Page 1

Aansluitingstarieven 2007 De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 21 december 2006, 15 maart 2007, 15 juni 2007 en 14 september 2007 zijn van toepassing vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007. Deze voorwaarden betreffen: o o o o

o

o

Tarief voor een oriëntatiestudie; Tarief voor een detailstudie; Tarief voor het gebruik van een aansluitingsveld; Tarief voor het gebruik van andere uitrustingen van aansluiting: de boven- of ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, de uitrustingen voor transformatie, voor het compenseren van reactieve energie of voor het filtreren van de spanningsgolf; Tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen, bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen; Bijzondere modaliteiten.

1. Het tarief voor de oriëntatiestudie Het tarief met betrekking tot een oriëntatiestudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief waarbij het bedrag afhankelijk is van het aan te sluiten nominaal vermogen. De bedragen worden weergegeven in de tabel hieronder. Aan te sluiten nominaal vermogen (P) P<25 MW 25 MW <= P < 50 MW 50 MW <= P < 100 MW 100 MW <= P

Eenmalig tarief € 2.250,00 € 4.500,00 € 9.000,00 Volgens bestek

2. Het tarief voor de detailstudie 2.1. Detailstudie met het oog op de aansluiting van nieuwe uitrustingen of de aanpassing van bestaande uitrustingen Het tarief met betrekking tot een detailstudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief dat afhangt van de investeringsschijf waarbinnen de geschatte kostprijs van de aansluiting, die het voorwerp uitmaakt van de detailstudie, zich bevindt. Voor investeringen waarvan de geschatte kostprijs kleiner is dan € 100.000,00, wordt het bedrag volgens bestek bepaald. Voor investeringen waarvan de geschatte kostprijs tussen € 100.000,00 en € 2.500.000,00 ligt, wordt een vast bedrag gevraagd naargelang de investeringsschijf (zie onderstaande tabel):

1

27/09/2007


Geschatte kostprijs Van € .....<

≤ Tot €......

Tarief detailstudie

100.000

250.000

€ 7500

250.000

500.000

€ 8750

500.000

750.000

€ 10000

750.000

1.000.000

€ 11250

1.000.000

1.250.000

€ 12500

1.250.000

1.500.000

€ 13750

1.500.000

1.750.000

€ 15000

1.750.000

2.000.000

€ 16250

2.000.000

2.250.000

€ 17500

2.250.000

2.500.000

€ 18750

Voor aansluitingen waarvan de geschatte kostprijs hoger ligt dan € 2.500.000,00 bedraagt het tarief voor de detailstudie € 7.500,00 + (0,006 x de geschatte kostprijs van de investering). De aangerekende bedragen voor het opstellen van de detailstudie worden in mindering gebracht van de kostprijs van de aansluiting wanneer deze in zijn totaliteit besteld wordt. 2.2. “Power Quality” evaluatie voor aansluiting of wijziging van storende installaties of van compensatie-installaties (“pre-assessment”) Ten einde een spanning te leveren volgens de voorschriften beoogd door het artikel 47 van het Technisch Reglement, dient het toegelaten niveau van veroorzaakte storingen op het net beoogd door artikel 46 van het Technisch Reglement gerespecteerd te worden. In dit kader legt het artikel 54 van het Technisch Reglement de netgebruiker de verplichting op Elia uit eigen beweging op de hoogte te stellen van hun installaties die een impact hebben op de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie van het net. In functie van de natuur van de betrokken uitrustingen en hun nominaal vermogen, zal Elia beslissen al dan niet een “Power Quality” evaluatie uit te voeren. Het basisbedrag voor een dergelijke “Power Quality” evaluatie bedraagt 2.000€. Dit tarief dekt de kosten die Elia heeft om een toelating te kunnen uitspreken zonder dat Elia daarbij extra studiemiddelen heeft moeten aanwenden. Dit kan door de technische gegevens te onderzoeken die ter beschikking gesteld werden door de netgebruiker of door een evaluatie te maken van de resultaten van een studie gerealiseerd door een derde op vraag van de netgebruiker. In bepaalde gevallen zal Elia om een advies te kunnen formuleren, bijkomende studies moeten realiseren betreffende de impact van de bedoelde installaties op de kwaliteit van de spanning van het Elia-net. In deze gevallen zijn de volgende tarieven van toepassing:

2

27/09/2007


Studie Nominaal betreffende de vermogen van de berekening van storende de installaties of emissiegrenzen compensatiestadium 2of 3 uitrustingen (1)

Voorafgaande studie om het storingsniveau te kunnen evalueren (2)

< 20 MVA

1.500€

2.500€

20-80 MVA

2.000€

5.000€

> 80 MVA

2.500€

7.500€

(1) In overeenstemming met de voorschriften Synergrid C10/17 “ Power Quality voorschriften voor de gebruikers aangesloten op de hoogspanningsnetten”. (2) Deze kosten dekken oa. de metingen gerealiseerd in het aansluitingspunt van de netgebruiker. Indien er bijkomende metingen in de installaties van de gebruiker nodig blijken, zullen extra kosten ten laste gelegd worden van de gebruiker. De aangerekende bedragen voor de “Power Quality” studies zijn niet terugvorderbaar bij bestelling van de aansluiting. Op het einde van de studies levert Elia een rapport aan de netgebruiker met de aanbevelingen van Elia en de conclusies van de studie.

3. Het tarief voor het gebruik van het aansluitingsveld Het tarief voor het gebruik van het aansluitingsveld bestaat uit: o een jaarlijkse vergoeding voor de verwezenlijking of substantiële wijziging van het aansluitingsveld o een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het aansluitingsveld. Deze jaarlijkse vergoedingen geven de netgebruiker recht op gebruik van de totale functionaliteit van het aansluitingsveld, dit inclusief het in goede staat houden van het veld en zijn vervanging indien nodig. Het aansluitingsveld omvat één tellinguitrusting voor facturatie. De bedragen van deze vergoedingen zijn weergegeven in de synthese tabel onder sectie 5. Wat betreft de bestaande velden wordt de vergoeding voor het ter beschikkingstellen van het veld proportioneel aangepast om de “tussenkomsten klanten” van het verleden in rekening te brengen. Deze aanpassing is van toepassing tot de datum van de vervanging van het betrokken veld en ten laatste 33 jaar na de datum van indienstneming.

3

27/09/2007


4. Het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen voor aansluiting: de bovenof ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, uitrustingen voor transformatie, uitrustingen voor het compenseren van reactieve energie en uitrustingen voor het filteren van de spanningsgolf 4.1. Voor nieuwe aansluitingen (of wijziging van bestaande aansluitingen): vergoeding voor verwezenlijking of substantiële wijziging Het bedrag B, zijnde het totale bedrag van de investering, wordt bepaald volgens bestek. Een eerste gedeelte van bedrag B (zijnde een bedrag B1) wordt gedekt door een eenmalige vergoeding in functie van de verbintenissen die Elia heeft aangegaan ten aanzien van haar leveranciers. Deze vergoeding wordt ten laatste betaald tijdens de in gebruikstelling van de betrokken uitrusting. Het bedrag B1 mag vrij bepaald worden door de aanvrager van de aansluiting voor zover de verhouding B1/B groter of gelijk is aan 20%. Het tijdsschema voor de betalingen van dit tarief wordt bepaald door de netbeheerder en volgt de chronologische evolutie van de uitgaven van de netbeheerder voor de betrokken aansluiting. In voorkomend geval, wordt het saldo (zijnde B2 = B - B1) vergoed op basis van jaarlijkse constante betalingen: •

Een eerste deel van dit bedrag (zijnde een bedrag B2g) maakt het voorwerp uit van constante periodieke betalingen (annuïteiten) met daaraan gekoppeld een bankgarantie op eerste verzoek dewelke het resterende saldo van het totale bedrag B dekt. De annuïteiten worden berekend op basis van de duur van het industrieel project en met een interestvoet gelijk aan de WACC (gewogen gemiddelde kapitaalkost) van ELIA; Het saldo (zijnde een bedrag B2r = B2 - B2g) maakt evenzeer het voorwerp uit van constante periodieke betalingen (annuïteiten). Voor dit deel wordt geen bankgarantie gevraagd. De annuïteiten worden berekend op basis van de duur van het project en met een interestvoet (i) gelijk aan de WACC van ELIA, verhoogd met een risicopremie (S) voor de betrokken netgebruiker of zijn ‘garant’ volgens de volgende formule: i = WACC + S* B2r/B2.

De bedragen B2g en B2r mogen vrij bepaald worden door de netgebruiker voor zover de verhouding B2r/B2 kleiner of gelijk is aan 50% en B2g+B2r+B1 gelijk is aan B. 4.2 Vergoeding voor het ter beschikkingstellen voor bestaande aansluitingen De jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikkingstellen is deze zoals weergegeven in de synthese tabel onder sectie 5, te desindexeren op basis van de consumptieprijsindex tot de datum van de indienstneming van de betrokken uitrusting. Indien er financiële tussenkomsten waren in het verleden, dienen zij proportioneel in mindering gebracht te worden. 4.3. Vergoeding voor het beheer van de aansluitingsuitrustingen (nieuwe en bestaande) De vergoeding voor het beheer van de « andere » uitrustingen is weergegeven in de synthese tabel onder sectie 5. Voor de transformatoren waarvan de transformator capaciteit verschilt van deze aangegeven in bovenstaande tabel, wordt de volgende formule toegepast voor het bepalen van de vergoedingen:

4

27/09/2007


⎡ MVA ⎤ K = K 0 ⎢0,25 + 0,75. ⎥ MVA0 ⎦ ⎣

0 , 75

waarbij - K duidt op de vergoeding voor beheer en ter beschikking stelling van de betrokken transformator; - MVA duidt op de transformator capaciteit van de betrokken transformator - K0 en MVA0 respectievelijk duiden op de vergoeding voor beheer en ter beschikkingstelling en op de transformator capaciteit van de referentietransformator, gekozen in de lijst van de synthese tabel zodat de primaire spanning dezelfde is als van de betrokken transformator en de transformator capaciteit het dichtst bij deze van de betrokken transformator aanleunt. 4.4 Forfaitaire vergoeding toegepast in het geval de gebruiker eigenaar is van de aansluiting en deze beheert in naam en voor rekening van Elia Dit tarief wordt toegepast in geval de gebruiker zelf de aansluitingsuitrustingen exclusief het aansluitingsveld beheert. Dit tarief wordt uitgedrukt onder de vorm van een jaarlijkse vergoeding per aansluitingsveld. Forfaitaire vergoeding Veld Veld Veld Veld Veld

380 kV 220 kV 150 kV 70 kV 36 kV of 30 kV

4.000 1.500 1.500 1.000 500

5

€/veld €/veld €/veld €/veld €/veld

27/09/2007


5. Synthese tabel

Veld 380 kV Veld 220 kV Veld 150 kV Veld 70 kV Veld 36 kV of 30 kV Veld MS Lijn 380 kV 1 draadstel Lijn 220 kV 1 draadstel Lijn 150 kV 1 draadstel Lijn 70 kV 1 draadstel Lijn 36 kV of 30 kV 1 draadstel Lijn 380 kV 2 draadstellen Lijn 220 kV 2 draadstellen Lijn 150 kV 2 draadstellen Lijn 70 kV 2 draadstellen Lijn 36 kV of 30 kV 2 draadstellen Kabel 150 kV Kabel 70 kV Kabel 36 kV of 30 kV Kabel MS Tfo 380/70 kV (220 MVA) Tfo 220/MS (50 MVA) Tfo 150/MS (50 MVA) Tfo 150/36 kV (125 MVA) Tfo 70/MS (40 MVA) Tfo 36-30/MS (25 MVA)

Vergoeding voor verwezenlijking of substantiële wijziging (*) 158,59 k€/veld 64,00 k€/veld 58,31 k€/veld 37,34 k€/veld 18,32 k€/veld 9,16 k€/veld 39,11 k€/km 16,36 k€/km 16,71 k€/km 11,88 k€/km 7,75 k€/km 59,31 k€/km 27,02 k€/km 25,25 k€/km 17,99 k€/km 11,73 k€/km 53,34 k€/km 36,98 k€/km 17,78 k€/km 8,89 k€/km 205,07 k€/transformator 73,43 k€/transformator 65,09 k€/transformator 109,84 k€/transformator 59,13 k€/transformator 37,49 k€/transformator

Vergoeding voor beheer

55,98 20,05 17,77 29,98 16,14 10,23

43,29 k€/veld 17,47 k€/veld 15,92 k€/veld 10,19 k€/veld 5 k€/veld 2,5 k€/veld 9,61 k€/km 4,02 k€/km 4,11 k€/km 2,92 k€/km 1,90 k€/km 14,57 k€/km 6,64 k€/km 6,20 k€/km 4,42 k€/km 2,88 k€/km 8,74 k€/km 6,06 k€/km 2,91 k€/km 1,46 k€/km k€/transformator k€/transformator k€/transformator k€/transformator k€/transformator k€/transformator

(*) ter beschikking stellen voor bestaande aansluitingen

6. Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen, bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen en bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen wordt geval per geval bepaald rekening houdend met de specificiteit van de betrokken uitrustingen. Het ter beschikkingstellen van nieuwe tellingen gebeurt volgens bestek. De jaarlijkse vergoeding voor het beheer van deze tellinguitrustingen bedraagt 440€ per uitrusting. Hieronder wordt verder ingegaan op de specifieke gevallen van centrale afstandsbedieningen, de “Power Quality” testen voor inontvangstneming en de “Power Quality” monitoring. Centrale afstandsbedieningen Het gaat om de afstandsbedieningen waarvan de uitrustingen eigendom zijn van Elia en die

6

27/09/2007


door Elia beheerd worden zodat ze aan de Distributie Netbeheerders de signalen geven die zij nodig hebben. Hiervoor gelden de volgende tarieven voor terbeschikkingstelling en beheer. Vergoeding voor terbeschikkingstelling

Vergoeding voor beheer

51.944 €/injectie

14.175 €/injectie

87.533 €/injectie

23.888 €/injectie

43.660 €/injectie

11.915 €/injectie

28.920 €/injectie

7.892 €/injectie

69.197 €/injectie

18.884 €/injectie

In serie injectie in 36 kV – 1 injectiepunt In serie injectie in 36 kV – 2 injectiepunten In parallelle injectie in 36 kV In serie injectie in 11 kV – 1 injectiepunt In serie injectie in 11 kV – 2 injectiepunten

“Power Quality” testen voor inontvangstneming Tijdens de indienstneming van nieuwe storende installaties of na wijziging van deze, heeft Elia het recht testen voor inontvangstneming uit te voeren teneinde het niveau van de storing veroorzaakt door deze installaties te controleren. Indien de controle van deze niveaus kan gebeuren op basis van metingen van de spanning in het aansluitingspunt van de gebruiker is het tarief voor de testen voor inontvangstneming 2.500 €. Na verloop van de testen levert Elia een rapport aan de netgebruiker met de belangrijkste meetresultaten en de besluiten van de testen. Voor de netgebruikers met emissiegrenzen van het “stadium 3” alsook in de gevallen die complexere metingen vragen, wordt een extra kost van 4.000 € aangerekend (het totaal in deze gevallen is dus 6.500 €). “Power Quality” monitoring Elke netgebruiker kan optioneel de dienst aanvragen inzake het bewaken en analyseren van de continuïteit en de kwaliteit van de spanning. Deze dienst, “power quality monitoring” genaamd, omvat het leveren van een jaarlijks rapport over de kwaliteit en de continuïteit van de voeding van de netgebruiker in een bepaald aansluitingspunt. De prijs voor deze dienst is 1.250€. Deze prijs dekt de kosten van installatie, beheer en onderhoud van de meetinstallatie alsook het beheer van de software nodig voor de opvolging en het maken van het kwaliteitsrapport. Het rapport bevat informatie en statistieken betreffende onderbrekingen en spanningsdips ervaren door de netgebruiker, alsook statistieken betreffende harmonischen, flicker, spanningsonevenwicht en rms-spanning.

7

27/09/2007


7. Bijzondere modaliteiten 7.1 Reductiecoëfficiënt indien meerdere gebruikers tegelijk dezelfde aansluitingsuitrustingen gebruiken Alle kosten gedekt door een éénmalig te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 of meerdere netgebruikers gebruikt worden, met uitzondering van de kosten voor de uitrustingen voor metingen en tellingen, kunnen onderling tussen deze gebruikers verdeeld worden. De uitrustingen voor metingen en tellingen moeten voor elke gebruiker afzonderlijk geïnstalleerd worden. De verdeling gebeurt pro rata hun aansluitingsvermogen vermeld in het Aansluitingscontract. Alle kosten gedekt door een periodiek te betalen tarief voor (het deel van) de uitrustingen die door 2 of meerdere netgebruikers gebruikt worden, zullen eerst met een coëfficiënt k1 (1+0,05) vermenigvuldigd worden om vervolgens pro rata te verdelen volgens hun aansluitingsvermogen vermeld in het Aansluitingscontract. Deze coëfficiënt geeft het verhoogde risico weer voor Elia dat één van de gebruikers zal ophouden de aansluiting te gebruiken. Om de extra administratieve kosten van Elia te dekken, zal de verhoging met 5% vervangen worden door een bedrag van 1.000 €/jaar indien deze verhoging van 5% een bedrag is dat lager ligt dan 1.000€/jaar. 7.2 Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor het gebruik van aansluitingsuitrustingen voor voor productie-eenheden gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte voorspelbaarheid en voor autoproductie-eenheden Een productie-eenheid gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte voorspelbaarheid is gedefinieerd als een productie-eenheid op basis van wind-, zonne-energie of hydraulische energie. Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen is voorzien ten belope van X% indien geopteerd wordt voor een eenmalige vergoeding van de aansluitingsuitrustingen. Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen (vergoedingen voor het ter beschikking stellen van aansluitingsuitrustingen) is voorzien ten belope van Y% indien geopteerd wordt voor een periodieke vergoeding en dit beperkt tot de eerste N jaarlijkse vergoedingen. De waarden van X %, Y % en N zijn respectievelijk 30%, 30% en 10 voor 2007. De reductiecoëfficiënten zijn van toepassing voor zover de autoproductie-eenheid zich op een toegangspunt bevindt waar zich ook een afname bevindt.

8

27/09/2007

aansluitingstarieven_2007_q4_nl  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/products-and-services/aansluiting2/aansluitingstarieven_2007_q4_nl.pdf

aansluitingstarieven_2007_q4_nl  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/products-and-services/aansluiting2/aansluitingstarieven_2007_q4_nl.pdf

Advertisement