Page 1

Investeringsplan

2007-2010 Vlaams Gewest - 30 juni 2007

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

1


2

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


Vlaams Gewest - 30 juni 2007

“We are a team of dedicated professionals, accountable for keeping the lights on, by serving our customers and the community in an efficient way”

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

3


4

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


INHOUDSOPGAVE Inleiding

9

VOORWERP

11

WETTELIJKE CONTEXT

11

VIER PIJLERS AAN DE BASIS VAN DE ONTWIKKELING VAN HET ELEKTRICITEITSNET: ZEKERHEID VAN BEVOORRADING, DUURZAME ONTWIKKELING, ECONOMISCH OPTIMUM EN MARKTWERKING.

11

BELEID INZAKE DE ONTWIKKELING VAN HET ELEKTRICITEITSNET

13

ALGEMENE OPBOUW VAN HET “INVESTERINGSPLAN”

13

1

15

Basisprincipes van het investeringsbeleid van Elia

1.1 INVESTERINGSBELEID IN HET DISTRIBUTIENET VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

17

1.1.1 Investeringen door het stijgende verbruik in de middenspanningsnetten 17 1.1.2 Investeringen verbonden met de herstructurering van de 36 kVnetten 17 1.1.3 Algemeen beleid voor het ontkoppelen van het 70 kV-net 18 1.1.4 Belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kV naar 150 kV 18

1.2 BELEID BETREFFENDE 26 KV-NETTEN

19

2

Referentie-elektriciteitsnet

21

2.1 BESCHRIJVING VAN DE VERSTERKINGEN

23

2.1.1 Herziening verbruiksverwachtingen 2.1.2 Vergunningsprocedures 2.1.3 Andere redenen

23 24 24

2.2 GRAFISCH OVERZICHT VAN DE LOPENDE VERSTERKINGEN

27

3

33

Versterking van het distributienet tegen 2009

3.1 HET ELEKTRICITEITSNET AFSTEMMEN OP DE PRODUCTIE- EN VERBRUIKSNIVEAUS

35

3.2 DIAGNOSE VAN DE KNELPUNTEN IN HET ELEKTRICITEITSNET

35

3.3 DEFINITIE VAN DE VERSTERKINGSSCENARIO'S

36

3.4 HAALBAARHEIDSONDERZOEK

37

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4

30 juni 2007

Technische uitvoerbaarheid Beperkingen betreffende ruimtelijke ordening Realisatieplanning Grafisch overzicht van de voorgestelde versterkingen tegen 2009

Investeringsplan 2007 – 2010

37 37 37 37

5


4

Versterking van het distributienet op langere termijn

43

4.1 BESCHRIJVING VAN DE VERSTERKINGEN

45

4.2 GRAFISCH OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE VERSTERKINGEN OP LANGERE TERMIJN

Besluiten en uitvoering van het Investeringsplan

6

Investeringsplan 2007 – 2010

47

53

30 juni 2007


LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN Tabel 2.1:

Lijst van de investeringen die gepland werden tegen de periode van 2003 tot 2008

25

Figuur 2.2: Referentienet Vlaanderen 2008

28

Figuur 2.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2008 - Detail A

29

Figuur 2.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2008 - Detail B

30

Figuur 2.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2008 - Detail C

31

Tabel 3.1:

36

Lijst van de investeringen die voor of tegen 2009 moeten gebeuren

Figuur 3.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2009

38

Figuur 3.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2009 - Detail A

39

Figuur 3.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2009- Detail B

40

Figuur 3.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2009 - Detail C

41

Tabel 4.1: Tabel 4.2:

Lijst van de investeringen op middellange termijn die al in vorige Investeringsplannen voorgesteld werden

46

Lijst van de nieuwe op middellange termijn voorgestelde investeringen

47

Figuur 4.3: Hoogspanningsnet Vlaanderen op langere termijn

48

Figuur 4.3: Hoogspanningsnet op langere termijn - Detail A

49

Figuur 4.3: Hoogspanningsnet op langere termijn - Detail B

50

Figuur 4.3: Hoogspanningsnet op langere termijn - Detail C

51

Tabel 5.1:

56

30 juni 2007

Planning van de investeringen tegen 2009

Investeringsplan 2007 – 2010

7


8

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


Inleiding

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

9


10

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


VOORWERP Het Investeringsplan 2007-2010 heeft betrekking op de netten van 70 kV en lager in het Vlaamse Gewest waarvoor Elia door de Vlaamse overheid is aangeduid als netbeheerder. Het Investeringsplan 2007-2010 betreft de periode van 3 jaar vanaf 1 januari 2007 tot 1 januari 2010.

WETTELIJKE CONTEXT De openstelling van de elektriciteitsmarkt werd ingeluid door de Richtlijn 96/92/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt1. In het Vlaams Gewest werd deze Richtlijn omgezet door het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en verder uitgewerkt door het “Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit” van 15 juni 20012. Artikel 12 van dit Besluit belast de distributienetbeheerder met de ontwikkeling van het distributienet. De praktische modaliteiten van het Investeringsplan zijn vastgelegd in “Deel II–Hoofdstuk 1- Afdeling 1.1” van het “Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (Vlaams Gewest)”. Het Investeringsplan dekt een periode van drie jaar; het wordt om het jaar aangepast voor de volgende drie jaar en vóór 1 juli van het betreffende jaar aan de VREG meegedeeld. Het Investeringsplan omvat: • een gedetailleerde raming van de nodige behoeften aan distributiecapaciteit, met aanduiding van de onderliggende hypothesen; • het investeringsprogramma dat de distributienetbeheerder vooropstelt om deze behoeften te kunnen dekken.

VIER PIJLERS AAN DE BASIS VAN DE ONTWIKKELING VAN HET ELEKTRICITEITSNET: ZEKERHEID VAN BEVOORRADING, DUURZAME ONTWIKKELING, ECONOMISCH OPTIMUM EN MARKTWERKING. Het Investeringsplan beschrijft de investeringen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de lange termijnbehoeften betreffende distributiecapaciteit en dit tegen de laagst mogelijke kostprijs voor de gemeenschap. De term kostprijs moet hier in een ruimere dan strikt economische zin worden begrepen en omvat naast de economische ook maatschappelijke en milieuaspecten. De doelstelling is die investeringen te kiezen, die de gemeenschap het meeste baat bijbrengen.

1 2

Deze richtlijn werd op 1 juli 2004 vervangen door richtlijn 2003/54/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt. Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gepubliceerd in het Staatsblad op 22 september 2000.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

11


Het beleid dat Elia voert betreffende netontwikkeling streeft naar het promoten van duurzame ontwikkeling. Het beleid past in het kader van het energiebeleid van de Europese Unie3 en van de Vlaamse overheid. Dit beleid steunt op volgende grote pijlers: • Zekerheid van bevoorrading: Elia streeft naar het waarborgen van de elektriciteitstransmissie op lange termijn, rekening houdend met de beschikbare productiemiddelen, het verbruik, zijn geografische spreiding en evolutie. Zekerheid van bevoorrading houdt tevens in dat het net gebouwd is om diverse productievormen mogelijk te maken en dat de nodige interconnectiecapciteit is voorzien. • Duurzame ontwikkeling: Elia opteert voor duurzame oplossingen, met een minimale impact op het leefmilieu en de ruimtelijke ordening. Het investeringsbeleid houdt rekening met de toename van hernieuwbare energie en van de lokale productie. • Marktwerking: Elia bouwt een net uit dat bijdraagt tot een goede marktwerking. Dit betekent dat de toegang tot het net, zowel aan de kant van de productie als aan de kant van de afname, is verzekerd voor bestaande en nieuwe gebruikers. Elia verzekert de inbedding van haar netten in Europa zodat een internationale marktwerking mogelijk is. • Economisch optimum: Elia houdt rekening met het economische optimum voor de maatschappij. In overleg met de andere distributienetbeheerders gaat Elia na wie, waar en hoe moet investeren om de globale kost voor de eindverbruiker te beperken, met inachtneming van de voorgaande vereisten. De interacties tussen die verschillende pijlers zijn veelvuldig en vaak zelfs tegenstrijdig. Bij wijze van voorbeeld: de uitwerking van een beleid dat • rekening houdt met de onzekerheden rond de evolutie en de lokalisatie van de productiemiddelen voor elektriciteit4; • tevens rekening houdt met de onzekerheden rond de evolutie van het elektriciteitsverbruik5 en/of; • de naleving van bepaalde milieunormen nastreeft; kan in tegenspraak lijken met de vereiste van economische rendabiliteit vanuit het oogpunt van de gemeenschap. Het zoeken naar een verantwoord evenwicht tussen die vier doelstellingen is nochtans de rode draad doorheen dit Investeringsplan. Het werd opgesteld vanuit het streven naar een optimale ontwikkeling van het distributienet, gekenmerkt door: • een betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit op lange termijn; • een concurrentiële en stabiele prijs voor de transmissie; • een minimale impact op het leefmilieu en de ruimtelijke ordening; • een beperking van de risico’s inherent aan investeringsbeslissingen in de context van een onzekere toekomst.

3 4

5

Green paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy – Commission of the European Community – 8/3/2006. De onzekerheden met betrekking tot de evolutie van de productiemiddelen spruiten onder meer voort uit het inschakelen van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling om tegemoet te komen aan de beleidslijnen inzake duurzame ontwikkeling; de realisatie van deze doelstellingen hangt af van de respons van de markt ten aanzien van de steunmaatregelen die worden ingevoerd. Een andere bron van onzekerheden hangt samen met de beschikbaarheid van de thermische centrales en wordt veroorzaakt door de evolutie van de brandstofprijzen, die zeer volatiel zijn zoals deze van aardolie en aardgas. Hierin liggen de onzekerheden vervat verbonden aan de respons van de verbruiker op de invoering van de maatregelen betreffende de beheersing van de vraag.

12

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


BELEID INZAKE DE ONTWIKKELING VAN HET ELEKTRICITEITSNET Elia is samengesteld uit twee wettelijke entiteiten die als één enkele economische entiteit werken: Elia System Operator, houder van de licenties van netbeheerder, en Elia Asset, eigenaar van het net. Het vermaasde net dat door Elia System Operator (“Elia”) wordt beheerd, bestrijkt de spanningsniveaus van 380 kV tot en met 30 kV6 en vormt, vanuit beheertechnisch oogpunt, één geheel. De globale krachtlijnen vormen het algemene referentiekader, ook al heeft het onderhavige Investeringsplan van Elia in strikte zin enkel betrekking op de spanningsniveaus van 70 kV en lager. De krachtlijnen van het globale beleid voor de ontwikkeling van het elektriciteitsnet7 zijn de volgende: • voorrang verlenen aan het ondergronds aanleggen van nieuwe verbindingen met een spanning van 36 kV of minder; • een maximale benutting, inclusief versterking, van de bestaande 70 kV, 150 kV en 220 kV infrastructuur; • voor nieuwe verbindingen op deze spanningen, bij voorkeur opteren voor: − ondergrondse kabels; − luchtlijnen op plaatsen waar deze kunnen worden aangelegd langs bestaande of geplande grote infrastructuur. Ter compensatie zullen indien mogelijk bestaande lijnen worden verwijderd om een globaal milieuevenwicht te bewaren; • verdere ontwikkeling van de zeer hoge spanningsverbindingen (380 kV) via luchtlijnen om redenen van technische en economische aard.

ALGEMENE OPBOUW VAN HET “INVESTERINGSPLAN” Dit Investeringsplan stoelt op dezelfde principes die werden bepaald voor het Investeringsplan 2005-2008 en die in dat plan beschreven werden. De lezer wordt uitgenodigd om terug te grijpen naar het Investeringsplan 20052008 voor verdere informatie over: • de methodologie voor de ontwikkeling van het net en de criteria voor de dimensionering van het distributienet gebruikt in dit Investeringsplan; • de basishypotheses in verband met de verbruik- en productiescenario’s. Doel van het Investeringsplan 2007-2010 is: • een stand van zaken op te maken betreffende de vordering van de versterkingen die in de vorige Investeringsplannen voorgesteld werden; • een voorstel van versterking van het net tegen 2009 uit te werken op basis van verschillende scenario’s die worden opgesteld op basis van evolutiehypotheses; • de mogelijke richtinggevende pistes met betrekking tot de versterking van het net en de beslissingen betreffende studieprojecten, op langere termijn, te actualiseren. Het Investeringsplan telt 4 hoofdstukken. 6 7

Met inbegrip van alle bijbehorende elementen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de wettelijke opdrachten en het maatschappelijke doel van Elia. Het beleid van de netbeheerder zal echter worden bijgestuurd indien dit noodzakelijk mocht blijken om aan de vigerende wetgeving te voldoen.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

13


In hoofdstuk 1 wordt een beknopt overzicht gegeven van de basisprincipes van het investeringsbeleid van Elia. Dit is een complex proces, dat rekening moet houden met technische, economische en milieufactoren en met de talrijke interacties hiertussen. Hoofdstuk 2 beschrijft het referentiedistributienet. De netversterkingen die het gevolg zijn van de vereisten op het gebied van distributiecapaciteit worden weergegeven in de hoofdstukken 3 en 4. Tot besluit volgt een samenvatting van het uitvoeringsplan van de investeringen voor de versterking van het net dat aan de VREG wordt voorgelegd.

14

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


1

Basisprincipes van het investeringsbeleid van Elia

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

15


16

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


1.1 INVESTERINGSBELEID IN HET DISTRIBUTIENET VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP De eerste stap in de dimensionering van het net bestaat erin de knelpunten op te sporen. Dit zijn kritieke punten waar de technische ontwikkelingscriteria niet langer gerespecteerd worden, bijvoorbeeld wegens de evolutie van het elektriciteitsverbruik en/of het productiepark. Zodra deze kritieke punten opgespoord zijn, worden de netversterkingen bepaald die noodzakelijk zijn om de vereiste capaciteit te blijven waarborgen. Hiervoor wordt – naast technische parameters – eveneens rekening gehouden met zowel economische criteria als met de impact van de netinvesteringen op het leefmilieu. Dit moet uiteindelijk leiden tot de beste oplossing voor de gemeenschap. In het distributienet van de Vlaamse Gemeenschap onderscheiden we vier soorten investeringen bij de uit te voeren werken: • investeringen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan de stijgende afnamen op de middenspanningsnetten; • investeringen die samenhangen met de herstructurering van de 36 kV-netten; • het algemene beleid betreffende de ontkoppeling van het 70 kV-net; • belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kV naar 150 kV.

1.1.1

INVESTERINGEN DOOR HET STIJGENDE VERBRUIK IN DE MIDDENSPANNINGSNETTEN De voortdurende toename van het lokale verbruik zorgt ervoor dat de transformatiecapaciteit naar middenspanning dient te worden verhoogd. De investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn, worden gerealiseerd in overleg met de middenspanningsdistributienetbeheerders. Wij herhalen de krachtlijnen van het beleid voor netversterking: • waar mogelijk het transformatievermogen van de bestaande stations verhogen door: − het versterken van het vermogen van de bestaande transformatoren; − het toevoegen van een of meer transformatoren; • enkel overgaan tot het bouwen van een nieuwe site als bepaalde bestaande sites verzadigd zijn.

1.1.2

INVESTERINGEN VERBONDEN MET DE HERSTRUCTURERING VAN DE 36 KV-NETTEN De 36 kV-netten van Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen maken pas sinds 1996 deel uit van het net dat door Elia wordt beheerd. Na een onderzoek in de loop van 1997 werd een investeringsprogramma opgesteld om deze netten tot eenzelfde betrouwbaarheidsniveau te brengen als de andere netgedeelten die Elia beheert. Dit programma wordt geleidelijk gerealiseerd wanneer versterkingen worden uitgevoerd als gevolg van het stijgende verbruik.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

17


1.1.3

ALGEMEEN BELEID VOOR HET ONTKOPPELEN VAN HET 70 KV-NET Het elektriciteitsverbruik in België blijft stijgen en de vermazing van het 150 kVnet wordt steeds groter. In die context moet vermeden worden dat parallelstromen ontstaan in de 70 kV-netten8. Sterke fluxen in het 150 kV-net kunnen immers het 70 kV-net belasten en er knelpunten veroorzaken. Deze knelpunten beperken de capaciteit van het 150 kV-net en zouden versterkingen van het 70 kV-net vergen, als geen alternatieve maatregelen worden genomen. Om dit te vermijden streven we, waar mogelijk, naar het ontkoppelen van de 70 kV-netten. In een ideale situatie wordt het 70 kV-net hierbij uitgebaat in onafhankelijke deelnetten. Deze deelnetten worden dan gevoed door 150/70 kV-transformatoren, die de bevoorradingszekerheid waarborgen en vermijden dat er wederzijdse hulpvoedingen nodig zijn tussen 70 kV-deelnetten onderling.

1.1.4

BELASTINGSOVERDRACHTEN VAN DE SPANNINGSNIVEAUS 70 TOT 30 KV NAAR 150 KV In de hoogspanningsnetten die volledig worden beheerd door Elia en die zowel onder de regionale als onder of federale bevoegdheid vallen, wordt een globaal sociaal-economisch optimum nagestreefd. Studies tonen immers aan dat het economisch voordeliger is om de ontwikkeling van het 150 kV-net te bevorderen, met directe transformatie vanuit dit net naar de middenspanningsnetten. Deze vaststelling is een gevolg van de tendens om het net uit te breiden met ondergrondse kabels. Het versterken van de rechtstreekse voeding van het middenspanningsnet vanuit het 150 kV-net door het plaatsen van 150 kV/MS-transformatoren, gebeurt: • naar aanleiding van het versterken van het transformatievermogen naar het middenspanningsnet; • om versterkingen van het 70 tot 36 kV-net en/of transformaties van 150 kV naar een spanningsniveau van 70 tot 36 kV te vermijden. Deze aanpak kan echter niet worden veralgemeend. Hij wordt niet toegepast in zones waar: • geen 150 kV-net bestaat; • het 70 tot 36 kV-net voldoende ontwikkeld is; • de belastingdichtheid laag is.

8

Het 70 kV-net heeft immers minder capaciteit dan het 150 kV-net.

18

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


1.2 BELEID BETREFFENDE 26 KV-NETTEN Een zeer beperkt deel van het net in het noorden van de provincie Limburg wordt uitgebaat op 26 kV. Omwille van een aantal redenen heeft Elia beslist om geen uitbreidingsinvesteringen meer uit te voeren op dit spanningsniveau: • artikel 8 van de Elektriciteitswet geeft de transmissienetbeheerder de toelating om distributienetten uit te baten. Enkel de netten met een spanning tussen 70 en 30 kV mogen worden uitgebaat; netten met een lagere spanning niet; • economisch is het niet rendabel om te investeren in het 26 kV-net. Er moet daartoe specifiek materieel, zoals transformatoren, worden aangekocht dat niet elders in het net kan worden gebruikt. Het bestaande 26 kV-net zal op middellange termijn worden opgeheven. Elia onderzoekt momenteel de wijze waarop dit kan gebeuren. Zolang het 26 kV-net in gebruik is, worden de nodige onderhoudswerken uitgevoerd opdat de operationele risico’s beperkt blijven en de kwaliteit behouden wordt.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

19


20

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


2

Referentieelektriciteitsnet

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

21


22

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


In het kader van dit Investeringsplan wordt als referentienet het net genomen zoals het begin 2007 in gebruik was met inbegrip van de investeringen die volgens het Investeringsplan9 2006-2009 moeten worden gerealiseerd tegen eind 2008. Ter herinnering: de versterkingen van het 150 kV-net die samenhangen met versterkingen in het 70- en 36/30 kV-net, worden hier ter informatie opgenomen, teneinde een volledige en coherente beschrijving van de investeringen te kunnen geven. Hetzelfde geldt voor versterkingen van het 70en 36/30 kV-net in het Brussels of Waals Gewest van verbindingen die gedeeltelijk in het Vlaams Gewest liggen. Deze versterkingen worden tussen haakjes vermeld omdat ze deel uitmaken van het Federaal Ontwikkelingsplan of van het Investeringsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van het Waals Gewest.

2.1 BESCHRIJVING VAN DE VERSTERKINGEN Tabel 2.1 geeft de stand van uitvoering weer van de investeringen die waren gepland in de vorige Investeringsplannen. Bijna alle versterkingen die tegen eind 2008 werden voorzien, zijn in uitvoering. Sommige geplande investeringen liepen echter vertraging op of werden uitgesteld. De belangrijkste redenen van vertraging zijn: • een herziening van de verbruiksverwachting; • de tijd die nodig is voor het doorlopen van de vergunningsprocedures.

2.1.1

HERZIENING VERBRUIKSVERWACHTINGEN Een aantal projecten werd uitgesteld tot op middellange termijn wegens een verlaging van de verbruiksvooruitzichten: • het project van het plaatsen van twee nieuwe 36/11 kV-transformatoren in het 36/11 kV-station Ichtegem en de 36 kV-verbinding Ichtegem-Koekelare zijn uitgesteld wegens een lagere verbruiksverwachting; het plaatsen van de condensatorenbatterij in Gistel en de aanleg van een nieuwe 36 kV-kabel Gistel-Ichtegem worden met deze werken gesynchroniseerd; • de vervanging van 36/12 kV-transformatoren in de hoogspanningsstations van Jabbeke en van Koekelare; • de versterking van de 150/15 kV-transformatie in Beerse10.

9

Dit Investeringsplan voldoet aan de Vlaamse decretale en reglementaire bepalingen zoals door de VREG vastgesteld in haar brief van 3 december 2003 (Kenmerk: AP/TVC/03.12.03/4917/8803). 10 In deze zone worden en aantal kleine productie-eenheden verwacht. Elia bekijkt momenteel in samenspraak met AGEM, IVEKA en de VREG op welke wijze deze installaties op het net kunnen worden aangesloten.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

23


2.1.2

VERGUNNINGSPROCEDURES Sommige projecten worden vertraagd omwille van de tijd nodig voor het bekomen van de nodige vergunningen: • de versterking van het station Sijsele (36/12 kV); • de bouw van het station Petrol (150/15 kV) en het inlussen van het station Petrol in de lijn Burcht - Zurenborg (150 kV); • de versterking van de transformatoren 150/10 kV en 150/70 kV in het station Mechelen; • de bouw van de nieuwe luchtlijn Keerke – Lokeren (150 kV) zal voor eind 2008 kunnen worden afgewerkt, na een lichte vertraging. De versterking van de 36/11 kV-transformatie in het station Lokeren Heirbrug en de aanleg van de kabel 36 kV Lokeren Heirbrug-Lokeren die hiermee verbonden zijn, zijn echter vertraagd tot 2009.

2.1.3

ANDERE REDENEN De aanleg van een nieuwe kabel tussen Izegem en Kortrijk Heule is geannuleerd ten gevolge van een grondige renovatie van de luchtlijn Izegem – Kuurne – Heule. Wegens een herziening van de netconfiguratie wordt het project van een nieuwe 150/10 kV-transformator in een nieuw station te Wijgmaal geannuleerd. Het project wordt vervangen door de aanleg van een nieuwe 150 kV-kabel van Wijgmaal tot Gasthuisberg, een nieuwe 150/70 kV-transformator (145 MVA) in het station Gasthuisberg (beide gepland op middellange termijn) en een nieuwe 150/10 kV-transformator (50 MVA) in het station Wilsele (voorzien tegen 2009). De versterking van het vermogen van de 150/36 kV-transformator van Drogenbos zal doorgaan begin 2008, wanneer de nodige snijdingen kunnen worden uitgevoerd. De versterking van de 36/11 kV-transformator in het station te Wingene en de 70/11 kV-transformator in het station te Bornem heeft een kleine vertraging opgelopen.

24

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


Tabel 2.1: Lijst van de investeringen die gepland werden tegen de periode van 2003 tot 2008 Driver

Lokalisatie

Beschrijving van de versterking

Spanningsniveau

Indienststelling

Indienst- Andere be- Eerste pustellings- trokken net- blicatie in datum beheerders Investeringsplan

Versterkte Station of zone uiteinden van de verbinding Belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kV naar het spanningsniveau 150 kV Antwerpen (BurchtZurenborg)

(Aanpassing van de verbinding om het nieuwe station Petrol in te lussen)

(150 kV)

(Gepland)

(2008)

2004-2007

Mol

Nieuwe 50 MVA transforma- 150/15 kV tor in een bestaand station

Gepland

2007

IVEKA

2003-2006

Oelegem

Nieuwe 50 MVA transforma- 150/15 kV tor in een bestaand station

Gerealiseerd

2006

IVEKA

2003-2006

Petrol

Twee nieuwe 50 MVA transformatoren in een nieuw station

Gepland

2008

IMEA

2004-2007

Lier

Indienstname van de derde 150/70/15 wikkeling (50 MVA) van de kV bestaande transformator

Middellange termijn uitgesteld

IVEKA IMEA

2004-2007

Mechelen

Nieuwe 40 MVA transforma- 150/10 kV tor in een bestaand station

Gepland

IVERLEK 2

2004-2007

Beerse

Twee nieuwe 50 MVA transformatoren in een bestaand station

150/15 kV

Middellange termijn uitgesteld

IVEKA

2006-2009

Oost(WondelgemVlaanderen Nieuwe Vaart)

(Bouw van de derde en vierde draadstellen )

(150 kV)

(Gerealiseerd)

VlaamsBrabant

Nieuwe 40 MVA transforma- 150/10 kV tor in een nieuw station

Geannuleerd

Nieuwe 50 MVA transforma- 150/11 kV tor in een bestaand station

Gepland

Nieuwe 50 MVA transforma- 150/11 kV tor in een bestaand station

Gerealiseerd

Wijgmaal

WestBruggeVlaanderen Waggelwater Slijkens

150/15 kV

2008

(2007)

2003-2006 IVERLEK

2003-2006

2008

IMEWO

2003-2006

2006

IMEWO

2005-2008

(Brugge (Upgrade van de bestaande (150 kV) Waggel-water- lijn) Slijkens)

(Middellange termijn uitgesteld)

2005-2008

Koksijde

Nieuwe 50 MVA transforma- 150/11 kV tor in een bestaand station

Middellange termijn uitgesteld

Oostrozebeke

Nieuwe 40 MVA transforma- 150/10 kV tor in een bestaand station

Gerealiseerd

2006

GASELWEST 2003-2006

Nieuwe 125 MVA transformator in een bestaand station

150/70 kV

Gepland

2008

IVERLEK 2

2005-2008

Muizen

Twee nieuwe 40 MVA transformatoren in een bestaand station

70/10 kV

Middellange termijn uitgesteld

IVERLEK

2003-2006

Bornem

Bijkomende 50 MVA transformator in een bestaand station

70/15 kV

Gepland

IVERLEK

2005-2008

Twee nieuwe 18,75 MVA transformatoren in een nieuw station

36/12 kV

Middellange termijn uitgesteld

IMEWO

2003-2006

StookteWetteren

Aanleg van twee nieuwe kabels

36 kV

Middellange termijn uitgesteld

Kwatrecht

Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station

36/12 kV

Gerealiseerd

2006

36 kV

Gerealiseerd

2006

GASELWEST 2003-2006

Versterkingen in het distributienet 70-30 kV Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten

Antwerpen Mechelen

OostStookte Vlaanderen

Kwatrecht-Flora Aanleg van een nieuwe kabel Erpe-Mere

Nieuwe 50 MVA transforma- 70/15 kV tor in een nieuw station

Erpe-Mere - lijn Aftakking in kabel Aalst-Zottegem

30 juni 2007

70 kV

2003-2006

Middellange termijn uitgesteld

IMEWO

2003-2006

2003-2006 INTERGEM

Middellange termijn uitgesteld

Lokeren Nieuwe 18,75 MVA transfor- 36/12 kV Waasmunsterba mator in een bestaand an station

Gepland

Sint-KruisWinkel

Middellange termijn uitgesteld

Nieuwe 18,75 MVA transformator in een bestaand station

2009

36/11 kV

2003-2006 2003-2006

2007

IMEWO

2003-2006

IMEWO

2004-2007

Investeringsplan 2007 – 2010

25


Driver

Lokalisatie

Beschrijving van de versterking

Spanningsniveau

Indienststelling

Indienst- Andere stellings- betrokken datum netbeheerde rs

Eerste publicatie in Investering splan

Sint-KruisWinkelKennedylaan

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Middellange termijn uitgesteld

Lokeren Heirbrug

Herbruikte 18,75 MVA transformator in een bestaand station

36/11 kV

Gepland

2009

Lokeren Heirbrug Lokeren

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Gepland

2009

Drogenbos

Vervanging van een 75 MVA 150/36 kV transformator door een 125 MVA transformator

Gepland

2008

Vilvoorde Park

Vervanging van een 16 MVA 36/11 kV transformator door een 25 MVA transformator

Middellange termijn uitgesteld

Ottenburg

Vervanging van een 6 MVA en twee 3 MVA transformatoren door twee 16 MVA transformatoren

36/11 kV

Gepland

2008

Nieuwe 65 MVA transformator in een bestaand station

150/36 kV

Gerealiseerd

2006

De Haan

Twee nieuwe 25 MVA transformatoren in een bestaand station

36/11 kV

Middellange termijn uitgesteld

Ichtegem

Twee nieuwe 18,75 MVA transformatoren in een nieuw station

36/11 kV

Gepland

2009

GASELWEST 2003-2006

IchtegemKoekelaere

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Gepland

2009

2003-2006

Jabbeke

Vervanging van een 12,3 MVA transformator door een 25 MVA transformator

36/12 kV

Middellange termijn uitgesteld

WVEM

2004-2007

Koekelare

Vervanging van een 7 MVA 36/12 kV transformator door een 12,3 MVA transformator

Middellange termijn uitgesteld

WVEM

2004-2007

Sijsele

Vervanging van een 7 MVA transformator door een 14 MVA transformator

36/12 kV

Gepland

2008

IMEWO

2004-2007

Gistel

Plaatsen van een condensatorenbatterij

36 kV

Gepland

2009

WVEM

2005-2008

Steense Dijk

Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station

36/12 kV

Gepland

2008

IMEWO WVEM

2006-2009

Steense DijkSlijkens

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Gepland

2008

2006-2009

Wingene

Vervanging van een 12 MVA 36/11 kV transformator door een 18 MVA transformator

Gepland

2009

GASELWEST 2006-2009

Oost(KeerkeVlaanderen Lokeren)

(Bouw van een nieuwe lijn) (150 kV)

(Gepland)

(2008)

2003-2006

36 kV

Gerealiseerd

2006

2003-2006

36/11 kV

Gepland

2007

Gistel-Ichtegem Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Gepland

2009

Ontkoppeling WestIzegem-Kortrijk Aanleg van een nieuwe van het 70 kV- Vlaanderen Heule kabel net

70 kV

Geannuleerd

Versterkte Station of zone uiteinden van de verbinding Versterkingen in het distributienet 70-30 kV Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten

VlaamsBrabant

WestKoksijde Vlaanderen

Herstructurering van de 36 kV-netten

Flora-Monsanto Aanleg van een nieuwe kabel WestBrugge Zuid Vlaanderen

26

Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station

Investeringsplan 2007 – 2010

2004-2007

IMEWO

2006-2009

2006-2009

IVERLEK 1

2005-2008

SIBELGAS

2003-2006

IVERLEK

2006-2009

2003-2006

IMEWO 2003-2006 GASELWEST

IMEWO

2005-2008

2005-2008 2003-2006

30 juni 2007


2.2 GRAFISCH OVERZICHT VAN DE LOPENDE VERSTERKINGEN De kaarten in figuur 2.2 geven een grafisch overzicht van de stand van zaken van de lopende versterkingen die tegen 2003 tot 2008 voorgesteld werden in het hoogspanningsnet in Vlaanderen.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

27


Figuur 2.2: Referentienet Vlaanderen 2008

s

28

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


Figuur 2.2:

30 juni 2007

Hoogspanningsnet Vlaanderen 2008 - Detail A

Investeringsplan 2007 – 2010

29


Figuur 2.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2008 - Detail B

30

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


Figuur 2.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2008 - Detail C

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

31


32

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


3

Versterking van het distributienet tegen 2009

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

33


34

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


3.1 HET ELEKTRICITEITSNET AFSTEMMEN OP DE PRODUCTIE- EN VERBRUIKSNIVEAUS In hoofdstukken 2 en 3 van het Investeringsplan 2005-2008 werden de scenario's voor verbruik en productie op macro-economisch niveau gedefinieerd. Deze scenario’s blijven ook geldig in het kader van dit Investeringsplan. Ter herinnering hernemen we volgende elementen: • de dimensionering van de 70/36/30 kV-netten hangt zeer nauw samen met de evolutie en de lokalisatie van het verbruik en van de decentrale productie; deze hypotheses worden elk jaar herzien; • de inschatting van het verbruik steunt op twee factoren: − enerzijds een macro-economisch standpunt: de vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de toename van het verbruik; deze hypotheses werden in het Investeringsplan 2005-2008 gedefinieerd; − anderzijds een micro-economisch standpunt: de lokale verbruiksprognoses die werden aangekondigd door de netgebruikers of werden opgesteld in overleg met de beheerders van de middenspanningsnetten; deze hypotheses worden elk jaar berekend; • voor alle 70/36/30 kV-knooppunten die de middenspanningsnetten voeden, geldt voor de korte termijn dat de berekening van de lokale verbruiksverwachtingen sterk wordt beïnvloed door de informatie die de netgebruikers en de beheerders van de middenspanningsnetten leveren. Deze informatie vertaalt immers de lokale vooruitzichten voor de economische ontwikkeling. Het verhogen van het transformatievermogen naar de middenspanningsnetten sluit dan ook rechtstreeks aan op deze verwachtingen11.

3.2 DIAGNOSE VAN DE KNELPUNTEN IN HET ELEKTRICITEITSNET De load-flow berekeningen op basis van de verbruiksverwachtingen voor 2009 (“hoge variant”) tonen een aantal knelpunten aan in het distributienet van het Vlaams Gewest. Deze knelpunten hangen samen met het stijgende verbruik en liggen in West Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

11 De beïnvloedingszone in deze berekening van de transformatorversterking blijft beperkt tot de transformator zelf.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

35


3.3 DEFINITIE VAN DE VERSTERKINGSSCENARIO'S De knelpunten zijn het gevolg van de verwachte verhoging van het residentiële verbruik, waardoor investeringen nodig zijn in de stations Zeebruge, Tisselt en Aalter Terlakenstraat. Een stijging in de verwachte afname door de middenspanning maakt investeringen in Zwevegem, Zele industriepark, Ham, Walgoed en Wilsele noodzakelijk. Bij deze investeringen wordt de belasting van de spanningsniveaus 36 kV tot 70 kV naar 150 kV gebracht. De kabel Zeebrugge – Peakshaving is noodzakelijk om aan het stijgend industrieel verbruik rond het station Peakshaving te voldoen. Tabel 3.1 geeft een overzicht per categorie van deze investeringen, die tegen 2009 dienen te gebeuren.

Tabel 3.1: Lijst van de investeringen die vóór of tegen 2009 moeten gebeuren Driver

Lokalisatie

Beschrijving van de versterking

Spannings- Indienststelling Indienst- Andere niveau stellings- betrokken datum netbeheerders

Versterkte Station of zone uiteinden van de verbinding Belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kV naar het spanningsniveau 150 kV WestZwevegem Vlaanderen

Twee nieuwe 40 MVA transformatoren in 150/10 kV een bestaand station

Gepland

2009

OostZele Vlaanderen industriepark

Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station

150/12 kV

Gepland

2009

Ham

Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station

150/12 kV

Gepland

2008

(Ham Ringvaart)

(Aanleg van 2de draadstel op de bestaande lijn)

(150 kV)

(Gepland)

(2008)

Wilsele

Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station

150/10 kV

Gepland

2009

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Gepland

2009

Nieuwe 125 MVA transformator in een bestaand station

150/36 kV

Gepland

2009

Gepland

2009

IVERLEK

Gepland

2009

IMEWO

36 kV

Gepland

2009

150/15 kV

Gepland

2008

VlaamsBrabant

IMEWO

Versterkingen in het distributienet 70-30 kV Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten

WestZeebruggeVlaanderen Peakshaving Zeebrugge

Antwerpen Tisselt

Nieuwe 40MVA transformator in een 70/10 kV bestaand station en vervanging van een 20 MVA transformator door een 40 MVA transformator OostAalter Nieuwe 25 MVA transformator in een 36/12 kV Vlaanderen Terlakenstraat bestaand station Aalter Aanleg van een nieuwe kabel Terlakenstraat -Aalter Venecolaan Walgoed Nieuwe 40 MVA tranformator in bestaand station

36

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


3.4 HAALBAARHEIDSONDERZOEK 3.4.1

TECHNISCHE UITVOERBAARHEID In dit stadium vertonen de geplande investeringen geen bijzondere moeilijkheden op het vlak van de technische uitvoerbaarheid.

3.4.2

BEPERKINGEN BETREFFENDE RUIMTELIJKE ORDENING Bij elke netversterking rijzen een aantal vragen in verband met ruimtelijke ordening. Heel wat stations werden immers jaren geleden opgericht, nog voor de gewestplannen bestonden, en zijn vandaag soms zonevreemd. Bij elke versterking rijst de vraag of de nodige vergunningen kunnen worden verkregen. Het is bovendien niet eenvoudig om een bestaande installatie te verplaatsen naar een geschikte zone, vermits op een transformatiestation altijd een aantal middenspanningskabels zijn aangesloten. Het MS-net moet in dat geval volledig herschikt worden, wat zeer duur is en ook niet altijd mogelijk. De huidige procedures voor het opstellen van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) zijn nog vrij nieuw en vergen veel tijd. Ook voor de verbindingen stelt dit probleem zich. De nieuwe procedures zijn niet duidelijk voor wat betreft nieuwe HS-lijnen of aanpassingen aan bestaande HS-lijnen. Voor de procedures gelden meestal ook geen vaste termijnen, wat tot gevolg heeft dat de behandeling van moeilijke dossiers lang kan aanslepen. Deze onduidelijkheden kunnen leiden tot grote vertragingen en brengen zo de realisatietermijnen in het gedrang. De netbeheerder kan dus op dit vlak moeilijk een verbintenis aangaan, omdat hij geen vat heeft op de termijnen waarbinnen hij de nodige vergunningen zal krijgen. In het kader van dit Investeringsplan zijn de verplichtingen inzake ruimtelijke ordening echter beperkt: • de versterkingen worden uitgevoerd in bestaande stations die in geschikte zones liggen; • de kabels worden waar mogelijk in het wegennet aangelegd.

3.4.3

REALISATIEPLANNING Tabel 3.1 hierboven geeft een overzicht van het geplande realisatieschema.

3.4.4

GRAFISCH OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE VERSTERKINGEN TEGEN 2009 De kaarten in figuur 3.2 geven een grafisch overzicht van de voorgestelde versterkingen in het hoogspanningsnet in Vlaanderen tegen 2009.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

37


Figuur 3.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2009

38

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


Figuur 3.2: Hoogspanningsnet Vlaanderen 2009 - Detail A

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

39


Figuur 3.2:

40

Investeringsplan 2007 – 2010

Hoogspanningsnet Vlaanderen 2009- Detail B

30 juni 2007


Figuur 3.2:

30 juni 2007

Hoogspanningsnet Vlaanderen 2009 - Detail C

Investeringsplan 2007 – 2010

41


42

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


4

Versterking van het distributienet op langere termijn

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

43


44

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


De investeringen die zich op middellange termijn aandienen, weerspiegelen de verdere uitbouw van het net. Ze werden beschreven in hoofdstuk 4 van het Investeringsplan 2006-2009 en ze vloeien voort uit het algemene beleid voor de ontwikkeling van de elektriciteitsnetten dat in hoofdstuk 1 kort werd herhaald. De versterkingen zijn vanzelfsprekend gebaseerd op de vooruitzichten die momenteel beschikbaar zijn met betrekking tot de verbruikstoename. Mogelijk worden in een volgend Investeringsplan voor diezelfde periode andere versterkingen gepland als gevolg van verbruikstoenames die nu nog niet gekend zijn of nu geplande versterkingen uitgesteld als nieuwe verbruiksvooruitzichten lager uitvallen dan de vroegere.

4.1 BESCHRIJVING VAN DE VERSTERKINGEN De tabellen 4.1 en 4.2 geven de indicatieve lijst van de investeringen die op middellange termijn worden voorgesteld op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Tabel 4.1 bevat de investeringen die al in vorige Investeringsplannen werden voorgesteld: • Alle in het hoofdstuk 4 van het Investeringsplan 2006–2009 voorgestelde investeringen blijven geldig, op één investering na: de versterking van het 150/10 kV station in Gasthuisberg is geannuleerd wegens een herziening van de netconfiguratie. Het project wordt vervangen door de aanleg van een nieuwe 150 kV kabel van Wijgmaal tot Gasthuisberg, een nieuwe 150/70 kVtransformator (145 MVA) in het station Gasthuisberg (beide gepland op middellange termijn) en een nieuwe 150/10 kV-transformator (50 MVA) in het station Wilsele (voorzien tegen 2009, zoals eerder vermeld in 2.1.3). • Een aantal investeringen zijn nu gepland voor 2009: deze investeringen zijn vermeld in hoofdstuk 3 van dit Investeringsplan. Het gaat om de versterkingen van het 150/12 kV station Ham, het 36/12 kV station Aalter Terlakenstraat, de nieuwe kabel Aalter Terlakenstraat – Aalter Venecolaan en het tweede draadstel Ham – Ringvaart.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

45


Tabel 4.1: Lijst van de investeringen op middellange termijn die al in vorige Investeringsplannen voorgesteld werden Driver

Lokalisatie

Beschrijving van de versterking

Spannings- Andere betrokken niveau netbeheerders

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Poperinge Sappenleen

Twee nieuwe 20 MVA transformatoren in een nieuw station

36/10 kV

Poperinge Sappenleen-Ieper

Aanleg van twee nieuwe kabels

36 kV

Ieper

Twee nieuwe 65 MVA transforma- 150/36 kV GASELWEST toren in een bestaand station

Versterkte Station of uiteinden van de zone verbinding Versterkingen in het distributienet 70-30 kV Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten

WestAalter-Wingene Vlaanderen

OostGent Sifferdok Vlaanderen

Antwerpen

VlaamsBrabant

Nieuwe 18,75 MVA transformator 36/12 kV in een bestaand station

GASELWEST

IMEWO

Gent Sifferdok - Gent Rechter Aanleg van een nieuwe kabel Oever

36 kV

Adegem

Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaan station

36/12 kV

Adegem-Eeklo

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Destelbergen

Vervanging van een 18,75 MVA transformator door een 25 MVA transformator

36/12 kV

IMEWO

Sint-Martens-Latem

Vervanging van een 18,75 MVA transformator door een 25 MVA transformator

36/12 kV

IMEWO

Wondelgem

Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station

36/12 kV

IMEWO

Eeklo Noord

Nieuwe 65 MVA transformator in een bestaand station

150/36 kV

Eeklo Noord

Aanleg van een trunk

36 kV

Wilrijk

Nieuwe 145 MVA transformator in 150/70 kV een bestaand station

(Wilrijk-Schelle)

(Aanleg van een nieuwe kabel)

Machelen Keiberg

Nieuwe 125 MVA transformator in 150/36 kV een nieuw station

(Keiberg in aftakking op de bestaande kabel MachelenWoluwe)

(Aanleg van een nieuwe kabel)

(150 kV)

Keiberg-Zaventem

Aanleg van een trunk

36 kV

IMEWO

(150 kV)

Belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kV naar het spanningsniveau 150 kV Antwerpen

46

Rijkevorsel

Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station

150/15 kV IVEKA

(Rijkevorsel in aftakking 150 (Aanleg van een nieuwe kabel) kV Massenhoven - Sint Job)

(150 kV)

Limburg

Eisden

Vervanging van een 70/10 kV transformator door een 50 MVA transformator (150/10 kV)

150/11 kV INTERELECTRA

WestVlaanderen

Waregem Schoondale

Twee nieuwe 40 MVA 150/10 kV GASELWEST transformatoren in nieuw station

(Waregem Schoondale)

(Aansluiting ter studie)

Rumbeke

Twee nieuwe 50 MVA 150/15 kV GASELWEST transformatoren in een bestaand station

Wevelgem

Nieuwe 40 MVA transformator in een bestaand station

Investeringsplan 2007 – 2010

(150 kV)

150/15 kV GASELWEST

30 juni 2007


Tabel 4.2 bevat de nieuwe op middellange termijn voorgestelde investeringen: een tiental nieuwe investeringen zijn voorzien. Tabel 4.2: Lijst van de nieuwe op middellange termijn voorgestelde investeringen Driver

Lokalisatie

Versterkte zone

Beschrijving van de versterking

Spanningsniveau

Nieuwe 25 MVA transformator in een nieuw station

36/11 kV

Inlussen van het station Baasrode in de bestaande lijn

70 kV

Andere betrokken netbeheerders

Station of uiteinden van de verbinding

Versterkingen in het distributienet 70-30 kV Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten

Oost-Vlaanderen Eeklo Zuidmoer Aalst - Schelle

West-Vlaanderen Slijkens - Mercatorlaan Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Mercatorlaan (Oostende)

Nieuwe 25 MVA transformator in een nieuw station

36/12 kV

Gullegem - Harelbeke

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Harelbeke - Stasegem

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Antwerpen

Merksem - Tabaksvest Aanleg van een nieuwe kabel

70 kV

Vlaams-Brabant

Gasthuisberg

Nieuwe 145 MVA transformator in een 150/70 kV bestaand station

Belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kV naar het spanningsniveau 150 kV Oost-Vlaanderen Ruien

Nieuwe 145 MVA transformator in een 150/10 kV nieuw station

4.2 GRAFISCH OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE VERSTERKINGEN OP LANGERE TERMIJN De kaarten in figuur 4.3 geven een grafisch overzicht van de voorgestelde versterkingen in het hoogspanningsnet in Vlaanderen op langere termijn.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

47


Figuur 4.3: Hoogspanningsnet Vlaanderen op langere termijn

48

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


Figuur 4.3:

30 juni 2007

Hoogspanningsnet op langere termijn - Detail A

Investeringsplan 2007 – 2010

49


Figuur 4.3:

50

Investeringsplan 2007 – 2010

Hoogspanningsnet op langere termijn - Detail B

30 juni 2007


Figuur 4.3:

30 juni 2007

Hoogspanningsnet op langere termijn - Detail C

Investeringsplan 2007 – 2010

51


52

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


Besluiten en uitvoering van het Investeringsplan

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

53


54

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007


Het huidige Investeringsplan vertrekt van de hypotheses van het Investeringsplan 2005-2008, die grotendeels werden gebaseerd op de macroeconomische groeivooruitzichten voor het verbruik. Deze prognoses werden opgesteld door het Federaal Planbureau, alsook door de CREG, in het “Indicatief Programma van de Productiemiddelen”. Vermits het spanningsniveau 70/36/30 kV sterk wordt beïnvloed door de spreiding van de lokale afname, spelen de “micro-economische” prognoses die door de netgebruikers worden meegedeeld of in overleg met de beheerders van de middenspanningsnetten worden opgesteld een zeer belangrijke rol. Het planningsproces is complex: • het houdt rekening met tal van onzekerheden die verbonden zijn aan de markt en die in het kader van dit Investeringsplan vooral te maken hebben met de vooruitzichten betreffende het verbruik en de decentrale productie, evenals de inplanting ervan; • zowel technische, economische als milieufactoren hebben een invloed op de dimensionering.

Netversterkingen gepland tegen 2009 Het Investeringsplan beschouwt enkel het net waarvoor Elia als netbeheerder werd aangeduid. Het plan heeft dus geen betrekking op het 70 kV-net dat eigendom is van Interelectra. De bijkomende netversterkingen door dit Investeringsplan voorgesteld en gepland tegen 2009 worden weergegeven in tabel 5.1.

30 juni 2007

Investeringsplan 2007 – 2010

55


Tabel 5.1: Planning van de investeringen tegen 2009 Driver

Lokalisatie

Beschrijving van de versterking

Spannings- Indienststelling Indienst- Andere niveau stellings- betrokken datum netbeheerders

Versterkte Station of zone uiteinden van de verbinding Belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kV naar het spanningsniveau 150 kV WestZwevegem Vlaanderen

Twee nieuwe 40 MVA transformatoren in 150/10 kV Gepland een bestaand station

2009

OostZele Vlaanderen industriepark

Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station

150/12 kV Gepland

2009

Ham

Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station

150/12 kV Gepland

2008

(Ham Ringvaart)

(Aanleg van 2de draadstel op de bestaande lijn)

(150 kV)

(2008)

Wilsele

Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station

150/10 kV Gepland

2009

Aanleg van een nieuwe kabel

36 kV

Gepland

2009

Nieuwe 125 MVA transformator in een bestaand station

150/36 kV Gepland

2009

VlaamsBrabant

(Gepland)

IMEWO

Versterkingen in het distributienet 70-30 kV Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten

WestZeebruggeVlaanderen Peakshaving Zeebrugge

Antwerpen Tisselt

Nieuwe 40MVA transformator in een 70/10 kV bestaand station en vervanging van een 20 MVA transformator door een 40 MVA transformator

Gepland

2009

IVERLEK

36/12 kV

Gepland

2009

IMEWO

36 kV

Gepland

2009

Nieuwe 40 MVA tranformator in bestaand 150/15 kV Gepland station

2008

OostAalter Nieuwe 25 MVA transformator in een Vlaanderen Terlakenstraat bestaand station Aalter Aanleg van een nieuwe kabel Terlakenstraat -Aalter Venecolaan Walgoed

De moeilijkheden op het vlak van ruimtelijke ordening zijn beperkt: • de versterkingen worden uitgevoerd in bestaande stations die gelegen zijn in een geschikte zone; • de kabels worden meestal aangelegd in het wegennet.

56

Investeringsplan 2007 – 2010

30 juni 2007

investeringsplan-vlaams-gewest-2007-2010  
investeringsplan-vlaams-gewest-2007-2010  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/publications-2/investment-plans/flemish/investeringsplan-vlaams-gewest-2007-2010.pdf

Advertisement