecte_papereres_emma_pablo_v_p.d).

-

Més endavant va realitzar el projecte d’autogestió pròpiament dit, en el qual es proposen les accions que des de les tutories caldria fer per a gestionar els residus del centre per a un correcte reciclatge (https://docs.google.com/document/d/1LefYrZuv2N1lAUpa2eNJvFx0d_k_D0mLe0Bi6YWHvs/edit?usp=sharing).

-

Ll’alumnat de 4t ESO es faran per a l’alumnat de Cicles i FPB que hi ha al centre i per a l’alumnat de 6é de Primària de totes les escoles públiques i concertades de Catarroja. https://youtu.be/sFFgprM-VXM https://youtu.be/TiNtU2qpq3A https://youtu.be/CAqzcqj9gE8 https://youtu.be/TXpH-Igwc_c https://issuu.com/elisatecno/docs/trivial_del_reciclatge_2016

Per al curs 2016/17 les accions proposades són: -

L’alumnat de 1r Batxiller de Tecnologia Industrial implicat en la Campanya l’any anterior farà d’agent mediambiental dels seus companys, per tal que participen en la Campanya. Seran els agents que aniran tutoria per tutoria explicant a l’alumnat quines opcions hi ha d’autogestió dels residus perquè es puguen votar entre dues opcions i l’alumnat trie per majoria. D’aquesta forma es pretén la implicació de l’alumnat. Seran també els que proposen als tutors activitats i protocols de seguiment i avaluació del Pla d’Autogestió. Així mateix, seran els encarregats de fer una ECOAUDITORIA en el centre per a traure conclusions amb què es puguen fer accions encaminades a tindre un centre sostenible en molts aspectes.

-

Enguany l’alumnat de 1r de Batxillerat C serà l’encarregat de fer les xerrades a les escoles de Catarroja en 6é en tots els centres que ho sol·liciten, públics i concertats.

-

L’alumnat de 3r ESO participarà en la publicitat que es farà al centre per a un correcte reciclatge.

6.2 Plantejament d'execució del Pla d’Autogestió de Residus al llarg del curs 16/17 Organització amb l’alumnat: 1r trimestre -L’alumnat de 1r de Batxillerat Industrial, amb la coordinació d’Elisa, donarà informació sobre les opcions del Pla d’Autogestió i farà la votació per a traure un únic resultat a nivell de centre,


el qual l’alumnat haurà de seguir amb el seu tutor. -Repartiment de les papereres per les aules i passadissos: es distribuiran contenidors per a paper i envasos. El fem que hi haja a cada classe es llançarà al contenidor d’orgànics. En principi, com que vidre no es fa servir al centre, no cal tenir-ne contenidors. 2n trimestre -Cada tutoria disposarà d’una còpia del Pla per realitzar-lo correctament i seguir-ne instruccions. Bàsicament, cada tutoria haurà de fer, segons la planificació, una recollida dels propis contenidors o d’altres en les classes. -Explicació per tutories del protocol de seguiment i avaluació de Pla i nomenament de responsables en cada classe. 3r trimestre -Així mateix es farà, independentment de les tutories, una neteja de pati després de cada pati de cada dia, fins que l’alumnat siga conscient i no calga fer l’activitat. S’adjuntarà al Pla d’Autogestió com es durà a terme aquesta activitat en el centre. -Reunions de l’alumnat de 1r de Batxillerat en les tutories, amb responsables i delegats per a fer una valoració del grau de compliment i valoració del Pla. -Avaluació del Pla. 6.3. Aplicabilitat En el centre, volem dur a terme un projecte que consisteix a autogestionar el fem que es produeix a l'institut. L’alumnat de 1r de Batxillerat ha desenvolupat tres actuacions per a poder veure la seua aplicabilitat: 6.3.1 Propostes de l’alumnat per a la recollida de les papereres, i recollida de votacions a favor d'una o altra proposta. 6.3.2 Xarrades informatives i de sensibilització per a l’alumnat de 2n ESO 6.3.3 Redacció de la documentació del Pla d'autogestió. 6.3.1. Propostes de l’alumnat per a la recollida de les papereres Els alumnes de 1r de Batxillerat han fet dues propostes de recollida de papereres: A. En la primera proposta les papereres s’arreplegaran a l’hora de les tutories, per tal de no perdre classe. Ha d’eixir una tutoria a la setmana en tots els nivells: de 1r a 4t ESO, a Batxillerat, FPB, GM i FPGS, segons proposta d'horari que variarà anualment. B. En la segona proposta es divideix l’institut en quatre parts, amb un nombre paregut de classes en cadascuna. Les papereres s’arreplegaran a l’hora de tutoria, per quatre tutories diferents una vegada a la setmana, canviant cada setmana. El grup es divideix i els alumnes aniran a la zona que se’ls assignen. Per a explicar les dues propostes a l'alumnat del centre, es van fer xerrades en totes les classes. Es va planificar un horari i es va enviar un correu a tot el professorat per tal que estiguera assabentat de quan s'entraria en les classes per a explicar i conèixer el parer de l'alumnat. Les xerrades van consistir en:


    

Presentació. Explicació de les dues propostes. Resolució de dubtes. Votació. Acomiadament.

GRUP

TUTOR/A

DIA

HORA

AULA

ALUMNES

1r ESO A

Natasha Mayordomo

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

Aula Tecno

Jose i Alejandro

1r ESO B

Mª José Roig

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

Anglés 0.6

Jose i Alejandro

1r ESO C

David Guillamón

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

Castellà 1.12

Jose i Alejandro

1r ESO D

Elisa Gimeno

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

BG 1.6

Aitana i María

1r ESO E

Alberto Esparcia

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

Mate 1.5

Aitana i María

2n ESO A

Pilar Ramón

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

Aula Dibujo

Aitana i María

2n ESO B

Carles Llorenç

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

VET 1.13

Noelia i Sergio

2n ESO C

Josefina Roca

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Mate 1.10

Marcos i Saritha

2n ESO D

Carmen Romeu

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Mate 1.4

Marcos i Saritha

3r ESO A

Rosa Martínez

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Bio 0.4

Marcos i Saritha

3r ESO B

Joan Collado

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Bio Lab C.N

Óscar i Christian

4t ESO A

Elvira Fernández

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Valen 1.1

Óscar i Christian

4t ESO B

Ana González

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Caste 1.11

Óscar i Christian

1r BAT A

Mª José Silvestre

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Optativa

Jaume i Biel

1r BAT B

Pilar Barberan

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Optativa

Jaume i Biel

1r BAT C

Carmen Pérez

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Optativa

Jaume i Biel

2n BAT A

Abili Jurado

Dijous 15/12/2016

14:20-15:15 (7a hora)

VAB 1.2

Carlos i Miguel A.

2n BAT B

Mª Eugenia Abad

Dijous 15/12/2016

14:20-15:15 (7a hora)

MCS 1.4

Carlos i Miguel A.

1r FPB

Paco Orlandín

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

INF.1

Juan B., Marc i Christian

2n FPB

Roque Cuesta

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

CSA 1.14

Juan B., Marc i Christian

1r GM

Mª José Gascueña

Dijous

14:20-15:15 (7a

0.3

Carlos i Miguel


15/12/2016

hora)

A.

2n GM

Pilar Redolar

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

Taller

Dani i Manu

1r TEI A

Gloria Sendra

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

0.9

Mónica i Ángela

1r TEI B

Eliseo Pascual

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

1.8

Mónica i Ángela

1r PIG

Llum Campos

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

0.14

Mónica i Ángela

1r TIS

Cristina Zamora

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

1.9

Dani i Manu

2n TEI A

Xaro Cerdá

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

0.2

Noelia i Sergio

2n TEI B

Reme Bernabé

Dimarts 13/12/2016

13:05- 14:00 (6a hora)

0.1

Noelia i Sergio

Pilar Ferrero

Divendres 16/12/2016

11:15-12:10 (4a hora)

1.7

Dani i Manu

2n TIS

RESULTATS DE LES VOTACIONS OPCIÓ

A

B

1r ESO A

10

11

1r ESO B

1

22

1r ESO C

24

1

1r ESO D

24

3

1r ESO E

24

4

2n ESO A

27

3

2n ESO B

23

0

2n ESO C

0

17

2n ESO D

1

18

3r ESO A

0

25

3r ESO B

25

7

4t ESO A

34

0

4t ESO B

0

13

1r BAT ECO

3

1

1r BAT INF

8

3

1r BAT FRA

16

0

1r BAT MUS

7

0

1r BAT LIT

8

2

2n BAT A

17

0

2n BAT B

24

0

1r FPB

0

8

2n FPB

0

10

1r GM

25

0

2n GM

1

19

1r TEI A

17

10

1r TEI B

10

1

1r PIG

26

0


1r TIS

30

0

2n TIS

12

0

397

178

TOTAL

6.3.2 Xerrades informatives i de sensibilització per a l’alumnat de 2n ESO Per altra banda, s’han fet unes xerrades dirigides a l’alumnat de 2n d’ESO amb l’objecte de sensibilitzar-los sobre la importància del reciclatge: què és, quines conseqüències té no reciclar i com poden ajudar a millorar el nostre planeta. S'han fet en aquest nivell perquè vam sensibilitzar l'alumnat de 1r d’ESO quan férem les xerrades als alumnes de 6é a les escoles de Primària de Catarroja. L’alumnat de 3r d’ESO ja bé va ser conscienciat en les xerrades que es van fer al nostre centre fa dos cursos. En el marc de la Campanya de Sensibilització i Reciclatge que duem a terme en el centre des de fa dos cursos, es fan xerrades de conscienciació a l’alumnat de 4t d’ESO, per la qual cosa l’alumnat de Batxillerat ja ha rebut aquesta informació.

INFORMACIÓ AL PROFESSORAT Xerrades de sensibilització Benvolgut professorat, Amb aquesta carta volem informar-vos dels horaris de les pròximes xerrades de sensibilització mediambiental i reciclatge, orientades a l’alumnat de 2n d’ESO. L’alumnat de 1r de Batxillerat de Tecnologia es dividirà en dos grups: El primer, format pels alumnes Óscar Santos, Saritha Rea, Daniel Navarro y Manuel García, realitzarà les xerrades el dia 13 de desembre al grup de 2n B a l’aula 1.13, en la tutoria de Carles Llorenç. Es farà una altra xerrada el 13 de desembre al grup de 2n A, a l’aula de Dibuix, sota la supervisió de Llum Cabanes. El segon grup, amb els alumnes Marcos Giménez, Mónica Penadés i Sergio Gutiérrez, ja realitzà les xerrades el dia 28 de novembre al grup de 2n D a l’aula 1.10, en la tutoria de Josefina Roca. També feren una altra xerrada el dia 29 de novembre al grup de 2n B a l’aula de Plàstica, en la tutoria de Carmen Romeu. Aquest horari ja està confirmat amb el professorat perquè ocupa tota l’hora, però si hi ha algun problema, contacteu amb la professora Elisa Gimeno. Cursos/TutorsTutores 2n ESO B Carles Llorenç 2n ESO A Pilar Ramon 2n ESO C Josefina Roca 2n ESO D Carmen Romeu

Dies

Horari

Aules

Alumnat

Finalitzat

13/12/16 13/12/16

13:0514:00 13:0514:00

1.13 A. Dibuix

Óscar, Daniel, Saritha i Manuel

Finalitzada Finalitzada

28/11/16 29/11/16

13:0514:00 13:0514:00

1.10 A. Plàstica

Mónica, Marcos i Sergio

Finalitzada Finalitzada


També volem informar-vos de les que ja realitzarem la setmana del 12 al 16 de desembre en totes les classes que hi ha al centre. Aquestes són per a informar del “Procediment de l’autogestió dels residus al centre” i que l’alumnat puga triar entre dues alternatives. No tindran més de 10 minuts de durada per classe. Gracies per la seua atenció, adjuntem l’horari. Atentament, els alumnes de 1r de Batxillerat. (Per favor, comuniqueu qualsevol problema a la nostra professora Elisa Gimeno)

6.3.3 Redacció de la documentació del Pla d'Autogestió de Residus de Centre L'alumnat de 1r de Batxillerat s'ha repartit les tasques d'aquest projecte per a poder desenvolupar-lo segons les habilitats i interessos de l'alumnat implicat. Alumnat que ha fet possible aquesta documentació:

Redacció del protocol general: Maria Domínguez, Aitana López, Àngela Gonzalez. Propostes d’horari, redacció del protocol i arreplega de residus: Equip 1: José Antequera, Alejandro Chirivella, Noelia Esparza, Biel Durán, Miguel Mialdea. Equip 2 : Juan Bautista, Jaume Pascual, Carlos Cortés. Xerrades informatives amb votació de les propostes i Xerrades de Sensibilització: tot el grup classe. Creació i desenvolupament del disseny gràfic: Mónica Penades, Marcos Giménez, Daniel Navarro, Manuel Garcia, Saritha Rea, Óscar Santos. Logotip 2D i 3D: Juan Bautista. Activitats per a les tutories de Batxillerat: Christian Calvo i Marc Dolz. Professorat: Elisa Gimeno, com a coordinadora de projectes, d'equips, assessora mediambiental i de TIC. Joan Collado, com a assessor de creació, disseny gràfic i de TIC.


7. REPARTIMENT DE LES PAPERERES EN EL CENTRE. UBICACIÓ. L’Ajuntament de Catarroja ha comprat les papereres: 40 contenidors diferenciats per a reciclar paper i envasos. Les papereres porten el logotip de la Campanya “Recicla't-recicla'l-recicla-ho”.

Aules (planta baixa)

Mòduls

Aules (1a Planta)

Edifici cafeteria

0.1

0.7

1.1

Gimnàs

0.2

0.8

1.2

1.14

0.3

0.9

1.3

Aula Info 1

0.4

1.7

1.4

Aula Info 2

0.5

1.8

1.5

Taller CFGM/GS

Taller Tecnologia

1.9

Aula música

Aula Plàstica

1.6

0.15

Aula Dibuix

0.14

1.10

0.6

1.11

0.10

1.12

0.11

SALA DEL PROFESSORAT

0.12

CONSERGERIA

0.13

SECRETARIA

1.13

8. CARTELLERIA. ADHESIUS EN REALITAT AUGMENTADA (RA) En el Pla d'Autogestió ens ha paregut procedent fer uns cartells que impacten l'alumnat i el facen reflexionar al voltant de les conseqüències de no reduir ni reciclar. També s'ha inclòs cartelleria informativa i adhesius amb codis QR de les apps de CATARROJA AUGMENTA I CATARROJA EXPLORA que l'Ajuntament ha posat a la nostra disposició. Són el fruit del treball realitzat per l’alumnat de 4t d’ESO del curs passat. Així mateix hem fet impressions de QR d’ECO YOUTUBERS d'Ecoembes.


Eco Youtubers

Eco Youtubers

Eco Youtubers

Eco Youtubers

9. PASSOS A SEGUIR EN LA REALITZACIÓ DEL PROTOCOL DEL PLA D'AUTOGESTIÓ DE RESIDUS 9.1. Planificació setmanal general de recollida L’opció majoritària votada per l’alumnat va ser la A, en la qual l’alumnat, segons planificació, haurà d’eixir en l’hora de tutoria, una o dues vegades a l'any, arreplegar els contenidors i abocar-los als contenidors de fora del centre. Açò es farà atenent unes normes i una planificació establertes en aquest protocol. DIA

PROFESSOR

CURS

12 de setembre (*Dl)

Josefina Roca

2n ESO C

19 de setembre (Dl)

Carmen Romeu

2n ESO D

26 de Setembre (Dl)

Elvira Fernández

4t ESO A

3 d'octubre (Dl)

Mª Eugenia Abad

2n Bat B


10 d'octubre (Dl)

Gloria Sendra

1r TEI A

17 d'octubre (DL)

Eliseo Pascual

1r TEI B

24 d'octubre (DL)

Xaro Cerdá

2n TEI A

31 d'octubre (Dl)

Reme Bernabé

2n TEI B

8 de novembre (Dm)

Alberto Esparcia

1r ESO E

15 de novembre (Dm)

Rosa Martínez

3r ESO A

22 de novembre (Dm)

Ana González

4t ESO B

29 de novembre (Dm)

Mª José Gascueña

1r CGM

Cristina Zamora

1r TIS

13 de desembre (Dm)

Paco Arlandis

1r FPB

21 de desembre (Dc)

Roque Cuesta

2n FPB

18 de gener (Dc)

Natasha Mayordomo

1r ESO A

25 de gener (Dc)

Joan Collado

3r ESO B

2 de febrer (Dj)

Carmen Pérez

1r Batx C

8 de febrer (Dc)

Abili Jurado

2n Batx A

14 de febrer (Dm)

Llum Campos

1r TIG

22 de febrer (Dm)

Pilar Redolar

2n CGM

2 de març (Dj)

Pilar Ramon

2n ESO A

9 de març (Dj)

Carles Llorenç

2n ESO B

15 de març (Dm)

Pilar Ferrero

2n TIS

30 de març (Dj)

Mª José Silvestre

1r Batx A

7 d'abril (Dv)

Mª José Roig

1r ESO B

12 d'abril (Dc)

Pilar Barberan

1r Batx B

5 de maig (Dv)

Manolo Castaño

1r ESO C

12 de maig (Dv)

Elisa Gimeno

1r ESO D

22 de maig (Dl)

Josefina Roca

2n ESO C

29 de maig (Dl)

Carmen Romeu

2n ESO D

5 de juny (Dl)

Elvira Fernández

4t ESO A

7 de desembre (Dc)

15 de juny (Dj) Carmen Pérez *Dl: dilluns. Dm: dimarts. Dc: dimecres. Dj: dijous. Dv: divendres

1r Batx C

9.2 Funció del Cap de Coordinació La professora Llum Campos i l’alumne Iván Sánchez seran els encarregats de recordar-li al tutor, el dia d’abans, que s'ha de fer la recollida a l'hora de la seua tutoria. Ajudaran en l'organització de l'arreplega el dia que toque i, a més, revisaran que tot s'haja fet segons el Pla. Ompliran la graella de control de funcions, anotaran les incidències en cas que s’hagen produït i supervisaran que hi ha material per a realitzar l’arreplega dels residus.


9.3 Funció del tutor en la sessió de recollida Per a entrar a les classes a arreplegar les papereres, el tutor de cada classe donarà als alumnes que isquen una acreditació per tal que els altres professors sàpien que aquests tenen permís. Cada alumne portarà la identificació en lloc visible i guants de làtex per a poder participar-hi.

Una vegada arreplegades les papereres, els alumnes han d’eixir fora de l’institut amb el permís d’un professor i llançar-ne el contingut als contenidors. Abans d’eixir, el tutor o la persona en qui delegue haurà d’apuntar en una graella com la de davall com de plenes estan les papereres. Es recomana que el professor tutor estiga en la porta i deixe eixir l'alumnat en grups reduïts. ** MOLT IMPORTANT ** Cal fer una bona anotació ja que servirà per a fer un càlcul estimat de la quantitat de fem que es genera al centre i s’utilitzarà en l'estudi de ECOAUDITORIA que realitzarà l'alumnat de Batxillerat SETMANA:

TUTORIA: GRUP:

AULES

PAPERERES

PLÀSTIC 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 1.1 1.2

PAPER

CONTINGUT

PLE

1/2 PLE

1/3 PLE

BUIT


1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Taller Tecno Plàstica Aula música Dibuix Gimnàs Aula Info 1 Aula Info 2 Taller CFGM/CF GS

Després d’apuntar la quantitat de residus de cada paperera i abocar-los al contenidor, els alumnes les tornaran a l'aula i recolliran les paperers de l’aula següent. Quan hagen acomplert la tasca assignada, aniran a classe i lliuraran l’acreditació al professor tutor.

9.4 Funció de l'alumnat. Els alumnes encarregats duran un cartell identificatiu que els permetrà entrar a les classes per a arreplegar les papereres. Hauran de demanar permís per a entrar-hi. Realitzaran la seua tasca de manera adequada i en silenci, tant dins com fora de les aules. Compromís en cada tutoria de: 1. No llançar residus fora dels contenidors diferenciats, ni a les classes, ni en els corredors. Tampoc al pati. 2. Llançar els residus de l'esmorzar als contenidors de forma adequada abans d'eixir al pati, fins que es puguen tindre contenidors en aquest. 3. Llançar en els contenidors només els residus permesos (Annex 4). 4. Llançar cada residu en el contenidor corresponent. No s’han d’equivocar ni deixar que els companys s'enganyen.


5. Davant qualsevol dubte d'on s'ha de dipositar un residu, s’ha de preguntar al professorat o a l’alumnat de Batxillerat. 6. Fer una recollida ordenada i en silenci dels residus el dia que els pertoque de la seua tutoria. 7. Gaudir d'un centre més net, sa i bonic. 8. Col·laborar amb l'alumnat de Batxillerat en la cartelleria del centre amb suggeriments i propostes que faran arribar al delegat/a, i aquest, a la coordinadora, Elisa Gimeno.

9.5 Material El material per a fer l'activitat de recollida haurà d'estar sempre a disposició del professorat en la sala del professorat. La coordinadora i el cap de coordinació vetlaran perquè sempre hi haja:    

Identificacions suficients. Fulls d'anotació d'arreplega del fem a omplir pel tutor. Guants de làtex. Bolígrafs. 9.6 Ubicació del protocol en cas de necessitat de consulta

Es farà una còpia per a la seua consulta que romandrà en la sala del professorat. **IMPORTANT** Es disposarà d'una bústia de suggeriments de millora en l'arreplega dels residus i en el Pla d'Autogestió de Centre.

10. MATERIAL PER A TREBALLAR, OPCIONALMENT, EN TUTORIA És un material escaient per a treballar a l’aula, amb el tutor, o per a l’alumnat de 1r de Batxillerat en la seua funció d’agents mediambientals. Trivial https://issuu.com/elisatecno/docs/trivial_del_reciclatge_2016 Enquestes https://docs.google.com/document/d/1hAVUbHTh6wbVx_XimhvYvSVqJPeRncJFG1lhd8Ja2Y/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_dye5lD5uxPaWY0OW9jbkF1UnM/view?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1ArGKviETQdkpzToMppEi3-jKPkHD89cD5-YtqNnB14/edit?usp=sharing Documentals https://docs.google.com/document/d/1C2RAYHStX_eE_fSd9_7WSetEcQs7aXbMSvvOQS3AR8/edit?usp=sharing Recapacicla https://drive.google.com/file/d/0B_dye5lD5uxPQjZPeENUemgtSlE/view?usp=sharing


Activitats en anglès https://drive.google.com/file/d/0B_dye5lD5uxPeEpKY01QRERPd0k/view?usp=sharing https://youtu.be/Z_eApyjB8sM Ahorro sotenible, document interessant https://drive.google.com/file/d/0B_dye5lD5uxPLXRMc3Rua1FHZ2M/view?usp=sharing Possibles sessions de tutoria, activitats a fer en el grup https://drive.google.com/file/d/0B_dye5lD5uxPa3NoM0RvQll2SG8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_dye5lD5uxPeTUwXzlVZ0VEaW8/view?usp=sharing Més recursos http://www.sostenibilidad.com/ http://recursos-educativos.wikispaces.com/Medio+ambiente https://drive.google.com/file/d/0B_dye5lD5uxPYnJteHNjdFVvN28/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B12x3J_2w58SNUNRODh1ODNnMXc/view?usp=sharing https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco https://drive.google.com/file/d/0B12x3J_2w58SZUNQNk5VaEJfaVU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B12x3J_2w58SMGpVa2hHbi1zbFk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B12x3J_2w58SNE00ZzlQd1FXWTQ/view?usp=sharing Jocs http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html https://drive.google.com/file/d/0B12x3J_2w58ScDhtMU9RVDU2cUU/view?usp=sharing

11. ANNEXOS Annex 1- Horaris de l’arreplega de papereres. Annex 2- Taula d’enregistrament de la sessió de recollida per als tutors. Annex 3- Taula per al Cap coordinador de la recollida. Annex 4- Què s'ha de depositar en cada contenidor diferenciat i què no?


Annex 1- Horaris de l’arreplega de papereres DIA

PROFESSOR/A

CURS

12 de setembre (*Dl)

Josefina Roca

2n ESO C

19 de setembre (Dl)

Carmen Romeu

2n ESO D

26 de Setembre (Dl)

Elvira Fernández

4t ESO A

3 d'octubre (Dl)

Mª Eugenia Abad

2n Bat B

10 d'octubre (Dl)

Gloria Sendra

1r TEI A

17 d'octubre (DL)

Eliseo Pascual

1r TEI B

24 d'octubre (DL)

Xaro Cerdá

2n TEI A

31 d'octubre (Dl)

Reme Bernabé

2n TEI B

8 de novembre (Dm)

Alberto Esparcia

1r ESO E

15 de novembre (Dm)

Rosa Martínez

3r ESO A

22 de novembre (Dm)

Ana González

4t ESO B

29 de novembre (Dm)

Mª José Gascueña

1r CGM

Cristina Zamora

1r TIS

13 de desembre (Dm)

Paco Arlandis

1r FPB

21 de desembre (Dc)

Roque Cuesta

2n FPB

18 de gener (Dc)

Natasha Mayordomo

1r ESO A

25 de gener (Dc)

Joan Collado

3r ESO B

2 de febrer (Dj)

Carmen Pérez

1r Batx C

8 de febrer (Dc)

Abili Jurado

2n Batx A

14 de febrer (Dm)

Llum Campos

1r TIG

22 de febrer (Dm)

Pilar Redolar

2n CGM

2 de març (Dj)

Pilar Ramon

2n ESO A

9 de març (Dj)

Carles Llorenç

2n ESO B

15 de març (Dm)

Pilar Ferrero

2n TIS

30 de març (Dj)

Mª José Silvestre

1r Batx A

7 d'abril (Dv)

Mª José Roig

1r ESO B

12 d'abril (Dc)

Pilar Barberan

1r Batx B

5 de maig (Dv)

Manolo Castaño

1r ESO C

12 de maig (Dv)

Elisa Gimeno

1r ESO D

22 de maig (Dl)

Josefina Roca

2n ESO C

29 de maig (Dl)

Carmen Romeu

2n ESO D

5 de juny (Dl)

Elvira Fernández

4t ESO A

7 de desembre (Dc)

15 de juny (Dj) Carmen Pérez *Dl: dilluns. Dm: dimarts. Dc: dimecres. Dj: dijous. Dv: divendres

1r Batx C


Annex 2- Taula d’enregistrament de la sessió de recollida per als tutors SETMANA: TUTOR/A: GRUP: AULES

PAPERERES PLÀSTIC

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

PAPER

CONTINGUT PLE

1/2 PLE

1/3 PLE

BUIT


1.12 1.13 1.14 Taller Tecno Plàstica A. Música A. Dibuix Gimnàs Aula Info 1 Aula Info 2 Taller CFGM/CFGS

(Omplir amb una X en cada casella de cada aula)


Annex 3- Taula per al Cap coordinador de la recollida PROTOCOL: IVÁN SÁNCHEZ DIA

GRUP

TUTOR

RECORDAT

FET


Annex 4- Què s'ha de depositar en cada contenidor diferenciat i què no?

Protocol PLA D'AUTOGESTIÓ DE RESIDUS DEL BERENGUER DALMAU  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you