Page 1

Keizerslaan 20 Boulevard de l'Empereur, 20 B-1000 Brussel-Bruxelles

Tel.: 02 546 70 11 Fax: 02 546 70 10

25 februari 2011

PERSBERICHT

Elia legt sterke jaarresultaten voor dankzij succesvolle integratie van 50Hertz; marktkoppeling werd uitgebreid naar Duitsland en Scandinavië •

Elia groep publiceert sterke jaarresultaten over 2010, ondanks een lage gemiddelde 10-jarige Belgische rente (OLO); het eigen vermogen per aandeel stijgt tot € 33,29 1 .

De nettowinst per aandeel, exclusief éénmalige elementen, stijgt met 29,3% ondanks een kapitaalverhoging van € 293,3 2 miljoen (+25 % nieuwe aandelen) in juni 2010; het voorgestelde dividend bedraagt € 1,40 bruto per aandeel.

De integratie van 50Hertz binnen de Elia groep werd succesvol afgerond; geslaagde uitgifte van een 10-jarige eurobond van € 500m door Eurogrid GmbH.

Het investeringsprogramma in België en Duitsland werd gerealiseerd; de kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading was zeer hoog.

Publi-T

verhoogt

zijn

belang

tot

45,37%

en

wordt

de

belangrijkste

referentieaandeelhouder na het uittreden van GDF-Suez. •

APX en Belpex bundelen hun krachten; Elia realiseert een meerwaarde van € 9,6 3 miljoen waarvan 60% voor de aandeelhouders en 40% ten voordele van de consumenten.

1 Eigen vermogen (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) / aantal aandelen (einde periode): 33,29€ Eigen vermogen (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) / gewogen aantal aandelen: 36,80€ 2 Kapitaalverhoging van € 299,4 miljoen minus de kosten van € 6,1 miljoen 3 Volgens IFRS bedraagt de meerwaarde € 8,4 miljoen

1


1. Kerncijfers IFRS Geconsolideerde resultaten 2010 van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS):

Groepsresultaten (€ miljoen)

31 december 2010

31 december 2009

Verschil (%)

1.037,5

771,3

34,5%

REBITDA

409,4

327,9

24,9%

EBITDA

687,9

327,9

109,9%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (REBIT)

281,9

225,8

24,8%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten inclusief niet-recurrente items (EBIT)

560,4

225,8

148,2%

Netto financieringslasten

(123,2)

(120,5)

2,2%

Winstbelastingen

(34,0)

(20,0)

70,0%

401,7

84,0

378,3%

123,2

84,0

46,7%

Nettowinst, inclusief niet-recurrente items, per aandeel (€)

7,36

1,75

321,6%

Nettowinst, exclusief niet-recurrente items, per aandeel (€)

2,26

1,75

29,3%

Dividend per aandeel (€)

1,40

1,38

1,4%

Bedrijfsopbrengsten

Nettowinst inclusief niet-recurrente items (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) Nettowinst exclusief niet-recurrente items (aandeel van de eigenaars van de vennootschap)

Balans (€ miljoen)

31 december 2010

31 december 2009

Verschil (%)

Balanstotaal

5.904,0

4.451,9

32,6%

Eigen vermogen (aandeel van de eigenaars van de vennootschap)

2.007,2

1.365,4

47,0%

Netto financiële schuld

2.551,4

2.444,4

4,4%

Eigen vermogen per aandeel (€)

36,80

28,40

29,6%

Aantal aandelen (einde periode)

60.355.217

48.270.255

25,0%

Gewogen gemiddeld aantal aandelen (einde periode)

54.549.957

48.082.774

13,5%

EBITDA = ebit + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen REBITDA = recurrente EBITDA (exclusief éénmalige elementen)

Financieel De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van de Elia groep in 2010 worden positief beïnvloed door de overname van 60 % van 50Hertz. Gezien de overname eind mei 2010 werd gerealiseerd, worden enkel de resultaten van de periode juni tot en met december 2010 in Elia’s geconsolideerde resultatenrekening opgenomen (bedrijfsopbrengsten van €275,0 miljoen en nettowinst, exclusief uitzonderlijke elementen, van € 28,6 miljoen; beide cijfers vertegenwoordigen 60% van het totaal). De resultaten van de eerste 5 maanden worden rechtstreeks opgenomen in het geconsolideerd eigen vermogen (openingsbalans) en komen dus ook ten goede aan de aandeelhouders van Elia. De significante stijging van de EBITDA, EBIT en nettowinst inclusief niet-recurrente elementen (respectievelijk +109,9 %, +148,2 % en +378,3 %) is een gevolg van een hogere reële waarde (fair value) van de overgenomen activa in vergelijking met de overnameprijs. Hierdoor heeft de Elia groep, op basis van een PPA 4 , een éénmalige boekhoudkundige niet-cash winst (winst ten gevolge een voordelige acquisitie) van € 286,5 miljoen geboekt 5 .

4 Als gevolg van een overname dient de aankoopsom in de jaarrekening van de overnemende partij te worden verwerkt. Onder IFRS dient een allocatie van de verworven goodwill of gain on bargain purchase te worden uitgevoerd, met behulp van een aankoopprijstoewjizing (Purchase Price Allocation of ‘PPA’). Bij een PPA worden alle te identificeren bezittingen, schulden en (voorwaardelijke) verplichtingen op reële waarde (fair value) gewaardeerd. 5 Zie meer gedetailleerde berekening van de “gain on bargain purchase”, bijlage g op pagina 16

2


Meer details over de financiële prestaties van de twee onderliggende transmissienetbeheerdersactiviteiten (Elia Transmission in België en 50Hertz Transmission in Duitsland) zijn verder in het persbericht in de afzonderlijke segmentrapportering te vinden. De netto financiële schuld van de groep stijgt nauwelijks aangezien: • Elia Transmission (België) een daling kende van zijn netto financiële schuldpositie van € 59,2 miljoen; • 50Hertz Transmission (Duitsland) in oktober 2010 een eurobond heeft uitgegeven van € 500 miljoen maar op 31 december 2010 nog een kaspositie heeft van € 219 miljoen. 60% van deze netto financiële schuld wordt uitgedrukt op Elia groep niveau. Deze schuld wordt enkel gewaarborgd door de Duitse activiteiten. Het eigen vermogen van de groep t.o.v. 31 december 2009 stijgt met 47 % van €1.365,4 miljoen naar €2.007,2 miljoen met als belangrijkste redenen: • de kapitaalverhoging van € 293,3 miljoen van juni 2010; • de “gain on bargain purchase ” van € 286,5 miljoen die uitgedrukt moet worden ten gevolge de overname van 50Hertz. Hierdoor stijgt het eigen vermogen per aandeel met 29,6 % van € 28,40 naar € 36,80 ondanks een stijging van 13,5% van het gewogen aantal aandelen van 48,1 miljoen naar 54, 5 miljoen. De winst na belasting (exclusief niet-recurrente items) per aandeel stijgt met 29,3% van € 1,75 naar €2,26 ondanks de uitgifte van 25% nieuwe aandelen in het kader van de kapitaalverhoging ter financiering van 60% van de overname van 50Hertz.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 10 mei 2011 voorstellen om een dividend van € 1,40 bruto per aandeel uit te keren. Dit geeft een netto dividend van € 1,05 per aandeel of een netto dividend van € 1,19 voor een aandeel met een VVPR-strip. 1.A. Segmentrapportering Elia Transmission (België) De resultaten over 2010 van Elia Transmission voor zijn activiteiten als transmissienetbeheerder in België volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS): Resultaten Elia (€ miljoen)

31 december 2010

31 december 2009

Verschil (%)

Bedrijfsopbrengsten

763,3

771,3

-1,0%

EBITDA

336,8

327,9

2,7%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (REBIT)

229,6

225,8

1,7%

Netto financieringslasten

(112,7)

(120,5)

-6,5%

Winstbelastingen

(20,8)

(20,0)

4,0%

94,6

84,0

12,6% Verschil (%)

Nettowinst (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) Balans (€ miljoen)

31 december 2010

31 december 2009

Balanstotaal

4.796,8

4.451,9

7,7%

Netto financiële schuld

2.385,2

2.444,4

-2,4%

EBITDA = ebit + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen

3


Financieel (IFRS) De bedrijfsopbrengsten van Elia Transmission in België bleven nagenoeg stabiel in 2010 in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Volgende tabel geeft een meer gedetailleerd beeld van de evolutie van de verschillende componenten van de bedrijfsopbrengsten.

Detail bedrijfsopbrengsten (€ miljoen) Aansluitingen

31 december 2010

31 december 2009

Verschil (%)

33,6

32,8

2,4%

539,2

509,9

5,7%

34,1

22,8

n.r.

Ondersteunende diensten

115,2

108,0

6,7%

Internationale inkomsten

28,0

28,7

-2,4%

Overige

50,3

37,6

33,8%

Subtotaal

800,4

739,8

8,2%

Afwijkingen van het goedgekeurde budget

(37,1)

31,5

n.r.

Totaal

763,3

771,3

-1,0%

Gebruik van het net Terugneming van overschotten uit vorige boekjaren (beslissing regulator)

De opbrengsten uit netaansluitingen stegen met 2,4 % voornamelijk als gevolg van een toename van het aantal nieuwe aansluitingen voor industriële klanten in 2010 in vergelijking met vorig jaar. De stijging van 5,7% van de opbrengsten uit het gebruik van het net is een gevolg van de herneming eind 2009 van de Belgische economie over het algemeen die zich heeft voortgezet in 2010. De opbrengsten uit ondersteunende diensten stegen met 6,7 % als gevolg van de gestegen economische activiteit met hogere getransporteerde volumes tot gevolg. De internationale inkomsten daalden met 2,4% in vergelijking met 2009 voornamelijk als gevolg van een verdere optimalisatie van de benutting van de grenscapaciteit door Elia en alle marktpartijen. De sterke stijging van de overige bedrijfsopbrengsten (+33,8%) is voornamelijk een gevolg van een stijging van technische diensten & expertise aan derden (+ € 1,3 miljoen) & de toepassing van IAS 19 6 (+€ 1,6 miljoen) en IFRIC 18 7 (+ € 9,2 miljoen). In vergelijking met het eind 2007 door de CREG goedgekeurde tarief voor 2010 met betrekking tot de niet-beheersbare kosten en opbrengsten lag het operationele resultaat € 41,9 miljoen hoger (= tarifair overschot), voornamelijk door lagere vennootschapsbelastingen (€ 19,5 miljoen), lagere aankopen voor ondersteunende diensten (€9,4 miljoen), lagere financiële lasten (€ 0,9 miljoen), dividend HGRT (€0,5 miljoen), meerwaarde op de verkoop van Belpex, Coreso & CASC (€ 9,7 miljoen), een lagere indexatie dan gebudgetteerd (€ 4,3 miljoen) en hogere inkomsten hoofdzakelijk uit onevenwichtstarieven (€ 12,4 miljoen), dit alles gedeeltelijk gecompenseerd door lagere veilinginkomsten uit internationale transmissiecapaciteiten (€-18,3 miljoen). De EBITDA (+2,7%) en de EBIT (+1,7%) bleven eveneens stabiel in vergelijking met 2009. De netto financiële (-6,4%) kosten werden positief beïnvloed door de gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van Belpex (€ 8,4 miljoen), de moratoriuminteresten op de belastingsvordering van € 93,8 miljoen sinds 2008 (€ 6,6 miljoen) én een daling van de netto financiële schuld met € 59,2 miljoen. De winstbelastingen stijgen minder snel dan de netto winst aangezien meerwaarden op financiële vaste activa (cfr. Belpex, Coreso, CASC) belastingvrij zijn. De geconsolideerde IFRS winst na winstbelasting stijgt met 12,6% van € 84 miljoen in 2009 tot € 4,6 miljoen in 2010 als gevolg van volgende elementen 8 : 6 IAS 19 : jaarlijkse herberekening van de recupereerbare kosten m.b.t. toekomstige pensioenverplichtingen 7 IFRIC 18 : Overdracht van activa naar klanten; tussenkomsten van klanten bij netaansluitingen worden in IFRS integraal worden erkend als opbrengst en niet meer worden afgetrokken van het investeringsbedrag zoals voordien. 8 Items 1-6 hebben betrekking op het regulatoir kader in België

4


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

daling van de gereguleerde winst door lagere OLO (- € 5,1 miljoen)

verrekening in de tarieven van buitengebruikstellingen vaste activa (+ € 0,8 miljoen) hogere bijkomende besparingen en opbrengsten (+ € 1,4 miljoen); beslissing CREG m.b.t. 2009 9 (- € 3,2 miljoen versus + € 0,3 miljoen in 2009); kosten kapitaalverhoging en overname 50Hertz (- € 7,0 miljoen); meerwaarde van verkoop Belpex en dividend HGRT (twee financiële participaties die deel uitmaken van de RAB) komen, na akkoord van de regulator, voor 60% ten goede aan Elia (+ € 5,4 miljoen tegenover € 0,7 miljoen in 2009); toename IFRS-aanpassingen over 2010 (+ € 19,9 miljoen): deze toename heeft voornamelijk betrekking op het kapitaliseren van de kosten voor de kapitaalverhoging (+ € 6,4 miljoen), de integrale meeropname in de opbrengsten van tussenkomsten klanten (+ € 9,3 miljoen), terugname van pensioenverplichtingen door jaarlijkse herberekening en bijkomende stortingen (€ 17,2 miljoen) minus het netto-effect van de uitgestelde belastingen op alle IFRS boekingen (€ -7,3 miljoen), minder geactiveerde software (€ -2 miljoen) en Elia Re consolidatie (€ -2,4 miljoen).

Het balanstotaal steeg met 7,7% naar € 4.796,8 miljoen, voornamelijk door de kapitaalverhoging van €293,3 miljoen van juni 2010. De netto financiële schuld daalde met -2,4% of € 59,2 miljoen, voornamelijk door het niet-gebruikte gedeelte van de bovenvermelde kapitaalverhoging van juni 2010 en een daling van het werkkapitaal. Operationeel Het verbruik in de Elia-regelzone steeg met 5,8% van 81,7 TWh in 2009 tot 86,6 TWh in 2010 voornamelijk door de economische heropleving. Het globale elektriciteitsverbruik zit quasi op het peil van vóór de crisis met een stijging ten opzichte van 2009 van 13,6% voor de industriële klanten die rechtstreeks op het Elia-netwerk zijn aangesloten terwijl de distributienetbeheerders (kleine en middelgrote ondernemingen en residentiële klanten) een stijging kende van 1,4%. De nettoafname van elektrische energie van het Elia-net in België steeg met 3,4% van 73,6 TWh in 2009 naar 76,2 TWh in 2010, enerzijds door de economische heropleving en anderzijds door de groeiende hoeveelheid lokale productie bij de industriële klanten en de toenemende energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind en biomassa die hun energie rechtstreeks in de distributienetten injecteren. In 2010 was België opnieuw een netto-invoerder van 0,5 TWh. Terwijl in 2009 nog 1,8 TWh werd uitgevoerd bracht 2010 opnieuw een ommekeer met een invoer van netto 0,5 TWh, voornamelijk in de elektriciteitsstromen vanuit Frankrijk. Terwijl in 2009 nog netto 4,8 TWh elektriciteit naar Frankrijk werd uitgevoerd was er in 2010 nog maar een netto-uitvoer naar Frankrijk van 2,3 TWh. De totale elektriciteitsstromen tussen België en zijn buurlanden steeg met 16,5% van 20,8 TWh in 2009 naar 24,2 TWh in 2010. De leveringszekerheid bleef in 2010, zoals in de voorgaande jaren, op een hoog niveau met een gemiddeld aantal onderbrekingen op het Elia-net per afnemer (Average Interruption Frequency) van 0,11 (0,09 in 2009) en een gemiddelde duur van de onderbreking (Average Interruption Time of AIT) van 4 minuut en 43 seconden per afnemer wat een gemiddelde betrouwbaarheid oplevert van ruim 99,999%. Investeringen Voor 2010 was initieel een investeringsniveau voorzien van € 146,6 miljoen. Rekening houdend met de sterke daling van de volumes sinds eind 2008 werd het investeringsplan aangepast en verlaagd naar € 117 miljoen. In werkelijkheid werd in 2010 een netto bedrag van € 113,9 10 miljoen geïnvesteerd, voornamelijk in de versterking van hoogspanningsstations en de aanleg van hoogspanningskabels.

9 De CREG heeft in een beslissing van 25 juni 2010 met betrekking tot 2009 aangegeven dat zij niet akkoord gaat met bepaalde elementen van het resultaat (o.a. bijkomende gerealiseerde besparingen zijn volgens de CREG bruto in plaats van netto, toepassingsmodaliteiten van contracten van blackstart worden in vraag gesteld). Elia betwist meerdere bepalingen van deze beslissing en gaat hiertegen in beroep. 10 Inclusief IFRS aanpassingen voor activering software, IAS 23 (activering ontleningskosten) en IFRIC 18 geeft dit €135,4 miljoen

5


Zo werden o.a. de hoogspanningsstations van Elsene (36 kV), Bruegel (380 kV), Monceau (150 kV) Zandvliet (380 kV), Seraing (220 kV) en Berneau (220 kV) versterkt en/of vernieuwd, De hoogspanningslijn tussen Harmignies – Monceau (70 kV) werd vernieuwd en ondergrondse kabels werden aangelegd tussen Monceau – Marcinelle (150 kV) en Beerse – Koekhoven (70 kV). In 2010 werd ook de versterking (van 300MW naar 800 MW) door een tweede draadstel op de interconnectielijn met Frankrijk (AubangeMoulaine) in gebruik genomen. Andere belangrijke projecten in studie zijn de projecten “Stevin”, “Brabo” en “Nemo”. Het project “Stevin” betreft de ontwikkeling van een 380 kV-verbinding die loopt van Eeklo tot de Belgische kust om de aansluiting van offshore windmolenparken (2000 MW) in de Noordzee mogelijk te maken, evenals een mogelijke verbinding met het Verenigd Koninkrijk (Nemo). Het Stevin project is nodig in het kader van het Europese, federale en Vlaamse energie- en klimaatbeleid. Het project “Brabo” betreft de versterking van de elektrische verbindingen in de haven van Antwerpen en de verbetering van de bevoorradingszekerheid in de regio op lange termijn. Bovendien onderzoeken Elia en Amprion (het vroegere RWE Transportnetz) de interconnectiemogelijkheden tussen België en Duitsland. De eerste technische en economische resultaten van dit onderzoek brengen de aantrekkelijkheid van een gelijkstroomverbinding van 500 MW aan het licht.

1.B. Segmentrapportering 50Hertz Transmission (Duitsland) De onderstaande tabel geeft de resultaten over 2010 van 50Hertz Transmission voor zijn activiteiten als transmissienetbeheerder in Duitsland volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). De resultaten van 50Hertz Transmission, geconsolideerd op het niveau van Eurogrid International, voor de periode juni tot en met december 2010 werden opgenomen in de geconsolideerde IFRS-cijfers van de Elia groep per 31 december 2010 (60% proportionele consolidatie). De eerste 5 maanden zijn opgenomen in het eigen vermogen (openingsbalans) en zijn dus ook ten voordele van de aandeelhouders van Elia. Om redenen van transparantie worden ook de cijfers vermeld (pro forma) over de 12 maanden van 2010 volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Een vergelijking met 2009 is niet relevant enerzijds gezien de positieve regulatoire aanpassingen die ingevoerd werden op 1 januari 2010 en anderzijds omdat 50Hertz Transmission nog deel uitmaakte van de Vattenfall groep.

Resultaten 50Hertz Transmission (Duitsland) (€ miljoen) Bedrijfsopbrengsten

31 december 2010 7 maanden 60% proportionele consolidatie 275,0

Proforma 2010 12 maanden 11 100 % 791,7

REBITDA

72,6

206,8

EBITDA

351,2

671,0

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (REBIT)

52,3

142,0

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten inclusief niet-recurrente items (EBIT)

330,8

606,2

Netto financieringslasten

(10,5)

(27,4)

Winstbelastingen

(13,2)

(39,6)

Nettowinst inclusief niet-recurrente items (aandeel van de eigenaars van de vennootschap)

307,1

539,3

Nettowinst exclusief niet-recurrente items (aandeel van de eigenaars van de vennootschap)

28,6

75,0

31 december 2010

-

1.386,8

-

166,3

-

Balans (€ miljoen) Balanstotaal Netto financiële schuld

11

60% op te nemen in het resultaat van de Elia Groep (proportionele consolidatie)

6


Financieel (IFRS) De bedrijfsopbrengsten van 50Hertz Transmission worden meer gedetailleerd weergegeven in volgende tabel. Detail bedrijfsopbrengsten (€ miljoen)

12

Proforma: 100 % van 12 maanden 2010

Verticale netwerktarieven Horizontale netwerktarieven Ondersteunende diensten Overige bedrijfsopbrengsten Subtotaal

640,0 28,8 127,3 47,3 843,5

Afwijkingen van het goedgekeurde budget

(51,8)

Totaal

791,7

De verticale netwerktarieven betreffen opbrengsten voor het gebruik van het 50Hertz net. De horizontale netwerktarieven betreffen de opbrengsten voor het gebruik van de zeekabel tussen Duitsland en Denemarken (Kontek kabel) alsook alle veilinginkomsten van de transmissiecapaciteit aan de grens met Tsjechië en die het 50Hertz-netwerk verbinden met Tennet Duitsland. De opbrengsten van ondersteunende diensten zijn vergelijkbaar met deze van Elia en betreffen voornamelijk doorrekeningen aan gebruikers van kosten (reserverings- en balancingkosten) die 50Hertz moet maken teneinde een continu evenwicht op het netwerk te kunnen voorzien. De overige bedrijfsopbrengsten betreffen voornamelijk telecomopbrengsten, ontvangen subsidies, geactiveerde kosten van eigen werk, technische diensten en expertise aan derden en tussenkomsten van klanten. Als gevolg van de overname van 50Hertz Transmission dient men de aankoopsom in de jaarrekening te verwerken. Onder IFRS zal men een allocatie van de verworven goodwill of gain on bargain purchase uitvoeren, met behulp van een aankoopprijstoewjizing (Purchase Price Allocation of ‘PPA’). Bij een PPA worden alle te identificeren bezittingen, schulden en (voorwaardelijke) verplichtingen aan reële waarde (fair value) gewaardeerd.Deze PPA oefening werd uigevoerd op het niveau van Eurogrid GmbH (Duitse financierings- en overnamestructuur boven 50Hertz Transmission) en leverde Eurogrid GmbH een éénmalige en definitieve winst (winst ten gevolge een voordelige acquisitie) van € 477,5 miljoen op. De netto financiële schuld bestaat enerzijds uit een 10-jarige eurobond van € 500 miljoen die werd uitgegeven in oktober 2010 en anderzijds een liquiditeitspositie van € 219 miljoen. Van deze bedragen werd dan 60% geconsolideerd.

Operationeel In 2010 werd 63 TWh netto afgenomen van het 50Hertz-net. De nettoafname van elektriciteit lag daarmee 7% hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar toen 58,9 TWh werd afgenomen. 50Hertz importeerde 17,8 TWh elektriciteit in 2010 (17 TWh in 2009), voornamelijk vanuit Tsjechië en Tennet Duitsland en exporteerde 29,4 TWh (30,8 TWh in 2009), voornamelijk naar Polen en Tennet Duitsland. De netto-uitvoer van elektriciteit daalde bijgevolg met 16% van 13,8 TWh naar 11,6 TWh. De maximale afname binnen het 50Hertz netwerk bedroeg in 2010 14.058 MW. Dit is 2,2% meer dan de maximale afname van 2009 die 13.759 MW bedroeg.

Investeringen Om aan de behoeften van de netgebruikers te voldoen heeft 50Hertz Transmission in 2010 € 179,2 miljoen geïnvesteerd.

12

60% op te nemen in het resultaat van de Elia Groep (proportionele consolidatie)

7


De belangrijkse onshore investeringen hebben betrekking op de “South-West-Coupling-Line” (€ 9 miljoen), de “North-Line” (€ 22,3 miljoen in Mecklenburg-Pommeren), de interconnectie tussen Duitsland & Polen (€ 4 miljoen) en de finalisering van een nieuw Transmissiecontrolecentrum (€ 9,8 miljoen). Andere belangrijke onshore investeringen waren de bijkomende transformatorcapaciteit in Zuid-Dresden (€ 8,8 miljoen) en de constructie van een nieuw 380/110 kV onderstation in Noord-Freiberg (€ 5,2 miljoen). Via het filiaal 50Hertz Offshore werd voornamelijk geïnvesteerd in een connectie met het offshore windmolenpark Baltic 1 (€ 68,9 miljoen) en Baltic 2 (€ 4,6 miljoen) in de Baltische Zee. Tevens werd een deel van de KONTEK onderzeese kabel met Denemarken vervangen waardoor deze in 2010 terug in gebruik kon worden genomen. 2. Markante feiten van 2010 Electrabel / GDF-Suez trekt zich volledig terug uit het kapitaal van Elia; wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur. Na de verkoop op 30 maart 2010 van een eerste deel van zijn participatie aan Publi-T heeft Electrabel / GDF-Suez op 18 mei 2010 het saldo van zijn participatie verkocht aan institutionele investeerders, wat de free float van het Elia aandeel op 52,10 % bracht. De bestuurders die Electrabel vertegenwoordigden werden vervangen door drie nieuwe bestuursters: Jennifer Debatisse, Dominique Offergeld en Leen Van den Neste. Luc Van Nevel, onafhankelijk bestuurder, volgt Ronnie Belmans op als voorzitter van de raad van bestuur. Op een buitengewone algemene vergadering van 13 januari 2011 werd beslist om de Raad van Bestuur uit te breiden met 2 bestuurders tot 14 bestuurders. Elia en Industry Funds Management (IFM) ronden op 19 mei 2010 de overname af van de Duitse TNB 50Hertz Transmission Elia en IFM, één van de grootste beheerders van investeringen in infrastructuur wereldwijd, hebben op 19 mei 2010 de Duitse transmissienetbeheerder 50Hertz Transmission van Vattenfall Europe gekocht. Dankzij deze operatie verwerven IFM en Elia een participatie van respectievelijk 40% en 60%. Op basis van een aandeelhoudersovereenkomst tussen Elia en IFM wordt de overname gedefinieerd als een gemeenschappelijke onderneming (joint venture). De groep, die nu een plaats heeft verworven in de top 5 van de transmissienetbeheerders in Europa, beheert een net dat meer dan 29 miljoen personen in België en Duitsland van elektriciteit voorziet en heeft als doel een veilige toegang te bieden tot een grotere en groenere energiemix en tegelijkertijd bij te dragen tot een verhoogde netveiligheid in het belang van zijn consumenten. Kapitaalverhoging Elia van € 293,3 miljoen voor 100 % onderschreven. De kapitaalverhoging die Elia lanceerde tussen 8 en 18 juni 2010, om de overname van 60 % in de Duitse netbeheerder 50 Hertz Transmission te financieren, werd volledig onderschreven. De nieuwe aandelen werden voor het eerst genoteerd op 25 juni 2010. Eurogrid GmbH heeft met succes een 10-jarige Eurobond van € 500 miljoen geplaatst Eurogrid GmbH (moedermaatschappij van 50Hertz Transmission) heeft een eerste tranche van € 500 miljoen van een Eurobond-programma van in totaal €2,5 miljard succesvol uitgegeven. Het opgehaalde geld zal gebruikt worden voor de terugbetaling van bankschulden op korte termijn alsook om het investeringsprogramma van 50Hertz, met hoofdzetel in Berlijn, voor de komende jaren te financieren. Het is de eerste keer dat een Duitse transmissienetbeheerder zo een operatie uitvoert. De inschrijving van de eerste schijf wekte grote belangstelling bij 200 investeerders uit 25 landen. De prijs van de eerste schijf op 10 jaar kon bijgevolg worden vastgesteld op mid-swap 2,66% + 127 basispunten De integratie van 50Hertz binnen de Elia groep werd succesvol afgerond Hoewel 50Hertz als afzonderlijke entiteit binnen de Elia groep wordt opgenomen en gefinancierd zijn er reeds belangrijke stappen gerealiseerd inzake operationele integratie met de Elia activiteiten. Sinds de overname op 19 mei 2010 en tot eind 2010 werden in een tiental werkgroepen (regulering, marktmechanismen, aankoop, IT, financieel, risk management, personeel, communicatie, etc.), bestaande uit teams van beide transmissienetbeheerders, operationele synergieën uitgewerkt en “best practices” van beide ondernemingen geïmplementeerd. Alle vooropgestelde objectieven werden gerealiseerd en dit ten voordele van zowel de tarieven, de aandeelhouders alsook de toekomstige geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt.

8


Elia en TenneT zetten een grote stap in de consolidatie van energiebeurzen: Belpex nu geïntegreerd in APX-ENDEX; meerwaarde van € 9,6 13 miljoen Elia en TenneT kondigden in april 2010 hun wederzijds voornemen aan om hun respectieve belangen in de Belgische energiebeurs Belpex (60% voor Elia en 10% voor TenneT) in APX-ENDEX in te brengen, dat nu al de kortetermijnmarkt voor elektriciteit in Nederland en Groot- Brittannië organiseert. Elia realiseert op deze transactie een meerwaarde van € 9,6 miljoen waarvan 60% voor de aandeelhouders en 40% ten voordele van de tarieven. Deze operatie past volledig binnen de Europese strategie van beide transmissienetbeheerders en binnen de ambitie van APX-ENDEX om de Europese elektriciteitsmarkt verder te verbeteren. Elia heeft een belang van 20% in APX-ENDEX verworven en zal ook deelnemen in de bestuursorganen van APX-ENDEX. De operatie werd succesvol afgerond na het verkrijgen van de goedkeuring van de Europese autoriteiten. APX-ENDEX is nu in eigendom van Elia (20%), Fluxys (3%), Gasunie (21%) en Tennet (56%). De transactie is een cruciale stap vooruit naar de integratie van de energiebeurzen op de NoordwestEuropese markt en vormt een bevestiging van het werk dat APX-ENDEX en Belpex verrichten al vanaf hun oprichting, in een ruimere Europese context. Belpex zal zijn eigen activiteitsdomeinen toegewezen krijgen in de nieuwe organisatie; het gaat met name om activiteiten binnen de Belgisch-Nederlandse markt en de markt voor groenestroomcertificaten. Dankzij deze operatie zullen de groothandelsprijzen op de (kortetermijn)markt voor elektriciteit op alle markten op een efficiënte en gecoördineerde manier tot stand komen en kan de grensoverschrijdende handel geoptimaliseerd worden, in het voordeel van de Belgische en Europese consumenten. Terna & 50Hertz transmissie treden toe tot Coreso De transmissienetbeheerders Terna (Italië) en 50Hertz Transmissie (Duitsland) traden op 26 november 2010 toe tot het aandeelhouderschap van Coreso, dat reeds bestond uit Elia, RTE en National Grid. Coreso is nu actief over een regio van 215 miljoen inwoners of ongeveer 45% van de Europese Unie. Lancering Centraal-West-Europese en Scandinavische marktkoppeling. De transmissienetbeheerders en energiebeurzen van Centraal-West-Europa en Scandinavië hebben op 9 november 2010 succesvol hun elektriciteitsmarkten gekoppeld met als resultaat een geïntegreerde “dayahead” groothandelsmarkt die zich uitstrekt van Frankrijk tot Finland en van Duitsland tot Noorwegen. Sinds 11 januari 2011 werd ook de gelijkstroomverbinding van 700 MW tussen Nederland en Noorwegen mee opgenomen in de "Interim Tight Volume Coupling" tussen de Scandinavische landen en de CentraalWest-Europese regio. Deze initiatieven betekenen een flinke verhoging van de uitwisselbare volumes en dragen in belangrijke mate bij tot de marktliquiditeit en zekerheid van de bevoorrading in beide regio's. 3. Belangrijke gebeurtenissen na 31 december 2010 Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 4. Vooruitzichten Resultaat 2011 De Elia groep kijkt met vertrouwen uit naar 2011. Gezien het Belgische resultaat over 2011 echter afhankelijk is van parameters die pas eind 2011 gekend zullen zijn (o.a. het inflatiecijfer van december 2011) of kunnen berekend worden (o.a. de Belgische tienjarige rente, de beta van het Elia-aandeel en het totale investeringsbedrag van Eurogrid/50Hertz), kan de Elia groep geen concrete winstvoorspellingen over 2011 maken. In 2011 zal het tariefdossier voor de periode 2012-2015 bij de nationale regulator CREG ingediend worden. Een overeenkomst met de CREG over dit tariefdossier wordt verwacht in de tweede helft van 2011. Investeringen over 2011 Elia Transmission verwacht in 2011 ongeveer € 120 miljoen te investeren in het Belgische hoogspanningsnet terwijl 50Hertz Transmission in 2011 een investeringsbudget vooropstelt van € 260 miljoen (hoofdzakelijk off-shore). Daarnaast neemt de Elia groep ook deel aan het gemeenschappelijke onderzoek naar een groot netwerk in de Noordzee en de Baltische zee om verschillende landen en offshore windmolenparken met elkaar te verbinden. In dat kader werd op 23 maart 2010 de “Friends of the Supergrid” opgericht. Andere 13

Volgens IFRS bedraagt de meerwaarde € 8,4 miljoen

9


onderzoeksprojecten die lopen zijn RGI (“Renewables Grid Initiative”) en het Europese project “Twenties”, beiden ter bevordering van de integratie van hernieuwbare energieproductie op het elektriciteitsnet. 5. Extract van het verslag van het college van Commissarissen “Het college van commissarissen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Jacques Vandernoot en Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfrevisoren vertegenwoordigd door de heer Alexis Palm, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué, zou moeten doorgevoerd worden. Het college van commissarissen wenst wel de aandacht te vestigen op de onzekerheden die voortvloeien uit enerzijds de afloop van de fiscale controle en anderzijds de finale afrekeningen die dienen te worden goedgekeurd door de regulators en die voortvloeien uit de toepassing van de reguleringsmechanismen der tarieven.” 6. Financiële kalender Beschikbaarheid jaarverslag 2010 Algemene Vergadering van de aandeelhouders Update Q1 2011 Betaling dividend over 2010 Publicatie halfjaarresultaten 2011 Update Q3 2011

begin april 2011 10 mei 2011 13 mei 2011 25 mei 2011 26 augustus 2011 15 november 2011

Over Elia: Elia is de Belgische transmissienetbeheerder, die instaat voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers. Elia is verantwoordelijk voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. Elia bezit geheel het Belgische zeerhogespanningsnet (150 tot 380 kV) en nagenoeg 94% (eigendom en gebruiksrechten) van het Belgische hoogspanningsnet (30 tot 70 kV). Elia's net omvat 5.608 kilometer bovengrondse en 2.775 kilometer ondergrondse verbindingen. Het is een belangrijke schakel tussen de elektriciteitsmarkten in Noord- en Zuid-Europa, evenals tussen de Belgische producenten en verbruikers. Als gevolg van de recente investeringen in interconnectiecapaciteit met de buurlanden heeft België een van de meest open en best geïnterconnecteerde netten van Europa. Elia heeft onlangs zijn activiteiten in Europees perspectief uitgebreid en behoort door de acquisitie van de Duitse TNB 50Hertz, in samenwerking met IFM (Industry Funds Management), tot de top-5 van Europese transmissienetbeheerders. Voor meer informatie, contacteer Elia: Media: Eva Suls Axelle Pollet

+32 2 546 73 78 +32 2 546 75 11

+32 477 48 80 09 +32 475 84 38 91

eva.suls@elia.be axelle.pollet@elia.be

Investor relations: Bert Maes

+32 2 546 72 39

+32 472 40 69 97

bert.maes@elia.be

Website : dit persbericht en de bijlagen zijn beschikbaar op de website www.elia.be BIJLAGEN (Tabellen met kerncijfers in € miljoen)

• • • • • • •

Geconsolideerde balans (31 december 2010 – 31 december 2009) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (31 december 2010 – 31 december 2009) Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (31 december 2010 – 31 december 2009 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 2010 en 2009 Reconciliatie segmentrapportering per 31 december 2010 Winst op voordelige acquisitie per 31 december 2010

10


BIJLAGEN : 1. Grondslag financiële verslaggeving a.

Geconsolideerde balans (31 december 2010 – 31 december 2009) 31 december 2010

31 december 2009

Activa Vaste activa

4.994,1

4.044,8

Materiële vaste activa

3.010,9

2.089,6

Immateriële activa

1.751,1

1.730,1

114,7

105,8

Investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode

29,2

9,4

Overige financiële vaste activa (incl. derivaten)

79,5

84,9

Handels- en overige vorderingen

Uitgestelde belastingsvorderingen Vlottende activa Voorraden Handels- en overige vorderingen Actuele belastingsvorderingen

8,7

25,0

909,9

407,1

14,5

13,7

513,8

214,9

6,3

0,7

366,0

174,6

9,3

3,2

5.904,0

4.451,9

Eigen vermogen

2.007,2

1.367,1

Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de vennootschap

2.007,2

1.365,4

1.500,6

1.207,3

Geldmiddelen en kasequivalenten Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten Totaal activa Totaal Eigen vermogen en verplichtingen

Aandelenkapitaal Uitgiftepremie

8,5

8,5

51,4

36,0

Afdekkingsreserves

(20,7)

(18,7)

Ingehouden winsten

467,4

132,2

0,0

1,7

Reserves

Minderheidsbelang Minderheidsbelang Langlopende verplichtingen Leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen Personeelsbeloningen Derivaten

0,0

1,7

3.211,0

2.804,7

2.917,3

2.618,9

103,8

142,9

31,4

28,2

Voorzieningen

44,6

4,8

Uitgestelde belastingverplichtingen

93,3

6,8

Overige verplichtingen Kortlopende verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen Voorzieningen Handelsschulden en overige schulden Actuele belastingsverplichtingen Over te dragen opbrengsten en toe te rekenen kosten Totaal Eigen vermogen en verplichtingen

20,6

3,1

685,8

280,1

0,1

0,1

43,6

13,9

448,8

233,9

14,0

0,2

179,3

31,9

5.904,0

4.451,9

11


b.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (31 december 2010 – 31 december 2009) 31 december 2010

31 december 2009

939,5 (5,9) 933,6 98,0 (457,2) (133,9)

733,7 (5,6) 728,1 37,6 (303,5) (124,4)

(127,5)

(102,1)

(31,1)

(9,9)

281,9

225,8

278,5 560,4 (123,2) 21,8 (145,0)

0,0 225,8 (120,5) 12,8 (133,2)

(1,2)

(1,0)

Winst vóór winstbelastingen

436,0

104,3

Winstbelastingen

(34,0)

(20,0)

402,0

84,3

402,0

84,3

401,7

84,0

0,3

0,3

Winst over de verslagperiode

402,0

84,3

Winst per aandeel (in €) Gewone winst per aandeel Verwaterde winst per aandeel

7,364 7,364

1,746 1,746

(in € miljoen) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten Kostprijs verkopen Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten Diensten en overige goederen Personeelskosten Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen Overige bedrijfskosten Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor niet recurrente elementen (REBIT) Niet recurrente elementen Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) Nettofinancieringslasten Financieringsbaten Financieringslasten Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen)

Winst op voorgezette bedrijfsactiviteiten Winst over de verslagperiode Winst toe te rekenen aan Eigenaars van de vennootschap Minderheidsbelang

12


c.

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (31 december 2010 – 31 december 2009 31 december 2010

(in € miljoen)

31 december 2009

402,0

84,3

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen, na belasting

(2,0)

(2,6)

Actuariële winsten en verliezen met betrekking tot toegezegde personeelsverplichtingen (na belasting)

17,1

(3,4)

Niet gerealiseerde resultaten over het boekjaar, na winstbelastingen

15,1

(6,0)

417,1

78,3

416,8

78,0

0,3

0,3

417,1

78,3

Winst over de verslagperiode Niet gerealiseerde resultaten

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar Winst toe te rekenen aan Eigenaars van de vennootschap Minderheidsbelang Totaal gerealiseerde boekjaar

en

niet-gerealiseerde

resultaten

over

het

13


d.

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 31 december 2010 – 31 december 2009

(in € miljoen)

Stand per 1 januari 2009 Totaal gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten over de verslagperiode Winst of verlies Niet-gerealiseerde resultaten Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen (na belasting) Actuariële winsten (verliezen) met betrekking tot toegezegde personeelregelingen (na belasting) Totaal niet gerealiseerde resultaten Totaal gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten over de verslagperiode Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Bijdragen van en uitkeringen aan eigenaars Uitgifte gewone aandelen Dividenden aan eigenaars van de Vennootschap Totaal transacties met eigenaars Stand per 31 december 2009 Stand per 1 januari 2010 Totaal gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten over de verslagperiode Winst of verlies Niet-gerealiseerde resultaten Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen (na belasting) Totaal niet gerealiseerde resultaten Totaal niet gerealiseerde resultaten Totaal gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten over de verslagperiode Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - Overgedragen resultaat Eurogrid GmbH op acquisitiedatum Bijdragen van en uitkeringen aan eigenaars Uitgifte gewone aandelen

Aandelenk apitaal

Uitgifte premie

Afdekking s-reserves

Ingehoude n winst

Totaal

Totaal transacties met eigenaars Stand per 31 december 2010

Totaal eigen vermogen

1.202,1

8,5

(16,1)

153,5

1.348,1

1,6

1.349,7

0,0

0,0

0,0

84,0

84,0

0,1

84,1

0,0

0,0

(2,6)

0,0

(2,6)

0,0

(2,6)

0,0

0,0

0,0

(3,4)

(3,4)

0,0

(3,4)

0,0

0,0

(2,6)

(3,4)

(6,0)

0,0

(6,0)

(2,6)

80,6

78,0

0,1

78,1

5,2

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

(65,9)

(65,9)

0,0

(65,9)

5,2

0,0

0,0

(65,9)

(60,7)

0,0

(60,7)

1.207,3

8,5

(18,7)

168,2

1.365,4

1,7

1.367,1

1.207,3

8,5

(18,7)

168,2

1.365,4

1,7

1.367,1

0,0

0,0

0,0

401,7

401,7

0,3

402,0

0,0

0,0

(2,0)

0,0

(2,0)

0,0

(2,0)

0,0

0,0

0,0

17,1

17,1

0,0

17,1

0,0

0,0

(2,0)

17,1

15,1

0,0

15,1

(2,0)

418,8

416,8

0,3

417,1

(1,6)

(1,6)

0,0

293,3

293,3

0,0

0,0

Deconsolidatie minderheidsbelang Betaalde dividenden

Minderhei dsbelangen

(1,6)

0,0

293,3

(2,0)

(2,0)

0,0

0,0

0,0

(66,6)

(66,6)

0,0

(66,6)

293,3

0,0

0,0

(68,2)

225,1

(2,0)

223,1

1.500,6

8,5

(20,7)

518,8

2.007,3

0,0

2.007,3

14


e.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (31 december 2010 – 31 december 2009) 31 december 2010

31 december 2009

402,0

84,3

124,0 16,6

124,1 17,3

1,2

1,0

114,5 7,6 1,0 -2,6 0,9 17,4 3,3 0,0 -286,5 399,4 0,3 -43,0 -12,7 119,2 60,1 123,9 -135,7 -19,9 367,7

97,7 3,5 0,7 -1,3 -2,4 2,6 0,5 0,9 0,0 328,9 -0,7 -14,9 0,0 -47,8 -7,1 -70,5 -102,0 -15,9 140,5

-199,5

-133,7

-278,8

0,0

-21,2

0,0

8,6 2,3 -488,6

0,2 6,1 -127,4

Opbrengst uit de uitgiften van aandelenkapitaal Kosten verbonden aan uitgifte van aandelenkapitaal Betaald dividend (-) Aflossing van opgenomen leningen (-) Ontvangsten van opgenomen leningen (+) Minderheidsbelangen Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten

299,7 -6,5 -66,6 -210,0 297,6 -2,0 312,2

4,4 -0,1 -66,0 -927,9 1.123,8 0,0 134,2

Netto-toename (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten

191,3

147,3

(in € miljoen) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Winst over de verslagperiode Aanpassing voor: Nettofinancieringslasten Winstbelastingen Aandeel in resultaat van investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, na belasting Afschrijvingen materiële en amortisatie immateriële activa Overdracht van materiële en immateriële activa Bijzonder waardeverminderingsverliezen op vlottende activa Mutatie voorzieningen Waardering naar reële waarde van derivaten Mutatie uitgestelde belastingen Waardering naar reële waarde van financiële activa via resultaat Mutatie overige niet-geldelijke posten Winst op voordelige acquisitie Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Mutatie voorraden Mutatie handels- en overige vorderingen Mutatie overige vlottende activa Mutatie handelsschulden en overige te betalen posten Mutatie overige kortlopende verplichtingen Wijzigingen in werkkapitaal Betaalde rente Betaalde winstbelastingen Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving van (im)materiële activa Verwerving van dochteronderneming na aftrek van verworven geldmiddelen Verwervingen van investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode Opbrengst uit de verkoop investeringen Ontvangen rente Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten

15


f.

Reconciliatie segmentrapportering per 31 december 2010

Geconsolideerde Resultaten 2010 (miljoen €)

Bedrijfsopbrengsten REBITDA EBITDA Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (REBIT) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten inclusief nietrecurrente items (EBIT) Netto financieringslasten Winstbelastingen Nettowinst inclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennootschap) Nettowinst exclusief niet-recurrente topics (aandeel van de eigenaars van de vennotschap) Balans (€ miljoen) Balanstotaal Netto financiële schuld

g.

31 december 2010

31 december 2010

31 december 2010

31 december 2010

Elia Transmission (België) 763,3 336,8 336,8 229,6

50Hertz Transmission (Duitsland) 275,0 72,6 351,2 52,3

Consolidatie Herwerkingen (0,8) 0,0 (0,1) (0,1)

229,6

330,8

(0,1)

560,4

(112,7) (20,8)

(10,5) (13,2)

0,0 0,0

(123,2) (34,0)

94,6

307,1

0,0

401,7

94,6

28,6

0,0

123,2

31 december 2010 4.796,8 2.385,2

31 december 2010 1.386,8 166,3

31 december 2010 (279,7) (0,1)

31 december 2010 5.904,0 2.551,4

Elia Groep 1.037,5 409,4 687,9 281,8

Winst op voordelige acquisitie per 31 december 2010

aan 100% € miljoen

aan 60% € miljoen

Bedrag investering door moedermaatschappij (1)

464,6

278,8

Eigen vermogen 50Hertz per 31/05/2010 (2)

942,1

565,3

Winst op voordelige acquisitie per 31/12/2010 = [(2) - (1)]

477,5

286,5

Acquisitiekosten 50Hertz

-13,3

-8,0

Totaal niet-recurrente elementen

464,2

278,5

€ miljoen

16

/20110225_%20jaarresultaten-elia_2010_nl  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/pressreleases/2011/nl/20110225_%20jaarresultaten-elia_2010_nl.pdf