Page 1

Ondersteuning net Een vergoeding om de afname te onderbreken ter bescherming van het net De tertiaire reserve van Elia bestaat uit de tertiaire productiereserve en de tertiaire afnamereserve. Deze twee reserves zijn een aanvulling op de primaire en secundaire reserves en op het vermogen dat via het CIPUcontract ter beschikking wordt gesteld om belangrijke evenwichtsproblemen en congesties op te lossen. De werking van de tertiaire reserve afname is gebaseerd op het principe van de afschakelbaarheid: op verzoek van Elia verbindt een netgebruiker zich ertoe om zijn afnames te verlagen tot onder een bepaalde, op voorhand vastgelegde limiet. Bovendien stelt de gebruiker een vermogensreserve ter beschikking van Elia. Elia vergoedt zowel het ter beschikking stellen van deze reserve als de activering van de afschakeling. Elia en de netgebruiker zijn contractueel gebonden aan het contract voor onderbreekbaarheid.

I. Onderbreekbaarheid: de principes I.1. De context van de primaire, secundaire en tertiaire reserves Het Belgische hoogspanningsnet maakt deel uit van een groter systeem, het Europese koppelnet. Zoals aanbevolen door UCTE, (Union for Co-ordination of Transmission of Electricity), het organisme dat instaat voor de coördinatie van de exploitatie en de ontwikkeling van het geïnterconnecteerde Europese koppelnet (ook synchrone UCTE-zone genoemd), moet elke netbeheerder solidair kunnen reageren om de veiligheid en de betrouwbaarheid van het Europese net te vrijwaren. Elia neemt zijn verantwoordelijkheid op het niveau van zijn regelzone. Het voorziet hier de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen op het gebied van betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid van het systeem te verwezenlijken. Het aanleggen van vermogensreserves is een onderdeel van het algemeen netbeheer. Deze reserves moeten in het bijzonder ertoe bijdragen de frequentie en spanning op peil te houden en onevenwichtssituaties of congesties in de Elia-regelzone op doeltreffende wijze weg te werken. De netgebruikers stellen deze middelen ter beschikking van Elia. Dat zijn meer bepaald de primaire reserve, de secundaire reserve en de tertiaire reserve. De primaire reserve kan heel snel geactiveerd worden (0-30 seconden) en dient om de frequentie op peil te houden. De secundaire reserve kan ook heel snel geactiveerd worden (30 seconden – 15 minuten) om gewone onevenwichten te regelen, terwijl de tertiaire reserve kan geactiveerd worden bij aanzienlijke onevenwichten en congesties.

I.2. Onderbreekbaarheid: een van de twee facetten van de tertiaire reserve De tertiaire reserve kent twee verschillende vormen: • de tertiaire productiereserve, dat wil zeggen de injectie van extra vermogen in het net; • de tertiaire afnamereserve, dat wil zeggen de verlaging van de afname door de netgebruiker. Om de tertiaire afnamereserve te activeren, moet een netgebruiker dus ermee instemmen om een deel van zijn afnames te onderbreken: dit wordt de onderbreekbaarheid genoemd. Het gaat m.a.w. om een dienst die de netgebruiker levert waarbij hij op vraag van Elia zich ertoe verbindt om zijn afname van het hoogspanningsnet te verlagen tot onder een contractueel vastgelegd vermogensniveau. Deze contractuele limiet wordt Shedding Limit genoemd.

I.3. De reserve, complementair aan de onderbreking De onderbreekbaarheid is maar een van de facetten van de tertiaire afnamereserve. Naast de onderbreking van zijn afnames verbindt de netgebruiker zich tot het leveren van een jaarlijkse gemiddelde vermogensreserve aan Elia die "referentievermogensreserve" genoemd wordt. De waarde van deze reserve is vastgelegd in het contract. De door de netgebruiker werkelijk ter beschikking gestelde reserve wordt vastgelegd door het verschil, indien het positief is, te bepalen tussen het referentievermogen van de industriële installatie die de dienst levert, en de Shedding Limit die in het contract wordt vastgelegd. Dat betekent dat het vermogen dat niet door de netgebruiker wordt afgenomen en verbruikt, aan Elia ter beschikking wordt gesteld. Voor deze vermogensreserve is er een minimumvolume voorzien: minstens 5 MW per tariefperiode, zo niet zal de netgebruiker deze dienst niet mogen leveren.


�������������

���������

�����������������

Shedding Limit

�������� ������������

������ ������������

������������

�����������������������������������������������������������������������

I.4.Een dienst die kan geactiveerd worden in 3 minuten Elia beslist op welk ogenblik de onderbreking moet worden geactiveerd. Deze activering gebeurt volgens een nauwkeurig omschreven procedure: • via een afstandsbediening activeert Elia een automaat die deel uitmaakt van de installaties van de netgebruiker; • vanaf de ontvangst van dit signaal moet de afname van de netgebruiker verminderen tot onder de Shedding Limit binnen de 3 minuten na de aanvraag van Elia. De onderbreekbaarheid is nog aan andere voorwaarden gebonden: • Elia mag de onderbreking maximum viermaal per jaar activeren; • tussen twee onderbrekingen moet een minimumperiode van 24 uur liggen; • de activering door Elia van de onderbreking wordt nooit voorafgegaan door een waarschuwing; • de totale duur van de onbeschikbaarheidsperiodes, dat zijn de periodes waarin de netgebruiker deze dienst niet kan leveren, worden nader bepaald in het contract.

I.5. Twee mogelijke niveaus van dienstverlening Er bestaan twee verschillende niveaus van onderbreekbaarheid: • de dienst A4: de maximale duur van de onderbreking die Elia aanvraagt, bedraagt 4 uur en de totale duur van de onderbrekingen tijdens de contractuele periode is beperkt tot 16 uur; • de dienst A8: de maximale duur van de onderbreking die Elia aanvraagt, bedraagt 8 uur en de totale duur van de onderbrekingen tijdens de contractuele periode is beperkt tot 24 uur

II. Vergoeding voor de onderbreekbaarheid Elia kent twee types van vergoeding toe aan netgebruikers die de dienst van onderbreekbaarheid leveren: • een vergoeding voor het beschikbaar stellen van de reserve; • een vergoeding in het geval van activering van de dienst.

II.1. De vergoeding voor het beschikbaar stellen van de reserve Zelfs wanneer Elia geen activering van de onderbreekbaarheid aanvraagt, kent het een vergoeding toe aan de netgebruiker met wie het een contract voor onderbreekbaarheid heeft gesloten. Maar deze vergoeding voor het beschikbaar stellen van de reserve geldt wel enkel voor de periodes waarin de dienst werkelijk ter beschikking staat van Elia: de periodes die de netgebruiker als onbeschikbaar aangeeft, komen niet in aanmerking.


Een vergoeding ingedeeld in tariefperiodes Opdat de vergoeding voor de onderbrekingsdienst hoger zou liggen tijdens de periode waarin de kans op activering bijzonder hoog is, heeft Elia verschillende tariefperiodes vastgelegd. De vergoeding zal tijdens de piekuren groter zijn dan tijdens de daluren of in het weekend. Een vergoeding in de vorm van voorschotten De vergoeding voor het beschikbaar stellen van de reserve gebeurt volgens een systeem met maandelijkse voorschotten. De waarde van dit voorschot wordt bepaald op basis van de periodes waarin de netgebruiker de in het contract voorziene reserve ("referentievermogensreserve") werkelijk ter beschikking stelt van Elia, dat wil zeggen buiten de onbeschikbaarheidsperiodes. Wanneer het contract afloopt, stelt Elia een afrekening op. Deze berekening per tariefperiode vergelijkt de gemiddelde vermogensreserve die werkelijk aan Elia ter beschikking werd gesteld (volgens de meting) met de contractueel vastgelegde referentie-vermogensreserve. • Wanneer de gemiddelde vermogensreserve die werkelijk ter beschikking werd gesteld , groter is dan de referentievermogensreserve, vergoedt Elia het teveel aan gemiddeld vermogen tegen 20% van de prijs die werd vastgesteld voor het beschikbaar stellen van de dienst. • Wanneer de gemiddelde vermogensreserve die werkelijk ter beschikking werd gesteld, ligt tussen 97% en 100% van de referentievermogensreserve , vordert Elia al zijn voorschotten voor 100 % terug. • Wanneer de gemiddelde vermogensreserve die werkelijk ter beschikking werd gesteld, minder dan 97% van de referentievermogensreserve bedraagt, zal Elia: • 100% van het gestorte voorschot terugvorderen; • een toeslag van 20% terugvorderen bovenop de prijs voor het beschikbaar stellen van de dienst voor al wat onder de grens van 97% van het referentievermogen ligt. Reservetekort : terugvordering ten belope van 100% + 20 % van de prijs voor terbeschikkingstelling

Reservetekort : terugvordering ten belope van 100% van de prijs voor terbeschikkingstelling

Reserve-overschot : vergoed ten belope van 20% van de prijs voor terbeschikkingstelling Gemiddeld ter beschikking gesteld reservevermogen /Referentie reservevermogen (%)

0

97

100

II.2. De vergoeding in geval van activering van de dienst De vergoeding wordt berekend op basis van twee elementen: de kwartuurwaarden (meetwaarden voor de onderbreking) en de activeringsprijs, kan de vergoeding berekend worden die voor de activering van de onderbrekingsdienst verschuldigd is. Deze activeringsprijs geldt voor een periode van één kwartuur. Hij is gekoppeld aan de offertes voor een activering naar boven toe (Incremental bid) die Elia aanvaardt zoals overeengekomen in het CIPU-contract of in de contractueel bepaalde tertiaire productiereserve voor ditzelfde kwartuur. De activeringsprijs ligt vast op 110 % van het hoogste Incremental bid dat Elia aanvaardt. Elia voorziet bovendien een minimumvergoeding van 75€/MWh. Om het volume aan onderbroken energie tijdens deze periode van één kwartuur te bepalen, wordt het verschil tussen het op D-1 genomineerde vermogen en het effectieve vermogen van de afname berekend. Zelfs indien dit verschil onder de grens zit die voor de Shedding Limit vastgelegd is, zal de waarde van het afgenomen vermogen die voor deze berekening gebruikt wordt, nooit onder deze contractuele limiet zitten. �������������

�����������������

��������� �������������������� ������������������ ����������������������� �����������

Shedding Limit

�������� ������������

������ ������������

������������


II.3. Impact van de onderbreekbaarheid op de evenwichtsperimeter van de ARP De nominatie die een ARP indient (in plaats van de werkelijk gemeten afname), dient als referentie om zijn evenwichtsperimeter te berekenen wanneer de onderbrekingsdienst geactiveerd wordt. Het doel daarvan is te voorkomen dat de ARP gefactureerd zou worden wanneer de door Elia besloten onderbreking een onevenwicht in zijn perimeter zou veroorzaken.

III. De voordelen voor de leverancier van de onderbrekingsdienst Dankzij de onderbrekingsdienst neemt de gebruiker actief deel aan het beheer van het net. Zijn actie maakt het mogelijk om het risico van een black-out op doeltreffende wijze te beperken en hij heeft daar onrechtstreeks voordeel bij, want een onderbreking van het net zou nefaste gevolgen hebben voor zijn industriële processen. De netgebruiker ontvangt bovendien een vergoeding voor een dienst die gemakkelijk te leveren is en bovendien flexibel is zodat de gevolgen voor zijn industriële processen aanzienlijk kunnen worden beperkt.

IV. Hoe onderbreekbaarheid leveren? Elk jaar legt Elia een totaal volume vast voor zijn tertiaire afnamereserve. Dit volume moet worden goedgekeurd door de CREG. Zodra Elia deze goedkeuring krijgt, start het een oproep tot kandidaturen en vervolgens een aanbesteding bij inschrijving. De offertes met de interessantste prijzen worden geselecteerd tot het totaal volume dat de regulator goedgekeurd heeft, bereikt is. De selectie van de offertes gebeurt volgens het principe van de "merit order". Na deze selectie sluit Elia een contract met de geselecteerde netgebruikers.

Elia en de netgebruiker die deze dienst levert, zijn gebonden aan een onderbrekingscontract. Om in aanmerking te komen, dient de gebruiker rechtstreeks aangesloten te zijn op het Elia-net. Bovendien moet hij voor het betrokken toegangspunt een toegangscontract hebben afgesloten en moet een ARP hebben aangeduid die zich ertoe verbindt om dit toegangspunt te beheren in zijn evenwichtsperimeter.

De onderbreekbaarheid in 5 punten • Het contract biedt aan Elia de mogelijkheid om te vragen dat een bepaald vermogen niet zou worden afgenomen van zijn net. • De tertiaire afnamereserve wordt aangewend om grote problemen met onevenwichten of congesties in het hoogspanningsnet op te lossen. • Elia vraagt maximum 4 maal per jaar de onderbrekingsdienst aan één en dezelfde gebruiker. • De netgebruiker verbindt zich ertoe om zijn afnames tot onder een contractueel vastgelegde drempel te verlagen: de Shedding Limit. De gebruiker verbindt zich ook ertoe om een vermogensreserve te leveren. • Elia kent twee types van vergoeding toe: een vergoeding voor het beschikbaar stellen van de vermogensreserve en een vergoeding voor de effectieve activering van de onderbrekingsdienst.

S4-N-15.11.07 / Niet-contractueel document / Verantw. uitgever: J. Vandermeiren, Keizerslaan 20, 1000 Brussel

V. Wettelijke en contractuele basis

/S  

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S4_F_INTERRUPTION.pdf