Page 1


2

3


PASSERI INTERNATIONAL SRL

PASSERI

international lighting

da l

1961

PASSERI INTERNATIONAL SRL

L a nost r a a z i en da nata n el cen t ro stor ico di F i r enz e , produce la m pa da r i , e com ple m en t i d’a r r edo i n f er ro bat t u to st i le f ior en t i no, gest i ta e cu r ata da lla fa m igli a PASSERI. I nost r i prodot t i sono r ea li z z at i e decor at i i n t er a m en t e a m a no, a r r icch i t i con pa rt icola r i i n fogli a oro, o a rge n to, com e r ich i ede la t r a di z ion e F ior en t i na , a bbi na n do i m iglior i com plem en t i i n v et ro di M u r a no, S t r ass S wa rovsk i , S h u ller , B oh em i a , etc. O g gi gr a z i e a lla nost r a esper i enz a p ossi a mo ga r a n t i r e la qua li tà dei nost r i prodot t i i n ogn i det taglio . Tu t t i i nost r i a rt icoli sono con for m i a lla nor m at i v e “CE”, “UL” e “G ost -R” u n en do la sicu r ez z a con la t r a di z ion e a rt ist ica . S i a mo i nolt r e speci a li z z at i , n e lla r ea li z z a z ion e di og get t i pa rt icola r i a nch e su disegno persona li z z ato, gr a z i e a l nost ro persona le qua li f icato, pe r p ot e r soddisfa r e ogn i e sigenz a del cli en t e . Fa m igli a PASSERI

07

R o s e Co l l e c t i o n

49

a nni v e r s a ry Co l l e c t i o n

si nce

PASSERI INTERNATIONAL

1961

O ur com pa n y wa s bor n in t he F l or ence ’s h istor ica l cen t er in 1961. The factory is ow ned a nd m a naged dir ect ly by t he PASSERI fa m ily, a nd produces forged iron ch a ndel ier s a nd fur nish ing com pl em en ts

F l or en t ine S t y l e . O ur

srl с

1961 г од а

Фа брик а , ко торой с та ра т е ль но и за бо тливо упра в ля ет с ем ь я П áсс ери, возник ла в 1961 го ду в ис тори ч еском ц ен тр е Ф лор енц ии и с т ех пор произво ди т св ети ль ник и и пр е дм еты ин т ерь ера из кова ного ж е л еза во ф лор ен тийском с ти л е . В

A l l our a rt icl es a r e in com pl ia nce w i t h t he nor m s “CE” ,“UL” a nd “G ost -R”, so t h at w e a r e a bl e to m erge secur i t y w i t h a rt ist ic t r a di t ion . Th a nks to our qua l ified per son nel w e a r e a l so specia l i z ed in r e a l i z ing specific r equests , such us wor ks m a de from per sona l i z ed projects or dr aw ings .

по лном со о тв етс тв ии с ф лор ен тийской тра диц и ей на ши из д е лия изго тов л ены и ок ра ш ены н епо ср е дс тв енно на фа брик е вру чн ую , ук ра ш ены д ета лям и в зо ло той и ли с ер ебряной по та ли и допо лн ены л у чшим и д екора м и из м ура нского с т ек ла , с тра зов S wa rovsk i , х рус та ля S h ul l er , B ohem ia и т. д. С его дн я б ла го да ря на ш ем у опы т у м ы мо ж ем га ра н тирова ть в ысоко е к ач ес тво из д е лий в п ло ть до м е льча йши х д ета л ей . В ся на ша про дук ц ия со о тв етс твую т норм а м CE,UL, ГОСТ, яв ля ясь син т езом б езопасно с ти и х у до ж ес тв енны х тра диц ий . М ы та к ж е сп ец иа лизиру емся на изго тов л ении н ес та н да р тны х пр е дм етов по ин див и дуа ль ном у э ск изу и б ла го да ря на ш ем у к ва лифиц ирова нном у п ерсона л у мо ж ем у дов л етвори ть любы е за про сы к ли ен та .

PASSERI

С ем ь я П áсс ери

in per fect

decor at ed by h a nd , using t y pica l

products a r e en t ir ely m a de a nd

F l or en t ine de ta il s such a s g ol d a nd silv er l e av es , a nd a l so M ur a no gl a ss , S t r a ss S wa rovsk i , S h ul l er crysta l , B ohem ia gl a ss , e tc . Today, t h a nks to our e x per ience , w e a r e a bl e to gua r a n t ee t he qua l i t y of our products in e v ery sm a l l de ta il .

fa m i l y

view collections

63 171 225 233

g i g l i Co l l e c t i o n

C R I STALLO Co l l e c t i o n

b o h e m i a Co l l e c t i o n

G R A N O Co l l e c t i o n

75 101 139 249 281 297

LEG N O Co llecti o n

FA N TAS I A Co l l e c t i o n

C R I STALLO LU X U RY Co llec ti o n

OTTO N E Co l l e c t i o n

f r u t ta Co l l e c t i o n

ac e s s o ri Co l l e c t i o n


Rose

Collection

Is

m i n c i i s e a q u a sp e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e -

r i s a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e ss i d o l u p t u s e s t o

q u a e i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o ff i c a e m i , u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s

a u t r at i a n d a e c o n e c at e m e t i p i c at . e s t r u p t at e m o d e l m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta d o l u p ta t i o rem nMillaut etur?

Qui

ut mos sanima.


L. 8025/6

L. 7825/12

Ø 65 h. 60 6 x 40 W hal. G9 Dec. 082 VS

At. 7775/6

Ø 50 h. 180 Dec. 095 + Fucsia

Ø 110 h. 65 12x40w hal. G9 Dec. 017 VM

L. 8050/1

Ø 15 h. 45 1 x 40 W hal. G9 Dec. 071

L. 7825/8

Ø 92 h. 48 8x40w hal. G9

L. 7825/6

Ø 65 h. 45 6x40w hal. G9

A. 8025/2

36 x 18 Prof. 18 2 x 40 W hal. G9 Dec. 082 VS

8

9


BN. 8590/2

50 x 14 Prof. 18 2 x 40w hal. G9 Dec. 042 SW - VSS

SOLUZIONE A-1 6 x BN. 8590/2 4 x BN. 8595/4 4 x BN. 8100/2

200 x 200 Prof. 18 36 x 40w hal. G9 Dec. 042 SW - VSS

10

BN. 8595/4

50 x 50 Prof. 18 4 x 40w hal. G9 Dec. 042 SW - VSS

SOLUZIONE A-2 4 x BN. 8100/2

Ø 50 Prof. 18 8 x 40w hal. G9 Dec. 042 SW - VSS

BN. 8100/2

25 x 25 Prof. 18 2 x 40w hal. G9 Dec. 042 SW - VSS

SOLUZIONE A-3 4 x BN. 8595/4

Ø 100 Prof. 18 16 x 40w hal. G9 Dec. 042 SW - VSS

11


SOLUZIONE B-1 2 x BN. 7890/2 4 x BN. 7895/4 4 x BN. 7900/2

130 x 200 Prof. 18 28 x 40w hal. G9 Dec. 05 VSS

L.8180/18+1

Ø 150 h. 90 1 x 40 w hal G9 18 x 40 w E14 Dec. 100 SW - PT

T. 5470/6

Ø 130 h. 76 Dec. 100 VMM

L.8180/12+1

Ø 110 h. 65 1 x 40 w hal G9 12 x 40 w E14

L.8180/8

Ø 80 h. 55 8 x 40 w E14

L.8180/6

Ø 60 h. 50 6 x 40 w E14

s. 6945/4

Ø 37 h. 92 Dec. 100 CT

BN. 7895/4

12

50 x 50 Prof. 18 4 x 40w hal. G9 Dec. 05 VSS

BN. 7890/2

50 x 14 Prof. 18 2 x 40w hal. G9 Dec. 05 VSS

BN. 7900/2

25 x 14 Prof. 18 2 x 40w hal. G9 Dec. 05 VSS

13


SOLUZIONE B-2 5 x BN. 7890/2 2 x BN. 7900/2

100 x 125 Prof. 18 14 x 40w hal. G9 Dec. 05 VSS

Soluzione B-3/G 4 x BN. 7895/4

Ø 100 Prof. 18 16 x 40w hal. G9 Dec. 05 VSS

14

Soluzione B-3/P 4 x BN. 7900/2

Ø 50 Prof. 18 8 x 40w hal. G9 Dec. 05 VSS

15


A. 7585/6

70 x 90 Prof. 20 6 x 40w hal G9 Dec. 05 + Rosso VM

A. 7585/3

40 x 55 Prof. 20 3 x 40w hal G9

SP. 7640

Ø 40 Prof. 12 Dec. 05 OTT

PL. 8110/6

Ø 90 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 05+Rosso VM

PL. 8110/3

Ø 60 Prof. 20 3 x 40w hal. G9

16

17


L. 5105/18 + 9

Ø 150 h. 110 27x 40w E14 Dec. 05 PT

L. 5105/24+12+9

Ø 230 h. 250 45 x 40w E 14 Dec. 05

18

L. 5105/18

Ø 150 h. 90 18 x 40w E14

SP. 8430

90 x 55 Prof. 12 Dec. 05 SM

19


Ab. 8080

Ab. 8085

18 x 24 Prof. 14 Dec. 05

a. 7880/2

26 x 44 Prof. 8 Dec. 05

31x25 prof. 22 1x5w Power led Dec. 05 Ott.

a. 7880/1

12x25 prof. 22 1x3w Power led

SP. 8055

45 x 60 Prof. 8 Dec. 05

Ab. 8090

55 x 18 Prof. 7 Dec. 05

AB. 8065

ab. 8070

15 x 26 Prof. 12 Dec. 05

lp. 7955/1

Ø 20 h. 30 1 x 3w Power led Dec. 05 OTT

20

Ab. 8075

14 x 20 Prof. 15 Dec. 05

AB. 8240

Ø 15 h. 40 Dec. 05 OTT

14 x 22 Prof. 12 Dec. 05

C. 8060

70 x 23 Prof. 28 Dec. 05

21


SP. 7255

62 x 85 Prof. 12 Dec. 05 + 01 SM

L. 5105/12+6

Ø 110 h. 80 18 x 40w E14 Dec. 05

L. 5105/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14

C. 7260

65 x 46 Prof. 30 Dec. 05 + 01 VMM

L. 5865/4

Ø 35 h. 55 4 x 60w E27 Dec.05 VS

A. 5105/2

30 x 38 Prof. 14 2 x 40w E14 Dec.05

A. 5105/1

20 x 38 Prof. 18 1 x 40w E14

22

23


P. 5105/3

Ø 50 h. 142 3 x 40w E14 Dec.05 VS

PL. 5255/8

L. 5130/3

Ø 80 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec.05 VSS

Ø 44 h. 40 3 x 40w E14 Dec.05

PL. 5255/4

Ø 65 Prof. 20 4 x 40w E14

PL. 6070/6

Ø 65 Prof. 30 6 x 40w E14 Dec.05

PL. 6070/3

Ø 40 Prof. 26 3 x 40w E14

PL. 5245/3

Ø 28 Prof. 15 3 x 40w E14 Dec.05 VSS

24

25


LP. 5105/1/B

Ø 25 h. 37 1 x 40w E14 Dec.05 PT

PL. 5265/16

180 x 115 Prof. 35 16 x 40w E14 Dec. 05 VSS

PL. 5265/12

125 x 96 Prof. 25 12 x 40w E14

PL. 5265/8

110 x 80 Prof. 20 8 x 40w E14

PL. 5265/4

74 x 50 Prof. 20 4 x 40w E14

A. 5265/2

26

25 x 50 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec.05 VSS

PL. 6380/9

160 x 35 Prof. 15 9 x 40w E14 Dec.05 VSS

PL. 6380/7

135 x 35 Prof. 15 7 x 40w E14

PL. 6380/5

100 x 35 Prof. 15 5 x 40w E14

PL. 6380/3

85 x 30 Prof. 15 3 x 40w E14

LM. 5105/1/L

Ø 30 h. 54 1 x 60w E27 Dec.05 PT

27


L. 5105/8

Ø 80 h. 55 8 x 40w E14 Dec.05

28

L. 5105/6

Ø 60 h. 50 6 x 40w E14 Dec.05

29


LG. 5290/1

Ø 50 h. 74 1 x 60w E27 Dec.05 PT

F. 6535/1

40 x 12 Prof. 10 1 x 40w hal. G9 Dec.05 VM

F. 6215/6

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 05 VM

F. 6215/3

Ø 25 Prof. 18 3 x 40w hal. G9

P. 6170/3

Ø 35 h. 170 3 x 60w E27 Dec.05 VSS – PPT

AT. 7775/6

Ø 50 h. 180 Dec. 05

F. 6540/1

18 x 12 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

LP. 7555/1

30 x 20 h. 35 1 x 40w E14 Dec.05 VS

30

F. 6215/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

31


PL. 5260/16

180 x 115 Prof. 35 16 x 40w E14 Dec. 05

PL. 5260/12

125 x 96 Prof. 25 12 x 40w E14

PL. 5970/3

82 x 30 Prof. 18 3 x 40w E14 Dec.05

PL. 5270/1

Ø 36 Prof. 20 1 x 60w E27 Dec.05

PL. 5240/6

Ø 45 Prof. 15 6 x 40w E14 Dec.05

32

PL. 5260/8

110 x 80 Prof. 20 8 x 40w E14

PL. 5260/4

74 x 50 Prof. 20 4 x 40w E14

PL. 5240/3

Ø 28 Prof. 15 3 x 40w E14 Dec.05

A. 5260/2

25 x 50 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec.05

33


P. 5615/3

Ø 45 h. 142 3 x 40w E14 Dec.05 VSS

PL. 5575/6

Ø 70 h. 55 6 x 40w E14 Dec.05 VSS

A. 5595/4

50 x 50 Prof. 25 4 x 40w E14 Dec.05 VSS

PL. 5575/3

Ø 48 h. 40 3 x 40w E14

L. 5620/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 05 VSS

L. 5620/8

Ø 92 h. 48 8 x 40w E14

L. 5620/6

Ø 78 h. 40 6 x 40w E14

B. 5890/2

110 x 20 h. 45 2 x 60w E27 Dec.05 VS

A. 5595/2

40 x 38 Prof. 18 2 x 40w E14

34

35


L. 5595/6

PL. 5250/8

Ø 70 h. 48 6 x 40w E14 Dec.05 VSS

Ø 80 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec.05

PL. 5250/4

Ø 65 Prof. 20 4 x 40w E14

T. 5100/4

105 x 76 h. 46 Dec.05 VMM

36

T. 5095/3

Ø 60 h. 54 Dec.05 VMM

37


A. 6315/6

100 x 45 Prof. 18 6 x 40w E14 Dec.05 MVT

A. 6315/4

60 x 45 Prof. 18 4 x 40w E14

A. 6315/2

40 x 45 Prof. 18 2 x 40w E14

L. 6645/8

Ø 75 h. 70 8 x 40w E14 Dec. 05 VB

L. 6645/6

Ø 62 h. 65 6 x 40w E14

A. 6645/2

42 x 42 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.05 VB

T. 6920/4

110 x 66 h. 46 Dec.05 VMM

38

39


S. 6945/4

Ø 37 h. 92 Dec.05 CT

A. 5715/6

120 x 65 Prof. 30 6 x 40w E14 Dec.05

A. 5715/4

55 x 65 Prof. 30 4 x 40w E14

PC. 6365/1

12 x 20 Prof. 8 Dec.05

PC. 6355/1

10 x 18 Prof. 5 Dec.05

PC. 6355/4

55 x 35 Prof. 8 Dec.05

40

T. 5470/6

Ø 130 h. 77 Dec.05 VMM

41


LM. 6615/1/L

Ø 30 h. 50 1 x 60w E27 Dec.039 + 097 VB - PT

LP. 6615/1/B

Ø 25 h. 40 1 x 40w E14 Dec.039 + 097 VB - PT

L. 6615/8+4

Ø 80 h. 70 12 x 40w E14 Dec. 039+097 VB

L. 6615/8

Ø 80 h. 60 8 x 40w E14

L. 6615/6

Ø 70 h. 55 6 x 40w E14

L. 6615/3

Ø 40 h. 40 3 x 40w E14

A. 6615/2

35 x 38 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.039 + 097 VB

42

PL. 6725/6

Ø 70 Prof. 30 6 x 40w E14 Dec.039 + 097 VB

43


L. 6705/8

Ø 80 h. 60 8 x 40w hal. G9 Dec. 065 VM

L. 6705/6

Ø 65 h. 45 6 x 40w hal. G9

L. 6705/3

Ø 50 h. 30 3 x 40w hal. G9

PL. 6710/8

95 x 75 Prof. 20 8 x 40w hal. G9 Dec. 065 VM

A. 6705/2

45 x 35 Prof. 20 2 x 40w hal.G9 Dec.065 VM

44

LM. 6705/2/L

Ø 25 h. 45 2 x 40w hal.G9 Dec.065 VM

PL. 6710/6

85 x 65 Prof. 20 6 x 40w hal. G9

PL. 6710/3

Ø 60 Prof. 20 3 x 40w hal. G9

LP. 6705/1/B

Ø 15 h. 40 1 x 40w hal.G9 Dec.065 VM

45


L. 5920/8

Ø 65 h. 60 8 x 40w E14 Dec. 04

L. 5920/5

Ø 46 h. 48 5 x 40w E14

L. 5920/4

Ø 38 h. 40 4 x 40w E14

SS. 6895/3

Ø 60 h. 80 3 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

SS. 6895/2

A. 5920/2

30 x 38 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.04

46

60 x 25 h. 80 2 x 40w hal.G9

SS. 6895/1

Ø 25 h. 80 1 x 40w hal.G9

47


Anniversary Collection

Is

m i n c i i s e a q u a sp e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e -

r i s a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e ss i d o l u p t u s e s t o

q u a e i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o ff i c a e m i ,

u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r at i a n d a e c o n e c at e m e t i p i c at . e s t r u p t .


L. 8410/9

Ø 130 h. 110 9 x 40w E14 Dec. 040+01 SH -VM

L. 8410/6

Ø 80 h. 70 6 x 40w E14

50

SP. 8425/2/G

72 x 135 Prof. 22 2 x 40w E14 Dec. 040+01 SH - VM

SP. 8425/2/P

56 x 100 Prof. 22 2 x 40w E14

51


L. 7905/6+6

Ø 90 h. 70 12 x 40w E14 Dec. 098+01 CER - PT

LG. 7920/1

Ø 50 h. 80 1 x 60w E27 Dec. 098 CER - PT

L. 7905/8

Ø 90 h. 70 8 x 40w E14

L. 7905/6

Ø 70 h. 60 6 x 40w E14

52

53


S. 8035/4

Ă˜ 37 h. 92 Dec. 095+Oro CT

54

T. 8030/4

80 x 80 h. 80 Dec. 095+Oro VMM

T. 7925/4

50 x 50 h. 45 Dec. 095+Oro VMM

55


L. 7700/8 + 4

Ø 100 h.70 12x40w E14 Dec.095 + Nero SH- PT

A. 7580/6

70x90 Prof. 20 6x40w hal G9 Dec.095 + Blue

L. 7700/8

Ø 100 h.65 8x40w E14

A. 7580/3

L. 7700/6

40x55 Prof. 20 3x40w hal G9

Ø 80 h.65 6x40w E14

PL. 7675/6

Ø 90 Prof. 20 6x40w hal G9 Dec.095 + Blue

PL. 7675/3

Ø 60 Prof. 20 3x40w hal G9

S. 7670/4

Ø 37 h. 92 Dec. 095 + Blue CT

A. 7700/2

56

50 x 50 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec. 095 + Nero SH - PT

57


L. 8305/6

Ø 110 h. 100 6 x 40w E14 Dec. 01 SH - VM

L. 8020/8

95 x 85 h. 70 8 x 40w E14 Dec. 094+Rame SH - VB - PT

L. 8020/6

85 x 65 h. 65 6 x 40w E14

58

59


L. 8330/18

Ø 110 h. 90 18 x 40w hal. G9 Dec. 038+067 VM - VB

60

L. 8290/4

Ø 75 h. 80 3 x 40w E14 + 1 x 60w E27 Dec. 01 VS

61


G I GL I Collection

Is

m i n c i i s e a q u a sp e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e r i s

a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e ss i d o l u p t u s e s t o q u a e

i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o ff i c a e m i , u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r A at e m v e n t u m q u i s a u t r at i a n d a e

c o n e c at e m

et

i p i c at .

estrupt

at e m o d

el

m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta d o l u p ta t i o r e m n I t , f i t , s at q u a n o c t u d e s i m o r u n t i l i s v i g n o c a p e


Pl. 3615/3

85 x 30 Prof. 20 3 x 40w E14 Dec.022

L. 3545/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 022

L. 3545/5

Ø 52 h. 45 5 x 40w E14

P. 4990/3

Ø 50 h. 142 3 x 40w E14 Dec.022 VS

L. 3545/8

Ø 80 h. 55 8 x 40w E14

L. 3545/3

Ø 45 h. 40 3 x 40w E14

T. 3625/4

105 x 76 h. 46 Dec.022 VMM

A. 3545/2

27 x 37 Prof. 14 2 x 40w E14 Dec.022

64

A. 3545/1

22 x 37 Prof. 18 1 x 40w E14

65


PL. 6375/9

160 x 35 Prof. 15 9 x 40w E14 Dec. 022

PL. 6375/7

135 x 35 Prof. 15 7 x 40w E14

PL. 6375/5

100 x 35 Prof. 15 5 x 40w E14

PL. 6375/3

85 x 30 Prof. 15 3 x 40w E14

T. 3625/3

Ø 60 h. 54 Dec.022 VMM

66

L. 3635/8

Ø 80 h. 60 8 x 40w E14 Dec.022 LL

L. 3635/6

Ø 68 h. 55 6 x 40w E14

67


L. 4340/12+6

Ø 127 h. 113 18 x 40w E14 Dec. 022

L. 4340/12

Ø 127 h. 100 12 x 40w E14

68

A. 4340/2

33 x 26 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec.04

L. 4340/8

Ø 85 h. 75 8 x 40w E14 Dec.04

L. 4340/6

Ø 76 h. 68 6 x 40w E14

69


T. 2136/4

T. 2136/3

105 x 76 h. 46 Dec.04 VMM

Ø 60 h. 54 Dec.04 VMM

Lp. 5000/1/B

Ø 25 h. 37 1 x 40w E14 Dec.04 PT

Lm. 5000/1/L

Ø 30 h. 54 1 x 60w E27 Dec.04 PT

Pl. 4365/6

Ø 65 Prof. 30 6 x 40w E14 Dec.04

Pl. 4365/3

Ø 40 Prof. 26 3 x 40w E14

70

71


L. 1636/4

Ø 43 h. 35 4 x 40w E14 Dec.010

Ss. 6995/3

L. 1905/5

Ø 60  h. 80 3 x 40w hal.G9 Dec.07 VM

Ø 44 h. 40 5 x 40w E14 Dec.05

Ss. 6995/2

Ø 44 h. 40 3 x 40w E14

60 x 25  h. 80 2 x 40w hal.G9

Ss. 6995/1

L. 1905/3

Lp. 2120/1/B

Ø 25 h. 37 1 x 40w E14 Dec.010 PT

Lm. 2120/1/L

Ø 30 h. 54 1 x 60w E27 Dec.010 PT

Ø 25  h. 80 1 x 40w hal.G9

72

73


LEG N O

Collection

Is

m i n c i i s e a q u a sp e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e r i s

a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e ss i d o l u p t u s e s t o q u a e

i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o ff i c a e m i , u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r a t i a n d a e c o n e c at e m e t i p i c at . e s t r u p t at e m o d e l m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta .


L. 8265/6+6

Ø 75 h. 85 12 x 40w E14 Dec. 102 LL

L. 8265/8

Ø 75 h. 75 8 x 40w E14 Dec. 095+Viola LL

L. 8265/6

Ø 55 h. 55 6 x 40w E14

A. 8265/2

35 x 45 Prof. 22 2 x 40w E14 Dec. 095+Viola LL

LM. 8265/1/B

Ø 30 h. 50 1 x 60w E27 Dec. 095+Viola LL - PT

LG. 8265/1/L

Ø 40 h. 75 1 x 60w E27 Dec. 095+Viola LL - PT

76

77


L. 7445/6

Ø 85 h. 65 6 x 40w E14 Dec.013 LL

L. 7445/5

L. 7445/6+6

Ø 52 h. 55 5 x 40w E14

Ø 85 h. 85 12 x 40w E14 Dec.02+Oro Zecchino LL

Lg. 7445/1/L

Ø 35 h. 62 1 x 60w E27 Dec.013 LL - PT

LM. 7445/1/B

Ø 25 h. 45 1 x 60w E27 Dec.013 LL - PT

A. 7445/2

38 x 38 Prof. 22 2 x 40w E14 Dec.013 LL

78

79


L. 7465/8

Ø 95 h. 70 8 x 40w E14 Dec.01 + 02 LL

L. 7465/5

Ø 55 h. 55 5 x 40w E14

L. 7465/3

Ø 55 h. 55 3 x 40w E14

L. 7465/6+6

Ø 95 h. 85 12 x 40w E14 Dec. 090 LL

Lg. 7465/1/L

80

Ø 40 h. 66 1 x 60w E27 Dec.01 + 02 LL - PT

Lp. 7465/1/B

Ø 25 h. 38 1 x 60w E27 Dec.01 + 02 LL - PT

A. 7465/2

32 x 35 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec.01 + 02 LL

81


L. 7460/8

Ø 85 h. 80 8 x 40w E14 Dec.01 + 026 LL

L. 7460/6

Ø 60 h. 58 6 x 40w E14

L. 7460/3

Ø 60 h. 58 3 x 40w E14

A. 7460/2

35 x 38 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec.01 + 026 LL

L. 7460/6+6

Ø 85 h. 100 12 x 40w E14 Dec.02 LL

Lg. 7460/1/L

Ø 40 h. 70 1 x 60w E27 Dec.01 + 026 LL - PT

82

Lm. 7460/1/B

Ø 30 h. 52 1 x 60w E27 Dec.01 + 026 LL - PT

83


Lg. 7440/1/L

Lm. 7440/1/B

Ø 40 h. 75 1 x 60w E27 Dec.093 LL - PT

L. 7440/8

Ø 75 h. 85 8 x 40w E14 Dec.093 LL

Ø 30 h. 60 1 x 60w E27 Dec.093 LL - PT

A. 7440/2

38 x 45 Prof. 22 2 x 40w E14 Dec.093 LL

L. 7440/6

Ø 55 h. 65 6 x 40w E14

84

85


L. 7440/6+6+6

Ø 120 h. 150 18 x 40w E14 Dec.01 LL

L. 7440/6+6

Ø 75 h. 90 12 x 40w E14 Dec.051 LL

86

87


A. 8135/2

35 x 38 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec. 082 LL

L. 8135/6+6

Ø 85 h. 100 12 x 40w E14 Dec. 082 LL

L. 8135/8

Ø 85 h. 80 8 x 40w E14

L. 8135/6

Ø 60 h.58 6 x 40w E14

88

89


L. 7450/6

Ø 90 h. 85 6 x 40w E14 Dec.073 SH - VB - LL

L. 7450/5

Ø 65 h. 65 5 x 40w E14

L. 7435/8+4

Ø 80 h. 100 12 x 40w E14 Dec. 01+097 LL - VB

L. 7435/8

Ø 80 h. 90 8 x 40w E14

L. 7435/6

Ø 70 h. 65 6 x 40w E14

A. 7435/2

38 x 38 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.01 + 097 LL - VB

90

A. 7450/2

40 x 48 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec.073 SH - VB - LL

91


L. 7455/8

Ø 90 h. 80 8 x 40w E14 Dec.091 + 01 VM - VB - SH - LL

L. 7455/6

Ø 60 h. 60 6 x 40w E14

L. 8140/6+6

Ø 95 h. 85 12 x 40w E14 Dec. 01 LL - SW - SH - PT

A. 7455/2

35 x 38 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec.091 + 01 VM - VB - SH - LL

L. 8140/8

Ø 95 h. 70 8 x 40w E14

L. 8140/6

Ø 60 h. 55 6 x 40w E14

A. 8140/2

35 x 38 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec. 01 LL - SW - PT

92

93


P. 8195/10

94

Ø 55 h. 200 10 x 40w E14 Dec.01 LL- PT

P. 8280/1

Ø 55 h. 175 1 x 60w E27 Dec. 01 LL - PT

P. 8215/1

Ø 55 h. 170 1 x 60w E27 Dec. 040 + Oro Zecchino LL - PT

95


P. 7470/9

Ø 80 h. 175 9 x 40w E14 Dec.02 + 01 LL - VB - PP - SH

P. 7470/7

Ø 70 h. 175 7 x 40w E14

L. 1991/12+6

Ø 110 h. 95 18 x 40w E14 Dec.01 + 084 LL

A. 1991/2

35 x 20 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec.01 + 084 LL

96

L. 1991/8+4

Ø 85 h. 95 12 x 40w E14

L. 1991/8

Ø 85 h. 82 8 x 40w E14

L. 1991/6

Ø 68 h. 67 6 x 40w E14

97


L. 8385/6+6+6

Ø 120 h. 150 18 x 40w E14 Dec. 040 + Oro Zecchino LL - SH

L. 8385/6+6

Ø ? h. ? 12 x 40w E14

L. 8385/8

Ø 75 h. 85 8 x 40w E14

L. 8375/6+6

Ø 85 h. 85 12 x 40w E14 Dec. 107 LL - SW - VB

L. 8375/6

Ø 80 h. 75 6 x 40w E14

L. 8375/5

Ø 52 h. 55 5 x 40w E14

L. 8385/6

Ø 55 h. 65 6 x 40w E14

98

99


Fantasia

Collection

Is

m i n c i i s e a q u a sp e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e -

r i s a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e ss i d o l u p t u s e s t o

q u a e i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o ff i c a e m i ,

u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r at i a n d a e

c o n e c at e m

et

i p i c at .

estrupt

at e m o d

el

m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta d o l u p ta t i o r e m n


L. 3521/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 04

L. 3521/8

Ø 80 h. 60 8 x 40w E14

L. 3521/5

Ø 65 h. 60 5 x 40w E14

PL. 8115/8

90 x 70 Prof. 20 8 x 40w E14 Dec. 04

A. 3521/2

38 x 45 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec.04

102

PL. 8120/9

160 x 40 Prof. 15 9 x 40w E14 Dec. 04

PL. 8115/6

80 x 60 Prof. 20 6 x 40w E14

PL. 8120/7

135 x 40 Prof. 15 7 x 40w E14

PL. 8120/5

100 x 40 Prof. 15 5 x 40w E14

PL. 8120/3

85 x 35 Prof. 15 3 x 40w E14

103


Pl. 5655/8

Ø 100 Prof. 40 8 x 40w hal.G9 Dec.040 + 01 VM

Pl. 5655/6

Ø 80 Prof. 40 6 x 40w hal.G9

F. 6505/1

40 x 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.040 + 01 VM

F. 6510/1

18 x 12 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.040 + 01 VM

104

F.6560/6

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 040+01 VM

F. 6560/3

Ø 25 Prof. 18 3 x 40w hal. G9

F. 6560/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.040 + 01 VM

105


PL. 7550/6

Ø 55 Prof. 15 6 x 40w E14 Dec. 098+01

PL. 7550/3

Ø 40 Prof. 15 3 x 40w E14

LM. 7545/1/L

Ø 30 h. 55 1 x 60w E27 Dec. 098+01 PT

LP. 7545/1/B

Ø 25 h. 44 1 x 40w E14

A. 7545/2

40 x 60 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.098 + 01 MVT

L. 7545/8

Ø 75 h. 55 8 x 40w E14 Dec. 098+01 PT

L. 7545/6

Ø 65 h. 48 6 x 40w E14

106

107


A. 6000/2

26 x 35 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec.052

PC. 6350/4

55 x 35 Prof. 8 Dec.052

L. 6000/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 052

L. 6000/8

Ø 80 h. 55 8 x 40w E14

L. 6000/6

Ø 60 h. 48 6 x 40w E14

108

PC. 6350/1

10 x 18 Prof. 5 Dec.052

109


P. 5810/1

Ø 52   h. 175 1 x 250w hal.E27 Dec.038 + 01 VM

PL. 6005/8

Ø 100 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 052

PL. 6005/6

Ø 80 Prof. 25 6 x 40w E14

F. 6235/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.052 VM

PL. 6685/9

160 x 35 Prof. 15 9 x 40w E14 Dec. 052 VSS

PL. 6685/7

135 x 35 Prof. 15 7 x 40w E14

PL. 6685/5

100 x 35 Prof. 15 5 x 40w E14

PL. 6685/3

110

82 x 30 Prof. 15 3 x 40w E14

F. 6235/6

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 052 VM

F. 6235/3

Ø 25 Prof. 18 3 x 40w hal. G9

F. 6495/1

40 x 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.052 VM

F. 6500/1

18 x 12 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.052 VM

111


PL. 6145/8

Ø 60 Prof. 15 8 x 40w E14 Dec. 050

Pl. 6145/6

Ø 50 Prof. 15 6 x 40w E14

Pl. 6145/3

Ø 40 Prof. 15 3 x 40w E14

L. 5075/8

Ø 75 h. 60 8 x 40w E14 Dec.050

L. 5075/5

Ø 60 h. 60 5 x 40w E14

Pc. 6340/4

55 x 35 Prof. 8 Dec.050

112

Pc. 6340/1

10 x 18 Prof. 5 Dec.050

A. 5075/2

35 x 40 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec.050

113


LM. 270/1/L

LP. 270/1/B

Ø 30 h. 54 1 x 60w E27 Dec.01 PT

Ø 25 h. 37 1 x 40w E14 Dec.01 PT

AT. 3710/3

50 x 15 Prof. 9 Dec.01

AT. 3710/2

50 x 15 Prof. 9

L. 270/10

Ø 80 h. 70 10 x 40w E14 Dec.01

114

L. 270/8

Ø 60 h. 65 8 x 40w E14

L. 270/6

Ø 52 h. 58 6 x 40w E14

L. 270/4

Ø 48 h. 55 4 x 40w E14

A. 270/2

30 x 40 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec.01

AT. 3710/1

14 x 24 Prof. 8 Dec.01

115


Pl. 6040/8

Ø 42 Prof. 18 8 x 40w E14 Dec.040 + 01

A. 6910/2

30 X 30 Prof. 12 2 x 40w E14 Dec.01 MVT

A. 6910/1

30 X 15 Prof. 18 1 x 40w E14

P. 5780/1

Ø 48 h. 175 1 x 250w hal.E27 Dec.01 VS

116

T. 1200/4

Ø 60 h. 54 Dec.01 VMM

T. 3415/6

105 x 76 h. 46 Dec.01 VMM

117


L. 1635/4

Ø 43 h. 35 4 x 40w E14 Dec.05

L.1675/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 05

L.1675/8

Ø 80 h. 55 8 x 40w E14

L.1675/6

Ø 60 h. 47 6 x 40w E14

L.1675/3

Ø 44 h. 40 3 x 40w E14

Lp. 4355/1/B

Ø 25 h. 37 1 x 40w E14 Dec.05 PT

Lm. 4355/1/L

Ø 30 h. 54 1 x 60w E27 Dec.05 PT

A. 1635/2

28 x 35 Prof. 14 2 x 40w E14 Dec.05

A. 1635/1

20 x 35 Prof. 16 1 x 40w E14

118

119


L. 7395/8+4

Ø 100 h. 110 12 x 40w E14 Dec. 026

A. 7395/2

35 x 42 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec. 026

L. 7395/8

Ø 100 h. 100 8 x 40w E14

L. 7395/6

Ø 80 h. 80 6 x 40w E14

120

121


SP. 5500

105 x 72 Prof. 5 Dec.038 + 01 SM

C. 5505

65 x 85 Prof. 30 Dec.038 + 01 VMM

A. 3795/2

35 x 45 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec.05 SW

L. 3795/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 05 SW

L. 3795/8

Ø 80 h. 55 8 x 40w E14

L. 3795/6

Ø 60 h. 45 6 x 40w E14

L. 3795/3

Ø 44 h. 40 3 x 40w E14

122

123


PL. 2130/1

Ø 48 Prof. 16 1 x 60w E27 Dec.01

A. 3185/2

35 x 40 Prof .14 2 x 40w E14 Dec.039 + 01

Pl. 2530/1

Ø 30 Prof. 18 1 x 60w E27 Dec.01

L. 2250/12

Ø 110 h. 70 12 x 40w E14 Dec. 039+01

L. 2250/8

Ø 90 h. 60 8 x 40w E14

L. 2250/6

Ø 65 h. 55 6 x 40w E14

L. 3805/8

Ø 80 h. 60 8 x 40w E14 Dec.039 + 01 LL

T. 2135/4

105 x 76 h. 46 Dec.01 VMM

L. 3805/5

Ø 63 h. 52 5 x 40w E14

L. 3805/3

Ø 55 h. 42 3 x 40w E14

124

125


PL. 4545/8

Ø 80 Prof.25 8 x 40w E14 Dec. 038+01 SW - VSS

PL. 4545/4

Ø 65 Prof. 20 4 x 40w E14

Pl. 4520/16

180 x 115 Prof. 32 16 x 40w E14 Dec.09 + 01

Pl. 4520/12

125 x 96 Prof. 22 12 x 40w E14

Pl. 4520/8

110 x 80 Prof. 20 8 x 40w E14

Pl. 4520/6

90 x 70 Prof. 20 6 x 40w E14

Pl. 4520/4

74 x 50 Prof. 20 4 x 40w E14

PL. 4770/8

Pl. 4470/6

Ø 55 Prof. 20 8 x 40w E14 Dec. 038+01 SW - VSS

Ø 45 Prof. 20 6 x 40w E14 Dec.05

PL. 4770/6

Ø 46 Prof. 15 6 x 40w E14

PL. 4770/3

Ø 38 Prof. 16 3 x 40w E14

126

PL. 4785/4

Ø 44 Prof. 20 4 x 40w E14 Dec.09 + 01 SW - VSS

Pl. 4470/3

Ø 30 Prof. 14 3 x 40w E14

A. 4520/2

25 x 50 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec.09 + 01

127


Pl. 3865/8

Ø 52 Prof. 16 8 x 40w E14 Dec.040 + 01

Pl. 3865/6

Pl. 6065/4

Ø 38 Prof. 13 6 x 40w E14 Dec.04

Ø 50 Prof. 27 4 x 40w E14 Dec.026 VSS

F. 6585/1

Ø 18 Prof. 12 1 x 40w hal.G9 Dec.051 VSS

Pl. 3865/3

Ø 38 Prof. 13 3 x 40w E14 Dec.05

PL. 4550/8

Ø 80 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 016

S. 3175/4

35 x 35 h. 95 Dec.013 CT

Pl. 5945/1

Ø 26 Prof. 20 1 x 60w E27 Dec.026

PL. 4550/4

Ø 65 Prof. 20 4 x 40w E14

128

129


L. 7225/8

Ø 75 h.70 8 x 40w E14 Dec. 040+01 VM

L. 7225/6

Ø 65 h. 60 6 x 40w E14

130

PL. 5695/8

Ø 100 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 040+01 VM

PL. 5695/6

Ø 75 Prof. 25 6 x 40w E14

131


PL. 6400/1

Ø 30 Prof. 20 1 x 60w E27 Dec.01

PL. 2531/1

PL. 3905/3

Ø 30 Prof. 18 1 x 60w E27 Dec.05

Ø 38 Prof. 18 3 x 40w E14 Dec.016

F. 6210/6

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 05 VM

F. 6210/3

Ø 25 Prof. 18 3 x 40w hal. G9

F. 6210/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

Ss. 6975/3

Ø 60 h. 80 3 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

Ss. 6975/2

60 x 25 h. 80 2 x 40w hal.G9

F. 6530/1

18 x 12 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

AT. 3575/4

73 x 37 Prof. 11 Dec. 01

AT. 3575/2

48 x 29 Prof. 11

Ss. 6975/1

Ø 25 h. 80 1 x 40w hal.G9

F. 6525/1

40 x 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

132

133


SP. 4740/2

110 x 75 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec. 09 + 01 SW - VS - SM

L. 3520/12

L. 3520/5

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 010

Ø 60 h. 42 5 x 40w E14

L. 3520/8

Ø 44 h. 40 3 x 40w E14

Ø 80 h. 55 8 x 40w E14

L. 3520/3

P. 4980/3

C. 4745

65 x 44 Prof. 30 Dec. 09 + 01 SW - VMM

Ø 50 h. 142 3 x 40w E14 Dec.010 VS

A. 3520/2

134

30 x 38 Prof. 14 2 x 40w E14 Dec.010

A. 3520/1

20 x 38 Prof. 16 1 x 40w E14

PL. 3520/3/pl

Ø 56 Prof. 20 3 x 40w E14 Dec.010

135


A. 2250/4

PL. 4515/16

135 x 90 Prof. 18 4 x 40w E14 Dec. 010

180 x 115 Prof. 32 16 x 40w E14 Dec.010 SW - VSS

A. 2250/2

90 x 85 Prof. 18 2 x 40w E14

Pl. 4515/12

125 x 96 Prof. 22 12 x 40w E14

A. 2250/1

40 x 50 Prof. 20 1 x 40w E14

Pl. 4515/6

90 x 70 Prof. 20 6 x 40w E14

Pl. 4515/4

74 x 50 Prof. 20 4 x 40w E14

Pl. 4515/8

110 x 80 Prof. 20 8 x 40w E14

Lg. 4985/1

Ø 50 h. 74 1 x 60w E27 Dec.010 PT

S. 5490/4

Ø 37 h. 96 Dec.010 CT

136

T. 3600/3

Ø 60 h. 54 Dec.010 VMM

a. 4515/2

25 x 50   prof. 16 2 x 40w E14 Dec.010 SW - VSS

137


C R I STALLO

LU X U R Y

Collection

Is

m i n c i i s e a q u a sp e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e -

r i s a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e ss i d o l u p t u s e s t o

q u a e i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o ff i c a e m i ,

u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r at i a n d a e

c o n e c at e m

et

i p i c at .

estrupt

at e m o d

el

m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta d o l u p ta t i o r e m n

r at i a n d a e c o n e c at e m e t i p i c at . e s t r u p t at e m o d e r a -

t i a n d a e c o n e c at e m e t i p i c at . e s t r u p t at e m o d e


L. 8395/8+1

Ø 90 h. 75 8 x 40w E14 + 1 x 40w hal. G9 Dec. 066 SH - VB - VM

140

a. 8395/2

40 x 45 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec. 066 SH - VB

LG. 8400/1

Ø 55 h. 85 1 x 60w E27 Dec. 066 SH - VB - PT

141


L. 8130/12

Ø 95 h. 110 12 x 40w E14 Dec. 066 SW - SH

SP.8000/7

55 x 120 Prof. 25 7 x 40w E14 Dec. 066 SW - SH

A.8130/2

30 x 35 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec. 066 SW - SH

142

143


PL. 7665/18

Ø 110 Prof. 70 18 x 40w hal. G9 Dec. 095+Viola SH

PL. 7665/12

Ø 80 Prof. 60 12 x 40w hal. G9

PL. 7665/6

Ø 55 Prof. 50 6 x 40w hal. G9

L. 7685/18

Ø 120 h. 120 18 x 40w hal. G9 Dec. 095+Viola SH

L. 7685/12

Ø 100 h. 110 12 x 40w hal. G9

LP. 7685/1/B

Ø 20 h. 18 1 x 40w hal G9 Dec. 095 + Viola SH

144

L. 7685/6

Ø 80 h. 90 6 x 40w hal. G9

145


PL. 7765/9

160 x 40 Prof. 50 9 x 40w hal. G9 Dec. 095+Viola SH

PL. 7765/7

130 x 40 Prof. 50 7 x 40w hal. G9

PL. 7765/5

100 x 40 Prof. 50 5 x 40w hal. G9

PL. 7765/3

85 x 35 Prof. 40 3 x 40w hal. G9

A. 7685/2

35 x 20 Prof. 25 2 x 40w hal. G9 Dec. 095+Viola SH

146

147


L. 8295/8

Ø 90 h. 110 8 x 40w E14 Dec. 040+01 SH - VB - VSS - PT

L. 8295/6

Ø 70 h.100 6x 40w E14

PL. 8300/8

Ø 90 Prof. 70 8 x 40w E14 Dec. 040+01 SH - VB - VSS - PT

A. 8295/2

45 x 55 Prof. 25 2 x 40w E14 Dec. 040+01 SH - VSS - PT

PL. 8300/6

Ø 70 Prof. 60 6 x 40w E14

L. 8295/3

Ø 60 h. 75 3 x 40w E14

148

149


L. 8350/8

Ø 70 h. 110 8 x 40w E14 Dec. 105 OTT - SW - SH - VM

150

L. 8370/8+1

Ø 85 h. 65 8 x 40w E14 + 1 x 40w hal. G9 Dec. 100 SW - SH - VB

151


L. 8015/10

Ø 80 h. 85 10 x 40w E14 Dec. 077 SH - PT

L. 8015/8

Ø 80 h. 85 8 x 40w E14

L. 8015/6

Ø 65 h. 70 6 x 40w E14

LM. 8015/1/L

Ø 30 h. 60 1 x 60w E27 Dec. 077 SH - PT

A. 8015/2

35 x 50 Prof. 25 2 x 40w E14 Dec. 077 SH - PT

Lp. 8015/1/b

Ø 25 h. 40 1 x 40w E14

152

153


PL. 7990/8

Ø 90 Prof. 65 8 x 40w hal. G9 Dec. 02 SH - VB

PL. 7990/6

Ø 70 Prof. 55 6 x 40w hal. G9

L. 7985/8+1

Ø 90 h. 110 8 x 40w E14 + 1 x 40w hal.G9 Dec. 02 SH - VB

154

L. 7985/6

Ø 70 h. 100 6 x 40w E14

L. 7985/3

Ø 60 h. 75 3 x 40w E14

LM. 7985/1/L

Ø 22 h. 42 1 x 40w hal. G9 Dec. 02 SH

A. 7985/2

45 x 55 Prof. 25 2 x 40w E14 Dec. 02 SH

155


PL. 7710/12

Ø 100 prof. 75 12 x 40w hal G9 Dec. 095 + Fucsia SH

PL 7710/6

Ø 85 prof. 65 6 x 40w hal G9

L. 7705/12

Ø 90 h. 120 12 x 40w hal G9 Dec. 095 + Fucsia SH

156

L. 7705/6

Ø 75 h. 100 6 x 40w hal G9

A. 7705/2

45 x 55 prof. 20 2 x 40w hal G9 Dec. 095 + Fucsia SH

157


l. 8390/8+4

Ø 85 h. 70 12 x 40w E14 Dec. 01 SH - VB

L. 8390/8

Ø 85 h. 65 8 x 40w E14

L. 8390/6

Ø 70 h. 65 6 x 40w E14

158

A. 8390/2

40 x 50 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec. 01 SH - VB

159


l. 7935/12

Ø 65 h. 115 12 x 40w hal. G9 Dec. 044 SH

L. 7935/6

Ø 50 h. 100 6 x 40w hal. G9

L. 7935/3

Ø 28 h. 80 3 x 40w hal. G9

160

l.7995/6+6

Ø 100 h. 85 12 x 40w E14 Dec. 01 SH - PT

L. 7995/8

Ø 90 h. 85 8 x 40w E14

L. 7995/6

Ø 75 h. 70 6 x 40w E14

161


L. 7730/12

Ø 65 h. 115 12 x 40w hal. G9 Dec. 095 + Verde SH

L. 7730/6

Ø 50 h. 100 6 x 40w hal. G9

L. 7770/8

Ø 85 h. 105 8 x 40w E14 Dec. 081 + Rame SH - PT

L. 7770/6

Ø 65 h. 90 6 x 40w E14

L. 7730/3

Ø 28 h. 80 3 x 40w hal. G9

162

A. 7770/2

50x70 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec. 081 + Rame SH - PT

163


PL.8010/9

95 x 70 Prof. 25 9 x 40w hal. G9 Dec. 078 SH - VM

L.8005/10

Ă˜ 95 h. 75 6 x 40w E14 + 4 x 40w hal. G9 Dec. 078 SH - VB

164

165


L. 7820/12

Ø 65 h. 90 12 x 40w hal G9 Dec. 02 SW - SH - VM

L. 7820/8

Ø 45 h. 70 8 x 40w hal G9

L. 7820/6

Ø 35 h. 60 6 x 40w hal G9

L. 8185/8+4

Ø 100 h. 80 12 x 40w E14 Dec. 095+Nero SW - SH - PT

L. 8185/8

Ø 100 h. 75 8 x 40w E14

L. 8185/6

Ø 80 h. 75 6 x 40w E14

A. 8185/2

50 x 50 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec. 095+Nero SW - SH - PT

166

167


L. 7750/8

80 x 65 h. 80 8 x 40w E14 Dec.095 + Rame PT - SH

A. 7750/2/P

45 x 60 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec.095 + Rame PT - SH

P. 7755/2

65x35 h. 180 2x60w E14 Dec.095 + Rame PT - SH

A. 7750/2/G

168

65 x 60 Prof. 16 2 x 40w E14

169


C RY S TA L

Collection

Is

m i n c ii s e a q u a s p e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e -

r i s a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e s s i d o l u p t u s e s t o

q u a e i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o f f i c a e m i ,

u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r at i a n d a e

c o n e c at e m

et

i p i c at .

estrupt

at e m o d

el

m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta d o l u p ta t i o r e m n


Pl. 7175/8

L. 7170/8+4

Ø 80 h. 75 12 x 40w E14 Dec. 091 VM - SW - SH - VB

L. 7170/8

Ø 80 h. 65 8 x 40w E14

L. 7170/6

Ø 70 h. 55 6 x 40w E14

Ø 80 Prof. 25 8 x 40w hal.G9 Dec.091 SW - SH

Pl. 7175/4

Ø 65 Prof. 25 4 x 40w hal.G9

A. 7170/2

35 x 35 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.091 VM - SH - SW

172

173


F.8245/6

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 091 SH

F.8245/3

Ø 18 Prof. 15 3 x 40w hal. G9 Dec. 091 SH

F.8245/1

Ø 14 Prof. 12 1 x 40w hal. G9 Dec. 091 SH

LM. 7170/1/L

Ø 30 h. 45 1 x 60w E27 Dec. 091 SW - SH - PT

F.8250/1

12 x 18 Prof. 10 1 x 40w hal. G9 Dec. 091 SH

LP. 7170/1/B

Ø 25 h. 34 1 x 40w E14

F.8255/1

35 x 15 Prof. 12 1 x 40w hal. G9 Dec. 091 SH

PL. 8270/9

174

160 x 40 Prof. 15 9 x 40w hal. G9 Dec. 091 SW - SH

PL. 8270/7

130 x 40 Prof. 15 7 x 40w hal. G9

PL. 8270/5

100 x 40 Prof. 15 5 x 40w hal. G9

PL. 8270/3

85 x 40 Prof. 15 3 x 40w hal. G9

175


PL. 6025/6

Ø 65 Prof. 25 6 x 40w E14 Dec. 026 VM - VB - SH

PL. 6025/3

Ø 45 Prof. 20 3 x 40w E14

L. 6030/8+4

Ø 95 h. 80 12 x 40w E14 Dec. 026 VB - VM - SH

L. 6030/8

Ø 95 h. 70 8 x 40w E14

L. 6030/5

Ø 65 h. 42 5 x 40w E14

A. 6030/2

44 x 25 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec. 026 VB - VM - SH

176

177


L. 7165/8+4

T. 8235/4

Ø 75 h. 80 12 x 40w E14 Dec. 013+Rosa SW - VB

L. 7165/8

Ø 75 h. 70 8 x 40w E14

L. 7165/6

Ø 65 h. 60 6 x 40w E14

178

110 x 66 h.46 Dec. 013+Rosa SW - VB - VM - VMM

A.7165/2

40 x 30 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec. 013+Rosa SW - VM - VB

179


PL. 6835/3

Ø 45 h. 45 3 x 40w E14 Dec. 067 VM - VB

PL. 6835/1

Ø 28 h. 28 1 x 60w E27

SS. 6840/3

L. 7560/8+4

Ø 45 h. 100 3 x 40w E14 Dec. 067 VM - VB

L. 7560/8

Ø 28 h. 70 1 x 60w E27

Ø 80 h. 95 12 x 40 w E14 Dec. 02 SH - VM Ø 80 h. 85 8 x 40 w E14

SS. 6840/1

L. 7560/6

Ø 70 h. 75 6 x 40 w E14

180

181


T. 7405/4

110 x 66  h. 46 Dec.02 VMM - SH

A.7400/2

44 x 40 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec. 02 SH

182

L. 7400/12+6

Ø 110 h. 105 18 x 40w E14 Dec. 02 SH

L. 7400/8+4

Ø 80 h. 85 12 x 40w E14

L. 7400/8

Ø 80 h. 75 8 x 40w E14

L. 7400/6

Ø 70 h. 75 6 x 40w E14

183


L. 8145/12+6

Ø 120 h. 120 18 x 40w E14 Dec. 02 SH - VM - VB

L. 8145/12

Ø 120 h. 120 12 x 40w E14

L. 8145/8

Ø 65 h. 75 8 x 40w E14

A.8145/2

35 x 42 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec. 02 SH - VM - VB

184

185


L.6775/8

Ø 95 h. 110 8 x 40 w E14 Dec. 02 SH - VB

L.6775/6

Ø 80 h. 100 6 x 40 w E14

L.6775/5

PL. 6965/8

Ø 55 Prof. 30 8 x 40w hal. G9 Dec. 02 VM - SH - VB

P. 8285/1

186

Ø 55 h. 180 1 x 60w E27 Dec. 02 SH - PT

PL. 6965/6

Ø 60 h. 75 5 x 40 w E14

Ø 44 Prof. 22 6 x 40w hal. G9

A.6775/2

40 x 50 Prof. 16 2 x 40 w E14 Dec. 02 SH - VB

187


PL. 6800/8

Ø 85 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 073 VSS - VM - VB

PL. 6800/6

Ø 75 Prof. 25 6 x 40w E14

A. 6795/2

35 x 35 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec.073 VM - VB

L. 6795/8+4

Ø 90 h. 80 12 x 40w E14 Dec. 073 VM - VB

L. 6795/8

Ø 90 h. 70 8 x 40w E14

L. 6795/6

Ø 70 h. 50 6 x 40w E14

Lp. 6795/1/B

Ø 25 h. 40 1 x 40w E14 Dec.073 VB - PT

188

189


Pl. 6730/6

Ø 60 Prof. 35 6 x 40w E14 Dec.01 VB

L. 6650/8+4

Ø 80 h. 70 12 x 40w E14 Dec. 01 VB

L. 6650/8

Ø 80 h. 60 8 x 40w E14

L. 6650/6

Ø 70 h. 55 6 x 40w E14

L. 6650/3

Ø 40 h. 40 3 x 40w E14

A. 6650/2

35 x 38 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.01 VB

Lm. 6650/1/L

Ø 30 h. 50 1 x 60w E27 Dec.01 VB - PT

190

Lp. 6650/1/B

Ø 25 h. 40 1 x 40w E14 Dec.01 VB - PT

191


L. 7105/8+4

Ø 65 h. 70 12 x 40w E14 Dec.080 VM - VB

192

L. 7105/8

Ø 65 h. 70 8 x 40w E14

L. 7105/6

Ø 45 h. 55 6 x 40w E14

Lm. 7105/1/B

Ø 22 h. 45 1 x 40w E14 Dec.080 VM - VB - PT

A. 7105/2

40 x 30 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec.080 VM - VB

193


L. 7220/8

Ø 65 h. 75 8 x 40w E14 Dec.02 SH - VM - VB

194

L. 7035/10

Ø 75 h. 90 10 x 40w E14 Dec.067 VM - VB

L. 7035/8

Ø 65 h. 80 8 x 40w E14

L. 7035/6

Ø 55 h. 70 6 x 40w E14

195


A. 7030/2

35 x 35 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec. 067 VB - SH

L. 7030/6

Ø 65 h. 80 6 x 40w E14 Dec.067 VB - SH

L. 7215/8

Ø 70 h.70 8 x 40w E14 Dec. 085 VB - SH

L. 7215/6

Ø 65 h. 65 6 x 40w E14

196

197


L. 7180/6+6

Ø 75 h. 95 12 x 40w E14 Dec.088 VM - SW - SH

L. 7180/6

Ø 65 h. 80 6 x 40w E14

L. 6620/8

Ø 75 h. 70 8 x 40w E14 Dec. 039 VB - VM

L. 6620/6

Ø 65 h. 60 6 x 40w E14

A. 6620/2

40 x 40 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec.039 VB - VM

198

199


PL. 6325/8

L. 6320/8

Ø 65 Prof. 35 8 x 40w E14 Dec. 059 VM - VB

Ø 70 h. 60 8 x 40w E14 Dec. 059 VM - VB

PL. 6325/6

L. 6320/6

Ø 65 Prof. 30 6 x 40w E14

Ø 60 h. 52 6 x 40w E14

Lp. 6320/1/B

Ø 25 h. 38 1 x 40w E14 Dec.059 VM - VB - PT

200

A. 6320/2

40 x 38 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.059 VM - VB

201


L. 5425/8

Ø 65 h. 65 8 x 40w E14 Dec. 038+01 VM -SH

L. 5425/6

Ø 60 h. 58 6 x 40w E14

202

L. 5420/8

Ø 70 h. 65 8 x 40w E14 Dec. 038+01 VM -SH

L. 5420/6

Ø 65 h. 55 6 x 40w E14

203


L. 5905/8

Ø 75 h. 60 8 x 40w E14 Dec. 038+01 VM

L. 5905/5

Ø 60 h. 45 5 x 40w E14

PL. 6055/16

Ø 120 Prof. 55 16 x 40w E14 Dec. 026 SH

PL. 6055/12

Ø 90 Prof. 45 12 x 40w E14

PL. 6055/6

Ø 58 Prof. 40 6 x 40w E14

L. 5980/6

Ø 55 h. 65 6 x 40w E14 Dec. 026 SH

L. 5980/4

Ø 42 h. 60 4 x 40w E14

PL. 5965/8

A. 5905/2

25 x 35 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec.038 + 01 VM

204

Ø 100 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 038+01 VM

PL. 5965/6

Ø 70 Prof. 22 6 x 40w E14

205


PL. 5960/8

Ø 100 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 026 VB

PL. 5960/6

Ø 70 Prof. 22 6 x 40w E14

Ss. 6990/3

Ø 60 h. 80 3 x 40w hal.G9 Dec.026 VB - VM

L. 5900/8

Ø 75 h. 60 8 x 40w E14 Dec. 026 VB

L. 5900/5

Ø 60 h. 45 5 x 40w E14

Ss. 6990/2

60 x 25 h. 80 2 x 40w hal.G9

Ss. 6990/1

Ø 25 h. 80 1 x 40w hal.G9

A. 5900/2

25 x 35 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec.026 VB

Pc. 6330/4

55 x 35 Prof. 8 Dec.026 VB

206

Pc. 6330/1

10 x 18 Prof. 5 Dec.026 VB

PL. 6250/8

Ø 52 Prof. 16 8 x 40w E14 Dec. 026 VB

PL. 6250/6

Ø 40 Prof. 12 6 x 40w E14

PL. 6250/3

Ø 32 Prof. 12 3 x 40w E14

207


L. 6715/8+4

Ø 80 h. 70 12 x 40w E14 Dec. 02 SH - VB

L. 6715/8

Ø 80 h. 60 8 x 40w E14

L. 6715/6

Ø 70 h. 55 6 x 40w E14

L. 6715/3

Ø 40 h. 40 3 x 40w E14

Pl. 6720/6

Ø 70 Prof. 35 6 x 40w E14 Dec.02 SH - VB

A. 6715/2

35 x 38 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.02 SH - VB

Lp. 6715/1/B

208

Ø 25 h. 40 1 x 40w E14 Dec.02 VB - SH - PT

Lm. 6715/1/L

Ø 30 h. 50 1 x 60w E27 Dec.02 VB - SH - PT

209


Pl. 5995/10

Ø 65 Prof. 25 10 x 40w E14 Dec.01 VM - VB

Pl. 5995/8

Ø 55 Prof. 22 8 x 40w E14

Pl. 5995/5

Ø 38 Prof. 15 5 x 40w E14

Pl. 3715/12

Pl. 6810/8

Ø 52 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec.02 SH

Ø 85 Prof. 20 12 x 40w E14 Dec.09 + 01 VM

Pl. 3715/8

Ø 58 Prof. 18 8 x 40w E14

Pl. 3715/6

Ø 40 Prof. 15 6 x 40w E14

Ss. 6955/3

Ø 60 h. 80 3 x 40w hal.G9 Dec.02 VM - SH

Ss. 6955/2

60 x 25 h. 80 2 x 40w hal.G9

Ss. 6955/1

Ø 25 h. 80 1 x 40w hal.G9

210

211


L. 6790/8+4

L. 6875/8

Ø 90 h. 70 12 x 40w E14 Dec.02 SH

Ø 90 h. 70 8 x 40w E14 Dec.02 SH - VB

L. 6790/8

L. 6875/6

Ø 90 h. 70 8 x 40w E14

Ø 70 h. 50 6 x 40w E14

L. 6875/5

Ø 70 h. 50 5 x 40w E14

A. 6790/2

40 x 32 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.02 SH

212

A. 6875/2

35 x 30 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec.02 SH - VB

213


PL. 6740/8

Ø 70 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 02 SH - VM

L. 6665/12

Ø 80 h. 85 12 x 40w E14 Dec. 02 SH

L. 6665/8

Ø 60 h. 65 8 x 40w E14

L. 6665/5

Ø 55 h. 52 5 x 40w E14

PL. 6740/6

Ø 55 Prof. 25 6 x 40w E14

PL. 6740/3

Ø 45 Prof. 25 3 x 40w E14

L. 6665/3

Ø 45 h. 45 3 x 40w E14

A. 6665/2

40 x 35 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec.02 SH

PL. 7115/8

Ø 70 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 02

PL. 7115/6

Ø 38 Prof. 20 6 x 40w E14

214

215


PL. 5830/16

Ø 120 Prof. 60 16 x 40w E14 Dec. 038+01 VM

PL. 5830/12

Ø 90 Prof. 45 12 x 40w E14

PL. 8440/16/SH

L. 5880/8

Ø 80 h. 75 8 x 40w E14 Dec.038 + 01 VM

L. 5880/5

Ø 60 h. 60 5 x 40w E14

Ø 120 Prof. 60 16 x 40w E14 Dec. 038+01 SH

PL. 8440/12/SH

Ø 90 Prof. 45 12 x 40w E14

Pl. 5830/6

Ø 70 h. 65 8 x 40w E14 Dec. 038+01 VM

Pl. 5830/3

Ø 60 h. 55 5 x 40w E14

Ø 42 h. 40 3 x 40w E14

216

L. 5845/8

Ø 55 h. 50 6 x 40w E14 Dec.026 VM

L. 5845/5

217


L. 4330/16

Ø 120 h. 60 16 x 40w E14 Dec. 038+01 VM

L. 4330/10

Ø 90 h. 40 10 x 40w E14

L. 4330/8

Ø 70 h. 35 8 x 40w E14

L. 8435/16/SH

PL. 5825/16

Ø 120 h. 60 16 x 40w E14 Dec. 038+01 SH

Ø 120 Prof. 60 16 x 40w E14 Dec. 026 VM

L. 8435/10/SH

PL. 5825/12

Ø 90 h. 40 10 x 40w E14

Ø 90 Prof. 45 12 x 40w E14

L. 8435/8/SH

PL. 8445/16/SH

Ø 70 h. 35 8 x 40w E14

Ø 70 h. 35 6 x 40w E14

Ø 70 h. 35 6 x 40w E14

L. 8435/6/SH

Ø 120 Prof. 60 16 x 40w E14 Dec. 026 SH

L. 4330/4

L. 8435/4/SH

Ø 90 Prof. 45 12 x 40w E14

L. 4330/6

Ø 52 h. 27 4 x 40w E14

PL. 8445/12/SH

Ø 52 h. 27 4 x 40w E14

A. 4330/2

52 x 30 Prof. 30 2 x 40w E14 Dec.038 + 01 VM

A. 8435/2/SH

52 x 30 Prof. 30 2 x 40w E14 Dec. 038+01 SH

218

Pl. 5825/6

Ø 60 h. 55 6 x 40w E14 Dec.040 + 01 VM

Pl. 5825/3

Ø 42 h. 40 3 x 40w E14

219


LM. 380/1/L

Ø 30 h. 54 1 x 60w E27 Dec. 01 VM - PT

LM. 8415/1/L-SH

Ø 30 h. 54 1 x 60w E27 Dec. 01 SH - PT

L. 300/12

Ø 110 h. 90 12 x 40w E14 Dec. 01 VM

L. 300/10

Ø 80 h. 80 10 x 40w E14

L. 300/8

Ø 80 h. 80 8 x 40w E14

L. 300/5

Ø 60 h. 60 5 x 40w E14

L. 8105/12/SH

Ø 25 h. 37 1 x 40w E14 Dec. 01 VM - PT

L. 8105/10/SH

LP. 8415/1/B-SH

Ø 80 h. 80 10 x 40w E14

Ø 25 h. 37 1 x 40w E14 Dec. 01 SH - PT

L. 8105/8/SH

Ø 80 h. 80 8 x 40w E14

L. 8105/5/SH

Ø 60 h. 60 5 x 40w E14

A.300/2

220

LP. 380/1/B

Ø 110 h. 90 12 x 40w E14 Dec. 01 SH

A. 380/2

32 x 38 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec. 01 VM

30 x 40 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec. 01 VM

A. 8105/2/SH

30 x 40 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec. 01 SH

32 x 38 Prof. 16 2 x 40w E14 Dec. 01 SH

A. 8415/2/SH

221


L. 380/12+6

Ø 120 h. 120 18 x 40w E14 Dec. 01 VM

L. 380/5 L. 380/4

Ø 120 h. 120 12 x 40w E14

L. 380/12 L. 380/10

Ø 32 h. 42 4 x 40w E14

Ø 80 h. 90 10 x 40w E14

L. 380/8

Ø 70 h. 68 8 x 40w E14

L. 8415/12+6/SH

Ø 120 h. 120 18 x 40w E14 Dec. 01 SH

Ø 45 h. 55 5 x 40w E14

Ø 120 h. 120 12 x 40w E14

222

L. 380/6

Ø 55 h. 60 6 x 40w E14

L. 8415/6/SH

Ø 55 h. 60 6 x 40w E14

L. 8415/5/SH

L. 8415/12/SH

Ø 45 h. 55 5 x 40w E14

L. 8415/10/SH

Ø 32 h. 42 4 x 40w E14

Ø 80 h. 90 10 x 40w E14

L. 8415/8/SH

Ø 70 h. 68 8 x 40w E14

L. 8415/4/SH

L. 650/10

Ø 80 h. 90 10 x 40w E14 Dec. 01 VM

L. 8420/10/SH

Ø 80 h. 90 10 x 40w E14 Dec. 01 SH

223


Bohemia

Collection

224

Is

m i n c ii s e a q u a s p e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e -

r i s a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e s s i d o l u p t u s e s t o

q u a e i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o f f i c a e m i ,

u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r at i a n d a e c o n e c at e m e t i p i c at . e s t r u p t .


L. 8315/8+4

Ø 95 h. 90 12 x 40w E14 Dec. 095+Vetro nero OTT - SH - VB

L.8315/8

Ø 95 h. 75 8 x 40w E14

L. 8315/6

Ø 75 h. 65 6 x 40w E14

226

227


L. 8320/8+4

Ø 95 h. 90 12 x 40w E14 Dec. 01+Vetro bianco SH - VB

228

L. 8320/8

Ø 95 h. 75 8 x 40w E14

L. 8320/6

Ø 70 h. 65 6 x 40w E14

L. 8310/8+4

Ø 90 h. 95 12 x 40w E14 Dec. 01 SH - VB- LL

L. 8310/8

Ø 90 h. 85 8 x 40W E14

229


L. 8325/8+4

Ø 105 h. 90 12 x 40w E14 Dec. 085+Vetro champagne OTT - VB - VM

L. 8325/8

Ø 105 h. 70 8 x 40w E14

L. 8325/6

Ø 80 h. 65 6 x 40w E14

L. 8275/8+4

Ø 80 h. 130 12 x 40w E14 Dec. Violet VB

230

231


G ra n o

Collection

Is

m i n c ii s e a q u a s p e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e -

r i s a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e s s i d o l u p t u s e s t o

q u a e i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o f f i c a e m i ,

u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r at i a n d a e

c o n e c at e m

et

i p i c at .

estrupt

at e m o d

el

m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta d o l u p ta t i o r e m n


L. 1160/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec.01

234

L. 1160/8

Ø 80 h. 55 8 x 40w E14

L. 1160/5

Ø 60 h. 46 5 x 40w E14

L. 1160/3

Ø 42 h. 42 3 x 40w E14

T. 5840/6

Ø 130 h. 77 Dec.01 VMM

235


Lp. 5320/1/B

Ø 25 h. 37 1 x 40w E14 Dec.01 PT

LM. 5320/1/L

Ø 40 h. 57 1 x 60w E27 Dec.01 PT

A. 6680/5

100 x 80 Prof. 15 5 x 40w E14 Dec.01 VM

T. 4580/4

105 x 76 h. 46 Dec.01 VMM

T. 2060/3

Ø 60 h. 54 Dec.01 VMM

A. 1160/2

33 x 47 Prof. 12 2 x 40w E14 Dec.01

A. 1160/1

20 x 47 Prof. 20 1 x 40w E14

236

237


Pl. 2430/8

Pl. 5325/6

Ø 58 Prof. 24 8 x 40w E14 Dec.01

Ø 54 Prof. 18 6 x 40w E14 Dec. 01

Pl. 2430/5

Pl. 5325/3

Ø 42 Prof. 24 5 x 40w E14

Ø 42 Prof. 15 3 x 40w E14

F. 7250/1

45 x 12 Prof. 12 1 x 40w hal.G9 Dec.01 VM

Pc. 6335/3

55 x 35 Prof. 8 Dec.01

Pc. 6335/1

10 x 18 Prof. 5 Dec.01

PL. 6700/9

160 x 35 Prof. 15 9 x 40w E14 Dec. 01 VM

PL. 6700/7

135 x 35 Prof. 15 7 x 40w E14

PL. 6700/5

F. 7240/6

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 01 VM

F. 7240/3

238

Ø 28 Prof. 16 3 x 40w hal. G9

100 x 35 Prof. 15 5 x 40w E14

F. 7240/1

20 x 12 Prof. 12 1 x 40w hal.G9 Dec.01 VM

F. 7245/1

25 x 12 Prof. 12 1 x 40w hal.G9 Dec.01 VM

PL. 6700/3

82 x 30 Prof. 15 3 x 40w E14

239


Pl. 4290/4

96 x 72 Prof. 30 4 x 60w E27 Dec.040 + 01 VS

Sp. 7265

62 x 82 Prof. 18 Dec.01 + 02 SM

S. 6940/4

Ø 37 h. 92 Dec.01 CT

C. 7270

65 x 44 Prof. 30 Dec.01 + 02 VMM

SP. 7635

Ø 40 Prof. 12 Dec. 01 + 02 OTT

240

241


L. 6600/6

Ø 75 h. 45 6 x 40w E14 Dec.064 + 01

Pl. 6605/6

Ø 70 Prof. 20 6 x 40w E14 Dec.064 + 01

A. 6600/2

30 x 40 Prof. 25 2 x 40w E14 Dec.064 + 01

242

Pl. 6605/3

Ø 60 Prof. 20 3 x 40w E14

F. 6605/1

Ø 16 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.064 VSS

243


PL. 4445/8

L. 4095/6

Ø 84 h. 54 6 x 40w E14 Dec.04 LL

Ø 60 Prof. 15 8 x 40w E14 Dec. 04+097

PL. 4445/6

Ø 50 Prof. 13 6 x 40w E14

PL. 4445/3

Ø 40 Prof. 13 3 x 40w E14

A. 4095/2

38 x 45 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.04

A. 4655/2

29 x 29 Prof. 12 2 x 40w E14 Dec. 04 + 097

A. 4655/1

18 x 29 Prof. 18 1 x 40w E14

244

245


L. 4655/12

T. 4465/3

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 04+097

Ø 60 h. 54 Dec.04 + 097 VMM

L. 4655/8

Ø 76 h. 56 8 x 40w E14

L. 4655/5

Ø 58 h. 44 5 x 40w E14

L. 4655/3

Ø 44 h. 40 3 x 40w E14

T. 4465/4

105 x 76 h. 46 Dec.04 + 097 VMM

246

247


Otto n e

Collection

248

Is

m i n c ii s e a q u a s p e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e r i s

a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e s s i d o l u p t u s e s t o q u a e

i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o f f i c a e m i , u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r a t i a n d a e c o n e c at e m e t i p i c at . e s t r u p t at e m o d e l m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta .


L. 8365/4

20 x 20 h. 43 4 x 40w E14 Dec. 038+ 02 OTT

250

L. 8340/4

Ø 42 h. 40 4 x 40w E14 Dec. 038+040 OTT

L. 8405/1

Ø 22 h. 34 1 x 60w E27 Dec. 105 OTT

251


L. 8380/1

Ø 21 h. 60 1 x 60w E27 Dec. 01 OTT - SENZA VETRI

L. 8345/3

Ø 50 h. 70 3 x 40w E14 Dec. 104

252

L. 8355/1

Ø 32 h. 36 1 x 60w E27 Dec. 100 OTT

L. 8260/1

Ø 20 h. 40 1 x 60w E27 Dec. 013 OTT

253


L. 8210/4

20 x 20 h. 45 4 x 40w E14 Dec. 01+040 OTT - Vetro ambra

254

A. 8205/1

Ø 15 Prof. 25 1 x 40w E14 Dec. 040+01 OTT

L. 8200/1

Ø 22 h. 40 1 x 60w E27 Dec.040+01 OTT

255


A. 8225/4

30 x 50 Prof. 55 4 x 40w E14 Dec. 101 OTT

A. 8225/1

15 x 32 Prof. 25 1 x 40w E14

256

L. 8220/4

20 x 20 h.45 4 x 40w E14 Dec. 101 OTT

L. 8360/3

Ø 23 h. 52 3 x 40w E14 Dec. 095+ Viola OTT

L. 8230/4

20 x 20 h. 45 4 x 40w E14 Dec. 085 OTT

L. 8220/1

12 x 12 h.25 1 x 40w E14

257


L. 7605/4

20 x 20 h.45 4 x 40w E14 Dec. 02 + 066 OTT

L. 7605/1

11 x 11 h. 28 1 x 40w E14

L. 7385/6

Ø 36 h. 65 6 x 40w E14 Dec. 02 OTT

L. 7385/4/P

Ø 30 h. 54 4 x 40w E14

A. 7610/4

30 x 50 Prof. 55 4 x 40w E14 Dec. 02 + 066 OTT

A. 7610/1

15 x 32 Prof. 25 1 x 40w E14

L. 7605/4

20 x 20 h. 45 4 x 40w E14 Dec. 038+066 OTT

L. 7605/1

11 X 11 h. 28 1 x 40w E14

A. 7610/4

35 x 50 Prof. 55 4 x 40w E14 Dec. 038+066 OTT

A. 7610/1

15 x 32 Prof. 25 1 x 40w E14

258

259


L. 7620/1

11 x 11 h. 28 1 x 40w E14 Dec. 01 + 02 OTT

260

L. 7615/4

20 x 20 h. 45 4 x 40w E14 Dec. 01 + 02 OTT

L. 7625/4

20 x 20 h. 45 4 x 40w E14 Dec. 095 + Blue OTT

L. 7630/4

20 x 20 h. 45 4 x 40w E14 Dec. 01 + 079 OTT

261


AB. 7970

10 x 15 Prof. 7 Dec. 101 OTT

AB. 7965

22 x 10 Prof. 7 Dec. 101 OTT

f. 7845/1

10 x 10 Prof. 12 1 x 50w hal GZ10 Dec. 02 OTT - SH

f. 7850/1

Ø 12 Prof. 12 1 x 50w hal GZ10 Dec. 02 OTT - SH

f. 7840/1

Ø 12 Prof. 12 1 x 50w hal GZ10 Dec. 02 OTT - SH

AB. 7960

44 x 12 Prof. 7 Dec. 101 OTT

AB. 7975

12 x 10 Prof. 18 Dec. 101 OTT - CER

AB. 7980

10 x 10 Prof. 16 Dec. 101 OTT - CER

f. 7860/1

10 x 10 Prof. 15 1 x 50w hal GZ10 Dec. 01 OTT - SH

262

f. 7865/1

Ø 12 Prof. 15 1 x 50w hal GZ10 Dec. 01 OTT - SH

f. 7855/1

Ø 10 Prof. 15 1 x 50w hal GZ10 Dec. 01 OTT - SH

263


L. 7375/6

Ø 70  h. 55 6 x 40w E14 Dec.096 OTT - VM - VB - SH - PT

Lg. 7335/1

Ø 40 h. 84 1 x 60w E27 Dec.02 OTT - VM - PT

Lg. 7370/2

40 x 30 h. 65 2 x 60w E27 Dec.096 OTT - VM - VB - SH - PT

264

A. 7375/2

42 x 35 Prof. 20 2 x 40w E14 Dec.096 OTT - VM - VB - SH - PT

Lm. 7305/1/B

Ø 25 h. 52 1 x 60w E27 Dec.01 + 026 OTT - VM - VB - PT

Lg. 7305/1/L

Ø 40 h. 75 1 x 60w E27 Dec.01 + 026 OTT - VM - VB - PT

265


Lg. 7300/1

40 x 30 h. 68 1 x 60w E27 Dec.093 OTT - VB - PT

L. 7485/12+6

Ø 95 h. 85 18 x 40w E14 Dec.076 OTT - VM - PT - SH

L. 7485/8+4

Ø 95 h. 85 12 x 40w E14

L. 7485/6/G

Ø 86 h. 70 6 x 40w E14

L. 7485/6/P

Ø 60 h. 60 6 x 40w E14

A. 7485/2

38 x 35 Prof. 22 2 x 40w E14 Dec.076 OTT - VM - SH - PT

266

Lm. 7360/1/L

Ø 30 h. 58 1 x 60w E27 Dec.02 OTT - VB - VM - PT

Lg. 7330/1

Ø 40 h. 84 1 x 60w E27 Dec.02 OTT - VM - VB - PT

Lm. 7340/1/B

Ø 30 h. 70 1 x 60w E27 Dec.013 OTT - VB - PT

Lg. 7340/1/L

Ø 40 h. 90 1 x 60w E27 Dec.013 OTT - VB - PT

267


Lm. 7315/1/L

Ø 15 h. 52 1 x 40w E14 Dec.083 + 01 OTT - VM

L. 7190/6

Lp. 7315/1/B

A. 7290/2

Ø 15 h. 45 1 x 40w E14 Dec.083 + 01 OTT - VM

30 x 15 Prof. 30 2 x 40w E14 Dec.01 + 083 OTT - VM

Ø 65 h. 65 6 x 40w hal.G9 Dec.086 + 099 OTT - VM - SH - VB

A. 7290/1

19 x 15 Prof. 30 1 x 40w E14

A. 7190/2

30 x 30 Prof. 15 2 x 40w hal.G9 Dec.086+099 OTT - VM - SH

268

Lp. 7285/1

19 x 22 h. 32 1 x 40w E14 Dec.01 + 083 OTT - VM

269


A. 7650/2

30x15 Prof. 25 2x40w E14 Dec. 01 + 085 OTT

A. 7650/1

A. 7650/4

50 x 25 Prof. 25 4 x 40w hal. G9 Dec. 095+ Viola OTT

20x15 Prof. 25 1x40w E14

LP. 7645/1

Ø 20 h. 30 1 x 40w E14 Dec. 01 + 085 OTT

A. 7290/4

60 x 25 Prof. 35 4 x 40w hal. G9 Dec.040+01 OTT - VM

A. 7290/2

30 x 15 Prof. 25 2 x 40w E14

A. 7290/4

60 x 25 Prof. 35 4 x 40w hal. G9 Dec.02 OTT - VM

A. 7290/2

30 x 15 Prof. 25 2 x 40w E14

A. 7290/4

60 x 25 Prof. 35 4 x 40w hal. G9 Dec. 090 OTT - VM

A. 7290/2

270

30 x 15 Prof. 25 2 x 40w E14

A. 7650/2

30 x 15 Prof. 25 2 x 40w E14 Dec. 039 OTT

271


L. 7200/1

Ø 22 h. 40 1 x 60w E27 Dec.096 OTT - SH

L. 6900/12+6

Ø 95 h. 85 18 x 40w E14 Dec.076 OTT - SH

L. 6900/8+4

Ø 95 h. 85 12 x 40w E14

A. 7205/1

Ø 15 Prof. 25 1 x 40w E14 Dec.096 OTT - SH

272

L. 6900/6/G

Ø 86 h. 76 6 x 40w E14

L. 6900/6/P

Ø 60 h. 60 6 x 40w E14

A. 6900/2

32 x 35 Prof. 18 2 x 40w E14 Dec.076 OTT - SH

273


Lg. 7310/1/L

Ø 35 h. 65 1 x 60w E27 Dec.01 + 02 OTT - VB - VM - PT

Lm. 7320/1/B

Ø 30 h. 62 1 x 60w E27 Dec.067 OTT - VM - VB - PT

Lg. 7355/1/L

Ø 35 h. 65 1 x 60w E27 Dec.01 OTT - VB - VM - PT

Lg. 7320/1/L

Ø 40 h. 75 1 x 60w E27 Dec.067 OTT - VM - VB - PT

Lm. 7355/1/B

LM. 7310/1/B

Ø 25 h. 54 1 x 60w E27 Dec.01 OTT - VB - VM - PT

Ø 25 h. 52 1 x 60w E27 Dec.01 + 02 OTT - VB - VM - PT

LM. 7950/1/L

Ø 30 h. 58 1 x 60w E27 Dec. 095 PT - OTT

LM. 7350/1/B

Lg. 7365/1/L

Ø 30 h. 60 1 x 60w E27 Dec.01 + 026 OTT - VM - PT

Ø 35 h. 65 1 x 60w E27 Dec.01 + 02 OTT - VM - PT

Lm. 7365/1/B

Ø 25 h. 50 1 x 60w E27 Dec.01 + 02 OTT - VM - PT

Lp. 7950/1/B

Ø ? h. ? 1 x 60w E27

Lg. 7350/1/L

Ø 40 h. 80 1 x 60w E27 Dec.01 + 026 OTT - VM - PT

274

275


L. 7590/8

Ø 95 h. 75 8 x 40w E14 Dec. 01+085 SW - OTT - SH

L. 7590/6

Ø 75 h. 65 6 x 40w E14

L. 7595/6

Ø 70 h. 55 6 x 40w E14 Dec. 01+099 SW - VB - OTT

f. 7830/1

Ø 10 Prof. 8 1x50w hal GZ10 Dec. 096 SH - OTT

276

f. 7835/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 50w hal GZ10 Dec. 096 SH - OTT

277


L. 7425/9

A. 7885/2

30 x 45 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec. 02+01 SH - PT - OTT

Ø 110 h. 115 9 x 40w E14 Dec. 083+01 OTT

L. 7425/5

Ø 50 h. 70 5 x 40w E14

L. 7885/12 + 3

Ø 80 h. 130 15 x 40w E14 Dec. 02+01 SH - PT - OTT

278

279


F R U T TA

Collection

Is

m i n c ii s e a q u a s p e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e -

r i s a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e s s i d o l u p t u s e s t o

q u a e i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o f f i c a e m i ,

u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r at i a n d a e

c o n e c at e m

et

i p i c at .

estrupt

at e m o d

el

m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta d o l u p ta t i o r e m n


A. 4885/2

28 x 40 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec.04

F. 6195/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.04 VM

L. 4885/8

Ø 65 h. 60 8 x 40w E14 Dec. 04

L. 4885/6

Ø 50 h. 50 6 x 40w E14

L. 4885/4

Ø 30 h. 42 4 x 40w E14

F. 6195/6

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal.G9 Dec. 04 VM

F. 6195/3

Ø 25 Prof. 18 3 x 40w hal. G9

282

F. 6465/1

40 x 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.04 VM

F. 6470/1

18 x 12 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.04 VM

283


L. 5805/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 05

L. 5805/8

Ø 80 h. 55 8 x 40w E14

L. 5805/6

Ø 65 h. 45 6 x 40w E14

L. 5805/3

Ø 44 h. 40 3 x 40w E14

PL. 7415/16

180 x 115 Prof. 35 16 x 40w E14 Dec. 05

PL. 7415/12

125 x 96 Prof. 25 12 x 40w E14

PL. 7415/8

110 x 80 Prof. 20 8 x 40w E14

PL. 7415/4

74 x 50 Prof. 20 4 x 40w E14

PL. 7420/8

Ø 80 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 05 VSS

PL. 7420/4

Ø 65 Prof. 20 4 x 40w E14

F. 6455/1

40 x 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

F. 6460/1

18 x 12 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

F. 6205/6

A. 5805/2

284

37 x 30 Prof. 14 2 x 40w E14 Dec.05

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 05 VM

F. 6205/3

Ø 25 Prof. 18 3 x 40w hal. G9

F. 6205/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.05 VM

285


AB. 8170

14 x 22 Prof. 12 Dec. 041

AB. 8165

15 x 26 Prof. 12 Dec. 041

AB. 8175

70 x 23 Prof. 28 Dec. 041

286

AB. 8150

18 x 24 Prof. 14 Dec. 041

AB. 8155

26 x 44 Prof. 8 Dec. 041

AB. 8160

Ă˜ 50 h. 60 Dec. 041

287


Pc. 6345/4

Pl. 5795/3

55 x 35 Prof. 8 Dec.041

Ø 40 Prof. 20 3 x 40w E14 Dec.041

Pc. 6345/1

10 x 18 Prof. 5 Dec.041

PL. 5785/16

180 x 115 Prof. 35 16 x 40w E14 Dec. 041

L. 5190/12

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec.041

L. 5190/8

Ø 80 h. 60 8 x 40w E14

PL. 5785/12

125 x 96 Prof. 25 12 x 40w E14

PL. 5785/8

110 x 80 Prof. 20 8 x 40w E14

PL. 5785/4

74 x 50 Prof. 20 4 x 40w E14

L. 5190/6

Ø 70 h. 55 6 x 40w E14

A. 5190/2

38 x 44 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec.041

288

289


PL. 5790/8

Ø 80 Prof. 25 8 x 40w E14 Dec. 041

Lm. 5190/1/L

Ø 30 h. 54 1 x 60w E27 Dec.041 PT

P. 5190/3

Ø 50 h. 142 3 x 40w E14 Dec.041 VS

290

LP. 5190/1/B

Ø 25 h. 37 1 x 40w E14

T. 5190/3/T

Ø 60 h. 54 Dec.041 VMM

PL. 5790/4

Ø 65 Prof. 20 4 x 40w E14

T. 5190/4/T

105 x 76 h. 46 Dec.041 VMM

291


L. 8335/12

Ø 65 h. 50 6 x 40w E14

L. 8335/8

Ø 44 h. 40 3 x 40w E14

Ø 80 h. 55 8 x 40w E14

F. 6240/6

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 041 VM

F. 6240/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.041 VM

L. 8335/6

Ø 110 h. 65 12 x 40w E14 Dec. 057

L. 8335/3

F. 6485/1

40 x 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.041 VM

F. 6240/3

Ø 25 Prof. 18 3 x 40w hal. G9

F. 6490/1

18 x 12 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.041 VM

F. 6225/6

Ø 40 Prof. 20 6 x 40 w hal. G9 Dec. 057 VM

F. 6225/3

Ø 25 Prof. 18 3 x 40w hal. G9

A. 8335/2

35 x 35 Prof. 15 2 x 40w E14 Dec. 057

LM. 8335/1/L

F. 6225/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.057 VM

F. 6565/1

40 x 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.057 VM

Ø 30 h. 54 1 x 60w E27 Dec. 057 PT

LP. 8335/1/B

Ø 25 h. 38 1 x 40w E14

F. 6545/1

292

18 x 12 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.057 VM

293


PL. 6140/8

Ø 65 Prof. 15 8 x 40w E14 Dec. 057

PL. 6140/6

Ø 55 Prof. 15 6 x 40w E14

PL. 6140/3

Ø 30 Prof. 15 3 x 40w E14

Pc. 6360/1

10 x 18 Prof. 5 Dec.057

Pc. 6360/4

L. 1180/8

55 x 35 Prof. 8 Dec.057

Ø 80 h. 70 8 x 40w E14 Dec.022

L. 1180/6

Ø 65 h. 55 6 x 40w E14

F. 6200/6

F. 6475/1

40 x 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.060 VM

294

F. 6480/1

18 x 12 Prof. 14 1 x 40w hal.G9 Dec.060 VM

Ø 40 Prof. 20 6 x 40w hal. G9 Dec. 060 VM

F. 6200/3

Ø 25 Prof. 18 3 x 40w hal. G9

F. 6200/1

Ø 12 Prof. 10 1 x 40w hal.G9 Dec.060 VM

295


ac e ss o r i

Collection

Is

m i n c ii s e a q u a s p e p l i q u i d q u a e p e r i b l a q u a e v e -

r i s a l i t l at u r ?

Qui

d o l u p ta m e x c e s s i d o l u p t u s e s t o

q u a e i d e r e m a d i s n o n e t l at e m p o r e s d o l o o f f i c a e m i ,

u t e v e l i g n i m u s e t l a b o r e m p o r at e m v e n t u m q u i s a u t r at i a n d a e

c o n e c at e m

et

i p i c at .

estrupt

at e m o d

el

m o d i t i a d o l o r e s e s t r e m v e r c h i c i ta d o l u p ta t i o r e m n


Gli accessori

Gli accessori

Mazzo prove colore Culpa ipsum idestrum reperspita ium et et volute doluptas preperum aut dit apient porrovidem acipsae ctorecu ptiantiae recepelibust exces essit eaqui cusaeritis enda derovide venihit, culles a non re velitis earupicit de nonsequat exeriam harum venihit que labo. Itaturio. Laboreici dolo el iditas nit etur aut voluptur? Qui nos asi invero conseque plabores escimaximi, ommolore cullam, suntotaquo quia et accae porro ommoloriatet omnia si tora volent il ium ipis dem volenda ecaborem nonse voluptae.

Mazzo prove colore

FIli ø30 / ø40

Culpa ipsum idestrum reperspita ium et et volute doluptas preperum aut dit apient porrovidem acipsae ctorecu ptiantiae recepelibust exces essit eaqui cusaeritis enda derovide venihit.

Culpa ipsum idestrum reperspita ium et et volute doluptas preperum aut dit apient porrovidem acipsae ctorecu ptiantiae recepelibust exces essit eaqui cusaeritis enda derovide venihit.

Mazzo prove colore

Mazzo prove colore

Culpa ipsum idestrum reperspita ium et et volute doluptas preperum aut dit apient .

Culpa ipsum idestrum reperspita ium et et volute doluptas preperum aut dit apient .

Mazzo prove colore

Mazzo prove colore

Mazzo prove colore

Culpa ipsum idestrum reperspita ium et et volute doluptas preperum aut dit apient .

Culpa ipsum idestrum reperspita ium et et volute doluptas preperum aut dit apient .

Culpa ipsum idestrum reperspita ium et et volute doluptas preperum aut dit apient .

Mazzo prove colore Culpa ipsum idestrum reperspita ium et et volute doluptas preperum aut dit apient porrovidem acipsae ctorecu ptiantiae recepelibust exces essit eaqui cusaeritis enda derovide venihit, culles a non re velitis earupicit de nonsequat exeriam harum venihit que labo. Itaturio. Laboreici dolo el iditas nit etur aut voluptur? Qui nos asi invero conseque plabores escimaximi, ommolore cullam, suntotaquo quia et accae porro ommoloriatet omnia si tora volent il ium ipis dem volenda ecaborem nonse voluptae

298

299


Gli accessori

Gli accessori

Paralume liscio (fatto a mano)

Smooth shade (hand made)

Misure / size ø 14/20/25/30/35/40/50/60 Colori a richiesta

Colours on request

Tortiglione watt: luce calda 9 attacco: E14

Tortiglione Fiamma watt: luce calda 9 attacco: E14

Oliva

Fiamma

Sfera E14

Sfera E27

watt: luce calda 7,9 luce naturale 7,9 luce fredda 7,9

watt: luce calda 7,9 luce naturale 7,9 luce fredda 7,9

watt: luce calda 7,9 luce naturale 7,9 luce fredda 9

watt: luce calda 7,9 luce naturale 7,9 luce fredda 9

attacco: E14

attacco: E14

attacco: E14

attacco: E27

Paralume plissè (fatto a mano)

Plissè shade (hand made)

Misure / Size Ø 14/20/25/30/35/40/50/60 Colori a richiesta

Colours on request

R7S watt: 80,120,160,200,230,400 attacco: R7S

G9 watt: 18,28,42,63,72 attacco: G9

Bispina G4 watt: chiara 10,5,20,35 attacco: G4

Bispina G6,35 watt: chiara 10,5,20,35 attacco: G6,35

Dicroica GU4

Dicroica GU5,3

watt: 10,20,35 attacco: GU4

watt: 10,20,35 attacco: GU5,3

Mezza ventola (fatto a mano)

Half shade (hand made) Misure / Siz 9x13 Colori a richiesta

Colours on request

Goccia watt: 42,52,70,100,120 attacco: E27

Fiamma LED watt: 5 attacco: E14 Paralume in vetro / Glass shade Nero / Black

300

Paralume in vetro / Glass shade Bianco / White

Paralume in vetro / Glass shade Avorio / Ivory

Sfera E14 watt: 18,28,42 attacco: E14

Oliva LED watt: 4,5 attacco: E14

Sfera E27 watt: 18,28,42 attacco: E27

Sfera LED watt: 4,5 attacco: E14,E27

Oliva watt: 18,28,42 attacco: E14

Fiamma watt: 28,42 attacco: E14

Dicroica GZ10

Dicroica GU10

watt: 35,50 attacco: GZ10

watt: 20,35,50 attacco: GU10

Globo watt: 42,70 attacco: E27

Tubolare watt: 28 attacco: E14

Paralume in vetro / Glass shade Ametista / Amethyst

301


I nostri colori

Dec. 01

Oro foglia Gold leaf

Dec. 010

Lavanda e mimosa Lavender and mimosa

Dec. 026

Bianco antico Antique white

302

Dec. 02

Argento foglia Silver leaf

Dec. 011

Bronzo etrusco Etruscan bronze

Dec. 038

Tempera ruggine Rust temper

Dec. 04

Tempera Temper

Dec. 013

Dec. 05

Dec. 07

Pastello Pastel

Policromo Polychrome

Dec. 09

Verde etrusco Etruscan green

Dec. 044

Nero lucido Shiny black

Verde Veneziano e oro Venice green and gold

Policromo antico Antique polychrome

Dec. 016

Dec. 017

? ?

Tempera verde Green temper

Ciliegia Cherry green

Dec. 039

Dec. 040

Dec. 041

Dec. 042

Dec. 067

Verde pastello Green pastel

Avorio Ivory

Autunno Autumn

Dec. 022

Colour Samples

? ?

Dec. 060

? ?

Dec. 050

Verde edera Ivy green

Dec. 061

Dec. 051

Dec. 052

Dec. 057

Dec. 062

Dec. 064

Dec. 065

Bianco dorato Gilt white

Verde dorato Gilt green

Policromo antico+ verde Antique polychrome +green

Dec. 067

Dec. 071

Oro Anticato Antique gold

? ?

Olivo Olive tree

Girasole Sunflower

Dec. 072

Policromo V Polychrome V

Fragola Strawberry

Dec. 059

Giallo antico e verde Antique yellow and green

Dec. 066

Porpora Purple

Oro foglia sfumato di argento Silvery gold leaf

Dec. 073

Dec. 075

Giallo+verde+rosso Yellow+green+red

Verde Green

303


I nostri colori

Dec. 077

? ?

Dec. 078

? ?

Dec. 079

Nero perlato Pearly black

Dec. 082

? ?

Colour Samples

Nero opaco Opaque black

Rosso antico e oro Antique red + gold

Dec. 085

Dec. 095

? ?

Rosa salmone Salmon pink

Dec. 097

Dec. 098

Dec. 083

Bouquet Bouquet

Nero opaco e argento Opaque black and silver

Celeste e oro Light blue+gold

Acquamarina+verde+oro Aquamarine+green+gold

Verde+giallo+avorio Green+yellow+ivory

Argento foglia e Mecca Silver leaf and Mecca

Dec. 093

Dec. 094

Dec. 0?

Dec. 0?

Dec. 0?

Dec. 095

Dec. 095

Dec. 095

Dec. 095

Dec. 095

Dec. 095

Dec. 0?

Dec. 0?

Dec. 0?

Dec. 088

? ?

304

Dec. 089

? ?

Dec. 090

? ?

Dec. 091

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

Dec. 099

Nero opaco+oro Opaque black+gold

Dec. 100

? ?

Dec. 105

? ?

? ?

? ?

Dec. 0?

? ?

305


I nostri colori

*Dec. 076

Ottone anticato Antique brass

**Dec. 086

**Dec. 080

Ottone bronzato Bronzed brass

**Dec. 087

Nichelato Nickel plated

*Dec. 084

Ottone lucido Shiny brass

Noce Walnut

*Dec. 096

Ottone ramato Copper brass

Sigla prodotto - products A.

Appliques - Wall sconce

Cer.

Ceramica - Ceramic

At.

Attaccapanni - Clothes-hanger

MVT.

Mezza ventola in tessuto - Half cloth shade

B.

Bilancere - Balance chandelier

OTT.

Ottone - Brass

C.

Consolle - Console

F.

Faretto - Spot

L.

Lampadario - Chandelier

PT.

Paralume in tessuto - Cloth shade

LG.

Lampada grande - Big table lamp

SH.

Scholer Crystals - Scholer Crystals

LM.

Lampada media - Medium table lamp

SM.

Specchio molato - Cut mirror

LP.

Lampada piccola - Little table lamp

SW.

Element Swarovski - Element Swarovski

P.

Dec. 0?

? ?

Dec. 0?

? ?

**080 - 086 - 087 Decori disponibili solo su alcuni articoli, con costo aggiuntivo, da approvare dalla “Passeri International S.r.l.” Decorum only available on some articles, with an additional cost, to be approved by “Passeri International S.r.l.”

*076 - 084 - 096 Decori disponibili solo su alcuni articoli da approvare dalla “Passeri International S.r.l.” Decorum only available on some articles to be approved by “Passeri International S.r.l.”

306

Dec. 0?

? ?

Dec. 0?

? ?

Dec. 0?

? ?

Dec. 0?

? ?

Tutte le misure degli nostri articoli sono espressi in centimetri All measures of our items are in centimeters Все размеры наших изделий приведены в сантиметрах. Tutti nostri prodotti sono certificati ”CE” ,“UL” e GOST - R All our articles are in compliance with the norms “ CE” or “UL”. Все наши изделия имеют сертификаты CE, UL, ГОСТ. Tutti gli articoli della ditta Passeri International srl sono prodotti in Italia, decorati a mano secondo le tradizioni fiorentine, arricchiti con materiali ricercati e rifiniture preziose. All items of Passeri International srl company are made in Italy, decorated by hand in traditional florentine style using precious materials and finishings. Все изделия фирмы Passeri international srl произведены в Италии, окрашены вручную в соответствие с флорентийскими традициями, декорированы изысканными материалами и ценными видами отделок.

PPT.

V.

Paralume in pergamena - Parchment shade Pietra - Stone

Vetro - Glass

Portachiavi - Key-ring

VB.

Vetro di Bohemia - Bohemia glass

PL.

Plafoniera - Ceiling lamp

VF.

Vetro fumè - Smoke glass

Sedia - Chair

VM.

Vetro di Murano - Murano glass

SP.

Specchiera - Mirror

SS.

Sospensione - Suspension

T. ? ?

Piantana - Floor lamp

PP.

PC.

S.

Dec. 0?

Sigla materiale - materials

BN.

Tavolo - Table Binario componibile - ?

VMM. VS. VSS. LL.

Vetro sp.12 m/m Molato - Cut glass 12 m/m Vetro decorato scavo - Antique glass Vetro satinato - Satiny glass Legno - Wood

su richiesta special order Su richiesta possiamo realizzare qualsiasi progetto; di ogni forma, dimensione e colore, anche con “ip” (indice di protezione) per esterni Su richiesta possiamo realizzare qualsiasi progetto; di ogni forma, dimensione e colore, anche con “ip” (indice di protezione) per esterni. Su richiesta possiamo realizzare qualsiasi progetto; di ogni forma, dimensione e colore, anche con “ip” (indice di protezione) per esterni.

307


Indice degli articoli articolo

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

1160/1

237

L.

270/8

114

L.

380/10

222

L.

1160/12

234

L.

300/10

220

L.

380/12

222

A.

4520/2

127

A.

5190/2

288

Pl.

A.

1160/2

237

L.

300/12

220

L.

380/12+6

222

Pl.

4520/4

127

P.

5190/3

290

Pl.

L.

1160/3

234

A.

300/2

220

A.

380/2

221

Pl.

4520/6

127

T.

5190/3/T

290

PL.

L.

1160/5

234

L.

300/5

220

L.

380/4

222

Pl.

4520/8

127

T.

5190/4/T

291

L.

1160/8

234

L.

300/8

220

L.

380/5

222

PL.

4545/4

126

L.

5190/6

L.

1180/6

295

S.

3175/4

129

L.

380/6

222

PL.

4545/8

126

L.

L.

1180/8

295

A.

3185/2

125

L.

380/8

222

PL.

4550/4

128

T.

1200/4

116

T.

3415/6

117

L.

3805/3

124

PL.

4550/8

A.

1635/1

119

A.

3520/1

135

L.

3805/5

124

T.

A.

1635/2

119

L.

3520/12

135

L.

3805/8

124

L.

1635/4

118

A.

3520/2

135

Pl.

3865/3

L.

1636/4

73

L.

3520/3

135

Pl.

L.

1675/12

119

PL.

3520/3/pl

135

L.

1675/3

119

L.

3520/5

L.

1675/6

119

L.

L.

1675/8

119

L.

1905/3

L. L.

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

35

PL.

5960/6

207

F.

6210/6

132

5655/6

104

PL.

5960/8

207

F.

6215/1

30

5655/8

104

PL.

5965/6

205

F.

6215/3

30

5695/6

131

PL.

5965/8

205

F.

6215/6

30

PL.

5695/8

131

PL.

5970/3

32

F.

6225/1

292

288

A.

5715/4

40

L.

5980/4

204

F.

6225/3

292

5190/8

288

A.

5715/6

40

L.

5980/6

204

F.

6225/6

292

PL.

5240/3

33

P.

5780/1

116

Pl.

5995/10

211

F.

6235/1

111

128

PL.

5240/6

32

PL.

5785/12

289

Pl.

5995/5

211

F.

6235/3

110

4580/4

236

PL.

5245/3

25

PL.

5785/16

289

Pl.

5995/8

211

F.

6235/6

110

A.

4655/1

245

PL.

5250/4

37

PL.

5785/4

289

L.

6000/12

108

F.

6240/1

292

128

A.

4655/2

245

PL.

5250/8

37

PL.

5785/8

289

A.

6000/2

109

F.

6240/3

292

3865/6

128

L.

4655/3-5-8-12

246

PL.

5255/4

25

PL.

5790/4

291

L.

6000/6

108

F.

6240/6

292

Pl.

3865/8

128

SP.

4740/2

134

PL.

5255/8

25

PL.

5790/8

291

L.

6000/8

108

PL.

6250/3

207

135

PL.

3905/3

132

C.

4745/

134

PL.

5260/12

33

Pl.

5795/3

289

PL.

6005/6

110

PL.

6250/6

207

3520/8

135

A.

4095/2

244

PL

4770/3

126

PL.

5260/16

33

L.

5805/12

284

PL.

6005/8

110

PL.

6250/8

207

L.

3521/12

102

L.

4095/6

244

PL.

4770/6

126

A.

5260/2

33

A.

5805/2

284

PL.

6025/3

176

A.

6315/2

39

72

A.

3521/2

102

Pl.

4290/4

241

PL.

4770/8

126

PL.

5260/4

33

L.

5805/3

284

PL.

6025/6

176

A.

6315/4

39

1905/5

72

L.

3521/5

102

L.

4330/10

218

PL.

4785/4

126

PL.

5260/8

33

L.

5805/6

284

A.

6030/2

176

A.

6315/6

39

1991/12+6

97

L.

3521/8

102

L.

4330/16

218

A.

4885/2

283

PL.

5265/12

26

L.

5805/8

284

L.

6030/5

177

Lp.

6320/1/B

200

A.

1991/2

97

A.

3545/1

65

A.

4330/2

218

L.

4885/4

282

PL.

5265/16

26

P.

5810/1

111

L.

6030/8

177

A.

6320/2

201

L.

1991/6

97

L.

3545/12

65

L.

4330/4

218

L.

4885/6

282

A.

5265/2

26

PL.

5825/12

219

L.

6030/8+4

177

L.

6320/6

200

L.

1991/8

97

A.

3545/2

65

L.

4330/6

218

L.

4885/8

282

PL.

5265/4

26

PL.

5825/16

219

Pl.

6040/8

117

L.

6320/8

200

L.

1991/8+4

97

L.

3545/3

65

L.

4330/8

218

P.

4980/3

134

PL.

5265/8

26

Pl.

5825/3

219

PL.

6055/12

205

PL.

6325/6

201

T.

2060/3

237

L.

3545/5

65

L.

4340/12

68

Lg.

4985/1

136

PL.

5270/1

32

Pl.

5825/6

219

PL.

6055/16

205

PL.

6325/8

201

Lp.

2120/1/B

73

L.

3545/8

65

L.

4340/12+6

68

P.

4990/3

64

LG.

5290/1

30

PL.

5830/12

216

PL.

6055/6

205

Pc.

6330/1

206

Lm.

2120/1/L

73

AT.

3575/2

133

A.

4340/2

69

Lm.

5000/1/

71

Lp.

5320/1/B

237

PL.

5830/16

216

Pl.

6065/4

129

Pc.

6330/4

206

PL.

2130/1

125

AT.

3575/4

133

L.

4340/6

69

Lp.

5000/1/B

71

LM.

5320/1/L

237

Pl.

5830/3

216

PL.

6070/3

24

Pc.

6335/1

239

T.

2135/4

125

T.

3600/3

136

L.

4340/8

69

A.

5075/2

113

Pl.

5325/3

239

Pl.

5830/6

216

PL.

6070/6

24

Pc.

6335/3

239

T.

2136/3

71

Pl.

3615/3

64

Lp.

4355/1/B

118

L.

5075/5

112

Pl.

5325/6

239

T.

5840/6

235

PL.

6140/3

294

Pc.

6340/1

112

T.

2136/4

70

T.

3625/3

66

Lm.

4355/1/L

118

L.

5075/8

112

L.

5420/6

203

L.

5845/5

217

PL.

6140/6

294

Pc.

6340/4

112

A.

2250/1

136

T.

3625/4

64

Pl.

4365/3

70

T.

5095/3

37

L.

5420/8

203

L.

5845/8

217

PL.

6140/8

294

Pc.

6345/1

289

L.

2250/12

124

L.

3635/6

67

Pl.

4365/6

70

T.

5100/4

36

L.

5425/6

202

L.

5865/4

23

Pl.

6145/3

113

Pc.

6345/4

289

A.

2250/2

136

L.

3635/8

67

PL.

4445/3

245

A.

5105/1

23

L.

5425/8

202

L.

5880/5

217

Pl.

6145/6

113

PC.

6350/1

109

A.

2250/4

136

AT.

3710/1

115

PL.

4445/6

245

LP.

5105/1/B

27

T.

5470/6

12

L.

5880/8

217

PL.

6145/8

113

PC.

6350/4

109

L.

2250/6

124

AT.

3710/2

115

PL.

4445/8

245

LM.

5105/1/L

27

T.

5470/6

41

B.

5890/2

35

P.

6170/3

31

PC.

6355/1

40

L.

2250/8

124

AT.

3710/3

115

T.

4465/3

247

L.

5105/12

23

S.

5490/4

136

A.

5900/2

207

F.

6195/1

283

PC.

6355/4

40

Pl.

2430/5

238

Pl.

3715/12

211

T.

4465/4

247

L.

5105/12+6

23

SP.

5500/

122

L.

5900/5

206

F.

6195/3

282

Pc.

6360/1

294

Pl.

2430/8

238

Pl.

3715/6

211

Pl.

4470/3

127

A.

5105/2

23

C.

5505/

122

L.

5900/8

206

F.

6195/6

282

Pc.

6360/4

294

Pl.

2530/1

125

Pl.

3715/8

211

Pl.

4470/6

127

L.

5105/24+12+9

18

PL.

5575/3

34

A.

5905/2

204

F.

6200/1

295

PC.

6365/1

40

PL.

2531/1

133

L.

3795/12

123

Pl.

4515/12

137

P.

5105/3

24

PL.

5575/6

34

L.

5905/5

205

F.

6200/3

295

PL.

6375/3

66

LP.

270/1/B

115

A.

3795/2

123

PL.

4515/16

137

L.

5105/6

29

A.

5595/2

34

L.

5905/8

205

F.

6200/6

295

PL.

6375/5

66

LM.

270/1/L

115

L.

3795/3

123

a.

4515/2

137

L.

5105/8

28

A.

5595/4

34

A.

5920/2

46

F.

6205/1

285

PL.

6375/7

66

L.

270/10

114

L.

3795/6

123

Pl.

4515/4

137

L.

5105/18+9-18

19

L.

5595/6

36

L.

5920/4

46

F.

6205/3

284

PL.

6375/9

66

A.

270/2

115

L.

3795/8

123

Pl.

4515/6

137

L.

5130/3

24

P.

5615/3

34

L.

5920/5

46

F.

6205/6

284

PL.

6380/3

27

L.

270/4

114

LP.

380/1/B

221

Pl.

4515/8

137

LP.

5190/1/B

290

L.

5620/12

35

L.

5920/8

46

F.

6210/1

132

PL.

6380/5

27

L.

270/6

114

LM.

380/1/L

221

Pl.

4520/12

127

Lm.

5190/1/L

290

L.

5620/6

35

Pl.

5945/1

129

F.

6210/3

132

PL.

6380/7

27

308

4520/16

L.

5190/12

288

articolo

A.

Pl.

127

Index of items L.

5620/8

309


Indice degli articoli articolo

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

27

L.

6650/6

190

A.

6795/2

188

PL.

6400/1

133

L.

6650/8

190

L.

6795/6

189

Lm.

7105/1/B

193

LM.

7310/1/B

275

L.

F.

6455/1

284

L.

6650/8+4

190

L.

6795/8

189

A.

7105/2

193

Lg.

7310/1/L

275

L.

F.

6460/1

285

L.

6665/12

214

L.

6795/8+4

189

L.

7105/6

192

Lp.

7315/1/B

269

L.

F.

6465/1

283

A.

6665/2

214

PL.

6800/6

188

L.

7105/8

192

Lm.

7315/1/L

269

F.

6470/1

283

L.

6665/3

214

PL.

6800/8

188

L.

7105/8+4

192

Lm.

7320/1/B

F.

6475/1

294

L.

6665/5

214

Pl.

6810/8

210

PL.

7115/6

215

Lg.

F.

6480/1

294

L.

6665/8

214

PL.

6835/1

181

PL.

7115/8

215

F.

6485/1

292

A.

6680/5

236

PL.

6835/3

181

A.

7165/2

F.

6490/1

292

PL.

6685/3

110

SS.

6840/1

181

L.

F.

6495/1

111

PL.

6685/5

110

SS.

6840/3

181

L.

650/10

223

PL.

6685/7

110

A.

6875/2

F.

6500/1

111

PL.

6685/9

110

L.

F.

6505/1

105

PL.

6700/3

239

F.

6510/1

104

PL.

6700/5

F.

6525/1

132

PL.

F.

6530/1

133

F.

6535/1

F. F.

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

85

L.

7560/8

180

A.

7750/2/P

169

7440/6

84

L.

7560/8+4

180

L.

7750/8

168

7440/6+6

86

A.

7580/6

57

P.

7755/2

169

7440/6+6+6

87

A.

7580/3

57

PL.

7765/3

147

L.

7440/8

84

A.

7585/6-3

17

PL.

7765/5

147

274

LM.

7445/1/B

79

L.

7590/6

277

PL.

7765/7

147

7320/1/L

274

Lg.

7445/1/L

79

L.

7590/8

277

PL.

7765/9

147

Lg.

7330/1

267

A.

7445/2

78

L.

7595/6

276

A.

7770/2

163

178

Lg.

7335/1

265

L.

7445/5

78

L.

7605/4

259

L.

7770/6

163

7165/6

178

Lm.

7340/1/B

267

L.

7445/6

78

L.

7605/1

259

L.

7770/8

163

L.

7165/8

178

Lg.

7340/1/L

267

L.

7445/6+6

79

L.

7605/4

259

AT.

7775/6

8/31

213

L.

7165/8+4

178

LM.

7350/1/B

274

A.

7450/2

91

A.

7610/1

258

L.

7820/12

166

6875/5

213

LP.

7170/1/B

174

Lg.

7350/1/L

274

L.

7450/5

91

A.

7610/4

258

L.

7820/6

166

L.

6875/6

213

LM.

7170/1/L

174

Lm.

7355/1/B

275

L.

7450/6

91

L.

7615/4

260

L.

7820/8

166

239

L.

6875/8

213

A.

7170/2

172

Lg.

7355/1/L

275

A.

7455/2

93

L.

7620/1

260

L.

7825/12-8-6

9

6700/7

239

SS.

6895/1

47

L.

7170/6

172

Lm.

7360/1/L

267

L.

7455/6

93

L.

7625/4

261

f.

7830/1

276

PL.

6700/9

239

SS.

6895/2

47

L.

7170/8

172

Lm.

7365/1/B

275

L.

7455/8

93

L.

7630/4

261

f.

7835/1

276

30

LP.

6705/1/B

45

SS.

6895/3

47

L.

7170/8+4

172

Lg.

7365/1/L

275

Lm.

7460/1/B

82

SP.

7635

241

f.

7840/1

263

6540/1

30

A.

6705/2

44

L.

6900/12+6

273

Pl.

7175/4

173

Lg.

7370/2

264

Lg.

7460/1/L

82

SP.

7640

17

f.

7845/1

263

6545/1

292

LM.

6705/2/L

45

A.

6900/2

273

Pl.

7175/8

173

A.

7375/2

264

A.

7460/2

82

LP.

7645/1

271

f.

7850/1

263

F.

6560/1

105

L.

6705/3

44

L.

6900/6/G

273

L.

7180/6

198

L.

7375/6

264

L.

7460/3

82

A.

7650/1

271

f.

7855/1

263

F.

6560/3

105

L.

6705/6

44

L.

6900/6/P

273

L.

7180/6+6

198

L.

7385/4/P

258

L.

7460/6

82

A.

7650/2

271

f.

7860/1

263

F.

6560/6

105

L.

6705/8

44

L.

6900/8+4

273

A.

7190/2

268

L.

7385/6

258

L.

7460/6+6

83

A.

7650/4

270

f.

7865/1

263

F.

6565/1

292

PL.

6710/3

45

A.

6910/1

116

L.

7190/6

268

A.

7395/2

121

L.

7460/8

82

PL.

7665/6

144

A.

7880/2

21

F.

6585/1

129

PL.

6710/6

45

A.

6910/2

116

L.

7200/1

272

L.

7395/6

120

Lp.

7465/1/B

80

PL.

7665/12

144

A.

7880/1

21

A.

6600/2

242

PL.

6710/8

45

T.

6920/4

39

A.

7205/1

272

L.

7395/8

120

Lg.

7465/1/L

80

PL.

7665/18

144

L.

7885/12 + 3

278

L.

6600/6

242

Lp.

6715/1/B

209

S.

6940/4

241

L.

7215/6

197

L.

7395/8+4

120

A.

7465/2

80

PL.

7675/6

57

A.

7885/2

278

F.

6605/1

243

Lm.

6715/1/L

209

s.

6945/4

12

L.

7215/8

197

L.

7400/12+6

183

L.

7465/3

80

PL.

7675/3

57

BN.

7890/2

13

Pl.

6605/3

243

A.

6715/2

208

S.

6945/4

41

L.

7220/8

194

A.

7400/2

182

L.

7465/5

80

S.

7670/4

57

BN.

7895/4

13

Pl.

6605/6

243

L.

6715/3

208

Ss.

6955/1

210

L.

7225/6

130

L.

7400/6

183

L.

7465/6+6

81

LP.

7685/1/B

144

BN.

7900/2

13

LP.

6615/1/B

43

L.

6715/6

208

Ss.

6955/2

210

L.

7225/8

130

L.

7400/8

183

L.

7465/8

80

L.

7685/12

145

L.

7905/6

52

LM.

6615/1/L

43

L.

6715/8

208

Ss.

6955/3

210

F.

7240/1

238

L.

7400/8+4

183

P.

7470/7

96

L.

7685/18

145

L.

7905/6+6

52

A.

6615/2

42

L.

6715/8+4

208

PL.

6965/6

186

F.

7240/3

238

T.

7405/4

182

P.

7470/9

96

A.

7685/2

147

L.

7905/8

52

L.

6615/3

42

Pl.

6720/6

209

PL.

6965/8

186

F.

7240/6

238

PL.

7415/12

285

L.

7485/12+6

266

L.

7685/6

145

LG.

7920/1

53

L.

6615/6

42

PL.

6725/6

43

Ss.

6975/1

132

F.

7245/1

238

PL.

7415/16

285

A.

7485/2

266

L.

7700/8+4

56

T.

7925/4

55

L.

6615/8

42

Pl.

6730/6

191

Ss.

6975/2

132

F.

7250/1

238

PL.

7415/4

285

L.

7485/6/G

266

L.

7700/8

56

L.

7935/12

160

L.

6615/8+4

42

PL.

6740/3

215

Ss.

6975/3

132

SP.

7255/

22

PL.

7415/8

285

L.

7485/6/P

266

L.

7700/6

56

L.

7935/3

160

A.

6620/2

199

PL.

6740/6

215

Ss.

6990/1

206

C.

7260/

22

PL.

7420/4

285

L.

7485/8+4

266

A.

7700/2

56

L.

7935/6

160

L.

6620/6

199

PL.

6740/8

215

Ss.

6990/2

206

Sp.

7265/

240

PL.

7420/8

285

LP.

7545/1/B

106

L.

7705/12

156

LP.

7950/1/B

274

L.

6620/8

199

A.

6775/2

186

Ss.

6990/3

206

C.

7270/

240

L.

7425/5

279

LM.

7545/1/L

106

A.

7705/2

157

LM.

7950/1/L

274

A.

6645/2

38

L.

6775/5

187

Ss.

6995/1

72

Lp.

7285/1

269

L.

7425/9

279

A.

7545/2

106

L.

7705/6

156

LP.

7955/1

20

L.

6645/6

38

L.

6775/6

187

Ss.

6995/2

72

A.

7290/1

269

A.

7435/2

90

L.

7545/6

107

PL.

7710/12

157

AB.

7960

262

L.

6645/8

38

L.

6775/8

187

Ss.

6995/3

72

A.

7290/2

269

L.

7435/6

90

L.

7545/8

107

PL.

7710/6

157

AB.

7965

262

Lp.

6650/1/B

191

A.

6790/2

212

A.

7030/2

196

A.

7290/2

270

L.

7435/8

90

PL.

7550/3

106

L.

7730/12

162

AB.

7970

262

Lm.

6650/1/L

191

L.

6790/8

212

L.

7030/6

196

A.

7290/4

270

L.

7435/8+4

90

PL.

7550/6

106

L.

7730/3

162

AB.

7975

262

A.

6650/2

190

L.

6790/8+4

212

L.

7035/10

195

Lg.

7300/1

267

Lm.

7440/1/B

85

LP.

7555/1

30

L.

7730/6

162

AB.

7980

262

L.

6650/3

190

Lp.

6795/1/B

188

L.

7035/6

195

Lm.

7305/1/B

265

Lg.

7440/1/L

85

L.

7560/6

180

A.

7750/2/G

169

LM.

7985/1/L

155

310

L.

7035/8

Lg.

7305/1/L

265

articolo

6380/9

PL

195

Index of items A.

7440/2

311


Indice degli articoli articolo

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

articolo

pagina

A.

7985/2

155

L.

8130/12

142

LG.

8265/1/L

77

L.

7985/3

154

A.

8130/2

143

A.

8265/2

77

L.

8375/6+6

99

L.

7985/6

154

A.

8135/2

89

L.

8265/6

77

L.

8380/1

252

L.

7985/8+1

154

L.

8135/6

88

L.

8265/6+6

76

L.

8385/6

98

PL.

7990/6

155

L.

8135/6+6

88

L.

8265/8

77

L.

8385/6+6

98

PL.

7990/8

155

L.

8135/8

88

PL.

8270/3

174

L.

8385/6+6+6

98

L.

7995/6

161

A.

8140/2

92

PL.

8270/5

174

L.

8385/8

98

l.

7995/6+6

161

L.

8140/6

92

PL.

8270/7

174

A.

8390/2

159

L.

7995/8

161

L.

8140/6+6

92

PL.

8270/9

174

L.

8390/6

158

SP.

8000/7

143

L.

8140/8

92

L.

8275/8+4

230

L.

8390/8

158

L.

8005/10

164

L.

8145/12

184

P.

8280/1

95

L.

8390/8+4

158

PL.

8010/9

165

L.

8145/12+6

184

P.

8285/1

186

a.

8395/2

141

Lp.

8015/1/b

153

A.

8145/2

185

L.

8290/4

61

L.

8395/8+1

140

LM.

8015/1/L

153

L.

8145/8

184

A.

8295/2

149

LG.

8400/1

141

L.

8015/10

152

AB.

8150/

287

L.

8295/3

148

L.

8405/1

251

A.

8015/2

153

AB.

8155/

287

L.

8295/6

148

L.

8410/6

50

L.

8015/6

152

AB.

8160/

287

L.

8295/8

148

L.

8410/9

50

L.

8015/8

152

AB.

8165/

286

PL.

8300/6

149

LP.

8415/1/B-SH

221

L.

8020/6

59

AB.

8170/

286

PL.

8300/8

149

LM.

8415/1/L-SH

221

L.

8020/8

59

AB.

8175/

286

L.

8305/6

58

L.

8415/10/SH

222

A.

8025/2

9

L.

8180/12+1

12

L.

8310/8

229

L.

8415/12/SH

222

L.

8025/6

8

L.

8180/18+1

12

L.

8310/8+4

229

L.

8415/12+6/SH

222

T.

8030/4

54

L.

8180/6

12

L.

8315/6

227

A.

8415/2/SH

221

S.

8035/4

54

L.

8180/8

12

L.

8315/8

227

L.

8415/4/SH

222

L.

8050/1

9

A.

8185/2

167

L.

8315/8+4

227

L.

8415/5/SH

222

Sp.

8055

21

L.

8185/6

167

L.

8320/6

228

L.

8415/6/SH

222

C.

8060

21

L.

8185/8

167

L.

8320/8

228

L.

8415/8/SH

222

AB.

8065

21

L.

8185/8+4

167

L.

8320/8+4

228

L.

8420/10/SH

223

AB.

8070

21

P.

8195/10

94

L.

8325/6

231

SP.

8425/2/G

51

AB.

8075

20

L.

8200/1

255

L.

8325/8

231

SP.

8425/2/P

51

AB.

8080

20

A.

8205/1

255

L.

8325/18

231

SP.

8430/

19

AB.

8085

20

L.

8210/4

254

L.

8330/8+4

60

L.

8435/10/SH

218

AB.

8090

20

P.

8215/1

95

LP.

8335/1/B

293

L.

8435/16/SH

218

BN.

8100/2

11

L.

8220/1

256

LM.

8335/1/L

293

A.

8435/2/SH

218

L.

8105/10/SH

220

L.

8220/4

256

L.

8335/12

293

L.

8435/4/SH

218

L.

8105/12/SH

220

A.

8225/1

256

A.

8335/2

293

L.

8435/6/SH

218

A.

8105/2/SH

220

A.

8225/4

256

L.

8335/3

293

L.

8435/8/SH

218

L.

8105/5/SH

220

L.

8230/4

257

L.

8335/6

293

PL.

8440/12/SH

216

L.

8105/8/SH

220

T.

8235/4

179

L.

8335/8

293

PL.

8440/16/SH

216

PL.

8110/3

16

AB.

8240

20

L.

8340/4

251

PL.

8445/12/SH

219

PL.

8110/6

16

F.

8245/1

175

L.

8345/3

252

PL.

8445/16/SH

219

PL.

8115/6

103

F.

8245/3

175

L.

8350/8

150

BN.

8590/2

11

PL.

8115/8

103

F.

8245/6

175

L.

8355/1

253

8595/4

11

PL.

8120/3

103

F.

8250/1

175

L.

8360/3

257

PL.

8120/5

103

F.

8255/1

175

L.

8365/4

250

PL.

8120/7

103

L.

8260/1

253

L.

8370/8+1

151

PL.

8120/9

103

LM.

8265/1/B

77

L.

8375/5

99

312

L.

BN.

8375/6

99

Passeri dal 1961  
Passeri dal 1961  
Advertisement