Page 1

NORSK POLARHUNDKLUBB

Ã…RSBERETNING 2018


PROGRAM Hovedutstilling og årsmøte, Fagernes

FREDAG 18.00

Ringtrening med Line og Kine.

19.00

Vi fyrer grillen og sosialt samvær i teltet.

LØRDAG 10.00 Utstilling. 15.00 Vi fyrer grillen og tar med det vi selv ønsker å spise og drikke. 18. 00

Gro Mo Gumø gir oss informasjon om Gonioskopi.

18.30 Årsmøte og generalforsamling 19.30 Medlemsmøte 20.30 Utdeling av diplomer og utmerkelser (Distanse og aktivitet) samt ­loddtrekning og sosialt samvær.

SØNDAG Tilrettelegging av møter mellom komitéer, styre el. Ta kontakt på Leder@polarhund.no hvis det er ønskelig med møtelokale.

Tider og program kan endres noe

2

FOTO  John Petter R. Nordbø


ÅRET 2018

JANUAR

FEBRUAR

MARS

• Rørosløpet

• Samojedsamling, Spåtind

• Kurs i vinterfriluftsliv ­medhund

• Grønnlandshundtreff, Johnsgård • Vintersamling og årsmøte Midt-Norge, ­Ismenningen i ­Snåsafjellene

AUGUST

JULI

• Startet opp på Instagram

SEPTEMBER

• Spesialutstilling for ­polarhunder, avd. Midt-Norge • Høstsamling, Tyinnholmen • P-posten nr. 2-2018

4

JUNI

• Opprettelsen av trekkprøvekomite etter initiativ fra medlemmene i komiteen

OKTOBER

NOVEMBER

• Egen stand på Dogs4All, samt deltagelse i raseparaden med begge raser


605 MEDLEMMER

APRIL

• Årsmøte og hovedutstilling, Fagernes

2070 FØLGERE PÅ FACEBOOK

MAI

• P-posten nr. 1-2018

1090 FØLGERE PÅ INSTAGRAM

DESEMBER

• P-posten nr. 3-2018

#POLARHUNDKLUBBEN ER BRUKT

3456 GANGER

5


FOTO  Anne Eline Streitlien


INNKALLING Årsmøte for klubbens medlemmer

Styret i Norsk Polarhundklubb innkaller herved til årsmøte for klubbens ­medlemmer lørdag 27. april kl. 18.30 på Fagernes Camping, Fagernes. MØTE- OG STEMMERETT • Møte- og stemmerett har alle som har betalt kontigent for 2019. • Da innmeldinger skjer direkte gjennom NKK er det ikke mulig å betale ­kontigenten kontant på årsmøtedagen. FORHÅNDSSTEMMER • Forhåndsstemmer må være styret i hende innen 22. april 2019 • Forhåndsstemmer sendes til Norsk Polarhundklubb v/Jon Erik Kristiansen, Svarttrostveien 21, 1529 Moss • Forhåndsstemming gjelder kun for valget • Forhåndsstemme må sendes i konvolutt merket med avsender for å være gyldig. Stemmen puttes i en anonym konvolutt som legges i avsenderkonvolutten. Konvoluttene registreres og åpnes av tellekorps på selve årsmøtet i henhold til vanlige prosedyrer. Det anbefales at nye medlemmer betaler medlemskapet senest en uke før årsmøtet. Dette for at innbetalingen skal ha tid til å bli registrert hos NKK som administrerer alle sine medlemsklubbers database over medlemmer. Dersom medlemskapet ikke er registrert på medlems­listen som lastes ned og skrives ut fra databasen dagen før årsmøtet, vil ikke personen regnes som gyldig medlem under årsmøtet. Norsk Polarhundklubbs lovverk finner du på klubbens hjemmeside www.polarhund.no Alle tillitsvalgte oppfordres til å bruke søndagen til ­arbeidsmøter.

DAGSORDEN   1. Godkjenning av innkallingen   2. Valg av ordstyrer   3. Valg av referenter   4. Godkjenning av dagsorden   5. Valg av tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen   6. Årsberetninger   7. Regnskap og budsjett   8. Innkomne forslag   9. Valg 10. Avslutning

7


INNKOMNE SAKER SAK 1: Ny lovmal for Norsk Polarhundklubb stiftet 1937 Vedtatt på årsmøtet på Fagernes den 27. april 2019 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den ..........

KAP 1  INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Polarhundklubb, og forkortes til NP. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å ­overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt ­dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben har verneting i Oslo. Norsk Polarhundklubb omfatter rasene grønlandshund og samojedhund. § 1-2 Formål Norsk Polarhundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å ­fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt ­forvaltningen av den enkelte hunderase. Norsk ­Polarhundklubb skal også arbeide for etisk riktig ­ behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

KAP 2  MEDLEMSKAP OG OPPHØR M.M. § 2-1 Medlemskap Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Polarhundklubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk Polarhundklubbs og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. § 2-2 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) til klubben b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av ­manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben c) Strykning på grunn av manglende betaling av ­grunnkontingent til NKK d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 §2-3 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 1-3 Definisjoner Klubbens organer: • Årsmøtet •  Ekstraordinært årsmøte • Styret • Valgkomite • Utstillingskomite • Avlsråd • Aktivitetskomiteer • Avdelinger

§ 2-4 Æresmedlem. Alle medlemmer kan til årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

§ 1-4 Tilknytning og organisering Norsk Polarhundklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

KAP 3  ORGANISASJON § 3-1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. juni.

Norsk Polarhundklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

8


I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. § 3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Valgt avdelingsrepresentant kan møte med to personlige fullmakter, enkeltmedlemmer kan stille med en personlig fullmakt. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøte. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. § 3-3 Innkalling Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. Med innkallelsen skal følge: - Saksliste - Årsberetning -  Regnskap med revisors beretning -  Budsjett for neste år - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver. Årsmøtets oppgaver er å: a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 ­representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning d) Godkjenne regnskap med revisors beretning e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. i) Velge: - Leder for 2 år - Nestleder for 2 år - 3 styremedlemmer for 2 år (kan reduseres i fht antall avdelingsledere som går inn som ordinære styre­ medlemmer) - 2 varamedlemmer for 1 år - Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 2 år - Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt ­aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyre­ mishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. ALTERNATIV 1: Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. ALTERNATIV 2: Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger ­kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to verv. ALTERNATIV 3: Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger ­kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men likevel slik at det kan ­reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift. Med helt særlige tilfeller menes at det må foreligge helt særlige forhold som begrunnes og protokollføres og hvor ­forskjellige interesser, herunder geografi/regioner, er ­forsvarlig ivaretatt Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valg­komiteens

9


innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg. § 3-5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for¬langer det. Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. KAP 4  STYRET M.V. § 4-1 Styrets myndighet Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. § 4-2 Vedtak og representasjon Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. § 4-3 Styrets oppgaver er å -  lede klubben mellom årsmøtene -  avholde årsmøte -  drive klubben i samsvar med klubbens formål -  gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet - oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør til medlemsbladet Polarposten. - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen - velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret - Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

10

KAP. 5 ÅRSMØTEVALGTE VERV/KOMITEER § 5-1 Valgkomite Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. § 5-2 Revisor Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. KAP. 6  DIVERSE BESTEMMELSER § 6-1 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. § 6-2 Tolking av lovene NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubbs lover §6-1. § 6-3 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. §6-4 Flertallsdefinisjoner Simpelt flertall •  Flest stemmer Alminnelig flertall •  50 % + 1 av de avgitte stemmer •  Blanke stemmer teller ikke Absolutt flertall •  50 % + 1 av de avgitte stemmer •  Blanke stemmer teller Kvalifisert flertall •  2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall •  Blanke stemmer teller •  Bruk er vedtektsfestet Habilitetsregler, taushetsplikt mv. se NKKs ­saksbehandlingsregler


Vi må velge en av disse tre formuleringene i vår lovmal. NKK har gitt oss tre alternativer og det er opp til årsmøte å bestemme. Styreleder vil gi mer info på årsmøte ved behov. Vi er pålagt å endre lovmal så den stemmer overens med NKK sin, men har fått mulighet til å velge utformingen av dette punktet.

ALTERNATIV 1: Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. ALTERNATIV 2: Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger ­kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to verv.

ALTERNATIV 3: Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke fore­ligger ­kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hoved­regelen begrenset til to kandidater men likevel slik at det kan ­reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift. Med helt særlige tilfeller menes at det må foreligge helt særlige forhold som begrunnes og protokollføres og hvor ­forskjellige interesser, herunder geografi/regioner, er ­forsvarlig ivaretatt Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valg­komiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

SAK 2: G  enerelle retningslinjer for styret i avdelingene og medlemmer av styret Styret i Norsk Polarhund ønsker å legge til følgende punkt, under § 1-2 Formål – Generelle retningslinjer for styret i avdelingene og ­medlemmer av styret: 2) Avdelingens leder: • Avdelingens leder velges av årsmøte i avdelingen. ­Avdelingen sender forslag til hovedstyrets valg-

komite seinest innen fristen for forslag av personer til verv samme år. Avdelingens leder foreslås til vervet styremedlem i hovedstyret. • Målet er å fremme samarbeid, Sikre avdelingens ­interesser ved en representant i hovedstyret. Sikre at klubben fremstår med lik strategi og struktur i alle ledd.

11


VALG 2019 VALGKOMITEENS INNSTILLING 2018 Valgkomiteen har bestått av: Leder Tone-Lise Vilje Medlem Rita Winther Kramvig

På bakgrunn av styrets ønske om at leder i avdeling Midt-Norge skal være styremedlem og ikke varamedlem, er innstillingen følgende: Styremedlem Vara Vara

Viktoria Borgereien Wågan Monica A. Sundset Kine Pedersen

Revisor Vararevisor

Arild Breivold Øyvind Aas

Valgkomite Valgkomite Valgkomite

Tone-Lise Vilje Rita Winther Kramvig Morten Malmø

KORT OM REGLEMENTET Møte- og stemmerett i årsmøtet har: a) alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, fullmakt eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Valgt avdelingsrepresentant kan møte med fem personlige fullmakter, enkeltmedlemmer kan stille med 1 (en) personlig fullmakt. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

Valgkomiteen skal være helt uavhengig av styret, men vi har allikevel valgt å følge styrets ønske da vi mener det er viktig at styreleder får et fungerende styre med den sammen­ settingen han/hun selv føler er riktig.

FORHÅNDSSTEMMER - Forhåndsstemmer må være styret i hende innen 22. april 2019 - Forhåndsstemmer sendes til Norsk Polarhundklubb ved Jon Erik Kristiansen, Svarttrostveien 21, 1529 Moss -  Forhåndsstemming gjelder kun for valget - Forhåndsstemme må sendes i konvolutt merket med avsender for å være gyldig. For å sikre hemmelig valg, benytt en anonym konvolutt. Selve stemmen skal ligge i en ny blank konvolutt uten avsender for åpning av ­tellekorpset under årsmøtet. Norsk Polarhundklubbs lovverk finner du på klubbens ­hjemmesider, www.polarhund.no

12


FOTO  Lise Pedersen Rånes


ÅRSBERETNING 2018 STYRET

Styret har hatt følgende sammensetning fra forrige årsmøte Leder Jon Erik Kristiansen Nestleder Marius Foldøy Medlem Solvår Wågøy Medlem Marit Ånes Medlem  Elisabeth Riskedal Nordbø (Ikke aktiv for en periode) Varamedlem

Christine Sandelin

Ronny Remen Smoland Varamedlem  (Ikke aktiv for en periode)

14

Jon Erik

Marius

Marit

Elisabeth

Christine

Ronny

Solvår


STYREMØTER Styret har hatt månedlig møter via Skype. Holdt kontakten imellom møter via en lukket gruppe på Facebook. Vi har opprettet fellesmøter mellom styrene, hvorav ett ble avholdt før jul og det fortsetter videre i 2019. Disse blir også avholdt via Skype. Kontakten og informasjonsflyten mellom avlsrådene og komiteene er bra. Vi jobber med å flytte kommunikasjon fra private mailadresser over til mer bruk av @polarhund mailadresse for å bevare historikk. Vi må tenke på de som tar over etter oss. ØKONOMI Vi har et noe mindre overskudd enn tidligere år. Positivt ­resultat på 23 tusen kroner i 2018 mot 42 tusen kroner i 2017. Vi er fornøyd da utgiftene var noe høyere i år enn året før. Tillitsmannskonferanse etc. Vi ser fremover at vi kan få en større utgift på vår hjemmeside. Noe klubben må ta ett standpunkt til. ANTALL MEDLEMMER Klubben har et økende antall medlemmer. Fra 578 betalende i 2017 til 605 betalende i 2018. Økning på 27 medlemmer. 2015 – 507. 2016 – 562. 2017 – 578. NKK la om sin måte å betale kontingent 01.01.2019. Det har rammet klubben hardt. Vi vil iverksette tiltak for å forhindre ett økende antall ikke aktive medlemmer. SOSIALE MEDIER. Klubben gjør det godt på sosiale medier om dagen. Vår ­Facebook side er godt trafikkert og øker stadig i antall ­følgere. Fra ca. 1800 i mai 2018 til ca. 2070 april 2019. Vår nystartede Instagram konto gjør det best med nå 1090 følgere. Det artigste er at #Polarhundklubben var brukt 124 ganger før vi opprettet kontoen. Nå er det brukt 3456 ganger i skrivende stund. Det har blitt populært å tagge ­Polarhundklubben i bilder man legger ut på sosiale medier. De aller fleste av de er av hunder, mennesker eller kombina­ sjon mens de bedriver en aktivitet. Helt suverent i våre øyne. Slik får vi navnet og klubben kjent. Vi mener flere vil forbinde Norsk Polarhundklubb med friluftsliv og aktivitet og med de hunderasene som passer perfekt for dette. Styret ved leder hadde ett kortsiktig mål om nettopp dette ved overtagelse av vervet. Vi har bygd videre på det klubben tidligere har startet og syns vi har fått det bra til.

iverksette så mye som vi hadde ønsket av det som kom frem her. styret ser positivt på muligheten fremover til å jobbe med flere av de ideen og innspillene vi tok med oss fra denne samlingen. UTSTILLINGER I løpet av 2018 ble det arrangert 3 utstillinger. Igjen flotte premier og gode tilbakemeldinger. Vi ønsker å takke utstillings­komiteen for all hjelp og innsats. En hjertelig takk til avtroppende leder i utstillingskomiteen Lise P. Rånes og de avtroppende utstillingskomite medlemmene Grete Larsen og Øyvind Fåne. Tusen takk for en solid innsats! SAMLINGER Klubben har arrangert både små og store samlinger, turer og tester. Aktiviteten øker blant medlemmene og det er gledelig. Vi har noen flotte lokalkontakter som skaper den gode lokale aktiviteten. Takk til dere! Samtidig ønsker vi oss flere lokalkontakter og vil fortsatt ha dette som ett av våre satsningsområder. Våre store samlinger blir mer og mer populære og det gleder oss veldig. Takk for den innsatsen dere frivillige gjør i denne sammenheng. Det er mye jobb som legges ned i kulissene og som kanskje ikke kommer så godt frem. Tusen takk! Veldig gode tilbakemeldinger og tips fra våre ­medlemmer som vi vil ta med oss i planleggingen av de fremtidige ­samlingene. MERKER Beklageligvis har vi slitt litt med disse. Tekniske ­problemer og skifte av ansvarshavende skapte litt bry en periode. Nå skal det være ryddet opp i og vi skal være kommet ajour. Skulle det likevel være noen som mangler noe så må dere ta kontakt på leder@polarhund.no Så skal vi få ordnet opp. Gledelig er det at våre merker er populære og engasjerer medlemmer. Ett virkelig godt initiativ fra vårt tidligere styre. Nå vil vi ikke være foruten. Nytt av året er nye diplomer som er mer tilpasset rasene våre og egne diplomer til medlemmer med andre raser en våre. Tilbakemeldingene er positive. STYRESAMMENSETNING To av styrets medlemmer valgte å stå litt på sidelinjen dette året på grunn av andre ting som krevde litt ekstra oppmerksomhet. Styret har ett verv på valg dette året og varsler at vi til neste år vil ha fire av fem verv på valg. Vi anmoder medlemmene om å tenke en ekstra gang på mulige kandidater så kanskje valgkomitéen kan få noen tips?

Hjemmesiden vår må vi endre på. Den er dessverre ikke i henhold til nye regler. Det vil påløpe kostnader i den ­prosessen så det må vi se nærmere på og komme tilbake til. TILLITSVALGTKONFERANSE Ble i år avholdt på Sanngrund. Styret fikk mye tips og flere saker ble diskutert. Dessverre har det ikke lyktes styret i å

15


STYRET I NORSK POLARHUND AVDELING AVD. MIDT-NORGE

Styret har i 2018 bestått av: Leder Nestleder & sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Viktoria Borgeteien Wågan Berit Grydeland Christine Sandelin Solfrid Bolkan Inger Røliaunet Tine Ingebjårg Solbakk Hildegunn Thorsvik

STYREMØTER Styret har hatt et godt samarbeid og møtene har vært på Skype. Det har vært 8 styremøter og ett fellesmøte med styret i hovedklubben. I tillegg til dette har styret hatt en del arrangementmessige møter og kjappe nettdiskusjoner. MEDLEMSTALL: Hovedklubben/NKK har fortsatt ikke et system der medlemmer med postnummer automatisk legges til avdelingen i Midt-Norge. Det etterlyses derfor fortsatt et system som tar sikte på å rette opp i dette. Det vil forenkle muligheter til å sende ut innkalling til årsmøte. RAPPORT FRA RØROSLØPSKOMITEEN 2018 Komiteen har bestått av: Gisle Uren, Rita Lysholm, Siri B. Gellein, Bjørn Johnsen og Elisabeth Riskedal Nordbø. Før løpet har vi avholdt to møter lokalt på Røros og ellers holdt kontakt via telefon og meldinger på digitale media til planlegging av løpet. Under løpet fikk vi i tillegg hjelp av flere frivillige fra ulike steder som villig hjalp til der det var nødvendig. Takket være disse frivillige fikk vi i år til en helt smertefri start både lørdag og søndag. Rørosløpet 2018 ble avholdt ved Vauldalen Fjellhotell utenfor Røros. Plassen fungerte utmerket i år som tidligere år og vertskap viste seg som alltid fra sin beste side. Registrering, kjørermøte, fellesmiddag og premieutdeling ble avholdt inne på hotellet. Løypa ble planlagt i samråd mellom Ole Peder på Vauldalen og komiteen og gikk i år i stort sett samme trasé som tidligere år. Ole Peder har lagt ned en god jobb i pakking av sporet med beltevogn og vi fikk stor hjelp av Gösta Karlberg som med medbrakt skuter og slodd ga løypen en god finish. Bjørn og Gösta stikket løypa fredag før løpet. Deltagelsen i år var svært god og vi føler løpet nå er tilbake på gamle høyder. Det var 39 startende i årets løp mot et

16

antall på kun omkring 20 startende for noen få år siden. Dette er veldig positivt og hjelper til med å holde løpet som et plussforetagende. Økonomisk sett har løpet et vippepunkt på omkring 25 deltagere med nåværende startkontingent og utgiftsnivå. I år var det godt å se at det var en merkbar økning i antall nordiskkjørere sammenlignet med tidligere år. Dette er trolig et resultat av flere års iherdig promotering av løpet i egen klubb både gjennom Polarposten og sosiale medier. Slik komiteen oppfattet det var kjørerne godt fornøyde etter endt løp og vi fikk gode tilbakemeldinger under evalueringen som foretas i forbindelse med premieutdelingen hvert år. Til årets løp ble det anskaffet et stort antall bambusstikker til merking av sporet. Dette kommer godt med når det er vind som føyker igjen sporet og er til hinder både for løypekjøring i forkant av løpet og for løperne under løpet. For Rørosløpskomiteen Gisle Uren VINTERSAMLING DATO 16.–18. mars 2018 STED Ismenningen Lodge, Snåsa Pga. utsabile vintre og ønske fra klubbens medlemmer om snøsikkert sted og egnet terreng, ble stedet for samlingen endret fra Langvassheimen i Namdalseid kommune til snøsikre Snåsa. Etter møysommelig arbeid fra styret, landet vi på Ismenningen Lodge. Prismessig er dette et dyrere sted enn tidligere locations, men for å være sikker på nok snø gikk vi for Ismenningen. Nok snø ble det, og påmeldingen var god. Alle rom ble fylt. Også to nokså primitive hytter tilknyttet anlegget ble utleid. I alt var det 26 tobeinte og 29 firbeinte samlet til blant annet hundeprat og enspannstest, bålkos og tacoaften Styret sto for innkjøp av mat og kokkelering. Felles måltid for å skape gode sosiale rammer for helga ble vektlagt.


Løype for enspannstesten ble både for løs og hadde for knappe svinger, i tillegg til en hasardiøs nedkjøring til et vann, dette gjorde det svært vanskelig å klare kravet. I alt deltok fem hunder på testen. Ingen klarte kravet denne ­gangen, men fikk en sosial tur i stedet. I ­tillegg til testen, var det planlagt en fellestur på søndag, etter frokost, denne utgikk da det endelig kom nok snø. Det ble ­kolonnekjøring i snø­kavet for å komme ned til ­sivilisasjonen i stedet.

Årets utstilling sto i fare for å blåse bort, men selve ­utstillingen gikk som planlagt i regn og vind. Etter ­utstilling samlet folk seg i et lite lokale tilknyttet campingen, og loddtrekking av mange flotte premier ble gjennomført. ­Pizzakveld og foredrag skulle arrangeres i et langhus på området, men pga været ble dette utendørsarrangementet avlyst.

Ismenningen Lodge var et flott sted for samling, men har begrensninger i forhold til liggeplasser – og krever mye innsats fra arrangør i forhold til matlaging. Vi vil derfor se oss om etter et alternativ for neste års samling.

Stiklestad camping var greit, men vi savner innendørsmuligheter. Alle 17 hytter var utleid, litt lav ­standard, kan være fordel med flere overnattingsmuligheter. Styret i Norsk Polarhund avd. midt takker handlere og ­publikum for en trivelig utstilling og ønsker velkommen tilbake til utstilling med storcert i 2019.

Innspill: Mokk gård var veldig egnet, god mat og fin ­beliggenhet midt i landet.

Innspill: Sona var et finere sted for utstilling. Litt mange hunder på en dommer.

TESTER • Kløvtest/fellestur 10.–11. november 2018 arrangerte lokalkontakter i N ­ amdalen kløvtest. Det ble lagt opp til en løype på to mil. Det var da mulig å ta gullmerke for de som var klar for det. I alt 11 hunder deltok. To tok gull, tre sølv, to bronse. Resten var med for turens skyld.

ÅRSMØTES VALGRESULTAT:

• Enspannstest Norsk Polarhund avd. Midt-Norge, i samarbeid med ­Innherred trekkhundklubb, arrangerte trekkhundtesten «Mila på timen» 27.januar 2018. Dette er et lavterskel arrangement, kravet er at hunden må være trent, ­veiing av hund og pulk før start, pulk med innhold skal for ­samojedhund veie hundens vekt x 0,7. Og som navnet på ­teksten tilsier, løype er 10 km og man kan bruke maks en time. For det sittende styret, er det første gangen vi ­arrangerte testen, og da er det greit å støtte seg på ITK. Inger Røliaunet, løpsansvarlig, tok seg av kjøremøte for NP avd Midts fire påmeldte hunder. Christine Sandelin tok seg av veiing av hund og pulk. Tre samojeder og en alaskan ­malamute (med egne krav til vekt og tid) deltok.

Rolle

2018

2019

Leder

Viktoria B. Wågan

Viktoria B. Wågan

Nestleder

Berit Grydeland

Hildegunn Thorsvik

Styremedlem

Christine Sandelin

Christine Sandelin

Styremedlem

Berit Grydeland

Berit Grydeland

Styremedlem

Solfrid Bolkan

Stig Nevander Nather-Aafarli

Styremedlem

Inger Røliaunet

utgår*

Varamedlem

Hildegunn Thorsvik

Stine I Haas

Varamedlem

Tine Solbakk

Solfrid Bolkan

* I følge klubbens vedtekter skal styret ha leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 vara.

VALGKOMITÉ Rolle

2018

2019

Leder

Sigmund Aas

Sigmund Aas

Medlem

Sarah F. Aas

Sarah F. Aas

Medlem

Ikke besatt enda

Gode løyper og godt samarbeid, styret går inn for å ta ­kontakt med ITK for neste års enspannstest. • Fellesturer Ellers har flere på eget initiativ invitert til fellesturer, på ski, kickbike, fottur, via klubbens side. Dette setter styret stor pris på. En polarhundklubb skal være en aktiv klubb. RAPPORT FRA UTSTILLING 2018: Norsk Polarhund avd. Midt-Norge arrangerte sin rase­ utstilling på Stiklestad camping 22. september 2018. Styret sto for arrangementet. Arne Foss dømte alle de 85 påmeldte hundene. Klubbens to raser Grønlandshund og Samojedhund var selvfølgelig godt representert, men også Siberian Husky og ­Alaskan ­Malamute stilte i ringen. Hildegunn Thorsvik og Tine ­Ingebjårg Solbakk arrangerte Barn og hund.

17


AVLSRÅDET FOR GRØNLANDSHUND

Alvsrådet har i 2018/19 bestått av Tine Solbakk som leder, Rita Lysholm, Marit Ånes og Marianne Sustad som ­medlemmer. Avlsrådet har hatt skype/messengermøter ca. 1 gang pr. mnd. og eller pr. mail eller messenger ved behov. REGISTERINGER OG STATISTIKK 2018 Antall registrerte: 50 valper fordelt på 12 kull (hvorav 3 importer). Antallet kull/registrerte hunder svinger en del fra år til år. HD: 19 røntgede hunder hvorav 10 med A, 5 med B, 1 C og 3 D. Det har vært en markert nedgang i antall røntgede hunder de 2 siste årene. Gjennomsnittlig innavlsgrad: 2,386. Dette er et akseptabelt nivå å ligge på for rasen. Alle kullene ligger under NKKs anbefalte øvre grense på 6,25 %. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig at paringer overstiger NKKs anbefalte grense. RAS Ras for Grønlandshund skulle revideres innen 1.1.2019, men er utsatt inntil NKK system er kommet på plass. AVLSREGLER Vi vil oppfordre alle oppdrettere til å følge klubbens regler for avl og oppdrett. Punkt 2. under krav til oppdretter sier: «Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i sam­ svar med NP’s formålsparagraf for å bevare rasen og dens egenskaper. Oppdrettere skal lojalt følge de avlsrestriksjoner

Avlsrådet for Grønlandshund

18

som til enhver tid gjelder for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer». GRØNLANDSHUNDSAMLING Avlsrådet har i mange år hatt et utmerket ­samarbeid og felles rasesamling med SPHK raseklubben for ­Grønlandshund. Samlingen ble gjennomført 22.–24. mars på ­Johnsgård Turistsenter i Sømådalen, Hedmark. Samlingen har som hovedmål å være en arena for rase­ miljøet til å bli kjent med hverandre og til å bygge opp gode relasjoner som vil gavne rasearbeidet fremover. Fokuset under grønlandshundsamlingen er derfor på sosialt samvær gjennom felles turer, felles måltider og noe faglig innhold i og omkring rasen og bruk av rasen. ØVRIG AKTIVITET Avlsrådets medlemmer har fått en del henvendelser fra personer med ulike raserelaterte spørsmål og vi svarer etter beste evne. Vi opplever en økende grad av henvendelser fra folk som er interessert i å lære mer om rasen grønlandshund. Dette opplever vi som veldig positivt. Noen spør om råd i forhold til hvor man bør kjøpe valp og da viser vi naturligvis til oppdretterliste og valpeliste. Vår jobb er å være nøytrale og informative. Det jobbes med å få til et lettere regelverk for å få registrert importer fra Grønland. Pr nå har vi fått et positivt svar fra NKK. Det gjenstår å svare på brevet og vente på at hovedstyret i NKK godkjenner det. Avlsrådet vil komme tilbake med mere info når alt er klart.


AVLSRÅDET FOR SAMOJED

Avlsrådet har i perioden april 2018 til april 2019 bestått av: Gro Moe-Gumø som leder og Urd Kari Yri og Regina Bock som medlemmer. Avlsrådet har hatt telefonmøter ca. månedlig og ellers hatt kontakt via e-post og telefon ved behov. REGISTRERINGER OG STATISTIKK FOR 2018 (1/1-31/12) Det totale antallet registrerte hunder i 2018 var 240 stk. Av disse var 18 stk. importer. Snitt antall med importer fra 1998–2018 er 161,2 pr. år. Vi har sett en markant økning i registreringstall de siste 5-6 årene og det er stor etter­spørsel etter valper. Når det gjelder HD så ble 159 individer HD-røntget i 2018. Av disse ble 106 hunder røntget fri for HD, altså 66,7 %. Av disse hadde 60 A-hofter og 46 B-hofter. De øvrige hundene ble avlest med følgende resultat: 29 C, 17 D og 7 E. Snitt HD-frie hunder de siste 5 åra er 72,4 %. NKK anbefaler at en kombinasjon bør ha en HD-­ index på over 200. I 2017 og 2018 inneholder statistikkene våre index-tall på foreldredyr der det ligger inne i dogweb. I 2018 har vi 6 kombinasjoner med totalindex på under 200 og 31 med en total på over 200, de siste to mangler på et av foreldredyra. Det vil si at over 16 % av kulla med full beregning har lavere enn ­snittet i rasen og dette er noe oppdretterne bør se nøyere på. 33,3 % samojeder med HD av de som er røntget i 2018 er skremmende høyt. Det ble øyelyst til sammen 174 samojeder i 2018. Av disse ble 95 øyelyst UA (54,6 %). 6,3 % hadde ulike typer katarakt, 20,7 % hadde øyehår (Disticiasis/ekt.Cillier), 19 % hadde anmerkning på gonioskopi, 1,1 % hadde RD, 4,6 % CD og 2,9 % andre anmerkninger. Den gjennomsnittlige innavlsprosenten på kull i 2018 er 1,17 % (0,92 % i 2017) og det er bra for den genetiske popula­sjonen. Matadorgrensen (maks antall avkom en hund bør ha i sin levetid) er inklusive importer 59,5 for 2018. Siden år 2000 har vi ikke i følge NKK sin statistikk hatt noen mata­dorer og det er også bra for rasens variasjon. RAS RAS var gyldig til 31.12.18 og skulle revideres i løpet av dette året. NKK har nå utsatt dette til klubbene får bedre arbeids­ verktøy i dogweb. Vi har ikke fått noen ny dato for dette. AVLSRÅDSKURS Urd Kari Yri og Gro Moe-Gumø var på NKK sitt avlsrådskurs siste helga i januar. Viktig forum for å kunne diskutere litt med andre og få ny informasjon. NKK repeterte flere ganger på dette seminaret at vi burde vurdere å pare på en hund med c-hofter mot fri og heller jobb mer med index og at den bør være over 200 på kombinasjonene. Mulig dette er noe vi bør åpne for hvis medlemmene ønsker dette, det bør i alle fall diskuteres og må ev. komme som et forslag på neste års generalforsamling. SAMOJEDSAMLING Avlsrådet for samojed arrangerte samojedsamling 22.-24. februar 2019 på Hornsjø.

På lørdag var det løp med 8 enspann, 1 tospann, 2 firspann, 1 seksspann, 1 rekrutt og 5 som snørekjørte, de to siste klassene er uoffisielle. Vinner av enspann ble Roger Larsen, tospann Kjetil Lisland, firspann Lise Rånes og 6-spann Bjørn Lasse Pettersen. På utstillinga var 39 voksne og 5 valper påmeldt. Resultatlister fra aktivitetene finner du på hjemmesiden til NP. Vi arrangerte også barneløp og «barn og hund». Fredag kveld hadde kjøremøte og «bli kjent» møte med vising av utstyr. På lørdag kveld hadde vi premie­ utdeling, loddsalg og trivelig samvær. Tusen takk til alle hjelpere og de som ordnet så flotte premier til denne helga! BIR på utstillingen for dommer Lars Hjelmtvedt ble NJV-18 NORDJV-18 Frida Ginadatter Clearly Ra-Ju-Ma og BIM ble DKJV-18 NJV-18 NORJV-18 Rajumas Imre Of Frenchy. Beste hund sammenlagt på løp og utstilling ble også Rajumas Imre Of Frenchy med 64 poeng. Nummer to ble Rajumas Heidi Of Player med 61 poeng og nummer tre ble Chief of Iroquoise Talisa med 54 poeng. 13 hunder fullførte både på både løp og utstilling og var dermed med på sammenlagtlista. Vinneren fikk en flott kick-spark som var sponset av sommerbutikken. Vi var vel mellom 60-70 personer på samlingen, noe som er ny rekord. Flott område med supre løyper gjorde at hele 15 hunder fikk cert og 9 klarte enspannstesten, gratulerer alle sammen! Konklusjonen vår er i alle fall at vi ønsker å være på Hornsjø også neste år. GONIOSKOPI OG GLAUCOM Vi fikk sommeren 2018 vårt første kjente tilfelle av glaucom (grønn stær) på samojed i Norge. Dette er en smertefull og alvorlig sykdom som vanligvis fører til at øyet må fjernes og gjelder det begge øyne avlives de fleste hunder med dette. For ca. 2 år siden nå fant vi ut at der var store differanser i øyelysernes resultater på gonioskopi i Danmark og siden har det samme vist seg å være tilfelle i Norge. I slutten av 2018 ble mailen som ligger ved her sendt til alle involverte parter, vi har akkurat nå etter at vi purret fått svar fra veterinærforeningen. De tar lite ansvar og aksjon, noe som vel ikke er uventet men meget skuffende. Avlsrådet mener at det viktigste nå er å få mest mulig informasjon om foreldredyr og oppfordrer alle til å ta gonioskopi på nytt på alle dyr som skal brukes i avl. Anbefalingen fra øyelyserne nå er hvert tredje år eller ved 1,4 og 7 år. Avlsrådet anbefaler at hunder med uttalt bør brukes med stor forsiktighet mot fritt, helst bare et kull der avkom sjekkes og partner bør være sjekket nylig, helst hos Ropstad så lenge vi ikke vet kvaliteten på de andre. ØVRIG AKTIVITET Avlsrådet har jevnlige henvendelser fra mennesker som kommer med mange ulike spørsmål og vi svarer etter beste evne. Noen spør om råd i forhold til hvor man bør kjøpe valp og da viser vi naturligvis til oppdretterliste og valpeliste. Vår jobb er å være nøytrale og informative. Talla for 2018 som er grunnlaget for statistikkene våre ligger også ute på hjemmesiden hvis noen er interessert i mer detaljer.

19


MAIL SENDT FRA AVLSRÅDET I DESEMBER 2018

Til Emne

Den Norske Veterinærforeningen BEKYMRINGSMELDING ANGÅENDE FEIL RESULTAT PÅ GONIOSKOPI

TIL ALLE DET MÅTTE VEDKOMME Jeg og avlsrådet for samojed har i lengre tid samarbeidet med Ernst-Otto Ropstad og i den senere tiden også involvert Dagny Spanne Kjær angående divergerende diagnoser på gonioskopi. Viser til hennes svar på min mail nederst på denne mailen. Jeg har lenge forsøkt å få til en screening for å se hvor stort problemet faktisk er men ingen synes å være interessert i å få ­gjennomført dette, eller betale for det. Man kan ikke forvente at eiere som betaler nesten kr. 2000,- for en full undersøkelse gjør dette igjen hos noen andre bare for kontrollens skyld. De bør kunne forvente samme kvalitet overalt fra en autorisert øye­ lyser som utfører gonioskopi. Ropstad øyelyste på Dogs4all og vi fikk Norsk Polarhundklubb med på å betale for å få dobbeltsjekket fire hunder, mer rakk han ikke. Dere kan selv se hva han skriver i mailen under her. 100 % av de med anmerkning var feil hvis det er Ropstad som er fasiten!! Dette var ingen overraskelse og hadde flere øyelysere blitt sjekket hadde vi uten tvil fått samme svar, det er bare tilfeldig at det var disse tre. Ropstad var i begynnelsen av 2017 i Danmark og dobbeltsjekket 6 hunder som nylig var sjekket hos andre sammen med Claus Bundegaard og som jeg vet gikk alle fra fri til occlusio så det er ikke bare i Norge at dette er et problem. Reg.nr.

Opprinnelig diagnose gonioskopi

Dato

Øyelyser

Diagnose hos Ropstad

Dato

Status sjekk

NOXXX/16

Fri

24/10-17

Ruth Anne Aas

Ca. 80 % occlusio,normal vinkelvidde

12/3-18

Uoffisiell, men reg. hos Ropstad

NOXXX/16

Fri

21/9-17

Ruth Anne Aas

Affisert, uttalt, PLA: uttalt, ICA: normal

18/11-18

Offisiell avlesning dogweb

NOXXX/16

Fri

15/11-17

Jon Snøfugl

Affisert, uttalt, PLA: uttalt, ICA: normal

18/11-18

Uoffisiell, men reg. hos Ropstad

NOXXX/17

Fri

3/1-18

Jon Snøfugl

Fri

18/11-18

Uoffisiell, men reg. hos Ropstad

NOXXX/17

Fri

3/9-18

Anne Mette Knutsen

Affisert mild/moderat, ICA: normal

18/11-18

Uoffisiell, men reg. hos Ropstad

Det vi lurer på er jo hvordan dere skal finne ut om diagnoser divergerer? Vi har foreslått en større screening uten kost for eier og det synes vi fortsatt bør gjøres. Så alvorlig som dette problemet kan synes å være mener vi at alle øyelysere bør fratas retten til å ta gonioskopi til de har vist at de faktisk mestrer dette. Det bør være de profesjonelle sitt ansvar å løse dette og ikke oss oppdrettere eller raseklubb. Dette er også resultater som legges inn i offisielle register (dogweb) hos NKK som man egentlig bare kan «hive ut vinduet». Sånn som det er nå går det utover oss som har kunnskap og ønsker å ønsker å gjøre noe med dette og det blir helt feil. Det blir helt håpløst å avle som det er nå hvor vi ikke føler at vi kan stole på noen resultater hverken fra inn eller utland. Både jeg og andre seriøse oppdrettere vurderer å kutte ut og det tror vi uten å være selvgode at vil være trist for rasen. Pappaen til NO47163/16, NO47157/16 og NO47158/16 ble tatt gonioskopi på i Danmark bare 4 måneder før paring med resultat fri men riktig resultat viste seg å være 80 % occlusio på screeningen Ropstad var med på. Nå er 3 avkom sjekket hos øyelysere i Norge med fri som faktisk har omtrent samme resultat, dette er uakseptabelt!! Vi prøver å gjøre vårt beste for å lage friske dyr og likevel risikererer vi å kombinere to «verstinger» fordi øyelyserne gir oss helt feil resultater. Dette er ikke snakk om nyanser men STORE forskjeller. Vi kan jo gjøre som strutsen å putte hodet i sanda men det tror vi ingen er tjent med. Dette gjelder jo heller ikke bare vår rase men mange andre også. Vi forventer at de som har ansvar her faktisk behandler dette som en ekstraordinær hastesak. Dette er en situasjon der vi ikke kan se an om øyelyserne blir bedre over tid, vi er avhengig av å få riktige avlesninger NÅ for å kunne avle videre. Vi vil også informere de andre raseklubbene som har anbefaling om gonioskopi om dette. Vi forventer også at regningen som vi betalte for dette på kr. 4.400,- blir tilbakebetalt raseklubben fra de som har det faglige ansvaret her, klubbens ­kontonummer er 5136.05.70049 Hilsen Gro Moe-Gumø for avlsrådet for samojed

20


NESTE MAIL SENDT FRA AVLSRÅDET, ETTER IKKE Å HA MOTTATT SVAR PÅ FORRIGE MAIL, I MARS 2019

Til Emne

Den Norske Veterinærforeningen BEKYMRINGSMELDING ANGÅENDE FEIL RESULTAT PÅ GONIOSKOPI

HEI IGJEN Vi har nå snart 4 måneder etter at bekymringsmeldingen ble sendt fremdeles ikke mottatt noe svar fra dere. Det er mulig dere ikke synes at dette er viktig, det må vi jo bare ta til etterretning men for oss som raseklubb og oppdrettere er dette MEGET ­viktig. En øyelyser bekrefter at man har en topp avlshund til alles store glede mens den nestes undersøkelse kort tid etter gjør at denne hunden ikke bør brukes i avl i det hele tatt etter øyelysernes anbefalinger. Vi risikerer også å kombinere to individer som har «uttalt» uten å vite dette siden de har fått «fri» noe som har skjedd flere ganger allerede og det er jo bare på de få vi har dobbeltsjekket. Dette vil jo før eller siden føre til syke hunder noe vi absolutt ikke ønsker. Vi krever en tilbakemelding på hva dere tenker å gjøre med dette. Etter at bekymringsmeldingen ble sendt er det kommet frem flere tilfeller, også på andre raser. Mvh.Gro Moe-Gumø for avlsrådet for samojed

21


SVAR FRA DEN NORSKE VETERINÆRFORENINGEN

Avlsrådet for Samojed v/Gro Moe-Gumø

Org. nr. 966251808

Svar på henvendelse fra avlsrådet for Samojed v/Gro MoeGumø Vi viser til din henvendelse per e-post 4. desember og beklager at det har tatt tid før du får svar. Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) er ansvarlig for å godkjenne autoriserte øyelysere i Norge. Den norske veterinærforenings godkjenning gis på bakgrunn av en felles nordisk utdanning definert av Nordic Eye Examination Committee (NEEC) med dokumentert praktisk erfaring og en avsluttende teoretisk/praktisk eksamen. Utdanning og eksaminasjon er godkjent av European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO). Autorisasjon som øyelyser gis for 3 år av gangen. Gonioskopi er en integrert del av den standardiserte utdanningen både når det gjelder diplomatutdanning og utdanningen i regi av NEEC. Autoriserte øyelysere er informert om at dersom de gjentatte ganger har hatt flere alvorlige feildiagnoser, inkludert gonioskopi, vil det kunne føre til tap av autorisasjon. Per i dag så har alle autoriserte øyelysere i NEEC systemet anledning til å reservere seg mot å utføre gonioskopi til de mener å inneha nødvendig erfaring og kompetanse på dette feltet. De som reserverer seg mot å utføre gonioskopi vil da heller ikke tilby denne undersøkelsen. Veterinærforeningen har tatt initiativ overfor NEEC for å få vurdert behovet for en kvalitetssikret ordning når det gjelder gonioskopi som et ledd i utdannelsen. NEEC vil i sine krav til re-sertifisering av øyelysere hvert tredje år innføre bestemmelser vedrørende antall gonioskopiundersøkelser som må være utført. Gonioskopi og divergerende gonioskopiresultater vil bli tatt opp som egen sak på Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi (NSVO) sitt årsmøte den 5. april 2019. I forbindelse med dette møtet vil det også bli arrangert praktiske gonioskopiøvelser for både øyelysere og aspiranter. Dette ble også arrangert den 25 mars i år på veterinærhøgskolen for en gruppe øyelyseraspiranter, slik at de skal være bedre rustet til å utføre gonioskopiundersøkelser samt tolking av funn i fremtiden. Vi vil tilslutt presisere at ingen diagnostiske undersøkelser som krever subjektive vurderinger kan bli en 100 % eksakt vitenskap, og at ulike vurderinger innenfor en normalvariasjon alltid kan forekomme. Med hilsen for 1 Den norske veterinærforening

Ellef Blakstad fagsjef

22

Postadresse: Pb. 6781 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Keysers gt. 5 0165 Oslo 22 99 46 00 dnv@vetnett.no www.vetnett.no Jnr.: 60/19/EB/Ark.nr. 6.600/Oslo 29.03.2019


TREKKHUNDPRØVEKOMITEEN

Trekkhundprøvekomiteen ble opprettet etter årsmøtet i 2018. Komiteen består av Gisle Uren, Tine Solbakk og Anna Sofie Mørland. HOVEDOPPGAVENE TIL KOMITEEN • Lage terminliste for trekkhundprøver i samarbeide med raseklubbene for alaskan malamute (NAMK) og siberian husky (NSHK). I år hadde vi også et felles møte med representanter for disse i forbindelse med Norsk ­Polarhundklubbs utstilling på Fagernes. • Følge opp påmelding til trekkhundprøver og registrere resultater fra trekkhundprøver hos NKK • Fjoråret ble brukt til å prøve å få gamle prøver registrert hos NKK, noe som det har vært litt problemer med. • Komiteen har også startet et arbeid for å revidere reglene for de polare trekkhundprøvene, dette vil vi jobbe med fremover mot sommeren 2020. Reglementet er felles med NAMK og NSHK, og dagens reglement er gyldig ut 2020.

23


RESULTAT 1/1–31/12 2018

Konto

2018

2017

Driftsinntekter Salgsinntekter 3202

Inntekter samojedbok

68 581,36

158 500,00

3205

Høstsamling inntekter

0,00

14 250,00

3206

Utstilling, generalforsamling

38 603,48

21 088,00

3207

Vinterkurs/samling

0,00

15 849,00

3209

Aktivitetsgebyr

1 000,00

1 250,00

3210

Salg av effekter NP

29 664,46

0,00

3250

Samojedsamling inntekter

19 981,64

0,00

3400

Offentlige tilskudd (mva.ref.)

22 932,00

15 204,00

3441

Andre tilskudd

0,00

400,00

3443

Grasrotandel

21 636,85

12 372,30

Inntekter Nord-Norge

0,00

5 439,92

Inntekter Midt-Norge

72 696,00

71 541,00

SUM Salgsinntekter

275 095,79

315 894,22

1 700,00

11050,42

Andre inntekter 3900

Andre driftrel. Innt.

3920

Medlemskontingent

173 250,00

159 750,00

SUM Andre inntekter

174 950,00

170 800,42

SUM Driftsinntekter

450 045,79

486 694,64

52 138,00

168 531,86

5 887,50

14 842,00

0,00

0,00

31 339,60

22 582,06

495,00

30,00

13 034,00

25 500,00

0,00

3 578,00

Driftskostnader Varekostnad 4102

Kostnader samojed bok

4103

Frakt samojedbok

4107

Vinterkurs kostnader

4110

Utstilling-kostnader

4112

Aktivitetsgebyr kost NKK

4113

Høstsamling-kostnader

4114

Generalforsamling-kostnader

4115

Kost.lokalkontakter/samlinger

4151

Samojed, kostnader samojedsamling

4201

Avlsrådskurs

4210

Kjøp av effekter NP

1 820,00

0,00

18 784,60

12 082,00

5 600,00

12 562,00

26 322,00

0,00

Kostnader Nord-Norge Kostnader Midt-Norge SUM Varekostnad

24

11 050,42 99 949,06

48 720,24

255 369,76

319 478,58


Konto

2018

2017

Andre driftskostnader 6800

Administrasjon

5 851,57

0,00

6804

Regnskap

7 000,00

4 385,00

6810

Dogweb, hjemmeside

7 321,00

5 698,00

6830

Premier, pins

259,00

8 986,00

6840

Polarposten

97 848,00

98 000,00

6860

Møter,kurs,oppdat.etc.

42 140,60

0,00

6890

Annen kontorkostnad

0,00

3 410,00

6940

Porto

469,00

432,00

7320

Reklamekostnader

6 995,60

0,00

7500

Forsikringspremie

2 726,00

3 105,00

7830

Konstaterte tap på fordringer

0,00

400,00

SUM Andre driftskostnader

170 610,77

124 416,00

SUM Driftskostnader

425 980,53

443 894,58

24 065,26

42 800,06

1 277,58

832,80

0,00

329,50

1 277,58

1 162,30

Renteinntekt, skattefri

190,38

392,53

SUM Finansinntekter

190,38

392,53

1 087,20

769,77

22 978,06

42 030,29

SUM Driftsresultat Finansinntekt og -kostnad 7770

Gebyr bank

8170

Andre finanskostn Sum Finanskostnader

8040

SUM Finansinntekt og -kostnad Årsresultat

Fagernes, 27. april 2019

Jon Erik Kristiansen

Solvår Wågø

Marit Ånes

Marius Foldøy

25


BALANSE 31/12 2018

Eiendeler Konto

Anleggsmidler

1290

Lager samojedbøker

Inng.balanse

Reelt i per.

Utg.balanse

52 938,00

-52 938,00

0,00

Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 1574

Fordringer NKK

0,00

4 000,00

4 000,00

1575

Fordring NKK Momskompensasjon

0,00

0,00

0,00

1576

Fordringer kennelannonser

0,00

0,00

0,00

1577

Fordringer kreditnota fra leverandør

0,00

1 367,00

1 367,00

1900

Kasse, kontanter

1 000,00

220,00

1 220,00

1923

Samojed, DNB-NOR, 5136.05.70030

4 364,39

-3 903,59

460,80

1920

Hovedkonto, DNB-NOR 5136.05.70049

194 379,74

61 307,42

255 687,16

1926

Grønlandshundskonto, DNB-NOR 5136.05.70057

2 793,61

4,17

2 797,78

1928

Samojed, Sparebank 1 Ringerike, 2280.22.86086

289,08

-289,08

0,00

1929

Konto for samojedhundboka 1503.12.77466

21 913,84

-19 823,76

2 090,08

1930

Utstilling, DNB-NOR 5136.05.70065

1 941,82

0,97

1 942,79

1931

Aktivitetskonto-registrering, DNB-NOR 1503.15.2674

66 400,00

699,67

67 099,67

559,38

0,00

559,38

15 695,55

1 968,65

17 664,20

Fordringer hos NKK utstilling (MN)

0,00

0,00

0,00

Fordring Grasrotandel Norsk Tipping (MN)

0,00

0,00

0,00

Fokus-Bank (MN) Sparebanken Midt-Norge (MN)

Kasse MN SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.

5 720,00

-3 207,00

2 513,00

315 057,41

42 344,45

357 401,86

SUM Omløpsmidler

315 057,41

42 344,45

357 401,86

SUM Eiendeler

367 995,41

-10 593,55

357 401,86

Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800

Udisponert årsresultat hovedklubb (overskudd)

0,00

50 231,12

50 231,12

Udisponert årsresultat MN (underskudd)

0,00

-27 253,06

-27 253,06

Annen egenkapital hovedklubb

285 923,31

0,00

285 923,31

Annen egenkapital Midt-Norge

38 500,49

0,00

38 500,49

SUM Opptjent egenkapital

324 423,80

22 978,06

347 401,86

SUM Egenkapital

324 423,80

22 978,06

347 401,86

Opptjent egenkapital 2050

0,00

Gjeld Kortsiktig gjeld 2180

Avsatt forplktelser

10 000,00

0,00

10 000,00

2400

Leverandørgjeld

28 200,00

-28 200,00

0,00

2960

Annen påløpt kostnad

2 350,00

-2 350,00

0,00

Gjeld til diverse leverandører (MN) SUM Kortsiktig gjeld SUM Gjeld SUM Egenkapital og gjeld

3 021,61

-3 021,61

0,00

43 571,61

-33 571,61

10 000,00

43 571,61

-33 571,61

10 000,00

367 995,41

-10 593,55

357 401,86

Fagernes, 27. april 2019

Jon Erik Kristiansen

26

Solvår Wågø

Marit Ånes

Marius Foldøy


NOTER

NOTE 1 GENERALFORSAMLING/UTSTILLING

NOTE 4 SAMOJEDBOK

Inntekter

2018

2017

Utstilling

38 603,48

21 088,00

Øvrige inntekter

-

-

Resultat Inntekter Inntekter salg samojedbok

2018

2017

68 581,36

158 500,00

Renter

Sum inntekter

68 581,36

158 500,00

Sum inntekter

Kostnader samojedbok

52 138,00

168 531,86

38 603,48

21 088,00

Frakt salg samojedbok Sum kostnader

Kostnader Kostnader utstilling dommer, premier, ringsekretær ol Kostnader generalforsamling med i sum over Sum kostnader Resultat utstilling

5 887,50

14 842,00

58 025,50

183 373,86

Renteinntekter 31 339,60

11 561,75

0,00

0,00

31 339,60

11 561,75

7 263,88

9 526,25

Rentekostnader Netto finanskostnader Resultat

Eiendeler Bank 1503.12.77466 Lager bøker Sum Eiendeler

NOTE 2 SAMOJEDSAMLING

25,70

Gjeld til hovedkonto

300,00 -

-274,30

10 555,86

-25 148,16

2018

2017

2 090,08

21 913,84

-

52 938,00

2 090,08

74 851,84

25 000,00

100 000,00

2017

-25 148,16

2018

10 555,86

Resultat Inntekter Deltakeravgift, løp, utstilling, loddsalg

2018

2017

19 981,64

15 849,00

Renteinntekter

-

-

Sum inntekter

19 981,64

15 849,00

Utgifter samojedsamling, dommer, ringsekretær

18 784,60

10 161,06

Sum kostnader

18 784,60

10 161,06

1 197,04

5 687,94

2018

2017

Renteinntekter

0

0

Sum inntekter

-

-

Resultat

-

-

Akkumulert resultat bøker:

-14 592,3

Kostnader

Resultat

NOTE 3 GRØNLANDSHUND Resultat Inntekter Grønlandshundsamling, loddsalg Diverse

27


BUDSJETT 2019

Driftsresultat Konto

Driftsinntekter

Regnskap

Regnskap

Budsjett

2017

2018

2019

Salgsinntekter 3202

Inntekter samojedbok

158 500,00

68 581,36

20 000,00

3205

Høstsamling inntekter

14 250,00

0,00

0,00

3206

Utstilling, generalforsamling

21 088,00

38 603,48

40 000,00

3207

Vinterkurs/samling

15 849,00

0,00

0,00

3209

Aktivitetsgebyr

1 250,00

1 000,00

1 000,00

3210

Salg av effekter NP

0,00

29 664,46

30 000,00

3250

Samojedsamling inntekter

3400

Offentlige tilskudd (mva.ref.)

0,00

19 981,64

20 000,00

15 204,00

22 932,00

20 000,00

3441

Andre tilskudd

400,00

0,00

0,00

3443

Grasrotandel

12 372,30

21 636,85

0,00

Inntekter Nord-Norge

5 439,92

0,00

0,00

Inntekter Midt-Norge

71 541,00

72 696,00

75 000,00

315 894,22

275 095,79

206 000,00

11050,42

1 700,00

0,00

SUM Salgsinntekter Andre inntekter 3900

Andre driftrel. Innt.

3920

Medlemskontingent

159 750,00

173 250,00

170 000,00

SUM Andre inntekter

170 800,42

174 950,00

170 000,00

SUM Driftsinntekter

486 694,64

450 045,79

376 000,00

168 531,86

52 138,00

0,00

14 842,00

5 887,50

6 000,00

0,00

0,00

0,00

22 582,06

31 339,60

40 000,00

30,00

495,00

500,00

25 500,00

13 034,00

5 000,00

3 578,00

0,00

3 000,00

Driftskostnader Varekostnad 4102

Kostnader samojed bok

4103

Frakt samojedbok

4107

Vinterkurs kostnader

4110

Utstilling-kostnader

4112

Aktivitetsgebyr kost NKK

4113

Høstsamling-kostnader

4114

Generalforsamling-kostnader

4115

Kost.lokalkontakter/samlinger

0,00

1 820,00

10 000,00

4151

Samojed, kostnader samojedsamling

12 082,00

18 784,60

20 000,00

4201

Avlsrådskurs

12 562,00

5 600,00

0,00

4210

Kjøp av effekter NP

0,00

26 322,00

25 000,00

Kostnader Nord-Norge

11 050,42

Kostnader Midt-Norge

48 720,24

99 949,06

75 000,00

319 478,58

255 369,76

184 500,00

SUM Varekostnad

28


Driftsresultat Konto

Driftsinntekter

Regnskap

Regnskap

Budsjett

2017

2018

2019

5 851,57

10 000,00

Andre driftskostnader 6800

Administrasjon

0,00

6802

Bank - kortgebyrer

0,00

6804

Regnskap

4 385,00

7 000,00

8 000,00

6810

Dogweb, hjemmeside

5 698,00

7 321,00

10 000,00

6830

Premier, pins

8 986,00

259,00

5 000,00

6840

Polarposten

98 000,00

97 848,00

100 000,00

6860

Møter,kurs,oppdat.etc.

0,00

42 140,60

30 000,00

6890

Annen kontorkostnad

6940

Porto

432,00

469,00

1 000,00

7320

Reklamekostnader

0,00

6 995,60

15 000,00

7500

Forsikringspremie

3 105,00

2 726,00

5 000,00

7830

Konstaterte tap pĂĽ fordringer

400,00

0,00

0,00

SUM Andre driftskostnader

124 416,00

170 610,77

184 000,00

SUM Driftskostnader

443 894,58

425 980,53

368 500,00

42 800,06

24 065,26

7 500,00

SUM Driftsresultat

3 410,00

Finansinntekt og -kostnad 7770

Gebyr bank

832,80

1 277,58

2 000,00

8170

Andre finanskostn

329,50

0,00

0,00

Sum Finanskostnader

1 162,30

1 277,58

2 000,00

Renteinntekt, skattefri

392,53

190,38

500,00

SUM Finansinntekter

392,53

190,38

500,00

SUM Finansinntekt og -kostnad

769,77

1 087,20

1 500,00

42 030,29

22 978,06

6 000,00

8040

Ă…rsresultat

29


Til Årsmøtet i Norsk Polarhundklubb Revisjonsberetning for regnskapsåret 2018 Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Polarhundklubb for regnskapsåret 2018 som viser et overskudd på kr. 50.231,12 for hovedklubben, underskudd på kr. 27.253,06 for avdeling Midt-Norge, og samlet et overskudd på kr 22.978,06 for klubben. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse for alle avdelinger, komiteer og råd i klubben, samt konsolidert resultatoversikt og konsolidert balanse for hele klubben. Etter min oppfatning har klubben etablert tilfredsstillende rutiner for økonomisk rapportering og oppfølgning. Jeg mener at:  

Årsregnskapet viser et korrekt bilde av aktivitetene i 2018 for hovedklubben og avdeling Midt-Norge Styrets forslag til anvendelse av overskuddet er i samsvar med klubbens vedtekter.

Jeg vil derfor anbefale at årsmøtet godkjenner årsregnskapet for regnskapsåret 2018. Oslo, 31. mars 2019

Arild Breivold revisor

30


FOTO  Berit Grydeland


RESULTAT 1/1–31/12 2018 Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge Konto

2018

2017

Rørosløpet

23 300,00

20 954,00

Høst Utstilling

37 189,00

50 294,00

Medlemsmøte/Vintersamling

12 180,00

0,00

-

0,00

27,00

16,00

72 696,00

71 264,00

Rørosløpet

25 595,00

17 178,30

Høst Utstilling

37 793,06

26 420,94

Medlemsmøte/vintersamling

19 835,00

4 574,00

Tillitsmannskonferanse

16 372,00

0,00

354,00

269,00

99 949,06

48 442,24

SUM Driftsresultat

-27 253,06

22 821,76

Årsresultat

-27 253,06

22 821,76

Sum aktivitet

-27 634,06

22 536,76

Driftsinntekter

Tillitsmannskonferanse Renter SUM Driftsinntekter

Driftsutgifter

Administrasjon SUM Driftskostnader

32


BALANSE 31/12 2018 Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge Inng.balanse

Reelt i per.

Utg.balanse

5 720,00

-3 207,00

2 513,00

Eiendeler Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse MN Fokus-Bank (MN) Sparebanken Midt-Norge (MN) Fordring Grasrotandel Norsk Tipping SUM Eiendeler

559,38

0,00

559,38

15 695,55

1 968,65

17 664,20

0,00

0,00

0,00

21 974,93

-1 238,35

20 736,58

Egenkapital og gjeld Egenkapital Udisponert årsresultat MN (årsoverskudd)

0,00

-27 253,06

-27 253,06

SUM Opptjent egenkapital Midt-Norge

38 500,49

0,00

38 500,49

SUM Egenkapital

38 500,49

-27 253,06

11 247,43

Gjeld Gjeld til diverse leverandører

3 021,61

-3 021,61

0,00

Gjeld til hovedklubb - Grasrotandel

-19 547,17

29 036,32

9 489,15

SUM Gjeld

-16 525,56

26 014,71

9 489,15

21 974,93

-1 238,35

20 736,58

SUM Egenkapital og gjeld Udisponert resultat fra året før overføres til egenkapital

33


NOTER PR. 31/12 2018 Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge NOTE 1 RØROSLØPET

NOTE 3 VINTERSAMLING 2018

2017

Inntekter

23 300,00

20 954,00

Kostnader

25 595,00

17 178,30

Netto

-2 295,00

3 775,70

NOTE 2 UTSTILLING

2018

2017

Inntekter

12 180,00

-

Kostnader

19 835,00

4 575,00

Netto

-7 655,00

-4 575,00

2018

2017

NOTE 4 TILLITSMANNKONFERANSE 2018

2017

Inntekter

37 189,00

50 294,00

Inntekter

Kostnader

37 793,06

26 420,94

Kostnader

-604,06

23 873,06

Netto

Netto

16 372 -16 372

Sum

-26 926,06

23 073,76

BUDSJETT Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge Regnskap Konto

Driftsinntekter

Budsjett

2017

2018

2018

2019

Rørosløpet

20 954,00

23 300,00

20 000,00

20 000,00

Utstilling

50 294,00

37 189,00

35 000,00

45 000,00

0,00

12 180,00

12 000,00

12 000,00

16,00

27,00

71 264,00

72 696,00

67 000,00

77 100,00

Rørosløpet

17 178,30

25 595,00

23 000,00

24 000,00

Utstilling

26 420,94

37 793,06

31 000,00

35 000,00

4 574,00

19 835,00

12 000,00

17 000,00

0,00

16 372,00

Driftsresultat

Medlemsmøte/vintersamling Renter SUM Driftsinntekter

100,00

Driftsutgifter

Medlemsmøte/vintersamling Tillitsmannskonferanse Diverse kostnader

34

269,00

354,00

1 000,00

1 100,00

SUM Driftskostnader

48 442,24

99 949,06

67 000,00

77 100,00

SUM Driftsresultat

22 821,76

-27 253,06

0,00

0,00


STEMMESEDDEL Verv

Kandidat

Styremedlem

Viktoria Borgereien Wågan

Vara

Monica A. Sundset

Vara

Kine Pedersen

Revisor

Arild Breivold

Vararevisor

Øyvind Aas

Valgkomite

Tone-Lise Vilje

Valgkomite

Rita Winther Kramvig

Valgkomite

Morten Malmø

Kryss av

35


FORSIDEFOTO  Wiktor Hagan & Solvår Wågø  |  DESIGN OG LAYOUT  Elisabeth Høisveen

Profile for Elisabeth Høisveen

Norsk Polarhundklubb, Årsberetning 2018  

Norsk Polarhundklubb, Årsberetning 2018