Page 1

DEZE BEKENDMAKING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VERDELING NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIE

Keizerlaan 20 Tel. : 02 546 70 11 Boulevard de l'Empereur, 20 Fax : 02 546 70 10 B-1000 Brussel-Bruxelles

PERSBERICHT

3 juni 2010

OPENBAAR AANBOD VAN NIEUWE AANDELEN VOOR EEN BEDRAG TOT EUR 299.361.866,40, IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING MET TOEKENNING VAN EEN EXTRALEGAAL VOORKEURRECHT AAN DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS Notering van de nieuwe aandelen met VVPR-strip op EURONEXT Brussels. Elia System Operator NV ("Elia"), transmissienetbeheerder voor elektriciteit in België, maakt vandaag informatie bekend over het openbaar aanbod van maximum 12.071.043 nieuwe aandelen, met name 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten. • • • • • •

• •

1

De uitgifteprijs van per aandeel bedraagt EUR 24,80. De uitgifteprijs omvat een korting van 5.5 % ten aanzien van de slotkoers van 2 juni 2010. De inschrijvingsperiode met rechten loopt van 4 juni 2010 tot en met 18 juni 2010 (16 uur). De ratio bedraagt 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten. De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen Het prospectus zal beschikbaar zijn vanaf 4 juni 2010, de dag waarop de inschrijvingsperiode ingaat voor de aandeelhouders die een voorkeurrecht bezitten en kan ter informatie Het worden geraadpleegd op www.elia.be/bourse, www.elia.be/beurs, www.elia.be/stockexchange Publi-T CVBA en Publipart NV hebben aan de Vennootschap bevestigd dat zij al hun voorkeurrechten zullen uitoefenen en dat zij zich ertoe verbinden om in te schrijven op nieuwe aandelen pro rata het aantal voorkeurrechten dat zij aanhouden in de Vennootschap, ten einde elke verwatering te vermijden van hun huidige participatie in Elia. Deze aandeelhouders bezitten gezamenlijk bij de aanvang van het aanbod 47,9% van Elia. De groep Arco1 heeft aan de Vennootschap haar intentie bevestigd om in te schrijven op nieuwe aandelen pro rata het aantal voorkeurrechten aangehouden in Elia. Deze aandeelhouder bezit bij de aanvang van het aanbod 10,32% van Elia. Coupon nr 6 die het voorkeurrecht vertegenwoordigt, werd op 3 juni 2010 na sluiting van de beurs onthecht en zal verhandelbaar zijn op Euronext Brussels tijdens de inschrijvingsperiode met rechten, namelijk van 4 juni 2010 tot en met 18 juni 2010 (16 uur) De rechten die niet uitgeoefend zijn op het ogenblik van de beëindiging van de inschrijvingsperiode met rechten zullen automatisch omgezet worden in scrips. De scrips zullen worden verkocht via een private plaatsing bij institutionele beleggers. Deze zal in principe plaatsvinden op 22 juni 2010. De beleggers die scrips kopen, verbinden zich er onherroepelijk toe

De finale beslissing voor de Arco Groep zal genomen worden door de bevoegde organen van de vennootschappen die deel uitmaken van de Arco Groep, op het ogenblik dat alle elementen van de transactie en hun impact op de financiële situatie van de vennootschappen van de Arco Groep bekend zullen zijn.


DEZE BEKENDMAKING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VERDELING NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIE

• • • •

om de scrips uit te oefenen en in te schrijven op de nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs en in overeenstemming met de ratio. De netto-opbrengst van de verkoop van de scrips zal worden uitbetaald aan de houders van coupons nr. 6 voor zover de netto-opbrengst per scrip minstens 0,05 EUR bedraagt. Het resultaat van de inschrijving met voorkeurrechten zal worden bekendgemaakt omstreeks 22 juni 2010. Het resultaat van de plaatsing van de scrips zal worden bekendgemaakt omstreeks 23 juni 2010. De betaling van de uitgifteprijs, de kapitaalverhoging en de toelating tot notering op Euronext Brussels van de nieuwe aandelen en de VVPR-strips zijn gepland op 25 juni 2010. ING, KBC Securities, BNP Paribas Fortis en Dexia handelen in de hoedanigheid van ‘Joint Global Coordinators’ en ‘Joint Bookrunners’.

Prospectus Het prospectus is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. Het wordt gratis ter beschikking gesteld van beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Keizerslaan 20, B-1000 Brussel, België en kan op verzoek worden verkregen bij KBC Telecenter op het telefoonnummer +32 (0)3 283 29 70, bij ING op het nummer +32 (0)2 464 60 01, bij Dexia op het gratis telefoonnummer 0800 92 478 (uitsluitend in België) en bij BNP Paribas Fortis Bank op het nummer +32 (0)2 433 40 31. Onder bepaalde voorwaarden kan dit prospectus ook op het internet worden geraadpleegd op de volgende websites: www.elia.be, www.kbc.be, www.kbcsecurities.com, www.bolero.be, www.ing.be, www.dexia.be en www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen. Elia heeft maatregelen genomen met het oog op een openbare aanbieding van nieuwe aandelen en voorkeurrechten in België. Er zal geen verkoop van aandelen plaatsvinden in enige andere jurisdictie waarbij een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn bij ontstentenis van voorafgaande registratie of goedkeuring in overeenstemming met de in deze jurisdictie geldende financiële wetgeving. Media: Lise Mulpas Investor Relations: Bert Maes

+32 2 546 73 75

+32 478 65 28 90

lise.mulpas@elia.be

+32 2 546 72 39

+32 472 40 69 97

bert.maes@elia.be

Deze documenten vormen geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika noch een aanbod te verkopen, of een verzoek tot een aanbod te kopen, en geen verkoop van effecten zal plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn vóór de registratie of kwalificatie ervan overeenkomstig de wetten van dat rechtsgebied. Deze materialen noch enige kopij mogen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Australië worden binnengebracht of, rechtstreeks of onrechtstreeks, verspreid of bekendgemaakt in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Australië. Niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk maken op de regelgeving inzake effecten van de VS, Canada, Japan of Australië. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan of ten voordele van een Amerikaans persoon (zoals die term is gedefinieerd in Regulation S overeenkomstig de Securities Act) tenzij ze zijn geregistreerd overeenkomstig de Securities Act of overeenkomstig een beschikbare vrijstelling daarvan. Geen aanbod van effecten van Elia System Operator NV/SA wordt gedaan in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten zullen niet het voorwerp uitmaken van een aanbod van effecten aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk in de zin van sectie 102B van de Financial Services and Markets Act 2000 (zoals gewijzigd). Deze mededeling wordt in het Verenigd Koninkrijk enkel gedaan ten aanzien van (i) professionele investeerders, zoals die term gedefinieerd is in artikel 19 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 en (ii) personen aan wie dit anders wettig kan worden meegedeeld (naar al deze personen wordt hierna verwezen als “verbonden personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan de relevante personen en andere personen mogen niet steunen op of handelen op basis van deze mededeling of de inhoud daarvan.

/030610_P  

http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2010/~/media/files/Elia/PressReleases/2010/NL/030610_PB_NL_Elia.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you