Page 1

Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel PR020 Afdeling: Veiligheid Samenvatting

Beschrijving van de voorwaarden opgelegd voor het geven en volgen van veiligheidsopleidingen, het afnemen en afleggen van testen en het toekennen van veiligheidscertificaten (badges)

Doelpubliek

Personeel Grid Services (in het bijzonder Safety Support), Training Center, CommerciĂŤle dienst, Aankoopdienst en derden

Toepassingsdatum

15/09/2010

Versie

01

Datum

03/09/2010

Status

Draft

Finale versie


Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel

PR020

Inhoud 1 Doel en toepassingsgebied .......................................................... 3 2 Opleidingen ................................................................................. 4 2.1. 2.2. 2.3.

Algemeen ........................................................................................ 4 Intern bij Elia ................................................................................... 4 Extern bij de aanvrager ..................................................................... 5

3 Testen ......................................................................................... 6 3.1. 3.2. 3.3.

Algemeen ........................................................................................ 6 Intern bij Elia ................................................................................... 6 Extern bij de aanvrager ..................................................................... 7

4 Veiligheidscertificaten (badges) .................................................. 8 5 Annulering en toeslagen .............................................................. 9 6 Deontologische code ................................................................... 9 7 Overzichtstabel ......................................................................... 10

Versie 01 – Datum 03/09/2010

Pagina 2 van 10


Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel

1

PR020

Doel en toepassingsgebied De wet Welzijn van 4 augustus 1996 bepaalt in art. 8 dat de werkgever in wiens inrichting werknemers van ondernemingen van buitenaf werkzaamheden komen uitvoeren er onder andere toe gehouden is: 

de werkgevers van die werknemers de nodige informatie te verstrekken ten behoeve van hun werknemers met betrekking tot de risico’s en de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in zijn inrichting;

zich ervan te vergewissen dat deze werknemers de passende opleiding en instructies, inherent aan zijn bedrijfsactiviteiten, hebben ontvangen. Deze wettelijke verplichting wordt bij Elia nagekomen door het geven van veiligheidsopleidingen, het afnemen van testen en het uitreiken van veiligheidscertificaten (badges) bij het slagen van de testen. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden en het niveau van de 1 werknemer onderscheiden we volgende opleidingen:

AVIP WL: Algemene VeiligheidsInstructies voor werken in Posten “Werkleider”- Tijdsduur 1 dag;

AVIP UIT: Algemene VeiligheidsInstructies voor werken in Posten “Uitvoerder” - Tijdsduur ½ dag;

AVIL WL: Algemene VeiligheidsInstructies voor Lijnwerken “Werkleider” - Tijdsduur 1 dag;

AVIL UIT: Algemene VeiligheidsInstructies voor Lijnwerken “Uitvoerder” - Tijdsduur ½ dag;

AVIK WL: Algemene VeiligheidsInstructies voor Kabelwerken “Werkleider” - Tijdsduur 1 dag;

AVIK UIT: Algemene VeiligheidsInstructies voor Kabelwerken “Uitvoerder” - Tijdsduur ½ dag;

AVIL-helikopter: Algemene VeiligheidsInstructies voor Lijnwerken – helikopterpatrouille - Tijdsduur ½ dag. Dit document beschrijft de regels welke dienen gevolgd te worden door de personeelsleden van Grid Services (in het bijzonder Safety Support), het Training Center, de Commerciële dienst, de aankoopdienst en door derden bij: 

het geven en volgen van opleidingen;

het afnemen en afleggen van testen;

het toekennen van veiligheidscertificaten (badges).

1

Werkleider = Persoon met leidinggevende functie. Beschikt over voldoende kennis voor wat de risico’s van interventie en van de werkomgeving betreft om de genomen veiligheidsmaatregelen te interpreteren en te controleren. Voert de cross-controle van de veiligheidsmaatregelen uit en ondertekent de werkvergunning (WVG) en veiligheidsdocumenten. Uitvoerder = Persoon onder toezicht of leiding van een werkleider.

Versie 01 – Datum 03/09/2010

Pagina 3 van 10


Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel

2

Opleidingen

2.1.

Algemeen

PR020

De opleidingen worden in het opleidingscentrum van Elia gegeven.  ADRES: Vilvoordselaan 126, 1000 Brussel (nabij het station van Schaarbeek).

Adobe Acrobat Document De opleidingen worden enkel in het Nederlands of het Frans gegeven. Indien de aanvrager een andere taal wenst zal de aanvrager zelf voor een beëdigd vertaler moeten zorgen en/of zelf de opleiding moeten geven in de gewenste taal. Opleidingen bestemd voor “werkleiders” zullen een volledige dag in beslag nemen terwijl voor de opleidingen gericht aan de “uitvoerders” een halve 2 dag wordt voorzien. Onmiddellijk na de opleiding volgt er een test (zie ook punt 3). Elke deelnemer ontvangt een kopie van de presentatie. Het cursusmateriaal kan ook in pdf-formaat gedownload worden via de Elia-website www.elia.be (Veiligheid & Milieu  Veiligheid  Opleidingen / Testen voor contractors. Inschrijvingen of aanvragen voor opleidingen moeten gebeuren via de inschrijvingstool op onze website www.elia.be (Veiligheid & Milieu  Veiligheid  Opleidingen / Testen voor contractors). Contractors die deze werkwijze niet volgen zullen niet toegelaten worden tot de opleiding en de test. De inschrijving wordt geldig na ontvangst van een bevestigingsmail verzonden door de dienst Safety Support. Voor eventuele vragen kan u ons bereiken via e-mail op het adres : safety.support@elia.be.

2.2.

Intern bij Elia3 Geplande sessies

4

Deze opleidingen richten zich specifiek tot leden van de hiërarchische lijn of personen die werden aangesteld door de hiërarchische lijn (bijv. werkleiders, preventieadviseur). 5

Per contractor en per kalenderjaar kunnen er 5 personen van de hiërarchische lijn of aangestelden kosteloos een opleiding volgen. Deze personen worden geacht de opleiding (ook deze bestemd voor de uitvoerders gezien het hier om een vereenvoudigde versie gaat) door te geven aan de werknemers van hun bedrijf alsook aan hun subcontractors die betrokken zijn bij werken in opdracht van Elia. Indien u meer dan 5 personen wil inschrijven kan dit tegen betaling van € 150 per persoon extra en op voorwaarde dat er voldoende beschikbaarheid is. Er zal u een offerte toegestuurd worden die u ondertekend dient terug te sturen. De geplande sessies gaan door indien er minimaal 10 deelnemers ingeschreven zijn. Maximaal zijn er 20 personen/sessie toegelaten. Inschrijvingen voor deze sessies dienen ten laatste 2 weken op voorhand te gebeuren ! 2

Voor het afnemen van de testen dienen steeds twee personen van Elia aanwezig te zijn. De persoon die de opleiding niet heeft gegeven, is titularis voor het verbeteren van de testen. 3 Een broodjeslunch is steeds voorzien. 4 Het betreft hier enkel de opleidingen AVIP WL / AVIL WL en AVIK WL. 5 Reeds een contract met Elia of een contract in het vooruitzicht. Versie 01 – Datum 03/09/2010

Pagina 4 van 10


Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel

PR020

Sessies op aanvraag Naast de geplande sessies kunnen er - op aanvraag en tegen betaling 6 van € 150 per persoon - bijkomende sessies in ons opleidingscentrum worden georganiseerd. Deze sessies worden georganiseerd zodra er voldoende inschrijvingen zijn. Indien nodig zal een wachtlijst opgesteld worden. Wanneer de datum van de opleiding bekend is, zal u gecontacteerd worden en zal u een offerte toegestuurd worden die u ondertekend dient terug te sturen.

2.3.

Extern bij de aanvrager Op uitdrukkelijke vraag van de contractor en met de nodige motivatie kunnen de opleidingen uitzonderlijk ook extern worden georganiseerd. Voor deze opleidingen gelden volgende voorwaarden: 7

goedkeuring ;

forfaitaire prijs per sessie: € 3.000;

verplaatsingskosten: € 1/km (gerekend vanaf onze maatschappelijke zetel te Brussel);

eventuele overnachtingskosten;

prijs per syllabus: € 15;

minimum 15 deelnemers;

maximum 50 deelnemers;

uw aanvraag dient minstens 1 maand vóór de gewenste datum te gebeuren. Hiervoor zal steeds een offerte worden opgemaakt die ondertekend dient teruggestuurd te worden. 

Onze lesgever dient vooraf goed ingelicht te worden naar waar hij zich dient te begeven (toegangsplan, lokaal,…). Het ter beschikking gestelde lokaal dient voldoende ruim te zijn zodat de deelnemers comfortabel kunnen zitten om de test in te vullen. Een stopcontact van 230V is te voorzien, alsook een ondersteuning voor het materiaal en een scherm voor de projectie. Tot slot dient er een middagmaal voorzien zijn voor onze lesgever.

6

Het betreft hier al de opgesomde opleidingen in punt 1. Deze toestemming dient steeds op een formele wijze gegeven te worden door de Safetymanager Support of bij diens afwezigheid door de Safetymanager Corporate. 7

Versie 01 – Datum 03/09/2010

Pagina 5 van 10


Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel

3

Testen8

3.1.

Algemeen

PR020

Bij elke veiligheidsopleiding hoort een wettelijk verplichte test die door Elia wordt afgenomen. Het slagen voor deze test is een voorwaarde tot het bekomen van een veiligheidscertificaat (zie punt 4). De deelnemer verklaart dat hij voldoende kennis heeft genomen van de inhoud van de betrokken opleiding. Dit is een absolute voorwaarde om aan de test te mogen deelnemen. De resultaten van de test worden als volgt beoordeeld: 

70% of meer is geslaagd;

tussen 70% en 60% heeft de deelnemer dezelfde dag nog recht op één 9 herkansing ;

minder dan 60% is niet geslaagd. De deelnemer kan een nieuwe test afleggen na het bijwerken van de kennis en mits het respecteren van een wachttijd van minstens 4 weken. Als de deelnemer niet slaagt na deze tweede herkansing, krijgt hij gedurende een jaar verbod om deel te nemen aan een nieuwe 10 kennistest . De test is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Indien de aanvrager de test in een andere taal wenst af te leggen, dient de derde zelf voor een beëdigd vertaler/tolk te zorgen die hiervoor een verklaring moet ondertekenen. Inschrijvingen of aanvragen voor testen moeten gebeuren via de inschrijvingstool op onze website www.elia.be (Veiligheid & Milieu  Veiligheid  Opleidingen / Testen voor contractors). Contractors die deze weg niet volgen zullen niet toegelaten worden tot de test. De inschrijving wordt geldig na ontvangst van een bevestigingsmail verzonden door de dienst Safety Support. Voor het afleggen van de test dient men in het bezit te zijn van een uniek identificatienummer dewelke opgegeven werd bij de aanvraag tot inschrijving (bijv. n° identiteitskaart, n° rijbewijs,…) en akkoord te gaan dat men hiervan gegevens overneemt en kopieert. Voor eventuele vragen kan u ons bereiken via e-mail op het adres : safety.support@elia.be.

3.2.

Intern bij Elia De testen worden kosteloos afgenomen in het opleidingscentrum van Elia.  ADRES: Vilvoordselaan 126, 1000 Brussel (nabij het station van Schaarbeek – zie toegangsplan 2.1). Deze testen worden wekelijks afgenomen op vooraf geplande datums die u kan terugvinden op onze website www.elia.be (Veiligheid & Milieu  Veiligheid  Opleidingen / Testen voor contractors). Inschrijvingen dienen ten laatste 1 week op voorhand te gebeuren.

8

Voor het afnemen van de testen dienen steeds twee personen van Elia aanwezig te zijn. De deelnemer ontvangt een nieuwe vragenlijst verschillend van de eerste. Algemene feedback omtrent de foutieve antwoorden wordt pas gegeven nadat alle deelnemers hun test en eventuele herkansing hebben afgelegd. 9

10

Het jaar gaat in vanaf de datum van de tweede herkansing.

Versie 01 – Datum 03/09/2010

Pagina 6 van 10


Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel

PR020

Enkele opmerkingen m.b.t. de afname van de testen:

3.3.

Na aanmelding bij de portier zal deze u toegang verlenen tot onze gebouwen. Maximum 20 personen zullen tegelijkertijd een test kunnen afleggen. Indien de groep uit meer dan 20 personen bestaat zal een gedeelte moeten wachten tot hun collega’s terug zijn.

Het Training Center wordt eveneens gebruikt door andere Eliawerknemers. Heb respect voor het rookverbod, het sanitair en wandel rustig naar het lokaal waar de test zal afgenomen worden!

Begeleiders die zelf geen test dienen af te leggen worden geacht te wachten buiten het lokaal.

Tijdens de test worden geen vragen gesteld. Indien u vragen heeft kan u deze stellen alvorens deze test van start gaat.

Na de test blijft men rustig zitten tot iedereen klaar is, de punten gekend zijn en de fouten werden overlopen.

Gelieve op voorhand kenbaar te maken indien er personen zijn die moeite hebben met lezen. Deze zullen de test apart en mondeling kunnen afleggen.

De testafnemers hebben het recht om een werknemer uit te sluiten of het certificaat niet toe te staan wanneer deze zich niet aan de regels houdt.

Extern bij de aanvrager Op uitdrukkelijke vraag van de contractor en met de nodige motivatie kunnen testen ook extern worden afgenomen. Dit kan mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 7

Goedkeuring ;

forfaitaire prijs van € 1.000;

verplaatsingskosten: € 1/km (gerekend vanaf onze maatschappelijke zetel te Brussel);

eventuele overnachtingskosten;

minimum 15 deelnemers;

uw aanvraag dient minstens 1 maand vóór de gewenste datum te gebeuren. Hiervoor zal steeds een offerte worden opgemaakt die ondertekend dient teruggestuurd te worden. Het ter beschikking gestelde lokaal dient voldoende ruim te zijn zodat de deelnemers comfortabel kunnen zitten om de test in te vullen.

Versie 01 – Datum 03/09/2010

Pagina 7 van 10


Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel

4

PR020

Veiligheidscertificaten (badges) Na het volgen van een opleiding - gegeven door Elia of door de hiërarchische lijn van de contractor - en na het slagen voor de test, bezorgt de dienst Safety Support een veiligheidscertificaat (badge) aan de deelnemer. Teneinde een gepersonaliseerd veiligheidscertificaat te kunnen maken dienen we over de correcte identiteitsgegevens te beschikken en zal er een foto worden genomen door de dienst Safety Support na het afnemen van de test. Het certificaat wordt ofwel onmiddellijk aan de gecertificeerde persoon meegegeven ofwel binnen de 2 weken na het afleggen van de test naar de contractor toegestuurd. Voorlopige certificaatbewijzen worden niet uitgeschreven. De veiligheidscertificaten hebben een geldigheidsduur van 2 jaar. Vóór de vervaldatum van het veiligheidscertificaat dient de deelnemer een heropfrissing van de opleiding genoten te hebben, zodat men tijdig een nieuwe test kan afleggen. Een vervallen veiligheidscertificaat is ongeldig en dient vernietigd te worden. Het veiligheidscertificaat kan door Elia ongeldig verklaard worden in volgende gevallen (niet-limitatief): 

bij belangrijke wijziging van de betrokken veiligheidsprocedures;

bij niet-naleving van de geldende procedures;

bij niet-naleving van de geschreven afspraken op de werf (bepaald in het AVR, de BVIP, de werkvergunning en bijlagen, de bestelling enz…);

bij niet-naleving van de plaatselijke reglementering van de site. In geval van verandering van werkgever zonder wijziging van functie zal op aanvraag een nieuw veiligheidscertificaat worden toegestuurd. Bij verlies van het veiligheidscertificaat dient de certificaathouder een 11 ondertekende verklaring op te sturen naar de dienst Safety Support waarna hem een nieuw certificaat zal toegestuurd worden. Voorbeeld van een veiligheidscertificaat :

Certification Name:

Bonaparte

Competence: BA4

Napoléon

Declaration assigned by the employer mentionned

Company:

Air France

Language of communication:

Nederlands

Training AVIP

Valid till

Level Werkleider

02/02/2012

Op het certificaat staan volgende gegevens van de houder vermeld : 

de naam en voornaam;

het bedrijf;

de communicatietaal;

11

Via e-mail ofwel naar adres : Elia Asset nv – Dienst Safety Support – Keizerslaan 20 – 1000 Brussel. Versie 01 – Datum 03/09/2010

Pagina 8 van 10


Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel

PR020

de gevolgde opleiding bij Elia;

het niveau (werkleider of uitvoerder);

de geldigheidsdatum van het certificaat;

de BA4 / BA5 vakbekwaamheidsverklaring toegewezen door de werkgever. BA4 / BA5 vakbekwaamheid Werken in de exclusieve ruimte van de elektrische dienst dienen te gebeuren door BA4 (gewaarschuwde) of BA5 (vakbekwame) gekwalificeerde personeelsleden conform artikel 47 van het AREI. Dit impliceert o.a. dat de werkgever over een geschreven document beschikt met naam, soort werkzaamheden die de werknemer bij ons zal uitvoeren, voor welke elektrische installatie en niveau van vakbekwaamheid.

5

Annulering en toeslagen Annulatie, zonder aanrekening van kosten, is mogelijk tot 3 werkdagen vóór de opleiding of afname van de testen. Na deze datum blijft het in de offerte voorziene bedrag verschuldigd. Elia behoudt zich het recht voor om: 

6

een opleiding of afname van testen te annuleren wegens: 

onvoldoende inschrijvingen. De deelnemers zullen hiervan tijdig verwittigd worden;

onvoorziene omstandigheden (overmacht, ziekte van de lesgever,...);

Deontologische code 12

Deze deontologische code is in het bijzonder van toepassing op alle personeelsleden van het departement Safety maar tevens geldig voor alle Elia-personeelsleden die op één of andere manier te maken hebben met bovenstaande materie. Het is een verplichting om uw functie op een integere wijze uit te oefenen. Integriteit betekent in de eerste plaats trouw aan en respect voor de bestaande regelgeving en de normen en waarden van Elia. Een efficiënte werking en professionele uitstraling zijn alleen maar mogelijk als iedere medewerker correctheid als richtsnoer neemt bij zijn of haar taakuitvoering. Dat houdt eerlijkheid in en ook respect in de omgang. De personeelsleden moeten op ieder moment hun objectiviteit bewaren en hun functie op een onbevangen en neutrale wijze uitoefenen. Ze engageren zich om geen enkele vorm van vergoeding in ontvangst te nemen. Bij onregelmatigheden geldt de spreekplicht. Stelt u misbruiken of nalatigheden vast, dan probeert u die onmiddellijk te stoppen en brengt u uw chef onmiddellijk op de hoogte.

12

Voor wat de integriteit van onze contractors betreft, verwijzen wij naar het “Veiligheidscharter van Elia en zijn Contractors” alsook naar de “Algemene gebruiksvoorwaarden van het Elia-certificaat” dewelke steeds samen met het certificaat worden bezorgd. Versie 01 – Datum 03/09/2010

Pagina 9 van 10


Algemeen reglement veiligheidsopleidingen en testen voor niet-Elia personeel

7

PR020

Overzichtstabel OPLEIDINGEN INTERN BIJ ELIA

EXTERN

SESSIES OP AANVRAAG

GEPLANDE SESSIES

TESTEN INTERN BIJ ELIA

EXTERN

SESSIES OP AANVRAAG

INSCHRIJVINGSAANVRAAGTERMIJN

Ten laatste 2 weken vóór sessie

NVT

Ten laatste 1 maand vóór gewenste datum

Ten laatste 1 week vóór geplande testafname

Ten laatste 1 maand vóór gewenste datum

FREQUENTIE

X-maal per jaar *

Volgens afspraak *

Volgens afspraak

Wekelijks op vooraf geplande datums

Volgens afspraak

DOELGROEP

HL of aangestelden van de contractors

Iedereen naargelang de opleiding

Iedereen naargelang de opleiding

Iedereen

Iedereen

PRIJS

Gratis voor 5 personen per contractor per jaar

13

Vanaf 6e deelnemer € 150 per persoon **

* € 3.000

€ 150 per persoon

+ Verplaatsingskosten - 2 personen (€ 1/km) Eventuele overnachtingskosten Syllabus (€ 15)

* € 1.000

Gratis

MIN

10

10

15

NVT

MAX

20

20

50

Onbeperkt *

Training Center

Training Center

Aanvrager **

* Indien nodig wordt een

* Vooreerst is goedkeuring HL

+ Verplaatsingskosten - 2 personen (€ 1/km) Eventuele overnachtingskosten

15

AANTAL DEELNEMERS

WAAR

* Geldt voor opleiding

OPMERKINGEN

13

AVIP WL / AVIL WL / AVIK WL. ** Voldoende beschikbaarheid !

wachtlijst opgesteld tot er voldoende deelnemers zijn

vereist ! ** Comfortabel en ruim lokaal

Training Center

* In geval de groep te groot

is voor onze lokalen, zal er een spreiding in tijd gebeuren

Onbeperkt

Aanvrager **

* Vooreerst is goedkeuring HL

vereist ! ** Comfortabel en ruim lokaal

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Versie 01 – Datum 03/09/2010

Pagina 10 van 10

/Regle  
/Regle  

http://www.elia.be/fr/securite-et-environnement/securite/~/media/files/Elia/Safety-Environment/Reglementgeneraldesformationsdesecuriteettest...

Advertisement