Page 1

A L LT O M F O RT B I L D N I N G # 1

Kortare väg från nyanländ till nyanställd

3

22 myndigheter blev 1 Polisen siktar på fortbildning

4

10 utbildningar för ST-läkare

7

6

Tjänsteman i det offentliga Ledaren

2


I det allmännas tjänst

MATHIAS BLOB Samverkansstrateg Uppsala universitet Avdelningen för uppdragsutbildning Uppsala universitet myllrar av kunskap. Här finns över 6 500 anställda och drygt 41 000 studenter som dagligen arbetar för att förstå, förklara och förbättra vår värld. Forskningen som bedrivs här ligger i absolut framkant och står sig bra i den internationella konkurrensen. Uppsala universitet är världsledande inom många vetenskapsområden varav flera passar bra för offentlig förvaltning. Avdelningen för uppdragsutbildning är Uppsala universitets officiella samordnare av uppdragsutbildning. Under snart trettio år har vi bedrivit fortbildning av yrkesverksamma. Vi har ett särskilt fokus på samverkan med andra myndigheter i syfte att stödja, utveckla och bidra till en välfungerande statsförvaltning.Vår ambition är att kunna fungera som en samtalspart i frågor kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling.Vårt mål är också att föra ut den senaste forskningen till yrkesverksamma och för att göra forskningen användbar i en organisation krävs ett praktiskt förhållningssätt. Därför samarbetar vi med erfarna praktiker som vet vad som fungerar ute i organisationerna. Tillsammans utbildar vi årligen tusentals yrkesverksamma från alla samhällssektorer och inom universitetets samtliga vetenskapsområden.

UPPSLAGET

Det är något aktningsvärt med ansvaret och förtroendet som offentlig tjänsteman. Att företräda statsmakten, regionen, landstinget eller kommunen kräver såväl allvar som noggrannhet. Förtroendet att företräda kräver även ett offentligt etos – en moralisk kompass - byggd på förståelse och ödmjukhet inför uppgiften. Det är onekligen något särskilt att vara tjänsteman i det offentligas tjänst. Den svenska offentliga förvaltningen är i många avseenden, även i internationella jämförelser, både välfungerande och effektiv. I undersökningar av medborgarnas förtroende för offentliga institutioner framträder en bild med relativt högt förtroende för stora delar av den offentliga förvaltningen. Den till synes anonyma byråkratin utgörs av människor av kött och blod som företräder våra institutioner och tjänster – den offentliga tjänstemannen. Ansvaret att förse våra offentliga institutioner med kompetenta och ansvarstagande tjänstemän vilar tungt på allas våras axlar. Det finns ett behov av att ständigt utveckla och förändra den offentliga förvaltningen i takt med samhällets utveckling, ett behov som ytterst landar på den enskildes förmåga och tillgång till utveckling och lärande. En välfungerande offentlig förvaltning kräver innovation och rättsäkerhet, den kräver effektivitet och hög service, den kräver objektivitet och lagbundenhet. För att tillgodose dessa behov måste vi ha institutioner och medarbetare som hela tiden kan, vill och förstår att lära och lära om. Alla, medborgare och representanter för institutioner, företag och organisationer, har ett ansvar för att bidra till samhällets positiva

Uppsala universitet fick sitt första förtroende 1477, uttryckt i det privilegiebrev som utgör universitetets magna carta. Då liksom nu handlade förtroendet om att bidra till samhällets utveckling. Då skulle fler av kyrkans män få bildning på hög nivå, utan att behöva företa långväga resor. Idag handlar förtroendet om att bidra genom fri tillgång till högre bildning och forskning i framkant. Universitetet är även, då liksom nu, en del av den offentliga sfären – en delaktighet som förpliktigar. Vi som arbetar vid avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet vill tillsammans med universitetets forskare förvalta förtroendet genom att bidra till en välfungerande och innovativ offentlig förvaltning. Vi vill genom samverkan och samtal med myndigheter, landsting och kommuner bidra till att utveckla den värld vi lever och verkar i. Vi tror på det livslånga lärandet och behovet av möten mellan forskning och praktik. Genom att tillsammans, forskare och praktiker, gripa oss an dagens och morgondagens utmaningar kan vi lägga grunden för en offentlig förvaltning i tiden. I detta uppslag ger vi några exempel på universitetets engagemang i det offentliga Sverige, där vår ambition att bidra genom samverkan löper som en röd tråd genom artiklar och reportage. Vi hoppas detta kan inspirera till samtal om det särskilda med att vara offentlig tjänsteman. Vi hoppas också på intressanta diskussioner om forskning och utveckling i allmänhet och kunskapsöverföring och lärande i synnerhet. Mathias Blob

”Det är onekligen något särskilt att vara tjänsteman i det offentligas tjänst”

KONTAKT

MEDVERKANDE

UPPSALA UNIVERSITET AVD. FÖR UPPDRAGSUTBILDNING BOX 256 751 05 UPPSALA

REDAKTÖR: KARIN FOLCKER OMSLAGSFOTO: JOHAN ALP FORMGIVNING: SÖDRA TORNET KOMMUNIKATION ORIGINAL & PRODUKTION: ELISABET HARRYSON TRYCKERI: KPH TRYCKSAKSBOLAGET

TELEFON: 018-471 68 35 INFO.UPPDRAGSUTBILDNING@UADM.UU.SE WWW.UU.SE/UPPDRAGSUTBILDNING

2

utveckling. Vi som representerar offentliga institutioner i allmänhet och utbildningsväsendet i synnerhet har ett särskilt ansvar i detta. Att som universitet engagera sig i detta ansvar är att leva upp till det förtroende och möta de förväntningar allmänheten har för och på de svenska lärosätena.


T E X T: K I M B E R G S T R Ö M F OTO : M I K A E L WA L L E R S T E D T

Kortare väg från nyanländ till nyanställd Korta vägen är en utbildningssatsning från Arbetsförmedlingen. I Uppsalaregionen samarbetar olika aktörer för att ge nyanlända akademiker chansen till en snabb karriärstart inom sitt kompetensområde. Personer från andra länder söker sig av olika anledningar till Sverige. De bär med sig kunskaper och färdigheter som på många sätt kan bidra till det svenska samhället. Två av dem är Farnaz Mohammadzadeh och Julia Bozhkova. Båda flyttade till Sverige för att deras män fått jobb här. Farnaz är specialistläkare och Julia vatteningenjör, båda med mångårig erfarenhet inom sina yrken från hemlandet. Sverige har länge brottats med utmaningen att tillvarata kompetensen hos personer som flyttar till Sverige. En av utmaningarna har varit att översätta dessa personers kompetenser till något som är lätt att använda för en potentiell arbetsgivare. En annan utmaning har varit att skapa kontakter mellan personer som har dessa kunskaper och färdigheter och arbetsmarknaden i Sverige. Detta gäller inte minst de som har med sig en akademisk examen från utomnordiska länder. Samverkan ger hög kvalitet Korta vägen är en utbildningssatsning från Arbetsförmedlingen just för att förkorta vägen för nyanlända utländska akademiker till ett arbete i Sverige. I Uppsala, Västerås och Eskilstuna har en unik samverkansplattform skapats kring Korta vägen. Arbetsförmedlingen fungerar som beställare, Uppsala universitet som utbildningsexpert, Folkuniversitetet som språkkursexpert, och som näringslivsexpert finns Academicum,

ett avknoppningsbolag från Uppsala universitet som arbetar just med att vara en bro mellan universitet och arbetsliv. Samverkansplattformen bidrar även till att flera olika arbetskulturer och organisationskulturer blir bekanta för den nyanlände akademikern. Deltagarna ska ha en färdig examen eller minst tre års akademiska studier från ett utomnordiskt land för att få gå utbildningen. Varje utbildningsomgång är sex månader, där de första tre månaderna fokuserar på språk, utbildning och yrkescoachning och de sista tre månaderna på praktik och att skaffa kontakter. Kontakter en nyckel Utbildningen genomsyras av tanken att det viktigaste för att få jobb i Sverige för en nyanländ akademiker är språk och kontakter. Därtill kommer även vikten av att ha en akademisk examen som är gångbar på den svenska arbetsmarknaden. – Jag har fått ett väldigt bra stöd från Korta vägen, säger Julia Bozhkova. Förutom själva utbildningen har jag fått hjälp med hur man söker jobb i Sverige, vilka arbetsgivare som behöver den kompetens jag har och kontakter med sådana arbetsgivare. Praktik ingår som en del av utbildningen. Det momentet betydde väldigt mycket för Farnaz Mohammadzadeh. – De var som en nyckel för mig. Det innebar att de på sjukhuset kände till mig, så när jag fått mitt språkbetyg och skickade mina papper så visste de vem jag var. Det var jätteviktigt! Motiverade deltagare – De flesta deltagares utländska examen är mycket gångbar på den svenska arbetsmarknaden. Några fokuserar på att skaffa en svensk

legitimation inom sitt yrke, medan några vill läsa upp sin examen eller gå vidare till forskning. Vare sig deltagarna fokuserar på jobb eller studier efter Korta vägens slut är de otroligt motiverade och målmedvetna, säger Karin Thellenberg, projektledare på Uppsala universitet. Avdelningen för uppdragsutbildning koordinerar universitets insats såsom information om högskoleväsendet, kontakter med institutioner, praktik vid universitetet, studievägledning, stöd när den nyanlända akademikern ansöker om legitimation eller bedömning av sin examen.

UPPSALA UNIVERSITET HAR UNIKA KOMPETENSER

Via universitet och högskolor har samhället tillgång till en enorm rikedom av kunskaper och experter. En uppgift som passar särskilt väl för universitet och högskolor tillsammans med andra kompetenta aktörer i samhället är att hjälpa till att korta vägen för nyanlända akademiker till att bli nyanställda akademiker. Universitetet medverkar på så sätt till att skapa bättre förutsättningar för individer med akademisk utbildning att få ett arbete inom sitt kompetensområde. Uppsala universitet tar ett konkret samhällsansvar genom att bidra till att sänka arbetslösheten för nyanlända, och öka tillgången på akademiker på den svenska arbetsmarknaden.

3


22 blev 1 Uppsala universitet har sedan 2009 erbjudit Försäkringskassans chefer en utbildning i ledarskap. Den har varit en viktig del i att skapa en väl fungerande myndighet från de tidigare 22 separata organisationerna. T E X T: K I M B E R G S T R Ö M . F OTO : M I K A E L WA L L E R S T E D T

4

slogs år 2005 ihop med Riksförsäkringsverket och bildade myndigheten Försäkringskassan. De 22 organisationerna skulle bli en, och en av de i Myndighetssverige som direkt berör flest människor. För att ge en bra grund för att skapa en skicklig och kundorienterad organisation utarbetade Försäkringskassan tillsammans med Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning en ledarskapsutbildning för myndighetens chefer. DE 21 LÄNSFÖRSÄKRINGSKASSORNA

Nu talar alla samma språk Både de ansvariga på Försäkringskassan och de som gått utbildningen är mycket nöjda.


– Utbildningen har gett oss en utmärkt plattform för att arbeta mot ett gemensamt mål och på ett gemensamt sätt över alla kassans funktioner, säger Lars-Åke Brattlund, personaldirektör för Försäkringskassan. Nu kan vi veta att vi pratar samma språk och förhåller oss på samma sätt till ledarskap. Det är viktigt. Fundamentalt.

systembaserad syn på hur organisationen ska fungera, säger Ara Zarei. Basen är nu vad kunden tycker och upplever. Känner sig kunderna tryggare? Tycker de det är enklare? Hur upplever de våra medarbetare? Nu bockar vi inte av hur många möten vi haft, utan frågar oss om de leder till att kunden blir nöjdare. Inget möte har ett värde i sig.

Carina Kjällman, projektchef, håller med: – Nu vet jag att alla andra har samma kompetens. Det är jättebra för att kunna styra tillsammans och kunna skapa mod och öppenhet i organisationen. Man känner att man är med och bygger organisationen. Idag har nästan alla av kassans 750 chefer gått kursen. – Att skapa en skicklig och effektiv organisation tar tid, så man måste vara uthållig, fortsätter Lars-Åke Brattlund. Förstår Försäkringskassans uppdrag bättre Kursen ger en väldigt bra bas för vad det innebär att jobba i en myndighet, säger Ara Zarei, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan. – Man får veta hur systemet är uppbyggt, man förstår varför vissa beslut ibland blir som de blir, både när det gäller beslut från riksdagen och regeringen och från högsta ledningen i kassan. Andra deltagare har lyft fram värdet att få uppdragsgivarens perspektiv, vad Försäkringskassan fyller för funktion som riksdagens och regeringens förlängda arm. En extra bonus är att utbildningen ger högskolepoäng.

Stärker den interna sammanhållningen Såväl deltagare som organisatörer är överens om att utbildningen spelat stor roll för att göra Försäkringskassan till en myndighet. – När myndigheten bildades hade alla regioner sina egna ledarskapsprogram, säger Elisabeth Friberg, Försäkringskassans projektledare för utbildningen. Vi tyckte det var oerhört viktigt att alla chefer skulle få en gemensam grund. Utbildningstillfällena har också skapat kontakter och möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kollegor som aldrig träffats annars, som många deltagare värderar högt. – Vi har definitivt fått en bättre förståelse för varandra nu, säger Mia Segerlind, enhetschef på Försäkringskassans IT-avdelning. Man inser att de som har samma roll i en annan del av organsationen kan ha en vardag som ser helt annorlunda ut. Jag kan också diskutera ledarskap med andra chefer på ett helt annat sätt än tidigare, för vi har gemensamma referensramar. Sätter kunden i fokus Utbildningen har också varit en del i en fundamental omvälvning i hur Försäkringskassan arbetar. Den tidigare modellen utgick ifrån att riktlinjer kom uppifrån i organisationen, den högsta ledningen formulerade mål och mätsystem, och utvärderingen av resultat var instrumentell – ”hur stor andel av alla ärenden är handlagda efter 30 dagar?”. – Genom utbildningen har alla fått en mer

Nyanländas lärande Det fanns flera skäl till att Försäkringskassan valde Uppsala universitet som partner. – Vi ville att utbildningen skulle innehålla forskning om vår omvärld, om organisation och om ledarskap. Då var ett universitet ett ganska självklart val. Jag hade samarbetat med Uppsala och några andra universitet tidigare, om ett ledarförsörjningsprogram, och tyckte redan då att Uppsala hade ett bra upplägg. Så det kändes naturligt att kontakta dem, säger Elisabeth Friberg, Försäkringskassans projektledare för utbildningen.

Antalet nyanlända elever ökar i Sverige och organisationen av mottagandet av dessa elever varierar runt om i landet. I Skolverkets publikation ”Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling” identifieras ett antal faktorer som skolorna kan arbeta med för att ge nyanlända elever goda förutsättningar för att utveckla sina kunskaper och sociala förmåga. Dessa faktorer är bland annat bred kartläggning av tidigare kunskaper, individuell planering, ämnesundervisning med perspektiv på svenska som andraspråk samt flerspråkiga pedagoger och studiehandledning på modersmålet. För att främja lärarprofessionens möjligheter till kollegialt lärande samt öka kunskapen om nyanlända elevers lärandevillkor har Skolverket tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt de lärosäten som har examensrätt i svenska som andraspråk där Uppsala universitet ingår, gemensamt planerat och utformat en kurs för team bestående av lärare, rektorer och modersmålslärare/ studiehandledare. Den gemensamma planeringen lärosätena emellan syftar till att åstadkomma likvärdighet och samsyn om det övergripande upplägget – men även till att utbyta erfarenheter lärosätena emellan. I augusti 2014 startar den första kursomgången i Uppsala där anmälda skolor/ verksamheter under ett års tid ska ta del av forskning kring nyanlända elevers lärande men även utbyta erfarenheter med varandra. Efterfrågan på kursen är hög, vilket visar att det finns ett stort behov och en stark vilja att arbeta och utveckla mottagandet av nyanlända elever. T E X T: K A R I N T H E L L E N B E R G F OTO : M I K A E L WA L L E R S T E D T

5


10

MEDICINKURSER I TOPP 1. AKUT INTERNMEDICIN. 2. AKUTA NEUROLOGISKA SYMTOM OCH SJUKDOMAR 3. AKUT KARDIOLOGI 4. ÖVERSIKTSKURS I ENDOKRINOLOGI OCH DIABETOLOGI 5. BARNUROLOGI 6. NEURORADIOLOGI 7. ÖVERSIKTSKURS I GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI

Polisen siktar med nya verktyg Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet har i över femton år erbjudit fortbildningskurser för poliser.Vi utbildar bland annat i förundersökningsledning, utredningsmetodik, miljörätt, människohandel, indirekt ledarskap och krisstöd. – Vi vill ge de poliser och andra som går utbildningarna nya verktyg att lösa situationer de stöter på i arbetet, säger Pernilla Wilén, projektledare och affärsutvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning. Den som går kursen ska direkt ha nytta av det i sitt arbete. Uppsala universitet ger utbildningarna i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Polishögskolan, som också är beställare för utbildningarna. Utbildningarna är både allmän vidareutbildning och specialistutbildning för yrkesverksamma poliser. Varvar praktik och teori De flesta utbildningar avdelningen för uppdragsutbildning erbjuder ger högskolepoäng. – Det är ett kvalitetsmått, säger Pernilla Wilén, som själv har en bakgrund som åklagare. Har man högskolepoäng inom exempelvis ledarskap eller krispsykologi så ger det ju kunskaperna en tyngd. Hon är samtidigt noga med att påpeka att de jobbar hårt för att utbildningarna ska ligga nära den polisiära vardagen. – Vi tar in lärare utifrån som har en praktisk spetskompetens och jobbar med frågorna i sitt arbete. Det kan vara Justitieombudsmannen, 6

Justitiekanslern, åklagare, rättsläkare, domare, poliser eller personal från Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL. Bland lärarna finns också många poliser som har en spetskompetens inom något område. Utbildningarna ger även deltagarna en möjlighet att skapa nya nätverk med kollegor på andra orter.

8. ALLVARLIGA INFEKTIONER 9. EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING 10. AKUT OCH KRONISK NJURSVIKT.

Konkreta fall

Många nöjda kursdeltagare Hans Lundstedt har gått fortbildningskursen i krisstöd. Han arbetar som utredare på Polismyndigheten i Jämtland. Han fick möjlighet att omsätta sina nya kunskaper i praktiken redan under utbildningen. – Det inträffade en större händelse bland personalen inom yttre tjänst. Jag fick möjligheten att leda avlastningssamtalen med personalen. Då fick jag verkligen bevis för att det jag lärt mig på utbildningen i allra högst grad fungerar. Det var helt fantastiskt! Ayman Aboulaich från Polismyndigheten på Gotland har gått kursen i förundersökningsledning. – Vi hade oerhört kompetenta föreläsare och lärare. Det var en gedigen och bra blandning av jurister, åklagare och poliser som jobbat med förundersökningsledning. ”Ingen ska tveka!” De är överens om att de kommer att rekommendera den kurs de gått för sina kollegor. – Det kommer jag definitivt att göra, säger Hans Lundstedt. Det menar jag verkligen. Ayman Aboulaich instämmer. T E X T: K I M B E R G S T R Ö M F OTO : P E T E R L U N DV I K

Ayman Aboulaich, polismyndigheten Gotland. har gått kursen Förundersökningsledning – Vi arbetade med konkreta fall i grupper. Att arbeta på det sättet och få höra nya tankar och idéer från kollegor från andra polismyndigheter var ett mycket bra sätt att befästa kunskaperna på. Jag fick jättemycket inspiration till hur vi kan utveckla vår verksamhet av att lyssna på andra poliser som arbetar med liknande uppgifter. Utbildningen motsvarade mina förväntningar och lite till. Jag skulle önska att alla fick möjlighet att gå kursen. Då skulle vi få en fantastisk utredningsverksamhet i Sverige.


Värdefullt kurspaket för

Unga läkare L Ä S M E R P Å N Ä T E T: W W W. U U. S E / U P P D R AG S U T B I L D N I N G

T E X T: K I M B E R G S T R Ö M , F OTO : J O H A N A L P

När målbeskrivningarna för ST-läkarnas kompetensutveckling kom blev det tydligare vilka kurser som skulle ingå i respektive ST-läkares utbildning. De statligt finansierade SK-kurserna fyller en del av detta behov men är inte tillräckligt

får vänta flera år på att komma in på obligatoriska kurser för att det inte finns plats på SK-kurserna. Så de utbildningar vi ger är ett viktigt komplement till SK-kurserna säger Britt-Marie Larsson, affärsutvecklare på universitetets avdelning för uppdragsutbildning. . Det märks också på efterfrågan. Kurserna lockar deltagare från hela landet. Vi vänder oss främst till ST-läkare, men vi har även flera kurser som lockar AT-läkare och specialister. En av de mest efterfrågade utbildningarna, Akut internmedicin, genomfördes i maj för elfte året. Henrik Toss, kardiolog och överläkare vid Akademiska sjukhuset, har varit kursledare sedan starten. Kursen har fått barn och barnbarn, och är nu flaggskeppet i en samling på ett 20-tal kurser. – I princip har alla delmomenten i kursen allt eftersom knoppat av en egen kurs, säger Toss. D E T H Ä N D E R AT T L Ä K A R E

Hög internationell klass För Mladen Milovanovic innebär universitetets kursutbud en stor trygghet. – Vi som unga läkare vet att vi får bra kurser, och att det finns en kontinuitet som gör att vi kan känna oss trygga i att kurserna finns när vi behöver gå dem. Mladen Milovanovic är ST-läkare i internmedicin, och jobbar både i Sverige och internationellt. Han har hunnit gå de flesta av de kurser som universitetet erbjuder, och han har bara positiva erfarenheter. – Utbildningarna håller hög internationell klass. De innehåller alla relevanta moment, längden är bra och de ger en bra blandning av fakta och fallträning. Kurserna är väl anpassade till den kliniska vardagen och till nivån på deltagarna. Han är också nöjd med organisationen av kurserna och att det är en bra variation av olika typer av undervisning. SK-kurserna granskas och kvalitetssäkras av Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, som drivs av Läkarförbundet. Lipus granskar och godkänner även de kurser som Uppsala universitet ger i samarbete med Akademiska sjukhuset. Universitetets kurser har alltså samma status som SK-kurserna.

Skapar nätverk En positiv bieffekt av kursverksamheten är möjligheter till kontakt med andra läkare. Det gäller både kursdeltagarna emellan, kursledningen med kursdeltagarna och de undervisande specialisterna emellan. – Vi får en möjlighet att diskutera hur sjukhus över hela landet gör, säger Henrik Toss. Det utvecklar verksamheten för alla. Bra utbildare Henrik Toss är stolt över att ha lyckats rekrytera så många goda pedagoger som föreläsare vid kurserna. – De är kompetenta och vill undervisa. De ser det som en förmån, att få föra ut sin kunskap till en ny generation läkare, och att få den här möjligheten till en dialog med unga läkare. Genom att utbilda andra utvecklar man också sig själv. Man måste fundera över vad som är viktigt och varför. Det lär man sig otroligt mycket på. De får också återkommande kvitton på att lärarna faktiskt är bra. – De som går kursen får lämna in en utvärdering både på kursen som helhet och på de individuella föreläsarna, säger Britt-Marie Larsson. Vi har svarsfrekvenser på över 90 procent, och de allra flesta är väldigt positiva. Det är givetvis jätteroligt. Mladen Milovanovic håller med. – Det är väldigt hög kvalitet på lärarna. De är också väldigt lyhörda för vad vi som kursdeltagare tycker. Både lärarna och kursledningen lyssnar verkligen och tar vara på den återkoppling de får så kurserna hela tiden blir ännu bättre. Till nytta för medborgarna Alla universitet har genom den tredje uppgiften ett ansvar att förmedla kunskap till det omgivande samhället. Uppsala universitet har som en del av det ansvaret bestämt att de vill vara en värdefull utbildningsresurs för myndigheter och andra som sköter den offentliga servicen till medborgarna. – Därför passar dessa medicinska vidareutbildningar väldigt bra in i vad vi vill göra, säger Britt-Marie Larsson. Landstingets personal är en väldigt viktig målgrupp för oss. 7


Offentligt etos

FORSKARE OCH PRAKTIKER – EN LYCKAD MIX Hur lär vi oss på bästa sätt? På Uppsala universitet är vi övertygade om att skilda erfarenheter och perspektiv berikar. På våra fortbildningar är det extra tydligt när våra skarpa forskare får samarbeta med erfarna praktiker från berörda organisationer. Deras olika synsätt och erfarenheter skapar en fantastisk grund för utveckling. Och när yrkesverksamma får ta del av deras kunskaper och erfarenheter och i tillägg dela med sig av sina, skapas insikter långt bortom vad som varit möjligt med enbart det ena perspektivet.

T E X T: M AT H I A S B L O B . F OTO : K E R S T I N Ö H M A N

Att verka för en statsförvaltning som har ett stort förtroende hos både medborgare och alla andra individer i behov av dess tjänster, har länge varit en viktigt del av både grundutbildningen och forskningen vid Uppsala universitet. Inom vetenskapsområden som statvetenskap, juridik, nationalekonomi och företagsekonomi har förtroendefrågan länge varit föremål för många akademiska samtal. Framtidens tjänstemän men också politiker har utbildat sig vid dessa och andra institutioner vid Uppsala universitet och tagit sina första steg som förtroendevalda eller som utrustade med förtroendet att företräda statsapparaten. Grunden för ett offentligt etos har lagts vid några av alla dessa samtal. Uppsala universitet förvaltar genom avdelningen för uppdragsutbildning sedan sommaren 2013 mycket av det utbildningsmaterial inom området offentligt etos som producerades

av myndigheten Krus. Detta förvaltarskap har gett Uppsala en möjlighet att tydligare sträcka ut en hand till landets statstjänstemän och bjuda in till ett fortsatt samtal om frågor som berör de mest grundläggande värderingarna för en statstjänsteman. Genom att bjuda in till såväl öppna frukostseminarier som skräddarsydda föreläsningar på temat offentligt etos har frågan om det särskilda med att vara tjänsteman i offentlig förvaltning diskuterats och getts olika perspektiv. Avdelningen för uppdragsutbildning har genom dessa initiativ velat skapa en bred samverkan mellan lärosäte och myndigheter i syfte att hålla liv i frågan om det särskilda med att vara statstjänsteman. Träffarna med tjänstemän har kompletterats med ett brett utbud av webbutbildningar som ärvts av Krus. Tusentals statsanställda använder dessa utbildningar varje månad och bidrar på sitt sätt vid sina arbetsplatser till att skapa ett utrymme för det offentliga etoset. En stabil värdegrund skapar även utrymme för innovationer och nytänkande med fokus på medborgarens eller användarens behov. Här vill Uppsala universitet bidra genom att skapa ett samtal kring öppen innovation och dess betydelse för en offentlig förvaltning i tiden. .

Uppsala universitet öppnar ”ambassad” i Hanoi Globaliseringen gör att studenter idag måste ha en internationellt konkurrenskraftig utbildning. Ett viktigt verktyg för att stärka kvalitén på högre utbildning är internationalisering. Därför satsar nu Uppsala universitet på en högst påtaglig närvaro i en mycket intressant del av världen, nämligen Sydostasien. Genom att placera en ”ambassadör” i Hanoi vill Uppsala universitet attrahera fler studenter och forskare från Vietnam och regionen att komma till Uppsala. Omvänt finns förhoppningen också att locka svenska studenter och forskare att komma till Vietnam. Sedan flera år bedriver Uppsala universitet utbildningar i Hanoi tillsammans med Vietnam National University som är Vietnams främsta universitet. Vi och vår partner siktar högre än så. Därför tar vi nu nästa steg i internationaliseringsarbetet! Detlef Clöwe Avdelningschef

8

6

WEBBASERADE UTBILDNINGAR FÖR DIG SOM ARBETAR I STATEN 1. Bemötande 2. De sex värdegrundsprinciperna 3. Att arbeta i staten 4. Jämställdhet och genus 5. Lagligt och lämpligt 6. Lagligt och lämpligt för dig som är chef Läs mer på www.uu.se/uppdragsutbildning

Uppslaget #1 - 2014  
Uppslaget #1 - 2014  
Advertisement