Page 1

PB/S S246 22/12/2011 398966-2011-NL

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

1/3

Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398966-2011:TEXT:NL:HTML

B-Brussel: Verzekeringsdiensten 2011/S 246-398966 Aankondiging van een gegunde opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Elia System Operator Keizerslaan 20 Contactpunt(en): De Heer Marc Polspoel 1000 Brussel BELGIĂ‹ Telefoon: +32 25467719 E-mail: marc.polspoel@elia.be Fax: +32 25467840 I.2)

Soort aanbestedende dienst Andere: Netwerk beheerder

I.3)

Hoofdactiviteit Andere: Beheerder Belgisch Hoogspanningsnet

I.4)

Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1)

Aan de opdracht gegeven benaming Heraanbesteding Verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid.

II.1.2)

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 6: FinanciĂŤle dienstena)Verzekeringsdiensten b)Bankverrichtingen en diensten in verband met beleggingen Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel. NUTS-code BE1

II.1.3)

Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)

II.1.4)

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Verzekeringen: Heraanbesteding Verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid vanaf 1.7.2011 voor 1 of 4 jaar.

II.1.5)

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) 66510000

22/12/2011 S246 http://ted.europa.eu/TED

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

1/3


PB/S S246 22/12/2011 398966-2011-NL

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

II.1.6)

Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

II.2)

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

II.2.1)

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

2/3

Afdeling IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1)

Type procedure Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

IV.2)

Gunningscriteria

IV.2.1)

Gunningscriteria Laagste prijs

IV.2.2)

Inlichtingen over de elektronische veiling Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen

IV.3)

Administratieve inlichtingen

IV.3.1)

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst Heraanbesteding verzekeringspolis BA.

IV.3.2)

Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2011/S 020-032407 van 29.1.2011

Afdeling V: Gunning van een opdracht Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1 - Titel: Verschillende rangen Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, Na Levering en Beroepsaansprakelijkheid. V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 10.6.2011 V.2)

Informatie over inschrijvingen Aantal ontvangen inschrijvingen: 12

V.3)

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund AXA Belgium Vorstlaan 25 1170 Brussel BELGIĂ‹

V.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 1 260 000,00 EUR Zonder btw

V.5)

Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Opdracht nr: 2 Titel: Variante: Verschillende rangen van Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, Na Levering en Beroepsaansprakelijkheid. V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2011 S246 http://ted.europa.eu/TED

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

2/3


PB/S S246 22/12/2011 398966-2011-NL

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

3/3

10.6.2011 V.2)

Informatie over inschrijvingen Aantal ontvangen inschrijvingen: 12

V.3)

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Amlin (+ Chartis, Zurich, Allianz, ACE) Koning Albert II-laan, 9 1210 Brussel BELGIË

V.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 4 180 000,00 EUR Zonder btw

V.5)

Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen VI.2)

Nadere inlichtingen: @Ref:00699831/2011057111. @Ref: 00699831/2010052378.

VI.3)

Beroepsprocedures

VI.3.1)

Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel BELGIË

VI.3.2)

Instellen van beroep

VI.3.3)

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Raad van State Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel BELGIË

VI.4)

Datum van verzending van deze aankondiging: 16.12.2011

22/12/2011 S246 http://ted.europa.eu/TED

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

3/3

92C1C9FDC749401BBF3781BAAB18761B  

http://www.elia.be/en/suppliers/~/media/92C1C9FDC749401BBF3781BAAB18761B.pdf

92C1C9FDC749401BBF3781BAAB18761B  

http://www.elia.be/en/suppliers/~/media/92C1C9FDC749401BBF3781BAAB18761B.pdf

Advertisement