Page 1

Keizerslaan 20 Boulevard de l'Empereur, 20 B-1000 Brussel-Bruxelles

PERSBERICHT

Tel.: 02 546 70 11 Fax: 02 546 70 10

26 augustus 2011

Elia’s halfjaarcijfers in lijn van de verwachtingen; nieuwe initiatieven ter bevordering van de geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt en de uitbouw van offshore netwerken •

Elia publiceert goede halfjaarcijfers; investeringen volgens planning; netto boekwaarde per aandeel bedraagt € 32,9.

Succesvolle aansluiting van het eerste offshore windpark en herfinanciering van een langlopende kredietfaciliteit van €350 miljoen in Duitsland.

Elia groep neemt in juli 2011 een participatie in het offshore “Atlantic Wind Connection” project voor de Oostkust van de Verenigde Staten.

Eurogrid International ondertekent samenwerkingsovereenkomst met 3E, CG Holdings, CMI, DEME Blue Energy en SAG om zich samen op de markt te positioneren voor de ontwikkeling van offshore netwerken.

1. Kerncijfers IFRS Geconsolideerde resultaten van de Elia groep over de eerste zes maanden van 2011 volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS):

30 juni 2011

30 juni 2010

Bedrijfsopbrengsten

Groepsresultaten (€ miljoen)

610,6

412,3

48,1%

REBITDA

217,0

186,7

16,2%

EBITDA

217,0

470,7

-53,9%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (REBIT) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten inclusief niet-recurrente items (EBIT) Netto financieringslasten

146,6

132,5

10,6% -64,8%

Winstbelastingen Nettowinst inclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) Nettowinst exclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) Nettowinst, incl niet-recurrente topics, per aandeel (€) Nettowinst, excl niet-recurrente topics, per aandeel (€) Balans (€ miljoen) Balanstotaal

Verschil (%)

146,6

416,5

(64,8)

(60,4)

7,3%

(21,0)

(13,8)

52,2%

61,4

340,2

-82,0%

61,4

56,2

9,3%

1,02

5,64

-81,9%

1,02

0,93

9,6%

30 juni 2011

31 december 2010

Verschil (%)

5.900,2

5.904,0

-0,1%

Eigen vermogen (aandeel van de eigenaars van de vennootschap)

1.984,5

2.007,2

-1,1%

Netto financiële schuld

2.422,2

2.551,4

-5,1%

Eigen vermogen per aandeel (€)

32,9

36,8

-10,6%

Aantal aandelen (einde periode)

60.355.217

60.355.217

0,0%

Gewogen gemiddeld aantal aandelen (einde periode)

60.355.217

54.549.957

10,6%

EBITDA = ebit + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen REBITDA = recurrente EBITDA (exclusief éénmalige elementen)

1


De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van de Elia groep per eind juni 2011 worden positief beïnvloed (+48,1%) door de overname van 60 % van 50Hertz welke nu voor 6 maanden worden geconsolideerd tegenover slechts 1 maand in de eerste jaarhelft van 2010. De significante daling van de EBITDA, EBIT en nettowinst inclusief niet-recurrente elementen (respectievelijk -53,9, %, -64,8 % en -82,0 %) is een gevolg van de éénmalige winst (gain on bargain purchase) van € 284 miljoen die geboekt werd in de eerste helft van 2010 omwille van de overname van 50Hertz. Een betere vergelijkingsmaatstaf is dan ook de evolutie van de REBITDA, REBIT en nettowinst exclusief niet-recurrente topics welke stijgen respectievelijk met 16,2%, 10,6% en 9,3%. De netto financieringslasten stegen met 7,3% voornamelijk door 50Hertz in Duitsland waar nu 6 maanden financiële lasten opgenomen worden van een 10-jarige eurobond van € 500 miljoen die geplaatst werd in oktober 2010 terwijl in dezelfde periode vorig jaar slechts 1 maand geconsolideerd werd van een korte termijn brugfinanciering van € 350 miljoen. Meer details over de financiële prestaties van de twee onderliggende transmissie-netbeheerder activiteiten (Elia Transmission in België en 50Hertz Transmission in Duitsland) zijn verder in het persbericht in de afzonderlijke segmentrapportering te vinden. Het eigen vermogen van de groep t.o.v. 31 december 2010 daalt licht met 1,1 % van € 2.007,2 miljoen naar € 1.984,5 miljoen met als belangrijkste redenen: • de reservering van de winst van het eerste halfjaar ten belope van € 61,4 miljoen; • minus de dividenduitkering over 2010 van € 84,5 miljoen. Rekening houdend met het aantal aandelen op het einde van de periode blijft de boekwaarde nagenoeg stabiel op € 32,9 per aandeel. De netto financiële schuld van de groep daalt met €129,2 miljoen of 5,1% omdat: • 50Hertz Transmission (Duitsland) een sterk verbeterde netto financiële schuld heeft, voornamelijk door de terugbetaling van de EEG voorfinanciering van 2010 en de gestegen EEG1 bijpassingen met betrekking tot 2011. Rekening houdend met de 60% participatie geeft dit een daling van de netto schuldpositie op Elia-groepsniveau van € 189,4 miljoen; • Elia Transmission (België) echter een stijging kende van zijn netto financiële schuldpositie van €60,2 miljoen hoofdzakelijk als gevolg van de renteaflossingen op € 2 miljard eurobonds en dividenduitkering die alle in de eerste jaarhelft vallen.

1.A. Segmentrapportering Elia Transmission (België) De resultaten van Elia Transmission voor zijn activiteiten als transmissienetbeheerder in België over de eerste zes maanden van 2011 volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS): Resultaten Elia (€ miljoen) Bedrijfsopbrengsten EBITDA Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) Netto financieringslasten Winstbelastingen Nettowinst (aandeel van de eigenaars van de vennootschap)

30 juni 2011 399,0 178,0 126,0 (58,4) (15,8)

30 juni 2010 371,1 166,5 116,2 (60,4) (9,1)

Verschil (%) 7,5% 6,9% 8,5% -3,3% 73,6%

52,5

44,6

17,7%

31 december 2010 4.796,8 2.385,2

Verschil (%) -2,5% 2,5%

Balans (€ miljoen) 30 juni 2011 Balanstotaal 4.677,4 Netto financiële schuld 2.445,4 EBITDA = ebit + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen REBITDA = recurrente EBITDA (exclusief éénmalige elementen)

Financieel (IFRS) De bedrijfsopbrengsten van Elia Transmission stegen met 7,5% in de eerste helft van 2011 in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Volgende tabel geeft een meer gedetailleerd beeld van de evolutie van de verschillende componenten van de bedrijfsopbrengsten.

1 EEG betreft het Duitse subsidiemechanisme m.b.t. hernieuwbare energie waarbij de transmissinetbeheerder verplicht is het “feed-in” tarief te betalen aan de producent van hernieuwbare energie en deze energie te verkopen op de Duitse energiebeurs en waarbij het verschil tussen “feed-in” en verkoopprijs vergoed wordt via een maandelijkse toeslag goedgekeurd door de overheid. Het hele mechanisme is neutraal op het vlak van de nettowinst

2


Detail bedrijfsopbrengsten (€ miljoen) Aansluitingen Gebruik van het net Terugneming van overschotten uit vorige boekjaren (beslissing regulator) Ondersteunende diensten Internationale inkomsten Overige Subtotaal Afwijkingen van het goedgekeurde budget Totaal

30 juni 2011

30 juni 2010

Verschil (%)

17,3 277,3

16,9 267,8

2,4% 3,5%

11,1

0,4

n.r.

54,7 11,9 20,3 392,6

57,3 14,3 22,0 378,7

-4,5% -16,8% -7,7% 3,7%

6,5

(7,6)

n.r.

399,0

371,1

7,5%

De opbrengsten uit netaansluitingen stegen met 2,4 % voornamelijk als gevolg van een toename van het aantal nieuwe aansluitingen voor industriële klanten in de eerste helft van 2011 in vergelijking met vorig jaar. De stijging van 3,5% van de opbrengsten uit het gebruik van het net is een gevolg van hogere onevenwichten tussen productie en afname die echter doorgerekend worden aan de klanten. De opbrengsten uit ondersteunende diensten daalden met 4,5 % voornamelijk als gevolg van de lagere afname van het Elia-net door de distributie netbeheerders veroorzaakt enerzijds door de mildere temperaturen en anderzijds door de stijgende decentrale en hernieuwbare productie. De internationale inkomsten daalden met € 2,4 miljoen (-16,8%), vooral dankzij de goede werking van de markt koppeling tussen de Benelux landen, Frankrijk en Duitsland. De daling van € 1,7 miljoen van de overige bedrijfsopbrengsten (-7,7%) is voornamelijk een gevolg van het deconsolideren van de participatie in Belpex dat eind 2010 verkocht werd aan APX. In vergelijking met het door de CREG goedgekeurde budget met betrekking tot de niet-beheersbare kosten en opbrengsten lag het operationele resultaat in de eerste jaarhelft € 6,5 miljoen lager, voornamelijk, door lagere veilinginkomsten uit internationale transmissiecapaciteiten (€ 12,2 miljoen), intern geproduceerde activa (€ 4,2 miljoen) en hogere buitengebruikstelling van vaste activa (€ 1,4 miljoen); dit alles werd gedeeltelijk gecompenseerd door lagere vennootschapsbelastingen (€ 2,5 miljoen), lagere netto financieringslasten (€ 4,0 miljoen) én hogere tarifaire verkopen (€ 4,3 miljoen), voornamelijk door inkomsten uit balancingdiensten op het netwerk. Deze afwijking zal nog wijzigen in functie van de verschillen in de tweede jaarhelft die zowel positief als negatief kunnen zijn. De stijging van de EBITDA (+6,9%) en de EBIT (+8,5%) ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2010 resulteert voornamelijk uit een hogere billijke vergoeding door de toename van de rente op 10-jarige Belgische obligaties van gemiddeld 3,55% naar 4,15% (€ 4,8 miljoen); alsook uit een eenmalige negatieve beslissing van de CREG met betrekking tot 2009 (€ 4,9 miljoen voor belastingen) die in de eerste jaarhelft van 2010 werd geboekt. De netto financiële kosten daalden met 3,3%, voornamelijk door hogere financiële lasten in de eerste helft van 2010 ten gevolge van de brugfinanciering tot de kapitaalsverhoging in juni 2010 in het kader van de overname van 60% van 50Hertz. Deze kosten worden niet naar de Belgische consumenten doorgerekend. De geconsolideerde IFRS nettowinst op 30 juni 2011 van € 52,5 miljoen bestaat uit volgende elementen: • billijke winstmarge op gereguleerd actief € 32,6 miljoen • buitengebruikstellingen vaste activa € 8,6 miljoen • bijkomende gerealiseerde besparingen € 2,8 miljoen • Beheer niet gereguleerde participaties € (0,5) miljoen • IFRS aanpassingen € 9,0 miljoen Ten opzichte van 30 juni 2010 stijgt de geconsolideerde IFRS als voornaamste redenen: • stijging van de gereguleerde winst door hogere OLO • minder buitengebruikstellingen vaste activa • minder bijkomende besparingen en opbrengsten • Eenmalige kosten van 2010 (beslissing CREG, kapitaalverhoging, overname 50Hertz) • Afname IFRS aanpassingen

nettowinst met € 7,9 miljoen (17,7%) met € 4,8 miljoen € (0,2) miljoen € (3,2) miljoen € 9,1 miljoen € (2,6) miljoen

3


Het balanstotaal daalde met 2,5 % naar € 4.677,4 miljoen, voornamelijk door de uitbetaling van het dividend in mei 2011 dat gedeeltelijk gecompenseerd werd door de winstreservering van het eerste halfjaar 2011. De netto financiële schuld steeg met 2,5% of € 60,2 miljoen, voornamelijk door bovenvermelde dividend uitbetaling van mei 2011 en de renteaflossingen op € 2 miljard eurobonds die alle in de eerste jaarhelft vallen. Operationeel De nettoafname van het Elia netwerk lag met 37,4 TWh 3,6% lager dan over dezelfde periode vorig jaar (38,8 TWh). Deze daling manifesteert zich zowel bij de grote industriële klanten (-2,7%), die ongeveer 25% van de omzet uitmaken, als bij de residentiële klanten en kleine en middelgrote ondernemingen aangesloten in de distributienetten (-3,9%), die ongeveer 75% tot de omzet bijdragen. Dit is voornamelijk te verklaren door de sterke groei van de decentrale en hernieuwbare productie en door de besparende maatregelen. Bij de residentiële klanten spelen ook de mildere temperaturen tijdens de maanden januari en februari een rol. Terwijl ons land in de eerste helft van vorig jaar netto nog 0,2 TWh exporteerde, werd er in de eerste helft van 2011 2,5 TWh netto ingevoerd, voornamelijk vanuit Frankrijk. Investeringen Om aan de behoeften van de netgebruikers te voldoen heeft Elia in de eerste jaarhelft van 2011 € 46,3 miljoen geïnvesteerd, voornamelijk in de versterking van hoogspanningsstations en de aanleg van hoogspanningskabels.

1.B. Segmentrapportering 50Hertz Transmission (Duitsland) Financieel (IFRS) De resultaten van 50Hertz Transmission, geconsolideerd op niveau Eurogrid International, werden opgenomen in de geconsolideerde Elia-groep IFRS-cijfers volgens de proportionele consolidatiemethode en dit voor 60%. Aangezien 50Hertz verworven werd op 19 mei 2010 werd voor de eerste jaarhelft 2010 enkel de maand juni in het resultaat opgenomen. Om redenen van transparantie en vergelijkbaarheid worden ook de pro forma cijfers vermeld over de eerste zes maanden van 2010 (andermaal voor 60 %) volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Resultaten 50Hertz Transmission (Duitsland) (€ miljoen) 60% proportionele consolidatie Bedrijfsopbrengsten REBITDA EBITDA Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (REBIT) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten inclusief nietrecurrente items (EBIT) Netto financieringslasten Winstbelastingen Nettowinst inclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) Nettowinst exclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennotschap) Balans (€ miljoen)

211,9 39,0 39,0 20,5

41,3 20,4 304,4 16,4

413,1% 91,2% -87,2% 25,0%

PRO FORMA 30 juni 2010 6 maanden (2 ) 250,6 81,0 365,0 58,5

20,5

300,4

-93,2%

342,5

(6,4) (5,2)

0,0 (4,7)

10,6%

(5,9) (15,2)

9,0

295,7

-97,0%

321,4

9,0

11,8

-23,7%

37,4

30 juni 2011 6 maanden

30 juni 2011

Balanstotaal 1.501,8 Netto financiële schuld (23,2) EBITDA = ebit + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen REBITDA = recurrente EBITDA (exclusief éénmalige elementen) 2

30 juni 2010 1 maand

31 december 2010 1.386,8 166,3

Verschil (%)

Verschil (%) 8,3% -114,0%

-

Niet geauditeerd

4


De sterke stijging van de bedrijfsopbrengsten (+413,1%), de REBITDA (+91,2%) en de REBIT (+25%) is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat in de eerste jaarhelft 2011 50Hertz voor 6 maanden wordt geconsolideerd tegenover slechts 1 maand in de eerste jaarhelft van 2010. De significante daling daarentegen van de EBITDA, EBIT en nettowinst inclusief niet-recurrente topics (respectievelijk -87,2, %, -93,2 % en -97,0 %) is dan weer een gevolg van de éénmalige winst (gain on bargain purchase) van € 284 miljoen die geboekt werd in de eerste helft van 2010 wegens de overname van 50Hertz. Een betere vergelijkingsbasis vormen daarom de proforma cijfers van de eerste helft 2010 zoals weergegeven in de laatste kolom. Daaruit blijkt dat de bedrijfsopbrengsten gedaald zijn, enerzijds door minder veilingsinkomsten van de onderzeese kabel tussen Duitsland en Denemarken (€-9,2 miljoen) en anderzijds minder opbrengsten uit onevenwichten in het 50Hertz netwerk die doorgerekend worden aan de klanten. De daling van de REBITDA en REBIT en recurrente nettowinst in de eerste helft van 2011 is voornamelijk te wijten aan lagere veilinginkomsten in 2011 in vergelijking met 2010 (€9,2 miljoen, zie hoger), correcties door de regulator BNetzA (€5,4 miljoen), IFRS aanpassingen (€5,2 miljoen), een finale schikking m.b.t. volumes van 2010 (€ 2,5 miljoen), een afrekening tussen transmissie netbeheerders over 2010 (€1,5 miljoen) én hogere operationele kosten o.a. te wijten aan de gevolgen van het nucleaire moratorium. De resultaten van de eerste jaarhelft mogen evenwel niet worden geëxtrapoleerd voor de berekening van het te verwachten resultaat op jaarbasis gezien het seizoensgebonden en volatiel karakter van de transmissieactiviteit waardoor bepaalde kosten (b.v. onderhoudskosten) niet gelijkmatig over het jaar kunnen worden gespreid. De netto financiële schuld verbeterde sterk en werd eind juni 2011 zelfs omgebogen in een netto kaspositie. 50Hertz Transmission (Duitsland) heeft per 30 juni 2011 een structurele langetermijnschuld van € 500 miljoen (eurobond) alsook een kaspositie van € 470,4 miljoen. De netto financiële schuld in Duitsland verbeterde sterk voornamelijk door de terugbetaling van de EEG voorfinanciering van 2010 en de gestegen EEG bijpassingen met betrekking tot 2011. Daarenboven heeft Eurogrid International een kaspositie van € 64,3 miljoen (dankzij het dividend dat in de eerste jaarhelft ontvangen werd uit Duitsland), wat de totale kaspositie voor het Duitse segment op € 534,7 miljoen brengt. De stijging van het balanstotaal van 8,3% is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de liquiditeiten tengevolge een belangrijke terugbetaling van de EEG voorfinanciering van 2010.

Operationeel In de eerste helft van 2011 werd 46,6 TWh netto afgenomen van het 50Hertz Transmission-net. De nettoafname van elektriciteit lag daarmee in lijn met de nettoafname in dezelfde periode vorig jaar (46,8 TWh).

Investeringen Om aan de behoeften van de netgebruikers te voldoen heeft 50Hertz Transmission in de eerste jaarhelft € 67,0 miljoen geïnvesteerd. Er werd voornamelijk geïnvesteerd in de finalisering van het offshore windmolenpark Baltic 1 in de Baltische Zee (€ 26,3 miljoen) en de onshore projecten Wolmirstedt (€ 9 miljoen), transmissie control center (€ 2,5 miljoen) en de Zuid-West hoogspanningsverbinding (€ 9,1 miljoen). 2. Belangrijkste feiten van het eerste halfjaar 2011 380 kV-verbinding Gramme-Achêne in dienst De 380 kV-verbinding Gramme-Achêne, die tijdens de verwoestende storm op 14 juli 2010 werd beschadigd, en sindsdien vervangen werd door een noodlijn, is sinds zaterdagochtend 23 april 2011 opnieuw in dienst. De werkzaamheden konden vroeger dan voorzien worden afgerond Hernieuwing van de mandaten van de 14 bestuurders in de Raad van bestuur De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 januari 2011 had een wijziging van de statuten goedgekeurd, waarbij het aantal bestuurders werd uitgebreid van 12 naar 14, van wie de helft het statuut van onafhankelijk bestuurder heeft. De Raad van bestuur van Elia had vervolgens twee

5


nieuwe bestuurders gecoöpteerd. Mevrouw Miriam Maes werd als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd nadat gunstig advies werd verleend door de CREG; de heer Steve Stevaert zetelt voortaan voor referentieaandeelhouder Publi-T. De algemene aandeelhoudersvergadering van Elia op 10 mei heeft deze benoemingen bekrachtigd. De 14 mandaten – van 7 onafhankelijke bestuurders en 7 nietonafhankelijke bestuurders – die verstreken op de datum van de Algemene Vergadering werden hernieuwd voor een periode van 6 jaar die verstrijkt op de Algemene Vergadering van mei 2017. Daniel Dobbeni herverkozen als voorzitter van ENTSO-E. Daniel Dobbeni werd op 28 juni 2011 als voorzitter van ENTSO-E herverkozen voor een periode van 2 jaar. ENTSO-E is de twee jaar geleden opgerichte organisatie van Europese netbeheerders die 41 transmissienetbeheerders uit 34 Europese landen vertegenwoordigt. Nieuwe financieringsovereenkomst voor Eurogrid Eurogrid GmbH, de door Elia en IFM opgerichte holdingmaatschappij voor de overname van 50Hertz, heeft op dinsdag 14 juni 2011 een financieringsovereenkomst ondertekend met een consortium van elf Duitse en buitenlandse banken voor een bedrag van € 350 miljoen én met een looptijd van 5 jaar. Dit gunstiger contract vervangt het contract dat in het kader van de overname van 50Hertz tussen Eurogrid GmbH en een beperkter bankenconsortium werd afgesloten. Kanselier Merkel opent eerste Duitse offshore windmolenpark Duits bondskanselier Angela Merkel heeft op 30 april het eerste Duitse commerciële windmolenpark in zee geopend. Baltic 1 ligt in de Oostzee, op 16 kilometer van de kust en is op het net van Elia’s dochteronderneming, 50Hertz Transmission, aangesloten. Het telt 21 windmolens, met een totaal vermogen van 50 megawatt. De aansluiting van het windmolenpark op zijn netwerk werd met succes gerealiseerd desondanks de moeilijke weeromstandigheden gedurende de koudegolf eind 2010. Dankzij dit project beschikt de Elia groep vandaag over een expertise die uniek is in Europa en die zal bijdragen tot ontwikkelingen in de Noordzee. Inhuldiging van nieuwe TCC (Transmissie Control Center) van 50Hertz Het nieuwe Transmissie Control Center van 50Hertz, gelegen in Neuenhagen net buiten Berlijn, werd officieel ingehuldigd op 27 juni 2011 in aanwezigheid van Europees Commissaris voor Energie Günther Oettinger en Staatssecretaris voor het Duits federaal ministerie van economie en technologie Jochen Homann. Lancering Project 'Greening Transport Infrastructure for Electric Vehicles' Op 16 juni vond te Kopenhagen de lancering van het project ‘Greening Transportation Infrastructure for Electric Vehicles’ plaats. Elia maakt deel uit van het consortium dat, naast transmissienetbeheerders Elia en Verbund (Oostenrijk), industriële partners en openbare diensten en NGO’s telt, die het project opgezet hebben. Doel is de mogelijkheden en vereisten te onderzoeken om de nodige infrastructuur te ontwikkelen die een duurzaam gebruik van elektrische voertuigen kan ondersteunen. Elia zal in het kader van het project de marktmechanismen onderzoeken om elektrische voertuigen en hun aggregatoren te kunnen integreren. Het project is het eerste dat door het DG MOVE van de Europese Commissie erkend wordt in de nieuwe categorie van decarboniserende infrastructuurprojecten. Het project ontvangt een subsidiëring van €4,95 miljoen binnen het ’Trans-European Transport Network‘ programma. Het project zal 2,5 jaar lopen en moet de technologische roadmap opleveren voor de ontwikkeling van de infrastructuur voor een koolstofvrij transport via elektrische voertuigen. De Elia groep neemt een participatie in het offshore “Atlantic Wind Connection” project voor de Oostkust van de Verenigde Eurogrid International, waarin Elia voor 60% participeert, vervoegt op 22 juli 2011 de partners, Google, Marubeni, Good Energies en Atlantic Grid Investments (“AGI”) in het “Atlantic Wind Connection” project voor de ontwikkeling van de eerste hoogspanning gelijkstroom offshore netwerk in de VS, die de integratie van tot 7.000 MW offshore windenergie in het netwerk van New Jersey, Delaware, Maryland en Virginia moet mogelijk maken. Eurogrid International kocht een strategische minderheidsparticipatie over van 10% in het eerste segment en een minderheidsparticipatie van 5% in de vier andere segmenten van het AWC Project. De Elia groep sluit tegelijk een langetermijnovereenkomst voor consultancydiensten met de ontwikkelaar van het AWC Project, Atlantic Grid Development (“AGD”).

6


Samenwerkingsovereenkomst tussen Eurogrid International, 3E, CG Holdings, CMI, DEME Blue Energy en SAG In augustus 2011 ondertekenden Eurogrid International (voor 60% in handen van Elia en voor 40% van Investment Fund Management) 3E, CG Holdings, CMI, DEME Blue Energy en SAG een samenwerkingsovereenkomst om zich samen op de markt te positioneren voor de ontwikkeling van offshore netwerken in de Europese Unie. Deze zeven bedrijven, die allen actief zijn in het domein van elektriciteitstransport (o.a. in systeem beheer, systeem ontwikkeling, financiering, installatie en onderhoud van dergelijke systemen, en/of productie van hernieuwbare energie, nemen een volgende stap in hun engagement om hun verschillende competenties en sterke punten te bundelen om actief te kunnen bijdragen aan de toekomstige uitbouw van offshore netwerken, meer specifiek in de Noordzee, de Baltische zee, het Kanaal, de Keltische zee en de Ierse zee.

3. Vooruitzichten Aangezien het resultaat voor 2011 afhankelijk is van parameters die pas aan het einde van 2011 bekend zullen zijn (zoals inflatiecijfer van december 2011) of die pas dan kunnen worden berekend (zoals de gemiddelde Belgische rentevoet op 10 jaar; de beta van het Elia aandeel; het totale investeringsbedrag van Eurogrid/50Hertz), kunnen geen specifieke winstvoorspellingen voor het ganse jaar worden gegeven. Zoals voorgeschreven door de wet heeft Elia eind juni een nieuw tariefvoorstel voor de periode 20122015 neergelegd bij de Federale regulator CREG. De komende maanden zal hierover verder onderhandeld worden. Verwacht wordt dat de regulator hierover een finale uitspraak doet ten laatste tegen december 2011. 4. Verklaringen van personen met verantwoordelijkheid Daniel Dobbeni, Voorzitter van het Directiecomité en Chief Executive Officer, en Jan Gesquière, Chief Financial Officer, verklaren dat, voor zover hen bekend: a) de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële gegevens, die zijn opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (‘IFRS’) een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de Elia groep en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen; b) het tussentijdse verslag een getrouw beeld geeft van de informatie die daarin moet worden opgenomen. 5. Verslag van het college van Commissarissen Het volledig verslag wordt weergegeven in bijlage onder de rubriek 2.11. 6. Financiële kalender Tussentijdse informatie na negen maanden 2011 Publicatie jaarresultaten 2011 Beschikbaarheid jaarverslag 2011 Algemene Vergadering van de aandeelhouders Tussentijdse informatie na drie maanden 2012 Betaling dividend over 2011

15 november 2011 29 februari 2012 begin april 2012 8 mei 2012 midden mei 2012 eind mei 2012

7


Over Elia: Elia is de Belgische transmissienetbeheerder, die instaat voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers. Elia is verantwoordelijk voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. Elia bezit geheel het Belgische zeerhogespanningsnet (150 tot 380 kV) en nagenoeg 94% (eigendom en gebruiksrechten) van het Belgische hoogspanningsnet (30 tot 70 kV). Elia's net omvat 5.608 kilometer bovengrondse en 2.775 kilometer ondergrondse verbindingen. Het is een belangrijke schakel tussen de elektriciteitsmarkten in Noord- en Zuid-Europa, evenals tussen de Belgische producenten en verbruikers. Als gevolg van de recente investeringen in interconnectiecapaciteit met de buurlanden heeft België een van de meest open en best geïnterconnecteerde netten van Europa. Elia heeft zijn activiteiten in Europees perspectief uitgebreid en behoort door de acquisitie van de Duitse TNB 50Hertz, in samenwerking met IFM (Industry Funds Management, mei 2010), tot de top-5 van Europese transmissienetbeheerders. Voor meer informatie, contacteer Elia: Media: Lise Mulpas Eva Suls

+32 2 546 73 75 +32 2 546 73 78

+32 478 65 28 90 +32 477 48 80 09

lise.mulpas@elia.be eva.suls@elia.be

Investor relations: Bert Maes

+32 2 546 72 39

+32 472 40 69 97

bert.maes@elia.be

Website : dit persbericht en de bijlagen zijn beschikbaar op de website www.elia.be Bijlage: Verkorte tussentijdse financiële informatie: Verkorte geconsolideerde balans Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Verkort geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Verkorte geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting bij de tussentijdse financiële informatie

8


BIJLAGE 1. Verkorte tussentijdse financiële informatie 1.1. Verkorte geconsolideerde balans (30 juni 2011 – 31 december 2010)

(in € miljoen)

30 juni 2011

31 december 2010

Activa Vaste activa

5.013,9

4.994,1

Materiële vaste activa

3.030,0

3.010,9

Immateriële activa

1.751,7

1.751,1

117,1

114,7

Investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode

29,9

29,2

Overige financiële vaste activa (incl. derivaten)

81,0

79,5

Handels- en overige vorderingen

Uitgestelde belastingsvorderingen Vlottende activa Voorraden Handels- en overige vorderingen Actuele belastingsvorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten

4,2

8,7

886,3

909,9

14,9

14,5

410,3

513,8

5,9

6,3

443,5

366,0

11,7

9,3

5.900,2

5.904,0

Eigen vermogen

1.984,5

2.007,2

Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de vennootschap

1.984,5

2.007,2

1.500,6

1.500,6

Totaal activa Totaal Eigen vermogen en verplichtingen

Aandelenkapitaal Uitgiftepremie

8,5

8,5

67,6

51,4

Afdekkingsreserves

(15,7)

(20,7)

Ingehouden winsten

423,5

467,4

Reserves

Minderheidsbelang Minderheidsbelang Langlopende verplichtingen Leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen Personeelsbeloningen

0,0

0,0

0,0

0,0

3.156,9

3.211,0

2.865,7

2.917,3

106,0

103,8

Derivaten

23,8

31,4

Voorzieningen

45,8

44,6

Uitgestelde belastingverplichtingen

94,7

93,3

Overige verplichtingen

20,9

20,6

758,8

685,8

Kortlopende verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen Voorzieningen Handelsschulden en overige schulden Actuele belastingsverplichtingen Over te dragen opbrengsten en toe te rekenen kosten Totaal Eigen vermogen en verplichtingen

0,0

0,1

43,9

43,6

434,7

448,8

8,7

14,0

271,5

179,3

5.900,2

5.904,0

9


1.2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (30 juni 2011 – 30 juni 2010) 30 juni 2011

(in € miljoen)

30 juni 2010

Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten Kostprijs verkopen Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten Diensten en overige goederen

555,9

384,9

(3,5)

(3,0)

552,4

381,9

54,7

27,4

(302,5)

(150,0)

Personeelskosten

(79,4)

(60,5)

Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen

(70,4)

(54,2)

(8,3)

(12,1)

146,5

132,5

0,0

290,1

Overige bedrijfskosten Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor niet recurrente elementen (REBIT) Winst op voordelige acquisitie

0,0

(6,1)

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)

Niet recurrente diensten en diverse goederen

146,5

416,5

Nettofinancieringslasten

(64,8)

(60,4)

Financieringsbaten

7,0

7,7

Financieringslasten

(71,8)

(68,1)

0,7

(1,9)

82,4

354,2

Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen) Winst vóór winstbelastingen Winstbelastingen

(21,0)

(13,8)

Winst op voorgezette bedrijfsactiviteiten

61,4

340,4

Winst over de verslagperiode

61,4

340,4

61,4

340,2

0,0

0,2

61,4

340,4

Gewone winst per aandeel

1,02

5,64

Verwaterde winst per aandeel

1,02

5,64

Winst toe te rekenen aan Eigenaars van de vennootschap Minderheidsbelang Winst over de verslagperiode

Winst per aandeel (in €)

10


1.3. Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (30 juni 2011 – 30 juni 2010)

(in € miljoen)

30 juni 2011

Winst over de verslagperiode

30 juni 2010

61,4

340,4

7,5

(12,4)

Belastingen op effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

(2,5)

4,2

Actuariële winsten en verliezen met betrekking tot toegezegde personeelsverplichtingen

(7,1)

21,7

Belastingen op actuariële winsten en verliezen met betrekking tot toegezegde personeelsverplichtingen

2,4

(7,4)

Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar, na winstbelastingen

0,3

6,1

61,7

346,5

61,7

346,3

0,0

0,2

61,7

346,5

Niet-gerealiseerde resultaten Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar Winst toe te rekenen aan Eigenaars van de vennootschap Minderheidsbelang Totaal gerealiseerde boekjaar

en

niet-gerealiseerde

resultaten

over

het

11


1.4. Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 30 juni 2011 – 30 juni 2010

(in â‚Ź miljoen)

Stand per 1 januari 2010

Aandelen kapitaal

1.207,3

Uitgiftepremie

8,5

Afdekkingsreserves

(18,7)

Winst over de verslagperiode Niet-gerealiseerde resultaten Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Overgedragen resultaat Eurogrid GmbH op acquisitiedatum Uitgifte gewone aandelen Kosten uitgifte gewone aandelen

0,0

0,0

Stand per 1 januari 2011

Totaal

Totaal eigen vermogen

1.365,4

1,7

1.367,1

0,2

340,5

0,2

346,6

340,3

340,3

14,3

6,1

(8,2)

354,6

346,4

(1,6)

(1,6)

6,1

(1,6)

299,7

299,7

(6,0)

(6,0)

(6,0)

(66,6)

(66,6)

(66,6)

0,0

299,7

1.501,0

8,5

(26,9)

454,6

1.937,3

1,9

1.939,2

1.500,6

8,5

(20,7)

518,8

2.007,3

0,0

2.007,3

61,4

61,4

0,0

61,4

5,0

(4,7)

0,3 0,0

61,7

Winst over de verslagperiode Niet-gerealiseerde resultaten Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

0,0

0,0

5,0

56,7

61,7

Dividenden

0,0

0,0

0,0

(84,5)

(84,5)

1.500,6

8,5

(15,7)

491,0

1.984,5

Stand per 30 juni 2011

Minderheidsbelangen

168,2

(8,2)

Dividenden Stand per 30 juni 2010

Ingehoud en winst

0,3

(84,5) 0,0

1.984,5

12


1.5. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht (30 juni 2011– 30 juni 2010) 30 juni 2011

30 juni 2010

61,4

56,7

Nettofinancieringslasten

67,7

60,3

Winstbelastingen Aandeel in resultaat van investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, na belasting Afschrijvingen materiële en amortisatie immateriële activa

15,2

9,1

(0,7)

1,9

69,1

54,0

Overdracht van materiële en immateriële activa

10,1

3,3

7,1

0,7

(4,4)

(6,7)

(in € miljoen) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Winst over de verslagperiode Aanpassing voor:

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op vlottende activa Mutatie voorzieningen Mutatie van waardering naar reële waarde van derivaten

0,4

0,0

Mutatie uitgestelde belastingen Mutatie van waardering naar reële waarde van financiële activa via resultaat Mutatie overige niet-geldelijke posten

5,8

4,9

(0,1)

(0,1)

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

0,0

0,1

231,6

184,2

Mutatie voorraden

(0,7)

0,5

Mutatie handels- en overige vorderingen

92,5

16,1

0,7

(0,1)

Mutatie overige vlottende activa Mutatie handelsschulden en overige te betalen posten

73,3

22,4

0,1

(52,5)

Wijzigingen in werkkapitaal

165,9

(13,6)

Betaalde rente

(122,7)

(64,9)

Mutatie overige kortlopende verplichtingen

Betaalde winstbelastingen

(20,2)

(5,1)

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

254,7

100,6

(96,3)

(59,2)

0,0

(150,4)

0,1

0,0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving van (im)materiële activa Verwerving van dochteronderneming na aftrek van verworven geldmiddelen Opbrengst uit de verkoop investeringen Ontvangen rente

3,5

4,3

(92,7)

(205,3)

Opbrengst uit de uitgiften van aandelenkapitaal

0,0

299,7

Kosten verbonden aan uitgifte van aandelenkapitaal

0,0

(6,0)

(84,5)

(66,6)

Aflossing van opgenomen leningen (-)

0,0

0,0

Ontvangsten van opgenomen leningen (+)

0,0

0,0

Minderheidsbelangen

0,0

0,0

(84,5)

227,1

77,5

122,4

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend (-)

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten Netto-toename kasequivalenten

(afname)

van

geldmiddelen

en

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

365,9

174,6

Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni

443,4

297,0

77,5

122,4

Netto-toename (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten

13


2. Toelichting bij de tussentijdse financiële informatie 2.1. Algemene informatie Elia System Operator nv (de ‘vennootschap’ ‘Elia’) is gevestigd in België en heeft haar maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel Keizerslaan 20. De geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar 2010 omvat de jaarrekening van de onderneming en haar dochterondernemingen (hierna aangeduid als de ‘groep’) en het belang van de groep in joint ventures en geassocieerde deelnemingen. De kerntaak van Elia is het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de zeerhogespanningsnetten (380 kV, 220 kV en 150 kV) en hoogspanningsnetten (70 kV, 36 kV en 30 kV). Het staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten in België of Duitsland of elders in Europa naar de klanten, in het bijzonder distributeurs en industriële grootverbruikers. Dit verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag van de Vennootschap voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2011 bevat de balans en de resultaten van de vennootschap, haar dochterondernemingen (samen “de Groep”) en het belang van de Groep in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waar gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. De verkorte tussentijdse geconsolideerde staten werden op 25 augustus 2011 door de Raad van Bestuur van Elia System Operator NV goedgekeurd. 2.2. Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening Het geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor het eerste halfjaar van 2011, inclusief de vergelijkende cijfers voor 2010, werd opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) IAS 34, Tussentijdse Financiële Verslaggeving zoals uitgegeven door de IASB en aanvaard door de Europese Unie. Bij de opstelling van de tussentijdse geconsolideerde financiële overzichten werden dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving en waarderingsregels toegepast als voor de geconsolideerde financiële overzichten per 31 december 2010. Verder werden er geen nieuwe standaarden, wijzigingen van standaarden en interpretaties vroegtijdig toegepast. Voor meer informatie verwijzen wij naar de sectie “1.6. Belangrijke grondslagen” in het financieel overzicht van het jaarverslag over 2010.

14


2.3. Consolidatiekring

Vennootschap

30 juni 2011

31 december 2010

Integrale methode

Integrale methode

- Elia Asset nv

Integrale methode

Integrale methode

- Elia Engineering nv

Integrale methode

Integrale methode

- Elia Re sa

Integrale methode

Integrale methode

- Eurogrid International cvba

Evenredige methode

Evenredige methode

- Eurogrid gmbh

Evenredige methode

Evenredige methode

- 50Hertz Transmission gmbh

Evenredige methode

Evenredige methode

- 50Hertz Offshore gmbh

Evenredige methode

Evenredige methode

- Gridlab gmbh

Evenredige methode

Evenredige methode

- HGRT s.a.s.

Vermogensmutatiemethode

Vermogensmutatiemethode

- Coreso nv

Vermogensmutatiemethode

Vermogensmutatiemethode

- APX-ENDEX bv

Vermogensmutatiemethode

Vermogensmutatiemethode

- CASC-CWE sa

Kostprijsmethode

Kostprijsmethode

Moedermaatschappij: - Elia System Operator nv Dochterondernemingen:

Joint ventures:

Geassocieerde ondernemingen:

Er zijn geen wijzigingen in consolidatiekring in 2011, maar in mei 2010 werd de overname van 50Hertz afgerond. De gewijzigde consolidatiekring in 2010 heeft als gevolg dat bepaalde cijfers van 30 juni 2011 niet vergelijkbaar zijn met deze van vorig jaar : Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening: huidige periode bevat 6 maanden resultaat voor alle vennootschappen opgenomen in de Elia groep, terwijl boekjaar 2010 slechts 1 maand resultaat bevat van 50Hertz Transmission Duitsland. Aangezien de overname van “50Hertz” pas werd afgerond in mei 2010, werden in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30 juni 2010 slechts de resultaten van “50Hertz” van juni 2010 opgenomen in de consolidatie van de Elia Groep, inclusief de éénmalige winst omwille van “gain on bargain purchase” ( zie detail beschrijving in de geconsolideerde jaarrekening 2010).

2.4. Seizoenschommelingen Het winstprofiel van de Groep vertoont een seizoensgebonden patroon, voornamelijk door de hogere volumes elektriciteit die in de winterperiodes worden verbruikt en aldus door de netbeheerder worden getransporteerd van de elektriciteitsproducenten naar de verdelers en de grote industriële klanten.

15


2.5. Segment rapportering 2.5.1.

Elia Transmission (België)

Resultaten Elia (€ miljoen)

30 juni 2011

30 juni 2010

Bedrijfsopbrengsten

399,0

371,1

Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen

(52,0)

(50,2)

EBITDA

178,0

166,5

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)

126,0

116,2

Financieringsbaten

4,9

7,8

Financieringslasten

(63,3)

(68,2)

Winstbelastingen Nettowinst (aandeel van de eigenaars van de vennootschap)

(15,8)

(9,1)

Balanstotaal Investeringsuitgaven Netto financiële schuld 2.5.2.

52,5

44,6

30 juni 2011

31 december 2010

4.677,4

4.796,8

46,3

113,9

2.445,4

2.385,2

50Hertz Transmission (Duitsland)

(€ miljoen) 60% proportionele consolidatie Bedrijfsopbrengsten Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen

30 juni 2011

30 juni 2010

211,9

41,3

(18,5)

(4,0)

REBITDA

39,0

20,4

EBITDA

39,0

304,4

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (REBIT)

20,5

16,4

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten inclusief nietrecurrente items (EBIT)

20,5

300,4

Financieringsbaten

2,1

0,1

Financieringslasten

(8,4)

(0,6)

Winstbelastingen

(5,2)

(4,7)

Nettowinst inclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennootschap)

9,0

295,7

Nettowinst exclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennootschap)

9,0

11,8

30 juni 2011 Balanstotaal Investeringsuitgaven Netto financiële schuld

31 december 2010

1.501,8

1.386,8

40,2

107,5

(23,2)

166,3

16


2.5.3.

Reconciliatie segmentrapportering

Geconsolideerde resultaten (miljoen €)

Bedrijfsopbrengsten Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen

30 juni 2011 Elia Transmission (België)

50Hertz Transmission (Duitsland)

Consolidatie herwerkingen

399,0

211,9

(0,3)

610,6

(52,0)

(18,5)

0,1

(70,4)

Elia Groep

REBITDA

178,0

39,0

0,0

217,0

EBITDA

178,0

39,0

0,0

217,0

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (REBIT)

126,0

20,5

0,1

146,6

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten inclusief nietrecurrente items (EBIT)

126,0

20,5

0,1

146,6

Financieringsbaten

4,9

2,1

0,0

7,0

Financieringslasten

(63,3)

(8,4)

(0,1)

(71,8)

Winstbelastingen

(15,8)

(5,2)

0,0

(21,0)

52,5

9,0

(0,1)

61,4

52,5

9,0

(0,1)

61,4

4.677,4

1.501,8

(279,0)

5.900,2

46,3

40,2

0,0

86,5

2.445,4

(23,2)

0,0

2.422,2

Nettowinst inclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) Nettowinst exclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) Balans (€ miljoen)

30 juni 2011

Balanstotaal Investeringsuitgaven Netto financiële schuld

EBITDA = ebit + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen REBITDA = recurrente EBITDA (exclusief éénmalige elementen)

2.6. Dividenden Op 10 mei 2011 keurden de aandeelhouders de uitkering goed van een brutodividend van € 1,40 per aandeel (€ 1,05 netto per aandeel zonder VVPR strip of van € 1,19 netto per aandeel met VVPR-strip), hetzij een totaal brutodividend van € 84,5 miljoen. 2.7. Risico's Conform artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 bevestigt Elia Groep dat de fundamentele risico's waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, ongewijzigd blijven ten opzichte van deze beschreven in het geconsolideerde jaarverslag 2010 van de Groep onder de rubrieken “Beschrijving van de risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming wordt geconfronteerd” en “Regelgeving en tarieven”.. 2.8. Aanslagvoet winstbelasting De verhouding van de ‘winstbelasting’ ten op opzichte van de ‘winst voor belastingen’ zoals weergegeven in de verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening, resulteerde in 2010 in een belastingaanslagvoet van 3,9%. Deze lage aanslagvoet was het gevolg van de éénmalige winst (gain on bargain purchase) in het Eurogrid/50Hertz segment, ontstaan naar aanleiding van de acquisitie van 50Hertz, waarop geen winstbelasting verschuldigd is. Indien het bedrag van de gain on bargain purchase niet meegenomen wordt in de winst voor belasting, bedroeg de aanslagvoet in 2010 20,9%. De gemiddelde aanslagvoet bedraagt per 30 juni 2011 25%.

2.9. Verbonden partijen Gedurende het afgelopen semester vonden geen transacties met verbonden partijen plaats die materiële gevolgen hebben gehad voor de financiële positie en resultaten van de Groep.

17


2.10. Belangrijke gebeurtenissen na 30 juni 2011 Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te vermelden sinds 30 juni 2011 behalve de instap van Elia Groep in het hoger vermelde “Atlantic Wind Connection� project.

18


2.11. Verslag van het college van Commissarissen

19


20

/20110826halfjaarresultaten  
/20110826halfjaarresultaten  

http://www.eliagroup.eu/~/media/files/elia/pressreleases/2011/nl/20110826halfjaarresultaten.pdf

Advertisement