Page 1

Port f ol i oEl i s aLucat t i ni


Ri qual i f i cazi onediPi azzaAl bert i ,Fi renze:Proget t odiunos pazi oes pos i t i voedun cent romul t i f unzi onal e.

Annoaccademi co2003/ 04 Programmiut i l i zzat i :Aut ocad,Rhi noceros


Ri qual i f i cazi onedelquart i erediHackney aLondra,mas t erpl an general eeproget t odel l ’ areas cel t a. Al l ’ i nt ernodelcors odiproget t azi oneI Vt enut odalProf .Arch. Barat el l ihos egui t oi ls emi nari ocheprevedeval os cambi ocul t ural econ l ’ Archi t ect uralAs s oci at i on diLondraat t ravers oi l cors odiHous e& Urbani s m.Los cambi oavevacomeobi et t i vo l os vi l uppopart eci pat i vodiun mas t erpl an perl ari qual i f i cazi onedelquart i erediHackney el apres ent azi oneaLondra. I lnos t roproget t oprevedevadei“ t ot em”checarat t eri zzas s ero un quart i erepri vodipunt idiri f eri ment oeche,nelcont empo f os s ero f unzi onal i al quart i ere,vennero pens at i come punt idiraccol t a del l ’ acqua pi ovana,diraccol t a del l ’ energi a s ol areeanchedegl iort ipens i l icheici t t adi nipot es s erocol t i vare.

Annoaccademi co2003/ 04 Programmiut i l i zzat i :Aut ocad,Phot os hop


Laborat ori odis i nt es idel l ’ archi t et t ura“ Ecohous eSt udentdes i gn compet i t i on” I lt emadel lLaborat ori oeraun concors odii dee s u unaabi t azi onedi120 mq bi ocl i mat i ca.I lproget t os if ondas u unas equenzaarmoni os adi s paziapert iechi us is enzaperònegarel acont i nui t àf raidi vers iambi ent idel l acas a.Las chermat uraverdel aci rcondas ut rel at ieas s i cura, i ns i emeaigi ardi nii nt ernieal l acort e,l agi us t a i nt i ni t àepri vacy dal l ecas eci rcos t ant i .

Annoaccademi co2006/ 07 Programmiut i l i zzat i :Aut ocad,Rhi noceros


Tes idiLaurea.Rel at ore:Prof .Gi orgi oVerdi ani .Correl at ore:Prof .AndreaI nnocenzoVol pe.

Lugl i o2010.Programmiut i l i zzat i :Aut ocad,Rhi noceros ,3d St udi oMax,Phot os hop.

Schi ndl er Award 2010.E’un concors o dii deecheproponeagl is t udent idiArchi t et t ura i lcompi t odi ri pens are l e aree urbane t enendo i n cons i derazi one l e neces s i t à di ogni pers ona, i ndi pendent ement e dal l ’ et à,l os t at os oci al eel e abi l i t à f i s i che.Part e del l ’ area che os pi t òi gi ochiol i mpi cidel1936 aBerl i noè s t at a pres cel t a come s i t o per l o Schi ndl erAward 2010.


I ls i t ocomprendedi vers es t rut t ures port i ve,arene,s t adiepi azzed’ armiches onos t at es ucces s i vament e i nt egrat econ nuoves t rut t urecheri s ul t ano però malcol l egat e.L‘ obi et t i vo delconcors o mi ra a t ras f ormareques t ’areat ras curat ai n un parcos port i voeperi lt empol i berogradevol e,f unzi onal eecompl et ament eacces s i bi l e.Su s cal aurbanas idovràcreareun pi anogeneral eperri organi zzarel ef unzi onies i s t ent iequel l enuoveedi dearenuoverot t ed’ acces s oal l as t azi onedit rans i t ourbanaedalparcheggi of i no al l es t rut t ures port i veedal“ Wal dbuhne”( i lt eat roal l ’ apert o) .Dovràes s erei nol t reproget t at oun nuovo hot elda150 camereperos pi t arecongras s iemani f es t azi onis port i ve,unanuovas t azi onedel l amet ropol i t ana,un ci rcol o delt enni sed un cent ro i ppi co,un nuovo s t adi o da hockey,Al t ro i mport ant eobi et t i vo s aràquel l odimi gl i orarei l“ Wal dbuhne”perport arei lt eat roaimodernis t andarddiacces s i bi l i t àpert ut t i . L’ al bergovuol ees s eref ramment odel l ’ i s ol at oberl i nes ei nt errot t odal l anat ura.I lt emaèquel l odel l ahof : l a cort edel l a cas a berl i nes e,carat t eri zzat a dal l el oggechel a peri met rano el a rendono permeabi l e al l a ci t t à.ci t andoBenj ami n“ Berl i noanzii lDi os t es s odel l aci t t àcomi nci aqui ,nel l el ogge” .Ipros pet t is onocarat t eri zzat idal l a ri pet i zi oneos s es s i va del l ef i nes t reregol ari .L’ i ngres s o èevi denzi at o da una pens i l i na i n mododaes s ereri conos ci bi l eperinon vedent iegl ii povedent i .I lpi anot i poècompos t oda43 camerepi ù 2s ui t ei nt es t aal l edueal ichedannos ulbos co.


L’ el ement o che carat t eri zza i lparco è i lpercors os i nuos o che puòes s erevi s s ut os u pi ùl i vel l i . .I lpri moèquel l odiun percors o l ent o che s al endo i n quot a permet t el a cont empl azi one del l a nat uradaun punt odivi s t adi vers o.I ls econdol i vel l odil et t ura èi lci rcui t os port i vochepart edal l api azzael ìri t ornadopoun ki l omet ropreci s o.I nf i negl is pazidis os t achecreanoun di s egno paral l el ocon unas eri edis edut ei mmers enelverde.


La Wal dbuhne_ L’ i nt enzi one è s t at a quel l a di ri s ol vere i l probl ema del l ’ acces s i bi l i t à modi f i cando i lmeno pos s i bi l el ’ as pet t os ugges t i vodell uogo.Abbi amos f rut t at ol amorf ol ogi adell uogoperproget t aredeipercors i i n quot a che vogl i ono es s ere anche bel vederes ult eat roes ulbos co.Ipercors is icol l egano,t rami t eas cens oripos t ial l af i ne,col s econdo anel l o ed i nt egrando cos ì i l numero di pos t i acces s i bi l i rt i chi es t i .I l back s t age è i pogeo ed è col l egat o aimagazzi nigi àes i s t ent i .


I lpet t i ne che i nt ende col l egare i lparco al quart i erediPi chel s bergèun percors o che s uddi vi del os pazi oi n una s eri edigi ardi ni t emat i ciche s ono come pi ccol imondia s e s t ant i .E’s t at oapprof ondi t ol ’ arredodeipercors ichecons i s t ei ns edut echel iaccompagnanoi nt ut t al al orol unghezza.Accant oad unodiques t ipont i ,t raigi ardi ni ,èpos i zi onat al as t azi one.Haunaf unzi onedipas s aggi o copert o:ipros pet t is ono s t at is t udi at i comeunavet rat acont i nuas candi t adaret t angol idi nami ci .Abbi amopos t ocomemezzi didi s ces at reas cens oriel es cal e.Non viè una rampa poi chè i ll i vel l o da s uperare di pi ù di11m s arebbes t at ot roppo el evat o ed i nol t rel es cal es ono da pref eri reper inon vedent i perchè permet t ono l oro di percepi rei ldi s l i vel l os uperat o.


El i s aLucat t i ni I NFORMAZI ONIPERSONALI Nazi onal i t Ă :I t al i ana Dat adinas ci t a:14 Marzo1982 Luogodinas ci t a:Sas s ari Domi ci l i o:Vi aG.Cas at i ,39 -50136 Fi renze OBI ETTI VIPROFESSI ONALI Sono f ort ement e mot i vat a al l a real i zzazi one di un percors o dif ormazi one ed es peri enza che pos s a rappres ent are uno s t i mol o per l a cres ci t a prof es s i onal e edunacarri erai n unodeis et t orichehannoat t i rat o l ami aat t enzi oneecarat t eri zzat ol emi es cel t ef ormat i veedi lmi opercors of i noadoggi . RECAPI TI Tel :0550500666 Cel :3289292498 Emai l :el i s al uc@hot mai l . com

portfolio  
portfolio  

Portfolio di Elisa Lucattini