Page 1

NPC ExpertCenter Katreinetoren Stationshal 17 Postbus 2202 NL 3500 GE Utrecht

Milieujaarverslag 2010 Eco – nomisch ondernemen


2/13

Milieujaarverslag 2010

Inhoudsopgave 1 2

3

4

5

6

Inleiding Milieubeleid 2.1. Milieubeleidsplan 2.2. Intern milieubeleid 2.3. ISO 14001 certificaat 2.4. CO2 Prestatieladder ProRail 2.5. CO2 reductie binnen NPC Organisatie 3.1. Het AVM-platform 3.2. Het M&D team Projecten 4.1. Begeleiden verschillende bedrijven behalen CO2 Prestatieladder ProRail 4.2. Duurzame gunning- en selecticriteria aanbesteding AMC 4.3. Business Cases aanleg en exploitatie WKO voor Stationslocaties Breda, Rotterdam en Utrecht 4.4. Visie op de dienstregeling 2013-2018 4.5. Conservering van overweginstallaties en seinwezen-objecten 4.6. NPC onderzoekt haalbaarheid Transfer City Wat kan het M&D team voor u betekenen 5.1. Duurzaam aanbesteden 5.2. NPC Milieu Check 5.3. NPC Duurzaamheidscan 5.4. CO2 footprint en CO2 Prestatieladder Slotwoord

3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 13


3/13

Milieujaarverslag 2010

1 Inleiding De wereld is in beweging. Dit is te zien in het veranderende klimaat, maar ook in de visie van de samenleving over hoe we horen te leven. Onze samenleving vindt het steeds gewoner worden om in het dagelijkse leven rekening te houden met het milieu. NPC vindt het als professioneel advies- en projectmanagementbureau niet meer dan vanzelfsprekend om hier een voortrekkersrol in te spelen. Dat NPC actief met deze ambitie bezig is, valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie. Intern benut NPC maximaal de mogelijkheden om het negatieve effect op het milieu te beperken door het voeren van een actief milieubeleid. Extern besteedt NPC proactief aandacht aan milieu en duurzaamheid in projecten, met als doel zowel winsten voor de opdrachtgever als voor het milieu te behalen. Dit alles wordt geborgd in het milieuzorgsysteem van NPC, waarmee op 3 december 2009 het ISO14001 certificaat is behaald.

Dit jaarverslag kent de driedeling beleid, organisatie en operatie. In hoofdstuk 2 leest u over het milieubeleid van NPC. In hoofdstuk 3 leest u hoe dit beleid, binnen de organisatie, wordt toegepast. NPC voert elk jaar verscheidene projecten uit met het thema duurzaamheid, over deze projecten leest u in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 leest u over het Milieu & Duurzaamheid team en wat zij voor u kunnen betekenen.

Beleid Organisatie Operatie

In dit ja arverslag komt u een aantal keer dit logo tegen. Met dit logo wordt aangegeven dat dit product of productonderdeel door NPC is ontwikkeld.


4/13

Milieujaarverslag 2010

2 Milieubeleid NPC vindt het belangrijk om zowel in projectwerk voor opdrachtgevers als binnen de eigen organisatie bij te dragen aan goede milieuzorg. In de projectwerkzaamheden probeert NPC de synergie te vinden tussen economische en ecologische belangen. In de kantooromgeving beperkt NPC de negatieve impact op het milieu zo veel mogelijk door bij alle dagelijkse handelingen op zoek te gaan naar manieren die het milieu minder belasten. Al deze intenties en doelstellingen zijn vastgelegd in het milieubeleidsplan van NPC.

2.1.

Milieubeleidsplan

“Als professionals dienen we in ons handelen bewust te zijn van de mogelijkheden om op verantwoorde wijze met het milieu om te gaan en onze opdrachtgevers op eenzelfde wijze hierover te adviseren.” Dit typeert de cultuur binnen de organisatie en dat is te zien in de praktijk. Zo voert NPC intern een actief milieubeleid (zie paragraaf 2.2) en voert NPC op elk groot project de NPC Milieu Check uit. Dit is een tool om de milieuaspecten van projecten te inventariseren. De NPC Milieu Check richt zich op de volgende thema’s: • Afval • Water • Grond / bodem • Energie • Materiaalgebruik Over de inhoud van de Milieu Check is meer te lezen in paragraaf 5.2. Hoe NPC invulling geeft aan de Mileu Check is vastgelegd in een procedure die onderdeel is van het ISO9001 en ISO14001 gecertificeerde kwaliteitssysteem van NPC. Dit houdt het volgende in: • In elke offerte van boven de €50.000 biedt NPC vrijblijvend de NPC Milieu Check aan. • Wanneer NPC een getekende offerte retour ontvangt, schakelt de opdrachtleider van NPC het team Milieu & Duurzaamheid in. • De Milieu Check wordt door deze experts uitgevoerd. Hieruit vloeit een overzicht van alle projectrelevante milieuaspecten voort, met bijbehorende milieuwet- en regelgeving en een compleet overzicht met maatregelen om de negatieve impact op het milieu te beperken. • De Milieu Check wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever. In sommige gevallen is het gewenst om samen met de opdrachtgever het ambitieniveau te bepalen. De ervaren adviseurs van NPC weten hoe met zo min mogelijk inspanningen zo veel mogelijk resultaat kan worden behaald. Efficiency en effectifiteit staan altijd voorop in onze milieurapportages. Want wat velen mensen weten, maar niet iedereen kan toepassen, is dat dit in elk project mogelijk is. Dat maken we tot nu toe altijd waar.


5/13

Milieujaarverslag 2010

2.2.

Intern milieubeleid

Het milieubeleidsplan beschrijft ook hoe NPC intern actief aandacht besteedt aan het milieu. Het interne beleid heeft als doel om de negatieve impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Hierbij focust NPC zich op water, afval, energie en materiaal. Om op deze gebieden besparingen te realiseren is het nodig om het bewustzijn van de medewerkers te vergroten. Door regelmatig activiteiten te organiseren creëert NPC dit bewustzijn. Ludieke acties zorgen er voor dat de medewerkers actief betrokken zijn en blijven bij het onderwerp milieu. De facilitaire omgeving van NPC is ingericht volgens DHV standaarden. Dit zorgt op een aantal gebieden voor een positief effect ten aanzien van het milieu. Voorbeelden hiervan zijn: • Gescheiden inzamelen van afval; • Gebruik van energiezuinige computers / laptops; • Gebruik van lichtsensoren; • Waterbesparingknop op het toilet; • Aanwezige videoconference modules op elke vestiging; • Standaard dubbelzijdig en in zwart/wit printen. NPC doet naast het DHV beleid een aantal extra dingen. Zo staat er in de digitale handtekening van elke medewerker een milieuvriendelijke noot. Onderaan het e-mail bericht verschijnt de tekst: “Save a tree.. please don’t print this e-mail unless you really need to”. NPC hoopt hiermee het milieubewustzijn van eigen organisatie en relaties te vergroten. Het nieuwe hoofdkantoor dat in het voorjaar van 2011 geopend zal worden is een zeer energie-efficiënt gebouw. Dit gebouw is gewaardeerd met het A-label. Om nog meer winsten voor het milieu te behalen zal dit gehele kantoorpand worden ingericht volgens “Het Nieuwe Werken”-principe.

2.3.

ISO 14001 certificaat

ISO 14001 is een Europees gehanteerde norm voor milieumanagementsystemen. Voldoen aan deze norm toont aan dat een organisatie actief met de (nadelige) effecten op het milieu bezig is, op een consistente wijze hiermee om gaat en deze vastlegt, de juiste kennis in huis heeft en streeft naar continue verbetering. NPC heeft op 3 december 2009 het ISO 14001 certificaat behaald. In de praktijk houdt dit onder andere in dat NPC actief milieumanagement voert. Dit wordt gemanged door de interne milieuorganistie. Vijf NPC’ers zijn opgeleid tot Regionaal Adviseur Milieu. Ieder vertegenwoordigt één vestiging. Rol van deze RAM’ers is het benoemen en bijhouden van interne milieuaspecten in hun eigen vestiging, assisteren bij de invulling van milieu in projecten en het onderwerp milieu regelmatig onder de aandacht brengen. Tevens rapporteren ze aan de Landelijk Adviseur Milieu, die het milieuzorgsysteem constant up-to-date houdt. Met deze milieuorganisatie pakt NPC op een integrale en consistente wijze de milieuaspecten binnen het bedrijf aan.


6/13

Milieujaarverslag 2010

2.4.

CO2 Prestatieladder ProRail

NPC weet welke initiatieven er spelen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Zo introduceerde ProRail op 1 december 2009 de CO2 Prestatieladder. Met deze 'ladder' beloont ProRail leveranciers die zich inzetten om hun eigen CO2-uitstoot te beperken. Afhankelijk van de inspanningen op dit gebied kan een gunningsvoordeel behaald worden van maximaal 10% (niveau 5) op aanbestedingen van ProRail.

179 ton 38%

CO2 footprint NPC Zie nderstaand de CO2 footprint van NPC over het jaar 2010:Afbeelding: De emissie inventaris van NPC opgesplitst naar scope 1, 2 en 3. Scope 1: directe CO2 footprint 2010 NPC Scope 1 emissies 57 ton Scope 2 (gasverbruik, 12% Scope 3 leaseauto’s) Scope 2: indirecte emissies (elektriciteit, vliegreizen) Scope 3: alle overige emissies zoals afval, 233 ton papier, water en 50% gebruik openbaar vervoer.

2.5.

CO2 reductie binnen NPC

Dankzij dit initiatief van ProRail heeft het jaar 2010 bij NPC in het teken gestaan van CO2 reductie. In februari behaalde NPC niveau 2 op de CO2-Prestatieladder. Door steeds intensievere inspanningen en ambitieuzere doelstellingen is NPC in dit zelfde jaar omhoog geklommen naar niveau 3, 4 en sinds 21 oktober 2010 beschikken we over het CO2 berustcertificaat niveau 5. Van de maatregelen die zijn getroffen wordt onderstaand een korte samenvatting gegeven: -

Bedrijfsauto’s rijden 20% zuiniger NPC wil in 2010 op minimaal 2 vestigingen 100% groene stroom afnemen NPC wil de CO2-footprint in 2010 met 10% reduceren CO2 uitstoot woon-werk verkeer met 2% terugdringen CO2 uitstoot zakelijk verkeer met 5% terugdringen

Sommige van deze doelstellingen zijn in het jaar 2010 al behaald! Zo is de CO2 uitstoot van het woon-werk verkeer met 6% gedaald. Dit is te danken aan het feit dat meer medewerkers met de trein reizen. De voortgang van de doelstellingen wordt gemeten aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s worden per vestiging bijgehouden door de Regionaal Adviseurs Milieu van NPC. Voor een overzicht van de KPI’s en de voortgang van deze doelstellingen verwijzen we naar de rapportage op de website van NPC.


7/13

Milieujaarverslag 2010

3 Organisatie Om het milieubeleid van NPC zo doeltreffend mogelijk in de praktijk uit te rollen staat NPC voor een middenweg tussen bottom-up en top-down implementatie. Er is geen aparte milieuafdeling, maar er zijn wel meerdere teams samengesteld die zich actief met dit onderwerp bezig houden. Zo is er het AVM-platform dat zich richt zich op interne milieuzaken en zorgt voor uniformiteit in de aanpak van milieuzaken binnen de verschillende vestigingen van NPC. En het M&D team richt zich op het ontwikkelen van duurzame producten.

3.1.

Het AVM-platform

In het AVM-platform zijn de onderwerpen Arbo, Veiligheid & Milieu ondergebracht. Elke vestiging van NPC kent een Veiligheid- en Gezondheidcoördinator en een Regionaal Adviseur Milieu. Deze medewerkers zijn aangesloten bij het AVM-platform. Op deze manier wordt kennis gedeeld en worden de onderwerpen arbo, veiligheid en milieu op een uniforme wijze aangepakt binnen de organisatie. Een aantal concrete activiteiten van het platform zijn: • Actualisatie milieubeleid • Rapporteren voortgang in milieujaarverslag • Regie bij operationaliseren milieubeleid • Coördinatie en samenwerking bij AVM zaken • ISO14001 milieumanagementsysteem

3.2.

Het M&D team

Milieu & Duurzaamheid zijn thema’s die steeds vaker voorkomen binnen projecten. NPC vindt het belangrijk verantwoordelijkheid te nemen voor de economische, ecologische en sociale consequenties van de beslissingen en werkzaamheden van de organisatie. Binnen de organisatie is veel specialistische kennis aanwezig op het gebied van Milieu & Duurzaamheid. Al deze kennis is gebundeld in het M&D team. Binnen dit team worden duurzame producten ontwikkeld. Vanuit het M&D team wordt tevens kennis verspreid binnen de organisatie. Zo biedt het M&D team alle projecten en afdelingen binnen de organisatie draagvlak om M&D thema’s aan te pakken. De expertise wordt verspreid door het opzetten van een website op het intranet van NPC en het organiseren van workshops en presentaties.


8/13

Milieujaarverslag 2010

4 Projecten Om de wereld een stukje beter te maken komen er steeds meer initiatieven die de duurzaamheid van de aarde bevorderen. Banken bieden groene hypotheken aan, elektronicazaken plaatsen energielabels op hun producten, auto’s worden steeds zuiniger en ga zo maar door. Kortom, elke branche kent zijn eigen ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu. In de advies- en projectmanagementbranche heeft NPC de ambitie zich in de voorhoede te bevinden. NPC adviseert opdrachtgevers actief over de milieuaspecten van hun project(en). Het streven hierbij is om van milieu een positieve businesscase te maken. Dat wil zeggen dat NPC een advies uitbrengt over hoe het project groener kan tegen dezelfde kosten. Door specifieke milieuaspecten binnen het project te benoemen kan een opdrachtgever een serieuze afweging maken welke milieumaatregelen getroffen dienen te worden. Als deze maatregelen geen negatieve effecten hebben op het kostenplaatje is de afweging vaak snel gemaakt. Dit is waar NPC voor pleit: een positieve eco - nomische balans binnen de projecten. Gelijke kosten, met meer winsten ten aanzien van het milieu. Kortom: Eco - nomisch ondernemen. In dit hoofdstuk vindt u een aantal projecten die NPC in 2010 heeft uitgevoerd en waarmee concrete winsten ten aanzien van het milieu behaald zijn.

4.1.

Begeleiden verschillende bedrijven behalen CO2 Prestatieladder ProRail

NPC heeft diverse bedrijven begeleid bij het behalen van een positie op de CO2 prestatieladder. Op deze manier heeft NPC deze bedrijven in staat gesteld om hun concurrentiepositie te versterken. NPC voert alle werkzaamheden uit om het gewenste niveau te behalen, heeft contact met de certificerende instantie en zorgt ervoor dat de bedrijven uiteindelijk daadwerkelijk gecertificeerd worden. Inmiddels heeft NPC een handboek ontwikkeld wat zich al meerdere malen bewezen heeft. Door te werken met dit handboek is het mogelijk om zeer snel te schakelen en efficiënt te werk te gaan. Zo heeft NPC bijvoorbeeld één van haar klanten binnen vier weken van niveau 0 naar niveau 3 op de CO2 prestatieladder geholpen! Lees hierover meer in paragraaf 5.4.

4.2.

Duurzame gunning- en selecticriteria aanbesteding AMC

NPC heeft een aanbesteding van 16 operatiekamers voor het AMC in Amsterdam begeleid. Onderdeel van deze aanbestedingsbegeleiding is het opstellen van de gunning- en selectiecriteria. Als aanvulling op het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid wat het AMC zelf voert, heeft NPC aan de gunning- en selectiecriteria duurzame aspecten toegevoegd. Deze criteria zijn opgenomen in de aanbesteding met als resultaat dat de partij die opdracht gegund kreeg en aandacht heeft besteed aan de duurzaamheid van het project.


9/13

Milieujaarverslag 2010

4.3. Business Cases aanleg en exploitatie WKO voor Stationslocaties Breda, Rotterdam en Utrecht Voor deze drie NS Sleutelprojecten lag een ontwerp en een kostenraming voor een WKO infrastructuur klaar. Het gaat om het leveren van warmte en koude aan het gemengde vastgoedprogramma op de stationslocaties van Breda, Rotterdam en Utrecht. Totaal gaat het hier om een ruimte van meer dan 175.000 m2 bruto vloeroppervlak. Met als uitgangspunt dat de gebruikers “Niet Meer Dan Anders” mogen betalen is gezocht naar een complete en haalbare business case. DHV Investment Services en NPC Consultancy hebben hiervoor de kostenraming aangevuld tot een compleet overzicht in de tijd van alle kosten en opbrengsten. Verkend is hoe de financiële markt aankijkt tegen het deelnemen aan dit initiatief en welke condities zij in dat geval stellen. Ook is een organisatievorm opgezet die recht doet aan de positie die partijen in dit gebied hebben.

4.4.

Visie op de dienstregeling 2013-2018

In dit project maakt NPC samen met een team van NS de visie op de structuur voor de dienstregeling voor de periode 2013-2018. Veel van de elementen waaruit een dienstregeling is opgebouwd (bijvoorbeeld frequentie, rijsnelheid, aantal reizigers per trein, benodigd materieel) zijn van invloed op de hoeveelheid CO2 die NS produceert. Doelstelling is dat we een dienstregeling ontwerpen die bijdraagt aan een reductie van CO2 van 20% per reizigerskilometer in de periode 2008-2020. Waar we in deze fase voor hebben gezorgd, is dat CO2 reductie een element is waarop de dienstregeling getoetst wordt. En er is een minimum gesteld, waarmee we ervoor zorgen dat elk van de verschillende varianten op de dienstregeling 2013-2018 de reductie van 20% CO2 per reizigerskilometer kan realiseren.

4.5.

Conservering van overweginstallaties en seinwezen-objecten

NPC heeft een aantal conserveringsprojecten (overweginstallaties, seinwezen-objecten) uitgevoerd. Hierbij is gestuurd op het toepassen van de nieuwe richtlijn. In de nieuwe richtlijn zijn aanvullende eisen opgenomen m.b.t. het terugdringen van de uitstoot van vluchtige organische stoffen en verlenging van de onderhoudstermijn van conserveringswerken.

4.6.

NPC onderzoekt haalbaarheid Transfer City

De Nederlandse overheid wil meer reizigers stimuleren om te kiezen voor het openbaar vervoer. Daarom nodigde de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid, Agentschap.NL, geïnteresseerden uit om nieuwe ideeën aan te dragen die het gebruik van het de trein kunnen bevorderen. NPC ontwikkelde drie concepten waarvan Agentschap.NL het concept Transfer City nomineerde voor verdere uitwerking en dit beloonde met een studiebudget voor verdere onderbouwing. Elke reiziger die per fiets, scooter of auto bij een station arriveert om een trein te halen wordt geconfronteerd met dezelfde vraag: waar laat ik zo snel mijn vervoermiddel? Zij verkeren in onzekerheid over het tijdsverloop van hun reis, vooral vanaf het moment dat ze de stationsomgeving hebben bereikt. CityTransfer neemt die onvoorspelbaarheid weg.


10/13

Milieujaarverslag 2010

5 Wat kan het M&D team voor u betekenen NPC heeft alle expertise op het gebied van milieu en duurzaamheid gemobiliseerd en ondergebracht in het M&D team. In dit hoofdstuk leest u wat dit team voor u kan betekenen.

5.1.

Duurzaam aanbesteden

Duurzaam bouwen begint met duurzaam aanbesteden. Wanneer duurzaamheidsaspecten niet in het contract zijn opgenomen, is de kans op een duurzaam succes klein. Afhankelijk van de vraag of het mogelijk is om de aanbestedingsprocedure te kiezen, zijn er in de aanbestedingsprocedure twee stappen te onderscheiden waarin duurzaamheid een belangrijke rol kan spelen: de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase kunnen eisen worden gesteld aan de aanbieders, en in de gunningsfase aan de aanbieding. Al voor de aanbestedingsprocedure is het tijdens de consultatiefase mogelijk te onderzoeken hoe het mogelijk is om het meest innovatief en duurzaam in te kopen. In samenwerking met het aanbestedingsbureau kan NPC duurzaamheid op verschillende manieren in een aanbestedingsprocedure terug laten komen.

5.2.

NPC Milieu Check

NPC heeft een eigen tool ontwikkeld: de NPC Milieu Check. Die voeren wij standaard uit op grote projecten (> â‚Ź 50.000) die wij begeleiden. Met deze check koppelt NPC de milieuaspecten van het project aan milieuwet- en regelgeving en stelt een overzicht op van de relevante duurzame maatregelen. Deze maatregelen zijn er op gericht om de negatieve milieuimpact van het project te verminderen. NPC verbindt elke maatregel aan investeringskosten, terugverdientijden en besparingen. De opdrachtgever kan daardoor een overwogen keuze maken welke duurzame maatregelen hij wel en niet toe wil passen.


11/13

Milieujaarverslag 2010

5.3.

NPC Duurzaamheidscan

De bekende splitsing die bij MVO wordt gemaakt is die tussen People, Planet & Profit. Veel van deze aspecten komen kijken bij de bouw en exploitatie van een gebouw. Dit betreft bijvoorbeeld een substantieel deel van de Nederlandse CO2 uitstoot. Dit betekent ook dat hier grote winsten te behalen zijn. Onder deze filosofie heeft het M&D team een Duurzaamheidsscan ontwikkeld. Hierin wordt van de ontwerpfase tot de exploitatiefase en de sloop naar een gebouw gekeken. Kortom de gehele levenscyclus van een gebouw wordt op alle aspecten van M&D getoetst. Uit de scan van NPC komt een score die aantoont hoe het gebouw scoort op het gebied van milieu en duurzaamheid. Wat echter nog veel interessanter voor de opdrachtgever is, is dat NPC een advies opstelt hoe deze score verbeterd kan worden. De score en het advies worden onderverdeeld in vier indexen. Elke index wordt weergegeven in het bekende energielabel van de Nederlandse overheid. Dit maakt het voor iedereen herkenbaar om te zien wat de milieuscore van een gebouw is. Onderstaand vindt u een beschrijving van de verschillende indexen. Milieu-index: De milieu-index geeft de prestatie van een gebouw weer op basis van duurzaamheidaspecten. Het softwareprogramma Greencalc+ wordt hiervoor gebruikt. Deze software wordt landelijk toegepast om gebouwen te vergelijken op milieukwaliteit. Energie-index: De energie-index geeft de energetische kwaliteit van het gebouw met de bijbehorende installaties weer. De energie-index is gelijk aan de index die de regering hanteert bij het bepalen van een energielabel van huizen en gebouwen. Flexibiliteitindex: Hoe flexibeler een gebouw, hoe duurzamer. Een gebouw wordt namelijk zelden gedurende zijn levensduur voor dezelfde functie geëxploiteerd. Toch wordt flexibiliteit zelden meegenomen in onderzoeken naar de duurzaamheid van een gebouw. NPC heeft de flexibiliteitindex ontwikkeld om de flexibiliteit van een gebouw te toetsen en deze te integreren in de NPC Duurzaamheidscan. Gebruikersindex: De gebruikersindex is een uniek onderdeel binnen de NPC Duurzaamheidscan. De filosofie die erachter zit is dat gebruikers een belangrijke invloed hebben op de MVO prestatie van een gebouw. NPC voert een uitgebreid onderzoek uit onder de (toekomstige) gebruikers van een gebouw en test hun bewustzijn en betrokkenheid bij het milieu. Het management wordt hier ook in meegenomen omdat zij een belangrijke invloed hebben op de welwillendheid van medewerkers om rekening te houden met het milieu. Een eerste pilot van de NPC Duurzaamheidscan heeft NPC in de zomer van 2008 uitgevoerd voor een treinsimulatorencentrum dat in Amersfoort wordt gebouwd. De onderstaande afbeelding geeft de uitkomst van deze scan weer. In één oogopslag kunt u zien hoe het gebouw op de verschillende indexen scoort. Uiteraard levert NPC er een rapport bij met (technische) berekeningen en onderbouwingen. In dit rapport is tevens in detail te vinden welke punten goed en minder goed scoren. Zo weet een opdrachtgever precies aan welke knoppen hij moet draaien om de prestatie van zijn gebouw te verbeteren.


12/13

Milieujaarverslag 2010

5.4.

CO2 footprint en CO2 Prestatieladder

Ter onderbouwing van effectief klimaatbeleid is een goed inzicht in en monitoring van uw CO2 footprint belangrijk. Dit geldt voor de omvang van de “afdruk” maar ook van de bijdragen van de verschillende sectoren. Dit geeft handvatten voor effectief beleid. NPC kan in samenwerking met DHV de CO2 footprint van bedrijven maar ook van provincies of gemeenten berekenen. Wij maken bij het opstellen van uw CO2 footprint maximaal gebruik van specifiek lokale informatie over het (duurzame) energiegebruik. Deze informatie kan komen uit uw eigen organisatie, via de netbeheerders van energie of via gegevens van de vergunningverleners (provincie of gemeente). Voor die sectoren waar deze gegevens niet beschikbaar zijn, maken we gebruik van nationale kentallen vertaald naar uw gemeente. Wij geven altijd aan hoe deze informatie meer specifiek gemaakt kan worden. De door DHV ontwikkelde CO2 scanner is zeer flexibel en daardoor ook geschikt bij geringere beschikbaarheid van eigen gegevens.

CO2 Prestatieladder In het kader van verregaande CO2 reductie heeft ProRail de CO2 Prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen, uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2 productie te kennen en te verminderen. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 emissies te reduceren, hoe meer kans op gunning van een opdracht. De CO2 Prestatieladder kent zes niveaus, opklimmend van nul naar vijf. Per niveau gelden additionele eisen ten opzichte van het lagere niveau. Per niveau is een vaste set van eisen gedefinieerd. Deze eisen komen voort uit de vier invalshoeken. De plaats van een bedrijf op de CO2 Prestatieladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt vertaald zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger het CO2 bewust certificaat, hoe meer fictief voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. NPC helpt NPC staat zelf op niveau 5 en heeft al diverse grote en kleine bedrijven geholpen bij het verbeteren van hun positie op de CO2 Prestatieladder. Onze toegevoegde waarde ligt met name in gedegen kennis van energiebesparing en solide datatools voor CO2 footprints. De verwachting is dat meerdere organisaties, o.a. Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat, de CO2 Prestatieladder binnenkort zullen overnemen, al dan niet in aangepaste vorm. Dit betekent dat een hoger niveau op de ladder in toenemende mate financieel voordeel biedt. Verder geldt hoogstwaarschijnlijk het principe van horizontale overschaling; een reeds behaald niveau op de bestaande CO2 Prestatieladder wordt ook toegekend op mogelijke varianten. Dit betekent dat instappen op korte termijn sterk loont.


13/13

Milieujaarverslag 2010

6 Slotwoord Zoals in de inleiding al is gezegd: de wereld is in beweging. We beginnen de negatieve gevolgen van onze activiteiten op de aarde te onderkennen. Deze ontwikkeling gaat ook de advies- en projectmanagementbranche niet voorbij. Opdrachtgevers vragen echter nog niet expliciet om zorg voor het milieu in hun project. Te vaak nog wordt het principe gehanteerd: “u vraagt, wij voeren uit” met als resultaat dat in projectwerk relatief weinig aandacht wordt besteed aan het milieu. Daarnaast lijden milieumaatregelen onder het vooroordeel dat dit een negatieve invloed heeft op het kostenplaatje. NPC is van het overtuigd van het tegenovergestelde en heeft de expertise in huis om in projecten milieulasten te reduceren zonder af te wijken van de eisen van de opdrachtgever. Door middel van de NPC Milieu Check scant NPC projecten op milieuaspecten en adviseert NPC opdrachtgevers over over het toepassen van duurzame maatregelen. Deze nieuwe visie op consultancy en projectmanagement heeft NPC in het jaar 2010 veel winsten ten opzichte van het milieu opgeleverd. Dit geeft NPC de motivatie om hier verder in te gaan. Dat NPC beschikt over het ISO 14001 certificaat toont dit aan. De consistente en systematische werkwijze stelt NPC nog beter in staat om in projecten zowel te streven naar winst als naar positieve effecten op het milieu. De expertise om deze balans voor opdrachtgevers op te stellen, maakt NPC uniek en zal NPC in 2011 nog aantrekkelijker maken om projecten ‘groen’ te benaderen.

NPC … Eco - nomisch ondernemen

Milieujaarverslag 2010  

Mileujaarverslag 2010