Page 1

Informatie m.b.t. de Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van 15 mei 2012 Elia System Operator Naamloze vennootschap Keizerslaan 20 B-1000 Brussel Ondernemingsnummer n° 0476.388.378 (Brussel) (de “vennootschap”)

HET RECHT OM VRAGEN TE STELLEN Iedere aandeelhouder en obligatiehouder heeft overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 24.1, laatste lid van de statuten het recht om op de Gewone Algemene Vergadering en op de Buitengewone Algemene Vergadering vragen te stellen met betrekking tot, naargelang het geval, de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen evenals andere punten op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze vragen kunnen zowel op voorhand (schriftelijk) per aangetekende brief (Elia System Operator NV, ter attentie van de heer Gregory Pattou, General Counsel, Keizerslaan 20, B-1000 Brussel) of e-mail (gregory.pattou@elia.be), als (mondeling) tijdens de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering worden gesteld. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 9 mei 2012 te ontvangen. De bestuurders, de commissarissen dan wel de voorzitter en/of ondervoorzitter van het Directiecomité zijn verplicht om deze (mondelinge en schriftelijke) vragen te beantwoorden, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders, de commissarissen of haar leden van het Directiecomité zich hebben verbonden. Daarnaast zullen de gestelde vragen slechts worden beantwoord indien de betrokken aandeelhouder of obligatiehouder de in de oproeping vermelde registratieformaliteiten heeft vervuld. Vragen die over hetzelfde onderwerp handelen, kunnen worden samengevoegd en samen worden beantwoord.

/20120  

http://www.eliagroup.eu/nl/investor-relations/~/media/files/EliaGroup/investor-relations2/2012/20120405-Recht%20om%20vragen%20te%20stellen_E...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you