Page 1

BraOrd - Gamla ovanliga bra svenska ord Här hittar du gamla, ovanliga, bra svenska ord som håller på att falla i glömska. Dagens moderna samhälle influeras mer och mer av moderna ord och låneord från andra länder, framför allt USA. Men vad händer med våran gamla fina svenska? Glöms gamla fina ord bort? BraOrd startades 1997 för att inte våra gamla fina svenska ord skall falla i glömska och för att du som läser detta skall finna inspiration till att börja använda lite ovanligare ord. Nedan följer de ord vi hittills fått in och som är värda all uppmärksamhet: Ord Betydelse abderitisk

enfaldig

aber

oväntat hinder

aberration

avvikelse från det normala

Abo

Åh nej!

Abo

Är inget gammalt ord eller ens ett ord som existerar i Svenska. Det är ett slangord från dagens "rinkeby svenska" vilken jag tycker borde raderas omgående. :)

Abo

Är inget gammalt ord eller ens ett ord som existerar i Svenska. Det är ett slangord från dagens "rinkeby svenska" vilken jag tycker borde raderas omgående. :)

abrovink/abrovinsch

tillfällig (ofta listig) lösning på ett problem

abstrus

dunkel, svårbegriplig, svårförståelig

acklimatisera

vänja vid klimatet, härda, anpassa

ackurat

precis, just

adekvat

riktig

af

av, från (ett släkte)

agitator

politisk uppviglare

agitera

Ilsken påstridig. Med stor intensitet och/eller kraft försöka vinna över någon eller några till en viss synpunkt

aker

bitter

aklamera

skrika ut, svara jakande på

akribi

(vetenskaplig) exakthet

alarmerande

oroande, t.ex. att man är varnad

alektopat

ha svårt att bestämma sig, tveka, betänka sig

alienation

främmande, distanstagande, känsla ex till arbete

alika

kaja

alldenstund

eftersom


allegera

anföra, åberopa

allehanda

alla slags

allena

ensam

allenast

endast

allestädes

överallt

Allmoge

Allmänhet

Allom

"För alla", tex i uttrycket allom bekant, "något som alla känner till". Se C. Vreeswijks låt Dekadens 4e versen: "Ni har väl hört, kära ni, det är väl allom bekant:"

allsköns

alla sorters, särskilt i negativa sammanhang

alludera

anspela, syfta på

altruist

motsats till egoist, person som tänker mer på omgivningen än sig själv

ambivalent

kluven

amper

skarp/sträv; sträng

anakronism

otidsenlig företeelse

analog

likartad, överensstämmande, enlig med ngt, jämförlig, motsvarande

anamma

ta; ta emot; godta

androgyn

dubbelkönad varelse

angashemang

att man bryr sig och försöker

ankomma

bero på, vara någons uppgift/ansvar

anlete

ansikte

annalkande

som närmar sig

annorledes

annorlunda / på annat sätt

annorstädes

på annan plats

annullera

avbeställa, återkalla

anomali

avvikelse; regelbrott; undantag

anomali

avvikelse

anspela

rikta tanken på, syfta på

antastad

våldtagen

antediluviansk

uråldrig (eg. före syndafloden)

Antererad

Upphetsad

antichambrera

Uppehålla sig i väntrum (hos högt uppsatta personer)

antvarda

överlämna

antvarda

överlämna

arkebusera

avliva dödsdömd person genom skjutning

arla

tidigt (på dagen)

asterisk

stjärnliknande tecken (ej asterix)


atypi

avvikelse

autodidakt

självlärd

Aviatör

Flygare, Pilot

avyttra

ge bort, överlåta

bakdanta

förtala

ballotage

sluten omröstning

banal

enkel

barberare

frisör

barm

bröstparti

bat`na

Svälla

bedriva

göra

befinna

vara

befågande

konstigt

begagna

använda

begeistrad

förtjust

begynna

börja

begå sig

överleva t.ex. en olycka

beivra

starkt avråda från

belamra

överhopa på ett hindrande, besvärande eller skrymmande sätt

belletrist

skönlitterär författare

bestrida

1: förneka 2: betala (t ex myndigheten bestrider eventuella...)

betacka sig

säga nej till, undanbedja sig

Bida

Vänta, invänta. tex: "att bida sin tid"

Bifurkation

En linje (funktion) som delar upp sig, förökar sig i minst två (eller fler) linjer [Matematik, Kaosteori]

bilett

skrattat åt

biltog

fredlös

bindgalen

heltokig

bjärt

skarp och tydlig

black

pank

blamage

Skam, utskämning

blasfemi

hädelse

bleke

lugnt vatten, stilla

blessyr

sår (särskilt kroppsligt)

bliga

stirra

blota

offra

blott

1: endast (blott en dag, ett ögonblick i sänder) 2: såframt (ex allt detta är ditt, blott du säger ett)


blåkopiera

kopiering av dokument på en trumma som vevas för hand

boksynt

förtrogen med böcker (ej: som ser böcker överallt)

bola

bedriva otukt

boricka

åsna

bortklemad

bortskämd

bra slag

bra sort

bragts'

bragts med livet

Brandgul

Orange

brisslor

Ställnig att torka fisknät på . Gammalskånska?

Burgen

Välbärgad, förmögen

burleskt

överdrivet roligt

byk

tvätt

bårdskär

frisör och läkare

båta

1. hjälpa, gagna 2. fara el. frakta med båt

båtnad

gagn, nytta, vara till hjälp

bäll

vill

cedera

överlåta, avstå från

celest

som hör till himlavalvet

changera

märkbart förändras till det sämre

chargerad

överdriven

charlatan

bedragare, kvacksalvare

chevaleresk

Artig, hjalpsam

chikanera

skämma ut

chimärisk

inbillad

cool

Vanligt ord bland yngre. Inlånat från engelskan. Syftar oftast på något bra. Exempel: "Det där var verkligen coolt." Synonymer: Grym, ball, häftig, frän.

dapur

ledsen

debacle

motgång, misslyckande (uttal: debackel)

debacle

motgång, misslyckande (uttal: debackel)

debil

efterbliven

Defenstrera

att kasta ut något genom ett fönster

dekadens

förfall, fördärv, fortskridning till (moralisk) undergång

deklasserad

utstött

demagog

folkuppviglare

deskriptiv

beskrivande

diger

stor, vidlyftig

diminutiv

mycket liten


diskrepans

ej överensstämmande, avvikelse

Disparat

Olikartad

Disse

Den här.... av slaske

dissonans

missljud

dock

ändå

don

anordning, apparat; redskap, grej, sak; tillbehör (t ex åkdon, pekdon)

dona

fixa, syssla, ordna

dorsk

lat

drakonisk

övermåttan sträng

drasut

lång och lat person

dryfta

ta upp till diskussion

dråg

område på myr, med kraftigare vattenföring

dröna

dåsa; slå dank.

duktav

krokig,böjd

dupera

föra bakom ljuset

dväljs

finns i

dylikt

liknande

dymedelst

därigenom

dåna, få dåndimpen

svimma

dåven

dämpad, dyster

Dåven???

Betyder ju lat på danska kan det verkligen betyda dyster, dämpad?

Dädan

Därifrån, undan. Även dän. Jmfr med hädan och hän

dädanefter

sedan,därefter

därstädes

nämnda ställe

Därutinnan

I denna sak

däven

unken, fuktig (om personer = trött, dåsig)

däven

avslagen

Dörrslå

Bom över dörr

ecklesiastikdepartement kyrko- och utbildningsdepartement ed

landtunga

egal

likgiltig

ehuru

fastän

eja

ack, o

ekivok

tvetydighet, ofta med sexuell anspelning

eklektisk

många olika stilar under samma tak. typ.

ekolali

En person som lider av ekolali upprepar samma sak flera gånger.

ekvivalent

vara lika med, samma som


elan

hänförelse

Elevator

Hiss för person- eller godsbefordran

eljest

Annorlunda, speciell. Används oftast för att beskriva personer. Exempel: "N'Erik är som lite eljest."

eljest

annars

elyseisk

himmelsk, paradisisk

emanation

utflöde

emanera från

ha sitt ursprung i

emedan

därför att

emellertid

dock

emfas

eftertryck, stark betoning

enfaldig

1: som till antalet utgör en 2: korkad

enkannerligen

i synnerhet, särskilt

enkät

undersökning

ensam

allena

enträgen

ihärdig

enär

eftersom

epigon

efterföljare

erbarmlig

usel

erinra

komma ihag, påminna, komma att tänka på

eskalera

öka

eskatologi

läran om de yttersta tingen (som i uppenbarelseboken)

eskulap eskulap

läkare

esoterisk

endast för de redan invigda

ett god hjärta

hjärta

ettui

något man kan stoppa små saker i

ety

osäker -men något typ "trots det ..." eller "just därför"....

ety att

eftersom, alldenstund

ety det

därför

evident

uppenbart

excerpt

utdrag (ur skrift)

extravagant

ytterliggående, fantastisk; svärmande, excentrisk

facilitet

billighet ,medgörlighet, anordning

fadäs

misslyckande

fager

vacker

faksimil

ta kopia


faktotum

medarbetare, assistent, hjälpreda, "allt-i-allo"

fale

väldigt

fallera

misslyckas, en brist föreligger

falna

blekna, bli askgrå

Famös

känd

farnöte

färdkamrat

farsot

epidemi, sjukdom med stor och snabb spridning

fatal

ödesdiger

fatalt

enkelt, simpelt

fatbur

affär, betalning skedde via löneavdrag

Fatbur

även förråd

fato

faderskapserkännande

fekalier

exkrementer

fetalier

livsmedel

filantrop

människovän

filiströs

kälkborgerlig

fjät

natten går tunga fjät

Flanig

Dömt beteende. Kanske enbart i göteborskan

flukturans

egenskapen (hos ett visst förlopp) att vara full av häftiga växlingar/svängningar/variationer

fly mig

(vänligen) ge mig!

fora

lass

fordom

förr i tiden; tidigare

Fortkomstledamöter

Ben (de man går på), ungefär som Apostlahästar

fotostatkopiera

kopiera i kopieringsmaskin

framgent

i fortsättningen, framöver

frank

frimodig, orädd

frapperande

slående, påfallande

fraternisera

umgås, förbrödra sig

frejdad

berömd

frekvent

ofta

frekventera

besöka ofta

frivol

lättsinnig, ekivok

frugal

sparsam, enkel

frustration

besvikelse

frände

släkting

fylka; fylkas

samla (ihop); samlas (kring)


kreatur

fägna

göra (ngn) glad, bereda (ngn) glädje, glädja, fröjda; roa; äv. med avseende på ngns sinnen

färst

superlativ av få: få färre färst

fäsör

plagiatör, "efterapare"

föga

inte så mycket, inte särskilt

föranstalta om

påbörja (samhälleliga åtgärder mot)

förbiseende

Vårdslöshet

förblommera

maskera, dölja, i förtäckta ordalag

förbålt

förbaskat

förebrå

klandra

Förete

v. visa upp

förfördelad

missgynnad

förgäta, förgat, förgätit glömma, glömde, glömt förgäten

glömd

förhärjad

förintad

förläna

ge

förmer

snobbig, överlägsen ("han tror sig vara så förmer än oss andra")

förmoda

tro

förmäten

anspråksfull, övermodig, oblyg

förnumstig

snusförnuftig

förrucklad

Utsvävande, fördärvad

försaka

Avstå från

förslå

räcka till

försmädlig

retsam, spydig; förarglig

förtret

förargelse

förty

därför

förtörnad

arg, uppbragt, ursinnig, vred

förvisso

visserligen

gagna

hjälpa, vara till nytta

galej

kalas, vift; skämt; skoj.

gamäng

pojkslyngel

ganymed

kypare, hovmästare

garrottera

avrätta genom strypning

garrottera

Avrätta genom att skära någons hals. (http://sv.wiktionary.org/wiki/garrottera)

gaupa

lodjur (Jämtl.)

Gemytlig

väl till mods, trevlig


gentil

hänsynsfull, grannlaga, ridderlig

gingo

gick

givit

gett

glam

muntert samspråk

glunt

pojke; typ av duetter av Gunnar Wennerberg

glänta

en öppning

gramse

uppbragt, arg

gruvlig

förskräcklig, hemsk

grym

bra, fett

grötmyndig

övermodig, dryg

gumsen

mamma

gungfly

träskartat område av förrädisk natur

Gå dän!

Försvinn! (kenta o jona)

gälla

kastrera

habil

duglig men inte mycket mer

halvannan

en och en halv

hamn

vålnad

Handgången man

Lydig tjänare

hanrej

Bedragen äkta man

harang

(fest)tal - se "harangera"

harangera

mångordigt (överdrivet) berömma i tal

hekatomb

stort offer;ofantlig mängd

hemul

fog, grund

Hialös

Dialektalt: Vårdslös,slarvig.

hied, hialös

otålig

hinsides

bortom

holkon

hårig

horg/harg

av människor skapad ansamling - ofta i cirkelform - av stenblock, med religiöst syfte

hugaligen hugsa

inse, märka, fatta

hugskott

infall, nyck

hugsvala

trösta, vederkvicka

Humbug

ung. Bedrägeri, skoj, båg

humbug

bluff

hundsfott

lymmel, kräk, litet baksäte på släde

hundöra

veck på bokbladssida


hungnesam

rogivande

huruvida

om

huskors

grälsjuk, folkilsken fru

hyska

ögla, märla

Hysta

Kasta (ngt, i sht en boll) nedifrån uppåt.

häda

uttrycka sig ringaktande om något heligt

hädan

här ifrån (även dö; gå hädan)

hällörad

skenhelig

Hängig

Sjuk

härbärgerera

att låta någon övernatta, bo

härom

om det här(detta)

häromstädes

på denna plats

hävdar

hävdar

höta

vifta

I

inuti

i fåvitsko

i oförstånd, i oförnuft, i dåraktighet (t.ex. offra sig i fåvitsko)

icke förty

trots det "icke förty så gör han tvärtemot"

idiomatisk

(adj)översättning med språklig finess

idiosynkratisk

överkänslig

ids

orka

ilahullen

girig, tar sista mums-mumsen ur lådan

illfundig

illistig

illfänas

krångla, bråka

illistig

som medelst list söker vinna orättmätiga fördelar

illitterat

(adj) analfabet

illuster

mycket framstående och berömd

imbecill

mycket enfaldig

immerfort el. immerbad oavbrutet, hela tiden imminent

omedelbart, brådskande

impertinent

respektlöst uppriktig eller närgången

inadvertens

1) ouppmärksamhet, förbiseende, vårdslöshet; inkonsekvens 2) fel l. inkonsekvens (i tal l. skrift) beroende på ouppmärksamhet, förbiseende l. vårdslöshet.

indolent

loj, håglös

infantil

barnslig

Inhibera

Inställa

inlag

deposition

Insubordination

Ordervägran, inom det militära.


inte oäven

inte så dålig, rätt bra

invektiv

förolämpande ord

invertera

vända upp och ned

ity

därför, därför att (obs. stavas EJ ety)

ity

därför

Joffa

Stoffig, stollig

jordmor

gammal benämning på barnmorska

Juvenil

Ungdomlig, barnslig

jäksel

oxeltand

jämmer

ynk, klagande

järtecken

sällsynt el. övernaturligt fenomen uppfattat såsom förebud el. varsel

kader

fast anställd personal (i befälsställning); stormtrupp, stomme

Kakafoni

Illalåtande blandning av olikartade ljud (NE)

kalamitet

olycka; elände

kalfatra

strängt och kritiskt granska

kalvraga

odugling (västerbotten)

kanalje

lurifax ,skojare

kanhända

kanske

karambolage

trassel, krock

karta

klättra

Karvel

Takstol (på hus)

kaschera

dölja något genom något annat

kavat

orädd, frimodig

kindhäst

örfil

kindpusta

örfil

kinesa

övernatta hos någon

kitslig

småaktig

kjusa

trång dalgång

klema bort

skämma bort

klientel

kundkrets

knia

rycka upp gräs

knussla

snåla, visa brist på generositet

knäsätta

godkänna

Knös

välbärgad "en rik knös"

koafför

frisör

kokett

tillgjord, behagsjuk

kompilera

sammanställa


konflux

konstant förändring

kongro

spindel

kontaminera

kommer väl från engelskans Contaminate, inget svenskt ord dvs.

kontaminera

förorena, besmitta, fläcka

kontatera

jag menar

kontemplation

försjunkenhet, djup begrundan

kontemplera

tänka djupt/intensivt

konterfej

bild, porträtt

Kontingent

Avgift tex Fackavgift

Kontrahent

Motpart.

kontraktion

sammandragning

Konträr

Motsägelsefull

konvergera

Närma sig

kopiöst

väldigt mycket

koprolali

ofrivilliga utbrott av fula ord

kordial

hjärtlig, förtrolig

korigera

ändra

korpulent

överviktig, fet

kravallen

Påfrestande person/situation

kretin

idiot

kräslig

läcker, överdådig

ktonisk

underjordisk

kuf

underlig, lite egen eller konstig person

kurtisera

Flirta, småprata

kverulera

klaga och bråka

kvintilera

leka på strängarna el. tangenterna; småsjunga

kåta

tälja på ngt litet trästycke

kältring

besvärlig person

kärkommen

efterlängtad, mycket välkommen

KÄTTJA

SEXUELL ÅTRA - JÄMFÖR KÅT

kättja

substantivform av kåt ex. "Ett sensuellt drag runt munnen avslöjade obönhörligt hennes stigande kättja"

laborera

arbeta

lakonisk

1. Spartansk (normalt denna betydelse) 2. ordkarg 3. korthuggen (om replik etc). Lakonism = 1. Ordkarghet 2. korthuggenhet 3. kärnsats.

lamentation

jämmer, klagan

lapidarisk

kortfattad

laudatur

betyget stora A


lava

stapla, vedlava

lega

hyra (beträffande lös sak)

legio

stort antal, oräknelig mängd

legär

lättvändig, vårdslös

lejonpart

större delen av

lekamen

kropp. (exempelvis Kristi lekamen, Kristi kropp)

lemonad

läsk

leptosom

kraftlös, orkeslös, svag, vek

letargi

dvala, slöher

likafullt

ändå; iallafall

lisa

lindring av smärta eller bekymmer (något högtidligt eller skämtsamt).

litania

Bön, klagovisa

litteratör

författare

Livrem

Bälte

logogryf

ordgåta

lubba

v. springa

lubrikation

Den kvinnliga motsvarigheten till erektion

lugnhet

att man känner dig lugn

luguber

mörk, dyster

luka

rensa i trädgårdsland eller dyl..ta bort ogräs i tr.land

luminös

ljus; lysande; klar.

lymmel

drummel, slyngel

lynne

sinnelag, temperament

Lyseräkning

Elräkning

lärospån

erfarenheter

lönndom

i hemlighet

lönnfet

fet på ett mindre synligt sätt

maktpåliggande

ansvarsfull

mal

strandgrus

marodör

lymmel; strövplundrare; ngn som förstör saker.

maruffel

tölpaktig drummel

Maximalt

Så mycket som det går

megalomani

storhetsvansinne

mentor

läromästare

misantropisk

människohatande

miserabel

eländig, urusel

misogyn

kvinnohatande


misogyn

manshat

misskund

förbarmande, barmhärtighet

missunnsam

avundsjuk

mjugg

att le i mjugg = le i smyg

mjäll

fin, lätt, len, skär, späd

mjärde

fiskeredskap

moloken

nedstämd

muff

fitta, snippa, pulla

muff

fitta, snippa, pulla

månde

måtte;kan

månne

kanhända

månntro

kanhända

nabo

granne eller närboende

nalkas

närma sig

negera

göra (ett påstående eller numeriskt uttryck) till sin motsats

nek

kärve

Nepotism

gynnande av egna släktingar

nihilistisk

förneka alla moraliska värderingar

nitälska

ivra (för)

nivellera

släta ut, jämna

njugg

snål, knapp

Nojsa

skämta, skoja; leka, bråka; flörta.

Norpa

Att ta något

nudå

Vad var det jag skulle säga?

nying

stockeld

nyter

glad och nöjd (inte samma som nykter). Används t.ex. "hon är pigg och nyter".

nytta

(verb) löna sig, tjäna till (t ex vad nyttar det oss? = vad tjänar vi på det?)

nännas

våga

näpen

liten och flickaktigt söt

närig

snål, ogenerös

nättopp

just, precis

nödbedd

Svårövertalad, som måste krusas för att acceptera t.ex. en gåva

nöjaktig

tillräcklig

oavsätt

motsatsen

obestridbar

oöverträfflig

observandum

Annat ord för "obs" eller "observera"


obskyr

(moraliskt) tvivelaktig

obsolet

föråldrad

obstinat

trotsig

obönhörligen

definitivt, orubbligt

ock

också, även (inte samma som 'och')

odiös

hemsk, fruktansvärd

oförblommerat

rakt på sak, öppet

oförtruten

(enl. Bonniers) uthållig, outtröttlig, (enl. Nor. o. NEO) som präglas av energi och ihärdighet

ogin

ohjälpsam; otjänstvillig; missunnsam

ohemul

obefogad,grundlös

ojävad

äv. ojävaktig. obestridlig

ok

dragtyg för oxe, anordning för bärning av börda över axlarna; bildligt: tvång, förtryck, börda

okulär

adj. något som utföres med ögonen, ex okulär besiktning

okynne

ställa till förtret för

omhuldad

insvept, omsluten

omintetgöra

få något att upphöra

omnipotent

allsidig, kan utföra allt

område

area

Omän

Trots att - Dock. Ex: Jag fick ett grattis, omän litet försent.

ona

vak

ondulera

våga/krusa hår

onomatopoetisk

ljudhärmande (kråka t.ex.)

onus

pålaga, skatt, börda,besvär

oomkullrunkelig

obestridbar, kan inte motbevisas

oomkullrunklig

omöjlig att stöta omkull, som står säkert

open

hagalen

opplega

frost/snö på trädgrenar (Ångermanland)

opulent

överflödande

oration

(fest)tal

orera

tala vitt och brett; hålla tal

orkestrera

instrumentera, arrangera

orlov

ansökt ledighet från tjänst (jfr. "Urlaub", Ty)

orne

galt - grisman alltså

orunkelig

orubblig

os

åmynning

oäven

i uttrycket "inte oäven": inte så dålig, rätt bra


panegyrisk

överdrivet lovprisande

parafera

underteckna (internationellt) avtal icke-bindande

parant

påfallande stilig och elegant , om kvinnor

parat

beredd, redo, färdig

passé

föråldrad, förlegad

pastill

tablett

patrask

nedvärderande ord om människa, slödder

paulun

himmelssäng, säng

pedel

vaktmästare

pekoral

löjlig och dum men allvarligt menad (skrift)

penibel

pinsam, patetisk

penis

snopp

Pent

Bra, coolt

perfid

lömsk, svekfull

periferi

omkrets, utkant

peripeti

höjdpunkt, vändpunkt

Perplex

Förbluffad, handfallen, förvånad,häpen

petimäter

struntviktig, överdrivet pedantisk person. tjafspelle

pilleknarkare

sup

pillemarisk

Småklurig, klurig. ex: "Pillemariskt leende"

pimpinett

kokett

pjäs

praktfullt föremål

pli

disciplin ex. "Hon har pli på sina elever"

plägar

brukar, ha för vana

pokulera

supa, rumla

ponera

anta, tänka sig

post festum

efteråt, i efterhand (finns med i SAOL)

Postulera

hävda

potent

kraftfull

pottebläck

Legering av mindre fina, oädla metaller som används framför allt i billiga smycken.

pragmatisk

inriktad på praktisk nytta

preciös

tillgjord, förkonstlad

prefix

förstavelse

pregnant

innehållsrik, uttrycksfull

prekär

mycket bekymmersam (ex situation)

presshäst

symaskin


proklamera

tillkännage högtidligt

proselyt

person som övergått till religion, politisk uppfattning etc

provokativ

utmanande, provocerande

prudentlig

nätt, ordentlig

pueril

barnslig

pugilist

boxare, slagskämpe

pultron

feg stackare

pur

ren

Putslustig

Spjuveraktigt skojfrisk, skämtsam, rolig, smålustig.

pyrde

glöde

pyrde

gamalt ord från 1968

pådyvla

påbörda; pracka på

pålaga

äldre

pö om pö

efterhand

Pöbel

Föraktade personer ur de lägsta samhällsklasserna

rabiat

ursinnig, fanatisk

rabulist

politisk bråkmakare

rackare

bödelns hantlangare

raljera

skämta

ratificera

godkänna, bekräfta, göra giltig

rav

bärnsten

recipiera

ta inträde

reciprok

ömsesidig

recitera

läsa högt tex dikter

redundant

överflödig

refektorium

matsal

rekorderlig

utomordentlig

relation

även förhållande, förbindelse

relevant

viktigt i sammanhanget

remedier

botemedel, hjälpmedel

remidjer

verktyg eller matbestick

reminiscens

erinring, svagt minne av

renegat

trosförnekare

renommé

Anseende, rykte

Renässansmänniska

en person vars kunskapsförråd eller expertis sträcker sig över flera vida ämnesområden

reol

bokhylla


Reportage

skrivande ordet

rese

jätte (stor mytisk kreatur)

revansera

stöka, böka (kroppsligen)

revereorera

lova

reversibel

omvändbar

ria

torkhus

rigid

Stel, osmidig

rigorös

extremt sträng el. noggrann

ringa

liten

rissa

klänga, klättra (Bohuslän)

rockne

Fossil flygsandsdyn på mosse

rotvälska

oberipligt språk

rubank

stor (lång) trä-hyvel

rubricera

sätta rubrik

rudimentär

tillbakabildad, outvecklad

rygga

backa

rådrum

anstånd, uppskov, frist, respit, andrum, betänketid

råkelse

inte med mening, man råkar göra något.

rämna

spricka

röpa

lång, mager kvinna

Rövkrok

En folklek (bryta arm, men med benen)

sakral

kyrklig, religiös

sakralt

högtidligt

salvelsefull

överdrivet känslosam, gudsnådlig

salvera

rädda

samfälld

enig, gemensam

Sammalunda

På samma sätt, jmfr med annorlunda

sannerligen

förvisso

sannskyldig

verklig, sann, riktig

schajas

oduglig skojare

sedativ

lugnande, rogivande

sedesam

foglig, lydig

sel

lugnvatten

serendipitet

förmågan att kunna göra trevliga upptäckter av ren slump

servil

krypande, lismande

shantaglider/gentaglider inneskor - av rymlig(gentil) art, som hasas(glider) pga. sinrymlighet sillstrypare

fotbollsjarg:göteborgare; specerihandlare


sina

så småningom upphöra att ge mjölk (t ex kor ~r)

sinkadus

tur, flax

sinom

i sinom tid = när den tiden kommer

sipp

pryd

sissare

sax

sjas

(interjektion) iväg! bort! försvinn!

sjasa

~ iväg, ~ bort = jaga iväg, skrämma bort

sjaskig

sliten, smustig (t ex han ser sjaskig ut)

sjavig

hafsig, sjaskig

sjåpig

löjlig, pryd, tillgjort blyg

själas

dö, ligga för döden

skabrös

oanständig

skalkeskjul

förevändning

skall

ska

skalt

T ex “Det var ju skalt!” = Det var ett konstigt sammanträffande! (skånska)

skickelsediger

ödesdiger, ödesmättad, händelserik, olycksbådande

skola

ska

skolas

läxas upp

Skottspole

En trådrulle på vävstol

skrinlägga

bordlägga

skrodera

skryta

skrupelfri

utan samvetsbetänkelser

skrupulös

noggrann

skrymta

hyckla

skräling

utlänning/främling

skurril

grovt gycklande, plump, vulgär

skymf

kränkning, förolämpning

skymfa

kränka, förolämpa

skymla

synas otydligt el. dimmigt; flimra

skymlig

person ser el. ses otydligt el. dimmigt

skäkta

lus

skäkta

vägglus (ej att förblanda med ex huvudlus)

Skälmaktig

Om person; Opålitlig, slyngelaktig, att bete sig som en skojare, rackare eller spjuver.

Skärmytsling

Mindre sammandrabbning, strid.

Sköka

hora eller prostituerad

skönja

se, urskilja


slentrian

gammal ingrodd vana

slik

sådan

slog

liten äng

smäda

skymf

snarstucken

lättirriterad

snuskhummer

oanständig person (vanl.man)

snöglopp

blöt snö

snöpa

kastrera

Softligare

lat

somligstädes

ibland

sovel

kött, pålägg

spankulera

promenera

spatiös

rymlig

spatsera

Gå lugnt (utan mål)

spetig

tunn, mager

spinnsida

kvinnliga delen av en släkt

Spleen

Otroligt dyster, 'grå'

sporrsträck

hög hastighet på häst

spottstyver

billig, för en billig peng

sprakfåle

1) (numera i sht i vitter stil) yster (o. bångstyrig) l. eldig l. livlig häst. 2) bildl.: yster l. ostyrig l. otyglad (ung) man l. pojke; vildhjärna; vildbasa re; Från Svenska Akademiens ordbok

späka

kuva begär

stackig

kort (ej tillräckligt lång)

Stadda

adj. vara på resa, vara under utveckling

stadfästa

permanenta, göra beständig

stenpassion

troligen njur- och/eller gallsten (finns i en bok om Nils Rosén von Rosenstein)

sterbhus

(eller stärbhus) numera oftast dödsbo

stingslig

retlig

stinn

full, svulstig, tjock.

Storhop

Majoritet

strak

stel, rak, stram t ex i "strakbent" men även utv bet ex "straka militärer"

Strumpbett

Märket man får på benet om strumpan är för tajt

stundom

ibland

stursk

uppstudsig, obstinat

styggelse

något hemskt


stå för fiolerna

betala

stäcka

hindra

städse

alltid, ständigt

sublim

upphöjande, skön

sumprunkare

yrkesbeteckning för de som syresatte fisksumpar - nu används det i nedsättande betydelse.

svulsjuka

sjukdom

svärdsidan

manliga delen av en släkt

sybarit

vällusting

sylfid

Späd och graciös

syn

förstavelse i tid

synergistisk

samverkande

synnerligen

adv. särskilt; ytterst

Syssla

Arbeta

sytligt

Mycket äckligt, motbjudande

såframt

Om, ifall

sålunda

på så sätt

Såsa

Tar det lungt, softar

säljarverk

ur

sällsynt

man hittar inte lätt

särart

egenart individualitet

särla

sent (på dagen)

sören

fan också

söver

bedöva

ta dän

ta bort

tacknämlig

önskvärd

tallriksnuggare

snyltgäst

tankero

tid att reflektera

tarva

behöva

taska

ficka

Teg

En liten bit åker.

teknokrat

tekniskt lagd mänska

tertial

tredjedels år

tidsutdräkt

tidsåtgång

till yttermera visso

dessutom, därutöver

Tillfyllest

Tillräckligt, gott nog, mycket nog

tillgift

förlåtelse


tillika

dessutom

tillkortakommande

otillräcklig

tillskansa

att överta

tillstädes

tillgänglig

timid

blyg

tirad

avslutande (lång) harang

tjänlig

lämplig, passande

tomme

köra tomme = köra utan lass

torde

bör sannolikt

trakterad

belåten, förtjust

trankil

lugnt

transumt

kopia

treggehanda

tre slags, av tre slag

tribut

avgift, tull

Trind

Rund som ett klot, fyllig, fet

trivial

allmän

trivialt

något som saknar betydelse (ej helt säker)

tun

gårdsplan

Tungel

Måne, kan även åsyfta annan himlakropp

tvedräkt

osämja, split

tveggehanda

av två slag

Tvehågsen

Obeslutsam, osäker på vilket av två alternativ man ska välja

tvesovla

man tar två pålägg på smörgåsen, tve=två sovla av sovel=kött, pålägg

tvivelsutan

utan tvivel

ty

för

tya

orka

täck

vacker

tämligen

ganska

töken

sådan

tölp

person som inte kan uppföra sig

tör

kommer troligen, torde (anlogt bör, borde)

töre

kådrik ved

Törhända

Kanske, möjligen

töva

dröja

uer

kungsfisk

understundom

ibland

undfallande

medgörlig, foglig


undfå

emottaga, få

undfägna

bjuda på mat och dryck

undfägnad

maträtt

undvara

vara utan

ungersven

manlig oskuld

Uppdra

Ge någon i uppdrag, "Översten <i>uppdrog</i> åt menige Svensson att hämta posten"

uraktlåta

att försumma fullgöra en skyldighet

urbanisera

göra stadslik

Utomsocknes

NÅGOT SOM INTE HÖR

utrera

överdriva, driva till sin spets

vacklande

instabil

Vafalls

Vad säger du! (överraskad)

vanpackat

krångligt, besvärligt

vanskligt

svårt

var så artig

var så artig

var så artig

var så god

vederbörande

som det här är fråga om

vederbörlig

som uppfyller rimliga krav

vederfaras

bli utsatt för, komma till del

vedergälla

hämnas

vederhäftig

tillförlitlig, säker

vederkvicka

ge nya krafter åt

vederlike

jämlike

vederlägga

motbevisa

vederlägga

gendriva, motbevisa, bevisa felaktigheten hos, avfärda, kullkasta, dementera, tillbakavisa, bestrida

vedermäle

påtagligt bevis

Vederstyggelse

Något som är vederstyggligt

Vederstygglig

Förfärlig, fasansfull

vedervilja

avsky

vedervärdig

motbjudande, avskyvärd, förfärlig

vegetera

leva ett overksamt liv

velociped

cykel

vemjelig

äcklig

vepa

sängtäcke el. väggbonad av ylle

versatil

mångsidig

vida

långt (t ex det är ~ bekant = det är känt långt bort i omnejden)


vidgå

erkänna

vidhålla

stå fast vid

vidlåda

vara behäftad med, sitta fast vid

vigör

hälsa (t ex vara vid god ~ = må bra)

viktoria

seger, triumf

villfarelse

illusion

visavi

eg. mittemot men oftast använt som engelskans versus

vitterhet

skönlitteratur

vore

konjunktiv (numera används oftast 'skulle vara' istället.

vurma för

tycka om,vara svag för,gilla

vy

översikt

vålveta

ta hand om

vånda

plåga, ångest

vånna

önska

vällustig

njutningsfull, sinnlig

Vännedrag

när kroken hakar fast i linan (fiske)

xantippa

grälsjuk kvinna

ypperlig

bra

yppig

fyllig, frodig (i positiv bemärkelse)

yvas

vara stolt

yverboren

överdrivet nationalistisk

zeugmatisk

konstruktion

åberopa

anföra som stöd, ~ till = hänvisa till

åbiter

på väg

åbäka

~ sig = att vara stor och klumpig

åbäke

en stor och klumig varelse

ådra

äv. ådraga. dra på sig någonting. (t ex ~ sig en sjukdom)

åga

oro, ångest. "Ligga på åga" = vara orolig för att inte vakna på rätt tid. Även "aga", "auga"

åga

oro, ångest. "Ligga på åga" = vara orolig för att inte vakna på rätt tid. Även "aga", "auga"

ågren

ångest

åkomma

lindrig sjukdom

Ålderstigen

Gammal, åldrad

åligga

t ex det åligger honom att... = det är hans uppgift att...

ånyo

på nytt

åsamka

vålla

åstunda

önska, längta efter


åtra

t ex ~ sig = ändra sig

åtra

ångra

åtvarna

t ex ~ ngn = varna, varsko ngn

åvila

betalas ut

åvägabringa

åstadkomma

älskvärd

vet inte kan ni

ämbar

Hink , spann.

änskönt

även om

ärna

ämna

äska

ett slags skrin

äska 2

begära (t ex anhålla om anslag)

ök

drag-/lastdjur

ömsesidigt

två personer är ömsesidigt

ömsom

växelvis. (t ex ömsom är det varmt och ömsom kallt)

ör

grovt grus; grusbank, revel, holme m.m.

örla

vimla, ~ omkring = vimsa omkring

örlig

krig

örlog

[ö´rlåg] sjökrig

össla

ödsla, ölägga

össla

ödsla, ölägga

över hövan

äv. överhövan. alltför mycket

över sig given

äv. översiggiven. förtvivlad

överantvarda

överlämna

överdängare

skicklig person

övermaga

omyndig, minderårig. alternativt övermodigt självsäker.

överordnat

normsystemet måste vara överordnat

övlig

sedvanlig

erwrewr  

werwer skksrkrlska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you