Page 1

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Opleiding voor uitvoerenden 2011 ver. 1.0


Enkele afspraken

2

16/02/2011


Voorwaarden •

Deze opleidingsmodule is enkel voorzien voor werknemers van het niveau “uitvoerder” – (opleiding van ½ dag)

Deze categorie werknemers mogen bijgevolg GEEN Elia documenten (TWVG, WVG, BVIP, …) ontvangen en ondertekenen.

Om een Elia certificaat te behalen dienen de uitvoerders te slagen (met 70%) in een kennistest van 10 meerkeuzevragen.

Voor werknemers van het niveau “werkleider” bestaat er een uitgebreidere opleidingsmodule (opleiding van 1 dag).

Diezelfde module kan eveneneens gebruikt worden bij het principe “train the trainer”.

Als “werkleider” dient men te slagen (met 70%) in een kennistest van 20 meerkeuzevragen.

Een bezoek aan de HS-post Edison is mogelijk bij opleidingen te Elia Schaarbeek.

3

16/02/2011


Overzicht Elia als netbeheerder De HS-toestellen Gevaren en risico’s in HS-posten Elia PBM’s – pictogrammen Toegang tot de HS-post (personen en machines) Werken aan elektrische installaties • Veiligheidsafstanden, • Afbakening in HS-posten Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen,…) Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, …) Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid,…)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

4

16/02/2011


Elia als transmissienetbeheerder Frankrijk,

Elia

Nederland, Luxemburg

Frankrijk, Nederland,

elia

Luxemburg

EXPORT

IMPORT

Grote en Middelgrote industrie

Transmissie Elektriciteitsproducenten

5

16/02/2011

380 tot 30kV

Distributie van 26kV tot 230V

KMO’s, professionele klanten, huishoudens


Elia in cijfers Elia is eigenaar van het hoogspanningsnet van 30 tot 380 kV •8.300 km luchtlijnen en ondergrondse kabels •800 hoogspanningsstations •21.000 hoogspanningsmasten

6

16/02/2011


Dispatching

7

16/02/2011


Wettelijke verplichtingen Welzijnswet

1. Werkgever?

2. De hiĂŤrarchische lijn?

3. Allen? Een preventiebeleid uitwerken voor zijn onderneming. Verantwoordelijk om het welzijnsbeleid toe te passen dat werd uitgevaardigd door de werkgever. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en voor die van onze collega's.

8

16/02/2011


Wettelijke verplichtingen WELZIJNSWET De opdrachtgever (Elia nv) moet:

OPLEIDING / INFORMATIE + TEST (Welzijnwet 04.08.96 + K.B. 27.03.98)

Het veiligheidscertificaat is strikt persoonlijk en 2 jaar geldig voor externen en 3 jaar voor Elia personeel !!!

9

16/02/2011


Hoogspanningspost

HS-post Æ knooppunt – transformatie - distributie

10

16/02/2011


Geleider

Isolator

Vakwerk 11

16/02/2011


Dispatching

12

16/02/2011


HS-toestellen

Kabelveld

Rails

13

16/02/2011


HS-toestellen

Scheiders

Vermogenschakelaars

14

16/02/2011


HS-toestellen

Transformator

15

16/02/2011


HS-toestellen

GIS-installatie (SF6-gas) 16

16/02/2011


HS-toestellen

Afgeschermde cellen

Half-open cellen

17

16/02/2011


LS-toestellen

18

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Elektriciteit: hoogspanning, laagspanning, batterijen Risico’s: elektrocutie, elektrisering, vlamboog Preventiemaatregelen: 1. 2. 3. 4. 5.

19

Energie uitschakelen Procedures toepassen (veiligheidsafstanden, …) Collectieve bescherming (afscherming) Persoonlijke bescherming (helm, gelaatscherm, … ) Signaleren (pictogrammen, afbakening)

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Elektriciteit is onzichtbaar, reukloos en geruisloos maar kent wel zeer specifieke en ernstige risico’s! • • • •

Brandwonden (inwendig en uitwendig) Hartfibrilatie Spiersamentrekking Schade aan weefsels, bloed-en zenuwstelsel

Een stroomstoot van 30 mA gedurende 2 seconden kan dodelijke gevolgen hebben!

20

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten

Bij hoogspanning hoef je de geleiders niet aan te raken om geĂŤlektrocuteerd te worden! Hou steeds de nodige veiligheidsafstand! Vraag altijd informatie aan uw Elia contactpersoon!

21

16/02/2011


380 kV

22

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Inductiespanning:

Inductiespanning is een elektrische spanning die kan voorkomen op metalen voorwerpen, zoals bv. HSluchtlijnen, rails, kabels, metalen voorwerpen.

Hoe hoger de spanning en hoe dichter men bij de spanning werkt Æ hoe groter de kans op inductiespanning op metalen delen.

Algemene regel: metalen delen (hoogwerker, stelling, Heraskaders, …) altijd aarden (gebeurt steeds door Elia) alvorens werken uit te voeren in de buurt van hoogspanning.

23

16/02/2011


Soorten aardingen

24

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Hoogte: schilderwerken in vakwerk, werken met hoogtewerker, op ladders, op stellingen, werken op Tfo’s, … Risico:val (met zware verwondingen of de dood tot gevolg) Preventiemaatregelen: • Vermijden • Zo kort mogelijke blootstelling • Maak gebruik van een collectieve valbeveiliging (leuning) • Gebruik een hoogtewerker of stelling • Gebruik een (gekeurd) veiligheidsharnas met leng en valdemper

25

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten • Gebruik het valbeveiligingspaaltje op een transformator • Gebruik ladders enkel om een hoogteverschil te overbruggen • Let op met kabelkanalen en trappen • Putten steeds afbakenen in geel/zwart – Verantwoordelijke Î WL of diegene die het gevaar veroorzaakt – Middelen: » Ketting – lint: (afstand > 1,5m) » Stevige afbakening: (tot aan rand) » Alternatieve middelen: Kegels, …

26

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Gevaarlijke producten: verven, solventen, gassen, oliën, … Risico: ontvlambaar, explosief, toxische dampen, vergiftiging, brandwonden Preventiemaatregelen: • Vervang een gevaarlijk product door een minder gevaarlijk • Zorg voor voldoende ventilatie • Respecteer de recipiënten • Lees het etiket - R&S zinnen – binnenkort H&P zinnen (gevarenaanduiding & veiligheidsaanduidingen)-(GHS-CLP) • Meng niet eender welk product • Bewaar enkel de dagdagelijkse hoeveelheid op de HS-post • Draag de gepaste PBM’s

27

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Aanmelden in BVIP: – – – –

Soorten Hoeveelheden Stockage: waar en hoe? Afval / Afvoer

Meest voorkomende producten in de HS-posten: • • • • • • •

28

SF6-gas Blusinstallaties Olie (PCB) Asbest Zuren Verven …

16/02/2011


Wereldwijd: GHS Classification Labelling Packaging

29

16/02/2011


30

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Omgevingsfactoren: bij slechte atmosferische omstandigheden dienen beperkende maatregelen opgelegd te worden.

Extreem lage of hoge temperaturen: • Voorzie de gepaste beschermingskledij • Warm de omgeving op of koel af • Voorzie in beschutting

Dichte mist: • Stop de werken wanneer men de leden van de ploeg of delen van de installatie niet meer kan onderscheiden

31

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten •

Neerslag: • Onderbreek de werken bij hevige neerslag

Onweer: • Wanneer men de bliksem ziet en de donder hoort dienen de werken gestopt te worden • Verwijder u van de HS-installatie!

Wind: • Voer geen werken uit op hoogte (>2 meter) indien de windsnelheid meer dan 60 km/uur bedraagt. • Voor werkzaamheden met hijsmachines: +/- 45km/uur

32

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Geluid – lawaai:

Indien geluid hinderlijk wordt Æ lawaai • Lawaai draagt bij tot: – Beperking verstaanbaarheid – Verkeerd begrepen instructies – Vermindert de concentratie – Milieuhinder – Doofheid • Preventiemaatregelen: – Verwijder de lawaaibron (generator, compressor, …) – Gebruik de juiste arbeidsmiddelen – Beperk de blootstellingsduur – Gebruik gehoorbescherming (vanaf 85 dB(A))

33

16/02/2011


Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Voorkeur geven aan CBM: Leuning, afscherming, … Werkkledij + beschermkledij: • Steeds nodig bij werken = gebruik van een arbeidsmiddel • Aangepast aan het risico (schakelen, werken, asbest, …) Veiligheidsschoenen: • Altijd verplicht Veiligheidshelm: • Volgens interne procedures in het bedrijf • Bij projecten (bouwkunde): pictogram op poort! • In gondel hoogwerker • Bij risico op stoten van het hoofd (kelders, obstakels, …) • Bij werken op verschillende niveau’s (te vermijden) Valharnas: • Voor alle werken op ≥ 2 m Æ indien geen CBM • In gondel hoogwerker Andere: •

34

Aangepast aan het risico

16/02/2011


Pictogrammen De meest voorkomende vorm van signalisatie zijn pictogrammen. pictogrammen

Ö

Gebodspictogrammen

Ö

Verbodspictogrammen

Ö

Waarschuwingspictogrammen

Ö

Pictogrammen inzake brandbestrijding

Ö

Pictogrammen inzake reddings-of hulpmiddelen & evacuatie Andere vormen zijn: afbakeningen, afbakeningen wegmarkeringen, wegmarkeringen lichtsignalen, lichtsignalen akoestische signalen. signalen

35

16/02/2011


Toegangsvoorwaarden •

Opleiding Æ Badge = certificaat AVIP, BA4?

Opdracht + TWVG of WVG of ATBE en/of BVIP

Poort altijd op slot Æ tenzij het een vluchtweg betreft (bv. HS-cabine)

Meldingsplicht bij aankomst en vertrek (telefoneer naar dispatching Elia!)

Geen certificaat AVIP (badge) Æ werken onder begeleiding Elia (BA5) – Uitzonderlijke situatie

36

16/02/2011


Toegangsvoorwaarden Voertuigen – – – – – –

Snelheidsbeperking (maximum 10 km/h) Enkel toegelaten op verharde wegen Parkeren Æ niet hinderlijk Verboden om afbakening te overschrijden of te verplaatsen Hoogtebeperking steeds respecteren Ook bij verplaatsingen in de werkzone: aandacht voor kabelkanalen, rails e.d.

Te voet – –

37

16/02/2011

Verbod afbakening te overschrijden of te verplaatsen Gebruik de poortjes (mits toegelaten – (T)WVG)


Werken aan elektrische installaties Er is sprake van 2 veiligheidsafstanden DL en DV

DL of Distance Limite bepaalt de

“zone onder spanning” Æ = ongeveer “1cm/1kV” DV of Distance Voisinage bepaalt de

“nabijheidszone” U ≤ 70 kV: DV = DL + 1m U ≥ 150 kV: DV = DL + 2m

38

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties DL = +/- lengte isolator

150 kV

DL

39

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties DV = DL + 1 of 2 m 150 kV

DV

40

DL

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties Afstanden DL en DV

41

Afstand die de buitengrens van de nabijheidszone aangeeft DV [cm]

Nominale netspanning UN [kV] (effectieve waarde)

Afstand die de buitengrens van de zone onder spanning aangeeft DL [cm]

380

250

450

220

160

360

150

120

320

70

75

175

36

38

138

30

32

132

15

16

116

10

15

115

6

12

112

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties Bij het niet respecteren van de afstand (DL) zal er een vlamboog (+/-8000°C) ontstaan GEVOLGEN: ernstige verwondingen! de dood! zware schade!

• • •

U hoeft een HS-geleider niet aan te raken om een overslag te veroorzaken! Een (niet geïsoleerde) hoogspanningsgeleider mag enkel aangeraakt worden indien deze zichtbaar en ter plaatse met de aarding verbonden is !!!

42

16/02/2011


Functies • • • •

43

Exploitatiebevoegde (EB): zal alle schakelingen in het net (laten) uitvoeren op basis van een schakelnota. Schakelbevoegde (SB): voert alle schakelingen en handelingen uit die hem bevolen zijn door de Exploitatiebevoegde. Lokale VeiligheidsBevoegde (LVB): De LVB is verantwoordelijk voor de controle, coördinatie en/of het nemen van de veiligheidsmaatregelen in de site waarvoor hij aangesteld is. Projectconducteur (PRC): voert steeds de taak van LVB uit maar zal hij ook alle veiligheidsmaatregelen specifiëren en uitvoeren op installaties nog niet gekend door NEX.

16/02/2011


Functies •

Werkleider (WL): van Elia of contractor is de verantwoordelijke voor het uitvoeren van de werken. Hij neemt alle bijkomende en extra veiligheidsmaatregelen die hieraan gebonden zijn.

•

Uitvoerenden: werken onder de bevoegdheid van de WL

44

16/02/2011


Veiligheidsmaatregelen: Om de risico’s eigen aan het uit te voeren werk tot een minimum te beperken dienen er in de meeste gevallen nog extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden, enkele voorbeelden: • Plaatsen van een geel-zwarte afbakening; • Afschermen van leidingen; • …

45

16/02/2011


Afbakening De afbakening in de HS-posten bij Elia wordt onderverdeeld in 2 soorten:

Š Š

Afbakening voor elektrische risico’s : Wit, Rood-Wit, Helrood Afbakening voor mechanische risico’s : Geel-Zwart

Algemene regel: regel

Een afbakeningsketting of -lint mag NOOIT overschreden worden !!!

46

16/02/2011


Witte afbakening Æ toegangswegen

47

16/02/2011


Rood / witte afbakening Æ werk- en opslagzone

48

16/02/2011


Dubbel helrood Æ

49

16/02/2011

ernstig en onmiddellijk elektrisch gevaar


Geel / zwart Æ aanduiding val-en stootgevaar

50

16/02/2011


Zoek de fouten

51

16/02/2011


Zoek de fouten

Put 80 cm diep onzichtbaar!!!

52

16/02/2011


Poortjes in de afbakening Wie mag ze gebruiken? Alle externen die beschikken over een geldig Elia-certifiaat en een TWVG of een WVG. Afhankelijk van de situatie; een BVIP dat hen toelaat om één of meerdere aangeduide “poortjes” te openen.

53

16/02/2011


Poortjes in de afbakening •

Afsluiten van een opslagzone (rood/wit) • De omvang van deze zone wordt bepaald door een Elia verantwoordelijke. • De werkleider sluit deze zone af met een geel/zwarte ketting op de plaats waar de toegang was.

54

Nooit “poortjes” in een geel/zwarte afbakening!

16/02/2011


Afbakening LS-borden Afbakening geplaatst door Elia

55

16/02/2011


Samengevat De afbakening maakt deel uit van de preventiemaatregelen. De afbakening en signalisatie dient de situatie duidelijk weer te geven. Voor HS-installaties kadert de afbakening (rood-wit) in de maatregelen om de HS-installatie veilig te stellen. Een afbakening zorgt er mee voor dat het werk in deze installatie in alle veiligheid kan gebeuren. (respecteren veiligheidsafstanden) Afbakening in geel/zwart moet val- en struikelrisico’s helpen voorkomen. Na de werken dient men de geel/zwarte afbakening weg te nemen. 56

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

57

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

Installatie in dienst

58

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

59

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

60

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

61

16/02/2011


62

16/02/2011


Overzicht 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

63

Elia als netbeheerder De HS-toestellen Gevaren en risico’s in HS-posten Elia PBM’s – pictogrammen Toegang tot de HS-post (personen en machines) Werken aan elektrische installaties • Veiligheidsafstanden, • Afbakening in HS-posten Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen,…) Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, …) Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid,…)

16/02/2011


Specifieke werkzaamheden - overzicht Proefopstellingen en indienstnames Stroomgroepen en werfkasten Gereedschappen en machines Hoogwerkers en hijskranen Werken met stelling, ladder Werken op transformatoren Werken in kabelkelders Werken in HS-posten (HS 1ste cat. (<50 kV)) GIS-installaties Bouwkundige werken: • Betonpompen, betonmixers, … • Grondwerken, graafwerken, … 11. Kabelwerken 12. Sonderingen 13. Groenonderhoud en snoeiwerken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

64

16/02/2011


Proefopstellingen en indienstnames â&#x20AC;˘ De Elia verantwoordelijke zal vragen dat de personen die niet betrokken zijn bij de interventies/activiteiten om de site te verlaten. â&#x20AC;˘ De Elia verantwoordelijke zal de afbakening zodanig opstellen dat men de werkzone niet kan benaderen of betreden.

65

16/02/2011


Werfkasten en stroomgroepen Voorwaarden: • Aangemeld bij ELIA via BVIP? • CE-markering • Wettelijke keuring door EDTC • Aarden, dubbel geïsoleerd gereedschap? • … Gebruik: • Opstelling: lawaai, uitlaatgassen, hitte, … • In goede staat: stekkers, snoeren, etc … • Bescherm de kabels op de rijweg • …

66

16/02/2011


Gereedschappen en machines Voorwaarden: • Respecteer machinerichtlijn en handleiding • IP 44 + bij voorkeur dubbel geïsoleerd • Opleiding + minimumleeftijd (18jaar) voor bv. lastoestellen, metaalbewerkingsmachines, … Gebruik: • Goede staat en regelmatig onderhoud • Indien defect Æ niet werken Æ eerst laten herstellen • Staat elektrisch snoer en stekker • Gebruik van een differentieelstekker (30 mA) • Beveiliging OK • Waterdicht, …

67

16/02/2011


Hoogwerkers/Hijskranen Voorwaarden: • Aangemeld in BVIP • Wettelijke keuring (3-maandelijks) • Attest bedienaar (o.a. minimumleeftijd) • Voorwaarden uit de risicoanalyse (o.a. DV-DL) • Noodbediening • (T)WVG nodig Verplaatsen: • Na het aftekenen WVG voor aanvang werken • Verplaatsen via afgebakende toegangsweg • Aandacht voor kabelkanalen Æ Gevaar! • Begeleider indien nodig

68

16/02/2011


Hoogwerkers/Hijskranen Gebruik: • Helm + valharnas (vastgemaakt aan ankerpunt) • Aarding (met blauwe kaart) • Stabiel opstellen (binnen de werkzone) • Afbakenen: vallende voorwerpen • Veiligheidshelm omstaanders • Maximum laadvermogen respecteren • Hoogwerker Æ verboden te gebruiken als hijswerktuig • Windsnelheid (+/- max. 45 km/uur) • Nooit alleen Æ Altijd tweede persoon op de grond DV-DL • Aandacht: de afbakening bevindt zich op grondniveau • Begrenzingen

69

16/02/2011


Zoek de fouten!

70

16/02/2011


Zoek de fouten!

71

16/02/2011


Zoek de fouten!

72

16/02/2011


Zoek de fouten!

73

16/02/2011


Stellingen Voorwaarden: • Wettelijke keuring en in goede staat • Opbouwen door bevoegd personeel (opleiding/certificaat) • Voorzien van plint, borstwering en tussenleuning • Stabiel opstellen • Zijstabilsatie verplicht vanaf 2,5m hoogte van het werkvlak Gebruik: • Goedgekeurd door bevoegd persoon + aanduiden d.m.v. stellingkaart • Toegang via trappen langs binnenzijde • Geregelde herkeuring (1X week) + na langdurige werkonderbreking • Bij Elia Æ jaarlijkse keuring door EDTC • Niets wijzigen

74

16/02/2011


Stellingen • Stelling aarden is noodzakelijk (gebruik van blauwe kaart) • Rolsteigers: wielen moeten geblokeerd worden • Bij het verplaatsen Æ materiaal en personen verwijderen

75

16/02/2011


Zoek de fouten!

76

16/02/2011


Zoek de fouten!

77

16/02/2011


Ladders Voorwaarden: • Enkel houten en kunsttoffen ladders toegelaten • Periodieke keuring (door bevoegd persoon) • Zelf controleren voor gebruik – Geen reparaties – Geen gebreken – Niet geschilderd • Ladderschoenen in goede staat • Gebruik de laddersteunen (indien aanwezig) Gebruik: • In principe enkel om hoogteverschil te overbruggen (geen werkplatform) • Werken zonder krachtwerking: – Visuele inspectie – Korte duur – Beperkte hoogte

78

16/02/2011


Ladders • Correct opstellen: – Hoek 75° – Stabiele ondergrond – Afbakenen – Minstens 1m uitsteken boven werkplatform – Bovenaan vastgemaakt tegen omvallen • Niet opzij leunen • Niet met meerdere personen tegelijk • Valharnas vanaf >2 meter • Klimmethode = 3 contactpunten • Werktuigen bij voorkeur in een heuptas

79

16/02/2011


Ladders KB 31/08/2005 Men mag een ladder gebruiken, binnen de wettelijke bepalingen van het KB, rekening houdend met de volgende punten: •

• • •

Een ladder te beschouwen als een toegangsmiddel dat het mogelijk maakt plaatsen te bereiken waarbij niveauverschillen moeten worden overbrugd. Te gebruiken bij een situatie waar het risico gering is, zie risicoanalyse. Enkel gebruik van korte duur. Wanneer het gebruik van andere arbeidsmiddelen (stelling, hoogwerker) niet verantwoord of mogelijk is.

• Wanneer bestaande kenmerken van de arbeidsplaats niet kunnen veranderd worden door de werkgever.

80

16/02/2011


Werken op een transformator Voorwaarden: • Wettelijke keuring als PBM van valbeveiliging Gebruik: • Valbeveiliging verplicht toe te passen: – Valbeveiligingvoet toegelaten als ankerpunt voor 1 persoon – Valbeveiligingpaal verplicht vanaf 2 personen – Aan stevig punt indien geen valbeveiligingsvoet aanwezig • Gebruik laddersteunen is verplicht indien aanwezig • PBM: harnas, valstopapparaat, helm, …

81

16/02/2011


Werken op een transformator

82

16/02/2011


Werken in kabelkelders Voorzorgsmaatregelen: • Niet op de kabels trappen • CBM (kabels mechanisch afschermen/afdekken) • Goede verlichting (ook noodverlichting!) • Goede verluchting (SF6) • Nooduitgangen en vluchtwegen voorzien • Toegangsluiken afbakenen (geel/zwart) • Gebruik van de vuurvergunning • PBM (helm, vluchtmasker,…) • Voorkomen van binnendringen van dieren en water

83

16/02/2011


Werken in MS-posten Voorzorgsmaatregelen: • Goede verlichting • Nooduitgangen en vluchtwegen vrijhouden Æ geen materialen stockeren • Mechanische risico’s afbakenen (putten, kabeldeksels,…) • Hoe rekening met het elektrisch risico van naastliggende cellen • Opgelet met trillingen van machines • Voorkom stof Æ plaatsing van stofwand • Gebruik van de vuurvergunning • PBM (helm, vluchtmasker,…) • Voorkom binnendringen van dieren en water!

84

16/02/2011


Werken aan GIS-installaties •

Voorzorgsmaatregelen: • Zelfde maatregelen als in MS-cabines + … • • • •

Goede ventilatie Bij afdalen in kelder Æ controle van zuurstof Onderhoud door minstens 2 personen Bij het openen van compartimenten: – Draag handschoenen en stofmasker – Gebruik stofzuiger met gepaste filter – Verboden te eten of te drinken • Verboden te roken! • Bij contact met metaalfluoriden: – Huid reinigen met zeep en water en/of bicarbonaat – Indien werken met wegwerpoverall Æ gebruik douche – Contact met de ogen Æ spoelen met water + gebruik van oogspoelmiddel (EHBO-koffer)

85

16/02/2011


Werken aan GIS-installaties •

Persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens het openen van een SF6 compartiment: Werkkledij +

ABEK P3

PBM te gebruiken tijdens metingen, vullen, …: Werkkledij +

86

16/02/2011


Werken aan GIS-installaties

87

16/02/2011


Werkzone met ontploffingsrisico’s Voorzorgsmaatregelen: • Gebruik de gepaste middelen (terugslagkleppen, leidingen, …) • Ventilatie • Gebruik van de vuurvergunning • Vermijd lekken (opsporen met zeepolossing) + herstelling • Hou gasflessen recht en maak ze vast • Dagdagelijkse hoeveelheid op de werf • Opslagvoorwaarden (temperatuur, vochtigheid, …) • Hou gasflessen uit de buurt van ontstekingsbronnen • Bij gas en zuurtstoftoevoer Æ slangbreukbeveiliging • Gebruik geen olie of vet op de afdichtingen • Draag de gepaste PBM’s (gelaatscherm, bril, handschoenen,…)

88

16/02/2011


Zoek de fouten

89

16/02/2011


Bouwkundige werken

• Wetgeving Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen (TMB)! • Werforde Æ ruim minstens wekelijks de werf op (bij voorkeur dagelijks) • Valgevaar (putten, heuvels, sleuven, materiaal, …) afbakenen • Let op met planken met spijkers • Gebruik afvalcontainers

90

16/02/2011


Bouwkundige werken • Betonmixer en betonpomp: – – – – – –

Verlaat nooit de verharde weg (zie WVG) Respecteer steeds hoogtebeperkingen Respecteer de veiligheidsafstanden (DL – DV) Voertuig aarden Voertuigen niet beklimmen Reinigen minstens 50 meter verwijderd van de HSinstallatie en/of buiten de omheining – Eventueel bijkomende voorwaarden in BVIP – Indien nodig Æ specifieke risicoanalyse – Werkzaamheden enkel mits toezicht BA5 Elia indien chauffeur niet over een Elia certificaat beschikt

91

16/02/2011


Bouwkundige werken

92

16/02/2011


Graafwerken • Raadplegen van de liggingsplans • Sonderen (minstens 1 m diepte) of proefsleuven • Wat te doen indien kabel wordt aangetroffen Æ afgedekt laten + indien nodig WVG vragen! • Machinaal graven Æ met kleine machine met bak zonder tanden + 2 personen: controle en bedienaar + melding in BVIP • Veiligheidsafstanden respecteren (DL-DV) – begrenzing (zwenken en hoogte)! • Afbakenen valgevaar (geel/zwart – mechanische afscherming) • Uitvoeren sleuf: stutten, beschoeiing, afschermen, grondwater, toegang, evacuatie, … • Let op met andere nutsleidingen (water, gas, …)

93

16/02/2011


Graafwerken

94

16/02/2011


Graafwerken

Begrenzing

95

16/02/2011


Kabelwerken •

Graafwerken + … • • • •

96

AVIK opleiding verplicht Opstellen BVIK Specifieke instructies Æ bv. kabelknippen Kabels dienen steeds aanschouwd als onder spanning!

16/02/2011


Groenonderhoud Voorzorgsmaatregelen: • Afval verwijderen of opslagen op voorziene plaats • Sproeiwerken tot max. kniehoogte • Afgeschermde ruimtes Æ rugnevelspuit met korrels • Gevaarlijke producten Æ enkel dagelijke hoeveelheid • Kennis van de R & S zinnen (P&H-zinnen) • Vermijd afgebakend zones Æ nut van planning der werken! • Poortjes in afbakening: zie vermelding op (T)WVG • Controle van de leidingen • Bedieningshendels niet blokkeren • Gebruik PBM’s (helm, vizier, handschoenen, …)

97

16/02/2011


Noodprocedures Nuttige telefoonnummers:

Hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen) : 112

Politie : 101

Elia algemeen noodnummer : 0800.99.044 INTERNE NOODNUMMERS DISPATCHING: • Dispatching Merksem: 03/640.16.66 – 97.66.66 • Dispatching Schaarbeek: 02/240.52.22 – 97.52.22 • Dispatching Namen: 081/23.71.00 – 93.71.00

98

16/02/2011


Noodprocedures

Bij brand: • HS-post of cabine evacueren • Hulpdiensten contacteren (telefoon = 112) – Naam + adres HS-post meedelen – Feiten meedelen – Soort plaats (HS-post) – Aantal ev. slachtoffers (buiten bewustzijn, ademt, …) • Elia contacteren (zie gegevens op (T)WVG of BVIP) • Bij een fluïdum ongeval Æ eerst installatie laten veilig stellen door Elia! • Hou rekening met vrijkomen van giftige stoffen (rook, toxische gassen, …) Æ evacueren! • In geval u zelf blust Æ gebruik de gepaste blusmiddelen (CO2 – poeder ABC)

99

16/02/2011


Noodprocedures

100

16/02/2011


Maatregelen •Nooit water gebruiken voor branden met elektrische apparatuur! Water geleidt elektriciteit.

•Water nooit gebruiken bij vloeistofbranden (behalve in de vorm van waternevel). •Vele ontvlambare vloeistoffen zijn lichter dan water en blijven boven en branden verder Æ schuimblussers zijn wel zeer geschikt.

101

16/02/2011


Noodprocedures Bij ongevallen: • • • • • • •

Ga de oorzaak na Zorg voor je eigen veiligheid Verwittig de hulpdiensten Zorg voor de vitale functies (ademhaling, hartslag) - EHBO Zorg voor niet vitale functies (bloedingen, …) - EHBO Praat met het slachtoffer Neem nooit zelf risico’s

Bij elektrocutieongevallen: • • • • •

102

Verwittig de hulpdiensten en dispatching Laat installatie veilig stellen Borg de installatie Gebruik ev. geïsoleerde stok om het slachtoffer te verwijderen Bied EHBE (Eerste Hulp Bij Elektriciteitsongevallen)

16/02/2011


Noodprocedures Brandwonden: • • • • •

Schakel de oorzaak uit Verwittig de hulpdiensten Bied eerste hulp (EHBO) Kledij in brand Æ gebruik deken of werkjas of rol over de grond Bij gebruik van CO2 blusser Æ nooit in het gelaat of op onbedekte lichaamsdelen • Algemene regel: eerst water, de rest komt later Æ 20° - 20 min – 20 cm regel ! • Verschroeide kledij niet uittrekken (tenzij bij knelling) • Slachtoffer niet te veel laten drinken

Geef elk arbeidsongeval (en schierongeval) aan! Voor externen: ook aan Elia (verplichting).

103

16/02/2011

Nooddouche


Noodprocedures Naastliggende bedrijven (SEVESO): • Noodprocedure van toepassing bij bv. brand, giftige wolk, explosie, … • • • • •

104

Werknemers worden verwittigd door politie, sirenes, radio, … Onderbreek het werk en beveilig de installatie Luister naar de radio om informatie te verzamelen Contacteer dispatching en/of verantwoordelijke Elia Contacteer het op het bord vermelde Seveso bedrijf om de exacte situatie te kennen.

16/02/2011


Noodprocedures (affiche) Vijf regels die u beschermen: 1. 2. 3. 4. 5.

105

Blijf binnen Sluit deuren en ramen (ook van uw voertuig) Verzamel informatie (radio, internet, â&#x20AC;Ś) Gebruik uw GSM zo weinig mogelijk Wacht tot alles weer veilig verklaard is

16/02/2011


Afvalbeleid Orde en netheid Opruimen werf en omgeving: – Doorlopend: afval verzamelen, stockeren en afvoeren – Wekelijks: werf opruimen en kuisen – Dagelijks: voorwerpen die indienstname zouden hinderen – Gebruik een afvalcontainer • • • •

Afval dient gesorteerd te worden! Laat geen etensresten achter Hou het sanitair rein en kuis het regelmatig Maak openingen zo snel mogelijk dicht (valgevaar) en gevaar van binnendringen van dieren • Hou (nood)uitgangen, blusmiddelen en pictogrammen steeds vrij en zichtbaar

106

16/02/2011


Milieubeleid •

3 verschillende wetgevingen / gewesten • Iedereen dient de vigerende wetgeving te respecteren • Het is verboden om materialen te verbranden • Gooi geen producten, verven, solventen e.d. op grond of in de riolering • Dek bij schilderwerken de omgeving af

Respecteer de wetgeving m.b.t. grondverzet

Hou rekening met milieuvervuilingen bij onderstaande werkzaamheden aan: – – – –

107

Transformatoren, oliekabels, … GIS-installaties Schilderwerken …

16/02/2011


Verontreiniging Cyanidevervuiling: • Draag de nodige PBM’s: – Beschermende kledij – Aangepaste handschoenen • • • • •

108

Vermijd contact met de huid Vermijd opstattende modder en stof Voorzie voldoende verluchting Vermijd zuren of oxiderende stoffen (bv. urine) Contact met grondwater Æ draag steeds laarzen en waterdichte kledij

16/02/2011


Bodemverontreiniging

109

16/02/2011


Verontreiniging Olievervuiling: • Voorkom (olie)vervuiling • Gebruik de Spill-kit of gelijkwaardig zo snel mogelijk na een accidentele verontreiniging • Contacteer de dienst “Environement Elia” bij eventuele verontreinigingen • Men kan beter preventief optreden i.p.v. te moeten saneren of opkuisen Æ zeer hoge kosten! SF6 – gas: • Voorkom dat SF6-gas in de vrije lucht ontsnapt Æ milieuschade (vanaf mei 2010 Æ certificering voor WN’s die werken met SF6)

110

16/02/2011


Algemeen • GSM toestellen zijn toegestaan in de HS-post tenzij Æ • Het is verboden om te roken in de lokalen van Elia (veldgebouwen, relaiszaal, cabines, kelders, …) • Controleer steeds dat de arbeidsmiddelen tijdig gekeurd werden en zich in goede staat bevinden • Zorg dat de toegangspoort steeds op slot is (tenzij nooduitgang of permanent bewaakt) • Controleer tijdig de geldigheid van uw Elia-badge!

111

16/02/2011


Sanctionering Safe Guard: • Databank certificaten (AVIx) • Inbrengen van overtredingen m.b.t. – Veiligheid – Milieu – Toegang • Overtreding wordt vastgesteld en gekwalificeerd volgens: – Zware, gewone of lichte overtreding • Met als gevolg Æ sanctie! • En terugkoppeling naar aankoopdienst!

112

16/02/2011


Vragen?

113

16/02/2011


Dank u voor uw aandacht, uw samenwerking en uw investering in de veiligheid!

Elia Safety

114

16/02/2011


En tenslotteâ&#x20AC;Ś

Test (geslaagd bij 70%)

115

16/02/2011

Evaluatie


Niet vergeten!

116

16/02/2011


Elia Safety Support Elia n.v. Keizerslaan 20 1000 Brussel E-mail: safety.support@elia.be Tel: +32.2.546.73.85 Fax: +32.2.382.21.15 www.elia.be

117

16/02/2011


Afkortingen NEX: PCR: LVB: EB: SB: WL : WVG: TWVG: AIV: ATBE: ATBN: AVIP: BVIP: GS: NB: NG: ANB : BVC:

118

NetEXploitant ProjectConducteuR (Elia) Lokale VeiligheidsBevoegde (Elia) ExploitatieBevoegde (Elia) SchakelBevoegde (Elia) WerkLeider (Elia of Aannemer) WerkVerGunning Toegangs- en WerkVerGunning Attest van InVeiligheidstelling Attest van Ter Beschikkingstelling door Elia Attest van Ter Beschikkingstelling door Netgebruiker Algemene VeiligheidsInstructies bij werken op HS-Posten Bijzondere VeiligheidsInstructies bij werken in HS-Posten Grid Services ( SC = Service center ) NetBeheerder NetGebruiker Aangrenzende NetBeheerder BedrijfsVoeringCentrum

16/02/2011

/Formatio  

http://www.elia.be/nl/veiligheid-en-milieu/veiligheid/~/media/files/Elia/Safety-Environment/FormationIGSPEXECUTANTS.pdf

/Formatio  

http://www.elia.be/nl/veiligheid-en-milieu/veiligheid/~/media/files/Elia/Safety-Environment/FormationIGSPEXECUTANTS.pdf

Advertisement