Page 1

Formulier aanvraag Offerte Oriëntatiestudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag 1. Aanvrager ……………………………………………………………………………………………………………………, een vennootschap naar …………………………………………………………………… recht met maatschappelijke zetel te …………………………………………………………………………………………………………………… met ondernemingsnummer ……………………………………………, ingeschreven in het rechtspersonenregister te …………………………………………………………………, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (Naam en functie) …………………………………………………………………………………………………………………… en ……………………………………………………………………………………………………………………, hierna de “Studieaanvrager” genoemd 2. Maatschappelijk doel van de

……………………………………………………………………………………………………………………

aanvrager

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Maatschappelijk

Wanneer de aansluiting wordt aangevraagd door een entiteit die niet de

doen van de

kandidaat netgebruiker is, moet deze laatste een volmacht voorleggen

kandidaat

waarmee hij de aanvrager de toestemming geeft om de studie op te volgen,

Netgebruiker

evenals de eventuele uitvoering van aansluitingsinstallaties in zijn naam. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Voorwerp van de studie

De oriëntatiestudie heeft betrekking op (aankruisen wat past) : 

Een nieuwe aansluiting : o

Een aansluiting van een belasting ;

o

Een aansluiting van een productie-eenheid ;

o

Een aansluiting van een belasting geheel of gedeeltelijk gevoed door een lokale productie-eenheid.

Een wijziging van een bestaande aansluiting : o

Een belastingsverhoging ;

o

Een wijziging die invloed heeft op de kwaliteit van de spanning ;

o

Andere.

Een wijziging van de installaties van het aangesloten of aan te sluiten bedrijf en/of hun exploitatiewijze die een invloed zou kunnen hebben op de veiligheid, de power quality, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het Elia-net.


De beschrijving van de oriëntatiestudie en de lijst van de technische specificaties noodzakelijk voor de uitvoering van de studie zijn opgenomen in Bijlage 1. Bij de aansluiting of wijzigingen van storende installaties of compensatieinstallaties, wanneer Elia dit nodig zou achten, zal een Power Quality studie worden uitgevoerd, teneinde de impact van de installaties op de kwaliteit van de spanning in het Elia-net te bepalen en na te gaan of bijkomende maatregelen vereist zijn om de stoorniveaus te beperken. 5. Prijs

De prijs zal door Elia worden vastgesteld na nazicht van onderhavig formulier op basis van de tarieven en de gegevens zoals goedgekeurd door de CREG en gepubliceerd op de Elia website.

De helft van de prijs zal door Elia worden gefactureerd na de bestelling van de oriëntatiestudie en de helft na het overmaken van de studie. 6. Bijlagen

Bijlage 1 :

Beschrijving van de uit te voeren oriëntatiestudie en lijst met technische specificaties ;

Bijlage 2 :

Contactgegevens van de Studieaanvrager ;

Bijlage 3 :

Lijst met de door de aanvrager aangeleverde documenten in het kader van de studie. -

Document dat bewijst dat de kandidaat netgebruiker door eigendom of gebruik over alle rechten beschikt of zal beschikken betreffende het beheer, het gebruik, de versterking en de overdracht van de geplande aansluitingsinstallaties

-

(Voor een nieuwe klant) Kopie van de statuten van de aansluitingsaanvrager

-

Volmacht waarmee de kandidaat netgebruiker de aanvrager toestemming geeft om voor zijn rekening de studie te volgen.

Al deze bijlagen maken deel uit van dit formulier. De aansluitingsaanvrager dient expliciet te vermelden welke van de uitgewisselde gegevens als vertrouwelijk moeten worden beschouwd en behandeld.


Getekend te ……………………………………………………………… op ………………………………………… Aansluitingsaanvrager

Kandidaat netgebruiker:

Naam :

Naam :

Titel :

Titel :


Bijlage 1 : Beschrijving van de uit te voeren oriëntatiestudie en lijst met technische specificaties Pr : B:

productie-eenheid belasting

- Indien de studie betrekking heeft op een aansluiting van een belasting geheel of gedeeltelijk gevoed door een lokale productie-eenheid dienen zowel de rubrieken met betrekking tot “Pr” als deze met betrekking tot “B” te worden ingevuld. - Indien de informatie uit een rubriek niet van toepassing is voor de uitvoering van de studie wordt dit in de rubriek aangegeven met N.V.T. ( “Niet van Toepassing” ). Indien nodig kan deze informatie alsnog door Elia worden opgevraagd tijdens de uitvoering van de studie. Type aansluiting Pr + B

Omschrijving

Referentie in bijlage 3

Pr + B

Identificatie eventuele bestaande aansluiting:

Pr + B

Algemene beschrijving van de te bouwen aansluiting (met inbegrip van de eventuele hulpvoeding) of van de wijziging van de bestaande aansluiting of van de wijziging van de uitrustingen of de exploitatiewijze van de uitrustingen van het aangesloten bedrijf:

Pr + B

Voorziene datum indienstname:

Pr + B

Lokalisatie en fysieke toegang tot schakelapparatuur en meetapparatuur van bestaande aansluiting of gewenste lokalisatie en fysieke toegang tot schakelapparatuur:

Pr + B

Elektrisch (en beveiligings-) schema van de installaties van het aangesloten of aan te sluiten bedrijf met inbegrip van de elektrische karakteristieken van de installaties:

B

Maximum geïnstalleerd vermogen:

B

Jaarlijkse verwachte actief vermogenpiek en verwachte evolutie de komende jaren:

B

Reactief vermogen of cos phi bij actief vermogenpiek:

B

Wekelijks verwacht afnamepatroon (b.v.: constant, cyclisch…):

B

Eventuele jaarlijkse trendbreuken in afnamepatroon (b.v.: verschil zomer/winter…):

B

Aard en vermogen storende elektronica, boogoven(s)…):

B

Opgesteld motorvermogen:

B

Geïnstalleerd vermogen condensatorbatterij:

Geografische ligging (indien mogelijk volgens kadasterplan, Lambert-coordinaten of NGI kaart):

belasting

(b.v.:

vermogens-


Pr

Identificatie productie-eenheden:

Pr

Maximaal netto ontwikkelbaar technisch minimum per eenheid:

Pr

Minimum cos ď Ş bij maximaal vermogen:

Pr

Geschatte jaarproductie of gebruiksduur:

Pr

Type generator (asynchroon/synchroon/invertor):

Pr

Energiebron (hernieuwbare energie/ WKK/andere):

Pr

Driefasig kortsluitvermogen (subtransiĂŤnt) op de te verwachten grens tussen installaties van het aangesloten of aan te sluiten bedrijf en de aansluitingsinstallaties:

Pr

Werking in eilandbedrijf mogelijk?:

vermogen

per

eenheid

en


Bijlage 2 : Contactgegevens van de studieaanvrager 2.1. Contactpersoon Formulier Naam : Adres : Maatschappij : Tel : Fax : E-mail : 2.2. Facturatie 2.2.1. Contactpersoon Naam : Adres : Maatschappij : Tel : Fax : E-mail : 2.2.2. Facturatieadres Maatschappij : Adres : BTW nummer : 2.3. Contactpersoon Technische specificaties Naam : Adres: Maatschappij : Tel : Fax : E-mail :


Bijlage 3 : Lijst met uitgewisselde documenten in het kader van de oriĂŤntatiestudie

/NL  

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/~/media/files/Elia/Products-and-services/Aansluiting2/NL_Aanvraag%20Offerte%20Ori%C3%ABntatiestu...

/NL  

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/~/media/files/Elia/Products-and-services/Aansluiting2/NL_Aanvraag%20Offerte%20Ori%C3%ABntatiestu...

Advertisement