Page 1

Методическо обединение 2 ”а”, “б” и “в” класове

Класни ръководители:

Гинка Сотирова, Галина Томова, Елисавета Иванова 2009 – 2010 учебна година


Второкласниците.........


Основни направления на информацията - Акценти в образователния процес; - Основни моменти в извънкласната дейност; - Съдействие на родителите; - Квалификационни форми; Цялостната дейност бе планирана и подчинена на 80-годишния юбилей на ОУ “Любен Каравелов”


Акценти в образователния процес във 2 клас Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно и съзнателно; да овладеят знанията за езиковите и речевите единици, правописните и правоговорните правила и др.; Придобиване на езикови знания по английски език, разширяване познанията за други народи и култури, усвояване на английската азбука, формиране на основни умения за четене и писане и др.; Формиране на понятия за числата от 20 до100, усвояване аритметичните дейставия с тях, табличното умножение и деление, мерните единици за дължина и време, умения за решаване на текстови задачи, умения за решаване на геометрични задачи и др.; Придобиване на система от знания за природата, обществото и човека, семейството и училището, сезонните промени, здравословния начин на живот и др.; Формиране на траен интерес и желание за общуване с музиката чрез включване на учениците в разнообразни музикални дейности и др.; Разбиране на познавателната роля на техниката и технологиите в обществото; Обогатяване на двигателната култура на малките ученици чрез приложна двигателна активност, овладяване на двигателни умения за правилно психофизическо развитие и др.;


Акценти в образователния процес •

През изминалата учебна година второкласниците упорито учеха, състезаваха се, печелеха, израстваха. • В учебните часове в тяхна помощ учителите прилагаха атрактивни и ефективни форми на работа, разнообразни методи за проверка и оценка на знанията. • Учениците участваха в състезания по различни учебни предмети, на различни нива.


Акценти в образователния Ученически сътезания на национално процес ниво:

- Участие в Национално коледно състезание по математика ‘2010; - Активно участие във всички направления на Състезанието на национално ниво, организирано от СБНУ, гр. София; - Участие в състезанието “Математическо кенгуру’2010”;

Коледно състезание-математика 2 В клас - много добри резултати

Цветомира Христова от 2 “а” клас е на призовото 2 място в Националното състезание на СБНУ

Васил Бояджиев от 2 “в” клас е участник в състезанието по всички учебни предмети и крайно комплексно - с високи резултати

2 ‘б” клас

СБНУ


Участие в ученически състезания на училищно ниво: Състезание по български език и математика, посветени на 3 март; Юбилеен литературен конкурс “Моето училище”

Призовите първи места на училищното състезание са спечелени от : Цветомира Христова и Ирина Георгиева от 2 “а” клас

Награда – топка – получиха участниците от 2 “в” клас за проявено активно участие и много добри общи резултати;

Лично творчество на Тихомир Йорданов от 2 “а” клас е отличено с 2 място на конкурса “Моето училище”


Акценти в образователния процес Системна работа за повишаване на читателската активност във 2 “в” клас. Табло ”Обичаме книжки да четем” с отбелязване и разказване на прочетеното вкъщи и по време на занималнята при г-н Н. Стоянов; Подарък-топка на класа за активност на читателите от г-жа В. Златарова; Подарък от кл. ръководител Е. Иванова– разделители за книга; Връчване на Грамоти за над 10 прочетени и разказани книги след 1 срок, грамоти в края на учебната година – за още толкова, от кл. ръководител.

Резултат: -18 активни читатели, записани в библиотеката на училището и платили таксата за 2 учебни срока; - Повишен интерес към книгите - Повишени четивни умения Минипроектът ще продължи в трети клас чрез организиране на други планирани инициативи.

• Фотоизложба на стена • “Моето лято 2009 г.”похват за активизиране комуникативноречевите умения на учениците от • 2 “в” клас. Фотосите подкрепят устни и писмени съчинения по български език, подпомагат в уроците по Околен свят в темите за природата и нашата родина, учениците споделят своите впечатления от посетените места.


Основни моменти в извънкласната дейност Всички организирани и осъществени инициативи в извънкласна форма са определено свързани със съдействие от страна на родителския актив и родителите на класа, като цяло. Планираните класни тържества, “откритите врати”, участие в общоучилищни инициативи и акции, участие на малките ученици в класни дискусии по определна тема, мотивиране на децата за изпълнение на задачи по минипроекти и др., са заложени в Плановете за часа на класа от класните ръководители на 2 клас. Планираните инициативи са подчинени на Училищните планове и планът на методическото обединение на учителите в начален етап.

ПРОЯВИ – 2 клас: - Участие в Коледен кулинарен базар, посветен на 80-годишнината на училището; -Участие на второкласниците в Юбилейния спектакъл “Моето училище”, както и изпълнение на ключовите роли в него на госпожа Томова и Яни Крумов от 2 “В” клас; -Спортно-туристическа инициатива под надслов “Спортът е здраве”, съчетана с екскурзия до Котел и Жеравна, където децата се запознаха с историческото минало на родния край и се състезаваха в игрови условия сред природата в “пресечена местност”; -Посещение на театрална постановка за деца; -Празнуване на традиционния рожден ден на класа във 2 “А” клас (Караоке бар) -Час на класа -2 “А” клас: ”Най-актуалното...” -Коледни тържества във 2 “А” и 2 “В” класове; -Математическо състезание “Математиката – забавна, лесна и интересна” във 2 ‘а’ клас; -Годишен урок във 2 ”В” клас; Официално прключване на учебната година 2 “А” и 2 “Б” клас;


Извънкласна работа и съдействие на родителите •

Тук трябва да отбележим помощта на родителите за придобивките в класните стаи: щори на прозорците във 2, 3 и 4 стая и подновяване на секционните шкафове в 3 стая, съвместно с родителите на децата от 3 “б” клас.


Извънкласна работа и съдействие на родителите

Руска Бояджиева, майката на Васко от 2 “В” клас, води благотворителната разпродажба на вкусните експонати, асистира Антон Калчев, бащата на Никол от 2 “В” клас: “Последно, откупено!”


Извънкласна работа и съдействие на родителите Децата от 2 “В” клас, от групата на занималнята при г-н Стоянов, напрaвиха мартенички, продадоха ги с благотворителна цел и събраха 20 лв. в помощ на децата от Хаити. (Сумата е внесена в БЧК)

ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА


Извънкласна работа и съдействие на родителите Във 2 “в” клас Уч Урок по Домашен бит и техника, майк ител кон тема: с ата н а Ни ултанткол К “Изработване на покани за Годишния урок Янин а Калч алчевас техника “Куилинг” ева Гост и помощник беше госпожа Томова


Извънкласна работа и съдействие на родителите

Работа по международни проекти в интернет във 2 “в” клас, по Програма eTwinning, която е секторна на Европейската програма Коменски за ученици. В уебсайта на класа на Ели Иванова, в подменюто Работа по проекти, е публикувана информация за същността и задачите на проектната работа на децата от 2 “в” клас по зададената тема “My pet-my friend”(Моят любимецмоят приятел) с участието на ученици и учители от Полша, Турция, България – Варна, Великобритания. Темата е зададена от Ели Иванова, като учител-администратор и към нейния проект тя е поканила желаещите Екипи. Самата тя е приела покана от администратор на друг проект на тема “The road of Europe” (Пътят на Европа), в който са поканени още 10 партньори от европейски държави. Платформата на програмата е заложена на базата на партньорство, обмен, комуникации, основно на английски език. Децата от 2 “в” клас работят от месец февруари по темата, като изпълняват стъпките на проекта. Те са се запознали вече с изпратените материали от Полша, Литва, Турция, Варна. Някои от тях са публикувани в уебсайта на класа. Работата по проектите ще продължи следващата учебна година.


Част от презентацията с фотоси от Изложбата на децата от Полша

Партньорите – децата от Литва


КВАЛИФИКАЦИОННА ФОРМА

СОФИЯ, 6 декември, 137 СОУ ”Ангел Кънчев” 2-дневна среща-семинар, над 120 участници, над 20 представени идеи, с представители от МОНМ и РИО-София; демонстрация

на българския пилотен софтуерен образователен продукт на Майкрософт “Енвижън”- за работа в клас с безжични мишки за всеки ученик– проверка, нови знания, бърза обратна информация за усвоеното и др. Своеобразна форма на

Ели Иванова

квалификация да си активен интернет потребител вече 3 години в Образователна общност с над 4000 потребители, да си член на Сдружението на началните учители в България, да споделяш, да обменяш идеи, да помагаш, да ти помагат, да спечелиш десетки колеги и приятели чрез реални и виртуални срещи...

Obedinenie-2 klas  
Obedinenie-2 klas  

obrazovatelna i vyzpitatelna deinost

Advertisement