Page 1

PB/S S246 22/12/2011 398967-2011-NL

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

1/3

Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398967-2011:TEXT:NL:HTML

B-Brussel: Verzekeringsdiensten 2011/S 246-398967 Aankondiging van een gegunde opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Elia System Operator Keizerslaan 20 Contactpunt(en): De heer Pascal Mukile Ter attentie van: De heer Pascal Mukile 1000 Brussel BELGIĂ‹ Telefoon: +32 25467193 E-mail: pascal.mukile@elia.be Fax: +32 25467840 I.2)

Soort aanbestedende dienst Andere: Netwerk Beheerder

I.3)

Hoofdactiviteit

I.4)

Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1)

Aan de opdracht gegeven benaming Heraanbesteding Verzekeringspolis Arbeidsongevallen en Gemeen recht.

II.1.2)

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 6: FinanciĂŤle dienstena)Verzekeringsdiensten b)Bankverrichtingen en diensten in verband met beleggingen Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel. NUTS-code BE1

II.1.3)

Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)

II.1.4)

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Heraanbesteding Verzekeringspolis Arbeidsongevallen en Gemeen Recht vanaf 1.1.2012 voor 3 jaar + eenmaal verlengbaar voor 1 jaar.

II.1.5)

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) 66510000

22/12/2011 S246 http://ted.europa.eu/TED

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

1/3


PB/S S246 22/12/2011 398967-2011-NL

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

II.1.6)

Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

II.2)

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

II.2.1)

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten Waarde: 464 000,00 EUR Zonder btw

2/3

Afdeling IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1)

Type procedure Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

IV.2)

Gunningscriteria

IV.2.1)

Gunningscriteria Laagste prijs

IV.2.2)

Inlichtingen over de elektronische veiling Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen

IV.3)

Administratieve inlichtingen

IV.3.1)

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst Heraanbesteding verzekeringspolis Arbeidsongevallen en Gemeen Recht

IV.3.2)

Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2011/S 102-167701 van 27.5.2011

Afdeling V: Gunning van een opdracht Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1 - Titel: Arbeidsongevallen. V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17.10.2011 V.2)

Informatie over inschrijvingen Aantal ontvangen inschrijvingen: 3

V.3)

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund AXA Belgium Vorstlaan 25 1170 Brussel BELGIĂ‹

V.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 464 000,00 EUR Zonder btw

V.5)

Inlichtingen over uitbesteding De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Opdracht nr: 2 Perceel nr: 2 - Titel: Gemeen Recht. V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2011 S246 http://ted.europa.eu/TED

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

2/3


PB/S S246 22/12/2011 398967-2011-NL

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

3/3

17.10.2011 V.2)

Informatie over inschrijvingen Aantal ontvangen inschrijvingen: 3

V.3)

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Niet gegund BELGIË

V.4)

Inlichtingen over de waarde van de opdracht

V.5)

Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen VI.2)

Nadere inlichtingen: @Ref:00699831/2011057079.

VI.3)

Beroepsprocedures

VI.3.1)

Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel BELGIË

VI.3.2)

Instellen van beroep

VI.3.3)

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Raad van State Wetenschapsstraat 33 1040 BRUSSEL BELGIË

VI.4)

Datum van verzending van deze aankondiging: 16.12.2011

22/12/2011 S246 http://ted.europa.eu/TED

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

3/3

5F5B96D365BC403BA55815E4480AC3F1  

http://www.elia.be/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/5F5B96D365BC403BA55815E4480AC3F1.pdf

Advertisement