Page 1

Metering Tellingsimpulsen om verbruiks- of productiegegevens op te volgen in real time Op verzoek van zijn klanten kan Elia "tellingsimpulsen" ter beschikking stellen van de meters die het beheert. Tellingsimpulsen zijn elektrische signalen die vanuit deze meters naar de klant verstuurd worden via een geleider of een teletransmissiesysteem. Elk signaal komt overeen met één eenheid actieve of reactieve energie. Dankzij deze tellingsimpulsen krijgt de netgebruiker in real time toegang tot zijn ruwe verbruiks- of productiegegevens. Hij kan dus onmiddellijk reageren wanneer blijkt dat hij zijn kwartuurafnames of -injecties moet beheren.

I. Tellingsimpulsen: principes en werking Dankzij de tellingsimpulsen die Elia levert, kunnen industriële verbruikers of elektriciteitsproducenten rechtstreeks de evolutie van hun verbruik of productie van elektriciteit opvolgen. Indien nodig kunnen zij onmiddellijk reageren, om een kwartuurvermogenspiek te beperken bijvoorbeeld.

I.1. Eén voorwaarde: de technische kenmerken van de meter De tellingsimpulsen die ter beschikking gesteld kunnen worden, hangen af van de kenmerken van de meter. Een meter kan immers maximaal 6 energetische grootheden meten, namelijk de actief afgenomen energie, de actief geïnjecteerde energie, de capacitieve afgenomen energie, de capacitieve geïnjecteerde energie, de inductieve afgenomen energie en de inductieve geïnjecteerde energie. Sommige meters kunnen deze 6 grootheden niet meten: een 2-kwadrantenmeter bijvoorbeeld kan de actieve en reactieve energie slechts in één richting meten. De technische kenmerken van de meter beïnvloeden ook de nauwkeurigheid van de meting, die kan variëren van 0,2% tot 0,5%. Naast deze informatie kan Elia ook een synchronisatie-impuls leveren.

I.2. Verschillende transmissiesystemen naargelang van de locatie van de meter De tellingsimpulsen worden in real time naar de klant verstuurd vanaf de meter die Elia beheert. Het gebruikte type van transmissie verschilt naargelang van de locatie van de meter. • De meter die Elia beheert, bevindt zich in de installaties van de klant Wanneer de meter in de installaties van de klant opgesteld is, volstaat het om koperdraden aan te sluiten op het klemmenbord voor de tellingsimpulsen. Dit klemmenbord wordt door Elia geïnstalleerd om de beschikbaarheid van tellingsimpulsen te garanderen. • De meter die Elia beheert, bevindt zich buiten de installaties van de klant Wanneer de meter buiten de installaties van de klant opgesteld is (in een post van Elia op een aanzienlijke afstand van de post van de klant bijvoorbeeld), moeten de tellingsimpulsen verstuurd worden via een telecommunicatiesysteem. Wanneer dit technisch mogelijk blijkt, zal Elia voorstellen om de tellingsimpulsen te versturen via de geïnstalleerde infrastructuren voor telecommunicatie tussen het hoogspanningsstation van Elia en dat van de klant. Wanneer er geen communicatiekanaal beschikbaar is tussen de post van Elia en deze van de klant, werken Elia en de klant samen een specifieke oplossing uit voor de transmissie van de tellingsimpulsen vanaf de meter die Elia beheert naar de klant. De tellingsimpulsen worden ter beschikking gesteld via een lokaal klemmenbord voor tellingsimpulsen die Elia in de post van de klant plaatst.

Elia

relais

klemmenbord

netgebruiker

klemmenbord

Elia

24 - 28 Vdc

relais

klemmenbord


I.3. Tarifering De eventuele installatie van de noodzakelijke apparatuur voor het beschikbaar stellen of overdragen van tellingsimpulsen tot aan de installaties van de klant, maakt het voorwerp uit van een prijsofferte die Elia opstelt. Wanneer de telecommunicatie-infrastructuur van Elia gebruikt wordt voor de transmissie van tellingsimpulsen tot aan de installaties van de klant, dient de klant een periodieke bijdrage te betalen. Voor het beschikbaar stellen van de tellingsimpulsen zijn er geen extra kosten verschuldigd.

II. De voordelen van tellingsimpulsen De klant die tellingsimpulsen van een meter van Elia ontvangt, geniet talrijke voordelen, in het bijzonder op het vlak van de controle van de kosten en de lezing van de gegevens. Tellingsimpulsen leveren de klant meteringinformatie op zonder dat deze eigen meters hoeft te installeren. Dankzij het ter beschikking stellen van deze tellingsimpulsen kan de klant: • rechtstreeks de evolutie van zijn productie of verbruik van elektriciteit opvolgen zodat hij zijn verbruik of zijn injecties optimaal kan beheren. Een uitzonderlijke vermogenspiek kan bijvoorbeeld in real time worden opgespoord. Op dezelfde wijze kan een correctiemeting een te grote kwartuurpiek voorkomen; • rechtstreeks sommige processen sturen via een geautomatiseerd systeem om zijn verbruik te optimaliseren; • nagaan of de belastingsvooruitzichten nageleefd worden; • het beheer door een ARP van het evenwicht tussen zijn injecties en zijn afnames gemakkelijker maken.

III. Hoe deze dienstverlening genieten? Om deze tellingsimpulsen te ontvangen, dient de klant eerst contact op te nemen met zijn key account manager. Een technicus van Elia zal de configuratie van de bestaande meters analyseren: technische kenmerken, beschikbare tellingen, afstand tussen de telinstallaties en deze van de klant, enz. Tijdens deze voorbereidende werkzaamheden wordt in het bijzonder nagegaan of een systeem voor de teletransmissie van tellingsimpulsen geïnstalleerd moet worden. Er worden daarbij eventueel ook oplossingen uitgewerkt opdat de klant de tellingsimpulsen zou kunnen ontvangen. Eenmaal de technische oplossing gekozen is in overleg met de klant, maakt Elia een prijsofferte over voor deze werkzaamheden.

IV. Wettelijke en contractuele basis Tellingsimpulsen kunnen ter beschikking gesteld worden van zodra een contract voor meteringdiensten ondertekend is tussen de klant en Elia en na voltooing van de eventueel vereiste werkzaamheden om de tellingsimpulsen te kunnen leveren. Wanneer een klant die tellingsimpulsen wil ontvangen, geen netgebruiker van Elia is, zal de netgebruiker die voor de toegang tot het hoogspanningsnet dienst doet als interface tussen Elia en de eerstgenoemde, zijn akkoord moeten geven aan Elia opdat deze de tellingsimpulsen beschikbaar zou mogen stellen.


De transmissie van tellingsimpulsen vanaf een meter van Elia in 5 punten • Elia stelt tellingsimpulsen van de meters die het beheert, ter beschikking van zijn klanten. • Dankzij deze tellingsimpulsen kan de klant van Elia zijn verbruiks- of productiegegevens in real time opvolgen en dus snel ingrijpen om zijn verbruik of zijn injecties te optimaliseren. • Tellingsimpulsen kunnen informatie geven over 6 verschillende energetische grootheden. Naargelang van hun technische kenmerken geven de meters informatie over deze 6 grootheden of slechts enkele daarvan. Sommige meters kunnen geen tellingsimpulsen afgeven. • De soort transmissie die gebruikt wordt om tellingsimpulsen over te dragen, zal variëren in functie van de locatie van de meter: transmissie via kabel, teletransmissie of een oplossing op maat.

M2-N-15.11.07 / Niet-contractueel document / Verantw. uitgever: J. Vandermeiren, Keizerslaan 20, 1000 Brussel

• Dankzij deze tellingsimpulsen zal de klant zijn kosten en de gegevens over zijn verbruik of productie beter kunnen beheren.

/Produc  

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/metering/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/M-Metering/M2_F_Impulsions.pdf