Page 1

fã~ÖáåÉ=íÜÉ=êÉëìäí

Pagina 1 van 234

Kennisgeving Project-MER

Project-MER 380 kV Hoogspanningsverbinding Zomergem- Zeebrugge

Projectnummer BE0100.046233.130 | versie G | Oktober 2012

Opdrachtgever Straat Stad

Elia Asset NV Keizerslaan 20 1000 Brussel +32 2 546 70 11

Contactpersoon Telefoon E-mail

Jeroen Maes +32 2 546 72 91 jeroen.maes@elia.be

Opdrachtnemer

ARCADIS Belgium nv/sa Eurostraat 1 bus 1 3500 Hasselt

Contactpersoon Telefoon Telefax E-mail Website

Natalie Bakx +32 11 294 834 +32 11 288 801 n.bakx@arcadisbelgium.be www.arcadisbelgium.be


Pagina 2 van 234

BE0100.046233.130

Revisie Versie

Datum

Opmerking

A

December 2011

Eerste wijziging

B

08/02/2012

Tweede wijzigingen

C

29/02/2012

Aanpassingen na overleg 15/02/2012

D

09/03/2012

Versie voor de stuurgroep

E

09/08/2012

Versie voor overleg met Elia

F

07/09/2012

Versie draft indiening Dienst MER

G

04/10/2012

Finale verduidelijking projectkenmerken

Afdeling/discipline

Functie

Naam

Datum

BE Milieu, SMA

projectingenieur

Hanne Carlens

24/09/2012

Afdeling/discipline

Functie

Naam

Datum

BE Milieu, SMA

MER-coรถrdinator

Natalie Bakx

02/10/2012

Opgesteld

Geverifieerd

Goedgekeurd door klant Afdeling/discipline

Functie

Naam

Datum

ELIA

projectleider

Jeroen Maes

02/10/2012

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 3 van 234

BE0100.046233.130

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................................................. 3 Lijst der kaarten ............................................................................................................................................. 7 Lijst der figuren ............................................................................................................................................. 8 Lijst der tabellen ...........................................................................................................................................11 Verklarende woordenlijst en afkortingen .....................................................................................................13 Leeswijzer ...........................................................................................................................................17 Voorwoord ...........................................................................................................................................18 1 Inleiding ............................................................................................................................21 1.1 Beknopte projectbeschrijving ............................................................................................ 21 1.2 Situering van het project ................................................................................................... 21 1.3 Toetsing aan de project-m.e.r.-plicht ................................................................................ 22 1.4 Doel van het project-MER ................................................................................................. 23 1.5 Doelstelling van de kennisgeving ..................................................................................... 23 1.6 Initiatiefnemer ................................................................................................................... 24 1.7 Opdrachtnemer ................................................................................................................. 24 1.8 Team van deskundigen..................................................................................................... 24 2 Projectbeschrijving..........................................................................................................27 2.1 Aanleiding en verantwoording voor het Stevin-project ..................................................... 27 2.1.1 Offshore windmolenparken ............................................................................................... 29 2.1.2 Onderzeese elektrische verbindingen met het buitenland................................................ 32 2.1.3 Ontwikkeling van de haven ............................................................................................... 32 2.1.4 Aansluiting van de decentrale productie in de provincie West-Vlaanderen en rond de Zeebrugse haven 32 2.2 Algemene kenmerken van een bovengrondse hoogspanningsverbinding ....................... 33 2.2.1 Funderingen ...................................................................................................................... 33 2.2.2 Masten .............................................................................................................................. 33 2.2.3 Draadstel ........................................................................................................................... 34 2.2.4 Bundelgeleiders ................................................................................................................ 35 2.2.5 Type geleiders .................................................................................................................. 35 2.2.6 Isolatoren .......................................................................................................................... 37 2.2.7 Bliksemkabel of waakdraad .............................................................................................. 37 2.3 Algemene kenmerken van een ondergrondse hoogspanningsverbinding ....................... 37 2.3.1 Hoogspanningskabels....................................................................................................... 37 2.3.2 Draadstel ........................................................................................................................... 37 2.3.3 Sleuf .................................................................................................................................. 38 2.3.4 Verbindingsmoffen ............................................................................................................ 38 2.3.5 Cross-bonding ................................................................................................................... 38 2.3.6 Aanlegtijd en manier van aanleggen ................................................................................ 38 2.4 Algemene kenmerken van hoogspanningsstations .......................................................... 38 2.4.1 Algemene opbouw onderstation ....................................................................................... 39 2.4.2 Type onderstations ........................................................................................................... 39 2.4.3 Onderdelen onderstation .................................................................................................. 42 2.4.4 Geluidsmaatregelen voor onderstations ........................................................................... 46 2.5 Algemene aanpak voor de verschillende types projectingrepen ...................................... 48 2.5.1 Bouwen van nieuwe hoogspanningsmasten .................................................................... 48 6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 4 van 234

2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 6.5 6.5.1 6.5.2 6.6 6.6.1 6.6.2 6.7 6.7.1

BE0100.046233.130

Aanleg ondergrondse hoogspanningsverbinding ............................................................. 55 Aanleg van hoogspanningsstations .................................................................................. 60 Afbraak van een bovengrondse hoogspanningsverbinding ............................................. 65 Projectingrepen per trajectonderdeel van het Stevin-project............................................ 66 Traject tussen Zomergem en Eeklo-Noord ....................................................................... 66 Traject tussen Eeklo-Noord en Vijvekapelle ..................................................................... 67 Traject tussen Vijvekapelle en de Spie ............................................................................. 70 Traject tussen de Spie en Zeebrugge............................................................................... 79 Hoogspanningsstation Stevin ........................................................................................... 80 Hoogspanningsverbinding 150 kV Stevin -Blondeellaan .................................................. 85 Afbraak oude mastenrij ten zuiden van Maldegem .......................................................... 85 Overzichtstabel per tracĂŠdeel ........................................................................................... 86 Aanverwante projecten HS-net ......................................................................................... 89 Juridisch-beleidsmatige context ....................................................................................91 Bestaande feitelijke toestand ............................................................................................ 91 Bestaande juridische toestand .......................................................................................... 92 Bestaande beleidsmatige toestand................................................................................... 99 Visies en gebiedsontwikkelingen .................................................................................... 104 Besluitvorming en procedures .....................................................................................116 Voorafgaand onderzoek en besluitvorming .................................................................... 116 Te doorlopen procedures ................................................................................................ 116 Grensoverschrijdendheid van effecten ........................................................................... 117 Methodologische principes ..........................................................................................119 Referentiesituatie versus ontwikkelingsscenario ............................................................ 119 Algemeen ........................................................................................................................ 119 Cumulatieve effecten met gekende geplande ontwikkelingen........................................ 119 Receptorgerichte aanpak en effectbeoordeling .............................................................. 119 Studiegebied ................................................................................................................... 122 Effectsynthese en -beoordeling ...................................................................................... 123 Globale analyse en scoping naar relevante milieuaspecten .....................................125 Bodem ............................................................................................................................. 126 Aanlegfase ...................................................................................................................... 126 Exploitatiefase................................................................................................................. 127 Grondwater ..................................................................................................................... 127 Aanlegfase ...................................................................................................................... 127 Exploitatiefase................................................................................................................. 128 Oppervlaktewater ............................................................................................................ 129 Aanlegfase ...................................................................................................................... 129 Exploitatiefase................................................................................................................. 129 Geluid .............................................................................................................................. 130 Aanlegfase ...................................................................................................................... 130 Exploitatiefase................................................................................................................. 130 Lucht en Klimaat ............................................................................................................. 134 Aanlegfase ...................................................................................................................... 134 Exploitatiefase................................................................................................................. 134 Licht, warmte en EM-velden ........................................................................................... 136 Aanlegfase ...................................................................................................................... 136 Exploitatiefase................................................................................................................. 137 Receptor Natuur.............................................................................................................. 141 Aanlegfase ...................................................................................................................... 141

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 5 van 234

6.7.2 6.8 6.8.1 6.8.2 6.9 6.9.1 6.9.2 6.10 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 7.6 7.6.1 7.6.2 7.7 7.7.1 7.7.2 7.8 7.8.1 7.8.2 7.8.3 7.9 7.9.1 7.9.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 10 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.2

BE0100.046233.130

Exploitatiefase................................................................................................................. 142 Receptor Landschap ....................................................................................................... 144 Aanlegfase ...................................................................................................................... 144 Exploitatiefase................................................................................................................. 144 Receptor Mens ................................................................................................................ 145 Aanlegfase ...................................................................................................................... 145 Exploitatiefase................................................................................................................. 146 Overzicht ......................................................................................................................... 147 Methodologie referentiesituatie en effectbespreking ................................................150 Bodem ............................................................................................................................. 150 Referentiesituatie ............................................................................................................ 150 Effectbespreking ............................................................................................................. 152 Exploitatiefase................................................................................................................. 153 Grondwater ..................................................................................................................... 154 Referentiesituatie ............................................................................................................ 154 Effectbespreking ............................................................................................................. 156 Oppervlaktewater ............................................................................................................ 158 Referentiesituatie ............................................................................................................ 158 Effectbespreking ............................................................................................................. 160 Geluid .............................................................................................................................. 161 Referentiesituatie ............................................................................................................ 161 Effectbespreking ............................................................................................................. 163 Lucht en Klimaat ............................................................................................................. 165 Referentiesituatie ............................................................................................................ 165 Effectbespreking ............................................................................................................. 168 Licht, warmte en EM-velden ........................................................................................... 169 Referentiesituatie ............................................................................................................ 169 Effectbespreking ............................................................................................................. 174 Receptor Natuur.............................................................................................................. 175 Referentiesituatie ............................................................................................................ 175 Effectbespreking ............................................................................................................. 176 Receptor Landschap ....................................................................................................... 180 Referentiesituatie ............................................................................................................ 180 Toekomstige situatie ....................................................................................................... 198 Effectbespreking ............................................................................................................. 198 Receptor Mens ................................................................................................................ 201 Referentiesituatie ............................................................................................................ 201 Effectbespreking ............................................................................................................. 211 Methodologie effectsynthese- en beoordeling ...........................................................215 Receptor natuur .............................................................................................................. 215 Receptor landschap ........................................................................................................ 216 Receptor mens ................................................................................................................ 217 Synthese milieubeoordeling ............................................................................................ 219 Tewerkstelling en investering ......................................................................................220 Kennisleemten, monitoring en evaluatie .....................................................................221 Kennisleemten ................................................................................................................ 221 Discipline geluid .............................................................................................................. 221 Receptor natuur .............................................................................................................. 221 Receptor mens ................................................................................................................ 221 Monitoring en evaluatie ................................................................................................... 222

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 6 van 234

11 12 12.1 12.2 12.3 12.4

BE0100.046233.130

Geraadpleegde bronnen ...............................................................................................223 Bijlagen ...........................................................................................................................227 Elementen ten behoeve van de Watertoets ................................................................... 227 Voortoets passende beoordeling .................................................................................... 227 Lijst met percelen waarop een mast voorzien wordt ...................................................... 227 Kaartenbundel ................................................................................................................. 232

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 7 van 234

BE0100.046233.130

Lijst der kaarten Kaart 1.1 : Overzichtskaart van het project ..................................................................................................... 21 Kaart 1.2 : Bestaande hoogspanningsnet ten westen van Gent ..................................................................... 21 Kaart 1.3 : Situering van het project op de topografische kaart ...................................................................... 21 Kaart 1.4 : Situering van het project op de orthofoto ....................................................................................... 21 Kaart 1.5 : Stratenatlas en windturbines .......................................................................................................... 21 Kaart 3.1 : Situering op het gewestplan........................................................................................................... 91 Kaart 3.2 : Natura 2000-gebieden ................................................................................................................... 91 Kaart 3.3 : VEN-gebieden, natuurreservaten en Ramsar-gebieden ............................................................... 91 Kaart 3.4 : Landschapsatlas in de omgeving van het project .......................................................................... 91 Kaart 3.5 : Functioneel bodemgebruik............................................................................................................. 91 Kaart 3.6 : Juridisch- beleidsmatig kader ........................................................................................................ 92 Kaart 3.7 : Afbakening Herbevestigde Agrarische Gebieden (HAG) .............................................................. 92 Kaart 3.8 : Beschermd erfgoed in de omgeving van het project ..................................................................... 92 Kaart 7.1 : Bodemkaart en gekende bodemverontreinigingen ...................................................................... 150 Kaart 7.2 : Grondwaterkwetsbaarheid ........................................................................................................... 154 Kaart 7.3 : Verziltingskaart............................................................................................................................. 154 Kaart 7.4 : Watertoets .................................................................................................................................... 154 Kaart 7.5 : Vlaamse Hydrografische Atlas en vergunde grondwaterwinningen ............................................ 154 Kaart 7.6 : Overstromingskaart ...................................................................................................................... 158 Kaart 7.7 : Biologische waarderingskaart ...................................................................................................... 175 Kaart 7.8 : Europese habitats ........................................................................................................................ 175 Kaart 7.9 : Traditionele landschappen ........................................................................................................... 180 Kaart 7.10 : Ruimtelijke landschapskenmerkenkaart .................................................................................... 180 Kaart 7.11 : Gekend archeologisch erfgoed .................................................................................................. 180 Kaart 7.12 : Gebruikte toponiemen en woongebieden .................................................................................. 201

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 8 van 234

BE0100.046233.130

Lijst der figuren Figuur 2.1.1 : Domeinconcessies windmolenparken (http://www.creg.be/;10/08/2012) ................................. 31 Figuur 2.2.1: Onderscheid tussen een 4-bundelgeleider zonder (links) en met (rechts) isolerende mastarmen. ...................................................................................................................................................... 34 Figuur 2.2.2: Onderscheid tussen verschillende masttypes. ........................................................................... 34 Figuur 2.2.3 : De verschillende onderdelen van een hoogspanningsverbinding............................................. 35 Figuur 2.2.4: Onderscheid tussen klassieke 4-bundelgeleider (links) en hoge performantie 2-bundelgeleider (rechts) ............................................................................................................................................................. 36 Figuur 2.2.5 : Verschillende types hoge performantiegeleiders ...................................................................... 36 Figuur 2.3.1 : Opbouw van een hoogspanningskabel (Bron : Nexans) ........................................................... 37 Figuur 2.4.1 : Onderdelen van een onderstation (foto AIS-installatie) ............................................................ 39 Figuur 2.4.2 : Foto van AIS-station 380 kV Zandvliet ...................................................................................... 40 Figuur 2.4.3 : Foto van AIS-station 380 kV Mercator ...................................................................................... 40 Figuur 2.4.4 : Foto van een GIS-station .......................................................................................................... 41 Figuur 2.4.5 : Onderdelen van een GIS-veld ................................................................................................... 43 Figuur 2.4.6 : Foto van een transformator ....................................................................................................... 44 Figuur 2.4.7 : Een foto van een reactantie ...................................................................................................... 45 Figuur 2.4.8 : Voorbeeld van een GIS-gebouw 150 kV met relaiszaal. .......................................................... 45 Figuur 2.4.9 : Voorbeeld van een portiek ........................................................................................................ 46 Figuur 2.5.1 : Voorbeeld van hekwerk ............................................................................................................. 49 Figuur 2.5.2 : Voorbeeld van rijplaten in de werfzone ..................................................................................... 49 Figuur 2.5.3 : Beeld van versterkingswerken van funderingen (type micropaal) ............................................ 50 Figuur 2.5.4 : Beeld van funderingen (type micropaal) ................................................................................... 50 Figuur 2.5.5 : Uitvoering boring t.b.v. mastfunderingen .................................................................................. 51 Figuur 2.5.6 : Dieplader ................................................................................................................................... 52 Figuur 2.5.7 : Plaatsen van de verankeringsprofielen en realiseren van het bovengrondse massief ............. 52 Figuur 2.5.8 : Geassembleerde onderdelen in de werfzone ........................................................................... 53 Figuur 2.5.9 : Beeld van beschermingsportieken ter hoogte van de kruising van een weg ............................ 54 Figuur 2.5.10 : Beeld van de machine die de kabels trekt .............................................................................. 54 Figuur 2.5.11 : Het trekken van de kabels bij bovengrondse HS-verbinding .................................................. 55 Figuur 2.5.12 : Het trekken van de kabels bij ondergrondse HS-verbinding ................................................... 57 Figuur 2.5.13 : Het maken van de cross-bonding ........................................................................................... 57 Figuur 2.5.14 : Afbeelding van een boorinstallatie .......................................................................................... 58 Figuur 2.5.15 : Gestuurde boring ..................................................................................................................... 59 Figuur 2.5.16 : Schematische voorstelling van een tunnel .............................................................................. 60 Figuur 2.5.17 : Schematische weergave van een inkuiping ............................................................................ 63 Figuur 2.5.18 : Binnen brengen van de GIS-modules ..................................................................................... 64 Figuur 2.5.19 : De overheveling van een transformator van schip naar oplegger .......................................... 65 Figuur 2.5.20 : Laagspanningsapparatuur....................................................................................................... 65 Figuur 2.6.1 : Bestaande bovengrondse 380 kV- hoogspanningsverbinding met ĂŠĂŠn draadstel (links) en met twee draadstellen (rechts) ............................................................................................................................... 67 6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 9 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.2 : Schets van overgang van luchtlijn 150 kV naar ondergrondse verbinding thv Eeklo Noord .... 68 Figuur 2.6.3 : Orthofoto van transitie kabel (“voorpost”) thv Eeklo Noord en aanduiding werfzones windmolens in aanbouw .................................................................................................................................. 69 Figuur 2.6.4 : Visualisatie van de geplande 380 kV- verbinding (rechts) parallel aan de huidige 150 kVverbinding (links) ten noorden van Maldegem. ............................................................................................... 70 Figuur 2.6.5 : Visualisatie van 2 masten van de geplande 380 kV- verbinding parallel aan de bestaande 150 kV- verbinding ten noorden van Maldegem. .................................................................................................... 70 Figuur 2.6.6 : Visualisatie overgangsstation Vijvekapelle ............................................................................... 72 Figuur 2.6.7 : Driedimensionale weergave van het overgangsstation Vijvekapelle ........................................ 72 Figuur 2.6.8 : Bovenaanzicht overgangsstation in de Spie ............................................................................. 73 Figuur 2.6.9 : Driedimensionale weergave van de ligging van het overgangsstation Spie ............................. 73 Figuur 2.6.10 : Typevoorbeeld van een sleuf voor de aanleg van een ondergrondse verbinding .................. 75 Figuur 2.6.11 : Afbeelding van een tunnelschacht .......................................................................................... 77 Figuur 2.6.12 : Type dwarsdoorsnede tunnel .................................................................................................. 78 Figuur 2.6.13 : 3D-weergave van een tunnelgebouw (exclusief groenbuffer)................................................. 78 Figuur 2.6.14 : Voorbeeld van een inspectieput .............................................................................................. 79 Figuur 2.6.15 : Visualisatie van de geplande 380 kV-verbinding ter hoogte van de Transportzone ............... 80 Figuur 2.6.16 : Huidig inrichtingsontwerp voor het hoogspanningsstation Stevin en het station voor het Nemo-project ................................................................................................................................................... 83 Figuur 2.6.17 : Aanduiding van de verschillende onderdelen van het hoogspanningsstation Stevin ............. 85 Figuur 2.6.18 : Voorbeeld van een caravelmast .............................................................................................. 86 Figuur 5.2.1 : Schema effectgroepclusters (van links naar rechts: direct ruimtebeslag, verstoring en netwerkeffecten) ............................................................................................................................................ 121 Figuur 6.4.1: Voorbeeld van een klassieke open geleider ............................................................................ 131 Figuur 6.4.2: Voorbeeld van een gladde (of gesloten) geleider: AERO-Z ® (meest gebruikt bij Elia) .......... 131 Figuur 6.4.3: voorbeeld van een gladde (of gesloten) geleider: Trapeziumvormige geleider ....................... 131 Figuur 6.6.1: Principe van transpositie en het effect op magnetische veldsterkte ........................................ 140 Figuur 6.6.2: Verloop van magnetische velden ............................................................................................. 140 Figuur 7.4.1: Ligging van de meetpunten voor geluid ................................................................................... 162 Figuur 7.5.1: NO2 jaargemiddelde (2007-2009) ............................................................................................ 166 Figuur 7.5.2: PM10 jaargemiddelde (2007-2009) ........................................................................................... 166 Figuur 7.5.3: Aantal overschrijdingen norm PM10 daggemiddelde (2007-2009) ........................................... 167 Figuur 7.6.1: Onshore kabeltracé Belwind .................................................................................................... 170 Figuur 7.6.2: Belastingsverdeling bestaande hoogspanningslijnen in Vlaanderen ....................................... 171 Figuur 7.6.3: Magnetische veldsterktes van de bestaande hoogspanningsverbindingen ............................. 173 Figuur 7.8.1: Reliëf projectgebied Hoogspanningsstation Zeebrugge .......................................................... 186 Figuur 7.8.2: Projectgebied Hoogspanningsstation Zeebrugge met aanduiding opname punten van de foto’s ....................................................................................................................................................................... 187 Figuur 7.8.3: Foto’s ter hoogte van de geplande hoogspanningsstation Stevin ........................................... 188 Figuur 7.8.4: Reliëf projectgebied overgangsstation Spie ............................................................................. 189 Figuur 7.8.5 : Projectgebied overgangsstation Spie met aanduiding opname punten van de foto’s ............ 190 Figuur 7.8.6: Foto’s ter hoogte van het geplande hoogspanningsstation Spie ............................................. 191 Figuur 7.8.7: Reliëf projectgebied overgangsstation Vijvekapelle ................................................................. 192 6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 10 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 7.8.8: Overgangsstation Vijvekapelle met aanduiding opname punten van de foto’s ....................... 193 Figuur 7.8.9: Foto’s ter hoogte van het geplande hoogspanningsstation Vijvekapelle ................................. 194 Figuur 7.9.1: Afwijkingen in vormgeving van een hoogspanningsverbinding (bron: MER Randstad 380 kV verbinding Wateringen-Zoetermeer).............................................................................................................. 207 Figuur 7.9.2 : Situering van de windmolens in huidige situatie (links) en toekomstige situatie (rechts) ....... 211

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 11 van 234

BE0100.046233.130

Lijst der tabellen Tabel 1.8.1: Team van deskundigen en medewerkers ................................................................................... 25 Tabel 2.4.1 : Voor- en nadelen van GIS- en AIS-stations ............................................................................... 42 Tabel 2.6.1: Ruimtebeslag van de hoogspanningsstation Stevin ................................................................... 82 Tabel 3.2.1: Bestaande juridische toestand .................................................................................................... 92 Tabel 3.3.1: Bestaande beleidsmatige toestand ............................................................................................. 99 Tabel 3.4.1: Visies en gebiedsontwikkelingen ............................................................................................... 104 Tabel 5.2.1: Overzicht mogelijke effectgroepen ............................................................................................ 121 Tabel 6.10.1: Scoping .................................................................................................................................... 148 Tabel 7.4.1: Significantiekader voor de geluidsbelasting van de exploitatieactiviteiten van de hoogspanningsstations. ................................................................................................................................. 165 Tabel 7.6.1: Bestaande hoogspanningsverbindingen ................................................................................... 170 Tabel 7.6.2: 0,2 ÂľT- en 0,4 ÂľT- corridorbreedtes van de bestaande hoogspanningsverbindingen (in m) .... 172 Tabel 7.9.1: Woongebieden en woonuitbreidingsgebieden waarvoor een hoogspanningsverbinding binnen de kritische kijkafstand valt ............................................................................................................................ 208

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 13 van 234

BE0100.046233.130

Verklarende woordenlijst en afkortingen Afkorting/ Woord

Verklaring

AC

Alternating Current of wisselstroom

AIS

Air Insulated Switchgear; luchtge誰soleerde hoogspanningsstations

AREI

Algemeen Reglement op Elektrische Installaties

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

B.S.

Belgisch Staatsblad

BWK

Biologische WaarderingsKaart

CAI

Centraal Archeologische Inventaris

Calamiteit

Rampsituatie

DC

Direct Current of gelijkstroom

DHM

Digitaal HoogteModel

DOV

Databank Ondergrond Vlaanderen

EM -velden

ElektroMagnetische velden

Fauna

Aanwezige diersoorten

Flora

Aanwezige plantensoorten

GIB

Gas Insulated Busbars; buizen gevuld met SF6-gas

GIS

Geografisch Informatie Systeem Gas

Insulated

Switchgear;

gasge誰soleerde

(SF6-gas)

gepantserde hoogspanningsstations GNOP

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

GRS

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

GRUP

Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan

Habitat

Een door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu waarin een soort tijdens een van de fasen van zijn biologische cyclus leeft

HDPE

High Density Polyethyleen.

HP

Hoog performantie

HS

HoogSpanning

HVDC

High Voltage Direct Current

ICNIRP

International

Commission

of

Non-Ionizing

Protection IHD

InstandHoudingsDoelstelling

IWWG

Interdepartementale Windwerkgroep

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

Radiation


Pagina 14 van 234

BE0100.046233.130

INBO

Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek

KLE

Kleine landschapselementen

kV

Kilovolt: 1kilovolt komt overeen met 1000 Volt

LA95,T

Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode T wordt overschreden. maat

voor

het

overwegend

Het is een heersende

achtergrondgeluidsniveau. LAeq,T

Het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het beschouwde fluctuerende geluid. geluidsbelasting

gedurende

een

De discontinue

periode

T

wordt

omgerekend naar het niveau van een continue geluid met dezelfde geluidsbelasting. Lden

Lday-evening-night : equivalente geluidmaat die in een EUrichtlijn voor omgevingsgeluid wordt voorgesteld voor het geluid van het weg- en railverkeer, de luchtvaart en de industrie. In deze geluidmaat worden de geluidniveaus in de avond (4 uur) en nacht (8 uur) opgehoogd met 5 respectievelijk 10 dB(A) en, gewogen naar duur van de etmaalperiode, opgeteld bij het niveau tijdens de dagperiode (12 uur). Er is ook een afgeleide L*den die tevens rekening houdt met de werkelijke hinder van de geluidsbron.

Leemte in de kennis

onzekerheidsfactor onzekerheden

inherent inherent

aan aan

toekomstprognoses, de

gebruikte

voorspellingsmethoden, onzekerheden ten gevolge van de huidige

stand

technisch

van

moeilijk

het te

wetenschappelijk

onderzoek,

voorspellen

fenomenen,

informatieleemten of met betrekking tot ontbreken van gegevensoverdracht m.e.r.

milieueffectrapportage

MER

milieueffectenrapport

Milderende maatregel

maatregel die voorgesteld wordt om nadelige milieueffecten van het geplande project te vermijden, te beperken en/of zoveel mogelijk te verhelpen

MKN

Milieukwaliteitsnorm

MVA

Megavoltampère; eenheid om het (schijnbaar) vermogen uit te drukken

MVAr

Megavoltampère reactief; eenheid om het reactief vermogen uit te drukken

MW

MegaWatt; eenheid om het actieve vermogen uit te drukken.

µT

microtesla

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 15 van 234

BE0100.046233.130

NVG

Natuurverwevingsgebied

Ontwikkelingsscenario

beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie o.i.v. plannen en beleidsopties

PB

Passende Beoordeling in het kader van de Natura2000wetgeving

PRUP

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (zie ook RUP)

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RUP

Ruimtelijk

UitvoeringsPlan;

getekend

plan

dat

de

bestemming van gronden en eigendommen vastlegt of/en dat de inplanting van de constructies in de verschillende kavels

vaststelt

(ordeningsplan).

Op

termijn

komen

dergelijke plannen in de plaats van de gewestplannen, algemenen en bijzondere plannen van aanleg. Er komen ruimtelijke uitvoeringsplannen op gewestelijk (V-RUP), provinciaal (P-RUP) en gemeentelijk (G-RUP) niveau SBZ-H

Speciale BeschermingsZone, afgebakend in het kader van de Europese Habitatrichtlijn

SBZ-V

Speciale BeschermingsZone, afgebakend in het kader van de Europese Vogelrichtlijn

Significant effect

MER-betekenis : Betekenisvol effect PB-betekenis : effect dat de IHD van het SBZ in gevaar brengt

Studiegebied

het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten

T

Tesla, eenheid van magnetisch veld

TFO

Transformator

TWu

Terra Watt uur

VLAREM

VLAams REglement betreffende de Milieuvergunning

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 17 van 234

BE0100.046233.130

Leeswijzer Deze leeswijzer geeft een beeld van de opbouw van dit rapport. Het voorwoord schetst de project-MER-procedure in het algemeen en de procedure die in het kader van dit project gevolgd wordt in het bijzonder. De inleiding in deel 1 geeft een beknopte beschrijving van het project en toetst het project aan de Milieueffectenrapporteringsplicht (‘MER-plicht’). Vervolgens worden de doelstellingen van het Milieueffectenrapport (‘MER’) en de betrokken partijen opgegeven. Deel 2 beschrijft het project. Hierin worden eerst de aanleiding en verantwoording van het project omschreven. Vervolgens worden de algemene kenmerken van bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations beschreven. Tot slot wordt een gedetailleerde beschrijving van het project zelf gegeven. Deel 3 geeft een overzicht van de juridisch-beleidsmatige context van het project. In deel 4 wordt een toelichting gegeven van de besluitvorming en de procedures met betrekking tot het project-MER. Deel 5 licht de aanpak en opbouw van de project-MER-studie toe. Deel 6 bevat een globale analyse waarbij aangegeven wordt welke disciplines moeten worden besproken en welke effectgroepen in het project-MER nader onderzocht. Deel 7 bespreekt voor de relevant geachte disciplines de referentiesituatie, geeft aan hoe de beoordeling voor de te onderzoeken effectgroepen zal gebeuren. Deel 8 licht de methodologie van effectsynthese en effectbeoordeling toe. Hierin worden de beoordelingskaders verduidelijkt. Deel 9 beschrijft de tewerkstelling en investering die het project met zich mee brengt. Deel 10 somt de kennisleemten op en omschrijft de monitoring en evaluatie. De literatuurlijst zit in deel 11. De bijlagen zijn in deel 12 ondergebracht.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 18 van 234

BE0100.046233.130

Voorwoord Hieronder schetsen we kort de project-MER-procedure. De Vlaamse regering bepaalt welke categorieën van projecten moeten worden onderworpen aan een milieueffectrapportage. De huidige lijst van projecten waarvoor een project-MER dient te worden opgesteld is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (B.S. 17 februari 2005). In een arrest van 24 maart 2011 oordeelde het Hof van justitie echter dat de Vlaamse regelgeving niet in overeenstemming is met een aantal bepalingen van de richtlijn 85/33/EEG omdat ze een aantal projecten die zijn opgenomen in bijlage II van die richtlijn, alleen op basis van het criterium ‘omvang van het project’ uitsluit van een zogenaamde screening, zonder rekening te houden met andere relevante criteria. Als gevolg van dit arrest is er de Omzendbrief ‘LNE 2011/1Milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten’ die in afwachting van aangepaste regelgeving aangeeft hoe omgegaan moet worden met de vergunningverlening van projecten waarop het arrest van toepassing is. De initiatiefnemer van een project-MER-plichtig project brengt de administratie op de hoogte van de voornemens tot opstelling van een project-MER door middel van een kennisgeving. Binnen de 20 dagen na ontvangst van de kennisgeving oordeelt de administratie over de volledigheid ervan. Doelstelling kennisgeving project-MER: administraties en het publiek voldoende informatie verschaffen over een gepland project en de manier waarop een milieueffectrapport dat project zal bestuderen, evalueren en beoordelen, zodat zij reeds in een vroege fase extra elementen kunnen aanbrengen die in het project-MER aanvullend mee in beschouwing moeten worden genomen om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken. Als het project aanzienlijke effecten kan hebben voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie en/of in verdragspartijen bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo, 25 februari 1991) en/of in andere gewesten, of als de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten, verdragspartijen en/of gewesten daarom verzoeken, bezorgt de administratie de volgende informatie aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, verdragspartijen en/of gewesten: • een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving; • een beschrijving van de rapportageprocedure die op het voorgenomen project van toepassing is; • een aanduiding van de vergunningsplicht waaraan het voorgenomen project is onderworpen en een beschrijving van het doel ervan alsook van de toepasselijke vergunningsprocedure(s). Deze zending vermeldt dat de bevoegde autoriteiten binnen een termijn van 40 dagen na verzending van het afschrift hun commentaar aan de administratie kunnen meedelen. Gezien de ligging en aard van het project, zijn grensoverschrijdende effecten evenwel niet aan de orde.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 19 van 234

BE0100.046233.130

Binnen een termijn van 10 dagen na de volledigverklaring van de kennisgeving door de administratie, betekent de initiatiefnemer minstens een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving aan: • de overheid die een beslissing zal nemen over de vergunningsaanvraag; • het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente(n); • de door de Vlaamse regering aangewezen administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen • de ondernemingsraad en milieucoördinator van de initiatiefnemer. Binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst leggen de betrokken gemeenten het afschrift van de kennisgeving ter inzage van het publiek. De terinzagelegging en de doelstelling ervan wordt op passende wijze aangekondigd. De administratie wordt op de hoogte gebracht van de aanvangs- en afsluitingsdatum van deze terinzagelegging. Bij de terinzagelegging of bekendmaking wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het op te stellen project-MER binnen een termijn van 30 dagen na de bekendmaking of aanvang van de terinzagelegging al dan niet via de gemeente aan de administratie moeten worden bezorgd. De administratie neemt uiterlijk 60 dagen (of 80 dagen in geval gewestgrensoverschrijdende effecten mogelijk zijn en het Verdrag van Espoo moet worden gevolgd) na de volledigverklaring van de kennisgeving een beslissing over de aanstelling van de opstellers van het project-MER en de inhoud en inhoudelijke aanpak van het project-MER (richtlijnen). Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de website van de Dienst MER : http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage. Uiterlijk 70 dagen (of 90 dagen als gewestgrensoverschrijdende effecten mogelijk zijn en het Verdrag van Espoo moet worden gevolgd) na de volledigverklaring van de kennisgeving maakt ze haar beslissing bekend. Normaal gezien wordt daarop het project-MER opgesteld door erkende MER-deskundigen o.l.v. een erkende MER-coördinator. Doelstelling project-MER: een zo concreet mogelijk beeld geven van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu van een project en haar alternatieven en aangeven hoe negatieve effecten kunnen vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd worden. De administratie toetst het definitieve project-MER aan de richtlijnen en vereiste gegevens en komt tot een beslissing uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het definitieve project-MERrapport. Het resultaat van de toetsing leidt tot een goed- of afkeuring van het project-MER. Het goedgekeurde project-MER, het project-MER-verslag (opgesteld door de administratie) en eventuele bijzondere richtlijnen liggen vanaf de betekening van de beslissing ter inzage bij de administratie.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 21 van 234

1

Inleiding

1.1

Beknopte projectbeschrijving

BE0100.046233.130

Elia dient een aantal investeringen door te voeren aan het huidige Belgische hoogspanningsnet. Dit is nodig om te kunnen bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van de Belgische elektriciteitsproductie, het behalen van de Belgische doelstellingen inzake productie van hernieuwbare energie en in kader van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, door de toename en diversificatie van het (buitenlandse) aanbod. Hiervoor werd een investeringsprogramma opgesteld waarvan onder meer het project Stevin deel uitmaakt. In het kader van het Stevin- project wenst Elia een bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen een, in het kader van dit project, te realiseren hoogspanningsstation in Zeebrugge en het geplande hoogspanningsstation Horta in Zomergem. Tussen Vijvekapelle en de Spie in Brugge wordt de 380 kV verbinding ondergronds aangelegd. Om de omschakeling van een bovengrondse naar een ondergrondse verbinding (en omgekeerd) te kunnen maken is een overgangsstation vereist in zowel Vijvekapelle als de Spie. Om de kruising van de nieuwe bovengrondse 380 kV- verbinding met de bestaande 150 kV- verbinding tussen Brugge en Eeklo mogelijk te maken, dient deze laatste over 1 spanlengte ter hoogte van het hoogspanningsstation Eeklo Noord ondergronds gebracht te worden. Door de realisatie van de 380kV- verbinding tussen Zomergem en Zeebrugge kan de bestaande 150kV- verbinding Brugge- Eeklo- Langerbrugge gedeeltelijk afgebroken worden tussen Brugge en Eeklo. Hiervoor is er dan wel een aanpassing nodig ter hoogte van de laatste mast rond Eeklo. Daarnaast wordt ook een bovengrondse 150kV-verbinding gerealiseerd tussen de stations Stevin en de hoogspanningspost in de Blondeellaan in Zeebrugge.

1.2

Situering van het project Kaart 1.1 : Overzichtskaart van het project Kaart 1.2 : Bestaande hoogspanningsnet ten westen van Gent Kaart 1.3 : Situering van het project op de topografische kaart Kaart 1.4 : Situering van het project op de orthofoto Kaart 1.5 : Stratenatlas en windturbines

Het project situeert zich tussen het geplande hoogspanningsstation Horta in Zomergem en de voormalige militaire zones aan de kruising van de N31 en N34 in Zeebrugge, waar het hoogspanningsstation Stevin zal gerealiseerd worden. De bovengrondse hoogspanningsverbinding loopt tussen Zomergem en Eeklo op de mastenrij van de bestaande 380 kV-verbinding Zomergem- Eeklo Noord. Vanaf het noorden van Eeklo tot het overgangsstation in Vijvekapelle loopt de geplande verbinding op een mastenrij ten noorden van Maldegem grotendeels parallel aan de bestaande 150 kV-verbinding Brugge- Eeklo Noord. Vanaf het overgangsstation in Vijvekapelle loopt de hoogspanningsverbinding ondergronds door het poldergebied ten noorden van de Brugse woonkern Koolkerke en het Fort van Beieren, onder de Damse Vaart en het Boudewijnkanaal door tot aan het overgangsstation in de Spie. Vanaf het

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 22 van 234

BE0100.046233.130

overgangsstation in de Spie loopt de 380 kV- verbinding bovengronds in noordelijk richting en ten westen van de Transportzone tot aan het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge. Dit laatste tracédeel wordt voor de helft (12 masten) aangelegd op dezelfde mastlocaties van de mastenrij van de bestaande 150 kV- hoogspanningsverbinding Blauwe Toren- Zeebrugge. De andere helft van dit tracédeel wordt op nieuwe mastlocaties aangelegd. De bestaande 150 kV- verbinding tussen Eeklo en Brugge die na realisatie van de 380 kV- verbinding kan afgebroken worden, loopt ten zuiden van Maldegem.

1.3

Toetsing aan de project-m.e.r.-plicht Het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage (B.S. 17/02/2005) legt vast voor welke categorieën van projecten de opmaak van een projectMER vereist is. Ze zijn ingedeeld in 2 bijlagen: enerzijds de bijlage I-projecten die steeds onderhevig zijn aan de project-MER-plicht en anderzijds de bijlage II-projecten waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerde aanvraag tot ontheffing aan de mer-plicht kan indienen. In een arrest van 24 maart 2011 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de Vlaamse regelgeving niet in overeenstemming is met een aantal bepalingen van richtlijn 85/337/EEG omdat ze een aantal projecten die zijn opgenomen in bijlage II van die richtlijn, alleen op basis van het criterium ‘omvang van het project’ uitsluit van een zogenaamde screening, dus zonder rekening te houden met andere relevante criteria, onder meer met betrekking tot de aard en de ligging van het project. Het arrest heeft tot gevolg dat bepaalde aspecten van de Vlaamse regelgeving op het gebied van milieueffectbeoordeling van projecten zullen moeten worden herzien. Als gevolg van dit arrest is er de ‘Omzendbrief LNE 2011/1. - Milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten’1 die in afwachting van aangepaste regelgeving, aangeeft hoe om te gaan met de vergunningverlening van projecten waarop het arrest van toepassing is. Deze omzendbrief beschrijft en verduidelijkt het juridische kader van de milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van rechtspraak van het Hof van Justitie over richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Om te bepalen of het project dat het voorwerp vormt van de vergunningsaanvraag, tot het toepassingsgebied van deze omzendbrief behoort, moet de volgende stapsgewijze aanpak gevolgd worden: Stap 1. Is het project dat voorwerp vormt van de vergunningsaanvraag, opgenomen in bijlage I van het m.e.r.-besluit? Ja. Het project valt onder volgende categorieën van de bijlage I-projecten: • Categorie 24: Aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 150 kV of meer en langer dan 15 km. • Categorie 26: Wijziging of uitbreiding van in deze bijlage opgenomen projecten, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding geeft tot de overschrijding van de in deze bijlage genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan.

1

22 JULI 2011. - Omzendbrief LNE 2011/1. Milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie t. België)

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 23 van 234

BE0100.046233.130

Voorliggend project beantwoordt op 2 manieren aan de categorieën van projecten die mer-plichtig zijn: enerzijds wordt over een afstand van ca. 21 km nieuwe hoogspanningslijn aangelegd, waardoor de drempelwaarde van categorie 24 overschreden wordt, anderzijds worden over een afstand van 16 km bestaande hoogspanningsverbindingen aangepast waardoor ook voldaan wordt aan categorie 26. Van zodra het project voldoet aan stap 1 moet voor het project een door de dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid) goedgekeurd milieueffectrapport deel uitmaken van de vergunningsaanvraag en valt het voorgenomen project niet onder het toepassingsgebied van deze omzendbrief. Stappen 2 en 3 van de omzendbrief zijn dus niet meer relevant voor het voorgenomen project. Voor de opmaak van het milieueffectrapport voor het voorgenomen project is het D.A.B.M. van toepassing. Ondertussen werd de Europese Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten door de diensten van de Europese Commissie herschikt; dit echter zonder inhoudelijke wijzigingen. De nieuwe project-mer-richtlijn kreeg het volgnummer 2011/92/EU.

1.4

Doel van het project-MER Het doel van het project-MER is de potentiële effecten die gepaard kunnen gaan met voorliggend project in zowel de aanleg- als de exploitatiefase te onderzoeken zodat de vergunningverlenende overheid over alle relevante informatie beschikt om een gefundeerde beslissing te nemen. Waar mogelijk worden in het project-MER, indien nodig, milderende maatregelen voorgesteld om negatieve effecten te beperken of vermijden. Een inschatting van de (potentiële) effecten gebeurt voor de volgende disciplines: • Bodem; • Grondwater; • Oppervlaktewater; • Geluid; • Lucht en klimaat; • Licht, straling en EM-velden; • Receptor Landschap; • Receptor Natuur; • Receptor Mens.

1.5

Doelstelling van de kennisgeving Het doel van de kennisgeving, het startdocument milieueffectenrapportage, (project-m.e.r.) is meervoudig:

van

de

project-

• Het informeren van administraties en burgers over het geplande project en de onderzoekswijze van de milieueffecten; • Concrete, zinvolle reacties bekomen bij administraties en de burger;

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 24 van 234

BE0100.046233.130

• Het bijdragen aan richtlijnen voor het opstellen van het eigenlijke projectmilieueffectenrapport (project-MER). De kennisgeving bevat een beknopte beschrijving van de huidige toestand en de bepaling van de relevant effectgroepen. Daarnaast worden de methodes toegelicht die gehanteerd zullen worden voor de bespreking en beoordeling van deze effectgroepen in het op te stellen project-MER. De kennisgeving laat daardoor toe dat belanghebbende administraties en omwonenden in een vroege fase extra elementen aanbrengen die in het project-MER aanvullend in beschouwing genomen moeten worden, zodat de hierop volgende studie van de milieueffecten zo volledig en zinvol mogelijk zal zijn.

1.6

Initiatiefnemer De initiatiefnemer voor de opmaak van het project-MER is: Elia Asset n.v. Keizerslaan 20 1000 Brussel Contactpersoon voor het project is Jeroen Maes.

1.7

Opdrachtnemer De opdrachtnemer voor de opmaak van dit project-MER is: ARCADIS Belgium NV Koningstraat 80 1000 Brussel Contactpersoon voor het milieuonderzoek: Natalie Bakx ARCADIS Belgium NV Eurostraat 1 bus 1 3500 Hasselt

1.8

Team van deskundigen Volgens de Vlaamse wetgeving dient een MER-rapport opgesteld te worden door erkende MER-deskundigen. Volgend team van deskundigen en medewerkers zal instaan voor de uitwerking van het project-MER:

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 25 van 234

BE0100.046233.130

Tabel 1.8.1: Team van deskundigen en medewerkers Deskundige

Naam

Erkenning

Erkenning geldig tot

Met medewerking van

MER-coรถrdinatie

Natalie Bakx

MB/MER/EDA/512-V2

8/01/2013

Hanne Carlens

Bodem en grondwater

Hilde De Lembre

MB/MER/282/V-3

29/11/2014

Riet Durinck

Dirk Libbrecht

MB/MER/EDA-277/V3

30/12/2012

Oppervlaktewater

Dirk Libbrecht

MB/MER/EDA-277/V3

17/12/2014

Hanne Carlens

Geluid en Trillingen

Patrick Pans

MB/MER/EDA/557/V-3

Onbepaalde duur

Hanne Carlens

Lucht

Annick Van Hyfte

MER/EDA/754

31/12/2099

Hanne Carlens

Natuur

Mieke Deconinck

MB/MER/EDA/590

23/10/2012

Sofie Van Brussel

Landschap

Mieke Deconinck

MB/MER/EDA/590

12/03/2012

Hanne Carlens

Adel Lannau

MB/MER/EDA/611

31/12/2099

Hanne Carlens

Paul Vanhaecke

MB/MER/EDA/018-V4

17/12/2014

Hanne Carlens

Mens,

socio-

organisatorische effecten Mens, leefkwaliteit en gezondheid

De discipline licht, warmte en elektromagnetische golven en de effectbeoordeling wordt uitgewerkt door de coรถrdinator. Een groot deel van de gegevens voor de discipline geluid in het project-MER zal aangeleverd worden door AIB Vinรงotte.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 27 van 234

2

Projectbeschrijving

2.1

Aanleiding en verantwoording voor het Stevin-project

BE0100.046233.130

Kadertekst 1 : De rol van Elia in de elektriciteitsmarkt Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Over het hoogspanningsnet wordt stroom vervoerd van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers. Als netbeheerder zorgt Elia voor een transparante, niet-discriminerende en objectieve toegang tot het net. Elia bezit alle Belgische netinfrastructuur van 150 tot 380 kV en nagenoeg 94% van de netinfrastructuur van 30 tot 70 kV. Het net van Elia is een essentiële verbinding tussen de Zuid-West-Europese en de Noordwest-Europese markten. De kernactiviteiten van Elia zijn: • het beheer van de hoogspanningsinfrastructuur: het onderhoud en de ontwikkeling van het net, alsook de aansluiting van elektrische installaties op het net; • het beheer van het elektrisch systeem: het verlenen van toegang tot het net op een vlotte, objectieve en transparante wijze, het organiseren van alle diensten voor de transmissie van elektriciteit, het opvolgen van de stromen op het net om over de goede werking te waken en het beheer de klok rond van het evenwicht tussen verbruik en productie van elektriciteit in de regelzone; • marktfacilitator: het ontwikkelen van initiatieven en mechanismen die de werking van de elektriciteitsmarkt verbeteren. Elia is ook één van de drijvende krachten achter een aantal initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt; zoals de pentalaterale samenwerking binnen de Noordwest-Europese regio, met onder meer het project van marktkoppeling tussen België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg, de koppeling met de Scandinavische markt en de oprichting van CASC, een gemeenschappelijk organisme voor de veiling van capaciteit op lange termijn op de grenslijnen en een aantal studies inzake de verdere uitbreiding van de interconnecties.

De Europese elektriciteitsmarkt wordt met verschillende grote uitdagingen geconfronteerd. Studies tonen aan dat er op middellange termijn in Europa en haar lidstaten een belangrijk productietekort dreigt. Bovendien vraagt de strijd tegen de klimaatverandering dat meer wordt geïnvesteerd in elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, water, biomassa, etc. Tenslotte is een echte liberalisering van de energiemarkt pas mogelijk indien voorzien in voldoende interconnecties met buurlanden. Met haar recente, regulerende initiatieven beoogt de Europese Commissie een kader te creëren waarbinnen oplossingen voor deze uitdagingen kunnen gevonden worden. Zo heeft de Europese Commissie bijkomende middelen vrijgemaakt voor financiële tegemoetkomingen voor belangrijke Europese netinfrastructuurprojecten en elektriciteitsen gasprojecten die tot doel hebben de markt verder te liberaliseren, hernieuwbare energieproductie te stimuleren en te integreren of tegemoet te komen aan de vraag naar bevoorradingszekerheid. Met het klimaat- en energiepakket van 17 december 2008 heeft de Commissie de ambitieuze 20-20-20 doelstellingen vastgelegd, namelijk: tegen 2020 moet de broeikasgasuitstoot met 20% naar beneden ten opzichte van 1990, moet de energie-efficiëntie opgekrikt worden met 20% en moet het aandeel hernieuwbare

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 28 van 234

BE0100.046233.130

energiebronnen in de totale energievoorziening stijgen tot 20%. De bijdrage van België tot deze laatste doelstelling is vastgelegd op 13%. De Belgische bijdrage tegen 2020 kan enkel gerealiseerd worden door aanzienlijke investeringen in de windmolenparken op zee. België heeft al in 2004 een zone in de Noordzee afgebakend die geschikt is voor de inplanting van dergelijke zogenaamde offshore windmolenparken. De domeinconcessies voor deze windmolenparken werden en worden toegewezen en de constructie is volop aan de gang. De uitbreiding van het 380 kV net van Elia tot aan de kust is de onmisbare schakel om de geproduceerde elektriciteit ook te kunnen vervoeren naar de grote verbruikscentra. Het project maakt deel uit van het investeringsplan 2005-2012 van Elia dat door de toenmalige federale minister van energie werd goedgekeurd en wordt ook opgenomen in het nieuwe investeringsplan van Elia voor de periode 2010-2020. Dit investeringsplan werd goedgekeurd op 14/11/2011 (B.S. 27/01/2012) Het project en de verdere ontwikkelingen van de windmolenparken op zee staan hoog op de federale politieke agenda. Het Vlaams regeerakkoord van 15 juli 2009 besteedt eveneens veel aandacht aan de realisatie van de objectieven inzake hernieuwbare energie en ondersteunt expliciet de uitbouw van het Elia-netwerk om de stroom van de windmolenparken op zee vlot naar de grote verbruikscentra te vervoeren.

Kadertekst 2 : De relatie netwerkontwikkelingen

tussen

het

Stevin-project

en

de

toekomstige

De ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit is nauw verbonden met het gevoerde energiebeleid en meer in het bijzonder met de invoering van de nieuwe Europese en Belgische bepalingen op het gebied van energie en klimaat. De vooropgestelde Belgische en Europese doelstellingen inzake energie en klimaat, in combinatie met de gemiddelde leeftijd van het productiepark, doen vermoeden dat de Europese energiemix in de toekomst ingrijpend zal veranderen. De toename van het aandeel van decentrale productie-eenheden en/of productieeenheden op basis van hernieuwbare energiebronnen zal tot gevolg hebben dat het variabele karakter van de fysieke elektriciteitsstromen tussen de landen van de Unie toeneemt. Bovendien leiden de uiteenlopende strategieën van de verschillende marktspelers tot grote onzekerheid, enerzijds met betrekking tot de toekomstige energiemix en anderzijds op het vlak van de lokalisatie van de productie-eenheden die in dienst zullen worden genomen of buiten dienst zullen worden gesteld. Ten slotte moet worden opgemerkt dat een verbetering van de algemene energieefficiëntie als gevolg van een substitutie-effect tot een toename van het eindverbruik van elektriciteit zou kunnen leiden. Op het gebied van netontwikkeling worden al deze elementen concreet vertaald in: • het uitwerken van mogelijke oplossingen voor de versterking van een transmissienet dat enerzijds efficiënt en robuust is, teneinde een kwalitatieve nettoegang te bieden voor diverse combinaties van hypothesen, en anderzijds aanpasbaar zodat deze oplossingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden herzien in functie van de evolutie van de verschillende projecten van de producenten; • het voortzetten van de ontwikkeling van de interconnectiecapaciteit om het evenwicht tussen vraag en aanbod te garanderen, zowel in het geval van een productietekort bijvoorbeeld als gevolg van de afwezigheid van bepaalde eenheden- als in het geval

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 29 van 234

BE0100.046233.130

van een productieoverschot, bijvoorbeeld door de combinatie van de beperkte soepelheid van het centrale productiepark en een hoog injectieniveau van de productie uit hernieuwbare energiebronnen; • het lokaal versterken van het transmissienet ter ondersteuning van de zones waar in de toekomst een toename van het verbruik is gepland. Elia wil daarom in het federaal ontwikkelingsplan 2010-2020 (goedgekeurd op 14/11/2011, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27/01/2012) werken rond vier pijlers: • de ontwikkeling van de interconnecties; • de aansluiting van klassieke productie-eenheden; • de aansluiting van decentrale productie-eenheden en/of productie-eenheden op basis van hernieuwbare energiebronnen; • de versterking van het net om tegemoet te komen aan de evolutie van het elektriciteitsverbruik. Het Stevin-project kadert volledig binnen de toekomstgerichte netontwikkeling en speelt een rol in drie van deze vier pijlers. Enkel een aansluiting van klassieke productieeenheden is niet voorzien.

Om te kunnen bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van de Belgische elektriciteitsproductie, het behalen van de doelstellingen inzake de productie van hernieuwbare energie en aan de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt dient Elia een aantal investeringen door te voeren aan het huidige Belgische hoogspanningsnet. Hiervoor werd een investeringsprogramma opgesteld waarvan onder meer het ‘Stevin’project deel uitmaakt. In het kader van dit project wenst Elia een bovengrondse 380 kVhoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Zeebrugge en Zomergem met een capaciteit van 2 x 3000MVA (= +/- 2700MW). De aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en Zeebrugge heeft een meervoudige functie: • het bijdragen tot een hogere duurzaamheid van de Belgische elektriciteitsproductie. • de verdere vrijmaking van de elektriciteitsmarkt door een diversificatie en vergroting van het (buitenlands) aanbod. • de verhoging van de bevoorradingszekerheid voor de haven van Zeebrugge en van de gehele regio rond Brugge. De directe aanleidingen om tot het project over te gaan zijn: • de toekomstige offshore windmolenparken; • de mogelijke toekomstige onderzeese elektrische verbindingen met het buitenland; • de ontwikkelingen in de Zeebrugse haven; • de aansluiting van de decentrale productie in de provincie West-Vlaanderen en rond de Zeebrugse haven.

2.1.1

Offshore windmolenparken Functie: duurzaamheid en vrijmaking van de markt Zoals hierboven vermeld, dient België tegen 2020 13% van haar energie te halen uit hernieuwbare energiebronnen. Reeds in 2004 bakende de federale regering in de

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 30 van 234

BE0100.046233.130

Belgische wateren in de Noordzee een zone af van circa 200 km², goed voor minstens 2000 MW hernieuwbare energie. Voor de bouw en exploitatie van offshore windmolenparken is een domeinconcessie vereist die wordt toegekend door de federale minister van Energie voor een welbepaald gebied binnen de vermelde zone. Volgende domeinconcessies zijn inmiddels toegekend door de Minister van Energie: • C-POWER (ministerieel besluit van 27/06/2003 gewijzigd op 3/02/2010) • NORTHWIND (ex-ELDEPASCO) (ministerieel besluit van 15/05/2006 gewijzigd op 24/03/2010) • BELWIND (ministerieel besluit van 5/06/2007 gewijzigd op 5/02/2009) • RENTEL (ministerieel besluit van 4 juni 2009) • NORTHER (ministerieel besluit van 5 oktober 2009) • SEASTAR (ministerieel besluit van 1 juni 2012) • MERMAID (ministerieel besluit van 20 juli 2012). De komende jaren tot en met 2015 zullen deze parken in verschillende fasen verder worden opgericht en in dienst genomen. C-Power, Belwind en Northwind hebben reeds alle vergunningen ontvangen, waardoor deze 3 parken tegen 2014 gezamenlijk een productie van ca. 2,8 TWu vertegenwoordigen. Deze windmolenparken, samen goed voor ca. 870 MW piekvermogen kunnen op het 150 kV-net aangesloten worden, mits enkele net- aanpassingen en netuitbreidingen op dit spanningsniveau in de regio BruggeZeebrugge. Deze aanpassingen en netuitbreidingen zullen tegen eind 2012 volledig gerealiseerd zijn. De golf van concessieaanvragen in 2008, waarbij voor elk van de overblijvende delen van de afgebakende zone in de Noordzee meerdere dossiers werden ingediend, maakte duidelijk dat er een grote interesse bestaat bij de projectontwikkelaars om de bewuste zone, goed voor minstens 2000 MW, volledig te benutten. Op termijn zou dit een productie van ruimschoots 6,6 TWu moeten opleveren. (http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/hernieuwbare_energie/offshore_wind energie/; 07/02/2012).

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 31 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.1.1 : Domeinconcessies windmolenparken (http://www.creg.be/;10/08/2012)

De totale uitvoering van bovenstaand beleid vereist een sterke ruggengraat op 380 kV tussen de kust en het binnenland. Om de geproduceerde energie van de toekomstige windmolenparken naar het binnenland te vervoeren volstaan verdere uitbreidingen op het 150 kV-net immers niet meer. De gelijktijdige ontwikkeling van de toekomstige windmolenparken kan bovendien leiden tot gezamenlijke initiatieven, op het vlak van de realisatie van een offshore elektrisch knooppunt en van de vermogenkabels waarmee de geproduceerde energie aan land wordt gebracht, de zogenaamde ‘exportkabels’. Door de geproduceerde energie te verzamelen via een elektrisch knooppunt op zee (zogenaamd ‘stopcontact op zee’) en ze vervolgens aan land te brengen, kan het aantal exportkabels beperkt worden. Bovendien kunnen kabels op een hoger spanningsniveau met een hogere transportcapaciteit worden overwogen, om zo het totaal aantal exportkabels te reduceren. Dit denkwerk van Elia leidde tot een visie waarbij het de bedoeling is om stap per stap een echt vermaasd net op zee uit te bouwen. In een dergelijk scenario worden de verschillende parken met elkaar verbonden op zee, in hoogspanningsstations op elektrische knooppunten die dicht bij de verschillende concessies liggen. Dit net op zee zal geïntegreerd worden in het net

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 32 van 234

BE0100.046233.130

dat Elia op het vasteland beheert. Door de federale overheid is aan Elia gevraagd een visie met betrekking tot een dergelijk stopcontact op zee uit te werken. Een optimaler gebruik van de ruimte (zowel op zee als aan land) en het globaal beperken van de realisatiekosten vormen de belangrijkste drijfveren voor dergelijke initiatieven.

2.1.2

Onderzeese elektrische verbindingen met het buitenland Functie: zekerheid van bevoorrading en diversificatie van de markt Elia onderschrijft de modulaire ontwikkeling van verbindingen met de andere Noordzeelanden in het kader van het zogenaamde North Sea Grid binnen de hierboven beschreven contouren van de Europese Commissie. Concreet loopt bij Elia en de Britse netbeheerder National Grid momenteel een gedetailleerde studie over de realisatie van een onderzeese hoogspanningsverbinding van ongeveer 1000 MW tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Deze interconnectie moet enerzijds de bevoorradingszekerheid van het Verenigd Koninkrijk en van het Europese vasteland verhogen en anderzijds meer invoer en uitvoer van elektriciteit uit en naar het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken. Dit leidt aan beide zijden tot een diverser en concurrentiëler aanbod. Dit project is het zogenaamde NEMO-project. De vergunningsprocedure voor de verbinding is momenteel lopende. De realisatie van het project wordt voorzien in de periode 2015-2017. Naast de mogelijke interconnectie met het Verenigd Koninkrijk wordt ook de haalbaarheid onderzocht van onderzeese interconnecties met nog andere Europese landen.

2.1.3

Ontwikkeling van de haven Functie: zekerheid van bevoorrading en duurzaamheid De haven van Zeebrugge kent een snelgroeiend containervervoer en is marktleider voor Noordwest-Europa voor het roll-on/roll-offvervoer van nieuwe wagens. Met de LNG-terminal en de gasinterconnector is de haven van Zeebrugge eveneens het knooppunt voor de aardgasvoorziening en -toevoer naar geheel België en een belangrijk kruispunt van het West-Europese aardgasnet. De aardgasactiviteiten breiden er gestadig uit, samen met de andere havenactiviteiten. Al deze expansieve economische bedrijvigheid moet continu een kwaliteitsvolle elektriciteitsvoorziening kunnen genieten. Om dit op termijn te blijven garanderen, is een bijkomende ondersteuning nodig via een nieuw hoogspanningsstation 380/220/150 kV ter hoogte van Zeebrugge. Op die manier wordt het regionale hoogspanningsnet er meer ‘vermaasd’ (zie Kadertekst 2), hetgeen de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening ten goede komt.

2.1.4

Aansluiting van de decentrale productie in de provincie West-Vlaanderen en rond de Zeebrugse haven Functie: duurzaamheid en vrijmaking van de markt Het elektriciteitsnet in de kustregio, in de driehoek Oostende-Zeebrugge-Brugge zit vol. Dat is de boodschap die investeerders in hernieuwbare energieproductie daar al sinds vorig jaar krijgen. Hun plannen komen op een wachtlijst terecht. Ondertussen werd in overleg met de Vlaamse minister bevoegd voor energie en de distributienetbeheerders een tijdelijke oplossing gevonden voor de 27 bedrijven op de wachtlijst. Een schijf van

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 33 van 234

BE0100.046233.130

110 MW flexibele capaciteit komt vrij. Dit betekent dat de betrokken ondernemingen, als het 150kV net te vol zit, omdat het bijvoorbeeld hard waait en de offshore windparken veel produceren en er tegelijkertijd weinig consumptie is, zullen moeten afregelen. Met de terbeschikkingstelling van de 110MW is de capaciteit van het net voorlopig opgebruikt. De realisatie van de hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Zomergem en Zeebrugge op korte termijn is dus dringend noodzakelijk om voldoende capaciteit te kunnen bieden voor de aansluiting van decentrale productie.

2.2

Algemene kenmerken hoogspanningsverbinding

van

een

bovengrondse

Gezien de techniciteit van de hoogspanningsmaterie, behandelt dit onderdeel een aantal kenmerken van een bovengrondse hoogspanningsverbinding. Hierin zullen een aantal begrippen verduidelijkt worden, die verder in de tekst nog van toepassing zijn. De bovengrondse verbindingen worden ook luchtlijnen genoemd. Een bovengrondse hoogspanningsverbinding wordt gerealiseerd aan de hand van draadstellen van metalen geleiders, die ondersteund worden door pylonen of masten. Een draadstel bestaat uit drie geleiders of fases, die samen driefazige wisselstroom vervoeren. De lengte van een overspanning kan uiteenlopend zijn, maar bedraagt voor de 380 kV tot 150 kV-lijnen tussen de 300 en 600 m. Naargelang het spanningsniveau zijn er een of twee en soms ook drie of vier draadstellen. Voor bovengrondse hoogspanningsverbindingen aangebracht worden nadat de masten geplaatst zijn.

2.2.1

kunnen

de

draadstellen

pas

Funderingen De fundering is de ondergrondse constructie die de mast draagt. Hoogspanningsmasten worden hoofdzakelijk gefundeerd op ofwel oppervlaktefunderingen, één geïsoleerde zoolfundering per mastvoet, ofwel met diepfunderingen, één of meerdere geschroefde kokerpalen of boorpalen per mastvoet.

2.2.2

Masten De masten zijn de steunen die de hoogspanningslijnen dragen. Op het bovenste deel van de mast zijn mastarmen voorzien waarop de kabels vastgemaakt worden. Bij masten waar de geleiders van richting veranderen zijn de geleiders aan de mastarm vastgemaakt door middel van isolatorkettingen (klassieke mastarmen). Voor lijnmasten, als verschillende masten in 1 rechte lijn achter elkaar staan, kunnen de mastarmen ook isolerend zijn (isolerende mastarmen). Op deze masten worden de geleiders rechtstreeks aan de isolerende mastarm vastgemaakt.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 34 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.2.1: Onderscheid tussen een 4-bundelgeleider zonder (links) en met (rechts) isolerende mastarmen.

Op plaatsen waar het tracĂŠ afwijkt van een rechte lijn, zijn hoekmasten vereist. Deze zijn zwaarder dan klassieke lijnmasten omdat deze een grotere trekkracht van de geleiders moeten verdragen. Onderstaande figuur toont het onderscheid tussen verschillende masttypes. Figuur 2.2.2: Onderscheid tussen verschillende masttypes.

2.2.3

Draadstel Op de onderstaande figuur worden de verschillende onderdelen van een bovengrondse hoogspanningsverbinding aangeduid ter hoogte van een mast, in dit geval voor het spanningsniveau 380 kV. Elke elektrische weg noemen we een draadstel. Op de foto zijn twee draadstellen aanwezig (links en rechts van de mast). Het hoogspanningsnet is driefazig waardoor er per draadstel 3 fasen aanwezig zijn: op de foto draagt elke mastarm ĂŠĂŠn fase. De afstand tussen de fazen wordt bepaald door het spanningsniveau van de verbinding. Een fasegeleider is een geleider waarop hoogspanning zit en waarin de elektrische stroom vloeit.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 35 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.2.3 : De verschillende onderdelen van een hoogspanningsverbinding

2.2.4

Bundelgeleiders De hoeveelheid stroom die een hoogspanningsverbinding kan transporteren wordt bepaald door het type van kabel (geleider) en het aantal geleiders per fase (in Figuur 2.2.3 zijn dit er 2). Indien er meer dan 1 geleider per fase aanwezig is spreken we van een bundelgeleider. Er kunnen tot 4 geleiders per fase gebundeld worden.

2.2.5

Type geleiders Het aantal en type van geleider bepaalt de hoeveelheid stroom (en dus de hoeveelheid energie) die maximaal vervoerd kan worden. Daardoor ligt het type van masten, funderingen, de hoogte van de kabels enz. vast in het ontwerp van een bovengrondse hoogspanningsverbinding. Hedendaagse geleiders zijn doorgaans opgebouwd uit een aluminium-legering (Aluminium-Magnesium-Silicium). Om meer stroom te transporteren, kan in principe de doorsnede van de kabel worden vergroot. De geleiders worden hierdoor zwaarder, met een impact op het ontwerp van de verbinding tot gevolg: de masten en bijhorende funderingen moeten eventueel versterkt worden, de kabels zouden te laag kunnen hangen, hetgeen in sommige gevallen leidt tot de vaststelling dat de ombouw van een bestaande bovengrondse verbinding niet realistisch is. Het gebruik van een hogeperformantie-geleider kan echter soelaas bieden. Een hoge performantie- geleider is heterogeen opgebouwd: hij bestaat uit een dragende kern met zeer goede mechanische eigenschappen, met daar rond een speciale aluminium-legering met zeer goede elektrische en thermische eigenschappen. Dit leidt tot een lichtere geleider met bovendien een grotere transportcapaciteit ten opzichte van een klassieke geleider. Voor een geleider met gelijke sectie zal bij een hoge performante geleider de transportcapaciteit ongeveer 100% hoger kunnen zijn in vergelijking met een klassieke geleider. Dit maakt het gebruik ervan zeker het overwegen waard bij de

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 36 van 234

BE0100.046233.130

upgrade van bestaande verbindingen (behoud van masten of mastlichamen). Hoge performantiegeleiders zijn weliswaar duurder en worden gekenmerkt door hogere warmteverliezen. Al deze elementen worden tegen elkaar afgewogen om een goed doordacht ontwerp te maken. Ook voor een nieuwe lijn kan een afweging gemaakt worden tussen een 4-bundel klassieke geleider of een 2-bundel hoge performantiegeleider. Het belangrijkste onderscheid tussen beide types is relevant voor volgende aspecten: • Visueel: de 4- bundelgeleiders vereisen een zwaardere constructie van zowel de masten als de funderingen. • Geluid: de geluidsproductie (corona-effect) van een 2-bundel performantiegeleider is hoger dan bij een 4-bundel klassieke geleider.

hoge

• Warmte: de warmteverliezen2 zijn hoger bij een hoge performantiegeleider. Omwille van deze verschillen in mogelijke milieueffecten tussen beide types geleiders, werd nog geen keuze gemaakt voor een bepaald type geleider. Het onderzoek in het project-MER zal aangewend worden voor de definitieve keuze. Figuur 2.2.4: Onderscheid tussen klassieke 4-bundelgeleider (links) en hoge performantie 2-bundelgeleider (rechts)

Figuur 2.2.5 : Verschillende types hoge performantiegeleiders

2

De verliezen van hoge performantiegeleiders kunnen bij maximale belasting ca. 40% hoger liggen dan bij klassieke geleiders. Het verlies van een klassieke 4-bundelgeleider van 3057 MVA per draadstel bedraagt gemiddeld ca. 0.0062%. Het verlies van een 2-bundel hoge performantiegeleider van 3063 MVA bedraagt gemiddeld ca. 0,0089%.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 37 van 234

2.2.6

BE0100.046233.130

Isolatoren Een isolator kan een bepaalde elektrische spanning isoleren. De aaneengekoppelde isolatoren noemt men een isolatorketting.

2.2.7

Bliksemkabel of waakdraad De bovenste kabel(s) dient om de bliksems op te vangen en af te voeren naar de aarde via de masten. Deze kabel wordt soms ook nog aardkabel genoemd.

2.3

Algemene kenmerken hoogspanningsverbinding

2.3.1

Hoogspanningskabels

van

een

ondergrondse

Hedendaagse kabels zijn doorgaans opgebouwd uit een geleidende kern met daarrond een isolerend materiaal bestaande uit cross-linked polyethyleen. Het is de kern waarop hoogspanning zit en waarin de elektrische stroom vloeit. De isolatie dient om een bepaalde elektrische spanning te isoleren. Hoe dikker de isolatie, hoe hoger het spanningsniveau. De isolatie is bovendien de meest kritische laag bij een ondergrondse kabelverbinding. Elke onzuiverheid die zich in deze isolatie bevindt leidt op termijn tot een defect. Verder worden er nog verschillende lagen toegevoegd: een aardingsscherm om bij een defect foutstromen af te voeren richting de onderstations, een aluminiumfolie om waterdichtheid van de kabel te verzekeren, en een buitenlaag om de kabel te beschermen tijdens de aanleg. Figuur 2.3.1 : Opbouw van een hoogspanningskabel (Bron : Nexans)

2.3.2

Draadstel Een ondergrondse hoogspanningsverbinding is drie-fasig waardoor er per verbinding 3 ondergrondse fasekabels aanwezig zijn. De 3 fasekabels kunnen in klaverblad of in

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 38 van 234

BE0100.046233.130

horizontale laag gelegd worden. De wijze van aanleg is hoofdzakelijk afhankelijk van de vereiste transportcapaciteit. Bij hogere spanningen en grote vermogens wordt meestal geopteerd om de fasekabels in horizontale laag aan te leggen.

2.3.3

Sleuf De hoogspanningskabels worden in de grond ingegraven op een diepte van minimum 1,2m. De aanleg gebeurt in verschillende secties afhankelijk van de kabellengte op een bobijn en in functie van het toepassen van Cross-bonding (zie verder). Om de hoogspanningskabels aan te leggen dient de kabelsleuf over een volledige sectie open gegraven worden. De bodem van de open sleuf krijgt een gecontroleerde aanaarding (vb. dolomietbedding). Dit materiaal zorgt voor de goede afvoer van de warmte die de (geĂŻsoleerde) hoogspanningskabels produceren. Hierop worden de hoogspanningskabels aangelegd. De sleuf wordt verder afgewerkt met een 2de laag gecontroleerde thermische aanaarding, beschermingstegels, en waarschuwingslinten. Hierna wordt de sleuf aangevuld en wordt de wegenis of het maaiveld terug in oorspronkelijke staat hersteld.

2.3.4

Verbindingsmoffen Een ondergrondse kabelverbinding wordt in verschillende secties aangelegd. De verschillende kabelsecties worden met elkaar verbonden door middel van verbindingsmoffen. De verschillende lagen waaruit een hoogspanningskabel is opgebouwd dienen nauwkeurig aan elkaar gelast te worden. Dit werk moet in uiterst propere omstandigheden uitgevoerd worden.

2.3.5

Cross-bonding Om de verliezen in de kabelverbinding te beperken wordt het systeem van Cross-bonding toegepast. De schermen van de 3 hoogspanningskabels worden ter hoogte van de verbindingsmoffen gewisseld van fase. Om een goed cross-bonding systeem te bekomen dienen 3 opeenvolgende secties een gelijke lengte te hebben. Hierdoor wordt de flexibiliteit van de locatie van de mofputten beperkt.

2.3.6

Aanlegtijd en manier van aanleggen Bij de aanleg van een kabelverbinding bestaande uit 1 draadstel rekent men voor de aanleg van 1 kabelsectie gemiddeld 20 werkdagen. Meestal wordt gelijktijdig aan 3 kabelsecties gewerkt. Bij het opmaken van de werfplanning en de organisatie van werf wordt altijd rekening gehouden om de hinder voor omwonenden tot een strikt minimum te beperken.

2.4

Algemene kenmerken van hoogspanningsstations De hoogspanningsstations, meestal onderstations of ‘posten’ genoemd, zijn knooppunten in het hoogspanningsnet, waar de koppeling naar verscheidene verbindingen kan worden gemaakt en waar de energie kan getransformeerd worden naar verscheidene spanningsniveaus.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 39 van 234

2.4.1

BE0100.046233.130

Algemene opbouw onderstation Een onderstation is opgebouwd uit verschillende velden die aangesloten zijn op één, twee of drie gemeenschappelijke railstelsels. Op een veld kan een transformator, een ondergrondse kabel, een luchtlijn of een ander hoogspanningselement worden aangesloten. Een veld heeft als belangrijkste functies het beveiligen en het aan- en afschakelen van het aangesloten hoogspanningselement (cfr. elektrische zekering). Vermogenstransformatoren zijn nodig om de spanning te transformeren, dit wil zeggen de spanning van één bepaald net (bv 150 kV) omzetten naar deze van een ander net (bv 36 kV) en dit met een hoog rendement (>99 %). In onderstaande figuur wordt een onderstation weergegeven met aanduiding van de verschillende onderdelen. Figuur 2.4.1 : Onderdelen van een onderstation (foto AIS-installatie)

2.4.2

Type onderstations Doorgaans worden 2 types hoogspanningsstation gebruikt: AIS en GIS.

2.4.2.1

AIS AIS (Air Insulated Stations) staat voor luchtgeïsoleerde onderstations, de zogenaamde buitenposten. De stations met spanningen van 380 kV tot 36 kV van dit type zijn doorgaans openluchtstations, terwijl deze op lagere spanningen veelal in gebouwen ondergebracht worden.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 40 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.4.2 : Foto van AIS-station 380 kV Zandvliet

Figuur 2.4.3 : Foto van AIS-station 380 kV Mercator

2.4.2.2

GIS GIS (Gas Insulated Stations) staat voor gasge誰soleerde gepantserde stations. Hier zijn alle functionele elementen in een omsloten geheel ondergebracht, dat met gas (doorgaans SF6) ge誰soleerd is. Door het grotere isolatievermogen tegenover lucht kunnen deze installaties aanzienlijk kleiner uitgevoerd worden, zodat het geheel veel minder plaats inneemt. Dergelijke installaties worden meestal ondergebracht in een gebouw. SF6 is een gas dat al ruim 30 jaar wordt gebruikt in elektrisch materiaal, vooral als elektrisch isolerend gas in toestellen voor hoogspanning en zeer hoge spanning. Voor de middenspanningsinstallaties maakt Elia vooral gebruik van luchtledige onderbrekingskamers, een alternatief voor SF6 dat echter niet voor hogere spanningsniveaus toegepast kan worden. Omdat SF6 een broeikasgas is, heeft Elia een specifiek investerings- en onderhoudsbeleid uitgewerkt om het risico op SF6- lekken te beperken. De constructeurs moeten een zeer streng maximaal lekpercentage garanderen voor de hele levensduur van de installaties. Het onderhoudsbeleid streeft naar een minimum van manipulaties op de met SF6-gas gevulde compartimenten. Het verbruik van SF6-gas (vervanging of bijvullen bij lekken) wordt nauwkeurig opgevolgd met een trackingsysteem voor elke individuele SF6-gasfles. Het lekpercentage voor het totale Elia-park bedraagt minder dan 1% per jaar. Daarmee is Elia bij de beste netbeheerders in Europa. Het onderhoud van de SF6-installaties wordt uitgevoerd door specifiek opgeleide teams, conform de Europese verordening 305/2008. De eerste medewerkers van Elia werden in 2010 gecertificeerd krachtens het Vlaamse Besluit van 4 september 2009 over de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 41 van 234

BE0100.046233.130

hoogspanningsinstallaties. Elia stelt voor deze certificering zijn experts (jury) en de uitrusting voor de praktische proeven ter beschikking van Synergrid (examencentrum). Daarnaast beschikt Elia ook over de nodige procedures en instructies om in geval van incident in een GIS installatie de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de veiligheid van personen verzekerd blijft (zie ook Kadertekst 3). Figuur 2.4.4 : Foto van een GIS-station

Kadertekst 3 : Algemene veiligheidsinstructies bij Elia bij werken aan en in de buurt van GIS-installaties Gevaren en risico’s • SF6 is zwaarder dan lucht en kan in gesloten ruimtes de lucht – en dus ook de zuurstof – verdrijven waardoor zich verstikkingsgevaar voordoet; • Bij hogere temperaturen (> 500°C) ontstaan er ontbindingsproducten waarvan sommige toxisch en irriterend zijn; • Snelle ontsnapping van SF6 onder druk (uit bv. een gasfles) resulteert in een sterke temperatuursdaling waardoor een gevaar voor bevriezing ontstaat; • Het gas bevindt zich onder druk zodat er steeds explosiegevaar is, vooral bij toevoer van warmte. • Wanneer SF6 in de atmosfeer terechtkomt is dit zeer schadelijk voor het milieu (broeikasgas met als gevolg zure regen en klimaatopwarming). Preventiemaatregelen tijdens de onderhoudswerken • Het lokaal moet doorlopend geventileerd worden. • Het afdalen in de kelder mag in twijfelgevallen slechts gebeuren na voorafgaandelijke controle van het O2-gehalte. • Opmerking: het vrijkomen van grote hoeveelheden SF6-gas uit de hoogspanningsinstallaties veroorzaakt alarmen in de betreffende velden, waardoor men zich vooraf een idee kan vormen over de grootte van het lek. Gezien de relatief lage drukken en volumes, zou de gasinhoud van de volledige installatie al in de kelder moeten terechtkomen, vooraleer er een klein verstikkingsrisico ontstaat (SF6/lucht < 12 a 16%¨) • Onderhoudswerken waarbij SF6 -gas kan vrijkomen, worden steeds uitgevoerd met minstens twee personen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 42 van 234

BE0100.046233.130

• Men mag nooit in een SF6- compartiment kruipen, zonder veiligheidskoord, waarvan het uiteinde bewaakt wordt door een tweede persoon. Bijzondere aandacht moet hier besteed worden aan moeilijk ventileerbare compartimenten (opening langs boven). • Het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril) ter preventie van vrieswonden. • Op temperaturen boven de 500°C te vermijden mag niet gerookt of gelast worden in de buurt van SF6-gas of met SF6-gas gevulde installaties.

2.4.2.3

Vergelijking GIS-AIS De voor- en nadelen van beide technologieën worden opgesomd in onderstaande tabel. Tabel 2.4.1 : Voor- en nadelen van GIS- en AIS-stations AIS

Voordelen

Nadelen

- gemakkelijk uitbreidbaar met nieuwste technologieën door modulaire opbouw en niet gebonden aan één bepaalde leverancier

GIS - beperkte oppervlakte inname - visuele impact is kleiner door opstelling in gebouw - lagere onderhoudskost

- vervangingen bij defect zijn op korte tijd mogelijk, reservestukken zijn beschikbaar

- langere levensduur

- grotere oppervlakte inname

- afhankelijk van één leverancier

- grotere visuele impact

- uitbreidingen zijn moeilijk en kostelijk, enkel één leverancier kan gecontacteerd worden en het type moet nog geproduceerd worden

- hogere onderhoudskost

- onbeschikbaarheid van reservestukken en lange interventietijd bij defecten.

2.4.3

Onderdelen onderstation

2.4.3.1

Velden Een veld is opgebouwd uit hoogspanningsapparatuur die onderling verbonden is en eveneens aansluiten op de railstelsels. Elke installatie heeft zijn specifieke functie. Enerzijds is er de schakelapparatuur om de verbinding in– en uit te schakelen, anderzijds is er meetapparatuur om de verbinding te monitoren en te beveiligen. In een onderstation wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten velden naargelang de installatie die er op aangesloten wordt. Dit kan een verbinding zijn (kabel of lijn), een transformator, een reactantie, … Op onderstaande figuur wordt de opbouw van een GIS-veld, of ook wel cel genoemd, weergegeven met de verschillende onderdelen aangeduid.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 43 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.4.5 : Onderdelen van een GIS-veld 1,2,5,6 Schakelapparatuur 3,4 Meetapparatuur 7 kabelaankomst 8 laagspanningsapparatuur

2.4.3.2

Railstelsels De railstelsels vormen de knooppunten in het onderstation waarop de verschillende netelementen geschakeld worden. Ze laten toe om een bepaalde netconfiguratie te bereiken.

2.4.3.3

Transformatoren Transformatoren zorgen voor het omzetten van de spanning van een bepaald spanningsniveau (bv 380 kV-net) naar een ander niveau (bv 150 kV-net). Een transformator is opgebouwd uit een magnetische kern met rondom wikkelingen. De verhouding van het aantal wikkelingen bepaalt de spanningsverhouding. Dit actieve gedeelte wordt geplaatst in een kuip gevuld met olie. De olie dient als koeling- en isolatiemedium. Ventilatoren en radiatoren zorgen voor het koelen van de transformator. De conservator laat een thermische uitzetting van de olie toe. Onderstaande figuur toont de verschillende onderdelen van een transformator. Transformatoren kunnen éénfasig of driefasig uitgevoerd worden naargelang de spanningsniveaus en het nodige vermogen. Transformatoren 380/150 kV worden standaard éénfasig uitgevoerd. De volledige transformator (ook wel transformatorbatterij genoemd) bestaat uit drie verschillende ‘polen’ die elk op zich een transformator zijn, maar met enkel één aansluitingspunt. Transformatoren 380/220 kV worden driefasig uitgevoerd.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 44 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.4.6 : Foto van een transformator

De magnetisering van de kern en de wikkelingen van de transformator resulteert in het typische zoem-geluid. Afhankelijk van het koelingsregime brengen de ventilatoren een bijkomend geluid teweeg. Eventuele geluidsmaatregelen worden besproken in paragraaf. 2.4.4. De transformatoren worden opgesteld op een vloeistofdichte inkuiping waarvan de bodemplaat en zijwanden zijn opgebouwd uit massief gewapend beton. De inkuiping heeft een opvangvolume dat voldoende groot is om het volume aan olie in de transformator op te vangen. De bedoeling is het vermijden van zowel bodem-, als gronden oppervlaktewatervervuiling. In geval er olie naast de opvangkuip terechtkomt moet deze grond worden afgegraven en reglementair worden verwijderd. Voor buiten opgestelde transformatoren wordt het regenwater automatisch afgevoerd via een sifonsysteem volgens het â&#x20AC;&#x2DC;hevelprincipeâ&#x20AC;&#x2122;. 2.4.3.4

Reactanties Reactanties, ofwel hoogspanningsspoelen, zijn nodig om het reactief vermogen, voornamelijk geproduceerd door de ondergrondse kabels te annuleren. Zowel bovengrondse lijnen als ondergrondse kabels produceren reactief vermogen. Dit is (verliesloos) vermogen dat theoretisch opgewekt wordt door condensatoren. Kabels, en in veel mindere mate hoogspanningslijnen (10 tot 30x lager), kunnen in deze zin als zeer langgerekte condensatoren beschouwd worden. Een teveel aan reactief vermogen zorgt ervoor dat de spanningen in het systeem te hoog oplopen, hetgeen een gevaar voor de installatie zelf kan betekenen. De enige remedie hiertegen is het annuleren van reactief vermogen met behulp van spoelen of meer complexe hoogspanningsinstallaties. Hierdoor kunnen de spanningen binnen aanvaardbare niveaus gehouden worden in alle mogelijke uitbatingssituaties. Meestal wordt niet 1 spoel maar verschillende kleinere geĂŻnstalleerd, om een trapsgewijze regeling te bekomen. De reactanties kunnen op vlak van opbouw en uitzicht vergeleken worden met transformatoren.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 45 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.4.7 : Een foto van een reactantie

2.4.3.5

Gebouwen Gebouwen in een onderstation bevatten ofwel hoogspanningsinstallaties (GIS-gebouw of middenspanningscabine) ofwel laagspanningsinstallaties (relaiszaal). De gebouwen zijn opgebouwd met of zonder kelder . Indien de ondergrond het toelaat bestaat de fundering uit een algemene funderingsplaat waarop de kolommen worden aangezet. Indien de grondkarakteristieken een algemene funderingsplaat niet toelaten, kan er overgegaan worden op dieptefunderingen. Omwille van brandveiligheid wordt de structuur van de gebouwen in gewapend beton voorzien. Om redenen van uitbreidbaarheid wordt geopteerd voor een zuivere skeletstructuur. De betonnen kolommen worden aangezet op de funderingsplaat. Ook wanneer een kelder aanwezig is, worden de kolommen aangezet op de vloerplaat en daarna mee ingestort in de kelderwand. Om redenen van brandveiligheid en isolatie bestaan de gevels van de gebouwen standaard uit gevelpanelen in cellenbeton. Indien stedenbouwkundige voorschriften het vereisen kan eveneens gevelmetselwerk worden toegepast. Het dak wordt opgebouwd uit geprofileerde verzinkte zelfdragende staalplaten (steeldeck). Figuur 2.4.8 : Voorbeeld van een GIS-gebouw 150 kV met relaiszaal.

2.4.3.6

Portieken Portieken zijn de metalen structuren waarop de lijnafdaling toekomt vanop een hoogspanningsmast.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 46 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.4.9 : Voorbeeld van een portiek

2.4.4

Geluidsmaatregelen voor onderstations Algemene maatregelen die getroffen worden voor het beperken van de geluidshinder, zijn de volgende: • De keuze van geluidsarme toestellen; • De inplanting van de geluidsbronnen wordt zo gekozen zodat • De afschermende werking van de gebouwen zelf optimaal benut wordt; • De uitstralingsrichting van de geluidsbronnen niet georiënteerd is naar de omliggende bebouwing; • De afstand tussen de grootste geluidsbronnen en de woongebieden maximaal is; • Afscherming van de bron. Geluidsafscherming aan de randen van het terrein wordt niet voorzien. Dit is veel minder efficiënt dan een afscherming aan de bron. Bovendien zou, om effectief te zijn, een barrière moeten opgetrokken worden die boven de naburige huizen uit komt, hetgeen een ernstige visuele impact zou betekenen. Groenbuffers dempen het geluid ook, maar slechts beperkt. Daarnaast kunnen ook specifieke maatregelen voor transformatoren en reactanties genomen worden. Transformatoren en reactanties kunnen geluidstechnisch met elkaar vergeleken worden. Dezelfde maatregelen gelden voor beide installaties. Standaard worden er geluidsarme toestellen geplaatst. Vooral voor de transformatoren is er op dit vlak de laatste decennia door de constructeurs een grote vooruitgang geboekt. De volgende stap is de afscherming van de bron. Dit kan opgesplitst worden in drie ‘niveaus’. Geluidssimulaties opgesteld door een erkende deskundige bepalen welke maatregel noodzakelijk is: • Een eerste stap betreft de installatie van geluidsmuren rond drie zijden van de transformator in een u-vorm. De geluidsmuur zorgt voor een geluidsvermindering van ongeveer 10 dB in de 3 richtingen. Deze methode is het meest voorkomend in onderstations waar geluidshinder een probleem vormt. Een dergelijke muur heeft een standaardhoogte van ongeveer 6 m, maar kan tot 10 m opgetrokken worden indien uit

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 47 van 234

BE0100.046233.130

geluidssimulaties blijkt dat de geluidsnorm bij installatie van een standaardmuur niet gehaald wordt; • Indien geluidstudies uitwijzen dat deze geluidsmuren niet voldoen, kan een vierde muur toegevoegd worden zodat alle richtingen afgedekt worden. Het afsluiten langs de vier zijden van de transformator heeft echter een grote impact op de koeling van de installatie. Om nog voldoende koeling te garanderen dient de vierde muur op een zekere afstand geplaatst te worden waardoor ze minder efficiënt is. Bijkomende ventilatiestudies zijn noodzakelijk om de effecten hiervan te onderzoeken. • Een derde en laatste toevoegingsmaatregel is de installatie volledig overkoepelen zodat het geluid ook naar boven toe wordt beperkt. Deze maatregel heeft een hoge moeilijkheidsgraad. In dit geval moet een technisch complex koelsysteem ontworpen worden om de warmteafvoer te garanderen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 48 van 234

2.5

BE0100.046233.130

Algemene aanpak voor de verschillende types projectingrepen Het project kan opgedeeld worden in verschillende categorieën van projectonderdelen: • Projectonderdelen die gebruik kunnen maken van een bestaande mastenrij en waarvoor enkel het (de) draadstel(len) moeten vervangen worden, een bijkomend draadstel geplaatst dient te worden en de mastvoeten en de masten dienen verstevigd te worden (Horta – Eeklo Noord). • Projectonderdelen waarvoor een nieuwe mastenrij dient aangelegd te worden (Eeklo Noord – Vijvekapelle, 50% van Spie – Stevin, 150 kV Stevin – Zeebrugge Blondeellaan). • Projectonderdelen waarvoor een gerealiseerd wordt (Vijvekapelle – Spie).

ondergrondse

hoogspanningsverbinding

• Projectonderdelen die gebruik kunnen maken van een bestaande mastenrij en waarvoor op de huidige mastlocaties nieuwe masten met hoger spanningsniveau opgericht zullen worden (50 % van Spie – Stevin). • Projectonderdelen waarvoor een hoogspanningsstation gebouwd wordt (Stevin, overgangspost lijn-kabel Spie, overgangspost lijn-kabel Vijvekapelle). • Projectonderdeel waarvoor een bestaande hoogspanningslijn afgebroken wordt (Eeklo Pokmoer tot Brugge Waggelwater). • Projectonderdeel waarvoor op de bestaande 150kV-lijn een overgangspost lijn-kabel gebouwd wordt en waarbij ongeveer 800m hoogspanningslijn 150kV ondergronds gebracht wordt om de interferentie met de 380kV lijn te vermijden (ter hoogte van Eeklo Noord). Gezien verschillende projectonderdelen van het project onder een zelfde categorie kunnen vallen wordt vooraf de werkwijze voor de realisatie per categorie beschreven.

2.5.1

Bouwen van nieuwe hoogspanningsmasten

2.5.1.1

Aanleg van toegangen Vooraf worden toegangen aangelegd naar de verschillende mastlocaties voor de aan- en afvoer van materiaal en personeel. Er wordt één toegangsweg per mast voorzien, waarlangs de aanvoer van materiaal en personeel gebeurt. Deze weg kan bestaan uit houten rijschotten, metalen rijplaten, enz. Ter hoogte van elke mast wordt een werkplatform van ca. 50 m x50 m voorzien. De toegangen en de werkplatformen zorgen ervoor dat schade aan de omgeving geminimaliseerd wordt. Wanneer de toegangen en werkplatformen klaar zijn, zal de bouwplaats afgebakend worden. Dit kan gebeuren door middel van een Heras-hekwerk of een andere fysische omheining bestaande uit een afsluiting in houten palen waartussen een staaldraad aangebracht wordt. Tussen de staaldraden wordt er telkens een rood-witte ketting (of lint in versterkt materiaal) gespannen om de aanwezigheid van de staaldraden te benadrukken. Op regelmatige afstand wordt een signalisatiebord aangebracht met de vermelding ‘verboden de werf te betreden’. Indien de toegangsweg naar de werfzone leidt, moet deze afgebakend worden met een Heras-hekwerk dat ononderbroken aansluit op de afsluiting zoals hierboven beschreven.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 49 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.5.1 : Voorbeeld van hekwerk

Wanneer opgaande vegetatie moet worden verwijderd t.b.v. de aanleg van de werkzone, wordt dit na de werken opnieuw aangeplant. De vegetatie rond de werkzone wordt gevrijwaard van beschadiging. Figuur 2.5.2 : Voorbeeld van rijplaten in de werfzone

2.5.1.2

Versterken van funderingen van bestaande masten Wanneer op een bestaande mastenrij een 2de draadstel geplaatst wordt of wanneer de bestaande mastenrij omgebouwd wordt naar een hoger spanningsniveau kan het zijn dat de funderingen ervan versterkt moeten worden om voldoende stabiliteit van de masten te garanderen. Het principe van deze versterkingen wordt bepaald door de omgeving en beschikbare ruimte, de originele fundering en de toekomstige belastingen. In het algemeen wordt geopteerd voor het versterken van de fundering door het realiseren van 2 of meerdere funderingspalen per mastvoet en een betonmassief dat de nieuwe palen verbindt met de bestaande constructie en instaat voor de nodige krachtenoverdracht. 3 types palen komen in aanmerking voor deze versterkingen: â&#x20AC;˘ Micropalen: Micropalen (Type IGU) worden gerealiseerd door het inboren met behulp van boorwater van stalen wapeningsbuizen (diameter 114mm) in stukken van 1 Ă 2 m. Deze stukken worden onderling verbonden door een schroefverbinding. Eens de micropaal op diepte is, wordt het boorwater langsheen de micropaal vervangen door een groutinjectie. Dit type paal kan trillingsvrij en geluidsarm worden uitgevoerd.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 50 van 234

BE0100.046233.130

• Geschroefde kokerpalen: Geschroefde kokerpalen worden gerealiseerd door het inbrengen van een stalen buis (diameter 456mm) door een combinatie van schroeven en drukken. De stalen buis beschikt over een boorpunt en tijdens het inschroeven wordt een groutinjectie via deze boorpunt langsheen de schacht aangebracht. De wapeningsbuis kan in 1 of meerdere stukken worden uitgevoerd. Deze stukken worden dan onderling verbonden door een lasverbinding. Eens de schroefpaal op diepte is, wordt de binnenzijde van de wapeningsbuis tot boven gebetonneerd. De geschroefde kokerpaal werkt grondverdringend en kan trillingsvrij en geluidsarm worden uitgevoerd. • Boorpalen: Voor de uitvoeringsmethodiek van boorpalen wordt verwezen naar paragraaf 4.4.2 Figuur 2.5.3 : Beeld van versterkingswerken van funderingen (type micropaal)

e

Na het uitvoeren van de funderingspalen, wordt in een 2 fase de grond rondom deze palen en de bestaande schacht uitgegraven en een verbindingsmassief in gewapend beton gerealiseerd. Figuur 2.5.4 : Beeld van funderingen (type micropaal)

Deze massieven worden deels bovengronds uitgevoerd. Indien de omstandigheden het toelaten kunnen deze massieven volledig ondergronds worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte, aanwezigheid van grondwater, de toekomstige belasting en de geometrie van de bestaande fundering. Bovenstaande parameters zullen eveneens het type paalfundering en het aantal paalfunderingen per mastvoet bepalen: • 2 micropalen per mastvoet • 3 micropalen per mastvoet • 2 geschroefde kokerpalen per mastvoet • 2 boorpalen per mastvoet

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 51 van 234

BE0100.046233.130

In het geval van 3 micropalen per mastvoet, wordt een bijkomende micropaal geplaatst volgens de diagonaal van de mast en zal het verbindingsmassief een driehoekige vorm krijgen. 2.5.1.3

Versterken of aanpassen van masten Wanneer de geleiders op de hoogspanningsmasten vervangen worden door nieuwe geleiders kan het zijn dat de krachten op de masten toenemen en dat de masten onvoldoende sterk zijn. Hiervoor zijn er mastversterkingen nodig. Monteurs zullen hiervoor in de masten klimmen om er ijzeren profielen te vervangen of bij te plaatsen. Indien de hoeveelheid ijzers die vervangen of bijgeplaatst worden teveel worden, wordt geopteerd om de mastonderdelen te vervangen door een volledig nieuw gedeelte. Bij een verhoging van het spanningsniveau dient de masttop vervangen te worden door een nieuwe en hogere masttop. In het slechtste geval zal de mast vervangen worden door een volledig nieuwe mast op dezelfde mastlocatie. Hiervoor zullen kranen ingezet worden om de verschillende mastdelen uit elkaar te halen en om nieuwe geassembleerde mastonderdelen terug te plaatsen.

2.5.1.4

Nieuwe funderingen Hoogspanningsmasten worden hoofdzakelijk gefundeerd op ofwel oppervlaktefunderingen, één geïsoleerde zoolfundering per mastvoet, ofwel met diepfunderingen, één of meerdere geschroefde kokerpalen of boorpalen per mastvoet. Gezien de hoge belastingen bij 380 kV masten en de relatief ongunstige ondergrond langsheen het vooropgestelde tracé, zal in voorliggend project geopteerd worden voor 1 geïnclineerde boorpaal met grote diameter (75 cm tot 150 cm) per mastvoet. Deze boorpalen zijn opgebouwd uit beton en zijn over de gehele lengte voorzien van een stalen wapeningsbuis. Een boorpaal wordt gerealiseerd door het inbrengen van stalen buisvormige bekistingelementen met een wriktafel en het simultaan uitgraven van de grond in deze elementen met een “grijpbak”. Van zodra de gewenste diepte bereikt is, wordt de stalen wapeningsbuis in de bekistingvorm geplaatst en de volledige paal gebetonneerd. Tijdens het betonneren worden de recupereerbare bekistingelementen langzaam terug omhoog gebracht, zodat enkel de stalen wapeningsbuis achterblijft. Al deze handelingen gebeuren door eenzelfde boorpaalmachine. Een bemaling is niet noodzakelijk. De onderstaande foto’s geven een beeld van de uitvoering. Figuur 2.5.5 : Uitvoering boring t.b.v. mastfunderingen

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 52 van 234

BE0100.046233.130

Het betonneren van de paal zelf gebeurt in 2 fasen. In een eerste fase wordt gebetonneerd tot 3 Ă 4 m onder het maaiveld. Na het uitharden van deze fase worden de verankeringsprofielen (sokkels) van de stalen maststructuur in de holle wapeningsbuizen geplaatst en door een landmeter minutieus afgeregeld. Als de verankeringsprofielen correct geplaatst zijn, worden de wapeningsbuizen verder gebetonneerd tot net onder de bovenzijde van de wapeningsbuis. e

Dit geheel wordt in een 3 fase afgewerkt met een bovengronds betonmassief en diamantpunt. Het transport van de boorpaalmachine gebeurt met een dieplader (Figuur 2.5.6). Er wordt naar alle mastpercelen een toegang aangelegd voor een dieplader met boorpaalmachine. Figuur 2.5.6 : Dieplader

Figuur 2.5.7 : Plaatsen van de verankeringsprofielen en realiseren van het bovengrondse massief

2.5.1.5

Nieuwe masten De masten zelf worden ter plaatse geassembleerd. Vakwerkmasten bestaan uit vele metalen profielen die eerst geassembleerd worden tot grote afzonderlijke stukken van de mast. Vervolgens worden deze aparte stukken met behulp van kranen op elkaar gestapeld. Het aan elkaar bevestigen van deze stukken gebeurt door monteurs die in de mast klimmen. Als laatste worden de armen van de hoogspanningsmast waaraan de kabels komen te hangen aan de mast bevestigd.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 53 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.5.8 : Geassembleerde onderdelen in de werfzone

De masten worden geschilderd met 3 lagen verf om deze goed te beschermen tegen o.a. corrosie. De eerste laag verf wordt aangebracht in een daartoe voorzien schildersatelier vóór de oprichting van de masten. De 2 andere lagen verf worden aangebracht nadat alle mast- en lijnwerken op de mast beëindigd zijn. De verf die hiervoor gebruikt wordt is niet loodhoudend. 2.5.1.6

Plaatsen van de draadstellen of vervangen van geleiders Bij het plaatsen of vervangen van de draadstellen worden een aantal stappen opeenvolgend doorlopen: • Aan de kruisingen van de verbinding met (water)wegen en spoorwegen worden beschermingsportieken geplaatst (Figuur 2.5.9). Deze blijven gedurende de gehele aanlegfase aanwezig en beschermen de passanten in geval van loskomende kabels tijdens de aanleg. Ook op de plaatsen waar woningen overspannen worden, worden beschermingsportieken aangebracht. De beschermingsportieken bestaan uit twee (of, indien de te beschermen afstand dit vereist, meer) houten palen die boven de woningen met elkaar verbonden zijn door een dwarse balk. De palen worden in de volle grond geplaatst of indien de lokale situatie dit niet toelaat (vb. in bebouwde omgeving) in betonnen voeten van ongeveer 1 m³. • De isolatoren en trekwielen worden aan de masten bevestigd. De trekwielen zijn slechts tijdelijk aanwezig en zijn noodzakelijk als loopwiel voor het trekken van de draden. • De trekkoord wordt aan de masten bevestigd. Dit gebeurt door de trekkoord aan een helikopter te bevestigen. Deze vliegt vervolgens van mast naar mast waar een medewerker de draad vastgrijpt en in het trekwiel bevestigt (zie Figuur 2.5.10). Per mast en per trekdraad is de helikopter gedurende een 15-tal minuten aanwezig. • Aan een uiteinde van het tracé wordt de trekkoord verbonden met een sterkere en dikkere trekkabel. Deze wordt over de trekwielen naar de andere zijde van het tracé getrokken door middel van een mobiel trekstation (Figuur 2.5.10). De afstand waarover dit kan gebeuren is beperkt tot 2 à 3 km waardoor dit niet over het gehele tracé in 1 keer kan gebeuren en dus in meerdere stappen gewerkt dient te worden. Dit dient uiteraard voor elk van de vier trekdraden te gebeuren. • De tweede trekdraad wordt bevestigd aan de hoogspanningsgeleider. Deze wordt analoog aan de vorige stap over het tracé getrokken. • Indien de geleiders vervangen worden, wordt er geen trekkoord getrokken maar wordt de bestaande geleider aan één uiteinde met een trekkoord vastgemaakt aan een

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 54 van 234

BE0100.046233.130

mobiel trekstation. Aan het andere uiteinde wordt de nieuwe geleider bevestigd aan de bestaande geleider waarna deze analoog aan de vorige stap over het tracé wordt getrokken. • Vervolgens worden de kabels bevestigd aan de isolatoren en worden de trekwielen verwijderd. • Als laatste stap in het gehele project worden de beschermingsportieken verwijderd. • Op een aantal locaties zullen werfdepots ingericht worden. Deze locaties dienen voor opslag van materiaal, haspels, installatie van bureaucontainers, afvalcontainers, enz.… . Voor deze werfdepots wordt eerst nagezien of er bestaande (leegstaande) verharde sites in de buurt van de werken gehuurd kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, dient een terrein ingericht te worden als werfdepot. Deze locaties zullen afgebakend worden door middel van Heras. Hier zal teelaarde afgegraven worden waarna een bitumendoek aangebracht wordt met daarop een laag steenslag. De werfdepots worden best in de buurt van het lijntraject ingericht zodat hinder voor omwonenden geminimaliseerd wordt. De nabijheid van bestaande wegenis is belangrijk zodat het gemakkelijk te bereiken is. Vanaf de openbare weg zullen deze depots met wegwijzers aangegeven worden. De depots dienen voldoende groot te zijn zodat het nodige materiaal gestockeerd kan worden. Figuur 2.5.9 : Beeld van beschermingsportieken ter hoogte van de kruising van een weg

Figuur 2.5.10 : Beeld van de machine die de kabels trekt

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 55 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.5.11 : Het trekken van de kabels bij bovengrondse HS-verbinding

2.5.2

Aanleg ondergrondse hoogspanningsverbinding

2.5.2.1

Aanleg in open sleuf De ondergrondse verbindingen worden ook kortweg ‘kabels’ genoemd. De aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding gebeurt normaal gezien zoveel mogelijk in open sleuf. Op plaatsen waar obstakels, zoals bepaalde wegen, waterwegen of waterlopen, gekruist worden die niet onderbroken kunnen worden, kan de aanleg via een gestuurde boring of in tunnels gebeuren. Voor de aanleg in open sleuf worden volgende stappen doorlopen: • Alvorens de sleuf te graven wordt het terrein voorbereid. Het traject en de werkzone worden digitaal uitgezet. Alle werkzaamheden moeten binnen de werkzone uitgevoerd worden. • De aanwezige plannen van de nutsleidingen worden bij de verschillende instanties opgevraagd. Deze planaanvraag is slechts 6 maanden geldig. Hierna dient een nieuwe planaanvraag te gebeuren. Op plaatsen waar er twijfel is over de juiste ligging van de bestaande leidingen, worden proefsleuven gegraven om de exacte locatie van deze kabels of leidingen te controleren. • Om na de werken te kunnen vaststellen of er schade aan de omgeving veroorzaakt werd, dient de oorspronkelijke toestand van de omgeving vastgelegd te worden. Dit wordt gedaan door middel van een schriftelijke rapportage aangevuld met foto’s en/of video’s. Deze staat van bevinding wordt opgesteld samen met de eigenaars en/of grondgebruikers. • Wanneer opgaande vegetatie (bomen en/of struiken) moeten worden verwijderd t.b.v. de aanleg van de werkzone, wordt dit na de werken opnieuw aangeplant. In de zone die ingenomen wordt door de hoogspanningskabels is geen diepwortelende vegetatie meer toegelaten. • De werkzone wordt door middel van een fysieke omheining afgebakend. Dit kan gebeuren door het maken van taluds bestaande uit uitgegraven grond, of andere fysische omheining bestaande uit een afsluiting in houten palen waartussen een staaldraad aangebracht wordt. Tussen de staaldraden wordt er telkens een rood-witte ketting (of lint in versterkt materiaal) gespannen om de aanwezigheid van de staaldraden te benadrukken. Op regelmatige afstand wordt een signalisatiebord aangebracht met de vermelding ‘verboden de werf te betreden’. • Er dient een toegangsweg aangelegd te worden. Voor het aanleggen van de toegangsweg zal eerst een laag teelaarde afgegraven worden. Hierna wordt een bitumendoek gelegd met daarop een laag van 20 à 25 cm steenslag. Op een aantal plaatsen zullen deze toegangswegen uitkomen op de openbare weg. Op deze

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 56 van 234

BE0100.046233.130

plaatsen zal een mobiele afsluiting geplaatst met de vermelding ‘verboden de werf te betreden. Deze afsluitingen worden ’s avonds afgesloten. • Op een aantal locaties zal de toegangsweg watergrachten of beken kruisen. Hiervoor moeten bruggen of doorgangen aangelegd worden. Voor beken en brede grachten wordt een tijdelijke brug aangebracht. Kleine grachten worden tijdelijk ingebuisd en aangevuld met grond. Hierboven worden rijplaten of houten schotten aangebracht. • Op een aantal locaties zullen werfdepots ingericht worden. Deze locaties dienen voor opslag van materiaal, kabelhaspels, installatie van bureaucontainers, afvalcontainers, enz. . Voor deze werfdepots wordt eerst nagezien of er bestaande (leegstaande) verharde sites in de buurt van de werken gehuurd kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, dient een terrein ingericht te worden als werfdepot. Deze locaties zullen afgebakend worden door middel van Heras. Hier zal teelaarde afgegraven worden waarna een bitumendoek aangebracht wordt met daarop een laag steenslag. De werfdepots worden best in de buurt van het kabeltraject ingericht zodat hinder voor omwonenden geminimaliseerd wordt. De nabijheid van bestaande wegenis is belangrijk zodat het gemakkelijk te bereiken is. Vanaf de openbare weg zullen deze depots met wegwijzers aangegeven worden. De depots dienen voldoende groot te zijn zodat het nodige materiaal gestockeerd kan worden. • Indien het grondwaterpeil zeer hoog staat dient vooraf een grondbemaling langs of in de sleuf aangebracht te worden. • Voor de start van de graafwerken wordt er een Technisch Verslag opgesteld conform de wetgeving op het grondverzet. • Vervolgens starten de graafwerken waarbij de teelaarde en de dieper gelegen gronden gescheiden van elkaar naast de sleuf worden gestockeerd, dit is het geval waar de verbinding in weiden, akkers enz. in open sleuf gegraven wordt. Waar dit niet kan dienen de uitgegraven gronden naar een tijdelijke verzamelplaats gestockeerd te worden. Overtollige gronden (van de ondergrond) worden definitief afgevoerd conform de wetgeving op het grondverzet. • Voor het kruisen van obstakels zoals rijwegen, waterlopen, spoorwegen enz. worden speciale kruisingen voorzien in bv. een tijdelijke open sleuf met wachtbuizen, gestuurde boringen of tunnels; • De bodem van de open sleuf krijgt een gecontroleerde thermische aanaarding (vb. dolomietbedding). Dit materiaal zorgt voor de goede afvoer van de warmte die de (geïsoleerde) hoogspanningskabels produceren; • Vervolgens worden de hoogspanningskabels getrokken. De kabelhaspel wordt op een kabelblok opgesteld aan het begin van een sleufdeel. Met behulp van een treklier aan het einde van dit sleufdeel en verschillende kabeltrekmachines en kabelrollen, die in deze sleuf opgesteld staan wordt de kabel afgerold richting de eindlocatie. De kabels worden uit de kabeltrekmachines en van de kabelrollen gehaald en op hun definitieve plaats gelegd. De kabels worden dan topografisch opgemeten;

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 57 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.5.12 : Het trekken van de kabels bij ondergrondse HS-verbinding

• Bovenop de kabels wordt een 2 laag gecontroleerde thermische aanaarding voorzien (vb. dolomietbed) met dezelfde warmte-afvoerende functie; de

• Daarbovenop komen beschermingstegels in polyethyleen te liggen; • Vervolgens worden meerdere telecommunicatiekabels3 in glasvezel voorzien; • Nadien wordt de sleuf verder aangevuld met de uitgegraven gronden met respect voor het onderscheid tussen de onderlaag en de teelaarde. De aanvulling gebeurt in verschillende lagen die telkens aangedamd worden. Tijdens deze werken worden in de grond waarschuwingsnetten geplaatst; • Nadien wordt het terrein terug in oorspronkelijke staat hersteld met uitzondering van het terugplaatsen van bomen en diepwortelende struiken. • De aanleg van de verbinding gebeurt in verschillende deellengtes +/- 800 tot 900m • Voor het maken van de cross-bonding en het aarden, dienen verschillende putten te worden geplaatst. Per mofput is 1 betonnen put (2mx2mx1m) nodig. Deze put moet, voor het garanderen van een goede cross-bonding maximaal 10m van de moffen verwijderd zijn. Bijkomend zullen er per site nog een aantal kastjes geplaatst worden voor het monitoren van de veroudering van de verbindingsmoffen. Na het maken van de verbindingsmoffen wordt de put aangevuld conform aan de opbouw van een normale sleuf. Figuur 2.5.13 : Het maken van de cross-bonding

• De verbindingen worden gemarkeerd conform het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties); • Op het einde worden alle toegangen verwijderd en de aangebrachte schade hersteld (met uitzondering van bomen en diepwortelende vegetaties).

3

Deze dienen voor het uitwisselen van signalen tussen enerzijds posten onderling en anderzijds tussen posten en dispatching. Meer bepaald dienen ze dan ook voor beveiligingen, tellingen, controle op afstand, informatie-uitwisseling.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 58 van 234

2.5.2.2

BE0100.046233.130

Uitvoeren van gestuurde boringen Op een aantal plaatsen waar de hoogspanningsverbinding grote wegen, grote beken of grachten kruist, zullen HDPE wachtbuizen aangelegd worden door middel van gestuurde boringen. Figuur 2.5.14 : Afbeelding van een boorinstallatie

Voor het uitvoeren van de horizontaal gestuurde boringen zal er een werkzone ingericht worden met stalen rijplaten of een bitumen met steenslag. Hierna zal een drill rig of boorinstallatie opgesteld worden met alle bijhorende toebehoren. Een boorinstallatie bestaat uit: • Een Rig • Mix Pompunit • Recycling unit • Materiaalcontainers • Modderpompen en containers • Werfkeet • Opslagplaats voor bentoniet De aanleg van kabels met een gestuurde boring bestaat uit verschillende fasen. Eerst wordt met een stuurbare boorkop een klein boorgat gemaakt vanaf het intredepunt, onder e het te kruisen object richting het uittredepunt. In de 2 fase wordt dit gat vergroot door er e in verschillende stappen ruimers door te trekken. In de 3 fase, na het ruimen van het boorgat, kunnen de HDPE buizen in het boorgat getrokken worden. Bij al deze fasen wordt boorvloeistof onder druk in het boorgat gepompt. Deze boorvloeistof heeft 2 doelen: het transport van de losgeboorde grond en het ondersteunen van het boorgat zodat dit niet invalt. De boorvloeistof die gebruikt wordt is een mengsel van bentoniet met water. Bentoniet is een natuurproduct en heeft geen nadelige effecten op het milieu. Overtollige boorvloeistof wordt opgevangen in containers, gerecycleerd en hergebruikt. De HDPE (High Density Polyethyleen) buizen worden aan elkaar gelast en worden aan het uittredepunt, in het verlengde van het boorgat, klaargelegd over eenzelfde lengte als de lengte van de gestuurde boring. Er dient aan dit uittredepunt uiteraard voldoende plaats te zijn om deze buizenstreng klaar te leggen. Finaal worden de

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 59 van 234

BE0100.046233.130

hoogspanningskabels door deze HDPE buizen getrokken en wordt de ruimte tussen de buis en de hoogspanningskabel afgedicht. Figuur 2.5.15 : Gestuurde boring

De belangrijkste randvoorwaarden voor het uitvoeren van gestuurde boringen zijn de grondgesteldheid en de grondwaterstand. De belasting op de buizen bij het intrekken mag niet te groot zijn en bij grote plaatsingsdiepte met een hoge grondwaterstand bestaat er implosiegevaar van de HDPE buizen. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de maximale krommingsstraal van de boorstangen. Hoe zwaarder de machine die ingezet moet worden, hoe sterker de boorstangen dienen te zijn en des te groter de krommingsstraal. 2.5.2.3

Uitvoeren tunnel Wanneer het uitvoeren van een gestuurde boring technisch gezien niet mogelijk is wordt geopteerd om de hoogspanningskabels in een tunnel te plaatsen. De factoren die deze keuze beïnvloeden zijn: • de grote plaatsingsdiepte • het aantal en type hoogspanningskabels • de beschikbare ruimte om de kruising uit te voeren, zowel naar breedte van het traject toe als de uitvoeringsdiepte en de uitvoeringstechniek • de aard van de bodem (zowel belangrijk voor de uitvoeringstechniek als voor de noodzakelijke koeling van de hoogspanningskabels). In voorliggend project is enkel een tunnel voorzien onder het Boudewijnkanaal. De leidingentunnels zullen bestaan uit 2 volledig gescheiden geperste buizen met een gemeenschappelijke vertrek- en ontvangstput. Aan beide zijden zal eveneens een bovengrondse technische ruimte (cfr gebouwen paragraaf 2.4.3.5) worden voorzien boven de schachten.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 60 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.5.16 : Schematische voorstelling van een tunnel

e

In een 1 fase worden de vertrek- en ontvangstput gerealiseerd. Dit gebeurt door het afzinken van ringvormige betonnen elementen met een diameter van 14 m. Het eerste element beschikt onderaan over een snijschoen om een betere snijding doorheen de grond te garanderen. Het eigengewicht en simultaan uitgraven langs de binnenzijde van de ringen zorgt voor het geleidelijk zakken van de constructie. Een bemaling is bij deze methode niet nodig. Van zodra de gehele constructie op diepte is, wordt deze versterkt tegen opdrijven door het plaatsen van trekpalen rondom de constructie en door een ringbalk met de schacht te verbinden. Na het storten van een bodemplaat in onderwaterbeton, is de constructie waterdicht en kan het grondwater verpompt worden. e

In de 2 fase wordt de persinstallatie in de vertrekschacht neergelaten en worden de horizontale tunnels gerealiseerd. Deze tunnel is opgebouwd uit geprefabriceerde buiselementen met een binnendiameter van 2,60 m in gewapend beton. De perstechniek is een combinatie van grondontname aan het boorfront en persen met hydraulische vijzels vanuit de vertrekschacht. Na het uitvoeren van beide persingen, wordt de binnenstructuur van de schachten gerealiseerd, de nodige kabeluitrustingen aangebracht en de hoogspanningskabels geplaatst. e

De 3 en laatste fase omvat het realiseren van bovengrondse technische lokalen op de schachten, wegeniswerken, plaatsen van afsluitingen en beplantingen en de terreinafwerking. Voor het uitvoeren van een tunnel zal er ter hoogte van de schachten een grote werkzone ingericht worden, gedeeltelijk met stalen rijplaten of een geotextiel met steenslag.

2.5.3

Aanleg van hoogspanningsstations

2.5.3.1

Voorbereiding terrein Alvorens de bouw van een nieuw hoogspanningsstation van start gaat wordt het terrein volledig voorbereid: â&#x20AC;˘ Het terrein wordt vlak genivelleerd tot op een peil dat tijdens een voorgaande studie werd bepaald. Het afgewerkt peil van het onderstation wordt zorgvuldig gekozen, rekening houdend met de niveaus van de omliggende terreinen, en wel zodanig dat er geen risico bestaat dat het onderstation onder water zou kunnen komen te staan.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 61 van 234

BE0100.046233.130

• Voor de start van de graafwerken wordt er een Technisch Verslag opgesteld conform de wetgeving op het grondverzet (hoofdstuk 10 van het Vlarebo). De grondwerken en het transport van grond worden conform deze reglementering uitgevoerd. • Wanneer de nivellering ook verplaatsingen van aarde met zich meebrengt, worden de verschillende grondsoorten gesorteerd uitgegraven en zo nodig tijdelijk gestockeerd, zo ook de teelaarde die bestemd is voor latere aanplantingszones. Alleen de grond die niet kan worden hergebruikt voor ophoging, wordt onmiddellijk conform bovenvermelde wetgeving, afgevoerd. • Waar nodig worden bomen en beplanting verwijderd voor de opbouw van het onderstation. Mogelijks moeten er ook afbraakwerken plaatsvinden van bestaande gebouwen of installaties. Alle afbraakmaterialen die niet opnieuw moeten worden gebruikt, worden onmiddellijk van de site afgevoerd. De verwijdering en de storting van deze materialen gebeuren volgens de van kracht zijnde wetgeving en reglementering. • De aanwezige plannen van de nutsleidingen worden bij de verschillende instanties opgevraagd. Op plaatsen waar er twijfel is over de juiste ligging van de bestaande leidingen, worden proefsleuven gegraven om de exacte locatie van deze kabels of leidingen te controleren. • Het terrein wordt door middel van een afsluiting volledig afgebakend conform de voorschriften van het AREI. De afsluiting wordt opgebouwd uit metalen palen en gelaste panelen. Toegang tot het terrein wordt verkregen via een elektrisch bediende schuifpoort. • Op het terrein wordt een werfdepot ingericht. Onder werfdepot verstaat men de opslag van materiaal, installatie van materiaalcontainers, bureaucontainers, afvalcontainers, enz.… . 2.5.3.2

Gebouwen • Indien nodig worden dieptefunderingen voorzien. De keuze en de aanzet van het type dieptefunderingen is afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond. Het draagvermogen van de ondergrond wordt tijdens de studiefase bepaald d.m.v. een grondonderzoek (sonderingen CPT 200 kN). Bij voorkeur wordt voor de diepfunderingen gebruik gemaakt van trillingsvrije schroefpalen om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. • Indien het grondwaterpeil te hoog staat en een uitvoering in droge bouwput in de weg staat, wordt een bronbemaling voorzien. Deze bemaling wordt zodanig gedimensioneerd dat risico op mogelijke schade voor omliggende constructies wordt vermeden. • De bouwput wordt uitgegraven, indien mogelijk onder natuurlijk talud. Zo nodig worden de nodige beschoeiingen aangebracht. • Na het aanbrengen van een werkvloer, worden de vloerplaat, en of eventuele zoolfunderingen (afhankelijk van het type gebouw) gestort in gewapend beton. De vloerplaat en de wanden van de kelder worden in waterdicht beton uitgevoerd. De betonnen skeletstructuur wordt opgebouwd waarna de gevelafwerking wordt gerealiseerd. Het type gevelafwerking en de kleur kunnen gekozen worden in functie van de omgeving om een maximale integratie na te streven. De realisatie en montage van het gebouw wordt uitgevoerd met behulp van een vaste of mobiele hijskraan. Het

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 62 van 234

BE0100.046233.130

ter plaatse gestorte beton wordt aangevoerd met betonmolens en zo nodig ter plaatse gebracht met betonpompen. • Het dak is van het type “plat dak” en wordt opgebouwd uit metalen generfde dakplaten, dakisolatie, een dakdichting, en een afwerking langsheen de gevel met een dakrandprofiel. • Aan de buitenzijde van de gevel wordt een kooiladder voorzien die de toegang tot het dak verzekerd voor onderhoud en controle. • De gebouwen worden volledig opgebouwd uit niet-brandbare materialen. • Per onderstation wordt een toilet voorzien dat deel uitmaakt van één van de gebouwen. Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van dit toilet, met bijhorende handwasbak wordt afgevoerd conform de reglementering voor lozing van afvalwater. Het hemelwater wordt gescheiden afgevoerd van het afvalwater. De afvoer van het hemelwater gebeurt eveneens conform de geldende reglementeringen voor gebruik, infiltratie en buffering van hemelwater. 2.5.3.3

Funderingen hoogspanningsinstallaties In het geval van een AIS-onderstation worden de funderingen van de hoogspanningstoestellen in de velden opgebouwd uit lokale funderingsmassieven. De metalen steunen waarop de hoogspanningsinstallaties worden aangezet worden d.m.v. van ankerbouten op de funderingen vastgezet. De grond wordt allereerst verwijderd door graafmachines. Nadien worden de massieven gerealiseerd op funderingszolen. Zowel prefab-funderingen als ter plaatse gegoten oppervlaktefunderingen zijn mogelijk, afhankelijk van de beoogde installatietijd. De aanvoer van bekistingen en wapeningen gebeurt met een vaste of mobiele hijskraan. Het ter plaatse te storten beton wordt aangevoerd met betonmolens, eventueel in combinatie met het gebruik van betonpompen. Indien de ondergrond het vereist kunnen de funderingszolen ook vervangen worden door dieptefunderingen en verbindingsbalken van gewapend beton. Bij GIS-onderstations zijn de hoogspanningsinstallaties geïntegreerd in gebouwen. De verbinding tussen de velden en de transformatoren of lijnaankomsten wordt uitgevoerd door middel van GIB-verbindingen (Gas Insulated Busbars). De GIB-verbindingen zijn buizen gevuld met SF6-gas. De buizen worden ondersteund door metalen vakwerken waarvoor eveneens afzonderlijke massieven voorzien worden.

2.5.3.4

Inkuipingen transformatoren/reactanties Gezien de omvang van deze toestellen en de nood aan koeling worden deze toestellen buiten opgesteld. Zij worden opgesteld op funderingen van gewapend beton die zodanig zijn ontworpen dat zij tezelfdertijd dienst doen als olieopvang. Na uitgraving van de bouwput met graafmachines worden de funderingen van gewapend beton ter plaatse gerealiseerd, bestaande uit funderingsbalken waarop de transformatoren/ reactanties worden opgesteld, gecombineerd met een plaat of kuip van gewapend beton die moet zorgen voor de olieopvang. De aanvoer van bekistingen en wapeningen gebeurt met een vaste of mobiele hijskraan. Het ter plaatse te storten beton wordt aangevoerd met betonmolens, eventueel in combinatie met het gebruik van betonpompen

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 63 van 234

BE0100.046233.130

Afhankelijk van het draagvermogen van de ondergrond wordt het geheel al dan niet aangezet op diepfunderingen. De ligplaatsen van deze toestellen zijn ofwel uitgerust met een opvangplaat ofwel uitgerust met een opvangkuip. De opvangplaat is zodanig gedimensioneerd dat zij minstens de oppervlakte van de transformator/reactantie omsluit. Zij wordt via een vuurvaste rioleringsleiding verbonden met een olieopvangkuip die zich ofwel onder een andere transformator/reactantie kan bevinden of die een afzonderlijke kuip kan zijn. De olieopvangkuip is uitgerust met een hevelsysteem (betonnen scheidingswandje in de kuip of T-vormige vuurvaste buis) die in geval van calamiteit de scheiding maakt tussen de opgevangen olie en het hemelwater. Het beschreven systeem werd destijds getest door het VITO. De olieopvangkuip is zodanig gedimensioneerd dat het olievolume van de grootste daarop aangesloten transformator/reactantie integraal kan worden opgevangen. De overloop van het systeem wordt supplementair aangesloten op een prefab coalescentiefilter die over de nodige certificaten beschikt en kan waarborgen dat de lozingsnormen voor koolwaterstoffen niet zullen worden overschreden. Deze filter wordt geplaatst op dezelfde wijze als een prefab-toezichtkamer (uitgraving met graafmachine, plaatsing in zandbed, aanvulling rondom de filter). De coalescentiefilter is tevens uitgerust met een beperkt opvangvolume, een vlottersysteem en een afsluiter die ervoor zorgt dat het systeem wordt afgesloten indien dit volume vol met olie zou komen te staan. Figuur 2.5.17 : Schematische weergave van een inkuiping

2.5.3.5

Terreinafwerking Het terrein wordt afgewerkt met een grindlaag van 10 cm kalksteenslag of porfier aangevoerd door vrachtwagens, gestort en uitgespreid d.m.v. bulldozers en kleine graafmachines in de zones die minder toegankelijk zijn. Om de aanvoer van het hoogspanningsmateriaal toe te laten, en later het onderhoud te doen zijn toegangswegen nodig. Het hemelwater van deze toegangswegen wordt niet opgevangen en afgevoerd maar wordt ter plaatse ge誰nfiltreerd op het eigen terrein door

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 64 van 234

BE0100.046233.130

ofwel gebruik te maken van doorlatende afwerkingen (grindbanen) of door het hemelwater zijdelings te laten infiltreren in de aanliggende grind- of beplantingszones (asfaltbanen). In de omtrek van het onderstation kan een groenzone aangelegd worden. Daartoe wordt vooreerst een laag teelaarde voorzien (uitgespreid met graafmachine). De beplanting wordt zodanig gekozen dat een groenscherm wordt bekomen. Hierbij wordt rekening gehouden met plaatselijke opleggingen zoals het gebruik van streekeigen beplantingen. De beplanting wordt manueel aangeplant en de bodem wordt afgewerkt met een laag boomschors om het onderhoud te beperken. 2.5.3.6

Hoogspanningsmontage GIS-installaties De GIS-installaties worden door de leverancier in het gebouw gemonteerd. De velden worden in hun geheel of in verschillende modules getransporteerd (uitzonderlijke transport) en nadien in het gebouw samengevoegd. Tijdens het transport is er geen SF6 aanwezig in de GIS-velden. De installaties worden pas na volledige montage gevuld met SF6-gas. In het gebouw is een rolpoort voorzien voor het binnenbrengen van de GIS-installatie. Indien nodig wordt er door de GIS-leverancier een platform opgebouwd aan de zijkant van het gebouw zodat de verschillende modules door middel van een rolwagen het gebouw kunnen binnenrollen. Het geheel van platform en module wordt door middel van een kraan gehesen tot op de hoogte van de rolpoort. Van daaruit kan de module binnengerold worden. Figuur 2.5.18 : Binnen brengen van de GIS-modules

Eens de cellen geleverd zijn wordt de volledige montage in het gebouw uitgevoerd. De uitvoeringstermijn is afhankelijk van het aantal velden. Gemiddeld wordt een maand per veld gerekend voor de montage voor een GIS 380 kV. AIS-installatie AIS-installaties worden in openlucht gemonteerd door de elektrische aannemer. De veiligheidsafstanden gespecificeerd in het AREI worden gerespecteerd. In geval van een greenfield kan de montage volledig spanningsloos plaatsvinden. De volledige montage van een AIS-veld 380 kV duurt gemiddeld een zestal weken.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 65 van 234

BE0100.046233.130

Transformatoren - reactanties Transformatoren 380/220 kV, 380/150 kV en reactanties zijn van dergelijke grootte dat de levering van deze toestellen met uitzonderlijk transport dient te gebeuren. De kuip van de transformator wordt in zijn geheel vervoerd. De overige toestellen worden ter plaatste gemonteerd door de constructeur. Bij spanningsniveaus hoger dan 70 kV wordt de transformator pas gevuld met olie na de levering. Vaak gebeurt de levering eerst per schip of trein en daarna verder naar de plaats van bestemming via een oplegger. In onderstaande figuur wordt ĂŠĂŠn pool van een transformator 380/150 kV gehesen van het schip naar de oplegger. Figuur 2.5.19 : De overheveling van een transformator van schip naar oplegger

De opbouw gebeurt verder ter plaatse. Transformatoren boven 70 kV vragen een gemiddelde opbouw van 3 weken. (inclusief vullen met olie en testen). 2.5.3.7

Laagspanningsmontage In de relaiszaal wordt door de elektrische aannemer de nodige laagspanningsapparatuur geĂŻnstalleerd. De apparatuur wordt volledig spanningsloos aangesloten en nadien getest. De laagspanningsapparatuur omvat o.a. de beveiligingen van de verbindingen en hoogspanningsinstallaties, de teletransmissie en de meet- en controleapparatuur. Figuur 2.5.20 : Laagspanningsapparatuur

2.5.4

Afbraak van een bovengrondse hoogspanningsverbinding Voor de afbraak van een bovengrondse hoogspanningsverbinding is de aanpak omgekeerd van die van de opbouw. Eerst worden de toegangen tot de masten aangelegd voor aan- en afvoer van materiaal en personeel. Daarna wordt gestart met het verwijderen van de geleiders en de aardkabels. Nadien worden de masten afgebroken en verschroot.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 66 van 234

BE0100.046233.130

Na afbraak van de masten worden de funderingen geheel of gedeeltelijk verwijderd en wordt de bodem conform de staat van het omliggende terrein hersteld. Standaard wordt de fundering tot 80 cm onder maaiveld verwijderd. Op het einde van de werken worden de toegangen en werkplatformen verwijderd en wordt de aangebrachte schade hersteld. Bij de afbraak van masten worden maatregelen genomen om te vermijden dat verfschilfers in het milieu terecht komen.

2.6

Projectingrepen per trajectonderdeel van het Stevin-project Kaart 1.4 : Situering van het project op de orthofoto

2.6.1

Traject tussen Zomergem en Eeklo-Noord Dit traject is gelegen tussen de hoogspanningsstations Horta in Zomergem en Eeklo Noord. Momenteel ligt op dit traject reeds een bovengrondse 380 kVhoogspanningsverbinding uitgerust met één draadstel (3 2-bundelgeleiders), die voorzien is voor een tweede nog niet geïnstalleerd draadstel (zie Figuur 2.6.1). Door het gebruik van hoge-performantie-geleiders kan de huidige mastenrij behouden blijven: het bestaande draadstel wordt verwijderd en op de huidige masten worden twee nieuwe draadstellen geplaatst met 2-bundelgeleiders van het type hoge-performantie (zie onderstaande simulatie). De lengte van de mastenrij die hergebruikt kan worden is 11,9 km. Er zullen wel mastversterkingen (zie ook paragraaf 2.5.1.3) en funderingsversterkingen (zie ook paragraaf 2.5.1.2) uitgevoerd worden. De werfzone is in dit geval vergelijkbaar met een werfzone nodig voor het plaatsen van een nieuwe mast, dus 50 x 50 m. Deze werfzone bevindt zich vanzelfsprekend rond de bestaande masten. De masthoogte van de bestaande mastenrij is min. 57 m en max. 94 m. De afstand van de onderste geleiders tot de grond bedraagt min. 12 m. Dit in functie van het type grondgebruik onder de lijn conform het AREI. Vóór het trekken van het tweede draadstel dient op een aantal plaatsen de bestaande hoge vegetatie onder de lijn gekapt te worden, indien deze in de weg hangt.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 67 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.1 : Bestaande bovengrondse 380 kV- hoogspanningsverbinding met ĂŠĂŠn draadstel (links) en met twee draadstellen (rechts)

2.6.2

Traject tussen Eeklo-Noord en Vijvekapelle Tussen het hoogspanningsstation Eeklo Noord en het aan te leggen overgangsstation in Vijvekapelle zal over een lengte van 17,2 km een nieuwe hoogspanningsverbinding gerealiseerd worden op 49 nieuwe masten, waarvan 1 mast de eindportiek voor het overgangsstation van Vijvekapelle is (zie verder). De locaties van de masten en lijnen zijn weergegeven op Kaart 1.4. In bijlage 12.3 is een lijst opgenomen van de percelen waarop de mastvoeten zullen liggen. Ten noorden van Eeklo moet de geplande 380 kV-verbinding de bestaande 150 kVverbinding kruisen. Omwille van veiligheidsredenen voor de uitbating van het hoogspanningsnet en omwille van de inplanting van een nieuwe 380 kV mast ter hoogte van deze 150 kV lijn heeft Elia besloten om de spanlengte van de 150 kV verbinding Eeklo Noord tot Brugge, ter hoogte van de kruising met de nieuwe 380 kV verbinding (het betreft de laatste spanlengte van pyloon P61 tot Eeklo Noord) lokaal ondergronds te brengen. Hiervoor zal een nieuwe eindmast opgericht worden. Hier zullen de geleiders afdalen op 2 portieken en rechtstreeks aangesloten worden op de ondergrondse kabels. De verbinding zal verder ondergronds lopen tot in het onderstation Eeklo Noord.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 68 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.2 : Schets van overgang van luchtlijn 150 kV naar ondergrondse verbinding thv Eeklo Noord

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 69 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.3 : Orthofoto van transitie kabel (â&#x20AC;&#x153;voorpostâ&#x20AC;?) thv Eeklo Noord en aanduiding werfzones windmolens in aanbouw

Na deze kruising loopt het traject verder oostwaarts op ongeveer 50 m ten noorden van de bestaande 150 kV- hoogspanningsverbinding Brugge- Eeklo Noord. De lijnmasten die geplaatst zullen worden zijn vakwerkmasten met isolerende mastarmen. Bij het gebruik van isolerende mastarmen is de visuele impact en de breedte van de magnetische veld corridor4 beperkter dan bij klassieke vakwerkmasten. Op plaatsen waar het traject een hoek moet maken, wordt een hoekmast gebruikt met klassieke isolatorkettingen. Deze zijn sterker en forser dan lijnmasten omwille van de grotere krachten die ze dienen op te vangen. Isolerende mastarmen zijn niet mogelijk voor de hoekmasten. Voor dit tracĂŠdeel worden nog 2 uitvoeringsalternatieven beschouwd: enerzijds de realisatie van een lijn met gebruik van 2-bundelgeleiders van het type hoge performantiegeleiders, anderzijds de realisatie van een lijn met een 4-bundel klassieke geleiders. Beide alternatieven hebben verschillende impact op landschap, geluid en energieverliezen. De hoogte van de masten ligt tussen de 48 en 63 m. Op onderstaande figuur is een visualisatie opgenomen van de geplande hoogspanningsverbinding parallel aan de bestaande hoogspanningsverbinding ten noorden van Maldegem.

4

Voor meer uitleg over magnetische velden en hoogspanningsverbindingen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.6.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 70 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.4 : Visualisatie van de geplande 380 kV- verbinding (rechts) parallel aan de huidige 150 kV- verbinding (links) ten noorden van Maldegem.

Figuur 2.6.5 : Visualisatie van 2 masten van de geplande 380 kV- verbinding parallel aan de bestaande 150 kV- verbinding ten noorden van Maldegem.

2.6.3

Traject tussen Vijvekapelle en de Spie

2.6.3.1

Overgangsstations In het trajectdeel tussen Vijvekapelle en de Spie wordt de 380 kV- verbinding ondergronds aangelegd. Om de overgang van een bovengrondse naar een

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 71 van 234

BE0100.046233.130

ondergrondse hoogspanningsverbinding mogelijk te maken, is aan elke overgang bovengronds-ondergronds een overgangsstation vereist. Om het aantal kabelverbindingen te kunnen beperken werd hier gekozen voor een schakelbare overgangspost. Het terrein van een overgangsstation omvat onder meer: • Een GIS- installatie opgesteld in een gebouw; • Een reactantie aan één van beide uiteinden van de ondergrondse verbinding. De reactantie zal voorzien worden op het overgangsstation in de Spie. • De laatste (of eerste) mast naast het overgangsstation als een grote eindportiek. • Steunen voor het bevestigen van de hoogspanningskabels. In het overgangsstation in Vijvekapelle zullen de hoogspanningskabels rechtstreeks in de GIS gebracht worden. In het overgangsstation de Spie daarentegen zullen de hoogspanningskabels buiten op de AIS toekomen zodat hoogspanningstesten mogelijk blijven op de ondergrondse verbinding. De AIS is verbonden met het GIS-gebouw. . Mogelijks kan deze werkwijze ook voor Vijvekapelle toegepast worden indien uit verdere studie blijkt dat dit veiliger is voor de uitbating van het net. Elk overgangsstation wordt via een toegangsweg verbonden met het bestaande wegennet. De reactantie en de GIS-installaties hebben zulke grote afmetingen dat ze via uitzonderlijk transport aangeleverd dienen te worden. Voor de aanleg van het station zal, afhankelijk van de grondwaterstand, moeten worden.

bemaald

In onderstaande figuren zijn visualisaties opgenomen van de overgangsstations in respectievelijke Vijvekapelle en de Spie. De stations hebben volgens de huidige inzichten volgende kenmerken: • Vijvekapelle: o Verharde oppervlakte terrein station: 0,32 ha o Verharde oppervlakte toegangsweg: 2268 m² o Oppervlakte van de gebouwen: 750 m² o Hoogte van het gebouw: 11 m o Hoogte eindportiek: 25 m o Er is een kelder voorzien met een diepte van 2,5 m o Diepte fundering GIS-gebouw: 4 m onder maaiveld. o o Rondom het station wordt, in functie van een visuele afscherming en als onderdeel van een gedifferentieerde landschappelijke inpassing, een groene buffer van minimaal 5 m voorzien • De Spie: o Verharde oppervlakte terrein station: 1,5 ha o Verharde oppervlakte toegangsweg: 700 m² o Oppervlakte van de gebouwen: 850 m² o Hoogte van het gebouw: 11 m o Hoogte eindportiek: 25 m

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 72 van 234

BE0100.046233.130

o Er is een kelder voorzien met een diepte van 2,5m o Diepte fundering GIS-gebouw: 4 m onder maaiveld. o Diepte fundering reactantie: 2,5 m onder maaiveld. Figuur 2.6.6 : Visualisatie overgangsstation Vijvekapelle

Figuur 2.6.7 : Driedimensionale weergave van het overgangsstation Vijvekapelle

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 73 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.8 : Bovenaanzicht overgangsstation in de Spie

Figuur 2.6.9 : Driedimensionale weergave van de ligging van het overgangsstation Spie

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 74 van 234

2.6.3.2

BE0100.046233.130

Ondergrondse verbinding De totale lengte van het ondergrondse tracé is ca 10 km. • De kabels worden standaard in een sleuf van ca. 12,6 m breed en 2,40 m diep aangelegd. Voor het kruisen van wegen, waterwegen en andere nutsleidingen zullen de kabels dieper aangelegd worden. Dieper gelegen kabels zullen, in functie van de warmteproductie, verder uit elkaar gelegd worden, waardoor de sleuf breder zal zijn dan 12,6 m. In het RUP ‘Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen’ wordt een zone van 25m vooropgesteld. • De aanleg van de verbinding gebeurt in 12 deellengtes van 800 tot 900m met telkens 4 kabelverbindingen bestaande uit 3 kabels. De hoogspanningskabels van deze delen worden door middel van speciale verbindingsmoffen met elkaar verbonden. Dit gebeurt in een mofput. De afmeting van een mofput voor 1 draadstel zijn +/- 12m x 6m x 3 m (lxbxd). In totaal zijn er 44 mofputten of 132 verbindingsmoffen voorzien. • Deze kabelbobijnen kunnen met uitzonderlijk transport aangeleverd worden. Over het hele tracé wordt uitgegaan van een werfzone van 55 m breed (incl. sleufbreedte). Om een zelfde ampèrage te kunnen vervoeren met de ondergrondse verbinding als met de bovengrondse, zijn 4 draadstellen bestaande uit 3 kabels (3 fazen) nodig. Door schakelbare onderstations te voorzien kan het aantal ondergrondse kabels beperkt worden. De bovengrondse luchtlijn wordt ontworpen voor een zeer hoog transportvermogen van 3000 MVA per draadstel. Bij onderhoudswerken van een draadstel of bij een defect ervan, zal slechts 1 draadstel in dienst zijn en dient het transportvermogen van 3000 MVA gegarandeerd te worden. Bij een rechtstreekse lijnkabel overgang zouden er bijgevolg ook 2 ondergrondse verbindingen gerealiseerd moeten worden, elk met een vermogen van 3000 MVA. Gezien de maximale transportcapaciteit van 1 kabelverbinding maximaal 1000 MVA bedraagt, dient elke verbinding dan te bestaan uit 3 draadstellen die in parallel geplaatst worden. Dit geeft in totaal 6 draadstellen bij 2 kabelverbindingen van 3000 MVA. Bij onderhoud van 1 kabelverbinding wordt hierdoor een transportvermogen van 3000 MVA gegarandeerd. Door een schakelbaar onderstation te voorzien kan het aantal draadstellen beperkt worden tot 4. Elk draadstel is dan een afzonderlijke verbinding met een vermogen van ongeveer 1000 MVA. Bij een defect of onderhoud van 1 van deze kabelverbindingen van 1000 MVA, wordt door de 3 andere kabelverbindingen nog een transportvermogen van 3x1000 MVA gegarandeerd. Onderstaande figuur geeft weer hoe de werfzone voor de aanleg van een ondergrondse verbinding in sleuf eruit kan zien. Voor de aanleg van de ondergrondse kabels zal vermoedelijk bemaling nodig zijn.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 75 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.10 : Typevoorbeeld van een sleuf voor de aanleg van een ondergrondse verbinding

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 76 van 234

BE0100.046233.130

Obstakels bij de aanleg van de ondergrondse verbinding in open sleuf kunnen zijn: wegen, waterlopen en waterwegen. Indien dergelijke obstakels niet onderbroken (wegen) of afgedamd (waterlopen) kunnen worden, kunnen de kabels via een gestuurde boring of tunnels aangelegd worden. Bij onderbreking van wegenis of afdamming worden wachtbuizen geplaatst zodat de onderbrekingsduur beperkt wordt. Nadien worden de hoogspanningskabels door deze wachtbuizen getrokken. Tevens zullen er een aantal kruisingen van de werfzone voorzien worden zodat landbouwactiviteiten minimaal gehinderd worden tijdens de uitvoering. Het Boudewijnkanaal wordt gekruist met een tunnel. Onderzoek zal uitmaken op welke manier bestaande waterlopen in het gebied het best gekruist worden: via afdamming in open sleuf of via gestuurde boring. Indien kleinere waterlopen niet gekruist zouden worden aan de hand van een gestuurde boring, zal de watervoerende functie van deze waterlopen na uitvoering behouden blijven. Ook het reliëf en de structuur van de oevers zullen na het uitvoeren van de werken hersteld worden, zodat oevervegetaties zich opnieuw in optimale omstandigheden kunnen ontwikkelen. Het gebruik van gestuurde boringen brengt volgende beperkingen met zich mee: • De maximale diameter van het boorgat dient beperkt gehouden te worden om de stabiliteit van het boorgat te garanderen en dus de boring te kunnen realiseren. • De kabels komen op een grotere diepte te liggen in vergelijking met een normale sleuf. Dit brengt met zich mee dat de koeling van de kabels sterk vermindert: de afstand tot het koeloppervlak, dit is het maaiveld, neemt sterk toe; • De ondergrond bestaat uit verschillende grondlagen met verschillende fysische eigenschappen: deze bepalen enerzijds of het al dan niet mogelijk is om de techniek van de gestuurde boring te gebruiken, maar anderzijds bepalen zij ook de koeling van de kabels; • Het aantal hoogspanningskabels heeft ook een sterke invloed: enerzijds op de ruimtelijke impact: meerdere gestuurde boringen met een bepaalde tussenafstand (meerdere meters) dienen te gebeuren naast elkaar, anderzijds warmen hoogspanningskabels die in elkaars buurt liggen elkaar op; • De ruimte-inname (in breedte) hangt af van een combinatie van de bovenstaande factoren, maar een corridor van +/-5 m links en rechts van de as van een boring moet om technische redenen ter beschikking zijn per gestuurde boring. Meerdere boringen naast elkaar kunnen uitgevoerd worden met tussenafstanden in de orde van min. 5 m tot 20 à 30 m i.f.v. bovenstaande factoren. Dit wil zeggen dat op plaatsen waar een diepe gestuurde boring uitgevoerd wordt, een zone van meer dan 25 m ingenomen kan worden. Op basis van grondstaalnames zal de exacte breedte bepaald worden. • De ruimte-inname (in lengte) hangt af van het type van de verbinding, de afmetingen van het te kruisen obstakel en de opgelegde diepte. De totaal benodigde lengte betreft de lengte voor de kruising zelf vermeerderd met dezelfde lengte voor het voorbereiden van de buizen in de boring.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 77 van 234

BE0100.046233.130

Een tunnel heeft volgende beperkingen: â&#x20AC;˘ Een tunnel heeft een beperkte capaciteit: slechts enkele verbindingen kunnen geplaatst worden, deze beperkingen volgen uit de beperkte ruimte, betrouwbaarheidsen veiligheidseisen; â&#x20AC;˘ Voor een tunnel zijn verticale toegangsschachten nodig met de bijhorende tunnelgebouwen. Deze moeten voldoende ruim zijn om de kabels te kunnen plaatsen. Elke tunnelschacht wordt via een toegangsweg verbonden met het bestaande wegennet. Onderstaande figuur geeft weer hoe een dergelijk tunnelschacht eruit kan zien. De tunnelschachten aan het Boudewijnkanaal zullen de tunnelschachten aan weerszijden ca. 32 m diep zijn. De tunnelschachten blijven ca 0.5m onder het maaiveld zodat de bovenkant, met uitzondering van het technische gebouw en parking, met gras afgewerkt kan worden. Figuur 2.6.11 : Afbeelding van een tunnelschacht

De tunnel komt uit onderaan in de tunnelschacht. Onderstaande figuur geeft een typedwarsdoorsnede van een tunnel.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 78 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.12 : Type dwarsdoorsnede tunnel

Bovenop de tunnelschacht wordt een tunnelgebouw voorzien. Deze gebouwen zijn ca. 10m breed, 9m diep en 2,5 m hoog (Figuur 2.6.13). Het afstromend hemelwater van het tunnelgebouw wordt opgevangen. Figuur 2.6.13 : 3D-weergave van een tunnelgebouw (exclusief groenbuffer)

2.6.3.3

Inspectieputten Een bijkomend infrastructuurelement dat gerelateerd is aan de ondergrondse kabels zijn inspectieputten. Per verbiningsput dient een inspectieput gerealiseerd te worden. In een verbindingsput worden telkens 3 verbindingslassen (moffen) voor 1 draadstel gemaakt. Een verbindingslas is de plaats waar twee kabeldelen met elkaar verbonden zijn. De afstand tussen twee verbindingslassen bedraagt 600 - 1000 m in functie van het ontwerp

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 79 van 234

BE0100.046233.130

van de verbinding en de te plaatsen types kabel. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke plaatsen deze inspectieputten voorzien zullen worden. Bij de uitwerking van het project-MER zullen de locaties gekend zijn. De afmeting van een verbindingsput voor 1 draadstel zijn +/- 12 m x 6 m x 3 m (lxbxd). In totaal zijn er 44 verbindingsputten of 132 lassen voorzien. Afhankelijk van de grondwaterstand moet tijdens de realisatie van deze inspectieputten bemaald worden. Onderstaande figuur geeft weer hoe een dergelijke inspectieput er kan uitzien. Figuur 2.6.14 : Voorbeeld van een inspectieput

2.6.4

Traject tussen de Spie en Zeebrugge Het traject tussen de Spie en Zeebrugge zal opnieuw bovengronds gerealiseerd worden. Voor de realisatie van de verbinding kan in deze zone voor 50 % gebruik gemaakt worden van de mastenrij van de bestaande 150 kV- verbinding Blauwe Toren â&#x20AC;&#x201C; Blondeellaan. Voor de aansluiting van het windmolenpark Belwind op het hoogspanningsnet wordt de bestaande 150kV verbinding tussen Zeebrugge en Blauwe Toren momenteel (2012) versterkt door middel van de aanleg van een dubbele ondergrondse 150 kV verbinding. Het traject van deze 150 kV verbinding tussen Blauwe Toren en Zeebrugge kan hierdoor gedeeltelijk hergebruikt worden voor de 380kV verbinding Stevin.De nieuwe 380 kV- verbinding zal niet over de hele lengte gebruik kunnen maken van de bestaande mastlocaties , en ook niet alle mastlocaties zullen gebruikt worden. Voor de eerste 3 masten vanaf het overgangsstation Spie, en de laatste 9 masten tot het hoogspanningsstation Stevin worden nieuwe mastlocaties gebruikt. Immers, de geplande 380 kV- verbinding wijkt ten zuiden van de Transportzone af van het traject van de huidige 150 kV- verbinding. Hierdoor worden 5 masten ter hoogte van de Transportzone richting Blondeellaan overbodig en zullen deze afgebroken worden. 2 masten ter hoogte van het 150kV onderstation Blauwe Toren worden eveneens overbodig en zullen afgebroken worden. Het gebruik van de bestaande mastenrij voor de geplande 380 kV- verbinding is slechts mogelijk mits aanpassingen aan de masten, waarbij de masten volledig afgebroken en heropgebouwd zullen worden. Er worden isolerende mastarmen gebruikt. Voor dit tracĂŠdeel worden nog 2 uitvoeringsalternatieven beschouwd: enerzijds de realisatie van een lijn met gebruik van 2-bundelgeleiders van het type hoge performantiegeleiders, anderzijds de realisatie van een lijn met een 4-bundel klassieke geleiders. Beide alternatieven hebben verschillende impact op landschap, geluid en energieverliezen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 80 van 234

BE0100.046233.130

De masten van de mastenrij zijn ca. 48 tot 87 m hoog. Er zijn enkele zeer hoge masten ter hoogte van de kruising met de A11. Onderstaande figuur is een visualisatie van de hoogspanningsverbinding ter hoogte van de Transportzone. Figuur 2.6.15 : Visualisatie van de geplande 380 kV-verbinding ter hoogte van de Transportzone

2.6.5

Hoogspanningsstation Stevin Ter hoogte van kruising van de N31 met de N34 liggen twee zones aan weerszijden van de N31 die in gebruik waren door de militaire overheid. Deze terreinen zullen op relatief korte termijn door de militaire overheid verlaten worden waardoor in deze zones het hoogspanningsstation Stevin ingericht kan worden. In eerste instantie zal de westelijke driehoek ingevuld worden door het HS-station Stevin, in een later stadium zal ook de oostelijke driehoek in gebruik genomen worden door het project Nemo. De invulling van het terrein is afhankelijk van het scenario dat in de toekomst zal gevolgd worden met de aanlandende zeekabels. Daarbij wordt uitgegaan van het scenario waarbij 220 kV-kabels op zee gebruikt worden. Het terrein van het hoogspanningsstation zal volgens de huidige inzichten met volgende installaties ingericht worden: â&#x20AC;˘ een GIS-installatie 380 kV ondergebracht in een gebouw met kelder. De bovengrondse hoogspanningsverbinding 380 kV komende van het overgangsstation de Spie wordt hierop aangesloten. De bovengrondse lijn daalt af van de eindmast naar een portiek. Van daaruit wordt door middel van GIB-installaties de aansluiting verwezenlijkt op de GIS-installatie in het gebouw.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 81 van 234

BE0100.046233.130

• Een GIS-installatie 220 kV ondergebracht in een gebouw met kelder. De kabels 220 kV komende van de windmolenparken of offshore-onderstation op zee worden in de kelder aangesloten op de GIS-installatie. • Vier (+ één reserve) driefasige transformatoren 380/220 kV die worden aangesloten op de GIS-installaties 380 kV en 220 kV door middel van GIB-verbindingen. De transformatoren worden omringd door geluidsmuren en tussen de transformatoren onderling worden brandmuren geïnstalleerd. • Twee éénfasige transformatoren 380/150 kV die langs de zijde 380 kV aangesloten worden op de GIS-installatie 380 kV door middel van GIB-verbindingen. De zijde 150 kV wordt aangesloten op een kabel 2000 mm²Alu. Deze kabel verbindt de transformator met de 150 kV-eindmast waar er overgegaan wordt naar een bovengrondse verbinding richting het onderstation Zeebrugge Blondeellaan. De transformatoren worden omringd door geluidsmuren en tussen de transformatoren onderling worden brandmuren geïnstalleerd. • Een reactantie 380 kV aangesloten op de GIS-installatie 380 kV door middel van GIBverbindingen. • Vier reactanties 220 kV aangesloten op de GIS-installatie 220 kV door middel van GIB-verbindingen • Vier reactanties 36 kV aangesloten op de derde wikkeling van de transformatoren 380/220/36 kV. Deze reactanties worden opgesteld binnen de logette van de transformatoren en mee omringd door de geluidsmuren. Op het terrein wordt eveneens ruimte vrijgehouden voor het oprichten van een controlegebouw voor het off-shore schakelstation. Hierin dienen zowel lokalen voor de concessiehouders afzonderlijk als een algemeen lokaal voor Elia ondergebracht te worden. De laagspanningsapparatuur in deze lokalen omvat o.a. de beveiligingen van de off-shoreverbindingen en hoogspanningsinstallaties, de teletransmissie en de meet- en controleapparatuur. Een dergelijk controlegebouw heeft volgens eerste schattingen een oppervlakte van 500 m² met een hoogte van +/- 4 m.

Volgende installaties dienen via uitzonderlijk transport aangeleverd te worden: • De transformatoren 380/220 kV en 380/150 kV • De GIS-installaties 380 kV en 220 kV • De reactanties 380 kV • De reactanties 220 kV

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 82 van 234

BE0100.046233.130

Volgende gegevens zijn gekend: Tabel 2.6.1: Ruimtebeslag van de hoogspanningsstation Stevin Westelijke driehoek Ruimtebeslag stations

3,5 ha

Oppervlakte gebouwen

GIS 380 kV: 1300 m² GIS 220 kV: 1000 m²

Hoogte van de gebouwen

GIS 380 kV: 11m GIS 220 kV: 10m

Oppervlakte toegangswegen +verharding

5000 m²

Diepte keldergebouw

GIS 380 kV: 3 m GIS 220 kV: -3 m

Diepte fundering

GIS 380 kV: -5 m GIS 220 kV: -5 m TFO 380/220 kV: -2,5 m TFO 380/150 kV: -2,5 m

Elia heeft besloten om een ontwerpopdracht uit te schrijven om een architecturaallandschappelijk concept te zoeken voor de hoogspanningsstations Stevin en Nemo. De ontwerpopdracht betreft niet alleen het ontwikkelen van een architecturale visie voor de gebouwen zelf maar eveneens het ontwikkelen van een geheel concept voor de sites waarbij de balans tussen architecturale waarden en de landschappelijke eigenschappen van de omgeving geoptimaliseerd wordt.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 83 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.16 : Huidig inrichtingsontwerp voor het hoogspanningsstation Stevin en het station voor het Nemo-project5

5

Voor uitleg bij het NEMO-project zie verder

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 85 van 234

Figuur 2.6.17 : Aanduiding hoogspanningsstation Stevin

2.6.6

van

de

BE0100.046233.130

verschillende

onderdelen

van

het

Hoogspanningsverbinding 150 kV Stevin -Blondeellaan Het hoogspanningsstation Stevin zal via een nieuwe 150 kV bovengrondse hoogspanningsverbinding verbonden worden met het bestaande hoogspanningsstation Blondeellaan in Zeebrugge. Hiervoor dienen 4 nieuwe masten gerealiseerd te worden. De bestaande mast in het onderstation Blondeellaan wordt bijkomend vervangen door een nieuwe eindmast. Deze masten hebben een hoogte van +/- 56m.

2.6.7

Afbraak oude mastenrij ten zuiden van Maldegem Na de ingebruikname van de 380 kV-verbinding zal de bestaande 150 kV-verbinding Brugge-Eeklo-Langerbrugge, die ten zuiden van Maldegem loopt, gedeeltelijk afgebroken worden. De afbraak hiervan is mogelijk van aan het hoogspanningsstation Brugge Waggelwater tot aan het hoogspanningsstation Eeklo Pokmoer. De mast (een caravelmast of liermast: zie Figuur 2.6.18) die momenteel de aansluiting op het hoogspanningsstation Eeklo Pokmoer voorziet wordt hierbij behouden. Ten westen van deze mast dient een nieuwe mast (tuimast) gerealiseerd te worden om het fysieke evenwicht van de lijn te behouden. De precieze locatie van deze tuimast is nog te bepalen. Deze zal in de aslijn van de huidige verbinding liggen tussen de aansluitingsmast naar het hoogspanningsstation en de eerstvolgende bestaande mast (die afgebroken zal worden). De lengte van de lijn die zal verdwijnen bedraagt 29,1 km en in totaal zullen 95 masten afgebroken worden.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 86 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 2.6.18 : Voorbeeld van een caravelmast

2.6.8

Overzichtstabel per tracĂŠdeel In onderstaande tabel is per tracĂŠdeel een overzicht gegeven van de belangrijkste projectkenmerken.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 87 van 234

Tracédeel

Situering

Bestaande

BE0100.046233.130

Geplande toestand

Projectingrepen

Alternatieven

toestand Zomergem – Eeklo-N

Eeklo-N – Vijvekapelle

Tss gepland station Horta

Bovengronds 380 kV

-Mastenrij behouden

-2 nieuwe draadstellen met 2 bundel

(geen voorwerp van MER)

HS-lijn

over 11,9 km

HP geleiders op bestaande mastenrij

en bestaand station Eeklo-

draadstel

-Nieuwe draadstellen

-Mastversterkingen

N

bundelgeleiders)

Tss

bestaand

Eeklo-N

en

station voorzien

overgangsstation

met

1

(3

2-

-Funderingsversterkingen -Nieuwe

-49 nieuwe masten

2 bundel HP geleiders of 4

bovengrondse 380 kV

-ondergronds brengen HS-lijn thv

bundel klassieke geleiders

HS-lijn over 17,2 km

kruising met bestaande 150 kV HS-

Vijvekapelle

lijn -nieuwe eindmast

Vijvekapelle – Spie

Tss

voorzien

-Nieuwe

-Vijvekapelle: GIS in gebouw

overgangsstation

ondergrondse 380 kV

-Spie: GIS in gebouw, reactantie,

Vijvekapelle en voorzien

HS-lijn over 10 km

AIS

overgangsstation Spie

-380 kV Overgangs-

aangesloten

station Vijvekapelle

-Aanleg HS-lijn: in sleuf 15 m,

-380 kV Overgangs-

werfzone

station Spie

wegen/waterlopen eventueel aanleg

waarop

HS-kabels

55

m,

worden

bij

via gestuurde boring of tunnel, 44 inspectieputten 12x6m Spie – Zeebrugge

Tss

-Nieuwe

-Bestaande masten bijna allemaal

2 bundel HP geleiders of 4

overgangsstation Spie en

voorzien

bovengrondse 380 kV

afbreken en heropbouwen

bundel klassieke geleiders

voorzien HS-station Stevin

HS-lijn

-Afbraak

met

gedeeltelijk hergebruik bestaande mastenrij

HS-station Stevin

Zeebrugge

-Nieuw

masten

150/220/380

t.h.v.

transportzone - 2 masten t.h.v. 150kV onderstation Blauwe Toren

kV station

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

5

-GIS 380 kV in gebouw -GIS 220 kV in gebouw


Pagina 88 van 234

BE0100.046233.130

-4 TFO 380/220 kV -2 TFO 380/150 kV -2 reactanties 380 kV -4 reactanties 220kV -4 reactanties in tertiarie transfoâ&#x20AC;&#x2122;s 220/380kV HS-verb. 150 kV Stevin-

Tss voorzien HS-station

HS-station

-Nieuwe

-4 nieuwe masten

Blondeellaan

Stevin en bestaand station

Blondeellaan

bovengrondse 150 kV

-vervanging

HS-lijn

station Blondeellaan

Blondeellaan HS-verb. 150 kV Eeklo-

Eeklo-Noord

150 kV HS-lijn

Noord naar Brugge

+/- 800m ondergronds

bestaande

mast

-Bouw van overgang luchtlijn-kabel t.h.v. Eeklo-Noord -Ondergronds

brengen

150kV-lijn

over +/- 800m Afbraak

oude

mastenrij

Tss Brugge en Eeklo

ten Z van Maldegem

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

150 kV HS-lijn

in

-Afbraak na realisatie Stevin


Pagina 89 van 234

2.7

BE0100.046233.130

Aanverwante projecten HS-net Naast de ontwikkeling van het hoogspanningsstation Stevin, zijn nog andere ontwikkelingen aan het hoogspanningsnet gepland in Zeebrugge. Concreet gaat het enerzijds om de realisatie van hoogspanningsverbindingen die windmolenparken op zee verbinden met het hoogspanningsstation Stevin en anderzijds om de realisatie van de interconnector HVDC die Groot-Brittannië met het Europese vasteland verbindt via onder meer het station Stevin (NEMO-project). Door deze projecten kunnen zich cumulatieve effecten met voorliggend project voordoen. Deze projecten zijn op dit moment echter nog niet voldoende zeker en gekend. In het project-MER zal rekening gehouden worden met de laatste stand van zaken omtrent deze projecten. Concreet zijn volgende projecten relevant: • NEMO-project: in kader van dit project wordt een ondergrondse HVDC-kabel voorzien die België met het Verenigd Koninkrijk verbindt. Hiervoor wordt binnen de oostelijke driehoek van de zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen (aangeduid volgens het RUP ‘Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen’) een station gerealiseerd dat de gelijkstroom (HVDC-kabel) omzet in wisselstroom (gebruikt in het on shore- hoogspanningsnet in Vlaanderen). De aanlandende HVDC-kabels worden verbonden met dit geplande hoogspanningsstation. Volgens huidige inzichten worden voor het NEMO-station installaties voorzien voor de onderzeese verbinding naar het Verenigd Koninkrijk die op gelijkstroom zal werken onder de vorm van een AC-DC conversiestation in een convertorhall met oppervlakte van ca. 7000 m² en een gebouwhoogte van 20m. Er wordt momenteel uitgegaan van een verharde oppervlakte van ca. 9000 m². • De kabels komende van de offshore elektrische knooppunten landen allen aan op het strand van Zeebrugge met uitzondering van de exportkabels van C-power (Deze landen aan in Slijkens).. Momenteel is reeds een exportkabel van het Belwindwindpark geïnstalleerd en in gebruik; De constructie van het windpark en de exportkabel van Northwind is momenteel vergund maar nog niet opgestart (de indienstname is verwacht tegen de zomer 2013), en de vergunningsprocedure voor het North Sea Power windpark (en zijn exportkabel(s)) wordt momenteel doorlopen (start van de bouw gepland in 2014). Deze exportkabels komen aan land ten westen van Zeebrugge en volgen het leidingstraattracé zoals aangeduid in het RUP ‘Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen’. Over het aantal kabels dat aan land zal komen bestaan nog onzekerheden (zie ook hoofdstuk 2.1.1). • Hoogspanningsstation Horta: Door de geplande investeringen voor zowel productie-eenheden van elektriciteit als een groter verbruik in de haven van Gent is Elia genoodzaakt om op middellange termijn een tweede vermogentransformator 380/150 kV in het hoogspanningsstation Rodenhuize, langsheen de J. F. Kennedylaan, te voorzien. Om deze transformator op een betrouwbare en technisch veilige manier te kunnen uitbaten, is het noodzakelijk een schakelstation te bouwen langsheen de huidige 380 kV luchtlijn die de bestaande hoogspanningsstations in Avelgem en in Mercator (Kruibeke) met elkaar verbindt: het hoogspanningsstation Horta te Zomergem. De nodige vergunningen voor de realisatie van het hoogspanningsstation zijn bekomen en de start van de werken is gepland voor eind 2012.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 91 van 234

3

Juridisch-beleidsmatige context

3.1

Bestaande feitelijke toestand

BE0100.046233.130

Kaart 1.1 : Overzichtskaart van het project Kaart 1.2 : Bestaande hoogspanningsnet ten westen van Gent Kaart 1.3 : Situering van het project op de topografische kaart Kaart 1.5 : Stratenatlas en windturbines Kaart 3.1 : Situering op het gewestplan Kaart 3.2 : Natura 2000-gebieden Kaart 3.3 : VEN-gebieden, natuurreservaten en Ramsar-gebieden Kaart 3.4 : Landschapsatlas in de omgeving van het project Kaart 3.5 : Functioneel bodemgebruik

Het hele projectgebied doorkruist de provincies Oost– en West-Vlaanderen. Het traject loopt door de volgende gemeentes: Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, Damme, Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo en Zomergem. Op dit moment lopen reeds een aantal hoogspanningsverbindingen door het studiegebied. De hoogspanningsverbindingen in het projectgebied maken hoofdzakelijk deel uit van het 150 kV-net. De bestaande hoogspanningsverbindingen (70 kV tot en met 380 kV) zijn aangeduid op Kaart 1.2. In de omgeving van de Zeebrugse haven bevinden zich delen van het vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ in het open ruimtegebied (Kaart 3.2). Het projectgebied is hoofdzakelijk gelegen binnen open ruimtegebied, waar een aantal relictzones en ankerplaatsen (zoals aangeduid volgens de landschapsatlas) gelegen zijn (Kaart 3.4). De economische infrastructuur in het projectgebied wordt bepaald door industriegebieden (aangeduid op het gewestplan, Kaart 3.1), windmolenparken en de Zeebrugse haven. Ten westen van de kern van Eeklo ligt het bedrijventerrein ‘Niewendorpe’ (115 ha), en ten noordwesten van Eeklo bevindt zich het bedrijventerrein ‘Zeelaan–Kunstdal’ met 35 ha oppervlakte. Het havengebied zelf is momenteel nog niet volledig als dusdanig ingevuld. Voornamelijk het gebied ten zuiden van het Verbindingsdok en ten westen van de spoorlijn in het havengebied is nog niet volledig ontwikkeld als industrie. Deze zone bevat bovendien vogel- en habitatrichtlijngebieden. Langs de westelijke oever van het Boudewijnkanaal, gelegen tussen het stedelijke gebied van Brugge en het zeehavengebied, is het watergebonden bedrijventerrein Herdersbrug gelegen. Dit bedrijventerrein omvat eveneens een windmolenpark dat van belang is voor het voorgenomen project. Daarnaast omvat het gebied eveneens een aantal woonkernen en woonuitbreidingsgebieden. In het kader van voorliggend plan zijn voornamelijk volgende woonstructuren van belang (Kaart 3.1): •

woon- en woonuitbreidingsgebied ten westen van de kern van Eeklo (Ter hoogte van Raverschoot en Galgenakker);

een woongebied met landelijk karakter ten zuiden van Balgerhoeke (ter hoogte van de Krekelmuit);

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 92 van 234

3.2

BE0100.046233.130

een woongebied met landelijk karakter ten noorden van Maldegem (ter hoogte van Rokalseide);

woongebied met landelijk karakter in het zuidoosten van de gemeente Maldegem (ter hoogte van Heulendonk en Kleemputte);

twee woongebieden met landelijk karakter ten zuidwesten van Maldegem (ter hoogte van Kleit en Vossenhol);

woongebied met landelijk karakter te Vijvekapelle;

woongebied en woonuitbreidingsgebied in Sijsele (ter hoogte van Sijseleveld, Zwaan en Zwijnsgat);

woongebied (met landelijk karakter) in Koolkerke;

een woongebied in Kruisabele (Brugge);

twee woongebieden in Zeebrugge (waaronder Strandwijk).

Bestaande juridische toestand Kaart 3.1 : Situering op het gewestplan Kaart 3.6 : Juridisch- beleidsmatig kader Kaart 3.7 : Afbakening Herbevestigde Agrarische Gebieden (HAG) Kaart 3.8 : Beschermd erfgoed in de omgeving van het project

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestaande juridische toestand die betrekking heeft op het voorgenomen project. Tabel 3.2.1: Bestaande juridische toestand Type

Decreet

Bespreking relevantie

Ruimtelijk

Ordening

Het decreet Ruimtelijke Ordening regelt de organisatie van de ruimtelijke

(22/10/1996) en

ordening in Vlaanderen en geldt als basis voor bestemmingsplannen,

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige vergunningen, enz. Het

(van kracht sinds 1/09/09)

decreet bepaalt eveneens toekomstige ontwikkelingen in de ruimte. Het decreet is van toepassing aangezien voor de bouw van een nieuw hoogspanningsstation een stedenbouwkundige vergunning moet aangevraagd worden. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert vernieuwingen in op drie belangrijke punten: vergunningen, planologie en handhaving. Die vernieuwingen beogen vooral vereenvoudigde en transparantere procedures en een grotere rechtszekerheid voor burgers en lokale besturen. De Vlaamse Codex wijzigde onder andere de typevoorschriften voor agrarisch gebied, waardoor het aanbrengen van windturbines en windturbineparken, alsook andere installaties voor de productie van (hernieuwbare) energie of energierecuperatie mogelijk gemaakt worden, mits ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 93 van 234

BE0100.046233.130

Type

Bespreking relevantie

Gewestplan

Het tracé doorkruist agrarische gebieden (met of zonder landschappelijk waardevolle waarde), woongebieden (met of zonder landelijk karakter), woonuitbreidingsgebieden, (milieubelastende) waterinfrastructuur,

natuurgebieden,

industriegebieden, en

gebied

bosgebieden, parkgebied,

voor

bufferzones,

gebied

openbare

voor

nuts-

en

gemeenschapsvoorzieningen. De militaire gebieden die in Zeebrugge volgens het gewestplan aangesneden worden, zijn in het RUP ‘Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen’ omgezet in gebied voor openbare nutsen gemeenschapsvoorzieningen.

BPA’s/RUP’s

In de omgeving van het projectgebied zijn volgende BPA/RUP’s potentieel relevant: •

RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo (definitief vastgesteld)

PRUP Verbrandingsoven (Eeklo) (goedgekeurd)

PRUP RWZI (Eeklo) (goedgekeurd)

PdeelRUP Kunstdal (mogelijk woonwagenterrein, Eeklo)

PRUP Balgerhoeke (geschorst door de Raad van State)

PRUP Zuidelijke omleidingsweg R43 (openbaar onderzoek is afgerond)

GRUP De Waai (Eeklo) (goedkeuringsprocedure bij Deputatie)

BPA Huysmanshoeve (Eeklo)

BPA’s Eeklo 9 en 17

RUP Zone voor windturbines te Maldegem (definitief vastgesteld)

RUP Afbakening zeehavengebied Zeebrugge (definitief vastgesteld)

RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge (definitief vastgesteld, gedeeltelijk geschorst voor de deelgebieden 16 en 24)) (zie §3.4)

RUP Strand en Dijk Brugge (goedgekeurd)

RUP Strand Oostkust (momenteel in voorontwerpfase)

BPA’s 15 (Stationswijk), 18 (Kerklaan), 28 (Strandwijk), 32 (Molenstraat Zuid), 45, 77 (Koolkerkesteenweg), 83 (Koolkerke Centrum), 101 (Gemeneweidestraat Oost), 110 (Koolkerke ZO), 123 (Ruddershove), 137, 139 (Stationsweg West), 146 (Zeelaan Zuid-West) en 149 (Blauwe Toren Noord) van Brugge

Gem RUP Zonevreemde Constructies binnen deelruimte N371

Gem RUP Zonevreemde horecazaken (Hoeve Ten Doele, De Zilveren Zwaan)

RUP Zomergem (zie §3.4)

RUP Optimalisatie hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 94 van 234

BE0100.046233.130

Type

Bespreking relevantie

GRUP Optimalisatie hoogspannings-

Volgende aspecten maken deel uit van het plan:

netwerk in Vlaanderen

de aanduiding van een hoogspanningsleiding voor de bovengrondse hoogspanningsverbinding Zomergem-Zeebrugge, en de verbinding tussen Stevin en Blondeellaan in Zeebrugge ;

de

aanduiding

van

gebied

voor

gemeenschaps-

en

openbare

nutsvoorzieningen voor het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge en de overgangsstations in Vijvekapelle en de Spie; •

de aanduiding van een leidingenstraat voor de realisatie van ondergrondse hoogspanningsverbindingen van het hoogspanningsstation Zeebrugge tot de kust, en voor ondergrondse 380 kV-verbindingen tussen de overgangsstations Vijvekapelle en Spie;

de

planologische

regularisatie

van

de

bestaande

bovengrondse

hoogspanningsverbinding in West- Vlaanderen; •

de planologische opheffing van een deel van de hoogspanningsverbinding ten zuiden van Maldegem

Het RUP werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 13 juli 2012 en maakt de realisatie van voorliggend project mogelijk.

Afbakening

openruimtestructuren

Herbevestiging Agrarische Gebieden (Goedgekeurd

door

de

Het project doorkruist herbevestigde agrarische gebieden in de Veldgebieden Brugge-Meetjesland en Kust-Polders-Westhoek.

Vlaamse

Regering op 31 maart 2006)

Decreet

betreffende

het

natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21/10/1997 19/07/2002)

met

Volgende natuurgebieden liggen in het studiegebied van dit project-MER: •

wijziging

VEN-gebied ‘Het Bellebargiebos en Het Leen’ te Zomergem, Waarschoot en Eeklo;

• •

VEN-gebied ‘De Damse Polders’ te Damme; VEN-gebied ‘De Polders Boudewijnkanaal’ te Brugge (ontvend in het RUP Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge, en gecompenseerd door de aanduiding van VEN-gebieden ten westen van Ter Doest, ter hoogte van de Pontstraat en Terdoeststraat)

VEN-gebied ‘De Fonteintjes en Oudemaarspolder’

Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ ter hoogte van Dudzele en Damme

Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijk deel’

Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ ter hoogte van Damme, Dudzele, Koolkerke,

Lissewege,

Zuienkerke,

Sint-Jan-op-den-Dijk,

noordwaarts •

Vogelrichtlijngebied ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

en

meer


Pagina 95 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

Vegetatiewijzigingsbesluit

juli

Art. 17 van BVR 3 juli 2009 stelt dat het verboden is historisch permanente

1998)6, vervangen door Besluit van de

(23

graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, en

Vlaamse Regering van 3 juli 2009

rietland te wijzigen in volgende gevallen: •

indien

deze

gelegen

zijn

in

groengebieden,

parkgebieden,

buffergebieden, bosgebieden en de met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening of •

indien deze gelegen zijn binnen de perimeter van een op grond van het decreet van 16 april 1996 beschermd landschap of van de beschermingsgebieden Poldercomplex (BE2500932) en Het Zwin (BE2501033), zoals aangeduid bij besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988.

Deze verbodsbepalingen gelden niet wanneer het een activiteit betreft die wordt

uitgevoerd

op

basis

van

een

regelmatige

stedenbouwkundige

vergunning, afgeleverd met toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke ordening na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (In Art. 9 van het BVR (23/07/1998)). Voorwaarde is dat er voldaan is aan de bepalingen van Art. 14 van het natuurdecreet, inzake de zorgplicht en Art. 16 van het natuurdecreet, inzake het vermijden van vermijdbare natuurschade.

Besluit van de Vlaamse regering van

Ter compensatie van het verlies aan Europese habitats en leefgebieden voor

17

soorten van Europees belang voor de uitbreiding van de achterhaven van

juli

2000:

wijziging

vogelrichtlijngebied Poldercomplex’

perimeter ‘3.2.

Zeebrugge werd 520 ha aan de SBZ-V ‘Poldercomplex’ toegevoegd.

7

Besluit van de Vlaamse regering

De

houdende maatregelen ter uitvoering

toepassing voor de nabijgelegen VEN-gebieden.

speciale

beschermingsvoorschriften

voor

VEN-gebieden

zijn

van

van het gebiedsgericht natuurbeleid of

het

‘Maatregelenbesluit’

(21/11/2003)

Erkende natuurreservaten

en

Vlaamse

Nabij de trajectalternatieven liggen volgende reservaten: •

Ten zuiden van Maldegem bevinden zich ‘Torrebos –Burkel’ (E239) en ‘Maldegemveld’ (E141) (beheerd door Natuurpunt)

‘Stadswallen van Damme’ (E039) (beheerd door Natuurpunt)

‘Ter Doest’ (E153) ter hoogte van Dudzele (beheerd door Natuurpunt)

‘De Fonteintjes’ (010) ter hoogte van Zeebrugge (beheerd door Natuurpunt)

6 Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 7 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand betreffende de speciale beschermingszone "3.2. Poldercomplex" (B.S. 31/08/2000).

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 96 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

Decreet houdende Bescherming van

Het project omvat de aanleg van enkele hoogspanningsstations, nieuwe

het Archeologisch Patrimonium van

masten en ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Bij de aanleg van de

30

stations en de ondergrondse verbinding zal het archeologisch patrimonium in

juni

1993

(B.S.

15/09/1993)

gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999

rekening gebracht moeten worden.

(B.S. 08/06/1999), 28 februari 2003 (B.S. 24/03/2003) en 10 maart 2006 (BS 07/06/2006)

Beschermde en/of

monumenten,

dorpsgezichten

stads-

Er bevinden zich geen beschermde monumenten, stads- en/of dorpsgezichten

(Decreet

ter hoogte van het tracé. In het project-MER zal een opsomming gemaakt

03/03/1976 met wijzigingen 1993,

worden

1995 en 2001)

dorpsgezichten rondom het tracé waarop effecten verwacht worden.

Bescherming

van

landschappen

van

de

relevante

beschermde

monumenten

(OW000440)

21/12/2001)

Krekengebied (OW000456)

Fort van Beieren (OW000268)

Omgeving Sint-Christoffelhoeve (OW000437)

Groot ter Doest (OW000298)

Drongengoedweg (OO000209)

betreffende

de

stad-

en

Volgende beschermde landschappen kunnen relevant zijn voor het project:

(Decreet 16/04/2001 met wijziging

Decreet

en

8

Voor definitief aangeduide ankerplaatsen

geldt de zorgplicht voor de

landschapszorg (Decreet 16/04/1996

administratieve overheden. In artikel 3 §10 van het decreet landschapszorg zijn

met recentere wijzigingen) en Besluit

‘administratieve overheden’ gedefinieerd als: ‘Het Vlaamse Gewest, de

van de Vlaamse Regering van 9 mei

openbare

2008 tot de bepaling van nadere

privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met taken van openbaar nut en de

regels voor de zorgplicht betreffende

andere besturen die onderworpen zijn aan het administratief toezicht van het

definitief aangeduide ankerplaatsen

Vlaamse gewest. Elia is te beschouwen als een privaatrechtelijke instelling die

en erfgoedlandschappen

belast is met taken van openbaar nut, waardoor de zorgplicht van toepassing is

instellingen

die

ervan

afhangen,

de

publiekrechtelijke

en

op voorliggend project. Het project ligt nabij (dd. 12/12/2011) een voorlopig aangeduide ankerplaats ‘Maleveld en kasteel van Male te Brugge en Damme’ en Maldegemveld.

Besluit generaal

van van

houdende inventaris

de 9

administrateurnovember

vaststelling van

het

van

2011 de

bouwkundig

erfgoed en vastgestelde lijst. (B.S.

De Vlaamse Regering stelt een inventaris van het bouwkundig erfgoed vast onder de vorm van een systematische oplijsting per gemeente, waarbij per opgenomen

constructie

of

gezicht

een

beknopte

wetenschappelijke

beschrijving wordt gevoegd. In het project-MER zal aangegeven worden welk bouwkundig erfgoed relevant is voor de effectenrapportage.

17/11/2011)

8

Deze ankerplaatsen worden aangeduid op basis van de ankerplaatsen opgenomen in de landschapsatlas. Echter, nog niet alle ankerplaatsen uit de landschapsatlas zijn definitief of voorlopig aangeduid in kader van de zorgplicht.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 97 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

Functietoekenning

oppervlaktewater

kwaliteit

Het

immissiebesluit

legt

de

kwaliteitsdoelstellingen

voor

alle

oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net vast. In Vlarem II zijn de kwaliteitsnormen vastgelegd die met deze doelstelling overeenkomen. Het project heeft enkel een invloed op de waterlopen die via een aanleg in open sleuf gekruist zullen worden door het ondergrondse tracédeel. In het project-MER zal een overzicht gegeven worden van de beïnvloede waterlopen.

Grondwaterdecreet

Dit decreet vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het grondwater als voor het grondwatergebruik en voorziet in de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones rond drinkwaterwinningsgebieden.

Besluit van de Vlaamse Regering

Dit besluit heeft tot doel het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwater te

houdende

de

beschermen. De waterwinningsgebieden zijn zones aangeduid in het

de

gewestplan, waar ten aanzien van de uitvoering van handelingen en werken

reglementering

watergebieden

en

van

beschermingszones

beperkingen kunnen worden opgelegd met het doel de waterwinning te beschermen (drinkwater, industriewater, bronwater). Ter hoogte van Eeklo is de beschermingszone (type III) van het waterwinningsgebied Eeklo-Kaprijke gelegen.

Decreet Integraal Waterbeleid (18 juli

Er wordt gestreefd naar het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen,

2003)

beheren en herstellen van het watersysteem zodat het voldoet aan de

Uitvoeringsbesluit Watertoets (20 juni

kwaliteitsdoelstellingen

2006)

multifunctioneel gebruik.

voor

het

ecosysteem

en

aan

het

huidige

Elk project moet bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag aan de watertoets onderworpen worden.

Decreet

betreffende

de

Het decreet betreffende de bodemsanering moet toelaten in Vlaanderen een

bodemsanering en uitvoeringsbesluit

efficiënt bodemsaneringsbeleid te voeren, waarbij aan OVAM verregaande

VLAREBO

bevoegdheden worden toegekend. Het decreet voorziet in het gebruik van normen voor de beoordeling van bodemverontreiniging en voor het vaststellen van saneringsdoelstellingen. Het uitvoeringsbesluit VLAREBO bevat de bepalingen die van toepassing zijn op grondverzet en het (her)gebruik van uitgegraven bodems.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 98 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

Gewestelijke

stedenbouwkundige

Door de uitbreiding van het hoogspanningsnet met hoogspannings- en

inzake

omvormingsstations kan, afhankelijk van de locatie, verharde oppervlakte

verordening hemelwaterputten,

gecreëerd worden, waardoor hemelwater niet meer rechtstreeks kan indringen.

infiltratievoorzieningen,

Waar dit het geval is, moet voldaan worden aan de bepaling van de

buffervoorzieningen en gescheiden

stedenbouwkundige verordeningen.

lozing van afvalwater en hemelwater (01/10/2004) Provinciale

stedenbouwkundige

verordeningen inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken en

hemelwater

afkomstig

van

verharde oppervlakten (24/03/2004, aanpassing 19/07/2005)

Algemeen elektrische

reglement

op

installaties

de (AREI)

(geconsolideerde versie 1/1/2005)

Regelgeving voor huishoudelijke toestellen en bepaalde lijnen van transport en verdeling van elektrische energie. Volgende topics worden behandeld: •

algemene voorschriften voor elektrisch materieel en elektrische installaties;

keuze en gebruik van elektrische geleiders en leidingen;

keuze en ingebruikname van elektrische toestellen en materieel;

algemene voorschriften door personen na te leven.

Het AREI bepaalt onder meer de veiligheidsafstanden die gerespecteerd dienen te worden tussen hoogspanningslijnen en personen/gebouwen.

Ministerieel Besluit van 7 mei 1987

In het Ministerieel Besluit van 7 mei 1987 (Staatsblad van 14.05.1987)

(Staatsblad

14.05.1987)

gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 20 april 1988 wordt een limiet

gewijzigd door het Ministerieel Besluit

van

opgelegd voor de elektrische velden die opgewekt worden door lijnen voor het

van 20 april 1988

transport of de distributie van energie (AREI art 139). Dit besluit bepaalt dat ‘de waarde van het niet gestoord elektrisch veld in een niet verstoord regime, opgewekt door een installatie van transport of verdeling van elektrische energie lager moet zijn dan volgende waarden, gemeten op 1,5 meter van de grond of woningen: 1. in woongebieden of in gebieden voor woongebied bestemd volgens het gewestplan: 5 kV/m 2. in overspanning van wegen: 7 kV/m 3. op andere plaatsen: 10 kV/m

Besluit Vlaamse Regering houdende maatregelen

tot

bestrijding

gezondheidsrisico’s

van door

In dit besluit worden onder meer waarden voor magnetische velden in het binnenmilieu

vastgelegd.

Als

richtwaarde

vooropgesteld en als interventiewaarde 10 µT.

verontreiniging van het binnenmilieu (11 juni 2004; BS 19/10/2004)

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

in

woningen

wordt

0,2 µT


Pagina 99 van 234

BE0100.046233.130

Type

Bespreking relevantie

Aanbeveling van de Europese Raad

In dit document wordt een maximum waarde van 100 µT voor blootstelling van

van 12 juli 1999 betreffende de

de algemene bevolking aanbevolen. Deze waarde werd overgenomen uit de

beperking van de blootstelling van de

aanbeveling van de International Commission of Non-Ionizing Radiation

bevolking

Protection (ICNIRP) van 1998. In de aangepaste ICNIRP- ‘Guidelines for

aan

elektromagnetische

velden (0Hz tot 300GHz)

limiting exposure tot time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz)’ van 2010 is deze waarde opgetrokken tot 200 µT.

3.3

Bestaande beleidsmatige toestand De bestaande beleidsmatige toestand wordt weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 3.3.1: Bestaande beleidsmatige toestand

Type

Bespreking relevantie

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 100 van 234

Type

Ruimtelijk

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

Vlaanderen

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is de visie geformuleerd over

(1997 met wijzigingen 19/03/2004 en

Structuurplan

hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo

herzien in 2011)

groot

mogelijke

ruimtelijke

ontwikkelingsperspectieven

kwaliteit voor

te

krijgen.

Onder

hoofdtransportleidingen

meer

de

(Ruimtelijk

structuurplan Vlaanderen pagina 513 e.v.) worden hierin besproken. Inzake de elektriciteitsleidingen wordt op Vlaams niveau een hoofdnet van 70 kV-leidingen en meer geselecteerd en in ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd. In functie van een efficiënt ruimtegebruik en om te verhinderen dat de bouw van hoogspanningsleidingen, zowel ondergronds als bovengronds, de ruimtelijke kwaliteit vermindert en tot aantasting van het fysisch systeem en het ecologisch functioneren leidt, wordt voor de toekomstige ontwikkeling een nuttige bundeling met lijninfrastructuren van Vlaams niveau vooropgesteld, zonder

dat

het

bundelingprincipe

de

verdere

ontwikkeling

van

het

hoogspanningsnet in het gedrang brengt. De

mogelijke

negatieve

ruimtelijke

effecten

van

ondergrondse

hoogspanningsleidingen doen zich vooral voor tijdens de aanleg. Het grootste deel van de installaties is ondergronds (moffenkamers, geïsoleerde geleiders, e.d.). Toch zijn er een aantal blijvende effecten. Niet alleen de gebruikswaarde van de strook rond de ondergrondse hoogspanningsleiding is gewijzigd (niet eender

welke

begroeiing

is

mogelijk),

er

dienen

eveneens

veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden. In

functie

van

de

technische

beperkingen

worden

ondergrondse

hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk aangelegd in leidingstroken en gebundeld met lijninfrastructuren van lokaal of bovenlokaal niveau, voor zover dit juridisch realiseerbaar is. Volgende principes staan daarbij voorop; - de totale lengte van het bovengronds net wordt niet uitgebreid (‘stand still’principe); -de aan te leggen ondergrondse hoogspanningsleiding verhindert het functioneren

en

lijninfrastructuur

de

ontwikkelingsmogelijkheden waarmee

gebundeld

van

de

bestaande

wordt,

niet;

- de bundeling houdt in dat de nieuwe leiding zo dicht als mogelijk en rekening houdend met de wettelijke beperkingen ter zake bij de bestaande lijninfrastructuur

wordt

aangelegd;

-voor de toepassing van de bundeling worden alle technische oplossingen in overweging

genomen;

-de toepassing van het bundelingprincipe gebeurt binnen de wettelijke voorschriften en veiligheidsnormen en binnen het BATNEEC principe. Voor het bundelen van hoogspanningsleidingen met lijninfrastructuur en het bestaande hoogspanningsnet wordt rekening gehouden met de behoeften erkend in het Investeringsplan en het Ontwikkelingsplan uit de federale en Vlaamse gewestelijke wetgeving. De draagstructuren of de tracés van bestaande bovengrondse hoogspanningsleidingen komen bij voorrang in aanmerking voor het aanbrengen van bijkomende elektrische geleiders, indien zij daarvoor ontworpen zijn.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 101 van 234

Type

Provinciaal

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

Ruimtelijk

Structuurplan

West-Vlaanderen (06/03/2002)

Voor de toekomstige ontwikkeling van elektriciteitsleidingen die functioneren op het provinciale niveau worden een aantal perspectieven vooropgesteld. Voorliggend project functioneert op gewestelijk niveau. De provinciale perspectieven zijn dus niet direct van toepassing.

Gemeentelijke

Ruimtelijke

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan waarin een

Structuurplannen van de betrokken

gemeente in algemene termen aangeeft hoe ze in de toekomst de ruimte op

gemeenten.

haar grondgebied wil invullen. In kader van dit project-MER zullen de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van de verschillende betrokken gemeenten Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, Damme, Maldegem, SintLaureins, Eeklo, Kaprijke, Waarschoot en Zomergem worden geraadpleegd.

Afbakening van de gebieden van de

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse

natuurlijke en agrarische structuur voor

overheid in 2006 een ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos op voor de

de

regio Veldgebied Brugge-Meetjesland en Kustâ&#x20AC;&#x201C;Polders-Westhoek.

buitengebiedregio

Westhoeken (2006)

Kust-Polders-

Veldgebied

Brugge

Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse regering de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 55.800 ha agrarisch gebied goed en op 29 juni 2007 nam ze kennis van de ruimtelijke visie en keurde ze een operationeel uitvoeringsprogramma goed waarin aangegeven is welke GRUPs de Vlaamse overheid in de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw, natuur en bosgebieden.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 102 van 234

BE0100.046233.130

Type

Bespreking relevantie

Strategisch plan haven Zeebrugge

Dit plan beschrijft de gewenste ontwikkeling van het zeehavengebied van Brugge en Zeebrugge op korte, middellange en lange termijn en geeft een strategie voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de haven. De geplande hoogspanningsverbinding kan met dit plan interfereren. Wat betreft de (socio-)economische ontwikkeling positioneert de haven BruggeZeebrugge zich als een diepzeehaven met kustligging en een goede locatie en nautische toegang. De haven streeft naar het behoud van zijn marktpositie. Voor bepaalde kansrijke gespecialiseerde niches zal de haven een expansief beleid voeren. Het gaat hier om de roro-trafieken (rollend vrachtverkeer), de containertrafieken en het transport van autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Daarenboven wil de haven extra aandacht besteden aan het leveren van diensten en activiteiten met een hogere toegevoegde waarde (VAL of Value Added Logistics).

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 103 van 234

BE0100.046233.130

Type

Bespreking relevantie

Milieubeleidsplan Vlaanderen

Het milieubeleidsplan bepaalt de hoofdlijnen van het milieubeleid dat door het

2011-2015

Vlaamse

Gewest,

alsmede

door

de

provincies

en

gemeenten

in

aangelegenheden van gewestelijk belang, dient te worden gevoerd. Het Vlaamse Milieubeleidsplan 2003-2007 werd geactualiseerd en verlengd tot 2010. De themaâ&#x20AC;&#x2122;s die relevant zijn in het kader van dit project-MER zijn: duurzame productie

en

consumptie,

klimaat,

water

en

waterbodems,

bodemverontreiniging, biodiversiteit en lokale leefkwaliteit.

Mededeling Vlaamse Regering 1 juni 2012

Rekening houdend met de conclusies van het consultatietraject voor het omgaan met milieu- en gezondheidsrisicoâ&#x20AC;&#x2122;s van extreem laagfrequente velden van elektrische installaties heeft de Vlaamse Regering in een mededeling van 1 juni 2012 o.a. de volgende maatregelen aangegeven. - Het overspannen van bestaande gevoelige functies

bij nieuwe

hoogspanningslijnen tot een minimum te beperken - Geen nieuwe gevoelige functies plaatsen in magneetveldzones van bestaande hoogspanningslijnen

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 104 van 234

BE0100.046233.130

Type

Bespreking relevantie

Landschapsatlas

De volgende ankerplaatsen en relictzones worden door het project gekruist: ankerplaatsen •

Het Leen (A40070)

Maleveld en abdij van Male (A30019)

Fort van Beieren (A30064)

Polders Dudzele (A30003)

Oudemanspolder (A30065)

relictzones •

Het Leen (R40011)

Paddepoelenbos (R40004)

Donk – Kaleshoek – Sijseleveld en Maleveld (R34008)

Zwinpolders tussen Knokke-Heist en Damme en het Polderlandschap van Middelburg (R34002)

Poldergebied Koolkerke – Dudzele (R30012)

Oudemanspolder en kreekrugpolder ten westen van het kanaal (R30004)

Rijkevelde en ruime omgeving van Sijseleveld (R30041)

Archeologische zone noordrand Cuesta van Oedelem – Zomergem (R40092)

Archeologische zone oostrand Cuesta van Oedelem – Zomergem (R40093)

In het project-MER zal een opsomming gemaakt worden van de relictzones, ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten die binnen de verwachte invloedsfeer van het project liggen.

3.4

Visies en gebiedsontwikkelingen In onderstaande tabel is een niet-exhaustieve lijst van verschillende visies en gebiedsontwikkelingen opgenomen. Tabel 3.4.1: Visies en gebiedsontwikkelingen

Type

Bespreking relevantie

Infrastructuurprojecten in de

De ontwikkeling van het strategisch haveninfrastructuurproject (SHIP) in de

Zeebrugse haven

achterhaven van Zeebrugge is een belangrijk onderdeel van het strategisch plan voor

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 105 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie de haven van Zeebrugge. De project-mer-procedure voor dit project is lopende. Het project omvat 2 gekoppelde aspecten: •

de verbetering van de nautische toegankelijkheid, door de creatie van een beperkte open getijdenzone. Dit betekent dat de bestaande Visartsluis omgebouwd wordt tot een open vaargeul en dat meer landinwaarts, ter hoogte van de Carcokesite, een nieuwe sluis gebouwd wordt. Daarbij is voorzien dat het Prins Filipsdok en het OudFerrydok gedempt worden, waardoor nieuwe terreinen ontstaan voor de ontwikkeling van shortsea-activiteiten. Het realiseren van de getijzone impliceert een aanpassing aan de verkeersinfrastructuur. Het weg- en tramverkeer wordt ondergronds via een tunnel onder de nieuwe doorvaartgeul (ter hoogte van de oude Visartsluis) geleid. Deze tunnel bevindt zich op het tracé van de (nog aan te leggen) Nx, die de verbinding zal maken tussen de N31 en de Havenrandweg Oost, parallel aan de Isabellalaan en de Kustlaan. Voor fietsers en voetgangers is eveneens een afzonderlijke tunnel onder het doorvaartkanaal voorzien. Ten behoeve van het 9

spoorvervoer wordt een spoorwegbrug over de open doorvaartgeul aangelegd ; •

het aanwenden van terreinen in het noordwestelijk deel van de achterhaven. Ten zuiden van de nieuwe sluis zullen eveneens bijkomende industrieterreinen ontwikkeld worden langs het Verbindingsdok en het Boudewijnkanaal, dat deels verbreed zal worden. Dit impliceert het voorzien van de nodige infrastructuur voor de ontsluiting van deze haventerreinen.

Onderstaande figuren toont de ingrepen die gepland zijn in het SHIP-project (bron: Tritel, 2011, Kennisgeving Project-MER SHIP en kruisende infrastructuren). De laatste figuur

toont

een

detail

van

de

ingrepen

ter

hoogte

van

het

geplande

hoogspanningsstation Stevin.

9

Tritel, 2011, Het strategisch haveninfrastructuurproject (SHIP) in de westelijke achterhaven van Zeebrugge, Kennisgeving SHIP en kruisende infrastructuren,

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 106 van 234

Type

Bespreking relevantie

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

BE0100.046233.130


Pagina 107 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

In de Zeebrugse haven worden nog een aantal andere infrastructuurprojecten gepland, die echter minder relevant zijn voor het Stevin-Project: 1.

Aanpassing van het vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme

2.

Hollands Complex Zwankendamme

3.

Groene berm nieuw vormingsstation als buffering van de infrastructuurwerken voor Zwankendamme

4.

Spoorwegbocht Ter Doest voor een rechtstreekse verbinding tussen de westelijke en oostelijke havenzones.

5.

Uitbreiding en modernisering van de spoorbundels in de achterhaven

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 108 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

Ten westen van de Transportzone wordt een landschapsbuffer gepland om het zicht vanuit het westelijk gelegen poldergebied en Blankenberge in de richting van de haven te verbeteren. In het conceptplan is de groenbuffer opgevat als een geleidelijke overgang van een polder- weide-complex naar een meer massieve buffer bestaande uit zowel aanplantingen als grondmodulaties. Er wordt een waterbuffer voorzien. Op termijn worden diverse vormen van medegebruik toegestaan binnen de bufferstrook. Het gaat onder meer om de aanleg van een recreatieve fietsverbinding vanuit de polder naar de Zeebrugse strandwijk en de aanleg van rust- en picknickplaatsen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 109 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

In de haven van Zeebrugge heeft Air Energy het voornemen om met verschillende partners een windturbinepark te realiseren met 37 windturbines. Hiervoor werd een project-MER opgemaakt, dat werd goedgekeurd op 29/09/2010. Omdat vooral uit de discipline fauna en flora blijkt dat het project niet te milderen aanzienlijk negatieve milieueffecten zal veroorzaken, wordt als uitvoeringsalternatief in het MER voorgesteld bepaalde windturbines te verplaatsen en het project gedeeltelijk niet uit te voeren. De windturbines WT-AH-C03 t.e.m. 5 kunnen potentieel interfereren met voorliggend project. Volgens het MER voor de windturbines is de bouw van deze turbines slechts mogelijk na afstemming van de posities in functie van de geplande projecten in het

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 110 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie vormingsstation Zwankendamme, de getijdenzone thv het Prins Filipsdok en Oud Ferrydok en de vergunde windturbines in de Transportzone. De meest noordelijke windmolen interfereert bovendien met de geplande hoogspanningsverbinding Stevin – Blondeellaan. Deze mag niet gebouwd worden. De tweede windturbine vanaf het noorden interfereert met de bestaande 150 kV- verbinding en het 150 kV hoogspanningsstation in de Blondeellaan. Volgens de huidige kennis is echter nog geen vergunningsaanvraag ingediend voor deze windturbines.

Streefbeeldstudie

m.b.t.

Deze studie werd opgemaakt in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare

Streefbeelden voor de N31,

Werken - Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid. Het ontwerp-

N34 en Alfred Ronsestraat

streefbeeld werd conform verklaard op PAC van juli 2009. In het streefbeeld wordt de lange termijnvisie opgemaakt voor de toegangswegen tot de haven van Zeebrugge met inbegrip van de aansluitingen op het onderliggend wegennet. De betreffende toegangswegen zijn: •

de N31 tussen de geplande A11 en de N34;

de N34 en de aan te leggen NX tussen de N31 en de A. Ronsestraat;

Alfred Ronsestraat tussen de geplande A11 en de N34.

De ingrepen die in het streefbeeld zijn omschreven zijn aangeduid op de onderstaande figuur. Het streefbeeld voor de Nx is goedgekeurd in de Provinciale Auditcommissie en er is een zone gearceerd in het GRUP voor de zeehaven.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 111 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

Een uitwerking van het knooppunt van NX/N31 ten zuiden van de militaire terreinen wordt voorgesteld op onderstaande figuur. In kader van het SHIP-project worden werkgroepen opgericht die zullen nagaan hoe de aansluiting Nx/N31, inclusief de ontsluiting van de Transportzone, kan ingepast worden in de aangeduide beschikbare ruimte, en of hier al dan niet een bijkomend RUP voor is.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 112 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

Visiestudie:

Geïntegreerd

Met deze visietekst beoogt de Provincie West-Vlaanderen een breed gedragen en

voor

geïntegreerd omgevingsplan op te maken, waarin de ontwikkeling van een duurzaam

Randland (het buitengebied

landschap rond de achterhaven en meer specifiek de beeldwaarde en de

van

gebruikswaarde centraal staat. Vanuit de verschillen in dynamiek werden zones

omgevingsplan de

achterhaven

van

Zeebrugge)

afgebakend (het coalitielandschap, het natuurlijk coalitielandschap, geschakeerd landelijk gebied, sterke bomenstructuren langs de kanalen) met daaraan gekoppeld een aantal strategieën. Het accent binnen deze zones ligt op de leefbaarheid van de dorpen.

Interreg IVA-project ‘Forten

Op 1 april 2009 werd het Interreg IV A-project ‘Forten en Linies in Grensbreed

en

Perspectief’ goedgekeurd door de stuurgroep van de grensregio Vlaanderen-

Linies

Perspectief’

in

Grensbreed

Nederland (2007-2013). In het kader van dit project werken verschillende partners in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland, Noord-Brabant en Antwerpen samen aan 69 deelprojecten die betrekking hebben op forten, versterkte steden en linies. Het project loopt tot 31 maart 2012. Voor dit project-MER zijn in hoofdzaak de deelprojecten rond de Staats-Spaanse Linies ter hoogte van het Fort van Beieren, het Verbrand Fort van Oostkerke, de stadswallen van Damme van belang. In de onderstaande figuur wordt het inrichtingsplan voor het Fort van Beieren weergegeven.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 113 van 234

Type

Gewestelijke

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie

doelstellingen

Om tegemoet te komen aan de Europese verplichting om Europese natuurdoelen op te

voor de habitats en soorten

stellen voor de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen, werden natuurdoelen op Vlaams

van de Europese Habitat- en

niveau vastgelegd, dit zijn de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen of G-IHD.

Vogelrichtlijn

Uitgangspunt hierbij is dat habitats en soorten in een gunstige staat van instandhouding

Vlaanderen

voor

worden gehouden of gebracht voor het hele Vlaamse grondgebied. Hieronder wordt het belang van de relevante speciale beschermingszones is voor het realiseren van de gewestelijke doelen voor elk habitat of soort: • SBZ-H ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’: essentieel voor de typische kusthabitats en zilte habitats en voor Kruipend moerasscherm, Nauwe korfslak, Rugstreeppad en Boomkikker • SBZ-H ‘Polders’: essentieel voor habitattypes 1310, 1330, 6430 en 7140 Overgangsen trilveen en voor de Meervleermuis. • SBZ-V ‘Poldercomplex’: essentieel voor Kluut en Steltkluut en voor volgende doortrekkers/overwinteraars: Kemphaan, Goudplevier, Blauwe kiekendief en Kleine zwaan en voor Smient, Kolgans, Kleine rietgans, Grauwe gans, Stormmeeuw en Kokmeeuw Het ontwerp van het gezamenlijk S-IHD-rapport voor de Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) BE2500932 ‘Poldercomplex’, BE2301134 ‘Krekengebied’ en delen van de SBZ-V BE2501033 ‘Het Zwin’ (nl. de delen die niet binnen de SBZ-H BE2500001 ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin liggen’) en het habitatrichtlijngebied BE2500002 ‘Polders’ wordt momenteel (december 2011) nog op zijn wetenschappelijke correctheid gecontroleerd door de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC). Dit is een werkgroep van ecologisch onderlegde experts van de verschillende belangengroepen. De focus ligt op de correcte toepassing van de bestaande instrumenten en gebruikte data. Daarna moet het belangrijkste deel van het adviesproces nog volgen, met name het bovenlokaal overleg met de verschillende belangengroepen. De finale doelstellingen van het S-IHD-rapport zullen pas nadien beschikbaar zijn. Het overlegproces voor het S-IHD-rapport van het habitatrichtlijngebied BE2500001

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 114 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ (met o.a. het natuurreservaat De Fonteintjes) is intussen afgerond en het ontwerprapport gaat binnenkort naar de Vlaamse Regering voor een eerste voorlopig vaststelling. Dit ontwerprapport beoogt enerzijds het behoud van de voorkomende Europese habitattypes (cfr. supra) wat de arealen betreft en het behalen van een goede staat van instandhouding wat de kwalitatieve ontwikkeling betreft. Het zwaartepunt ligt bij de vochtige duinpannen.

Landinrichtingsproject

De VLM werkt een landinrichtingsproject uit dat kan instaan voor de coördinatie tussen

Veldgebied Brugge

de verschillende betrokken partijen. De inzet van flankerende en compenserende maatregelen (bijvoorbeeld grondenbank, kavelruil, …) kan zorgen voor de effectieve realisatie en kan bovendien de gevolgen voor landbouw, landschap en natuur beperken.

Mogelijk uitbreiding

gewenste

In 2007 werd door de Stad Brugge een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke locaties

transportzone

voor de uitbreiding van de transportzone-activiteiten. Het gebied ten zuiden van de

Brugge

huidige transportzone werd hiervoor als beste locatie aangeduid. Er zijn tot op heden nog geen stappen ondernomen om dit in een RUP te vertalen.

RUP Hoogspanningsstation

Door de geplande investeringen voor zowel productie-eenheden van elektriciteit als een

Zomergem

groter verbruik in de haven van Gent is Elia genoodzaakt om op middellange termijn een

tweede

vermogentransformator

380/150

kV in het

hoogspanningsstation

Rodenhuize, langsheen de J. F. Kennedylaan, te voorzien. Om deze transformator op een betrouwbare en technisch veilige manier te kunnen uitbaten, is het noodzakelijk een schakelstation te bouwen langsheen de huidige 380 kV luchtlijn die de bestaande hoogspanningsstations in Avelgem en in Mercator (Kruibeke) met elkaar verbindt: het hoogspanningsstation Horta te Zomergem. De nodige vergunningen voor de realisatie van het hoogspanningsstation zijn bekomen en de start van de werken is gepland voor eind 2012.

RUP

Afbakening

In het RUP Afbakening Regionaal stedelijk Gebied Brugge is geschorst voor de

gebied

deelgebieden 24 (Gebied voor Stedelijke activiteiten Oostkampse Baan– Chartreuse)

regionaalstedelijk Brugge

en 16 (Sint-Pietersplas-De Spie). In deelplan 16 was de invulling van de Spie als industrieterrein voorzien. Door de schorsing van het deelplan bestaat hierover nu echter geen zekerheid meer.

De aanleg van kabels die de

Om de energie opgewekt door de windmolenparken op zee aan te kunnen sluiten op

windmolenparken

zee

het elektriciteitsnetwerk aan land, dienen kabels aangelegd te worden die deze

verbinden met het geplande

windmolenparken verbinden met het geplande onderstation Stevin. Deze exportkabels

onderstation Stevin

komen aan land ten westen van Zeebrugge en volgen het leidingstraattracé zoals

op

aangeduid in het RUP ‘Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen’.

Inrichting domein Strandbos

Eind 2011 werd in het oostelijk deel van het provinciedomein ‘Het Zeebos’ een

door

voormalige akker omgezet in een weiland van 6 ha met poelen, laantjes en kreken, de

de

Vlaanderen

Provincie

West-

kleine landschapselementen die vroeger voorkwamen in de polders. Hiervoor werd een

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 115 van 234

Type

BE0100.046233.130

Bespreking relevantie klein stuk bos gerooid dat nadien aangeplant werd met zwarte els. Bovenop de kunstmatige gecreĂŤerde heuvel komt er in 2012 een vogelobservatiehut.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 116 van 234

BE0100.046233.130

4

Besluitvorming en procedures

4.1

Voorafgaand onderzoek en besluitvorming In de periode 2008- 2011 werd het plan-MER ‘380kV hoogspanning ZomergemZeebrugge opgemaakt’ voor het RUP ‘Optimalisatie van het Hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen’. Volgende aspecten maken deel uit van het plan: • de aanduiding van een hoogspanningsleiding voor de bovengrondse hoogspanningsverbinding Zomergem-Zeebrugge, en de verbinding tussen Stevin en Blondeellaan in Zeebrugge; • de aanduiding van gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen voor het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge en de overgangsstations in Vijvekapelle en de Spie; • de aanduiding van een leidingenstraat voor de realisatie van ondergrondse hoogspanningsverbindingen van het hoogspanningsstation Zeebrugge tot de kust, en van een leidingenstrook van ondergrondse 380 kV-verbindingen tussen de overgangsstations Vijvekapelle en Spie; • de planologische regularisatie van hoogspanningsverbinding in West- Vlaanderen;

de

bestaande

bovengrondse

In de Nota voor Publieke Consultatie (NPC) van het Plan-MER werden 2 bovengrondse alternatieven met een aantal varianten ter hoogte van het poldergebied opgenomen. Na de richtlijnenvergadering werd het aantal te onderzoeken alternatieven in het plan-MER op basis de inspraakreacties op de NPC aanzienlijk uitgebreid. Bijkomend werd gevraagd de effecten van een ondergrondse verbinding mee te onderzoeken. Hiervoor werd een set van ‘drempelcriteria’ geformuleerd die bij overschrijding leidt tot het bijkomend onderzoek van een plaatselijk ondergronds alternatief van de hoogspanningslijn. Op basis van deze criteria en de bijkomende te onderzoeken alternatieven werden in de effectbespreking van het plan-MER 15 hoofdalternatieven onderzocht, op basis waarvan 3 alternatieven als meest milieuvriendelijk beschouwd werden. Na afstemming in de ontwerp-MER-vergadering met de begeleidingsgroep werden voor de weerhouden 3 alternatieven nog bijkomende varianten onderzocht. Uit dit variantenonderzoek resulteerden uiteindelijk 3 alternatieven. Het plan-MER, inclusief de passende beoordeling, werd door de dienst MER op 25 mei 2011 goedgekeurd. Het goedgekeurde plan-MER werd geïntegreerd in het voorontwerp van GRUP, dat voorlopig vastgesteld werd door de Vlaamse Regering op 22 juli 2011. In deze beslissing tot voorlopige vaststelling van het RUP werd door de Vlaamse Regering een voorkeurstracé opgenomen. Het openbaar onderzoek van het voorlopig vastgestelde RUP liep van 13 september tot 10 november 2011. De definitieve vaststelling gebeurde op 13 juli 2012.

4.2

Te doorlopen procedures Voor voorliggend project zullen nog diverse vergunningen en procedures doorlopen moeten worden alvorens ze gerealiseerd kunnen worden. Voor het verdere verloop van de project-mer-procedure wordt verwezen naar het woord vooraf. Andere procedures die nog doorlopen dienen te worden zijn:

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 117 van 234

BE0100.046233.130

• Procedures voor het bekomen van stedenbouwkundige vergunningen; • Procedures voor het bekomen van milieuvergunningen; • Procedures voor het bekomen van een wegvergunning en verklaring van openbaar nut: In België staat de federale overheid in voor het onderzoeken van de aanvraag tot een doorgangsvergunning voor hoogspanningslijnen op openbaar of privaat domein. De toekenning van wegvergunningen en de verklaringen van openbaar nut voor het benutten van het openbaar of private domein door hoogspanningslijnen wordt geregeld door de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening. De aanvragen worden door de federale overheid onderzocht wanneer de spanning gelijk aan of hoger dan 150 kV is. In de andere gevallen zijn de gewesten hiervoor bevoegd.10

4.3

Grensoverschrijdendheid van effecten Het tracé ligt op sommige plaatsen op iets meer dan 1 km van de Nederlandse grens. Grensoverschrijdende effecten zullen vermoedelijk niet optreden. Desalniettemin zal Nederland, volgens de geëigende procedure en conform het verdrag van Espoo, door de Dienst Mer geïnformeerd worden over het onderzoek.

10

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Elektriciteit/vergunningen/; geraadpleegd op 16/11/2011.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 119 van 234

5

Methodologische principes

5.1

Referentiesituatie versus ontwikkelingsscenario

5.1.1

Algemeen

BE0100.046233.130

De impact van het plan zal beoordeeld worden ten aanzien van een tweeledige referentiesituatie: • De bestaande toestand omvat een beschrijving van de huidige situatie op het terrein. Een vergelijking van het geplande initiatief met deze situatie geeft een beeld van de effecten die op ‘korte’ termijn verwacht kunnen worden. • De toekomstige toestand houdt rekening met zowel de autonome als de gestuurde ontwikkelingen. Vergelijking met de toekomstige toestand geeft een beeld van zowel de effecten op lange termijn als de mate waarin gewenste ontwikkelingen al dan niet worden gehypothekeerd door het plan. De toekomstige toestand kan bepaald worden op basis van het geïntegreerde ontwikkelingsscenario dat de evolutie van het studiegebied beschrijft in de toekomst, rekening houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van plannen en beleidsopties (i.e. de gestuurde ontwikkelingen). Deze ontwikkelingsscenario’s werken meestal door op verschillende disciplines. De geplande toestand beschrijft mogelijke ontwikkelingen in de toekomst, maar waarvan de ontwikkeling nog niet (juridisch) vast staat, dus de ontwikkelingen die door het plan mogelijk worden gemaakt.

5.1.2

Cumulatieve effecten met gekende geplande ontwikkelingen Naast de ontwikkeling van het hoogspanningsstation Stevin zijn nog andere ontwikkelingen aan het hoogspanningsnet gepland. Concreet gaat het om de realisatie van hoogspanningsverbindingen die windmolenparken op zee verbinden met het hoogspanningsstation Stevin, om de realisatie van de interconnector HVDC die GrootBrittannië met het Europese vasteland verbindt via onder meer het station Stevin (NEMOproject), om het hoogspanningsstation Horta in Zomergem. Door deze projecten kunnen zich cumulatieve effecten met voorliggend project voordoen. Deze projecten, behoudens het hoogspanningsstation Horta, zijn op dit moment echter nog onvoldoende zeker en gekend. In het project-MER zal rekening gehouden worden met de laatste stand van zaken omtrent deze projecten.

5.2

Receptorgerichte aanpak en effectbeoordeling Over het algemeen wordt voor de bespreking van een MER gewerkt met een disciplinegerichte benadering. Dit heeft als voordelen dat dit eenvoudig op te stellen is omdat de verschillende mer-deskundigen ieder instaan voor hun eigen, duidelijk afgebakende discipline en dat het overeenstemt met de manier waarop een MER traditioneel opgebouwd was. Een toetsing aan wettelijke normen wordt voor de abiotische disciplines uitgevoerd. Om tot een bruikbare en interpreteerbare conclusie te komen, zal het beoordelen van effecten vanuit een receptorgerichte benadering gebeuren. Als receptoren beschouwen we “natuur”, “landschap” en “mens”.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 120 van 234

BE0100.046233.130

Het gebruik van deze receptoren vereist een degelijke kennisoverdracht vanuit abiotische disciplines (geluid, straling,...) naar de receptordisciplines en daaropvolgend de inzet van receptorgerichte dosis-effectrelaties, expertinschattingen en beoordelingskaders. De effectgroepen kunnen worden samengebracht tot drie effectgroepclusters die samenhangen met de wijze waarop de effecten zich voordoen. Direct ruimtebeslag: dit zijn de effecten die door de directe aanwezigheid van het project veroorzaakt worden. Karakteristieken: • ontstaan bij de aanleg van de infrastructuur; • ruimtelijk beperkt tot de perimeter van de infrastructuur met aanhorigheden en werf; • zijn voor het grootste deel permanent (uitgezonderd ruimtebeslag werf); • zijn onafhankelijk van de exploitatie van de infrastructuur. Verstoring: dit zijn de effecten die veroorzaakt worden door een emissie die resulteert in hinder of verontreiniging vanuit het project, en de effecten veroorzaakt door verbruik van natuurlijke hulpbronnen (aanwending en mogelijk verdere uitputting van bijvoorbeeld grondstoffen, grondwater, energiebronnen, …) Karakteristieken: • ontstaan meestal bij de exploitatie van de infrastructuur (abstractie gemaakt van tijdelijke verstoring werf en een deel van de landschappelijke verstoring, …); • manifesteert zich naar de omgeving, hetzij lokaal (bv. geluidshinder), regionaal (bv vorming van smog) of globaal (bv. klimaatverandering); • is vaak evenredig (lineair evenredig, logaritmisch evenredig, …) met het gebruik van de infrastructuur (exploitatie) en in die gevallen niet permanent. Netwerkeffecten: onder deze noemer groeperen we de effecten die ontstaan doordat de infrastructuur doorgaans een barrière opwerpt (bv. Onderbreken ecologische of landschappelijke verbinding) maar tegelijk ook een nieuwe verbinding creëert (vb. aanleg/verbetering van weginfrastructuur). Deze effecten hebben invloed op een netwerk. Karakteristieken: • barrièrewerking en verbindende werking ontstaan bij aanleg; • omvang van barrièrewerking en verbindende werking kunnen afhankelijk zijn van de exploitatie.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 121 van 234

BE0100.046233.130

Schematisch kan het onderscheid tussen deze drie clusters als volgt voorgesteld worden. Figuur 5.2.1 : Schema effectgroepclusters (van links naar rechts: direct ruimtebeslag, verstoring en netwerkeffecten)

Onderstaande tabel geeft weer met welke mogelijke effectgroepen gewerkt wordt in de effectgroepgerichte benadering. Ze worden ingedeeld volgens receptorgroep en effectgroepcluster. In de tabel wordt telkens tussen haakjes aangegeven binnen welke discipline elke effectgroep wordt uitgewerkt. Hieruit blijkt dat de effectgroepen binnen de effectgroepclusters ‘direct ruimtebeslag’ en ‘netwerkeffecten’ meestal meteen worden behandeld binnen de overeenkomstige receptordiscipline en dat de effectgroepen binnen de effectgroepcluster ‘verstoring//gebruik natuurlijke hulpbronnen’ in eerste instantie vooral binnen de abiotische disciplines worden uitgewerkt, waarna ze op geaggregeerd niveau binnen de betreffende receptordiscipline worden ingebracht. De effectgroepen die in kader van het project-MER beschouwd zullen worden, zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6. Tabel 5.2.1: Overzicht mogelijke effectgroepen

Mens

Direct ruimtebeslag

Verstoring

Netwerkeffecten

Geluidsverstoring (GL)

Trillingshinder (GL)

functies (V, M)

Luchtverontreiniging (L)

Geurhinder (L)

vervoer en relaties langzaam

Lichthinder (Li)

verkeer (V)

Impact op de gezondheid (V,

Verlies of creatie van functies

(M)

B, GW, OW, GL, L, Li, EM) •

Bodemverontreiniging (B)

Waterverontreiniging (GW,

Impact op bereikbaarheid

Impact op relaties openbaar

Ruimtelijke versnippering

functies (M)

OW) •

Wijziging

verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid (V) •

Wijzigingen ondergrond

(ophogingen, vergravingen) (B) •

Verdroging (GW, OW)

Impact op waterbeheersing

(OW) •

Wijzigingen ondergrond

Wijziging landschappelijke

Landschap,

bouwkundig erfgoed

landschapsstructurerende

(ophogingen, vergravingen) (B)

connectiviteit (LA)

elementen, positieve blikvangers

en archeologie

Verlies van erfgoed,

Visuele effecten (LA)

(LA)

(LA, B, GW) Natuur

Verlies waardevolle habitats

en soorten (verdwijnen habitats of

Geluidsverstoring (GL)

Luchtverontreiniging

connectiviteit (FF)

(verzuring, vermesting) (L)

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

Verlies open-ruimte corridors

Wijziging ecologische


Pagina 122 van 234

BE0100.046233.130

Direct ruimtebeslag

Verstoring

Netwerkeffecten

aantasting structuurkenmerken,

Lichthinder (Li)

verdwijnen soorten) (FF)

Bodemverontreiniging (B)

Waterverontreiniging (GW,

Draadslachtoffers (FF)

OW) •

Verdroging/vernatting (GW,

OW) •

Verstoring door menselijke

aanwezigheid (FF) •

Wijzigingen ondergrond

(ophogingen, vergravingen) (B) V: verkeer; B: bodem; GW: grondwater; OW: oppervlaktewater; GL: geluid; L: lucht; FF: fauna flora; LA: landschap; M: mens; Li: licht; EM: Elektromagnetische velden.

De effecten voor de diverse effectgroepen dienen gesynthetiseerd te worden om een globale beoordeling op te kunnen maken van het project. Deze synthese wordt opgesteld per receptor afzonderlijk en bekijkt de “leefbaarheid” voor mens of “instandhouding” voor natuur en landschap. Een afzonderlijke beoordeling per receptor heeft het voordeel dat men een beter zicht krijgt op de wijze waarop tot de eindbeoordeling gekomen wordt. Voor de receptor mens wordt een verdere onderverdeling gemaakt volgens de verschillende gebruiksfuncties van de omgeving: •

Landbouwfunctie;

Woonfunctie;

Industriële functie;

Recreatieve functie (incl. toegankelijke natuurgebieden);

Netwerkfunctie (wegen)

Deze verdere onderverdeling is noodzakelijk omdat de verschillende functies een verschillende beoordeling zullen hebben voor eenzelfde effect. De synthese voor mens zal dan ook een beoordeling van de “leefbaarheid” in functie van de verschillende gebruiksfuncties alsook een beoordeling van de “globale leefbaarheid” bevatten. Door de tussenstap van de leefbaarheid voor de verschillende functies kan de vergunningsverlener zelf een aangepaste belangrijkheid (weging) geven aan de verschillende gebruiksfuncties en een eigen beoordeling opmaken indien dit gewenst zou zijn.

5.3

Studiegebied Als studiegebied wordt de zone beschouwd waarin zich effecten kunnen voordoen. Deze bestudeerde zone is per discipline anders en is bijkomend binnen elke discipline verschillend per effectgroep. Daarnaast kunnen ook binnen effectgroepen verschillende schaalniveaus aan de orde zijn waardoor ook binnen die effectgroep nog verschillende studiegebieden aan de orde kunnen zijn. Bij de studie van een effect wordt in eerste instantie een ruim gebied bestudeerd om in te kunnen schatten waar zich effecten zouden kunnen voordoen. Op basis hiervan wordt een beperktere zone, of een grotere indien dit nodig blijkt, gedetailleerder onderzocht om de afbakening van de effecten en de grootte hiervan te kunnen bepalen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 123 van 234

BE0100.046233.130

Het is dus niet mogelijk om “het studiegebied” exact af te bakenen gezien er binnen de bestudeerde zone een gradatie bestaat van een oppervlakkige studie naar diepgaande detailstudie. Globaal gezien kan gesteld worden dat “het studiegebied” zich bevindt binnen de grenzen van de kaartenbundel.

5.4

Effectsynthese en -beoordeling Per receptor zal een overzicht gegeven worden van de verschillende effecten die optreden binnen de verschillende effectgroepen en de vereiste milderende maatregelen die genomen dienen te worden. Dit zal in tabelvorm uitgevoerd worden waarbij de resulterende effecten na toepassing van de milderende maatregelen, en uiteraard de milderende maatregelen zelf, opgenomen worden. Op basis van deze synthetiserende tabel wordt per receptor een beoordeling opgesteld. Deze kan eventueel aanleiding geven tot het formuleren van bijkomende milderende maatregelen. Voor de verschillende receptoren worden de verschillende beoordelingskaders voorgesteld. Deze worden in het betreffende hoofdstuk opgenomen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 125 van 234

6

BE0100.046233.130

Globale analyse en scoping naar relevante milieuaspecten Uit voorgaande projectbeschrijving blijkt dat het project kan opgedeeld worden in verschillende projectonderdelen: • De realisatie van het bovengrondse deel van de hoogspanningsverbinding 380 kV Zomergem- Zeebrugge; • De realisatie van het ondergrondse deel van de hoogspanningsverbinding 380 kV Zomergem- Zeebrugge; • De realisatie van de overgangsstations in Vijvekapelle en de Spie; • De realisatie van het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge; • De realisatie van de 150 kV –verbinding Stevin- Blondeellaan; • De afbraak van de bestaande 150 kV Brugge –Langerbrugge tussen Brugge en Eeklo. • Ondergronds brengen ter hoogte van hoogspannnignsstation Eeklo Noord van de 150kV verbinding tussen Eeklo Noord en Brugge. Deze projectonderdelen kunnen afhankelijk onderverdeeld worden in 3 categorieën:

van

hun

projecteigenschappen

• Realisatie/afbraak van een bovengrondse hoogspanningsverbinding (HL); • Realisatie van een ondergrondse hoogspanningsverbinding (HK); • Realisatie van een hoogspanningsstation en de overgangsstations (HS); Deze categorieën van projectonderdelen brengen telkens andere types effecten met zich mee. Daarom zal in volgende scoping naar relevante milieuaspecten aan de hand van de hierboven vermelde codering aangegeven worden welke effecten verwacht kunnen worden per categorie aan projectonderdelen. Tenzij anders vermeld, zullen de hieronder besproken effecten meegenomen worden in effectbespreking.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 126 van 234

6.1

Bodem

6.1.1

Aanlegfase

6.1.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen

BE0100.046233.130

De effecten op de bodem zullen voor de aanleg van de bovengrondse tracĂŠs beperkt zijn. De fundering van de masten wordt ingebracht met een boorpaalmachine. In de werfzone rondom de masten kan echter bodemverdichting optreden ten gevolge van het werfverkeer. Hetzelfde effect kan ook ontstaan ter hoogte van de af te breken masten. Door het beperkt volume van de funderingspalen, wordt er geen relevant effect op het bodemprofiel verwacht. Bovendien zijn ter hoogte van het tracĂŠ van de bovengrondse hoogspanningsverbinding geen bodems met een hoge wetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarde aanwezig. Tijdens de werken kunnen calamiteiten ontstaan door lekkende brandstoftanks en/of lekkende olie- en brandstofleidingen van machines en voertuigen, of door morsen bij het vullen van brandstoftanks. Dergelijke verontreiniging zou hoofdzakelijk bestaan uit minerale olie en wordt onmiddellijk na het voorval opgekuist. 6.1.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbindingen gaat gepaard met graafwerken. De kabels zullen in open sleuf aangelegd worden. Bij de kruising van waterlopen zal de ondergrondse verbinding gerealiseerd worden via een gestuurde boring of een tunnel. De aanlegfase gaat bijgevolg gepaard met een relatief grote oppervlakte vergraven zone. De inname van de bodem met profielverstoring als gevolg is bijgevolg relevant voor dit projectonderdeel. Langs de sleuf komt een werfzone te liggen voor het werfverkeer en de opslag van teelaarde en uitgegraven gronden. Ter hoogte van deze werfzone kan bodemverdichting optreden onder de aangebrachte belasting. De sleuf zal gedeeltelijk met dolomiet opgevuld worden. Dit zorgt ervoor dat een gedeelte van de uitgegraven grond niet terug geplaatst kan worden. Er treedt bijgevolg een verstoring van de grondbalans op. Er zijn geen bodems met een hoge wetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarde aanwezig langs het tracĂŠ van de ondergrondse leiding. Dit ruimtebeslag dient bijgevolg niet in beschouwing genomen te worden in het project-MER. Tijdens de werken kunnen bodemverontreiniging tot gevolg.

6.1.1.3

calamiteiten

optreden,

met

een

risicio

op

Hoogspannings- en omvormingsstations De realisatie van een hoogspannings- en omvormingsstation gaat gepaard met de bouw van ondergrondse constructies en het voorzien van verhardingen. Deze werken leiden tot de verstoring van het bodemprofiel. Naast profielverstoring kan ook verdichting van de bodem ontstaan. Wetenschappelijk en/of cultuurhistorische waardevolle bodems zijn niet aanwezig op de terreinen waar de stations voorzien worden. De graafwerken hebben een effect op de grondbalans. Deze gronden worden na uitgraving afgevoerd. Ter hoogte van het hoogspanningsstation in Zeebrugge en het omvormingsstation in de Spie hebben zich in het verleden volgens de databank van OVAM bodem-

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 127 van 234

BE0100.046233.130

verontreinigingen voorgedaan. In het project-MER wordt de laatste stand van zaken m.b.t. de sanering nagegaan. Graafwerken kunnen een impact hebben op verontreinigingen. Daarnaast kunnen eventuele bemalingen uitloging en verspreiding van de bestaande bodemverontreinigingen veroorzaken. Bodemverontreiniging kan tevens ontstaan door calamiteiten tijdens de werken. 6.1.2

Exploitatiefase

6.1.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen De aanwezigheid van de bovengrondse hoogspanningsverbindingen heeft geen effect op de bodem. Het herstel van het bodemgebruik vraagt wel aandacht.

6.1.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Door warmteafgifte van de ondergrondse kabels kan rondom de kabels opwarming van de bodem plaatsvinden. Afhankelijk van de warmteweerstand van de bodem kan een hogere temperatuurstijging rondom de kabels voorkomen. Veen en in iets mindere mate klei kennen bijvoorbeeld een hoge warmteweerstand en zullen dus een snellere opwarming van de kabels en de bodem veroorzaken. Om de werking van de kabels te garanderen mogen de kabels maximaal een temperatuur van 90째C bereiken. Om dit technisch probleem te vermijden worden ondergrondse hoogspanningskabels in een dolomietbed aangelegd. Dolomiet heeft een relatief hoge warmtegeleidbaarheid waardoor de warmte sneller afgevoerd kan worden. Dit voorkomt dat de kabels te sterk opwarmen. Het dolomiet zorgt bovendien voor een ruimtelijke spreiding van de warmte waardoor de opwarmingseffecten op de bodem gereduceerd worden. De dikte van het dolomietbed wordt hierbij afgestemd op de bodemsamenstelling om steeds een voldoende koeling te bekomen. Het effect op de bodemtemperatuur zal in het projectMER bekeken worden. Het dichtmaken van open sleuven en het herstel van het bodemgebruik wordt besproken en zal leiden tot voorwaarden of aanbevelingen.

6.1.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Bij een normale exploitatie van de hoogspannings- en omvormingsstations treedt er geen bodemverontreiniging op. Bij calamiteiten kan transformatorolie lekken. Elia houdt hier rekening mee door onder meer een vloeistofdichte inkuiping te voorzien onder de transformatoren (zie hoofdstuk 2.4.3.3), zodat effecten vermeden worden mocht een calamiteit zich voordoen. Er zullen voor de exploitatiefase bijgevolg geen effecten op de bodem onderzocht moeten worden.

6.2

Grondwater

6.2.1

Aanlegfase

6.2.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Zowel het versterken van bestaande funderingen als het aanleggen van nieuwe funderingen zal gebeuren met paalfunderingen. Afhankelijk van het type paal zullen de palen uitgevoerd worden door groutinjectie (micropalen), grondontname (boorpalen) of grondverdringing (geschroefde kokerpalen). Bij geen van deze technieken is het plaatsen

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 128 van 234

van een bemaling noodzakelijk. Er dienen grondwatersysteem beschouwd te worden.

BE0100.046233.130

bijgevolg

geen

effecten

op

het

Er worden geen effecten op het grondwater verwacht ten gevolge van de afbraak van de bestaande masten. 6.2.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Effecten op het grondwater die tijdens de aanlegfase kunnen optreden, zijn het gevolg van het verlagen van de grondwaterstand door het toepassen van een bemaling. Er wordt bemaald tot net onder het laagste punt van de sleuf. Bij aanleg moet de sleuf droog zijn. De verlaging van de grondwaterstand kan enerzijds het zoet-zout evenwicht van het bodemwater be誰nvloeden en anderzijds verdrogingseffecten met zich meebrengen. Verontreinigingspluimen binnen de invloedstraal kunnen door de bemaling aangetrokken worden.

6.2.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Tijdens de aanlegfase van de hoogspannings- en onderstations kan een bemaling noodzakelijk zijn voor de bouw van ondergrondse constructies. Er wordt bemaald tot net onder het laagste punt van de ondergrondse constructies (voor dieptes zie hoofdstukken 2.6.3.1 en 2.6.5) De effecten van deze bemaling dienen in het project-MER onderzocht te worden, met name de verlaging van de grondwaterstand, het verstoren van het zoet-zout evenwicht en de kans op het aantrekken van verontreinigingspluimen. Door het onderbreken van ondoorlaatbare lagen of door het plaatsen van ondoorlaatbare constructies in de ondergrond kunnen effecten op de grondwaterstroming ontstaan.

6.2.2

Exploitatiefase

6.2.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen De funderingspalen zullen door hun beperkt volume geen impact veroorzaken op de grondwaterstroming. In de exploitatiefase heeft dit projectonderdeel geen effect op het grondwatersysteem.

6.2.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Het dolomietbed waarin de leidingen komen te liggen, heeft een grotere hydraulische doorlaatbaarheid dan de oorspronkelijke bodem. Hierdoor kan een drainerend effect optreden, indien in of nabij dit bed verlagingen gebeuren van de grondwaterstand. Daar waar ondoorlaatbare of minder doorlaatbare lagen onderbroken zijn of waar ondoorlaatbare constructies in de ondergrond aanwezig zijn, kunnen effecten op de grondwaterstroming ontstaan. Dit kan onder meer ook het geval zijn bij de tunnelconstructies.

6.2.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations In het project worden ter hoogte van de stations kelderverdiepingen voorzien voor onder meer de toekomende ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Ondergrondse constructies kunnen de grondwaterstroming verstoren.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 129 van 234

6.3

Oppervlaktewater

6.3.1

Aanlegfase

6.3.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen

BE0100.046233.130

Dit projectonderdeel zal niet interfereren met oppervlaktewateren. De waterlopen zullen immers bovengronds gekruist worden. Er zullen bijgevolg geen effecten op het watersysteem beschouwd te worden. 6.3.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De ondergrondse hoogspanningsverbindingen zullen de waterlopen kruisen via een gestuurde boring of microtunnel. Indien een tunnel aangelegd wordt, zal de waterloop afgedamd moeten worden. De structuurkwaliteit van de waterloop kan hierdoor wijzigen. Verontreinigingspluimen die aanwezig zijn binnen de invloedstraal van een bemaling kunnen erdoor aangetrokken worden. Het bemalingswater kan hierdoor verontreinigingsstoffen bevatten. Het lozen van dit bemalingswater in een waterloop leidt tot de verontreiniging van het oppervlaktewater. Indien het bemalingswater geloosd wordt in oppervlaktewater, zal de capaciteit van de ontvangende waterloop toenemen.

6.3.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Voor de aanleg van ondergrondse constructies kan een bemaling nodig zijn. Verontreinigingspluimen binnen de invloedstraal van een bemaling, kunnen door de gewijzigde grondwaterstroming veranderen. Het lozen van dit bemalingswater in een waterloop kan zowel de oppervlaktewaterkwantiteit als â&#x20AC;&#x201C;kwaliteit verstoren.

6.3.2

Exploitatiefase

6.3.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen De inname door verharde mastvoeten wordt gezien hun beperkte oppervlakte niet als relevant beschouwd in functie van de inname van overstromingsgebied en het verminderen van de infiltratiemogelijkheden. Voor dit projectonderdeel worden dus in de exploitatiefase geen significante effecten verwacht.

6.3.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Met uitzondering van de inspectieputten, gaan de ondergrondse verbindingen niet gepaard met de aanleg van bijkomende verhardingen. Daarnaast kunnen ook de tunnelgebouwen en bijhorigheden een relevante bijkomende verharding met zich meebrengen. De effecten zullen meegenomen worden.

6.3.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Het aanleggen van verharde oppervlakken zal de infiltratie van regenwater in de ondergrond verminderen. Het afstromend regenwater kan zorgen voor wateroverlast. Door het ophogen van terrein kan â&#x20AC;&#x2DC;overstroombareâ&#x20AC;&#x2122; ruimte ingenomen worden, waardoor op die plaats niet langer overstromingswater kan geborgen worden.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 130 van 234

6.4

Geluid

6.4.1

Aanlegfase

BE0100.046233.130

Voor elke type projectonderdeel worden geluidseffecten tijdens de aanlegfase verwacht ten gevolge van het gebruik van machines voor graafwerkzaamheden, grondbemaling, heimachines voor het heien van paalfunderingen, helikopters en mobiele trekstations voor de aanleg van de bovengrondse verbindingen op de masten, en werfverkeer.

6.4.2

Exploitatiefase

6.4.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Een effect dat plaats kan vinden bij bovengrondse hoogspanningslijnen is het “fluiten” van de kabels en de mast in de wind. Het spectrum van dit geluid is voornamelijk hoogfrequent(hoge tonen). Een eigenschap van hoogfrequent geluid is dat het met de afstand sterker afneemt dan geluid met een lage(re) frequentie. Dit komt doordat de luchtabsorptiewaarde bij hoge frequenties hoger ligt dan bij lage(re) frequenties. In dit geval neemt het door wind veroorzaakte geluid dus relatief snel af in functie van de afstand. Bovendien wordt dit specifieke geluid ook gemaskeerd door geluiden die ontstaan t.g.v. de wind zoals bewegende takken en bladeren in de wind, andere “fluitende objecten” etc. Dit effect zal niet verder beschouwd worden in de effectbespreking. Daarnaast kunnen rond de bovengrondse hoogspanningsverbindingen bij vochtig weer geluidseffecten optreden als gevolg van het corona-effect, wat een licht knetterend geluid veroorzaakt.

Kadertekst 4: Corona –effect Het transport van elektriciteit via bovengrondse hoogspanningsverbindingen kan geluid veroorzaken door het "corona-effect", dat bij vochtig weer een licht knetterend geluid veroorzaakt ter hoogte van de geleiders van luchtlijnen. Het wordt het vaakst opgemerkt bij mist en regen. Corona is het geleidend worden (doorslaan) van lucht door ionisatie onder invloed van een hoge elektrische veldsterkte. Deze micro-ontladingen – vonkjes – zijn soms hoorbaar als gekraak of geknetter. Deze hoogste veldsterktes treden op waar de geleiders een kleine kromtestraal hebben zoals bij: • Oudere geleiders met ronde draden; • Afzetting van luchtvervuiling op de geleiders; • Het vormen van druppels op de geleiders bij mist of regenweer. Door het gebruik van gladde geleiders wordt dit effect sterk verminderd: de buitenste draden van de geleider zijn niet rond maar hebben een speciaal profiel zodat het buitenoppervlak van de geleider glad wordt. In onderstaande figuren worden voorbeelden gegeven van een klassieke open geleider, waarbij de buitenste draden van de geleider rond zijn waardoor het oppervlak niet glad is, en gladde (of gesloten) geleiders die een glad buitenoppervlak hebben. Voor voorliggend project worden AERO-Z of trapeziumvormige geleiders gebruikt.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 131 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 6.4.1: Voorbeeld van een klassieke open geleider

Figuur 6.4.2: Voorbeeld van een gladde (of gesloten) geleider: AERO-Z 速 (meest gebruikt bij Elia)

Figuur 6.4.3: voorbeeld van een gladde (of gesloten) geleider: Trapeziumvormige geleider

Naar de klachten over de geluidsproductie van hoogspanningsverbindingen is beperkt onderzoek beschikbaar. In 1972 is door Perry een verband vastgesteld tussen het te verwachten aantal klachten van omwonenden en de geluidshinder van de hoogspanningsverbinding. De studie van Perry wordt tot op heden als referentie gebruikt voor de inschatting van hinder voor hoogspanningslijnen (Bron: KEMA, 2007). Uit de studie bleek dat bij geluidsniveaus tot 53 dB(A) weinig klachten voorkomen en dat het aantal klachten fors toeneemt boven de 58 dB(A). Volgens de EN-norm EN50341-3 mag het hoorbare geluid van een bovengrondse hoogspanningsverbinding van meer dan 45 kV niet hoger zijn dan 53 dB(A) bij slecht weer en 40 dB(A) bij mooi weer. Bij regenweer kan het geluidsniveau door corona-effecten voor een 380 kV- lijn een tiental dB(A) hoger zijn dan voor een 150 kV- lijn.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 132 van 234

BE0100.046233.130

Ter duiding van de decibelwaarden worden voor enkele waarden aangegeven met wat dit ongeveer overeen komt.

dB(A)-waarde

Omstandigheden waar dit zich voor doet

30

Zeer stille omgeving in het buitengebied Stille omgeving â&#x20AC;&#x2122;s nachts in huis Gefluister op een afstand van 5m

40

Bibliotheek Huiskamer Maximaal gemiddeld niveau â&#x20AC;&#x2DC;s nachts in een stiltegebied

50

Natuurlijke geluiden in een bos Kantooromgeving Koelkast

60

Gespreksniveau Wasmachine e.d.

6.4.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Geluidseffecten tijdens de exploitatiefase zullen niet onderzocht worden voor dit projectonderdeel. Corona-effecten en extreem laagfrequent (ELF) geluid komen immers niet voor bij ondergrondse hoogspanningsverbindingen.

6.4.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations In de overgangsstations zijn reactanties nodig, wat een geluidsproductie met zich meebrengt. Een overgangsstation zonder reactantie leidt niet tot een relevante geluidsproductie. In de Spie zullen 2 reactanties voorzien worden. In Vijvekapelle zullen geen reactanties aanwezig zijn. In het hoogspanningsstation Stevin zullen enkele geluidsbronnen aanwezig zijn waaronder de transformatoren en reactanties. De effecten zullen bepaald worden in functie van de verstoring van fauna en mens. Verder kunnen hoogspanningsstations en transformatorcabines ook een extreem laagfrequent (ELF) geluid veroorzaken. ELF- geluid is niet voor iedereen waarneembaar en wordt bijgevolg niet door iedereen als storend beschouwd. Voor hoge intensiteiten van infrasoon (onhoorbaar geluid met een zeer lage frequentie) en laagfrequent geluid zijn er aanwijzingen dat er een relatie zou kunnen zijn tussen dit type geluid en diverse morfologische wijzigingen van het cytoskelet (de term Vibro Acoustic Disease (VAD) wordt hiervoor gebruikt in de literatuur) (zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Kadertekst 5 op volgende paginaFout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Over de mogelijke relatie tussen hoge intensiteiten infrasoon en laagfrequent geluid met VAD bestaat echter nog geen wetenschappelijke consensus. Op basis van de beschikbare informatie zijn er onvoldoende gegevens die er op wijzen dat infrasoon en laagfrequent geluid onder de gehoordrempel permanente gezondheidseffecten opleveren. De eventuele relatie tussen infrasoon en laagfrequent geluid met gezondheid is een leemte in de kennis.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 133 van 234

BE0100.046233.130

Kadertekst 5 : Infrasoon en Laagfrequent geluid Infrasoon geluid zijn drukgolven met een frequentie van minder dan 20 Hz. Het menselijk oor is nauwelijks gevoelig voor deze frequenties en kan deze maar waarnemen bij zeer hoge dB-waarden. [Infrasoon geluid is een “geluid” omdat de golf zich door lucht voortplant, ook al zijn ze normaal niet hoorbaar. Er wordt over “trillingen” gesproken wanneer een golf zich door een vaste materie voortplant.] Laagfrequent geluid is geluid van 20 Hz tot 500 Hz. Dit is wel hoorbaar bij lage intensiteiten en is meegenomen in de meetparameter dB(A). Infrasoon en laagfrequent geluid wordt van nature onder andere geproduceerd bij weerfenomenen (wind, golven, bewegende luchtlagen) en bij geologische verschijnselen (lawines, aardbevingen). Een aantal diersoorten (o.a. olifanten, duiven, vissen) gebruiken infrasoon geluid om met elkaar te communiceren. Artificiële bronnen van infrasoon geluid omvatten industriële machines, ventilatiesystemen, luchtvaart, spoorverkeer en bruggen. De biologische effecten van infrasoon en laagfrequent geluid zijn slechts in beperkte mate bestudeerd. De meeste studies hebben betrekking op korte-termijn-blootstelling aan hoge intensiteiten (100 dB of hoger). Experimentele studies op mensen zijn zeer beperkt beschikbaar en focussen zich op hoge intensiteiten gedurende korte termijn. Hier uit bleek onder meer dat infrasoon geluid een algemeen gevoel van hinder geeft indien het geluid zodanig sterk is dat het hoorbaar is. Langetermijneffecten zijn nauwelijks onderzocht. Een probleem dat zich stelt bij dergelijke studies is dat infrasoon geluid gewoonlijk samen voorkomt met hoorbaar geluid zodat de effecten moeilijk onderscheidbaar zijn. De onderzoeksgroep van Castelo Branco observeerde morfologische veranderingen van het cytoskelet bij ratten onder de vorm van buitencellulair collageen en elastine zonder ontstekingsproces. Deze bevindingen werden vooralsnog niet herhaald door andere onderzoeksgroepen. Wel zijn er indicaties van andere studies dat morfologische wijzigingen zich effectief voordoen. Twee methodologische beperkingen bij de studies van Castelo Branco treden op: enerzijds zijn groepen ratten die onderzocht werden klein en anderzijds bestond de blootstelling van de ratten uit een mengeling van hoorbaar geluid, infrasoon geluid en laagfrequent geluid waarbij het hoorbaar geluid overheerst (geluid met > 100 Hz overheerst). Epidemiologische studies zijn niet beschikbaar. De onderzoeksgroep van Castelo Branco heeft het concept vibroacoustic disease (VAD) ontwikkeld als mogelijke verklaring voor een ziektebeeld dat voornamelijk optreedt bij vliegtuigtechnici. Het ziektebeeld van VAD komt grotendeels overeen met de wijzigingen die door Castelo Branco op ratten gevonden werden. Er blijkt echter geen wetenschappelijke consensus te zijn over de relatie tussen laagfrequent geluid en het optreden van VAD. Het lijkt echter wel mogelijk dat hoge intensiteiten aan geluid kunnen leiden tot dergelijke ziektebeelden. Voor hoge intensiteiten van infrasoon en laagfrequent geluid zijn er aanwijzingen dat er een relatie zou kunnen zijn tussen geluid en diverse morfologische wijzigingen. Hierover bestaat echter nog geen wetenschappelijke consensus. Op basis van de beschikbare literatuurgegevens zijn er onvoldoende gegevens die er op wijzen dat infrasoon en laagfrequent geluid onder de gehoordrempel permanente gezondheidseffecten opleveren. Bronnen:

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 134 van 234

BE0100.046233.130

Health Protection Agency. 2010. Health effects of exposure to ultrasound and infrasound. Report of the independent advisory group on non-ionising radiation. ISBN 978-0-85951662-4. Leventhall, Geoff. 2003. A review on published research on low frequency noise and its effects. Report for Department for Environment, Food and Rural Affairs. London. Alves-Pereira, Mariana en Castelo Branco, Nuno. 2007. Review : Vibroacoustic disease : biological effects of infrasound and low-frequency noise explained by machanotransduction cellular signalling. Progress in biophysics and molecular biology 93, 256-279.

6.5

Lucht en Klimaat

6.5.1

Aanlegfase

6.5.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen De impact op de luchtkwaliteit ten gevolge van stofhinder en emissies van machines wordt voor dit projectonderdeel niet relevant geacht, gezien de korte werktijd en beperkte invloedszone per mast. Deze effectgroep zal daarom niet verder behandeld worden in het project-MER.

6.5.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De uitgegraven grond zal naast de sleuf gestockeerd worden. Bij droog en warm weer kan verwaaiing optreden waardoor stofhinder kan ontstaan. Het af- en aanrijden van vrachtwagens brengt emissies met zich mee. Deze effecten kunnen hinder veroorzaken en zullen meegenomen worden in het project-MER.

6.5.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De gestockeerde uitgegraven grond kan bij droog en warm weer verwaaien waardoor stofhinder kan ontstaan. Ook het werfverkeer zorgt voor emissies. Deze effecten kunnen hinder veroorzaken en zullen meegenomen worden in het projectMER.

6.5.2

Exploitatiefase Indirect zorgen de activiteiten die door het project mogelijk gemaakt worden ervoor dat de windmolenparken op zee kunnen worden gerealiseerd. Het project draagt op deze manier bij aan de reductie van CO2 bij de energieproductie. Daarnaast treden warmteverliezen op bij het gebruik van zowel klassieke als hoge performantiegeleiders. De warmteverliezen bij hoge performantiegeleiders liggen ongeveer ca. 40% hoger dan bij klassieke geleiders. Dit wil zeggen dat de energieproducenten relatief gezien een hoger vermogen moeten produceren om een bepaald vermogen bij de eindgebruiker te krijgen.

6.5.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen De bovengrondse hoogspanningsverbinding zal in de exploitatiefase niet rechtstreeks leiden tot een wijziging in emissies (zie Kadertekst 6). Deze effectgroep is niet relevant voor dit projectonderdeel.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 135 van 234

BE0100.046233.130

Daarnaast kunnen ten gevolge van de corona-effecten fijn stof deeltjes in de lucht rondom de hoogspanningsverbinding geladen worden rondom een hoogspanningsverbinding. Dit kan theoretisch tot een verhoogde depositie in de longen en daar uit voort komende effecten leiden, maar de kennis hierover is zeer beperkt en de eigenlijke effecten worden als zeer beperkt ingeschat (Kadertekst 6). In het, onwaarschijnlijke, geval dat ionisatie de verklarende factor zou zijn voor de relatie met gezondheid of dat het een van de deelfactoren zou zijn die de relatie veroorzaken, wordt dit vervat in de discipline gezondheid. De statistische relatie tussen EM-velden en gezondheid zal immers toegepast en beschreven worden in het project-MER bij de discipline gezondheid (zie verder).

Kadertekst 6: Effecten van EM-velden op fijn stof Fijn stof zijn partikels die in grootte variëren van 0,001 tot ongeveer 10 µm. Deze partikels zijn afkomstig van diverse bronnen. De hoofdbron van partikels in de buitenlucht is verbranding van fossiele brandstoffen. Voor het binnenklimaat is het radioactieve verval van radon (een van nature in gesteenten en bodem aanwezig element) een belangrijke bron, naast sigarettenrook. Fijn stof heeft enkele duidelijk aangetoonde langetermijneffecten op de gezondheid: harten luchtwegenziekten en longkanker. Ionisatie door corona-effecten ontstaat bij elektrische spanningen van meerdere duizenden volt. Hoogspanningslijnen zijn een voorbeeld van dergelijke omstandigheden. Om energieverlies en geluidshinder te voorkomen worden hoogspanningslijnen zodanig ontworpen dat corona-effecten maximaal vermeden worden. Corona-effecten bij hoogspanningslijnen komen dan ook vooral voor in situaties die afwijken van de normale omstandigheden. Dit is voornamelijk het geval bij zeer hoge luchtvochtigheid. Deze ionisatie doet zowel negatief als positief geladen deeltjes ontstaan dewelke verspreid worden en op hun beurt de fijn stofdeeltjes kunnen laden. Het effect van ionisatie van fijn stof zal zich quasi volledig in de open ruimte voordoen en niet binnenhuis. De geladen deeltjes ontstaan immers aan de hoogspanningslijn zelf en worden daarna verspreid doorheen de lucht tot de ladingen verdwijnen (doordat de positieve en negatieve ladingen elkaar opheffen). De mate waarin de stofdeeltjes in de omgeving van hoogspanningslijnen geladen worden is (met de huidige kennis) niet berekenbaar omwille van de vele beïnvloedende factoren. Ook de mate waarin geladen deeltjes afgezet worden in de longen is met de huidige kennis niet te bepalen. Theoretisch zal de verhoging van de depositie sowieso onder 10x dienen te liggen. Omwille van een aantal redenen (groottedistributie van deeltjes, verschil in laadbaarheid voor verschillende groottes van deeltjes, hygroscopische effecten van deeltjes) zal de effectieve verhoging veel lager zijn. De precieze waarde hiervan kan niet bepaald worden. Op basis van een hypothese van een 2 à 3x sterkere depositie en het feit dat ionisatie voorkomt bij corona werden door Henshaw en Fews in 2001 schattingen gemaakt van een 20 à 6 % hogere depositie in de buurt van een hoogspanningslijn. De mogelijke impact van een verhoogde depositie op de menselijke gezondheid is niet kwantificeerbaar, onder meer door voorgaand probleem van een onbekende depositie maar ook omwille van het ontbreken van duidelijke dosis-effectrelaties tussen partikelgrootte en gezondheidseffecten. De experten van de NRPB achten de gezondheidseffecten op de huid verwaarloosbaar en achten het onwaarschijnlijk dat de effecten op long en bloedvaten meer dan een klein

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 136 van 234

BE0100.046233.130

gezondheidseffect zouden hebben. Deze visie wordt tevens onderschreven door de WHO (2007). Concluderend kan dus gesteld worden dat EM-velden stofdeeltjes kunnen ioniseren, dat dit theoretisch tot een verhoogde depositie in de longen en daar uit voort komende effecten kan leiden maar dat de kennis hierover zeer beperkt is en de eigenlijke effecten als zeer beperkt worden ingeschat. De hypothese dat ionisatie door corona-effecten de oorzaak zou zijn van de vastgestelde statistische relaties tussen EM-velden en gezondheid kan niet bevestigd worden en het is onwaarschijnlijk dat dit de verklarende factor zou zijn gezien de zeer laag ingeschatte effecten van ionisatie. Bronnen: National radiological protection board. 2004. Particle deposition in the vicinity of power lines and possible effects on health. Report of an independent advisory group on nonionising radiation and its ad hoc group on corona ions. Documents of the NRPB. Volume 15 nr 1 World Health Organization, 2007, Extremely Low Frequency (ELF) Fields. Environmental Health Criteria, No. 238. June 2007. Geneva, p.430.

6.5.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De ondergrondse hoogspanningsverbindingen hebben geen impact op de luchtkwaliteit.

6.5.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations In de hoogspannings- en omvormingsstations zal geen elektriciteitsproductie plaatsvinden. Deze stations fungeren slechts als schakelpost, transformatorpost en omvormingsstation. In de GIS-installaties zal evenwel SF6-gas aanwezig zijn. Dit gas is niet giftig maar werkt als broeikasgas. In de hoogspanningsstations is 800kg SF6-gas opgeslagen per veld (1 veld per draadstel ). Standaard zit er een verlies op dit SF6-gas. Dit verlies is minder dan 1% per jaar. Dit wil dus zeggen dat jaarlijks tot 8 kg per veld aan SF6-gas kan ontsnappen. Zwavelhexafluoride of SF6 is een inert gas dat omwille van zijn uitstekende elektrische eigenschappen (diĂŤlektrisch gedrag, blusvermogen) vaak in elektrische installaties gebruikt wordt. Bij ontsnapping in de lucht heeft SF6-gas een sterk broeikaseffect en tast het de ozonlaag aan. Mogelijke effecten worden meegenomen.

6.6

Licht, warmte en EM-velden

6.6.1

Aanlegfase Voor geen van de types projectonderdelen is het aspect EM-velden tijdens de aanlegfase relevant. Indien voor het versneld uitvoeren van de werken ook â&#x20AC;&#x2122;s nachts gewerkt wordt, zal verlichting van de werf noodzakelijk zijn. Hierdoor kan lichthinder optreden voor de receptoren mens en natuur.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 137 van 234

6.6.2

BE0100.046233.130

Exploitatiefase Kadertekst 7: Elektrische en magnetische velden Een elektrisch veld wordt gegenereerd door de aanwezigheid van elektrische ladingen. De eenheid waarin een elektrisch veld wordt uitgedrukt is Volt per meter. Een elektrisch veld is dus steeds aanwezig bij een geleider onder spanning, ook wanneer hier geen stroom door loopt. Een magnetisch veld wordt opgewekt door de verplaatsing van deze elektrische ladingen. Dit is dus slechts aanwezig wanneer er een stroom door de geleider en varieert dus in de tijd met de sterkte van de aanwezige stroom. Het magnetisch veld varieert in functie van de stroomsterkte en van de afstand tot de geleider. Het wordt uitgedrukt in ampère per meter, vaker ook nog in tesla (T) of microtesla (µT,), een miljoenste van een tesla. Beide soorten velden worden gekenmerkt door hun frequentie en golflengte. Elektrische en magnetische velden zijn fenomenen die gewoon in de natuur voorkomen: in alle vormen van licht, bliksem, enz. De aarde zelf veroorzaakt ook elektromagnetische velden. Verschillende industriële toepassingen wekken ook elektrische en magnetische velden op. Het elektromagnetische spectrum is heel breed. De transmissie van elektriciteit en elektrische toepassingen (zoals scheerapparaten, wasmachines en andere elektrische apparaten) wekken eveneens elektrische en magnetische velden op. Deze magnetische velden hebben een zeer lage frequentie (50 Hz). Op deze frequentie worden elektrische en magnetische velden afzonderlijk beschouwd Voor mobiele telefonie echter, waar de frequentie veel hoger is (900 en 1800 GHz) spreekt men van elektromagnetische velden. Bij een deel van de bevolking bestaat er ongerustheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s die elektromagnetische velden afkomstig van hoogspanningslijnen met zich kunnen meebrengen. Voor de 50 Hz elektrische velden worden in het ministeriële besluit van 7 mei 1987 maximaal toegelaten waarden vastgesteld van 5000 V/m voor woongebieden, 7000 V/m voor kruisingen van gewestwegen en 10000 V/m voor andere plaatsen. Hiermee volgt België de aanbevelingen van het ICNIRP, die stelt dat de veiligheid van de algemene bevolking gegarandeerd is als de aanbevelingen zoals vermeld in de ICNIRP- ‘Guidelines for limiting exposure tot time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz)’ (2010) nageleefd worden. De magnetische velden met een zeer lage frequentie (50Hz) werden door het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) geklasseerd in categorie 2b: “mogelijk kankerverwekkend voor de mens”. De meeste stoffen (naast magnetische velden van ELF, nog 248 andere agentia) die gecategoriseerd zijn bevinden zich in deze categorie. (De meeste stoffen zijn niet geklasseerd m.b.t. kankerverwekkendheid voor de mens.) Tot op heden leveren de meeste studies over magnetische velden met een zeer lage frequentie in vitro, in vivo, of op menselijke vrijwilligers onsamenhangende resultaten op. Ze laten niet toe een rechtstreeks causaal effect op de gezondheid vast te stellen. De IARC-categorie werd toegekend op basis van epidemiologische studies. Met betrekking tot de relatie tussen EM-velden en kinderleukemie zijn sinds eind jaren ’70 diverse studies uitgevoerd om na te gaan of er een relatie aanwezig is. In 2000 werden twee belangrijke publicaties gepubliceerd waarin een gezamenlijke analyse van de gegevens uit de voorgaande studies uitgevoerd werd: • De studie van Ahlbom et al. (Ahlbom et al. 2000. A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukaemia. British Journal of Cancer, 83(5)).

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 138 van 234

BE0100.046233.130

• De studie van Greenland et al. (Greenland et al. 2000. A pooled analysis of magnetic fields, wire codes and childhood leukemia. Epidemiology, Vol 11, nr 6). Deze studies brachten een statistisch verband aan het licht tussen kinderleukemie en de blootstelling aan gemiddelde waarden, op lange termijn, van magnetische velden groter dan 0,4µT. Het relatief risico van 2 komt overeen met een verhoging van de kans met 0,003%. Dit zou leiden tot maximaal 0,55 leukemiegevallen per jaar in Vlaanderen voor kinderen jonger dan 15 jaar. Tot op heden werd niet aangetoond dat de blootstelling aan magnetische velden met een zeer lage frequentie ook effectief de oorzaak is van dit bijkomende risico op leukemie. Een biologisch mechanisme dat een verklaring zou kunnen geven voor het verhoogde risico werd nog niet gevonden. De Raad van Europa heeft in de aanbeveling 1999/519 van 12 juli 1999 een referentieniveau van 100µT vastgelegd voor langdurige blootstelling aan magnetische velden met een frequentie van 50Hz. Deze waarde werd overgenomen uit de aanbeveling van de International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) van 1998. In de aangepaste ICNIRP- ‘Guidelines for limiting exposure tot timevarying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz)’ van 2010 is deze waarde opgetrokken tot 200 µT. In Vlaanderen legt het besluit m.b.t. het binnenmilieu van 11 juni 2004 een richtniveau vast van 0,2µT en een interventieniveau van 10 µT. De toepassing van dit besluit is problematisch omdat het niet toelaat een onderscheid te maken tussen de oorzaken van magnetische velden in het binnenmilieu. Deze oorzaken kunnen immers zowel binnenshuis (elektrische toepassingen en installaties, slechte aardingen) als buitenshuis (nabijheid van hoogspanningsinfrastructuur) liggen. In opdracht van de dienst Milieu & Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie werd in 2010-2011 een consultatietraject georganiseerd dat tot doel had om een wetenschappelijk onderbouwd en maatschappelijk gedragen rapport op te stellen met adviezen voor het omgaan met milieu- en gezondheidsrisico’s van extreem laagfrequente velden van elektrische installaties zoals hoogspanningsleidingen. Rekening houdend met de conclusies van deze studie heeft de Vlaamse Regering in een mededeling van 1 juni 2012 o.a. de volgende maatregelen aangegeven. - Het overspannen van bestaande gevoelige functies11 bij nieuwe hoogspanningslijnen tot een minimum te beperken - Geen nieuwe gevoelige functies plaatsen in magneetveldzones van bestaande hoogspanningslijnen Die maatregelen zijn gericht op nieuwe situaties en gelden niet voor (ongewijzigde) bestaande situaties, omdat de gezondheidseffecten onzeker zijn en maatregelen in bestaande situaties maatschappelijk vaak grote gevolgen hebben. Daardoor is ook het effect van ingrijpende en dure maatregelen onzeker. Daar staat tegenover dat in nieuwe situaties vaak veel meer keuzemogelijkheden aanwezig zijn en dat preventie aanzienlijk goedkoper is dan sanering.

11

Met “gevoelige functies” wordt bedoeld scholen en kinderopvangvoorzieningen (buitenschoolse opvang verbonden aan een kinderdagverblijf, crèche, initiatief buitenschoolse opvang, lokale dienst – buitenschoolse opvang, lokale dienst – voorschoolse opvang, onthaalouders, peutertuin, zelfstandig kinderdagverblijf en zelfstandig onthaalouder).

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 139 van 234

BE0100.046233.130

Elia volgt het wetenschappelijk onderzoek over elektromagnetische velden van zeer dichtbij op en heeft in dat kader een samenwerkingsakkoord gesloten met onafhankelijke onderzoekscentra aan verschillende Belgische universiteiten, gegroepeerd binnen de Belgian BioElectroMagnetic Group (BBEMG). Meer informatie is te vinden op de website www.bbemg.ulg.ac.be.

Kadertekst 8: Transpositie De sterkte van de elektrische en magnetische velden in de omgeving kunnen mede bepaald worden door de schikking van de fasen. Door de fasen op een bepaalde manier te schikken kunnen deze veldsterktes beperkt worden. Dit wordt faseschikking of transpositie genoemd. Om het effect van de faseschikking te begrijpen is het belangrijk om te weten dat magnetische velden vectoriële elementen zijn. Ze hebben dus niet enkel een grootte maar ook een richting. Bij het samentellen van twee velden dient ook rekening gehouden te worden met die richting. De elektrische stroom die door de drie geleiders van een draadstel loopt is uit fase met een derde van de periode van de golf. De stromen die in de drie geleiders vloeien wekken daardoor, in elke punt van de ruimte, een bepaalde veldvector op waarvan de top een ellipse beschrijft met een periode die gelijk is aan de periode van de stromen (20 ms). De grootte van de vector is evenredig met de amplitude van de stromen in de geleiders. Wanneer twee draadstellen naast elkaar hangen kunnen deze in fase, dan wel in tegenfase hangen. In fase betekent dat de "elektrische golf" in alle geleiders (in feite de stromen) van beide draadstellen gelijk loopt. In tegenfase betekent dat de verschuiving van de golf in de bovenste en onderste geleiders van de twee draadstellen telkens omgekeerd is (de fase van de stroom in de bovenste geleider links is gelijk aan de fase van de stroom in de onderste geleider rechts; de middelste geleiders dragen stromen met gelijke fase). Zoals reeds gezegd, heeft elk draadstel in elk punt van de ruimte een magnetisch veld tot gevolg. De grootte van de individuele velden wordt niet beïnvloed door de fasepositie van de drie geleiders, maar de richting van de velden van de twee afzonderlijke geleiders is anders wanneer de twee draadstellen in tegenfase hangen. Indien de twee draadstellen in fase zijn is het resulterende veld groter dan voor één draadstel. Door de andere (deels tegengestelde) richting van de afzonderlijke velden is het resulterende veld bij tegenfase kleiner dan voor één draadstel. Onderstaande figuur tracht dit wat te verduidelijken met de vectoren.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 140 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 6.6.1: Principe van transpositie en het effect op magnetische veldsterkte

De onderstaande figuur (afkomstig uit een ander dossier) illustreert het effect van transpositie/geen transpositie. Dit voor een situatie waar van 1 draadstel gegaan wordt naar 2, zonder aanwezigheid van een tweede lijn in de buurt. (Een tweede lijn maakt het principe minder eenvoudig begrijpbaar). •

De groenige lijn is het veld bij 1 draadstel;

Indien een tweede draadstel bijgehangen word in fase is de blauwe lijn het veld. Je kan dit zien als de som van de groene lijn en een tweede groene lijn die wat meer naar links ligt. (De vectoren hebben dezelfde richting dus je telt de amplitudes samen);

Indien het tweede draadstel in tegenfase gehangen wordt, zit je met gecompliceerder vectorrekenen. De roze lijn is dan het resulterende veld. Hierbij is de veldsterkte bijna overal lager ligt dan de situatie met 1 draadstel.

Figuur 6.6.2: Verloop van magnetische velden

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 141 van 234

6.6.2.1

BE0100.046233.130

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Het project omvat de plaatsing van nieuwe of bijkomende hoogspanningsverbindingen. Op deze locatie wordt er een wijziging van de elektromagnetische velden verwacht. Door de realisatie van een nieuwe verbinding kan de bestaande 150 kV-verbinding ten zuiden van Maldegem afgebroken worden. Op deze plaats zullen de elektromagnetische velden veroorzaakt door de bovengrondse hoogspanningsverbindingen verdwijnen.

6.6.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Ook de ondergrondse hoogspanningsverbindingen veroorzaken elektromagnetische velden. In de omgeving van deze verbindingen zal bijgevolg een wijziging van de elektromagnetische velden optreden. De ondergrondse kabels geven warmte af, waardoor rondom de kabels opwarming van de bodem kan plaatsvinden.

6.6.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De hoogspannings- en omvormingsstations brengen ook EM-velden met zich mee. In de onmiddellijke omgeving van deze stations zal een verhoging van de elektromagnetische velden optreden.

6.7

Receptor Natuur

6.7.1

Aanlegfase

6.7.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen De bouw en de afbraak van hoogspanningsmasten en het bevestigen en verwijderen van de luchtlijnen (opmerking: een helikopter zal worden ingezet bij de installatie van de draadstellen) aan de masten zijn activiteiten die geluidshinder en visuele hinder (incl. lichthinder) ten aanzien van de in de omgeving aanwezige fauna met zich kunnen meebrengen. Ook het werfverkeer op de tijdelijke toegangsweg, die speciaal voor elke mast wordt aangelegd, zal visuele hinder en geluidshinder veroorzaken. Omwille van de relevantie zal de focus in het project-MER voor het bepalen van deze verstoringseffecten ruimtelijk komen te liggen op het traject tussen de Spie en het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge (bijzondere aandacht voor de Oudemaarspolder) en daarbij zal worden gefocust op de effecten op avifauna. Het werkplatform en de toegangsweg die bij elke mast worden aangelegd, impliceren een tijdelijke ruimte-inname die gepaard gaat met de vernietiging van de aanwezige vegetatie (incl. kappen van bomen) en de mogelijke leefgebieden voor avifauna (ecotoopverlies) of voor vleermuizen. De herstelbaarheid van de voormalige vegetaties (en desgevallend het microreliĂŤf) na afloop van de aanlegfase hangt o.a. af van het type vegetatie, de lokale omstandigheden en de situatie na afloop van de aanlegfase (bodemcompactie, mineralisatie door vergraving bodem etc.).

6.7.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding gebeurt zoveel mogelijk in open sleuf. Ter hoogte van deze sleuf en de werfzone eromheen zal de vegetatie (en eventuele leefgebieden van (avi)fauna) worden vernietigd (tijdelijke ruimte-inname). Desgevallend zal hierdoor ook het microreliĂŤf van de poldergraslanden worden

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 142 van 234

BE0100.046233.130

vernietigd. De herstelbaarheid van de voormalige vegetaties (en desgevallend het microreliëf) na afloop van de aanlegfase hangt o.a. af van het type vegetatie, de lokale omstandigheden en de situatie na afloop van de aanlegfase (bodemcompactie, mineralisatie door vergraving bodem etc.). De verlaging van de grondwaterstand ten gevolge van de bemalingen kan verdrogingseffecten veroorzaken die gevolgen kunnen hebben voor grondwaterafhankelijke vegetaties die reiken tot buiten de werfzone. Vegetaties kunnen mogelijks ook negatief beïnvloed worden door de verstoring van het zoet-zout-evenwicht van het bodemwater als gevolg van de bemalingen. Lozing van het bemalingswater in waterlopen (zie Oppervlaktewater) kan negatieve effecten hebben op de aanwezige watergebonden ecosystemen. De graafwerken, het plaatsen van de kabels en het werfverkeer zullen visuele hinder (incl. lichthinder) en geluidshinder met zich mee brengen voor de aanwezige fauna. 6.7.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De oprichting van hoogspannings- en omvormingsstations veroorzaakt een vernietiging van de aanwezige vegetatie en eventuele leefgebieden voor soorten. De stations zelf veroorzaken een permanente ruimte-inname (ecotoopverlies), de werfzone een tijdelijke ruimte-inname (ecotoopverlies). Analoog aan het voorgaande, kunnen de werkzaamheden ook hier visuele (incl. lichthinder) en geluidshinder veroorzaken die negatief kan zijn voor (avi)fauna. Ten gevolge van bemalingen kunnen negatieve effecten optreden voor ecotopen, meer specifiek op het niveau van oppervlakte- of grondwatergebonden vegetaties (verdroging, wijziging zoet-zout-gradiënt,…).

6.7.2

Exploitatiefase

6.7.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen De oprichting van nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen en het hangen van bijkomende draadstellen aan bestaande masten zal de kans op draadslachtoffers (in eerste instantie vogels, maar mogelijk ook vleermuizen) doen toenemen. De afbraak van bovengrondse hoogspanningsverbindingen zal het omgekeerde effect bewerkstelligen. De aanwezigheid van de masten in het open polderlandschap kan storend zijn voor weidevogels tijdens de broedperiode en overwinterende vogels (in het bijzonder ganzen) (visuele hinder). Over visuele verstoring specifiek door masten is volgens de huidige kennis geen onderzoek voorhanden. Dit is een leemte in de kennis. Om veiligheidsredenen is onder de hoogspanningskabels geen hoogstammige vegetatie toegelaten. Ten gevolge van het corona-effect kan geluidshinder voor de aanwezige fauna optreden. Daarnaast kan de aanwezigheid van elektromagnetische velden rond de geleiders ook negatieve effecten genereren voor de fauna. De kennis hieromtrent wordt toegelicht in Kadertekst 9. Op de vraag of de aanwezigheid van elektrische en magnetische velden van hoogspanningslijnen (op lange termijn) een risico vormen voor de broedende, pleisterende en rustende vogels kan, zoals aangegeven in de kadertekst, momenteel niet geantwoord worden. Op dit moment is voor ons niet duidelijk of voldoende literatuur voorhanden is om een inschatting te maken van de potentiële effecten. We hebben hier

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 143 van 234

BE0100.046233.130

te maken met een leemte in de kennis. In het project-MER zal er wel gezocht worden naar de meest recente wetenschappelijke literatuur. Op basis van deze literatuur zal er een aanvulling van de reeds gekende literatuur gebeuren en zal indien mogelijk een effectbeschrijving en â&#x20AC;&#x201C;beoordeling opgemaakt worden. Indien door de recente literatuur geen bijkomende uitspraak kan gedaan worden, blijft het effect van elektromagnetische velden op fauna een leemte in de kennis waar verder onderzoek noodzakelijk is.

Kadertekst 9 : Elektrische en magnetische velden en effecten op fauna Everaert (2007) stelt dat verschillende studies hebben aangetoond dat dieren nog gevoeliger zijn voor elektromagnetische velden (verstoringseffect) dan mensen. Vogels bijvoorbeeld hebben een aantal karakteristieken die hen geschikt maken als biologische indicator van elektromagnetische velden al vanaf een relatief lage intensiteit, zoals dunne schedel, veren die kunnen fungeren als diĂŤlektrische receptoren van velden, het feit dat veel soorten magnetische navigatie gebruiken en dat psychosomatische effecten zijn uitgesloten (in tegenstelling tot bij de mens). Diverse vogelsoorten navigeren met behulp van de aardmagnetische velden en kunnen gedesoriĂŤnteerd geraken wanneer ze worden blootgesteld aan zwakke magnetische velden (< 1/50 van de geomagnetische veldsterkte ) (Fernie & Reynolds, 2005; Everaert, 2007). Studies hebben ook aangewezen dat de blootstelling aan elektromagnetische velden doorgaans veranderingen veroorzaakt in het gedrag, broedsucces, groei, ontwikkeling, fysiologie, endocrinologie en oxidatieve stress van vogels. De richting van de vastgestelde wijzigingen (positieve impact versus negatieve impact) is echter niet steeds dezelfde in de verschillende literatuurbronnen. Momenteel bestaat nog een kennislacune wat betreft het effect van elektromagnetische velden van laag frequente velden van hoogspanningslijnen op vogels. Niet alleen zijn er slechts weinig studies bekend die specifiek de effecten op vogels onderzoeken, maar de internationale literatuur over dit thema bevat daarnaast ook heel wat onduidelijkheden en elkaar tegensprekende resultaten (Fernie & Reynolds, 2005).

6.7.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De aanwezigheid van de dolomietlaag rond de ondergrondse kabels kan een drainerend effect hebben en dolomiet kan de pH en het Magnesium-gehalte van de bodem en het grondwater verhogen. De dolomietlaag en de chemische veranderingen zullen echter buiten de bewortelbare zone vallen en dus geen effecten genereren op het niveau van de bovengrondse vegetaties. Verdroging door toegenomen drainage kan wel een effect hebben op de vegetaties boven de ondergrondse verbinding. Daarnaast kunnen er mogelijks ook effecten ontstaan door opwarming van de bodem rondom de kabels. Effecten zullen ingeschat worden op basis van beschikbare literatuur. Indien hierover geen literatuur beschikbaar is, wordt dit als leemte in de kennis beschouwd. De aanwezigheid van elektromagnetische velden rond de ondergrondse kabels kan ook negatieve effecten genereren voor de fauna. De manier waarop met dit effect zal omgegaan worden, is besproken onder 6.7.2.1. Er wordt een beperking opgelegd aan het vegetatieherstel na de werkzaamheden: bomen zijn niet toegestaan boven de ondergrondse verbindingen. Herstel van hoogstammige vegetatie is m.a.w. uitgesloten.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 144 van 234

6.7.2.3

BE0100.046233.130

Hoogspannings- en omvormingsstations De aanwezigheid van hoogspannings- en omvormingsstations leidt tot visuele verstoring, wat vooral hinderlijk kan zijn voor broedende of overwinterende vogels in de omgeving. De exploitatie van hoogspanningsstations brengt via transformatoren en reactanties geluidsproductie met zich mee. Dit kan leiden tot geluidshinder voor de aanwezige fauna. De hoogspannings- en omvormingsstations veroorzaken tevens elektromagnetische velden. De manier waarop met dit effect zal omgegaan worden, is besproken onder 6.7.2.1.

6.8

Receptor Landschap

6.8.1

Aanlegfase

6.8.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen De opslag van materieel voor de bouw van de masten zal tijdelijk landschapsverstorend werken. Gezien het over een zeer tijdelijk effect op een beperkte oppervlakte gaat, wordt deze verstoring niet relevant geacht voor onderzoek in het project-MER. De verstoring van aanwezig archeologisch erfgoed door de plaatsing van de funderingspalen van de masten van de hoogspanningsverbinding is verwaarloosbaar en wordt in het MER niet besproken.

6.8.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De ondergrondse leidingen zullen aangelegd worden in een open sleuf. Dit kan leiden tot verstoring van landschappelijke structuren die door het traject gekruist worden. Langs de sleuf zal de uitgegraven grond en het materieel gestockeerd worden. Dit kan leiden tot visuele verstoring in het open landschap. De aanleg van de ondergrondse verbindingen kan zowel bij de graafwerken als bij wijzigingen van de grondwaterstand door bemalingen een impact hebben op het bodemkundig en archeologisch erfgoed. Bemalingen kunnen leiden tot het inklinken van de bodem. Hierdoor kan de stabiliteit van gebouwen of monumenten aangetast worden.

6.8.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De opslag van de uitgegraven bodem en van materieel kan tijdens de aanlegfase leiden tot visuele verstoring vanuit de omgeving. Ook bij dit projectonderdeel zal het archeologisch erfgoed verstoord kunnen worden, en dit zowel bij graafwerken als bij wijzigingen van de grondwaterstand door bemalingen. Bemalingen kunnen leiden tot het inklinken van de bodem, met een risico op de aantasting van de stabiliteit van gebouwen of monumenten.

6.8.2

Exploitatiefase

6.8.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Het project heeft een landschappelijke impact door de oprichting of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsverbinding.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 145 van 234

BE0100.046233.130

Het project omvat ook de afbraak van de masten van een bestaande hoogspanningsverbinding. Ter hoogte van deze verbinding zal de landschappelijke verstoring verdwijnen. 6.8.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Tijdens de exploitatiefase is de zichtbaarheid van de aanwezigheid van ondergrondse leidingen beperkt tot het bovengrondse deel van de inspectieputten en de tunnelgebouwen. De effecten hiervan worden meegenomen. Om schade door wortels aan de ondergrondse hoogspanningsverbindingen te vermijden, mag er geen hoogstammige vegetatie boven groeien. De afwezigheid van hoogstammig groen kan het landschapsbeeld wijzigen.

6.8.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De hoogspannings- of omvormingsstations hebben een visuele impact op de omgeving. Eventuele aanplantingen rondom, nieuwe waterpartijen die eventueel gecreĂŤerd worden in functie van bijkomende verharding, â&#x20AC;Ś zijn nieuwe structuren in het landschap.

6.9

Receptor Mens

6.9.1

Aanlegfase

6.9.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Voor de aanleg van de masten is lokaal bijkomend ruimtebeslag nodig. De hoogspanningsverbindingen worden op de masten geplaatst met behulp van een helikopter. Daar waar wegen of waterlopen gekruist worden, worden om veiligheidsredenen portieken geplaatst. Er treden bijgevolg geen mobiliteitseffecten op. Er zullen wel enkele uitzonderlijke transporten moeten plaatsvinden voor de aanvoer van het materieel. De bouw van de masten zal tijdelijk tot visuele verstoring leiden. Gezien het over een tijdelijk effect op een beperkte oppervlakte gaat, wordt deze verstoring niet relevant geacht. De geluidshinder ten gevolge van de helikopter en wordt niet significant geacht en zal niet verder behandeld worden in het project-MER. De effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge van stofhinder en de uitstoot van machines worden voor dit projectonderdeel niet relevant geacht.

6.9.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De ondergrondse hoogspanningsverbindingen worden aangelegd in een open sleuf. Naast de sleuf komt een werfzone te liggen voor het vrachtverkeer en de opslag van gronden. Dit kan leiden tot ruimtebeslag ten aanzien van menselijke gebruiksfuncties. landbouw. Op plaatsen waar obstakels, zoals bepaalde wegen en waterwegen gekruist worden die niet onderbroken kunnen worden, zal de aanleg via een gestuurde boring of in microtunnels gebeuren. Wanneer er toch een weg dient onderbroken te worden, kunnen er effecten op mobiliteit optreden. Daarnaast zullen ook enkele uitzonderlijke transporten plaatsvinden.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 146 van 234

BE0100.046233.130

De aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbindingen gaat gepaard met de stockage van grondhopen en materieel. De visuele hinder die de omwonenden kunnen ondervinden van de aanlegwerkzaamheden zal bekeken worden. Bemalingen kunnen leiden tot het inklinken van de bodem. Hierdoor kan de stabiliteit van gebouwen aangetast worden. Geluidscontouren tijdens de aanlegfase zullen bepaald worden onder de discipline geluid. De effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge van stofhinder en de uitstoot van machines worden besproken onder de discipline lucht en klimaat. De mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens worden meegenomen. 6.9.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De werfzone voor de aanleg van de hoogspannings- en omvormingsstations kan groter zijn dan de eigenlijke oppervlakte die door de stations ingenomen zal worden. Het gaat hierbij over een tijdelijk ruimtebeslag. De effecten op mens worden onderzocht. Het vrachtverkeer tijdens de aanlegfase, inclusief de uitzonderlijke transporten, kan een effect op mobiliteit hebben. Er zal onderzocht worden of de omwonenden visuele hinder zullen ondervinden ten gevolge van de aanlegwerkzaamheden. Bemalingen kunnen leiden tot het inklinken van de bodem. Hierdoor kan de stabiliteit van gebouwen aangetast worden. Geluidscontouren tijdens de aanlegfase zullen bepaald worden onder de discipline geluid. Onder de discipline lucht en klimaat worden de effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge van stofhinder en de uitstoot van machines besproken. De mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens worden meegenomen.

6.9.2

Exploitatiefase

6.9.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Naast het direct ruimtebeslag van de masten kunnen de hoogspanningsverbindingen ook een effect hebben op de gebruiksfuncties van de onderliggende percelen. In het planMER werd gesteld dat effecten in de zone met gebruiksbeperking zich voornamelijk kunnen voordoen voor bouwactiviteiten (woningen en andere gebouwen). Op deze onbebouwde percelen is in het RUP echter een maximale bouwhoogte opgelegd die uitgaat van een realistisch gebruik van de bestemmingen. Daarnaast gelden er afstandsregels voor gebouwen en machines onder de verbindingen. Ook windmolens kunnen enkel op een welbepaalde afstand van de hoogspanningsverbindingen gerealiseerd worden. Algemeen wordt uitgegaan van 1,5x de rotordiameter van de windturbines, als horizontale afstand tussen de inplantingsplaats van een windturbine en een elektrische geleider. Bij een afstand tussen 1.5x en 3.5x de rotordiameter is een invloed van de windturbines op de geleiders niet uitgesloten: het is mogelijk dat de geleiders beginnen te trillen waardoor onder meer de stabiliteit van de masten in het gedrang kan komen. Daar waar de bestaande masten afgebroken worden, komen er opnieuw gebruiksfuncties vrij. Er zullen aanbevelingen worden geformuleerd m.b.t. het herstel van gebruiksfuncties. Het project zorgt enerzijds voor visuele verstoring door de oprichting en uitbreiding van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Anderzijds zal door de afbraak van de

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 147 van 234

BE0100.046233.130

bestaande verbinding de landschappelijke impact verdwijnen. Dit leidt tot visuele effecten voor de omwonenden. Daarnaast wordt voor dit projectonderdeel ook het effect van de wijziging in EM-velden op de menselijke gezondheid beschouwd. Ten gevolge van het corona-effect kan er geluidshinder voor de omwonenden optreden. Hindereffecten zullen besproken worden. 6.9.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Het direct ruimtebeslag is beperkt tot de inspectieputten. Daarnaast kunnen ook bepaalde functies (zoals de oprichting van gebouwen, de aanplant van hoogstammige bomen, de inrichting van ondergrondse constructies) beperkt of onmogelijk worden boven de ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Van de ondergrondse hoogspanningsverbindingen zullen in de exploitatiefase enkel het bovengronds gedeelte van de inspectieputten en tunnelgebouwen zichtbaar zijn. Visuele verstoring voor mens wordt meegenomen. De ondergrondse verbindingen veroorzaken net zoals de bovengrondse verbindingen EM-velden. De mogelijke impact op de gezondheid van de mens zal onderzocht worden. Er zullen aanbevelingen worden geformuleerd m.b.t. het herstel van gebruiksfuncties boven de ondergrondse hoogspanningsverbindingen.

6.9.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De hoogspannings- en omvormingsstations leiden tot een permanent ruimtebeslag ten aanzien van menselijke gebruiksfuncties. De aanwezigheid van hoogspannings- en omvormingsstations leidt tot visuele verstoring. De exploitatie van hoogspanningsstations brengt via transformatoren en reactanties geluidsproductie met zich mee. Dit kan leiden tot hinder voor de omwonenden. De hoogspannings- en omvormingsstations veroorzaken tevens elektromagnetische velden. De mogelijke impact op de gezondheid van de mens wordt beschouwd. Daarnaast is in de GIS-installaties SF6-gas aanwezig. SF6 gas, en in het bijzonder de bijproducten ervan die onvermijdelijk worden gevormd bij het schakelen of bij interne storingen, leveren risico's op voor de gezondheid van operators en onderhoudstechnici. Hiervoor worden echter standaard voorzorgsmaatregelen genomen (zie hoofdstuk 2.4.3.1) zodat deze risico’s verwaarloosbaar zijn

6.10

Overzicht In de onderstaande tabel wordt het resultaat van de scoping weergegeven. Deze projectonderdelen werden onderverdeeld in 3 categorieën:

afhankelijk

van

hun

projecteigenschappen

• Realisatie/afbraak van een bovengrondse hoogspanningsverbinding (HL); • Realisatie van een ondergrondse hoogspanningsverbinding (HK); • Realisatie van een hoogspanningsstation en de overgangsstations (HS);

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 148 van 234

BE0100.046233.130

Tabel 6.10.1: Scoping Discipline

Effectgroepen aanlegfase

Effectgroepen Exploitatiefase

Bodem

Aantasting van bodemprofiel ( HK, HS)

Optreden van bodemverdichting (HL, HK, HS)

Verstoren van de grondbalans (HK, HS)

Risico op bodemverontreiniging (HL, HK, HS)

Verdrogingseffecten door bemaling (HK, HS)

Effecten op grondwaterstroming (HK, HS)

Effecten op zoet-zout evenwicht (HK, HS)

Daling van grondwaterstand door dolomietbed

Beïnvloeden

Grondwater

van

Opwarmingseffecten door warmteafgifte van de kabels (HK)

(HK)

grondwaterverontreiniging

(HK, HS) Oppervlaktewater

Geluid

Impact op structuurkwaliteit waterlopen (HK)

Kwantiteit van het oppervlaktewater (HK, HS)

Effecten op afstroming en infiltratie door

Inname van overstromingsgebieden (HS) Effecten

bijkomende verharde oppervlakte (HS)

Kwaliteit van het oppervlaktewater (HK, HS)

Effecten veroorzaakt door werfactiviteiten (HS,

door

geluidsproductie

hoogspanningsstations (HS)

HL, HK) •

Geluidseffecten veroorzaakt door corona-effect en gefluit van lijnen (HL)

Effecten van extreem laag frequent (ELF) geluid veroorzaakt door hoogspanningsverbindingen en transformatorcabines. (HL, HS)

Lucht en klimaat

Licht, straling en EM-

Effecten veroorzaakt door SF6-gas (HS)

Effecten ten gevolge van de verlichting van de

Effecten door EM-velden (HS, HL, HK)

werf (HL, HK, HS).

Opwarmingseffecten door warmteafgifte van de

Emissie van machines (HK, HS)

Stofhinder (HK, HS)

velden

kabels (HK) Receptor natuur

Direct ruimtebeslag van vegetatie en leefgebied

op

fauna

ten

gevolge

barrièrewerking bovengrondse leidingen (HL)

(HS, HL, HK) •

Netwerkeffecten

Effecten op vegetatie door bemaling (HS, HK)

Effecten op fauna door visuele hinder (HS, HL)

Verstoringseffecten

Effecten

op

werfwerkzaamheden:

visuele

fauna hinder

door

van

geluidsproductie

van

hoogspanningsstations en luchtlijnen op fauna

en

(HL, HS)

geluidshinder (HS, HL, HK) •

Effecten door drainerend effect dolomietlaag (HK)

Effecten door warmteafgifte kabels (HK)

Direct permanent ruimtebeslag van vegetatie en leefgebied

t.h.v.

masten,

en

hoogspanningsstations (HS, HL) •

Beperking

hoogstammige

bomen

onder

bovengrondse kabels en boven ondergronds tracé (HL, HK) Receptor

landschap,

bouwkundig erfgoed en archeologie

Aantasting van het archeologisch erfgoed (HL,

Visuele impact (HL, HS)

HK, HS)

Impact op KLE’s en bossen (HK)

Verlies van landschappelijke structuren (HL,

Nieuwe landschapsstructuren (HS)

HK, HS) •

Aantasting

van

bouwkundig

erfgoed

beschermde monumenten (HK, HS) •

Visuele verstoring (HK, HS)

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

of


Pagina 149 van 234

Discipline

Receptor Mens

Effectgroepen aanlegfase

BE0100.046233.130

Effectgroepen Exploitatiefase

Ruimtebeslag (HL, HK, HS)

Visuele verstoring (HK, HS)

Visuele impact (HL, HS)

Impact op gebruiksfuncties (HL, HK, HS)

Impact op gebruiksfuncties (HL, HK, HS)

Stabiliteit van gebouwen (HK, HS)

Gezondheid door EM-straling (HL, HK, HS)

Mobiliteitseffecten

Gezondheid door geluidshinder (HL, HS)

veroorzaakt

door

werkzaamheden en uitzonderlijk transport (HL, HK, HS) •

Gezondheid

door

luchtverontreiniging (HK, HS)

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

geluidshinder,


Pagina 150 van 234

BE0100.046233.130

7

Methodologie referentiesituatie en effectbespreking

7.1

Bodem

7.1.1

Referentiesituatie Kaart 7.1 : Bodemkaart en gekende bodemverontreinigingen

7.1.1.1

Huidige toestand De pedologische karakteristieken in het studiegebied worden bepaald aan de hand van de bodemkaart (www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/). Ruwweg komen in het projectgebied 3 bodemtypes voor: de zandbodems ter hoogte van het tracédeel tussen Zomergem en Brugge, de polders tussen Brugge en Zeebrugge, en de kunstmatige gronden in de haven van Zeebrugge. De bodemgesteldheid van de zandstreek is te verklaren door de geologische ontwikkeling met een belangrijke eolische invloed (sedimentafzetting door de wind). Immers, op het einde van de IJstijden (Weichsel-glaciaal, van 110.000 tot 11.000 jaar geleden) maakten de erosieprocessen plaats voor eolische sedimentatieprocessen. De overheersende noord-noordwestenwinden verplaatsten grote hoeveelheden zand-, zandleem- en leemsedimenten vanuit het droogliggende noordzeebekken over Noordwest-Europa. De ijzige stofstormen deden het zwaardere zand over de bodem rollen en het fijnere löss in de lucht opwaaien. Het ‘echte’ dekzand geraakte niet over de reliëfdrempels van Midden-België en werd afgezet op de lagergelegen reliëfs in het zogenaamde ‘Zandig Vlaanderen’. De opbouw van de kustvlakte in zijn huidige vorm (inbegrepen de gehele IJzervallei en de regio vóór Brugge) is het resultaat van 10.000 jaar lange geschiedenis waarbij in de vroege middeleeuwen de mens een belangrijke rol heeft gespeeld. De studies van Cecile Baeteman van de Belgische Geologische Dienst hebben aangetoond dat de geschiedenis van het ontstaan van de kustvlakte niet mag gezien worden als een reeks verschillende, goed herkenbare en van elkaar gescheiden overstromingen, maar als het resultaat van een continue opvulling gedirigeerd door de continue stijging van de zeespiegel. De huidige kustvlakte is het resultaat van een complexe opvulling die 10.000 jaar geleden begon na de laatste ijstijd (Würm). Op dat moment was er een toendra-achtig golvend landschap, 20 tot 25 m lager, met weinig begroeiing en onderhevig aan zandstormen. Hierdoor was de oeroude bodem (Ieperiaanse klei) meestal bedekt door een vijftal meter opgewaaid zand (dekzand). Als gevolg van klimaatverwarming ging het noordelijk gelegen (Groot-Brittannië, Scandinavië, ...) landijs afsmelten. In de eerste periode, nu 10.000 jaar geleden, steeg de zeespiegel vrij snel (60 tot 80 cm /100 jaar; nu slechts 7 cm / 100 jaar). Het waterpeil van de Noordzee steeg zodanig dat Engeland een eiland werd en de Noordzee ongeveer 7000 jaar geleden onze streek bereikte (weliswaar ruim 20 m lager, ongeveer in de monding van de toenmalige IJzervallei). Door het dagelijks spel van eb en vloed evenals de grote aanvoer van zeezand door de toegenomen stroming vanuit het kanaal, ontstonden zandbanken die boven water uitkwamen en waarachter zand en slib (klei) afgezet werden in het achtergelegen landschap (wadgebied of slikke en schorregebied genoemd).

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 151 van 234

BE0100.046233.130

Boven de afzettingen van de IJstijd is een kleine turflaag t.g.v. de zoetwaterveenmoerassen opgestuwd door het verder stijgend zeepeil (= basisveenlaag) met daarboven dikke lagen zand/klei. Een vertraging van de stijging van de zeewaterspiegel treedt op rond 5500 – 5000 jaar geleden (dan slechts 7 cm / 100 jaar tot heden). Er waren nog steeds hoeveelheden sediment beschikbaar in de Noordzee t.g.v. de brutale overstromingen van de deposities van de grote rivieren na de laatste ijstijd. Zandbanken voor de kust konden zich ontwikkelen tot een zandige kustbarrière met vlakke duintjes. Dit sloot de kustlijn grotendeels af van de rechtstreekse invloed van de zee, met uitzondering van enkele riviermonden. Achter die kustbarrière kon zich massaal plantengroei ontwikkelen op een moerassige kustvlakte gevoed door zoet water uit het binnenland. Resultaat was een ongestoord groeien van de veeneilanden zodat omstreeks 4500 jaar geleden quasi de volledige vlakte bedekt was met kustveenmoeras op uitzondering van kleine stukken bij de opengebleven zeegaten. De aanwezigheid van dergelijk uitgestrekt veengebied veronderstelt het aanwezig zijn van een min of meer gesloten kustlijn met zeewerende barrière. Vanaf 2500 tot 1500 jaar geleden trad een ander fenomeen op. Het sedimentaanbod van de Noordzee is geleidelijk aan verminderd zodat de zeewerende barrière gedeeltelijk afgekalfd worden. Ook zou de verwarming van het klimaat aanleiding gegeven hebben tot meer stormen. Door meer blootstelling van het achterland via grotere en nieuwe getijdegeulen (en nog weliswaar zeer kleine zeespiegelstijging) dringt de zee door in het veenlandschap van de kustvlakte. Via deze nieuwe geulen treedt er ontwatering van de turflagen op in de nabijheid van de geulen met als resultaat “inklinking” van de zeer waterrijke veenlagen wat leidt tot aanzienlijke daling van het oppervlak en terug vorming van een groot getijdenlandschap met slikken en schorren. Deze inklinking kan in relatief korte tijdspanne gebeuren. Rond 500 jaar na Christus was de volledige kustvlakte terug een getijdenlandschap. Door het sedimentgebrek en stormen bleef de kustlijn terugschrijden en werden grote stukken zeewaarts gelegen gebieden van de brede duinengordel afgekalfd. Dit verschijnsel duurt vandaag nog steeds voort. Na de erosiefase komt een nieuwe accumulatiefase met afzettingen van zand en klei. De evolutie van slikken naar schorren en verder naar een zoutwater vegetatie ging door tot circa 800 na Christus of nog langer. Immers de inklinking door droging van de veenlaag (tot 50 %) moest terug aangevuld worden door nieuwe slibafzetting. Tussen de 5e en de 8e eeuw is de stormfrequentie toegenomen. De kustlijn bleef nog verder terugschrijden. Door de bedijking en de kunstmatige drainage vond inversie van het landschap plaats. De verzande kreken vervormden na uitdroging tot hoge liggende kreekruggen, met een stabiele zandhoudende ondergrond. Deze kreekruggen werden de ideale bodem voor bebouwing en akkerland. De tussenliggende veengronden gingen inklinken tot onder het niveau van de kreekbodems, en werden komgronden. De polders tussen Brugge en Zeebrugge omvatten volgens de bodemkaart: • kreekruggronden: slibhoudend zand tot klei overgaand naar lichter materiaal. Deze categorie omvat de gronden van de met zand en met klei opgevulde Duinkerken IIgetijdekreken; • poelgronden: worden gekenmerkt door Duinkerken II-klei op veen en omvatten de met klei bedekte, ingeklonken veeneilanden;

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 152 van 234

BE0100.046233.130

• geulgronden: zijn de laagliggende gronden van de niet geheel opgevulde getijdegeulen van de Duinkerken III-transgressie. De dekklei van de geulgronden is zwaar; • overdekte kreekruggronden: Hun bodemprofiel verlicht min of meer geleidelijk van boven naar onder. Er komen ook gronden voor die geheel uit lichte klei zijn opgebouwd. De overdekte kreekruggronden zijn geheel kalkhoudend. De bovenste horizonten zijn nochtans in sterke mate ontkalkt. De overdekte kreekruggronden met storende laag op geringe diepte kunnen een meer belangrijke oppervlakte innemen; • dekkleigronden: De profielopbouw van de dekkleigronden is tamelijk homogeen. Wel is de bovengrond meestal iets lichter dan de dieperliggende klei, maar in deze laatste komen betrekkelijk geringe variaties in textuur voor. Het kleidek is waarschijnlijk meestal opgebouwd uit Duinkerken III- en Duinkerken II-klei, soms geheel uit Duinkerken III-klei; beide kleisoorten zijn echter moeilijk of niet van elkaar te onderscheiden. In de diepere ondergrond kan zowel zwaar als licht materiaal voorkomen en in sommige gevallen zelfs veen; • overdekte Pleistocene gronden: bestaan uit gebroken poldermateriaal op Pleistoceen zand; • kunstmatige gronden: omvatten onder meer verdwenen bewoningen, uitgeveende gronden, opgehoogde terreinen, sterk vergraven terreinen, uitgebrikte gronden, … In het projectgebied werden geen waardevolle bodems geïnventariseerd. Een overzicht van de verontreinigingen in het projectgebied is opgenomen op Kaart 7.1. De punten geven aan waar volgens de OVAM-databank beschrijvende bodemonderzoeken of bodemsaneringsprojecten werden afgeleverd, omdat deze percelen door de aanwezigheid van een verontreiniging in grond en/of grondwater worden gekenmerkt. De grootste concentraties aan gekende verontreinigde sites komen voor ter hoogte van de transportzone in Zeebrugge, de industrieterreinen ten westen van het Boudewijnkanaal, en de kernen van Brugge, Maldegem en Eeklo. In het project-MER zal de geologische gesteldheid beschreven worden op basis van de geologische kaart van België en data uit de Databank Ondergrond Vlaanderen (raadpleegbaar op www.dov.vlaanderen.be). In functie van de technische uitvoering van de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Vijvekapelle en de Spie zullen sonderingen en staalnames uitgevoerd worden. De informatie zal mee verwerkt worden in het project-MER, indien deze informatie op dat moment reeds beschikbaar is. 7.1.1.2

Toekomstige situatie In de toekomst staan verschillende ontwikkelingen in de achterhaven van Zeebrugge te gebeuren. De uitvoering van deze projecten gaat in de meeste gevallen gepaard met wijzigingen van de bodem of ondergrond, meestal onder de vorm van de verhardingen. Gezien de afstand tot het projectgebied worden deze ingrepen niet relevant geacht voor de effectbespreking. Indien andere projecten (oa. sanering en inrichting militaire zones) gepland zijn ter hoogte van het projectgebied, zullen deze mee beschouwd worden in het project-MER.

7.1.2

Effectbespreking Voor de effectbeoordeling zal getoetst worden aan de toekomstige situatie.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 153 van 234

7.1.2.1

Aanlegfase

7.1.2.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen

BE0100.046233.130

Op basis van de aanwezige bodemseries (af te leiden uit de bodemkaart) zal het risico op bodemverdichting ter hoogte van de werkzone kwalitatief beschreven worden, zowel bij de opbouw als bij de afbraak van masten, maar ook bij de aanleg van toegangswegen naar de masten. Indien nodig, worden milderende maatregelen geformuleerd. Om het risico op bodemverontreinigingen ten gevolge van calamiteiten te beperken, zullen in het project-MER voorzorgsmaatregelen opgesomd worden. 7.1.2.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Het risico op bodemverdichting ter hoogte van de werfzone en bij de aanleg van toegangswegen wordt kwalitatief ingeschat op basis van de aanwezige bodemseries (af te leiden uit de bodemkaart). In functie van de mogelijke effecten op landbouw zal nagegaan worden of en in welke mate structuurwijzigingen optreden. In het project-MER zal een grondbalans opgemaakt worden met een inschatting van het af te voeren grondvolume. Voor de kruising van de waterlopen zal een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid opgeboorde grond indien gewerkt wordt met gestuurde boring of de hoeveelheid uit te graven grond indien een tunnel aangelegd wordt. Op basis van de databank met de gekende bodemonderzoeken van OVAM wordt getracht de gekende bodemverontreinigingen in kaart te brengen. Er zal onderzocht worden of door graafwerken en grondverzet eventueel aanwezige verontreiniging zich kan verspreiden. In het project-MER zal gewezen worden op de vigerende wetgeving hieromtrent. Er worden in het project-MER voorzorgsmaatregelen aangehaald om het risico op calamiteiten tijdens de werken te beperken.

7.1.2.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De effectbespreking gebeurt idem met paragraaf 7.1.2.1.2.

7.1.3

Exploitatiefase

7.1.3.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Er treden geen effecten op de bodem op ten gevolge van de aanwezigheid van de bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

7.1.3.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De impact van de ondergrondse kabels op de temperatuur van de bodem zal ingeschat worden op basis van een temperatuurgeleidbaarheidsstudie van Nexans, die uitgevoerd wordt in opdracht van Elia. De resulterende temperatuur op maaiveldniveau is afhankelijke van de diepteligging van de kabels, de dikte van het dolomietpakket en de eigenschappen van de bovenliggende bodem. De relevante resultaten van de studie zullen opgenomen worden in het project-MER. De effecten zullen doorgegeven worden

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 154 van 234

BE0100.046233.130

aan de deskundigen mens en natuur ifv de effectinschatting ten aanzien van de vegetatie en landbouwgewassen. Er zullen ook aanbevelingen worden geformuleerd m.b.t. het opnieuw dichten van de open sleuven zodat het bodemgebruik na aanleg optimaal hersteld kan worden. 7.1.3.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Er zullen voor de exploitatie van de hoogspannings- en omvormingsstations geen effecten op de bodem onderzocht worden.

7.2

Grondwater

7.2.1

Referentiesituatie Kaart 7.2 : Grondwaterkwetsbaarheid Kaart 7.3 : Verziltingskaart Kaart 7.4 : Watertoets Kaart 7.5 : Vlaamse Hydrografische Atlas en vergunde grondwaterwinningen

7.2.1.1

Huidige toestand

7.2.1.1.1

Hydrogeologie De hydrogeologische gesteldheid zal besproken worden op basis van informatie geraadpleegd op Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) en de kwetsbaarheidskaart van het grondwater. Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart is het grondwater voor het grootste deel van het projectgebied zeer kwetsbaar (index Ca1). Langs de kust en ten noorden van Brugge is het grondwater daarenboven verzilt. Tussen Zomergem en Eeklo en ten noorden van Oedelem is het grondwater weinig kwetsbaar (Cc).

7.2.1.1.2

Grondwaterstanden en stijghoogtes In functie van de aanleg van de sleuf, wordt een afzonderlijk grondonderzoek gevoerd. In kader van dit grondonderzoek zullen sonderingen uitgevoerd worden. De grondwatergegevens die hieruit voortkomen zullen gebruikt worden voor het projectMER.

7.2.1.1.3

Zoet-zoutwater grensvlak In de polders is de diepte van het zoet-zoutgrensvlak relevant. Dit kan in eerste instantie afgeleid worden van de verziltingskaart van De Breuck et al. (De Breuck W., De Moor G., Marechal R. & Tavernier R., 1975. Diepte van het grensvlak tussen zout en zoet water in de freatische laag van het Belgische kustgebied (1963-73) (1/100.000)). Deze verziltingskaart is te raadplegen is via DOV. De verziltingskaart geeft de diepte weer van het grensvlak tussen zoet en zout water en geeft aan in welke zones een verzoeting van het grondwater merkbaar was in deze periode ten gevolge van infiltratie van neerslagwater in de bodem. Ze geeft de globale verziltingstoestand weer rond de jaren 60 van vorige eeuw, maar is nog steeds als vrij representatief te beschouwen. Deze verziltingskaart wordt in het project-MER gebruikt voor de beschrijving van de huidige toestand.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 155 van 234

BE0100.046233.130

Algemeen kan gesteld worden dat het grensvlak tussen zoet en zout water (>1.500 mg/l TDS) voorkomt op geringe diepte waar de infiltratie van regenwater beperkt wordt door een snelle afvoer via het oppervlaktewater. In plaats van netto infiltratie van regenwater treedt op die plaatsen zilte kwel op, waarbij het zoute grondwater heel traag opwaarts door de bodem richting bodemoppervlak stroomt, of niet of nauwelijks uitgespoeld wordt door de neerslag wegens de fijnkorrelige sedimenten. Beide situaties komen voor in poelgronden. Dit zoute grondwater is zeewater dat tijdens de holocene opvulling van de kustvlakte geïnfiltreerd en na de regressie is achtergebleven. De kwel is het gevolg van het kunstmatig lager houden dan het gemiddelde zeepeil van de grondwatertafel in de inpolderingen. Volgens de verziltingskaart komt ten noorden van Brugge verzilt grondwater voor. In het studiegebied ligt het zoet-zoutgrensvlak op variërende diepte tussen minder dan 2 m en 30 m onder maaiveld. De diepte van het grensvlak is bij het project vooral relevant daar waar bemalingen voor ondergrondse constructies zullen plaatsvinden. Ten noordwesten van Vijvekapelle zou het zoet-zoutgrensvlak volgens de verziltingskaart lokaal zeer ondiep voorkomen (< 2 m-mv). Ter hoogte van Koolkerke en Kruisabele zou het grensvlak zich echter tussen 20 en 30 m-mv bevinden. Langs het Kanaal Brugge – Zeebrugge is het verzilt grondwater volgens de verziltingskaart weer ondieper aanwezig. In Zeebrugge zou het zoet-zoutgrensvlak aanwezig zijn op minder dan 2 m-mv. 7.2.1.1.4

Grondwaterstromingsgevoeligheid Langs de kust wordt het algemene grondwaterstromingspatroon gekenmerkt door infiltratie ter hoogte van de duinengordel waarbij het geïnfiltreerde water enerzijds naar de zee stroomt en anderzijds naar de polders. Door het laag houden van het grondwaterpeil in de polders ontstaat een verticale stromingsgradiënt waardoor het water dat vanaf de duinengordel komt toegestroomd opwaarts wordt weggedraineerd. Ook ter hoogte van de kreekruggen komt verhoogde infiltratie voor waarbij dit water wegstroomt naar de lager gelegen poelgronden waar het door de opwaartse verticale gradiënt wordt weggedraineerd. Hetzelfde verschijnsel treedt op ter hoogte van de opgespoten gronden in het havengebied. Op de watertoetskaart12 worden de polders gecategoriseerd als zeer gevoelig voor grondwaterstroming. De zeer gevoelige gebieden zijn afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk Overstroombare Gebieden (NOG kaart). De NOG kaart is gebaseerd op de bodemkaart waarbij de bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend zijn. De afgebakende poldergebieden (in NOG afgebakend als gebieden overstroombaar vanuit de zee) zijn aangevuld met de zones waar volgens de verziltingskaart (De Breuck, W., De Moor, G., Maréchal, R., Tavernier, R., 1974) zout grondwater op geringe diepte voorkomt. Tussen Vijvekapelle, Eeklo en Zomergem zijn de bodems ter hoogte van het projectgebied hoofdzakelijk aangeduid als matig gevoelig voor grondwaterstroming. Onder de matig gevoelige gebieden vallen alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelig) of type 3 (weinig gevoelig) behoren. Onder de weinig gevoelige gebieden (type 3) vallen alle gebieden waar er een aquitard (meestal een kleilaag) op geringe diepte voorkomt of het grondwaterpeil diep staat en die niet tot type 1 (zeer gevoelig) behoren.

12

http://www.watertoets.be/watertoetskaarten/

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 156 van 234

7.2.1.1.5

BE0100.046233.130

Grondwaterwinningen Ter hoogte van Eeklo is de beschermingszone (type III) van het waterwinningsgebied Eeklo-Kaprijke gelegen. Er bevinden zich geen waterwinningsgebieden ter hoogte van de projectonderdelen waar een bemaling noodzakelijk zal zijn. In het project-MER zullen de vergunde grondwaterwinningen opgesomd worden die binnen de invloedstraal van de bemaling liggen. De winningen zullen opgevraagd worden via DOV.

7.2.1.1.6

Grondwaterkwaliteit De kwaliteit van het grondwater zal beschreven worden op basis van beschikbare informatie met betrekking tot verontreinigde sites (www.ovam.be) en het meetnet grondwater (DOV).

7.2.1.2

Toekomstige situatie In de toekomst zullen de verschillende ontwikkelingen in de achterhaven van Zeebrugge, de aanleg van de A11, de realisatie van een woonzone aan de Arendstraat in Koolkerke, het NEMO-project,… aanleiding geven tot bijkomende verharding.

7.2.2

Effectbespreking Indien in de toekomstige situatie relevante projecten gepland zijn ter hoogte van het projectgebied, zullen deze, indien mogelijk, meegenomen worden in de effectbeoordeling. In andere gevallen wordt getoetst aan de bestaande situatie.

7.2.2.1

Aanlegfase

7.2.2.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Voor de aanlegfase van dit projectonderdeel zullen geen effecten onderzocht worden.

7.2.2.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Teneinde de impact van een grondwaterbemaling te kunnen berekenen dient in eerste instantie de doorlatendheidscoëfficiënt (k-waarde) van het te ontwateren pakket gekend te zijn. Uitgaande van de k-waarde, de gewenste grondwaterstandverlaging en bemalingsduur kan met behulp van de volgende formules13 de invloedstraal van de bemaling worden bepaald:

13

Bruggeman, G.A., 1999, "Analytical Solutions of Geohydrological Problems", RIVM, Elsevier Amsterdam, p.60-95.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 157 van 234

BE0100.046233.130

Met q = debiet per lengte-eenheid (m²/dag) Φ = stijghoogte (m+ref) k = horizontale hydraulische doorlatendheid (m/dag) D = dikte watervoerende laag (m) t = bemalingstijd (dagen) µ = bergingscoëfficiënt c1 = verlaging (m)

De invloedstraal van de bemaling kan op die manier bepaald worden. De invloedstraal zal gebruikt worden in de verdere effectbeoordeling bij de disciplines mens en natuur. Bij bemaling zal doorgaans de bovenste zoete laag lokaal (in het bemalingsgebied) deels of volledig weggepompt worden. Dit betekent een verstoring van het zoetzoutwaterevenwicht, gezien hierdoor het zoute water naar boven “opkegelt” (zilte kwel). Dit heeft een invloed op de van grondwater afhankelijke receptoren (vegetatie en eventuele grondwaterwinningen in het ondiepe grondwater (mens)). Binnen de discipline water wordt het induceren van zilte kwel door bemaling ten koste van de zoetwatervoorraad als negatief effect beschouwd. De significantie ervan hangt af van de actuele verziltingsgraad en het bemalingsdebiet en – hiermee samenhangend – het al dan niet optreden van onomkeerbare effecten. (Richtlijnenhandboek Water, 2011). De kwantificering van de mate waarin opkegeling van zout water optreedt zal geschieden met een geschematiseerd numeriek grid; dit voor de verschillende voorkomende zoutwaterdieptes (3 à 4 simulaties). Het numeriek grid wordt doorgerekend met behulp van de eindig-verschil rekencodes MODFLOW-SEAWAT en dit met de gekende parameters (hydraulische eigenschappen ondergrond) en randvoorwaarden (bemalingscondities). 7.2.2.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Idem paragraaf 7.2.2.1.2.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 158 van 234

7.2.2.2

Exploitatiefase

7.2.2.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen

BE0100.046233.130

In de exploitatiefase heeft dit projectonderdeel geen effect op het grondwatersysteem. 7.2.2.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen In het project-MER zal het effect van de aanwezigheid van het dolomietbed op de grondwaterstand onderzocht worden. Het dolomietbed kan resulteren in een permanente wijziging van de grondwatertafel. De impact zal bepaald worden op basis van de karakteristieken van de ondergrond en de locatie in het landschap. De volgende parameters zullen hierbij in rekening gebracht worden: maaiveldhoogte, drainagebasis, aan- of afwezigheid van slecht doorlatende bodemlagen, lithologie tussen 0 en 2,5 m-mv en de grondwaterstand. Op basis van de watertoetskaart zal nagegaan worden of de ondergrond gevoelig is voor grondwaterstromingen. Er zal onderzocht worden of ondergrondse constructies de stroming kunnen beïnvloeden en of er ondoorlatende lagen (DOV Vlaanderen) aanwezig zijn die onderbroken kunnen worden.

7.2.2.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Op basis van de watertoetskaart zal nagegaan worden of de ondergrond gevoelig is voor grondwaterstromingen. Er zal onderzocht worden of ondergrondse constructies de stroming kunnen beïnvloeden en of er ondoorlatende lagen aanwezig zijn die onderbroken kunnen worden.

7.3

Oppervlaktewater

7.3.1

Referentiesituatie Kaart 7.4 : Watertoets Kaart 7.6 : Overstromingskaart Kaart 7.5 : Vlaamse Hydrografische Atlas en vergunde grondwaterwinningen

7.3.1.1

Methodiek

7.3.1.2

Huidige toestand

7.3.1.2.1

Hydrografie Hydrografisch gezien situeert het project zich in het bekken van de Brugse Polders. Zomergem bevindt zich in het bekken van de Gentse kanalen. De volgende grotere waterlopen worden gekruist door het project: • Bevaarbare waterlopen: o Kanaal Brugge – Zeebrugge o Kanaal van Brugge naar Sluis o Afleidingskanaal van de Leie • Geklasseerde waterlopen van 1 o ’t Liefken o Zuidervaartje.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

ste

categorie:


Pagina 159 van 234

BE0100.046233.130

In het project-MER zal op basis van kaartmateriaal (Topografische kaart en Vlaamse Hydrografische Atlas, via www. agiv.be) het waterhuishoudingsysteem beschreven worden. De relevante bevaarbare en onbevaarbare waterlopen zullen op kaart aangeduid worden. 7.3.1.2.2

Structuurkwaliteit waterlopen De structuurkwaliteit van de waterlopen zal voor de relevante waterlopen beschreven worden aan de hand van globale inventarisatie (VHA-atlas) en lokaal geactualiseerd worden op basis van terreinonderzoek.

7.3.1.2.3

Overstromingskaart De risicozones voor overstromingen worden gesitueerd op de kaarten van de Recent Overstroomde Gebieden (opgesteld door VMM – afdeling water) en risicokaarten voor overstromingen. Ter hoogte van het projectgebied situeren zich o.a. volgende recent overstroomde gebieden: • in Balgerhoeke (Eeklo) ten zuidwesten van het afleidingskanaal van de Leie; • ten zuiden van Moerhuize ten zuiden van het afleidingskanaal van de Leie; • ter hoogte van het Paddepoelenbos (Maldegem); • ten zuidoosten van Moerkerke; • ten zuidwesten van Damme langs het Kanaal van Brugge naar Sluis; • ten zuidwesten van het hoogspanningsstation Stevin. Deze gebieden zijn ook aangeduid als risicozones voor overstromingen. In het project-MER zal verder gespecificeerd worden of er projectonderdelen in recent overstroomde gebieden of risicozones voor overstromingen komen te liggen.

7.3.1.2.4

Watertoetskaarten De polders zijn van nature overstroombaar vanuit de zee en zijn op de watertoetskaart niet aangeduid als infiltratiegevoelig. Met uitzondering van de Brugse haven zijn de polders grotendeels aangeduid als mogelijks overstromingsgevoelig. Tussen Vijvekapelle, Eeklo en Zomergem zijn zandbodems aanwezig, die infiltratiegevoelig zijn. Het grootste deel van het tracé is niet overstromingsgevoelig. De overstromingsgevoelige gebieden situeren zich hoofdzakelijk op het traject tussen Eeklo en Moerkerke. Deze gebieden zullen in het project-MER verder gelokaliseerd worden. Het projectgebied situeert zich niet in het winterbed van een grote rivier.

7.3.1.2.5

Oppervlaktewaterkwaliteit De oppervlaktewaterkwaliteit is relevant indien bemalingswater in het oppervlaktewater geloosd zal worden. De oppervlaktewaterkwaliteit (fysisch-chemische en biologische) zal beschreven worden aan de hand van informatie van meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De beoordeling van de fysico-chemische waterkwaliteit gebeurt op basis van de Pratiindex voor zuurstofverzadiging. De Prati-index voor zuurstofverzadiging wordt omgezet naar 5 waterkwaliteitsklassen en deze index wordt ongunstig beïnvloed zowel bij

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 160 van 234

BE0100.046233.130

zuurstofgebrek (veroorzaakt door microbiĂŤle afbraak van verontreiniging) als bij zuurstofverzadiging (als gevolg van eutrofiĂŤring).

De beoordeling van de biologische waterkwaliteit gebeurt op basis van de Belgisch Biotische Index (BBI), steunend op de aan- of afwezigheid van macro-invertebraten in het water.

In het project-MER zullen deze kwaliteitsindexen opgenomen worden van de waterlopen die door het project beĂŻnvloed zullen worden. 7.3.1.3

Toekomstige situatie De verdere industrialisatie van de regio en uitbreiding haven van Zeebrugge zorgt voor een toename aan verharde oppervlakte. Ook de realisatie van de missing link A11 zal een bijkomende verharding en een wijziging in de oppervlaktewaterstructuur (langsgrachten en mogelijke verlegging van de Lisseweegse Vaart) met zich meebrengen. De ontwikkeling van een woonzone ter hoogte van de Arendstraat in Koolkerke zal eveneens bijkomende verharding met zich meebrengen. Er wordt van uitgegaan dat voor elke van deze projecten de vigerende wetgeving14 omtrent afstromend water van verharde oppervlaktes op een goede manier toegepast wordt, waardoor een verhoogde druk op waterlopen en rioleringen beperkt blijft.

7.3.2

Effectbespreking Indien in de toekomstige situatie relevante projecten gepland zijn ter hoogte van het projectgebied, zullen deze, indien mogelijk, meegenomen worden in de effectbeoordeling. Er wordt verwacht dat de geplande projecten rekening houdend met de vigerende wetgeving inzake afstromend water zullen gerealiseerd worden, waardoor de impact op het watersysteem beperkt zou moeten blijven. Indien het niet mogelijk is de toekomstige situatie van het oppervlaktewatersysteem te begroten, zal daarom in andere gevallen getoetst worden aan de bestaande situatie.

7.3.2.1

Aanlegfase

7.3.2.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Er zullen voor de bovengrondse hoogspanningsverbindingen geen effecten onderzocht worden.

14

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 161 van 234

7.3.2.1.2

BE0100.046233.130

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Op basis van de huidige structuurkenmerken van de waterloop wordt nagegaan of het tijdelijk afdammen van de waterloop de structuurkwaliteit zal verstoren. Het lozen van verontreinigd bemalingswater in het oppervlaktewater dient vermeden te worden. Er zal via de databank van OVAM onderzocht worden of er verontreinigingen aanwezig zijn binnen de invloedstraal van een bemaling. Indien nodig, zullen onder de discipline grondwater milderende maatregelen geformuleerd worden om de invloedstraal van de bemaling te beperken. Daarnaast zal op basis van de bespreking bij de discipline grondwater, nagegaan worden of de kans bestaat dat zilt grondwater bemaald wordt. In het project-MER zal nagegaan worden waar dit zilte water het best geloosd kan worden. Indien geen retourbemaling toegepast wordt zal de hoeveelheid te lozen bemalingswater begroot worden. Op basis van beschikbare gegevens zal ingeschat worden of de capaciteit van de ontvangende waterloop voldoende is om het water af te voeren.

7.3.2.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Idem paragraaf 7.3.2.1.2

7.3.2.2

Exploitatiefase

7.3.2.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen De effectbespreking voor dit projectonderdeel is niet relevant.

7.3.2.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater voorziet maatregelen om de effecten ten gevolge van de beperkte infiltratie en hiermee gepaard gaande versnelde afvoer te beperken. Aan de hand van de oppervlakte van de gebouwen en verhardingen ter hoogte van de tunnelgebouwen zal het te bufferen of te infiltreren volume bepaald worden. Op basis van de kaart met de Recent Overstroomde Gebieden zal nagegaan worden of de tunnelgebouwen komen te liggen in overstromingsgevoelige zones. Via een GISanalyse zal de ingenomen overstroombare oppervlakte berekend worden.

7.3.2.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Idem paragraaf 7.3.2.2.2.

7.4

Geluid

7.4.1

Referentiesituatie Kaart 3.1 : Situering op het gewestplan

7.4.1.1

Huidige toestand Voor het plan-MER werden op 30 juli 2010 ter hoogte van het geplande hoogspanningsstation Stevin ambulante metingen uitgevoerd (meetpunten B, C, D, E op onderstaande figuur; het hoogspanningsstation is gepland in de 2 militaire zones op de figuur). Daarnaast werd in kader van het Project-MER voor het windturbineproject in de

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 162 van 234

BE0100.046233.130

haven van Zeebrugge een langdurige meting ter hoogte van de Veerbootstraat uitgevoerd (meetpunt 3 op onderstaande figuur). Ten noorden en ten oosten van de locatie voor het hoogspanningsstation zijn een aantal woningen in een woongebied op minder dan 500 m van een industriegebied gelegen. Het omgevingsgeluid, en dan voornamelijk het continue geluid, wordt bepaald door het drukke wegverkeer op de gewestweg N31 (Baron de Maerelaan) en ook de Kustlaan N34. Sporadisch zijn er ook geluiden afkomstig van de haven of van het vormingsstation van Zwankendamme te horen. In het project-MER zal de huidige geluidskwaliteit ter hoogte van het geplande hoogspanningsstation Stevin besproken worden op basis van gegevens uit een studie van Vinçotte15. Hiervoor werden ter hoogte van het geplande hoogspanningsstation continue metingen uitgevoerd in 3 punten (van 11/07/2011 tot 08/08/2011). Onderstaande figuur toont aan waar deze metingen uitgevoerd werden. Figuur 7.4.1: Ligging van de meetpunten voor geluid

In meetpunt 1 werden afhankelijk van de windrichting volgende LA95,1h- geluidsniveaus voor het huidige omgevingsgeluid gemeten: • Overdag: 51 – 54 dB(A) • ’s Avonds: 48 – 54 dB(A) • ’s Nachts: 39- 42 dB(A) In meetpunt 2 werden afhankelijk van de windrichting volgende LA95,1h- geluidsniveaus voor het huidige omgevingsgeluid gemeten: • Overdag: 46 - 50 dB(A) • ’s Avonds: 47 - 48 dB(A) (en 42 dB(A) voor de duidoostelijke en oostelijk windrichting) • ’s Nachts: 38- 44 dB(A) In meetpunt 3 werden afhankelijk van de windrichting volgende LA95,1h- geluidsniveaus voor het huidige omgevingsgeluid gemeten: • Overdag: 47 – 54 dB(A) • ’s Avonds: 44 - 48 dB(A) • ’s Nachts: 37 - 44 dB(A) De richtwaarden volgens Vlarem voor de dag, avond en nachtperiode voor deze meetpunten zijn respectievelijk 50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A). Overdag en ’s avonds 15

AIB Vinçotte, 2011, Immissiemetingen ter bepaling van het oorspronkelijk omgevingsgeluid, Zeebrugge.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 163 van 234

BE0100.046233.130

worden deze richtwaarden in alle punten overschreden. De nachtwaarden worden wel gehaald. 7.4.1.2

Toekomstige situatie Ter hoogte van de terreinen waarop het hoogspanningsstation gerealiseerd zal worden, zal tevens een conversiestation voor het NEMO-project gerealiseerd worden waar gelijkstroom omgezet wordt in wisselstroom. Dit station kan een bijkomende geluidsimpact veroorzaken. In de studies die door Vinçotte opgemaakt worden, wordt dit DC conversiestation mee in beschouwing genomen. Er zijn diverse ontwikkelingen gepland in de haven van Zeebrugge. Volgende ontwikkelingen kunnen mogelijk een effect hebben op het omgevingsgeluid. Zo is er de aanleg van de A11 met de nodige verkeersverschuivingen ten opzichte van de huidige situatie, het windturbineproject in de haven van Zeebrugge, de uitbreiding van de activiteiten in de haven, de uitbreiding van het vormingsstation van Zwankendamme. Uit de Plan MER voor de A11 en de Plan MER voor het strategisch plan voor de haven van Zeebrugge blijkt dat het wegverkeersgeluid door de aanleg van de A11 en de opwaardering van de N31 (wegdek, primaire weg,…) niet zal stijgen ter hoogte van de woningen die gelegen zijn langs de N31 en dit tussen de Kustlaan en de aansluiting met de A11. Uit de mobiliteitsstudie voor de A11 blijkt immers dat de toename van verkeer in het noordelijke deel van N31 heel beperkt is. Dit betekent dat rond de zoekzones in het militaire domein en de zone voor openbaar nut het continu omgevingsgeluid in de toekomst weinig zal verschillen met de huidige situatie. Immers de naburige havenactiviteiten en het spoorweggeluid zowel op de doorgaande lijn naar de haven als de activiteiten op het vormingsstation zullen geen effect hebben op het continu geluid ter hoogte van de woningen langs de Kustlaan, langs de N31 en in de woonwijken in de Veerbootstraat. Ook in het vogelrichtlijngebied langs de Kustlijn zal het omgevingsgeluid niet stijgen door het wegverkeer of eventuele uitbreiding van de havenactiviteiten. Vermits de Transportzone nagenoeg helemaal is volgebouwd en er geen relevante toename op de N31 in het noordelijke deel verwacht wordt, wordt ook geen toename van het omgevingsgeluid verwacht ter hoogte van de woningen in de Uitkerkestraat.16

7.4.2

Effectbespreking Voor de effectbeoordeling zal getoetst worden aan de toekomstige situatie: de effecten van het geplande conversiestation voor het NEMO-project zullen kwantitatief mee in rekening gebracht worden (op basis van de studies van Vinçotte), De toetsing aan het toekomstige geluid door de havenontwikkelingen zal kwalitatief gebeuren.

7.4.2.1

Aanlegfase De geluidsimpact van de bouwactiviteiten zal kwalitatief beschreven worden aan de hand van de immissierelevante geluidsvermogenniveaus van de belangrijkste werffases. Het specifieke geluid van de belangrijkste werffases zal worden gegeven voor een aantal typeafstanden (50m, 100m, 200m, 400m). Relevante afstanden worden aangeduid voor geluidsgevoelige locaties (woningen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, …) in het studiegebied. Voor de beschrijving van de geluidseffecten wordt het specifieke geluid

16

Uit ARCADIS Belgium, 2011, het Plan-MER ‘380kV hoogspanningsverbinding Zomergem- Zeebrugge,

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 164 van 234

BE0100.046233.130

vergeleken met het gemeten oorspronkelijke omgevingsgeluid en/of de Vlaremmilieukwaliteitsnormen. Wat betreft trillingen wordt kwalitatief onderzocht of belangrijke trillingsbronnen (bv. heimachines) een trillingsbelasting kunnen veroorzaken die hinderlijk is voor mens en/of schade kan veroorzaken aan omliggende gebouwen. De geluids- en trillingsimpact van het werfverkeer wordt besproken door de voorziene routes van het werfverkeer op een kwalitatieve manier te beoordelen. 7.4.2.2

Exploitatiefase

7.4.2.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbinding De bovengrondse hoogspanningsverbinding produceert enerzijds geluid door het coronaeffect (zie ook kaderteksten in paragraaf 6.4.2.1.). Een deskundige bij Elia zal de berekeningen voor de corona-geluidseffecten voor voorliggend project uitvoeren met behulp van het programma LICHEL. Deze geluidsniveaus zullen getoetst worden aan de Belgische EN-norm EN 50341-3, die dicteert dat het hoorbare geluid van een bovengrondse hoogspanningsverbinding van meer dan 45 kV niet hoger mag zijn dan 53 dB(A) bij slecht weer en 40 dB(A) bij mooi weer.

7.4.2.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbinding De effecten van de exploitatiefase voor deze discipline wordt niet beschouwd voor dit projectonderdeel.

7.4.2.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Voor de geluidseffecten van het hoogspannings- en de overgangsstations is een geluidsstudie lopende bij Vinรงotte. Resultaten uit deze studie zullen gebruikt worden om de specifieke geluidsbelasting te vergelijken met de VLAREM- normen en de milieukwaliteitsnormen. De geluidsimpact veroorzaakt door het station zal aangeduid worden via onderstaande significantiekader.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 165 van 234

BE0100.046233.130

Tabel 7.4.1: Significantiekader voor de geluidsbelasting van de exploitatieactiviteiten van de hoogspanningsstations. invloed op omgeving (*): tussenscore nieuw of verandering Lna - Lvoor = ∆LAX,T (effectscore) Lsp ≤ GW Lsp > GW

Eindscore na correctie bestaand of hervergunning Lsp ≤ RW

RW < Lsp ≤ RW+10

Lsp > RW+10

∆LAX,T > +6

-3

-1

-3

-1

-2

-3

+3 < ∆LAX,T ≤ +6

-2

-1

-3

-1

-2

-3

+1 < ∆LAX,T ≤ +3

-1

-1

-3

-1

-1

-3

-1 ≤ ∆LAX,T ≤ +1

0

0

-1/-2 (**)

0

-1

-3

-3 ≤ ∆LAX,T < -1

+1

+1

-

+1

+1

-

-6 ≤ ∆LAX,T < -3

+2

+2

-

+2

+2

-

∆LAX,T < -6

+3

+3

-

+3

+3

-

Legende Lsp = GW = RW = ∆LAX,T =

specifiek geluid grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.6.6.1 van Vlarem II richtwaarde verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd met X :

- "N" parameter van statistische analyse [LAN,T]

met T :

- "eq" voor het equivalente geluidsdrukniveau [LAeq,T] van het omgevingsgeluid de duur in seconden

(*) bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van een inrichting met een mix van bestaande en nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen, het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking. (**) de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie). - voor niet Vlarem punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. versie 7 dd. 11/08/2010

Daarnaast wordt ook door Vinçotte een afzonderlijke geluidsstudie gemaakt over het ELF-geluid dat veroorzaakt wordt door de transformatoren in het hoogspanningsstation. Voor de effectbespreking in het project-MER, zal gebruik gemaakt worden van deze studie.

7.5

Lucht en Klimaat

7.5.1

Referentiesituatie

7.5.1.1

Huidige toestand Voor de beschrijving van de luchtkwaliteit in de referentiesituatie zal gebruik gemaakt worden van de meest recente gegevens van het meetnet van de VMM. Volgende VMM meetposten bevinden zich binnen het studiegebied: • Meetpost 44N12 te Moerkerke: meting van NO, NO2, O3, en PM10 • Meetpost 47E715 te Dudzele: meting van NO en NO2 • Meetpost 47E714 te Zuienkerke: meting van NO en NO2 Om reeds een eerste indicatie te geven van de luchtkwaliteit binnen het studiegebied, worden de jaargemiddelde achtergrondconcentraties (2007-2009) voor het studiegebied weergegeven in onderstaande figuren. Deze achtergrondconcentraties zijn afgeleid uit interpolatie van meetgegevens van het telemetrisch meetnet van de VMM. Uit Figuur 7.5.1 blijkt dat de NO2 concentratie in het studiegebied varieert tussen 0 tot 35 µg/m³. De hoogste concentraties (25-35 µg/m³) komen voor in de omgeving van de haven van Zeebrugge (noordelijk deel) en van het stadscentrum van Brugge (zuidelijk deel). De

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 166 van 234

BE0100.046233.130

laagste concentraties (10-20 µg/m³) komen voor in het oostelijk deel van het projectgebied. Uit deze interpolatiewaarden kan besloten worden dat in de periode 20072009 de jaargrenswaarde voor de parameter NO2 (40 µg/m³) in het studiegebied niet overschreden werd.

Figuur 7.5.1: NO2 jaargemiddelde (2007-2009)

Voor PM10 varieert de omgevingsconcentratie in het studiegebied volgens de VMM interpolatiekaarten tussen 10 en 40 µg/m³. De hoogste concentraties (35-40 µg/m³) komen voor in de omgeving van Brugge en Knokke. De laagste concentraties ( <30 µg/m³) komen opnieuw voor in het oostelijk deel van de haven van Zeebrugge en in het noordelijk deel van het stadscentrum van Brugge. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de immissiegrenswaarde voor PM10 van 40 µg/m³. Figuur 7.5.2: PM10 jaargemiddelde (2007-2009)

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 167 van 234

BE0100.046233.130

In een belangrijk deel van het studiegebied dient wel rekening gehouden te worden met een overschrijding van het maximum toegestane aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10. (zie onderstaande figuur). Het aantal overschrijdingen varieert van 0 (aan de kust) tot 70. De meeste aantal overschrijdingen komen voor ter hoogte van Knokke en ter hoogte van Brugge.

Figuur 7.5.3: Aantal overschrijdingen norm PM10 daggemiddelde (2007-2009)

In de GIS-installaties van het hoogspanningsstation Blondeel is SF6-gas aanwezig. In 2009 bedroeg de emissie van SF6-gas in Vlaanderen 2 ton. Dit gas is een erkend broeikasgas met een broeikaseffect dat 23900 keer groter dan dat van CO2 (VMM, 2010). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een afbraakproduct van SF6 (SF5CF3) een zeer actief broeikasgas is dat de ozonlaag aantast17. SF6 gas, en in het bijzonder de bijproducten ervan die onvermijdelijk worden gevormd bij het schakelen of bij interne storingen, leveren risico's op voor de gezondheid van operators en onderhoudstechnici. Hoewel deze bijproducten in de loop der tijd kunnen regenereren, blijft het feit dat er concentraties van giftige bijproducten aanwezig zijn in dit type schakelmaterieel. Voor onderhoudstechnici geldt er ook een verhoogd risico wanneer het schakelmaterieel aan het einde van de levenscyclus uit gebruik moet worden genomen. De zorg gaat dan vooral uit naar de omgang met de giftige bijproducten die vooral door het schakelen in SF6-gas zijn gevormd tijdens normaal gebruik.18 7.5.1.2

Toekomstige situatie Er kunnen verschillende ontwikkelingen verwacht worden die een impact kunnen hebben op de toekomstige luchtkwaliteit, namelijk de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge, de groei van het verkeer van en naar de haven, de realisatie van het bedrijventerrein â&#x20AC;&#x153;De Spieâ&#x20AC;?, de omvorming van N49 tot hoofdweg, de omvorming van N31 tot primaire weg I en de realisatie van de A11 ten noorden van Brugge tussen de N31 en de N49. Daarnaast zal er ook nog een evolutie in de emissies van wagens optreden.

17

Li Huang et al, 2005, One potential source of the potent greenhouse gas SF5CF3: the reaction of SF6 with fluorocarbon under discharge, Atmospheric Environment, 39, pp. 1641 - 1653 18 http://www.schoonschakelen.nl/library_files/1_1252410706_Position_Paper_NL.pdf, 03/02/2012. De deelnemers van het Platform "Schoon Schakelen" staan achter het initiatief om de toepassing van milieuvriendelijke technieken voor elektrische installaties in de energiedistributie te bevorderen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 168 van 234

BE0100.046233.130

Indien mogelijk zal de toekomstige situatie beschreven worden op basis van gegevens uit beschikbare studies.

7.5.2

Effectbespreking Indien relevant en voldoende informatie beschikbaar is uit andere studies zal getoetst worden aan de toekomstige situatie. Zo niet wordt getoetst aan de huidige situatie.

7.5.2.1

Aanlegfase

7.5.2.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Zoals vermeld in hoofdstuk 0 is dit projectonderdeel niet relevant voor de discipline lucht.

7.5.2.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Tijdens de aanlegfase zijn de stofemissies afkomstig van de uitvoering van grondwerken en van de transportactiviteiten op de werf relevant. Er zal opwaaiend en neervallend stof ontstaan als gevolg van het laden en lossen van bouwmaterialen en als gevolg van het grondverzet dat nodig zal zijn voor de realisatie van de sleuf. De inschatting van de stofemissies zal gebeuren aan de hand van internationaal aanvaarde correlaties. De resultaten zullen uitgedrukt worden in totale emissies (kg) en depositie (mg/m².dag). Er zal getoetst worden aan de Vlarem normen voor stofdepositie. De effecten ten gevolge van het werfverkeer zullen in hoofdzaak veroorzaakt worden door het aanleveren van materiaal (dolomiet en kabels) en de afvoer van grond. Hierdoor worden emissies van NOx, PM10, PM2,5 en CO2 verwacht. Deze zullen berekend worden in het project-MER. De bijdrage van de emissies van transport en werfverkeer (met uitzondering van CO2) zal berekend worden aan de hand van het model CAR Vlaanderen en zal uitgedrukt worden in µg/m³. Voor de beoordeling van de immissies wordt het beoordelingskader uit het richtlijnenboek lucht gehanteerd. De impact op de luchtkwaliteit van deze ingrepen zal ingeschat worden op basis van de immissiebijdrages (µg/m³) en door toetsing aan de normen (cfr. het richtlijnenhandboek Lucht). Indien nodig zullen in het project-MER milderende maatregelen geformuleerd worden om het verwaaien van gestockeerde gronden bij droog en warm weer te vermijden.

7.5.2.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Idem paragraaf 7.5.2.1.2.

7.5.2.2

Exploitatiefase Indirect zorgen de activiteiten die door het project mogelijk gemaakt worden ervoor dat de windmolenparken op zee kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor draagt het project bij aan het vermijden van emissies op land doordat de netto elektriciteitsproductie van het windpark (800 – 1.500 GWh/jaar) niet door middel van klassieke, al dan niet in combinatie met nucleaire, productie dient te worden opgewekt. In de praktijk zullen deze emissies niet strikt vermeden worden, maar zal de toename van de totale emissies afgeremd worden. De omvang van deze vermeden emissies op land is afhankelijk van het feit of enkel klassieke of de combinatie van klassieke en nucleaire productie wordt

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 169 van 234

BE0100.046233.130

beschouwd voor het opwekken van de netto elektriciteitsproductie van het windpark. Omwille van de onzekerheid met betrekking tot het tijdstip van de geplande uitstap uit de kernenergie, wordt met beide rekening gehouden. Voor het berekenen van de vermeden emissies zal uitgegaan worden van de emissiefactoren voor klassieke thermische elektriciteitsproductie in België, uitgaande van de meest recente gegevens van de VMM. De emissiefactoren voor de gecombineerde klassieke en nucleaire productie in België zullen afgeleid worden uit deze voor de klassieke thermische productie, rekening houdend met een aandeel van 54,5 % van de nucleaire productie in de Belgische mix (EC, DTG Energy and Transport, 2008), waarbij geen emissies naar lucht voor de nucleaire productie in rekening worden gebracht. Aan de hand van deze emissiefactoren en de verwachte netto elektriciteitsproductie door de windparken zal ingeschat worden welke emissies op jaarbasis indirect door het project vermeden worden. 7.5.2.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen In de exploitatiefase worden er voor dit projectonderdeel geen effecten onderzocht.

7.5.2.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen In de exploitatiefase worden er voor dit projectonderdeel geen effecten onderzocht.

7.5.2.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Voor het hoogspanningsstation en de omvormingsstations zal op basis van het aantal velden berekend worden hoeveel SF6-gas jaarlijks vrijkomt. Hierbij wordt uitgegaan van volgende premissen (aangeleverd door Elia): •

Per veld is 800 kg SF6-gas aanwezig;

Jaarlijks ontsnapt gemiddeld gezien minder dan 1% van het aanwezige SF6-gas in de lucht.

Het berekende resultaat zal vergeleken worden met de emissies die volgens VMM in heel Vlaanderen gelden.

7.6

Licht, warmte en EM-velden

7.6.1

Referentiesituatie Kaart 1.1 : Overzichtskaart van het project Kaart 1.2 : Bestaande hoogspanningsnet ten westen van Gent

7.6.1.1

Huidige toestand Voor deze discipline zijn in hoofdzaak de aspecten met betrekking tot de elektromagnetische velden van belang. De hoogspanningsinfrastructuur die momenteel reeds in de omgeving van het projectgebied voorkomt, omvat zowel hoogspanningsverbindingen als hoogspanningsstations. Deze zijn weergegeven op Kaart 1.2.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 170 van 234

BE0100.046233.130

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende hoogspanningsverbindingen in het projectgebied, met de respectievelijke eigenschappen die in rekening gebracht worden voor de berekening van de elektromagnetische velden. Tabel 7.6.1: Bestaande hoogspanningsverbindingen ID

Hoogspanningsverbinding

Draadstel

Kabel

Nominale

stroom

Gemiddelde

[A]19

stroom [A]

1

380 kV Zomergem-Eeklo N

aftakking op 380-73

2x620AMS

2186

547

2

150 kV Aalter-Eeklo N

150-165

1x445AMS

889

222

150-166

1x445AMS

889

222

150-240

1x445AMS

889

222

150-241

1x445AMS

889

222

150-144

1x298AMS

692

173

150-145

1x445AMS

889

222

150-5

1x248ALAC

592

148

150-6

1x248ALAC

592

148

3

4

150 kV Brugge-Eeklo N

150

kV

Blauwe

Toren-

20

Zeebrugge 5

150 kV Langerbrugge-(Eeklo)Brugge

Daarnaast werd voor de windmolenconcessie op de Blighbank van Belwind een onshore ondergrondse hoogspanningsverbinding 150 kV aangelegd. Het tracĂŠ komt aan land ter hoogte van de Londensestraat in Zeebrugge, om vervolgens door open ruimte door te steken naar de Evendijk-West, deze te volgen in oostelijke richting, de N31 en de spoorlijnen te kruisen, en uiteindelijk aan te sluiten op het hoogspanningsstation Zeebrugge Blondeellaan in de haven. Figuur 7.6.1: Onshore kabeltracĂŠ Belwind

19

De nominale stroom is de maximumstroom waarvoor de lijn ontworpen is volgens de norm NBNC34/100 en die er theoretisch permanent kan doorvloeien ongeacht de werkelijke structuur van het net en in de meest strenge omgevingsomstandigheden. 20 Deze verbinding zal in het kader van het Stevinproject ondergronds gebracht worden en de mastlocaties van de 150 kV-lijn worden hergebruikt voor de nieuwe 380 kV-lijn.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 171 van 234

BE0100.046233.130

De sterkte van het elektrische veld is afhankelijk van de spanning van de hoogspanningsverbinding, de opbouw ervan en de afstand ten opzichte van de hoogspanningsverbinding. De elektrische veldsterktes van de bestaande hoogspanningsverbindingen zullen berekend worden door een expert van Elia met behulp van het programma LICHEL. In het project-MER worden deze berekend op een hoogte van 1,5 m boven maaiveld. Het magnetisch veld is variabel in de tijd en is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die door de geleiders loopt. Voor de berekeningen van de elektrische en magnetische velden wordt de jaargemiddelde stroom als de te beschouwen situatie gehanteerd. De jaargemiddelde stroom ligt meestal dicht in de buurt van de stroom die gedurende 50% van de tijd niet overschreden wordt (ook mediaan of 50ste percentiel genoemd), rekening houdend met de belastingen van het net die van uur tot uur en volgens de seizoenen wijzigen. Het is de jaargemiddelde stroom waarmee de in paragraaf 0 vermelde statistische significante relaties gevonden werden. Deze stroom ligt in het algemeen dicht bij de 50% van de jaarlijkse maximumstroom (winterpiek). De belastingsverdeling is visueel weergegeven in onderstaande figuur (vereenvoudigde bewerking van de gegevens uit: Decat G., Peeters E., Smolders R. en Bossuyt M. (2003) Tijdsreeks en GIS-model om de blootstelling van de bevolking aan het 50 Hz magnetisch veld gegenereerd door bovengrondse hoogspanningslijnen in Vlaanderen in kaart brengen, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2003/05, Vito). Figuur 7.6.2: Belastingsverdeling bestaande hoogspanningslijnen in Vlaanderen 60

X% van de tijd

50 40 30 20 10 0 0-25

25-50

50-75

75-100

belasting aan X% van de werkingscapaciteit 70kV 150kV 380kV

Deze figuur illustreert dat voor 380 kV-lijnen geldt dat deze voornamelijk belast worden tussen 0 en 75% van de jaarlijkse maximumstroom. Met betrekking tot de bestaande 150 kV-hoogspanningslijnen is het zo dat deze gemiddeld gezien ongeveer op 50% van hun capaciteit werken. Voor de bestaande 70 kV-lijnen geldt dat deze zelden voor 50% van hun capaciteit gebruikt worden. Voor alle spanningsniveaus samen geldt dat ongeveer 60% van de tijd de capaciteit onder de 50% zit en 40% van de tijd boven de 50% van de capaciteit.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 172 van 234

BE0100.046233.130

Voor het voorliggende dossier zou dus op basis van de gegevens over bestaande lijnen gesteld kunnen worden dat een 50% belasting eerder een lichte overschatting van de effectieve gemiddelde belasting is. Op basis van bovenvermelde eigenschappen van de bestaande hoogspanningsverbindingen kunnen de magnetische veldsterktes rondom de verschillende hoogspanningsverbindingen berekend worden. Deze zullen door een expert van Elia berekend worden met behulp van het programma EMF Workstation. Uit deze berekeningen resulteren de veldsterktes in functie van de afstand tot de hoogspanningsverbinding. Uit deze gegevens zullen de corridorbreedtes voor volgende veldsterktes afgeleid en op kaart aangeduid worden (zie ook kaderteksten in paragraaf 0): • 10 µT = interventiewaarde binnenshuis volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu; maximumwaarde. Dit is een juridische grenswaarde waaraan getoetst zal worden in het project-MER. • 0,4 µT = epidemiologisch cut-off point: bij gemiddelde blootstelling aan 0,4 µT wijzen epidemiologische (statistische) studies op een statistische verhoging van het relatieve risico op ontwikkeling van leukemie bij kinderen jonger dan 15 jaar met een factor 2. Dit komt overeen met een risicoverhoging van 0,003%. Deze waarde zal behandeld worden in functie van het bepalen van de mogelijke milieueffecten. • 0,2 µT = richtwaarde (binnenshuis) volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu; geen definitie van type waarde of blootstelling. Dit is een juridische streefwaarde. • 100 µT = aanbevolen door Europese Raad • 200µT = aanbevolen waarde door het ICNIRP sinds 2010 In het Plan-MER ‘380 kV hoogspanningsverbinding Zomergem-Zeebrugge’ werden de magnetische veldsterktes van de bestaande hoogspanningsverbindingen reeds vereenvoudigd, voor een worst-case situatie, opgenomen. Onderstaande tabel en figuur geven de toen berekende corridorbreedtes van de 0,4µT- en 0,2µT– contouren weer. Een veldsterkte van 10µT wordt niet bereikt door de bestaande verbindingen. Indien de corridors asymmetrisch ten opzichte van de as van de verbinding liggen (ten gevolge van een asymmetrische opbouw van de lijn of door het parallel lopen van twee lijnen), wordt tussen haakjes aangegeven wat de respectievelijke corridorbreedte ten oosten en westen van de as is. Tabel 7.6.2: 0,2 µT- en 0,4 hoogspanningsverbindingen (in m)

µT-

corridorbreedtes

van

de

bestaande

ID

Hoogspanningsverbinding

0,4 µT-corridor (m)

0,2 µT-corridor (m)

1

380 kV Zomergem-EekloN

140 (78m oost + 62m west)

206 (110m oost + 96m west)

2

150 kV Aalter-EekloN

78

124

3

380 kV Zomergem-EekloN // 150 kV

137 (82m oost + 55m west)

176 (94m oost + 82m west)

Aalter-EekloN as-as 50m (as corridor op 380 kV verbinding)

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 173 van 234

BE0100.046233.130

4

150 kV Brugge-EekloN

84

134

5

150 kV Blauwe Toren-Zeebrugge

93

140

6

150 kV Langerbrugge-(Eeklo)-Brugge

66

98

Figuur 7.6.3: Magnetische veldsterktes van de bestaande hoogspanningsverbindingen

7.6.1.2

Toekomstige situatie In 2012 is de aanleg van een on shore 220 kV- kabel gepland door Northwind in kader van de windmolenconcessies van Belwind en Northwind op zee. Bij de uitwerking van het project-MER worden de evoluties van deze projecten opgevolgd. Daarnaast wordt een hoogspanningsstation ‘HORTA’ voorzien in Zomergem, langsheen de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding die de bestaande hoogspanningsstations in Avelgem en in Mercator (Kruibeke) met elkaar verbindt. Ter hoogte van het hoogspanningsstation zelf zullen nieuwe elektromagnetische velden gegenereerd worden. Binnen het terrein van het hoogspanningsstation kunnen magnetische velden tot zo’n 30 µT optreden. Ter hoogte van de afsluiting van het terrein is het gemiddelde magnetisch veld reeds gereduceerd tot +/- 10 µT waar de hoogspanningsverbindingen het station binnenkomen en tot +/- 1 µT elders. Voor elektrische velden zal een gelijkaardige situatie gelden. In hoofdstuk 2.1 werd de aanleiding van het voorgenomen project besproken. In dit hoofdstuk werd melding gemaakt van de mogelijke geplande ontwikkelingen m.b.t. de offshore windmolenparken en de onderzeese elektrische verbindingen met het buitenland. De verwezenlijking van de offshore windmolenparken vereisen tevens de aanleg van zogenaamde exportkabels die de geproduceerde energie op zee aan land brengen. Op dit moment is nog geen informatie beschikbaar over het aantal en de mogelijke locatie van dergelijke exportkabels. In het RUP ‘Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen’ werd een leidingenstraat voor deze mogelijke kabels opgenomen. De visie van Elia op deze ontwikkeling is om platformen op zee te

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 174 van 234

BE0100.046233.130

ontwikkelen waarop de kabels van de verschillende windmolenparken gebundeld worden en van waaruit een beperkt aantal kabels de energie aan land brengt.

7.6.2

Effectbespreking De effectbeoordeling zal gebeuren ten opzichte van de bestaande toestand op het terrein aangevuld met de gekende toekomstige ontwikkelingen.

7.6.2.1

Aanlegfase Mogelijks wordt tijdens de aanlegfase ook ’s nachts gewerkt. Mogelijke effecten door verlichting zullen kwalitatief ingeschat worden. Indien relevant zullen milderende maatregelen en codes van goede praktijk voorgesteld worden in het project-MER.

7.6.2.2

Exploitatiefase Net zoals voor de referentiesituatie zal voor de geplande hoogspanningsinfrastructuur de omvang van de relevante magnetische veld contouren (0,2µT, 0,4µT,10 µT, 100µT en 200µT) bepaald worden. Deze contouren zullen ruimtelijk weergegeven worden op kaart. Voor de hoogspanningslijnen worden de jaargemiddelde stromen geschat op basis van de statistische gegevens van het net. Die gegevens tonen aan dat er weinig veranderingen zijn in de loop van de tijd. Men stelt vast dat, voor 380 kV lijnen, de gemiddelde stromen 4 maal kleiner zijn dan de nominale stromen (maximum stroom waarvoor de lijn berekend is). In het project-MER zal, analoog aan de berekening van de huidige situatie, uitgegaan worden van de effectief (verwachte) jaargemiddelde stromen.. De magnetische velden zullen voor meerdere representatieve secties berekend worden, rekening houdend met de verschillende configuraties (bv aanpassingen van een lijn, parallel met een bestaande lijn, …) en de relevantie in functie van woningen e.d. De berekende veldsterktes zullen worden getoetst aan de geldende normen: • Magnetische velden: In het Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu wordt een waarde van 10 µT als interventiewaarde voor ELF-straling opgegeven. • Elektrische velden: Voor de elektrische velden opgewekt door lijnen voor het transport of de distributie van energie wordt via een Ministerieel besluit bepaald dat ‘de waarde van het niet gestoord elektrisch veld in een niet verstoord regime (opgewekt door een installatie van transport of verdeling van elektrische energie) lager moet zijn dan volgende waarden, gemeten op 1,5 m van de grond of woningen: o in woongebieden of in gebieden voor woongebied bestemd volgens het gewestplan: 5 kV/m; o in overspanning van wegen: 7 kV/m; o op andere plaatsen: 10 kV/m. Mogelijke cumulatieve effecten zullen in rekening gebracht worden. De ondergrondse kabels geven warmte af, waardoor rondom de kabels opwarming van de bodem kan plaatsvinden. Hierdoor kan opwarming van de bodem plaatsvinden. Door Nexans zal bepaald worden welke temperatuurswijzigingen verwacht kunnen worden rondom de kabels. Dit wordt besproken in de discipline bodem.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 175 van 234

7.7

BE0100.046233.130

Receptor Natuur Kaart 7.7 : Biologische waarderingskaart Kaart 7.8 : Europese habitats Kaart 3.2 : Natura 2000-gebieden

Zowel wat de beschrijving van de referentiesituatie als wat de effectbespreking betreft, zal telkens een bespreking volgen van de vegetatie en de fauna in relatie tot voorliggend project. Voor fauna zal de focus sterk komen te liggen op avifauna, gezien het belang van het studiegebied voor deze soortengroep en gezien het feit dat de te verwachten effecten van het project in hoofdzaak deze soortengroep zullen treffen. Ook vleermuizen kunnen negatieve effecten ondervinden van bovengrondse hoogspanningsleidingen, maar hierover zijn veel minder gegevens bekend21. In het project-MER zal gezocht worden naar de meest recente wetenschappelijke literatuur. Op basis van deze literatuur zal er een aanvulling van de reeds gekende literatuur gebeuren en zal indien mogelijk een effectbeschrijving en –beoordeling opgemaakt worden. Indien door de recente literatuur geen bijkomende uitspraak kan gedaan worden, blijft het effect van elektromagnetische velden op fauna een leemte in de kennis waar verder onderzoek noodzakelijk is.

7.7.1

Referentiesituatie

7.7.1.1

Huidige toestand

7.7.1.1.1

Vegetatie Voor het beschrijven van de referentiesituatie wat vegetatie betreft, zal volgende methodiek worden gehanteerd: • De biologische waarderingskaart (BWK) en de deels daarvan afgeleide kaart met de ruimtelijke spreiding van de Europese / Natura 2000 habitats (habitatkaart) worden als basisreferentielagen gebruikt; • Waar nodig zal de info van deze kaartlagen worden verfijnd / gecontroleerd via check op het terrein; • Kaarten m.b.t. tot abiotiek (bodemkaart, Vlaamse hydrografische atlas, digitaal hoogtemodel,…) zullen bijkomend worden geconsulteerd; • Het beschermingsstatuut (Habitat- en Vogelrichtlijn, VEN, Natuurreservaat,…) zal ook worden beschreven. • Voor de SBZ-zones zullen de aangemelde soorten en habitats en IHD’s opgelijst worden.

7.7.1.1.2

Avifauna Voor het beschrijven van de referentiesituatie wat avifauna betreft, zullen volgende gegevenslagen worden gebruikt: • Broedvogelinventarisatie SBZ-V ‘Poldercomplex’ sinds 1 juli 2005 gestart en uitgevoerd door INBO i.s.m. Vogelwerkgroep Mergus en Natuurpunt Studie; • GIS-lagen met de weide- en akkervogelgebieden (INBO);

21

Draadslachtoffers kunnen worden verwacht onder de trekkende vleermuizen, die met tussenpozen hun echolocatie uitschakelen om energie te sparen en op die momenten in aanvaring zouden kunnen komen met bovengrondse hoogspanningslijnen (Everaert, 2008). Over de impact van elektromagnetische straling van hoogspanningsleidingen op vleermuizen (afschrikeffect, opwarming van vocht in de hersenen, desoriëntatie,…) is nog maar weinig bekend.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 176 van 234

BE0100.046233.130

• Telgegevens overwinterende ganzen uit de Ganzendatabase van Eckhart Kuijken en Christine Verscheure; • Midwintertellingen watervogels (van oktober tot maart) in het Poldercomplex (Vogelwerkgroep NW-Vlaanderen, de Werkgroep Uitkerkse Polders en de Vogelwerkgroep Middenkust); • Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines (Everaert et al., 2011)22 zal gebruikt worden om de aan/afwezigheid van vogelrijke locaties in de buurt van het projectgebied en de aan/afwezigheid van vliegroutes in te schatten. Deze risicoatlas is een update van de beleidsondersteunende vogelatlas voor windturbines die in 2003 werd verspreid en gebruikt werd bij de opmaak van het plan-MER; • De biologische waarderingskaart (BWK) zal worden gebruikt om een zicht te krijgen op de ligging van de potentiële leefgebieden voor verschillende vogelgroepen; • Het beschermingsstatuut (Vogel- en Habitatrichtlijn, VEN, Natuurreservaat,…) zal ook worden beschreven; • Ligging bestaande windturbines en bestaande hoogspanningslijnen (met oog op het inschatten van cumulatieve effecten); • Indien bovenstaande informatielagen onvoldoende blijken, gebiedskenners worden gecontacteerd voor verdere verfijning. 7.7.1.2

zullen

lokale

Toekomstige situatie Wat de toekomstige situatie betreft, zal rekening worden gehouden met volgende gegevens: • Rapporten met de instandhoudingsdoelstellingen: o

Het gezamenlijk rapport voor SBZ-V BE2500932 ‘Poldercomplex’ + SBZ-V BE2301134 ‘Krekengebied’ + delen van de SBZ-V BE2501033 ‘Het Zwin’ (nl. de delen die niet binnen de SBZ-H BE2500001 ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin liggen’), indien de doelstellingen uit dit S-IHD-rapport op het moment van de opmaak van het voorliggend project-MER al beschikbaar zal zijn, anders zal beroep moeten worden gedaan op de bepalingen voor deze gebieden in de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD);

o

S-IHD-rapport van het habitatrichtlijngebied BE2500001 ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ (met o.a. het natuurreservaat De Fonteintjes), doelstellingen uit het ontwerprapport zijn beschikbaar.

• Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge en A11; • Toekomstige inplanting van (al dan niet vergunde) windmolens in de ruime omgeving van het projectgebied (cumulatief effect op vliegroutes avifauna); (o.a. ter hoogte van industrieterrein Herdersbrug);

7.7.2

Effectbespreking Voor de receptor natuur zijn de volgende drie effectgroepenclusters relevant: • direct ruimtebeslag (al dan niet permanent verlies van vegetaties en leefgebieden voor avifauna),

22

Everaert J., Peymen J. & van Straaten D. (2011). Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen. Dynamisch beslissingsondersteunend instrument. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2011 (INBO.R.2011.32). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 177 van 234

BE0100.046233.130

• verstoring (visuele hinder en geluidshinder voor avifauna, verdroging, verstoring zoetzout-evenwicht, verstoring elektromagnetische velden), • netwerkeffecten (barrière-effecten en aanvaring voor vogels en vleermuizen). 7.7.2.1

Aanlegfase

7.7.2.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Het direct ruimtebeslag op grondniveau van de bovengrondse hoogspanningsverbinding is zeer beperkt. Enkel ter hoogte van de mastvoeten wordt permanent grond ingenomen. Onder de hoogspanningsverbindingen is hoogstammige vegetatie niet toegelaten. Het werkplatform en de toegangsweg die bij elke mast worden aangelegd, veroorzaken een tijdelijk ruimtebeslag dat gepaard gaat met de vernietiging van de aanwezige ecotopen (vegetatie en leefgebieden voor avifauna). Per BWK-eenheid en per biologische waarderingsklasse zal worden bepaald wat de oppervlakte is die permanent en tijdelijk zal worden ingenomen tijdens de werffase. Er zal ook een inschatting worden gemaakt wat dit betekent aan verlies van potentieel leefgebied voor avifauna. Er zal bijzondere aandacht gaan naar de poldergraslanden vanwege hun avifaunistisch belang. Er zal ook een inschatting worden gemaakt voor de herstelmogelijkheden van de oorspronkelijke ecotopen na afloop van de werkzaamheden. Milderende maatregelen zullen zich in hoofdzaak situeren op het niveau van het creëren van een goede uitgangssituatie voor ecotopenherstel na afloop van de werkzaamheden. De geluidsimpact (verstoringseffect) van de werkzaamheden nodig voor de aanleg van de bovengrondse hoogspanningsverbindingen zal in de discipline geluid kwalitatief beschreven worden onder de vorm van inschattingen van het specifieke geluid van de belangrijkste werffases of –werkzaamheden (bijvoorbeeld heien) op een aantal typeafstanden van de geluidsbron (50m, 100m, 200m, 400m). Het zal hier een discontinue en niet-permanente geluidsverhoging betreffen die zich langzaam verplaatst langsheen het tracé. De kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring en de interpretatie ervan op basis van de huidige situatie op het terrein23 zal worden gebruikt om de zones te lokaliseren in de omgeving van de werfzone die het meeste kwetsbaar zijn voor rustverstoring. Op die locaties zal meer in detail gekeken worden naar de reikwijdte van het specifieke geluidsniveau vanaf de werfzone. Op basis van in de literatuur beschreven geluidsniveaus (of afstanden tot een discontinue geluidsbron) waarboven verstoring optreedt van broedvogels en overwinterende vogels (watervogels, ganzen,…), zal een inschatting worden gemaakt van de perimeter rond de werfzone waarbinnen verstoring voor vogels te verwachten is. De effecten van de visuele hinder, inclusief hinder door verlichting (verstoringseffect) die gepaard gaat met de werkzaamheden en het werfverkeer op avifauna zullen

23 De kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring is opgemaakt op basis van BWK versie 1. Bijgevolg zal bij het gebruik van deze kaart tevens een bijkomende evaluatie gebeuren op basis van de huidige situatie op het terrein. De kwetsbaarheidskaart als dusdanig zal in het kader van het MER niet aangepast worden.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 178 van 234

BE0100.046233.130

kwalitatief en op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur worden ingeschat. Milderende maatregelen (o.a. wat timing van werkzaamheden betreft, type verlichting) zullen worden vooropgesteld in het geval aanzienlijke hindereffecten worden verwacht voor avifauna. 7.7.2.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De beoordeling van het direct ruimtebeslag gebeurt zoals beschreven bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen, paragraaf 7.7.2.1.1. De effectbeschrijving van geluidshinder en visuele hinder (verstoringseffect) zal gebeuren zoals beschreven bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen, paragraaf 7.7.2.1.1 Om de effecten van de bemalingen op de vegetaties na te gaan, zal gesteund worden op hetgeen naar voor komt in de effectbespreking van: 1. het grondwater voor wat de verdrogingseffecten en de verstoring van het zoetzout-evenwicht op grondwaterafhankelijke vegetaties betreft; 2. het oppervlaktewater voor wat de effecten van de lozing van bemalingswater in waterlopen op de ecotopen van sloten en beken betreft. Om de verdrogingseffecten in te schatten, zal bijkomend gebruik worden gemaakt van de verdrogingsgevoeligheidskaarten24.

7.7.2.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De beoordeling van het direct ruimtebeslag (deels permanent en deels tijdelijk werfzone) en de verstoring ten gevolge van de oprichting van de hoogspannings- en omvormingsstations zal gebeuren zoals besproken in paragraaf 7.7.2.1.1. De beoordeling van de verstoringseffecten ten gevolge van bemalingen, zal gebeuren zoals uiteengezet in paragraaf 7.7.2.1.2

7.7.2.2

Exploitatiefase

7.7.2.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Vogels en vleermuizen die sterven als gevolg van een botsing met een stroom- of aardkabel, worden draadslachtoffers genoemd. Deze worden gedood door aanvaring met de kabels. Vogels kunnen uitwijkgedrag vertonen in de omgeving van hoogspanningsverbindingen. Bovengrondse hoogspanningsverbindingen kunnen op die manier een aanzienlijke barrière vormen, waaruit netwerkeffecten resulteren. De inplanting van de bovengrondse hoogspanningsverbindingen zal worden geconfronteerd met de ligging van de interessante gebieden voor vogels en de gekende (en te verwachten) vliegroutes. Zoals vermeld onder de referentiesituatie, zal hiervoor een beroep worden gedaan op volgende gegevens: de gekende vliegroutes (Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines), monitoringsgegevens (broedvogelmonitoring, midwintertellingen) en de daarvan afgeleide kaartlagen (weidevogelgebieden, akkervogelgebieden, basislagen van de Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines).

24

De kwetsbaarheid van een vegetatie voor verdroging is afhankelijk van de waarde van de vegetatie (vegetaties met beperkte waarde zijn ook hoogstens beperkt kwetsbaar), biotische gevoeligheid van de vegetatie voor verdroging en de abiotische gevoeligheid van de bodem voor verdroging.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 179 van 234

BE0100.046233.130

Uit literatuurgegevens blijkt dat milderende maatregelen het aantal draadslachtoffers significant kunnen reduceren. Op basis van de meest recente literatuurgegevens en de expertise van het INBO zal een concreet voorstel voor draadmarkeringen worden geformuleerd. Het verlies van bomen kan een invloed hebben op het leefgebied van vleermuizen. Voor het inschatten van de effecten van geluidshinder (verstoringseffect), zal worden uitgegaan van de effectbespreking die wordt uitgewerkt bij de discipline geluid. Specifiek wat het corona-effect betreft, hebben we te maken met een geluidsverhoging die enkel onder specifieke weersomstandigheden (hoog vochtgehalte in lucht) zal plaats vinden, maar die bij die weersomstandigheden wel continue aanwezig is. Het tijdelijk karakter hiervan zal moeten worden meegenomen in de beoordeling van de hindereffecten. Voor het overige zal de beoordeling grotendeels verlopen zoals weergegeven onder paragraaf 7.7.2.1.1. 7.7.2.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Er zal worden nagegaan of het feit dat bomen niet zijn toegestaan boven de ondergrondse hoogspanningsverbindingen effecten zal hebben op de aanwezige natuurwaarden in de omgeving en op de ecologische samenhang (netwerkeffecten, impact op leefgebied van vleermuizen). Hiertoe zal beroep worden gedaan op de BWK en luchtfoto, aangevuld met een controle op het terrein. Milderende maatregelen voor de inrichting van de open ruimten zullen desgevallend worden vooropgesteld. Het dolomietbed waarin de ondergrondse kabels komen te liggen, kan verdrogingseffecten (verstoringseffect) hebben op de grondwaterafhankelijke vegetaties. Hiervoor zal gesteund worden op de bespreking van de effecten van de ondergrondse dolomietlaag op het grondwater (7.2.2.1.2) en op de verdrogingsgevoeligheidskaarten. De impact van de ondergrondse kabels op de temperatuur van de bodem (verstoringseffect) zal ingeschat worden bij de bespreking van de effecten van het voorliggend project op de bodem (paragraaf 7.1.3.2). Bij de bespreking van de mogelijke effecten op de bovenliggende vegetatie, zal de waarde van de voormalige en de beoogde vegetatie boven de sleuf en nabije omgeving in rekening worden gebracht.

7.7.2.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Het permanent direct ruimtebeslag verbonden aan de oprichting van de hoogspannings- en omvormingsstations kwam al aan bod bij de bespreking van de effecten tijdens de werffase (paragraaf 7.7.2.1.3). Indien op de site van de hoogspannings- en omvormingsstations waterpartijen voorzien worden in functie van de buffering van het hemelwater, zal nagegaan worden welke mogelijkheden dit biedt naar natuurontwikkeling. Voor de bespreking van de effecten van geluidsverstoring op de fauna, zal beroep worden gedaan op de resultaten van de effectbespreking geluid. Gezien de transformatoren een continue, permanente geluidsverstoring zullen veroorzaken, zal worden nagegaan of bijkomende geluidsverstoring veroorzaakt door het hoogspanningsstation gepaard zou kunnen gaan met het verdwijnen van (potentiĂŤle) leefgebieden van aandachtsoorten uit de IHD-rapporten. Hiervoor zal de reikwijdte van de geluidscontouren (cumulatief, rekening houdend met bestaande geluidsverstoring)

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 180 van 234

BE0100.046233.130

rondom de stations geconfronteerd worden met de literatuurgegevens aangaande geluidsbelasting waarboven een afname werd vastgesteld van de broedvogeldichtheden. Hiervoor zullen in eerste instantie de geluidscontouren van 45 en 55 dB(A) worden gebruikt. Op die manier kan bij benadering een inschatting gebeuren van de oppervlakte rond de hoogspannings- en omvormingsstations waarbinnen broedvogels zullen worden verstoord. De oppervlakte binnen voorgenoemde dB(A)-contouren zal ook begroot worden op basis van de biologische waarderingskaart en de potenties als leefgebieden voor avifauna. Afhankelijk van de concrete uitvoering (afmetingen,â&#x20AC;Ś) en lokale omstandigheden (bestaande openheid van het landschap en aanwezigheid visuele verstoringsbronnen) kan er visuele hinder (verstoringseffect) optreden door de aanwezigheid van het hoogspanningsstation en de omvormingsstations in het landschap. Onderzoek heeft immers aangetoond dat de openheid van het landschap een zeer belangrijke factor blijkt te zijn bij de aanwezigheid en verspreiding van overwinterende ganzen en verschillende soorten weidevogels tijdens het broedseizoen. De openheid is voor deze soorten van belang om niet plots verrast te worden door predatoren of mensen. Er zal worden nagegaan of belangrijke weidevogelgebieden of overwinteringsplaatsen voor ganzen voorkomen in de omgeving van de stations (en het cumulatief effect met andere visuele obstakels, zoals bijvoorbeeld windmolens en gebouwen, zal worden bekeken). Door in deze zones uit te gaan van bufferafstanden afkomstig uit literatuurgegevens en deze te confronteren met de aanwezigheid van potentieel geschikt leefgebied (BWK) kan ingeschat worden wat bij benadering de oppervlakteafname van geschikt leefgebied voor deze vogelsoorten is.

7.8

Receptor Landschap

7.8.1

Referentiesituatie Kaart 3.4 : Landschapsatlas in de omgeving van het project Kaart 3.8 : Beschermd erfgoed in de omgeving van het project Kaart 7.9 : Traditionele landschappen Kaart 7.10 : Ruimtelijke landschapskenmerkenkaart Kaart 7.11 : Gekend archeologisch erfgoed

7.8.1.1

Methodiek Volgende methodiek wordt gevolgd voor de uitvoering van het landschappelijk onderzoek voor het hoogspanningsproject Zomergem-Zeebrugge. Het onderzoek kan opgesplitst worden in 4 fasen: analyse, landschappelijk onderzoek, invloedsfeer en visieontwikkeling.

7.8.1.1.1

Analyse Om de ruimtelijke en landschappelijke impact van het project te kunnen bepalen wordt een grondige analyse van de bestaande toestand gedaan. Bestaande landschappelijke en stedenbouwkundige structuren worden onderzocht die beeldbepalend zijn voor de locaties en het landschap. Voor dit onderzoek wordt enerzijds een uitgebreid terreinonderzoek uitgevoerd, daarnaast worden kaarten en bestaande literatuur bestudeerd.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 181 van 234

BE0100.046233.130

Tijdens het terreinbezoek wordt een uitgebreide fotoreportage gemaakt. Mogelijke zichtrelaties tussen omgeving en de locaties voor het hoogspanningsstation en de locaties voor de overgangsstations worden bekeken. Deze zijn belangrijk om later de invloedssfeer van het project te kunnen bepalen. Tijdens de studie van literatuur en kaarten worden relevante gegevens betreffende de bestaande landschappelijke toestand bestudeerd. Er wordt gekeken binnen welke karakteristieke landschappen het project gelegen is. De kenmerken en wenselijkheden van deze landschappen worden aangegeven. Het bestaande landschappelijke beleid voor het projectgebied wordt bestudeerd. Voor de beschrijving van de referentiesituatie wordt gebruik gemaakt van: • eigen terreinopnames. • luchtfoto’s; • historische kaarten; • de inventaris van beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten; • topografische kaarten; • de atlas van de relicten van de traditionele landschappen; • het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, informatief deel – bestaande ruimtelijke structuur; • de inventaris van het bouwkundig erfgoed provincie West-Vlaanderen; • de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) en het archeologisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van Elia; • eventuele andere relevante bronnen die tijdens het onderzoek naar voor komen. De huidige toestand wordt beschreven op 2 verschillende schaalniveaus: op macroniveau (ruime omgeving) en microniveau (locatie zelf). 7.8.1.1.2

Landschappelijk onderzoek Voor het studiegebied op hoog schaalniveau wordt een beeld geschetst van de cultuurhistorische evolutie binnen het studiegebied. Er wordt ook aangegeven welke historische en recente – al dan niet beschermde – landschapskenmerken in het studiegebied gelegen. Daarnaast wordt ook gekeken welke gekende archeologische sites, relictzones en ankerplaatsen - hetzij volledig, hetzij deels - in het studiegebied liggen. Verder wordt op dit schaalniveau de landschappelijke structuur besproken en wordt het landschapsbeeld geschetst. Kenmerken van de traditionele landschappen die herkenbaar zijn in het landschap op mesoniveau worden aangegeven. Op microniveau worden aan de hand van eigen terreinopnames de kleine landschapselementen (KLE) en andere positieve landschapsbepalende elementen geïnventariseerd. Deze elementen kunnen bouwstenen vormen voor de visieontwikkeling. Ook de negatieve landschapsbepalende elementen worden meegenomen in het onderzoek. Het landschapsbeeld en de landschapsstructuur in de directe omgeving van de nieuwe en de af te breken infrastructuur wordt beschreven.

7.8.1.1.3

Visuele invloedssfeer Voor het hele tracé en voor de drie locaties van de hoogspannings- en omvormingsstations wordt de invloedssfeer bepaald. Daarvoor worden de stations en de geplande en bestaande hoogspanningslijnen in de landschapskaart getekend om de

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 182 van 234

BE0100.046233.130

impact voor de omgeving te bepalen. Voor het bepalen van de invloedssfeer van de projecten is het van belang de 3-dimensionale impact van de gebouwen en masten te kennen. Reeds uitgevoerde visualisaties zijn daarvoor een uitgelezen hulpmiddel. De essentie van voorgaande onderzoeken wordt verwerkt in conclusiekaarten, die aangeven waar de belangrijkste knelpunten en potenties van de locaties en de omgeving liggen. Tevens geeft de kaart de invloedssfeer van de drie stations aan, dit vormen de gebieden waarvoor de ruime landschapsvisie zal worden opgesteld. 7.8.1.1.4

Landschapsvisie De landschapsvisie is een onderzoek naar de methode en de middelen voor het inpassen van het hoogspanningsstation en de twee locaties van de omvormingsstations op de locatie zelf en in de ruimte omgeving. Op laag schaalniveau (binnen de percelen van de locatie) zal onderzocht worden op welke wijze en met welke beplanting de inpassing van het station de beste ruimtelijke aansluiting geeft bij de directe omgeving. Onderzoek naar beeldreductie hoogspanningsmasten Gelijktijdig met het opstellen van het landschapsontwerp wordt het onderzoek naar de mogelijkheden van het beperken van de impact van de hoogspanningsmasten opgestart. Het houdt in dat aan de hand van 3d simulatie en plankaarten bekeken wordt of het ritme waarin de masten geplaatst worden, de vormgeving, hoogte en inpassing invloed hebben op het beeld vanuit de omgeving. Dit onderzoek houdt rekening met technische randvoorwaarden, bestaande hoogspanningsmasten en het gekozen tracĂŠ.

7.8.1.2

Huidige toestand

7.8.1.2.1

Traditionele landschappen Ruime omgeving: Het Brugse Ommeland Bron: Strategisch beleidsplan toerisme en recreatie in het Brugse ommeland 2004-2008

Op macroniveau maakt het projectgebied voor een groot deel uit van Het Brugse Ommeland, een regio gelegen in het Noorden van de Belgische provincie WestVlaanderen. Het is een groene regio die in het Oosten grenst aan het meetjesland (OostVlaanderen). In het zuiden met de Leiestreek. In het Zuidwesten met de Westhoek. Het Brugse Ommeland bevat in totaal 22 gemeenten, waaronder Damme (Vijvekapelle) en Brugge (Zeebrugge en Spie).

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 183 van 234

BE0100.046233.130

In het Brugse Ommeland kunnen twee duidelijk verschillende landschapstypes worden onderscheiden: de kustpolders in het Noorden en de zand- en zandleemstreek in het Zuiden. De scheidingslijn tussen beide landschapstypes loopt ruwweg langs het traject van de Romeinse heirweg Oudenburg-Aardenburg (van Gistel en Oudenburg in het Zuidwesten over Jabbeke en Brugge naar Vijvekapelle en Moerkerke in het Noordoosten). Omdat deze geografische tweedeling niet aan gemeentegrenzen is gebonden, behoren delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge en Damme zowel tot de polders als tot de zandstreek. De kustpolders: •

Overwegend open landschap met weidse vergezichten, verspreide hoeven en kleine, pittoreske dorpskernen;

De polders zijn een uitgesproken landbouwgebied met vruchtbare kleibodems en grote percelen;

Lineaire begroeiing ontbreekt of is weinig dicht;

De natuurwaarden van het gebied zijn vooral te vinden in de talrijke graslandcomplexen;

Aanwezigheid van een netwerk van stuwen, sluizen en pompgemalen om het gebied kunstmatig droog te houden.

In het poldergebied van het Brugse Ommeland kunnen landschappelijk drie deelgebieden worden onderscheiden: de zwinstreek, de historische polders van Oostende en de Oudlandpolders tussen Bredene en Blankenberge. In dit laatste deelgebied is het projectgebied voor het hoogspanningsstation van Zeebrugge gelegen. De belangrijkste eigenschappen van dit deelgebied zijn: •

Centraal poldergebied van het Brugse Ommeland;

Behoort tot de oudste, quasi intacte, traditionele cultuurlandschappen van Vlaanderen.

Oudste ingedijkte gebied van West-Europa samen met de polders rond VeurneLampernisse.

Kenmerkend zijn de pittoreske polderdorpen (zoals Meetkerke, Houtave en Nieuwmunster).

Zandige kreekruggen met akkerlanden en historische hoeven.

Kleiige komgronden met veenachtige ondergrond als weiland .

Belangrijke broed- en overwinteringplaats voor vogels.

Zand- en zandleemstreek: Het zuiden van het Brugse Ommeland - meer bepaald het gebied ten zuiden van de lijn Ichtegem-Jabbeke-Sint-Andries-Assebroek-Sijsele- behoort landschappelijk gezien tot

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 184 van 234

BE0100.046233.130

zandig Binnen-Vlaanderen. Zowel landschappelijk als toeristisch-recreatief kunnen twee deelgebieden worden onderscheiden: het houtland en het Plateau van Tielt. Zowel het projectgebied van Spie en Vijvekapelle liggen in het meest noordelijke deel van het deelgebied Houtland. •

Gekarakteriseerd als een landelijk landbouwgebied met hoofdzakelijk verspreide bewoning en kleine kernen.

Aanwezigheid van een tal van groendomeinen, kasteelparken, meanderende beekvalleien, heiderelicten, dreven en veldvijvers.

Het hart van het historische graafschap Vlaanderen.

Aanwezigheid van uitgestrekte heidevelden.

De meest bosrijke streek van West-Vlaanderen.

Volgende traditionele landschappen (van oost naar west) worden door de hoogspanningsverbinding doorkruist: Houtland, Grote dekzandrug van MaldegemStekene ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen, Meetjesland ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen, Nieuwland van Knokke, Oudland ten NO van Brugge, Oostelijk Middelland, Bosgebied van St-Andries-Jabbeke en Westelijke Middenkust. Locatie Stevin in Zeebrugge en Spie in Dudzele zijn gelegen binnen het traditionele landschap ‘Oostelijk Middelland’. Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte voor dit landschap zijn: •

vlak landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen en sterk verspreide alleenstaande bebouwing

wijdse panoramische zichten in vele richtingen. Skyline van de kust en BinnenVlaanderen meestal zichtbaar.

bebouwing vormt geïsoleerde puntvormige elementen in de open ruimte. Bebouwing kan langs de randen en de wegen ruimtebegrenzende massa’s vormen

uitzonderlijke dominante beelddragers (torens,...) of repetitieve karakteristieke elementen (brugjes,sloten, ...)

Identiteitsbepalende elementen zijn landbouwland met grote percelen en ontbrekende of weinig dichte en meestal geknotte lineaire begroeiing; smalle, kronkelende wegen en talrijke sloten Ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen moet de nadruk liggen op het open houden van het landschap. Locatie van overgangsstation Vijvekapelle is gelegen binnen het Traditioneel landschap ‘Meetjesland ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen’. Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte van dit landschap zijn: •

vlak landbouwland met weinig uitgesproken microreliëf die nederzettingen en infrastructuur structureert;

afwisselend verre en soms wijdse zichten en door groenschermen begrensde ruimten;

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 185 van 234

BE0100.046233.130

bebouwing kan ruimtebegrenzend zijn - groene elementen zijn resten van een eens goed geconnecteerde lineaire groenstructuur;

nederzettingskernen bevatten talrijke elementen met monumentwaarde.

Identiteitsbepalende elementen zijn wegen en bewoning (eventueel op microreliëfsruggen gelegen) vormen de hoofdassen waarop de strookpercelering opstrekkend gestructureerd is; de traditionele perceels-randbegroeiing bestond uit knotbomen rond perceelsblokken en is nagenoeg verdwenen. Ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen ligt de nadruk op stoppen uitbreiding lintbebouwing, dorpskernrenovatie wenselijk en behoud (eventueel herstel) van het hoofdnetwerk van lineaire perceelsrandbegroeiing met knotbomen. 7.8.1.2.2

Archeologie Archeologisch gezien kan het ondergrondse tracé onderverdeeld worden in 3 zones. • Een eerste zone bevindt zich in het westelijk deel van het projectgebied, ongeveer vanaf de Spie tot ter hoogte van de Dudzelesteenweg en omvat het gebied waar in de ondergrond de afzettingen van de zogenaamde Blankenbergse geul voorkomen. Deze getijdengeul drong het veenmoeras binnen voor het begin van onze jaartelling. Vanaf dan ontwikkelde zich vanuit de omgeving van het latere Blankenberge in de richting van de zandstreek en het latere Brugge een brede geul met verschuivende actieve stroomgebieden, zandplaten en talrijke vertakkingen, die zich diep in het onderliggende pleistocene zand uitschuurden. De afzettingen van deze geul bestaan de uit zand- en kleilagen. Ten vroegste vanaf de 7 eeuw na Chr. was de bedding sterk verzand en kwamen de eerste nederzettingen tot stand op deze hoger gelegen zogenaamde kreekruggen. Op de afzettingen van de Blankenbergse geul kunnen bijgevolg alleen vroeg-, volle-, laat- of postmiddeleeuwse sporen aan het licht komen. • Een tweede zone is het middengebied tussen de Dudzelesteenweg en de Moerkerkesteenweg. Het is een gebied dat gekenmerkt wordt door gronden waar plaatselijk op het onderliggende pleistocene dekzand nog veen in de bodem bewaard is, soms doorsneden door kleinere geulen. Het veen is het restant van het veenmoeras dat zich in de kustvlakte uitstrekte vanaf 3.500 voor Chr. Nog voor het begin van onze jaartelling drong het zeewater het veenmoeras binnen en kwam er door de toevoer van zout water een einde aan de veengroei. In de geulen werd het veen weggeschuurd, maar daarbuiten werd het heel vaak alleen door een kleilaag bedekt. Aangezien de invloed van de zee in dit gebied beperkt is geweest en het veen en het onderliggende pleistocene dekzand slechts plaatselijk werd weggeschuurd, heeft het zin om de top van zowel veen als pleistoceen te karteren door middel van boringen. Onder het veen kunnen zich prehistorische sporen bevinden, terwijl op het veen mogelijk een vorm van aanwezigheid uit de Romeinse tijd of de ijzertijd kan vastgesteld worden. In een aantal gevallen zal het wellicht ook mogelijk zijn om geulen te onderscheiden van kleinere pleistocene zandruggen, waar die tot nu toe niet herkend werden. • De derde zone strekt zich uit van de Moerkerkse Steenweg tot even voorbij de Sijselesteenweg. Dit gebied bevindt zich volledig op rand van de zandstreek, op de pleistocene stuifzandrug die ontstond tijdens het laatglaciaal. Op deze zandrug kunnen relicten aangetroffen worden van de prehistorie tot en met de postmiddeleeuwse periode. Theoretisch kunnen er onder de laatglaciale dekzandruggen ook oudere sporen voorkomen, maar deze bevinden zich te diep om in het kader van dit project onderzocht te moeten worden.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 186 van 234

BE0100.046233.130

Archeologische sites die volgens de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) in de omgeving van het projectgebied voorkomen zijn aangeduid op Kaart 7.11. 7.8.1.2.3

Laag schaalniveau: Projectgebied Hoogspanningsstation Zeebrugge Figuur 7.8.1: Reliëf projectgebied Hoogspanningsstation Zeebrugge

Het projectgebied voor het hoogspanningsstation Stevin ligt binnen het zeehavengebied van Zeebrugge. Het betreft een voormalig militaire domein, gescheiden door een infrastructurenbundel. Ten Noorden worden ze omsloten door de Kustlaan. Het projectgebied gelegen ten Oosten van de N31 wordt tevens langs één zijde omsloten door de Veerbootstraat. Het militair domein liggen in een sterk bebouwd en versnipperd gebied. Grote infrastructurenbundels doorkruisen het gebied en verschillende functies liggen bijeen. Enkel nabij de Oudemaarspolder is het gebied nog open. Op de grens van het projectgebied trekt een waterloop (categorie 2) „De Graaf Jansader‟ die voor een stuk parallel loopt met de kust fietsroute. Hij staat in voor de afwatering van het oostelijke deel van de Uitkerkse Polder. Hij mondt uit in de Blankenbergse Vaart. Deze vaart werd in de 12de eeuw aangelegd in de bedding van een natuurlijk riviertje. Tot het begin van de 20ste eeuw werd hij niet alleen gebruikt voor de afwatering van de polders, maar ook als vaarweg. In de nabijheid van het projectgebied loopt de Isabellavaart, een waterloop van de eerste categorie, die in het Leopoldkanaal uitmondt. Deze voormalige militaire zone is via het RUP ‘Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen’ herbestemd tot zone voor openbare nutsvoorzieningen.. Op de functionele bodemgebruikskaart staan beide domeinen

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 187 van 234

BE0100.046233.130

benoemd als „industrie‟. Het domein ten westen van de N31 grens aan de relictzone (R30001) “Duinen Oostkust” en (R30004) “kreekrugpolder ten westen van het kanaal” en de ankerplaats (A30065) “Oudemaarspolder”. Verder zijn er zijn geen beschermde dorpsgezichten, stadsgezichten, landschappen of monumenten gelegen in de nabije omgeving van het projectgebied. Het gebied is niet gelegen in een beschermingszone, VEN, habitat of vogelrichtlijngebied. Volgens de landschapscomposietkaart behoort het projectgebied tot „havenlandschap’. Het projectgebied is niet gelegen in een relictzone, ankerplaats of lijnrelict, wel in de nabijheid van een relictzone en ankerplaats. Het projectgebied heeft geen bijzonder hoge kans op aanwezigheid van historische artefacten, maar het is niet uitgesloten. Figuur 7.8.2: Projectgebied Hoogspanningsstation Zeebrugge met aanduiding opname punten van de foto’s

Het projectgebied van het HS-station Stevin is het kleinste terrein, en sluit aan bij het openruimtegebied van de Oudemaarspolder. De aanwezige groenstructuur gevestigd langs de Kustlaan bestaat grotendeels uit populier en els (foto 5-6). Dit voorkomt voor het grootste deel de inkijk vanuit de woonzone langs de Kustlaan. Langs de waterloop die voorzien is van rietkransen (foto 2) zijn enkele knotwilgen gevestigd. Buiten de aanwezige infrastructuur dat vooral ten Zuiden geconcentreerd is en de bijhorende verbindingswegen is het terrein onverhard en voorzien van soortenarm permanent cultuurgras. De omgevende gronden hebben door hun lage ligging een permanent hoge grondwaterstand en liggen daarom grotendeels onder grasland. Tussen de percelen lopen kleine grachten en in de percelen afwateringslanen. De rietbegroeiing in deze grachten en lanen benadrukt visueel de grillige perceelsgrenzen. Het terrein ten oosten (waar het station Nemo is gepland) is een stuk groter, de aanwezige groenstructuur langs de Kustlaan is een beperkter en bestaat voor het grootste deel uit populieren. De inkijk van op de Kustlaan is hierdoor wel groter, maar aangezien hier vooral industrie gevestigd is, heeft dit geen directe invloed op de omgeving. Langs de Veerbootstraat, waar sociale woonblokken aanwezig zijn, is een bomenrij voorzien bestaand uit populier in combinatie met verschillende heestersoorten. Dit maakt dat de inkijk vanuit de sociale woonwijk sterk beperkt wordt. Ook dit terrein is een militair domein waar heel wat infrastructuur, parking en verharding voorzien is. (foto

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 188 van 234

BE0100.046233.130

8) Er is ook een grote vijver aanwezig. Het terrein wordt onderaan omsloten door de transportzone. Figuur 7.8.3: Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s ter hoogte van de geplande hoogspanningsstation Stevin

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 189 van 234

Foto 9

7.8.1.2.4

BE0100.046233.130

Foto 10

Laag Schaalniveau: Projectgebied overgangsstation Spie Figuur 7.8.4: Reliëf projectgebied overgangsstation Spie

Dudzele is een polderdorp gelegen in de provincie West-Vlaanderen ten Noorden van de provinciehoofdstad Brugge. Het behoort tot de kustpolders en is vooral bekend om zijn Sint - Pietersbandenkerk met twee torens, met de romaanse toren los van de kerk. De hoogspanningsleiding tussen het station Stevin en het omvormstation in de Spie loopt hoofdzakelijk doorheen de polders. Het polderlandschap is wijds en open. Er is amper opgaand groen. Akkers en weilanden wisselen elkaar af. Enkel rond de grote verspreide landbouwbedrijven is er opgaand groen. Het projectgebied is op het gewestplan aangeduid als agrarisch gebied omgeven door milieubelastende industrieën. Op de functionele bodemgebruikkaart bevindt de site zich onder „weiland”, het bedrijventerrein is aangeduid als Industrie- en handelsinfrastructuur. De site is niet gelegen in een relictzone of ankerplaats, wel grenst het bedrijventerrein „de Spie” aan het beschermd landschap van de omgeving van hoeve „De Goudsblomme”.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 190 van 234

BE0100.046233.130

Er zijn geen beschermde dorpsgezichten, stadsgezichten, landschappen of monumenten gelegen in de nabije omgeving van het projectgebied. Het gebied is niet gelegen in een beschermingszone, VEN, habitat of vogelrichtlijngebied. In de nabije omgeving ligt wel het natuurverwevingsgebied (NVG) „Blauwe Toren‟ dat behoort tot het VEN. Het projectgebied is niet gelegen in een relictzone, ankerplaats of lijnrelict, wel in de nabijheid van een beschermd landschap en NVG. Buiten de aanwezigheid van de hoeve en het Lisseweegs Vaartje die tot onroerend erfgoed behoren heeft het projectgebied geen bijzonder hoge kans op aanwezigheid van historische artefacten, maar het is niet uitgesloten. Figuur 7.8.5 : Projectgebied overgangsstation Spie met aanduiding opname punten van de foto’s

Het omvormstation in de Spie ligt binnen het stedelijk gebied van Brugge. Dit gebied is bestemd als landbouwgebied en is ook als dusdanig in gebruik. In het GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge’ werd de Spie bestemd als bedrijventerrein. Het GRUP werd onder meer voor deze zone geschorst, waardoor de bestemming als landbouwgebied van kracht blijft. De zone waar het hoogspanningsstation gepland is, is bestemd als zone voor openbare nutsvoorzieningen. Het gebied sluit aan bij het te hertekenen knooppunt van de N31/E304 en de A11. De Lentestraat die langsheen het projectgebied loopt is voorzien van een oude bomenlaan in slechte staat bestaand uit populier (foto 7). De hoeve met landelijk karakter gevestigd aan het Lisseweegs Vaartje (foto 1-2-3) behoort tot onroerend erfgoed.(ID: 11251). Tevens loopt er een kleine landbouwweg (foto 5) langs het gebied, waar nog enkele woningen aan grenzen. De loofhoutaanplant bestaand uit els, wilg en populier langs de drukke Zeelaan zorgt voor een beperkte inkijk van op de N31 die iets hoger gelegen is. Ten Westen van het gebied ligt de spoorweg naar Zeebrugge. Over de spoorweg ligt het bestaande bedrijventerrein van de Pathoekeweg. In dit bedrijventerrein staan verschillende windmolens. (foto 6-9) Het bedrijventerrein is quasi volledig ingevuld tussen de Pathoekeweg en de spoorlijn. Tussen het Boudewijnkanaal en de Pathoekeweg zijn nog kavels onbebouwd. In het noorden liggen taluds in functie van de A11. Ten zuiden en ten westen van het geplande omvormstation liggen akkers en weilanden. De Spie ligt geïsoleerd van het grote landbouwgebied in de polders door de verschillende

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 191 van 234

BE0100.046233.130

infrastructuren die erlangs lopen (spoorlijnen naar Blankenberge en Zeebrugge/Knokke, de E403 en de geplande A11). Door projectgebied loopt een oorspronkelijk natuurlijke waterweg genaamd het Lisseweegs Vaartje. Het is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (ID: 11278). Het vaartje werd aanvankelijk gebruikt als aanvoerweg voor de Doornikse blauwsteen bij de bouw van de kerk en abdij. Later ook als handelsweg naar Brugge en naar de zee. Vandaag de dag is het niet meer bevaarbaar. Het Lisseweegs vaartje mondt uit het kanaal Brugge-Oostende. Figuur 7.8.6: Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s ter hoogte van het geplande hoogspanningsstation Spie

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 192 van 234

Foto 7

BE0100.046233.130

Foto 8

Foto 9

7.8.1.2.5

Laag schaalniveau: projectgebied overgangsstation Vijvekapelle Figuur 7.8.7: ReliĂŤf projectgebied overgangsstation Vijvekapelle

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 193 van 234

BE0100.046233.130

Vijvekapelle is een gehucht gelegen in West-Vlaanderen, aan de Oostelijke grens van de fusiegemeente Brugge. Het is een gaaf bewaard neogotisch kerkdorp met parochiekerk en ligt op de grens tussen kleirijke poldergrond en zandgrond. De polders gaan hier over in een meer zandig gebied, de eigenlijke aanzet van het Meetjesland. Tevens wordt het ook meer gekenmerkt door KLE’s, zeker ten zuiden van Vijvekapelle. Het projectgebied is op het gewestplan aangeduid als landschappelijk waardevolle agrarisch gebied. Op de functionele bodemgebruikskaart bevindt de site zich onder „weiland‟, wel is het bosje als „loofbos‟ aangeduid. De site is gelegen in de relictzone (R34008) „Donk - Kaleshoek - Sijseleveld en Maleveld‟ en grenst aan de definitief aangeduide ankerplaats „Maleveld en abdij van Male‟(MB 8/02/2012). Er zijn geen beschermde dorpsgezichten, stadsgezichten, landschappen of monumenten gelegen in de nabije omgeving van het projectgebied. Het gebied is niet gelegen in een beschermingszone, VEN, habitat- of vogelrichtlijngebied. Het projectgebied is niet gelegen in een relictzone, ankerplaats of lijnrelict, wel in de nabijheid van een relictzone en ankerplaats. Het kasteel „Altena‟ is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. (ID: 78863) Ten noorden van de van de zone waar het overgangsstation gepland is, is volgens de CAI een archeologische site (inventarisnummer 71987) aangeduid. Op basis van een bron werd bepaald dat hier in de periode 1842-1879 een site met walgracht zou gelegen hebben. Terreinonderzoek heeft dit echter nog niet bevestigd. Figuur 7.8.8: Overgangsstation Vijvekapelle met aanduiding opname punten van de foto’s

De omgeving van het omvormingsstation van Vijvekapelle wordt gekenmerkt door een meer gesloten landschap. Ten noorden van het perceel loopt de Weststraat met veel bebouwing. Er is evenwel ruimte voor doorzichten. Het is geen aaneengesloten lint. De achtertuinen of huispercelen zijn sterk ingegroend. In het noordwesten van het projectgebied ligt een langgerekt bosje dat bestaat uit hoofdzakelijk eik en beuk .(foto 1011-12) Dat onttrekt het perceel aan het zicht van de kern van Vijvekapelle. Vanop de

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 194 van 234

BE0100.046233.130

Sijselsesteenweg is dit eiken-beukenbosje zichtbaar (foto 10-100) dat zorgt voor een bufferend effect. Een struweel gelegen ten zuidwesten van het projectgebied loodrecht op de Sijseelsesteenweg bestaat uit tamme kastanje, eik, els, populier, es, â&#x20AC;Ś (foto 5-6). Dit struweel ligt evenwijdig aan de geplande toegangsweg naar het plan gebied. Het zorgt ervoor dat de inkijk vanuit de bebouwing voor een groot deel voorkomen wordt. Ten Oosten ligt de Altenaweg,(foto 20-21), die langs het kasteel Altena loopt. Het kasteelpark bestaat uit verschillende boomsoorten zoals de beuk, eik, esdoorn, kastanje, linde,...en vormt een begrenzing voor de inkijk vanuit de bebouwing langs de Weststraat. Ook ten Zuiden, langsheen de Brieversweg liggen enkele kleine beboste perceeltjes (foto 17 ). Dit geeft het gebied een eerder halfopen tot gesloten karakter. Het omvormstation zal hierdoor van op afstand al vanuit verschillende kanten gebufferd worden. Door het projectgebied lopen verschillende kleine kanalen, die af en toe voorzien met rietkragen, door de landbouwakkers. Deze zijn niet geklasseerd. Tevens loopt een stuk van de Heunebeek (categorie 3) parallel met de Brieversweg. (foto 16-17) Figuur 7.8.9: Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s ter hoogte van het geplande hoogspanningsstation Vijvekapelle

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 195 van 234

BE0100.046233.130

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 196 van 234

7.8.1.2.6

BE0100.046233.130

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18

Foto 19

Foto 20

Foto 21

Foto 22

Foto 23

Foto 24

Zichtbaarheid van de locaties van de drie stations naar de omgeving (eerste aanzet) Om de impact van het project op de mens en de omgeving te kunnen bepalen, en om de gepaste maatregelen te kunnen nemen, moeten we een juist inzicht krijgen op de mogelijke invloedsfeer, de reikwijdte en de aard van de visuele be誰nvloeding. De mogelijke hinder zal immers van visuele aard zijn en heeft betrekking op de eigenlijke

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 197 van 234

BE0100.046233.130

technische installaties (gebouw maximum 16m hoog) en hoogspanningsmasten en – lijnen (circa 60m hoog). Ter hoogte van het projectgebied in Vijvekapelle is er al een hoogspanningsmast aanwezig, deze maakt deel uit van het landschap en is niet meer weg te denken, werken of ruimtelijk in te passen. Wat betreft het projectgebied in Dudzele, waar een nieuw overgangsstation wordt voorzien langs het bedrijventerrein „De Spie‟ en te Zeebrugge op een voormalig militair domein in de omgeving van de haven zal de impact op het landschap beperkter zijn. Er wordt een zoekzone bepaald waarbinnen de visuele invloed op bewoners, bezoekers en het aanwezige landschap wordt onderzocht. Het projectgebied wordt door bebouwing, tuinen, bossen en serres in grote mate opgedeeld in compartimenten. De compartimenten of „landschapskamers‟ lopen in elkaar over maar de invloed van een specifieke ingreep loopt reikt vaak niet verder dan het beschreven compartiment. Invloedsfeer Een hoogspannings- of omvormingsstation zal bij een ongehinderd zicht tot enkele honderden meters ver waarneembaar zijn. In de nabije omgeving (200 à 500m) zal het station in z’n geheel waarneembaar zijn en mogelijk storend. Op een grotere afstand zal het station, voor zover de zichtbaarheid niet gedeeltelijk verhinderd wordt, nauwelijks of slechts deels waarneembaar zijn. De openheid van het landschap wordt namelijk op sommige plaatsen gebroken door aanwezige bospercelen, bomenrijen, verspreidde bebouwing, bedrijventerrein, industrie, serres, ... . Directe zichten op het hoogspanningsstation zijn hierdoor relatief beperkt. De „vreemde, storende en dominante aanwezigheid‟ van de infrastructuur die zal worden aangelegd zal voornamelijk invloed hebben op het vlak van de visuele waarneembare wijziging van het landschap. Impact per locatie Zeebrugge De aanwezigheid van de groenstructuur op het domein ten Westen van de N31 (Baron De Maerelaan), de aanplant van groen langsheen het domein ten Oosten van de N31 en de specifieke ligging in het havengebied zorgen voor een minimale invloed. De bebouwing langs de Veerbootstraat zal de grootste invloed ondervinden. Plaatselijk zijn er ook doorzichten. Spie - Dudzele Het bedrijventerrein „ De Spie‟, de Stationsweg en de N31 (Zeelaan) die beide hoger gelegen zijn dan het projectgebied, zorgen samen met de groenstructuren aangeplant langs deze wegen en de bomenrij bestaand uit populieren langs de Lentestraat voor een minimale doorkijk. De bijhorende bebouwing langs de Lentestraat zal de grootste invloed ondervinden. Vijvekapelle De opgaande groenstructuren (bosjes, struwelen, bomenrijen,…), de lintbebouwing en de kern van Vijvekapelle vormen een rand. Plaatselijk zijn er wel doorzichten ter hoogte van de woonlinten. De visuele impact is significant, vooral dan vanuit de bebouwing langs de Weststraat en delen van de Sijselsesteenweg.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 198 van 234

BE0100.046233.130

In het project-MER zal een gelijkaardige oefening gemaakt worden voor de bovengrondse en ondergrondse (door het verbod op de plaatsing van diepwortelende vegetatie) hoogspanningsverbindingen.

7.8.2

Toekomstige situatie Ter hoogte van het Zeebrugse havengebied zijn een aantal infrastructuurprojecten gepland. Relevant voor deze discipline zijn volgende projecten: • de gefaseerde inrichting van de achterhaven als industriegebied, • de aanleg van de A11 tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle, • de inrichting van windturbines ter hoogte van de Transportzone (reeds vergund) en in de achterhaven en ter hoogte van het Nijverheidsdok (gepland met positief advies Interdepartementale Windwerkgroep (IWWG)). • Het strategisch haveninfrastructuurproject (SHIP) • Het landinrichtingsplan Veldgebied Brugge Daarnaast werden zones voor windturbines afgebakend ten zuiden van de N49 in zowel Maldegem als Eeklo. Binnen deze zones werden voor reeds 10 windturbines vergunningen afgeleverd, en werd voor 1 geplande turbine een positief advies verkregen van de IWWG. Daarnaast worden ter hoogte van het industrieterrein van Maldegem nog drie windturbines gepland die eveneens reeds een positief advies van de windwerkgroep verkregen. Door Ruimte en Erfgoed, dienst Onroerend erfgoed wordt een aanduidingsdossier voorbereid voor een ankerplaats in de omgeving van Damme en het nabijgelegen krekengebied Lapscheure en ter hoogte van het Maleveld. Met behulp van het Europese Interreg IVA- project ‘Forten en Linies in grensbreed perspectief’ worden het Fort van Beieren in Koolkerke, het Verbrand fort in Oostkerke en de stadswallen van Damme heringericht en gerestaureerd. Voor meer gedetailleerde informatie in verband met de ingrepen wordt verwezen naar paragraaf 1.5.2.17 van dit deel.

7.8.3

Effectbespreking De receptor Landschap zal niet enkel de projectonderdelen bespreken maar ook voorstellen doen op vlak van landschappelijke integratie van het project. Voor de receptor landschap onderscheiden we: • direct verlies door effectieve ruimte inname; • (visuele) verstoring; • netwerkeffecten: wijziging van landschapsecologische relaties en versnippering, effecten op de ruimtelijke samenhang. De effecten zullen beoordeeld worden ten opzichte van de toekomstige situatie.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 199 van 234

7.8.3.1

Aanlegfase

7.8.3.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen

BE0100.046233.130

Het direct ruimtebeslag speelt een rol in de aanlegfase. Binnen deze effectgroep wordt het tijdelijke en permanente verlies of de aantasting door rechtstreeks ruimtebeslag van de volgende landschapskenmerken en –elementen beschouwd: • ankerplaatsen en relictzones; • beschermde landschappen, monumenten en/of dorpsgezichten; • bouwkundige erfgoedwaarden, al dan niet beschermd; • bodemkundig/archeologisch erfgoed; • geomorfologische en historisch-geografische erfgoedwaarden: combinatie van de natuurlijke en cultuurhistorische landschapsstructurerende elementen; • landschapsbepalende KLE (zoals bomenrijen, hagen, dreven…); • landschapsstructurerende elementen (zoals wegen, bodemgebruik…). Het ruimtebeslag zal zowel voor de eigenlijke constructies van het project als voor de werfzone bepaald worden. De bespreking gebeurd kwalitatief en zo mogelijk gekwantificeerd (oppervlakten, lengtes, aantallen). Onder verstoringseffecten dient met name de aantasting van archeologisch en bodemkundig erfgoed door bijvoorbeeld samendrukking van gronden beschouwd te worden. De potentie op de aanwezigheid van archeologisch materiaal wordt ingeschat op basis van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI). Deze kaart brengt de reeds gekende archeologische vondsten in beeld. Er zal nagegaan worden of de locaties van de nieuwe masten zich bevinden in een zone met veel archeologische vondsten. Er zal tevens advies ingewonnen worden bij het agentschap Ruimte en Erfgoed. De verstoringseffecten worden op kwalitatieve wijze besproken. In het landschap kunnen netwerkeffecten optreden door het ontstaan of verdwijnen van landschappelijke verbindingen. Netwerken kunnen gecreëerd worden door bv. het verwijderen van vegetatie waar deze momenteel versnipperend werkt. Landschappelijke versnippering kan dan weer gecreëerd worden door de fysieke aanwezigheid van een nieuwe infrastructuur of door bijhorende beplantingen. De mate waarin versnipperende of verbindende ingrepen uitgevoerd worden, wordt aangegeven en gesitueerd. 7.8.3.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De beoordeling van het direct ruimtebeslag gebeurt idem met paragraaf 7.8.3.1.1. Onder verstoringseffecten op het landschap kunnen de volgende deeleffecten beschouwd worden. • Visuele verstoring: De opslag van de uitgegraven grond en het materieel kan voor visuele verstoring in het landschap zorgen. Deze visuele verstoring zal echter beperkt blijven tot de duur van de werken. Er zal nagegaan worden of aanbevelingen gedaan kunnen worden voor de locatie van de opslagzone. • Aantasting van archeologisch en bodemkundig erfgoed: Ter hoogte van het tracé van de ondergrondse leidingen zal een archeologisch vooronderzoek gebeuren. Indien beschikbaar zullen de resultaten van dit onderzoek en de CAI gebruikt worden om de

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 200 van 234

BE0100.046233.130

kans op de aanwezigheid van archeologisch materiaal in te schatten. Graafwerken maar ook het verlagen van een grondwatertafel25 kan een invloed hebben op de aanwezige archeologische artefacten en sporen. De werfzone en de invloedstraal van de bemaling zullen in GIS in overlay gelegd worden met de kaart met het archeologisch erfgoed. Indien verstoring van het bodemkundig erfgoed verwacht wordt ten gevolge van de graaf- of bemalingswerken, zullen milderende maatregelen geformuleerd worden. • Aantasting van bouwkundig erfgoed en beschermde monumenten: De invloedstraal van de bemaling zal in GIS in overlay gelegd worden met de kaart met het bouwkundig erfgoed en de beschermde monumenten. Op die manier zal nagegaan worden of dit erfgoed door de bemaling beïnvloed zal worden. De bespreking van netwerkeffecten op het landschap gebeurt zoals beschreven in 7.8.3.1.1. 7.8.3.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De beoordeling van het direct ruimtebeslag, verstoringseffecten en netwerkeffecten gebeurt zoals besproken in paragraaf 7.8.3.1.1.

7.8.3.2

Exploitatiefase

7.8.3.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen Het direct ruimtebeslag tijdens de exploitatiefase komt overeen met het permanente ruimtebeslag dat bepaald wordt voor de aanlegfase. Onder verstoringseffecten op het landschap wordt in hoofdzaak visuele verstoring beschouwd. Er zal een afzonderlijke landschaps- en zichtbaarheidsanalyse opgesteld worden, die in het project-MER geïntegreerd zal worden. Deze studie zal maximaal gebruikt worden voor de bespreking van de effecten. Hierin zal de zichtbaarheid van de bovengrondse hoogspanningsverbindingen in kaart worden gebracht en besproken. De visuele invloedssfeer wordt hiervoor bepaald (zie §7.8.1.1.3). Eventuele maatregelen die visuele verstoring kunnen beperken zullen voorgesteld worden.

7.8.3.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen Het direct ruimtebeslag tijdens de exploitatiefase komt overeen met het permanente ruimtebeslag dat bepaald wordt voor de aanlegfase. Onder verstoringseffecten op het landschap kunnen de volgende deeleffecten beschouwd worden. • Aantasting van KLE’s: Bomen zijn niet toegestaan boven de ondergrondse verbindingen. Om de effecten op het landschap na te gaan, zal de aanwezige hoogstammige vegetatie op basis van een terreinbezoek en de orthofoto in kaart gebracht worden. Door vervolgens de contouren van de sleuf in GIS in overlay met deze kaart te leggen, kan bepaald worden waar KLE’s of bossen door de aanwezigheid van de ondergrondse verbinding doorsneden zullen worden.

25

Door een daling komen deze elementen in een zuurstofrijke omgeving te liggen en kunnen ze oxideren en degraderen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 201 van 234

BE0100.046233.130

• Visuele hinder: ter hoogte van de ondergrondse verbinding zullen bovengrondse constructies aanwezig zijn ter hoogte van de juncties (waarvoor inspectieputten aangelegd worden) en op locaties waar infrastructuren met tunnels gekruist worden (tunnelgebouwen). Deze impact wordt kwalitatief beschreven. Mogelijke inkledingsmaatregelen zullen bestudeerd worden. 7.8.3.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations Het direct ruimtebeslag tijdens de exploitatiefase komt overeen met het permanente ruimtebeslag dat bepaald wordt voor de aanlegfase. Onder verstoringseffecten op het landschap is voornamelijk visuele verstoring relevant: Er zal een afzonderlijke landschaps- en zichtbaarheidsanalyse opgesteld worden, die in het project-MER geïntegreerd zal worden. Deze studie zal maximaal gebruikt worden voor de bespreking van de effecten. Hierin zal de zichtbaarheid van de hoogspanningsstations in kaart worden gebracht en besproken. De visuele invloedssfeer wordt hiervoor bepaald (zie §7.8.1.1.3).

7.9

Receptor Mens

7.9.1

Referentiesituatie Kaart 1.1 : Overzichtskaart van het project Kaart 1.2 : Bestaande hoogspanningsnet ten westen van Gent Kaart 1.5 : Stratenatlas en windturbines Kaart 3.1 : Situering op het gewestplan Kaart 3.5 : Functioneel bodemgebruik Kaart 3.7 : Afbakening Herbevestigde Agrarische Gebieden (HAG) Kaart 7.12 : Gebruikte toponiemen en woongebieden

7.9.1.1

Huidige toestand De huidige situatie is de toestand van de bestaande bodembestemmingsplannen, aangevuld met eigen waarnemingen van de bestaande situatie. Voor de bespreking van de referentiesituatie wordt uitgegaan van: • de bodemgebruikkaart; • topografische kaarten en luchtfoto’s; • ruimtelijke uitvoeringsplannen en gewestplannen; • de HAG-kaart (herbevestigde agrarische gebieden); • de landbouwgevoeligheidsanalyse van de VLM; • eigen terreinonderzoek. Binnen de receptor mens wordt in het project-MER onderzoek gedaan naar volgende functies: • landbouwfunctie; • woonfunctie; • industriële functie;

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 202 van 234

BE0100.046233.130

• recreatieve functie (incl. toegankelijke natuurgebieden); • netwerkfunctie (wegen). 7.9.1.1.1

Functioneel bodemgebruik Op Kaart 3.5 is het functionele bodemgebruik in het studiegebied weergegeven. Dit functioneel bodemgebruik werd opgemaakt op basis van een hervertaling van de perceelscoderingen op de Biologische Waarderingskaart. Hierop worden volgende categorieën onderscheiden: • Bebouwing: ter hoogte van het projectgebied kunnen de woonkernen van Zomergem, Waarschoot, Eeklo, Maldegem, Moerkerke, het grootstedelijk gebied Brugge, Damme, Dudzele, Lissewege en Zeebrugge onderscheiden worden. Tevens valt op dat zich langs een aantal wegen lintbebouwing heeft ontwikkeld. Dit is onder meer het geval langs: o de N9 tussen Eeklo en Maldegem en in minder sterke mate tussen Maldegem en Brugge; o de N410 ten noorden van Maldegem; o Moerkerkesteenweg en Weststraat in Vijvekapelle. • Industrie: In het studiegebied springen vooral de industriegebieden van de Zeebrugse haven in het oog. Deze gebieden omvatten zowel de industriële activiteiten in de achterhaven, de transportzone, en de bedrijventerreinen Herdersbrug, Nijverheidsdok en Blauwe Toren. Daarnaast bevinden zich nog kleinere industriegebieden Balgerhoeke (Zeelaan – Kunstdal) en Eeklo (Nieuwendorpe). • Open ruimte: naast deze clusters van industrie en bebouwing bestaat het grootste deel van het gebied uit een mozaïek van akkers en graslanden. In de omgeving van Eeklo en Maldegem overheersen de akkers, in het poldergebied ten noorden van Brugge nemen de graslanden de overhand. • KLE: de kanalen (het Afleidingskanaal van de Leie, het Schipdonkkanaal, de Damse Vaart en het Boudewijnkanaal) worden ter hoogte van het projectgebied gekenmerkt door flankerende bomenrijen, die op de kaart als kleine landschapselementen of KLE’s aangeduid zijn. • Bossen: bossen komen slechts in beperkte mate voor in het projectgebied. Het grootste aandeel wordt ingenomen door het Leen in Eeklo. Verder worden op de kaart nog het Paddepoelebos ten noordwesten van Maldegem, een bosje in Vijvekapelle, het Fort van Beieren in Koolkerke, het kasteelpark Ten Berghe in Brugge, en het Duivkeetbos en Ooievaarsbos in Sint-Pieters (Brugge) aangeduid. Op Kaart 1.5 zijn de belangrijkste wegen binnen het studiegebied aangeduid. Het projectgebied kruist geen autosnelwegen. Belangrijke wegen die voorkomen zijn: N34, E403/N31, N348, N376, N374, N498, E34/N49, N410, N9, N499.

Kaart 1.2 geeft weer welke hoogspanningsverbindingen reeds in het gebied of de omgeving voorkomen:

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 203 van 234

BE0100.046233.130

• een bovengrondse 380 kV–hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en Eeklo– Noord (aftakking op draadstel 380-73; type geleider 2 x 620AMS26). Ter hoogte van Eeklo Noord bevindt een 380-150 kV-transformatorstation (TFO 1 380/150/36). • een bovengrondse 150 kV–hoogspanningsverbinding tussen Aalter en Eeklo–Noord (draadstellen 150-165 en 150-166; type geleider 1 x 445AMS). • een bovengrondse 150 kV–hoogspanningsverbinding tussen Langerbrugge, Eeklo en Brugge (draadstellen 150-5 en 150-6; type geleider 1x248 ALAC27). • een bovengrondse 150 kV–hoogspanningsverbinding tussen Eeklo–Noord en Brugge (draadstellen150-240 en 150-241; type geleider 1x 445AMS). • een bovengrondse 150 kV–hoogspanningsverbinding tussen Brugge, Blauwe Toren en Zeebrugge (draadstellen 150-144 en 150-145; type geleider respectievelijk 1 x 298AMS en 1x 445AMS). In het projectgebied komen op verschillende plaatsen windturbines voor. Windturbines zijn relevant omdat ze kunnen interfereren met bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Momenteel zijn deze hoofdzakelijk geconcentreerd ter hoogte van het Zeebrugse zeehavengebied. Meer specifiek zijn op het industrieterrein Herdersbrug twee rijen windmolens gesitueerd, parallel aan het Boudewijnkanaal. De eerste rij is onmiddellijk ten westen van het Boudewijnkanaal gelegen, de tweede bevindt zich langs de spoorweg Brugge –Zeebrugge. Ten noordoosten van Maldegem bevindt zich ten zuiden van de E34/N49 een rij windmolens. Op het industrieterrein in Balgerhoeke (Eeklo) staan ook enkele windturbines.

Kadertekst 10: Relatie tussen windturbines en hoogspanningsverbindingen Elia respecteert net zoals de net- operatoren in de ons omringende landen bepaalde afstandsregels inzake de nabijheid van windturbines en hoogspanningsverbindingen. De draaiende rotoren van een windturbine kunnen immers een druk op de geleiders van een hoogspanningsverbinding uitoefenen met een veiligheidsrisico tot gevolg. Ook het risico op valgevaar wordt beschouwd, nl. of de totale hoogte van de windturbine (met rotor in de hoogste stand) groter is dan de afstand t.o.v. de buitenste geleiders van de hoogspanningsverbinding, rekening houdend met de positie van de geleider en de minimum veiligheidsafstanden van een geleider. Om bovenstaande redenen dient steeds een veiligheidsafstand van 1,5 x de rotordiameter van de windturbine gerespecteerd te worden, als horizontale afstand tussen de inplantingsplaats van een windturbine en een elektrische geleider. Ook bij een afstand tussen 1.5x en 3.5x de rotordiameter is een invloed van de windturbines op de geleiders niet uitgesloten: het is mogelijk dat de geleiders beginnen te trillen waardoor onder meer de stabiliteit van de masten in het gedrang kan komen. Dit kan via het aanbrengen van trillingsdempers op de hoogspanningsverbinding na een analyse door Elia worden opgevangen. Rekening houdend met de laatste generatie windturbines (rotordiameters tot 120 meter en tiphoogtes van 180 meter), bedraagt de invloedszone t.o.v. hoogspanningslijnen 400 à 450 meter.

26 27

Aluminium-Magnesium-Silicium-Staal -geleiders Aluminium-Staal -geleiders

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 204 van 234

7.9.1.1.2

BE0100.046233.130

Geluid Geluid wordt als aparte discipline beschouwd. De gegevens van deze discipline zullen ingezet worden om hun invloed op de receptor mens te bespreken. Op basis van de beschikbare gegevens van het huidige geluidsklimaat zal een inschatting gemaakt worden van de huidige geluidskwaliteit ter hoogte van gevoelige bestemmingen. De gegevens uit de studie opgemaakt door Vinçotte zullen getoetst worden aan de milieukwaliteitsnormen uit VLAREM II. De huidige geluidskwaliteit zal ingeschat worden volgens de LDEN- milieukwaliteitsmaten volgens Miedema, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de volgende klassen: goed (LDEN<50dB), redelijk (50dB<LDEN<55dB), matig (55dB<LDEN<60dB), tamelijk slecht (60dB<LDEN<65dB), slecht (65dB<LDEN<70dB), zeer slecht (LDEN>70dB). Het aantal mensen binnen de verschillende klassen zal ingeschat worden op basis van de kadastergegevens. Hierbij wordt uitgegaan 28 van een gemiddelde gezinsgrootte voor het Vlaams Gewest (2,36 personen per gezin ). Daarnaast zal tevens getoetst worden aan de richtwaarden geformuleerd door de WHO in haar rapport van 1998 (Guidelines for community noise).

7.9.1.1.3

Impact van EM-velden Uit hoofdstuk 0 blijkt dat hoogspanningsinfrastructuur elektrische en magnetische velden opwekken. Bij een deel van de bevolking bestaat ongerustheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s die deze elektromagnetische velden met zich meer kunnen brengen. Daarom zullen voor de discipline mens het aantal personen binnen de elektrische en magnetische veldzones bepaald worden. Voor de elektrische veldzones werden maximaal toegelaten waarden vastgesteld in het MB van 7 mei 1987: • 5000 V/m: in woongebieden • 7000 V/m: aan kruisingen met gewestwegen • 10000 V/m; andere gebieden. De berekende elektrische velden uit de discipline licht, straling en EM-velden zullen getoetst worden aan bovenvermelde waarden. In voorkomend geval zal het aantal personen bepaald worden dat blootgesteld is aan elektrische velden die hoger zijn dan deze normen. Op basis van bovenstaande en de bestaande regelgeving en richtlijnen omtrent laag frequente magnetische velden, zal het aantal bewoners bepaald worden die binnen volgende magnetische veldcontouren wonen: • 200 µT: de richtwaarde volgens het ICNIRP; • 100 µT: het door de Raad van Europa aanbevolen referentieniveau voor langdurige blootstelling; • 10 µT: de interventiewaarde opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering inzake binnenmilieu; • 0,4 µT: de epidemiologische cut-off point uit bovenvermelde studies, die het statistische verband met kinderleukemie aantonen; • 0,2 µT: de richtwaarde opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering inzake binnenmilieu.

28

Gebaseerd op gegevens uit het Rijksregister op 1 januari 2008

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 205 van 234

BE0100.046233.130

Voor de bepaling van het aantal bewoners wordt een combinatie gemaakt van de bewoningsgegevens en de contouren van de magnetische velden in de huidige situatie. De contouren van de EM-velden worden bepaald onder de discipline licht, warmte en EM-velden. Door Elia worden in kader van het project het aantal bewoonde gebouwen binnen de relevante magnetische veldcontouren geïnventariseerd. Om het aantal bewoners in deze gebouwen te kennen, zal uitgegaan worden van de gemiddelde 29 gezinsgrootte voor het Vlaams Gewest (2,36 personen per gezin ). Voor magnetische velden werden tot nu toe nog geen causaal effect op de gezondheid vastgesteld. Epidemiologische studies brachten echter wel een statistisch verband aan het licht tussen kinderleukemie en de blootstelling aan gemiddelde waarden, op lange termijn, van magnetische velden groter van 0,4 µT. Uit deze studies blijkt een verdubbeling van het risico op leukemie bij een levenslange blootstelling voor kinderen jonger dan 15 jaar, i.e. een toename van de kans met 0,00003/jaar. Tot op heden werd niet aangetoond dat de blootstelling aan magnetische velden met een zeer lage frequentie ook effectief de oorzaak is van deze verhoogde kans op leukemie. Desalniettemin zal op basis van de 0,4 µT-contouren voor deze bevolkingsgroep van kinderen jonger dan 15 jaar een inschatting gemaakt worden van het aantal gevallen/jaar. Hiervoor wordt de hypothese gebruikt dat er een causaal verband is.. Voor de berekeningen wordt uitgegaan dat 18% van de bevolking jonger is dan 15 jaar30. . 7.9.1.1.4

Visuele hinder De resultaten van de landschapsanalyse die uitgevoerd wordt bij de receptor Landschap zullen een indicatie geven van de zichtbaarheid van de huidige hoogspanningsverbindingen vanuit de omgeving. De visuele hinder die een infrastructuur veroorzaakt wordt echter niet louter door zichtbaarheid bepaald. Volgende zaken dienen hierbij in acht genomen te worden: • Het afstandseffect. naarmate men verder van de hoogspanningsinfrastructuur verwijderd is, zal de aanwezigheid ervan als minder storend ervaren worden. Volgens Antrop (2007) wordt de mate waarin en de manier waarop we waarnemen immers bepaald door de fysiologische eigenschappen van onze zintuigen. Hij geeft aan dat de kritische kijkafstand, i.e. de afstand van waarop de meeste mensen geen dieptezicht meer hebben en de contouren en het onderscheid van individuele ‘gewone’ objecten (bv. een huis of boom) vervagen en versmelten met de achtergrond. Deze kritische kijkafstand bedraagt ca. 1200m. • Het effect van bestaande ruimtelijke structuren. De negatieve visuele impact op het landschap wordt minder storend verwacht indien de hoogspanningsinfrastructuur bestaande ‘lijnen’ in het landschap volgt of zich in het landschappelijke hoofdpatroon inpast. Op die manier wordt bijvoorbeeld een mastenrij in het midden- en achterplan tegen een achtergrond bestaande uit hoge bomenrijen of industrie als minder storend ervaren, dan wanneer deze zich voor een achtergrond bestaande uit een open poldergebied bevindt. Uit het voorgaande blijkt dat de richting van waaruit naar de infrastructuur gekeken wordt, mede bepalend is voor de grootte van het verstorende effect dat erdoor veroorzaakt wordt.

29

Gebaseerd op gegevens uit het Rijksregister op 1 januari 2008 Bevolking per gewest en leeftijd, op 1 januari 2011-2061; via http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/bevolking_op_1_januari_2011-2061.jsp

30

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 206 van 234

BE0100.046233.130

â&#x20AC;˘ De vormgeving van de verbinding. Het geheel van het aantal, type en afstand tussen de afwijkingen bepalen de mate waarin de verbinding als storend ervaren kan worden. De ernst van de afwijkingen is afhankelijk van de landschappelijke situatie (bijvoorbeeld mate van openheid van het gebied) ter plaatse. Plaatselijke afwijkingen in vormgeving van de lijn, zoals richtingsveranderingen (bijvoorbeeld een knik die wordt gemaakt om een gebouw te ontwijken), afwijkingen in de uitvoering van de lijn zoals hoogteafwijkingen en afwijkingen in de spanlengte. Onderstaande figuur geeft aan welke impact de verschillende types afwijkingen hebben.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 207 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 7.9.1: Afwijkingen in vormgeving van een hoogspanningsverbinding (bron: MER Randstad 380 kV verbinding Wateringen-Zoetermeer)

Onderstaande tabel geeft aan voor welke woonkernen en woonuitbreidingsgebieden de hoogspanningsverbindingen binnen de kritische kijkafstand liggen. De tabel geeft wel aan in welke mate de hoogspanningsverbinding zichtbaar is en tegen welke achtergrond, omdat dit belangrijk is voor de perceptie van de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 208 van 234

BE0100.046233.130

Tabel 7.9.1: Woongebieden en woonuitbreidingsgebieden hoogspanningsverbinding binnen de kritische kijkafstand valt Nr.

Woongebied

Bestaande

HS-

waarvoor

een

Bespreking

verbinding die binnen de

kritische

kijkafstand ligt. 1

woon-

en

380

woonuitbreidingsgebied

ten

Zomergem-Eeklo

hoogspanningsverbindingen gebundeld met de Ringlaan, die

150

de westelijke grens vormt van de woonzone, en het

westen van de kern van Eeklo

kV-verbinding

kV-verbinding

Ter

hoogte

van

de

woonzone

lopen

beide

Schipdonkkanaal. Aan de overzijde van de Ringlaan bevindt

Aalter- Eeklo

zich zowel industrie als open ruimte gebieden. 2

woonlint met landelijk karakter

150

ten noorden van Maldegem aan

Brugge-Eeklo

kV-verbinding

Op deze plaats loopt de hoogspanningverbinding gebundeld ten zuiden van de bomenrijen van het Schipdonkkanaal. De

de Aardenburgkalseide

bomen langs het Schipdonkkanaal hebben een visueel bufferende werking voor de woongebiedjes aan de noordzijde van het kanaal. Voor de woningen aan de zuidzijde is de hoogspanningsverbinding

wel

zichtbaar

tegen

een

achtergrond van opgaande vegetatie. 3*

Woongebied

met

landelijk

karakter in het zuidoosten van de

gemeente

hoogte

van

150

kV-

verbinding

Langerbrugge-Brugge

Deze woningen vormen een uitloper van de bebouwde zone van Adegem en de bewoners hebben zicht op de landelijke

Maldegem

ter

omgeving ten zuiden van Maldegem als ze naar de

Kruisken

en

hoogspanningsverbinding kijken.

Kleemputte 4*

Woongebied karakter

ten

met

landelijk

zuiden

van

150

kV-verbinding

Langerbrugge-Brugge

Maldegem, langs de Aalterbaan

Deze woningen vormen een zuidelijke uitloper van het woongebied van Maldegem. Deze woonzone wordt omgeven door

een

mooi

open

landbouwgebied,

waardoor

de

hoogspanningsverbinding duidelijk zichtbaar is voor de bewoners. 5*

Woongebied kern Maldegem

150

kV-verbinding

Langerbrugge-Brugge

Voor de woningen aan de zuidrand van Maldegem met zicht op

het

landelijke

deel

is

de

bestaande

hoogspanningsverbinding zichtbaar. Voor de woningen die meer noordelijk liggen speelt het afstandseffect en vormen tussenliggende obstakels (woningen, vegetatie) een visuele buffer. 6*

Woongebied karakter

ten

Maldegem,

met

landelijk

zuiden langs

van

150

kV-verbinding

Langerbrugge-Brugge

de

Deze woningen vormen een zuidoostelijke uitloper van het woongebied van Maldegem. Deze woonzone wordt omgeven door

Schautenstraat

een

mooi

open

landbouwgebied,

waardoor

de

hoogspanningsverbinding duidelijk zichtbaar is voor de bewoners.

7*

Woongebied

met

landelijk

karakter ter hoogte van Donk

150

kV-verbinding

Langerbrugge-Brugge

De aanwezige groenstructuren langs de Gentse Steenweg zorgen

voor

een

visuele

buffer,

waardoor

de

hoogspanningsverbinding minder sterk zichtbaar is vanuit dit woongebied. 8*

Woongebied Sijsele

150

kV-verbinding

Langerbrugge-Brugge

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

Deze

woonzone

ligt

ten

zuidwesten

van

de

hoogspanningsverbinding. Het gebied is hier iets denser dan


Pagina 209 van 234

Nr.

Woongebied

Bestaande

HS-

BE0100.046233.130

Bespreking

verbinding die binnen de

kritische

kijkafstand ligt. in het landbouwgebied ten zuiden van Maldegem door de aanwezigheid

van

groenstructuren

perceelsrandbegroeiing.

Het

contrast

en van

de

hoogspanningsverbinding in open ruimte is hier dus iets kleiner. 9

Woongebied in Moerkerke

150

kV-verbinding

Brugge-Eeklo

Enkel voor het zuidelijke deel van Moerkerke valt de hoogspanningsverbinding binnen de kritische kijkafstand. Het zicht

vanuit

Moerkerke

hoogspanningsverbinding

in is

de vrij

richting open,

van

de

waardoor

de

hoogspanningverbinding vrij goed zichtbaar is. 10

woongebied

met

landelijk

karakter Den Hoorn (Damme)

150

kV-verbinding

Brugge-Eeklo

De hoogspanningverbinding valt slechts voor een klein deel van het woongebied binnen de grens van de kritische kijkafstand. Door de aanwezigheid van de bomenrijen langs het Schipdonkkanaal is de hoogspanningsverbinding hier echter niet zichtbaar.

11

Woongebied

met

landelijk

karakter in Vijvekapelle

150

kV-verbinding

De hoogspanningsverbinding Brugge â&#x20AC;&#x201C;Eeklo loopt nagenoeg

Brugge- Eeklo

parallel

150

Moerkerkestraat in open landbouwgebied. Hierdoor is de

kV-verbinding

Langerbrugge-Brugge

aan

dit

woonlint

langs

de

Weststraat

en

hoogspanningsverbinding vrij goed zichtbaar vanuit deze woningen. In het westelijke deel van dit woongebied is ook de hoogspanningsverbinding Langerbrugge-Brugge zichtbaar ten gevolge

van

de

kruising

van

beide

hoogspanningsverbindingen. 12

13

Woonwijk Sint-Kruis

150

woonwijk in Koolkerke

kV-verbinding

Beide hoogspanningsverbindingen kruisen net ten noorden

Brugge-Eeklo

van deze woonwijk. De woonwijk is puntvormig waardoor de

150

hoogspanningsverbindingen in verschillende kijkrichtingen

kV-verbinding

Langerbrugge-Brugge

vanuit de wijk zichtbaar zijn.

150

De hoogspanningsverbinding kruist de woonwijk en is dus

kV-verbinding

Langerbrugge-Brugge

duidelijk zichtbaar vanuit de woningen. Door het vrij open polderlandschap ten westen en oosten van deze wijk is de verbinding over vrij lange afstand zichtbaar.

14

Woonwijk Kruisabele (Brugge)

150

kV-verbinding

Langerbrugge-Brugge

De hoogspanningsverbinding valt binnen de grenzen van de kritische afstand van het zuidelijke deel van de woonwijk. Door de aanwezigheid van de begroeiing rondom het Kasteel ten Berghe is de hoogspanningsverbinding echter nauwelijks zichtbaar in deze wijk.

15*

Woonwijk

Duivekeete

(JezuĂŻtengoed en Berkenstraat)

150

kV-verbinding

Langerbrugge -Brugge

Brugge

Deze

woonwijk

ligt

in

de

oksel

van

deze

hoogspanningsverbinding, waardoor deze in verschillende kijkrichtingen vanuit de woonwijk zichtbaar is. De woonwijk wordt omgeven door bedrijvigheid in het oosten en een spoorlijn in het westen, wat de omgeving een vrij industrieel

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 210 van 234

Nr.

Woongebied

Bestaande

HS-

BE0100.046233.130

Bespreking

verbinding die binnen de

kritische

kijkafstand ligt. karakter geeft. 16

Woonwijk Zuienkerke

150 Blauwe

kV-verbinding Toren

-

Zeebrugge

Deze

woonwijk

ligt

ten

westen

van

de

hoogspanningsverbinding. Als vanuit de woonwijk naar de hoogspanningsverbinding gekeken wordt, is ook de A11 en het groen van de Parkbegraafplaats zichtbaar.

17

Woonwijk in Lissewege

150 Blauwe

kV-verbinding Toren

-

Zeebrugge

Voor

de

westelijke

uitlopers

van

Lissewege

valt

de

hoogspanningsverbinding binnen de kritische kijkafstand. De bewoners kijken naar de hoogspanningsverbinding tegen een achtergrond

van

open

polderlandschap,

waardoor

de

verbinding duidelijk zichtbaar is. 18

Woongebieden ten noordwesten

150

van Zeebrugge, ter hoogte van

Blauwe

de

Zeebrugge

Kustlaan

en

de

Veerbootstraat

kV-verbinding Toren

-

De

toekomende

hoogspanningsverbinding

aan

het

hoogspanningsstation Zeebrugge Blondeellaan valt binnen de kritische kijkafstand van een deel van deze woonwijken. Door de

aanwezigheid

perceelsrandbegroeiing

van van

andere de

infrastructuren

militaire

zone

is

en de

hoogspanningsverbinding in minder sterke mate zichtbaar.

7.9.1.2

Toekomstige situatie Voor de beschrijving van de toekomstige situatie zijn de ontwikkelingen die in de technische disciplines en de receptoren besproken werden relevant, ondermeer de ontwikkelingen in de haven, de A12, het woonuitbreidingsgebied Koolkerke,â&#x20AC;Ś. Daarnaast zal op het industrieterrein Herdersbrug de rij windmolens onmiddellijk ten westen van het Boudewijnkanaal vervangen worden. De 14 bestaande windmolens zullen vervangen worden door 13 nieuwe grotere exemplaren.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 211 van 234

BE0100.046233.130

Figuur 7.9.2 : Situering van de windmolens in huidige situatie (links) en toekomstige situatie (rechts)

7.9.2

Effectbespreking Voor de effectbeoordeling zal getoetst worden aan de toekomstige situatie. De effectbespreking voor de receptor mens zal gebeuren voor de verschillende gebruiksfuncties (wonen, landbouw, recreatie, industrie,…) en zal zoveel mogelijk gekwantificeerd worden. Er zal echter steeds een kwalitatieve beschrijving nodig blijven. De beschrijving en de beoordeling van de milieueffecten voor de receptor mens gebeuren aan de hand van de 3 effectengroepclusters: •

direct ruimtebeslag;

verstoringseffecten (= hinder);

netwerkeffecten.

7.9.2.1

Aanlegfase

7.9.2.1.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen In de aanlegfase impliceert het direct ruimtebeslag een tijdelijke en permanente ruimteinname. De oppervlakte van de werfzone en de mastvoeten wordt in overlay met de orthofoto, de functionele bodemgebruikskaart en het gewestplan gelegd. Op basis hiervan wordt per functie de oppervlakte bepaald die tijdelijk en permanent ingenomen zal worden. Verstoringseffecten, zoals visuele hinder, geluids- en lichthinder, worden gezien de tijdelijkheid en de relatief beperkte omvang van de effecten niet relevant geacht voor een bespreking in het project-MER (voor een beschrijving van de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.5.1). Bij de discipline bodem zullen milderende maatregelen aangehaald worden om de kwaliteitsafname van landbouwgronden ten gevolge van verdichting en verontreiniging te vermijden.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 212 van 234

BE0100.046233.130

De netwerkeffecten zullen tijdens de aanlegfase vooral betrekking hebben op de uitzonderlijke transporten die moeten plaatsvinden voor de aanvoer van het materieel. Op basis van de federale atlas van de reiswegen voor uitzonderlijk transport zal bepaald worden of de aanvoer van het materieel mogelijk is en/of waar rekening mee gehouden dient te worden. Er zal op kwalitatieve wijze besproken worden of er effecten op het verkeer zullen optreden. 7.9.2.1.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De beoordeling van het direct ruimtebeslag gebeurt op dezelfde manier als voor de bovengrondse verbindingen (paragraaf 7.9.2.1.1). De bespreking van verstoringseffecten gebeurt op basis van de abiotische disciplines. De visuele hinder die de omwonenden kunnen ondervinden van de aanlegwerkzaamheden zal bekeken worden. De beoordeling zal gebeuren op basis van een kwalitatieve beschrijving. Op basis van een kwantitatieve inschatting van de grondwaterverlaging en de beschrijving van de effecten van bodemopwarming worden de effecten op landbouw ingeschat. De grondwaterwinningen worden in overlay gelegd met de bemalingscontouren. Op die manier kan nagegaan worden of en in welke mate er grondwaterwinningen be誰nvloed kunnen worden door de bemaling. Tevens zal nagegaan worden of er zettingsgevoelige bodems aanwezig zijn binnen de contour. Dit om na te gaan of er geen stabiliteitsproblemen ten gevolge van bemalingen optreden. Onder de disciplines geluid en licht wordt nagegaan of er significante hinder kan optreden voor de omwonenden. Indien zo, wordt het aantal gehinderden bepaald op basis van de bewoningsgegevens (zie EM-velden). Er zal nagegaan worden of en in welke mate de luchtkwaliteit zal wijzigen ten gevolge van het werfverkeer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van schattingen van het aantal transportbewegingen. De voertuigemissies zullen wellicht beperkt zijn in vergelijking met de totale verkeersemissie in het studiegebied. Naast de uitzonderlijke transporten omvatten de netwerkeffecten ook het mogelijks tijdelijk onderbreken van wegen voor de aanleg van de ondergrondse verbinding. Milderende maatregelen, zoals fasering en duur en tijdstip van de wegonderbrekingen, zullen in het project-MER besproken worden om de impact zoveel mogelijk te beperken.

7.9.2.1.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De beoordeling van het direct ruimtebeslag, verstoringseffecten en netwerkeffecten gebeurt zoals besproken in paragraaf 7.9.2.1.2. Op dit moment is nog niet duidelijk of wegen onderbroken zullen moeten worden voor de aanleg van de stations.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 213 van 234

7.9.2.2

Exploitatiefase

7.9.2.2.1

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen

BE0100.046233.130

In de exploitatiefase richt het direct ruimteverlies zich zowel op het huidige ruimtegebruik als het potentiële toekomstige ruimtegebruik. Het toekomstige ruimtegebruik wordt hierbij ingeschat aan de hand van het gewestplan, structuurplannen en RUP’s. Op basis van de contouren van de infrastructuur zal in ArcMap de ruimteinname per functie en het aantal woningen/ (en indien de noodzakelijke bedrijfsgegevens van de VLM bekomen kunnen worden) bedrijfszetels dat getroffen wordt, bepaald worden. Daarnaast zal ook nagegaan worden welke functies gehypothekeerd worden ter hoogte van de verbindingen. Dit zal gebeuren aan de hand van de afstandsregels en de bestemmingstypes. Bij de verstoringseffecten worden de gegevens uit diverse abiotische disciplines gebruikt en waar mogelijk wordt gewerkt met normen en objectieve kwantificering. Voor de bespreking van hinder door EM-velden voor de mens zal de zelfde methodiek gebruikt worden zoals beschreven voor de referentiesituatie. De veldsterktes en invloedszones voor de overspanningen ter hoogte van woonzones en woonlinten zal besproken en getoetst worden aan de geldende grens- en richtwaarden. Enkel de bewoonde gebouwen zullen in rekening gebracht worden. Een causaal verband tussen gezondheidseffecten en de langdurige blootstelling aan magnetische velden werd vooralsnog niet aangetoond. Een statistisch verband tussen kinderleukemie en een blootstelling aan velden hoger dan 0,4 µT werd wel gevonden in een aantal studies (zie hoofdstuk 0). Vanuit het voorzorgsprincipe zal daarom het mogelijks gewijzigde risico op kinderleukemie als gevolg van het project bepaald worden. Daarnaast zal er getracht worden om de psychosomatische effecten van de aanwezigheid van de lijn in te schatten. Voor visuele hinder is het niet mogelijk om een volledig kwantitatieve uitspraak te maken. Hier zal een kwalitatieve beschrijving mee de basis zijn van de expertbeoordeling. Onder de discipline geluid zal een inschatting gemaakt worden van het corona-effect. De geluidsniveaus veroorzaakt door het corona-effect zullen getoetst worden aan de VLAREM II-normen. 7.9.2.2.2

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen De beoordeling van het direct ruimtebeslag, verstoringseffecten en netwerkeffecten gebeurt zoals besproken in paragraaf 7.9.2.2.1. Ook ter hoogte van de ondergrondse verbinding kunnen visuele effecten optreden door de aanwezigheid van constructies ter hoogte van de juncties (waarvoor inspectieputten aangelegd worden) en op locaties waar infrastructuren met tunnels gekruist worden (tunnelgebouwen). geluidshinder is niet relevant voor de ondergrondse verbindingen.

7.9.2.2.3

Hoogspannings- en omvormingsstations De beoordeling van het direct ruimtebeslag, verstoringseffecten en netwerkeffecten gebeurt zoals besproken in paragraaf 7.9.2.2.1. Naast het corona-effect en ELF-geluid kan ook geluidshinder ten gevolge van de exploitatie van de hoogspanningsstations optreden. Voor laagfrequent geluid zijn geen normen beschikbaar in Vlaanderen. Op basis van beschikbare literatuur zal getracht worden om een toetsingskader voor laagfrequent

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 214 van 234

BE0100.046233.130

geluid op te stellen, waaraan de in discipline geluid bepaalde laagfrequente geluidsniveaus getoetst zullen worden. Indien dit op basis van de huidige literatuur niet mogelijk is, wordt dit aspect als leemte in de kennis beschouwd Op basis van de effectbespreking bij de discipline geluid, zal de impact voor de omwonenden bepaald worden op dezelfde manier als voor de huidige toestand. Vermits voor de buffering van het hemelwater waterpartijen voorzien worden op het terrein zelf, zal geen effect optreden van ruimtebeslag ten aanzien van de huidige functies. Op basis van de verhardingen die in overstromingsgevoelig gebied aangelegd zullen worden (aangeleverd door de discipline oppervlaktewater) zal bepaald worden of en in welke mate er een toename van het risico op overstromingen optreedt en op welke manier dit gemilderd kan worden.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 215 van 234

8

BE0100.046233.130

Methodologie effectsynthese- en beoordeling Per receptor zal een overzicht gegeven worden van de verschillende effecten die optreden binnen de verschillende effectgroepen en de vereiste milderende maatregelen die genomen dienen te worden. Dit zal in tabelvorm uitgevoerd worden waarbij de resulterende effecten na toepassing van de milderende maatregelen, en uiteraard de milderende maatregelen zelf, opgenomen worden. Op basis van deze synthetiserende tabel wordt per receptor een beoordeling opgesteld. Deze kan eventueel aanleiding geven tot het formuleren van bijkomende milderende maatregelen. Voor de verschillende receptoren worden de volgende beoordelingskaders voorgesteld.

8.1

Receptor natuur Voor de synthese voor de receptor als geheel wordt gewerkt met een afzonderlijk beoordelingskader voor populaties en ecotopen. Een globale beoordeling volgt uit een combinatie van deze twee waarbij de sterkte van de effecten voor populaties en ecotopen “gesommeerd” worden. Beoordelingskader voor soorten vanuit een populatie-ecologische benadering: • Sterk negatief effect: Ingeschat wordt dat het waarschijnlijk is dat het voortbestaan van bepaalde (zeldzame / bedreigde) soorten op regionaal niveau in het gedrang komt. Een dergelijk drastisch effect kan worden veroorzaakt door (a) het verdwijnen van een kernpopulatie of (b) het verdwijnen van essentiële deelpopulaties, stapstenen of corridors; • Matig negatief effect: Ingeschat wordt dat een (zeldzame / bedreigde) soort op lokaal niveau zal achteruitgaan ten gevolge van projectrealisatie maar dat het regionaal voorkomen van de soort niet in het gedrang komt (bv. wegvallen van bepaalde populaties of corridors maar behoud van essentiële kernpopulaties, behoud van het netwerk als geheel); • Licht negatief effect: het is mogelijk dat bepaalde deelpopulaties/corridors van (zeldzame / bedreigde) soorten negatief worden beïnvloed, maar de effecten op de kwantiteit en de kwaliteit van de leefgebieden voor de soort op regionaal én op lokaal niveau zijn beperkt; • Verwaarloosbaar effect: er kan niet worden uitgesloten dat bepaalde deelpopulaties/ corridors van (zeldzame / bedreigde) soorten negatief worden beïnvloed, maar de effecten op de kwantiteit en de kwaliteit van de leefgebieden voor de soort op regionaal én op lokaal niveau zijn beperkt; • Licht positief effect: het is mogelijk dat bepaalde deelpopulaties/corridors van soorten (zeldzame / bedreigde) positief worden beïnvloed, maar de effecten op de kwantiteit en de kwaliteit van de leefgebieden voor de soort op regionaal én op lokaal niveau zijn beperkt; • Matig positief effect: Ingeschat wordt dat een (zeldzame / bedreigde) soort op lokaal niveau zal vooruitgaan ten gevolge van projectrealisatie maar dat het regionaal voorkomen van de soort niet fundamenteel wijzigt (bv. bermen functioneren als bijkomende corridors of leefgebieden voor bepaalde soorten);

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 216 van 234

BE0100.046233.130

• Sterk positief effect: Ingeschat wordt dat het waarschijnlijk is dat op regionaal niveau (zeldzame / bedreigde) soorten (hernieuwde) kansen zullen krijgen als gevolg van de projectrealisatie. Een dergelijk effect kan worden veroorzaakt door (a) het ontstaan van unieke habitats die in de regio voorheen niet voorkwamen of (b) het ontstaan van corridors die het mogelijk maken dat soorten uit verder gelegen gebieden zich kunnen verspreiden naar de betreffende regio. Beoordelingskader voor ecotopen: • Sterk negatief effect: Ingeschat wordt dat het waarschijnlijk is dat het voortbestaan van bepaalde waardevolle ecotopen op regionaal niveau in het gedrang komt. • Matig negatief effect: Ingeschat wordt dat een waardevol ecotoop gevoelig zal achteruitgaan op regionaal niveau. • Licht negatief effect: Ingeschat wordt dat een waardevol ecotoop een zekere achteruitgang zal ondergaan ten gevolge van projectrealisatie op lokaal niveau . • Verwaarloosbaar effect: de oppervlakte/kwaliteit van bepaalde ecotopen zal enige wijziging kunnen ondergaan maar deze is niet essentieel in een regionale context • Licht positief effect: Ingeschat wordt dat voor een waardevol ecotoop een zekere toename zal optreden ten gevolge van projectrealisatie op lokaal niveau. • Matig positief effect: Ingeschat wordt dat voor een waardevol ecotoop een zekere toename zal optreden ten gevolge van projectrealisatie op regionaal niveau. • Sterk positief effect: Ingeschat wordt dat het waarschijnlijk is dat het bepaalde waardevolle ecotopen op regionaal niveau sterk zullen toenemen of zelfs verschijnen. Een dergelijk effect kan worden veroorzaakt door het ontstaan van unieke abiotische omstandigheden ten gevolge van projectrealisatie. Daarnaast zullen de algemene bepalingen van het Natuurdecreet inzake vegetatiewijziging, verlies aan kleine landschapselementen, zorgplicht en stand-stillprincipe, … bijkomend besproken worden.

8.2

Receptor landschap Onder de receptor landschap worden alle erfgoedaspecten behandeld. Deze omvatten zowel de landschappelijk aspecten, de monumenten en de archeologische en bodemkundige waarden. Ook in het beoordelingskader dient ‘landschap’ dus als dusdanig geïnterpreteerd te worden: • Sterk negatief effect: Ingeschat wordt dat de landschappelijke waarden in sterke mate worden aangetast. Dit kan in eerste instantie veroorzaakt worden door het verlies van een grote oppervlakte aan waardevol landschap of waardevolle landschapselementen. In tweede instantie kan de aanleg van de infrastructuur dermate negatieve landschapselementen inbrengen dat de landschappelijke beeldkwaliteit van grote oppervlakten verloren gaan. In derde instantie kunnen de waarden aangetast worden door het verlies van sterk positieve structurele of visuele relaties (of de creatie van nieuwe negatieve) wat kan leiden tot een versnippering waardoor de resterende oppervlakte onvoldoende waarde heeft an sich. • Matig negatief effect: Ingeschat wordt dat de landschappelijke waarden in beperkte mate worden aangetast. Dit kan in eerste instantie veroorzaakt worden door het

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 217 van 234

BE0100.046233.130

verlies van een beperkte oppervlakte aan waardevol landschap of waardevolle landschapselementen. In tweede instantie kan de aanleg van de infrastructuur dermate negatieve landschapselementen inbrengen dat de landschappelijke beeldkwaliteit van beperkte oppervlakten verloren gaan. In derde instantie kunnen de waarden aangetast worden door het verlies van beperkt positieve structurele of visuele relaties (of de creatie van nieuwe negatieve) wat kan leiden tot een versnippering waardoor de resterende oppervlakte een beperking van zijn waarde heeft. • Licht negatief effect: Ingeschat wordt dat de landschappelijke waarden in zeer beperkte mate worden aangetast. Dit kan in eerste instantie veroorzaakt worden door het verlies van een zeer beperkte oppervlakte aan waardevol landschap of waardevolle landschapselementen. In tweede instantie kan de aanleg van de infrastructuur dermate negatieve landschapselementen inbrengen dat de landschappelijke beeldkwaliteit van zeer beperkte oppervlakten verloren gaan. In derde instantie kunnen de waarden aangetast worden door het verlies van zeer beperkt positieve structurele of visuele relaties (of de creatie van nieuwe negatieve) wat kan leiden tot een versnippering waardoor de resterende oppervlakte een lichte beperking van zijn waarde heeft. • Verwaarloosbaar effect: de eventuele wijziging van de landschapskwaliteit is verwaarloosbaar. • Licht positief effect: ingeschat wordt dat de landschappelijke waarden in zeer beperkte mate worden verbeterd. Dit kan veroorzaakt worden door de afbraak van infrastructuur waarbij de landschappelijke beeldkwaliteit van zeer beperkte oppervlakten hersteld wordt. Tevens kunnen de waarden hersteld worden door het herstel van zeer beperkt positieve structurele of visuele relaties wat kan leiden tot een ontsnippering waardoor de resterende oppervlakte een lichte opwaardering van zijn waarde krijgt. • Matig positief effect: ingeschat wordt dat de landschappelijke waarden in beperkte mate worden verbeterd. Dit kan veroorzaakt worden door de afbraak van infrastructuur waarbij de landschappelijke beeldkwaliteit van beperkte oppervlakten hersteld wordt. Tevens kunnen de waarden hersteld worden door het herstel van beperkt positieve structurele of visuele relaties wat kan leiden tot een ontsnippering waardoor de resterende oppervlakte een opwaardering van zijn waarde krijgt. • Zeer positief effect: ingeschat wordt dat de landschappelijke waarden in sterke mate worden verbeterd. Dit kan veroorzaakt worden door de afbraak van infrastructuur waarbij de landschappelijke beeldkwaliteit van grote oppervlakten hersteld wordt. Tevens kunnen de waarden hersteld worden door het herstel van sterk positieve structurele of visuele relaties wat kan leiden tot een ontsnippering waardoor de resterende oppervlakte een sterke opwaardering van zijn waarde krijgt.

8.3

Receptor mens In tegenstelling tot de receptoren natuur en landschap is voor de receptor mens geen relatief eenvoudige objectieve integratie van de verschillende effectgroepen uit te werken. Dit probleem wordt veroorzaakt door een aantal aspecten: • De doelstelling van het project is gericht op menselijke receptoren. Er zijn dus duidelijke positieve effecten voor de mens ten gevolge van de realisatie van het project. Deze voordelen worden echter gespreid over een groot gebied, over het gehele netwerk

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 218 van 234

BE0100.046233.130

van Elia, en komen niet alleen aan de bevolking binnen het studiegebied ten goede. In bepaalde zones is het mogelijk dat de voordelen nauwelijks of niet merkbaar zijn voor de bevolking in het projectgebied. Gewoonlijk dient hier dus een afweging gemaakt te worden tussen de voordelen voor het algemeen nut en de nadelen die de bevolking in het studiegebied ondervindt. • Niet alleen is er een belangenverschil tussen de bevolking binnen en buiten het projectgebied maar er zijn ook belangrijke verschillen binnen de groep van bevolking die in het studiegebied een of meerdere activiteiten uitoefent. Dit wordt veroorzaakt door de zeer diverse functies die aan het gebied toegekend kunnen worden. Een eerste stap in de richting van een integrale beoordeling is de bepaling van de ‘leefbaarheid’ binnen het studiegebied. De ‘leefbaarheid’ kan beschouwd worden als de resultante van het gezamenlijk voorkomen van de verschillende besproken effectgroepen. Afhankelijk van de functie zullen bepaalde effectgroepen belangrijker zijn in de beoordeling en deze beoordeling dient dan ook afzonderlijk te gebeuren voor de verschillende functies. De beoordeling op het niveau van één functie is in zeer grote mate een expertbeoordeling. Een voorstel van algemeen beoordelingskader dat per functie gebruikt kan worden in het volgende: • Sterk negatief effect: de functie wordt zeer sterk gehinderd en/of verdwijnt nagenoeg volledig uit het gebied; • Matig negatief effect: de functie ondervindt sterke hinder en verdwijnt over delen van het gebied; • Licht negatief effect: de functie ondervindt hinder door het plan/project maar dit is slechts in beperkte mate; • Verwaarloosbaar effect: er zijn geen significante wijzigingen te verwachten voor de functie; • Licht positief effect: de functie ondervindt een stimulans of verbetering door het plan/project maar dit doet zich slechts in beperkte mate voor; • Matig positief effect: de functie ondervindt een duidelijk positief effect en kan zich uitbreiden of verbeteren maar de ruimtelijke uitbreiding blijft beperkt; • Sterk positief effect: de functie krijgt een sterke ontwikkeling ten gevolge van het plan/project en neemt grote delen van het gebied in. Volgende beoordelingscriteria zullen daarbij worden aangewend: • de versnippering en oppervlakte-inname; • de mate waarin ontwikkelingspotenties worden gevrijwaard of aangetast; • de mate waarin functionele relaties (wegenis, onderlinge bereikbaarheid percelen, continuïteit waterloop) worden gevrijwaard of aangetast; • de mate waarin de leefbaarheid van omwonenden wordt gevrijwaard of aangetast (verkeer, geluid- en luchtkwaliteit), minimaal verlies woningen (onteigeningen), minimale aantasting landbouw (aantal gebruikers, aantal zetels, absolute oppervlakte,…). Een dergelijk beoordelingskader is steeds schaalafhankelijk. Daarom dient duidelijk aangegeven te worden ten opzichte van welke schaal men de beoordeling uitvoert. Bijvoorbeeld: het verlies van een bepaalde oppervlakte landbouwgrond, dus een

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 219 van 234

BE0100.046233.130

verdwijning van de functie, kan op microschaal sterk negatief zijn door het verloren gaan van een landbouwbedrijf; kan terzelfder tijd matig negatief zijn op een mesoschaal door de afname van een deel van het landbouwgebied; en kan tevens op macroschaal verwaarloosbaar zijn. Gezien het een project-MER betreft, is het belangrijk om een uitspraak te doen over de effecten op de verschillende schaalniveaus. Gezien de omvang van het project stellen we voor om de beoordeling zowel op een “lokale schaal” en op Vlaamse schaal uit te voeren. Voor de beoordeling van ruimteverlies en gebruiksbeperkingen op Vlaams niveau worden volgende drempels uit het plan-MER gebruikt: • Verwaarloosbaar effect: • Het project betekent een ruimteverlies van minder dan 5 ha aan landbouw en/of industrie; • Er geldt een gebruiksbeperking voor landbouw ten gevolge van de ondergrondse kabels voor een oppervlakte minder dan 10 ha. • Licht negatief: • Het project betekent een ruimteverlies van 5 -10 ha aan landbouw en/of industrie; • Er geldt een gebruiksbeperking voor landbouw ten gevolge van de ondergrondse kabels voor een oppervlakte van 10-20 ha. • Matig negatief: • Het project betekent een ruimteverlies van 10-15 ha aan landbouw en/of industrie; • Er geldt een gebruiksbeperking voor landbouw ten gevolge van de ondergrondse kabels voor een oppervlakte minder dan 20-30 ha. • Sterk negatief: • Het project betekent een ruimteverlies van minder dan meer dan 15 ha aan landbouw en/of industrie; • Er geldt een gebruiksbeperking voor landbouw ten gevolge van de ondergrondse kabels voor een oppervlakte meer dan 30 ha.

8.4

Synthese milieubeoordeling De eindsynthese geeft een tekstuele weergave van de milieubeoordeling voor de receptoren na in achtname van alle noodzakelijke milderende maatregelen en geeft een opsomming van de te nemen milderende maatregelen. Dit deel wordt opgesteld om een duidelijk overzicht te hebben van de te nemen milderende maatregelen.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 220 van 234

9

BE0100.046233.130

Tewerkstelling en investering In het project-MER zal een raming gemaakt worden van de investeringskost voor het voorliggend project. Volgens de huidige gegevens zal dit ongeveer rond 275 miljoen â&#x201A;Ź draaien. Voor de duur van de werken wordt op ongeveer 2 jaar geraamd. Verschillende aannemers zullen aangesteld worden voor de bouwkundige werken (versterking van de funderingen, funderingen in nieuwe onderstations), de lijnwerken (nieuwe masten, versterking van de masten, trekken van de hoogspanningslijn), de elektrische werken in de onderstationsâ&#x20AC;Ś. Bijkomend zullen ook verschillende leveranciers en studiebureaus betrokken worden. Er zal getracht worden om deze investering te vertalen naar het aantal werknemers dat op dit project kan ingezet worden. Indien mogelijk zullen ook de indirect afhankelijke investeringen en tewerkstelling ingeschat worden (de aansluiting van de off shore windmolenparken, het NEMO-project, de havenontwikkeling, het Europese hoogspanningsnetwerk op zee, â&#x20AC;Ś).

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 221 van 234

10

Kennisleemten, monitoring en evaluatie

10.1

Kennisleemten

BE0100.046233.130

Er resteren nog een aantal leemten en onzekerheden. Waar dit relevant is omwille van de potentiĂŤle impact op de beslissing waarvoor het project-MER aangewend zal worden, zal aangegeven worden op welke wijze in het project-MER met deze beperkingen omgegaan zal worden.

10.1.1

Discipline geluid De kennis van de discipline geluid (over de huidige geluidstoestand) bestaat typisch uit de metingen die in het kader van de opmaak van een MER of voorgaande studies uitgevoerd worden. Dit zijn representatieve metingen doch slechts voor een beperkt aantal punten en voor een bepaald moment. De locatiekeuze van de meetpunten is hierbij afhankelijk van de mogelijkheden om meetapparatuur op een veilige wijze te plaatsen.

10.1.2

Receptor natuur Over de effecten van elektrische en magnetische velden op vogels is momenteel nog onvoldoende gekend. De internationale literatuur over dit thema bevat heel wat onduidelijkheden en elkaar tegensprekende resultaten. Effecten voor avifauna kunnen niet worden uitgesloten, maar de inschatting van de aard (positief of negatief), grootte en de precieze gevolgen op soort- en populatieniveau dienen als een leemte in de kennis te worden beschouwd. In het project-MER zal er wel gezocht worden naar de meest recente wetenschappelijke literatuur. Op basis van deze literatuur zal er een aanvulling van de reeds gekende literatuur gebeuren en zal indien mogelijk een effectbeschrijving en â&#x20AC;&#x201C; beoordeling opgemaakt worden. Indien door de recente literatuur geen bijkomende uitspraak kan gedaan worden, blijft het effect van elektromagnetische velden op fauna een leemte in de kennis waar verder onderzoek noodzakelijk is. Ook over de effecten van opwarming van de bodem rondom de ondergrondse kabels zullen effecten ingeschat worden op basis van beschikbare literatuur. Het is echter nog niet duidelijk of hier voldoende informatie beschikbaar is. Indien hierover geen literatuur beschikbaar is, wordt dit als leemte in de kennis beschouwd. De aanwezigheid van de masten in het open polderlandschap kan storend zijn voor weidevogels tijdens de broedperiode en overwinterende vogels (in het bijzonder ganzen) (visuele hinder). Over visuele verstoring specifiek door masten is volgens de huidige kennis geen onderzoek voorhanden. Dit is een leemte in de kennis.

10.1.3

Receptor mens Voor de omrekening van het aantal bewoonde gebouwen naar het aantal inwoners wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde aantal inwoners per woning in Vlaanderen. Deze waarden zijn dus slechts inschattingen maar geven wel een voldoende goed beeld van de reĂŤle effecten. Ook in verband met het effect van magnetische straling op de gezondheid van de mens bestaan tot op heden onzekerheden. De meeste studies over magnetische velden met een zeer lage frequentie in vitro, in vivo, of op menselijke vrijwilligers leverden tot nu toe

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 222 van 234

BE0100.046233.130

onsamenhangende resultaten op. Ze laten niet toe een rechtstreeks causaal effect op de gezondheid vast te stellen. Omdat sinds eind jaren â&#x20AC;&#x2122;70 diverse studies een statistisch verband aan het licht brachten tussen kinderleukemie en de blootstelling aan gemiddelde waarden, op lange termijn, van magnetische velden groter dan 0,4 ÂľT, werden deze kansen voor het optreden van kinderleukemie vertaald naar het geplande project. Voor het bepalen van het aantal visueel gehinderden zal uitgegaan worden van de woonzones binnen een bepaalde afstand tot de geplande hoogspanningsverbinding. Dit is slechts een inschatting omdat het als hinderlijk beschouwen van een hoogspanningsverbinding een subjectief gegeven is. Over de relatie tussen infrasoon en laagfrequent geluid met gezondheid is geen wetenschappelijke consensus. Ook over het aantal mensen dat gehinderd wordt door corona-geluid zijn geen gegevens gekend. Over psychosomatische effecten die hoogspanningsverbindingen op mensen kunnen veroorzaken zijn nagenoeg geen gegevens gekend. Daarom zal aangenomen worden dat de mensen die het dichtst bij de hoogspanningsverbinding wonen en dus duidelijk de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding waarnemen meer kans zullen hebben op het vertonen van psychosomatische effecten. Dit is een leemte in de kennis.

10.2

Monitoring en evaluatie Noodzakelijke maatregelen voor monitoring en evaluatie zullen voorgesteld worden indien dit nodig blijkt uit de effectbespreking en â&#x20AC;&#x201C;beoordeling van het voorliggend project.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 223 van 234

11

BE0100.046233.130

Geraadpleegde bronnen • Adriaens, P. & Ameeuw, G. (red), 2008. Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de vogelrichtlijnsoorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2008 (36). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel, 246p. • Aeolus, 2001. Landschapscomposietkaart West-Vlaanderen, Studie i.o.v. provincie West-Vlaanderen. • Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. 2008. CADMAP - Digitale kadastrale percelenplannen • Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. 2010. CADMAP - Digitale kadastrale percelenplannen • Alves-Pereira, Mariana en Castelo Branco, Nuno. 2007. Review : Vibroacoustic disease : biological effects of infrasound and low-frequency noise exlained by machanotransduction cellular signalling. Progress in biophysics and molecular biology 93, 256-279. • Anonymous, 1997, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. • Antrop M., 1989, Het landschap meervoudig bekeken, Stichting Leefmilieu, Monografie nr. 30 • Antrop M., 1998, Traditionele landschappen in Vlaanderen, Visueel landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte • Antrop M., 2007, Perspectieven op het landschap, Academia Press, Gent • Arcadis Belgium, 2009, Project-MER Aanleg AX, i.o.v. AWV-West-Vlaanderen • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. 2009. De Watertoets bij ruimtelijke plannen – handleiding adviesverlening watertoets bij ruimtelijke plannen versie 1.0 (juli 2009). VMM, Erembodegem. D/2009/6871/025 • Courtens W. & Kuijken E., 2004. Een studie naar de instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied “3.2 Poldercomplex”. Adviesnota IN.A.2004.64. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel • Courtens W., Martens C. & Verbelen D., 2006. Monitoring van het SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het eerste jaar (2005 -2006). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2006, Adviesnota IN.A.2006.68. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel • Courtens W., Stienen E.W.M., Van de walle M., Verbelen D., Adams Y. & Daemen E., 2009. Tussentijds rapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvo-gels te ZeebruggeHeist’ en de SBZ’V ‘Poldercomplex’: resultaten van het vijfde jaar (2009 – 2010) (INBO.R.2009.59). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. • Courtens, W.; Vantieghem, S.; Kuijken, E., 2005. De Oostkustpolders, een gedekte tafel voor overwinterende ganzen?, Natuur.oriolus: Vlaams tijdschrift voor ornithologie, 71, pp. 122-130 • Courtens W. & Verbelen D., 2007. Monitoring van het SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het tweede jaar (2006 -2007). Rapporten van het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek 2007, Adviesnota INBO.A.2007.116. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 224 van 234

BE0100.046233.130

• Courtens W. & Verbelen D., 2008. Monitoring van het SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het derde jaar (2007 -2008). Rapporten van het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek 2008, INBO.R.2008.28. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel • Courtens W. & Verbelen D., 2009. Monitoring van de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het vierde jaar (2008-2009). Rapporten van het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek 2009 (INBO.R.2009.37). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. • De Vlas M.J. & Butter M.E., 2003. Draadslachtoffers in de Westerbroekstermade polder. Schatting van het aantal dode vogels als gevolg van een hoogspanningsverbinding in een natuurgebied. Rapport 61. Rijksuniversiteit Groningen. • Decat G., Peeters E., Smolders R. en Bossuyt M. (2003) Tijdsreeks en GIS-model om de blootstelling van de bevolking aan het 50 Hz magnetisch veld gegenereerd door bovengrondse hoogspanningslijnen in Vlaanderen in kaart brengen, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2003/05, Vito. • Devos, K., Anselin, A. & Vermeersch, G., 2004. Een nieuwe Rode Lijst van broedvogels in Vlaanderen (versie 2004). In: Vermeersch, G., Anselin, A., Devos, Herremans, M., Stevens, J., Gabriëls, J. & Van Der Krieken, B., 2004. Atlas van Vlaamse broedvogels 2000-2002. Instituut voor Natuurbehoud, Afdeling Natuur Natuurpunt, Brussel.

de K., de en

• Devos K., Cooleman S., Goethals V., Vermeersch G. & Anselin A., 2008. Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Betreft: Een nieuwe weidevogelkaart voor Vlaanderen. INBO.A.2008.226. Brussel. • Devos K., Decleer K., Kuijken E., Galle W. & Martens E., 2001. Wetenschappelijke onderbouwing voor de erkenning en afbakening van drie nieuwe Ramsar-gebieden in Vlaanderen (Oostkustpolders, Bourgoyen-Ossemeersen en Vijvergebied MiddenLimburg). Advies Instituut voor Natuurbehoud A.172 • DOV. S.d. Verziltingskaart. Opgemaakt door Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer, dienst Grondwater. Online geraadpleegd op 16/03/2011. • EC. 2004, 11 november. Position paper on dose-effect relationships for night time noise. European Commission working group on health and socio-economic aspects. • Elia, 2008, Brochure: Elektrische hoogspanningsverbindingen, p.28

velden,

magnetische

velden

en

• Elia, 2010. Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020, Voorlopige versie (15/09/2010) – Ontwerp opgesteld in samenwerking met de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst « Economie, KMO, Middenstand en Energie » en het Federaal Planbureau. • Everaert J., 2007. Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO.A.2007.139. Betreft: verzoek tot ontheffing van de MER-plicht – BEL Engineering nv – Aanleg van een hoogspanningsleiding Zandliet – Lillo. 8p. • Everaert J., Devos K. & Kuijken E., 2003. Vogelconcentraties en vliegbewegingen in Vlaanderen. Beleidsondersteunende vogelatlas. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel • Everaert J., Peymen J. & van Straaten D. (2011). Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen. Dynamisch beslissingsondersteunend instrument. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2011 (INBO.R.2011.32). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 225 van 234

BE0100.046233.130

• Federale Overheidsdienst_ Volksgezondheid, Veiligheid van voedselketen en leefmilieu, 2008, Elektromagnetische velden en gezondheid • Fernie K.J. & Reynolds J., 2005. The effects of electromagnetic fields from power lines on avian reproductive biology and physiology: a review. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 8, pp.:127–140 • Haas D., Nipkow M., Fiedler G., Schneider R., Haas W., Schürenberg B., 2003. Protecting Birds from Powerlines : a practical guide on the risks to birds from electricity transmission facilities and how to minimise any such adverse effects. Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats. Standing Committee 23rd meeting, Strasbourg, 1-4 December 2003 • Health Protection Agency. 2010. Health effects of exposure to ultrasound and infrasound. Report of the independent advisory group on non-ionising radiation. ISBN 978-0-85951-662-4 • Heutz G. & Paelinckx D., 2005. Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). Onderzoeksverslag Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Natuur, IN.O.2005.03, Brussel • ICNIRP, 2010, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1Hz to 100 kHz), p. 19 • Janss G.F.E. & Ferrer M., 1998. Rate of bird collision with power lines: effects of conductor-marking and static wire-marking. J. Field Ornithol., 69(1), pp. 8-17 • KEMA. 2007. Onderzoek geluidsreductie 150/380 kV-lijn Beverwijk-Oostzaan, rapportnummer 30720371-Consulting 07-0976 • Leventhall, Geoff. 2003. A review on published research on low frequency noise and its effects. Report for Department for Environment, Food and Rural Affairs. London. • LNE Dienst Mer, 1997 – Richtlijnenboek voor het opstellen en het beoordelen van milieueffectrapporten – deel 2: Algemene methodologische aspecten • LNE Dienst Mer, 1997 – Richtlijnenboek voor het opstellen en het beoordelen van milieueffectrapporten – deel 1:Procedurele aspecten • LNE Dienst Mer, 1997 – Richtlijnenboek voor het opstellen en het beoordelen van milieueffectrapporten – deel 3: Algemene methodologie – Discipline Mens – ruimtelijke aspecten • LNE Dienst Mer, 1997 – Richtlijnenboek voor het opstellen en het beoordelen van milieueffectrapporten – deel 9 Algemene methodologie – discipline licht, warmte en stralingen • LNE Dienst Mer, 2002 – Richtlijnenboek voor het opstellen en het beoordelen van milieueffectrapporten – deel 3: Algemene methodologie – Discipline Mens & gezondheid • LNE Dienst Mer, 2006 – MER-richtlijnenboek discipline lucht • LNE Dienst Mer, 2006 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek discipline fauna en flora • LNE Dienst Mer, 2006 – Geactualiseerd Project MER-richtlijnenboek discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie • LNE Dienst Mer, 2007 – Richtlijnenboek milieueffectenrapportage – Bovengrondse hoogspanningsleidingen • LNE Dienst Mer, 2008 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek discipline bodem • LNE Dienst Mer, 2011 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek discipline water

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 226 van 234

BE0100.046233.130

• LNE Dienst Mer, 2011 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek discipline geluid en trillingen • LNE, 2011, Omzendbrief LNE 2011/1. Milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie t. België) • Miedema, H en OudsDen Hoorn, C. 2001. Annoyance from transportation noise: relationships with exposure metrics DNL and DENL and their confidence intervals.Environmental Health Perspectives, 109: 409-416. • Miedema, H.. 2004. Relationship between exposure to multiple noise sources and noise annoyance. Journal of the Acoustical Society of America, 116: 949-957 • Ministerie van Economische Zaken. 2009. Milieueffectrapport Randstad 380 kV verbinding Wateringen-Zoetermeer. Den Haag. • National radiological protection board. 2004. Particle deposition in the vicinity of power lines and possible effects on health. Report of an independent advisory group on nonionisong radiation and ints ad hoc group on corona ions. Documents of the NRPB. Volume 15 nr 1 • Natuurpunt Beheer vzw, 2005. Eerste monitoringsrapport De Fonteintjes. • Nederlandse Regeling Omgevingslawaai, Staatscourant 16 juli 2004, nr. 134 • Paelinckx D., Sannen K., Goethals V., Louette G., Rutten J. & Hoffmann M. (red.), 2009. Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.M.2009.6, Brussel, 669 p. • Prinsen H.A.M., Smits R.R., Brekelmans F.L.A., Anema L.S.A., Emond D., Dirksen S., 2009. Achtergrondrapport natuur MER Zuidring Randstad380. Bureau Waardenburg bv. Studie in opdracht van TenneT TSO bv, Arnhem. 218p. • RWO, 19 juni 2009, Gewestelijk Zeehavengebied Zeebrugge

Ruimtelijk

Uitvoeringsplan

Afbakening

• Tritel, 2011, Het strategisch haveninfrastructuurproject (SHIP) in de westelijke achterhaven van Zeebrugge, Kennisgeving SHIP en kruisende infrastructuren. • VLM. 2004. Landbouwtyperingskaart. I.o.v. AMINAL Afdeling Land • VMM, 2009, Lozingen in de lucht 1990-2009, p.296 • VMM, 2011, Achtergronddocument Niet-ioniserende Straling, p.92 • WES, 2004, Strategisch Plan voor de haven van Brugge-Zeebrugge. • Wetlands International, 2006. Waterbird population estimates. Fourth Edition. Wetlands International, Wageningen, The Netherlands. • World Health Organization, 2007, Extremely Low Frequency (ELF) Fields. Environmental Health Criteria, No. 238. June 2007. Geneva, p.430. • Wisz M., Dendoncker N., Madsen J., Rounsevell M., Jespersen M., Kuijken E., Courtens W., Verscheure C. & Cottaar F., 2008. Modelling pink-footed goose (Anser brachyrhynchus) wintering distributions for the year 2050: potential effects of land-use change in Europe. Diversity and Distributions, 11p. • WVI, 2004, Afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge.

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 227 van 234

12

Bijlagen

12.1

Elementen ten behoeve van de Watertoets

BE0100.046233.130

In het kader van het decreet betreffende het integraal waterbeheer dient een overheid die over een plan beslist, er zorg voor te dragen dat er 1) geen schadelijk effect op het watersysteem ontstaat of 2) zoveel mogelijk wordt beperkt of 3) - als het voorgaande niet mogelijk is - het schadelijk effect op het watersysteem ten gevolge van het project wordt hersteld. Dit kan door opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het project of in gevallen van verminderde infiltratie van hemelwater of vermindering van ruimte voor watersystemen door te voorzien in compensatie. Voor onderhavig project zullen de nodige elementen ter input van de watertoets, met name de analyse en evaluatie van het al dan niet optreden van schadelijke effecten en de op te leggen voorwaarden of aanpassingen aan het project om deze effecten te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, worden aangereikt in het kader van de milieubeoordeling.

12.2

Voortoets passende beoordeling In het kader van het decreet voor natuurbehoud dient nagegaan te worden of het voorgenomen project een betekenisvolle aantasting van de natuurkenmerken van de speciale beschermingszones, met betrekking tot de natuurwaarden waarvoor deze zones respectievelijk zijn aangemeld of aangewezen, kan betekenen. Indien dit het geval is, is een opmaak van een passende beoordeling vereist. De elementen die noodzakelijk zijn om na te gaan of een passende beoordeling is vereist (de zogenaamde ‘voortoets’) worden aangereikt vanuit de effectbeschrijving en -beoordeling binnen de discipline fauna en flora. Indien hieruit blijkt dat een passende beoordeling vereist is, wordt deze geïntegreerd in de milieubeoordeling.

12.3

Lijst met percelen waarop een mast voorzien wordt

X-coördinaat

Y-coördinaat

terreinhoogte (m)

masthoogte (m)

totale hoogte (m)

perceelnummer

96475,41

200822,26

7,20

18,78

25,98

270C

96498,61

200873,81

7,21

69,00

76,21

270C/270B

96205,38

201205,93

7,72

57,70

65,42

291B

95904,90

201521,83

7,97

63,61

71,58

1273V

95620,90

201820,77

8,57

57,57

66,14

1228D

95312,89

202144,68

7,81

57,69

65,50

1239B

95073,75

202396,44

7,90

57,71

65,61

1149V

94775,02

202710,75

8,05

65,59

73,64

529L

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 228 van 234

BE0100.046233.130

94436,09

203068,45

7,90

65,71

73,61

556B

94095,08

203426,11

7,29

68,60

75,89

339F

93758,33

203780,44

7,43

65,67

73,10

92R

93483,28

204069,41

7,83

57,84

65,67

56B

93209,23

204357,89

8,07

58,31

66,38

255D

93050,36

204779,42

7,31

65,83

73,14

237E

92874,78

205244,78

7,31

65,46

72,77

167D

92702,68

205701,32

6,81

65,63

72,44

142B

92549,28

206107,42

7,22

58,41

65,63

5A

92431,93

206563,23

6,33

68,72

75,05

631V

92319,65

206997,45

6,86

61,25

68,11

630D

92119,05

207293,86

7,04

61,13

68,17

602C

91926,42

207684,56

6,55

60,42

66,97

858D

91739,97

208062,95

8,90

79,85

88,75

413F

91506,60

208535,99

7,74

86,80

94,54

189D

91282,16

208991,07

9,15

61,27

70,42

157B

91247,28

209343,17

8,85

64,37

73,22

80D

91323,62

209736,71

7,41

61,06

68,47

818D

91470,54

210030,56

7,58

54,58

62,16

734C

91614,03

210317,06

7,14

63,75

70,89

584C

91797,53

210683,73

6,31

93,97

100,28

595A

91782,96

210932,16

5,64

81,31

86,95

1037F

91866,47

210959,81

5,49

16,98

22,47

1044A

91782,96

210932,16

5,64

81,31

86,95

1037F

91712,1307

211286,008

5,00

63,00

68,00

277C

91610,8875

211479,968

5,10

57,00

62,10

183B

91251,0378

211601,41

4,97

48,00

52,97

193A

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 229 van 234

BE0100.046233.130

90887,6531

211724,044

5,08

48,00

53,08

210A

90524,27

211846,68

5,08

57,00

62,08

509B

90211,38

211999,51

5,16

48,00

53,16

496A

89940,50

212131,82

6,17

51,00

57,17

907B/907A

89590,64

212302,71

5,31

57,00

62,31

71K

89275,95

212455,90

4,20

57,00

61,20

59A

88984,15

212599,02

4,35

48,00

52,35

37A

88659,43

212758,29

4,69

48,00

52,69

854+855

88354,13

212880,92

4,55

48,00

52,55

842/02

88041,42

213006,53

4,19

48,00

52,19

726A

87735,20

213129,54

3,86

48,00

51,86

761B

87426,20

213253,66

4,12

48,00

52,12

693

87117,20

213377,78

4,23

54,00

58,23

685F

86807,41

213502,22

4,36

63,00

67,36

428A

86474,13

213673,29

5,48

54,00

59,48

408B

86155,17

213805,69

4,32

48,00

52,32

342A

85820,13

213923,02

3,86

48,00

51,86

380A

85500,48

214023,27

4,01

57,00

61,01

135D

85155,45

214090,60

4,20

48,00

52,20

1037

84810,01

214153,85

3,88

48,00

51,88

983

84473,60

214215,44

3,67

48,00

51,67

957

84132,82

214277,83

3,55

48,00

51,55

931

83773,70

214343,58

3,75

48,00

51,75

469A

83428,26

214406,83

3,84

48,00

51,84

495F

83082,82

214470,08

3,79

48,00

51,79

503/02A2

82737,39

214533,32

3,66

48,00

51,66

405Z

82389,40

214630,28

4,52

54,00

58,52

391A

82041,42

214727,24

4,84

54,00

58,84

267

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 230 van 234

BE0100.046233.130

81705,25

214820,91

3,84

48,00

51,84

245C

81345,46

214921,17

3,69

51,00

54,69

78A

81023,69

214958,42

3,65

48,00

51,65

97C + 96

80668,56

214999,53

3,49

48,00

51,49

135

80330,02

215038,73

3,54

51,00

54,54

572B

79984,33

215078,75

3,58

51,00

54,58

595B

79638,30

214981,24

3,56

48,00

51,56

608

79312,68

214889,47

3,42

48,00

51,42

625C

78976,86

214794,83

3,48

51,00

54,48

651

78747,40

214589,38

3,69

48,00

51,69

681C

78448,28

214321,56

3,58

48,00

51,58

319 - 320

78747,40

214589,38

3,70

50,00

53,70

681C

78448,28

214321,56

3,58

51,00

54,58

319 - 320

78145,06

214060,68

4,31

48,00

52,31

200

77831,06

213817,74

4,02

51,00

55,02

212A

77496,61

213758,84

4,30

48,00

52,30

871C

77159,09

213709,18

4,16

48,00

52,16

758E

76812,51

213639,67

4,04

48,00

52,04

699A

76450,73

213574,51

4,17

51,00

55,17

664A

76401,35

213566,61

4,17

25,70

29,87

664A

68497,45

217747,28

4,50

25,70

30,20

555A

68504,38

217810,09

4,50

96,00

100,50

555A

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 231 van 234

BE0100.046233.130

68044,07

217792,89

3,72

87,00

90,72

463E

67721,31

217919,56

4,00

75,00

79,00

509A

67492,85

218336,46

3,98

57,00

60,98

347W

67356,36

218601,62

3,95

51,00

54,95

430E

67181,64

218941,23

3,99

54,00

57,99

442D

67021,92

219251,18

4,07

54,00

58,07

349B

66848,17

219588,80

3,98

51,00

54,98

637B

66672,24

219930,31

3,86

51,00

54,86

379B

66500,68

220263,66

4,00

51,00

55,00

337C

66330,21

220595,01

3,35

54,00

57,35

283E

66359,86

220938,50

3,91

51,00

54,91

859B

66393,90

221330,67

4,18

48,00

52,18

832F

66427,28

221714,59

3,71

54,00

57,71

786A

66561,22

222094,39

4,04

54,00

58,04

741A - 741B

66712,82

222409,03

4,09

48,00

52,09

411

66838,98

222732,08

3,65

51,00

54,65

337A

66795,29

223087,22

3,70

48,00

51,70

310

66750,44

223451,47

3,84

48,00

51,84

297B

66706,15

223811,26

4,14

51,00

55,14

14C

66930,61

224039,01

3,35

51,00

54,35

343/03A

67162,25

224274,04

3,45

51,00

54,45

280C

67364,52

224479,28

3,46

54,00

57,46

265B - 266A

67497,12

224480,10

3,80

51,00

54,80

248N

67434,61

224550,39

3,80

51,00

54,80

248N

67500,72

224515,53

3,80

56,00

59,80

248N

67621,14

224594,27

6,80

56,00

62,80

244K

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


Pagina 232 van 234

BE0100.046233.130

67717,18

224567,80

6,80

56,00

62,80

244K

67744,57

224332,95

5,60

56,00

61,60

312/02C

67758,81

224054,82

6,01

56,00

62,01

317G

67974,62

223841,52

6,15

56,00

62,15

322H

12.4

Kaartenbundel

Kaart 1.1 : Overzichtskaart van het project ..................................................................................................... 21 Kaart 1.2 : Bestaande hoogspanningsnet ten westen van Gent ..................................................................... 21 Kaart 1.3 : Situering van het project op de topografische kaart ...................................................................... 21 Kaart 1.4 : Situering van het project op de orthofoto ....................................................................................... 21 Kaart 1.5 : Stratenatlas en windturbines .......................................................................................................... 21 Kaart 3.1 : Situering op het gewestplan........................................................................................................... 91 Kaart 3.2 : Natura 2000-gebieden ................................................................................................................... 91 Kaart 3.3 : VEN-gebieden, natuurreservaten en Ramsar-gebieden ............................................................... 91 Kaart 3.4 : Landschapsatlas in de omgeving van het project .......................................................................... 91 Kaart 3.5 : Functioneel bodemgebruik............................................................................................................. 91 Kaart 3.6 : Juridisch- beleidsmatig kader ........................................................................................................ 92 Kaart 3.7 : Afbakening Herbevestigde Agrarische Gebieden (HAG) .............................................................. 92 Kaart 3.8 : Beschermd erfgoed in de omgeving van het project ..................................................................... 92 Kaart 7.1 : Bodemkaart en gekende bodemverontreinigingen ...................................................................... 150 Kaart 7.2 : Grondwaterkwetsbaarheid ........................................................................................................... 154 Kaart 7.3 : Verziltingskaart............................................................................................................................. 154 Kaart 7.4 : Watertoets .................................................................................................................................... 154 Kaart 7.5 : Vlaamse Hydrografische Atlas en vergunde grondwaterwinningen ............................................ 154 Kaart 7.6 : Overstromingskaart ...................................................................................................................... 158 Kaart 7.7 : Biologische waarderingskaart ...................................................................................................... 175 Kaart 7.8 : Europese habitats ........................................................................................................................ 175 Kaart 7.9 : Traditionele landschappen ........................................................................................................... 180 Kaart 7.10 : Ruimtelijke landschapskenmerkenkaart .................................................................................... 180 Kaart 7.11 : Gekend archeologisch erfgoed .................................................................................................. 180 Kaart 7.12 : Gebruikte toponiemen en woongebieden .................................................................................. 201

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx


o

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_028A_overzichtskaart.mxd

Overzichtskaart van het project

www.geovlaanderen.be

Kaart 1.1


Bestaande hoogspanningsverbindingen ten westen van Gent Geen schaal P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\Grafisch\6233_krt_057A.cdr

elia

Kaart 1.2


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

!

! !

! ! ! !

! ! !

! !

!

!

! ! !

!

Situering van het project op topografische kaart 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_002A_topografische_kaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!

o

Kaart 1.3.a


!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding !

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

Te realiseren hoogspanningsstation !

Overgang luchtlijn-kabel Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

!

! !

!

!

! !

! ! !

!

!

! !

!

!

!

!

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

!

!

! !

!!

!!

!

!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

Kaart 1.3.b

o

Situering van het project op topografische kaart 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_002A_topografische_kaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

!

!

!

!

! !

! !

! !

! ! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

! ! !

Kaart 1.3.c

o

Situering van het project op topografische kaart 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_002A_topografische_kaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

! !

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

! ! !

! !

! !

! ! !

! !

! !

! ! !

!

! !

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

! !

!

!

! !

!!

!

!

!

! !

!

! ! !

!! !

! ! ! !

! ! !

! !

!

!

!

!

!

Kaart 1.3.d

o

Situering van het project op topografische kaart 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_002A_topografische_kaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! !

!


! !

!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

! !

!

Te realiseren hoogspanningsverbinding

!

!

!

!

Te realiseren ondergrondse verbinding

! !!

!

Te realiseren hoogspanningsstation

! !

! !

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

! ! !

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

Kaart 1.3.e

o

Situering van het project op topografische kaart 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_002A_topografische_kaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


628C9 628D6628X2 237P8 628V2 628C4 628V4 628F2 237M9 628L5 628W3 628D4 237Z9 628H4 ON 628B3 628G3 628C5 628E4 628E9 628R5 628E8 628D8 628C7628S8 628L8 ONON 628F8 628W6 ON

625/03A6

237V5 237K5ON

85078 85077

85065 227C 223S7 223W5 206T 206S 223G2 223M3 223E4 85058 ON 223F2 223G7 223M7 223A5 223K7 223C2 223X2 85061 223V2 223P3 223T3223S2 223H3 214Y2 223W4 223N5 223R3 223G3 ON 223P5 214S2 223R5 ON 223W6 85060223C3 223C5 223N7 63339 223K5 223R7 223X6 223G5 223B6 223H5 223A7 63340 223F5 223E5 223F6 215G 223B7 85052 246H 246K 63341 246L 215H

85075 85074

625/03K9 629P 628L 251D 626C626/03A 624

625A

248N

500B 503/02A 504A

506A

251E

503A

601

622/02

623/02

51m

507/02C

602C 603

587B

588A

259/02

605 606

509C

280D

615

607A

) "

590C

281D

612

591A

611/02

302C

590D 589S

284V 285B

611F

248M 63344 63385 91033

585D

580A

592D

578C

) "

581D

9E

10G

91028

ON

254H

293/02D

) "

ON63346 223E

) "

56m 321E 63323

317G ON ON

211K

63389

63313

321D

63347

88004

63322 326C

18/02C 91030

205C ON ON

ON 210B

209B

246H

320K

252L

207E

197B 207D

320L

ON

91026

17K

190F

R38/2

256A 262G

263A

290K 289G

255E 268H

ON 265F

325K 325G

324T 324S

63333 !

289E

63334 325L

63390 17/03D

189E 258B 91016

292H

325H

!

257

29A

322K

63335

319/02A 63391

190H

322G

320/02A

319/05

91024

190A

13

! "322H )

!

22A

319/04 S38

ON

193C

6D

22/02A

ON

R38

196B

261E

30

S40

56m

!

7C

326H

209E

208A

193A

326M

320H

320G

255D

14C

28A

63321

63312

91013

253N

252/02L

7B

51m

16D

27

317H

311/02

!

12A

o

ON

14L2

15D

24 25 26

311B

63387

ON

211H 199A ON

9F 253M

308L

63320

211L

200C

254L

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

222C 222G

223F

ON 254K

) "

63311

63386

232R

63388

ON

ON ON

2B

Locatie mast (+hoogte van de mast)

219E

ON

343/03A 1/03B

) "

Nemo-project

246B

589P

343/02Z 343/02D214B 11E

Bestaande hoogspanningsleiding

231L

239D

248C

253/02D 253/02C

!

56m

245B

247E

Af te breken bovengrondse verbinding

285C

88005

ON

343/02V

) "

6334585071

221A

244C

51m

!

!

577B

591D 590/02D 591/02B

313/02B

312/02C ON

236D

611M

608D

Overgang luchtlijn-kabel

235D ON

ON

586/02B 586C

Te realiseren hoogspanningsstation

Windturbine

ON 592F

Te realiseren ondergrondse verbinding

ON

312/02B

ON

276E 276Z2276D2 277V276N2 277C2 ON

281C

ON

63310

248L

276W276Z 276R2

278A

610C

592/02A

582C

Te realiseren hoogspanningsverbinding

Hoogspanningsstation Horta

275

613

302G

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

Overige

85072

264K

274

63309

265B

262G

51m

221D

85054

263C

280C

614

584B

582A

264/02A

258

592D

593A

63342

63343

255E

246N

85053

51m

254C

282C

615/03 616

56m 246M

56m

) "

266A

272C

594

587D

) "

617

615/02A

604

54m

252A

256A

259

618 602/02

595 594/02

507/05D 508/02A

621 620 619

602B

596/02

507/05B

257

260 600/02

596

507/05C

622

600

597

) "

623

601/02

507/06

) "

) "

268D

507A

507/03A 507/04A

) "

248P

599

598

56m

85073

251F

599/02

507/03B 507/04B

244K

500C

629N

Project

223H4186M4

223Y4

176B

18E

18D

63336

324P

Kaart 1.4.1 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

625/03H9


165A

187H

166D166C 167 168

187K

341

346

!

367 368

351M

273E

338

336

283T

439/02

370

332

309

308

329

330A

325

48m

!

514

324

! 413B

301

299A

302

384B

300

405

392A

315 381A 382 320

321

401B

383 385

323

393

394395 396

397

32A

322

316

386B

406 407 408 409 410 411

404

402

403

398

) "

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

516

520B

48m

522A 521B !

517 533A

523A 526

!

319

525

ON 399C

392F

524 !

317 318

390A

387

293/02C

!

241

49A

51

47/03 47/0447/05

44A 43A 42A

56B 57A

58

87

85

63 62

731A

61

64

233

217

232 231

230

77 78A

84

93B

88 83 89A

159

161D 160B

156 157

165F 166 167

168

162D

155

723

219

771 221

721

228 226 223

224

121D

111A

o

113B

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

772B

717 202

775

716

774

715 204 172

770

719

201

773

714

200 199

151

720 718

203

207

153 152

766 769

225

154 121C

229

782A

765

227

208

171

722

222

169

764A

768 767

220

209

170

103 104 105 106

738 737

726 725

214 213 212 211 210

68C

80

158

216 215

66B

68B

79

81

92B

739

758A

755A 757

69

82

92C

756

732K

728

218 94C

ON

65 70

76A

730

237

60

729

72 71

ON

75E

749C

234 73

75G

!

236 235

238

75H

86

41A

748C

ON

74

55C 55A

747C

!

244C

244B

239

742G

740/02

740

59

48A

45A

!741A 741B

54

53

46A

744

54m

245C

240 52

743G

246C

413/02

392E

708 707

Kaart 1.4.2 Situering van het project op orthofoto

www.geovlaanderen.be

47/02

34A 47A

) "

33A

39A

Locatie mast (+hoogte van de mast)

Windturbine

!

379A

) "

Hoogspanningsstation Horta

529A 515

378A 328

Bestaande hoogspanningsleiding

Nemo-project

414

377A

!

Overige

444 444/02 512

415 376A

Af te breken bovengrondse verbinding

519A

48m

) "

305

) "

307A

303

297B 298A 295B 296B

312 311310 313 314

445

416

51m

510A

443

!

327

333

442

375A

371A

326 302/02

35A

446 417

331A 304

283H2

447 441

!

286A

31A

374C

372A

283K2283X

284A

294C

366 369

335 334

270

283G2

374E 374D !

365

!

448

440

355E 356B 357C

280C 271

418B

!

337

283W

449

374A 354

Overgang luchtlijn-kabel

506A

450

418A

353

273F

451 459 458 457 456 438

422

!

Te realiseren hoogspanningsstation

452

439

420/02A

352

272 269

373A

505

453

455

421B

Te realiseren ondergrondse verbinding

454

437

419A

364

339 281N 281M

424A

!

364/02

359F

347

274

423 420

340

348

Te realiseren hoogspanningsverbinding

504

358A

275B

267/02E275C

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding 545A

503

425B

344E

Project

502

460A

436

) "

275D

362A 363A

345D

349P

349Z 349W

278B 279B 277B

462B ONON

426A

) "

187D

! ! 358B

349B2

184C

184D

148 147 146 145 144 143 142

425A

169F 169C 169D 184/02D 91017 184/02C

184A

342


549A

885C

290E

829 554D

828

557 542C

890R 890P

827 866B

825

550A 824 823 822

535A

888A

831A 821 819 817

820

818

816

893

815

894

814

895

811

334E

832K 897

832C

809 808

898/03A 346A

863C

832A

807

333H

347P 344C

292L ON

340F

836D

51m

290D 289C 288C

862A

!

54m !

!

!

837

786B

!

! 832F

!

!

843

856 857

! 855

!

859B !!

846

51m !

854

845

!

278B

859D

842

783A

!

291F

785

293E

334C

! 283E

296A 280HOO OO

781B

819F

844

839 787

838

820E

847

779A 788

793

789

807

778

808

792 686

777

813B

ON

806A

689

796

690

812D

825

802D

695 694 681E

681D

656

699

804A

ON ON ON

655

698

ON

676 677 674

679A

614E 615E

651 650C

616E

675 618D

652E 672

658D

657E

665

664

662 661

647E 646C

o

668 667

663

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

831

830

829

847

848

253A 254A 263A 252C

843

622B 623B

305A

255A 256B

165

601F 599

649D

309A 310C 308A

245A

249B 250A 251A 252A

849

617C

620A

649C

660

670

264

850 249C

604A

307A

248

265

851

606A

247

600A

650D

659

671

853

828

246

267 266

852 606B

617D 618G

678

827 610C 611E

803C

268

854

608C ON

615F 610D

801C

681F

673

269

826

693

311C

300

855

692

697

304 301

856

797A

691

681C

271

857

824

608D

805A

302A

272

270

688

696

298B 273A

858 821K

812B

687

776

822A

810 811C

795

816P

811B

274

862A 861 822B 860 859A

821L 809

853

794

296/02B

275A

863A

848 851 850 849 852

790

297A

866B 864 865

820F

780A

Windturbine

!

!

821G 867A

840

791

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

54m

!

841

784 782B

) "

!

761A 764B

Locatie mast (+hoogte van de mast)

!

295D

285C 284C 279E 279G

858

48m

) "

) "

! 786A !

754

) "

287C

860A

859C

) "

753D

!

Bestaande hoogspanningsleiding

337C

342/02C

862B

753E 751C

!

!

751D 750B

Af te breken bovengrondse verbinding

) "

751E

!

) "

291E 863B

837/02

Overgang luchtlijn-kabel

Hoogspanningsstation Horta

897/02

747D

Te realiseren hoogspanningsstation

Nemo-project 292M

833A

Te realiseren ondergrondse verbinding

342E 292P

745B 832G

Te realiseren hoogspanningsverbinding

Overige

343C

899

864A 812

806A

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

342D

898F

896 813

810 806B

ON

323 341C 890L 890M 324 340M 340N 326H 325 890N 339K 890S 891B 339L 891C 340V 339M ON 335A 328D 338L2 340H 353A 340S 338M2 338P2 338T2 338/02P 329A 337N 337Z 326K 337X 892A 331M 350B 337A2 331N 337B2 336L 337H2 332M

887C

826 556G

343E 342C

598B

832F

839N

164

257F

163

257G 158

162

Kaart 1.4.3 Situering van het project op orthofoto

www.geovlaanderen.be

548A

Project

344B

883C

884E


349 292

307E

297

344B

295

311B

298

342C

307F

299

294

340N 340V

374A

Te realiseren ondergrondse verbinding

310

354A

324

339M 338H2 338T2

360

357 358

Te realiseren hoogspanningsstation

370 361

377

359B

414 413

317D

356

371

323

379

322

320D

321

380

412 411 410

316C

417

409

338M2

450A

337N

320C

335A 328D

406

327A

328E

372B

418

327B 384E

344C

385E

356H

350B

352A

356G

343C

391A

384D

390C 389C 388C

403C402C 401D 400D 399D 398B 397B

447 372D

403D402D

397G

347P

391C

342E

346B 397F

386D 356K

390A

387A

401C 400C

390D 389D 397C

391

396A

395D

419M

357A

358D !

51m

!

!

!

! 379B

381A

!

!

379A

336B

!

!

51m 639 !

403A

636A

!

638 637A

!

643B

647

380

!

332L

376

332K

416B

329A

ONON

328 327

419B 418A

655

654

685

657

322R

658

660C 661C

630A

665B

ON ON ON668D

625/02A

231C

366X

261G

675B

675C

673C

622

422C

618

436

422D

627

626

617

621 620 619

624

609 608C

611A

623 ON

230C

268A

261F

672B 674B

670B

666/02

366G

366Y 366A2 366B2

234B

261E

269E

230D

235E

ON

368C 625

233H

660D

663C

367B

366Z

267B

659D

661D

628A

420E

365C

266B 262B

677H

412L

364B

678

659C

410C

420D

365R 365F 365P 365M 365N

264K

677A 631

667C

370E

364P

262D

682

363N 364R

311B

683

662

416C

363A

312

684

663B

362B

326

233G

427

680C

652C 645A

417B

415E

!

426

664

375A

361B

! 442E

651A 652B

629

415B 410D

321S2 320W 321K2 321M2

!

656 ON

325

!

632

377

330C

650

644A 634 633

409A

378

!

648 649A

405A 404A 401B

54m

!

649B

635 359A2

ON

54m

425

402C

335C

!

646A 646B

444C 443C

423H

686

642B

!

637B

406

345D

439C 437C

640 399A

) "

) "

!

337C 337D

393

396

393B

388

) "

!

51m

421

423K

435

613A

614B

551C ON

613B 559

560

561

255N2 ON ON 255H2 255G2 257M 255L2 255Y 255Z

612A

ON 427A

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

441C440C

419N

) "

339B

) "

392 687

338B

Locatie mast (+hoogte van de mast)

441D440D

445C

389

383B

) "

394A

392B 340F

387D

Bestaande hoogspanningsleiding

Windturbine

445D 388D

!

Hoogspanningsstation Horta

446 373D

398D 398E

Af te breken bovengrondse verbinding

Nemo-project

397K

385D

!

Overige

448

387C

404C

451B

449

405 355A

451A

373B

407

353A

386

416A

338L2

337X 336L 336H 326K 329A 331N331M

Overgang luchtlijn-kabel

378

326H 325

Te realiseren hoogspanningsverbinding 385

309

415C

339L

383 384

382B

376G

339K

ON

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

366

355D

317E

467

353

308 ON

300

341C

Project

481

359A

342D 340M

362

359/02

350 351 352

305B

296

293

343E

311A

306C

381E 367 368 369 369/02

610

255S 255K2 256K

ON

255P2

255M2

Kaart 1.4.4

o

Situering van het project op orthofoto 1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

290D

365

364

363

348

301

290E

ON

347

312

282X

) "

282W


971B 1039A

537E

ON

974A

1045B

1061E

333E

1056B 1057B

333B

550F 1054C

1050A 1051A

532D

540G 89008

1049A

499F

335A

530A

453A

529A

459D

89002

305B

343G

431B

356 355E

353K 353/02

346C

430B 347C2

347D2

516T

359

353N

514B

493L

492A 446N

! 347W

) "

!

353M !

354F

!

362M

428

512F

!

!

! 513C 512M

362L

510B

21042

363A 481A 349B

468E

350C

278

351

481C

369

287R

287P

291D

303A

432B

287K

287L

288G 288E

289B 290F

290E 293C

297B

237E

232H

ON

300K

433N 300L

236A

433X 21026 473C 374

299K 295A

255S2 242X ON 242A2 242Z 241M 240E 237C 237D

430C3

480A 373B

296

274C

431B2

372

302B

283A

21020

305D

286B

272B

254

435K 21021

371 285B

440D

370

282

255R2

21022

471A 366A

284A

438G

21023

304A

276B

21025

481D

367B

280 281

441L

481B

365A 279

466A

21024

364A

277

21041

442B

ON

350A 350B

443A

441K

368B 348D

ON

485B 484B51162/S0133 483A

ON 362D 316A

465B !!

!

465C

313 315A

489A 490A ! ! ! 486 487A 488A

509A

485C

362H 512E 362K

429

21040

375C 377C 479A 476L 51163/ZKKS0013 21027

431D2 431P 431X 430B3 432D 431SON 431Y ON 430N2 ON 431Z430V2 21028 433W

Kaart 1.4.5

o

Situering van het project op orthofoto 1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

!

446P

75m

513B

) "

!

508F2

!

57m

348C

272/02

21037

491

21030

361

352A

267A

21036

514/02B

315B316B

305C 306D

89013

21034

ON 507H 21032508K2 508B2 508Z 508H2

515D

347X 347Y

51m ) "

517V21033

455F

21035

!

431C

314!

89012

ON ON 506R 506N

332C

360A 316/02C

306A

Windturbine

! !

434C

307

330F ON

493M

354/02 354H

517W ON

516S

21031 357E 358A

317C

! 430E

Nemo-project Hoogspanningsstation Horta

458B

460E

) "

518A

344F

87m

493N

517R

!

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

89011

89010

505A

526 340

!

) "

495C ON

341E

!

Locatie mast (+hoogte van de mast)

519A 341F

430D

) "

459/02B

522E 521C

525

318A

432C

330E

496A

527

319 320

434D433D432D

326B

89009

523A ON

341A 339

Bestaande hoogspanningsleiding

327F

552C 553B 553A

497A

524

528

338

!

327E

337

341D

Af te breken bovengrondse verbinding

Overige

548B

500D 498C

336

322

437D

551/02D 551/02C

551/02A 547B

531A

342

555/03C 555/03D

ON 89003

324H

321

550E ON

ONON ON 545D

500/02 1053D

455B

542D

541/03C

1057D

1056C

!

534C

1052B

331B

323A

Overgang luchtlijn-kabel

555A

550G

ON

333D

Te realiseren hoogspanningsstation

25,7m

540/03A

89004

1048B

465 325

541/02A 550/02A

540F

1047B

1061K

Te realiseren ondergrondse verbinding

96m

536D

1046B

326

327A

629G 1055A

1044E

328A

Te realiseren hoogspanningsverbinding 621E

) "

1042D

456C 459

624L

539D

1044C

329A

460 461 462 463 464

ON

1041K 1061L

1059

457

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

624M ON

1044B

1041N

1061G

Project

539E

1041L 1060 466C

615L

630B

) "

1058


ON 556L

624M

615A2

615L2 615E2 621E

550G

735B

615G2

555/03D 555/03C

591B

649E2

700/02

615N 557L

615R 557M

590/03 590A

557E

561V

561G2

ON

561S

561T ON

557B

723 721

589C

708/03

561M

559D

ON 724D

707C

556K 322A

725D

706 707B 707A

593B

722

708

ON

710

ON 561A2

567F

319C

711A

69L

588B

ON

571N

561F2

89057

586D

ON

629G 624L

615E2 621E

615K2

615N2 619E

649E2

590/03 590A

557E

561W

561H2 561G2

728B 701A

ON

561S

589C

723 721

708/03

561M

559D

725D ON 724D

707C ON

722

708

ON

710 561Y

ON

320A

ON

ON 567F

319C

718 711B

ON 711A

717

69L

716B

712B

588B 712A

561L 558C

o

69G

709

561Z ON 561A2

727G

727H

705C 706 707B 707A

593B

561T

556K

727K

701B

705B

702A

556E 556H

730H

700

561R 561V

730L

700/02

615N 557L

615R 557M

557B

591B

615M2

555/03E

732A

730K

615V

551/02D

322A

730C 699E

615G2

615L 555A

740C

733M 733N

699F

578N

555/03D 555/03C

741B 735B 698F

696

592F

ON

735A

687B

592G 592K

550E 550G

686B

666D 615L2

742D

738A

694B

674B

541/02A 550/02A

744C 742C

734C 733P

686E

615A2

67A

746E

735/02C ON

615Z

70B

687E

ON

615C2

69E

69K

695C

89059

615B2

72/03

715

687/03A

ON

556L

624M

716A

713

561D2

ON

716A

713 571N

561F2

89057

586D

715

72/03

69K 70B

69E 67A

Kaart 1.4.6 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_025A_orthofoto_ondergronds_detail_1.mxd

www.geovlaanderen.be

561D2

558C

550F

717 716B

712B

712A 561L

542D

718 711B

ON

ON

ON

69G

709

561Z

561Y

ON

320A

727G

727H

705C

705B

702A

727K

701B

561R

561W

561H2

728B 701A

556E 556H

730H

700

615M2

555/03E

730L

730K

615N2 551/02D

732A

699E

615V 619E

Bestaande hoogspanningsleiding

Tunnelgebouwen

730C

578N 615L

!

ontsluitingswegen

733M 733N

699F

615K2

555A

740C

698F

696

592F

ON

Af te breken bovengrondse verbinding

Werfzone (55m) 741B

687B

592G 592K

550E 550F

686B

666D

541/02A 550/02A

542D

735A

694B

674B

624L

!

Maximale sleufbreedte (25m)

734C 733P

686E

742D

738A

735/02C ON

615Z

744C 742C

687E

ON

615C2

746E 695C

89059

615B2

629G

687/03A

ON


525K

538A

525F

541C 441E

420D

418B

525/02B

526M 525G

526N

528B 526P

532B

60S

43D

541E

41L

45 46

ON

41K

551C 552N

26B 28A

36B 48 58A

34A

43F

81

43E

24C 41A

79 78

56B

24B

42C42D

80 55

57B

21B

33

23

39

83D

38

77 85 86

74B

96/07

76/05

96/05

96C

22 97A

96B 74F

88C 74G

ON

87E

76 438E

525K

418B

525/02B

526M 525G

526N

528B 526P

532B

60S

43D

540B 541E

41L

60P

542B 546B

46

ON

41K

551C 552N

26B 32A 28A

36B 48 58A

43E

24C

79

41A

78

23

39

83D

38

77 85 86

74B

96/07

76/05 96C

96/05 22

96B 74F

88C ON

74G 76

24B

42C42D

80

56B

21B

33

55

57B

34A

43F

81

87E

97A

553C

79

2/02A

552P

81 555R 554C 552S 553/02L 8E 8D 554P555P 1C 8C 8B 555N 7E 20D 7D 7C 8K 8W 8L 5E 1K 1M 8M 9F 9G 1L 9H 9Z 152K 8Y 9Y ON 8X 152F 8N 8S 2C 1N 152G 9S 20E 152M 8H 9T 152S 151H 9W 8T 9P 8G 152P 153V 9C2 9B2 150S 9V 8V 20H 148W 148X 11D2 153E 19C 9A2 10B 11R 11V 148Y 153P 11K 154L 11C2 11L 11M 11N 154E 11B2 11X ON 148T 153N 20F 153K 12K 154G2 148V ON 145Y 11S 11Y ON 148P 145E 12H12D 154M 157D ON154R 11T 148Z 12E 153R 155C 145C2 154L2 11W 12F 12G 148L ON 13C ON 155H 148N 154T 145B2 153Y 145K 13P13R 159E 147F 147K 154H2 154C2 20G 145A2 145G ON 13S 13/03 154X 13T 147N ON 147D 146E 154V 146K 14A ON 154B2 155F 159P 18 144G 146H 159S 154Z 143V 143S 142W 159M 141T 15A 142N 141C 141K 155E 143T 160B 20C

40H

47

81/02

30C

37D

43G

64A

80

552B

45

63B

508/02

549A

49A

60M

61A

548A

545B

40K

50A

81/04A

508

547B 543B

54A 53A 52A 51A

507/06

539C

60H 59A

ON 510G

541B

533D539/02G 44B

82A

507

511P

526S

60N

507/05

536E

525B

419F

60V ON

83

507/04 511R

541C 441E

420D

553C 552P

538A

525F

79

2/02A

81 555R 554C 552S 553/02L 8E 8D 554P555P 1C 8C 8B 555N 7E 20D 7D 7C 8K 8W 8L 5E 1K 1M 8M 9F 9G 1L 9H 9Z 152K 8Y 9Y ON 8X 152F 8N 8S 2C 1N 152G 152M 9S 20E 8H 9T 152S 151H 9W 8T 9P 8G 152P 153V 9C2 9B2 150S 9V 8V 20H 148W 148X 11D2 153E 19C 9A2 10B 11R 11V 148Y 153P 11K 154L 11C2 11L 11M 11N 154E 11B2 11X ON 148T 153N 20F 153K 12K 154G2 ON 11S 11Y ON145Y 145E 148V 148P 12H12D 154M 157D 154R ON 11T 148Z 12E 153R 155C 145C2 154L2 11W 12F 12G 148L ON 13C ON 155H 148N 154T 145B2 153Y 145K 13P13R 159E 147F 147K 154H2 154C2 20G 145A2 145G ON 13S 13/03 154X 13T 147N ON 147D 154V 146K 146E 14A ON 154B2 155F 159P 18 144G 146H 159S 154Z 143V 143S 142W 159M 141T 15A 155E 141K 142N 141C 143T 160B 20C

40H

47

64A

80 81/02

30C

37D

43G

63B

508/02

549A 552B

32A

61A

548A

545B

49A

60M

Bestaande hoogspanningsleiding

542B 546B

60P

!

81/04A

508

547B

40K

50A

Af te breken bovengrondse verbinding

Werfzone (55m)

540B

543B

54A 53A 52A 51A

!

Maximale sleufbreedte (25m)

507/06

539C

60H 59A

ON 510G

541B

533D539/02G 44B

82A

507

511P

526S

60N

507/05

536E

525B

419F

60V ON

83

507/04 511R

Kaart 1.4.7

o

Situering van het project op orthofoto 1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_025A_orthofoto_ondergronds_detail_2.mxd

www.geovlaanderen.be

438E


105D

105E

106

501

122E ON

100

158

121H

92D

104/02E

99

84

85

95D

96G 95E 94E 72E

76 75

173

73

98/02L 98/02K

67N70M

72D

54 53 52A

55

51A

186

177/03

177/02 70L

ON 67L 72/02D 70/02T 70/02R ON 71D ON 67M 70/02S 67H 71/02D 70/03H 70/02F 64E 70F 70/03D 96H 69H 63K 70/02B 70A 69D

52B

50A

176

72/02E 71E

74 77

98

183B

178

184A 187V 272N

179A 187C2

S0005 ON 180A

62/02 272R 61 62D

62E

56A 274F 33B

60

275H

99018

274K 274L

275K

105D

105E

106

501

122E ON

100

158

121H

90C104/02D

102

92D

104/02E

99

84

85

86

96G

76 75

173

95E 94E 72E

73 72D

98/02L 98/02K

ON

67N70M

54 53 52A

55

51A

186

177/03

177/02 70L

67L 72/02D 70/02T 70/02R ON 71D ON 67M 70/02S 67H 71/02D 70/03H 70/02F 64E 70F 70/03D 96H 69H 63K 70/02B 70A 69D

52B

50A

176

72/02E 71E

74 77

98

183B

178

184A 187V 272N

179A 187C2

S0005 ON 180A

62/02 272R 61 62D

62E

56A 274F 60

33B 275H

o

275K

274K 274L

99018

28A

34R

28/02

17 27D

72A

19A

70

20F2 24/05L 192R

194H 194M

69

72D

75A

68A 75/02A

74/03

24/07E 20E2 24/05K 77R ON 99042 77X 24/05N ONON 77Y 22T 24/05M 195F 22S 192N 24L 193A 99039 ONON 197X 205E ON ON 194/02A 77/02C2 190A ON 77/02E2 23R 24G 197W ON 23M ON ON 24E 77/02D2 99038 99037 188D 77/02P 187A2 213/02C 207B 99036203N 77/02R 215A 137A 142E 77/02T 99035 137M 233D 187B2 211B 208C ON 77/02Y 142G 216 99032 234B 243B244N 137D 136Z3 137L 210B 77/02Z 136F4 142H 217B 241E 136X3 137/02A136H 79D OO 136Y3 136N 87G 143F 136V2 136L ON 226R 218L 221C 272A2 272Z S0006 139K 143E 138/02 136R2 S0004 136S3 ON 218M 136G4136W2 ON 215C 144D 138L 219M 272Y 136/02A 136B3 251G 252P2252T2 136C3 223E 87M 136G3 135R2 253E 136E2 222C 136V 136Z2 256B 252G2 145B 269B 135B3 265/03H 152N2 99031 136R3 135M ON 135A3 99028258Z 152P2 271B 136X 135N 267C 263E 135Z 270B 260M5 260T5 99022 147H ON ON 136Y 170A 172B 172A 99033

35D

71B

27C

164

191

175

80F 87H

26A 165A 169

177 94D

21T

S0002 20G2 163

176/03 176/02

97

96F 95D

146B

191/02A 146/02

168

92E

93

148

162

174/02

88

80H

16

21W

161

81A

82A

13

174 123

85A

21V 147

160

103/02E 104E

89

73

ON

21R

149

103E

74

14

8

15

150

159

101

69

74/03

20Z

166A 167

91B

87

144

153

145A

104D 90B

4K2 20B2 20A2

151

103D

70

68A 75/02A

194H 194M

143

152

154

124

107

20F2 24/05L 192R

Maximale sleufbreedte (25m)

72D

75A

24/07E 20E2 24/05K 77R ON 99042 77X 24/05N ONON 77Y 22T 24/05M 195F 22S 192N 24L 193A 99039 ONON 197X 205E ON ON 194/02A 77/02C2 190A ON 77/02E2 23R 24G 197W ON 23M ON ON 24E 77/02D2 99038 99037 188D 77/02P 187A2 213/02C 207B 99036203N 77/02R 215A 137A 77/02T 99035142E 137M 233D 187B2 211B 208C ON 77/02Y 216 99032 234B 243B244N 142G 137D 136Z3 137L 210B 77/02Z 136F4 142H 217B 241E 136X3 137/02A136H 79D OO 136Y3 136N 87G 143F 136V2 136L ON 226R 218L 221C 272A2 272Z S0006 139K 138/02 136R2 S0004 143E 136S3 ON 218M 136G4136W2 ON 215C 144D 138L 219M 272Y 136/02A 136B3 251G 252P2252T2 136C3 223E 87M 136G3 135R2 253E 136E2 222C 136V 136Z2 256B 252G2 145B 269B 135B3 265/03H 152N2 99031 136R3 135M ON 135A3 99028258Z 152P2 271B 136X 135N 267C 260T5 ON 263E 135Z 270B 99022 147H ON 260M5 136Y

125/02

110D

500

72A

164

170A 172B 172A 99033

Bestaande hoogspanningsleiding

35D

71B

26A

191

!

27C

19A

165A 169 175

Af te breken bovengrondse verbinding

27D

S0002 20G2 163

177 94D

17

191/02A 146/02

168

176/03 176/02

97

96F

148

162

174/02

92E

86

28/02

21W

161

123

34R

!

Werfzone (55m)

21T

174

88 93

147

146B

160

103/02E 104E

89

28A

21V

149

103E

91B

13

16

21R

150

159

101

102

ON 15

166A 167

90C104/02D

14

8

20Z

145A

104D

87

144

153 151

103D 90B

4K2 20B2 20A2

143

152

154

124

107

74

73

85A 82A

81A

80H

80F 87H

Kaart 1.4.8 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_025A_orthofoto_ondergronds_detail_3.mxd

www.geovlaanderen.be

125/02

110D

500


48E 50A

33N

48B

263

258

234B

259

265

45

272A

260

42 43

37

256

237B 56

66

64

63

60 59

277B

255

238B

254 253/02

99/03 57

54

99/02 99

240E 97

240K 249B

98

ON

ON 95

245E

!

ON

97/02

!

324F 103A

85/03A 94

284A

320A

327B

93

319A 318A

!

326A

325E

91

321

90

!

ON ON

ON

90/02

84A

316C!

322

328L

105/02

50A

33N

48B

263

258

234B

259

264 265

45

257

51 40

266

236B

41

272A

260

42 43

37

267 256

237B 35E

56

66

64

63

62

60 59

276B

53 55

61

277B

255

238B

254 253/02

99/03 57

54

240E 97

240K 249B

98 ON

96 95

245E

ON

!

ON !

324F 103A

85/03A 94

320A

327B

93

284A 319A 318A

!

92

278B

327D 326A

325E

91

84/05 84/03

321

90

ON ON

!

ON

90/02

105/02 86A

!

283C

250B

247C

97/02

84/02

252B

251A

65

85A

279B

239B

58/0258/03 58

94/02A

282G 252D

99/02 99

68A

81A

271A

269

100

52/02

52

38 36

268

261

235B

44

39

!

!

108A 48E

ON

278B

92 327D

84/05 84/03

86A

!

283C

250B

247C

96

84/02

252B

251A

65

81A

279B

239B

58/0258/03 58

85A

282G 252D

68A

94/02A

Ontsluitingswegen

276B

53 55

61

Tunnelgebouwen

267

35E

62

Werfzone (55m)

271A

269

100

52/02

52

38 36

266

236B

41

Bestaande hoogspanningsleiding

84A

108A

328L

316C!

322 !

!

Kaart 1.4.9

o

Situering van het project op orthofoto 1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_025A_orthofoto_ondergronds_detail_4.mxd

www.geovlaanderen.be

40

!

Maximale sleufbreedte (25m)

257

51 39

Af te breken bovengrondse verbinding

268

261

235B

44

ON

!

264


34

47E

35

46D

1

205A

47F 2

156A

201M 201L 201F 201E 201K ON

203 202

3 37A 619A

194E

43A

196

31S 170A

4 5B 8 9D

198K 198V 199E

197

171C

31R

172A

10K

7

191A

41 30/02A

171A

190A

188A

175B

31T 12

192B

29A

32/04 182A

181B

!

Bestaande hoogspanningsleiding Maximale sleufbreedte (25m) Werfzone (55m)

433A

432K

200F 200/02

436E

32B7 37A

32H3 32K3

42

277B

431A

350C

ON

187C

27/02A 27A

Af te breken bovengrondse verbinding

200P

186B

28A

11A

ON 198S 198H 198T

199F

198F

189A

174B

30A

198D

350D

ON ON 207E 208D 434A

201H

195A 6D

!

204

165B

32L3

32G3

32M3

32F3

186C

40A

!

41A

26 32N3

32E3 13A

13B

23

!

!

!

!

!

22

!

!

24

!

!

!

!

179A !

180W

32/02

!

32C6 !

!

32A3

! !

32A6 21 492A

17

176D

501A 47E

35

32K5 32X5 32F5

504A

!

32V3

204 205A

47F 2

156A

201M 201L 201F 201E 201K ON

203 202

3 37A 619A

194E

43A

201H

195A 196

31S

6D

170A

4 5B 8 9D

191A

198K 198V 199E

197

171C

31R

172A

10K

7

41 30/02A

171A

190A

ON 198S 198H 198T

192B

199F

12 29A

32/04 181B

432K

200F 200/02

436E

32B7 37A

32H3 32K3

42

277B

433A

ON

187C

27/02A 27A

431A

200P

186B

28A

350D 350C

ON ON 207E 208D 434A

198F

188A

175B

31T

198D

189A

174B

30A

11A

30H3 32E

46D 165B

1

!!

32Y2

32E6

32B6

!

32R3 !

!

32X2

32V2 32S2 32W2

! 32D6

178H

5F

30B

30A

32Z2

179B

19B 18B

34

32H6 !

!

505 3E

!

32B3 181H

!

32F6

32C3

32A7 32T2

180X

506

16 !

32D3 32/03

25

15

!

184A

181M 14

32G6 ! !

182A

32L3

32G3

32M3

32F3

186C

40A

!

41A

26 32N3

32E3

23

!

!

!

!

!

22

!

!

24

!

!

32A7 32T2

180X

506

16 !

32D3 32/03

25

15

!

184A

181M 14

!

!

179A !

5F 17

180W

32/02

!

32C6 !

!

! !

32A6 21 492A

504A 176D

32K5 32X5 32F5 !

30B

30A

!

32B6

32E6

32A3

32R3 !

!

!!

32Z2 32V2 32S2 32W2

! 32D6

178H

501A

o

32H6

179B

19B 18B

!

!

!

505 3E

32C3 32B3

181H !

32F6

32X2

30H3

32Y2 32E 32V3

Kaart 1.4.10 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_025A_orthofoto_ondergronds_detail_5.mxd

www.geovlaanderen.be

13A

13B

32G6 ! !


413W

425H 356A

206F

ON 425M

349D

413Y416F ON

425L

201M 424A 427H 430D3

ON

429 452C 452L

430P2

431A

207E 208D

433A

434A 436E

430F3 430B3 430G3 430H3

432K

432N

37A

441S 441P

39B

483 482C

494A 496

634B

476

455D 457

554A

475

458

472

473

633B

!

446A 460

563K

470

447A

48C3 !! 48A3

!

!

!

!

468A

48R

48B

45A 47A

!

48S

425M 349D

413Y416F ON

425L

406B 403E

424A 427H 430D3

350D

ON

429 452C 452L

430P2

431A

207E 208D

433A

434A 436E

432K

432N

432P 430K3

37A

441S 441P

39B

494A

550A

484G

496

634B 553A 476

457

554A

475

458

472

473

633B

!

446A 460

563K

470

447A

48C3 !! 48A3

!

!

!

48B3

46A

461

!

41B 42A

!

447/02A447/02B

48G 48S2 48K3

43A

48V2 44A

48B

48D3 48P

47A

o

48S

48E3

!

!

ON

!

ON

ON

!

!

!

!

!

595A

ON 628B

624X 623N

469

49H

!628L2

624A2 624Y

467 48G2

558N

!! 565D

565A

466

50F 48D2

!

ON

48E2

48W2

!

464/02A 464/03A 465

48T2 45A

!

!

48F2

30T3 30E

468A

48R

!

628M2

629

564

565B 462A

557A

565E

463 !

48R2

30D

630B

630A

556A

559/02559C

471

459

664A

555A

474

464 !

552A

562

448 449

41A

551A

561560C

495C

442N2 442V2 442S2

663A

549A

483 482C

455D

451B

662A

636B

548A

450 440F ON

631A

547A

445A

442A2

635D

453K

444D

598

628G2

546A

484H

477

443A

597 596

627A

542P

513

491A

455K 456F 455N 456G 455M ON

656E

635E

484L

480E

!

661

544B

514C

452K

451A

430F3 430B3 430G3 430H3

484N

482A 482B

420E 413A2 353C

484M

!

628B

628Y2

49H

413Z

201M

350C

623B

413B2

354B

ON ON

ON 409B

!

628X2

628H2 413W

!

624A2

624T 624S 628Z

48D2 ON

!628L2

!

595A

48G2

48E3

425H

201L

ON

ON

623N

467

356A

206F

!

ON

624X

469 50F

!

ON

624Y

48E2

48W2

48D3 48P

!

565A

466

48T2

30E

558N

!! 565D

ON

48F2

30T3

!

464/02A 464/03A 465

462A

48V2 44A

!

565B

48S2 48K3

30D

!

628M2

629

565E !

48R2 43A

557A

564

463

!

447/02A447/02B

48G

48B3

46A

461

!

41B 42A

630B

630A

556A

559/02559C

471

459

664A

555A

474

464 !

552A 553A

448 449

41A

ontsluitingswegen

551A

561560C

495C

442N2 442V2 442S2

Bestaande hoogspanningsleiding

Werfzone (55m)

663A

550A

484G

562

450 440F ON

!

549A

445A

442A2

662A

636B

548A

477

451B

Af te breken bovengrondse verbinding

Maximale sleufbreedte (25m)

547A

453K

444D

!

631A

546A

484H

455K 456F 455N 456G 455M ON

443A

432P 430K3

542P

513

491A

452K

451A

635D 635E

484L

480E

661

544B

623B

624T 624S 628Z

627A

628Y2 628H2

656E

628X2

628G2

597 596 598

Kaart 1.4.11 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_025A_orthofoto_ondergronds_detail_6.mxd

www.geovlaanderen.be

350D

484N

514C

420E 413A2

350C

484M

482A 482B

413Z

353C

ON ON

406B 403E

413B2

354B 201L

ON 409B


Project 772A ON725P

727E 730H ON 725S 725V725T OO 733F

690RON 690S 690T 693G

648K 648H

720D

684E 647B

687D

ON ON

653E

649

651D

796F 792B

760B

821D ON

819A

724H

724M

741A

735Y

734C

788B

789A

742E 745B

142A

796E

145D

818 817 695C

823C

ON

719D

718C

773G

703F 717 715A

687A

748

775C

767C 767D

762K

716

813

773H 713A

660

757A

676

747 719C

775D

774 786

696

776A776/02A

Bestaande hoogspanningsleiding

) "

Locatie mast (+hoogte van de mast)

) "

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

Nemo-project 211

210

Hoogspanningsstation Horta 209

212A

Windturbine

797B 798A

785

217A

706 707/02 698C 699A

668F

214 814

777A

749

674

675

!

755A 758B 762H 763A 765A

662A

803

802

784 783 782

750

663A

Af te breken bovengrondse verbinding

Overige

746

718B

!

812 811

773K

688A 695B

661

158

157

772H 766

762E 714

677A

Overgang luchtlijn-kabel

151C

816 815 150D

683

659D

678A 677B

Te realiseren hoogspanningsstation

826B

790D 795B

654F

659B

Te realiseren hoogspanningsverbinding

759

688B

658 659C

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

Te realiseren ondergrondse verbinding

761E 772L 787B

761D

679B680C 680B 680A

681 682

657

154F 151A 154G 156E

148B

761F 735A2

694L

650

654E 652C

792C

744K 742C 743E

724P

694M 690N

ON735Z

828F 828G

701C702C 703E

801 758D 712A

772K

772G 776/02D 777C

751

810

804 778B 779A 780B

781A 807

673

25,7m 51m ) " ) "

) "

669A

664A 665

666

667A

754A

48m

) "

752

48m

) "

48m

) "

809

668G 800

672

758E

764C

776D 776/02C 777D

779C 778A779B 780A

781C

805

797A 799A

!

" )!

51m

223

224 225

42,9m !

!

699B 700A

670A

628M2

756A

753 702A

704 705 707708A

671 ! !

595A

48,9m 48,9m ! ! ) " !

709A 710 711 590

!

592 591

) "

!

588

!

45,9m !

!

!

558A

!

589 !

593

709B

" )!

!

557/02

! 806

45,9m !

)! "

!

46,6m !

534A

533

532

531A

530B 529

560A

528 527

526

268 267 266

265

264

263

261

262

559

656E 579A

594 587A

597 596

580M

578R

577

576 575 574B

574A 557556

598 ON

531B

600B

586A

561T

578S

580E

269

573

561V

513A 514A 561A2

515G

572 512G

585A

580G

561Y 579B

600A

OO 578N

561W

546D 561Z

o

584W

582H

ON

515F

518G ONON 518F 516B

546C

270 271 272 273

ON550K

ON

547Y 547B2

274

505F OO

496H 502A

276

484B

496F

503B

275

520B 522D 524A

547/02 551D

599A

531F

538A 578P

599B

531E

543 544 545A

580L

501A

499

498

497

496L

ON 489F

Kaart 1.4.12 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

558B


127E

56H

111L

113E 111P

78

111N 148B 152G 151A 154F 154G 156E

142A

56F

96A

ON

84B

29G 10H 10L 24E

70H

81B 72B

83B

71C

150D

163A 157

181B

34M 182B

177B

330A 166

210

171

1065E 664A

677B

209

646

680G 668H

16B

678T ON

170

168

184A 189

325

208

334

191

) "

318

198

335

48m 51m ) "

200

207

197

48m 50m 682A ) " 336B

!

231

) "!

195

237B !

314A 313A

!

239H

)! "

!

253

363B 364B 363D

311

364D

!

310

251

374 373A 373B

242

249

246

375

306A

247

373D

244

369

376 373H

305A

245

370 288289

373F 290 291

371

304

292

718/02F

813B

805 806A

!

)! "

814

815

767B 780B

780A

766H

782B

767/02

777A 776

775K

826 827D

!

832A !

)! "

42,9m

760B

759

847W 753C

!

821K

816 817 818

761C

771C 770/02C

841G 841H

!

761B 764N 761D

773D

820B !

809 810A 811A 812 812/02 901D

778B

827E

821G

813A

723

770B

789D 784H

42,9m

722

719

708B

804A !

721

718C

784G 786C

803C

807A 808

373G

791 ON

803B

366A 367B

309C

720

716

706A 788F

795D

51,9m !

373C

307C 243

793C

801A

)! "

) "

715

718/02L

795C 796

365A

364C

714B

702B

802B 802A

!

252

248

713B

711M 701B 711/02 711N 711L 701E 699 ON 711P 700B 703C

797D

365C

365B

632A

710C

703B 704G 798

!

637

712B

799

365/02

642 638

634

701D

797C

!

240D

250

709B

698

48,9m

312

643

711R

800

353C

363E ONON ON

Hoogspanningsstation Horta

697

348F

!

235A

685

316

194

234

688

348G

315

232 233A

351D

356 355A

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

644

51m

695B 695A696

687

357

317

45,9m

686 684

346E ON

) "

691F

346F 681B

360 359

Locatie mast (+hoogte van de mast)

Windturbine

710B

358

228 229 230

683A

695K 694C696/02 694B

361

) "

650 649

321 192

630F

651

660B 659C 659B 658A 657

320

202 238

662A

689A

342C

319

196

Bestaande hoogspanningsleiding

Nemo-project

639636 635

) "

337 340 344B

193

!

343B

322

201

48m

678V 668F 668K

323

!

678P

346C

188D

190

342B

641 640

661

345B 324

326

187E

203

341B

Af te breken bovengrondse verbinding

Overige

656 679G

336C

645

663

668G

680F 339A

670E

652 648

16D 16C

333A 327

1096D

655

!

653A

167 169

!

835A 820C

293

372

294 296E

o

16E

1065C

666

16G

332A

177D180C

1094A

670D 667

679F

18D ON ON 18B

331A

183C

Overgang luchtlijn-kabel

1065D

16F

18E

329A 162

211

ON 32C 21C 31L ON

328A 161

Te realiseren hoogspanningsstation

1066D

674C

17B

18F

160

1085

669

40H

176A

1093/02 1093

1084G 1067C

19B

172A

175A

Te realiseren ondergrondse verbinding 1082B

ON

34P

70L

174A

14B

25A ON ON

158

173

7G

Te realiseren hoogspanningsverbinding

1083A

34R

ON

164A 165A

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding 1086N

1075B

1048P 1044E 1048R 1048V ON 1060BON 1049E 1064 1059G 1063C 1051E 1053A 1061A 1062E 673D

25B

24C

ON

70K

151C

10K 13P

24F

73C 159A

1043H

ON

30E

51B

Project

1078G 1071A

53E

50E

93D

1084F

ON

106C

145D

1074F

55F

ON

82

1086M 1086L 1088A

1082C

1076L 1078H

55G

48H

69B

79

97G

1042E

56K

68

74

844B

378A 298 299

300

836B 904A

902C

824 825 828

829A

843A

847X

845 846A

848C

Kaart 1.4.13 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

828F 828G


951/02D 1134G 1135C 1137K

965C

948E

950F

1126A 1123A

1156/02

1151A

1161F 1163C

1152A

1153A

1157

1159K

1156A

1099

1108A

1160A 1179B

1164X

1137B

1178

1172F

1130

1172E 1164B

1127A

1164Y

1164A

Te realiseren ondergrondse verbinding

1127B

1175A

1139A

1174A

1142A

1160A

1143A

1173A

1146A

1145A

1147A

1149A

1154A 1155A 1151A 1152A 1153A

1182A

1165A

1157A 1158A

1169B

1161A

1167B

1162A

1179E 1177C 1178E

1166B 1149D

1117

1118B

Overgang luchtlijn-kabel

1191E

1168A

1120 1143B

Te realiseren hoogspanningsstation

1192A 1141A

1176A

1145B 1144B

Te realiseren hoogspanningsverbinding

1185B

1163

1128A

1140A

1177A

1166B

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

ON 1191F

1122

1136C

1225C

ON

1138B

1158P

1190C 1189E

1109A

1132B 1133B

1136D

Project

1223A

1104A

1120A 1121A

1131A

1115A2

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Bestaande hoogspanningsleiding

) "

Locatie mast (+hoogte van de mast)

) "

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

1115R 594B

1115N

Overige 580C 579

670F

604 606 605

614A 609 608

601

602A

595B

597596A

585B

583B

111C

110C

113

576B

155A

582E 582D

607

575D

575C

617

621

612

) "

132 136 118

552

550 551

542

543 544

545 546

726 727 728 721 722

723

729

730

493H

533A

) "!

761B 767B

766H

756

738 520

755

!

759 764N

767/02

!

739 761D 760B

125

486F

484A

518

753C 847W

528A

529A

174D 181

475B

480A

495A

519

841G 841H 839B

42,9m

472

741A

748L

)! " 847X

!

470

849B

851A

856

860D

ON 509E ON

459 454

ON

ON

467F 466N

458

461E

464B 464A

377C

381C

466P 465

463D

859B

855B 845 846A

o

464C

743A

848C

189B 183B

191C 469G

744D

ONON

476D

474B

471

503A

506A

!

475A

473 498 499

746D 746C 745C

182

474A

514C !

173D

476A

494A

526A 524A

178A

180 479D

492A 493A

497

527A

517

48,9m 740A2

752 751 !! 750C 749A 748K 747E747G !

) "

521

522

)! "

168F

172

179

491A

496

171A 176C

485A 482

530A

169

177

483

490A

!

168G

126A

476C

!

!

773D 771C

776

ON

740B2

761C 775K

45,9m

167E

!

!

736

! !

487C

!

!

737

!

127

488D

51,9m ON

139 138

!

489

!

145A

128 137B

564

725

754

) " !

124A 565

757C

46,6m 140 !

563

531

757D

130

123

532

100

129

566

562

734 735

724

157 153 152

151A

120 121 122

561F

561G

) "

135

119

ON

549 547 548

541 732 733

48m

572B

573A

555A

ON

731

101A

131 114C

48m

613

141C

115

51m

) "

Windturbine

94B

143B 144A

116

) "

Hoogspanningsstation Horta

93A

154

148A

114H

619 620

149B

133 134B

117

51m

Nemo-project

99A

154/02A

184D 381B

388S 382A

389

388T 388R

375D

357C ON

356C

Kaart 1.4.14 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

610A

598 600 599

112C

578F 578H


1311

1244A

1233A

521B 1348C

1285E

1317A

1256

1340A

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

1338A 1377A

1317D

Te realiseren hoogspanningsverbinding

1335A

12691268 1317E 1267A 1272 1314A 1325A1326 1313A 1274 1322C 1319C 1264A 1323A

1257 1258 1259 1260 1261A 1262A

1199D

1343A

1378A

1317C

1236B 1234B

1232

1327E

1312

1254

Project

1354K 1354L 1354N 1354P

Te realiseren ondergrondse verbinding 542D

1266 1265A

949C

530E

Overgang luchtlijn-kabel

OO

531M

531N

10F 949/02

9K 9/02

567

12B

ON 14C

39B

35C 33A

62C 53A

23 22 37 4241

82B

36

33H

44A

74B 75D 51A 64

553A

33G

545/02C

89

95L

) "

556/02A ON

48m

243A

90A

269

267

256D

) "

224A

557/02

270 272A

) "

) "

220 247D

245B

218

246D

63m

159E

) "

! ) "

!

!

!

241C

63m

208A

97D

!

!!

203A

!

!

234C 231 234B 232A 215

207

201B

230

239A !

!

229

238

51,9m

51,9m

! " )

!

!

!

!

! ) "

385A

295

307C

237

201A

198

410D

210H

517

377K

321 377B4

323 379378

324

346K

332D

325

341A

522

523

524

512G2 512H2 512L

513/02A

526

377X3

512K 512E

512G

529M 512B

527B2

529L

512B2

326B 377W3

527C2

377D4 377C4

326H

341B

527D2

377T3 326K

327 346S

352A

380B 518

520 519

525

340D

347C347D 348C 351B

356C 357C

377H

315B

329

346R

o

515A

380/02

196A

349C

ON 512F2 512E2 OO 514B 513

516C516E

314C

320A

322

191C

516G

381A

204A

334D

410B

308D

200B

ON

389A 392B

210G 206A

386C

293

ON

!

292

294

200A

205A

) "

!

!

!

!

!

!

296 303

393A

51,9m

291A !

235B

202A

199

387B

297

302A 304

214

165G

391A

290A 299

95H

158

401C

289A

257E

219

217

ON

54m

273B

249

ON

401D

545/05

222A 95K

402N ON

545/07

271A

54m

259C

223

96

402M

ON

PP 553/03B

255

245C

78A

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

ON

545/04B 545/06A

254A

) "

79A

266/02R 266/02D

266/02S

66

87C

) "

ON 556L

554A

274B

51m

Locatie mast (+hoogte van de mast)

559

553/02

65 77A

) "

Windturbine 265A 256B

68A

Bestaande hoogspanningsleiding

Hoogspanningsstation Horta

276 275

49A

50A

!

Nemo-project

552A

ON

46

47

63

Af te breken bovengrondse verbinding

Overige

566 571 572

545/03

!

561A

35D

45A

83A

545/02A

15W

20A

21

277B

52A 51B

75C 87B

545A

13

18B

25C

570 573

550 562B 563A 564A 565A

546A 548A 549

10D 9C

38B

40B

8E

11B

15V

25D

30C

69A

Te realiseren hoogspanningsstation

568A 569A 534F

335A

328

326G

377V3

377G4

326D

527E2 377S3

377H4

380C 381/02D

ON 530P2 530D2 530C2

Kaart 1.4.15 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

1276A 1251 1252 1276B


Project Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding 581B 583B 584B 594B 600D

613B 615B 616B 586

617B

623B

422G2

419H

410/02E419A

421F

422C2

430H

419E 419F

419C

598G 598H

449C

430R 420R 419B

430L

408A 420T

421L

417A

411A 418A

407M

445B 444B 443B 442B

441B 887B

420Y

423K

423P

423H

914

423G

423F

423E

876 875 874 873

415A 406B

414A 414B

411C 405G2

422F2

422H2

419G 489A 488A 485A

503/02A2

48m ) "

505A 505C 505B 504A

) "

) "

503/02D2

410/02C

405Y

45,9m ! ) "

405E2 !

!

405R

405D2

505H

505G !

505F

495F

48,9m 503/02B2

505E

) "

496K !

!

!

!

484A

48m

48m

505D

405Z

463A 470A 457A 462A

456A

42,9m

495E ! " )

!

!

487A 486A

483A

461A

464A

!

870

460A

491A

505L

487B 486B

503/02C2

405S 506L

506H

866

867

863

939

860 859

478F

857

858

853 503/02F2

506Y 506B 506T

506S 506R

502D

477H

477Y

854

477B2

506V

498C

510A

502E

508B

847

500H

683

512A2

851 864A

502C 682

705

501D

706

850 477T477C2 477V

719 728

531A 530E2 646A

855

852 506P 506X 506N 506M

508C

670B

671 672

479M

477A2 849

729

680 675 676 681

760 777

531B

702

703A

707A

735A 734A

733

732

731

759 730

763A

784

803A

475E

846A 804

684

848 805 806

530N2

o

936 937

940A

856

512K2

530M2

!

!

476F

506C

921 922 925

478E

506D

511

! ) "

!

861

506E

506A

Windturbine

54,9m !

476C

503/02E2

506F 506G

505K

Nemo-project

935

!

476G

506K

506W

483B

926 930 927 931

) "

454A

405P

48m

862

) "

466A

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

883

868

!

911

879 878

475C

!

) "

885

54,9m 482A

!

!

453A 455A

458A

Locatie mast (+hoogte van de mast)

884

877

872 871

475B 471A 472A

48m 473A ) " 469A 468A

) "

886

882 881

422D2

421K

Bestaande hoogspanningsleiding

Hoogspanningsstation Horta

913

447C

423M

411D412A

907B

912

423L 410/02D

!

909A 910

423N

416A

411B

405F2

446B

430M

422A2

590

!

Overige

439E 440B

430K

422E2

598K

Af te breken bovengrondse verbinding

904B

888E

430S 420V

409

!

430P

420X

593 595B

588 592

Overgang luchtlijn-kabel

439D 421G

603C

587

624B

Te realiseren hoogspanningsstation

12A

13A

727

786A 790A 789A 802A

809

808

ON ON 844

Kaart 1.4.16 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

580 585

619B620B

622B

627C 625C 626E


92C2

107A 98/02T

89E 94X

59A 1 4

92E2 64A

55A

105B

98/02Y 94W ONON 98/02V ON 94T 94L 98/02W

60A

58A 57A 56A

51B

57C 6A

9A

OO

39A

31K 25A

32A

34A

270K2

29E 196V 275A2 196L2 196D2 196Z 196A2 OO 196H2 OO 275B2 196K2 275Z 212X2 ON 204R ON 211F3 211B3 212E3 22K 200/02 275Y 197E197D 211L3 22G 202D 274W ON 20B 211H3 204S 211T2 212C3 ON ON207H 207K 211K2211R2 219F 221C 274R 222B 209K 217K ON ON210L 274V 225B 229N 210M 147A 210/02A 229P 148T 148S 148N

999A 1000A

980 979 974

1006A

998A 972A

1004B 1005A

1009A

1039A1040A

965

990

) "

919

! ) "

!

1014

45,9m

963

! " )

!

!962

!

!

1030A !

1016 !

! " )

952 953 951

948

961

1022F

1026

1080N

1277

1296

1285 1295

1262 1263

1261

1253 1252

ON1088D

1260

1256 1254

1084B 1085A

1255

1287 1292

1082C

1264

1286

1299

OO OO

1084C

1278 1279 1282 1283

1294

1266A

1267

1280

1077

1094A 1259

1257 1248

1258 1247

112E

1091F 1091C

1096 1101E OO OO

112G 110S

ON

!

OO

ON 161E 163C

378C

54,6m !

!

376

93F

84B

) " !

! !

375

162G 162N 164F ON 167E

167G 167H 167B

374

ON 169B 170C170D OO171B

171D OO 110T 171E 118 110V 172A 114/02 117 172C 110W 110R 173B 107M 173F 173/02B 174H 107P 174C 106F ON 175A 108H 175F 101A 105C106D 108G 175C 97A 98A99B 100B 176F 106C 107L 176B OO 177C 177D 106B ON 177E 101B 106A 178C 69A2 178B 179S ON69G 179E 69X 94D 80 94C 69H 179M 179P 79 74B 69W 179K 179B 81 70A 69Y69Z 179G ON 93E 179H 82 ON 67C 180X 180P 83C 83A 78A 180B2 71/02C 68D 180Z 115

119

1073

377/52B

155K

ON 162M 125R 125W ON

116

120A

1076 12691268

125X

112F

1074

1271

48m ) "

378D

126G

122A 1070B 1071

1069D

388G 383C

379/02B

126H! 125S 125Y

122B

1069E

1075 1270

) "

123A

123B

1027

1022G

1274 1273 1272

1276

1297

254B

381C OO

51,9m !

1067

OO OO OO

942

1298

! 124B

!

1023C

1281

Windturbine

131F 131D

127

1068

1020

1275

Hoogspanningsstation Horta

230C

384G 379C

57m

128A

1064C !

!

1032

1019

946 945

o

1063M

1031 1028

1021

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

Overige

134K ON

1029

1017

954

949

943

1300

131E

955

950

947 944

969

976 970 1018

) "

139K

) "

1064D

51,9m

!1015

!

135C 135D

1066D 960 956

941

1063N

1033

967B

42,9m

Locatie mast (+hoogte van de mast)

269G

270X 270Y

136V

1063F

1035

1034 1012

968

916

48m

1013

) "

Nemo-project

136T

1062C 1063R ON ON 1063H

) "

1011

989 983 982

975

957 920A 923A 924

) "

978

964

1037

1038

1010

48m

48m

139L 137

1004C

915

Bestaande hoogspanningsleiding

142D

1062G

997A

!

138D

1052D

996 981

271B

270D2

Af te breken bovengrondse verbinding

1061B

OO 1046C 1047A 1050D

984

958

270F2270E2

231B

997B

988

270H2

272C

!

265C

270C2 270B2 270A2

98/02L 29D 98/02K ON

986A 992A

973A

Overgang luchtlijn-kabel

98

31H

888D

995A 991A 994A

Te realiseren hoogspanningsstation 276L

193F

897B 896B 895B 894B 893B 985A

Te realiseren hoogspanningsverbinding

182L

185C

38B

48C 48B

903

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

281S

188G

46A

902B

277C2

Project

277F2

277D2

Te realiseren ondergrondse verbinding

97

44A

277A2

177D 178B

100 99

98/02H

49A

277B2

280C

54A 2A

277G2 ON

182G

102A

96A 40

3A

928

176R

55C

5A

281R ON

104F

103C 98/02X

53A 59C

8A 7A

177C 104G

77B OO

ON 65F 65E

181L2ON181W2 ON ON

368D 367 366B 368E 372 OO 369D

373

301B

301C

300 299L 299M

302

299K 290/02

290

Kaart 1.4.17 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

75

65


429 430 431

ON

404B 413C

Project

680L

691

722/02B 806

288A 289A

807B

809A

815B

OO 292

291

297A

816

814B

759A 765R 765T 746 764D 765W 760F 750F 751E 751F 765S 737 758A 745B 769D

812E 804H

294 295A

748A 734 ON

817/02

810C

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

682D 679B

726F 731 730

698

687K

ON 725G

732F

Te realiseren hoogspanningsverbinding

724/02 721/02

689

723/02B

694A

700A 700/02A

697A 695A 696A

Te realiseren ondergrondse verbinding

690 692

Te realiseren hoogspanningsstation

OO 297L 264C

297K 296A

293H 293G

293N

293M

260C

803

780

802

699A 756 753 744

738A

721B

742A

771F

240A

241A

247

246A

799B

739A 729A 728A 727A 726/02A

725/02C 719A 718A 725/02B

773A

771E 772C

247/02A

794

258A

717A

810D

743A 741B 755A 754A 782A

795D

779A

783A

787A

242D

716D 740B

771D

810C

239F

Windturbine

785 404F 339A

) "

! " )

355 346

354

336

408B

413A

!

412B !

) " !

426C !

!

347 330H330L ON

348

352B

352C ON ON 351A

694

42,9m

! " )

42,9m

!

!

!

!

! " )

ON 332F ON330N

466

461

314

ON

444

468

467B

469

320A

457

471

467K

321B

448

272

266E

275A

443

483F

ON ON

268G

480E

267D

483B

456A

474

271C

277 265A

484A

667A

659

666

ON 479

475

454D

453C

ON

932/02

664

451 643A

670C

665

671H 672A 671G

636 497

OO 494E

663

651

477

490B

669 662

646B 478B

483H

673A

652

649

476

ON 484F 483D 484C

703/02D

703A

452

481

266D

655

650

483K

482C

267C

676A 676B

653

473

273 274

675A 668A 674A

660

654

450

ON467M

306A

661

472

482A 483L

442

449

467L

ON ON 268F 269E 268D

274/02

678A

681

656

441

447

697A 677B

657

446

470

467G

276A

677C

689A

680

658 467C

308B

272/02

434

445

315A

307

690C

439

463

ON 467F

319 317 318

438 458

ON 324D

273/02

687A

683A

440

312

316

45,9m ! ) "

! 691A

435

437

462

328B

308A

!

436 465

303C

!

688A

349

313

433

692

686A !

679B

460

464

350

ON

o

!

459

335

ON 365

48m

) "

418A

684A

353

693

) "

) "

51,9m !

54m

63m

414A

409L !

685F 421

409D 409E

54,9m

783

685E

422

54m

) "

408A

337

!

408C

784

685H 685G 417B

407D

338A

342A

685K

415D

48m

356

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

786

423B

340C

!

) "

Hoogspanningsstation Horta

389C

345B

Locatie mast (+hoogte van de mast)

788

788C

400D

357

) "

Nemo-project

787

364A

Bestaande hoogspanningsleiding

789

790F

239H

358

!

Overige

790B

775C

793A

248B

362A

Af te breken bovengrondse verbinding

791B

245B

249A

!

796A

795A

794A

716C

242C 251A 250A

Overgang luchtlijn-kabel

686B 693A

797 259C

767B

781

784

785

786

757A 757B

500A 640B 633A

Kaart 1.4.18 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

290A

818E ON 817D ON


137A

Project

132

19/02B

705

25A 27B 27/53B

15A

131E

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

838H 27/54A27/55A

49B

28A

709A

711A 712A 713A

51B

714A

131L

58A

48A 47A

803A 804A 805A

807A

809A

811A 812

801A 802A

797A

779 778 776 775 774 773

772

813814

816 818 819

822 824 825

828 830 831832

833C 834

835 836 837 838A 838B 839 840850/02 850/03 850/04

771 770 754 752 750 749 748

769

"761B )

727

732

731

841

842/02842

847

735A

718 719 722

) "

723

!

711C

705A

) " !

714

713

728

851F

!

Overige

!

) "

! !

716 720

721

724

43V

40A 19A

48m

21B 21A

43T 43P

40B

48m 18B

) "

857

!

!

39 38

858C

875 !

Windturbine

71N

859

51,9m ) "

!874

!

!

861A

!

!

51,9m

23A

!

873C

) " !

!

!

37A

44A

!

42,9m !! ) " 45B

23C

715

863A 878A 880A

872B

881A

24A 864B

916

923

868A

895A

896

915

883A

914 913

924 925

912

871B

872C

897C

26A

1041A

879A

1042

911A

927

1040

880B

886A

928

1043C

1037

897D 892C

906

885

942

951B 951A

1025 905/02

1050E 1050G 1050H

1029D

899A 1024

143 1047D

1031A

1029E

900A

948 946

142

1046/02 1035A

1029F

901 905 904 903 902

947

136A 240C

880/02 1036

897A

138

140C

149B

1044

892B

941A

139

1045

884

932A

133

1039

1038

907A

137A

141

1043D 1043E

882A 929A

943

47B

44B

33A

29A

870B

926

o

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

13B

) "

856

917

944A

ON

854

876

918

940A

) "

877

919

922

Locatie mast (+hoogte van de mast)

Hoogspanningsstation Horta 20A

ON

855

737 734A

42,9m

!

920 704

858

) "

852B

844

) "

726A

921

696

855E

Bestaande hoogspanningsleiding

21E

853

843

738 733

717

48m

740

730

42,9m

857B

!

851/02

846

48m

761A

709

708

857A

Af te breken bovengrondse verbinding

Nemo-project

9B

845

762

846

851/05

848

736 739

710

703B

850/05

849

757

48m

845

!

851/06

850

759

!

112A ON 97H 73X 73Y 93C 97G 79C 92C ON115D 108F 111C OO 119B 111D 90C ON 117E117D 851C 852/52 852C 853L 853K 851/07 854D

847A

851/04

756A

763

!

75G 73Z 73B2

851/03

755A

758

707

94B

ON

742

747 746 745 744

741

764

706A

73E2

743

768 767 766 765

782

Overgang luchtlijn-kabel

122B

850/07

753

781B

120B

Te realiseren hoogspanningsstation

842

74B

OO

810M

799A

76E

72H

843B

844B

810E 798A

46A

123

Te realiseren ondergrondse verbinding

840 841

121A

94C 75F 75E

810R810K 810H

810F

839

ON 37/02

53K

Te realiseren hoogspanningsverbinding

ON OO

1048D

OO 1054F

156A 157

154A

152 153A

155 159

158A

219

220

221

Kaart 1.4.19 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

707A

136A

45


763A

Project

ON

778C

780D

111C

ON 783C ON

785B 786

481L

481M 787

808B 812

829 828 827826A

801

809

815K

800

810

811

799

795

797

798

794

796

792

793

790B 790C

791

Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

ON

454A 470B

805E

822B

807G 804A

453A

472A

118K 117H

872B

869A ON 873

874

885E

884

875

ON ON

888A 886H

913A

889A

888B

863

459A 457

117L

912A

891B

449 911A 910

909

ON 448L

448K

493

446C

116V 116L 485M

484T 485L

447A 899 900

71S

) "

68A

907B

901A 902D

57m

57m

440A

) "

907A 902F

71K

48,9m 48,9m

53A

) "

!

!

110A 109A 101C 99B

119A

95C

83A

88B 87B

91C

!

!

!

!

48m

51m

69

42,9m

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

81B

80A

76C!

) " !

74B

" )

!

!

73A

!!

119B

505/02W

443A 71T

!

) "

486K116T

898

71H

) "

Locatie mast (+hoogte van de mast)

Windturbine

491A

494

897 879A

58A

) "

121

876D

43L

Bestaande hoogspanningsleiding

487B

495

861D

!

Hoogspanningsstation Horta

896

883A

Af te breken bovengrondse verbinding

Nemo-project

117R

908

!

Overige

476F

458

871A

!

117M

890

867A

864 865

860

471B

456

450

893D 912B

872C

51B

Te realiseren ondergrondse verbinding

100F

110A

885D ON

!

99

111B

ON

460

823B

43M

Te realiseren hoogspanningsverbinding

98

466F

807F

825A

43N

109 108

788A

ON

830

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

105G

ON ON 481K

!

!

!

499A

498A " ) 42,9m ! ! " )

503C

500A 501A

504B

503D

502A 510B

54,9m !

! " )

!

!

!

57m

) "

509B

ON ON ON ON

511D

515D 516C 525B 429B

432 435D 433 433/02 410/02

75A 427C

418C

430

77A

108A 101D 94A 47C

113A

107

421A

424A

414 413

90A 416

96B

406

410 409 408

405

128B 105

386A

292

104 103

420B

398

403

419A

399

287

120D

ON

86A

317

282 271

252

277 272 276

283A

319

322 324 323 320 321

328

337

336

335 334

389

390A

396

333

384C 382M3

332

391 294

285 286

315 288

383A

346

284A

248

318

327 326

420A

289

270 261 259260

388

401A 290 291

258B 254A

397

81C 325

537F

387

331

330 329

284B

535B

385D

415 402

116115 114

255

536C ON

404

419B

132

o

411 412

ON

518C

407

419C

89A

98B

106

131

82A

102 95B

511C 515C

417

79A

47D

434A

431

91D

316

314

313

345

312A 311A

309A

377F

347C395A

342 338 341 344 347B

393A 392 394C

369F

Kaart 1.4.20 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

76D


1144C 1145C

1143B

1137

146

126

140

132

131

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

177A

136

135

1140

1142A

Project

1139A

165 152

127

138

166

1147B 174

162

1136 1133

163 175

159 151

Te realiseren hoogspanningsstation

157

153

158

1139B

147

134

Overgang luchtlijn-kabel

155

145

137

Te realiseren ondergrondse verbinding

176A

161

160 149 150

Te realiseren hoogspanningsverbinding

164

139 148

1141C 1141B

141 154 130 133

57m

198 187C 187B 188B

48m

205A

42,9m

!

!

) " !

!

!

!

189A

186A !

! 188A

! " )

63m ! ! " ) ) "

!

!

275A

Locatie mast (+hoogte van de mast)

) "

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

42,9m !

Nemo-project 1055A 1057A 1061A 1060A

277C

Hoogspanningsstation Horta Windturbine

1056 !

272A 200A

282

203A

222E 209A 224C224D

) "

Overige

! !

!

! " )

!

42,9m

184A

212A

!

!

182B

201A 204A 202A

45,9m

43,5m 0m 0m ! ) " ) 1050C " 1043B !

214A 225H

Bestaande hoogspanningsleiding

190A 191A

!

48m

1052C

1051C

193A

197A

199A

185A

179B 178B

180B

181B

!

) "

) 183B "

1064C

1058C

!

144

142

) 210A"

!

!

143

Af te breken bovengrondse verbinding

1065C

!

129

!

128

!

156

266A 267A

270A

268A

285B

271A

1044A 1041B !

217A 265A 287B

17m

222D

) "

!

330A 283A 248A

1021D

!

256A

227L

291

329 328

81,3m 81,3m 1037F ) "

288A

290

!

242A

1022C !

255A 243A

289

!

225G

1022B

298A 1031K 292A 338A

416

293A

365A 405

363A

371 429

428

417

1018G 1033G

299A

362A 361

380/02 404

1018F

1028D

399

94m 309G

593R

317C

558C2 558X 382X3 382E2 382W3 382N3 382S3 382P3

o

345L

426B

433X

ON ON

380A ON

421F

ON ON

374K

397A

ON 377D 377C374H

ON 388D 389D 409D 393C ON ON 420A ON 410C 385D385C ON 394C 413A 410B 409C ON

ON504D

ON367D OO

ON ON 514L ONON ON ON

360C

341G

522B 523D

526D

OO 315A ON

570L

OO

608B 593L

612B 308F

608C

305E304D 302B 590C 590F

588G 562D ON 575B 577Z 536S 539D 547G ON 572V2 574F ON 560C 536M 539C 570M 548D 547E 553C 572Z 588K 536K 572D2 547H 574G 572C2 ON 577Y 574C 533A 572B2 574D ON 532A 563 572G2 534E 536E 541B 527D 587E ON 574H ON

359A 354E 347E 358A ON 356A 527C528C

514M

593B ON

!

354A

ON 355

ON ON 433N 433R 568C2 ON 426C 442Z 568D2 568E2 ON 448K 426D ON 421G 436H 436G 568T 424A ON 421D ON ON

568F2

366A 406A

312P

590E ONON 612C !

558B2ON

360D

370C

419

397B

ON 321G 325E 325B 323C 321H 321E 322C 335D 333D ON 333C ON ON 335C

345K

418

593D 593P

!

556NOO

442E2 OOOO 446C2 ON ON 433W 446B2 446W ONON

383B

398

444M

543L 529M 543H 543S

300/02

331C

!

541X

391A 444L

!

317F

!

317E 341F

!

381A

!

336B

379

392

!

353

384

ON

) "

595A

300A

!

544L

!

430B

529N

1025B ON

585C

Kaart 1.4.21 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

537H

1033H

297

!

540D 540E

296

295

!

539F

1016E

350 352 351

!

415

228B

391B

414

!

403 402 401 400

236B


98A2 98C2 882H 883P2 883K2 883S 98V ON 98K ON 98T 883N2 98Z 98B ON 879F ON ON 883M3 ON 723B ON 98F 98Y 883M2 ON ON 98D 678A 879C 883K3 671M 882E 98R 675B 98S 671L 883L2 883G3 ON ONON 674D 725B ON ON ON ON 671D 725V ON 6 876M 883C3 671N 877C 97 880B ON 660G 660H ON 671C ON 876H 876L 877B 726F 877R 661E 96/54A 875A 659M 877L 877G ON 726E ON ON 661B ON 661F 659L ON ON 873M ON 727L2 873N ON 659N 727V2 727K2 ON 647M ON 659P 873C 727E 727A3 727T2 874G 873L ON ON 727R2 647W 647L ON 874H 727F2 727P2 862Y 727H ON 647K 862S 727K ON 849G 727D2 727M2 OO ON 647G 862P 849E2 849K ON ON 103 728S2 727X 727B2 728P2 ON 728L2 849C 862L 862B2 849L 727Y 727A2 647E 862H 644F2 644E2 646D 849E 853B2 862D2 727Y2 ON 862E2 849N 862D ONON 862C 870H 862B 851A 728D 862K2 644P 849M2 849R 644V 728S 862M2 ON 728H 728L 847Z 849H2 849S2 849S 728X 870R 644A2 862S2 644W ON 847S 728Y 849A3 853Z 849T 870E 730Y 728B3 628G 847M 728X2 849R3 853Y 849W 730T 644Y 624X 847C3 ON 870M 847C847E ON847H 730W 644X 849Y2 628N 624K 847M2 628H 849Z 728E3870D 870L ON 847H2 849E3 849M3 847E3 870C 847H3 847A3 627D 849A2 624H 847F3 731B2 847P2 847Z2 849V3 ON 847C2847E2 ON 849N3 731A2 627E 847S2 847X2 ON 867E 624L2 628R 847T2 847L3 731M2 ON 868H ON 841N 5 846D ON ON ON 847V2 731R2 867S 846C ON 841P 624K2 ON ON 868F 846E 841M 841R 841S2 868G 623L 623R ON 731Y ON 624D2 624A2 ON 862A3 841L2 841T ON 731W 862Y2 ON ON ON 623S 866C 841H2 841V 862X2 624R2 731B3 867C 624P2OO ON 843E 731X2 624S2 841D3 841B2 841C2 ON 865A 841E2 841Z2 ON ON 867L 867T 864F 862Z2 731H 623H 621R 841Z 622X ON 840W 867K 864G 841B3 ONON ON 621W ON621X 622W 839G3 845E 844D 839G 839E 842D 842L 840T 853S 732F ON 620E 732N 844C 621M 842F 842A 840E2 622Z 839C3 845C ON 839K839H 620R 732R ON ON 840D2 845A 842H ON 839Y2 839L 839B3 ON 839E2 840M 620P 619W ON 839Z2 839M 839G2 ON 732H 840B 607A 619F 839X2 840Z 840G 839A3 839N ON 853X 840D 619V 619A2 732D 839E3839H2 ON 839W2 732L 619R 839P ON ON ON 822E 839V2 839S ON 619H 826E 839T2 839M2 ON 732K 839X ON ON 618X 618T 618W 839P2 617D 839N2 736B 839R2 618Y 723C

114S 114/03G 241L 196 231/02M 241L2 197N 241R 241R3 241M3 231V 188A 231N 241K 197T 241W 241L3 114H 231/02H 241D3 241H2 114A2 189B 197S 241V3 ON 241K3 231/02L 114K 241H 221 241C 231G 189D ON 197R 231S 189/02 197K ON 241H3231R 241S3 241C3 114L 197P 173/02 241Z2 114P 241E2 ON 241D 241S 153E 114Z 197M 241W3 153G 183D 114N 153K 153H 173A 153N 153M 180D180E 153B2 114R 153R 153S 153F2 153T 153C2 ON 179E ON 153W ON 153X 170B 116K 155B 115B 153E2 155C 116H 153D2 115F ON 152N 220 152W 116F 116M 152P 179C

86,8m

) " !

!

!

!

150C

117D

63E 63D !

) "

64,4m

!

80D !

!

!

) "

!!

!

!

) "

99A

101G 101F ON 97D

690A 699D

! !

! !

!

!

!

! !

749L3

ON

ON 691A

707H 707K 707L 707V

433

792E 709D

712A

682D 432

434

706F

817L

!

749T2

95E

97C

90A

88C

95F

707S 708E 708C 710C 710E710G

88B

710F 714B

325

789B ON ONON 101/D ON ON 749M3

ON

789H

733C

817K

ON ON789F

435

41B

715B 734B

682B 718A

ON ON 101/B 788B

38A

! !

!

!!

!

! !

544W 544Y 544Z

542R

544T ON ON 542W 542X

542Z 750W

735A

786/02 786D PP 749Y3 749F4

749L4

786/03

o

ON

749W3

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

40F

730A 787B

324

737C 722A

738C 738A

34/02B

39P 39N 39W

Kaart 1.4.22 Situering van het project op orthofoto

www.geovlaanderen.be

!

101

116B

119A

ON

327

686C

330

29E

700B

682C

331

28A

8/02E

832E

791F

27B 29R

29S

56C

!

) "

!

791G

Windturbine

104C

686B

ON

749H4

ONON

556V 544X

ON

790R

749P3 749K4

33B 33C

329 ON

14/02M

790T

749X

556W

555G

!

) "

!

557L2

!

557K2

128R

!

745F2

749K

557E2 557M2 K2 3A 557X ONON

557H2 3B

ON

790M ON

10

161A

158A

38H

689A

ON

564T ON

564V

ON

59A 58C

326 745Z

748K

64

63A 819B

790S

747F

564A2

564B

3

745A2 745D2

ON

748L

70B

ON74M 68D 217 69D 66C ON ON 56K

74P

!

573P2 573R 565R 565T 567Z

3C 573M2 573D2 573F2 565S 567Y

3D

ON 128H 128S

818C

831G

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

156A 134D ON 129C

688A

745B2

743L

ON ON

!

573K2 573Y2

ON

ON

743E

218 137G 136L

831H

833M

156B 132C

122D

ON

741A2 741F2 741E2741D2 745E

) "

!

578H

577L2 577K2 ON ON 577T

741C2

Locatie mast (+hoogte van de mast)

Hoogspanningsstation Horta

61,3m

ON 119D

!

578V ONON578N

578P

744P 744R ON 745H

579S2

578D

) "

Nemo-project 148B 156C

141B 139Y 139Z

!

578T 578R

154B

219

!

587D

741M2

579W2

0

Bestaande hoogspanningsleiding

Overige

149E

149F 147B 144C 145E ON

328

833K

737C

167A

163B !

580C

741H2741G2

154/02

150D

149D 84B

819C

832F

!

!

581C

830A 835A

Af te breken bovengrondse verbinding

164D

818D

741K2

151F !

579V2

151G

151D

!

!

151E

820A

836A

Overgang luchtlijn-kabel

!

579Y2 OO

582C

838A

839B

Te realiseren hoogspanningsstation

!

583C

54,6m

ON ON 734C 734H 733X 733D2 733E2 734F 741L2

Te realiseren ondergrondse verbinding

!

584C

579R2

61,1m

Te realiseren hoogspanningsverbinding

!

93A

!

618Z

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

!

114/02A

!

63,8m

733N 733V

579T2 579Y 579X

619B2

Project

114Y

!

674G

675E


ON

ON

337B

226 337H ON ON ON ON

!

ON

381H

398L

221G ON

221H

382N

394E

854A

! !!

) "

!

!

!

!

!!

!

859

!

!

!

!

!

ON

!

!

419T

) "

!

!

171E

412L

334

335

569A

570E

ON ON

568A

567A

566A

565A

572A 573B

571C

602C

432/02E 155B

570C

569C

568C

567C

566C

565C

603B

603A 564A

564C

561A3 563F 562M ON 561K3 562G 561Z2 561M2561M3 563G ON 561S 561D3 561H3

!

1008D

ON 607P

1012D

!

1018D

1015D

!

164A !

34 451

96

1004A

1006B

996A

1006C

168A

990B

1036H

183

!

998C

!

35

1005A 970B

95 990C

172A

97

987A

998D 452

970C

973C

224

559H 133 503Z 503A2 ON 505C 503L 1031N 501H2 1031R ON ON501L2 501B2 ON 1036N ON 499H 1036M 501X496/02E 1037N 496G 489C 1037C 496F 495B 1037P ONON 493M 1037G ON 493N 1037T ONON OO 489G 1038B ON 1038E 489E 1039A 489D 1041A 1042A 487A 1038D 1023F

1036E

33

!

605F 605K

222S_26

280 450

158B

200A

604B

1007H

1007K

151A

220A

621K

602B

156B

152A

195A

627F

59

!

153A

593

591

!

36

61,1m

589 590

586A 570D

571B

860B 861C 575B 574B 862D 575C 574C

583

584A

576A

860A ON

577

675C

600A

592

587

585

!

) "

!

!

412N

419S

578

858C 437T

675B

597A

588

582

60,4m

858B 858D

437M

594

598A 856A

856B

412M !

171F

413E

400E

401G

581

580584B

855B 855A 579

442R 442V 437P

437V

852/02

854B

446C

!

ON

ON ON 400D

ON

Hoogspanningsstation Horta

852B 852A

448G

!

!

!

!

!

!

!

!

420E

193E

Nemo-project

595A

442X 442P

ON

191B

451V

446B

79,9m

413F

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

596A

440H440K !

189E

) "

Windturbine

448H

437S ON

676E

596B

850M

389E

!

189D

Locatie mast (+hoogte van de mast)

676F

448D

223

ON

595B 850L

456F

397/02

86,8m

850K

458B 451W

ON 235

222

451X

234

189B

173/02

!

!

395S 395R

ON

) "

459D

!!

398N

188A

221

469D470A 462H

453G

ON

216C

Bestaande hoogspanningsleiding

676D

461F

378K

221F

!

Overige

471B

347/02

ON

397C

850Z

472A ON

398M

397B

217C

ON 461C

460D 373D

223D

196

233

Af te breken bovengrondse verbinding

1036G

Kaart 1.4.23

o

Situering van het project op orthofoto 1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

224

677X

ON

461E

225E

202D

!

346F

381K ON

850R

475C

469E

!!

210A

ON

487D

) "

364E

ON ON

!

211A

464M

366K

ON

476D

!

360Y ON

ON

360S

466A

!

212A

381G

464L

328K

!

225B

850X

!

340S 340V

340R

227B

484D

480H

!

848A

!!

ON

849W2 490F

!

365D

Overgang luchtlijn-kabel

848B 487F

340X

225

847A

ON

850S

!

360X

227D

487E

ON ON ON

Te realiseren hoogspanningsstation

847B

849K2

ON

478E

362B 363B

Te realiseren ondergrondse verbinding

849C2

491/02A

486F

232 340W

Te realiseren hoogspanningsverbinding

849M2 849D2

ON

ON

483D ON

!

246

229

481C

320N

361B

226

485Z

483G

ON

360B

247

485Y

! !

245T2

357C

849F2

ON849P2 849L2

494D 482G 482F

ON

ON

849N2

494E

481E

!

ON 359B

249A

309M

!

245V2

ON

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

849W

491F

!

358B

ON

!

250

ON

355D

357B

245W2

ON

323K

337L

494C

ON 483M

!

337K

253

483L 231

!

248H

ON ONON

309X 309V ON ON

!

356B

323E

844A

!

337M

Project

849Y 849X

501K

!

339B 355B

503E

!

ON 254

ON

ON

!

302G

252B


606B2 615G 602F3 604A6 ON ON 645G 622R ON 604T6 ON 606D2 677A3 ON 622S 602L3 ON ON 606F2 OO ONON 635R 604S7ON 622W 633T 645H 600H 608M5 635T 602T2604Y6604F7 622X ON ON 608E4 635X ON 602W2 604B7 608F4 625C ON 622C 635E 604R4 677N2 622D 608K4 602Y2 635G 563B ON ONON 604V3 608L4 622G 604Y3 608P4 635Z 657G 622K 613B 604L5 608A4 622C2 635C2 ON 677T2 633V 602Z2 622W2 604T2 608K5 635F2 636D 561 635P 604P2 ON 622S2 635L 558 604M3 608W4 599D 622R2 ON 635K2 604X6 608Y3 ON 635Z2 622T3 622B3 635V2 677B2 635M2 564C 635S2 603A 604M6 608B5 612C 612W2622M3 622Z2 635N2 622N3 667/02B 604G2 608E5 612T2 622P3 622E3 604E2 609S3 ON 661D 660C 612M3 622L2 604W4 661B 660A ON 612P2 612L3 599F 622M2 663D 661E 604D6 609Y3 612L2 661C 612K3 622N2 609Z3 663E 661F 598E4 599E 612H2 612H3 622P2 661S 597A 663F 661G 609D4 ON 598E2 661T 612E ON 609E4 565A 663G 598K5598L5 ON ON 661V ON 612F 609K4 ON 661Z 598M4 622/02B 661K ON 609L4 612Z 612G 565B 598K2 ON 663C ON 661C2 564E 612Y 612H 623B 598S4 609P4 661B2 661D2 ON ON 612Y2 597B 612K 623C 661Y ON 609S4 661X 667D 612L 623D 609W4 ON 661M661N ON 662A ON 609F 612D3 612M 623E 598F4 609H ON 598N3 612N 623F ON 612W 598T4 612V OO 610X 566 664D ON 569 598T5 664C 567 610W 612P ON 612S 612R 568 596 598T3 574 610H 575 571 612/02 598W3

534

547 542

526B 521B4

541 524V4

521D4

548A

536

519R2

535 OO

529

505Y 527 505X 505M

504F

504S 504L 504R

579

582 528

502H

577

580

570 501M!

!

!

!

!

!

500A

572

584

493C 491B

592A

831 830

839B

838 837

790

768A 782

686X3

809D

811

793

817 816N 816G 814F

795 794

767

ON 677V2

776

Bestaande hoogspanningsleiding

) "

Locatie mast (+hoogte van de mast)

) "

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

Windturbine 677H2 677/04

690/02 698D

701G ON ON 701F 709F 707B 703C 701/55E 701/53B

697E 701/05B !

!

690D

714

!

704A

701/57

!

!

!

!

702F

711

!

700C699B 697D

701/55D 701H

725726

703D

708B

691 691/02A

705A 710/66B

729

701/09D

727 719

701/11A 696 695

716D 716B 718A 717A

760D

692A

758

730

785

735A

731

757A

732A

733A

757B 755

774 775 798799 773

734C

739C

737D

739B

734B

754

813

808

737C

771A 753A 818

842 824

823

800A

812

739A

750A

807

836 797B

751A

740A

738A

741A

772A

747S

834

742A

745B 747R

680 842/02 677S 679D 679C 679B

835 821820 819

681

806 805

743E

801A

747P 747N 747M747L

749A2 749Z

822

744A

684/02 684

747A

749F 685

683 685/02 683/02 626D

802

804 687

688

692/53 690 691 692/02 689 690/02 692 691/02

736D 736C

797A

844B

694 693

706A

843

o

!

Hoogspanningsstation Horta

ON 677X2

ON

759P 759N

760G

796

836/02A

679E 679G 679F

Af te breken bovengrondse verbinding

Nemo-project

677Y2

720 715

770

828

677T

!

Overige

677W2 ON

760F

784

827

840B

779

781

825B2

833/02

783/02 786

789

815

825Y

825B 833832

841

845B

Overgang luchtlijn-kabel

686Z3

ONON

810

826

847A 847B 846A 846B

ON

777

809B

816F

ON 825G 825W 825H

844A

791

ON 816P

849T2

787 792

589A

849N2

848B

762761

723724

780

809C

591A

848A

763A

593A

586 590A

849W

Te realiseren hoogspanningsstation

783 788

849Y849Z

677M2

710/53A 709K

594A

849S2

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding

ON 766H

778H

581

491F

849F2 849D2849M2

778E

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

ON ON ON

! 721720/02

!

!

595A

587A

496B 495B 493B

778F

573A

578/02A

588 583

494C

!

!

578A

585 499A

573B

ON 686D3 686G3 686Y3

764E

766F

!766E

!

!

ON 677G2

746A

747B

747K

744B

803 692/52

745E 749G

744C

748A

Kaart 1.4.24 Situering van het project op orthofoto

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

524W4 523K3 ON 522T ON ON ONON 521A4

Project

682X686N

!!

531T7 550C2 538L2 539E2 531F6531E6 550P 538B5 544F 523C3 531P8 532S 524V3 531L8 531R7 538C5 544E 531M5 532L 546G 550D2 538Z3 539D2 ON 544G ON 538M3 532G 532W 523E3 556M 539A2 531Z6531W5 531S2 552B 544B 546K 521Y3 531H2532V ON ON ON ON 539Z 531T8 520Y3 531C4 ON ON 531G8 549 ON 525B3 531W3 539G2 544C 525K3 533 538H3 525M3 530R 555 524M4 519Y2 553B 519X2 540 ON 524S3 548B ON 524T2 519Z2 537C ON 530M ON 531R5


679C 679D

696A 695A

679E

679A

697E

697F

677A

677T

697N

Overgang luchtlijn-kabel

125M 697P

673B

677L 677M

670H670T

670S

674M

670L

667

669

670W 677K677V 677H

50

51

666

670R

49C

155

151

48

127

40C

158

41 40E

149

159

674K 674L

40F

658 626G

639C

613D

634C

ON 637G

650N

) "

) "

635C 636C

644G 647F

655R

656C 651K ON651L 655M

13K

661C 662C

615E 221

1

!

!

! ! !

559H

ON 548A

133 503Z 1023F

135 537A

539A

543D

534A

536A

531A

533A

530A

142B 152G

310G

527A

528A

) "

152E 320D

151

152F

310F 135G

541A 116

117

127A

135E 121G

121F

288F

490A

487A 1041A ON486R 1042A 1038D 1052K2 ON 1052M2 484A2 484G2 483P ON 1058B 483Y 1060A1059A 1062A ON 479P 1071A 479L

152 22

288G

524A

511A 507A

115B

518A

516A

513A

106

522A 317A 521A 313A

115

508A

302

114F 312A

286L

286K 281D

118 419A

115C

ON

315A 146

153 23

114K

281E 264A

286G

114

109G 112B

279B

479R

ON 111G

278C 417A

479G

118C

ON 118B

479E

142

o

1062L

554L 554K

503A2 505C ON503L

1023E 501H2 1031N 501C2 ON 499H 1031RON 501B2 ON 1036N 501X 496/02E ON 1036M 489C 496G 1037N 1037C 496F 495B 493M ONON 493N 1037P 1037GON OO489G ONON 1037T 489E 1038B ON 1038E 1039A 489D

1062H

543E 134

152D ON

322A 21 150B ON

321A 320C 320E

140 222S_26

139H

323A

552G 552K

223

133F 135F ON

150103

R_35

615D

28 ON ON 14K 17E 18G 20G ON ON 29B 30D ON 27C ON 20E

13A

7A

656D

ON

ON

644P

633E 611S

649/02G

142D

!

!

!

!

!

! !

!

!

561M2 561T 561S 561H3 561D3

635A 636A

634A

OO 648D

!

561A3 ON 561K3

631R

!

619C 605F 606E ON 605K 608Z 606F 609/02D ONON 608W 608B2 607P

617B

12D

!

!

604B

629B

8D

656E

139/02 ON

33A

!

619D 619F

32A

661A

655N

621H

34C

!

!

648E

631S

34D

10C

!

!

633D

5A

662A

649E 621K

1D

142B

!

655S

650P

627F

58,4m

5B

!

) "

657

!

631T

!

631V

!

!

!

!

ON

631F 631G 631H

!

!

!

68,7m !

!

Nemo-project

65,6m

130

!

!

Overige

137

660

631E

!

630D !

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

Windturbine

!

61,3m

628A

631D

) "

138

631N

!

631C

Locatie mast (+hoogte van de mast)

35A

631X

631L

) "

Hoogspanningsstation Horta

4

!

675C

631K

631M

631A 626F

2

!

675B

663

653A 631W

145

!

675D

129

40A

659

674A

Bestaande hoogspanningsleiding

146

!

674N

147

!

674G 674H

!

!

674B 674C 674D

674E 674F

Af te breken bovengrondse verbinding

148 128

676F

!

150

42

43

664B 664A 44

668

152

47

46

665

670P 670N670V 670M

54 49D

52E

52H

677W 676D

677N

Te realiseren hoogspanningsstation

154

125L 126C 153

697M

677G

676E

Te realiseren ondergrondse verbinding

125F 121

677F

677B677C677D

697G

697A

677E

677S

Te realiseren hoogspanningsverbinding

125G

626E

626D

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding 160A

697L

679G

Project

125H

679F 697K

124B 124C

697C

678A

120

699

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

421A

262A

144 278B

109E 111F

Kaart 1.4.25 Situering van het project op orthofoto

www.geovlaanderen.be

846B


208A 197H

Project

191B

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding 24A

161F 210A

161E

274

275

279

276

25

281

280

291

270A

277

288 18

264

45

19

44

14

15

259

269 287

286

191D

260

263

267A

266

17

265

16

258B 262

212

ON 48

47D 46

268

216 232

189

229 217

240

236

234235

245

55

53C

223

239

256

253

252

241

ON

) "

!

!

!

!

!

!

!

!

) "

!

!

!

!

!

!

144C

178C

176C

!

185C

179C

) "

250B

3L

220C

89

R5

90

404A ON

392C 167

155

156

157

166C

3F

3D

3C

255C

250D

243D 244C

238C

221C 164A

1C

255E

254A

251A

249

2A

220A

186A

178A

172C

242A 243A

221E

176E

172A

4B

255D 1D

238A

179A

63D

58,3m

237E

219

185A

!

176D

!

65,5m

167A

65,8m

!

173A 163

244A

237D

187

!!

222

177

5

6A

6B

Windturbine

!

171

Hoogspanningsstation Horta

248

224

169

165C

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

!

188

7

8

218

164C

) "

54

225 226

168A

Locatie mast (+hoogte van de mast)

Nemo-project

246

184 180

11

10

9

233

183

144A

) "

!

PP 213A 160B

166A

Bestaande hoogspanningsleiding

52

231

228

227

257

247

230

174

12

257/02

!

215

181

165A

!

Overige 214

161K

175

Af te breken bovengrondse verbinding

261

190 182

170

!

258A

211

162

Overgang luchtlijn-kabel

42E

290

285

161H

Te realiseren hoogspanningsstation

39C

292

284

278

31G ON

37A

20A

21A

283

272

Te realiseren ondergrondse verbinding

27K

21B

282 289

191C

26D

22

161D 271A

Te realiseren hoogspanningsverbinding

23

273

209A 270/02A

104

24B

396D

88

77

R6

391C 406A

195A 39 197A

184A

381A

394G

382A

400A 395D

380A

87 394E

164A 185A 383D

193A

38 174A177A

!!

135H

387A

16076

175

92

444A

455A

377A

205A

161

390D

379C

379B

40

180A

384D 386D

434A 433A

440A

431A

159

! !

368A 375A

37

457A

!

!

366A

!

209B

75

450A

79 74

373A ! !

101A

209C

370A

!

168

102G

362A !

171

492A

Kaart 1.4.26

o

!

1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

Situering van het project op orthofoto

www.geovlaanderen.be

171E

394H

78 158


Project 142 202

142B 102

158A

Te realiseren hoogspanningsverbinding 152A 159A

136A

155A

154A

157A

140B

103

139A 138A

Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

111K

147

111 111L

24A

203

108

551A 552A

24B 111H

190

26D 133A

27K 31G 37A ON 39C

44

S10

104S

187

42E

162A 161A

105

152

101D

192

339C

92K

185

) "

!

!

!

!

!

) "

!

!

!

!

!

!

!

!

) "

!

!

!

!

!!

) "

!

361C

!

68,6m 167339F

!

56B

65,7m

65,7m

188

556B

556C

184

92R

557B

85B

529E

119 170

S9

299 339E

61B

82B

59F

!

56D

115 169

92T

107

!

51

57,8m

339G

168

ON

55

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

Windturbine 153

114

92P

50E

) "

Hoogspanningsstation Horta

104R

100B 49B

Locatie mast (+hoogte van de mast)

Nemo-project

189 100C

ON 48

) "

186

43E 47D

Bestaande hoogspanningsleiding

163A

42H 42K ON 106

!

Overige

113

43G

Af te breken bovengrondse verbinding

579B

132A 32F 33D 34E

!

550B

112

125A

104

25

Te realiseren ondergrondse verbinding

110

109

127B

549B

146 191

148 140C

23

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

151

183

361D

ON 120

81B

157

62E

298L 171

69D69C

557D 166

80E

65E 66B 69E

68 ON

415G

359A

304A

75E156

298M

158 282D

ON

159

412E

292E

288H

ON 398C 290B

409B

501D

363A

295G

285D

415F

517A

451C 182

292F

412D

298

557C

317A

79L79M 71B 78P

ON 402K

312A

ON 306V ON 306T 306M

361B 501E

318A 355A 297

451B

307G

160

511B 504R

504F

504P

362A

405E

4

501F

307H

504N 485B

405D 406E 417A

377A

9 378G

365K 310B

369P2 369R2

ON

5 376A

407V

409K

407Z

372E 372D

3 410/02B

180

163 162

311A

490A

407Y

ON

409G 409M

ON 409N

481E

296

372A

409P

408B

6

485C

275

481B 465L

172 369N2

368C2 ON

373B

465P 465M

466A

179

293

453A

367X

173 367W

373C

472E 375A

467H

Kaart 1.4.27

o

Situering van het project op orthofoto 1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

ON 378H


698A

276

611A

643A

Project

262

781B 696A

596A

637A

781C 632F2

589C

281

616A

196

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

689A

Te realiseren hoogspanningsverbinding

781D 261

690B

781E

Te realiseren ondergrondse verbinding

640B 640C

587B

512

782C

Te realiseren hoogspanningsstation

695A

280

690C

274

Overgang luchtlijn-kabel 260

623K

632G2

275

625B

623M

1262B

1242B 1242C

589B

1149L

1244A

632E2

1261N

628B

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Bestaande hoogspanningsleiding

) "

Locatie mast (+hoogte van de mast)

) "

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

266 273

632W

ON

1289A

1262C

279 538B

194

!

782B

Overige

1261R 1261P

643E

Nemo-project

628C 1261K

S13

533A

1293C 1294C

628D

0 643K

272

534

535

1241A

265 ONON 1298C

1232C

1256A

1233G

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

801B

) "

!

) "

!

) "

!

802C

ON 811L 805M 805P

!

814S 287

814T

818E

819P

818D

819K

0

ON

ON

) "

1205V

536

873G 332 829F

790H

787N

341

834G

ON

787T 329

290

873D

834D 1201C

834F

1201B

ON

773A

1172B 328

1197E

1172C

841L

756B

751C

758B

862B

1178C 862C

766B

339 766C

758C 767C

321

884A

856M

856H

918K 921M

1343A 1351B 1352B

1348C

ON 1189D

856L

765A

755C

3441346G 1347D

1186F

1190D 1190E 1188A 1189/02C

904N

1171B

756C

754C

1339G

345 759B

754B 757C

1341F ON

ONON 1186D 1186G 1186C

1171C

337 292

1193D 1186H

R14

ON

1185B ON 1183H

340

336

335

1197D

1183G

1178B

1168G

753A

755B

1332L 1334A

1200A

787E

757B

1326B

1332K

334

291

1323K

ON

OO

841K

1378C

343 1322K 1323M 1323L

865B

751B

1321H 1321M 1322E ON

1205R

1156A 873K 333

1384D

1318P

ON 1205/02ON

ON ON OO

ON

873M

ON

289

S11

873H

814V ON

ON 1315C ON

829E 790G

1385A

1312C 1312B

342

821A

790F 787S

1309D

1310C

1215C

1215B 1149P

796C 529G

1221H

1221G

834H

ON ON1304F

1221F1309G1309F 1221K

268

270

277

331 330

795C 288

!

814L

1228E

267

1217A 269

271 823A

807G

1228D

1304E

1307C 1239C

1149D2

819N

529H

1239B

!

1149V

!

819H

1226A !

818C

57,7m 57,6m

1149Z

!

285

57,6m 57,6m

1149E2

57,7m 57,6m

284

65,6m 529L

647G 647H 283

!

648F

1300E

278

!

648E 643G

Windturbine

1233F

628E

531A

Hoogspanningsstation Horta

1354A2 1354B2

1354T 1366GON 1362L 3461366H 1366M

942S

950A

Kaart 1.4.28

o

Situering van het project op orthofoto 1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

643H

529M

1291A

1149S

641A

!

193

635E

!

635F


403G

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

361B 343F

Te realiseren hoogspanningsverbinding

334M

403M

!

636B

Project

400 343G

!

418B 253 627E 254 628D 406F 403F 629D 406E ON 629E

341

399P 399G

399M

355A

632D 259

257

258

Te realiseren ondergrondse verbinding

361C

Te realiseren hoogspanningsstation

!

630C 399R

Overgang luchtlijn-kabel

334P 356B

389B

334N

384A 1267A2 ON

373A

396

383A

513

372A

386A

329A

514

334G

364A

1273Z

1273F

402

385A

1273W 370A 298R

377A

298S

1273Y ON

264

298P

Locatie mast (+hoogte van de mast)

) "

Locatie bestaande mast (+hoogte van de mast)

Nemo-project Hoogspanningsstation Horta

!

326A 515

Windturbine

292A 321A

394

320A

57,7m 57,6m

!

!

!

! 291B

) "

!

388

!

!

56,5m 69m ! 322D 270B 69,1m 18,8m ) "

!

!

!

!

!

!

1273V

!

63,6m 63,5m

365A

" ) )! "

290A

1283D

323A

!

1273T

) "

) "

395 322E

!

314A 404

291C

) "

!

1281A

Bestaande hoogspanningsleiding

327A 403

1273X

!

Overige

322C

367A 368A

356C

Af te breken bovengrondse verbinding

!

389

!

!

1267B2

!

389C 1265A

390

280H2

280K2 280L2

1389P

270C

280T

280F2 280V

1384B

R18

406

391

407

273A

276F

256A !

1389M

257A

271A

280X 387

1380A 392

1397A

275D

275B

275C

1399A

1379A

248C 412 246A

1398A 1378B

245A

241F 241G

1405L

1405K

OO

386

201B 526

235B

239A

233L

216C

222A

1411E

209A

1417K

233K

233P 226G

ON

185A 194A

226H

193A

414

223C

675

373 1440B

1440C

99C

99D

184C

437

438

439

198A

!

223B

1444C

1428A

416

1442A

R15

1367A

216B

!

385

1442/02 1426A

417

210B

214A

OO

1425A

1366L

215A

211C 1417M

1372A

207B

ON

1417L

205A

413

1411F 393

204A 206A

!

235C

1411C

210C

211B

1373A

1357B

252A

248B 241D

1405G ON

1374D

251A

259A 250A

!

1378D

249A

!!

532

261B

261A

405

280G2 1384C

410

409266A

408

103A

184D 183D 426

181B 180B

179A

Kaart 1.4.29

o

Situering van het project op orthofoto 1:5.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_024A_orthofoto_bovengronds_detail.mxd

www.geovlaanderen.be

1389N

!

1382A

267A

283A

OO

!

1389R


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding

1

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation

!

! !

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

2

! ! ! ! !

3

! ! !

!

4 !

!

! !

!

5 !

!

! ! !

!

6

!

7

!

!

!

10

12

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

11

!

!

!

!

!

!

16

17

!

!

! 18 !

!

!

!

19! !

!

!

20! !

!

!

!

!

!

21

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!!

!

!

15

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

22

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! !

! ! ! !!

!!

!

!

!

! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !

!! ! ! !! ! !

!! !

13! !

14! ! !

!

9

!

!! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! !

! !

!

!!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

! !

!! ! ! ! !

! !

8

23

!!

!

!

! ! ! !

!

!

! !! !

! 24

! !

!

! !

!

!

!

!

26

!

!

27

!

!

!

28

29

!!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! !

o

Kaart 1.4.0

Situering van het project op orthofoto: verdeling van de kaartbladen 1:105.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_027A_overzicht_verdeling_5000.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

25


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

^ !

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

^

Vergunde windturbines

!

^

!

! !

! ! ! !

! ! !

! !

!

!

! ! !

!

o

1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_004A_stratenplan.mxd

^ ^

^ ^ ^

Kaart 1.5.a Stratenatlas en windturbines

www.geovlaanderen.be

!

^


!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding !

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

Te realiseren hoogspanningsstation !

^

!

! !

!

^ ^ ^ ^

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

!

^

!

^

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

^

Vergunde windturbines

! ! !

!

!

! !

!

!

!

!

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

!

!

! !

!!

!!

!

!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

Kaart 1.5.b

o

Stratenatlas en windturbines 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_004A_stratenplan.mxd

www.geovlaanderen.be

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

^

Vergunde windturbines

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

!

!

!

!

! !

! !

! !

! ! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

! ! !

Kaart 1.5.c

o

Stratenatlas en windturbines 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_004A_stratenplan.mxd

www.geovlaanderen.be

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

! !

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

^

Vergunde windturbines

!

! ! !

! !

! !

! ! !

^ ^

! !

^

!

^

!

^

!

^

!

^

!

^

!

! !

^

! !

^

!

^ ^ ^

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

! !

!

!

! !

!!

!

!

!

! !

!

! ! !

!! !

!

! ! !

^ !

^

!

!

! !

!

!

^

!

Kaart 1.5.d

o

Stratenatlas en windturbines 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_004A_stratenplan.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! !

!

!

!


! !

!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsverbinding

!

!

^

!

!

Te realiseren ondergrondse verbinding

! !!

!

Te realiseren hoogspanningsstation

! !

! !

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

^

Vergunde windturbines

! ! !

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

Kaart 1.5.e

o

Stratenatlas en windturbines 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_004A_stratenplan.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Art. 6 Art. 1

Te realiseren ondergrondse verbinding Art. 1

Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel !

Art. 4

Af te breken bovengrondse hoogspanningsleiding RUP Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen

!

!

!

1506- reservatiegebieden 1505- aan te leggen waterwegen !

150a- bestaande snelverkeerswegen 150c- bestaande hoofdverkeerswegen !

150d- aan te leggen hoofdverkeerswegen

!

150e- bestaande spoorwegen 150g- bestaande afzonderlijke leidingen

!

150h- aan te leggen afzonderlijke leidingen 150i- bestaande leidingstraten \

!

(

(

150j- aan te leggen leidingstraten 150k- bestaande hoogspanningsleidingen 0400- recreatiegebieden

!

0700- groengebieden 0701- natuurgebieden 0900- agrarische gebieden

!

0100- woongebied

!

0101- woongebied met kultureel, historische en/of esthetische waarde 0102- woongebied met landelijk karakter 0104- woonpark

!

0105- woonuitbreidingsgebied 0181- woonreservegebieden

!

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0400- recreatiegebieden

^

!

#

0401- gebieden voor dagrecreatie 0402- gebieden voor verblijfrecreatie 0410- gebied voor toeristische recreatieparken

!

P T !

N R

0500- parkgebieden 0600- bufferzones 0700- groengebied 0701- natuurgebied

!

0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0800- bosgebieden 0900- agrarische gebieden

!

0901- landschappelijk waardevolle gebieden 1000- industriegebieden !

1002- milieubelastende industrieĂŤn

1200- ontginningsgebieden !

Art. 1

! !

!

o

1201- uitbreiding van ontginningsgebieden 1400- militaire gebieden 1600 - Waterwinningsgebieden

Kaart 3.1.a

Situering van het plan op het gewestplan 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_005A_gewestplan.mxd

www.geovlaanderen.be

!

1033- transportzone 1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's 1111- lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter


!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding !

Te realiseren ondergrondse verbinding !

Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel !

!

Af te breken bovengrondse hoogspanningsleiding

Art. 4

RUP

Art. 1 !

Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen

! !

1506- reservatiegebieden 1505- aan te leggen waterwegen

!

150a- bestaande snelverkeerswegen 150c- bestaande hoofdverkeerswegen 150d- aan te leggen hoofdverkeerswegen

!

!

150e- bestaande spoorwegen 150g- bestaande afzonderlijke leidingen

!

150h- aan te leggen afzonderlijke leidingen 150i- bestaande leidingstraten \ (

(

150j- aan te leggen leidingstraten

!

150k- bestaande hoogspanningsleidingen 0400- recreatiegebieden 0700- groengebieden

!

0701- natuurgebieden 0900- agrarische gebieden

!

0100- woongebied !

0101- woongebied met kultureel, historische en/of esthetische waarde 0102- woongebied met landelijk karakter 0104- woonpark

! !

! !

0105- woonuitbreidingsgebied 0181- woonreservegebieden

!

!

! ! !

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0400- recreatiegebieden

!

! !

!

!

!

!

!

!

^ #

!

!

!

0410- gebied voor toeristische recreatieparken

!

!

P Art. 4

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

T

Art. 1 !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

N R

!

!

! ! !

! !

!

! !

!!

!!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

0500- parkgebieden 0600- bufferzones 0700- groengebied 0701- natuurgebied 0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0800- bosgebieden 0900- agrarische gebieden 0901- landschappelijk waardevolle gebieden 1000- industriegebieden

!

!

0401- gebieden voor dagrecreatie 0402- gebieden voor verblijfrecreatie

!

1002- milieubelastende industrieĂŤn ! !

1033- transportzone 1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's 1111- lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter 1200- ontginningsgebieden 1201- uitbreiding van ontginningsgebieden 1400- militaire gebieden 1600 - Waterwinningsgebieden

Kaart 3.1.b

o

Situering van het plan op het gewestplan 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_005A_gewestplan.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel !

Af te breken bovengrondse hoogspanningsleiding RUP Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen

1506- reservatiegebieden

Art. 4

1505- aan te leggen waterwegen

!

!

!

!

!

!

150a- bestaande snelverkeerswegen 150c- bestaande hoofdverkeerswegen

!

!

!

150d- aan te leggen hoofdverkeerswegen

!

!

!

150e- bestaande spoorwegen 150g- bestaande afzonderlijke leidingen

!

!

!

!

!

!

150h- aan te leggen afzonderlijke leidingen 150i- bestaande leidingstraten

!

!

!

!

!

\

! !

Art. 1

!

!

(

(

! !

150j- aan te leggen leidingstraten 150k- bestaande hoogspanningsleidingen 0400- recreatiegebieden

!

0700- groengebieden 0701- natuurgebieden 0900- agrarische gebieden 0100- woongebied 0101- woongebied met kultureel, historische en/of esthetische waarde 0102- woongebied met landelijk karakter 0104- woonpark

!

! !

!

0105- woonuitbreidingsgebied 0181- woonreservegebieden

!

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0400- recreatiegebieden

! !

!

^

!

#

!

0401- gebieden voor dagrecreatie 0402- gebieden voor verblijfrecreatie 0410- gebied voor toeristische recreatieparken

P

!

T

!

!

N R

! ! ! !

!

!

!

! !

0700- groengebied 0701- natuurgebied 0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0800- bosgebieden 0900- agrarische gebieden 0901- landschappelijk waardevolle gebieden 1000- industriegebieden

! !

!

!

!

1002- milieubelastende industrieĂŤn !

! ! ! !

1033- transportzone 1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's 1111- lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter 1200- ontginningsgebieden 1201- uitbreiding van ontginningsgebieden 1400- militaire gebieden 1600 - Waterwinningsgebieden

Kaart 3.1.c

o

Situering van het plan op het gewestplan 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_005A_gewestplan.mxd

www.geovlaanderen.be

!

0500- parkgebieden 0600- bufferzones


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation !

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Af te breken bovengrondse hoogspanningsleiding

! !

RUP

!

!

Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen !

1506- reservatiegebieden !

1505- aan te leggen waterwegen

!

150a- bestaande snelverkeerswegen 150c- bestaande hoofdverkeerswegen

! !

150d- aan te leggen hoofdverkeerswegen

!

150e- bestaande spoorwegen 150g- bestaande afzonderlijke leidingen

!

!

150h- aan te leggen afzonderlijke leidingen 150i- bestaande leidingstraten

Art. 4 !

\

! (

(

!

0700- groengebieden

!

0701- natuurgebieden 0900- agrarische gebieden

! !

0100- woongebied

!

!

0101- woongebied met kultureel, historische en/of esthetische waarde 0102- woongebied met landelijk karakter 0104- woonpark

! !

! !

!

!

! !

!

!

!

!

! !

0105- woonuitbreidingsgebied 0181- woonreservegebieden

!

!

!

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0400- recreatiegebieden

^

!

!

#

!

!

P

!

!

!

T

! !

!

N R

!

!

! !

!

!

! !

!!

!

! ! ! !

!! !

! ! ! !

0500- parkgebieden 0600- bufferzones 0700- groengebied 0701- natuurgebied 0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0800- bosgebieden 0900- agrarische gebieden 0901- landschappelijk waardevolle gebieden 1000- industriegebieden

!

!

0401- gebieden voor dagrecreatie 0402- gebieden voor verblijfrecreatie 0410- gebied voor toeristische recreatieparken

!

!

150k- bestaande hoogspanningsleidingen 0400- recreatiegebieden

!

!

150j- aan te leggen leidingstraten

1002- milieubelastende industrieĂŤn 1033- transportzone 1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's 1111- lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter

! ! !

! !

! !

1200- ontginningsgebieden

! !

!

!

!

!

1201- uitbreiding van ontginningsgebieden 1400- militaire gebieden 1600 - Waterwinningsgebieden

!

Kaart 3.1.d

o

Situering van het plan op het gewestplan 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_005A_gewestplan.mxd

www.geovlaanderen.be

!


! !

!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

! !

!

Te realiseren hoogspanningsverbinding

!

!

Te realiseren ondergrondse verbinding

!

! !

Te realiseren hoogspanningsstation

!!

!

! !

!

Overgang luchtlijn-kabel !

!

!

Af te breken bovengrondse hoogspanningsleiding

!

!

!

!

RUP !

Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen

!

1506- reservatiegebieden

!

!

!

!

1505- aan te leggen waterwegen

!

150a- bestaande snelverkeerswegen 150c- bestaande hoofdverkeerswegen

!

!

!

150d- aan te leggen hoofdverkeerswegen

!!

!

150e- bestaande spoorwegen 150g- bestaande afzonderlijke leidingen

!

150h- aan te leggen afzonderlijke leidingen 150i- bestaande leidingstraten \ !!

(

(

150j- aan te leggen leidingstraten 150k- bestaande hoogspanningsleidingen

!

0400- recreatiegebieden 0701- natuurgebieden 0900- agrarische gebieden

!

!

0700- groengebieden

0101- woongebied met kultureel, historische en/of esthetische waarde 0102- woongebied met landelijk karakter 0104- woonpark

!

!

!

!

0100- woongebied

!!

0105- woonuitbreidingsgebied 0181- woonreservegebieden

!

Art. 4

^ #

!!

!

!

!!

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0400- recreatiegebieden 0401- gebieden voor dagrecreatie 0402- gebieden voor verblijfrecreatie

!

0410- gebied voor toeristische recreatieparken P

N R

!

0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0800- bosgebieden 0900- agrarische gebieden

1002- milieubelastende industrieĂŤn 1033- transportzone 1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's 1111- lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter 1200- ontginningsgebieden

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

0700- groengebied 0701- natuurgebied

1201- uitbreiding van ontginningsgebieden 1400- militaire gebieden 1600 - Waterwinningsgebieden

Kaart 3.1.e

o

Situering van het plan op het gewestplan 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_005A_gewestplan.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

0500- parkgebieden 0600- bufferzones

0901- landschappelijk waardevolle gebieden 1000- industriegebieden !

!

!

!

!

!

!

!

!

T


BE2524317-Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

BE2500001-Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding

BE2500002-Polders BE2501033-Het Zwin

BE2500001-Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin

Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

BE2500002-Polders

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Vogelrichtlijngebied ! !

Habitatrichtlijngebied

! ! ! !

BE2500002-Polders ! !

! !

BE2500002-Polders !

BE2500002-Polders !

BE2500002-Polders !

BE2500002-Polders !

! !

BE2500932-Poldercomplex ! !

!

!

! !

! !

!

BE2500002-Polders !

! !

BE2500002-Polders

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

BE2500932-Poldercomplex

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart 3.2.a

!

!

o

Natura2000-gebieden 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_023A_natura2000.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! ! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

BE2500002-Polders BE2500932-Poldercomplex

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Vogelrichtlijngebied

!

!

!

Habitatrichtlijngebied

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 3.2.b Natura2000-gebieden

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_023A_natura2000.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BE2300005-Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding De Zwinstreek

Te realiseren ondergrondse verbinding

De Zwinduinen en -polders

Te realiseren hoogspanningsstation

De Baai van Heist, Sashul, Vuurtorenweide en Kleiputten van Heist

Overgang luchtlijn-kabel

De fonteintjes

De Fonteintjes en Oudemaarspolder !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Ramsargebied ! !

Grote eenheid natuur

!

Natuurverwevingsgebied

! !

Gebieden met recht van voorkoop Het Krekengebied van Lapscheure en Hoeke

!

Erkend natuurreservaat

! !

De Uitkerkse polder

Vlaams natuurreservaat

Sint-Donaaspolder

! !

Uitkerkse Polder !

! !

Ter Doest !

De Polders Boudewijnkanaal ! !

! !

!

!

! !

! !

De Damse polders !

Stadswallen van Damme

!

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

De Lage Moere van Meetkerke

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart 3.3.a

!

!

o

VEN-gebieden, natuurreservaten en Ramsar-gebieden 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_006A_natuurbescherming.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! ! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

Het Meetjeslands krekengebied West Meetjeslandse Krekengebied

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Ramsargebied

!

!

!

Grote eenheid natuur

!

! !

Natuurverwevingsgebied !

!

!

Gebieden met recht van voorkoop

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

De Assebroekse Meersen tot Bergbeekvallei

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

Torrebos-Burkel

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

Vlaams natuurreservaat

!

!

Erkend natuurreservaat

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

Het Bellebargiebos en Het Leen

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

Maldegemveld

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 3.3.b

VEN-gebieden, natuurreservaten en Ramsar-gebieden 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_006A_natuurbescherming.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem


" Kleine vuurtoren lichtopstand Heist "

"

!

!

!

Klein Reigaertsvliet

"

va eL nd

!

!

"

Dorpskern Ramskapelle

!

" Zwankendamme

"

!

al na ka ds ol op Le

! ! !

"

Sint-Niklaaskerk WestKapelle

"

eie

Oudemaarspolder en kreekrugpolder ten westen van het kanaal

Witte Molen

"

Grote Pronkenburghoeve

Site ten Doele

!

!

"

! !

m Da

!

Groot Ter Doest

"

!

!

"

!

Keiemhoeve

"

!

Ankerplaats

" Hoeve Pereboom

"

Hoeve Goudblomme

"

"

Puntrelict

Stenen windmolen Hoeke Blauwe Sluis

Dorpskern Hoeke

t ar Va e s

Kreken Lapscheure

Dorpsmolen van Thooft Oostkerke

Centrum Dudzele

Dorpskern Oostkerke

"

Parochiekerk Lapscheure

Hoeve Sashof

Dorpskern Zuienkerke !

"

"

Af te breken bovengrondse verbinding Relictzone

"

Poldergebied omgeving Ter Doest "

!

"

Hoeve Grootschoringe

"

" Poldergebied Ramskapelle - Hoeke

Poldergebied achterland haven Zeebrugge

"

!

"

Hoeve van Bekaert

Hoeve Rozeblomme

Bestaande hoogspanningsleiding

Lijnrelict

Dorpskern Lissewege

Hoeve Mariemont

"

!

Klein Pronkenburg

Poldergebied omgeving Hoeve Ter Walle "

Uitkerkse polder " Uitkerkse Polder

Overgang luchtlijn-kabel

Cant elmolinie

Oudemaarspolder

Hoeve Desol

Te realiseren hoogspanningsstation

k dij ns Ja af

al na ka gs din lei

"

Te realiseren ondergrondse verbinding

Grote Keuvelhoeve

a Gr

"

Af

Duinen Oostkust

Pier Blankenberge

Te realiseren hoogspanningsverbinding

Zwinlandschap

Zwinpolders tussen Knokke-Heist en Damme Strand en Duinen Fonteintjes

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

Oude Hazegraspolder en Golfplein Knokke-Heist

Vuurtoren Heist

Polders Dudzele

Zwinpolders tussen Knokke-Heist en Damme en het Polderlandschap van Middelburg

! !

! !

!

!

"

Af

Damme en omgevende polders !

Va ar t Hoeve "De La Serna" of "Peralta"

! ! !

!

"

!

Hoeve Ter !Walle !

"

"

Kasteel De Groene Poort ! ! " ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

" Spijkerkasteel ! !

!

!

! !

"

! ! " !! Hoeve Ter Zale !!

!

!

!!

! !

"

!

!

!

"

!

Maleveld en abdij van Male.

!

"

!

!

!

!

!

Omwalde hoeve

"

!

"

Kasteel van Male

Rijkevelde

"

!

Spermaliehoeve Sijsele

!

!

St. Jozefkerk Donk

! !

Rijkevelde en ruimere omgeving van Sijseleveld !

!

!

!

!

o

!

!

!

!

Kasteel Rooigem

Kasteel Blommeken

!

!

!

!

! Kasteelparken NW " Brugge "

! Graslandgebied Kwetshage

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Donk - Kaleshoek - Sijseleveld en Maleveld !

!

!

!

"

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

Kasteel Altena

"

Kasteel Rustenburg

!

!

!!

!

Moere van Meetkerke met overgang naar zandstreek

!

!

!

!

!

!

Dorpskern Vijvekapelle "

Kasteel !Spijker !

! !

!

!

Moere van Meetkerke

!

!

!

!

!

Meetjesland van St.-Laureins - Kaprijke

Kasteel van Moerkerke

Hoeve Bonem

!

!

Stenen Poldermolen van de Moeren

eie

Fort van Beieren " Fort van Beieren

!

!

Hoeve Groot Eekhout an " Bl " an ke nb Kapellebrug e " " rg e

"

!

tv

nd eL

"

Kasteel ten Berge Hoeve Rode Poort

!

Va ar

va

Da m

!

"

Stampershoeve

se

!

!

Poldergebied Klemskerke - Zuienkerke

"

lei din gs ka na al

Spoorlij n Brugge-Eeklo ! !

Kaart 3.4.a

!

Landschapsatlas in de omgeving van het project 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_007A_landschapsatlas.mxd

www.geovlaanderen.be

!

Poldergebied Koolkerke - Dudzele

Hoeve Grote Stove


"

Leopoldskanaal !

Te realiseren hoogspanningsverbinding Afle idin

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

gsk a !

l skanaa Leopold naa lv !

an

Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation

de L

!

Paddepoelenbos

Dorpskern St.-Laureins

" " Godshuis en onmiddelijke omgeving

!

eie

Overgang luchtlijn-kabel

!

! !

!

Meetjesland van St.-Laureins - Kaprijke

!

Donk - Kaleshoek - Sijseleveld"en Maleveld

"

"

Archeologische site Vake

!

"

!

Ankerplaats

! Omwalde hoeve

!

Dries van Kaprijke !

Lijnrelict

!

"

!

St-Barbarakerk Maldegem

!

!

!

Huysmansgoed

!

"

Meetjesland Eeklo-Lembeke

!

!

!

!

St. Aderiaankerk Adegem

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

Oude Westermolen

!

!

!

!

Loweiden, vallei van de Meersbeek, Gemene Weidebeek

"

! !

!

!

! !

" !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

"

!

!

!

! ! Hoeve Rostune

!!

Spoorlijn Brugge-Eeklo !

Puntrelict

! ! !

!

"

!

Kasteel van Bezinge

"

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Rijkevelde en ruimere omgeving van Sijseleveld

!

Relictzone

! !

Bestaande hoogspanningsleiding

!

St. Jozefkerk Donk

!

!

!

!

!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

Krekengebied Sint- Margriete- Sint-Jan-in-Eremo Krekengebied St.-Jan-in-Eremo - Watervliet - Assenede

Kasteel van Moerkerke

Oedelemberg

!

!

!

!

!

!

!

Westelijk deel van cuesta van Zomergem en Maldegemveld " Hoeve Burkel " Kasteel Wapenaar

m

Lembeekse bossen - Bellebargiebos

!

!!

!

Hoeve Papinglo

"

Steenbakkerij Oedelem

Omwalde hoeve

Omwalde hoeve

" Archeologische zone oostrand Cuesta van Oedelem - Zomergem

Burkel, Kallekensbos en Koningsbos

!

!

Groot St-Jansgoed

B

s tr en v a gr urg

m oo! !

"

!

!

!

't Neerhof

Het Leen

!

!

!

Rattenkasteel

"

Leen

Omwalde hoeve !

!

Stoktevijver woonhuis en schuur

" Bekebos !

Kasteel van Wetteren

"

"

"

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-voorspraak

St. Medaruskerk Ursel

Het Grote Goed Te Voorde

Dorpskern Ronsele

"

o

"

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

"

!

St. Martinuskerk en dekenij Zomergem !

Domein Ter Walle !!

Omwalde hoeve

"

Kaart 3.4.b "

Landschapsatlas in de omgeving van het project 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_007A_landschapsatlas.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

Driesmolen

!

Schuurlo

"

!

Oude veldgebieden : Hoogveld, Blekkerbos, Bulskampveld

Open landschappen van het straatdorpengebied !

" Groot kasteel St-Joris

!

Galgeveld-kasteel

!

"

!

!

!

!

Oostelijk deel van cuesta van Zomergem

"

ieve

!

!

"

Hoevetje Langedonckstraat

De L

!

!

rugge - G ent !

Kanaal B

"

Goed ten Zoetendale

!

!

!

ie e Le an d

Knesselare - dorp

" Peterdriesmolen "

"

lv naa

!

Kasteel Beernem

"

!

!

" Drongengoedbos

St. Ghislenuskerk Waarschoot en woonhuizen

a gsk

"

"

!

"

"

idin Afle

St. Jans-Onthoofdingskerk Oostwinkel Boerenhuis Langestraat Wulfberge hoeve

!

"

!

Kasteel van Prinsenveld

!

"

!

!

!

"

! !

! !

"

!

"

raven ! stroo !!

Dorpskern Oedelem

! Bu rgg !

Hoeve Kerkewegel Oedelem

!

"

!

! !

"

"

!

St. Vincentiuskerk Kleit

! !

!

!!

Archeologische zone !Noordrand Cuesta van Oedelem - Zomergem !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

Bodemgebruik !

Struweel

!

Grasland Moeras

!

( ( Populieraanplant (( !

Waterloop

Recreatie/park !

Stort !

Hoogstam Naaldbos

!

Vijver Wegen en spoorwegen

!

Fort Braak !

Bebouwing Akker !

Kleine landschapselementen !

Droge heide Laagstam !

Loofbos !

Industrie Duinen, slikken en schorren !

!

!

! ! !

!

Functioneel bodemgebruik (obv Biologische waarderingskaart versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_008A_functioneel_bodemgebruik.mxd

www.geovlaanderen.be

!

o

Kaart 3.5.a


!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding !

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

Te realiseren hoogspanningsstation !

Overgang luchtlijn-kabel Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

! !

!

!

Bodemgebruik !

Struweel Grasland

!

!

Moeras

( ( Populieraanplant (( !

Waterloop

Recreatie/park !

Stort Hoogstam

!

Naaldbos !

Vijver !

Wegen en spoorwegen Fort !

!

!

Braak

! !

!

!

!

Bebouwing

! ! !

Akker

!

! !

!

Kleine landschapselementen !

!

!

!

!

Droge heide

!

!

!

Laagstam

!

!

Loofbos

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

Industrie Duinen, slikken en schorren

!

!

! ! !

! !

!

!

! !

!!

!!

!

!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

Kaart 3.5.b

o

Functioneel bodemgebruik (obv Biologische waarderingskaart versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_008A_functioneel_bodemgebruik.mxd

www.geovlaanderen.be

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel !

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

Bodemgebruik !

!

Struweel

!

!

!

!

!

Grasland

!

!

!

!

!

Moeras

!

!

!

!

!

( ( Populieraanplant ((

!

!

!

!

!

! !

Waterloop

Recreatie/park

!

Stort

! !

!

!

!

Hoogstam Naaldbos Vijver Wegen en spoorwegen

!

!

Fort !

Braak

! !

Bebouwing !

Akker !

Kleine landschapselementen

! !

Droge heide !

Laagstam !

Loofbos

!

!

Industrie ! !

!

Duinen, slikken en schorren ! !

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

! ! !

Kaart 3.5.c

o

Functioneel bodemgebruik (obv Biologische waarderingskaart versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_008A_functioneel_bodemgebruik.mxd

www.geovlaanderen.be

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

! !

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

! !

Bodemgebruik !

Struweel

!

Grasland

!

!

Moeras !

( ( Populieraanplant ((

! !

Waterloop

!

Recreatie/park

! !

Stort ! !

Hoogstam !

Naaldbos !

Vijver

!

!

Wegen en spoorwegen ! !

! !

!

!

! !

!

!

!

Fort

! !

Braak

!

!

Bebouwing

!

Akker !

Kleine landschapselementen

!

!

Droge heide Laagstam

!

!

Loofbos

!

!

!

!

! ! ! !

Industrie

!

! !

Duinen, slikken en schorren

! !

!

!

! !

!!

!

! !

!

! ! !

!! !

! ! ! !

! ! !

! !

!

!

!

!

!

Kaart 3.5.d

o

Functioneel bodemgebruik (obv Biologische waarderingskaart versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_008A_functioneel_bodemgebruik.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! !

!


! !

!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

! !

!

Te realiseren hoogspanningsverbinding

!

!

!

!

Te realiseren ondergrondse verbinding

! !!

!

Te realiseren hoogspanningsstation

! !

! !

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

! ! !

!

!

Bodemgebruik

! !

Struweel

!

!

!

Grasland

!

Moeras !!

( ( Populieraanplant ((

!

Waterloop

!!

Recreatie/park !

Stort

!

!

Hoogstam Naaldbos

Wegen en spoorwegen

!

!

Vijver

!

!

Fort

!!

Braak

!

Bebouwing

!!

Akker !

Kleine landschapselementen !!

Laagstam

!

!

Droge heide

!

!

Loofbos

!

!

Industrie

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Duinen, slikken en schorren

!!

!

Kaart 3.5.e

o

Functioneel bodemgebruik (obv Biologische waarderingskaart versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_008A_functioneel_bodemgebruik.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


^

Vergunde windturbines A11 BPA's Mogelijke locatie woonwagenterrein PRUP strand en dijk Brugge RUP Windturbines

^

RUP Maldegem windmolens Interreg IVA-project 'Forten en Linies in Grensbreed Perspectief'

^

woongebied Arendstraat Brugge woonbouwprogramma Eeklo RUP Optimalisatie van het hoogspanningsnet in Vlaanderen Leidingenstraat aslijn leidingstraat aanlandende kabels Bovengrondse hoogspanningsverbinding Overgangsstations 380kV Hoogspanningsstation stevin !

Af te breken bovengrondse verbinding

Havenontwikkelingen Groene Berm vormingsstation Landschapsbuffer Transportzone Open getijdensluis Verlenging dok achterhaven

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Vormingsstation Zwankendamme verbreding Boudewijnkanaal RUP Hoogspanningsstation Zomergem Hoogspanningsstation Zomergem

! !

! !

!

!

! !

! ! !

!

! !

Juridisch beleidsmatig kader 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_066A_geintegreerd_ontwikkelingsscenario.mxd

www.geovlaanderen.be

!

o

Kaart째 3.6


^

Vergunde windturbines A11 BPA's Mogelijke locatie woonwagenterrein PRUP strand en dijk Brugge RUP Windturbines RUP Maldegem windmolens Interreg IVA-project 'Forten en Linies in Grensbreed Perspectief'

^^ ^^ ^^ ^^ ^

woongebied Arendstraat Brugge woonbouwprogramma Eeklo

^

^^

RUP Optimalisatie van het hoogspanningsnet in Vlaanderen Leidingenstraat

^

aslijn leidingstraat aanlandende kabels

! !

!

Bovengrondse hoogspanningsverbinding

!

Overgangsstations 380kV

! ! !

^

Hoogspanningsstation stevin !

Af te breken bovengrondse verbinding

! !

!

Havenontwikkelingen

!

!

Groene Berm vormingsstation !

Landschapsbuffer Transportzone

!

^ ^ ^

Open getijdensluis Verlenging dok achterhaven

!

!

Vormingsstation Zwankendamme verbreding Boudewijnkanaal RUP Hoogspanningsstation Zomergem

Kaart째 3.6

o

Juridisch beleidsmatig kader 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_066A_geintegreerd_ontwikkelingsscenario.mxd

www.geovlaanderen.be

Hoogspanningsstation Zomergem


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Herbevestigde agrarische gebieden ! !

! ! ! ! ! !

! ! !

! !

!

! !

! !

!

!

! !

! !

! !

! ! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart 3.7.a

!

!

o

Afbakening herbevestigde agrarische gebieden 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_009A_herbevestigde_agrarische_gebieden.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! ! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Herbevestigde agrarische gebieden

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 3.7.b Afbakening herbevestigde agrarische gebieden

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_009A_herbevestigde_agrarische_gebieden.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!


# # # #

## ###

"Residentie Palace" # (zeebrugge) #

###

# # # ### # ## # # ## # # # # # # # # # # # # # ## # ## # # ## # # ## # # ## #

# # # # ##

#

#

#

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

#

Te realiseren hoogspanningsverbinding

#

Te realiseren ondergrondse verbinding #

Te realiseren hoogspanningsstation # # #

# #

#

Overgang luchtlijn-kabel

#

#

# # hoeve met boerenhuis,stalvleugel,wagenhuis en hondenhok !

!

!

# ##

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding #

## meerwoonst van twee boerenarbeidershuisjes #

!

#

Bouwkundig erfgoed Beschermd stads- en dorpsgezicht

# #

#

## kerk St.Vincentius, ommegang # #en kapelletjes #

Hoeve z.g. "Raaswalle" #

Beschermd monument

# ##

!

#

omgeving #Bergmolen !

# ## # # # ## # # # # # # # # # ## # # # ## #

# #

Beschermd landschap Beschermde ankerplaatsen

#

# # # # # # #

#

#

la joliette) !

Kasteel van Uitkerke

#

!

#

!

# # ## ### Palais ##du#Comte Jean # ##### #### # # # # #### # # ## ## # # # # # # # rogierlaan # ### # # ## # # # ##### 8-9-10-11-12 # # # # # # # # # # ## # # # # # ### ### ##### # ## ### ## weststraattrap # # # # # ## # ### ## ## # # # ### # ## # ## # # ### # # # # # # ### ## # # ##### ## # # # # # # # # # # ## #5# complex # franchommelaan Mamet # # # # # # # # # ## # # # # # ### ## # # # # # # ## # ## # # # #90-92 # # weststraat # ## ### # # # # # ### # ## ## # # ## # # # ### vrijheidsstraat 45 # # # # ## # ## Sint-Antoniuskerk # # # # ## # # # # # # # de watertoren ## ### # # # # ## # # ## # # # # ### #### ereperk met gedenkteken kerkstraat # (cottage #326 # ### # # # #

#

#

## # # #

# !

#

#

# #

# !

#

## # # #

#

#

# !

## ## ## # #

#

# # # # ### ## ## # # ## ## #### # ###### #### ### # # # # O.L.Vrouwekerk # # # # ### (Lissewege) # # ## ## # # # # # # # ## # ## #

# !

# # #

#

#

#

# !

Uitkerkse Polder

#

#

#

# !

# z.g. Sint-Jobskapelletje

hoeve " De# Hemel "

# # #

#

#

#

#

!

#

#

# #

schuur hoeve "ter Doest"#

#

#

!

#

Groot ter Doest

# #

hoeve " Groot

# Hof

# #

Mariemont " !

# !

# " De Teghelrie " #

hoeve en kasteel " Hof # Cleyhem "

#

#

#

# hoeve "de Rozenblomme"

hoeve en kasteel#" Hof Cleyhem " poortgebouw # hoeve " 't Oosthof "

#

!

#

# #

omgeving hoeve "de Rozeblomme"

#

#

omgeving v/d hoeve#" de Goudblomme"

# # " Hof Schoeringe " hoeve erf,omwalling enz. (Nieuwe Steenweg 39) #

#

#

## # # ## # # #"#De Polderhoeve

De Schoeringe-, of# Bevrijdingskapel #

# #

#

#

# #

"

#

#

!

##

!

# # ##omgeving St.-Michielskerk # # # met #

#

#

#

# # #

e.a.

# #

#

# #

#

#

Kaart 3.8.a

! !

#

#

# !

#

# # # # #

# # # # # # ### ## ####### ## # pastorie # # oude # St-Pieters-Bandenkerk, # # # ## ## # # ## ### # ## # ## ## # ## ## ## #### # # # #

#

#

#

#

o

Beschermd erfgoed in de omgeving van het project (2011) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_010A_beschermd_erfgoed.mxd

www.geovlaanderen.be

#


!

## # ### #### # #

Groot ter Doest

#

#

!

# #

#

!

# hoeve "de Rozenblomme"

omgeving v/d hoeve#" de !

# #

#

#

!

#

#

Te realiseren ondergrondse verbinding # #

# #

Overgang luchtlijn-kabel

#

#

#

#

# #

!

#

#

!

Af te breken bovengrondse verbinding Bouwkundig erfgoed Beschermd stads- en dorpsgezicht

#

#

#

#

# !

!

Bestaande hoogspanningsleiding

#

# #

#

#

#

Kramp- en # Koortskapel

# #

!

# #

#

Te realiseren hoogspanningsstation

#

#

herberg " d' #Oude Smisse " #

# #

#

! !

#

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding

#

#

#

#

#

Kasteel van Oostkerke

Goudblomme"

#

#

#

#

## ## ## #### # # #

omgeving hoeve "de Rozeblomme" #

#

# ## # ## # ## St-Pieters-Bandenkerk, oude pastorie e.a. # # #

Beschermd monument

#

#

#

#

#

Beschermd landschap

# #

#

Sluis van# het Zwin

!

omgeving van de

#

# #

!

#

#

#

# # # # ### ##de # ## ##van Sint-Christoffelhoeve Sluis # Lieve # # #### #### # ## # # # ## # # ### # #### # # # ## # # # Centrum (dorpsgezicht) # # # # # # # # # ## ## ## # # # # # ## # # Sint-Janshospitaal # # ## # # # # ### #

Beschermde ankerplaatsen # #

#

#

Hoeve de# Stamper

!

#

!

# hoeve "de la Serna" of "Peralta"

#

# #

# # kerk,pastorie#met tuin##en begraafplaats

# !

#

#

#

# #

!

!

#

! !

#

!

# !#

# ### ! # # # # ## # ### # # # ## #

!

hoeve " Ten walle "

#

!

hoeve " Blauwe Toren "

#

!

###

#

#

!

#

#

#

##

! !

#

#

# #

#

#

#

! #

#

#

##

#

# !

!

!

#

# # # # ### # broederklooster # # # ## # #(vijvekapelle) Centrum

# # # # # #! # # # ## # # # # # ! # sint-hubertuskapel # # # # # ## # ## # # ## # het " belvedèretorentje " # # # ## # # ! # # # # # ### # # # ## # Vierscharestraat # # # ## de "Zandwegemolen" # ##### # # # ! ## # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # ! # # # ! ## # # ! ## # !! ! ## ## # ! # # ! # ## # ! ### # # ! # # # #### ! # # # # # # # ! # # ## # # ! #### # # # # # # # # ###### # ## ## ## pakhuizen -handelkom de oude gistfabriek # ! # # # # # # # # # # # ## # ## ### # # ### komvest # # # # # ### # 43 ### # ! # # # ## # # # # ### # ## # # # # # # ## # # # ## # ## # # # ## # # # #### # # # # # # # # # # ## # ## # # # ## # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # klooster (potterierei 78-79) ## # "####Sint Jozefskliniek "### 34) ## # #(komvest # # # ## ## ##### ## # # # # gedeelte ! # ### ## # # ## # ### ## # # ## # ### # # # # #### ## # # # ### # ## # # # # # # # # # ## # ## ## # # # # # ## # ### # # # ## # # # ### ####### ## # ## ## # # # # ## # # # # # ## # ## # ## # # # # # # oude duinenabdij-groot seminarie # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # kasteeldomein # # # # #### Clubhuis " Sport Nautique " ## # ## # #" Rooigem "# # ### # ### # # ### # ## # # ## # #### # # ### ## # # # ## # # ## # # # ## # # ## # ## # # # # # # ##Kapel # # # ### # ! ## # # ## ## # # # ## # # ## ## # van#Spermalie # # # # ## ! ##### # # # # # # # # # kasteeldomein # # # # # # # # # "stadskasteeltje" zgz huis Lanceloot Blondeel # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ! ## # # # #### ! # # # # Maleveld en kasteel van Male # # ## # # # # ### # # # ## # # ## # # # # # ### # ## # ## # # ## !! #### # # #### # # # ## ## # # onmiddelijke # # # omgeving klooster ## ## # #### # # # # # ## ## ## # # Engels #### # ### # # ## # # # # # ### # # # # ## #### ## # # ##### # # ## #### # rijksnormaalschool # # # # # ### # # ### # ## # # # schoolcomplex v/d # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # ### # ### # ## # # ### # ## ### ### ## # # ## # # ## # ### ## # # # ## # # ## ## # # #### # # ## # # ## ## # # # ## ## ##### #### ## ## # # # ## # ## ### # ####### ### # # # ## ## # # # # # # sint-sebastiaansgilde ### # ## # # #### # # # # # #omgeving # ## # # # ## # ### #### # # # # # # Oorlogsgedenkteken # ## ## ## ## # # # # # # # # # # ## v. militaire ### ## ## # ## # ## # # ## ### #en burgerlijke ## # ### # # slachtoffers I WO uit St. Kruis #Guilini # # # ## ## ## # # ### Jan # #### # ## # # # # # ### ## # # # # # # # ## # # # # ### ### # # ## ### # # ## Stedelijk zwembad ## # ## # # # # # # # # # # # # # # # ### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ##### # ##### # ## # ## # # # ### # ## # ##24 ## # ## # # spiegelrei # ## # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ##### # ## ##### ### # # # # # # ## # ## # # # # # # # # ##### ## # ### #### # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # ## ## ## # # # ## # ## kruispoort # # ## ### # ## ## ## # ## # # ## # # # ## # ## ## # ### # ## # maria van bourgondiëlaan 13 ##### ### # ## ## # # # # # ###### ## ### # # # ### # # ## # # # # ## # ## #### ## ## # ### # #St. ## # # # # # ### ### # ## # ## # ### # # # # ### omg.Spiegelrei,Gouden-Handrei, ## # Annarei #### # ## # # ## # # # # # # # # # # # # # ## # ## ## ## # # ## ## # ## ### # ## ## ## ### # ###### ### ## # ## # # # ## # # # ## ### #### # ## ## # # ### # ## ## # ### # # # # # # # ### # # # ### # # # ## # # ## # # ### ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # ### ## # # # ## #St.#Jacobstraat ## # # Oorlogsgedenkteken: # ## # #voormalig # #Het beluik der Gefusilleerden ##### ## ### # ### # # # ## # #### # # # # Tuin# # ## # # ## jezuïtencollege ## # # ## # ## # ## ## # ### ###68 ### # #### # #### # # ### # ## # # # # # # # # # ### # # # # ### #### # ## # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ### ### #### # # # # #### ##### # ## ## # ## # # # # ## ####### # # # # # ## # ## # ## # # # #### # # # ### # # ## # # ## ## # # # # ### ## ## ## ## # # # # # # ## ## # ### ## # # # ### # ### # ### ## # # ## # ### ## ## # # # ## ## ### # # # # # # # # # # # ## # #### # ## # # # 19### # # # # ## ### # # # Langestraat # ## # # # # ## # # # # ### # # ## # # ##### ### ### # # ## # # # # # # ### # # # # ### # # # # # #### #### # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # ### # # # # # # # # Male # ## # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # ## # ## ## # # # ### # # # ## # # # # ###### ## # gehucht # # # # # # # ## ## ### # # # # # ## # ## # #### ## # # # ## ## ## # # # # # #en ## # ## # Halle Belfort # # # # ### # # ## # # ### ## # # ## 23 ## #(markt) # ## #predikherenstraat ## ### ## ## #stadhuis ## ## ## # # ## # # ## ## ## ## # # # # # # ## # # ## # ## # # # ## ## ##### ### ## ## # # ## # # # # ## # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # ## # ## ## #### # #### # # # ## # ## ## #### # # # ## # voormalig schepenhuis # # # #### # ######## ## # ## # # ## # ## # ##### ## # ### ## # # # # ## # ## ### # # # ## ## onmidd. omgeving herenhuis # # # # # # # # # # # # # ## # ## # ## # # ## ## # ## # ### ## # # # # # # # # # # # # ## ## # # # # # # ##### ## #### # # # ### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # Tuin # # ### ## Minderbroederstraat 20 # # ## ## # # # ## ## # ## # # ## # # # ### #### #### # ## # ## # # # # # # # # # # godshuis "Van Paemel"-"Voet"-Blindekens" Hof van Beveren # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Architectenwoning A. Ghyssaert # # # # # # #### # # ## #### # ###### # # ## # # # # # ###### # # # # # # ## # # # # ###### # ### # # ### # ## # #### # ## # #### # #

#

##

!

#

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

#

#

#

#

#

# #

! omgeving hoeve# "de groene poort" #

!

#

#

Fort van Beieren

#

!

#

#

#

#

#

#

#

#

!#

#

#

#

# # #

#

#

#

#

#

#

Hoogstamboomgaard

#

!

#

!

!

o

#

!

#

!

## # #

#

# # #

#

Kaart 3.8.b

#

Beschermd erfgoed in de omgeving van het project (2011) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_010A_beschermd_erfgoed.mxd

www.geovlaanderen.be

# # #

! #

!!

!

# #

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!


#

## #

#

#

Hoeve de# Stamper

#

# #

Te realiseren hoogspanningsverbinding

# # # ## #

#

#

#

Te realiseren ondergrondse verbinding

#

#

Te realiseren hoogspanningsstation

#

# # ####

#

#

#

# # # # # # ## # # # # kasteel van Moerkerke en onmiddelijke # # #

#

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

#

#

Overgang luchtlijn-kabel

#

#

# # omgeving

# !

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

# # # #

# # !

!

!

#

#

#

#

#

!

!

!

#

#

# #

#

Beschermd stads- en dorpsgezicht

!

!

!

Beschermd monument

!

!

#

#

# # #

!

# #

#

!

!

# #

Centrum (vijvekapelle)

!

! !

#

Beschermde ankerplaatsen

!

!

#

Beschermd landschap

!

!

# # # # ### # broederklooster # ## # # ##

!

#

!

#

#

Bouwkundig erfgoed

!

# De Sareptakapel

!

#

#

! !

!

!

!

# #

#

# # Archeologische site vml. Romeinse versterking Maldegem-Vake

# #

!

#

!

#

! #

# #

!

#

Maleveld en kasteel van Male

#

!

## #

# !

##

# Orgel in de # Sint-Jozefskerk

## #

#

#

!

#

# #

# #

## #

#

##

!#

# #

#

# #

# # # # ### ##

#

# # # ### # # tuin, omgrachting met brugjes, twee oude linden, koetshuis (1854-58), kapel (neogotisch, ca. 1860), ijskelder, dreven en Warandebos Kasteeldomein van Reesinghe met # ## #

!

# # ## #

!

#

#

# #

#

## Kronekalseide # 278: vml. spoorwegstation van Donk (gebouwd in 1931 naar een ontwerp van de Gentse architect August Desmet, modernistische baksteenarchitectuur)

#

#

#

#

# # # #

##

!#

#

!

omgeving hoeve Rostune

!

#

#

! !

!

!

# !

! !

# #

#

!

#

!

!

###

# # # # ###

#

!

#

#

# Kasteeldomein van Reesinghe #met tuin, omgrachting met brugjes, twee oude linden, koetshuis (1854-58), kapel (neogotisch, ca. 1860), ijskelder, dreven en###Warandebos

!

!

#

#

!

#

## #

!

! !

#

hoevesite " Ter Leede" #

! !

Maldegemveld # #

#

# #

# #

o

#

Maldegemveld

#

Kaart 3.8.c Beschermd erfgoed in de omgeving van het project (2011)

1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_010A_beschermd_erfgoed.mxd

www.geovlaanderen.be

#

#

#

## #

# #

#

#

#

#

# # # # ## # # # # # # # # # ### # ## ### ## # #

# #

# !

#

#

#


#

# #

# # # #

!

!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding ## ###

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation

#

## #

!

#

## # # ### ## # # # ##

#

!

#

##

# ## ### Omgeving# godshuis # ## # ## # ##

Overgang luchtlijn-kabel

#

! !

!

!

# ##

# !

# # !

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding #

#

Bouwkundig erfgoed

!

#

Beschermd stads- en dorpsgezicht

# #

!

#

!

Beschermd monument

!

#

Archeologische site vml. Romeinse#versterking Maldegem-Vake

Beschermd landschap

!

!

# #

!

# #

!

Warmestraat 38: hoeve (boerenhuis uit 1808 met unieke tegelschouw, schuur uit 1813)

## # # # ## # ### ## # # # #

#

!

# #

#

# #

#

!

#

!

#

Warmestraat 29: hoeve (boerenhuis dd. 1697 met drie #schouwen, dienstgebouwen dd. 1861)

!

# ## # # # # # ### ## ### # # # ## # ### #met ## Sint-Barbarakerk onmiddellijke omgeving # # # # # # # # # # # # # ### # # # # # ## ## # ## # # ## # # # # ## # # # # ## # # # met tuin, omgrachting# # # # Kasteeldomein van Reesinghe met brugjes, twee oude linden, koetshuis (1854-58), kapel (neogotisch, ca. 1860), ijskelder, dreven en Warandebos # ## # ## ## ### #### # ### # # # oprit en erf met ingewerkte molenstenen # ##korenwindmolen) # een Vml. Rotsaertmolen (achthoekige molenromp, restant van en gekasseide # # # # ## # # # # # #### ## # # # # # # #### # Oude Staatsbaan 156: villa 'Nieuw Malecote' met tuin en tuinhek (gebouwd omstreeks 1910 in opdracht van de industrieel A. Standaert-Orridge # #

!

# ##

!

#

#

!

! !

#

! !

#

!

!

!

!

#

!

# van Balgerhoeke naar een ontwerp van architect Eugène De Heem, geïnspireerd op een Engelse cottage) # de Gentse ## #

# Pastoor Bontestraat 19 : hoeve met inbegrip van erf en bedrijfsgebouwen

##

!

# Sint-Adriaankerk (toren) #

!

#

#

# Britse militaire begraafplaats, Adegem Canadian Cemetery

## # #### # #

!

! !

#

#

#

##

# #

!

# #

Beschermde ankerplaatsen

#

# !

#

#

# # !

!

# #

#

#

#

#

#

!

#

#

!

Molenstraat: kruis en kruisweg van Westeindeken (opgericht#in 1905-1906, later uitgegroeid tot een klein bedevaartsoord) # !

!

! ##

#

!

# !

!

#

! !

#

!

#

!

!

!

!

#

!

##

#

#

!

!

# #

# #

# #

#

!

!

##

#

!

!

# !

! ! !

# Het volledige molenerf met de vml. Cuelenaersmolen (ronde bakstenen molenromp, restant van een korenwindmolen van 1865) en het molenaarshuis

!

# # # ## # ##

! !

!

# ! # !

!

!

!

Papinglohoeve met omgeving

#

#

#

Kaart 3.8.d

!

#

#

!

#

#

o

#

lokale pastoor in 1950, met gebruikmaking van ongewoon bouwmateriaal, m.n. betonblokken afkomstig van oorlogsvliegvelden in!de buurt) !

#

Maldegemveld

#

#

#

!

# #

!! !

!

##

# ## # # # # #

#

! !

Bedevaartsoord van de Mariagrot van Kleit in het vroegere Kluisbosje

## # # # (opgericht# door de # # #

!

Beschermd erfgoed in de omgeving van het project (2011) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_010A_beschermd_erfgoed.mxd

www.geovlaanderen.be

!

#

!!

! Molenstraat : oudste deel v/d begraafplaats met muren, hagen en toegangshekken (met aansluitende afsluitingsmuur met hek van#1926, ijzeren grafkruisen op andere gedeelten begraafplaats en grafteken kunstsmid Pieter Van Deputte, wegel H, nr. 787


! !

!

!

# ! #

#

##

Zuidmoerstraat +61 : vml. fabriek "Textiles d' !

!

# ##

#

Te realiseren ondergrondse verbinding !

# ! !

#

Overgang luchtlijn-kabel !

!

!

#

Te realiseren hoogspanningsstation

## # !

!

!

!

#

# ## #

#

!

#

! !

#

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding #

!

##

#

Bouwkundig erfgoed

!

Beschermd stads- en dorpsgezicht

! !

# #

Beschermd monument

!

##

!

!

!

## # #

Te realiseren hoogspanningsverbinding

!

#

#

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

!!

#

#

#

!

!

#

#

!

#

# # ## ## # # # # ## # # # # # # # machinekamer, #en #schoorsteen, weverijhallen en ververij) Eecloo" (ketelhuis # # ## # # ## # met omliggende tuin Gentsesteenweg 28 : landhuis #

#

#

#

Site van de vml. cisterciënzerpriorij O.-L.-V.-ten-Hove te Waarschoot (1444-1578), met bewaard gebleven priorshuis !!

!

Beschermd landschap #

#

### #

# #

!

Beschermde ankerplaatsen

# ##

!!

#

#

# # ## ##

##

#

# # # #

#

#

#

# # # # ###

#

# # ##

Kasteel de Schepper met omgrachtingen en tuin (landhuis in late# barokstijl, aangepast in de 19e eeuw, imposante toegangspoort en treurbeuk in tuin) ## !

Langestraat 1: omgeving # van het boerenhuis #

# # #

!

# # ### # # ###

#

##

#

# # ##

# ### #

!

#

# # Omgeving van de vml. spinnerij Société Anonyme de Waerschoot met directeurswoning, toegangspoort, fabriekshal, droogloods enz. #

#

#

Stuiver 44: toegangsdreef Goed te Zoetendale (imposante beukendreef)

# Oorlogsmonument WOI en WOII

#

!

!

#

#

# Stoktevijver # 95:

hoeve

!

!

#

# ## ###

# die uitizen op het binnenerf Bosstraat: Goed van Rapenburg of Rapenburghoeve: beboomde toegangsdreef, walgrachten, erf met toegangspoort,#boerenhuis, bakhuis, schuur en oude stallen

!

!!

#

# #

#

#

#

#

!!

##

# !

#

##

#

#

# # # ## # # St.Gangulphuskerk #

#

#

#

!

# # #

# # # #

#

# # #

#

#

#

#

#

#

#

!

!

!

#

Domein Ter Walle, site van een vml. 'huys van plaisance'

#

## #

#

# #

##

# #

#

# #

#

#

# #

Kaart 3.8.e Beschermd erfgoed in de omgeving van het project (2011)

1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_010A_beschermd_erfgoed.mxd

www.geovlaanderen.be

#

! ##

!!

!

!

!

!

!

Markt, Maarten Steyaertplein en deel van Dekenijstraat vml. brouwershuis #

!

!

!

!

# ## # # # ### # # gemeentehuis, dekenij en dorpspomp, met aanpalende gevelwanden van ## ### # # # # # van de tuin van het # ##deel Dekenijstraat: achterinliggend # ## # ## # # ## # # # # # # # #

!

Omgeving Sint-Martinuskerk, #

#

#

##

!

#

#

#

!

#

#

# !

!

# #

# #

#

#

!

# #

#

o

#

#

#

!

#

#

!

#

# ## toren en koor Sint-Medarduskerk: # # # # # ## # # # ##

!

#

!

# #

!

#

!

#

# # # # ## # # # # # # # # ## # # # # ## #

!

#

# #

Maldegemveld

!

# #

!!

!

# Waarschoot, # Loop van De Lieve met rechter trekweg (Evergem, Lovendegem, Zomergem)


( !

( !

( ! ( !

!!

( !

!

( ! !

( ! !

( ! !

!

!

( ! !

! ( ( (! !

( !

( ! !

!! ! !

( !

! ! ( !

Te realiseren ondergrondse verbinding ! ( ( !

( ! ! ( !

( ! !

Overgang luchtlijn-kabel

( !

( ( ! ! ! ( ! !

( ( ! ! ( !! ( (! ( ! (! ( ! ( ! !! ( ( (! ( !

( !

( !

( ! !

( ! !

( !

( ! !

( !

( !

! ( !

( !

( ! ( !

!

( ! !

( !

!

!

!! ( (

( !

!

( !

!

( ! !

! ( ( (! ! ( !

! ( (! ! (

!

( !

OriĂŤnterend bodemonderzoek

!

Beschrijvend bodemonderzoek

Antropogeen Nat zand

( ! !

!

( ! !

Af te breken bovengrondse verbinding

( !

( ! !

!

! ( ( !

( ! !

( !

( ! ! ( !

!

! Bodemsaneringsproject

( !

( !

Bestaande hoogspanningsleiding

( !

( !

( ( ! !

( !

( !

!

!! ( (

( ! ! (

( ! ! ( ! !

Te realiseren hoogspanningsstation

( !

( ! ( !

( ! !

Te realiseren hoogspanningsverbinding

( !

( ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( !

( !

( !

!

( !

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

( ! ! (

( ! ( ( ! ! (! ! ( ( !

( !

( !

( ! !

( !

! ! ( ( ( !

( !

( !! ( ( !

!! ( (

!

!

( !

(! ! (

!

(! ! ( !

! ! ( ( ( !

( !

( ! ! (

! ( ( !

( ! !!! ( (

!

( !

!! ( ( ( !

( ! (! ! ( ! ! ! ( ! ( !

!

( ! ! ! ! ( ! ! ! ( ! ( ! ! !

( !

( !

!

( !

! ! ! ( !! ! ! ( (! ! ! ( ! ( ! ! ( (! ! (! ( (!

( !

!

! ! ( ( !

( !

! !

( !

! ( ( !

( ( ! ( !! ( ( ! !

( ( ! ! (! ! (

!

( ! (! ! ( ( ! ! (! ! (! ( ! ! ( ( ( ! ( (! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( !

( ! !

( (! !! (( ! ( ( ! (! !

!

(! ! (

( !

( !

! ( ( (! ! (!

( !

( !

!

( ( ! !

( (! ! ! (( (! !

!! ( (! ( ! ( ( ! ( !

Vochtig zand

( !

! (

!

Droog zand ( ! ( !

!

( ! !

!

! ( ( !

Vochtig zand antr

( ! ( !

Droog zand antro

!

Nat zandleem

( ! ! ! (

! ( !! (

! ( !

! !

( !

! ! ( !

!

! !

( ! ! ( ( !

( !

!

! !

( ! !

!

!

( !

( !

! !

!

!

( ! ! ( !

!

( ! !

(! ! !

!

!

!

!

!

( ! ( ! !

!

!

!

!

( !

!

!

!

! !

!

( ! !

( !

!

( ! ( !

( !

( ! ( !

!

!

( ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ( ( !

!

Geul polders

!

!

( ! !

!

!

!

!

( !

!

!

( !

Poelgrond polders !

Schor polders Dekklei polders

( !

Kreekrug

( !

( ! !

! !

Overdekt Pleistoceen

!

!

!

!

! !

!

( ! ( !

!

!!

!

( ! !

!

!!

!

( !

!

!

( !

!

o

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

( !

( ! !

!

!

!

!

!

!

( !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! ( !

( !

!

Kustduingrond Moeren

( !

!

!

( !

( !

( ! !

!

( !

( !

( !

( !

!

Hoge kustduin

( !

( ! ( !

Landduin

( !

( ! ( !

( ! ( ! ( ! ( ! !! ! ! ! ( (! ! ( (! ! ( ! ! ! ! ( ( ! ( ! ( ! (! ! ! ! ! ( ! (! ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! !!( ( ! ! ( ! ( ( ! ( ! ! (! ! ( ! ! (! ! ! ( ! ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ! !!(( ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ! ( ! ! (! ! ! ( ! ( ! (! ! ( ! (! ! ! ( ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ! ! ( ! (! (! ( (! ! ( ! (! (! (! ! ! (! ! (! ! ! ( ! ! ( ( ! (! ! (( ! ! !( !( ( ! ! ! ( ( ! ( ( ! ( ! (! ! (! ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ! (! ! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ! (! ! ( ! (! ! (! (! ( ! ( ! ( ! (! (! ! ( ! (! ( ( ! ! (! (! (! ! (! (! (! ! !! ! ( ! (! ( ! ( ! (! ( ! ! ( ! (! (! ! (! (! ( ! ( ( ! (! ( ! ! ! ( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ! ! (! ! ( ! ( ! ( ( (! ! ( ! ( ! ! (! ! ( ( ! (! (! (! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ! ( ! ! ! ( ! ( ! ! ( ! ! (! ! ( ! ( ( ( ( ! ( ! ! ( ( ! ! ( ( ( ! (! ! ( ! ! (! ! ! (! ! ( ! ( ( (! ! (! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ( ! (! ! ! (! ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ! (! ! ( ! ! ( ! ! ( ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! !!( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ! (! (! ( ! ( (! ! (! ! ( ! (! ! ( ! ( ! !

!! (

( !

( !

( ! !

!

!

( !! (

( ! !

! ( !

( !

!

!

Veen ( ! !

( !

!

! ! !!

( !

( ! ( !

!

!!

( !

Vochtige Zware Klei

( !

!

! !

!

( ! !

( !

! ( ( ! ! ( ( !

! !!

!

( ! !

Natte Zware Klei ( !

!

!

( ( ! !

Vochtige klei

!

( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! (( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! (( ! ! (! ( ! ( ! (! ( ! ! (( ( ! ! (( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( (! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! (! ! (( ! ! ( ( ! ! ( ! ! ( ! (( (! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! ! ( ( ! (! (! ( ! ( ! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( !

!

!

( !

Natte klei

!

!

( !

Droge zandleem

( !

( !

( !

!

( !

Vochtig zandleem

( !

( ! !

( !

( !

! !

( !

( ! ! ( !

( !

( ! ( ! !

( ! ! ( ! ! !

( !

! !

! ( !

( ! ! ( ! ! ( (! !

!

( !

( !

! !

( !

! ( ! ( !

! !!( ! ( (! !

(! ! (

!

( !

( ! !

! ( ! !

!

( !

( !

( ! (! ! !

( !

( !

( !

Kaart 7.1.a Bodemkaart en gekende bodemonderzoeken

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_011A_bodemkaart.mxd

www.geovlaanderen.be

( !

!

( ! !

( ! !


( ! ( !

( !

( !

Overgang luchtlijn-kabel !

! ( !

( !

( !

( !

!

!

( !

!

! ( ( !

!

!

!

( ! !

!

!

! ( !

( !

!

! ( ( !

!

!

( !

!

( ! (! ! !

( !

!

!

!

( !

!

!

!

!

!

( !

( !

!

!

! ( ( !

!

!

!

!

( !

!

( ! !

( !

!

!

!

!

( !

( !

( !

( !

!

!

! ( ( ! ( ( ! ! ! ( ! ( ! ( ( ! (! (( ! ! ( ! ( ! ( !

( ! ( !

!

( ! ( ! !

!

!

!

!

!

( !

! !

!

!

!

( !

!

!

!

!

!

!

( !

!

!

( ! ( !

!

!

!

!

!

!

Vochtig zand

( !

Droog zand Vochtig zand antr

( !

!

( ( ! !! ( ( ! !

( !

! ( ( !

( ! ( !

! !! !

( ! ( !

Droog zand antro ( !

( ! ( !

(! ! (

! ( ! ( ! ! ! ( ! ( ! (! ! ( ! ! ! ( ( (! ! ! ( ! ( ! !

!

( ! ! (

!

( !

!

Vochtig zandleem

( ! ! ( ! ! ( ( !

( !

( !

! !! !! ! ! ! !!! ! ! ( !

( !

( !

Natte klei

( !

( !

! ( ! !

!

( !

( ! !

Vochtige klei

(! ! (

( ! (! !

!

( !

Droge zandleem

( !

( ! ! ( ! ( (( ! ! ( ! ( ( ! ! ( ( ! (! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! (! ! ( ! ( ! ! (

!!

!

( !

Nat zandleem

( ! !

( !

( ! ( !! ! ! ( ( ! ( !

Natte Zware Klei !

!

Vochtige Zware Klei

!

!

( !

( !

!

!

!

( !

!

!

( !

( ! !

Veen Landduin

! ( ( !

( !

!

(! ! (! ( ( !

!

( ! !

! ( ( !

!

( !

!

!

!

( !

Nat zand

!

!

!

!

!

!

( !

( !

( !

!

( !

!

( !

( !

Beschrijvend bodemonderzoek

( ! !

( ! ! ! ( ( ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ! (! ( ! ! ( ( ! ! ( ( ! ! ( ! ( ! ( !! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( !! ! (( ( ! ! ( !

( ! ( ! !

!

( !

( !

(( ! ! ( !

!

!

( !

( !

( ! ( !

!

!

( !

( !

!

( ! ( ! ( ( ! !

( !

( !

( !

( !

!

!

! ( ( !

( !

( !

( ( ! ! ( ! ( ! ( (! ! ! ( ( ! ( ! (! ( ! ! (! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! (! ! ( ( ( ! (! ! ! ( ! ( ! (( ! ( ! ( ! ( !

!

( !

( ! ! ( ! !

( !

!

( !

( ! ( ! ! (

!

( !! (

( !

( !

( ( ! ! (! ! (! (! ! ! ( (! (! ( !

( !

!

!

( !

( !

!

( ! ! (! !

!

!

( ! !

( !

( ! !

( (! (! ! !! ( ( ( ( ! ! ! ( ( ! (! ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ! (

( !

OriĂŤnterend bodemonderzoek

Antropogeen

( !

!

! !

( !

!

( ! !

( ! !

!

!

!! ( (

! ( !

(! ! (

( !

! Bodemsaneringsproject

! !

( ! !

( !

!

!

!

( !

( !

! ( ( ! ( ! ( ! ! ( ! (

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!!

( ! !

!

!!

!

!

( ! ! (

! ( ( ! ( ! ! ( ( ( ! ! ( ! ! ( ( ! ! (

!

( ( ! !

! !

( !

! !

!

!

( ! ( !

( !

( ! ! ( !

Bestaande hoogspanningsleiding

!

!! ( (

( !

!

( !

!!

!

! !

!

!

!

!

!

( !

Te realiseren hoogspanningsstation

( ! !

( !

!

! !

!

! !

!

!

!

Te realiseren ondergrondse verbinding

( !

!

!

( !

( !

!!

!

!

!

!

( ! !

( !

!

Te realiseren hoogspanningsverbinding !! ( (

( ! ( ! ! !

( ! !

! !

!

!

!

!! (

!

!

( !

!

!

( !

!

!

!

!

( !

!

( !

( ! ( !

( !

( !

( !

( !

( !

( !

( ! ( !

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

( !

( !

( !

( ! ( !

!

!

!

! !

!

Kreekrug

( !

!

( !

Dekklei polders

( !

!

( !

!

( !

Schor polders

!

!

( ! ( ! !

( !

!

!! ( ( ( !

( !

( ! ( ! ( !

!

!

!

!

!

!

!

!

( !

( ! !

!

(! ! (

( ! !

!

!

( !

( ! !

( !

!!

!

( !

( ! !

!

!

!

( ! !

!

( ! !

!

( !

!

!

( ! ! ( ! (! ! ( !

!

( ! ( !

( !

( ! ( !

( !

!

( ! !

Overdekt Pleistoceen

Kaart 7.1.b Bodemkaart en gekende bodemonderzoeken

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_011A_bodemkaart.mxd

www.geovlaanderen.be

( ! !

( ! ( !! ( ( !

!

( !

!

( !

!

( !

( !

!

( !

( ! (! ! (

o

Poelgrond polders

( ! ! ( ! ! ( ! !

!

( ! !

( ! !

( !

( ! !

( !

!

( ( ( ! !!

( !

( ( ! ! ! ! ( ! ( (( !

Geul polders

!

( ! !

( ! ! ( !

(! ! ! (

Moeren

(! ! ( ! ( !

( !

( !

( !

( !

!

( !

!

!

Kustduingrond

!

( ! (! ! (! (

( ! (! ! ! ( ! !

!

( ! !

! ( ( !

( !

!

( !

( ! ( !

( !

!

( !

Hoge kustduin

! ( (! ! (


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

! !

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

! ! !

Grondwaterkwetsbaarheid

! !

WEINIG KWETSBAAR

! !

ZEER KWETSBAAR

!

! !

!

! !

! !

!

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

! ! !

!!

!!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

! ! ! !

!

! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

!!

!! ! ! !! ! !

! !!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

!

!

!! ! ! ! ! !

! !

! ! ! !

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!!

! !

! ! ! ! !

!

! !

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

o

! !

!

!

! !

Kaart 7.2 Grondwaterkwetsbaarheid

1:100.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_012A_grondwaterkwetsbaarheid.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

! !! !

!!

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

!

!

!!

!

!

!

! !!

!

!

!

! !

! !

! !

!

! ! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

o

Kaart 7.3

verziltingskaart ter hoogte van het ondergrondse tracĂŠdeel en de hoogspanningsstations 1:26.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_013A_verziltingskaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Niet overstromingsgevoelig ! !

Effectief overstromingsgevoelig

!

Mogelijk overstromingsgevoelig

! ! ! ! !

! ! !

! !

!

! !

! !

!

!

! !

! !

! !

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart 7.4.1.a

!

!

o

Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_014A_watertoets_d1.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! ! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Niet overstromingsgevoelig

!

!

!

Effectief overstromingsgevoelig

!

! !

Mogelijk overstromingsgevoelig !

!

!

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 7.4.1.b Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_014A_watertoets_d1.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Geen informatie beschikbaar ! !

Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)

!

Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)

! !

Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

! ! !

! ! !

! !

!

! !

! !

!

!

! !

! !

! !

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart 7.4.2.a

!

!

o

Watertoets - Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_014A_watertoets_d2.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! ! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Geen informatie beschikbaar

!

!

!

Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)

!

! !

Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) !

!

!

Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 7.4.2.b

Watertoets - Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_014A_watertoets_d2.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

< 0,5% ! !

0,5% - 5%

!

5% - 10%

! !

> 10%

! ! !

! ! !

! !

!

! !

! !

!

!

! !

! !

! !

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart 7.4.3.1

!

!

o

Watertoets - Hellingenkaart 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_014A_watertoets_d3.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! ! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

< 0,5%

!

!

!

0,5% - 5%

!

! !

5% - 10% !

!

!

> 10%

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 7.4.3.2 Watertoets - Hellingenkaart

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_014A_watertoets_d3.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Niet infiltratiegevoelig ! !

Infiltratiegevoelig

! ! ! ! ! !

! ! !

! !

!

! !

! !

!

!

! !

! !

! !

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart 7.4.4.a

!

!

o

Watertoets - Infiltratiegevoelige bodems 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_014A_watertoets_d4.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! ! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Niet infiltratiegevoelig

!

!

!

Infiltratiegevoelig

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 7.4.4.b Watertoets - Infiltratiegevoelige bodems

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_014A_watertoets_d4.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!


I SF

!

IN PR !

!

! . ! .

B KANAAL

!

. ! .!

!

! .

! . !

! . ! !

! .

!

! .! . ! .! .

!

! . ! .

! .

!

! .

! !

! . ! .

!

!

! !

!

! ! !

!

! . !! . ! .

! .

!

! !!

! . ! .

!

! . !

!

!

!

! .

! .

! .

! .

VA N AA L KA N !

! .

. ! . ! ! .

!

!

! .

! .

! .

! . ! .

!

!

! .

!

!

!

! . !

!

!

! .

! .

! .

! .

!

. !! !! .

! !

!

!

!

!

!

! . ! . ! ! ! . . . ! . !

!

!

!

! . ! .

!

! . ! . ! . !

!

!

! . !

! .

! .

! . . ! .!

! .

! !

! . . ! ! .

! .

!

! .!

! .

! . !

! .

. !!

! .

! . ! .

! .

! .

!

! .

! . . ! . !

!

. ! .! ! .

! . ! .

! . ! .

!

! .

! . ! .

! . . ! .!

! . ! .

! .

! . !

!

! .

! . ! .

! .

! .

! . ! .

!

! . !

! .

! .

!

! .

!

! .

!

! .

! .

!

! .

!

! . ! .

! .! . !

! .

!

! .. ! .!

!

! . ! .

!

! . ! ! .

! . . ! . ! ! .

! .

! . ! . ! .

! . ! .

! . ! .

! .

!

! .

!

!

! .

! .

! . ! .

. !! .

!

! .

! . ! .! . ! . ! . ! .

! .

! .

!

! .

! . ! .

! .

! .

! .

! .! .

! .

! .

! .

! .

! . ! .

! .

! .

! .

! .

! . ! .

! . ! .

! .

! . ! .

! .

! .

!

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! . !

. ! .! . !! ! ..

! .

! . ! .

!

!

!!

!!

!

! !

! .

! . ! .

!

!

!

!

!

! . ENDE ST ! R OO !

! .

!

o

!

! ! ! ! ! ! !

A NT NA N GE A V ! L A ! KANA ! ! ! . ! .! . ! ! ..! !! . .! .. ! . ! ! ! . . ! . .! ! ! . !.

!

!

!

! .

!

! . .!

! .

! .

!

K

!

. ! . !

!

!

! .

! !

!

!

!

!

! .

! . !

!

IDSDO NIJVERHE

! . . ! .! .!

!

!

! .

! .

! .

! . ! .

! .

! .

! . ! .

! .

! .

! .

! . ! .

! .

! .

! .

! .

. ! .!

BR

!

. .! ! .! ! .

! .

!

! . ! .

! .

! .

! .

! !

! .

! .

! .

! .

UG GE

!

!

!

! . ! .

! .

! . ! .

!

! .

! . . !! .

! .

! .

! .

!

! .

! .

! .

! .

! .

!

! .

! .

! .

! .! .

! . ! .

! . ! .

! .

! . ! .

! !

! .

! . . !! .

! . ! .

IS

. ! .! . ! ! .

! .

! .! .

NA A

!

! .

! .

! .

! .

Niet geklasseerd

! .

! .

RS LU

!

! .

! .

! .

! .

! .

! .

IE LE

! .

! .

! .

! .

! .

DE

!

! .

! .

! .

N VA AL

!

! .

! .

! . ! .

Geklasseerd, derde categorie

! .

! .

A AN SK ING EID

!

! . ! .

Geklasseerd, tweede categorie

! .

! .

! .

Vergunde grondwaterwinning

Geklasseerd, eerste categorie

! .! .

! .

! .

Af te breken bovengrondse verbinding

Waterlopen

! .

! .

! .! . ! .

!

Bevaarbaar

! . ! .

! .

Bestaande hoogspanningsleiding

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! . ! .

L AF

!

! .

! .

! .

!

! .

! .

! .

! .

! . ! .

! .

! . ! . ! .

! .

L AA

! .

! .

!

! . ! ! ..

! .

! .

!

! .

! .

N KA

! .

! .

Te realiseren hoogspanningsstation

! .

! .

! .

! .

! .

D OL OP LE

!

! .

! .

! .

Te realiseren ondergrondse verbinding

Overgang luchtlijn-kabel

! .! .

DOK INGS BIND

Te realiseren hoogspanningsverbinding

! . ! .

! .

! .

! .

!

! .

VER

! .

! . ! .! .

! .

GE EEBRUG RUGGE-Z

! .

! .

! .

! . ! .! .

! .

. ! .! ! . ! .

Kaart 7.5.a

Vlaamse hydrografische atlas en vergunde grondwaterwinningen 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_015A_vlaamse_hydrografische_atlas.mxd

www.geovlaanderen.be

HAV END OK

! .

K EKDO INSTE

! . ! .

K DO LIP

! .

! .

! .! .

! .

! .

! .

! .

! . ! .

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

! .

! .


! !

! .

. . ! .! ! ! . ! . ! .

! . ! .

! .

! .

! . ! . ! . ! .

! .

! . ! .

! .

! .

! . ! . ! .

! .

. !! .

! .! . !

!

! .

! . ! .

!

!

!

! . !

! . !

! . !

! .

!

!

! .

!

! .

!!

!

!

. ! . !

! .

! . . ! .!

! .

. ! .! . ! ! .

. ! . .! ! .! ! .

! .

! .

! . ! . ! .

! .! .

! .

! .

! .

! . ! . ! .

! . ! .

! .

! .

! . ! .

! .

! .! .

! .

! . ! . ! .! . .!

! .

! .

! .

! .

. !! .

! . ! . ! .

! . ! ! . . ! . . !

! .

. !! .

! .

! .

! .! . ! .

! . ! .

! .! .

! . ! .

. ! .! ! . ! .

! .

! . ! .! .

! .

! .! .

! .

! . ! .

! . ! .

! . ! .

! .

!

! . ! . . ! ! .! .

! .

! . ! .

!

! .

! .

! .

!

! . ! .

! . ! . ! .

Kaart 7.5.b

Vlaamse hydrografische atlas en vergunde grondwaterwinningen 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_015A_vlaamse_hydrografische_atlas.mxd

www.geovlaanderen.be

! .

! .

! .

!

!

! . ! .

!

! .

!

! . ! .

! .

! .

! .! !. . ! . ! .

! !

! .! . ! . ! .

! .

! . ! .

! .

!

. ! . !

! .

!

!

! .! .

!

!

! .

! .

! . !

!

! .

!

! .

!

! .

! . !

!

! .

! .

! .

!

! .

! . ! .

! . ! .

! .

! .! ! .!

!!

! .

! .

! .

o

! . ! .

. !! .

. ! . ! ! . ! .! .! . ! .

! .

! .

! .

!! ! . .

! .

! .

! .

! .

! . ! .

! .

! .

! .

! .

! . ! .

! .

! .

! .

! .

!

! .

! .

! . ! . ! . ! .

! .

! .

! . ! VAART VAN E E! K L . O

! .

! . ! .

! .

! .

! .

! .

!! .!

! .! .

! .! .! .

! .

! .

! . ! . ! .! . ! . ! .

!

! .

!

! .

!

. !! .

! . !! . .! . ! . . ! . !

! .

! .

! .

! .

! ! . . .! ! .! .! .

! . ! .

! .

! .

! .

!

! . ! .

!

! .

! .

! .

!

! .

! .

!

! .

! .

! .

!

! .

! . ! .

!

Niet geklasseerd

!

! .

! . ! .

! . ! .

! . ! .

! .

! .

! . ! .

! .! . ! . ! . ! .! .

! .

! .

! . ! .

! .

! .

! .

! . ! .

! .! .

! .

!

! .

! .

! .

!

! . ! . ! .

! .

Geklasseerd, derde categorie

!. !.! . ! .

!

! .

!

!

!

! .

!

! .

! .! .

! . ! . .!

! .

! . ! .! . .! . ! .! ! . ! .

! .

! . .!

! .

! . ! .

! . !

!

! . ! .! . .!

!

! .

! .

! .

!

!

! .

! .

! . ! . !

!

!

Vergunde grondwaterwinning

Geklasseerd, tweede categorie

!

!

!

! .

!

! .

. ! .!

! .

!

! .

! .

! .

! .

! .

!

! .

! .

! .

IE E LE

! .! .

! .

! .

! .

! . ! . .! . ! ! . ! . ! .! .

! .

! !

! .

! .

!

! .

! .

!

!

! .! . ! .

!

! .

!

! .

! .

! .

! . ! . ! . ! .

. ! .! .!

! .

. ! .! . ! .!

! . ! .

! .

!

! .

! . !

! . ! ! . .! .! ! .! .! .! .! .! ! ! . . .. ! . ! .

ND

. ! . !

! .

! . !

! .

! .

! .

!

! .

! .

! . ! . ! .

!

!

A AL V ANA

! . ! .

!

! . ! .

! .! .

Af te breken bovengrondse verbinding

Geklasseerd, eerste categorie

! .

! .

! !! . . . ! . ! . ! . ! .

K NGS EIDI AFL

! . ! .

! . ! . ! .

! .

! . . ! .!

! .

! .! . ! .

! .

!

! .

! .

! .

!

Bevaarbaar

! .

!

!

! .

! .

. . ! ! .!

! . ! .

! .

!

! .

! .

! .

! .

! .! .

! .

! .

! .

! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! ! . . ! . ! . ! .! . ! .! .! . ! . ! . !

! . . ! . ! ! .

! .

! .

! .

! .

!

!

! .

!

. !! .

! .

!

!

! . ! .

! . ! .

! .

! . ! .

! .

!

!

! .

! .

! .

! .

! . ! . ! .

! .

! .

! .! . . ! . !

! .

. ! . ! . !

!

! . ! .

! .! . . . ! . ! !! .

! .

!

Bestaande hoogspanningsleiding

Waterlopen

!

! .

! . !

!

!

! .

! .

! . ! .

! .

!

! .

! . ! .

! . ! .

!

. ! .!

! .

!

! . ! . ! .

! .

! .! . ! .

! .

! . . ! . !

!

! .

! .

!

! .

! . ! . ! . ! .

! .

! . !

! .

!

! .

. .! ! .!

! .

!

! . ! . ! . ! . ! . ! .! . ! .

! . .! ! . ! . ! .! ! ..

! .

! .

! .

!

! .

! .. ! .! ! .

! .

!

! .

! .

!

!

! .

! .

! . !. ! .

!!

! . ! .

! .

!

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! . . !! .

!

! .

! .

! .! ! .

! . ! .! .

!

! .! .

!

! .

! .

! .

!

! .! .

! . ! .

! .

!

!

!

!

! .

!

!

. ! . ! ! . ! ! . .

!

! .! .

! .

! .

! . ! .! . ! .

. !! .

!

! .! .

! .! ! .! .. ! . . !! .

! .

! .

! .! . ! .

! !

! .

! .

! .

!

!

! .

! . . ! . ! ! ! . ! ! .

!

Overgang luchtlijn-kabel

! ! . . . ! . ! .!

!

! .

! .

! .

! .

! .

!

! .

! !

!

! .

. ! .!

!!

!

! .

. ! .! ! . ! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! . ! .

! . !

! .

. ! .!

! . ! .

!

! . . ! .!

! . ! .

! .

! .

! !

! . !

! .!

!

!

! .

! .

!

! .

! . . !! .

! . ! .

! .

!

Te realiseren hoogspanningsstation

!

! .!

! .

!

! .

! .

!

! .

!

! .

! . ! .

! .. ! .!

! .

!

! .

! .

! . ! .

! .

! .

!

. ! .! ! .

! .

! . !

!

!!

! .! ! . .

! .! .

!

Te realiseren ondergrondse verbinding

!!

! .

! .. ! .!

!

! .

! . ! .

! .

! .

!

LEO

!

! .

!

! .

! . ! .

! !

! . ! .

! . . ! .!

! .

! . ! .

! . ! . ! .

! .

! .

!

! .

!

! .

! . ! .

. .! !!

! !

. !! .

!

!

!

!

!

!

!

! . ! .

!

! .

!

!

! . ! ! .

! .! . . NAAL ! D POL KA

!

! . ! . ! . !

!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding

!

! . ! . ! . . !

! .

! .

! . ! .

! .

! .

! .

! . ! .

!

! .

! ! . .

! .

!

! .

! .

!

! .

!

. ! .! . ! . ! . ! .

! .


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Waterlopen

! !

Bevaarbaar

!

Geklasseerd, eerste categorie

!

Geklasseerd, tweede categorie ! !

Geklasseerd, derde categorie

!

Niet geklasseerd

!

Van nature overstroombare gebieden

!

Recente overstromingsgebieden (21/03/2011) ! !

! !

!

! !

! !

!

!

! !

! !

! !

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart 7.6.a

!

!

o

Overstromingskaart 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_016A_overstromingskaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! ! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Waterlopen

!

!

!

Bevaarbaar !

! !

!

Geklasseerd, tweede categorie

!

!

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

Geklasseerd, eerste categorie !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Niet geklasseerd

!

!

!

Recente overstromingsgebieden (21/03/2011)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

! !

!

Van nature overstroombare gebieden

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

Geklasseerd, derde categorie

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 7.6.b Overstromingskaart

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_016A_overstromingskaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding Faunistisch waardevolle gebieden

!

Biologische waardering !

biologisch minder waardevol complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

!

complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen !

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen !

biologisch waardevol !

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen biologisch zeer waardevol

! ! !

! ! !

! !

!

!

! ! !

!

Biologische waarderingskaart (versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_017A_biologische_waarderingskaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!

o

Kaart 7.7.a


!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding !

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

Te realiseren hoogspanningsstation !

Overgang luchtlijn-kabel Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

! !

!

!

Faunistisch waardevolle gebieden !

Biologische waardering biologisch minder waardevol

!

!

complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen

!

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen !

biologisch waardevol

!

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen biologisch zeer waardevol

! !

!

!

! !

!

!

!

!

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

!

!

! !

!!

!!

!

!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

Kaart 7.7.b

o

Biologische waarderingskaart (versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_017A_biologische_waarderingskaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel !

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding Faunistisch waardevolle gebieden

!

!

Biologische waardering

!

!

!

!

!

biologisch minder waardevol

!

!

!

!

!

complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

!

!

!

!

!

!

complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen

!

!

!

!

!

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen

! !

biologisch waardevol

! !

!

!

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

!

biologisch zeer waardevol

!

! !

! !

! !

! ! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

! ! !

Kaart 7.7.c

o

Biologische waarderingskaart (versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_017A_biologische_waarderingskaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

! !

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

! !

Faunistisch waardevolle gebieden !

Biologische waardering

!

biologisch minder waardevol

!

!

complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

!

complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen

! ! !

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen

! !

biologisch waardevol !

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

!

!

biologisch zeer waardevol

! !

!

! !

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

! !

!

!

! !

!!

!

!

!

! !

!

! ! !

!! !

! ! ! !

! ! !

! !

!

!

!

!

!

Kaart 7.7.d

o

Biologische waarderingskaart (versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_017A_biologische_waarderingskaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! !

!


! !

!

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

! !

!

Te realiseren hoogspanningsverbinding

!

!

!

!

Te realiseren ondergrondse verbinding

! !!

!

Te realiseren hoogspanningsstation

! !

! !

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

! ! !

!

!

Faunistisch waardevolle gebieden

! !

Biologische waardering

!

!

!

biologisch minder waardevol

!

complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

!

!!

complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen

!!

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen

!

biologisch waardevol

!

biologisch zeer waardevol

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

!!

!

Kaart 7.7.e

o

Biologische waarderingskaart (versie 2) 1:30.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_017A_biologische_waarderingskaart.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

BE2500001-Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding

BE2500002-Polders

Te realiseren hoogspanningsstation

BE2500001-Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin

Overgang luchtlijn-kabel BE2500002-Polders

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Habitatrichtlijngebied ! !

Europese habitats

! !

1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

!

1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicorniasoorten en andere zoutminnende planten

!

1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

!

2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ('witte duinen')

!

BE2500002-Polders

2130 Vastgelegde duinen met kruidvegetatie ('grijze duinen')

!

2160 Duinen met Hyppophae rhamnoides !

2180 Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale kustgebied

BE2500002-Polders !

2190 Overige waterrijke vegetaties in de duinen

BE2500002-Polders

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

!

BE2500002-Polders !

!

BE2500002-Polders !

!

!

!

!

!

!

! !

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten 6510 Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond

!

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei

!

!

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen

!

! !

! !

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

!

!

Regionaal belangrijke biotopen Rbbah regionaal belangrijk biotoop zilte plassen

!

BE2500002-Polders

Rbbhc regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland !

rbbmc regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties

! !

Rbbmr regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties

BE2500002-Polders

!

Rbbsf regionaal belangrijk biotoop moerasbos van breedbladige wilgen !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Rbbsp regionaal belangrijk biotoop doornstruwelen van leemhoudende gronden !

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart 7.8.a

!

!

o

Europese habitats (versie 5.2) 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_018A_europese_habitats_d1.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

BE2500002-Polders

Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Habitatrichtlijngebied

!

!

!

!

Europese habitats

! !

!

1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

!

!

!

1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicorniasoorten en andere zoutminnende planten

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ('witte duinen')

! !

!

2130 Vastgelegde duinen met kruidvegetatie ('grijze duinen')

!

!

!

2160 Duinen met Hyppophae rhamnoides

!

!

!

2180 Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale kustgebied

!

!

!

!

!

!

2190 Overige waterrijke vegetaties in de duinen

!

!

!

! !

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

!

!

!

!

!

!

!

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten

!

!

!

!

!

6510 Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen

! !!

!

!!

! !

!

!

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

!

!

Regionaal belangrijke biotopen

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

Rbbah regionaal belangrijk biotoop zilte plassen

!

Rbbmr regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties Rbbsf regionaal belangrijk biotoop moerasbos van breedbladige wilgen !

Rbbsp regionaal belangrijk biotoop doornstruwelen van leemhoudende gronden

!

! !

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 7.8.b Europese habitats (versie 5.2)

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_018A_europese_habitats_d2.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BE2300005-Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

!

!

!

rbbmc regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties

!

!

!

Rbbhc regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Westelijke Middenkust (Oostende-Zeebrugge) Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation

! !

Overgang luchtlijn-kabel

!

Oostelijke Middelland ! !

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Oostelijke Middelland

! !

! ! !

! !

!

!

Oostelijke Middelland !

!

Zeeuwsch-Vlaamse polders ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen ! ! !

!

Nieuwland van Knokke

!

!

Oudland ten NO van Brugge

! !

!

Oostelijke Oudland

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! Meetjesland ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten !westen van het kanaal Gent-Terneuzen !

!

Bosgebied van St-Andries-Jabbeke

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! !

! ! ! !!

! !!

! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

!

! !

!

!

! ! !

!!

! ! !

!

!! ! !! !

!! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

! ! !

!

!!

!

! Moere Meetkerke ! ! van ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

! !

! ! ! ! !

!

!

!!

Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen ! !

! ! !

!

! !

! !

!

Cuesta van Zomergem-Oedelem

! !

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !van Waarschoot Straatdorpengebied ! ! !

Kaart 7.9 Traditionele landschappen

1:100.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_019A_traditionele_landschappen.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!!

! !

!

Oude veldgebieden van Aalter

!

Oude veldgebieden van Torhout

!

Houtland

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

Houtland

!

!

Vallei van de Rivierbeek

!

!

Straatdorpengebied van Waarschoot !

Houtland

!

! ! ! ! !

!

!

!! ! !

!!

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

industriële ontginning

hoogspanningslijn

land-, kust- en rivierduinen

Te realiseren hoogspanningsverbinding

typische landbouwontginning

oud spoor

reliëfs

Te realiseren ondergrondse verbinding

naaldbos

straatdorp

cluster hydrogr.elementen (oa vijvers, .....)

typische woonkern

spoorweg

villegiatuur

weg

"

ò

kasteel / burcht

!

Bestaande hoogspanningsleiding

verstedelijking

veldgebied

Ö à

!

Af te breken bovengrondse verbinding

symbool

planmatig ontsluitingspatroon

ä windmolen

woonkern erfgoedwaarde

hoofdbeken

markante terreinovergang

Á

dorpskern

artificiële plas

beken

talud

andere

loofbos

kanalen voor binnenscheepvaart

dijk

Ê ð

industriezone

zeekanalen

cluster historisch bos

kasteelpark

hoofdontwaterringskanalen

cluster van landbouwteelten

nieuwe nederzetting

autoweg

cluster naaldbos

natuurlijke plas

dreef

kleine landschapselem

Overgang luchtlijn-kabel

"

gebouw hoeve

militair

Kaart 7.10

o

Ruimtelijke landschapskenmerkenkaart 1:100.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_029A_landschapskenmerkenkaart.mxd

www.geovlaanderen.be

Te realiseren hoogspanningsstation


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Gekend archeologisch erfgoed ! !

! ! ! ! ! !

! ! !

! !

!

! !

! !

!

!

! !

! !

! !

! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

!

Kaart째 7.11.a

!

!

o

Gekend archeologisch erfgoed (CAI) 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_021A_archeologisch_erfgoed.mxd

www.geovlaanderen.be

!

! ! !


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

! !

!

!

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

!

Gekend archeologisch erfgoed

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart째 7.11.b Gekend archeologisch erfgoed (CAI)

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_021A_archeologisch_erfgoed.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!


Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding Te realiseren hoogspanningsverbinding Te realiseren ondergrondse verbinding Te realiseren hoogspanningsstation

19

19

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

TRANSPORTZONE

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

!

Woon- , woonreserve- en woonuitbreidingsgebieden ! !

1 woon- en woonuitbreidingsgebied ten westen van de kern van Eeklo

!

ZWANKENDAMME

!

2 woonlint met landelijk karakter ten noorden van Maldegem aan de Aardenburgkalseide

! !

3 Woongebied met landelijk karakter in het zuidoosten van de gemeente Maldegem ter hoogte van Kruisken en Kleemputte

!

LISSEWEGE

!

18

4 Woongebied met landelijk karakter ten zuiden van Maldegem langs de Aalterbaan

HOEKE

!

5 Woongebied kern Maldegem ! !

6 Woongebied met landelijk karakter ten zuiden van Maldegem langs de Schautenstraat !

7 Woongebied met landelijk karakter ter hoogte van Donk !

OOSTKERKE

LAPSCHEURE

8 Woongebied Sijsele

!

RT

NAAL

!

WIJNKA

!

!

B OU D E

!

! !

16 !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

12

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

17 Woonwijk Blauwe Toren (Brugge)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

19 Woongebieden ten noordwesten van Zeebrugge, ter hoogte van de Kustlaan en de Veerbootstraat !

!

!

13

! !

! !

8

! !

! !

BRUGGE

DONK

! !

7

!

!

!

Kaart° 7.12.a

!

8

o

16 Woonwijk Duivekeete Brugge

!

SIJSELE

!

10

AL

!

SINT-KRUIS

!

! !!

! !

!

!

!

! !

!

!

! !

NA

15 Woonwijk Kruisabele (Brugge)

11

18 Woonwijk in Lissewege

VIJVEKAPELLE !

!!

!

! !

!

!

!

!

!

HOORN

!

!

!

!

!

NKK A

MIDDELB

9

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

PD O

14 !

! !

!

!

!

14 Woonwijk in Koolkerke

CHI

MOERKERKE

DUIVEKETE (Jezuïtengoed en Berkenstraat)

!

!

!

&S

15

!

!

!

!

D-

KOOLKERKE ! !

!

!

!

13 Woonwijk Sint-Kruis

OL

DAMME

KRUISABELE

!

!

12 Woongebied met landelijk karakter in Vijvekapelle

LE OP

!

Gebruikte toponiemen en woongebieden 1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_022A_toponiemen.mxd

www.geovlaanderen.be

! !

!

!

!

!

11 Woongebied met landelijk karakter Middelburg

DA

!

17

10 woongebied met landelijk karakter Hoorn (Damme)

M SE

!

SPIE

UITKERKE

!

9 Woongebied in Moerkerke

VA A

!

DUDZELE


KK A

NA

10

AL

Aanpassing bestaande hoogspanningsverbinding

MOERKERKE

Te realiseren hoogspanningsverbinding

9 Te realiseren ondergrondse verbinding !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Te realiseren hoogspanningsstation !

!

!

!

!

Overgang luchtlijn-kabel

!

!

!

!

!

!

!

2

! !

!

Bestaande hoogspanningsleiding

!

Af te breken bovengrondse verbinding

! !

Woon- , woonreserve- en woonuitbreidingsgebieden

! !

!

1 woon- en woonuitbreidingsgebied ten westen van de kern van Eeklo

! ! !

!

!

!

MALDEGEM

7

!

2 woonlint met landelijk karakter ten noorden van Maldegem aan de Aardenburgkalseide

!

DONK

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

5 !

!

!

6!

!

5 Woongebied kern Maldegem

!

!

!

!

!

!

4

!

!

!

!

3 ! !

!

!

6 Woongebied met landelijk karakter ten zuiden van Maldegem langs de Schautenstraat

1

!

!

!

!

!

7 Woongebied met landelijk karakter ter hoogte van Donk

EEKLO

8 Woongebied Sijsele

!

!

!

9 Woongebied in Moerkerke

!

!

!

10 woongebied met landelijk karakter Hoorn (Damme)

!

! !

!

3

! !

!

!

!

4 Woongebied met landelijk karakter ten zuiden van Maldegem langs de Aalterbaan

!

!

!!

!

3 Woongebied met landelijk karakter in het zuidoosten van de gemeente Maldegem ter hoogte van Kruisken en Kleemputte

!

!

!

BALGERHOEKE !

!

!

!

!

!

!

!!

!

! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

8

!!

!

11 Woongebied met landelijk karakter Middelburg

!!

!

!!

!

!

! !

!

!

12 Woongebied met landelijk karakter in Vijvekapelle

!

!

!

13 Woonwijk Sint-Kruis

!

!

!

!

14 Woonwijk in Koolkerke

!

!

!

VELDEKES

!

!

15 Woonwijk Kruisabele (Brugge)

!

!

!

16 Woonwijk Duivekeete Brugge

WAARSCHOOT

17 Woonwijk Blauwe Toren (Brugge)

!

18 Woonwijk in Lissewege !

19 Woongebieden ten noordwesten van Zeebrugge, ter hoogte van de Kustlaan en de Veerbootstraat

!

BEKE !

RONSELE

o

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kaart째 7.12.b Gebruikte toponiemen en woongebieden

1:60.000

P:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS_PMER\Maps\6233_krt_022A_toponiemen.mxd

www.geovlaanderen.be

!

!

!

ZOMERGEM

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

OOSTWINKEL

!

E

!

!

!


Pagina 233 van 234

6233.130_kennisgeving_g_04102012_dienstmer.docx

BE0100.046233.130


Kantoren

www.arcadisbelgium.be

Antwerpen - Berchem

Hasselt

Gent

Posthofbrug 12

Eurostraat 1 – bus 1

Kortrijksesteenweg 302

B-2600 Berchem

B-3500 Hasselt

B-9000 Gent

T +32 3 360 83 00

T +32 11 28 88 00

T +32 9 242 44 44

F +32 3 360 83 01

F +32 11 28 88 01

F +32 9 242 44 45

Brussel

Liège

Charleroi

Koningsstraat 80

26, rue des Guillemins, 2ème étage

119, avenue de Philippeville

B-1000 Brussel

B-4000 Liège

B-6001 Charleroi

T +32 2 505 75 00

T +32 4 349 56 00

T +32 71 298 900

F +32 2 505 75 01

F +32 4 349 56 10

F +32 71 298 901

ARCADIS Belgium nv/sa BTW BE 0426.682.709 RPR BRUSSEL ING 320-0687053-72 IBAN BE 38 3200 6870 5372 SWIFT BIC BBRUBEBB

Maatschappelijke zetel Brussel Koningsstraat 80 B-1000 Brussel

Adviesverlening, studie en ontwerp van gebouwen, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening. Detachering van projectmedewerkers. Deze offerte is afgeprint op papier met het FSC-label

kennisgevingsnota_project-mer_stevin_definitief  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/projects/stevin/kennisgevingsnota_project-mer_stevin_definitief.pdf

kennisgevingsnota_project-mer_stevin_definitief  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/projects/stevin/kennisgevingsnota_project-mer_stevin_definitief.pdf

Advertisement