Page 1

Keizerslaan 20 Boulevard de l'Empereur, 20 B-1000 Brussel-Bruxelles

PERSBERICHT

Tel.: 02 546 70 11 Fax: 02 546 70 10

26 februari 2010

Elia’s jaarresultaten over 2009 iets beter dan verwacht; bevestiging kwalitatief hoogstaande Belgische elektriciteitsbevoorrading binnen de West-Europese markt •

Netto winst volgens IFRS ligt met € 84 miljoen iets hoger dan verwacht bij de halfjaarresultaten

Voorgesteld dividend bedraagt € 1,38 bruto per aandeel

Een obligatielening van € 1 miljard werd succesvol geplaatst

Het investeringsprogramma en een zeer goede kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading werden bereikt

Elia investeert verder in de aansluiting van hernieuwbare energiebronnen en bouwt aan een geïntegreerde regionale elektriciteitsmarkt voor Centraal-West Europa

Afstand door Electrabel van participatie in Elia, in nauwe overeenstemming met de onderneming

1. Kerncijfers IFRS Geconsolideerde resultaten 2009 van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS): Geconsolideerde resultaten 2009 (€ miljoen)

2009

2008

Verschil

Bedrijfsopbrengsten

771,3

757,3

1,8%

EBITDA

327,9

334,1

-1,9%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)

225,8

237,9

-5,1%

Netto financieringslasten

-120,5

-109,3

10,2 %

Belastingen winst

-20,1

-27,2

-26,1%

Winst van het boekjaar toe te rekenen aan de eigenaars van de vennootschap

84,0

103,1

-18,5%

Winst per aandeel (€)

1,74

2,14

-18,5%

Dividend per aandeel (€)

1,38

1,37

0,7%

31 december 2009

31 december 2008

Verschil

Balanstotaal

4.420,0

4.228,1

4,5%

Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de vennootschap

1.365,4

1.348,1

1,3%

Netto financiële schuld

2.444,4

2.370,5

3,1%

28,29

28,04

0,9%

48.270.255

48.076.949

0 0,4 %

Balans (€ miljoen)

Eigen vermogen per aandeel (€) toe te rekenen aan de eigenaars van de vennootschap Aantal aandelen (einde periode) EBITDA = EBIT + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen

1


Huidig regelgevend kader Sinds 1 januari 2008 hanteert Elia transmissietarieven die constant zijn gedurende 4 jaar (2008-2011). De gereguleerde nettowinst van Elia bestaat uit drie elementen: • • •

de billijke winstmarge op het eigen vermogen die wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van de Belgische tienjarige rente (dagelijks gemiddelde) en de werkelijke beta van het Elia aandeel met een minimum van 0,3 vermenigvuldigd met een vaste risicopremie van 3,5% de verrekening in de tarieven van buitengebruikstellingen van vaste activa. Volgens de wet moet dit deel van de nettowinst gereserveerd worden voor de financiering van toekomstige investeringen. de besparingen in de operationele uitgaven boven de, door een KB, opgelegde jaarlijkse besparingen (€6 miljoen in 2009 én in totaal € 25 miljoen voor de periode 2008-2011). Indien minder dan € 25 miljoen besparingen gerealiseerd wordt over een periode van 4 jaar, is dit ten laste van Elia. Indien Elia méér realiseert dan de opgelegde besparingen zijn deze additionele besparingen voor maximaal € 25 miljoen bijkomend op te nemen in de nettowinst over een periode van 4 jaar.

Financieel (IFRS) De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten kenden in 2009 een stijging van 1,9% van € 757,3 miljoen naar € 771,3 miljoen.

Detail bedrijfsopbrengsten (€ miljoen) Opbrengsten uit netaansluitingen

2009

2008 Verschil

32,8

32,7

0,4%

509,9

510,9

-0,2%

22,8

20,9

9,1%

108,0

113,4

-4,8%

Internationale inkomsten

28,7

28,3

1,4%

Overige bedrijfsopbrengsten

37,6

32,9

14,3%

739,8

739,1

0,1%

Afwijkingen van het goedgekeurde budget (tarifair tekort)

31,5

18,2

73,1%

Totaal bedrijfsopbrengsten

771,3

757,3

1,9%

Opbrengsten uit gebruik van het net Opbrengsten uit terugneming van overschotten uit vorige boekjaren (beslissing regulator) Opbrengsten uit ondersteunende diensten

Subtotaal bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten uit netaansluitingen bleven stabiel in vergelijking met 2008. De opbrengsten uit het gebruik van het net lagen in lijn met dezelfde periode van vorig jaar, ondanks een daling van 8% van de elektriciteitsafname van het Elia-net door de economische crisis. De vorig jaar ingevoerde opbrengsten van de afnametarieven voor hydraulische energiestockage-eenheden (pompcentrales) tijdens pompwerking compenseren grotendeels deze daling. De opbrengsten uit ondersteunende diensten daalden als gevolg van de lagere afname van het Elia-net alsook de lagere, door te rekenen, aankoopkosten. De internationale inkomsten bleven stabiel in vergelijking met 2008. Dankzij de marktkoppeling van de Belgische, Franse en Nederlandse elektriciteitsmarkt bleven de groothandelsprijzen in deze drie landen sterk geconvergeerd. De overige bedrijfsopbrengsten stegen met 14,3% tot € 37,6 miljoen, voornamelijk door een eerste toepassing van IFRIC 18 1 (+ € 2,7 miljoen), waardoor tussenkomsten van klanten bij netaansluitingen in IFRS integraal moeten worden erkend als opbrengst en niet meer afgetrokken worden van het investeringsbedrag zoals voordien, door een stijging van de ontvangen schadevergoedingen uitgekeerd door verzekeringsmaatschappijen (+ € 1,7 miljoen) en méér doorrekeningen in het kader van het CWE (Centraal West-Europees) project en andere opdrachten (+ € 0,9 miljoen).

1

IFRIC 18 : Overdracht van activa van klanten

2


De rubriek “Afwijkingen van het goedgekeurde budget voor de niet beheersbare elementen” betreft het tarifaire tekort over 2009 dat recupereerbaar is in de volgende tarifaire periode 2012-2015. Het tarifaire tekort van € 31,5 miljoen is voornamelijk een gevolg van de lager dan gebudgetteerde tarifaire opbrengsten (€14,8 miljoen) en internationale opbrengsten (€ 18 miljoen), een hoger dan verwachte verrekening van de meerwaarde bij buitengebruikstellingen van vaste activa (€ 1,2 miljoen) én lagere bedrijfskosten (€ 2,9 miljoen) dan gebudgetteerd, inbegrepen de extra besparingen van € 8,3 miljoen als gevolg van deflatie (-1,4%) t.o.v. een gebudgetteerde inflatie (1,8%). De EBITDA en EBIT daalden respectievelijk met 1,8% en 5,1% ten gevolge van € 13,6 miljoen lagere uitzonderlijke IFRS aanpassingen in vergelijking met 2008. De nettofinancieringslasten stegen met 10,2%, voornamelijk als gevolg van de uitgifte van een nieuwe eurobond van € 1 miljard in april 2009 alsook door een stijging met € 73,9 miljoen van de netto financiële schuld in vergelijking met 31 december 2008. De winstbelastingen daalden met 26,5%, enerzijds door een daling van 18,1% van de winst voor belastingen (van € 128,6 miljoen naar € 105,3 miljoen) en anderzijds door een verdere fiscale optimalisatie. De lagere belastingen zijn volledig ten voordele van de tarieven en bijgevolg ook van alle consumenten. De geconsolideerde IFRS winst na winstbelasting nam met 18,5% af tot € 84 miljoen, wat beter is dan het voor 2009 door de regulator goedgekeurde budget van € 73,5 miljoen, voornamelijk dankzij: • • • •

de verrekening in de tarieven van buitengebruikstellingen van vaste activa waarvoor in het budget € 14,2 miljoen voorzien was terwijl € 15,4 miljoen gerealiseerd werd (+ € 1,2 miljoen); bijkomende besparingen bovenop de door de regulator opgelegde besparingen (+ € 6,3 miljoen); dividenden van Belpex en HGRT (twee financiële participaties die deel uitmaken van de RAB) komen, na akkoord van de regulator, voor 60% ten goede aan Elia (+ € 0,7 miljoen) en voor 40% in mindering van de toekomstige tarieven; de IFRS aanpassingen over 2009 (+ € 2,4 miljoen): deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op het kapitaliseren van software (€ 3,1 miljoen), de integrale opname in de opbrengsten van tussenkomsten klanten (€ 2,7 miljoen) minus het consolideren van HGRT/Coreso (€ 1,0 miljoen) en het netto effect van de uitgestelde belastingen op alle IFRS-boekingen (€ 2,4 miljoen).

De winst na belasting per aandeel daalde met 18,5% inclusief de creatie van 193.306 nieuwe aandelen in het kader van de kapitaalsverhoging voor het personeel van december 2009. De stijging van het eigen vermogen met 1,3% tot € 1.365,4 miljoen is voornamelijk een gevolg van de jaarlijkse actualisering van IFRS-boekingen (€ -2,8 miljoen) alsook van de gerealiseerde nettowinst in 2009 volgens de Belgische boekhoudregels (€ 81,6 miljoen), te verhogen met de kapitaalverhoging van 2009 (€ 4,4 miljoen), minus de dividenduitkering over 2008 (€ 65,9 miljoen). De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van de aandeelhouders op 11 mei 2010 voorstellen om een dividend van € 1,38 bruto per aandeel uit te keren. Dit geeft een netto dividend van € 1,035 per aandeel of een netto dividend van € 1,173 voor een aandeel met een VVPR-strip. Billijke vergoeding Hoewel Elia zijn geconsolideerde resultaten volgens de IFRS opstelt, wordt het dividend bepaald door de nettowinst volgens de Belgische boekhoudregels. De tarieven, die door de CREG worden goedgekeurd, zijn eveneens gebaseerd op deze boekhoudregels. Operationeel Het verbruik in de Elia-regelzone daalde met 7,5% van 88,3 TWh in 2008 tot 81,8 TWh in 2009, voornamelijk door de economische crisis vanaf het laatste kwartaal van 2008. Een eerste lichte economische heropleving in vergelijking met 2008 werd vastgesteld in het verbruik van de maand oktober. Deze herneming werd echter niet bevestigd in november, deels ook door de zeer warme klimatologische omstandigheden in die maand. In december 2009 werd echter opnieuw een lichte stijging waargenomen in vergelijking met december 2008. De netto-afname van elektrische energie van het Elia-net in België daalde met 6,3% van 78,4 TWh in 2008 naar 73,5 TWh in 2009, enerzijds door de economische crisis en anderzijds door de groeiende hoeveelheid lokale productie bij de industriële klanten en de toenemende energieopwekking uit

3


hernieuwbare energiebronnen zoals wind en biomassa die hun energie rechtstreeks in de distributienetten injecteren. In 2009 was België voor het eerst sinds lang een netto uitvoerder van 1,8 TWh elektriciteit. Terwijl in 2008 nog 10,6 TWh werd ingevoerd bracht 2009 een totale ommekeer met een uitvoer van netto 1,8 TWh, voornamelijk in de elektriciteitsstromen naar Frankrijk. Terwijl in 2008 nog netto 5,4 TWh elektriciteit vanuit Frankrijk werd ingevoerd was er in 2009 een netto uitvoer naar Frankrijk van 4,8 TWh. De leveringszekerheid bleef in 2009, zoals in de voorgaande jaren, op een uitzonderlijk hoog niveau met een gemiddelde aantal onderbrekingen op het Elia-net per afnemer (Average Interruption Frequency) van 0,09 (0,08 in 2008) en een gemiddelde duur van de onderbreking (Average Interruption Time of AIT) van 1 minuut en 34 seconden per afnemer wat een gemiddelde betrouwbaarheid oplevert van ruim 99,999%. Investeringen In het kader van de meerjarige tarieven gaat Elia uit van een totaal investeringsbedrag van € 615,6 miljoen voor de periode 2008-2011. Rekening houdend met de sterke daling van de volumes sinds eind 2008 werd het investeringsplan aangepast, van € 157,1 miljoen voorzien voor 2009 naar € 121,5 2 miljoen werkelijk, voornamelijk in de versterking van hoogspanningsstations en de aanleg van hoogspanningskabels. Andere belangrijke projecten in studie zijn de projecten “Stevin” en “Brabo”. Het project “Stevin” betreft de ontwikkeling van een 380 kV-verbinding die loopt van Zomergem tot de Belgische kust om de aansluiting van offshore windmolenparken (2000 MW) in de Noordzee mogelijk te maken, evenals en mogelijke verbinding met het Verenigd Koninkrijk. Het project kadert in het Europese, federale en Vlaamse energieen klimaatbeleid. De procedure voor de opname in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), inclusief de plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.), voor deze nieuwe verbinding en hoogspanningsstation zijn gestart. Het project “Brabo” betreft de versterking van de elektrische verbindingen in de haven van Antwerpen en de verbetering van de bevoorradingszekerheid in de regio op lange termijn. 2. Markante feiten van 2009 Succesvolle plaatsing van een eurobond van € 1 miljard Elia heeft met succes de emissie van een eurobond in twee schijven afgesloten. Het gaat om een transactie bestaande uit een schijf van € 500 miljoen op 4 jaar en een schijf van € 500 miljoen op 7 jaar. De uitgifte werd gelanceerd na een roadshow waarbij Elia's industriële en regulatoire sterke punten werden voorgesteld bij de leidende Europese financiële markten. De investeerders reageerden zeer positief: in minder dan een uur werd voor een totaal van meer dan € 5,3 miljard aangeboden. Elia had reeds in 2004 met succes een dergelijke transactie afgesloten. Lint: noodlijn in dienst gesteld Zondagvoormiddag 6 september 2009 werd de noodverbinding op de 380 kV-lijn Mercator-Massenhoven, tussen de Antwerpse gemeenten Lint en Boechout, in dienst gesteld. Deze tijdelijke verbinding was noodzakelijk na de beschadigingen aan twee hoogspanningsmasten in Lint op 21 juli 2009. De noodlijn speelt een belangrijke rol om de bevoorradingszekerheid in de provincies Antwerpen en Limburg te kunnen handhaven, in afwachting van de heropbouw van de beschadigde lijn. De definitieve herstelling van de beschadigde lijn is voorzien gedurende het tweede kwartaal van 2010. Officiële start van Coreso Coreso, het eerste regionale technische coördinatiecentrum, opgericht in december 2008, levert sinds eind juni 2009 om de 15 minuten, 7 dagen op 7, veiligheidsanalyses van het Centraal-West-Europese net met als hoofdtaak de bevoorradingszekerheid verbeteren, in een context met een steeds hogere variabiliteit van de energiestromen wegens de snelle ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en grensoverschrijdende uitwisselingen binnen Europa.

2

Inclusief IFRS aanpassingen voor activering van software, IAS 23 (activering ontleningskosten) en IFRIC 18 geeft dit €133,7 miljoen

4


Harmonisatie veilingregels grenscapaciteit is een feit De regulatoren van België, Duitsland, Frankrijk en Nederland hebben het licht op groen gezet voor het gebruik van de geharmoniseerde veilingregels die de netbeheerders van de vijf landen van de CentraalWest-Europese-regio hadden uitgewerkt. Daardoor wordt een nieuwe belangrijke stap gezet in de totstandkoming van een regionale elektriciteitsmarkt. Ten behoeve van de marktpartijen werd er ter attentie van de marktspelers een document opgesteld waarin de invoering van de nieuwe regels gedetailleerd beschreven wordt. Derde pakket energiemaatregelen gepubliceerd door de Europese Commissie Het derde pakket energiemaatregelen werd op 14 augustus gepubliceerd in het officiële Publicatieblad van de Europese Unie. Het omvat onder meer een nieuwe richtlijn ter bevordering van de verdere “unbundling” van de Europese transmissienetbeheerders die moet worden omgezet naar Belgisch recht tegen 3 maart 2011. Het pakket omvat verder ook twee verordeningen: een nieuwe versie van de verordening betreffende de voorwaarden voor toegang tot grensoverschrijdende handel in elektriciteit en een nieuwe verordening tot de oprichting van een Agentschap voor samenwerking tussen energieregulatoren (ACER). Verordeningen moeten niet worden omgezet naar Belgisch recht. Consulting contract in de Perzische Golf De GCCIA (Gulf Cooperation Council Interconnection Authority), een consortium van landen in de Perzische Golf, heeft Elia gekozen als één van de partners van een consortium waarvan ook Tractebel Engineering en de Franse netbeheerder RTE deel uitmaken. Dit contract voorziet de levering van engineering-, exploitatieen onderhoudsdiensten voor het interconnectienet tussen de landen van de Perzische Golf, ter ondersteuning van de GCCIA in zijn rol als transmissienetbeheerder voor de landen van de Golf. Dit is een belangrijke internationale erkenning van de expertise van Elia in zijn verschillende activiteitsdomeinen. 3. Belangrijke gebeurtenissen na 31 december 2009 Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. 4. Vooruitzichten Resultaat 2010 Het gereguleerde resultaat na winstbelastingen van Elia zal in 2010, zoals in 2009, bestaan uit drie elementen: • de billijke winstmarge op het gereguleerd actief dat wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van de Belgische tienjarige rente (dagelijks gemiddelde) en de werkelijke beta van het Elia-aandeel vermenigvuldigd met een vaste risicopremie van 3,5%: • de verrekening in de tarieven van de daling van de meerwaarde naar aanleiding van buitengebruikstellingen van vaste activa. Elia schat dit bedrag op ongeveer € 14,2 miljoen netto winst. Dit deel van de netto winst mag niet uitgekeerd worden als dividend; • de besparingen in de operationele uitgaven boven de, door een KB, opgelegde besparingen van in totaal € 25 miljoen voor de periode 2008-2011. Voor de periode 2010-2011 kan hiervoor nog maximaal € 14,3 miljoen voor de aandeelhouders worden gerealiseerd aangezien in 2008 en 2009 € 10,7 miljoen boven de opgelegde € 10 miljoen werd bespaard. Gezien het resultaat over 2010 afhankelijk is van parameters die pas eind 2010 gekend zijn (o.a. de Belgische tienjarige rente) of kunnen berekend worden, kan Elia geen concrete winstvoorspellingen over 2010 maken. Investeringen over 2010 In het kader van de meerjarige tarieven gaat Elia uit van een totaal investeringsbedrag van € 615,6 miljoen voor de periode 2008-2011. Dit bedrag werd aanvaard door de regulator in de goedgekeurde meerjarige tarieven. Het voorziene investeringsbedrag voor 2010, voornamelijk in de versterking van hoogspanningsstations en de aanleg van hoogspanningskabels, ligt in lijn met het investeringsniveau van 2009 rekening houdend met de economische crisis en de sterke daling van de volumes sinds eind 2008. Elia onderzoekt een verbinding met het Groothertogdom Luxemburg. Het plaatsen van twee kabels zou de importcapaciteit met 700 MW verhogen. Deze verbinding maakt niet enkel uitwisseling van elektriciteit met het Groothertogdom Luxemburg mogelijk. Daarenboven onderzoeken Elia en Amprion (het vroegere RWE Transportnetz) de interconnectiemogelijkheden tussen België en Duitsland. De eerste technische en

5


economische resultaten van dit onderzoek brengen de aantrekkelijkheid van een HVDV kabelverbinding (1000 MW) tussen beide landen aan het licht. Bijkomende onderzoeken worden momenteel uitgevoerd. Een derde ontwikkeling in de interconnectiecapaciteit is de mogelijke verbinding tussen Groot-Brittannië en België via een onderzeese gelijkstroomverbinding (van 700 tot 1300 MW). Het elektriciteitsnet in GrootBrittannië is slechts beperkt verbonden met het Europese vasteland. De haalbaarheidsstudie (fase 2) werd in 2009 afgesloten met positief gevolg. Daarnaast neemt Elia ook deel aan het gemeenschappelijke onderzoek naar een groot gelijkstroomnetwerk in de Noordzee en de Baltische zee om verschillende landen en offshore windmolenparken met elkaar te verbinden. Afstand van participatie door Electrabel Electrabel heeft Elia ingelicht over haar voornemen om afstand te doen van haar aandelen in Elia, geheel of gedeeltelijk en dit volgens modaliteiten die nog bepaald zullen worden, in nauwe overeenstemming met Elia, in het belang van de onderneming en haar aandeelhouders. Deze afstand van participatie gebeurt in het kader van de maatregelen inzake patrimoniale ontbundeling voorzien in de nieuwe Richtlijn Elektriciteit. 5. Verklaring over het getrouwe beeld van de jaarrekeningen en het getrouwe overzicht in het jaarverslag Daniel Dobbeni, Voorzitter van het Directiecomité en Chief Executive Officer, en Jan Gesquière, Chief Financial Officer, verklaren, in naam en voor rekening van de vennootschap, dat, voor zover hen bekend, • de geconsolideerde jaarrekeningen, die zijn opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese Unie, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen; • het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. 6. Extract van het verslag van het college van commissarissen “Het college van commissarissen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Jacques Vandernoot en Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfrevisoren vertegenwoordigd door de heer Alexis Palm, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué, zou moeten doorgevoerd worden. Het college van commissarissen wenst wel de aandacht te vestigen op de onzekerheden die voortvloeien uit enerzijds de afloop van de fiscale controle en anderzijds de finale afrekening die dient te worden goedgekeurd door de regulator (CREG) en die voortvloeit uit de toepassing van het reguleringsmechanisme der tarieven.” 7. Financiële kalender Beschikbaarheid jaarverslag 2009 Algemene Vergadering van de aandeelhouders Update Q1 2010 Betaling dividend over 2009 Publicatie halfjaarresultaten Update Q3 2010

begin april 2010 11 mei 2010 14 mei 2010 26 mei 2010 27 augustus 2010 12 november 2010

Over Elia: Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. Elia bezit het volledige Belgische net op zeer hoge spanning (150 tot 380 kV) en ongeveer (eigendom en gebruiksrechten) 94% van de Belgische hoogspanningsnetinfrastructuur onder een spanning van 30 tot 70 kV. Elia’s net bestaat uit 5.614 kilometer luchtlijnen en 2.765 kilometer ondergrondse verbindingen en is een onmisbare schakel tussen de Zuid- en de Noord-Europese elektriciteitsmarkten. Door recente investeringen in de interconnectiecapaciteit met de buurlanden is België één van de meest open en geïnterconnecteerde landen in Europa.

6


Voor meer informatie, contacteer Elia: Media: Eva Suls Lise Mulpas

+32 2 546 73 78 +32 2 546 73 75

+32 477 48 80 09 +32 478 65 28 90

eva.suls@elia.be lise.mulpas@elia.be

Investor relations: Bert Maes

+32 2 546 72 39

+32 472 40 69 97

bert.maes@elia.be

Website : dit persbericht en de bijlagen zijn beschikbaar op de website www.elia.be BIJLAGEN (Tabellen met kerncijfers in â‚Ź miljoen) Geconsolideerde winst- en verliesrekening per 2009 en 2008 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Geconsolideerde balans per 31 december 2009 en 31 december 2008 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2009 en per 31 december 2008 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

7


BIJLAGEN : 1.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (31 december 2009 – 31 december 2008) 31 december 2009

(in € miljoen) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten Kostprijs verkopen Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten Diensten en overige goederen Personeelskosten Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen Overige bedrijfskosten Resultaat uit bedrijfsactiviteiten Nettofinancieringslasten Financieringsbaten Financieringslasten Aandeel in resultaat van investeringen verwerkt volgens de "equity"-methode (na winstbelastingen)

31 december 2008

Verschil (%)

733,7 (5,6) 728,1 37,6 (303,5) (124,4) (102,1)

724,4 (6,8) 717,6 32,9 (281,9) (118,8) (96,2)

1,3 (17,6) 1,5 14,3 7,7 4,7 6,1

(9,9) 225,8 (120,5) 12,8

(15,7) 237,9 (109,3) 8,3

(36,9) (5,1) 10,2 54,2

(133,2)

(117,6)

13,3

(1,0)

2,0

(150,0)

Winst vóór winstbelastingen

104,3

130,6

(20,1)

Winstbelastingen

(20,0)

(27,2)

(26,5)

Winst op voorgezette bedrijfsactiviteiten

84,3

103,4

(18,5)

Winst over de verslagperiode

84,3

103,4

(18,5)

84,0

103,1

(18,5)

0,3

0,3

0,0

Winst toe te rekenen aan Eigenaars van de vennootschap Minderheidsbelang

8


2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

31 december 2009

31 december 2008

Verschil (%)

84,3

103,4

(18,5)

Effectief deel van veranderingen in de reĂŤle waarde van kasstroomafdekkingen, na belasting

(2,6)

(19,7)

(86,8)

ActuariĂŤle winsten en verliezen met betrekking tot toegezegde personeelsverplichtingen (na belasting)

(3,4)

(12,0)

(71,7)

(6,0)

(31,7)

(81,1)

78,3

71,7

9,2

78,0 0,3

71,4 0,3

9,2 0,0

78,3

71,7

9,2

(in â‚Ź miljoen) Winst over de verslagperiode Niet-gerealiseerde resultaten

Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na winstbelastingen Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode Winst toe te rekenen aan Eigenaars van de vennootschap Minderheidsbelang Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

9


3. Geconsolideerde balans (31 december 2009 – 31 december 2008)

(in € miljoen)

31 december 2009

31 december 2008

Activa Vaste activa

3.976,6

3.938,1

Materiële vaste activa

2.089,6

2.060,4

Immateriële activa

1.730,1

1.727,0

105,8

98,7

9,4

10,1

Overige beleggingen (incl. derivaten)

16,7

17,7

Uitgestelde belastingsvorderingen

25,0

24,2

443,4

290,0

13,7

13,7

218,1

246,9

Handels- en overige vorderingen Investeringen verwerkt volgens "equity methode"

Vlottende activa Voorraden Handels- en overige vorderingen Actuele belastingsvorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Overige activa Totaal activa

0,7

2,1

174,6

27,3

36,3

0,0

4.420,0

4.228,1

1.367,1

1.349,7

1.365,4

1.348,1

1.207,3

1.202,1

Eigen vermogen en verplichtingen Eigen vermogen Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de vennootschap Aandelenkapitaal Uitgiftepremie

8,5

8,5

36,0

21,0

Afdekkingsreserves

(18,7)

(16,0)

Ingehouden winsten

132,2

132,5

1,7

1,6

Reserves

Minderheidsbelang Minderheidsbelang Langlopende verplichtingen Leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen Personeelsbeloningen Derivaten

1,7

1,6

2.804,7

1.774,8

2.618,9

1.593,5

142,9

142,7

28,2

24,3

Voorzieningen

4,8

4,7

Uitgestelde belastingverplichtingen

6,8

6,5

Overige verplichtingen Kortlopende verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen Voorzieningen

3,1

3,1

248,2

1.103,6

0,1

804,3

13,9

10,3

233,9

281,7

Actuele belastingsverplichtingen

0,2

0,2

Overige verplichtingen

0,0

7,1

4.420,0

4.228,1

Handelsschulden en overige schulden

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

10


4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2009 en per 31 december 2008

(in € miljoen)

31 december 2009

31 december 2008

84,3

103,4

124,1

114,7

17,3 1,0

20,2 (2,0)

97,7 3,5

95,4 3,6

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Winst over de verslagperiode Aanpassing voor: Nettofinancieringslasten Winstbelastingen Aandeel in resultaat van investeringen verwerkt volgens de "equity"-methode, na belasting Afschrijvingen materiële en amortisatie immateriële activa Resultaat op overdracht van materiële en immateriële activa Waardeverminderingsverliezen op vlottende activa

0,7

0,1

Mutatie voorzieningen

(1,3)

(18,8)

Waardering naar reële waarde van derivaten

(2,4)

1,1

Mutatie uitgestelde belastingen

2,6

7,0

Waardering naar reële waarde van financiële activa via resultaat Mutatie overige niet-geldelijke posten

0,5 0,9

(0,4) 0,1

328,9

324,4

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Mutatie voorraden Mutatie handels- en overige vorderingen

(0,7)

(0,6)

(14,9)

(80,7)

(47,8)

76,9

(7,1)

(27,3)

Mutatie overige vlottende activa Mutatie handelsschulden en overige te betalen posten Mutatie overige kortlopende verplichtingen Wijzigingen in werkkapitaal

0,5

(70,5)

(31,2)

(102,0)

(116,7)

(15,9)

(118,6)

140,5

57,9

(133,7)

(170,5)

0,0

0,0

0,0

(0,5)

Opbrengst uit de verkoop beleggingen

0,2

0,0

Ontvangen rente

6,1

2,5

(127,4)

(168,5)

4,4

0,4

(0,1)

0,0

(66,0)

(62,5)

Betaalde rente Betaalde winstbelastingen Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving van (im)materiële activa Verwervingen van investeringen verwerkt volgens "equity" methode Verwervingen van verwerkt aan kostprijs

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Opbrengst uit de uitgiften van aandelenkapitaal Kosten verbonden aan uitgifte van aandelenkapitaal Betaald dividend (-) Aflossing van opgenomen leningen (-)

(927,9)

0,0

Ontvangsten van opgenomen leningen (+)

1.123,8

166,5

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten

134,2

104,4

Netto toename (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten

147,3

(6,2)

11


5. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in € miljoen)

Aandelen -kapitaal

Uitgifte premie

Afdekkingsreserves

Ingehouden winst

Totaal

Minderheidsbelangen

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2008 1.201,7 8,5 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

3,6

124,8

1.338,7

1,3

1.340,0

Winst of verlies

0,0

0,0

0,0

103,1

103,1

0,3

103,4

Niet-gerealiseerde resultaten Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen, na belasting Actuariële winsten (verliezen) met betrekking tot toegezegde personeelregelingen (na belasting)

0,0

0,0

(19,7)

0,0

(19,7)

0,0

(19,7)

0,0

0,0

(11,9)

(11,9)

0,0

(11,9)

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

0,0

0,0

(19,7)

(11,9)

(31,6)

0,0

(31,6)

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

0,0

0,0

(19,7)

91,2

71,5

0,3

71,8

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Bijdragen van en uitkeringen aan eigenaars Uitgifte gewone aandelen

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

Dividend aan de eigenaars

0,0

0,0

0,0

(62,5)

(62,5)

0,0

(62,5)

Totaal transacties met eigenaars

0,4

0,0

0,0

(62,5)

(62,1)

0,0

(62,1)

Stand per 31 december 2008

1.202,1

8,5

(16,1)

153,5

1.348,1

1,6

1.349,7

Stand per 1 januari 2009

1.202,1

8,5

(16,1)

153,5

1.348,1

1,6

1.349,7

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode Winst of verlies Niet-gerealiseerde resultaten Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstrroomafdekkingen, na belasting Actuariële winsten (verliezen) met betrekking tot toegezegde personeelregelingen (na belasting) Totaal niet-gerealiseerde resultaten

0,0

0,0

0,0

84,0

84,0

0,1

84,1

0,0 0,0

0,0 0,0

(2,6) 0,0

0,0 (3,4)

(2,6) (3,4)

0,0

(2,6) (3,4)

0,0

0,0

(2,6)

(3,4)

(6,0)

0,0

(6,0)

(2,6)

80,6

78,0

0,1

78,1

0,0

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Bijdragen van en uitkeringen aan eigenaars Uitgifte gewone aandelen

5,2

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

Dividend aan de eigenaars

0,0

0,0

0,0

(65,9)

(65,9)

0,0

(65,9)

Totaal transacties met eigenaars

5,2

0,0

0,0

(65,9)

(60,7)

0,0

(60,7)

1.207,3

8,5

(18,7)

168,2

1.365,4

1,7

1.367,1

Stand per 31 december 2009

12

20100226_jaarresultaten2009_NL  

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/PressReleases/2010/NL/20100226_jaarresultaten2009_NL.pdf

Advertisement