Issuu on Google+


Ctrl + c,x,y,z,v


Ctrl + c,x,y,z,vctrl+xycv