Page 1

Elia Facts & Figures 2010 NL


01 • ELIA GROUP

Elia Group - Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in € miljoen, resultaten per aandeel in €) Bedrijfsopbrengsten

1 037,5

Nettowinst

123,2

Totaal van de activa

5 904

Nettowinst

2,26

Brutodividend Aantal personeelsleden Elia Group (FTE) Lengte netten in kilometer (31/12) Inwoners (in miljoen)* * In de zone die door de netten wordt bediend

1,40 1 755,47 18 173 29


02 • ELIA GROUP

Elia Group - Financiële ratio’s

(IFRS)

Ratio’s

2010

2009

2008

2007

2006

Uitkeringsratio

68,4%

79,4%

63,9%

80,5%

80,8%

Rendement op eigen vermogen

7,3%

6,2%

7,6%

5,9%

5,9%

Rendement op geïnvesteerd kapitaal

6,7%

6,3%

6,5%

6,3%

6,0%

Nettoschuld / eigen vermogen

127%

179%

175,8%

159,7%

158,6%

Hefboom (schulden / schulden + eigen vermogen)

56%

65,8%

63,7%

62,1%

61,9%

EBITDA / rentelasten

3,3

2,5

3,1

3,0

3,0

Nettoschuld / EBITDA

7,6

7,5

7,1

7,1

7,1

EBITDA-marge

39,5%

42,5%

44,1%

42,2%

41,1%

EBIT-marge

27,2%

29,3%

31,4%

29,3%

28,7%

Nettomarge

11,9%

10,9%

13,6%

10,6%

10,7%

Dividendrendement op boekwaarde

4,2%

4,9%

4,9%

4,7%

4,7%

Belastingsgraad

21,4%

19%

21,2%

29,7%

28,2%

Marges


03 • ELIA GROUP

Profiel De Elia groep is opgebouwd rond twee belangrijke pijlers: Elia in België en 50Hertz Transmission in Duitsland, twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit.

verworven in de top 5 van transmissienetbeheerders voor elektriciteit in Europa. Door zijn acties vervult de Elia groep in termen van onafhankelijkheid een voorbeeldfunctie als stuwende kracht voor de ontwikkeling van de Europese markt.

Elia bestaat uit twee wettelijke entiteiten: Elia System Operator nv en Elia Asset nv, die als één economische entiteit onder de naam Elia handelen. Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in België, is op federaal niveau houder van de licenties voor het net van 380 kV tot 150 kV en in de drie gewesten van het land voor de netten van 70 kV tot 30 kV.

Daarnaast onderscheidt de groep zich in positieve zin door zijn engagement om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te garanderen, alsook door zijn bijdrage aan de integratie van energie die op basis van hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.

50Hertz Transmission, een van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in Noord- en Oost-Duitsland), is voor 60% in het bezit van Elia. De overige 40% zijn in handen van Industry Fund Management (IFM). De overname werd in mei 2010 afgerond na goedkeuring door de Europese autoriteiten.

De voornaamste taak van de Elia groep bestaat erin te waken over de veilige en betrouwbare transmissie van de door de productie-eenheden geproduceerde elektriciteit naar de verbruikers die zijn aangesloten op zijn netten in België en in Duitsland (distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers).

Dankzij deze transactie heeft de Elia groep een plaats

Door zijn strategische ligging op een punt waar de


04 • ELIA GROUP

elektriciteitsmarkten van West-, Oost- en Noord-Europa samenkomen, moet de Elia groep voortdurend toezien op het veilige beheer van de invoer, de uitvoer en de transits van elektrische energie op zijn netten in BelgiĂŤ en in Duitsland. De groep speelt eveneens een cruciale rol in de totstandkoming van een echte elektriciteitsmarkt in Europa, met name door zijn rechtstreekse en onrechtstreekse participatie in de beurzen APX-Belpex-Endex en EPEX. De Elia groep biedt zijn klanten en de gemeenschap ook een waaier van diensten aan, waaronder consultancy- en engineeringactiviteiten voor bedrijven. De zorg voor het milieu en de ondersteuning van het beleid inzake duurzame ontwikkeling dat op Europees, nationaal en regionaal niveau wordt uitgewerkt, maken deel uit van de bedrijfsstrategie. Verder tracht de groep de verschillende stakeholders bij zijn activiteiten op nationaal en Europees niveau te betrekken. De Elia groep past de corporate governance regels toe en voert de bepalingen uit van de corporate governance code die van toepassing zijn op beursgenoteerde ondernemingen. Elia System Operator is sinds juni 2005 genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.


05 • ELIA GROUP

TenneT GmbH

Berlijn

TenneT Amprion Brussel

EnBW TNG

Geplande windparken op zee Krachtcentrales Hoogspanningslijnen


06 • ELIA GROUP

De activiteiten van de Elia groep Als transmissienetbeheerder vervult de Elia groep drie belangrijke taken die onderling met elkaar verband houden Het elektrische systeem beheren Elia waakt permanent over het evenwicht tussen productie, invoer, uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Omdat elektrische energie op hetzelfde ogenblik geproduceerd als verbruikt wordt, moeten de elektriciteitshoeveelheden die in het net worden geĂŻnjecteerd voortdurend en in real time in evenwicht zijn met de afgenomen of verbruikte hoeveelheden. De bevoorradingszekerheid van het land hangt ervan af.

De infrastructuur beheren Elia staat in voor het onderhoud van de hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren, enz. Elia ontwikkelt en vernieuwt het net met behulp van de best beschikbare technologie om te voldoen aan de vereisten van de markt en voor een veilig en betrouwbaar beheer van het elektrische systeem.

De markt faciliteren Elia bekleedt een unieke en centrale positie op de nationale elektriciteitsmarkt en vervult daarom de rol van marktfacilitator die diensten en mechanismen levert om de goede werking en ontwikkeling van deze markt in continentaal Europa mogelijk te maken. De Elia groep heeft tal van initiatieven genomen en wil een sleutelrol spelen binnen het West-Europese elektriciteitsnet.


07 • ELIA GROUP

Andere activiteiten De Elia groep ontwikkelt ook een aantal activiteiten in België en het buitenland om de productiviteit van de onderneming te optimaliseren en de aanwezige knowhow te valoriseren.

Ondersteunen van de integratie van de Europese markten en netten De Elia groep behoort al jaren tot de meest “Europese” netbeheerders en heeft een groot aantal initiatieven genomen voor de totstandkoming van een Europese markt en een veilig en betrouwbaar net om de bevoorradingszekerheid van ondernemingen en van de gemeenschap te verzekeren.

Absolute top wat betreft de integratie van hernieuwbare energie en windenergie De twee TNB’s zijn dus uitstekend geplaatst om een sturende rol te spelen bij de uitbouw van een toekomstig net op zee. Ze werken onder meer samen met niet-gouvernementele organisaties als het World Wildlife Fund, binnen het Renewables Grid Initiative, of in het kader van consortia als Friends of the Supergrid.

Gelet op het belang van de klimaatdoelstellingen is dit een uitdaging van formaat.

Een expertisecenter voor onderzoek en ontwikkeling ten dienste van de groep Elia en 50Hertz willen ook in de toekomst een leidende rol blijven spelen bij de uitbouw van de Europese markt en netten. Daarnaast willen de netbeheerders over een innovatievermogen beschikken dat hen in staat stelt om de uitdagingen van de sector aan te gaan.

Kennis voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op het niveau van de groep De Elia groep heeft een activiteitspool “Business Development” in het leven geroepen die oor heeft naar de wensen van de markt en die als taak heeft consultancy- en engineeringdiensten te ontwikkelen die zijn aangepast aan de behoeften van zijn klanten op internationaal niveau.


08 • ELIA GROUP

Samenstelling van het personeel Elia Group op 31 december 2010 Elia Transmission

Mannen

Vrouwen

Totaal

7

0

7

7

Kaderleden

292

74

36

359,6

Bedienden

646

144

790

770,0

Totaal

946

218

1 163

1 136,6 Totaal voltijdse equivalenten

Directie

50Hertz Transmission

Totaal voltijdse equivalenten

Mannen

Vrouwen

Totaal

Directie

4

0

4

-

Kaderleden

54

9

63

62,5

Bedienden

435

124

559

556,3

Totaal

489

133

622

618,8


09 • ELIA GROUP

9


10 • ELIA GROUP

Hoogspanningsnet* Lengte van het hoogspanningsnet van Elia op 01/01/2011 Spanning (kV)

Ondergronds (km)

Bovengronds (km)

Totaal (km)

380

-

891

891

220

-

297

297

150

427

2 008

2 435

70

280

2 382

2 662

36

1 927

8

1 935

30

141

22

163

2 775

5 608

8 383

Totaal

Lengte van het hoogspanningsnet van 50Hertz op 01/01/2011 Spanning (kV)

Ondergronds (km)

Bovengronds (km)

380

55

6 830

Totaal (km) 6 885

220

3

2 862

2 865

110

2

23

25

400(DC)

15

-

15

Totaal

75

9 715

9 790

* Bovengrondse verbindingen: geografische lengte / Ondergrondse verbindingen: elektrische lengte


11 • ELIA GROUP

Bestuurs- en controleorganen Elia System Operator Elia Asset 100%

CASC 9,46%

HGRT 24,5%

Coreso 22,49%

Elia RE 100%

Eurogrid CVBA 60% Elia Engineering 100%

APX 20%

Eurogrid GmbH 100% 50Hertz Transmission 100%

CAO 12,5%

Coreso 10%

EMCC 20%

50Hertz Offshore 100%

Gridlab GmbH 100%


12 • ELIA GROUP

De raad van bestuur Er werden twee nieuwe bestuurders benoemd voor de raad van bestuur, een onafhankelijke bestuurder en een vertegenwoordiger van de aandeelhouders, ten gevolge van een wijziging van de statuten. Deze wijziging werd goedgekeurd tijdens een buitengewone algemene vergadering op 13 januari 2011. Zo werd het aantal bestuurders van 12 op 14 gebracht, waarvan de helft een statuut van onafhankelijk bestuurder heeft.

Voorzitter

De raden van bestuur van Elia System Operator en Elia Asset hebben dezelfde leden. Zij tellen elk 14 leden. De bestuurders vervullen geen directiefunctie bij Elia System Operator en Elia Asset.

Jennifer Debatisse Jean-Marie Laurent Josi Clement De Meersman Jane Murphy Miriam Maes Johan De Roo Dominique Offergeld Jacques de Smet Leen Van den Neste Claude GrĂŠgoire Steve Stevaert

De helft van de leden zijn onafhankelijke bestuurders die werden verkozen tijdens de gewone algemene vergadering en die een gunstig eensluidend advies over hun onafhankelijkheid van de CREG hebben ontvangen. Op het ogenblik van de algemene vergadering op 10 mei 2011, is de raad van bestuur samengesteld zoals hierna wordt weergegeven. De mandaten bestrijken een periode van 6 jaar die afloopt in mei 2017.

Luc Van Nevel

Onafhankelijk

Vice-voorzitters Francis Vermeiren Thierry Willemarck

Publi-T Onafhankelijk

Bestuurders Publi-T Onafhankelijk Onafhankelijk Onafhankelijk Onafhankelijk Publi-T Publi-T Onafhankelijk Arco Publi-T Publi-T


13 • ELIA GROUP

Directiecomité Daniel Dobbeni, Voorzitter en Chief Executive Officer Jacques Vandermeiren, Vice-voorzitter en Chief Corporate Officer Jan Gesquière, Chief Financial Officer Hubert Lemmens, Chief Innovation Officer Roel Goethals, Directeur European Activities & Participations Frank Vandenberghe, Directeur Energy & System Management Markus Berger, Directeur Asset Management


14 • ELIA IN BELGIUM


15 • ELIA IN BELGIUM

Elia Transmission* Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Bedrijfsopbrengsten

763,3

771,3

757,3

731,7

711,5

714,2

EBITDA1

336,8

327,9

334,1

308,5

292,5

295,9

Nettowinst

94,6

84,0

103,1

77,6

75,9

76,5

Waarde gereguleerde activa (RAB)2

3 743

3 766

3 764

3 583

3 443

3 443

Gemiddelde RAB2

3 758

3 765

3 673

3 512

3 442

3 371

Aantal personeelsleden (31/12)

1 136

1 205

1 231

1 249

1 227

1 221

Lengte net in kilometer (31/12)

8 383

8 379

8 412

8 406

8 367

8 344

* De cijfers m.b.t. 50Hertz Transmission zijn opgenomen in een afzonderlijke publicatie. 1 EBITDA = Bedrijfsopbrengsten - kosten voor goederen en diensten - personeelskosten - voorzieningen - waardeverminderingen. 2 Berekend volgens de Belgische boekhoudkundige regels (Belgian GAAP)


16 • ELIA IN BELGIUM

De vestigingen Lochristi Lendelede

Antwerpen (Merksem) Genk (Stalen) Schaarbeek Brussel

Diegem Luik (Bressoux)

Courcelles (Gouy) Namen Villeroux

Hoofdzetel Nationaal Controlecentrum Regionaal Controlecentrum Elia Engineering Service Center


17 • ELIA IN BELGIUM

Investeringen Investeringen (IFRS)

Miljoen € 200 180 160

161,2

140 120 100

142,5

141,4

2007

2006

121,5 113,9

80 60 40 20 0 2010

2009

2008

Het aanvankelijk bedrag van € 146.6 miljoen wordt herzien op basis van de projecten van klanten die werden uitgesteld.


18 • ELIA IN BELGIUM

Personeel Veiligheid Evolutie in de frequentie- en ernstgraad graad van de Elia groep 2006-2010

Frequentiegraad

2006

2007

2008

2009

2010

Ernstgraad 2006

2007

2008

2009

2010

Elia

8,0

2,7

5,1

2,8

1,7

0,18

0,03

0,10

0,14

0,02

Hoofdzetel

2,6

0,0

2,7

0,0

0

0,05

0,0

0,03

0,0

0

Service Area Noord

14,6

2,8

5,8

5,8

0

0,26

0,02

0,12

0,02

0

Service Area Zuid

17,5

11,3

14,2

8,7

8,4

0,53

0,15

0,35

0,71

0,07

Engineering

3,3

0,0

0,0

0,13

0

0,01

0,0

0,0

0,0

0


19 • ELIA IN BELGIUM

Energiebalans In België is het verbruik1 in de regelzone van Elia met 5,84% gestegen, met name van 81,8 TWh in 2009 tot 86,6 TWh in 2010. De waarden die in de loop van 2010 zijn opgetekend, lagen elke maand hoger dan in dezelfde maand in 2009. Tot en met oktober 2010 lagen ze evenwel lager dan in diezelfde maanden in 2008. Algemeen genomen is het verbruik in 2010 in vergelijking met 2009 met 13,3% gestegen voor de industriële klanten die rechtstreeks op het Elianet zijn aangesloten en met 1,8% voor de industriële, professionele en residentiële klanten van de distributienetbeheerders. Er is echter nog steeds sprake van een daling van het verbruik met ongeveer 1% ten opzichte van 2008. Geüpdatete waarden - Juni 2011

1 Verbruiksindicator: de verbruiksindex van Elia dekt het grootste deel van het elektriciteitsverbruik in België. Deze omvat de volledige productie die op het Elia-net aangesloten is alsook het saldo van de balans van de in- en uitvoer. Het deel van het verbruik dat rechtstreeks gevoed wordt door de productie die op de distributienetten is aangesloten, is niet in de index begrepen.


20 • ELIA IN BELGIUM


21 • ELIA IN BELGIUM

Jaar: 2010 (waarden in GWh)

Invoer

Uitvoer

Frankrijk:

3 167,0

Frankrijk:

5 409,0

Luxemburg:

1 845,8

Luxemburg:

1 121,5

Nederland:

7 382,7

Nederland:

5 313,3

Netto-Import

551,7

Netto-injectie

Verbruik*

Centrales:

76 545,2

Rechtstreekse klanten:

29 176,7

Lokale produktie:

9 068,9

Distributie:

56 110,8

Vanuit de DNB’s:

697,0

Totaal:

85 287,4

Totaal

86 311,2 Energieverliezen: 1 575,4

* Verbruik op het Elia-net, met inbegrip van het verbruik gevoed door lokale productie.


22 • ELIA IN BELGIUM

Evolutie verbruik per maand In België werd het hoogste verbruikspeil op het Elia-net voor 2010 genoteerd op 1 december 2010 tussen 17.45 uur en 18.00 uur. Het bedroeg 13.845 MW. Dit maximum ligt 1,4% lager dan de absolute recordwaarde die op 17 december 2007 werd opgetekend (14.040 MW), maar is wel 2,3% hoger dan de maximumwaarde van 2009 (13.531 MW op 8 januari 2009). Het laagste verbruik (6.278 MW) werd op 25 juli 2010 tussen 6.15 uur en 6.30 uur gemeten en ligt 6,4% hoger dan de minimumwaarde voor 2009 die op 26 juli 2009 werd opgetekend (5.901 MW).

Gwh/maand

°C 25,00

9,00 8,00

20,00 7,00 15,00

6,00 5,00

10,00 4,00 5,00

3,00 2,00

0,00 1,00 -5,00

0,00 Jan

Feb

Maart

Energie 2009 (GWh)

April

Mei

Juni

Juli

Energie 2010 (GWh)

Aug

Sept

Okt

Gem. temp. 2009

Nov

Dec Gem. temp. 2010


23 • ELIA IN BELGIUM

In- en uitvoer per maand in 2010 / fysische stromen aan de grenzen Invoer

Uitvoer

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December -2.000

-1.500

-1.000

Uitwisselingen met Frankrijk

-500

0

Uitwisselingen met Nederland

500

1.000

Uitwisselingen met Luxemburg

1.500


24 • ELIA IN BELGIUM

Betrouwbaarheid De bevoorradingszekerheid is ook in 2010 op een hoog peil gebleven. • Het gemiddelde aantal onderbrekingen op het Elia-net per verbruiker (Average Interruption Frequency)2 bedroeg 0,129, wat overeenkomt met één onderbreking per klant om de 7,8 jaar. • De gemiddelde duur van de onderbrekingen bedroeg 37 minuten en 24 seconden. • Verdeeld over alle klanten bedroeg de gemiddelde onderbrekingsduur 4 minuten en 51 seconden per klant (Average Interruption Time)1. Dit komt overeen met een gemiddelde beschikbaarheid van meer dan 99,999%, wat een beter resultaat is dan het gemiddelde van het afgelopen decennium. België bevestigt zo jaar na jaar zijn positie in de kopgroep van Europese landen waar de kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading het hoogst is.


25 • ELIA IN BELGIUM

Average Interruption Time

Average Interruption Frequency

Average Interruption Duration

Betrouwbaarheid Elia-net

Aantal dagen per jaar

2006

05:14

0,130

41:23

99,9990%

365

2007

03:32

0,090

39:07

99,9993%

365

2008

03:07

0,080

38:29

99,9994%

366

2009

01:34

0,091

17:12

99,9997%

365

2010

04:51

0,129

37:24

99,9991%

365

Zoals internationaal aanbevolen houden de statistieken over de continuĂŻteit van de stroomtoevoer enkel rekening met onderbrekingen die langer dan 3 minuten duren. 1 De Average Interruption Time drukt het gemiddelde aantal minuten stroomonderbreking uit gemeten over alle klanten. 2 De Average Interruption Frequency drukt de jaarlijkse frequentie van de stroomonderbrekingen per klant uit. Een waarde van 0,09 duidt aan dat een klant gemiddeld om de 11 jaar wordt getroffen door een stroomonderbreking. De Average Interruption Duration geeft de gemiddelde duur weer van een stroomonderbreking bij een getroffen klant.


26 • ELIA IN BELGIUM

Promotie van rationeel energiegebruik bij onze klanten In het kader van zijn openbaredienstverplichtingen in Vlaanderen voert Elia elk jaar een actieplan uit om zijn industriële klanten aan te sporen tot rationeel energiegebruik (REG). Elia stelt zijn klanten middelen ter beschikking om op een recurrente manier en per geleverde MWh 2,5% aan primaire energie te besparen. Het gaat hier om installaties die zijn aangesloten op een spanningsniveau van 36 kV tot 70 kV. De doelstelling voor 2010 was een besparing van 45,2 GWh aan elektrische energie, terwijl er in de praktijk een besparing van 27,1 GWh werd gerealiseerd. Er werden 30 projecten ingediend en onze klanten hebben zich ertoe verbonden om in 52 energiebesparingsprojecten te investeren. Tussen 2003 en eind december 2010 heeft Elia dankzij zijn acties bij zijn industriële klanten alles bij elkaar genomen een energiebesparing van 455 GWh gerealiseerd. Dat komt overeen met een besparing van zowat 148.000 ton CO2.


27 • ELIA IN BELGIUM

Groenestroomcertificaten De federale en regionale wetgevers hebben marktmechanismen bepaald om investeringen in elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen. Dit is het geval voor “groenestroomcertificaten“ die de regulator toekent aan de producenten, en die de “groene“ aard van de geproduceerde elektriciteit bevestigen. De leveranciers leggen jaarlijks een aantal van deze certificaten voor, volgens een door de wetgever vastgestelde verhouding tot hun verkoop. Als transmissienetbeheerder is Elia wettelijk verplicht om de aangeboden certificaten tegen een minimumtarief aan te kopen. Elia stelt deze certificaten via tussenkomst van Belpex ter beschikking van de markt. Het saldo, dat overeenkomt met het verschil tussen de aankoopprijs van Elia en de verkoopprijs op Belpex, wordt verrekend via een heffing in de transmissietarieven.


28 • ELIA IN BELGIUM

Verkopen groenestroomcertificaten Prijs en volumes €/GSC

Aantal GSC Vlaanderen 2 250

2 090

2 050 1 850 1 650 1 450 1 250 1 050 850

672

650 450 250 50

981

118,74 117,47

313

258 17-02-06

110,76

25-10-06

02-02-07

663

112

29-02-08

970

112

109,13 421

28-09-07

117,52

363

24-10-08

Verkoopdatum

12-03-09

10-12-09

Prijs

125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 97 95,00 90,00

20-10-10

Aantal


www.elia.be

Keizerslaan 20 B-1000 Brussel T + 32(0)2 546 70 11 F + 32(0)2 546 70 10 info@elia.be

Concept en eindredactie: Elia, departement Communicatie Grafische vormgeving: www.stefandavid.be Verantwoordelijke uitgever: Jacques Vandermeiren - Juni 2011

/factsandfigures-nl-2010  
/factsandfigures-nl-2010  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/publications-2/facts-and-figures/factsandfigures-nl-2010.pdf

Advertisement