Page 1

4. Charles Morris i els seus nivells del símbol D1: Els nivells · Charles Morris va ser un important sistematitzador de la semiòtica. Va classificar aquesta en tres principals branques: 1. La Sintaxis: estudia les relacions entre les paraules 2. La Semàntica: estudia la relació entre significant i significat 3. La Pragmàtica: estudia per a què serveix el llenguatge i com el fem servir

· La semiòtica ha trobat molts camps on ampliar-se extensament i s’ha aplicat a molts àmbits. · És per això que qualsevol activitat humana implica sempre dir algo (semàntica) d’una determinada manera (sintaxis) i amb algun objectiu (pragmàtica). D2: Les regles sintàctiques · Les relacions sintàctiques i semàntiques es basen en certes normes, quasi sempre tàcites (és a dir, que no es percep o es diu formalment, però que es dedueix). · Algunes d’aquestes regles sintàctiques són les regles gramaticals (fan referència a les combinacions de paraules) i les regles lògiques (fan referència a les combinacions d’oracions). D3: Els nivells · El llenguatge verbal està constituït per oracions, grups de paraules combinades de certa manera. Aquestes paraules s’anomenen significants, i formen una oració mitjançant una la relació sintàctica. · Charles Morris va determinar tres nivells del símbol: 1. Nivell sintàctic: fa referència a les relacions formals entre els símbols.

2. Nivell semàntic: la semàntica estudia la relació entre el significant i el significat.

· Les regles semàntiques determinen quin significat hem de donar-li a determinats significants. · Aquestes regles tenen especial importància al món científic, ja que amb l’aparició de noves paraules s’han de determinar els seus significats corresponents. · Alguns autors, com Carnap, anomenen aquestes normes regles de correspondència, les quals determinen què significat empíric correspon a cada expressió teòrica.


· Altres autors com Hempel les anomenen principis pont, perquè estableixen un pont entre lo teòric o lo empíric. · El nivell sintàctic i semàntic estan relacionats entre sí. Si canviem la combinació de paraules d’una oració, canviarà el significat, per tant la sintaxis influeix la semàntica. · També la semàntica influeix sobre lo sintàctic. Si en la frase “Avui aniré sol” traiem sol i posem la paraula furgoneta la frase deixa de tindre sentit (avui aniré furgoneta). En aquest cas hauríem de canviar la sintaxis (avui aniré amb furgoneta). D4: Nivell pragmàtic 3. Nivell pragmàtic: és el nivell que implica les relacions del significat amb

l’intèrpret. · El llenguatge té moltes funcions: pot servir per informar, per expressar emocions, sentiments, per ordenar textos, etc. · Per tant, diem que les paraules permeten estructurar les relacions interpersonals, el llenguatge regula el comportament de les persones. · Charles Morris va estudiar aquest aspecte pragmàtic, ja que l’interessava la relació del llenguatge amb la conducta de les persones. D5: Marshall McLuhan 5. Marshall McLuhan: “El medi és el missatge” · Marshall McLuhan defensa que la relació del medi amb el receptor és més important que el propi missatge. Segons Luhan, els medis estan evolucionant de hot a cool · Sosté que quan major és la quantitat d’informació per descodificar en un missatge, major és la seva densitat i el missatge és més calent, i viceversa.

Provaaaaa  

prova!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you