Page 1


ÍNDEX  DADES DEL CENTRE  JUSTIFICACIÓ DEL PLA  OBJECTIUS DEL PLA D'ESPORT A L'ESCOLA  METODOLOGIA I AVALUACIÓ DEL PLA

 AGENTS DEL PLA D’ESPORT A L’ESCOLA  PUNTS CLAUS DEL PLA D’ESPORT A L’ESCOLA  IMPLICACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU

 PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

 ACTIVITATS DE CENTRE (PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS CICLES)

 IMPLICACIÓ FAMÍLIES

 ACTIVITATS EDUCATIVES  MATERIALS EDUCATIUS

PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

2


DADES DEL CENTRE CENTRE: CEIP F. GRANGEL MASCARÓS CODI; 12000133 NIF; Q-6255005H DIRECTORA: MARIA NOEL MANZANARES JUAN; DNI 25394666K COORDINADORA ESPORTIU DEL CENTRE I CAP D'ESTUDIS: ELISA ANDREU GIL; DNI 18925397P

JUSTIFICACIÓ DEL PLA EDUCACIÓ Perquè té associats uns valors que són essencials en la formació de la personalitat i de les habilitats socials com per exemple la tolerància, l'esperit d'equip, el joc net i el respecte als altres i a les normes, la força de voluntat, l'autoestima i la perseverança. I perquè, com a llenguatge universal, és una font de coneixement. SALUT Perquè protegeix contra les malalties causades per la manca d'exercici, enforteix el sistema immunològic, millora la qualitat de vida, i ens fa ser més conscients del nostre cos, així com de les nostres capacitats i limitacions. PARTICIPACIÓ Ja que requereix una implicació personal i col•lectiva en les diferents formes de pràctica, com la competició o el lleure, així com una certa regularitat i constància al llarg de totes les etapes de la vida, per tal de fer realitat els seus beneficis físics i mentals. OCI Perquè ens permet ocupar el temps de lleure de forma divertida, amb la família, els companys/es els amics i les amigues, o en contacte amb la natura.

PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

3


RELACIÓ Per propiciar les relacions interpersonals i multiculturals, i contribueix a una millor convivència, solidaritat, acceptació i respecte a la diversitat, així com a la integració dels grups de població més desfavorits. TREBALL Tant personal com en equip, a l'hora d'afrontar la superació d'un esforç individual o col•lectiu, per a la consecució dels objectius que ens hàgem traçat.

OBJECTIUS DEL PLA D'ESPORT A L'ESCOLA El Pla té com a objectiu posar a l’abast de tot l’alumnat la pràctica d’activitats físiques i esportives i aprofitar el gran potencial d’aquestes per contribuir a la formació d’una cultura cívica i solidària dels nostres alumnes. Els objectius del Pla són: • Donar a conèixer la diversitat d'activitats físiques i esportives i incrementar-ne la participació en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària. • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat. • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els xiquets i les xiquetes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts. • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.

PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

4


• Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixen a un millor benestar.

METODOLOGIA, TEMPORALITZACIÓ I AVALUACIÓ DEL PLA ∗ La metodologia utilitzada ha estat enfocada tenint en compte el següents principis. Flexible: s'ha permés, en tot moment, ajustar les propostes al ritme de cadascun dels alumnes evitant diferències de destreses, sexe, etc. Activa: degut a que els alumnes són els principals protagonistes del seu propi aprenentatge. Participativa: s’afavorit el treball en equip fomentant el companyerisme i la cooperació. Inductiva: mitjançant l'autoaprenentatge, així es pot comprovar la seua pròpia millora, tant en habilitats com en destreses mostrades en els diferents activitats físiques i esportives. Integradora: en el procés d'ensenyament i aprenentatge de les activitats físiques i esportives s'han tractat totes les habilitats i destreses pròpies de l'Educació Física. Lúdica: la pràctica esportiva ha estat enfocada d'una forma lúdica perquè siga significatiu per a l'alumne. Creativa: l'activitat físico esportiva realitzada pels alumnes i en les diferents modalitats ha potenciat la iniciativa i creativitat de l'alumne.

∗ L’avaluació constitueix un dels elements més importants en el procés d’ensenyament aprenentatge. L’avaluació d’aquest Projecte Esportiu s’ha dut a terme tenint en compte els següents aspectes. Qualitativa. Com una estratègia que ajuda al docent i l’alumne en el procés d’aprenentatge per poder seguir millorant. Democràtica. L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge guiat pel docent,per tant és lògic que l’alumne participe en el procés d’avaluació.

PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

5


Bidireccional. En una avaluació democràtica l’alumne s’avalua a ell mateix però també al docent. Amplia. S’han avaluat els continguts actitudinals, conceptuals i procedimentals. Reflexiva. Abans, durant i després de finalitzar les activitats com un procés de reflexió per part de totes les parts implicades. Observativa. Per part del docent, la observació-participant. ∗ La temporalització i planificació de les activitats ha sigut trimestral, tenint en compte la disponibilitat de les instal.lacions, dels docents implicats, així com de les condicions climatològiques, i s’han fet els canvis que hagen pogut sorgir, per motius aliens al centre (per ex. l’entitat organitzadora del campionat de futbol a Vila-real ha suspés aquesta activitat). PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

3

Agents del Pla d’Esport a l’Escola El desenvolupament d’aquest Pla en el territori fa que sigue necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents: • • • •

Generalitat Valenciana, mitjançant el Departament d’Educació. El centre educatiu. Federacions esportives. Ajuntament.

Punts claus del Pla d’Esport a l’Escola El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:

PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

6


• Professionalització de la coordinació de les activitats, per mitjà de la mestra d'Educació Física del centre. • Col·laboració entre el centre educatiu, l’ajuntament , la Conselleria d'Educació, AMPA i altres institucions o federeacions esportives. • Dinamització del Pla per part del personal docent ,AMPA i resta de personal i entitats implicades en les activitats. • Oferta d’activitats físiques i esportives que responguen als interessos i demandes canviants dels xiquets i de les xiquetes..

Implicació del Centre Educatiu La implicació del centre educatiu en el Pla: • Compromís per part de l'equip docent i directiu per fer possible el desenvolupament del programa, d’acord amb els objectius del Projecte de Centre. • Facilitar la informació i la participació de la coordinadora i dels dinamitzadors/es en aspectes de formació destinades a millorar la qualitat d’aplicació del Pla. • Establir una col·laboració directa amb amb l’ajuntament , les federacions i altres entitats per portar a terme actuacions coordinades envers l’Esport a l’Escola. • Avaluar periòdicament el funcionament i l'eficàcia del Pla i informar-ne al Consell Escolar. • Organitzar i seqüenciar les activitats físiques i esportives en funció de l'edat dels alumnes. • Promoure activitats diverses i sobre tot aquelles que resulten més PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

7


inviables a l'hora de la pràctica per a l'alumnat del municipi per motius de infraestructures, motius socio-econòmics... • Donar a conèixer les instalacions i el ventall d'activitats físiques i esportives que es poden practicar al municipi. • Promoure els valors educatius en qualsevol dels àmbits de l'educació física i l'esport.

PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

1r cicle •

Donar a conèixer les instal.lacions municipals esportives.

• Conèixer els diferents esports que es poden practicar en eixes instal.lacions. (bàsquet, frontó, futbol, tennis...) • Participar en jocs preesportius adaptats a la seua edat i reconèixer les normes bàsiques del joc. •

Saber actuar des del punt de vista de jugador i d’espectador.

2n cicle •

Conèixer la pràctica del senderisme.

• Valorar la importància de la protecció i millora del medi natural i practicar senderisme de forma responsable. • Donar a conèixer els diferents senders del municipi per potenciar la pràctica esportiva en horari extraescolar. •

Concienciar a les famílies de la importància de la pràctica d'activitats

PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

8


físiques com a font de salut i benestar en horari extraescolar. • Utilitzar la pràctica d'activitats físiques en un medi diferent a l'habitual per fomentar el respecte a la natura. •

Donar a conèixer altres instal.lacions municipals esportives (piscines)

Practicar activitats aquàtiques.

• Aprendre a actuar de forma autònoma abans, durant i després de l'activitat aquàtica ( desplaçament , vestuaris, dutxes, seguiment de les consignes del mestre/a...).

3r cicle • Participar i donar a conèixer activitats esportives fora del municipi organitzades per altres institucions esportives (Escola de vela, futbol 7 Vila-real, Pistes d'atletisme i Campionat de Pilota Valenciana):

Atletisme a Onda: •

Donar a conèixer l'atletisme; espai, modalitats, materials...

• Practicar les diferents modalitats (curses, salts i llançaments) • Pràcticar la part tècnica de l'esport amb monitors qualificats. • Donar a conèixer aquest esport perquè l'alumne/a es decante per la pràctica d'aquest o d'un altre esport. Futbol a Vila-Real: • Identificar els valors fonamentals del joc ( l'esforç personal, la relació amb els altres i l'acceptació del resultat). • Fomentar la confiança de les pròpies habilitats motrius en situacions noves. Escola de Vela de Borriana: • Actuar amb autonomia en entorns desconeguts ( el mar). PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

9


• Treballar de forma autònoma diferents esports relacionats amb el mar (vela i piraigua). • Conviure amb l'alumnat d'altres centres al llarg d'una setmana esportiva. • Desenvolupar les habilitats motrius i les capacitats físiques bàsiques. Programa "PILOTA A L'ESCOLA" : • Participar en activitats esportives tradicionals i populars de la Comunitat Valenciana, amb coneixement de les normes. • Conèixer i practicar l'esport de la pilota valenciana a través de la vivència en directe amb pilotaris. • Participar en el Campionat Escolar "Pilota a l'Escola" amb les modalitats de frontó i raspall.

PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS CICLES Fomentar la participació i l'interès per l'activitat físico-esportiva dels alumnes i mestres, mitjançant l’organització d’activitats per a tots els cicles.

IMPLICACIÓ FAMÍLIES Implicar a les famílies en el Pla d’Esport a l’Escola: l’esport educatiu ha de ser un referent en la transmissió d’actituds, valors, normes, rutines i hàbits, i això s’ha de produir indiferentment de l’escenari en el qual ens trobem.

ACTIVITATS EDUCATIVES Les noves tecnologies cobren, de cada vegada, més importància. Per PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

1


això, aquest apartat conté un llistat d’activitats pràctiques que poden ser d’utilitat als docents a l’hora de tractar, de forma dinàmica, alguns dels valors que es donen en el món de l’activitat física i l’esport. WebQuests Una WebQuest és una eina didàctica basada en la investigació guiada amb recursos, principalment d’internet. Promou el treball cooperatiu i l’autonomia dels alumnes. A continuació proposem un llistat de WebQuests on apareix, en primer lloc, la font d’on hem obtingut la informació, el títol de la WebQuest i finalment l’enllaç per tal que pugueu accedir-hi. ∗ Xtec: L’esport, ha de ser violent? http://webquest.xtec.cat/httpdocs/valors/index.htm Aquesta WebQuest proposa cinc activitats relacionades amb el Fair-play. Va dirigida al cicle superior de primària. ∗

Php Webquest: Fair-Play?Aquest enllaç proposa cinc activitats relacionades amb els Fair-Play. Va dirigit a l’alumnat de primària. http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php? id_actividad=798&id_pagina=1

Activitats interactives Seguint en la línia de proposar eines pràctiques i dinàmiques que permetin treballar els valors amb l’alumnat, proposem un llistat d’enllaços què, sense ser WebQuest, inclouen activitats interessants. ∗

Valors en Joc: Deixem el racisme fora de joc. Aquesta pàgina conté recursos didàctics que permeten treballar el racisme als centres docents. Inclou també un apartat on apareixen notícies i imatges relacionades amb la temàtica. http://dewey.uab.es/valorsenjoc/racisme

Fundació Futbol Club Barcelona: Juga-la! Juga-la! consta de dues grans línies, per una banda, “activitats d’aprenentatge”, que inclou activitats adreçades a xiquets i xiquetes de primària i una guia didàctica. Per l’altra banda, “dinàmica educativa” que conté un apartat de galeria i un de bones pràctiques.

MATERIALS EDUCATIUS En aquest apartat presentem alguns materials educatius que creiem interessants.En aquest cas, no van dirigits únicament a docents, sinó també a famílies, entrenadors/es.

PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

1


- Xtec: El treball dels valors de l’educació física http://phobos.xtec.cat/lvilanov/index.htm Aquest projecte proposa quatre blocs per treballar els valors. Va adreçat a primària. - Xtec: Recursos d’Educació Física http://blocs.xtec.cat/recursoseducaciofisica/ Aquest bloc dona un ventall de recursos de diferents temàtiques que poden ser útils per a docents. Inclou també un apartat amb articles d’interès. Aquesta informació va adreçada a qualsevol persona que estigue relacionada amb el món de l’activitat física i l’esport, ja siguen docents, famílies, entrenadors/es... - Valors en Joc http://webs2002.uab.es/valorsenjoc.es/ Valors en Joc és un grup de recerca interuniversitari format per professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'INEFC. La principal finalitat del grup consisteix en fomentar i desenvolupar investigacions sobre les actituds i els valors en el joc, l’activitat física i l’esport.

PLA D’ESPORT A L’ESCOLA

CURS 2012-13

1

Projecte esportiu a l'escola  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you