Page 1

STEVIN PROJECT 1 JUNI 2012 • Op 1 juni 2012 besliste de Vlaamse Regering tot de principiële vaststelling van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) betreffende de optimalisatie van het hoogspanningsnet in Vlaanderen. Deze beslissing wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Een definitieve beslissing wordt verwacht in de maand juli of augustus. In een mededeling van 1 juni 2012 stelt de Vlaamse Regering, in overleg met Elia, dat een aantal vergoedingsmaatregelen worden aangeboden voor eigenaars van bouwgronden of bewoonde percelen die worden overspannen door de nieuwe lijngedeelten. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Vergoedingsregeling’

27 JANUARI 2012 • Vlacoro, de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, heeft een gunstig advies afgeleverd over het project Stevin. In de herfst van 2011 werd over het project een uitgebreide publieke raadpleging gehouden. Aan het gunstige advies van Vlacoro zijn een reeks voorwaarden gekoppeld, die betrekking hebben op het onderzoek van bijkomende opties voor een ondergrondse aanleg en de lokalisatie van het hoogspanningsstation in Zeebrugge. Op basis van dit advies zal de Vlaamse regering zich definitief moeten uitspreken over de wijziging van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) waarvoor het in juli 2011 zijn voorlopige goedkeuring had gegeven.

DECEMBER 2011 - JANUARI 2012 • Elia heeft in de maanden december - januari proefboringen opgestart op de plaatsen waar mogelijk de masten en ondergrondse kabels zullen komen volgens de voorliggende plannen. Dit gebeurt na contact en mits toestemming van de betrokken eigenaars en/of gebruikers van de gronden. De eigenaars/gebruikers worden vergoed voor eventuele schade aan de grond en gewassen. Deze proefboringen zijn nodig om de detailstudie verder te zetten. Afhankelijk van de beslissing van de Vlaamse Overheid met betrekking tot het GRUP is het mogelijk dat (een deel van) de detailstudie opnieuw gemaakt dient te worden.

10 NOVEMBER 2011 • Het openbaar onderzoek van het GRUP, dat liep van 13 september tot 10 november, is afgesloten.

OKTOBER 2011: INFOMARKTEN • In samenwerking met Ruimtelijke Ordening voorzag Elia bijkomende toelichting rond het GRUP tijdens infomarkten op 5 oktober 2011 te Moerkerke, op 12 oktober 2011 te Eeklo, op 13 oktober 2011 te Adegem-Dorp, op 18 oktober 2011 te Zeebrugge en op 20 oktober te Koolkerke.

22 JULI 2011 • De Vlaamse Regering beslist tot een voorlopige vaststelling van het ontwerp van GRUP voor het project Stevin. De voorlopige vaststelling van het ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is een belangrijke stap in de vergunningsprocedure; ze maakt mogelijk om in het najaar over te gaan tot het openbaar onderzoek in het kader van de definitieve vaststelling van het GRUP. Aan het tracé en de keuze voor de locatie van het HS-station Stevin zelf heeft de Vlaamse Regering ten opzichte van haar princiepsbeslissing van 27 mei 2011 niets gewijzigd.


STEVIN PROJECT 27 MEI 2011 • Na de goedkeuring van de plan MER voor het project Stevin op 25 mei, heeft de Vlaamse Regering op 27 mei een principebeslissing genomen over het tracé van het poject Stevin. Door deze beslissing zal de Vlaamse Regering binnen afzienbare tijd kunnen overgaan tot een voorlopige vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

25 MEI 2011 • Goedkeuring plan-MER door dienst MER.

DECEMBER 2010 - MAART 2011 • Aanpassingen aan plan-MER door Elia/Arcadis (inclusief een passende beoordeling).

16 DECEMBER 2010 • Bespreking draftversie plan-MER met dienst MER.

AUGUSTUS 2010 • Ontwerp plan-MER in opmaak.

18 MAART 2010 • Richtlijnen plan-MER.

20 JANUARI 2010 • Organisatie van een richtlijnenvergadering door de dienst MER, in aanwezigheid van Elia en van een aantal adviesverlenende instanties, ter bespreking van de verzamelde publieke inspraak. De dienst MER heeft Elia gevraagd de technische haalbaarheid van enkele varianten te onderzoeken, waaronder bovengronds langs het Schipdonkkanaal en ondergronds voor bepaalde delen van het tracé waar bundeling met bestaande infrastructuren moeilijk is, er veel bewoning is en waardevolle landschappen en ankerpunten worden doorkruist. Het studiebureau Arcadis zal de dienst MER hierover de nodige input geven. • Next step: de dienst MER zal de richtlijnen voor de opmaak van het plan-MER maken en publiceren.

20 DECEMBER 2009 TOT 19 JANUARI 2010 • Verzameling en consolidatie van de opmerkingen door de dienst MER van de Vlaamse Administratie.

20 NOVEMBER TOT 19 DECEMBER 2009 • Publieke consultatie op basis van de Nota voor Publieke Consultatie in de betrokken gemeentes om opmerkingen van adviesverlenende instanties, van particulieren en van het publiek te verzamelen. • Informatiesessies in Zeebrugge, Damme, Eeklo, Zomergem en Brugge-Koolkerke.

Stevin-historiek-V2_14112012  
Stevin-historiek-V2_14112012  

http://www.elia.be/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/files/Elia/Projects/stevin/Stevin-historiek-V2_14112012.pdf

Advertisement