Page 1

ELIA project Stevin

Volgende stappen in de procedure Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zoals voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering op 22 juli 2011, zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 13 september tot 10 november 2011. De documenten zijn ter beschikking voor het publiek in elke betrokken gemeente en via de websites van ruimtelijke ordening (www.ruimtelijkeordening.be) en Elia (www.elia.be). Om op concrete vragen te kunnen antwoorden, zullen infomarkten worden georganiseerd te Brugge: op 18 oktober in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 te Zeebrugge en op 20 oktober in Parochiaal Centrum De Arend te Koolkerke, telkens van 16 tot 20 uur.

Na het openbaar onderzoek, kan de Vlaamse Regering overgaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Elia dient dan ook nog de nodige bouw- en milieuvergunningen te verkrijgen. De opstart van de werf is voorzien begin 2013 om het project te kunnen realiseren tegen einde 2014. Vertegenwoordigers van Elia zullen in de loop van 2012 rechtstreeks contact opnemen met de eigenaars en gebruikers op wiens terreinen de hoogspanningsinfrastructuur zal opgetrokken worden om de nodige afspraken te maken.

Het project Stevin: sleutel tot duurzame en zekere elektriciteit

Bovengrondse 380 kV-hoogspanningsleiding

ZEEKABELS

Ondergrondse 380 kV-hoogspanningsleiding

150 / 220 / 380KV STATION STEVIN

Bestaande 380 kV-hoogspanningsleiding Bestaande 150 kV-hoogspanningsleiding

KNOKKE-HEIST

Bestaande 150 kV-hoogspannigsleiding wordt afgebroken na realisatie Stevin

150 kV STATION ZEEBRUGGE BLANKENBERGE 380 kV OVERGANGSTATION BOVENGRONDS-ONDERGRONDS

DAMME

ZUIENKERKE

380 kV OVERGANGSTATION BOVENGRONDS-ONDERGRONDS SINT-LAUREINS 150 / 380 KV STATION EEKLO NOORD KAPRIJKE MALDEGEM

BRUGGE

EEKLO

JABBEKE

ZEDELGEM

OOSTKAMP

BEERNEM KNESSELARE

WAARSCHOOT 380 KV STATION HORTA

ZOMERGEM

Elia

Info:

Keizerslaan 20 B-1000 Brussel

stevin@elia.be 0800 16 540

www.elia.be

Verantwoordelijke uitgever: Jacques Vandermeiren


ELIA project Stevin

Met het project Stevin wil Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, zijn 380.000 Volt-net uitbreiden tussen Zomergem en Zeebrugge. Dit net vormt de ruggengraat van het Europese elektriciteitstransmissienet.

Het project omvat drie grote delen: • de aanleg van een nieuw hoogspanningsstation in Zeebrugge; • de aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation in Zomergem en het nieuwe hoogspanningsstation in Zeebrugge; • de aanleg van een leidingenstraat van het strand naar het hoogspanningsstation in Zeebrugge voor de aanlanding van de zeekabels (offshore windmolens en verbinding met Engeland).

Project met meervoudig nut Het project Stevin is noodzakelijk om elektriciteit die door de offshore windmolenparken wordt geproduceerd naar het binnenland te vervoeren. Bovendien is het project essentieel voor de elektriciteitsbevoorrading en de verdere economische ontwikkeling van de haven en kuststreek. Het bestaande net is immers volledig verzadigd. Nu reeds is het niet meer mogelijk voor bedrijven in de kuststreek om hun decentrale productie (bv. windmolens, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, etc) aan te sluiten op het net. Het project Stevin laat ook toe om het Belgische net te verbinden met het Verenigd Koninkrijk via een onderzeese verbinding en zo de bevoorradingsbronnen te diversifiëren.

Zorgvuldig afgewogen tracékeuze Voor de keuze van het tracé werden verschillende alternatieven onderzocht en aan de bevolking ter consultatie voorgelegd eind 2009. Na een uitgebreide analyse van de effecten voor mens en milieu en rekening houdend met de technische en economische haalbaarheid werd uiteindelijk door de Vlaamse Regering een voorkeurstracé opgenomen in haar beslissing van 22 juli 2011 tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het vastgestelde tracé • Tussen Zeebrugge en ‘de Spie’ in Brugge verloopt de lijn bovengronds. • Daarna gaat ze ondergronds onder het Boudewijnkanaal, ten noorden van Koolkerke en het Fort van Beieren, ten noorden van Sint-Kruis en ten zuiden van Vijvekapelle om ten oosten van deze dorpskern terug bovengronds te komen. • Daarna volgt de hoogspanningslijn de bestaande 150 kVlijn ten noorden van Maldegem. • Vanaf het hoogspanningsstation te Eeklo (knooppunt R43 en E34/N49) wordt de 380 kV-Iijn gecombineerd met de bestaande lijn naar Zomergem. In Zomergem eindigt de 380 kV-Iijn in het hoogspanningsstation Horta. De bestaande 150 kV-lijn tussen Eeklo en Brugge die ten zuiden van Maldegem loopt, wordt afgebroken. Door de keuze voor dit tracé voor de nieuwe verbinding treedt er een globale verbetering op t.a.v. de huidige situatie. Immers, door de afbraak van een bestaande hoogspanningslijn die niet meer nodig is nadat het project Stevin volledig gerealiseerd is en door de keuze voor het noordelijk tracé tussen Eeklo en Brugge, worden verschillende woonkernen en landschappen volledig lijnvrij gemaakt. Daarenboven heeft de Vlaamse Regering beslist dat tussen het bedrijventerrein de Spie en Vijvekapelle ongeveer 10 km van de in totaal 47 km lange verbinding ondergronds zal aangelegd worden; dit om woonkernen en landschapselementen zoveel mogelijk te vrijwaren.

Stevin in Zeebrugge, Blankenberge, Zuienkerke en Brugge Het nieuw te bouwen hoogspanningsstation Stevin, omvat naast 380 kV-, 220 kV- en 150 kV-installaties ook een conversiestation gelijkstroom-wisselstroom voor de verbinding met het Verenigd Koninkrijk. Het komt in Zeebrugge in de militaire zones aan weerszijde van de Baron De Maerelaan. Deze zones krijgen een bestemming als gemeenschapsvoorziening. Het tracé omvat volgende delen in en rond Brugge: • Tussen het nieuwe hoogspanningsstation te Zeebrugge en ‘de Spie’ in Brugge loopt de lijn bovengronds, op de bestaande mastenrij. De bestaande 150 kV-verbinding wordt ondergronds gelegd. • Vanaf de hoogspanningspost Stevin tot aan de bestaande mastenrij wordt een nieuw stukje lijn gebouwd van nagenoeg 3 km lang. Dit gaat voor een klein gedeelte over het grondgebied van Blankenberge. • Het tracé volgt de bestaande mastenrij en gaat hierbij over Zuienkerke, Blankenberge en Brugge.

• Ter hoogte van het gemengd regionaal bedrijventerrein van de Spie wordt de bestaande mastenrij verlaten en wordt over iets meer dan 1 km een nieuwe verbinding aangelegd naar het bedrijventerrein. • De masten van de bestaande 150 kV-lijn die niet hergebruikt worden voor het Stevin project zullen worden afgebroken. • In het gemengd regionaal bedrijventerrein de Spie komt een overgangsstation. • Van de Spie gaat de ondergrondse verbinding over zo’n 10 km via een tunnel onder het Boudewijnkanaal; ze loopt verder ten noorden van Koolkerke en het Fort van Beieren, ten noorden van Sint-Kruis en ten zuiden van Vijvekapelle (Damme) om ten oosten van deze dorpskern terug bovengronds te komen. • De 150 kV-lijn tussen Eeklo en Brugge die ten zuiden van Maldegem loopt en onder meer Koolkerke en bepaalde delen van Brugge overspant, wordt afgebroken na ingebruikname van het Stevin-project.

ZEEBRUGGE Hoogspanningsstation Stevin

BLANKENBERGE

Bovengrondse 380 kV-hoogspanningsleiding Ondergrondse 380 kV-hoogspanningsleiding

UITKERKE

Bestaande 150 kV-hoogspanningsleiding Overgangsstation bovengronds-ondergronds

LISSEWEGE

NIEUWMUNSTER

DUDZELE

ZUIENKERKE

HOUTAVE

KOOLKERKE

MEETKERKE

SINT-PIETERS-OP-DE DIJK SINT-KRUIS

SINT-ANDRIES

BRUGGE ASSEBROEK

SINT-MICHIELS

/stevin-brugge  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/projects/stevin/stevin-brugge.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you