Page 1

ELIA project Stevin

Volgende stappen in de procedure Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zoals voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering op 22 juli 2011, zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 13 september tot 10 november 2011. De documenten zijn ter beschikking voor het publiek in elke betrokken gemeente en via de websites van ruimtelijke ordening (www.ruimtelijkeordening.be) en Elia (www.elia.be). Om op concrete vragen te kunnen antwoorden, zal een infomarkt worden gehouden te Eeklo.

ruimtelijk uitvoeringsplan. Elia dient dan ook nog de nodige bouw- en milieuvergunningen te verkrijgen. De opstart van de werf is voorzien begin 2013 om het project te kunnen realiseren tegen einde 2014. Vertegenwoordigers van Elia zullen in de loop van 2012 rechtstreeks contact opnemen met de eigenaars en gebruikers op wiens terreinen de hoogspanningsinfrastructuur zal opgetrokken worden om de nodige afspraken te maken.

Na het openbaar onderzoek, kan de Vlaamse Regering overgaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk

Het project Stevin: sleutel tot duurzame en zekere elektriciteit

Bovengrondse 380 kV-hoogspanningsleiding

ZEEKABELS

Ondergrondse 380 kV-hoogspanningsleiding

150 / 220 / 380KV STATION STEVIN

Bestaande 380 kV-hoogspanningsleiding Bestaande 150 kV-hoogspanningsleiding

KNOKKE-HEIST

Bestaande 150 kV-hoogspannigsleiding wordt afgebroken na realisatie Stevin

150 kV STATION ZEEBRUGGE BLANKENBERGE 380 kV OVERGANGSTATION BOVENGRONDS-ONDERGRONDS

DAMME

ZUIENKERKE

380 kV OVERGANGSTATION BOVENGRONDS-ONDERGRONDS SINT-LAUREINS 150 / 380 KV STATION EEKLO NOORD KAPRIJKE MALDEGEM

BRUGGE

EEKLO

JABBEKE

ZEDELGEM

OOSTKAMP

BEERNEM KNESSELARE

WAARSCHOOT 380 KV STATION HORTA

ZOMERGEM

Elia

Info:

Keizerslaan 20 B-1000 Brussel

stevin@elia.be 0800 16 540

www.elia.be

Verantwoordelijke uitgever: Jacques Vandermeiren


ELIA project Stevin

Met het project Stevin wil Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, zijn 380.000 Volt-net uitbreiden tussen Zomergem en Zeebrugge. Dit net vormt de ruggengraat van het Europese elektriciteitstransmissienet.

Het project omvat drie grote delen: • de aanleg van een nieuw hoogspanningsstation in Zeebrugge; • de aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation in Zomergem en het nieuwe hoogspanningsstation in Zeebrugge; • de aanleg van een leidingenstraat van het strand naar het hoogspanningsstation in Zeebrugge voor de aanlanding van de zeekabels (offshore windmolens en verbinding met Engeland).

Project met meervoudig nut Het project Stevin is noodzakelijk om elektriciteit die door de offshore windmolenparken wordt geproduceerd naar het binnenland te vervoeren. Bovendien is het project essentieel voor de elektriciteitsbevoorrading en de verdere economische ontwikkeling van de haven en kuststreek. Het bestaande net is immers volledig verzadigd. Nu reeds is het niet meer mogelijk voor bedrijven in de kuststreek om hun decentrale productie (bv. windmolens, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, etc) aan te sluiten op het net. Het project Stevin laat ook toe om het Belgische net te verbinden met het Verenigd Koninkrijk via een onderzeese verbinding en zo de bevoorradingsbronnen te diversifiëren.

Zorgvuldig afgewogen tracékeuze Voor de keuze van het tracé werden verschillende alternatieven onderzocht en aan de bevolking ter consultatie voorgelegd eind 2009. Na een uitgebreide analyse van de effecten voor mens en milieu en rekening houdend met de technische en economische haalbaarheid werd uiteindelijk door de Vlaamse Regering een voorkeurstracé opgenomen in haar beslissing van 22 juli 2011 tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het vastgestelde tracé • Tussen Zeebrugge en ‘de Spie’ in Brugge verloopt de lijn bovengronds. • Daarna gaat ze ondergronds onder het Boudewijnkanaal, ten noorden van Koolkerke en het Fort van Beieren, ten noorden van Sint-Kruis en ten zuiden van Vijvekapelle om ten oosten van deze dorpskern terug bovengronds te komen. • Daarna volgt de hoogspanningslijn de bestaande 150 kVlijn ten noorden van Maldegem. • Vanaf het hoogspanningsstation te Eeklo (knooppunt R43 en E34/N49) wordt de 380 kV-Iijn gecombineerd met de bestaande lijn naar Zomergem. In Zomergem eindigt de 380 kV-Iijn in het hoogspanningsstation Horta. De bestaande 150 kV-lijn tussen Eeklo en Brugge die ten zuiden van Maldegem loopt, wordt afgebroken. Door de keuze voor dit tracé voor de nieuwe verbinding treedt er een globale verbetering op t.a.v. de huidige situatie. Immers, door de afbraak van een bestaande hoogspanningslijn die niet meer nodig is nadat het project Stevin volledig gerealiseerd is en door de keuze voor het noordelijk tracé tussen Eeklo en Brugge, worden verschillende woonkernen en landschappen volledig lijnvrij gemaakt. Daarenboven heeft de Vlaamse Regering beslist dat tussen het bedrijventerrein de Spie en Vijvekapelle ongeveer 10 km van de in totaal 47 km lange verbinding ondergronds zal aangelegd worden; dit om woonkernen en landschapselementen zoveel mogelijk te vrijwaren.

Stevin in Eeklo en Zomergem Het tracé omvat volgende delen in en rond Eeko: • Ter hoogte van Balgerhoeke (Sint-Laureins) gaat de 380 kV-Iijn verder gebundeld met de bestaande lijn 150 kV-lijn en met de N49/E34 tot in het hoogspanningsstation Eeklo-Noord. • Van daaruit loopt ze over de bestaande mastenrij van de 380 kV-verbinding naar Zomergem. In Zomergem sluit de nieuwe 380 kV-verbinding aan op het nieuwe hoogspanningsstation Horta. • De bestaande 150 kV-lijn tussen Eeklo en Brugge die ten zuiden van Maldegem loopt, wordt afgebroken na ingebruikname van het Stevin-project.

EEKLO

Bovengrondse 380 kV-hoogspanningsleiding Bestaande 380 kV-hoogspanningsleiding Bestaande 150 kV-hoogspanningsleiding

OOSTWINKEL

RONSELE

ZOMERGEM

/stevin-eeklo  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/projects/stevin/stevin-eeklo.pdf

/stevin-eeklo  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/projects/stevin/stevin-eeklo.pdf

Advertisement