Page 1

Metering Kwartuurwaarden: een mogelijkheid om de factuur en verbruiksprofielen na te kijken Door kwartuurwaarden ter beschikking te stellen, krijgen de klanten van Elia exclusief toegang tot hun telgegevens. Deze telling wordt uitgevoerd om de afnames en injecties van vermogen op het hoogspanningsnet in cijfers uit te drukken. Met deze gegevens kunnen de klanten van Elia hun factuur nakijken en hun verbruiksprofiel nauwkeuriger bepalen.

I. Ter beschikking stellen van kwartuurwaarden: de principes I.1. Kwartuurgegevens Elia stelt kwartuurgegevens ter beschikking van zijn klanten. Dat zijn gemiddelde waarden die per kwartuur werden afgenomen. Op basis daarvan worden curves opgesteld. Deze curves bestaan uit kwartuurgegevens voor een of meerdere dagen. Elke curve omvat een of meerdere gehelen van maximum 100 kwartuurwaarden (24 uren + 1 uur) zodat een hele dag bestreken kan worden, ook een dag waarop er naar zomer- of wintertijd wordt overgeschakeld.

I.2. Twee groepen van gegevens De gegevens op deze curves zijn van uiteenlopende aard. Het kan gaan om: • kwartuurgegevens die ingezameld worden door meters die Elia beheert met behulp van inzamel-, verwerkings- en publicatiesystemen. Deze gegevens worden naar het informaticasysteem van Elia gestuurd. Zij kunnen vervolgens gegroepeerd worden per toegangspunt tot het net voordat ze aan de klanten ter beschikking worden gesteld; • nominatiegegevens voor energie-uitwisselingen tussen ARP’s die via de Hub uitgevoerd worden, voor import of export aan de grenzen, capaciteitstoewijzigingen, enz.

I.3. Zes types van telcurves Een en dezelfde meter kan gelijktijdig gegevens inzamelen over de injectie of de afname van elektriciteit, over het actief of reactief vermogen en over het inductief of capacitief vermogen. Bijgevolg kunnen er 6 curves opgesteld worden voor een en dezelfde meter.

I.4. Niet-gevalideerde dagelijkse curves of gevalideerde maandelijkse curves De netgebruiker kan de gegevens kiezen die hij wenst te ontvangen: • niet-gevalideerde curves die op D+1 (dat wil zeggen één dag nadat de metingen uitgevoerd werden) gepubliceerd worden en die gegevens van één dag bevatten; • gevalideerde curves die maandelijks gepubliceerd worden en die de gegevens van elke dag van een maand bevatten. Hun validatiegraad hangt af van het tijdstip waarop ze gepubliceerd worden. Gegevens die gepubliceerd worden op M+4 werkdagen (dat wil zeggen vier werkdagen na de laatste meetdag), zijn voor 95% gevalideerd. Gegevens die gepubliceerd worden op M+10 kalenderdagen (dat wil zeggen tien kalenderdagen na de laatste meetdag), zijn voor 100% gevalideerd; • zowel niet-gevalideerde curves op D+1 als gevalideerde en maandelijks gepubliceerde curves.

II. Ter beschikking stellen van kwartuurwaarden: standaard- of aanvullende metering Elia maakt twee types van curves over aan de netgebruikers: • standaardmetering: telgegevens die Elia op eigen initiatief en gratis aan ARP’s, toegangshouders en energieleveranciers bezorgt alsook aan de netgebruikers wanneer zij dat vragen. Elke aanvrager krijgt de globale gegevens voor een en hetzelfde toegangspunt in de vorm van dagelijkse en maandelijkse curves. Met deze gegevens kan hij zijn prestaties factureren of zijn facturen nakijken; • commerciële of aanvullende metering: alle andere metingen dan deze van de standaardmetering. Omwille van de vertrouwelijkheid wordt deze betaaldienst uitsluitend aan netgebruikers verleend. De netgebruikers kunnen aan Elia wel de toelating geven om hun meteringgegevens aan een derde te bezorgen. De tarieven voor aanvullende metering kunnen geraadpleegd worden op de website van Elia (www.elia.be > Producten en Diensten).


III. De voordelen: transparante facturering, kostenbeheersing en gebruiksvriendelijkheid De kwartuurgegevens die Elia bezorgt, bieden de klant heel wat voordelen zowel op het vlak van informatie, kostenbeheersing als gegevensbeheer: • de klant beschikt over een transparante factuur voor de diensten die Elia en andere spelers op de Belgische markt verlenen: leverancier, toegangshouder, enz.; • hij kan zijn verbruiksprofiel nauwkeuriger bepalen en zo zijn kosten beheersen. De klant zal zijn verbruik kunnen rationaliseren zonder dat hij hiervoor een telinfrastructuur moet installeren en beheren. Bovendien zijn de kosten voor aanvullende metering laag; • de klant ontvangt curves in een CSV- (omzetbaar in excel) of XML-fromaat, zodat hij ze makkelijk kan lezen of in zijn systeem kan integreren. De ter beschikking gestelde gegevens zijn uiterst betrouwbaar; • de klant kan verschillende gegevens ontvangen via een en hetzelfde kanaal en in eenzelfde formaat; • meteringgegevens geleverd in de vorm van curves worden erkend en aanvaard door alle spelers op de Belgische of Europese markt.

IV. Hoe toegang krijgen tot kwartuurwaarden? Elia stelt gratis en op eigen initiatief standaardmeteringdiensten ter beschikking van de ARP’s, toegangshouders en energieleveranciers. De netgebruiker moet een aanvraag indienen bij Elia om toegang te krijgen tot deze dienst. De netgebruiker kan de curves raadplegen via een beveiligd gedeelte van de website van Elia. Voor de toegang tot deze interface heeft de netgebruiker een paswoord, een gebruikersnaam en een EIC-code nodig. De netgebruiker stuurt een e-mail naar metering.services@elia.be om een paswoord en gebruikersnaam aan te vragen. Elia levert de EIC-code als het het formulier heeft ontvangen dat kan worden gedownload op de website van Elia (www.elia.be > Operational Data & Tools). Zodra de netgebruiker deze code heeft ingevoerd, krijgt hij toegang tot een persoonlijke mailbox die de curves beheert. De gebruiker kan een interface "business to consumer" ofwel "business to business" kiezen. De interface "business to business" is zo gekalibreerd dat deze een groter volume aan gegevens kan verwerken. Om aanvullende meteringgegevens te ontvangen, neemt de netgebruiker contact op met zijn key account manager.

V. Wettelijke en contractuele basis De Technische Reglementen bepalen dat ARP’s, toegangshouders en leveranciers die een geregulariseerd contract hebben met Elia, automatisch belastingscurves ontvangen voor de standaardmetering. De netgebruiker kan op verzoek ook kosteloos belastingscurves ontvangen. Hij kan over kwartuurgegevens voor aanvullende metering beschikken als hij een contract voor meteringdiensten heeft ondertekend.


De terbeschikkingstelling van curves met kwartuurwaarden in 5 punten • Elia stelt curves met kwartuurwaarden ter beschikking aan zijn klanten. Dat is een compilatie van kwartuurgegevens voor de injecties en afnames. • De curves bevatten zowel de gegevens van tellers die Elia beheert als andere cijfergegevens zoals de nominaties. • Niet-gevalideerde curves worden geleverd op D+1, gevalideerde curves worden maandelijks geleverd. • De curves bezorgen de Elia-klant een transparante factuur en bieden hem de mogelijkheid om over een nauwkeuriger verbruiksprofiel te beschikken.

M1-N-15.11.07 / Niet-contractueel document / Verantw. uitgever: J. Vandermeiren, Keizerslaan 20, 1000 Brussel

• De curves kunnen makkelijk worden geraadpleegd via een beveiligd gedeelte op de website van Elia.

/M  

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/M-Metering/M1_F_Valeurs_Quart_Horaires.pd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you