Page 1

GEZAMENLIJK PERSBERICHT

Consolidatie van energiebeurzen: Elia en TenneT bouwen verder aan Europese markt Arnhem, Brussel, 19 april 2009 Vandaag hebben de Belgische en Nederlandse transmissienetbeheerders Elia en TenneT bekend gemaakt dat ze hun respectieve aandeel in de Belgische energiebeurs Belpex, 60% voor Elia en 10% voor TenneT, overdragen aan APXENDEX. Elia verwerft tegelijkertijd een 20 % participatie in het kapitaal van de APX Groep waarvan TenneT de voornaamste aandeelhouder is. Hiermee zetten Elia en Tennet opnieuw een belangrijke stap op weg naar één NoordwestEuropese elektriciteitsmarkt en dragen zij bij tot betere mogelijkheden tot internationale handel. Deze operatie is een win-win die tegelijk past in de ambitie van APX-Endex om een leidende rol te spelen op de Europese energiemarkt en in de strategie van Elia om via talrijke initiatieven een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt. Ze betekent een grote stap in de richting van de integratie van de elektriciteitsbeurzen in de Noordwest-Europese markt en verankert het werk dat Belpex sinds 2006 heeft uitgevoerd in een bredere Europese context. Op voorstel van TenneT zal Elia een belang van 20% verwerven in de elektriciteits- en gasbeurs APX-Endex B.V., door in te schrijven op een kapitaalverhoging buiten voorkeurrecht. Het verwerft hiermee ook zeggenschap in de bestuursorganen van APX-Endex. De Nederlandse elektriciteitstransporteur zal aldus 56,1 % van de aandelen APX-Endex in handen houden, terwijl N.V. Nederlandse Gasunie 20,9 % en Fluxys N.V. 3% zullen aanhouden. Belpex krijgt binnen de nieuwe organisatie eigen specifieke activiteitendomeinen toegewezen voor de Belgisch-Nederlandse markt en de markt voor groenestroomcertificaten. Mel Kroon, CEO van TenneT: "Er vindt momenteel een consolidatie plaats in de Europese energiemarkt. Na de overname van het Duitse transportnet van Transpower door TenneT is dit een volgende duidelijke stap naar verdere éénwording van de markt. De overname onderstreept ook de nauwe samenwerking tussen Elia en TenneT, die als ambitie hebben de Nederlandse, Belgische en de Europese energiemarkt verder te versterken ". Daniel Dobbeni, CEO van Elia: "Met de oprichting van Belpex in 2006 en de start van de trilaterale marktkoppeling had Elia al een belangrijke stap gezet naar marktintegratie in Centraal-West Europa. Ondertussen is de context verder geëvolueerd en wordt een integratie van elektriciteitsbeurzen en netten op breder vlak gevraagd door de markt. Deze operatie ligt in de lijn van de talrijke initiatieven die Elia als netbeheerder én marktfacilitator reeds nam en blijft ontwikkelen ten bate van een open en competitieve Belgische en Europese elektriciteitsmarkt."


APX-Endex en Belpex hebben de afgelopen jaren hun activiteiten uitgebreid, anticiperend op de vorming van een Noordwest-Europese energiemarkt. Een van de activiteiten waarbij tussen elektriciteitstransmissienetbeheerders nauw wordt samengewerkt, is het realiseren van marktkoppelingen tussen Europese landen. Zo zijn in 2006 de markten van België, Frankrijk en Nederland succesvol aan elkaar gekoppeld. Dankzij deze koppeling kunnen de zogenaamde ‘spot’prijzen voor elektriciteit op een gecoördineerde en efficiënte manier tot stand komen op alle drie de markten en wordt grensoverschrijdende handel geoptimaliseerd. In 2010 worden Duitsland en Luxemburg toegevoegd aan de marktkoppeling met Nederland, België en Frankrijk. Verder lopen diverse initiatieven voor verdere onderlinge samenwerking. Deze transactie past binnen de strategische doelstellingen van Elia en TenneT en sluit ook aan bij de andere kerntaken, die er in belangrijke mate op gericht zijn om een efficiënte, transparante en liquide energiemarkt in Noordwest-Europa te bevorderen. De transactie maakt het voorwerp uit van een regulatoire goedkeuring.

Pers: Elia: Lise Mulpas

+32 2 546 73 75

lise.mulpas@elia.be

Eva Suls

+32 2 546 73 78

eva.suls@elia.be

+31 26 3732600

j.wils@tennet.org

+32 2 546 72 39

+32 472 40 69 97

TenneT Jelle Wils

Investor relations Elia: Bert Maes

bert.maes@elia.be


Over Belpex Belpex is een leider in het bijdragen tot de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten, die instaat voor het verstrekken van transparante prijssignalen aan de martpartijen en de gemeenschap. Belpex richt zich op het leveren van diensten voor de elektriciteitsmarkt die meerwaarde bieden voor de marktpartijen en voor geheel de Belgische groothandelselektriciteitsmarkt.Belpex biedt een tradingplatform voor het verhandelen van spotmarkt elektriciteitshandel en groenestroomcertificaten. Aankoop/verkoop transacties worden rechtstreeks en anoniem gesloten tussen de marktpartijen. Meer informatie op www.belpex.be Over APX-ENDEX APX Endex, waarvan het hoofdkantoor in Amsterdam is gevestigd, is een groep van internationale beurzen voor elektriciteit en gas voor de korte termijnhandel in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België. Kernactiviteit in Nederland is de spotmarkt voor elektriciteit, waar via een veilingsysteem op een elektronisch handelsplatform anoniem kan worden gehandeld in spotcontracten voor levering op de volgende dag. De beurs draagt zorgt voor de financiële afwikkeling van de contracten, levert data services en publiceert o.a. een dagelijkse prijsindex. Meer informatie op www.apxgroup.com Over TenneT Als Transmission System Operator en beheerder van het landelijk transportnet is TenneT verantwoordelijk voor de 'snelwegen' van het Nederlandse elektriciteitsnet dat alle regionale netten en het Europese net met elkaar verbindt. De organisatie streeft naar een optimale dienstverlening voor een goed functionerende elektriciteitsmarkt in Nederland en in Noordwest-Europa. TenneT werkt dan ook continu aan de versterking van die Nederlandse energiemarkt in Europees perspectief. Recent heeft TenneT transpower overgenomen en is daarmee de eerste grensoverschrijdende TSO geworden met een netwerk van meer dan 20.000 kilometer. Meer informatie op www.tennet.org Over Elia Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. Elia bezit het volledige Belgische net op zeer hoge spanning (150 tot 380 kV) en ongeveer (eigendom en gebruiksrechten) 94% van de Belgische hoogspanningsnetinfrastructuur onder een spanning van 30 tot 70kV. Elia’s net bestaat uit 5.614 kilometer luchtlijnen en 2.765 kilometer ondergrondse verbindingen en is een onmisbare schakel tussen de Zuid- en de Noord-Europese elektriciteitsmarkten. Door recente investeringen in de interconnectiecapaciteit met de buurlanden is België één van de meest open en geïnterconnecteerde landen in Europa. Meer informatie op www.elia.be

/20100419-elia  
/20100419-elia  

http://www.eliagroup.eu/nl/investor-relations/~/media/files/Elia/PressReleases/2010/NL/20100419-elia-tennet-ned.pdf

Advertisement