Page 1

NV ELIA

Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia

Juli 2001 Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


2/18

Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia INHOUDSTAFEL 1.

Algemene bepalingen 1.1. Doel van het reglement 1.2. Veiligheidsvoorschriften 1.3. Verantwoordelijkheid van de aannemer 1.4.Wet van 4 augustus 1996 - Art. 9.2.b: Maatregelen die kunnen worden genomen door NV Elia

2.

Veiligheidsvoorschriften en de organisatie van de uit te voeren werken 2.1. 2.2. 2.3.

3.

Informatieplicht CoĂśrdinatie van de werkzaamheden Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25/01/2001)

De door de aannemer te volgen voorschriften voor uitrustingen en producten : arbeidsmiddelen (AM), collectieve (CBM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), gevaarlijke producten en preparaten. 3.1. 3.2. 3.3.

AM, CBM en PBM van de aannemer op de werf gebruikt door hemzelf of zijn personeel Aanwending van gevaarlijke stoffen en preparaten Gebruik van het materiaal van de aannemer door het personeel van Elia of van een derde

4.

Materieel van Elia gebruikt door de aannemers

5.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

6.

Collectieve beschermingsmiddelen

7.

HygiĂŤne

8.

Milieuvoorschriften

9.

Melding van ongevallen en/of incidenten - Praktische richtlijnen bij een arbeidsongeval

10.

Noodsituaties op de terreinen van Elia

11.

Specifieke gevaarssymbolen en andere informatieborden

12.

Procedure bij noodsituaties

13.

Verdere concrete gegevens

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


3/18

1.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1.

Doel van het reglement De onderstaande maatregelen hebben betrekking op werken die uitgevoerd worden op aanvraag of voor rekening van NV Elia (hierna “Elia�) in eigen naam of voor derden. De aannemer zal werken uitvoeren : -

aan de installaties van Elia of van derden waarvan bepaalde gedeelten nog onder spanning kunnen zijn;

-

aan of in de omgeving van gas-, water- of elektriciteitsleidingen.

Afhankelijk van de plaats en de aard van de werken moet rekening worden gehouden met specifieke risico's, o.a. : -

elektrocutie, elektrisering, brandwonden met boog of kortsluiting, inductie (hoogspanningslijnen, bliksem), enz.

De specifieke risico's eigen aan bepaalde werken evenals de te nemen beschermings- en preventiemaatregelen zijn vervat in de veiligheidsvoorschriften zoals opgesomd in het punt 1.2. Bovendien kunnen verschillende aannemers tegelijkertijd werken uitvoeren aan de elektrische installaties en komt het voor dat de aannemers gelijktijdig of elkaar opvolgend werken in de onmiddellijke nabijheid van Elia-personeel of samen met dit personeel. Dit document heeft ook tot doel de veiligheidsvoorschriften nader te omschrijven voor de aannemer. Het moet hem toelaten zijn werknemers, werknemers van eventuele onderaannemers en zelfstandigen de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de risico's en de maatregelen die inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing zijn in de inrichting van de opdrachtgever. Het is aan de aannemer om deze passende informatie aan zijn werknemers en eventuele onderaannemers en zelfstandigen te geven zodat alle werkzaamheden in opdracht van Elia, door aannemers, onderaannemers en de respectievelijke werknemers evenals door zelfstandigen, in veilige omstandigheden kunnen verlopen. Het naleven van deze veiligheidsregels is een essentiĂŤle voorwaarde waaronder de aannemingsopdracht mag uitgevoerd worden. Onderhavig veiligheidsreglement vult de vereisten aan, omschreven in de desbetreffende lastenkohiers en/of aannemingsopdrachten.

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


4/18

1.2.

Veiligheidsvoorschriften De aannemer moet ondermeer de volgende bepalingen en voorschriften stipt naleven : -

alle wettelijke bepalingen of reglementen i.v.m. veiligheid en in het bijzonder : * * * *

de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; het K.B. van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. (1) (2) (3) het ARAB , het AREI en de Codex ;

-

de algemene veiligheidsvoorschriften vervat in dit document;

-

de specifieke veiligheidsvoorschriften van toepassing bij Elia naar aanleiding van de uitvoering door een aannemer van bepaalde werken of het gebruik van specifieke werktuigen; Dit kunnen o.a. zijn: de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructies bij werken in hoogspanningsposten en onderstations (afgekort respectievelijk AVIP en BVIP), de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructie bij werken aan hoogspanningslijnen (afgekort respectievelijk AVIL en BVIL) en de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructies bij werken aan hoogspanningskabels (afgekort respectievelijk AVIK en BVIK).

-

de specifieke veiligheidsvoorschriften van toepassing op de plaats van uitvoering van de werken.

De aannemer erkent kennis te hebben genomen van de bepalingen en veiligheidsvoorschriften vervat in dit Algemeen Veiligheidsreglement en verklaart zich volledig akkoord met de inhoud van deze bepalingen.

Vooraleer de werken aan te vatten, wordt de aannemer geacht : -

kennis te hebben genomen van de van Elia verkregen informatie en zich op een dusdanige wijze deze informatie i.v.m. de risico's voor de veiligheid en de gezondheid, de beschermings- en preventiemaatregelen evenals de maatregelen m.b.t. de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers te hebben eigen gemaakt, eventueel door ter plaatse een onderzoek uit te voeren naar de werkomstandigheden en veiligheidsrisico's;

(1)

ARAB = Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming AREI = Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties (3) Codex = Codex over het Welzijn op het werk (2)

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


5/18

-

de preventiemaatregelen die genomen moeten worden op basis van de uitgevoerde risicoanalyse, op te nemen in een preventieplan dat aan Elia meegedeeld wordt;

-

de van Elia verkregen informatie en passende instructies te hebben meegedeeld aan zijn werknemers en eventuele onderaannemers of zelfstandigen waarop de aannemer beroep doet; Voor werken in hoogspanningsposten en onderstation, aan hoogspanningslijnen en – kabels zal Elia een kenniscontrole organiseren bij iedereen die in voornoemde installaties werkzaamheden dient uit te voeren. Elkeen die slaagt in deze kenniscontrole ontvangt daarvan een bewijs met beperkte geldigheid. Dit persoonlijk bewijs dient hij op eenvoudige vraag steeds te kunnen voorleggen aan een vertegenwoordiger Elia bij werken in opdracht van Elia. In principe zullen deze testen georganiseerd worden vooraleer de werken aanvangen. Bij werken van zeer korte duur is het mogelijk dat de kenniscontrole plaats vind de dag van de werken zelf maar steeds voor de aanvang der werken.

-

1.3.

een schriftelijke verklaring, gevraagd door Elia, te hebben ondertekend en teruggezonden, zo ook de schriftelijke verklaringen van eventuele onderaannemers en zelfstandigen.

Verantwoordelijkheid van de aannemer

1.3.1. De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de werken die hem worden toevertrouwd. Hij moet daartoe alle maatregelen nemen. De aannemer verbindt er zich toe alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven. De aannemer bevestigt dat zijn werknemers voor de door hen uit te voeren taken voldoende (4) opgeleid zijn en dat zij beschikken over de aangepaste arbeidsmiddelen (AM ) de (5) (6) collectieve (CBM ) en persoonlijke (PBM ) beschermingsmiddelen, en dat zij deze ook gebruiken. De aannemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn personeel en onderaannemers of eventuele zelfstandigen. Hij zal Elia vrijwaren voor alle vorderingen van derden dienaangaande. Tot dekking van de aansprakelijkheid zal de aannemer de nodige verzekeringen onderschrijven. 1.3.2. De aannemer zal Elia onmiddellijk op de hoogte stellen van elke omstandigheid die hem in de onmogelijkheid zou stellen om zijn werkzaamheden onder veilige omstandigheden uit te voeren in overeenstemming met de betreffende voorschriften. Deze informatie zal binnen de 24 uur schriftelijk worden bevestigd. (4)

AM = CBM = (6) PBM = (5)

arbeidsmiddelen : machines, toestellen, gereedschap, installaties collectieve beschermingsmiddelen : leuning,... persoonlijke beschermingsmiddelen : handschoenen, helm,...

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


6/18

1.3.3. Eventueel toezicht door een aangestelde van Elia beperkt zich in principe tot de kwantiteit en de kwaliteit van de werkuitvoering en brengt geen enkele overdracht van bevoegdheid, of verantwoordelijkheid met zich mee. Nochtans heeft Elia in het belang van de veiligheid van haar eigen werknemers steeds het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, werktuigen en/of werkmethodes te verbieden en de werken te stoppen totdat de oorzaak is weggenomen, indien naar haar mening het werk dat gedaan wordt of de manier waarop het gedaan wordt onveilig, ongezond of milieuonvriendelijk is. De aannemer, zijn aangestelden of onderaannemers hebben geen recht op een vergoeding, voor zover zij voor het ontstaan van de onveilige toestand verantwoordelijk zijn. 1.3.4. De personen die zich niet houden aan al deze bepalingen kunnen van de werf verwijderd worden. De aannemer is ertoe gehouden onmiddellijk ieder personeelslid te vervangen waarvan Elia meent dat deze de goede uitvoering van de werken in het gedrang brengt door hetzij zijn ongeschiktheid, hetzij zijn slechte wil of zijn kennelijk wangedrag. 1.3.5. Het veiligheidsreglement, het recht op controles dat hierin is vastgelegd, het recht om de werkzaamheden te onderbreken, doen geen afbreuk aan de specifieke verantwoordelijkheid van de aannemer. De richtlijnen en raadgevingen die Elia aan de aannemer verstrekt over de toepassing van de diverse voorschriften kunnen de aannemers in generlei mate ontheffen van hun uitsluitende verantwoordelijkheid. De aannemer ontzegt zich in dat opzicht elk recht om enig verhaal tegen Elia te doen gelden of om de vennootschap omwille daarvan medeverantwoordelijk te stellen.

1.4.

Art. 9.2.b van de wet van 4 augustus 1996 : Maatregelen die kunnen worden genomen door Elia De aannemer is ertoe gehouden de verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waarin de werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven. Deze verplichtingen zijn opgenomen in dit Algemeen Veiligheidsreglement en in de specifieke veiligheidsvoorschriften zoals bepaald in artikel 1.2. van dit reglement. Indien de aannemer deze verplichtingen niet naleeft, kan Elia, zonder de aannemer in gebreke te stellen, alle maatregelen treffen op kosten van de aannemer.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN DE ORGANISATIE VAN DE UIT TE VOEREN WERKEN

2.1.

Informatieplicht De aannemer dient zich, indien nodig, vooraleer de werkzaamheden aan te vatten, ter plaatse te begeven om zich in het algemeen voldoende op de hoogte te stellen van de specifieke werkomstandigheden en risico's eigen aan de uit te voeren werken, van de beschermings- en preventiemaatregelen en in het bijzonder van de specifieke gevaren van de elektrische installaties, de gebruikte informatie-, verwittigings-, gebods- en verbodstekens of borden, enz‌. Bijkomende informatie kan altijd verkregen worden van de verantwoordelijke, aangeduid door Elia.

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


7/18

Deze bijzondere informatie zal de aannemer, samen met de veiligheidsonderrichtingen bedoeld in 1.2. verkregen van Elia, doorgeven aan zijn personeel en zijn onderaannemers. Ingeval de activiteiten van de aannemer specifieke risico's bevatten, moet de aannemer deze meedelen aan Elia en, indien nodig, aan andere aanwezige aannemers, om hen toe te laten de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van hun personeelsleden. Dit geldt ook in het geval er specifieke risico’s verbonden zijn aan de door de aannemer gebruikte materialen, machines en materieel. De aannemer dient zijn getroffen veiligheidsmaatregelen, via zijn preventieplan Veiligheid, mee te delen aan Elia Een werfdagboek met genummerde bladzijden, bijgehouden door de aannemer of zijn aangestelde, dient zich op de werf te bevinden als dit in de bestelbon vermeld wordt. 2.2.

Coördinatie van de werkzaamheden

2.2.1. De aannemer en Elia dienen samen te werken bij de uitvoering van de maatregelen inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid en hun optreden te coördineren. Ingeval op de werf gelijktijdig personeel van Elia en de aannemer tewerkgesteld wordt, dienen de te treffen veiligheidsvoorzorgen te worden bepaald in overleg met de verantwoordelijke van Elia en overeenkomstig de bij NV Elia geldende veiligheidsvoorschriften. 2.2.2. Elia zal het optreden van de externe ondernemingen coördineren en de samenwerking tussen deze ondernemingen en Elia verzekeren. De aannemer verbindt zich ertoe samen te werken met Elia en de andere aannemers voor het nemen van de maatregelen i.v.m. het welzijn van het personeel tijdens de uitvoering van het werk. 2.2.3. Een of meerdere coördinatievergaderingen zullen op initiatief van Elia georganiseerd worden om zo een goede coördinatie van de veiligheidsmaatregelen te waarborgen. Elke partij kan zich laten bijstaan door een expert. Deze vergaderingen zullen regelmatig gehouden worden; de eerste zal op de site plaatsvinden voor het starten van de werken. Van deze vergaderingen wordt een verslag opgemaakt dat door beide partijen wordt goedgekeurd en ondertekend. 2.3.

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) -

Bij werken waarbij dit K.B. van toepassing is dienen de aannemers, evenals de onderaannemers en zelfstandigen waarop de aannemer beroep doet, buiten de richtlijnen die opgenomen zijn in dit document, de specifieke verplichtingen te volgen vermeld in het K.B. van 25.01.2001, te weten : -

toepassen algemene preventieprincipes (art. 50 en voorschriften bijlage III) samenwerking en communicatie met alle tussenkomende partijen op de bouwplaats, inzake preventie en bescherming (art. 51) naleven van de gekregen instructies (art. 52) gebruik van geschikte arbeidsmiddelen (art. 53) gebruik van geschikte PBM (art. 53)

-

kennisgeving aan technische inspectie van de arbeidsongevallen, binnen de

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


8/18

voorziene termijnen (art. 54) -

Indien een aannemer beroep doet op onderaannemers of eventuele zelfstandigen, dient hij Elia hiervan op de hoogte te stellen.

-

Indien een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld voor de bouwplaats, dient de aannemer (eventuele onderaannemers of zelfstandigen) dit, evenals de richtlijnen van de veiligheids-coördinator, op te volgen.

3.

DOOR DE AANNEMER TE VOLGEN VOORSCHRIFTEN VOOR UITRUSTINGEN EN PRODUCTEN : ARBEIDSMIDDELEN (AM), COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (CBM), PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM), GEVAARLIJKE PRODUCTEN EN PREPARATEN.

3.1.

AM, CBM en PBM van de aannemer op de werf gebruikt door hemzelf of zijn personeel (inclusief van de onderaannemers en zelfstandigen waarop de aannemer beroep doet).

3.1.1. De aannemer en zijn personeel gebruiken enkel de AM, CBM en PBM die, rekening houdend met de omstandigheden en risico's verbonden aan de omgeving waar de werken worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld kortsluiting, water, schokken, warmte, koude, stof, ontplofbare atmosfeer) beantwoorden aan de veiligheidsvereisten van de uit te voeren werken. Deze arbeidsmiddelen zijn aangepast aan de gebruikers, zijn goed onderhouden en verkeren in goede staat. De afgeleverde keuringsattesten of controlebewijzen dienen zich steeds bij het betreffende materieel te bevinden zodat zij op ieder ogenblik ter beschikking zijn van Elia, het erkend organisme of de met het toezicht belaste ambtenaar. De machines, gemechaniseerde werktuigen en toestellen die een keuringsattest vereisen, zijn ondermeer : kranen, takels, aanslagmaterieel, hefwerktuigen, posten voor elektrisch booglassen, installaties voor autogeenlassen, noodaggregaten, gasontspanners, stellingen, ladders, hijswerktuigen met een mobiel platform,… 3.1.2. Alle toestellen en werktuigen die toegelaten zijn op de werf, moeten duidelijk gemerkt zijn om bovenvermelde controle mogelijk te maken. 3.1.3. Alle personen onderworpen aan een veiligheidsfunctie (bestuurders en bedieners van kranen, van voertuigen, van hefwerktuigen, enz...) zoals beschreven in het ARAB (art. 124 § 1.2°) moeten in het bezit zijn van een geldige medische geschiktheidsverklaring, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer. De machines, toestellen (o.a. hijswerktuigen met een mobiel platform) en voertuigen mogen enkel bediend worden door deze bevoegde personen. 3.1.4. Personen mogen enkel vervoerd worden d.m.v. hefwerktuigen indien deze laatste overeenstemmen met de bepalingen in het ARAB terzake (artikel 268 e.v.) en het K.B. van 04.05.1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


9/18

3.1.5. De organisatie van de werf, met inbegrip van het plaatsen van het materieel en de machines, mag de exploitatie van de site niet hinderen. Het opstellen van de werktuigen zoals stellingen, ladders, machines, e.d., moet zodanig gebeuren dat de installaties, werktuigen, materieel en materiaal van Elia steeds bereikbaar zijn. De kranen en stellingen die de aannemer opstelt, moeten overeenkomstig de ARAB-voorschriften worden gebouwd. Deze dienen gekeurd te worden door een bevoegd persoon, overeenkomstig art. 456 van het ARAB. De hefwerktuigen dienen opgesteld en gebruikt te worden overeenkomstig de artikelen 267 e.v. van het ARAB evenals het K.B. van 04.05.1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Het keuringsrapport dient zich steeds op de werf te bevinden.

3.1.6. Het opslaan van materieel mag enkel op die plaatsen, aangewezen door een verantwoordelijke aangesteld door Elia. 3.1.7. Onafgezien van de wettelijk voorziene inspecties, kan Elia steeds een nazicht bevelen van het materieel dat op het gebied van de kwaliteit of de veiligheid niet zou voldoen, of deze zelf controleren. Na inspectie zal het eventueel afgekeurde materieel, op kosten van de eigenaar, van de bouwplaats moeten verwijderd worden. 3.1.8. Enkel de voertuigen die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werken of het vervoeren van personeel of het aan- en/of wegvoeren van materialen of uitrustingen, worden tot de Eliawerf toegelaten en dit alleen gedurende de periode die voor het werk of voor het aan- en/of wegvoeren strikt noodzakelijk is. De Belgische wegcode is van toepassing alsook de voorrangs-, verbods- en gebodstekens. De aannemer is verplicht alle nuttige schikkingen te treffen om te voorkomen dat zijn voertuigen of de voertuigen door hem gebruikt, het wegdek zouden beschadigen. Al wie dergelijke beschadigingen veroorzaakt, zal de herstellingskosten moeten dragen. De toegangswegen tot de sites van Elia dienen steeds vrij te blijven, zowel voor het in- en uitrijdend personeel, de bezoekers en de hulpdiensten (vb. brandweer). Het openen van de deuren beperkt zich tot de tijd die nodig is om binnen en buiten te gaan.

3.2.

Aanwending van gevaarlijke stoffen en preparaten Ingeval de werkzaamheden de aanwending van gevaarlijke stoffen en/of preparaten vergen, dient de aannemer de bepalingen van artikel 723 bis 1 tot en met 723 quater 14 van het ARAB strikt na te leven.

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


10/18

Hierbij moet gelet worden op de keuze van bijzonder solide en geschikte recipi毛nten, op de duidelijke etikettering ervan en de wijze waarop deze opgeslagen worden. Een behoorlijke etikettering moet elke persoon aanwezig op de werf toelaten, zeer snel het product te identificeren, de risico's te leren kennen en de verplichte of aanbevolen preventieve maatregelen te nemen. Enkel de hoeveelheden die strikt noodzakelijk zijn op de werf of voor een bepaalde tijd noodzakelijk zijn, mogen opgeslagen worden op het terrein. De aannemer moet v贸贸r het gebruik een lijst bezorgen van de producten die op de werf worden gebruikt alsook de veiligheids- en gezondheidskaarten die vereist zijn volgens artikel 723 bis 21 en bijlage VI.

3.3.

Gebruik van het materiaal van de aannemer door het personeel Elia of van een derde Werktuigen of beschermingsmiddelen die door de aannemer worden binnengebracht, die een keuringsattest vereisen (zie opsomming in 3.1.1.) en ook door Elia -personeel of door een derde kunnen worden gebruikt, moeten : -

vergezeld zijn van het laatste keuringsattest en aangepaste voorschriften inzake gebruik in de taal van de gebruiker; in goede staat zijn. 7

De IDPB of de verantwoordelijke van de opdrachtgevende dienst van Elia kan ten alle tijde deze documenten onderzoeken en/of dit materieel zelf keuren of laten keuren. Indien de veiligheid van de werktuigen ontoereikend is, kan Elia de buitengebruikstelling en verwijdering van de werf bevelen.

4.

MATERIEEL VAN Elia GEBRUIKT DOOR DE AANNEMERS De werktuigen en beschermingsmiddelen van Elia, mogen slechts gebruikt worden met toestemming van de verantwoordelijken van de verschillende diensten en na ontvangst van de passende schriftelijke gebruiksinstructies. De gebruiker is ertoe gehouden zich vooraf te vergewissen van hun goede staat en goede werking. Het gebruik ervan gebeurt ook op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gedurende de volledige gebruiksduur wordt hem het toezicht op het materieel in de zin van art. 1384 al. 1 B.W., toevertrouwd. Hij moet het teruggeven na gebruik of na be毛indiging van de werken (ingeval ze voor de hele duurtijd van het contract worden ontleend) en in dezelfde staat als bij de ontvangst. Materieel dat bij het einde van de werken niet ingeleverd wordt of beschadigd is, zal op kosten van de aannemer vervangen of hersteld worden. Elia behoudt zich het recht voor door de aannemer een document te laten ondertekenen bij de ontvangst van het geleende materieel.

7

IDPB =

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


11/18

5.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

5.1.

De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten beantwoorden aan de vereisten bepaald in het KB van 31.12.92, en Codex titel VII – hoofdstuk II.

5.2.

Op plaatsen waar werknemers kunnen blootgesteld worden aan vallende voorwerpen en indien er werken op verschillende niveaus uitgevoerd worden, is het dragen van een veiligheidshelm en van veiligheidsschoenen verplicht.

5.3.

De aannemer geeft aan zijn personeel de nodige werkkledij en beschermingsmiddelen zoals ondermeer veiligheidshelm en -schoenen, handschoenen, brillen, gelaatsschermen en lasschermen. Hij zorgt ervoor dat zijn uitvoerders de verstrekte werkkledij en beschermingsuitrustingen dragen en van het gebruik op de hoogte zijn.

5.4.

Voor werkzaamheden op en langs de openbare weg, dient kleding met signaalfunctie gedragen te worden (Codex – titel VII – hoofdstuk II – bijlage II).

5.5.

De plaatselijke voorschriften die specifiek van toepassing zijn, gelden evenzeer voor de aannemers, hun uitvoerders als hun onderaannemers. Zo moet de aannemer, indien noodzakelijk, zorgen voor oog- en oorbescherming en voor een stofmasker.

5.6.

Elia zal geen enkele PBM geven of uitlenen aan de aannemers, tenzij anders overeengekomen.

6.

COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM) zoals leuningen, veiligheidsnetten, stutten van sleuven en putten, afbakening van putten en vloeropeningen, afscherming van werktuigmachines is daar waar het noodzakelijk is voor de veiligheid van de personen aanwezig op de werf, verplicht. Indien het technisch gezien onmogelijk is CBM te voorzien, moeten de aannemers voor de vervangende PBM (zoals veiligheidsharnas of -gordels) zorgen. De afbakening die door Elia of onder haar leiding werd geplaatst, mag niet gewijzigd noch doorbroken worden. Wanneer werken worden uitgevoerd die voor andere mensen een gevaar inhouden of hinderlijk zijn, o.a. het maken van uitgravingen, werken boven doorgangswegen, uitvoeren van laswerken, het creëren van obstakels, moet de aannemer de nodige signalisatie en versperringen aanbrengen.

7.

HYGIËNE

7.1.

Het is verboden de sanitaire installaties en vestiaires van Elia te gebruiken, tenzij deze laatste ze uitdrukkelijk ter beschikking heeft gesteld. Bij het gebruik ervan dienen de elementaire regels van de hygiëne te worden nageleefd.

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


12/18

De aannemers die de toestemming hebben gekregen om een werfwagen en/of loods op de Elia -terreinen op te stellen, zijn verplicht de nodige sanitaire installaties voor hun personeel te voorzien. Deze installaties moeten proper worden gehouden. De opstelling en inrichting van deze wagens en loodsen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in bijlage. 7.2.

De aannemer is verplicht om de orde en de zindelijkheid op de werf te handhaven.

7.3.

In de gebouwen die eigendom zijn van Elia mogen geen maaltijden worden genuttigd, tenzij in de plaatsen daarvoor specifiek bestemd zijn en na voorafgaandelijke goedkeuring.

7.4.

De aannemer en zijn personeel mogen geen alcoholische dranken, drugs en andere verdovende middelen meebrengen. De toegang tot de werven is verboden voor iedere persoon die kennelijk onder invloed is.

7.5.

Het eventuele vuur- en rookverbod dient te worden in acht genomen.

8.

MILIEUVOORSCHRIFTEN

8.1.

Alle reglementeringen inzake milieuwetgeving dienen strikt nageleefd te worden. De aannemer zorgt voor regelmatige legale afvoer van eigen afvalstoffen afkomstig van materialen en producten die hem toebehoren, of tijdens de uitvoering van de werken werden geproduceerd (vb. afvaloliĂŤn). Hij doet daartoe, indien nodig, beroep op erkende ophaaldiensten en zal aan Elia de nodige attesten bezorgen van ophaling en verwerking van dit afval. Al het vuil, afval of afbraakmateriaal dient hij onmiddellijk van de terreinen te verwijderen of naar de daartoe bestemde plaatsen te brengen. Zoniet zal Elia voor rekening van de aannemer het afval laten verwijderen. De aannemer staat ook in voor de regelmatige ontruiming en het vervoer van overtollige materialen voortkomend van zijn werken.

8.2.

Bij het eindigen van de dagtaak zullen alle machines en toestellen van de aannemers tegen misbruik beveiligd worden. Losliggende stukken zullen van de arbeidsplaats worden verwijderd, ofwel stevig worden bevestigd. Alleszins zal de aannemer de nodige voorzorgen nemen opdat bij slechte atmosferische omstandigheden, zoals o.a. storm, hieruit geen gevaarlijke toestanden kunnen voortvloeien.

9.

MELDING VAN ONGEVALLEN - PRAKTISCHE RICHTLIJNEN ARBEIDSONGEVALLEN

9.1.

Elk ongeval dat de aannemer of zijn werknemer of onderaannemer overkomt, dient onmiddellijk gemeld te worden aan de persoon die toezicht houdt ter plaatse of de verantwoordelijke van de werf van Elia en schriftelijk bevestigd te worden aan de

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001

BIJ


13/18

betrokken afdeling van de IDPB van Elia. 9.2.

In overeenstemming met de wettelijke voorgeschreven reglementeringen beschikt de aannemer over de passende uitrustingen en over voldoende opgeleide personen om de licht gekwetsten te verzorgen en eerste hulp bij ongevallen te verstrekken. Elia zal de nodige informatie verstrekken over de te nemen maatregelen inzake eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers. De aannemer zal deze informatie aan zijn werknemers en aan zijn eventuele onderaannemers en zelfstandigen meedelen.

9.3.

Iedere aannemer is verantwoordelijk voor de evacuatie van zijn gekwetsten.

9.4.

Ingeval bij de uitvoering van de toevertrouwde werken schade wordt aangericht aan de installatie van Elia moet de opdrachtgevende dienst van Elia onmiddellijk verwittigd worden.

10.

NOODSITUATIES

10.1. Ingeval van brand, ongeval of andere noodtoestanden moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke van de Elia-werf. Hiervoor zal de procedure, beschreven in 12, gevolgd worden. 10.2. Bij elk alarm, gegeven door middel van sirenes, is het personeel van de aannemer verplicht de plaatselijke instructies te volgen. De betekenis van de verschillende signalen is uitgelegd in de specifieke toepassingsvoorschriften op de plaats van het werk. 10.3.

Elia zal aan de aannemer de maatregelen met betrekking tot brandbestrijding of andere noodsituaties in haar inrichtingen meedelen.

11.

SPECIFIEKE GEVAARSYMBOLEN EN ANDERE INFORMATIEBORDEN De betrokken maatregelen moeten voor elke werf door de betrokken Elia-entiteit worden bepaald.

12.

PROCEDURE BIJ NOODSITUATIES De betrokken maatregelen moeten voor elke werf door de betrokken Elia-entiteit worden bepaald.

13.

VERDERE CONCRETE GEGEVENS De betrokken maatregelen moeten voor elke werf door de betrokken Elia-entiteit worden bepaald. _______________________

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


14/18

Ontwerp van document 1 Brief aan de aannemer te versturen voor de uitvoering van alle werken aan installaties van NV Elia

In bijlage vindt u het Algemeen Veiligheidsreglement voor de aannemers bij de uitvoering van werken in installaties beheerd door NV Elia. Dit document maakt integraal deel uit van iedere bestelling (huidige en toekomstige). We wensen u er attent op te maken dat overeenkomstig art. 8 van de wet op het Welzijn (1) d.d. 04.08.96 , u als werkgever aan uw werknemers, die werken uitvoeren in het kader van Eliaopdrachten alsook aan uw onderaannemers (inclusief zelfstandigen), de verkregen informatie en passende instructies in verband met ondermeer de risico's voor de veiligheid en de gezondheid moet doorgeven. Wij wijzen u er ook op dat u overeenkomstig het "Algemeen Veiligheidsreglement" de algemene veiligheidsvoorschriften aan uw eventuele onderaannemers moet opleggen. We verzoeken u dan ook de informatie met betrekking tot de risico's en maatregelen inzake het welzijn van de werknemers alsook de passende instructies aan uw onderaannemers (inclusief zelfstandigen) te bezorgen. Voor de aannemer Ter bevestiging vragen we U vooraleer met de werken te starten het document in bijlage getiteld "Schriftelijke verklaring van de aannemer" voor akkoord ondertekend terug te sturen. Voor de onderaannemers en/of zelfstandigen waarop de aannemer beroep doet tijdens deze werken : Vooraleer de werken te starten, dienen de onderaannemers en/of zelfstandigen het document "Schriftelijke verklaring van de onderaannemer/zelfstandige " voor akkoord ondertekend, terug te sturen.

(1)

Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


15/18

Ontwerp van document n° 2a Schriftelijke verklaring van de aannemer

Ik ondergetekende ...………………........... (1), gevolmachtigde van …………............ (2), verklaar de documenten en instructies van NV Elia inzake de veiligheid en de gezondheid zoals hoofdzakelijk vervat in het Algemeen Veiligheidsreglement en Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructie te hebben ontvangen en gelezen. De informatie erin vervat en de passende instructies in verband met onder meer risico's voor de veiligheid en de gezondheid heb ik doorgegeven aan mijn werknemers die werken zullen uitvoeren in het kader van de opdrachten NV Elia. De informatie evenals de passende instructies heb ik eveneens aan mijn onderaannemer(s)……………………………………………………………………………………... (na(a)m(en) van de onderaannemer(s) - inclusief zelfstandigen – invullen) bezorgd.

Ik bevestig uitgerust te zijn met het nodige materieel in overeenstemming met de terzake bestaande wetgeving en de bepalingen van het Algemeen Veiligheidsreglement en over geschikt en lichamelijk bekwaam personeel te beschikken om de door NV Elia gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Ik verbind er mij toe alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waarin mijn werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven. De verantwoordelijke(n) voor de veiligheid voor het uit te voeren werk is (zijn) de (1)……………………………………………………………………………………….......… die te bereiken is (zijn) op het volgende nummer ....…/………………………………………….. Ingeval van wijzigingen verbind ik er mij toe dit onmiddellijk mee te delen.

De aannemer,

Datum : Handtekening (3) (1) (2) (3)

Aan te vullen met naam en voornaam Ingeval het een rechtspersoon betreft, in te vullen met de naam van de onderneming en het adres van de maatschappelijke zetel. Voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd".

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


16/18

Ontwerp van document n° 2b Schriftelijke verklaring van de onderaannemer

Ik ondergetekende ....……………………........………………………… (1), gevolmachtigde van .……………........……………….. (2), verklaar de documenten en instructies van NV Elia inzake de veiligheid en gezondheid zoals hoofdzakelijk vervat in het Algemeen Veiligheidsreglement en de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructies te hebben ontvangen en gelezen.

De informatie erin vervat en de passende instructies in verband met onder meer risico's voor de veiligheid en de gezondheid heb ik doorgegeven aan mijn werknemers die werken zullen uitvoeren in het kader van de NV Elia opdrachten verleend aan de aannemer…………………………………….(naam hoofdaannemer), alsook aan mijn eventuele onderaannemers.

Ik bevestig uitgerust te zijn met het nodige materieel in overeenstemming met de terzake bestaande wetgeving en de bepalingen van het Algemeen Veiligheidsreglement en over geschikt en lichamelijk bekwaam personeel te beschikken om de door de aannemer gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

De aannemer,

Datum : Handtekening (3)

(1) (2) (3)

Aan te vullen met naam en voornaam Ingeval het een rechtspersoon betreft, in te vullen met de naam van de onderneming en het adres van de maatschappelijke zetel. Voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd".

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


17/18

Ontwerp van document n° 2c Schriftelijke verklaring van de zelfstandige

Ik ondergetekende ....……………………........………………………… (1), verklaar de documenten en instructies van NV Elia inzake de veiligheid zoals hoofdzakelijk vervat in het Algemeen Veiligheidsreglement en de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructies te hebben ontvangen en gelezen.

De informatie erin vervat en de passende instructies in verband met ondermeer risico's voor de veiligheid en de gezondheid heb ik doorgegeven aan mijn eventuele onderaannemers die werken zullen uitvoeren in het kader van de opdrachten NV Elia.

Ik bevestig uitgerust te zijn met het nodige materiaal in overeenstemming met de terzake bestaande wetgeving en de bepalingen van het Algemeen Veiligheidsreglement en geschikt te zijn om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

De aannemer,

Handtekening (2)

(1) (2)

Aan te vullen met naam en voornaam Voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd".

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001


18/18

Ontwerp van overeenkomst Ter beschikking stellen van arbeidsmiddelen (AM) door NV Elia aan de aannemer. " NV Elia stelt aan .……………………………. (naam) van de onderneming …………………………………….. (naam vennootschap), hierna de aannemer genoemd, (een) hieronder beschreven arbeidsmiddel(en) ter beschikking van …………….. tot ………………….. en dit overeenkomstig de (hierna vermelde) voorwaarden. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 1.

De aannemer zal de arbeidsmiddelen gebruiken zoals een goede huisvader, d.w.z. met de nodige vakkundigheid en voorzichtigheid, en zal zich houden aan de bestaande gebruiksaanwijzingen waarvan hij kennis kan nemen.

2.

De aannemer verzekert er zich van dat de verantwoordelijken van NV Elia hem de (1) informatie en instructies inzake de specifieke kenmerken van de arbeidsmiddelen in kwestie hebben bezorgd.

3.

De aannemer verbindt zich ertoe de informatie en de passende instructies voorafgaandelijk aan het gebruik door te geven aan zijn werknemers en aan zijn onderaannemers.

4.

De aannemer zal bij de ontvangst van de arbeidsmiddelen zich vergewissen van de goede staat en werking ervan.

5.

Het gebruik van de ontvangen arbeidsmiddelen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de aannemer, die gedurende de volledige duur van het gebruik de arbeidsmiddelen onder zijn toezicht heeft.

6.

De gebruikers van de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen zullen geschikt en lichamelijk bekwaam zijn om deze arbeidsmiddelen te gebruiken.

7.

De arbeidsmiddelen mogen door de aannemer niet aan derden verhuurd of uitgeleend worden.

8.

NV Elia kan ten allen tijde de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen terugeisen.

9.

De arbeidsmiddelen dienen teruggegeven te worden in dezelfde staat als ze ontvangen werden. Arbeidsmiddelen die verloren gegaan of beschadigd zijn, zullen op eigen kosten van de aannemer vervangen of hersteld worden.

Voor akkoord, Datum :

Voor NV Elia

(1)

De aannemer

Deze informatie en instructies zullen desgevallend aan het document in bijlage worden gevoegd.

Safe_pub\Nederlands\04\4.08\AVR\AVR Elia 072001

/algemeen%20veiligheidsreglement_contractors  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/safety-environment/algemeen%20veiligheidsreglement_contractors.pdf

Advertisement