Page 1

Special Pieces


Art. 11990


Art. 11991


Art. 13013/A


Art. 11988/E


Art. 11992


Art. 11997

Art. 11996


Art. 11988/I


Art. 13013/P


Art. 11989


Art. 11993/A Art. 11994

Art. 11995


Art. 11994/A Art. 11995/A

Art. 11993/B


Art. 21976

cm. 28x28x90h


Art. 11101/62/1

Art. 11993


œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

ÎÎÓÉ££™™{É

ˆÃÕÀi\ ÓnÝ£äx…

ÕVi\


œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

ÎÎÓÉÈÓÉ£

ˆÃÕÀi\ ÓnÝ£äx…

ÕVi\


Collezione:

Articolo:

Classico

4995

Misure: 80x90h

Luce:
œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

®Ê™äÇÉ£xäÊÊÊÊÊÊ ®Ê££™™x

®ÊÎÈÈÉ££™™x

ˆÃÕÀi\ ®ÊÓ{ÝÓ{Ýȅ ®ÊÎäÝ£ä…ÊÊ ®ÊÓÎÝÓ{…

ÕVi\
œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

®Ê£ÎääÇÉ££™™{É ®Ê£Îää£É££™™{É

ˆÃÕÀi\ ®ÊÓxÝ£nÝÓä… ®ÊÓÎÝÎä…

ÕVi\
œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

®Ê££n£{É££™™{É ®Ê£ÎääÎÉ££™™{É

®Ê£ÎääÓÉ££™™{É

ˆÃÕÀi\ ®Ê{äÝÎÎÝÓ{… ®Ê£Ó{Ý£Îݣȅ

®ÊÓÓÝÎä…

ÕVi\
œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

®Ê££™™{ÉÊÊÊ ®Ê™äÇÉ££™™{É

®Ê£™ÇÉ££™™{É

ˆÃÕÀi\ ®ÊÎäÝ£ä…ÊÊ ®ÊÓ{ÝÓ{ÝȅÊÊ

®Ê£ÈÝÓäÝ΅

ÕVi\
œi∜˜i\

>ÃÈVœ

À̈Vœœ\ ®ÊÎÎxÉ££™™{ÉÊ ®ÊÓäxɣɣ£™™{É

®Ê£££änÉ££™™{É

ˆÃÕÀi\ ®ÊÎäÝÓä…ÊÊ ®ÊÓäÝÓȅÊ

®Ê£Î£Ý£ä…

ÕVi\
œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

®Ê£Îää{É££™™{É ®Ê£ÎääxÉ££™™{É

ˆÃÕÀi\ ®ÊÓÓÝxx… ®ÊÓäÝÎä…

ÕVi\


œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

ÎÇ{É£Îään

ˆÃÕÀi\ {äÝ{ä…

ÕVi\


œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

£ÎäÓxÉ

ˆÃÕÀi\ {äÝ££ä…

ÕVi\


œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

xääÓÈ

ˆÃÕÀi\ {äÝ£ää…

ÕVi\


œi∜˜i\

À̈Vœœ\

>ÃÈVœ

£ÎäÓxÉ

ˆÃÕÀi\ {äÝ££ä…

ÕVi\


Collezione:

Articolo:

Classico

13014

Misure: 30x70h

Luce:


Collezione:

Articolo:

Classico

13012/oro

Misure cm: Ă˜42x63h


Collezione:

Articolo:

Classico

13011/oro

Misure cm: Ă˜57x83h


12032

12025

Collezione:

Decoro:

VERDE

Classico Misure cm: 12025

22x17h

12032

Ă˜9x15h

Luce:


12024

12023

Collezione:

Decoro:

BLU

Classico Misure cm: 12023

16x22x15h

12024

12x18h

Luce:


12027

12026

Collezione:

Decoro:

GIALLO

Classico Misure cm: 12026

27x17x14h

12027

Ă˜7x12h

Luce:


12028

12029

Collezione:

Decoro:

ROSA

Classico Misure cm: 12028

Ă˜8x15h

12029

17x12x8h

Luce:


12030

12031

Collezione:

Decoro:

BIANCO

Classico Misure cm: 12030

Ø22x25h

12031

Ø8x15h

Luce:


12021

12022

Collezione:

Decoro:

VIOLA

Classico Misure cm: 12021

10x10x18h

12022

Ă˜13x12h

Luce:

Giulia mangani speciale pieces  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you