Page 4

4. Het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen voor aansluiting: de bovenof ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, uitrustingen voor transformatie, uitrustingen voor het compenseren van reactieve energie en uitrustingen voor het filteren van de spanningsgolf 4.1. Voor nieuwe aansluitingen (of wijziging van bestaande aansluitingen): vergoeding voor verwezenlijking of substantiële wijziging Het bedrag B, zijnde het totale bedrag van de investering, wordt bepaald volgens bestek. Een eerste gedeelte van bedrag B (zijnde een bedrag B1) wordt gedekt door een eenmalige vergoeding in functie van de verbintenissen die Elia heeft aangegaan ten aanzien van haar leveranciers. Deze vergoeding wordt ten laatste betaald tijdens de in gebruikstelling van de betrokken uitrusting. Het bedrag B1 mag vrij bepaald worden door de aanvrager van de aansluiting voor zover de verhouding B1/B groter of gelijk is aan 20%. Het tijdsschema voor de betalingen van dit tarief wordt bepaald door de netbeheerder en volgt de chronologische evolutie van de uitgaven van de netbeheerder voor de betrokken aansluiting. In voorkomend geval, wordt het saldo (zijnde B2 = B - B1) vergoed op basis van jaarlijkse constante betalingen: •

Een eerste deel van dit bedrag (zijnde een bedrag B2g) maakt het voorwerp uit van constante periodieke betalingen (annuïteiten) met daaraan gekoppeld een bankgarantie op eerste verzoek dewelke het resterende saldo van het totale bedrag B dekt. De annuïteiten worden berekend op basis van de duur van het industrieel project en met een interestvoet gelijk aan de WACC (gewogen gemiddelde kapitaalkost) van ELIA; Het saldo (zijnde een bedrag B2r = B2 - B2g) maakt evenzeer het voorwerp uit van constante periodieke betalingen (annuïteiten). Voor dit deel wordt geen bankgarantie gevraagd. De annuïteiten worden berekend op basis van de duur van het project en met een interestvoet (i) gelijk aan de WACC van ELIA, verhoogd met een risicopremie (S) voor de betrokken netgebruiker of zijn ‘garant’ volgens de volgende formule: i = WACC + S* B2r/B2.

De bedragen B2g en B2r mogen vrij bepaald worden door de netgebruiker voor zover de verhouding B2r/B2 kleiner of gelijk is aan 50% en B2g+B2r+B1 gelijk is aan B. 4.2 Vergoeding voor het ter beschikkingstellen voor bestaande aansluitingen De jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikkingstellen is deze zoals weergegeven in de synthese tabel onder sectie 5, te desindexeren op basis van de consumptieprijsindex tot de datum van de indienstneming van de betrokken uitrusting. Indien er financiële tussenkomsten waren in het verleden, dienen zij proportioneel in mindering gebracht te worden. 4.3. Vergoeding voor het beheer van de aansluitingsuitrustingen (nieuwe en bestaande) De vergoeding voor het beheer van de « andere » uitrustingen is weergegeven in de synthese tabel onder sectie 5. Voor de transformatoren waarvan de transformator capaciteit verschilt van deze aangegeven in bovenstaande tabel, wordt de volgende formule toegepast voor het bepalen van de vergoedingen:

4

27/09/2007

aansluitingstarieven_2007_q4_nl  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/products-and-services/aansluiting2/aansluitingstarieven_2007_q4_nl.pdf

aansluitingstarieven_2007_q4_nl  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/products-and-services/aansluiting2/aansluitingstarieven_2007_q4_nl.pdf

Advertisement