Page 1

ÏÉÐK@ÅÐGÓÑoÙ_ÐG)ÏcgʵÑÁÙµѶâÌÁfâÌSÏÉÐK@ÅÏiØgÉÐÁÐËÏi@KÑð¹@kÒeØgÀÐÔ châ̽ÏO

iØOÄ@KiØgÉÐÁ)iØgÉÐÁÄ@L¶âËeØgÉʽÐÅ 

ÏÉÐÁÉÊGÏi@KÓÃKÉʶpOÒigÏÉжËcѶâËg@SÓ@µÏcÑË?ÉÞ@½ÜÙkÓ@½gÐkÓÑoÉÊKÓögÐKÒigÏÉ)iØOÒiØgÉÐÁÑÂK@ÅÐG +@µÏcDOMkÏc ÓhKÀÐÅgÐGöhOѶâÌÁ@ËeÒ?ÊÌÅÐG·ð¹Ð_)iØgÉÐÁÑÂK@ÅÐG +ÏÉÊGÑËÏÉÐKÐÁÑÁfâÌSÃËhKiØO iØgÉÐÁ?ccgʵÒÉÉfâ̽й +ÄØögÏcжËcѶâÌð¹@kÒOÓÏgÐGÄ@µÐÌÌKн@ÅÐÁÐGÄ@ÂâÌÅÑË@KÙµ ÒÐË@kйÜ@kÜÐ}йÜ@k·ð¹Ð_ÑÁÞнٵ)?cÄ?hâÌÔgÐkÐGÏÉÊG¿µ@WgÐkÐGѽÛlÌÔÒg@½Ùµе?cÐð¹@k/4ÉÐÔÒÏÉ@½й )ÏÉÐÌÂLpËÐ}NÞÐkÏcÐGÒ@KÏgÐkйgÐÅÐLkgÐOѶËg@KЗfâËgÀÐÔ+ÏÉÊG¶Ëg@KÓÜ@KÄ@ÌÁ@Ëe?cÏjâËg@OÐÁÙµЗfâËgÀÐÔ Ñ¶Ëg@KÀÐÔÙGÄ@ËgÐkjÌ}gÐÅÑKÐHË@KÐGÄ@ÁeÓÑLp}ÐG·ð¹Ð_ÀÞÐG)ÏÉÊG·âÌÂKÉжpâÌOÓÏÉÐÁÉÊGCÊÁÐÂoÐwgÐÅÒec ÄfÌSÄ@ËiØgÉÐÁÓÏÉchµÄ@ÌËc@o)ÄÉÉchµMkÉgcÒÙGЗfâËgÀÐÔе¸ÐËÑoÙ_@ÁÉʽÐÅÒ?ögÏgÐkÓÏÉchµÐÁÒÉÐÁÐÁ@LkÏgÐO ÑïÁÐÅgЭ ѵØgÏÊâÌÁ е)?c·lâ̽h­Ó gнÓÑoÏgeØgÓѶËg@KgÐkÐGÃKÉеgÐkÑÁfâÌSÐKØchµÄ@ËÐÁfâÌSÀÐÔÓÏÊKh} +ÏÉ@ÂâÌÅ·âÌOÄ@Ì̽ÛlÌÔÒg@½Ùµ ÑÂKÉеgÐkÑÁfâÌSÜ@kÀÐÔÒÐË?ÊÌÅÉÐG+DGiØOÑKÐHË@KÐGÄ@ÁeÓÑLp}ÐGcgʵ“Ð}ÉʽÐÅй .052Ñð¹@kÒiØgÉÐÁ ÑÁ@ÁeÉʽÐÅÙGÑÁ@lÂÌÔÓc?i@ÔÑÁ@Ëe ÑÁch¶âÌPLkÏcÑð¹@kÓ?cg?dKÞÐkÏcÑÁ@LkÏgÐOѶËg@KgÐkÐGÄ@½ÐµÐ¹Ð}ÑËg@TµÐË +DGÄ@LkcgʵÓÄ?hâÌÔ k


/ 1 3 4 6 .. ./ .0

.1 .3 /0 /2 0/ 01 02

12 15 2.

20 21 22 25 3-

3. 3/

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ng@½Ò5ÒÐÁÙGÐGÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËѽ@ËÐO½ ]]]ÄeÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁÒeØgng@½Ò5ÒÐÁÙGÐGÄ@ÁeÙG¸ÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ½

]]]]]]Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?giн?cÑð ¹@k’½ÐLkÐogÐkй·âÌKgÙO?g½ ÒeØhð ¹@k ’½ÐLkÐo ÒÐÁÙG ÐG ÒgÐGÏÊâËögÐG ÒÐL̽ʵ ѽ@ËÐO½ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?giн?c ]]]]]]]]]нÐoÏgÒ/1ÒÐÁÙGÐGJjÌWÑÌk@ÌkÒgÐL­Ïcѽ@ËÐO½ ]]]]]]]]нÐoÏgÒ/1ÒÐÁÙGÐGN?hµÊ¾âËcÑÁ?ÉÚÑÌKÐ̵ÐËѽ@ËÐO½ ]]]]]]]Ä?dÁÐHâËgÒ/ÒÐÁÙGÐGÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑË@GiØOѽ@ËÐO½ +++йÄ?ÉÚÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?}gÏÉÒÐÁÙGÐGÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑË@GiØO½ ]]]]]++++Ói?gÉÐÅйÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵Ð˽ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]?cÄ@LkcgʵÒg@½Ùµй¿l̹@ÁÙÌk@ÁÓÄ@Áe½ ]]]]ÏÉÊGÐÁÄÐËÚDGÒейÐ}ÑkÉÊÁÏg@wgÐH½?gÐGйcgʵÑÁe½ ]]]+++ÓнÐoÏgÒ/1gÐH½?gÐGgÙSÉ?gÙSÒÐïÁ?ÉgÓMkÐŽ ÑËgÐGÏÊâËögÐG Ѷâ̽?dÁÐÔ ÜÐ}й @¶Ëh½ÐÔ ÑËcgʵ ÑïÁÏc ÒfâËÉÊKɽ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]Ä@ÁeÒg@¡Ù} ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]=ÉÊGÑwÑÁ?É@KÑ¥ÉʺK@ÌÔØg½ +++NgÙO?gÓÜ?ÉÐÅdÁÐwÓÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ@µÐËѵÚ@wÉg@µ½ ]]+++/--2Ñð ¹@kйÑÌk@ÌkÒg?ÊGйÄ@ÆÌSÑÁ@ÁeÑÂKÉеgÐk½ ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÑÌKÐËÞнٵ ÓÑËÉÉf̽ Ѷ½Ðw ÐG NÏg@GÐk½ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]Ä@ÁeÒÙ_ÐGgÐk ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]Ä@ÁeÒÏÉÐÂKÉÉjGÉоâÌÔÒi?Ê`Ìk?hµÙ¾âËc½ ]]]]]]]]]]]]+++++Ä@SÏÉ?É@ÔeØgÑk@ÌkÒЭÐl¹Ð­ÒÐïÁ?ÉgйÄe½ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]=Ä@µÐÌÌLk?gÑÂKÊ}@ËÑïÁÏcDG½ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]g@µÒjÌïÁÐÔhÆâ̽ÜÐ}й’¢ËÐP¡ÐŽ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]Ä@µÏhâ̦o½ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]?d¦Á@±@LkÙ½@½ÑÁ@µÏh¦âÌoйÐÂËöhâËiÓÄßâÌ_½ ]]]]]]]]]]]]?doigÏÉÒg?ÊGйÉÊKÉеgÐkÑxµÉÉcÜÐ}йÃKÉжâÌOÉ@w½

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]Ü?d½ÒÏcgÏÉgÐO½ 30 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]D²oÐ¥ÑKÐË@¶ÌW½ 31 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]йÉʱ½ 

 

ÄeÙGÒc?i@Ô ÜнٵÙGÒg@ÌL_ÐG   ÑK?hµÙ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÒg@¡Ù} Ä?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ %DwÏcgÏc·âËg@SŸÁ@½Dk&

/--3Ñkg@½).052ÒiØgÉÐÁ .1Ïg@½e

7Ä@ÁeÒg@¡Ù}ÑËgÐGÏÊâËögÐGÒÐLkÏc ÑWÉÊL­Ä@LlâËÊ]]µgÉÉj¥Ð½ЍcÐ_

Ïc?iÄÐkÐWÃËhkÐÁÑÁ@LlÁNоlÌ¥ gÏÉgÐOhÆâ̽ÙÂo

7MâÌÁhâÌLÂÌÔgÐkйÄ@Áe www.kurdistanmedia.com www.pdk-iran.org

7Ä@ÁeÒg@¡Ù}ѺËоÌÔjnan1324@yahoo.com

ÜнٵÒg@ÌL_ÐGÙGÒн@ÁgÐGѺËоÌÔ RDK_iranjnan@yahoo.com

ÑÌKÐ̵ÐËÐGÃKh}ÒdÁÏÊâÌOÙGÄ٭йÐKÏg@½e Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÙ¾âËcÑÁ@Áe 00964 - 7702103121 ÑÁ@µÐ]]L̽ٵÒ@]]ïâËgÐ]]¹Ä@LÁ@µÏÉ?h]]kÉÊÁÓÐ]]½@Á ÓÐ]¶ÂGÓÄ?h]âÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÙ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË ÓÄ@L]kcgʵÐ]¹N?hµÙ]¾âËcÑGjÌWÑÁ@µÐËÑKÐË?gÐÂâËÊÁ

+ÄhâÌÂGÄ@ÁeÒg@¡Ù}ÙG\NÞÉÒÏÉÏgÏc

ÑWÉÊL­Ä@LlâËʵ7e@LÁʽÏc?i¿ÌµÐWÞ@¶k7QË@K ayubgal@yahoo.com c?gÑG@ÅÐoJÊËÐÔ7 gÐGÑÂË?jËc 


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

zÌÅ ÑÁÉÊ]]GÐ]]Á ÓMkÏd]]±Ð]W Òg?Ê]]G ?cÑÁ@Ì}ÉÉc ÑK@µ й Ä@ÁeÐG ·âËi@ÌL¾ÌÔ ÉÊGÐÅ g@µ ÒgÐG?gÐG@Á ÑÁ@µÐË@é k@Ë ÐK?É +ÏÉ@½gÐÅ Òg?ÉÐk@]]Ô r@Ll]]âÌÔ Ð]µ ?cÄ@µÐËÒg@¶âËhµÏÉÐÂKÉÉjGйÐËÙGgÐÅ ÑÁ@Áe ÑÁ@µÐÌKÐË?iÏg@Á ÒgØi ѶâÌoÐG ÉÐÔ ѽ@ŠÐÔ й gÐÅ е ÄÉÊG g@¶âËhµ Ä@Áe ÑÁ@µÏÉÐÂKÉÉjG ?crÐÁ@ÌKÐË?iÏg@Á +chµÏcÄ@ËgÐG?gÐGÒ?É?cÓÄÉÊGMkÉgc g@¶âËhµ ÑÁ@Áe ÓÄ?g@¶âËhµ ÑÁ?dÁ@pâÌOÙ_ ÒjâÌÅ ?c Ä@ËÉʽÐÅ й е Ù}@¶Ìo й g@ïÁÏgÐGÜÐ}йÉÊG?cÜÐ}йÑÁ@KÏh­@Ô Òg?cÐË@½gÐk Ñ]]Á@]]KÞÉ ÒÏÉÐ]]ÁÉÊ]]]G ÑLk?Ê_ ·âËdÂâÌÅ ÙG е ÏÉÊG ÉÉögÉÏgÐG ÉÐÔ)ÓÉÊGÄ@ËÙ_ÑËiÐ}ÏgÓÑË@¶ËdÁÐk е ÏÉÐKÉеâ“ ÒÐËÒÉ@ÂâËÊ_ ÐKʵgÐk ·âÌð¹@k ÉʽÐÅ @LlâÌÔ Éʵ@K ÏÉÐK@µ Éй ¸ÏÉ ng@½ Ò5 Ð]]K?É ?cÏeØg ÀÐ]]¹ ÏeØg Éй ÑÁ?ÊÌLpO Ó ÒdÁÏÊ]]âÌOÉ@]]Å ÓÑKÐË?iÏg@Á ÑÂËöh]]GgÏcÐG ÐËÑËÉÉf]]]â̽ ÒjâËg ÓÏÉÐLâËhµÏc Òc@Ë Ä?dÁ@pâÌOÙ_ +C}Ïcⓠ?c rØh]]½Ð]]Ô ѽÏcgÐ]]]k Ð]]]¹ ÉÊpâÌO й hK@Ëi Ä@Áe ÑÁ@µÏÉÐÂKÉÉjG ÓÏÊLpËÉ@Å Ä@ËhâËÊG Ó¸Ú@w ÒÉ@ïÁÐÅ Óbh]]]Á Ð]]G ÑKÉж]]LkÏc ÓÃâËÉ@]]ÅÏc ÀÞÐG +ÏÉ@ÂâÌÅ MkÏcÏÉ Ä@ËÉ@wgÐG ÐG gÐÅ Äe ÒÐpâ̵ rÏÉÐÔ Ò?ögÏgÐk ÐKÙG ÓÏÉÐKÏÉ@]]½ ÒÉ?hµÐ]]ÁgÐkÏg@]]w ÐG r@LlâÌÔ )ÑÁ@Æ]]ÌS ѵÐËÐpâ̵ ?cÜÐ}й Ä@ËÐðº½@½ ÏÊâÌo ÃËhKdÁÊK ÓÑËÐLlS ÒfÌKÓdÁÊK ÜÐ}й ÓChµÏc ÉÐÔ е )ÄÉÉögÉÏgÐ]]]]G +++Ñ]]ÁÉÉgÏc ÓögÙµ gØi ъgÐk ÐÁ@ËfÌKÓdÁÊK ÑÁ@µÐ­@½ÒhïÁÐËÚÑÌKÐË@kеÓÜнٵ ÐKÙG ÓÏÉ@pâ̵?g ÒÙ_ ÒÚÙG Ñ¡Øh½ +ÑÁ@ÆÌSѵÐËÏcg@Ëc ÑÁ@KÞÉ й Ä@Áe ÐG ec ÒfÌKÓdÁÊK ÒÉ@w¡Øh½ÒecÄ?É@K¸ÏÉÉÊKÉжpâÌO

 Ã@Àe

Òi?É@ÌSÑË?hâÌ_ÐGgØiÏÉÐÔе +ÉÊG?c ѱÏiÓchµMkÉgc?cÉ@ÌOÓÄeÄ?ÊâÌÁй ÓÑÂÌGÒÉÉcкOÑð¹ØgÄeÐËÙG)ÏÉÏchµ +É@ÌO ÒÙ¶o@O ÐG ÉÊG ÏgÐGÏgÐG ÑÁ@µÏi?h½@Ô ÑÂKÉжpâÌO ÐG dÁÐwgÐÅ Òg?doÐG ÙG ÐÂ̽Ïi Ä@ÂâÌƽÐÅgÐG ÀÞÐG)@l_Ïg?cÒc@½Òg?ÊGйNÏh­@Ô Äe Ñð¹Øg ÙG Üнٵ ÒÐïÁ?Ég ÀÐÔ ÀÏcgÐGй ÑL_Ð]]k Ѷ]]âÌïÁÐLk@Ô ÓJ?c Ód]]Á@]]²¹Ê]_ ?cÐ]]ËÒg?d]]oÐ]é]]G ÓnÏcбʽÐÁ@]½gÐ]]]­ÓÄ@]]]µÐ]]LËgÐ]]Á É@Á ÐLl_ Ä@ËÐïÁ?Ég ÉÐÔ Ä@µÐËÑÂËc +Ä@µÏögÙ}ÐÁ ÓiØO бÏc ÓÐoÉ ÑHð¹@± ÑKÏg@kÐÔ ÑKÙµ ¡Øh½ е ÉÊG?c Ïhâ̹ жÁÊw )ÏÉÐËÑðº±Ð¥ ÓMkÏc ÐLl_ ?c MoÉhk gÐH½?gÐG й Ä?g@S gÐ}ÐÔ ÒkÐÔÄ@ËÏg@SÉÐÔÉÊGÄ@LkÏÉÐLkÏc +ÉÊGÒÙ_ÑÁ@µÐÁ@½gЭ ÒÐïÁ?Ég й Øh½ÐÔ Éʵ@K ÏÉÐÁÙµ й Ó¿ð¹Øi ÓÏÉÐÁ@kÉÐw Ñk@G ÏÉÏi?É@ÌS ·âÌoÐGChµÏcÓÏÉ?hµÄ@ÁeÒecÒgØi ÙG ЊÐO Ä@Áe ÑÁ@µÏÉÐÂKÉÉjG й ÓÃp]âÌ]µÏc?g gÐ]]H]½?gÐ]]G ÒiÐ]]]}Ïg NÏh­@ÔÑoÐGDGÒÏÉ@wgÐkq̶âËdÁЊе ÏÉÐÁöhâÌ}Ïc ÑKÐË@ÂÌw ÑËi?É@ÌS ÙG ŸÁÏgc й NÏh­@Ô ÒÐËrÐGDG ÉÐÔ ?cÑKÐË@¡Øh½ Ò@ïð¹Ð½Ùµ ÑÂKÉжpâÌO +ÏÉÊGÐÅÒgØiÒgÐïËg@µ ÓÉf]]]]]âÌ]]]]]]½ Ñ]]]]]]Ë?f]]]]]]âËgcÐ]]]]]G ÒgÐÁÊÅ ÓMlÁ?i ÑÁdÁ@kÏgÐOÒ?ögÏgÐk Òg?ÊG dLÅ +++++ÓÑÁ@}gÏi@G ÓÒg@¾¦â̽ ÒÙKÉÐÔ ѶâÌÂKÉжpâÌO Ä@Áe ÑÁ@µÐ­@½ ÓÏgÐGeØgÒ?ÉcйeØgÓÒcÐÁÏÉÐËÙ_ÐG +MpâËØgÒiÙð¹@Ô Ò?ögÏgÐk Òg?cÐË@½gÐk Ñ©@ÁÙ± й ÓЭÐl¹Ð­ ÎeٹٶâÌK ÑÂKÉжpâÌO ÒÐpâ̵ÑLlÁ?iÒéögÏÉ@GÓGÓÒeÙ¹ØdË@Ô ÏÉÐË@½ ÒÉ?hµÐÁgÐkÏg@w ÐG gÐÅ Äe й NÐHË@K ÐG Ä@µÐËÒi?É@ÌS Ó´gЭ

Ä@ÆÌSÒi?ʏc?i@ÔÑÁ@Áe Ä@LkcgʵÒöhÌâ ïK@GÐ_ÑÁ@Áe ÒeØg ng@]]]½ Ò5 ÒÐ]]]ÁÙ]]G Ð]]G ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË )Ä@Áe ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÒÉ@ÁÐG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÏÉÐËÑÁ?hï]]ÁÐ]]ËÚ ÓÀ?d]]ÁÐ]]]Ô ÉÊ]]½Ð]]Å rжpâÌOÐËÒÉÉfâ̽ÏeØgÀÐÔÑË@GiØO ÑÁ@ÁeNÐHË@KÐGÄ@ÆÌSÑÁ@ÁeÉʽÐÅÐG +@µÏcÄ@LkcgʵÓÄ?hâÌÔ Ð¹ Øh]]½Ð]]]Ô Ã]]Ì]Á?iÏc ¸ÏÉgÐ]]Å Ò5 ÒeØg Òc@Ë Ä@ÆÌS ÒgÐk@KgÐk Ä@Áe ÉʽÐÅ ÑËdÁÏÊâÌOÉ@Å ÒeØg ng@½ ѶâËeØg ¸ÏÉ ÏeØg ÉÐÔ ÓÏÉÐLâËhµÏc )CgdÂâÌ_hÁÏc iØO ÓigÐG ÑËÉÉfâ̽ ÒÐð¹@ÁÓg?É@ÅÓN@GÐ_ӟÁÏcе·âËeØg й É?hµâ“ ¿]]]]ð¹Éi ÓÏÉ@kÉÐ]]w ÑÁ@]]Áe ¸ÐËÐG ÜжâÌK ÒÉÏi ÒÙ} ÒgÐlÁ?gÐk Ó»ÅÐS ÓѶËg@K ÑïÁÏiÏÉÐo ÓDGÏc ÓDÂâ̵ÐKÏcÜÐÅ ¸Ð]]ËgÐ]]]]Gй ÑÁ?iÐ]]]Á ÒcgÐ}DG ÑÁ@@Ô й ´ÐGÐo ѵ@ÁÉÉg ÓÄÉÐ_ ÓÏÉÐLâÌoØÏgcÏc Ñ]KÐË@]]¡Øh]]½ Ó°@½ ÐG Ù½@Á ÑÁ@LkÏgÐOÉÐo Ò@̹Ê_ ÒÏÉ?hµâ“ ¿ð¹Éi ÏfâËÊK ÉÐÔ ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô +ÃÂâÌÁÏcögÙ}йÜнٵ

i?ʏc?i@ÔÑÁ@Áe ÐÁ@ÂÌH¦Ì±?É ѶâÌÂÌÁ?Ég ÑÁÉÊGÐÅ ÙG )ÉÉfâ̽ ÑË?fâËgc ÐG Äe ÒÐpâ̵ gÐkй ÑÁ?Ég@]]]µ Ð]]]¹ ·]]âËögÉ@]]Ô Ð]]]Ll]ËÊâ]Ì]O ÏÉÐÂËÏdG ÑKÐË@¡Øh]½ÑÁ@]]µÐÂ]KÉжpâÌO Ä@ËhK ÒÏÉÐÔ ÓÐLoÉhk Ä@̽еÐË е ÉÐÔ ѽÐÅgÐG ¸ÏÉ ¡Øh½ й ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ Ä@̵ÉÉcgÐÅйе)ÒeÏc?dâÌKÒÐð¹Ð½Ùµ ÑLoÉhk ÒÏÊâÌwg?Êw й ¡Øh½ ?c й жâÌoÐG ÓÏÉÐLâËhµ@Á@ÌS ÒgÐGÉgÉÏc й ¡Øh½ е ÒÐK@µ ÉÐÔ )ÑËc@½ Ò@ÌÁÉc ÒÉ?ÉÐK ÐG ÓÏÉÐKÉеgÉÉc Ñð¹Ïe@Ô ÑÁ@Ëe Ä@½ÐÅÐG ÒÙ_ ÑÌKÐ̦G@K ÑÁ?ÊLËÐÁ ÙGÄchµg@µ)DÂâÌÆGDOÑË@KÙµMoÉhk й ѵÏgÐk Òg@µÙÅ Ä@Ëe ÒÊâËfG ¡Øh½ й ÑÌKÐËÞнٵ Ñð¹Øg ÑÁchµÒg@Ëc

/
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

Òg?ÊGйÄ?hâÌÔÑÁ@Áe ÓÒgÉÊL¹ÊµÓÑïÁÐÅgЭ ÄÏÉ@_ÏÉÐËÒöhÌâ ïK@GÐ_ ѵÐËÉÉchG?g Óg?dïÂoöhO ÉʽÐÅйÓÄÏÉ@oÉÏgc ÒecÑÁ@µÏÉÐÂKÉÉjG ÓÒc?dHLlÌÔ ÓÒg@¾¦LlÌÔ Ñð¹Øg?cÑËØgÏgÐk йÓÏÉÊGÄ@ËÐÂâËÉDG ?c¸ÐËÏgÉÏczÌÅ Ó¿ð¹ÉiÙGÄ@ËgÐk ÏÉchµÐÁÒÉÐÁÒg?cgØi еÄ@LkcgʵÑÁ@Áe] ÒÉÊHð¹@±ÀÏcgÐÅ ÓN@GÐ_ÒÏgÉʵÉ@Á йÓÄÉÊGÄ@oÙ¶âÌK ÓNʵgÐkgÐH½?gÐG ¸ÙwÐG)ŸÁÏiÓhGÏi h}?gÙ_ÓÄÊK@ÅÐÁ?c )ÄÉÊG

0

 Ã@Àe

ÜÐ}й ÒÏÉÐÔ Ò@ïâÌSÐG ÏÉÐÁеÏcG ÃxG qâÌOÉÏgÐG ÀÏcgÐk ÑKÉÏg +ÏÉÐÁ?ögÐ}ÏÉ?ÉcÉÏgÐG ÒcÉʙнÒg@µgÐkÐ]]Â]]K@]]ÅÐ]]]G Ð]]Ácg?fHð¹Ð]]]Å Ð]]]¹ c?f]]]ÁÒcЙÐ]]]Ô ÒÏdÂâÌÅ ?cÐËÑË?Éc ÀÐÔ ÒеÐpË@½gЭ Ä?hâ]]]ÌÔ ÑÁ@]]Áe Ð]]¹ Ä?d]]ËÐ]]½ жËc eØg Ò?ÉcÐ]]]]¹ eØg ÓÏÉÐ]KÏÉ?hµ ŸÁÐK ·kÐKgÐG hK@ËiÑwgÐÅÙGÒjËgн@ÁgÐG ÓÄ@ÁeÑÁ@µÐËÒi?Ê_?cÉMlËÉÒÏÉÐÁchµ ÒÏfâËÊKÉÐGecÑÌKÐð¹?cÐ¥@ÁÐGÄ?cÉÏhG +ChµÏcÜнٵ йÄ?hâÌÔÑÁ@ÁeÏÉÐËÑoÙ_ÐGÀÞÐG ÑKÐ̾µ@W ÑÁнÐK â¼@k /4 ÒÏÉ@½ ÒÏÊâÌo ÐG ÑËØgÏgÐk ÓÑLkÏgÐOÐÁÙµ ÓÄ?dËÐ]]½ ÐKÐÁÉÊK@]]]Å gÙ]]]SÉ?gÙ]]S ѵÐËÏÉÐÂKÉj]]]]G gÐ]]]Å ÑïÁÐpâÌ]]O ÓÄÉÊ]]]G ?cNÞÉ Ð]]¹ Òi?ʏc?i@]]]Ô ÏÉÐËÑËÉÉchGÙ]]]_ Ð]]]¹ ÓÒh]]]}?gÙ_ÐG ÓÏÉÐÁÉÊG ÒgØi Ó¿ð¹Øi Òg@ïÁgÐG ÓÄÙ]]]µ ÒögÏÉ@]]]GÓ]]G Ѿ]]̺kÐ]]K )ÄÉÊGÐÁ ÑLkÏgÐOÐÁÙµ ÒÐÁ?ÉÊKÉе?Éc ÀÏcgÐÅеÄ@LkcgʵÑÁ@ÁeÑKÐHË@KÐG Ä@oÙ¶âÌK ÓN@GÐ_ ÒÏgÉʵÉ@Á ÒÉÊHð¹@± ÓhGÏi ÓNʵgÐk gÐH½?gÐG й ÓÄÉÊG h}?gÙ_ ÓÄÊK@ÅÐÁ ?c ¸Ùw ÐG ?cŸÁÏi ÑÁ@Áe й rÏÉÐÔ gÐÅ Ïg@Ëc )ÄÉÊG жÁÊw ChµÏc Ä?ÉögÏÉ@w Ä@Lkcgʵ Ñ­@½gÐH½?gÐGйN@µzÌÅcgʵÑÁ@Áe ŸÁÏcDG Ä@ËейÐ} Ñ­@½ ÓÄ@ËÙ_ NÉÏi Ò?ögÏgÐk Ä?ÉÐÔ жÁÊw ÄÉÊGÐÁ Ѿð¹Éi ÜÐ}й Ä@ËÙ_ Ñ­@½ ÑÁÉÊG +ÄÉÉögÉÏgÐGqÌKÐË?ÉÐKÐÁ ?cÏiØO ÐÁÙG Àй ÐËÙG gÐÅ ÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË Ð¹ gж̵ٵ?c ѶâËÉ?h`¶âËg ¸ÏÉ Ä?hâÌÔ ÒÙ_ ÑïÁÏc Ä@Áe ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô Ó°@½ ÑÁ@Áe ÉʽÐ]]]]Å Ñï]]]ÁÏcÐ]]]G ÜжâÌK ÑÁ@Áe ÑKÐHË@K ÐG Ä@ÆÌS ÒÏÉ@kÉÐw ÑK@GÐ_йÑÁ?ÊÌLpOÓ@µÏcÄ@Lkcgʵ Ó°@½ й Ä?gж̵ٵ?c ÉʽÐÅ Ò?ÉÏg +@µÏcÄ@ÁeÑÁ@µÐËÒc?i@Ô ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÑK@GÐ_ CÉеgÐk Э@½ й ѵٵ?c ÙG Ä@ÆÌS ÑÁ@Áe Ä@ÌÁ@µ?ÉÏgÓ´ÐWgÐG ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË Ä?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ /--3Ñkg@½Ò5

ÓNнʶW Ó@k@Ë ÄÐËÚй ÓChµÏcⓠÑÌÁ?ÊÌ]]LpO Ä@µÏÉ?giÐ]]]]½?c ÓN@Ì]]]ÂG ÉÊKÉе?Éc ÑÁ@KÞÉ й ÀÞÐG )ChµÏcⓠJ@lÌW ¡Øh½ Òec Ä?É@K ÐG @ÌÁÐKÐÁ й °gÊ¥ ÓgÉÊLºµ ¸ÏÉ Éʶð¹ÐG Chµ@Á +ÐËÑË@k@Ô gØi ÓÏÉÊG ïâÌS ?c@ïð¹Ð½Ùµ Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe Ñ¥iÏÉ й ögÉ@Ô gÐ}ÐÔ Òg?ÊG й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe )ÏÉÐÂËÏdG ÏÉÐËÒöhâÌïK@GÐ_ ÓÒgÉÊLºµ ÓÑïÁÐÅgЭ Óg?dïÂoöh]]O ѵÐËÉÉch]]]G?g ÄÏÉ@]]]]_ ÑÁ@µÏÉÐÂKÉÉjG ÉʽÐÅ й ÓÄÏÉ@oÉÏgc ÓÒg@¾]]¦Ll]]]ÌÔ ÓÒc?dHLl]Ì]Ô Òec й ÓÏÉÊG Ä@ËÐÂâËÉDG Ñð¹Øg ?cÑËØgÏgÐk Ó¿ð¹Éi ÙG Ä@ËgÐk ?c ¸ÐËÏgÉÏc zÌÅ ÓÏÉch]]]]]µÐ]]]]]]]Á ÒÉÐ]]]]]]]Á Òg?cgØi ÓÑLp} ÑK@GÐ_ й ÄchµÒg?doÐGÐG ÑLkÐGgÐk ÐG ‘pËÐ} ÙG ÑKÐËÞнٵ ÐG NÐHË@K ÒÉ?h`¶âËg ÑÁ@ÂâÌƶâÌO Ä@Ë ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉÒÉ@ÂâÌOйN@GÐ_ÓÄ@Áe gÐÅ ÐG е ÏÉ?c Ä@ÌÁ@pÌÁ Ä@ÌÁ@µÐ­@½ Ó¿ð¹Éi Òg@ïÁÏgÐG CʺG Ä@ËÙG ¸ÐËÏÊâÌo ÑÁ@µÏhâËʵнÐoÀÐoÓÏÉÐÂGÏcÀÐLk Ä@µÐ¡Øh½Ñ­@½ÐGÙ½@ÁÓÑÁ?iÐÁÓ»ÅÐS Ä?hâÌÔ й Ä@Áe ÀÞÐG +ÃÂâËc?c ¸Ùw ÐG ÓÒg@µ?dÌ­ ÉÐ]]]Ô ÉÊ]]½Ð]]Å Ò?ögÏgÐ]]]k ÉÐ]]]Ô g@]]]SgØi ÐÁ@Ì]]ËÉÉch]]GÙ]]_Ð]]¹ й ÏÉ@ÂâÌÅ Ä@ÌLkÏcÏÉ ÒÐÁ@KÉжkÏc ÉÐÔ ÐÁÉʖ Ù]]]G ˭ÏÉÊ]]]w Ä@Ìl̵ ÑÁÚÐ} ÑogÙo Ò?Éc й ÒÐÁ@KÉжkÏc їfâËg Òg@µgÐ]]]k ÐÂK@Å ÓÄ?hâ]]ÌÔ +ÒdÁÊ_@Ô ÒÐË@khâËeй?cÄ?hâÌÔйØh½ÐÔÄ@Áe ÒdÁÐG ÐG dÁÐG е ?cÑKÏögÐÂG Ò@k@Ë Ä@Áe ÑÁ@µÐËÒc?i@]]]]Ô Ó°@]]]½ Òec ÃËhKÑË@KÏgÐk й ÓÏÉÐÂâËgdÂâÌkÉÐwÏc ÑÌKÐË@kе ÓÃoÐGDG ÑÁ@lÂÌÔ Ñ­@½ ÒÏÊÌÁ е ÜÐ]]]½Ùµ ÑËÏf]]]âËÊK ÉÐ]]]Ô ÐKÙLl_ )ÃÂâÌÅc ·âÌO Ä?hâÌÔ Ò@ïð¹Ð½Ùµ ÐGÑKнgÊWDGÓÒfÌKÓdÁÊK g@ÌkhOhâËe йeØgÓÐËÐÂâËÉDG?cØh½ÐÔÑÁ?hâÌÔйÄ@Áe +DGÏchKÉÊKh}ÏgÐOeØgÒ?Éc Ä@ÆÌSйÒÐÁ?ögÙ}Êð¹@ÔÉÐÔÒ?ögÏgÐk ?c Mk?gÏÊâÌÁ ÑKÞÐÅeØg й NÐHË@K ÐG ÓѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ r@LlâÌÔ ÏÊK@Å ·âÌO ÐG gÐÅ ÐKÞÉ ÉÐÔ gÐkÐG Ü?i ѽ?jÌÁ ÉʽÐÅйÐÁ?ÊKÉе?ÉcÓÄÙµÑÌKÐÌðº±Ð¥ ÓÑKÐËÞнٵ ÓÑk@]]]Ìk ÑÁ@]]]µÏg?Ê]]]G Ä@Áe ögнй NÐHË@K ÐG ?cÄ@µÐÌïÁÐÅgЭ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

ÄeÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁÒeØgng@½Ò5ÒÐÁÙGÐGÄ@ÁeÙG¸ÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ Ä@µÐ¶ÌK?hµÊ¾âËcÑ®ÂÌkÏÉ?h`¶âËgÑkhOgÐGgÉÉj¥Ð½ЍcÐ_ÉÊK@_ÄÐËÚй

hâÌïK@GÐ_ѶâÌÁeÑÌÂË?iÒ.6.-Ñð¹@k Ѷ]]]]]âÌÁe Ð]]]]]]]µ %’¶Ki ?gÛµ&ÒÉ@ÁÐG ’½ÐÅÉÉc й ÉÊG ÑÁ@¾ð¹@Ô ÑLl̹@ÌkÊk Ò5ÒeØg?cÄ@ÁeÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁÒÏhïÁÙµ g@ÌÂpâÌOÄeÑÁ@ÆÌSÒeØgÒÊâÌÁÐGÑkg@½ ?cÏeØg Éй Dð¹@k ÉʽÐÅ еch]]µ ÓÄ@µÏÉÐÁÉÊGÙµ Ð]¹ Ä@Áe ÑÁ@µÐ¹Ðkн Ò?Éc ·âÌð¹@k +gÙ} ÐLâÌG ?c Ä@µÏg@Â̾Ìk ÀÐÅÉÉc “@ÁÙÌk@ÁÂÌÔ Ïg@ÌÂpâÌO ÀÐ]]]Ô ÑÁ@ÆÌS ÒeØgÐG Ñkg@½ Ò5 ÑÏgÐG +chµhâËcÉ@ÁÄe й Äe ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÒeØg g@S ÀеÐË Ð¹qËhKÊÔÑKÞÉйÄ@o@OÄ@¾ð¹@ÔÑKÞÉ +?gchG ÏÊâËögÐG ÏÉÐÁe ÑÁ?g@¶âËhµ ÄÐËÚ ÒÏÉÏchµecÜÐ}й ?c rÐÁ@KÞÉ Éй Ïg@Ëc ÉÉögÉÏgÐ]]]G Ä@µÏgжKʵgÐ]]]k @]]]]}iÏc ng@½ Ò5 ÑÁchGÏÊâËgÐG Ä@o@O +ÄÉÊGÏc ÑKнÉʶW +ÏÉÐË?gjâËÊ} ÐÌkÉg ÑKÞÉ ÙG Òg@ïÁgÐG¸ÐËÏÊâÌoÉʽÐÅÐGnÉgÒg?jK Ä@Ëg@ËöhG nÉg ÑÁ@Áe ÀÞÐG )ÏÉÙGÏc Ä@Áe й ¸ÐËÏÉ?hµÉßG ng@½ Ò5 ÒeØg й ?c DG É@ŠÊ}?cDKÄ@ÌÁ@µÐ­@½еÄ@ÁegÐk Ä@Áeй?É?c?cÏÉ?hµÉßGÉйÓÏÉÐÁжGÉßG g?jK ÑKнÉʶW ÑÁdÁ@_ÉÉg ÙG е ÉÊG?hµ +ÃÂâÌ_ÉöhGÉÊGÒgÐH½?gÐG@ÁÒе@½е ŸÂËh} ѶâËeØg ÐG ng@½ Ò5 ÀÐÔ ÑÂâÌÆÁ Ó?h¶o@Ô ÐG Ä@Áe ÓÏÉ?hk@Á ÏÊâËgÐG gÙSÉ?gÙS ÒÏÊâÌo ÐG ÏeØg gÙK@L¶Ëc ÐKÞÉ й Ïg@Ëc +ÄÐGÏc йеÄÏc@ÁÄ@ÁeÐGÄjÌÔ?cÄ@µÏÉ?gdâ̹ +ögÙ}ÐÂÂâÌGÄ@ÌÁ@µ?É?cÓÄhïGÏeØgÀйjâËg ÀÞÏÉ ÏÊâÌo ÃËhKdÁÊK ÐG ¸ÐË?É?c gÐÅ ?cqÌÁ@µÏÉÊKÉжpâÌOÐKÞÉй+ÏÉÐLâËgcÏc ÀйÑÁ@k@ÔÐGÄ@Áeоµ@WÑk?hµÊ¾âËcе

ÑÁ@Áe @ÅÏÉgÐÅ ÓN@GÐ]]]_ Òj]]]Ëg Ð]]]¹ 7ÑKʵ Óchµ Ä@ÆÌS ÑÁ@Áe ÓÄ@Lkcgʵ Ò.6-4 Ñð¹@k ÙG ng@½Ò5 ÑïÂËh} й ÏeØg ÉÐÔ е ÏÉÐLâËgÐ}Ïc ÑÂÌË?i ѵÐË@ïâÌS ?c Ä@Áe ÑK@GÐ_ яg@K ÑÁ@Áe й ¸ÐËÏg@½e +ÐËÐÅ ÑKÐHË@K Ñ}gÐG Ó»S ÒÐ}g@µ Òg?eÐÅ ÓÏÉ@kÉÐw ÐG Ä@ÌLkÏc @¶Ëh½ÐÔ ѵgÙËÙÌÁ Òg@o r@GѶâÌ_ØcÉg@GÒg@Ëi?Ê_ÓchµÄ?ÊâÌPâËg ÑÂÌk@Á NÐÌÌÏg ÐG ÓÄchµ g@µ ÙG ÉÐÔ +ÄÉÊG ÑKÐËÞнٵ ÒgÐH½?gÐG Ñ­@½ ÑÁ@Lki ÑL_Ðk Ò@½gÐ]]k Ð]]]]G ÐÁ@]]]Áe gÙSÉ?gÙS Ѿ]]]oÉgc ÑÁ?cÐ]]]G ¸gÙËÙÌÁ Ä@ÌLkÏd±ÐW ÒgÐk ÐÁchG ÑLkÐGнÐG еÏögÐ} й Ó?ÊâÌ]]]OÏc Ä@ÌÁ@µÐ½@±Ð]]]o gÐG ÐÂKÉеÏc ?c Ä@µÐÂÌpÁdÁнÐð¹ÉÏc ÓÄ?}ÏcÄ@̵ÐËÏg@½eÓm̹ÙOÒg@½ÚÐO NÐÁ@ÁÐKÓÄÉÊGÏcg?dÂËhGÄ@Ìp̵ÐËÏg@½e +Ä?geʵÏc Ò5 ÒeØg й Dð¹@k ÉʽÐÅ ÐÁ@Áe ÉÐÔ ÏÉÏhKCÊÁ ѵÐË?É?c ÐG ?c ng@½ g@S ÉÐÔ +Ml_ÏcCgÏÉ Ä@ÌÁ?dÁ@pâÌOÙ_ Ä@ÂâÌÅ ÑË@KÙµ ÓÄ?dïÁÏc Ñ­@½ Òg@µ?É?c ·ð¹Ðµ ÓÃâ̵ÉhO Nб@K Óngʱ Òg@µÐG )ÄÉÊGÄchµg@µÙGÄÞ?d½йÃKh}ÐÁgÏÉ ÏjâÌÅ Òg@½ÚÐO ÜÐ]]]}Ð]]]¹ Ä@]]]]]lËc ÓÏÉÐÁÉÊGÏc ÉÉgÉÏgÐG Ä@µÏgжKʵgÐk ÑÁ@µÐð¹@k й Ó?cÏcÐÁ Ä@Ìð¹Ùµ Ä@Áe ÀÞÐG Ä@ÌÁ?ÊâÌPâËg ÏÉÐÁÙG ÀÐG gÐÅ ?c qËhK?Éc +Ml_ÏcÒögÏÉ Ó?É?c ÓN@GÐ_ gÐkй ÐÁ@Áe ÉÐÔ Óm̹ÙO й ÓÄÉÊG ögÉÊk Ä@ËÙ_ ÑLlËÉ ÓÄ@khKÏcÐÁÄ@µÏgжKʵgÐk@}iÏcʽ?c gÐk й hK ¿¾t½ ÓhK@Ëi Éʶð¹ÐG +Nh}Ïc?cÄ@ÌâÌOÄ@µÐLlËÉ

 ÒeØg ng@½ Ò5 ÒÐÁÙG ÐG ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË )Äe ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÒeØg Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@µÐÁÙð¹@k й ·â̵ÐË й ٜÐog?Êw ѵÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ riÉʽ@Ô ÑÁÙÌl̽ٵ ÓÒc?i@Ô ÑÁ@µÐP½Ðµ ÑÁ@Áe ÙG Ä?É?h­gÐG ѶâÌoÐG е @ÂâÌÅ ·âÌO ÐËh½@Ô ÓÑPkÒÉÏi ÑËg?doÐG ÐÁ@P½Ðµ ÀÐÔ ÑÁ@Áe й gØi ?cÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ Àй )chµ ?dâÌK Ä@ËÐÁ@µÚ@w ѽ@ËÐO ÑÁchµ rжpâÌO йÐïTâÌG ÉÊK@_ jâËgÐG ÄÐËÚ й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑkhOgÐGÑÁ@LlÁNоlÌ¥ й ?É?c )ÏÉÏiØO ÏeØg ÀÐÔ ÒÐÁÙG ÐG ѽ?dÁÐÔgÉÉj¥Ð½ÒЍcÐ_jâËgÐGÑâËgÉ@Å ÑkhOgÐG ÓÒdÁÏÉ@Á ÒÐL̽ٵ ÒhïÌS Ð]]]]ËÑ®]]]]]Âk ÏÉ?h`¶]]]]âËg ÑK@Ì]]]]ÂG ÑKÐÕËÐÅ ѽ?d]]]]ÁÐÔ ÓÄ@µÐ¶]]]]ÌK?hµÊ¾âËc ÀÐÔ ÒdÁЕÐHË@KgÐk й е ?hµ ÑË?hTÌÔ 63 ÑÁ@Áe ÑK@GÐ_ ÑÁdÁ@ïÁÐlð¹ÐÅ ÓÏeØg Ò@LlâÌÔ ÑK@GÐ_ ÜÐ}й qâÌO ÏÉй Ü@k ÑKÐHË@KÐGÓÄ@µÏgÙSÉ?gÙSÐKÞÉйÄ@Áe йÄ@ÌÁ@µÐ­@½É@ÂâÌOйcgʵÑÁ@ÁeÑK@GÐ_ й¸ÐËÐl±dÁÐw@ÅÏÉgÐÅÓ?cÄ@Lkcgʵ ÑKÛ̶oÐK ÑÁchµ jâÌÅÐG ÜÐ}й ÒdÁÏÊâÌO ÒÏÉÏgÏc ÓÙ_ÊâÌÁ й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË rжpâÌO ¸ÐËÐKÉ dÁÐw Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÉÊK@_ н@ÁgÐG ÒgÐGÏÊâËgÐG Ä@o@O +@¶G ÒgÐGÏÊâËgÐG ѽ?dÁÐÔ Ïc?i ¿ÌµÐW Þ@¶k ÐG Ó¸ÐËÐl± dÁÐw ÐG Òн@ÁgÐG ÑË@KÙµ r@LlâÌÔ +dÁ@ËÐ}?g Äcg?Ê]]]_ Ñ]]]]ÂËo ÑÁ@µÐl± й ·âÌoÐG dÁÐw ÙG Ä@LŠgÐk +’pâ̵Ïc?ggÉÉj¥Ð½ÒЍcÐ_ÉÊK@_ й gÉÉj¥Ð]]]½ ÒЍcÐ]]]]_ ÉÊK@]]]_ ÒeØg ÑË@GiØO ?cÑÁ@µÐKÉ Ò@KÏgÐk ÉÊGg?doÐGÑÁ@ÁeÀÐSgÐkйÑÁeÑÁ@ÆÌS

1
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

й gÙSÉ?gÙS ÒÙÅ gÐGй ?cNÞÉ ·âËdÂâÌÅ ÙG N@µ zÌÅ ÀÞÐG +ÄhK@Ëi rеÏÊÌÁ ÉʽÐÅ Ä@ÌÁ@µÐ­ÏccÐÅ ÐG ‘pËÐ} @ËÏÉ@ÂâÌÅÐÁg@µÐGÄ@ËÙ_ÒjâÌÅÓÒehÂÌÔ Ä@Ë@ïâËggÐkй@ËÏÊLlËÊÁ@ËÐÁÄ@ËÙ_ÙG ý Ò?ÉöhG ÐG +ÏÊK@Å ·âÌO MkÐGgÐG ?c ÑÁÚ е DG ÏjâÌÅ ÉÐÔ cgʵ ÑÁe DGÏc Ä@µÏi@k nÉÊÁÏg@w ÐÁcg?fHð¹ÐÅ й Àе ÄchGÚ й ÓDGÐÅ ÒlÔÐK ?c Ñp_ÐÁ ?c Ä@µÏgÙ}Êð¹@Ô ÓÄ@µÐKÞÐkÏc +DGÐÅ ?cÐËÒdÁÏÊâÌO Éй gÉÉj¥Ð½ ЍcÐ_ MkÉgc й ѵÏgÐk Ñð¹Øg ?cÏhâ̹ 7ÑKʵ ÑÁ?c Ä@½i@k ӑl_ Ðð¹ÉÊSÏÉ ÓÄchµ ÑÁ@o gÐk ÐLâËÉеÏc Ä@Áe ÒjâÌÅ ÑÌKÐ̵ÐË ¸ÏÉ “ÉÊÕkн ѶâËÉ?h`¶âËg Ü@k 3- ÑÁÏÉ@_ е N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÁ@µÐÁÐËÚ ÑÁ@Áe @ÅÏÉgÐÅ ÓÐÁнÐK й оâÌÔ gÐ}ÐÔ +Ä@Lkcgʵ ÒжËc @G +’GÐÁ rÏÉ?Éc й @G ’Á ÏÉÐpâÌO ÉÐÔ ÃâËÊ} й ÒÉ?h`¶âËg ·âËdÂâÌÅ Ó¸?fO ÓÃâËi@H½g ÑÁ?dËн ÐÁеÐÁ Ä@Lkcgʵ ÊâÌÁ й Ä@ÌÁ@µÐKÐk@Ìk ÑÁchG ÏÊâËgÐG ¸ÐËÏc?g@K@LlâÌÔÏg@Ëcе?cÄ?ÉÚÓÄ@Áe +ÄÉÊKÉеgÐk?cÏg?ÊGÉй й ÃËжG JÛ²ÂÌÔ DGÏc Ä@Áe оâÌÔ ÑïÁÐÅgЭ@ËÊâËicÒÏcg@ËcÑwgÐÅÒec ?cÏg?ÊG Éй +Ðð¹Ð½Ùµ É@Á ÒÐÁ?ÉÊKÉе?Éc DGÏc +ÄÉÊw Ä@½ÐÁ ÒÐ}hâËdð¹ÐÅ @K Ä@Áe gÐk ?cÄÉÊÁ@± ÊâÌÁ й Ächµ JÛ²ÂÌÔ ÙG Ó°@½ Òg?ÊG й жÁÊw )’G Ððº­@± Ñ}ÏcgÐG ÒÏc?g @K Ä@Áe ÏÉбÉʱÉÊW ÑÁÉÊÁ@± ÊâÌÁ й ÓÏÉ?hµ ÙG Ä@ÌG@lÌW Ä@ËÉ@Ìo ѵÐË@ïâÌS ?cѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ +ÐÌÁ ÒжËc ѶâÌoÐG й ЍcÐ_ Ä@o@O ÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑÁ?g?doÐG й ÉÉg ?cÑÁ@µÐl± Ä@@G ¸ÏÉgÐÅ Ä@ÌâËgÉ@Å 7Dð¹Ïc Ó@µÏc qâÌOÏÉй Ü@k cÐk ÒжËjÁ Ä@Áe chµ Э@½ ÑÁchµ gÐGÐLkÏc ÙG ÐÁ@µÚ@w Ä@ÌÁ@µÐËÒgÉÊG@Ô ÓÑKÐËÞнٵ ÓÑk@Ìk Ä@µÏgжKʵgÐk @}iÏcʽ?c ÜÐ}й É@ÂâÌO й NÐÁ@ÁÐK ÓÄÉÊG Ð_ÐË ÓÐLkÏc @LlâÌÔ +ÏÉ?c Ä@ÌÁ@Ggʱ Ä@ÌÁ@µÐ­ÏccÐÅ ¸ÏÉ?cнÏcgÐkÀйÄ@ÁeÏ%/.&ÒÏcÐk Ã˵ÉÊw ӒÁ @ÌÁÐK ÐG ÉÉchG?g е DG ·âÌO ?c Ä@Ë@ïâËg gÐkй MkÐGgÐG ÀжÌÁÚ DGÐÁ Äe ÑKÐË@kе ÑÁ@Ë@o ÐG ѵÐË@}iÏc е ÄdÁ@ËÐ}?gÒ@}iÏc Mp} ?c Ngʵ ѵÐËÏÉ@½ й ÓÏjâÌÅ Ó@}ÏcÄ@ÌÁ@ÆÌSÒg?c@}@ÔÐGÄ@µÐ¹Ðkн ÒÉ?h`]]]]]¶]]]]]]âËg NÐ]]]]]]]]Á@]]]]ÁÐ]]]]]]K ¡Øh½Ðð¹Ð½ÙµÓgÙµÓÄ@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁ

.0ÒögÐOÚÙG

2

 Ã@Àe

Ä@ËÏcÐG)ÄÉÊGÒi?­gÐkÒÐË@½)ÄжG Ä@ÌoÐGDG ÓÑKн@ÅÐÁ ÓÑL_Ðk ÐGÓÒÉ@ÂâÌOйÄ@ÌÁнÐKÓÄ@ËeÓÏÊLpâÌw r@LlâÌÔ+ÏÉ@Á?crgÙoÑÂLpËÐ}À@µ@Ô Ð¹ Ïi@K ÑâÌð¹Ïc gÐÅ )ÄÏgÉÐG ÏdÁÏÉÐÔ ÓÑKеÐo +Ä?c @ï]]]âËg Ò@KÏgÐ]]]]k ÏÊâÌOÄ@ÌoÐGDGÓÑKÐË@HËgЩ ÑKÐËÉÉdÁ@½ N@GÐ_ ÑLoе ÏÉбÉÐo ÐG +ÐÌÁ g@Ëc ÑÁ@µÏg@Áе ÉÏgÐG ÓÃâÌÁÏc ÏÊâÌO Ü@O jâËg?cÏhâ̹ÐoÙ_¿âÌO+ÄÐGÏcÃKÉеgÐk еÏiØOÏeØgÀйÄ@ÁeÏÊâÌÔÉʽÐÅй ÃËgЭ@Ô cÐk ÓÃËhïG ÐÁe ÑÁ@ÆÌS ÒeØg ÒjâÌÅÐGÑLpPð¹@OÀÐÅеÃËhâÌÂGÏÊâÌÔÙG ÒgÏÉ@Ë Óg@Ë ÀÐÅ ÓÄÉÊG rgÙo dÁÊKÒÐðºOÐw¸ÐË)ÄÉÊGÄ@LÁ@µÏgÐkÉ@Å ÏdÁÐw е ÃËÏdG â“ Ä@½Ù_ ÙG ŸÁÐKÐG ÏdÁÐw ÓÏÉchµ Ä@—g@µ?dÌ­ +ÃËÉÊGÏÉÐogÙo йÐpË@LkÉÐÔr@O)ЍcÐ_ÉÊK@_ ÑÁ@ÌâËgÉ@Å 7ÑKÊ]]]]} rgÙo ÑÁ@]]]Áe ÑLp}ÐGcgʵÑÁ@ÁeоâÌÔMlËÉÐoÙ_ ÓjâÌÅDGÏcÃË?cÐïâËgÒ@KÏgÐkйÏi@K ÜÐ}й É@ŠÊ} ѵÐËÏÊâÌo ÐG Ä@–@µÏiÉ ·âËgÓÃËЀ¸ÐËÄ@½ÐµÐKÞÉÑSgнʹÐÅ ÑLoе @K Ä?dËÐ]]]]]]½ ÐÂâÌG ÓÃËЀ +ÏÉÐÂËе¶ËjÁ»ÌW@kÐGÃKÉеgÐk оâÌÔ @LlâÌÔ е ÒÐÁ@̵Ú@w Óg@µ ÉÐÔ ÑKÐË?ÉÐKÐÁÒйÐkнÓÄ@ÁeÐGNÏg@GÐk cgÉ?gÐG й Ïg@Ëc +Ïg@Ëc@Á ÓÀе ÃËеÏc е Òжk@Á ÐSgнʹÐÅ ÉÐÔ ÜÐ}й ÐG ‘pËÐ} ÙG DGÏc Ä@Áe +ÃË?dâÌK ÓÉÐLO ѶâÌKÛ̶oÐK ÙG Ä@ÌÁ@µÐLkÐGн ?c NÞÉ ÒÙ_É@Á й | ÓÏhâ̹ | ¸Ú@w ÑKÐÆÌS й Ä@–@µÐ̵Ú@w +ÄÏdG ÜÉÐÅ Óн@ÁgÐG ÐG ѶâËjâÌÅ ÑÁchµ ÊÌLµ@Ô @Ë NÛ̶oÐK gÐÅ +DG?c ÏeØhO ÄÏÉ@_ ÑpâÌOÐÁchGÙGDGÒÏeØhOÄÏÉ@_·âËjâÌÅ ÑKÐÌLkÐGн е ÒÐÁ@­ÏccÐÅ ÓÄÛO ÉÐÔ Ð¹ nе gÐÅ gÐ}ÐÔ ÀÞÐG +ÏÊKÉеgÐk Ä@pÌÁÒÙ_йâ¼ÙSÉʘÏÉÐËÙ_Mk@Ô ÑÂLpËÐ} À@µ@Ô ÐGÓÏÉßGÉehO ÏÉÐÔ ?dG +ÐL_Ðk ?É Ä@½ÐµÐKÛ̶oÐK DGÏc Ä@Áe оâÌÔ ÃËжGg@ËÐKÑÂLpËÐïâÌKÓMlÁ?iѵÐwÐG CgÙïG Ä@µÐ—fâËg ÑKÐÌÌÅ@½ DÁ?ÊLG )е ÑÁ@_ÉÉggÐkйlÔÐK?ögNÏögÐÂGй@Ë DÂâÌG?cÄ@̵ÙwÐG@ËÓDÂG?cÐÁ@—fâËgÉÐÔ ÑÁÉÊG й @o@W е ÒÐÁ@—fâËg ÉÐÔ g@µÐGÄ@ËjâÌÅÉʽÐÅÓÄеÏc¸ÐËÏÉÐKÐÁ ÐG @Ë cgʵ “Ð} ÒÏÉÐÁdÁ?ÊK ÙG ÃGÏc ÓÏÉÐÂÂâÌkÉÐwÏc Äe ¸ÐËÏÊâÌo ÉʽÐÅ ÓÄ@LkÏÉÐLkÏc ѶâËcÉÊSÉн ¸ÏÉ gÐk й ÑG@lÌW Üнٵ ÒÉÉc ÐSÏgÏc +ÄеÏc ÒÏÊÌÁ Ä@Áe е Chµ@Á g@¶ÂÌÔ ÏÉÐÔ Ð¹NÐÁ@ÁÐKÓÃÂâËc·âÌOÄ@ÆÌSÑKоÌoÐW

ÓgÙ}ÐÂÂâÌG Ä@µÐKнÉʶW ÜÐ}й ?cÏeØg ÑÁ@µÏi?Ê_?cÓMlËÉÓÐpâ̵ÙGÏg@w@ïâËg +ÏÉÐÁiØdGÄ@Áe ÑÁ@Áe й ÉÉg gÉÉj¥Ð½ ÒЍcÐ_ 7Dð¹Ïc Ó@µÏc ÏÉÐÁÉÊGÙµ Òg?doÐG MlËÉÐoÙ_ÑÁ@ÌâËgÉ@Å ¸gÏc ӒÁ?iÏc Ä@½ÉʽÐÅ ?gÏhâ̹ ÒжËjÁ ÑL_Ðk ÑSgнʹÐÅ й ÃËеÏc ÓÜÉÐÅ | ÐG Ä@Áe qâÌOÏÉй Ü@k cÐk zÌÅ е ?c ·âÌK@µ й ÏÉжâÌÁÉÊG ÉÉdÁ@½ ÐÁ@ËÊÌÁ?ÊK )chGÏcÐÁ ·o Ä@̶âÌÁ?ÊÌLpO ÙG ÐÁÉʖÙG +ÃÂâÌG MkÏcÏÉ ÃKÉеgÐk g?jK ÑKнÉʶW ÉÊG ŸÂËh} ÀÏcgÐk ÉÐÔ Ñ­@½Ä@Áe?c?É@ÔeØgÑÁ@KÞÉй@ËÃÂâÌ_ÉöhG Ñ­@½ ·âËdÂâÌÅ ÓÄdÂâËÊ_ ÓÄ?dïÁÏc @K е ÄЀ MkÏcÏÉ жËc ÑÌKÐËÞнٵ ·âËdÂâÌÅйÐÁ@­@½ÉÐÔqâÌOÏÉй¸ÐËÏÉ@½ +ÄÉÊG?É ÄÉÐ_ ¸ÏÉ ?cgÐGÉgÉÏc ÑÁ@KÞÉ MkÏcÏÉ gÐkй ÐÁ@Ë?i@Ô ?É@ÔeØg ÑÁ@Áe ÏcgÉ +ÄÉÊG ögÉÊk Ä@ÌÁ@µÐ­@½ ÑÁ@ÂâÌÅ )g@ËhG ÓÏc?Ô ÄÏÉ@_ ÐG ÄÉÊG ÏcgÉ ÓÑKÐËÞнٵ Òg?ÊG gØi й NÐÁ@ÁÐK ¸ÏÉgÐÅ +qËgÏcg@ËöhG ÐÁÉÊG ?cÑk@Ìk Ä@k@Å ÐÁ@­@]]]½ ÉÐÔ ?hµD]]]O ÒÏe@½@Ô ÐG ÒÉʽÐÅ +ÏÉÊKÉеÐÁ Ä@Áe MkÏcÏÉ ?cÄ@ËÉ@ÂâÌO й Ä?dÌÁ@]]]]Ggʱ ÓÒg@µ?dÌ­ ÃËiÐG ÓÑËÏgÉDG ?cÐÁ@Áe Éй +Òc ÐKÙK@Å iØOѶâÌ­ÏccÐÅÒ?ÉcÏÉжÁÊw)ÏÉÊGÐÁ gÐkйÉÊG¿Ë@±ÓÐLOÄ@ËögÏÉ@GÓÄÉÊHKÉе +ÉÊG Ä@ÌLkÐGн е ÒÐÁ@Ë?É?c ÉÐÔ Ä@Áe@LlâÌÔ+ÉÊGÄ@Ëi?Ê`ð¹cÐGrен@µ@Ô ÐÁ@­@½ÉÐÔÄÏÉ@_ÐKÐÁÉÊG?cNÞÉgØiй ÑÁ@µÐ½@ÂÁ@—ÐO ÓÄ@]]]]]]]µ %´@P̽& йе ?c Ä@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁ ÒÉ?h`¶âËg ÑÂKÉжpâÌO ÒdÌÅ@o о]]]]]âÌÔ +ÄÉ@ŠÊ} ÐG¸ÐËÏc?g|@K’ÂÌGÏcÓÃË?É@ÔeØgÑÁ@Áe ?cg?ÊG gØi й ÓÄÉÊLpËÐ} Ä@ÌÁ@µÐ­@½ ÑÁ@Áe ÜÐ}Ð]]]]]¹ cgÉ?gÐGÐG ӑkÐGgÐk +ÃKÐW?gÏdÁÐwÉÊKÉе?ÉcÑÁ@KÞÉ ÑÁ@Áe оâÌÔ 7Dð¹Ïc gÉÉj¥Ð½ ЍcÐ_ Ü@k /4 r@O ÏÉchµ Ä@¾Ìw cgʵ Ü@k 3- r@O ÑLp}ÐG ÓÄ@oÙ¶âÌK Cʵ ÐG Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÒÐÁ@Áe ÉÐÔ ÒÏg@G Ð]]]]¹ +ÃËÉÊLpËÐ} Ä@½gØi Ä?c N@GÐ_ ÒjËg й Ù_ÓÐLk?g ÐÁ@½ÉÊKÊ}ÒÉ@¶o?gÐG+ÏÊÌkÉÊÁÓÏÊKʵ ¿Ë@±ÓÏdÂÌðºGgÐkÓÐËÐÅgÐ}ÐÔÐK@GÐ_ÉÐÔ ÓÏÉ@LkÏÉ?g g?cЩ Ѷâ̗fâËg gÐH½?gÐG й ÓÑïÁÐÅgЭÑKÉжkÏc·â̹Ð}ÐK@GÐ_ÉÐÔ Ñ_hÁ ÐG ÑKÐËÞнٵ ÓÑk@Ìk ÓÑGÏcÐÔ À@¥ Óv@_ Òi@Á@o Ò@ïâÌS ÓÏÉÊGÐÅ gÐk ÏÉÐLâËgÐ}Ïc ÒgØi ѶâÌoÐG )ÏÉÊG ÉÐÔ )Ä@½Ù_ Òg@µ?dÌ­ ÓÏgÉ ÐG ÑÁ@Áe ?cÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ Éй @LlâÌÔ е ÒÐÁ@Áe gÙSÉ?gÙSÒÙÅÐGÒÐÁ@ÁeÉÐÔ@ËÓÄg?doÐG ?cÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ Àй Òg?doÐG ÏÊÌÁ?ÊLÁ@ËÐÁ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

Ñð¹@k’½ÐLkÐoÒÐÁÙGÐG·âÌÏögÊâËgÑÁÉÊwÏÊâËögÐG Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?giн?c

Ñ`âÌo ÄÛÌo

йÉÊKÉеgÐkÑÁ@ÁegÐkÐGNÞÐ_ÑÁ?c rigÏÉÒg?ÊG

Ä?g?doÐGÑ̵ögÐPð¹ÐÅй·âÌÁЗc

Ògc@±ÛËÐÅÊk

).051Ñð¹@kÒнÐoÏgÒ/1 МÐog?ÊwÒeØg ÑÁ?giÐ]½?cÒÐð¹@]kM]kÐoйÃKh}jâËgÑLkÐGнÐG Ð]]ÁeÉÐ]]¹ÏÉÐ]]Áchµc@ËÓN?hµÊ]]¾âËcÑÁ@]]ÁeÑÌKÐ]]̵ÐË ?cÐ]]]ËÑ KÐ̵ÐËÀÐ]]]ÔÑÁ@]]]µÏjËgÐ]]]¹ÒÐÁ?ÉÏöh]]]pâÌO NÐ]HË@KѶâÌÏögÊ]âËg )ÏÉchµÄ@ÌK@GÐ_ÓÄ@oÙ¶âÌK +N@Å·âÌO ÑÁ?gÐ]ÂâËÊÁÐ]¹¸ÐËÏg@½e?cÉйеÐÏögÊâËgÉÐÔ )%Ä @_Ïcgʵ&ÐËÙµѽ@²¾— @±)Ä@ÁeÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÑÌKÐ]]]]̵ÐËÒÐ]]]]ËÙµÑÂL]]]]l`¶âËgÑÁ@]]]]ÁeÑ]]]]oÐG ÓÑKÐ]]]Ë?gÐHâËgÑÁ@½?d]]]ÁÐÔ)Ä@L]]]kcgʵÑÌÁ@¾L]]]pÌÁ )Jj]]ÌWÑÁ@µÐ}gо]]pâÌOÓgc@]]µÐ]]¹gØiѵÐ]]ËÏg@½e Ä@]ÁeÑÌKÐ̵ÐËѽ?dÁÐÔÑÁ@ÁeйÉ@wgÐGѵÐËÏg@½e ÒÐ]]ÔÑ KÐ]]Ë?ÉÐKÐÁÒcÉÉh]]kÐ]]G)ÄÉÊ]]Gg?d]]oÐG +chµDOÑLkÏcI̱Ïg gÏÉgÐOhÆâ̽ÙÂo ÒÐËÏÊâÌ]oÀÐGеÐÏögÊâËgÒн@ÁgÐGÑÁ@µÐ}öhG 7ÄÉÊGÏÉÏg?Ê_ ÑK?hµÊ]¾âËcÑ]GjÌWÑÌk@ÌkÒgÐL­Ïcѽ@ËÐO] “Ð]]]]¥¸@]]]]µÄÐ]]]]ËÚÐ]]]]¹)Ä?h]]]]âÌÔÑÁ@L]]]]kcgʵ +ÏÉÏgÏÉgÐOhÆâ̽ ÑK?hµÊ]]]]¾âËcÑÁ@]]]]ÁeÑÌKÐ]]]]̵ÐËѽ@ËÐ]]]]O]]]]] Ñ Á@L]]lÁNо]]lÌ¥ÉÊK@]]_ÄÐ]]ËÚÐ]]¹)Ä@L]]kcgʵ +ÏÉÐË?gdÂâËÊ_Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑkhOgÐG +ÐËÙµѽ@²¾—@±)Ä@_Ïcgʵѽ@ËÐO] ÑÁ@]]]ÁeÑ]]]oÐGѽ@ËÐ]]]OÑÁch¶]]]oжpâÌO]]]] )Ä@LkcgʵÑÌÁ@¾LpÌÁÑÌKÐ̵ÐËÒÐËÙµÑÂLl`¶âËg Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ@½?dÁÐÔÒcÉÉhkÑkgÙµ »ËÏÊÌkÉÊK@_ ÑK?hµÊ]]]]¾âËcÑ ] ]]Á?ÉÚÑÌKÐ]]]]̵ÐËѽ@ËÐ]]]]O]]]]] ÏÉÏg@œÐkgÉÊlÁн¸@µÄÐËÚй)Ä@Lkcgʵ ÒgÐ]]]GÏÊâËögÐGÄÐ]]]ËÚÐ]]]¹·âËh¦Ì]]]oÐ]]]wg@O]]]] +gÏÉgÐOhÆâ̽ÙÂoÉÊK@_)еÐÏögÊâËg ÓÄ@]ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑkgÙµ)ÃËögÐO?gÒcÉÉhk] +JjÌWÑËgÐÁÊÅÒögÙµ +Ñ`âÌo ÄÛÌoÉÊK@_)Dð¹ÏiÉÐkÑÌÁ?gÙ}] +Ògc@±ÛËÐÅÊkÉÊK@_)ögÏÉ@GÒÏÉ?hÁÊÅ] NÞÉÑÁ@µÏÉÊHÁÉÒÙÁ@oй·âÌÁЗc Ñ]]]kgÙµ)ÑL]]]kÐGgÐkÑð¹Ê]]]}ÒcÉÉh]]]k]]]] âÌOJjÌWÑËgÐÁÊÅÒögÙµÓÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË Ä@Ì]oжp +chµ Ð]]®ËhK)Ñ Ë@]]KÙµDGѶâÌÂËÉÐ]]ÔÒÏÉ?hÁÊ]]Å]]] +т@­ +Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑkgÙµ)ÑÁ?gÙ}dÁÐw] ÑÁ@]]ÂâÌÅgÏcÐ]]¹NÞÉÑÁ@]]µÏÉÊHÁÉÒÙÁ@]]o]]] ’H±ÐWn@GÐ¥ ÑÁ@]]ÁeÐ]]¹¸Ð]]ËÏg @½eÐ]]GNÞÐ]]_ÑÂÌ]]p_ÐG]]] Ä?ÊoigÏÉ ÑÁ@]µÏgÙSÉ?gÙSÐ]wÉ@ÁÑ}gÐ]GʺSÑÁ?dÁ@pÌÁ] Ä@Lkcgʵ ÑÌÁ?gÙ]]}dÁÐ]]wÐ]]GÐ]]µÐÏögÊâËgÐ]]k@GÑÁ@Ë@]]o Ñâ̵ögÐ]]]Pð¹ÐÅÓÑXð¹@]]]kc@ÅgÐ]]]­f]]]âÌHÌÁ?gÙ}Òc@]]]o +@pâ̵ÒÏfâËgcÄ?g?doÐG т@­ЮËhK

3
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

й Ä@oÙ¶âÌK Ù]]]]]G Ä@ÌÁ@µÐ]]]]ð¹@½ÐÂG ÒgÏcÄ@pÌÁ ?c Ä@Áe ѵÐËÏÉ?h`¶âËg É °@]]]]½ Ð]]]]G Ä@Ìð¹Ê± ÒögÏÉ@G ÑÁ?giн?c +ÉÊG Ä@Áe ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô ¸ÏÉ N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ·â̵ÐË ÐG Ä@Lkcgʵ Òg@½Ùµ Òg@}c@Ë ÑÁ@µÐ_hÁ Ð]]]]]G ÐKÉж]]]]kÏc й gÐ}ÐÔ ’âÌðºG ’Á?ÊKÏc е Cgchâ̽eÏc Éй е ÐË?ÊGÐÁ Ä@Lkcgʵ Òg@½Ùµ йÑKÐÂÁÉÊkѶâÌÂÌÁ?ÉgDK?cнÏcgÐk ÐG Ä@µÐËÑKÐËÞнٵ йÐkн gÐk cgʵÑÁe)ÉÊGÐÅÄ@ÁegÐkйNÐHË@K ÏÉÐËÙ_ ÐG ÒÙKÉÐÔ ѵÐËÏÉ?h`¶âËg ÑÁ@ÁeÑÁ?ÊKе¸ÐËÏÉ?h`¶âËg)ÒcÏcÐÁ й g?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ É g?ÉÏdÂâËÊ_ ÑÂÌw ÑïÁÐÅgЭ ÉÏÉÐK@¶GÙµ ÒÙ_ ÒÏgÉÏc й ÑÌKÐËÞнٵ É Ñk@Ìk ÑÁ@oÙ¶âÌK ÐG ÀÞÐG ÏÉÐK@µÉßG ?c Ä@Áe ÊâÌÁ Ä@LkcgʵÒg@½ÙµÑÁ@½ÐÁÐGÏÉÐ_?c Ä@Áe Ò?h¶o@Ô É ÑËÏÉ?h`¶âËg ÑK@GÐ_ +@LkÏÉÄ@oÙ¶âÌKй Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑK@GÐ_?cÑLk?gй й cgʵ “Ð} ÑkÉÊÁÏg@w ÐG DK@µgÐÅÏÉ?gcCh}Ä?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ й ÉÏÉ@oÙ¶âÌK DG@l_Ïg ÙG “ÐÅ ÒейÐ} ÑkÉÊÁÏg@w gÐH½?gÐG ÑK@µйÏÉÊGÐÁŸÁÏcDGÉÄ?ÉögÏÉ@w ÒÏÊâÌwg?Êw Ä@Lkcgʵ ÑÁ?cg@½ÚÐO +ÏÉÐKÙG·kÐKgÐGÑÁ@oÙ¶âÌK Ä?hâÌÔ ÑÁÚÐ} ÑoèögÙo ÑÂKÉеgÐk ѵÐË?iЭ ÒÉ@KÐÅ Ò.024 Ñð¹@k й CÊÁ й gÐk ÑK@GÐ_ ÙG ÑHk@½ ÞÏÉ@Ô N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÐG Ïg@‡ÐÔ ÑK@GÐ_ Ñ©@ÁÙ± )ÏÉÏchµ ÒÙ_ð¹@¶Ëc?gÉhKÉßGgÐGѵÐËÏÊâÌo Ég@o ÒÐGgØi й ¸ÐËÏÊâÌo ÐG )dÁ?ÊÁ ÐG ÑLkÏc Ä@Lkcgʵ ÑÁ@µÐ¶wØg@o ÙG Ä@Áe ÑÁ?dÁ@Å É Ѫ̺GÐK Òg@µ É Ñk@Ìk ÑK@GÐ_ й Òg?doÐG й Ä@Áe ÑÁ?c riʽ@Ô É ÑÌKÐËÞнٵ +chµhKÑÅÉѽ?jÌÁÉÑk@ÌkÒg?ÊG ÑÌKÐ̵ÐË ÒÉ@wgÐG É?g@µ Ñp_ÐÁ Òg@}ig ÑoögÙo й N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÁ@Lkcgʵ й cgʵ “Ð} ÒÐÁ?i?Ê_ ÑGjÌW ÑÌKÐË?gÐHâËg ÐG Ä?hâÌÔ ÐG е Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÒÉ?gi?Ê_ÐÁ ÉÉ@OÐk?c ÒögÐo ÒÙÅ “Ð}gÐkÐGÄ?hâÌÔÑ̽ÛlÌÔÒg@½Ùµ @k}ÜÐÅ Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵй cgʵ Ä@oÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËѵÚ@wÉÒg?doÐG ÑÁ?dËн й ¼Ð} ÑÁ@µÐð¹Øg ÑÁ@o ÐG

4

 Ã@Àe

ÒÐL̽ʵѽ@ËÐO ÑËgÐGÏÊâËögÐG ÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËc Ä?hâÌÔ ’½ÐLkÐoÒÐÁÙGÐG ÑÁ?giн?cÒeØhð¹@k Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ@LlÁNоlÌ¥ÉÊK@_ÄÐËÚй ÏÉÐÁ@ÁeÍÌKÐ̵ÐËÑkhOgÐG ÒögÙµ й ?cÄ@ËейÐ} ÒÉ@ÂâÌO йý?ÉÏcgÐGÉÏÉÐKÐÁÉ@½?cÄ@oÙ¶âÌK +N@GÐ_ Ä?jâËgÐG ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c MkÐo Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc Òg@½Ùµ ѽÏcgÐk й gÐGÉнй Ü@k ÐË@Á ÑâÌO ?d¶âÌK@µ й Ä@Lkcgʵ É J?c ¸ÐËÚ й е N@GÐ_ ÑÁ@OÏögÙ} gÐk ÐG ÐÁ?ÊKÉе?Éc É ÄÙµ ÑLËgÐÁ Ä@LkcgʵÉÑLp}ÐGÄ?hâÌÔÒ@ïð¹Ð½Ùµ ÑÁÉÊGÐÁ hKѵÐËÚ й É ÑKÐHË@K ÐG Ñð¹Ð½ÙµgÐkÐGÑKÐË@}ÐGÏgÏcѽ?jÌÁ й ÑÁ@Áe ÐËDO ÀÐG е ?c Òg?ÉÏcgʵ ÒgÉÊG@ÔÉÑÌKÐËÞнٵ )Ñk@ÌkÑ­@½ bhÁÐGѶâÌKÉжkÏc)ÉÊGchµrÐGDG ÑÁ@LkcgʵйcgʵÑÁ@ÁeÙGDSÐGÉ +ÉÊG?cÄ?hâÌÔ ÒGÙGÏÉÐLâËögÐ}ÏcrÏÉÐÔÏg@Ëc ÒÐÁ?ÉÊKÉжpâÌO É ÐÁ?i?Ê`ÂKÉжpâÌO ÓÄ@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ÑÁ?gÐHâËg ÑK?hµÊ¾]]]]âËc ÑGj]]]]]ÌW ÑÌKÐË?gÐHâËg ÙG gжoÙ_Cg е Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ É Ä@Áe ѵÐËÏÉ?h`¶âËg ÑÁ?giн?c й cgʵ ÑÁ@Áe ÒÏÉÐÔ ÙG ÉÊG gÏdÁ@Å ÒgÉÏc?cÄ@ËÙ_ÐGNÐHË@KÒÉ?h`¶âËg ÒÉʽÐÅ й +DGÐÅ Ä@ËÉ@wgÐG É?g@µ ÓÄ?j]]]]]âÌ_ ÑÁ?dÁ@]]]]]Å ï]]]ÂËh]]]]}

MlËÉÐoÙ_ÑÁ@ËCögÉ@Å ÒgÏcÐÂð¹Ùµ ÉöhâÌïK@GÐ_ ÑÁ@Áe Ä@Lkcgʵ N@GÐ_ÒÉßkjâËögÐGÑÁ?ÉÊGÏc@½@Ô ÑÁ@lµÐËÉ É ÑËÉÉfâ̽ ѶâËeØg Òc@Ë Øöh½ÐÔ Ð¹ cgʵ ÑÁ@Áe ÑK@GÐ_ й g?dïÂohO е ÏÉÐÂâËеÏc Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ѽ@½ÐÁ ÙÁ gÐG Éнй Ü@k MkÐo Ñð¹ÉÐÅ ÐG ÑÁÏcн ѶâËÉ?h`¶âËg ÒgÐHâËgÉcgʵ“Ð}Òh½ÐÁ Ò?ÉÐpâÌO Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÑLkÏc ÐG É?gc ÑÁdÁ?giн?c Ñð¹ÉÐÅ Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵйcgʵÑÁ@ÁeÏhâÌo Ò/1ÐK?ÉÏiØOÐÁÙGÀÐG+?hµhâËcÉ@Ô ÒeØhð¹@k ’½ÐLkÐo нÐoÏg ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÙG@­ÏÉÉjâËgÒgÐkÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?gÐÂâËgiн?c ÏÉÐÁ@ËÉʽÐÅ ÒÉÉg gÐk й N?hµÊ¾âËc Òi@± і@_ @Â̽ É h½ÐÁ Ò?ÉÐpâÌO +’ÂâËÊÁÏc?c ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ?cÐKÐGÐk@½ Àй ÑÁ?ÉÊGÏc@½@Ô й ÑË@GiØO N?hµÊ¾âËc ÉÑÁ?hïÁÐËÚÉÄ@½?dÁÐÔÉʽÐÅÉjâËgÐG ÑÁ@Lkcgʵ й cgʵ ÑÁ@Áe ÀÐSgÐk ÓigÐGgÐk ÑÁ@Áe NÐHË@K ÐG Ä?hâÌÔ ÑÁ@ÌÁ?dÂËi É Ä?dÌÅÐo ÒgÉÊkÉÉg É@Á ÒgÐoÙ¶âÌK ÑÁ@Áe É Ñk@Ìk ÑÌKÐ̵ÐË É rögÙo ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg е ÒÐÁ@Áe ÏhâÌo ÉÐÔ )@µÏc Ä@Áe й gÉÉc еÐËÏcÐk Ð}Ïg@w ÑÁ@Ëe й ÑoÐG DG É Ä@ÌÁ@LlËÐoÙ_ Ò?öhâËÉ g@µ?dÌ­ Éh}?gÙ_ ÀÏcgÐk й Ä@ËÙ_ ÑÁ@µ?ÉÏg Э@½ й ѵٵ?c


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

ÒgÐoÙ¶âÌKÑÁeÄ?cÐkÐGÑKнgÊWDG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ Ð]]]]]¹ cgʵ ÑÁ@Áe ÑÁ?cÐÁ ÜÙµ É N@GÐ_ÒgÐ_gÏc ÐG Ðp̽ÐÅ cgʵ ÑÁe Ïg@Ëc +Ïcgʵ ÀÐLk ÉÉc ÜÐ} й е ÒÏÉÐÔ ÒÙÅ ÉÉc й ÏÉÊG g@w@Á ÏÉÊG ÉÉg ÉÏgÐG й ѵٵ?c ÙG ¸ÐËÚ й ?cÏgÐG ÙG Ä?c ÜÉÐÅ É ÒÙ_ ÑÁ@µÐ­@½ ÏÉжËc ѵÐËÚ й É ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ +ÏÉÊGÒейÐ}Òg@}igÙGN@GÐ_ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË É?ÊÌÅÉn@lXâÌÔÐGÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ É N@GÐ_ ÐLâÌÁ?ÉögÏc ÏÉÏdâ̽ÊÅ ÉÄ?hâÌÔÉÄ@LkcgʵÑÁ@ÁeÑÁ@oÙ¶âÌK ÒÉÊK@Å?c ÑÁ@µÏögÙ}ÉÊð¹@Ô й ÐË@ÌÂð¹c Ä@ËÉ@wgÐG É?g@µ ÒgÉÏc Ä@Áe ?c NÞÉ Ð½Ðp½Ðo É Ä@LkÏgÐO ÉÐo É DGÏc ÐGÙ½@Á ÉÑÁ?iÐÁÉÝÅÐSÑÁ@µÏhâËʵ ÀÏcgÐG й Ä@Áe ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô É °@½ +ÃâËc?dµÙwÐGÄ@ËjâÌÅÐGÒÏc?Ô ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@]]]]Áe ÑÌKÐ]]]̵ÐË ÑÁ@Áe й ?É?c Ä?h]]]]âÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ й Ächµ ѵٵ?c й @µÏc Ä@Lkcgʵ й Ä@ÌÁ@µ?ÉÏg É ´ÐW gÐG Э@½ й ¨@®Ëc й É ‘kÏÉÐÁ Ä@oÙ¶âÌK gÐÅ Òec Ä@ËейÐ} ÑÌKÐËcÊSÉн ÃGÐÁ ŸÁÏc DG ·âËgØi É ¿ð¹Éi ÐÂoÐw ÄÏÉ@_ ÏÉ?c Ä@ÌÁ@pÌÁ ÉʵÏÉgÐÅ )ÃG ÉÊK@ÅÐÁ ÃG й É ÃËÞÙO ÒÏgÉ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@]]]]]]Áe ÑÌKÐ̵ÐË CÊÁ Ä@—ÐO Ä?hâ]]]ÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ Њ@½@Ô ÑÂK@Å ÒcÏÉ @K ÏÉÐK@µÏc gÐGÐLkÏc É ÑÁ@lÂÌÔ ÑÁ@µÏigÐG ÐG Ä@Áe ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô É °@½ ÑÁÉÊG ÑK?hµÊ¾âËc ÑGj]]]]]ÌW ÑÁ?ÊÌ]]]]LpO ÑGj]]]]]ÌW )Ä?h]]]]]âÌÔ ÑÁ@LkcgÊ]]]]µ cgʵ Ѷð¹Ð_ ÑÁÞнٵ ÑLlËÉÐoÙ_ É N@GÐ_ й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ й É ¸gÐ]]]Ô É D]]]LkÏÉ@Á Ä@oÙ¶]]]]âÌK DSÐG ÑÁ@o gÐ]]]]]k ÑKй@]]]]kÏg +DÁÐËÐ}Ïc нÐoÏg Ò/1 D]]]]G iØh]]]]]ÌO ÑÁ?giн?c ÒeØhð¹@]]]]k ’½ÐLkÐo ÑK?hµÊ¾]]]âËc ÑÁ@]]]]Áe ÑÌKÐ]]]]̵ÐË +Ä?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ ÙG cgʵ ÑÁ@Áe ÑK@GÐ_ CÉеgÐk ÒgÐG?gÐGÉÑÁ@lµÐËÒcÐÁ@ÂâÌÅ ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË Ä?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ ÒÉ@KÐÅÒ.051ÒнÐoÏgÒ/1

 Ã@Àe

É Ïg@‡ÐÔ ÒеÐpË@½gЭ ÐÁcg?fH¹ÐÅ ÒжËc ѵÐËÏgÙ½ Òg@µgÐk ÐÂK@Å ÐG Dz­ÑKÐËÛËÉÑGÐLµÐ½ÒÉÊGÏcgÏÉgÐO É ÑLkÐGgÐk ÑÁ?dËн жËc ÒÏdÂâÌŠй gÐP½Ð¹ ÐÁ@ÂâÌÅ ÙG Ä@Áe й Òc?i@Ô Òg?ÊG й Ä@ÌÁ@oÙ¶âÌKÉg@µ ÀÏcgÐG ÉÑïÁÐÅgЭÉÑÌKÐËÞнٵÉÑk@Ìk ÙG Ächµ rÙ_ Cg É ?c ÒgÉÊG@Ô +ÏÉÐð¹@½ъʵÙGÄ@ËÏÉÐÁ?ögÐ} Ðð¹?iÏÉ Ѷð¹Ð_ ÏÉÐÌoÙ_ ÐG ÀÞÐG Ä@Áe NÐHË@K ÐG Ä?hâÌÔ ÒÉÊK@Å ÑÁ@µÐ˓Ð} Òec É NÉÐw ÐKÐk@Ìk жËcÑwÉÏÉÐKÏÉÊGÄÉÉgÙGÄ@̾âËeg ÑÁ@µÐµÉgÏÊâÌÁ DG Ïg@¥Êo ÒÊËh­ ?cÄ?hâÌÔ gÐk ÐG ¿µ@W ÑÁ?g?c ÀÏcgÐk ѵÐËÏÉÏchµgÐÅgÐH½?gÐGйÉÄÙ_@Á ÃpÌÁÄ@ËÙ_йÏÉÏchµec?cÐÁ@¡Øh½@Á ѱ@G ¸ÏÉ qËcgʵ ÑÁ@Áe +ÄÏcÏc Ó¿ð¹Éi ÉÐÔ ÜÐ} й е Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe É ’Á ŸÁÏc DG ÄÉÉg ÉÏgÐG ÐÁ@ËgØi ѵÐËÏÉÐÂKÉÉjG gÐ]]]]Å ÑïÁÐpâÌO й NÐHË@K ÐG ?c NÞÉ й Òi?ʏc?i@Ô Òg?doÐGÉgÉÉiÊW)ÄÉÊG?cÄ@Lkcgʵ ÀÐÔÑÁ@µÐËÒi?¦ÌÔNеÏgÐWйÄ@Áe е Ä@Lkcgʵ ÑÁ@µÏg@o ÒÐÁ@ÌË?É?c ÉЊжoÐÔÉg?i@ÔÉÄ?dÂËiÒÙÅÏÉÊG

 Éй·â̵ÐËѽÛlÌÔg@½Ùµ Ò@KÏgÐkйgÐÅеÐËÐÁ@¾âËeg йÑÁ@ÁeÏÉÐËg@µgÐkÐÂK@Å ÑÁ@lÂÌÔÑ­@½ÃËhKÑË@KÏgÐk ÑÁdÁ@OÐkÐG+chµrÐGDG ÉѺ½ÏgØiÑG@TÌW NÏÉ?iбѱÐWÒÏÉÐÁdÁ@Lk ÐGÒÙ_ÑÌKÐË?ecÄ@Áeй ÐGÄ@ÁeÜÐ}йÑËÉ?ÉÐK ?cÑKÏögÐÂGÑË@k@ËйNÐHË@K °@½ÒecÒdÁÐGÐGdÁÐGе Ú¸ÐËÉÊGÄ@ÁeÑÁ@µÐËÒc?i@Ô ÏÉÏchµ

É°@½й¨@®ËcÙGÄ@oÙ¶âÌKÉN@GÐ_ ¸ÏÉ Ä@Lkcgʵ Ѷð¹Ð_ ÑÌKÐËcÊSʽ й ÐoögÙo ÀÐÔ ÑËjâÌÅÐG ѶâÌÁ?ÊÌLpO ÉÐÔ ÒdÌÅ@o rÉÉfâ̽ É Chµ@Á G Ïg@Ëc )ÐÁ?cÑÁ@Ggʱ É Òh}?gÙ_ ÙG N@GÐ_ N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ä?cÜÉÐÅÉÄ@ÁeÑÁ@µÐ­@½йѵٵ?c й ÒgÐG?gÐG É Ä@ÌÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ ÙG @ÌS ѶâÌLo ÐG ?c Ä?jâÌ_ й É Üнٵ É Òc?i@Ô ÙG N@GÐ_ й ÏÉ?hµÐÁ ’G?c É Ñk?hµÊ¾âËc ÑÁÉÊG ï½@±Ðk É ÏÊÌÁ?i ÑÌKÐË?ÉÐKÐÁ Ñ­@½ ÑÁÉÊG +DÁ?iÏc ÓÐÁ@ËÊÌÁ?iÏfâ̽йÄ@LkcgʵÑÁ@Áe É ÄеÏc N@GÐ_ ÑwÙG ÃÁ?iÏc е ÏÉÐKÙG ÄÉÉg ÙG r@G Ä@ËÏÉÐÔ ÓÑk?hµÊ¾âËc ?cÄ@ËеÐKÞÉ й gÐ}ÐÔ hâËe й Ä@ËейÐ} É DGï½@±Ðk ÐG ÑÂLpËÐ} )DG Òg@}ig ÑËÐLkÏc gÐ}Ùl½qÌÁ?ÉÐÔÑÁ@µÐËÒc?i@ÔÉ°@½ +DGÏcgÐGÐLkÏcÉ Ä?jâËögÐG й N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Òc@Ìð¹@k ’½ÐLkÐo Òc@Ë ?d¶âÌK@µ É ÑLp} ÐG Ä@ÆÌS е ÏÉÐK@µÏc ÐG ÑKÐHË@K ÐG Mk?ögÏÊâÌÁ ÑKÞÐÅeØg ÑKÏögÐÂGѶâËögÙ}Êð¹@ÔÉCÊÁѶâÌ©@ÁÙ± Ò@¾ÌkÉÏÊâËögÐODKÉâÒögÐOÏcâÍK?c ÉʽÐÅgÐkÐGÏgÐGÏgÐGÑk?hµÊ¾âËc ÑÁ@µÏÉÐÂKÉÉjG É)DpâÌ}Ïc Ä@ÆÌS hKÉÊKh}ÏgÐOeØgÒ?ÉcйeØgqÌÁ@Áe Ä@ÆÌS É ÑKÐË@¡Øh½ Ò@ïð¹Ð½Ùµ )DGÏc jâËgDGÏcеÄÉÊLpËÐ}ÐKÐ¥@ÁбÉÐG ÒÏfâËÊK ÉÐÔ ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô É °@½ й É °@½ É CgcïG Ä@Áe ÐK?É Üнٵ ÀÞÐG+Ch¶GgÐGÐLkÏcÄ@ÌÁ@µÐËÒc?i@Ô ÉgÙK@L¶ËcоâËegr@LlâÌÔÏÉÐ_?cÐG É ÄÙµ Ѷpâ̽ ÐG Ä@ÆÌS й Äe Ïec zÌÅ й É ÏÉÐÁеÏcG ÐÁ?ÊKÉе?Éc ÑÁchµ »âÌo DO É ÒfÌKÉdÁÊK ÐÂoÐw Ä@ÌLkÏc Ä@Áe ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô É °@½ ·â̵ÐË ѽÛlÌÔ g@½Ùµ +ÏÊLk?g@OÐÁ Ò@KÏgÐk й gÐÅ е ÐËÐÁ@¾âËeg Éй ÑË@KÏgÐk й ÑÁ@Áe )Òg@µgÐk ÐÂK@Å ÐG chµ rÐGDG ÑÁ@lÂÌÔ Ñ­@½ ÃËhK É Ѻ½ÏgØi ÑG@TÌW ÑÁdÁ@OÐk Ä@Áe й NÏÉ?iб ѱÐW ÒÏÉÐÁdÁ@Lk Ä@ÁeÜÐ}йÑËÉ?ÉÐKÐGÒÙ_ÑÌKÐË?ec е ?c ÑKÏögÐÂG Ò@k@Ë й NÐHË@K ÐG ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô°@½ÒecÒdÁÐGÐGdÁÐG ѽÏcgÐkй+ÏÉÏchµÚ¸ÐËÉÊGÄ@Áe ÑË?Éc й ÉÉchG?g ¸ÏÉgÐÅ r@LlâÌÔ

5
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

ÑÌk@ÌkÒgÐL­Ïcѽ@ËÐO N?hµÙ¾âËcÑGjÌW “Ð¥jâËgö ÐGÄÐËÚй ѽ?dÁÐÔgÏÉgÐOhÆâ̽ Ñk@ÌkgÐL­Ïc

Ò/1ÒÐÁÙGÐG ÒeØhð¹@k)нÐoÏg ÑÁ?giн?c ÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË N?hµÊ¾âËc ÉʽÐ]ÅqâÌOйÓà ÂâÌG·âÌO¸ÐËÑKÐÌ µÐË@KÃKh}Ä@ÌLpOÉ?cÄ@ÌÁ@LkcgʵÒg@½Ùµ +Ãð¹@½ÜÐÅÄ@ÌÁ@µ?ÉÏgЭ@½ÑÁch¶ÂÌG?cÙGN@GÐ_Ñð¹Ù±Ä@ËÙ_?c·âÌkе Ð]]¹d]]LÅ+++É@¶ËdÁÐ]]kÉÉ?h]]`¶âËögÉÄÐ]]½ÊŠÐÔÉâ¼Ð]]½ÙµÉögÙµÑÁ@]]ÂâÌƶâÌOgÐ]]}ÐÔ ·âËd]ÁÏÉ@ÁÑÁ@]ÂâÌƶâÌO@L]lâÌÔqâÌOâ¼@k3-)Ð ËÑË@k@ÔѶâËg@µ)?c@LlâÌÔѽÏcgÐk ÉÄiÐ]½ѶâËg@]µN@]µÉÐ]ÔÑÁ@]ÁeÒg?d]oÐGÐ]GÉÄ@]ÁeÑ­@]½Ð]¹Äch¶Ìµ Ù]µ?cÙG ÑÁ@µÐ]]_ÐË@Göh]OÐKÉж]]kÏcÐ]]¹·â̵Ð]]˸ÏÉâÑ]GÏcÐ]]µÏÉÊ]]Gbh]]ÁÐ]]GѶâËÉ@ïÁÐ]Å Ð]µÐ]ËÐË@Á@½ÉÐ]GÄ@]ÁeÑÌKÐ]̵ÐËÑÁd]Á?giн?c+âÒh]¶Gâ“ÒÉ@]wg@½ÙµѽÏcgÐk Òg?ÉÏcgÊ]µÒ@ïð¹Ð]½ÙµâÒÉÐÆÁ@ÌGgÐ}ÐÔеÉÊGchµÏÉÐGÄ@ÌLkÐÅ)g @½ÙµÑÁ?gÐHâËg âÑ] GÉÀÐ]]_gÐL½ÐµÐ]]Ë@ïð¹Ð½ÙµÉÐ]]ÔÒÏÊ]]ÌÁÐ]]GNÏg@GÐ]]kÃÁ?ÊK@]]Á)ÄÐ]]€qâÌ] O Ò@]ïâËögÐ]¹ÉÄ@]ÁeÑÁchµÏcgÏÉgÐ]OÐ]GÑKÐHË@KѶâÌ_ÐË@GÐËÙGgÐÅ+à GMlâËÊð¹ÐÅ gÐ]]½ÐÁ?ÊSÄ@L]]kcgʵÒg@]]½ÙµgÐ]]}ÐÔÐ]]µÐ]]ÌÁ?cÏÉÐ]]¹Ä@]]½Ù}+?gcÏÉÐ]]Á@ËÙ_ ¬@]ÁÙ±ÃËdÁÐ]wÉÉÊ]GÐ]¶ËcѶâËgÙS@LlâÌÔÄ@LkcgʵÑÁ@ÁeÑkÉÊÁÏg@w)@G?hµÐÁ ÉÄ?h]âÌÔÑÁ@L]kcgʵÑK?hµÊ]¾âËcÑ]GjÌWÀÐ]ÅÏÉÐÌÌ]oÙ_ÐGÀðÚÐG+É ÊGpâÌOй Éâ¼ÉÐ]ÅÐ]GÐ]µÐËÐ]wÏg É Ð]Ôh}Ù]_ÏɸgÐ]ÔÉi?ʏc?i@]ÔÉN?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÀÐÅ gÐ]kÐ]¹É?câÑ]OÄ@ËÏf]âËgc)@¶]o)@LlâÌÔqâÌOâ¼@k3-ÒhâÌïK@GÐ_ÑÁ@ÁeÑpoÙµ +ÄÉÊGïºâÌoÄ@ÌÁ@µÐŠ@½@ÔÑÁ@ÂâÌÆËcÏÉÙGÉgÉÊkÒеÏi@HâËög g@¶K@GÐ_ÑÁ@Áe ÑK?hµÊ]¾âËcÑÁ@]ÁeÑÌKÐ]̵ÐËÑÁd]Á?giн?cÒÐð¹@]k3-Òc@]Ë?c· âÌSgÐ]½Ê¹ÐÅй ÉÑïÁÐ]]ÅgЭ)Ñ]]k@ÌkÑ_ØcÉg@]]GÏÉÐ]]_?cÐGÐ]]µÏÉÐ]]ÂËеÏc)Ä?h]]âÌÔÑÁ@L]]kcgʵ ÉâÑ]wÏcÑ]O?h_ÉÏgÐ]GeØögÐ]GeØgÑKÐHË@KÐGÄ@ÁeÉÑLp}ÐGÄ?hâÌÔѶð¹Ð_ÑËgÉÊG@Ô

6

jâËögÐGÑÁ@Á@¾LpÌÁÉ@Å Òi?ʏc?i@]]]ÔÉgÐ]]]oÙ¶âÌKÑÁ@]]]Áe Ä@Lkcgʵ Ñð¹@]]]]k’½ÐL]]]kÐoÒÐ]]]]ÁÙGÐ]]]]G ÑK?hµÊ]¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐÌ µÐËÑÁ?giн?c Ð]GÑË@GiØOÃËÁ?ÊS)ÏÉÐÁ@Lkcgʵ ÉÑL]p}Ð]GÄ?h]âÌÔÑÁ@L]kcgʵÑÁ@Áe ÑÁ@ÁeÑÌKÐÌ µÐËÑÁ?hïÁÐËÚÉÄ@½?dÁÐÔ +’âÌð¹Ïc)ÑKÐHË@KÐGN?hµÊ¾âËc ÑÁ?gÐÂâËgiн?c@LlâÌÔqâÌOâ¼@k 3Ð]]]]]]]]G)Ä @L]]]]]]]]kcgʵÒg@]]]]]]]]½Ùµ Ð]]]]]¹Ð]]]]]Á?hËeÉcgÉѵÐ]]]]]ËÏÉÐÁ?d¶â̹ Ð]]µÄ@L]]kcgʵÑK@]]µÉÐ]]ÔÒ@ïð¹Ð]]½Ùµ Ä@]]]ÁeÓÑ L]]]p}Ð]]]GÒеÐKоÌ]]]oÐW )Ò g?ÉÏd]ÂâËÊ_ÐÁM]kÏcÐGÑKÐHË@KÐG ÏÉÐ]]]ËÒgÉÊG@ÔÉÑïÁÐ]]]ÅgЭÑËg?eÐ]]]Å g@Ì]]oÊÅÑL]]kÐGнÐ]]G)d]]ÁðÚ@ÁÄ@]]ËÏc ÒÐ]]]]ºOÒgÐ]]]]kÐ]]]]ÁchGÉÏÉÐ]]]]Áchµ ÑÂL]]]]l`¶âËögÓÄ@]]]]ÁeÑËÉÊL]]]]pËÐïâÌK ÉÉÊKÉж]pâÌOÑÁ@]ÁeÑÁ@ÅÄ@ÌÁ@µÏjËög ÑËhâËcÏÉ@]]wh]]âËeÒÐ]]wÉ@ÁÒgÐ]]oÙ¶âÌK


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

ÀÐÅ’âÌðºG’Á?ÊKÏcÓÄ ÉÊGÄ?É@ÌOâ¼Ð} ÑËÉÊ L]]pËÐïâÌKÒÐ]]ºOÒgÐ]]kÐÁchGÐ]]¹ Ð]]GÒi@]]lïÁÐÅgЭÐ]]¹ÀÐ]]ÅÓÄ@]]ËÙ_ йÄ@ÁeÑ­@½ÑÂKh}É@wgÐGйъ?i@± ÑÂKÉеgÐ]k )?cÒg?ÉÏc gÊ]µÒ@ïð¹Ð½Ùµ ÉÏÉ@]]]]]ÂâÌÅM]]]]]kÏcÐGÄ@ËÑËÏf]]]]]âËög ÑËi ?Ê`­@]]½Ð]]GNÐ]]HË@KÒÏÉÐ]]ÁðÚÉÊS Ñ]o@GÐGcgʵѶð¹Ð_ÙG@LlâÌÔ)Ä@Áe +âÒgcÏcâÑOÑ_ÐË@GÉÏÉ?hk@Á j]âËög)?c· âËeØög@ÅÏÉйÑKÐËÙ_ÑâÌS ÉÐ]ÔÑÁ@]oÙ¶âÌK Óâ¼ÉÐ]Å ÓÒ g@µ?d]Ì­й Ð]]]¹Ð]]]µÃËh]]]ïGÐÁ?hâÌï]]]oögÙoÐ]]]Áe ÑP]]kÙµÉdÁеöh]]OÓg?ÉecÑSgÐ]]½Ê¹ÐÅ Òj]]]]ËögÐ]]]]¹?cN ðÚÉgÐ]]]]kÐ]]]]Gâ¼?i ÑÁ@L]kcgʵÑÁ@]ÁeÑ­@]½ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK Ð]]]]]]GÄ?d] ]]]]âËÊ}DGÐ]]]]]]G+?cÄ?h]]]]]]âÌÔ Ù]]]]]]GÄ@ÌâÌO gÐ]]]]]]GÑÁ@µÐïÁÐL]]]]]]k@Ô Ð]¹Ä@ÁeÑÁ@lµÐËÑ­@½ÑÁchµgÐ}Ùl½ ?cÄ@L]]]]]kcgʵÐ]]]]]¹Ä?É@]]]]]ÌOâ¼Ð]]]]]} ÉÏÊ]]ËöhGÄ@ÌÁ@µÐïÁÐL]]k@ÔÐ]]Á?gÏcÐÂð¹Ùµ Ð]¹?ÉgÐÅ)ÉÏÉ@ÁÄ@ËÉ@ïÁÐÅqâÌOÉÏgÐG +ý?ÉÏcgÐG?dÁ@oÙ¶âÌK ÑÁ?giÐ]½?cÒc@Ìð¹@]k’½ÐL]kÐoй Ð]]]¶ËcѶâËg@]]]S)?cÄ@]]]ÁeÑÌKÐ]]]̵ÐË ÑK?hµÊ]]]]]¾âËcÑ]]]]]GjÌWÑÌÁ?ÊÌL]]]]]pO ÑÁ@µ?ÉÏögÏi?Ê_?cйÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ Ð]GÄ@L]kcgʵÑÁ@]ÁeÓÑ L]p}ÐGÄ@Áe ÉÐ]]]Ô)ÏÉÐ]]]ÂËеÏcN@]]]OÉÉcÑKÐ]]]HË@K ÓU Á@]]½@ÔÐ]]¹ÐÌËïL]]pOÓÑÁ?ÊÌL]]pO Ð]GN?hµÊ]¾âËcÑ]GjÌWÒ?Éöh]GÉн@ÁgÐG ÏÉ@]]]]]wgÐkÏÉÐ]]]]Á@ÁeÒ?ÉÏgÑ­@]]]]]½ ÑËg@]]}iögâÑ]GÐ]]GÐ]]Ë?ÉÄ@]]¾âÌO+âÒh]]}Ïc )ÒÙ]]_ÒÐÂ̱ÐL]]k?ögÒ@]]Á@½Ð]]GÄ@]]Áe +âÑGgÐ}Ùl½âÑÁ?ÊK@ÁqËcgʵÑËg@}iög Ñ]]]wgÐÅÑÂKÉеgÐ]]]kÒ?Ê]]]ÌÅÐ]]]G ÓÄ@KÐ]]]]]]]]]]]µÐÌÌKÐ̵ÐËÒhK@]]]]]]]]]]]Ëi +Ä@LÁ@µ?ÉÏögЭ@½ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÐG ÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑGjÌW Ä?hâÌÔ Ñk@ÌkÒgÐL­Ïc ÒÉ@KÐÅÒ.051,./,/1

 Ã@Àe

 Ä@ÌÁ@pÌÁqÌÁ@LkcgʵÑÁ@Áe ¸Ú@w?cg?ÊGÉÉcйеÏÉ?c Äch¶Ëg?doÐGй)ÀеÐË)ÄÉÊG ÑËi?ʏg@}iögÒÏÉÐÁðÚÉÊSй ÙG?cÏÉ@ÂâÌOÉйÓcgʵ“Ð} Ïi?Ê_?cÉMlËÉÑpâÌOÐÁchG йÄ@Ìðºk)cgʵ“Ð}ÑÁ@µ?ÉÏög À?d¦ÌÔÉЊжoÐÔ)Ä?dÂËi ÉcgʵÒecїfâËögÄÐËÚй ÏÉÐÌ̽ÛlÌÔÒg@½ÙµÑÁeÒec Òg?ÊGй)ÀÐÅÉÉc+ÏÉÐKØchµÐÁ Ä@ËÙ_ÑÁ@µÐÌÌKÐHË@KÏi?Ê_?c ÓÑÁ@lµÐËÒg@Ëi?Ê_е Ä?É@ÌOâ¼Ð}йÒgÐHÁ?gÐG ÓÄÉÊG

Ð]]¹Ä@]]ÁeÑËÏÉÐ]]KÐÁÊâÌÁÒeØög)ng@]]½ ѵÐËÙ¶]oÉjâËögÐ]GÄ@ÆÌSÒgÐlÁ?gÐk Ä?h]âÌÔйÏÉÐ_?cÐGÀðÚÐG)?}ÏÉ?ÉÐK Ð]¹)Ï eØögÉÐÔÑÂKh}?ögiØOÑÏögÊâËög Ð]]¹)ÏÉÐ]]Á?hâÌÔÒi?Ê`­@]]½ÑÁ@]]ÁeÄÐ]]ËÚ Ïj]]]âÌÅÒÐÁ@Ì]]]pWÏÉÑ]]]ohâÌÅâ¼Ð]]]} ÉÉögÉÏgÐ]]]G¿Ëf]]]âËögÑÁ@µÏgжKʵgÐ]]]k Ð]GÄ@ÌÁ@µ?ÉÏögÏi?Ê_?cѽðÚÏÉ)ÓÏÉÊG +ÏÉÐË?gcÄ?dâ̹ÉNʵgÐk ÏÉ?cÄ@ÌÁ@]pÌÁqÌÁ@L]kcgʵÑÁ@Áe )À Ð]µÐË)Ä ÉÊ]G¸Ú@w?cg?ÊGÉÉcйе ÒÏÉÐ]]]ÁðÚÉÊSÐ]]]¹Äch¶Ëg ?d]]]oÐGÐ]]]¹ ?cÏÉ@ÂâÌOÉйÓc gʵ“Ð}ÑËi?ʏg@}iög Ïi?Ê]]_?cÉM]]lËÉÑ]]pâÌOÐ]]ÁchGÙ]]G Ð]]]¹Ä@Ìðº] ]k)c gÊ]]]µ“Ð]]]}ÑÁ@]]]µ?ÉÏög ÄÐ]ËÚÐ]¹À?d]¦ÌÔÉЊжoÐÔ)Ä?dÂËi Òg@]½ÙµÑ]ÁeÒecÉcgÊ]µÒecїfâËög Ð]¹)ÀÐÅÉÉc+Ï ÉÐKØchµÐÁÏÉÐÌ̽ÛlÌÔ Ä@]ËÙ_ÑÁ@µÐ]ÌÌ KÐHË@KÏi?Ê]_?cÒg?ÊG Ð]¹ÒgÐ]HÁ?gÐGÓÑÁ@lµÐËÒg@Ëi?Ê_е

Ð]¹Do ÙµÏcâÑKÑËØögÏgÐkÉÒgÙK@L¶Ëc gÐ]}ÐÔ+âÒf]âËÉ@ÆG¼ÐOhK@ËiN@µÉʽЊѶð¹Ð]]]_ÒgÏÉ@½Ð]]]SÙ]]]GÄ@ÂâÌÅg@]]]p­ ÑÁdÁ@OÐ]]]]k?cÑL]]]]kÐGнÐG)Ä?h]]]]âÌÔ Ò@]Á@ÅÉÐËÒgÙK@L¶ËcÑoÏgÑKðÚÐkÏc Ó Ä@]]ÁeÑKʵgÐ]]k)?c@]]ÁÄ@]]pâ̶kЭÐÁ ÉÒc?i@]]]]]]]]]ÔÒÏÉÐÁch¶¶]]]]]]]]]kÐKgÐG Ð]¹ÏÉ@]wgÐkÄ@ÌÁ@µÐ]­@½ÑÁch¶ºâÌpâÌO ÉâÒh]]]}Ïc¿Ëf]]]âËgÑÂÌË@]]]ÔÑÁÉÊ]]]wÙG gÐ]kÐ]¹ÒgÙK@]L¶ËcÑÌÁ?h}ÉÑË@kgʱ dÁÐ]]wÄ?É@]]ÌONÐH]]lÌÁÐGÄ@]]ÁeÑÁ@]]o É ʽÐ]ÅqâÌ]OÄ@µÐ]ËÑÂÌË@Ô@]k@Ë+ÐK@± ÉÏÉÐÂâËhµÏcѱ@KÐGÄ@ÁegÐkйnе ÒÙÅÐ]GÀÐ]ÅÄ@Áe Ño ÐGâÑG?cÀ @µ@Ôй ÒÙÅÐ]]GÀÐ]]ÅÉÉ@]]ÌOÓÄeÑËgÐ]]HÁ?gÐG@Á gØiÄ@]]ÁegÐ]]kÐ]]¹ÑKÐ]]HË@KÑÁÉÊ]]wÙG +ÐÁ?É@ÌOйhK@Ëi Ð]]¹ŸÁÐ]]Å@ÔÉ@ÅÄ@L]]kcgʵѶð¹Ð]]_ Ä@]]ÆÌSÑÁ@µÐ]]ËÒg@¶Á?èögÙ}Ñ]]KÉÏögâ¼Ð]]} @L]]lâÌÔÓÃâÌ]]ÁÏcÉ@ïÁÐ]]ÅqâÌ]]OÉÏgÐ]]G ÉÐ]]ÔÒÏÊâÌ] wg?ÊwÐ]]¹cgÊ]]µÒйÐ]]kн ?câÑ] ]]]KÄ@]]]]]ËcgʵÐ]]]]]µ?cÐ]]]]]Á@KðÚÉ ÒdÌ]]]]]wÉÏÊËögÐ]]]]]OâÑKÐËâÑSÐL]]]]]pÌÁ Ñð¹Ù]¶ÁÃÁ?ÊK@]ÁÐ]Á@KðÚÉÉÐÔÑÁ@µÐ—fâËg NÐ]HË@KÐ]G+Ä Ð]¶GcgÊ]µÒйÐkнй ѱÐ]wÐ]¹´?h]âÌ¥ÑÁ@L]kcgʵйcgʵ )ÉÏÊ]]]]Kh}Ñ]]]]âÌS?cÄ@µÐ] ]]ËÒg@¶Á?ögÙ} Òg?ÉecÉM_Ð]]]kÑ_@]]]ÁÙ±ÃËdÁÐ]]]w ÑKðÚÐ]]kÏcÐ]]¹жâÌ]oÐG@L]]lâÌÔÉÏÊ]]ËöhG ÑÁchµÏg?d]]ÌÔÐ]]¹жËgÐ]]oÉÐ]]KðÚÉÉÐ]]Ô +?cNðÚÉ ÑÁÚÐ]]]}ÑËc ?i@]]]ÔÒ@GÐÂ]]]ogÐ]]]}ÐÔ ÉÐ]]]¹qÌÁ@]]]Áe)ÏÉÐ]]]KÙKh}ÒÐ]]]wÉ@Á Ð]]ÁÄ@ËейÐ]]kнÉõÚ@]]w?cÐ]]Á?dËн Ð]]]¹Éʶð¹Ð]]]G)?cеÐ ]]]wÉ@ÁÐ]]]¹@ÌÁÐ]]]K Ñ]âÌSѽgÐ]}Ð]G?cÄ@ÆÌSÒgÐlÁ?gÐk ÑKÐH]]lÌÁÐ]]GÄ@]]ÆÌSÑÁ@]]ÁeÉÐ]]k@G Ð]]]­@½Ð]]]GÄ@µÐ]]]KðÚÉÑËÉÊKÉж]]]pâÌO Ð]]GeØögÉÄÉÊL]]pËÐ}Ä@]]ËÙ_ÑÁ@]]µ?ÉÏög Ð]GÐ]¹Ä?ÉÐ]ÔÑ ]ð¹ØögÉq_ÐÁhK@ËieØög ÑÌKÐË@]]khOgÐGɸgÐ]]ÔÑÂKh}ÙL]]kÐÔ +?cÏcÄ@]pÌÁÙ_?cÄ@KðÚÉÑÁchµÏg?dÌÔ Ò5ÑÁf]]âÌSqâÌ]]OÏÉÐ]]¹¸Ð]]ËÉÊKÉÐW

.-
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

ÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑoÐGÉ@ÅÒÐÌÁ@ËÐG ÑÌKÐ̵ÐËÉÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÙ¾åâËc NÏg@GÐkÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÙ¾åâËcÑÁ?ÉÚ Ä@LkcgʵÒÐÁ@ÌË?ÉcÀÐÔÑÁ@µÏÉ?cÉÉgÐG ÑËeʵ ¡Øh½ É NÐË@ÂÌS ÑLkÏc rжËc ѶâËg@S ÙG Ïchµ Òcgʵ ÒÏÉÐKÐÁ ÑÁ@µÐð¹Øg Ä?hâÌÔ ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ Ѷâ̽@ËÐO É ÒÙ_ ÑÁ@µÐËÑÁ@lÂÌÔ Ïec ÐKÐk@Ìk ÑÌÁ@Ggʱ ÑKðÚÐÅeØg й cgʵ Ѷð¹Ð_ ÙG ÒжËc Ò?h¶o@Ô É ÄÉÉg ÑLp} ÐG Ä@ÆÌS É Ä?hâÌÔ Ѷð¹Ð_ É ÑKÐHË@K ÐG Ä@Lkcgʵ +ÉÉgÐLl_ йÐP̹É@P̹ѽÛlÌÔÒg@½ÙµїfâËgÒÐð¹@k/5ÑÁнÐK É À?d¦âÌÔ É ÑÁÏcн Ѷð¹Ð_ Òg@Loʵ É NʵgÐk Ñ­@½ ÑÁchµ »âÌpâÌO É cgʵ ÑÁ?i?ʏc?i@Ô ÒЊжoÐÔ ÐG Ä?ÉÚ É Ä@Áe É ÑLp} ÐG Ä@Lkcgʵ Ѷð¹Ð_ ÑÁÞнâÙµ gÐkйеÒÐÁ?g@p­Ég?i@ÔÉÐÔÉʽÐÅÒ?ögÏgÐk+ÑKÐHË@K ÒdÌÅ@orе@LlâÌÔ)ÏÉ?gcÀ@ŠÐÔÄ?ÉÚÉÄ@ÁeÒfâËÊKÉÉc й Ä?ÉÚ É Ä@Áe ÒÉ@wgÐG É ÐÁ?hâËÊG ÑK@GÐ_ É ѵÚ@w й¸Ú@wÑÁ@ÁeÒЊжoÐÔÉÑÁ?dÂËiе)ÃË?cÄ@Lkcgʵ ?cÉÉchG?gÑð¹@kdÁÐwйÄ@ÁeÒg?ÊG ÏgÙSÉ?gÙS ÐÁÙG й Ä?ÉÚ ѽ@±Ðo ÊâÌÁ ÐÁ?eg É N@GÐ_ е ÐËÐËÑLk?g ÉÐÔ ÒgÐÂâ̛Ðk ?c Ä@µÐËÑËÏÉÐKÐÁ Э@½ ÑÁchµgÐGÐLkÏc @K ÑËØögÏgÐk É ÒögÙK@L¶Ëc ÒecÐG À@ËÐO ÑÁ@ÂâÌÅ?c ¸ÙwÐG É Ä@µÐËÑÁ@lÂÌÔ É ÑKÐË?ÉÐKÐÁ +ÐËÐÅÒÏfâËgcѶËg@KÉ»ÅÐSÑÁ?gÐÂâÌÅ Ä@LkcgʵÑkhKÐÁÉöhâÌïK@GÐ_ÑÁ@Áe cgʵÒgÏÉgÐPÁ@¾LpÌÁÉMkÐÅÐGÑÁ?ÉÚ ¡Øh½Ñ­@½йgж̵ٵ?cÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg Ä@µÐËÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁÐð¹Ð½ÙµÉögÙµ ÑKÐk@ÌkÒÏfâËgcйÄ@µÚнїfâËgÄg?c@}@Ô¸ÏÉgÐÅ ÑÁ?eØg й cgʵ ÒÏÉÐKÐÁ ÑÁÙÌkÛ̾Ìk@Ô É ÏÉÐÁdÁ@kÉÐw Ѷð¹Ð_gÐkÐKØchµÄ@ËÐÁ@ÌËÏiÐGâÑGgØiѶâÌohâÌÅ?cÉÉchG?g ÐGе)NÉÊoÉMoÏd¹ÙOÉÙµ@½ÑÁ@µÏg@oйgÏdÁ@pâÌOÙ_ ÉÐÔ ÒgÏÉgÐPÁ@¾LpÌÁ É Ä@½Ïg@± Ѷð¹Ð_ й nе Ä@ËÏc ÐKÐÁÉ?hG Ä@Ë É ÄÉÊG g?dÂËhG Ä@Ë ÑÁ@Ggʱ ÐKÐÁÉÊG ÐÁ?g@o +ÏÉЗfâËgÑÁ@µÐð¹@w@Ìk )ÐËÐÁ?dÁögc ÐKÐË@ÂÌS ÉÐÔ ÑÁchµ ÀÉʶWн Ò?öhâËÉ оâÌÔ ÑÁ?dÌÅÐo ÒÐð¹@½ÐÂG â¼Ð} й Ä@½Ù_ ÒcgÏcÉ@Å É ѽÐ_É@Å ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËgй?É?cÉÃËöhGÏcgÏcÐÂâËiÐKâ¼cÏÉ?cÉÉgÉÐÔ Ä@µÐLkØcgÐoÐGÏÉ?h`¶âËgÉʽÐÅÉ¡Øh½Ñ­@½йgж̵ٵ?c ÑÁ?g?dK?ÞÐkÏc ÒÐKеÏögÐW ÉÐÔ gÐHÁ?gÐG й е ÃËеÏc йÏgÉÉcÐGеѽÛlÌÔÒg@½ÙµÑLkÏgÐOÐÁÙµÉMlËgØhâÌK йÐË?c?h¶o@ÔÑKÐË?ecйÉ¡Øh½Ñ­@½ÑÁ@µÐPÌlÁöhOÉʽЊй É ÃGÐÁ ŸÁÏcâÑG )Ä@ÌKÞÉÉ@Å Ñ­@½ ÃËhKÑË@KÏgÐk â¼Ð} йÃKh}qâÌOÙGÄ@ËÙ_ÒÉÐ¥нÉÒcc@½ÑK@Á@¶¾ÌÔÉʽÐÅ +Äh}gÏÉ·ð¹ÐµÐÁ?É?cÉÉgÉÐÔÒÏÉÐÁÉÊHK@OÉÉc Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÙ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÙ¾åâËcÑÁ?ÉÚÑÌKÐ̵ÐË ÒÉ@KÐÅÒ.051ÒМÐoÏgÒ0МÐo1 ÑÂÌË?iÒ/--3ÒÐËgÊâÌ­Ò//

..

 Ã@Àe

ÑÌKÐ̵ÐËÑËgÐGÏÊâËgö ÐGÒÐL̽ٵѽ@ËÐO Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ?ÉÚ

ÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?giн?cÒeØöhð¹@k’½ÐLkÐoÒÐÁÙGÐG Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@Áe Ä?ÉÚÑÌKÐ̵ÐËÒhâÌKh¶kÒhïâÌSg@œÐkgÉÊlÁнjâËögÐGÄÐËÚй ÑÁ@Áe жËc ÒdÂâÌÅ ÐÂoÐw Éй ѽeÉÐK hâËe ÐKÙLl_ Òcgʵ +ÒÉ?h¶â̺½ÐLkÉÒÉ?gÊ`­@½ ÉÐÔ ÑÂKh} É@w gÐG й ÐG )Ðð¹?i ?cÄ@ÁegÐkÐGÒÐð¹@KÐ_Øc É cgÊ]]]]]]µ ÑÁ@]]]Áe ѵgÐÔ Ð¹ gж̵ٵ?c ÑÁ@µÏÉ?h`¶]]]]âËg ÑÌKÐ̵ÐËÑKÐHË@KÐGÉÄ@ÁeÑ­@½ Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÒ@Áe igÐG й ÏÉÐð¹@k 3- ÑÁÉʽiÐÔ ÐG Њ@½@Ô É MlËÉ ÒÏÉÐÁchµ g@ÌoÉ É cgʵ ÑÁ@Áe ÑÁ@µ?ÉÏg NÐHlÌÁ ÐG Ä@ËÏÉÐÁchµ ÐLk?g@Ô @ÅÏÉgÐÅ É Ä@ÌÁ@µÐ­@½ ÐK@ƶâÌOÉjâÌÅÐGѶâËg@KÊ}ÑÁchµ +Ïg?Éec É ÀÐLk@Ô gØi Ãâ̶o ÉʽÐÅйhK@Ëi?cÄ@ÆÌSйØöh½ÐÔ É Ñ®Âk ÏÉ?h`¶âËg ·â̽ÏcgÐk DO Ä@Ì_ÐË@G Ä@µÐËÑÁÏcн ѶâËjâÌÅ ¸ÏÉ É CgcÏc gÐkйgÐïËg@µÉi?Ê`ÂKÉжpâÌO )Ñk@Ìk ÑÁ@µÏg?ÊG ÉʽÐÅ ÃâËÊo ÑKÐËÞнٵ É ÒgÉÊG@Ô ÐµÐð¹Ùµ Ð]]]]]]]¹ É Ïg@]]]]Ëc Ä@ÌâÌO ÑÁ@]]]]µÐËÑ]]]]µÏgÐ]]]]k ѵÐË@ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@ÂâÌƶ]]]ÌO ÏÉÐÔ gÐÅ É Äc?i@Ô É N?hµÊ¾âËc Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ѵgÐÔ ÑË@kgʱ +@_ÏcgÏc ÑÌKÐ̵ÐË ÒÐË?ÊÌÅ ÉÐ]]]]G ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe Ñ_hÁ ÐG Òg@Ëc ¸ÏÉ Ä?hâÌÔ ÙG N@GÐ_ й Ä@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ?c Ä@Áe ÑÁ@µÐŠ@½@Ô ÑÁ@ÂâÌÆËcÏÉ +DGÉÊKÉеgÐk 3- Òc@]]]]Ë D]]]GiØO ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÒÐð¹@]]]]]k ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe Ä?hâÌÔ cgʵÑÁ@ÁeÑK@GÐ_CÉеgÐk Ä@ÌÁ@µÐ­@½ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉй ÑÌLp}ÑËgÐGÏÊâËögÐGÒÐL̽ٵ ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ?ÉÚÑÌKÐ̵ÐË Ä?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ Ò.051ÒнÐoÏgÒ/1 ÒÉ@KÐÅ

ÓÄ@½?dÁÐÔ ÀÐSgÐk ÒÉ@Á ÐG @KÏgÐk ÑÁ?ÉÚÉʽÐÅÉÄ?ÉÚÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?hïÁÐËÚ Ä@Lkcgʵ ÒgÏÉgÐPÁ@¾LpÌÁ É MkÐÅ ÐG Ä@½Ù_ ÑË@GiØO ÃËhKÏÉ?i?g É Ã˽gÐ} É gÐoÙ¶âÌK ÑÁ@Áe ÐG rжpâÌO É ÑLp} ÐG Ä@Lkcgʵ Òi?ʏc?i@Ô ÑK?hµÊ¾]]]âËc ÑÁ@]]]]Áe ÑÌKÐ]]̵ÐË É ÃËеÏc ÑKÐHË@K ÐG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÒÏgÉÐ} ÒÐð¹@½ÐÂG й ·âÌoÐG ¸ÏÉ ÑÁf]]]âÌS Ð]]]]¹ Ä@½Ù]]]]]_ N?hµÊ¾âËc ÉÐÔ ÑÁ?giн?c ÒeØöhð¹@k ’½ÐLkÐo +’Á?iÏc·ËgÐoÐG?cÐËÑÌKÐ̵ÐË É N@µ й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Øöh½ÐÔ iØO ÑÁ?giн?c Òc@Ë ?c ·âÌSgнʹÐÅ À@µ@Ô ÐG ÑKÐË@o ¸ÐËÚ й е âÎh}Ïc?g й Ä@Áe ÒfâËgc ÉgÉÉc ÑK@GÐ_ ÑÂLpËÐ} Ä@ÁeÉÃË?cÄ@ÆÌSÑÁ@KÞÉйgØiѶâÌoÐG ѶâÌoÐG ÐG ?cÉÊKÉжpâÌO ÑÁ@ÆÌS й É ÄÉÊG c@o Ä@ËÙ_ ÑÁ@µÐ­@½ й É@wgÐG ?cgÐk ÐG Ä@ËögÙ}Êð¹@Ô Ä@µ@ÅÐG É ÀgÙÁ É Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe ÏÉжËc ѵÐËÚ й )ÏÊK@Å ÒgÙK@L¶ËcÑoÏgÒÐË@khâËeйÄ@Lkcgʵ Э@½ ÃËhKÑË@KÏgÐk й ?c ÑLkgÐOÐÁÙµ É +ÃoÐGDGÄ@ËÙ_ÑÁ@µÐËÑÁ@lÂÌÔ Ð—fâËg ÑïÁÏi É hGÏi dÁÐw gÐÅ ѶâËgÐLµ@­ Ä?hâÌÔ ÑÁ@µÏg?dKÞÐkÏc ÙGÏg@Gй@ÁÐ_ØcÉÐÔÑÁ@ÂâÌƶâÌOѵÏgÐk gÐkÐGÜ?iÑÁ@µÐLËgÐÁÉJ?cÀÞÐG)ÃÁ@Áe DG ÒgÚ@k É@ÌO ¸ÏÉ ?c оâÌÔ Ò@ïð¹Ð½Ùµ ögÏÉ@GÉÒc?ÉÐkDGÉÑË@}@ÔDG)gÉÊÂk ÒÏcg@ËcgØiÉcgʵÑÁ@ÁeÑÁÉÊGÐÁÙ_ÐG


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑË@GiØOѽ@ËÐO

ÒeØhð¹@k’½ÐLkÐoÒÐÁÙGÐG Ä@LkcgʵÒg@½ÙµÑÁ?giн?c Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑËgÐGÏÊËögÐGѽ?dÁÐÔÑÁÉÊK@_¸@ÁÉÉgCögÉ@ÅÄÐËÚй

ÒgØiѶâÌL_ÏihâËeй)ÀjËgØhâÌKй ÒÐÁi@G À?ÉÏcgÐG ÓÐË?cÑÁ@ÆÌS ÙG +ÏÉÐLâËhµÏc hKŸÁÐKâ“ ÒØg@½Ð} ÐGÑËÙ_ÊâÌÁÒg@oÊ}ÒÏÉÐÁch¶½Ðµ ÑÁ@Ì} ÐKÙG gÐG ÐÁ?dÁögc ѵÐËÏÊâÌo йeØgÓÄ?hâÌÔÒÉÊK@ÅÐð¹?iÏÉѶð¹Ð_ ÑïÁÏi ÓhGÏi ÓM_Ïi eØg Ò?Éc ÓÄ?i?ʏc?i@Ô gÐk ÐK@_Ïc hKgØi NÐHË@KÐG ¡Øh½Ñ­@½ÑÁ?gж̵ٵ?c ?cÏc ÜÉÐÅ À?ÉÏcgÐG е Ä@Áe hK·kÐ]]]KgÐ]]]]Gâ“ Ä@ÌÁ@]]µÐËÒc?i@Ô ÀÐÔ ’Á?j]]]oÏc ¸ÏÉ +ÏÉÐ]]]K@µ “Ð} Ð]]G gÐ]]]H½?gÐ]]]G ÐÁ?g@]]]oÊ} +ÄhKjâÌÅÐGÓhKdÁÊKcgʵÑLkÏchâËe ÀÐÔ ÑÁ@µÏÉ@wgÐG Óg@Ëc ÐÁÉʖ й ¿ËfâËg ÒÐËÐÁ?gжKʵgÐk ÐKÐk@Ìk ÐG ÓÄ?hâÌÔ Ѷð¹Ð_ ÐG ´ÐWgÏc ÓÃKh} )cgÊ]]µ “Ð]]]]} NÐ]]]HË@K ÐG Ächµ ÑKÐË@µÉÊk ÓЊжoÐÔ @ÅÏÉgÐÅ +ÐÁ@µÏfâËÊK Ӓw ÉʽÐÅ ÒÐËÑË?ÉcÀÐÔÑÁchµDOÑKÐË@µÉÊk ѵٵ?c ÑÁ?É@K ÐG е g@¶½@µ ÏÉhk й ÒïLpO )Ó ¡Øh½ Ñ­@½ й

%Ä@µÐËÑÁ@Lkg@o& ÓÄ@]]µÐËÒg@]]]]Ëe Éй +Ächµ N@GÐ_ ÙG Ä@ÌÁ@ÂâÌÅ?gÓ +ÃÁ@ÌÁ@µÏÉ@wgÐGÐÁÉʖй?cÏÉ@ÂâÌO ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Òg@½ÙµÜÐ}йеÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ Ñð¹@k ’½ÐLkÐo й DO Ä@Lkcgʵ ÐG ÒÙ_ )DÁÏc ÒÙ_ ÑÁнÐK @LlâÌÔ @K е DÁ?iÏc gÏÉÐL_ÐG ÑÁ@µÏgÐoÙ¶âÌK Ðð¹Øg ÑÁ@oÐHÁ@o ÑK@GÐ_ ÒjâËgÐKн й cgʵ ÜÐ}й IËgÐKÉ@Å ÓÐË?c ÑKÐË?cgʵ ÑÁch¶ÂÌG?c ÙG ÑKÐËÞнٵ ÑK@GÐ_ Щ@ÁÙ± ÉʽÐÅ й )Ä@Áe Ñ­@½ Ä@wÉDG ?cÄ@µÏg?Éec ÓM_Ðk ÑGjÌW ÒgÐïÁÐkÉ@Å ÓCgÉ@Å @K )ÓÏÓÊG Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc )Òc?i@ÔÒigÐGÒжKÉʹÐG‘pËÐ} ÑËÏÉÐKÐÁ ÑËg@}ig ÓÑk?hµÊ¾âËc +DLkÏÉ@Á?ögÄ@oÙ¶âÌKй·âÌK@k

jâËögÐGÑÁ?ÉÊGg?doÐG )Ä?dÁÐHâËg Ò/ Òc@Ë ?d¶âÌK@µ й ÒÏÉÐKÐÁ ÑËÉÉfâ̽ ѶâËeØg ¸ÏÉ ÑKÞÐÅeØg е ÏÉÐÂËеÏc cgʵ gØi ѶâÌ_@ÁÙ± Ð]]]G Mk?gÏÊâÌÁ ÑkÉ@Ô е CgÐOÏcDK ?cg@ÌLkЊӟÂËh} ÑËg@¶Á?ögÙ]]]} ·âÌð¹Ð½Ù]]]µ й ¸ÐË ÑÁ@_ÉÉg ÑKÉÏg )ÐËCÊÁ ÓgÙK@L¶Ëc ЗfâËg ѵÐË Ò?Éc Ä@ÌÂK@Å?c¸Ùw ÐG ÓÄ@µÐÌËØgÏgÐk ÑÁÚÐ]]} Ñ]]]LlËÉ ÀÏcgÐ]]]G й й dÁÐGÓNÙµ ÑÁ?hxO )Ói?ʏc?i@Ô ÑÁ@µÐLkÏchâËeÏÉÐKÐÁÑâÌOÓMkÏc ÀÐÔ ÑÁ@µÐÁÉʖ й ÐËÐwÉ@Á ÉÐÔ ÓÃKÉжpâÌO Ð]]]]µ ÄÐËÒg@¶Á?ögÙ} +Ïg@ËcÏÊâÌOÄ@ÌÁÉÉgѵÐËÙk@Ô Ñ̽ÛlÌÔ ÑLkgÐOÐÁÙµ Òg@½Ùµ )ѽÙKÐÔÒÐpâ̵gÐGйеqÌÁ?hâÌÔ ÑÁ?ÊÌLpOÓ¡Øh½Ñ­@½ÑÁch¶ºâÌpâÌO

jâËögÐGÑÁ?g?doÐG gÐoÙ¶âÌKÑÁ@ÌâËögÉ@Å Òh}?ögÙ_ Óg@¶K@GÐ_ Ѷð¹Ð_ Ä@Lkcgʵ ’½ÐLkÐo ÒÐÁÙG ÐG @KÏgÐk Òg@½Ùµ ÑÁ?giн?c ÒgÐ}ÏÊð¹@k ÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÒÉ@ÁÐG)Ä@Lkcgʵ ÓÄ?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÉÐÔ ÑÁ?hïÁÐËÚ ÓÄ@½?dÁÐÔ ÉʽÐÅ ÑË@GiØO Ã˽gÐ} )ÏÉÐËÑKÐ̵ÐË Ócgʵ ÒÏÉÐKÐÁ ÒÐ]]]]]Lk?ög@Ô ÑGjÌW ÐK?É )g@½Ùµ ÒgÐÂâËgiн?c Ógc@µÓÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËc ÓÄ@½ÐµÐGjÌWÑÁ@½?dÁÐÔÓÐ}gоpâÌO )Ä?dÌÅÐo ÒigÐGgÐk ÒÐð¹@½ÐÂG ÓÄ@µÏh}?ögÙ_ ÐËÑk@Ìk ÐËÑÁ?dÂËi Ò@ïâËg ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK ÀÐSgÐk jâËögÐG ÒÏÊâÌÔ ÓÄ@Lkcgʵ ÑËg@}ig +ÃËеÏc ÉÐÔ )g@½Ùµ й ¸ÐËÏÉÐÁ?cögÉ@Ô ÐG е CÉеÏcgÏc ÙG Ä@½ÐÌÌLk?g Ä@Lkcgʵ ÒеÐ}gнÐÁ?ÊS Ïg@½Ùµ Ä@ËÏc ÐG ÑKgʵ ÑÁнÐK ÒÏÉ@½ й ÙG ÑËÉÉfâ̽ ӟÂËh} ÑKÉжkÏc ÑÁ@ÂâÌƶâÌO е ˭@ÂâÌÅ ÀÐÅgÐG cgʵ ÑÁ@pâ̵?g )ѺºÌ½ ѵÐË@OÊk ÑK@GÐ_ ÒÏÊâÌo ÐG ·ð¹Ð_ ÑÁÞнٵ ÑÁ@µÏjâËögÊâÌÁ Ù]]]]G Ñk@Ìk ÑâËÊÁ )Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÐG Ä?cÏgÐO ÓÐÁ@€@Kʱ ÒÏÉÐÁchµ )ÒcgʵÑÁ@½iÐG’kÉÊÁÓÄdÂâËÊ_ Óн@ÁeØg Óg@¡Ù} ÒÏÉÐÁchµÉßG ÓgÐÁÊÅÐGÄ?d_ÐË@G)ÒcgʵÑHâÌLµ ·âËdÂâÌÅÑÁdÁ?giн?c)ÒcgʵÒÙÁ@o ÑÂoÐw й ·ÌK?hµÊ¾âËc ÒÉ?h`¶âËg ÓÄ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÓÄ?ÉÚÑÌKÐ̵ÐË gÐGÐLkÏc ӒG?c ÙG Ä@Áe ÑÁ?dÁ@Å ÓÑ]]LoÉh]]]k Э@]]]½ Ñ]]]Ách]]]]µ

./
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ?ÉÚÑÌKÐ̵ÐËйÑË@GiØOѽ@ËÐO ÑÌKÐ̵ÐËйÑÁ?}gÏÉÒÐÁÙGÐGÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ hâËcÏÉ@wѽ?dÁÐÔ¸ÏÉMl̹@ÌkÊkÑÁ?ÉÚÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ

Ѷð¹Ð_ÑÁ@µÐËÒgÏÉ@½ÐSÏÉÐÁÞÉÊS ÑÁ@µÏg@o Ṉ̃@G Óc@G@Åн Òg@o ÓögÙ}ÐÁ@ÂâÌÅ ÙG е )Ä@Lkcgʵ Ïi?Ê_?c ÓMlËÉ й ѵٵ?c À@±Ðo gÐk ÐÁÉÊHK@Å Ä@ÌÁ@µ?ÉÏg ÉÐÔ ÒÉÉd]]ÂËi ÒÐÁÉʖ +ÐËÐÁ@ÌÌKнgÊWDG

Ä?jâËögÐG

ѽ?dÁÐÔ ¸ÏÉ Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ?ÉÚ ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?}gÏÉ Ml̹@ÌkÊkÑÁ?ÉÚÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁÑÌKÐ̵ÐËÒÏhïÁÙµ’½ÐoÐoÓMlÌG йhâËcÏÉ@w ÓDSÐGÓcÉÊkÐGѶâËÉ@ïÁПg@–?cÑKÞÉй/--3ÒÐËÊÁ?eÒ.2@K./ÑÁ@µÏeØgй ÑÁ?ÉÚÒÏÉÐÁÉÊH¶ËjÁ·â̹hK@ËiÑwgÐÅÙGÐÂËöhâËiѶâÌKЭgÏc?cqÌð¹@WÑÂËÐ¥й ÑK@GÐ_ÐGÄ@ÆÌSÑÁÚÐ}ÑÁchµ@Âo@ÔhK@ËiÑwgÐÅÓÄ@ÆÌSÑÁ?ÉÚÜÐ}йN?hµÊ¾âËc ÑÁ@µÐËÑÁ@lÂÌÔÏecÓNÉÐwÐKÐk@ÌkйÄchµg?c@}@ÔÓcgʵ“Ð}ѱÐWgÐGÓ?ÉÏg +ÐÁ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵйcgʵ“Ð}ÐG´ÐWgÏcѽÛlÌÔÒg@½Ùµ )ÑË@GiØOÒ?öhâËÉÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÏÉÐÁÙGÀÐGgÐÅ ÑÁ?ÊÌLpON?hµÊ¾âËcÒÏgÉÐ}ÒÐð¹@½ÐÂGѽ?dÁÐÔ¸ÏÉÓCöhGÏcgÏcÒÙ_Ñð¹@XoÊ_ +DÁ?iÏcÒÙ_ѵgÐÔÐGN?hµÊ¾âËcÑÁ?ÉÚÑK@GÐ_й Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË 51,..,2 ÒÏfâËgc

ng@½Ò5ÒÐÁÙGÐG ÏÉÐÁÉÊGÙµÑk@G +ÄеÏcÄ@ÁeÑÁ@µ?ÉÏgÏi?Ê_?cйÑÁ?ÊÌLpO)õÚ@wеÄ@µÐLkØc ?cng@½Ò5ÒeØgй@G7Dð¹Ïc?cÑÁ@µÐl±ÑË@KÙµйgÉÉj¥Ð½ÒЍcÐ_ÉÊK@_ ÜÐÅ CÊÁ ѵÐËÑÁ@µÏgÐGgÐG ÓÄ@oÙ¶âÌK ÙG CÊÁ ѵÐËÏeØhO й CÊÁ ѶâËgÐOÚ DGÓÄÐËÚDG?cÄ@ÌLk@ÔйӒGÐÁÄ@½ÐµÐKÞÉÑÁ@µÏÉ?cÉÉgÒgжâ̹É@wÓÏÉÐÂËÏc ъ@½@Ô·âËdÂâÌÅÐG‘pËÐ}ÙG¸?fO¸ÏÉѶâËÉ?h`¶âËgÃËÏcÐÁÄjÌÔӒGÐÁNÏÉ@­ÐK ÒÐðº­@±gÐk DGÏc ÄÉʽiÐÔ ÐG ÒоâÌÔ Éʶð¹ÐG )ÏÉÐÁiÙ²G ÜÐÅ Ä@ËÙ_ ÑKÐHË@K ?cÄ@–@µÏÉ?h`¶âËgйоâÌÔй¸ÐËgÐÅ+’GÄ@ÁeÑÁ@µÐLkÐGнÓMlËÉÒgÐÂâÌÅÒcÏÉ Ðµ Ä@µÐ¹Ðkн gÐk й Ä@½Ù_ ÑÂâËÊo ÓlÔÐK dÂkÐO @ÌÁc ÒÏeØhO Óн@ÁgÐG ÐG ÒйÐkн@ÌÁÐKÐÁÚÐkнÉÐÔÐÌÁVgн+DGÐÅögÙ}ÐÂâËc?cÄ@½ÐµÐKÞÉй@LËÐO@LËÐO Ñð¹ÉÐÅÏÉÐLâËh}ÏcÄ@½ÐµÏÉÐKÐÁÙ_ÉÐLk?gеÒÐÁÚÐkнÉÐÔÉʶð¹ÐGÏÉÐLâËhïGÄe е ’Ââ̛ÐlG ӒG ¸Ú@w жËc ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÑÁ@oÐG Ä@o @G +ÃËÏdG ÙG ÒdÌS е ’oÙµÏdâÌK Ä@½ÐµÏÉÐKÐÁ ÓÄe ÙG ’KÐËÞнٵ ÓÑk@Ìk ÓÑ®ÂÌk ѶâËÉ?h`¶Ëg +ÐK@GÐ_ÑÁÉʽiÐÔÜ@k3-ÒÉ@Ìo DGiØOÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁÒeØgng@½Ò5жËcѶâËg@S 

.0

ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ð¹ ÑÁ?ÊÌLpO )Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÒÐÁ@¾L½ Ò@ïâÌS ÑGj]]]]ÌW ÑK@GÐ_ )Ä@Lkcgʵ ÒöhâÌïK@GÐ_ Ѷ]]]]ð¹Ð_ Òi@± ?ÉÐpâÌO Ä?dÌÅÐ]]]o ÑGj]]]]ÌW gÊLµÉcÓÓʺ@±gÊLµÉc)cМЈ йÒïLpO@ÅÏÉgÐÅÓÒdÁж­gÐo Ä@Lkcgʵ ÑÁ@µÐÌ̶ð¹Ð_ ÏÉÐÁÞÉÊS Ói?ʏc?i@]]]]Ô ÑÁ@]]]]]]Áe Ó@]]]]µÏc ÏÉÐK@µÏc @ÌÂð¹c qËgÏÉgÐPÁ@¾LpÌÁ Э@½ ÐG ‘pËÐ} ÓÃKÉеgÐk @K е ÑËcÐÁ@ÂâÌÅÓÄ@ÌÁ@µÐËÑËØh½ÓÑk@Ìk ÐK?É@]]]]]]Ô Óg@½Ù]]]]µ ÑÁ@µÐŠ@½@Ô ÑËÏÉÐKÐÁ Ò@¾]]]]âÌÅ ÑÁ@]]]]µÏigÐG ÑÁ?ÊÌLpO Ä@½dÌÅÐo Ò?ÉÐpâÌO +DGÏcÐK@GÐ_ÉÐÔÒjâÌÅÐG )Ä?dÁÐHâËg ÒÉÉc DG iØO ÑÁdÁ?giн?cÒgÐ}ÏÊð¹@k’½ÐLkÐo +Ä@LkcgʵÒg@½Ùµ Ò?ÉÐpâÌO Òc@Ë DG iØO ÓigÐG Ä@Lkcgʵ Òg@½ÙµgÐk ÓÒc?i@Ô h½ÐÁÒcМÐWнÒi@± ÓgÙK@L¶Ëc їfâËg D_ÉÉhG Òg@½Ùµ ÒgÏÉgÐPLlËgØhâÌK Ä?hâÌÔÑ̽ÛlÌÔ ÑGjÌWÒ?ÉÏgÑK@GÐ_CÉеgÐk )Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁÞнٵ ÑLlËÉÐoÙ_ ÑGjÌW ÑÁ@Lkcgʵ й Ä@Lkcgʵ Ѷð¹Ð_ +Ä?hâÌÔ ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË Ä?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ ÒÉ@KÐÅÒ.051ÑÁ?dÁÐHâËgÒ/


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

Ïc?iÄÐkÐWÃËhkÐÁ" ÒÉ?h`¶âËg +@½ÐÁ ѶâÌÁ@oÙ¶âÌK ÐÂoÐw ÑGjÌWÒÐÁ?ÉÐxâÌOÐGÑÁÏcнÉÑ®ÂÌk ÒgÙK@L¶Ëc ÑKÐÌ̾µ@W hâËe й Ñk@Ìk É ÑÁ?jÌKg@O ÑK@GÐ_ âÑÁ?ÊK@Á ?c ÐËÙG gÐÅ )DGÐÅ ÑÌÂâÌÆÁ ÑKÛ̶oÐK ÉÐK?hµÊ¾âËcÏg@½ÙµÀÐÔÑÁ@_ÉÉgÒ?Éc @K ÑKÐË@o@O ÒgÙK@L¶Ëc ÒÏÉÐÁÉÊHð¹?i Ä?hâÌÔ ÑÁÚÐ} ÑoögÙo е .024 Ñð¹@k ÐG·âÌLo@_ÉÉgоâËegÀÐÔÉÉÊG@OgÐG Ä@Áe ÑËÏÉ?h`¶âËg ÑÁ@oÙ¶âÌK ÒÉ@Á +NÉеÐÁÉ@wgÐG ÑÌKÐËÞнٵ ÑËÉÊKÉе?Éc dÁÐwgÐÅ Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË й ÒÐïâËg Щ@ÁÙ± ÉÐÔ Ð¹ ÒÏŠi ÑÁ@µÐ²ð¹@Ô ÉÐÔ ÉʽÐÅ Nh} DÂËöhxPG )ÉÊG Þ@Ô Ä@Áe ÑâÌO É MkÏc ÐG cgʵ ÑËÏÉÐKÐÁ ÑKÞÐkÏc ÀÞÐG É ÐËÏÉ?h`¶âËg ÀÐÔ ÑÁdÁ?giн?c й Ä@Áe ÑËg?doÐG ÒÐïâËg ÑÁch¶oÙ_ йÐ]]]]kÐ]]]]]½ ÓNÞÉ Òg@]]]]GÉg@]]]]µ ÀÐÔ Òвð¹@Ô ÀеÐË ?c Ä@µÐËÑKÐËÞнٵ ÒÙ_ ÙG нÐÔ е ?öhxO ÏŠi ÑÁ@oÙ¶âÌK Ð]]]]¹ ÏgÉÐ]]]} ѶâËi@H½Ðð¹Ð± ÙG ÀÐ]]]]Å ÉÉÊG ?cÄ@Áe ÑÌÁÏcн ÐÁe ÉÐÔ ÙG ÀÐÅ Ég@½Ùµ ÑÁ?gÐGÏÊâËögÐG @_@Â̽ÑKÐHË@KÐGN@µÉÐÔÒÐÁ@Ë?i@Ô cМЈÒi@±?ÉÐpâÌOjâËögÐGÒgÐkÉ@Å +ÐËÒigÐGgÐkÉÒi@Á@oÒÐïâÌS ÑÁÚÐ} ÑoögÙo ?c .024 Ñð¹@k й й pâÌO Ü@k 00 )NÉеgÐk Ä?hâÌÔ ?giн?c Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ?c Ä@Lkcgʵ ѽÏcgÐk É@w й ?cЩ@ÁÙ± Àй +ÉÊG gØi й Òg?ÉÏcgʵ ÒÐïð¹Ð½Ùµ g@½Ùµ Àj̹?cÊÕ­ )ÉÊG?ögÙ} ÒÉ?ÉÐK ÐG ÏÉÏg@G gØi É ÉÊHKÉе CÉ Ñkgʱ ѶâËhGÏi ÉÏgÐG ¸ÐËÏc?g @K Ðïð¹Ð½Ùµ ÉÊHG i?ÉÚ ÐG ÑÂÌpÁg@o )ÉÊGÉÊw Òg?cÐË@½gÐk ÒÏc?g ÉÊHKh} ÒÏgÐO ÑË?hâÌ_ ѵÐËÏg@½eÉgÐkÏÉÊGÙwÒg?ÉÏdÂâËÊ_ ÉÄÉÊHGg?ÉÏdÂâËÊ_Ä@xµÉÄ@ÁeйgØi ÑËÏÉÐKÐÁÉÑk@ÌkÑÌÅ@}@ÔÉÒg@ÌoÉ +CgÐk ÏÉÊGÉÊw ?cÄ@Lkcgʵ й ] Ñk@Ìk ÑÁ@oÙ¶âÌK ÙG VgнʹЊй ÑKÐHË@K ÐG Ä@Áe ÑÌKÐËÞнٵ

ѶâËÉ?h`¶âËg ÑÁ@oÙ¶âÌK ?c ÐSgнʹÐÅ ÏÉʽÐÅÀÐÔgÐH½?gÐGйÄ@ÁeÐGNÐHË@K qâÌOйÒg?ÉecѵÐËÐïâËg?cÐL­h}É} еÏÉ?h`¶âËg ÑËgÏÉÐL_ÐG ÀÞÐG +ÉÊG й ÑÌk@Ìk ÑKÞÐkÏc е ÉÊG ÏÉÐÔ )ÄhâËcÙ½ ѶâÌKÞÐkÏc )ÉÊG MpO rÏÉй É i?Ê`ÂKÉжpâÌO É N?hµÊ¾âËc É·ð¹Ð_ÑÁÞнٵÑ_@ÁÒÉÞʲð¹ÐÅhK@Ëi )ÒÙ_ ÒÏÉÐKÐÁ ÐG gÉÊLkÐÔ MpO ÒÙÅ ?c ÑLk?g й +cgʵ ÒÏÉÐKÐÁ ÑÁ?gÐGÏÊâËögÐG gÐÅ ÑoеÐÁ?giн?c ¸ØgÐk ÑKÐHË@K ÐG Ä@Lkcgʵ Òg@½Ùµ Òi@±+ÉÊGh½ÐÁÒcМЈÒi@±g@½Ùµ gØi й ¸ÏÉ gÐÅ h½ÐÁ ÒcМЈ ¸ÐË ÉÏÉ?hµ DO ÒÏg@pÌÔ?c ÏÉ@wgÐk »w й dÌÅÐo ÒÉʺ@± +c Ä?Éй ?c Òc?i@Ô ÒÉ@ÂâÌO й N@GÐ_ â¼@k É Äe ÒÙ_ ÙG ÏÉchµ DO ÒÏe@½@Ô Òg@GÉg@µ й ?cÏc Ä@Å ÒÙ_ ÑÁ@µÐxµ ÑoÙ_ ÙG É ÃG g?doÐG ?c NÞÉ ÐµÏÉ?h`¶âËg ÑÁ?giн?c ÑðºkÐÔ ÒgÏdÁ@Å ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÏgÙS ÀÐG É ÉÊG Ò.0/1 ÒнÐoÏg Ò/1 й N?hµÊ¾âËc %ÑÂÌË?i Ò.612 Ñkg@½ .1&ÒÉ@KÐÅ ÒÏg@G й ?c ÑLk?g й +?giн?c ÉÜÉÐÅÉÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ@oÙ¶âÌKÉg@µ йÙKÉÐÔѵÐËÏÉ@wgÐk?cÑÁ@µÏÉ?cÉÉg Àй ÏÉÐÂÌð¹Ù¶Ì¹ +ÐÌÁ?c MkÏc gÐG ѶâÌSgнʹÐÅ ÐG ÑLlËÊâÌO ÏÉÐËÏg@G ÒÐÁ?ÉÐÔÄ@ËÐkеÉÐÔ@KÐËÐÅÏÉÏc?i@Ô ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÏÉÐËÏg@G Àй CÉÐÆÁ@ËÏc ÐG Ä@ÌLkÏc ÐÁ?c?i@Ô ÓÄжG )@ïG?gÄ@µÐËÑÂâÌÆÁÐoÙ}ÓÄ@µÐ½@ÁÐïð¹ÐG ÓÒc?i@Ô ÑÁÉÊGÐÁ ÒÙÅ ÐG @LlâÌÔ е +ÐÌÁÑÁ@¶¾ÌÔÒgÙK@L¶ËcÑKÐÌ̾µ@W Ä@Ë ÑKÐËÞнٵ ѶâËÉ?h`¶âËg ѽÐÅgÐG е ÏÉй ÐïS Ä@Áe ÑÌÁÏcн ÑoеÐïÂËe ÐÁhâËcÙ½ ѵÐËÐïð¹Ð½Ùµ o@G Ä@Ë )жÌK?hµÊ¾âËc ѵÐËÐïÂËe ?c ÒgÙK@L¶Ëc Ѷâ̾LlÌk й ’âÌðºG е gÐÅ ÐËÙG +ÐÌÁ Ä@ËѦ±?É ÑÁÉÊG Ñð¹@k й cgʵ ѶâÌK?hµÊ¾âËc Òg@½Ùµ zÌÅqÌÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË)@_ÉÉg?c .0/2Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ й Ä@Áe ÑK@GÐ_ ÑÌKÐË?ÉÐKÐÁ ÑK@GÐ_ ÐG ÏÉ?gc Ch} N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË +ÏÉÏcgʵ ÑËÏÉ?h`¶âËg ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÃËhKÉ@wgÐG ʹÐÅйÐË?cÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵйÄ@Áe ÐGÒÙ_ÑKÞÐkÏccgʵе?c·âÌSgн ÑËÏÉÐKÐÁÒÏÉÐÂKÉÉjGÄ@ËÏÉÊGMkÏc )ÏÉÊG ?c Ä?dËн й ÉÉdÂËi cgʵ ?c ÏhâËc dÁÐw Àй +ÏÉÊGÐÅ ÒgÉÉiÊW dÁÐw gÐÅ ·âËögÉ@Ô ÃËÏcÏc ÜÉÐÅ ÐÁ@ËdÁЕÐHË@K Éй DG qÌKgʵ ÒÉÉfâ̽ gÐk й n@G @ÂÌ}ÐÔ ÏÉÐÂËÏdG ÀÐÅ )N@µ ÀÐÅ Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ñ¶âÌK@Á@¶¾ÌÔ ÀÐÅ É c?i@Ô ÑSgнÉʹÐÅ ÑÁ?giн?c ÒÉÉfâ̽ )CÉÏc ÒhK@Ëi ÙG ÏÉÐLâËögÐ}Ïc Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË +.0/1 Ä@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ѽÏcgÐk gØi й ÐÂËöhâËi ÀÞÐG Ngʵ Щ@ÁÙ± ÀÐÔ gÐk й Ñð¹Éʱ ÑËgÐïËg@µ ÏÉÏg@G ·â̵ÐË е ÏÉÊGÐÅ Òg?ÉÏcgʵ Ñð¹Ð½Ùµ й Ä@Áe ÑÁ@oÙ¶âÌK ÐÁ?g?ÊG Éй ÑÁ?dËн й %g@S ÀеÐË ÙG& Ä@Lkcgʵ ÑÌKÐ̵ÐË +ÉÊG ?c Ñk@Ìk ÑKÐËÞнٵ нÏcgÐkÀÐÔÑKÉжkÏcÉÒg@ËcÄ@Áe ÑÌKÐ̵ÐËÑÁ@µÐL­h}É}й·â̵ÐË+ÉÊG еÉÊGÏÉÐÔ?cÑÁ?giн?cÑK@µйÄ@Áe ÑÁ?giн?c ÙG ÑKÐËÞнٵ ÑSgнʹÐÅ ÑÌÁÏcн Ä@Ë ÑKÐËÞнٵ ѶâËÉ?h`¶Ëg Ä@Ë+ÉÊHGÐÁÏc@½@ÔÄ@LkcgʵйÙKÉÐÔ Ñ½ÐÅgÐG ÐÁ?É?h`¶âËg ÀÐÔ ’âÌðºG o@G й ÄÉÊKÉжpâÌO É ÄhâËcÙ½ ÒÐïð¹Ð½Ùµ gÊLµÉc ¸ÏÉ Ä@Lkcgʵ ?c ·âÌð¹@W h½ÐÁ ÒÉʺ@± й ÉÊKÉе?Éc ѵÐËÐwÉ@Á7CʽgЭÏc ÐG ·ËjÌÁ )ÉÊG ?cÉÊKÉе?Éc ѶâÌKÞÉ Ð¹Äe)ÄÉÊGg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁÄ@ÁeÒÉ?ÉÐK ÑÁÏÉ@_?cÑÏgѵÐËн@ÁÐïð¹ÐGzÌÅ )ÑKÐËÐÅ Øöh½ÐÔ е ÉÊGÐÁ ·â̱ÉʲW gÐk й ÑÌKÐÂÁÊk ѶâÌÁ?ÉöhâÌK Ðïð¹Ð½Ùµ йÑKÐHË@KÐGÄ@µÐËÑKÐËÞнٵйÐkн ÑK@Å?c ÑÁÏÉ@_ Äe )ÉÊGÐÅ Ä@Áe gÐk ÐG ÏÉÐËÒgÉÊG@Ô Òg@G й É ÉÊGÐÁ ÒÙ_ Éй )dLÅ +++ É ÉÊG ÏÉ?kÐG ÒÉ?ÉÐK

.1
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

йÐÂÌïÁÏgÏg@¡Ù}ÀÐÔѽеÐËÒÏg@½e ÀÐÔ +ÉÊwgÏc ?c .05- ÒМÐoÏg )Ñk@Ìk ѶâÌKÐG@G ÉʽÐÅ Ïg@¡Ù} ÉßG dLÅ ÓÒgÉÊG@Ô )ÍKÐËÞнٵ @LlâÌÔ Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË +ÏÉÐK@µÏc ÙâËc?g й ÒÙ_ ÑËÙâËc?g ѵÐËн@ÁgÐG ÉßG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑïÁÏc ÙG Òg@ÌL_ÐGÒÉ@Á ÐG е ÏÉÐK@µÏc ÒÙ_ Ñð¹ÞÉi ÑïÁÏc е ÏÜнٵ ÒÏÉ@kÉÐw ÑÁ@Áe ÐLâÌÂËÐ}Ïc +Ä@½ÐµÐKÞÉ Dk ÑÂKh} Ò?Éc @ÅÏÉgÐÅ ÐGN?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËmÁ?h®ÁÙµ й Ä@ËÏg@S ÀÐÔ е ÑÁ?i ÑLlËÊâÌO ÀеÐË ÀÏg?Êw ÑlÁ?h®ÁÙµ ÑÁ@ÌS Ó//йÐËÙGgÐÅ)ChïGÒÙ_ÒÏhïÁÙµ ÑÁ?ÊKÒÉ@KÐÅÒ.050ÑÁ@Á@½gÐ_Ò/0 ÒÏhïÁÙµÀеÐËÏÉÐËÑËÉÊKÉеgÐkÐG gØi й ÐËÏhïÁÙµ ÀÐÔ +ChïG ÒÙ_ ÑÌïÁh} ÓЊgÐk ÑâÌS ÏÉÏg@G е ÏÉÐÔ qËÉÐÔ ÐËÐÅ ÑËÙ_ ÑÌKÐHË@K Nh} Ä@ËÙ_ ÒÏhïÁÙµ Ä@ËÙ_ ÙG Ä@Áe ÏhïÁÙµ +ÉÊG ÒÙ_ ÙG Äe gÐÅ ÐK?É Ó?g ÐÁ?c?i@Ô Ó·ÌK?hµÊ¾âËc ѵÐËÏÊâÌoÐG йÉ?hµÏcn@G?dâÌKÑÁ@ÁeÑÁ@µÐÁÉÊwÙG ÒÏÊâÌoÐGÀÞÐGÐÁ?c?i@ÔgØi?cqË@KÙµ +?hµÄcg?fHð¹ÐÅÑÂâÌÆÁ е ChKÊïG ÐLlËÊâÌO ?cÑË@KÙµ й ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÜÐ}й Ño@G ѵÐËÒdÁÏÊËÐO Ä?hâÌÔ ÓÐËÐÅ Ä@µÐËÑÁ@Lkcgʵ ÏÉ?h`¶âËg ÉʽÐÅ ÒÉ@wgÐG й ÒÙ_ Òg@HL¦âÌÔ eØg ÜÐ}й eØg ÏÉжð¹Ð_ ÑÁÞнٵ +gÐkÐK@GÏc ÑÌKÐ̵ÐË ÑK@GÐ_ е ÐË?ÊÌÅ ÉÐG ÐG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÐÂoÐwgÐÅйgÉÉcÐGÓ?h¶o@ÔÒÏÊâÌo Ä?hâÌÔ й ÒgÙK@L¶Ëc ÓÒgØi Ó¿ð¹Éi +@¶GÐoÐ}?c ѶâÌOʶâËg ÓÀ?ÉÏcgÐG ÑÁ@oÙ¶âÌK ?ccgʵ ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÒÞ@Ô hâËe й Ä@Áe ÑK@GÐ_ е DÂâ̛ÐkÏc ÐËÑLk?g ÉÐÔ ÑK@GÐ_ ÐG ÏÉ?kÐG cgʵ ÑÁ@Áe ÑÁeÑ­@½rÐËÙGgÐÅÓcgʵÑËÏÉÐKÐÁ ÑËÏÉÐKÐÁ Ñ­@½ ÐG ÏÉ?kÐG cgʵ еÃËÐ}ÏcÀ@µ@ÔÉÐG?grнй+cgʵ ÑÁ@µÐËÑKÐË?ÉÐKÐÁ Э@½ ÒÐK@µ ÉÐÔ @K Э@½ ÐG Äe )ÃGÐÁ ’G?c Ä@Áe ÉÊG?Éе +@}@Á ÒÙ_ ÑÁ@µÐËÑKÐËÞнٵ Ñ­@½ Ócgʵ ÑÁe ÑÌÁ@lÂÌÔ Ñ­@½ ¸ÐË ÒÉÉg ÓMpO cgʵ ÑËÏÉÐKÐÁ +Äж¶Ìk

.2

 Ã@Àe

ÐËÒc?i@ÔÉ°@½]Ä@ÁeÑÁ@µÐ¹ÐkнÐG É ÒgÉÊG@Ô )ÑKÐËÞнٵ ] Ñk@Ìk )ÄжG Ä@_gÐK Ä@Áe ÑÁ@µÐËÑïÁÐÅgЭ ÒöhâÌïoögÙo ѶâËÉ?h`¶âËg @ÅÏÉgÐÅ ÒecÑKÐk@ÌkDÁ?ÊLGеDGÐÅqÌÁ@Áe ?dG É@± й ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ ÒÐÁ@Áe É ÑÂâËÊÂâËg hâËe й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ?c N?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÑÌKнg@Ë @LlâÌÔ@KÏÉÐËÑoÙ_ÐGеÏÉÐË?giн?c Àй +ÏÉ?c ÒÙ_ ÑK@GÐ_ ÐG ÒÏfâËgc й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË dÁÐwgÐÅ ?c Щ@ÁÙ± ÊâÌÁ й É Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÒÏÉÏgÏc ÒgÉÉiÊW ?c Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@Áe ѵÐËÏg@½eÑÁÉÊGÒÙÅÐGÀÞÐGÏÉÊGÐÁ ögÉÊlð¹ÐÅÉ @}@ÔgÐoÙ¶âÌKÑÁ@ÁeйgØi É ÏÉÐÁdÁ?giн?c ÑÁ@¶¾ÌÔ ?cÊâÌÁ й Ä@̶âËÉ?h`¶âËg ÑÁÉÉÊwÏÏÊâËögÐG ÀÐÔÄ?giн?cr@OÐËÙG+ÉÊGcÉÊSÉн Éн@ÁgÐG ÑÁÏÉ@_ ÐG ÉÊG ÐËÏÉ?h`¶âËg É ¼ÉÊkÊÔ ÉÙ_ÊâÌÁ ÒÉÏhâÌO +ÑKÐËÞнٵ ѶâËÉ?h`¶âËg ÑÁ@µÐPÌlÁhO Ñð¹@kйgÐÅChKÊïGrÏÉÐÔÐLlËÊâÌO c@G@Åн й е Ä@Áe ÒÏÉ?h`¶âËg .024 gÐoÙ¶âÌK É jâËögÐG ÄÐËÚ й ?giн?c ÏÉÏc?iÄÐkÐWßð¹Éd]]]]GÐ¥ @LkÙ]]]]]]½@½ ÉÊG?hµÏc@½@ÔÙGÄ@̶âËÉÏhâÌOÉн@ÁgÐG ÉÐÔ ÑSgнÉʹÐÅ ?hKÊ} ¸ÏÉ gÐÅ ÀÞÐG ÀÐÔÑÂLpËÉ@ÅÙOʹÐOÐGÒÏi@TÌÔN@µ Ä@Lkcgʵ ÒgÐlÁ?gÐk й ÐËÏÉ?h`¶âËg +?cÐÁ?c Ò// @K /. й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÀеÐË ÑÁ?ÊK ?c .040 ÒögнÐÁ@G Òg?doÐG ÐG ÒÙ_ ÑÌLp} ÑlÁ?h®ÁÙµ Ò?h¶o@Ô gÉÊlð¹ÐÅ ÑÁ@½?dÁÐÔ ÑÁ?gÐÂâËÊÁ ѽÐÅÉÉcÑlÁ?h®ÁÙµÉDÂâÌG·âÌOÒÙ_ Ò/- й ÐËÏÊâÌo ÀÐG gÐÅ ÑoÙ_ й É@ÂâÌÅ ·âÌO ?c .043 ÒögнÐÁ@G ’½ÐÆâÌk?c .05-ÒgÏÊð¹ÏiÐ_Ò..É.+@ÂâÌÅ·âÌOÑoÙ_p}ÑlÁ?h®ÁÙµ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?ÊK ÏcgÉ ÏcgÉ Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÂËgÐG ÑÁ@µÐKÐ̹@¥Ð­ ÓCÉ@ÆG ÙOÓ¼ÐO ÑïÁÏc е ÑÁ?i ÑLlËÊâÌO ÐG +ÏÉÐK@¶G )NÞÉ ÒÏÉÏgÏc ÓÙ_ÊâÌÁ ÑÁ@Áe ÐK@ïG е @ÂâÌÅ ·âÌO ÒÙ_ ÑÁ@}gÙÔ ÐËÙG gÐÅ ÒÉ@Á ÐG ÉÊG ÐÁ?igÏÉ Òg@¡Ù} qËÉÐÔ ·âËg@S ŸÁ@½ DkÐG е Ä@Áe ÑKоÌÅ ÐG gÐÅ r@LlâÌÔ ÓÉÊwÏcgÏc ÉʽÐÅ MkÏcÐG ÀÐð¹Ð± ÑÁ@Áe й ·âÌð¹ÙO ÑÁ?gÐÂâËÊ_ ÑÁ?Ê̽ Ïi@K ѶâËigÏÉ Ðµ ChKÊïG ÐLlËÊâÌO DGÏc ÒjËi@Ô

Ïc@½@Ô r@G ѵÐËÏc?g ÐG ?c Ä@µÏg@o ѽÏcgÐk ¸ÏÉ е ·âÌLo ÀÞÐG +ÉÊHG ÒÙ_ ÑâÌS й gÐÅ Ä@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ÏÉÐÔ ÉÊHG qËhKjâÌÅÐG NÐÁ@ÁÐK É ÉÊG ѶâÌð¹@Á@µ кÌlÁ@LO ÉÐ]]]Ô Ð]]]µ ÉÊG ÉÐÔ Ò@ïâËg й е MlËÉÏc ÑËÏÉÐKÐÁ ÏÉÐLâÌG ÉÏÉÐK?dGÜÐÅ gÐk ÏÉÐð¹@Á@µ ÑGjÌW ÐËÑËÏÉÐKÐÁ Ðð¹@Á@µ ÀÐÔ +Ä?dËн ÀÞÐG+ÉÊGÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËc ÐG gÐÅ ?c rögÙo ÑK@µ й JjÌW ÑÌk@Ìk ÑÁ@oÙ¶âÌK ÑÂâÌÅÐÁ ÒÏÊâÌo JjÌW ÑÁ@khOgÐG +qâÌO ÏchGÏc ÒÙ_ ÒÏÉÐÔ ÒG ÐÂKÉе c@G@Åн Òg@o й ÒÏÉÐÁ?eÊG É ÄdÁ?giн?c ÒÐïâËg й ÑË@oÙG Ä?ÉÚ É Ä@Áe ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÑLkÐÅÑÁ?dâÌOÏgÐOÉÑGjÌWÑÁ@oÙ¶âÌK ÒÏÉÐÁ?hµнÐÔ+ÏÉÐÁжGöhOÑKÐË?ÉÐKÐÁ й ·â̹ÙOÐo ÒÏÉÐÔ ÙG ÉÊG ¸ÐËÉÉgÏc Ä?ÉÚ É Ä@Áe ÑËÏÉ?h`¶âËg ÑÁ@oÙ¶âÌK Ä@µÏg@o ÒÐGgØi É CÉжG CögÏÉ ÙG Щ@ÁÙ± ÀÐÔ +ÏÉÐLâËhïG Ä@Lkcgʵ gÐoÙ¶âÌKÑÁ@ÁeÙGÉÄ@ÁeÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg gØi ÀÞÐG cÉÊkÐG ѵÐËÏÉÐÁch¶Ì±@K ÉÊwÐÁ DO ÒgØi жÁÊw +ÉÊG Ngʵ Ä?hâÌÔ ÑÁÚÐ} ÑoögÙo ÑÁ@µÐKÉжkÏc ÐG ÑLkÏc ÏÉÐÁ@µÏdÁÊ_@Ô ÄÐËÚ й ?ÉÏhÁ@½gЭ ÑKÞÐkÏc É?}?c gÐk ÑGjÌW É Ä@Lkcgʵ gÐk ÐG ÒögÐo gÐ}Ð]]]]Ô +dÁ@]]]]OÐk ?cN?hµÊ¾âËc ÐË?ÉÊG ÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG еÐSgнʹÐÅ ÑËÏÉ?h`¶âËgÒg@µеÉÊGÐÁ?dâÌKÑÁ@½Ê} Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑKÐHË@K ÐG Ä@Áe MkÏcÏÉ ÃKÉеgÐk gØi ÑÁ?ÊKÒÏc ÒÙ_ Ñ®ÂÌk É ÑÁÏcн ѵgÐÔ É DÂâÌG е ÏÉÐÔ gÐG й ÀÞÐG +DÁÐËÐïG DSÐG ÒÏÉÐÂKÉjG É ÉÊG ¿µ@W gÐo ÑÌKÐË?gÐHâËg ÐG cgʵ ÑÌKÐË?ÉÐKÐÁ ?c Ä@µÏg@o й N?hµÊ¾âË ÑGjÌW Òg@µÙGqÌÁ@µÏg@oÉÉÊGÐÁÒgÉÉiÊW ?hµÐÁ ÄÉÊG hKÉ@ŠÊ} Ä@Áe ÑËÏÉ?h`¶âËg Ä@Áe ÒgÐlÁ?gÐk É ÃËgÐG ѶâËÉ?h`¶âËg ÐËÙG gÐÅ +CgiД?c Ä@Lkcgʵ й É ÑKн?dÁÐÔ ÐG @ÌÁÐK Ä@Áe ÑÁ@oÙ¶âÌK ÑÁÙÌlËiÙOÙÔ ÑÁ@µÏjËgй Ä@oÙ¶âÌK NhµÊ¾âËc ÑGjÌW ÑKÐHË@K ÐG cgʵ ÒÙÅÐGÒÉ@KÐÅÒ.034Ñð¹@k+ÏÉÐË?öhG й gÐoÙ¶âÌK ÑÁ@Áe ÒÏg@½e ÒÏÉÐÔ ÉÐÔ É ÄÉÊGÐÁ Àе ?c JjÌW ÑÁ@µÏjËg ÐGеÉÊGÐÅ?cÄ@ÁeÊâÌÁйrкâÌlÁ@LO Ä@Áe ÑÁ@µÏi?Ê_?c É MlËÉ Ég@GÉg@µ Ä@ËÙ_ ÑÁ@oÙ¶âÌK й ·âÌoÐG É ÄÐïG?g


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

ѵÐpâÌO Òc?ihÅÐo і@_ ÄÐËÚй е %Ä@µÏcgʵ )NÐð¹ÉÏdâÌG ѶâÌKкºÌ½ ÑÁ@Áe&women of A Non-state Nation The kurds ÑHâÌLµ ÒgÉÏcÐGNÏg@GÐkÐËÐÁ@ÌLlÁ?iѵÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹еÐ_hÁÐGgØiÐHâÌLµÀÐÔ+ÏÉÐKÏÉ?hµÉßG@¶Ëh½ÐÔй/--.Ñð¹@k)ÏÉ?hµÏc@½@ÔÏÉÐG@Sʽ +ÏÉ?h¶oжpâÌO ?cgÏÉÐK Dk й ÓöhOÓöhw ѵÐÌ̵ÐpâÌO й ÐÌLËhG )Ä@Lkcgʵ ÒÉÉfâ̽ ÑË?fâËgcÐG ?dÁ@Ëe ÑÁ@µÏgÙSÉ?gÙS Ïg?ÊG й Ä@Áe +MâÌÂâÌk@ÁÏdâÌOÄ@½ÐµÐHâÌLµÑÁ@µÐk@GÉʽÐÅѵØögÏÉ@ÁÓÏÉ?hkÉÊÁÏÉÐËÙ_J@SʽÒc?ihÅÐoÄÐËÚйеÐHâÌLµѵÐpâÌO ÐLl̹@ÁÙÌk@Á Òg@L­Ê} й Ä@Áe ÑkhO7rÐG Dk й ÏÊK@ƶâÌO е ÏÄ@µÐËÉÉfâ̽ ÐïÁ?ÉögÐHâÌLµ ÀÐÔ ѽеÐË ÒgÏÉÐK ÒöhâËcgÐk Ò@KÏgÐkй ÇÌÂïÂïl±йcgʵÑÁ@Áe)% janet klein) ÃËÛµMâÌÁ@SÑÂÌkÉÊÁй?dÌÁ@Ê¥ÒgÊK?hP¾ÌÔÑË@KÙµ“Ê_йÄ@µÏcgʵ ÑÂÌkÉÊÁй+?c.613ÑÁ@LkcgʵÒg@½Ùµй¿l̹@ÁÊÌk@ÁÓÄ@Áe)%Rohat Alakom&ÀʵÚ@ÔN@ÅÉgÑÂÌkÉÊÁй+?d½ÐLlÌGÒÏcÐk DkйÏÊK@ƶâÌOеÐË?cÄ@µÐÌË@k@ËÓÑÌk@ÌkÒÐïÁ?ÉögÒöhâËcgÐkhâËeйÀÐÅÉÉcÒgÏÉÐK .(Shahrzad mojab&J@SʽÒc?ihÅÐo Ä@¡ ’Kg@½ ÑÂÌkÉÊÁ й )?dÁ@Lkcgʵ ÒÉÉfâ̽ й ÑÌk@Ìk ÑÁ?gÐHâËög ÉʵÏÉ Ä@Áe 7@Á?i ÛËй @KÐÅ ÏÉЖ@_ кËc@¥ й 7rÐG ÑÌk@ÌkÒg?doÐGÙGÄ@µÐLlËÊâÌOÏÉ@wgÐkÓ@ïð¹Ð½Ùµ)ÜÉʽÐLkÐÔйcgʵÒÉÉch¶wÙµÑÁ@Áe"ˬ(Matin van Bruinsson&ÄÙlÂËØhG 7’kÉÊÁÙ_ÒÏg@wÑ­@½ÑÁ@Áe)%Heidi wedel&»âËdËÉÒdË@ÅÑÂÌkÉÊÁй+ÏÉÏjâËÉ?gÐOÐKÏÉ?h_еÒÐÌÌKÐËÞнٵо±@KÑËÐwÉ@Á .(Susan Mcdonald&dð¹@Á?c¸Ð½Ä?iÊkÑÂÌkÉÊÁй+Ä@µÐÌËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ@k@ËÙGÑLlÌÂ̭̾Ѷâ̊gÐk )gжÁ@½gÏc7rÐGUÂâÌOйÐÌLËhGеÐË?cÄ@µÐÌÌk@ÂÁ@½iÓÑïÁÐÅgЭ)ÑKÐËÞнٵÐïÁ?ÉgÒèöhâËcgÐkhâËeйеÐHâÌLµѽÐÆâÌkÒgÏÉÐK "ˬ(Maria Oshea&ÑoÉÊÔ@Ëg@½ÑÂÌkÉÊÁй+?dÁ@LkcgʵѶâËg@oйÄ@ÁeÑÁ@µÐÌÌ©@loйÏcg?fHð¹ÐÅ7ÑËÉÉc@SÄ@Ëjâ̽@ÔÑÂâÌÆÁ ÒÏgжËÐO)%Christine Allison&’l̹@Ô’LlËhµÑÂÌkÉÊÁй+?dÁ@µÏcgʵÒÏÉÐÁ?öhâÌ}ÑLËgÐÁйÄ@ÁeÑÁdÁ@k@Á7@Ëi@LÁ@­ÓgÙº¶¹Ù­ ÑÁ@ÁeÑð¹ØgйNÞÐÅeØgÑÁ@µ@¾Ìk)Annabelle Bottcher&hâÌxKÊG»ÌG@Á@ÔÑÂÌkÉÊÁй)?d_gÐwÉ@ÅÒgÐïÌ­ÙkйcgʵÑÁ@Áe ÑÁ@½i й ÒgÚ@kÉ@ÌO ÒÏÉÐÁ@ÂâÌƽÐÅgÐG %Ïg@GÉÉc&)%Mirella Galletti&ÑLâ̹@} Û˽ ÑÂÌkÉÊÁ й +?dÁ@Lkcgʵ ÒÐïð¹Ð½Ùµ й cgʵ +%Amir Hassanpour&gÉÊPÁÐkÐWÒ½ÐÔÑÂÌkÉÊÁй)?dËcgʵ ÓÄ@Áe gÐkй ÏÉÐÂ̹ٶâ̹ ÒdÁÏÉ@Á ÒgÐGÏÊâËögÐG )?c@Á@µ й ÐËÙLÁ?gÊK ÒÙ¶Á?i ÒgÏcÏdËg@Ë Ò@LkÙ½@½ J@Sʽ Òc?ihÅÐo gÙLµÉc ÙG +ÐÁÞ@kÏgÉÐ} ÒÏcgÏÉgÐO ÒÏÉÐÂ̹ٶâ̹ ÑË?c@Á@µ ÒÐð¹Ð½Ùµ ѵØgÐk @ÅÏÉgÐÅ ÓÙLÁ?gÊK ÒÙ¶Á?i й ÐÌlÂS %gÏdÁÏe& ÒÏÉÐÂ̹ٶâ̹ ÀÐÔÒÏÉÐÂËfâËÊKÓÑLlÁ?iÑÁ?gÉÊlð¹ÐÅÓg@µйÄÉÊG@Âo@ÔÏÉжËjÁйÙG@ÅÏÉÐÅÓ @_c?ihÅÐoÑÁ@µÐÌ̵Ú@wgÐkйÒg@ÌÁ?iÑÂKh}gÏÉ 7MâÌÁgÐLÂÌÔgÐkйÄÏdGÄ@µÐLË@kѶâËgÐkÃÁ?ÊKÏc)Ж@_ http:,,fcis.oise.utorontoca/mojabweb/

ÏÉÐÁ@µÐËcgʵÏÉ@wgÐkйÙ_ÓÐLk?g?ÉÒеÏÉ?hkÉÊÁйÐoÐGÉÐÔеchµ @_c?ihÅÐoйÀ?É?cбÏcÀÐÔÒcgʵÑÁ?öhâÌ}gÏÉй ÀÐÔÏÉÐÌoÙ_ÐGqËÉÐÔÏÉÊGÒcgʵебÏcÒcÊ_еÒcgʵÐGÀжG·â̱ÏcÏÉÐËj̺ïÂÌÔйÐÁg@w@Áý@GMâËhâÌÂGÀÙGÏÊKhïËgÏÉ ÒÏÊâÌo ÑÂËögÙ} й ÐïS ý +ÏÉÐKÐÁÉ?hµÉßG ?cÄ@¾LpÌÁ й ÓÄ@Lkcgʵ йе Àcg@Á ÙG ÑÁ@µÏÉ?hkÉÊÁ й ÐoÐG ÉÐÔ Échµ ÒÏg@µ +ÏÉÐKØchµÉßGpâÌOÀбÏcÀÐÔÑkg@­ÑÁ?öhâÌ}gÏÉ)ÏÉÐKÏÊÌkÉÊÁÒg@¶LkÏcDGÐGÄ@ËÙ_ÉʵÏÉgÐÅ @µÐ±Ïc)’kÉÊÁ /--1ÑÁ?dÁÐHâËgö ÒgÏdÁжkÐÔcЙÐÔ7hö Ìâ }gÏÉ @KÐÅ нÐLlÌk ÀÐÔ +Ù_ÐGgÐk ÏÊÌÁ ÑÂÌpÁ½ @KÐÅ ÓÑKÐË@o@O е ÒнÏcgÐk ÉÐÔ ÐK?É )ÀÐÅÏciÙÁ ÒÏcÐk ÑLk?ögÏÉ@Á й’pÁ½’Ë?ÉcÑÁdÁ@_ÉÉgÙGÄ?hâÌÔÓÑÁ@Ê¥ÑÁ@µÐKнÉʶW )@ÂâÌÅ g@µÐG Ä@Ëg?dµÐw ÒjâÌÅ )Ä@µÐÌ̵ÏgÐk ÐÂÌpÌÁ½ rÐo ÒÏcÐkÑË?fâËgcÐGNÐð¹ÉÏcÑÁdÁ?giн?cÙGN@GÐ_+ÉÊGÐÅÒÏfâËgc ÑÁ@µÐÌLl̹@ÁÊÌk@Á ÏÉÐÂKÉÉjG ѵØgÏÉ@Á À?ÉÏcgÐG ÀÐLlÌG йChµÏcеÐÁ@ÁÉʽiÐÔÉÐÔÑÂËïÂËh}+ÏÉ@ÂâÌÅ·âÌOÑÁ@µÏcgʵ Òg@½Ùµ )ÏÉÐLâËhk@ÂG )ÄhâËcʽqâÌO ÑKÐð¹ÉÏc ÑÁ@µÏi?ÊâÌo @LlâÌÔе)Ä@LkcgʵÑKÞÐÅeØgÒgÉÊo@GйеÏ.613ÑÁ@Lkcgʵ ÐKÐð¹ÉÏcÀÐÔChµÏc+?giн?c)Ä?hâÌÔÒ?É@ÔeØgÒgÉʵ@GйжâÌoÐG ÄÐËÚ йе ÒÏÉÐÔ ÓÒеÐÁÉÊG Òg@½Ùµ ÑKÐð¹?Ég gÐGй gÐÅ ¸ÐÁ ÑÁ@µÐðº¶o й )ÉÊwÏc ÏÊâËögÐG ÏÉеÐËÐÂÌG@µ ÓÑk@Ìk ѶâÌGjÌW ѽÐLlÌkgÐGй@ÅÏÉgÐÅÉʶð¹ÐG)ÏÉÐLâËhk@ÂGÉÊpââÌOÑÁhâËcʽqâÌO )ѺºÌ½ ÑoÐKgÐÔ )ÄhâËcʽ ÑÁdÁ@ËÐ}?g Ò@}iÏc )ÄchµhâÌ­ ÑÁhâËcʽ%.&7.613?cÄ@LkcgʵÒg@½Ùµй¿l̹@ÁÙÌk@ÁÓÄ@Áe

(ÀеÐËÑoÐG) ÑKÐð¹ÉÏcDG ÑKкºÌ½ ÃËhKÏgÉÐ} ÉʵÏÉ Ä@µÏcgʵ dÁÐwgÐÅ Ä@ÌÌKÏg?dKÞÐkÏc ÒfâËgcÓgÉÉc ѵÐËÉÉfâ̽ ÀÞÐG )ÄÉ?hk@Á Ä@ÆÌS ?c .264 Ñð¹@kй н@­ÏgÐo )Ä@µÏcgʵ ÒÉÉfâ̽ ÀеÐË +ÐËÐÅ )ÏÉÐÌl̹cÐGÑÂÌpÌÁ½ÒjâÌÅÐGÒg?dKÞÐkÏc)Ä@`­ÏgÐoÄÐËÚй е ÏÉÐLâËhâÌ}Ïc Ä@µÏÉ?cÉÉg ÏÉÐÔ gÐGй Ä@`­ÏgÐo +ÏÉ?hkÉÊÁ ÑÁ@¾µ@]]]W Ó]]]]½ÑK@]]]]]]ÅgÐ]]]]]kÐ]]]]]G Ä@µÐ]]]]]kÉÊÁÉÉf]]]]â̽ йÄ@]]]ÌÁ?ÉÐ]]]ÔÑÁ@µÐLlâËÊð¹ÐÅÓÄ@µÐSgнʹÐÅÓÄ@Lkcgʵ )Ä?g@K ÑO@w н@­gÐo& +ÏÉÏÉÊGcg@o ?dÁ@¾L̵ ÓÌk ÑG@TÌW gØiѵÐËÏÊâÌoÐGеÐËÏÉ@wgÐkÀÐÔÃâËÊ}й+%253)6ÒÏgÐOÚ Òi?É@ÌSÒi?ÊâÌoÄ@µÏcgʵÑÁÉÊGNÐð¹ÉÏcÐG)ÏÉ?gcÑÂkÐOÉ@wgÐG @KÐÅ ÏhïG ÏÉÙ_ÐGgÐk ÑKÞÐkÏc й gÐÅ )ÏÊKh}ÏÉÙ_ ÐG

.3
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

+Ä?hµrÐG?c?dÁ@µÐËÑË@OÉgÊÔÐKÞÐkÏc ÏÉÐlÁ?ögЭÓ@ÌÁ@LËgÐGÄÐËÚй´?hâÌ¥Ó@ËgÉÊkÑÁ@¶âËÊÁÐKÐð¹ÉÏc ÐKÐð¹ÉÏc Ä?ÊâÌÁ й ÑÁ@Ê¥ ÑÁ@Lkcgʵ ?d½@µ@Ô й )ÓÄÉ?giн?c й)ögÐoÑÁ@µÏÉÊKÉеgÐk+?hµrÐG?c?c@̵gÊK@ÅÏÉgÐÅÓÄ@µÏi@K ÑÁdÁ?giн?c ÑÂâÌð¹ÐG ?c.6/- Ñð¹@k )%Sevres)h¢âÌk ÑÁ@—ÐO )ÐKÐð¹ÉÏc ÀÐÔ ÑÁdÁ?giн?c qâÌO ÀÞÐG +?c Ä@Ëcgʵ ѶâÌKнÉʶW ÒjâÌÅÐG ÓÏÉÏÉÊGchµÙµ Ä@ËÙ_ Ä@¶p¶âÌK r@O Ä@µÐÌÌÁ@Ê¥ ѶâÌKÞÐkÏc )Ü@½Ðµ @­ÐLl½ ÑLkÏcÐG ÉÏÉ?h`¶âËg Ïg@GÉÉc Ò@̵gÊKÐK?É )ÒgÊK?hP¾ÌÔÑÂ̽ÏigÐkÒÏÉ@@OgÐkйÄ@Ëн?g@µ +dÁ?giн?c)@LlâÌÔ ÑÁ@—ÐO )?dÁ@µÏjâÌÅ ÒÉÉi?hK й ögÙ}Êð¹@Ô ÓÄch¶âÌKg@µ hâËe й ?dÌâÌKе)%Lausanne)Ä?iÙ¹ÑÁ@—ÐOÐG?cÒÙ_Ò@ïâÌS)h¢âÌk .6/0 Ñð¹@k +ÏÉ?hGÐÁ )Òcgʵ ÑKÐð¹ÉÏc ÑÁdÁ?giн?c й ·âËÉ@Á ÑKÐk@Ìk gØi ÐG ÓDSÐHLkÏc ÓdÁ@ËÐ}?g Òg@½Ùµ )@̵gÊK ] Ml̹@ÁÊÌk@Á ЗfâËg ÉÐÔ É@Á й Ä@ÌÁ@µÏcgʵ ÒÏÉÐÁdÁ?ÊK ÑK@GÐ_ +gÐGÐKh} )ÉÊG Ä@ÂâÌð¹ÐÅgÐk ѶËgÐ_ е ÒÐÌ̽Éб ÓÄhâËcʽ ÑÁ@Ë?ÉÏhÁ@½gЭ hâËe й ÑKÏg?dKÞÐkÏc ÙG Ä@µÏcgʵ ¸ÐËÏŠi +ÉÊG À?ÉÏcgÐG gÐÅ qËögÐo r@O )%jµh¾L½& ?cÉ?hµöhw )Ä?hâÌÔ й .61/ @K .6/2 ÑÁ@µÐð¹@k Ä?ÊâÌÁ йе ÏgÉÐ} ÑogÙo ÒdÁÊKÐG)ÏÉÐÁ@µÏi@KЗfâËgÄÐËÚйеÄ?hµ@OgÐG´?hâÌ¥Ó@̵gÊK )?c@ÌÁ@LËgÐGÑKÞÐkÏchâËeйÓÉ?hµ}?cѱ?hâÌ¥й+Ä?hµNʵgÐk е )cÉʙн aâÌo ÑÌKÐË@µØgÐk ÐG g@L_ʽcÊ_ ѶâÌKÐð¹ÉÏc ÑË@KÙµ й )ÉÊG gØi ÑËÉÏi ÄÏÉ@_ ѶâÌð¹?cÙÕÌ­ ÓÑÂÌË@Ô ѶâËgÐHâËg aâÌo +MpËÐ} NÞÐkÏcÐG ?c .6/-Ò@KÏgÐk Ó.6.-ÑÁ@µÐð¹@k Ä@̽ÏcgÐGй Ä@µÐËÑË@ÌÁ@LËgÐG ÒÐÁ?gÉÊÂk ÉÐG gÐH½?gÐG )cÉʙн ÀÞÐG +Ä@Lkcgʵ Ò@o@O ÐG chµ ÒÙ_ ÏÉ@LkÏÉ?g )@ÁÏc?c Ò?ögÏgÐk Ó¿Ëcб ÑÁ@µÐÂÌpÁ½ ÑÂoÐw й qËÉÐÔ ÒеÐKÐð¹ÉÏc )ÓÉÊHËc Ä@ËÏcgÏÉgÐO “Ê_ Ä@̶âÌoÐG е ·âËh¶oй ÓÐÂÌG@µ Òg@Gй )ÑKÐð¹ÉÏc ÒÏÉ?hµÉßG ÑÁÉÊGÐÅ Ò?ögÏgÐk @ÅÏÉgÐÅ ÓÉÊGÐÁ ?c?g@Ô й Ñk@Ìk ѶâÌGjÌW +ÉÊG Ñð¹?cÙÕÌ­ )ÏÉÐÂLl`¶âËg ÒÉßGgÐG ѶâÌoÐG ÓcÉʙн aâÌo ÑLkÏc й qÌKÞÐkÏc ÑÁ@Ëe й ÉÊG@ÁÒ?c ÒÙ_ ÉÐÔ е ÉÊG?c ·ðº½ ÄÏÉ@_ Ñ}ÐGÓ@©@Ô zÌÅ )@ÂâÌÅÏc ·âÌO Ä@ÌkÉÊ®Á ÒÐGgØi е ?c Ä@Áe ÓÄ?g@ÌKÉÊS +N@ÅÐÁ·âÌO·âËögÙ}Êð¹@Ô gÐkйѵÐËÐGecÒg?ÉÐÂâËÊo)Ä@LkcgʵÒÏg@GÉÉcÑÁÉÊHoÐG?c ¿l̹?cÙÕÌ­е?d¶âÌK@µй+@Á?c·âÌKкºÌ½ÉʵÏÉÄ@µÏcgʵÒÐoÐ} й Ä@µÏcgʵ Ò@ïð¹Ð½Ùµ )ÉÊG Ü?i Ä@Lkcgʵ ÑÁ@¶âËcÚ й ÑÁÉʽiÐÔ ѶËgÐ_ ÉgÉÉe Ñ©@GÏgб й NÐÌÌ¡Ùk ÑÁ@LlÁнgÐÔ ÒеÏg@L_ʽcÊ_ ÐwÉ@Á й )ÄÉÊG ÑLl̹@ÌkÊk ÒögÙ}Êð¹@Ô ÐGÄ@ÌÁ@µÏcgʵ@̵gÊKÓÄ?hâÌÔе?d¶âÌK@µй)%.6/0].6/6&Ä@ËÙ_ ѱ?hâÌ¥й)ÒeʵÀÉбÓÒeʵÄ@½igÐGÏÉÊHLl_ÏÊâÌo ÃËhKdÁÊK )Ä@µÏÉÐKÐÁ Ñð¹Ð½Ùµ ÒhâËcÏÉ@w hâËe й Ó@ÌÁ@LËgÐG ÑKÞÐkÏc hâËe ÓÏcgÏÉgÐO й Ä@ËÙ_ ÑÁ@½i е ÉÊG?c Ä@ËÐÌËci@Ô ÉÐÔ Ä@µÏcgʵÐG ÒÐGgØi dÁÐwgÐÅ +ÃÂâÌGg@µÐG ?dÁ@ÌÁ@µÏÉ?hµÉßG й ÓÄchµhâÌ­ ÑÁ@µÏcgʵ )ÄÉÊG g?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ rÐÁ@ËÒ?Éc ÀÐÔ @KÐÅ Ä@µÏcgʵ +ÄÉÊGg?ÉÏdÂâËÊ_ÒÉ?ÉÐKÐGÄ@ËÉʽÐÅ.60-Ñð¹@k@KÐÅNÐÌÌ¡Ùk ÑÌKÏg?dKÞÐkÏc hâËeй ÏÉ.6.5 Ñð¹@k й cgʵ ÑKкºÌ½ ÑKÞÐkÏc hâËe й gÐÅ +ÄÉÊG?c gÙSÓ?gÙS ÑÌk@Ìk “Ðï½ÐLlÌk %.6/- ] .60/ ´?hâÌ¥&ÏÉ@ÌÁ@LËgÐG Ó%.6/- ].613 @ËgÊk&ÐlÁ?gЭ ] .646 Ä?Ô& %ÑÁ@¾ºÌ¥ )ÑÂÌË@Ô@Á&gÚÙ¶Ìk ÑKÐË@o@O @KÐÅ ÏhïG й Ä?hâÌÔ& ÑÂÌË@Ô ÑKÐð¹ÉÏc @KÐÅ )%.60/ ] .624 ´?hâÌ¥ ).6/2 Ä@µÏÉÏgdÁÊKÐLl̹@ÁÊÌk@Á ÓÑÂÌË@Ô@Á ЗfâËg @KÐÅ %ÏÉ.646Ñð¹@k

.4

)ѺºÌ½ ÒÞ@Ô )ѺºÌ½ ÒcÉÉhk )[N@Ìð¹@½]ÃKh}gÏÉ V@G ѽÐLlÌk ÑÁ@µÏg?ÊG й qÌÁ@Áe ÑÂLl_ögÐ}ÏÉ @ÅÏÉgÐÅ ÓѺºÌ½ ÑÁ@½i +?dÌk@ÌkÑÁ@ËeӟÁÐÅgЭ)ÄchµhâÌ­ ÑKÐk@ÌkÓÏcgÏÉgÐOÑÁ@ËeйÄ@ÁeÑÁÉÊGÐÅе?dK@µÄ@½ÐÅй ÑÁ@µÐðº¶oÉʽÐÅйÐKÐð¹ÉÏcÀÐÔDSÐHLkÏc)?dÁ@LkcgʵÒg@½Ùµ [ÐHâÌLµÀй]ÐoÐGÀÐÔ)ÏÉÐK@µÏc@ÌS)ÒcgʵÒжËcÑÁhâËcʽqâÌO )?dKÐð¹@W ÉÉcgÐÅ й ÑKÞÐkÏc ÑÁÉʽiÐÔ е ?cÏc Ä@pâÌO Ä@½ÏÉÐÔ ÙG ѺºÌ½ ÑK@GÐ_ ?dÌLk?g й +ÐËÐÅ Ä@ËÐÁ?É@ÌO ÑËdÁЕÐHË@K ÒïLpOеÄ@µÐËÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁЭ@½ÉʵÏÉgÐÅ·âËg)ÑKÏg?dKÞÐkÏc ÐG ѶâÌKÐk@Ìk )ÄеÏc Ä@µÏcgʵ ÑÂÌkÉÊÁÙ_ ÒÏg@w Ñ­@½ й +ÐËÐÁ?É@ÌOÒÉ?ÉÐK )NÐk@Ìk ÑÁ@µÏg?ÊG й Ä@Áe ÑÁ?cgÏÊâÌKÙ_ й ÐoÐG ÀÐÔ ÀÐÔ +ÄÉÊG ÐÁ?É@ÌO Òg?ÊG )MËgÐÁÊG?c ÑâÌOÐG е ÏÉÐLâÌð¹ÙµÏc ÓÄ@µÏÉ?hµÉßG gÐkй ÏÉÐÂËfâËÊK Ñ©@ÂG gÐkй ÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ йеÒÐÁ?É@ÌOÓÄeÉÐÔÜÐ}йÃKÉжâÌOÉ@wÓNÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐ½@ÁÐïð¹ÐG NнÉʶW +ÉÊwÏc ÏÊâËgÐG )ÄÉ@Ëe ?dÁ@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ѽÏcgÐk ÉÏgÐG ÃKh}ÜÐÅ ÒÉ@ïÁÐÅ ÃËdÁÐw ?dËÙ_ ÑÁ@Ëe ÑKgʵ ÒÏÉ@½Ð¹ ÉʵÏɸÐÁÄ@ÁeÀÞÐG+?dÌKÐËÞнٵÑÁ@ËeйÄ@ÁeÑÁch¶âÌOÒg?doÐG Ïgc@µ Ó¸ØgÐk Ä@Ë ÓÄ@Áe ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÑÁ?É?gÉÊlð¹ÐŠѺºÌ½ ÑkhO й Äch¶ËïLpO ÙG Éʶð¹ÐG )JjÌW ÑÁ@µÏÉ?gÉÊlð¹ÐÅ ÀÐÔ ÒÉ@ÌO ÑÁ?gÐHâËg +ÏÉÐð¹@½ ÒÏÉÏgÏc ÑÁ@µÏg?ÊG É@Á ÐÁÉÊw ÐÁ@ÁeÀÐÔÙGÄ@ËÐÁ?dÁЕЭ?gÐoÓÉ@ÌoѶâÌð¹Øg)ÐËѺºÌ½ÏÉÐÂKÉÉjG ѶË?cÉʵÏÉ ÓÄhâËcʽ ѶâÌKкºÌ½ ÒÐLkÐSgÐG ÒÐÁÉʖ ÉʵÏÉ +ÉÊGchµÉ@wÏg)É?gdÂkÐOÒÄ@¾LpÌÁ 7NÐð¹ÉÏdâÌGѶâÌKкºÌ½Ѿl̹@ÁÊÌk@Á )?d½ÐÅÏciÙÁÒÏcÐkÑLk?gÏÉ@ÁйÄ@µÐÂÌpÁ½ÑÁ@_ÉÉgr@O Ðð¹@½ÐÂGÑ¡ÏeØögйÀ?ÉÏcgÐGÒcgʵѶâÌKÐð¹ÉÏcÑÁ@ÂâÌƶâÌOÑËi?Ê_?c ÑËÙµ Ògc@± ÑS@W +ÉÊGÐÅ ?dÁ@µÏÉÊKÉе NÞÐkÏc й Ò?É?cÓÜÉʽÐLkÐÔÙGÉÊGchµÑwÙµ)¥@oÓÚн%.5.5].564& ÑS@W +ÃÂâËgiД?c Ä@ËÙ_ ÑKÐð¹ÉÏc ÓÄögÐO?g chµÏc Ä@µÏcgʵ й )ÃÂâÌGg@µÐGÄ@ËÙ_ÑÁ@½iе?cÏcÑÁ@µÏcgʵÑÁ@Å@ÅÏÉgÐÅgc@± й ÓÃÂâËʀ Ä@ÌÁ@µÐxµ ÐG )ÄhïGgÏÉ ÄhâËcʽ ÑÂÌË@Ô@Á ÑLlÁ?i ·â̾±@KrÏÉйÐïS+ÃGÉ?gÊkÜÐÅ?cg@¡Ù}Óн@ÁeØgÒÏÉÐÁchµÉßG ÑKÐð¹ÉÏc ÑÁ@µÐÁhâËcʽ ÐkÏgcн Òg?ÉÏdÂâËÊ_ ÑÁ?Hµ@ÁÉÉg й ѶËgÐ_ ?d½ÐLlÌG ÒÏcÐk Ò@KÏgÐkй )Ä?hâÌÔ ÓÑÁ@Ê¥ ÓM_ÐLË@O Ñð¹ÉʽÐLkÐÔ й ÐÁ?É?gÉÊlð¹ÐÅ ÀÐÔ +ÄÉÊG Ä@ÂâÌÆð¹ÐÅgÐk ÄchµgÏc ӑl`¶âËg ѶËgÐ_ )?dÁ@µÐïÂËh} ÐÌËdÁÏÉ@ÁÏg@o Ṉ̃@G ÒcÐk Ò@KÏgÐk й Ä@µÐŠÐ}еgÊK ÒÏÉÐÂKÉÉjG +ÄÉÊG ÏÉ?hµÉßG Ó@OÉÉgÉÐÔ ÑÁ@µÐ¶ÌK?hµÊ¾âËc ѺºÌ½ ÏÉÐÂKÉÉjG ¸ÏÉgÐÅ )?d½ÐLlÌG ÓÒcgʵ ÑÁhâËcʽ ѶâÌKкºÌ½ ÑÁ@ÂâÌƶâÌO ÒG ÒgÏcÐÁc )@Ìk@Ô +ÄÉÊGѺºÌ½ÑKÐð¹ÉÏc Ò?ÉcÐG?Éc+ÉÊwgÏc?c .565Ñð¹@kйÒcgʵÒн@ÁeØg’½ÐµÐË ÀÞÐG +N@Å ·âÌO ?c .6-5Ñð¹@k й Ñk@Ìk ÒÉ?h`¶âËg ÀеÐË ÉÐÔ ?d¶ðº½ÄÏÉ@_Ñk?hµÙLlËg@ÔÑLkÏcйÐÁ@Ì̵Ú@wÀÐÔÑÌKÐË?gÐHâËg +ÉÊG й ÏgÉÐ} gØi ÑÁ?hâËÊð¹@½ ÒÙÅ ÏÉÊG )ÀеÐË ÑÌÁ@ÆÌS ÒögÐo %Òeʵ ¼Ð}& ÒdË@kÙÂÌS Ò?ÉcÐG ÑÁ@Ê¥ ÑKÐð¹ÉÏc +Ä@Lkcgʵ ÓÏgÐGÑpËcgʵg?iÐÅcÐkdÁÐw?c .6.2Ñð¹@kйÄ@µÐÌÌÁнgÐÔ ÐÁÐïG ÒÏÉÐÔ qâÌO ÐÁ?ÉÐÔ ÒÐGgØi +ÏÉÐLl_gÉÉc @̵gÊK Ò?É@ÔeØg ÐÌËgÊË?hP¾ÌÔ ÉÐÔ ÀÞÐG +ÄÉÊw ÃËÐGй Ä@ÌÁÉÊHâÌSÐLpÌÁ ÑÂâËÊo Ä?ÊâÌÁ й ÑÁ@µÐÂ̽ÏigÐk ÒÐGgØi Ócg?Ê_ ÑLl¶o ?cögÐoй


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

е ?cÉÐÔ ÜÐ}й @¶Ëh½ÐÔ NÐHË@KÐG ÓÄ@µÐËÑË?É@ÔeØg ÏjâÌŠй ?dpÌK@µ Ä@½ÐÅ й )ÉÊG rÙ`âÌO Ä@ÌÁ@¾ð¹@Ô ÑLl¶o )ÑÁ@Hð¹@Ô )Ä@ÁÊË ÑÁ@KÞÉ й Ä@µÐLlÌÁٽٵ ÐGjÌW ÑÁ@µÐÂKÉеgÐk ÐG Ä@ÌLkÐÅ Ä@ÆÌS ÒжËc ÑÁ@µÐÂâËÊo ѱ@G Ӓw )@ËÉÛkÊ}ÙË ÏÉÐÂKÉÉjG ÏÉÐÁ@ÂKÉеgÐk ÀÐÔ ÒÙÅÐG +chµÏc ÑkhKн ÒжËc ÑÁ@KÞÉ ÓÄ?hâÌÔ й Ä@µÐ¶ÌK?hµÊ¾âËc ÓѺºÌ½ Ðp_ÐGÒg@}ig Ä@µÐÌË?É@ÔeØgÐKÞÐkÏc+hKg@GйѶâÌ_ØcÉg@GÐÁÉÊHKÉее@Ìk@Ô ?cögÐo ÑË@KÙµ ÑÁ@µÐð¹@k ÑÁ@µÐÌÌk@Ìk ÏögÙ}ÓÜ@Ô ÑSgнʹÐÅ й ÐG ec ÏÉÐÂKÉÉjG й ÄhïGÏÉÐÂ̱ÐK ÐG qâÌO Ä@oÙµÏdâÌK ÉʵÏÉÏÉ@¶Ëh½ÐÔÒÐïÁ?ÉgйÄ@ÁÊËÓ@̵gÊK)Ä?hâÌÔ?cÄ@µÐ̹@ÌÁٹٵ йÑÁ@µÐïâÌOÑÁdÁ?giн?cÙG Ä?gchâ̽ec·ËfÌK?kÑïÂËh}ÒÐwÉ@Á ÏÉÐÂKÉÉjGÑÂKh}?cgÐkÐHLkÏcÙGÓ?cNÐÌÌ¡ÙkÑÌKÐ̵ÐËgÐH½?gÐG Ä?ÊâÌÁ ÒжËc ÑâÌÁÛ¾º½ +@Ìk@Ô ÑKÞÐÅeØg ÓÄ@µÐÌLlÌÁٽٵ CÊÁq̶âËdÂâÌÅÓÄÙµ·âËdÂâÌÅ)Ä@µÐÌË?É?ÓeØgÐKÞÐkÏcÓNÐÌÌ¡Ùk ?h¶o@Ô?c.612Ñð¹@kйögÐoÑÂK@ÅÑË@KÙµÐG)@Ìk@ÔÓ@OÉÉgÉÐÔй +ÄÉÊG ÑË@KÙµ r@O NÐÌÌ¡Ùk ÑÌKÐ̵ÐË ?c ·âÌSgнʹÐÅ @ÅÏÉ й +gÏc ÐK@HG Ä?hâÌÔ ÒgÉʵ@G й ÑÁ@µÏjâÌÅ ÉÊGÐÁ Ïc@½@Ô gÐo ÑÂK@Šй ÑÁ@µÏi?Ê_Òg@L_ʽcÊ_ ÐLl̹@ÁÙÌk@Á Ù¶kÙ½ rÏÉй ÐïS ÑKнÉʶW ÑÁdÁ?giн?c ÙG ?cÏc Ä@Å Ä@@GgÏi@Ô ÓÄ@Lkcgʵ Ä?hâÌÔ %Ñk@kÐÔ ÑÁÉÊÁ@±& gÉÊLkÏc ÒÏÊâÌwg?Êw й g@L_ʽcÊ_ ?c.612 Ò½@lâËc й Ä@@GgÏi@Ô ѺºÌ½ ÑKнÉʶW+?c й ?c.613 ѵÐË ÑïÁ@½ Ò// й Ä@Lkcgʵ Òg@½ÙµÓ?giн?c ÐG ÄÉÊG g@L_ʽcÙ_ їfâËg ÉÉc gÐÅ +?gdÁ@ËÐ}?g c@G@Åн Òg@o Ó@ÌÁ@LâËgÐG ÑKÐË?gÐHâËg ÐG ?É@ÔeØg Ä?ÊâÌÁ Ñpâ̵оpâ̵ ÑÁ?dËн ÓÄ@µÏcgʵ ÓNÐÌÌ¡Ùk ÓÏÉеÐËÚ й ÑKÐË@o@O Ó@¶Ëh½ÐÔ ?É@ÔeØg ÑKнg@Ë ÐG Ä?hâÌÔ +ÏÉжËc ѵÐËÚ й Ä@µÐÌÁ@@GgÏi@Ô NÞÏÉйÑÁ@µÏjâÌÅÒgÏcÐÁchGйNÐÌÌ¡ÙkÒÏÉÐÂËiØcÙ_ÑkhO +ÉÊG?giн?cÏi@KеÄ@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁÒÉ?h`¶âËgÀÏcgÐGÏchG ѵ@_ ?c.613 Ñð¹@k ÑTÂâÌO ÑïÁ@½ й NÐÌÌ¡Ùk ÑÁ@µÏjâÌÅ?Éc Ä?hâÌÔ ÑoÐKgÐÔ rÏÉÐÔ r@O ŸÁ@½ rÐo ÓMpâÌÆâÌSÐG Ä@ÌÁ?hâÌÔ ÑK@µ й CjâËg@PG ÑKÐË@¾âÌÅ CÉÐÆËÏc е ÒÏÉÐÔ ÒÉ@ÁÐG ?cÐÁ@¶ËjÁ Éй ÉÊG g?gб е ?dÁ@½Ð¹g@O ÑÁcg?fHð¹ÐÅ ÑÁÉÊwÏÊâËögÐG ÉÉcgÐÅNÐÌÌ¡Ùk+еÐKнÉʶWÉÉcgÐÅgÐkÏchGÑohâÌÅ)Ch¶G й?cÀ@µ@ÔйÓÄеÐÁÒh}gÐGеchµâ“?ÉÒеÏg@L_ʽcÊ_ЗfâËg ÑÁchµÀ?d¦âÌÔÐG@ÅÏÉgÐÅÓÒg?dµÐwÑ̵Ú@wÐG?c.613Ò½@lâËc ÉÉc ÀÐÔ Ä@µÏÉÐÂKÉÉjG ÑÁ?ÊG g?doÐG ÓÄ?gÐHâËg й nе Ä?cÐk +Ä@_ÉÉgЗfâËg 7NкºÌ½ÑÁ@Áe Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÄÐËÚ й )Ä@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ÐG?c.612Ñð¹@kÑLoÐÅÑïÁ@½йÒÙ_е?giн?c)ÏÉÏ%¸+c+^& cgʵ ÒÏÉÐÁ@Ëe ÒÐð¹Ð½ÙµÑLl̹@ÁÙÌk@Á ÑGjÌW ÒÏÉÐÁ@oÏÊð¹ÐÅ ÑÂâÌÆÁÐËÏÉ?h`¶âËgÀÐÔ+ÉÊG?giн?c)?hk@ÁÏc¸+eÒÐð¹Ð½ÙµÐGе ÉʽÐÅеchµÏcÒcgʵѶâÌKÐð¹ÉÏcÑÁdÁ?giн?cÙGÒi?ÉÐïÁ@GÓÉÊG ¸+e ÒÐð¹Ð½Ùµ +ÏÉÐLâËhïG )ÏgÉÐ} ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@µÐoÐG gÐkй ÒÙ_ ÑÁ@µÐLlâËÊð¹ÐÅ ÓÏÉÏchµÏc ÉßG ÒgØi ÒÉ?gdÁ@ËÐ}?g ÒÏÉÐÁchµÉßGÓR@wÒg@µ@ÅÏÉgÐÅ+dÁ@ËÐ}Ïc?gÄ@µÐÌÌk@ÌkÐKÐG@G )ѺºÌ½ Òh¦âÌo ÒÏÉÐÁchµÉßG Òg@µ ÐÁÉʖ ÙG +chµÏc ÑÂâÌÆÁ g@SgØiÄ@¾LpÌÁÒÉ@ÁÐGbhÁÐGgØiѶâËg@¡Ù}ÓÒcgʵÒhâ̽eeØg ÒÐïÁ?Ég ÐG Òcgʵ ÑGjÌW ’½ÐµÐË ÉʵÏÉ %¸+e&ÒÐð¹Ð½Ùµ ÏcgÉÒÉ@ÌOÑÁ@½?dÁÐÔ)Ðð¹Ð½ÙµÑÁ?gÐÂâËgiн?c+ChÁÏc?c)ÏÉÐÁhâËcʽ

 +%.630 й@ËgÊkÓÏÉ.630й´?hâÌ¥)ÏÉ.6/0 Ñð¹@kй͵gÊK& )ÄhâËcÙ½ ÑÂoÐw й g@L_ʽcÊ_ ÑKÐð¹ÉÏc ’½ÐµÐË е ·âÌK@µ Ò@ïð¹Ð½Ùµ )?giн?c Ä?hâÌÔ й .613 Ñð¹@k ÑÁ@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ÐK?É ÜÐ}й ÜжâÌK ’pÁCcÚ ѵÐËÐïð¹Ð½Ùµ ÑLp}ÐG Ä@Lkcgʵ ÑÂLl`¶âËg ÓÑð¹?cÙÕÌ­ ÒdÁÏÊËÐO ÒÉÊKÉжpâÌO ѽÐLlÌk g@oÉ@ÁÒ@ïð¹Ð½Ùµ)jâÌÅÐGÀÞÐG)Ä@KÉЭйÉÉgdÁÐwgÐÅÑKÏoÐ¥ Ó¸ÉÊxGÑËi?ÉegÙG)ÑË@PkÐÔÐGdÁÐwgÐÅÀ?ÉÏcgÐGÒÐoÐ}йÉÉg ѶËgÐ_ е %ÑÂÌË@Ô@Á& gÚÙ¶âÌk ѶâÌÁ?Hµ@ÁÉÉg ÓÑÁ@}gÏi@G ÓÄhâËcʽÑËi@kÐpÌOÒÐoÐ}й·âËg?ÉÐÂâËÊozÌÅ+ÄÉÊGÄ?dð¹ÐÅgÐk Ó¸Éʵgе й Ä@Lkcgʵ ÑÁ@µÏjâËÉ?gÐO ÐwÉ@Á й ÐïS @Ëg@L̹ØhO )ѺºÌ½ ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÑÁÉÊG Ðwg@OÐwg@O +ÄÉÊGÐÁ g@Ëc Ä@o@½hµ ÑÁdÁ?giн?c ÒÏeØhO )ÏÉÐÁ@µÐ̺ºÌ½ ÐKÐð¹ÉÏc ÑÁ@µÏgÉÊÂk ÒÙÅÐG +ÉÊGchµhKiÙð¹@Ô)cgʵѺºÌ½ÒÏÉÐÂKÉÉjGÙGÑKÐð¹ÉÏcÓNкºÌ½ 7Ä@LkcgʵÒg@½ÙµÑÁ@_ÉÉgÓÄ?dð¹ÐÅgÐk )ÐSgнʹÐÅ ÉÐÔ hâËe йе Òcgʵ ÑKÐð¹ÉÏc ÑÁ?giн?c )ÉÊwÏc ÏÉй ÉÊG?gfâËög?c )?hµ n@G ÏÉÏgÐk й ÒжËfâÌK?kÙÕâËe й ÑÁ@µÏjâÌÅ ÒÉÉi?hK )ÀÐÅÉÉc ÑÁ@ÆÌS ÒgÐo ÀÞÐG +?cÐÁ MkÏc cgʵÑ̺ºÌ½ÒÏÉÐÂKÉÉjGÙGÒg@GйѵÐËÐÂ̽Ïi)Ó?c·âÌK?cеÐwÉ@Á ÑohâÌÅ.61.Ñð¹@kÄ@¾ð¹ÐÔеÒÏÉÐÔr@O·âËög+@ÂâÌÅ·âÌO)Ä?hâÌÔй NÐÌÌ¡ÙkÓ@ÌÁ@LËgÐGÐK?É)Ä@—ÐOÉ@ÅÒjâÌÅÉÉc)NÐÌÌ¡ÙkgÐkÏchG )ÏÉÐÁ@¾ð¹ÐÔ ÄÐËÚй Ä?hâÌÔ ÑÁchµ}?c й ÃKhïpâÌO ÑLkÐGнÐG ?c@o?iÏgÑKÞÐkÏchâËeйÐK@µÉÐÔеÐKÞÉÀÐÔgÐkÏchGÄ@ÌohâÌŠй NÐÌÌ¡Ùk ÑÁ@µÏjâÌÅ +ÉÊHLkÐG ÏÉÐÁ@¾ð¹ÐÔ ÐG ÑLpO ÓÉÊG hâËe ÐKh} ÒgÉÊo@G @ÌÁ@LËgÐG Óchµ }?c Ä@ÌÁ?hâÌÔ ÏÉÏgÉʵ@G +N@Å·âÌOÄÐËÚDGѵÐËÐwÉ@Á?dÁ@ÌÁ?ÊâÌÁй)ÓÒÙ_Ñð¹ØÁÙµ ÐGÉÊG?hâÌ_Ïg@µÀÐÔÒÏÉÐÔgÐGй·âÌoÐGgÉʵ@GйÄ@µÏcgʵ ÐK?É)@o?iÏgÑKнÉʶWÑÁ@µÏgжKʵgÐk@}iÏcʽ?cÑÁ@_ÉÉgÒÙÅ ÑoÐKgÐÔ ÒOÓÏgÐG )Ä@Lkcgʵ й Ò½g?dÁ?e ÓrÐKgÐÔ )m̹ÙO Òg@ÌoÉ ÒÉкÅÐO ÑKÐð¹ÉÏc ÑÁÉÊG i?ÉÚ ÜÐ}й +ÄÉÊw ÏÉÏgÉÊk ÒgÐk ?h¶o@Ô Ä@@GgÏi@Ô ÑÁ@µÐµgÊK ÓÄ@µÏcgʵ É@Áй ѺºÌ½ е ÄÏÊHGÏÉÐÔ ÒgÐGÐLkÏc )NÐÌÌ¡Ùk ÑÁ@µÏgе}?cÏjâÌÅ +?cÜÐÅ }?c Ä@ÌÁ?hâÌÔ ѵ@_ Ä?ÉÐÔ Óн?ÉÏcgÐG ögÐo е ÒÐK@µÉÐÔ @KÐÅ ?dK@µÄ@½ÐÅ й +ÐKÞÉ ÀÐÔ ѵ@_ ÒÐwg@PµÐË й ÄhïGjâËg )ÏÉÉchµ Ä@@GgÏi@Ô ÓÄ@Lkcgʵ й ÑKÐË@¾âÌÅ ÉÊG rÙ_ Ä@ÌâÌO Ä?ÉÐÔ g@µÐG ÏÉ@¶Ëh½ÐÔ Ó@ÌÁ@LËgÐG ÄÐËÚй ÐÁ@wÉ@Á ÉÐÔ ÉʶÁÊw ÄjâËg@PG gÐÅögÐoÑÁ@µÐÁ?dËнÐGÄ@½ÐÁÓÄ@½ÑKнg@ËÑÁdÁ@ËÐ}ÙG?gdÂâÌÅÏc ÑÌKÐ̵ÐË ÉÊG?Éе +c?hïÂÌÂ̹ @KÐÅ ÏhïG ÏÉÏc?hïÂ̹@Lk й ÓÄ@µÏcgʵ Ñ̺ºÌ½ ÒÏÉÐÂKÉÉjG е MpâÌÅÏcÒÐÁ )NÐÌÌ¡Ùk ÑÁ@µÐð¹@k Ä?ÊâÌÁ й NÐHË@KÐG Äh}ÜÐÅ ·âËÉ@ïÁÐÅ zÌÅ Ä@µÐÌËgÏi@Ô Ñ¾l̹@ÁÊÌk@Á ÐÁ@Á?cgÉÊÂk ÉÐÔ Ò?ögÏgÐk +.612 @K .61. +ÑÂÌGÏÉÙ_ÐGѵÐËÏÉÐÁ@ËeÄ@µÐÌÁ@@GgÏi@ÔÓÄ@µÏcgʵ ѶËgÐ_ )qËögÐo ÑÂK@Å ÑË@KÙµ qâÌO NÐÁ@ÁÐK @¶Ëh½ÐÔ ÓrÐKgÐÔ ÑÁchµg@ËÐK ÙG Ä?hâÌÔ ÒÏi@K Ò@o ÐG ÉÊG Ä?dÌKнg@Ë ÑËÙ_ÐGgÐkÓÑk?hµÊ¾âËcÙGNÞÉÒgÐlÁ?gÐkй·ð¹Ð_+Òh½g?dÁ?e Ä@µÐËÑË@¶Ëh½ÐÔÓÄ@µÐÌÌÁ@LËgÐGÒhK@ËieØögÜÐ}йeØgÑÁÉÊHð¹?iÐGec )Ä?hâÌÔ ÑKнÉʶW й Ä@µÐËÑË@¶Ëh½ÐÔ ÐKеo +chµÏc Ä@ÌK@GÐ_ ·ËjÁÐLâËÉеÏcе)Ä?hâÌÔÒgÉʵ@GÑKÉÐÁйÄÉÊGrÐGÒg@Ëi?Ê_ ·âÌÁÛO ÉʵÏÉ ÒнÐÔ NÐÌÌ¡Ùk ÑÌKÐ̵ÐË Éʵ@G ÑKÉÐÁ ÑÁ?dËн ÑË?fâËgc ÐG ÒhâËcÏÉ@w ÒÐïâÌO ÑÁdÁ?giн?c ÙG @¶Ëh½ÐÔ е ÑÂÌGÏc gÏiÐ_Ò@ËgÏcÒg@ÁейNÐÌÌ¡ÙkÑÁ@µÏg@½ÙµÜÐ}йÑÁ@µÏgÉÊÂk +CfâËgÏcÒ?c

.5
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

Ѷâ̹ÙH ÒfÌKÓdÁÊK gÐG ÐK@_Ïc Ä@Áe ÉʽÐÅ ÀÞÐG )ÄеÏc йÒöhâËÊ_ÉʵÏÉÄ@ÌpÌÁ@µÐºSNÐÁ@ÁÐKÓÄ@ËÙ_ÓÏÉÐÁ?gÚ@kÉ@ÌO ÑËg@}ig ÙG ?cÄch¶K@GÐ_ ÑK@µ й gÐÅ Ä?É@ÌO ÓÄ@Áe +?cÏc É@± ÀÞÐG )ÏÉÐLâÌG Ä@Ë@ïâÌS ?dÁ@lµÐË ѶâÌLk@Ô й ÃÁ?ÊKÏc )NкºÌ½ @ÌSÄ@ËÐÁ@ÁeÑKÐÌlÂS)Ä@ËÙ_Ä@µÐÁegÐkÏÉÐLâËgÐ}ÏcÒÏdÁÏÉÐÔ ÓNкºÌ½ ÑÁÉÊHµ@O +?dKкºÌ½ ÑÁch¶LkÉgc ÒÏeØhO й ÏÉÐLâËhµ@Á g?gб gÐ}ÐÔ+ÏÉÐLâËhµ@Á @ÌS Ä@ÌÁ@µÐÁe ѵ@PÂâËÉ?c й ÑÁ@µÐËÑË@Á?ÊK ÑÁe)ÏÉÐLâËh¶G¸@OѵÏgÏcÑÁÉÊHð¹?iйÄ@¾LpÌÁѶË?cеÐË?É ÐG ÓÏÉÐLâÌÂâ̔ ÒеÐÌÂâÌxµ )DGÏc ÐÂoÐw ÀÐG gÐÅ qËi?Ê`ð¹c +Ch¶G}?cÑË@k@ËÒÏÊâÌo Ò@ïâËgй)ÉÊGNкºÌ½¸ÐËÑÁ@ÂâÌƶâÌO)%¸+e&ÒÐð¹Ð½Ùµъ@½@Ô ÑÁ@Lkcgʵ gÐkÐG ÑË?ÉÏöhÁ@½gЭ ÙG ÏÉжâÌKÐð¹ÉÏc ÑÁdÁ?giн?c е dÁÐwgÐÅ ÏÉÏÉÊG?hµÐÁÄÉÉög )ÐKÐð¹ÉÏc ÀÐÔ ÒgÐÅÉÐS+?cÏgÉÐ} ?gdÁÐ}?gÄ@Ëее@½?gнѵÐËÐ}öhGÉʵÏÉÑk?hµÊ¾âËcÑÂLl`¶âËg ·âËög %¸+e& Ñð¹Ð½Ùµ ѵÏgÐk Ñð¹@±gÐk )DG ·âÌÁÙw gÐÅ +%0&ÉÊG ÑÁ@µÐÁÐËÚ й ·â̵ÐË @ÆÁÐK )жËc ÑÁ@µÐ̺ºÌ½ ÏÉÐÂKÉÉjG ÉʵÏÉ +ÉÊG ѵÏgÏc ÑKÞÐkÏc й ÄÉÊG Ù_ÐGgÐk ÐK?É )Ñk?hµÊ¾âËc ÐK?É·ÌK?hµÙ—cÑÁ@ËeÒжËcÑÁ@µÐÌÌLlËÉ?dâÌOй%¸+e&ÒÐð¹Ð½Ùµ й ÒG ÓchµÏc Ñ̵Ïg?igÐk ÑËïLpO É@ÌO ÓÄe ÑÁ@lµÐË Ó·ðº½ Ä@Áe +ÏÉÏchµÏcÐÁ ÑKÐË@}ÐGÏgÏc ÑËdÁÏÊËÐO ÑÂLpâÌÅÐÁ +ÄÉÊGNкºÌ½ѵ@PÂâËÉ?cѶË?c Ò@}iÏc Ò@ïâËög Éй ÏdÁÐ}@OÉöhO й ÐïS )%¸+e& Ðð¹Ð½Ùµ й Ѷð¹Ðµ ÐÁ?ÊKÉеgÐk ѵÐËÏÊâÌo ÐG )ÏÉÏh¦âÌo ÓÑÁнÐO@w ’½ÐµÐË+ѺºÌ½ъ@½@ÔÑÁcpâÌOÉÏgÐGÙGNh}ÏcgÏÉÒgÐ}ÙÁ@o е )Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÒgÉʵ@G й )ÙÁ@o ÑÁchGÏÊâËögÐG Ä@¾LpÌÁ ѶË?c)ÙÁ@o gÐk ÏÉÊw É?hkÉÊÁ ÏÉÐð¹Ð½ÙµÄÐËÚй ÑoÏg ѺS )ÐË ?cŠi й Ä@¾LpÌÁ ѶË?c?cÐËÙÁ@o Àй +ÉÊG @µÏc ?É?c ÒÉ@½?c gÐGй ÓÄÉÊG ÑPk ÑÁ@µÏf± ÓÐË?c gÐGй )ÑÁ?hâÌÔ ÑÁ?g?dKÞÐkÏc ÒdÁÐGÊKÙµ hâËeй е ÑÁ@µÏögʵй ÒÉ@w й ·lâ̽h­ ?cÐËÏcgÐO Àй +ÄжG Òg@}ig ѱ?hâÌ¥Ó¸gÊK ѶË?cÑÁ@µÏögʵ)?chK?Éc ÒÏcgÐO й +g?Ê_ ÐLâËc Ä?gÐÂÌG ÓÄh}ÏcÜÐÅ ¸Ðw )ÏÉÐÁÏcÏc ÐÌËi?Ê_?c ÀÐÔ ѽÞÏÉ )Ä@¾LpÌÁ ÒÏcgÐO ’Ë?Éc )ÄеÏc g@}ig qËÉÐÔ ÓÃâÌÁÏcÉ?ög Ä?gе}?c ÑÁdÁ?giн?c ] ÐÁ@¾LpÌÁ ѶË?c ÑÂLpËÐ} NÞÐkÏc ÐG )еÙÁ@o Òh¦âÌo ÐG Ä@µÏÉÊpO ÓеÙÁ@o ÑoÐG UÂâÌO +Ä@Lkcgʵ ÑKÐð¹ÉÏc еÐËÙÁ@oÀÐÔ+ÏÉÐÁÉÊG?i?gѺºÌ½ÒcÉÉhkÓÑËÙµÒgc@±ÑS@W жËc ÑÁ@µÏg@o Óc@G@Åн й ?cgÐÂÌG йöhO ÑÁÙð¹@k й @LËÐO @LËÐO ÉʵÏÉ ÐËÙÁ@o ÀÐÔ +ÉÊGÐÅ Ñð¹Éʱ ѵÐÌËgÐïËg@µ )?gcÏc Ä@pÌÁ +ÏÉÐKÏÉ@½?cеÐwÉ@ÁѶð¹Ð_ÒGйÄ@µÏdÁнٶoÐK@kй·â̵ÐË +ÉÊGÐËÙÁ@oÀÐÔÒgÐÂâÌƾÅgÐG)Ðð¹Ð½ÙµеÐÌÁÄ@½ögÊkgÐkÒ@ïâÌS ÑÁ?öhâÌ} ÙG Äe ѶâËgÐ}ÙÁ@o ÑÁ?ÊLÌoÏc ÐÁ ?cÏcÑð¹ÉÐÅ ÐÁ ÑÁ?É@ÌO й ·âÌoÐG NÐÁ@ÁÐK +ÏÉÐLâËiØdGÄ@¾LpÌÁ ѶË?cÑð¹Øg ÏÉÐÁ@ÌÁ@µÏg?dÁ@½@k еÉ@G ÄÐËÚй gÐGÏÊâËögÐG ÓеÙÁ@o ъÐ} ÒhËÐk ÏÉеÉÊk ÒÉ@wÐG ÒÏÉÐÔ gÐGй )ÄÉÊGÏc QkÙµ ÑoÉÊK ÏÉÏg?Ê_ÑÁ@µÐÂÌwÙGÄ@ËÐËgÐ}ÙÁ@oÐÂoÐwÀÐÔÓchµÏcÄ@ËÙÁ@o ÒÐÁ@¾L½ ÓNЭ?gÐo ÜÐ}й ÐÁ@Lo ÀÐÔ ÉÊG?É Ä@ËÚ Ó@ÁÏc?c %1&+ÏÉÐKÐË@ÁÄ?ÉÐÔÑÌKÐË@ÂÌw 7?dÁ@LkcgʵÒg@½ÙµйNкºÌ½ÑÁ@ÁÏÉжâÌO ÑKнÉʶW ÑÁdÁ?giн?c ÑÁÉʽiÐÔ ’½ÐµÐË е g@½Ùµ Ä?hâÌÔÑKÐð¹ÉÏcйÏÉÏchµÐG)ÉÊGÄhâËcʽÑÂoÐwйg@L_ʽcÊ_ ѵÐÌÌKÐË@µØgÐk ¸ÐÁ )g@½Ùµ ÒgÐÂâËgiн?c )ÉÊG Ù_ÐGgÐk

.6

ÏÉÐËÏÉ?h`¶âËgÀÐÔÒÐïÁ?Égй +ÄÉÊGg@oÉ@ÁÑËi?ÉegÙGÓÒi?ÉegÙG ж𺽠ÄÏÉ@_ o@G ѵÐË@K?É ÐG Ä@Ë ¿l̹?cÙÕÌ­ ÓÒgÐ}ÏoÐ¥ ÑÁchµÐoÐ} Ò@ïâËg gÐk ÑPkÙµ Ä@µÐ̺ºÌ½@Á ÏoÐ¥ Ó ÐGÏgÏc dÁÐwgÐÅ Ä@½ÐÔ +ÄÉÊG ÒеÐÌÌk@Ìk ÒÏÉÐÂKÉÉjG Ócgʵ ÑKкºÌ½ ?dK@µ Ä@½ÐÅ й )ögÙ} ÐË@ÂâÌÅÏcÐÁ Ä@Ëg?i ÓÒÉÏi ѽgÙ®âËg Ò?É?c ÑÁchµo@GÑLlËÉ?dâÌOgÐkйеÄÉÊGÒcgʵÒÉ?h`¶âËg’½ÐµÐË +Nh}Ïc?cÄ@ÌâÌOÄ?g@ÌKÊSÑÁ@ËeÒg@G йÄÉÊGÑLËhG%¸+e&ÒÐð¹Ð½ÙµÒÏÉÏgÏcÑ̵ÏgÐkѽeÉcg?Êw ÄÉÊGg?dKÞÐkÏcе@ËgÊkÓ´?¥)@̵gÊK)Ä?hâÌÔÑKнÉʶWg?Êw нeÉc +chµÏc »âÌpâÌO Ä@ÌÁ@µÏcgʵ Ñ̺ºÌ½ Ñ­@½ ÓÄ@Lkcgʵ й )ÒgÐ}ÏoÐ¥ й ÄÉÊG ÑLËhG rÙ_É@Á ÑÁ@µÐÌ̵ÏgÐk Àй +Òi@kÐpÌO ÓÒgÉÊG@Ô ÑÁchµÐÁÐoÐ} )Òg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ ÒÏÉÐÔ ÙG Ä?hµÏc ‘pâÌÆïÁ@G ·âËÉ@K ÐÁ CÉ@KgÐÅ Ä@Áe ?cÏÊâÌwg?Êw ?dÁ@¾LpÌÁ ѶË?cÑÁchµ g@}ig й ÓÄÉжG ·âËg ?dÁ?É@ÌO ÜÐ}й Ó·oÊ_ ÑÂL­@_@ÔÒöhâËcgÐk hâËe й ?c ·âËh¦âÌo й +ÃG g?doÐG %.610 ].611 )/0]1& ?dÁ@¾LpÌÁ Òg@¡Ù} й е ¸ÐË?hG hâËe DG@Á ÌÔ е Dð¹Ïc Òе?hG ÐG ·â̶oÊ_ )ÏÉÐKÏÉ?hµÉßG g@}ig жËc ÑÁÚÐ} ÉʽÐÅ е ÒÏÉÐÔ gÐGй Ó@¶G ÜÉÊH± ÑËÐLkÏc Ä@¾LpÌÁѶË?cъ@½@ÔÙGÒÙ_Ñð¹@½ÓÄ@ËeÐLlËÊâÌOqËÉÐÔÄÉÊG +@¶GM_ÐG 7Dð¹ÏcÒе?hG Ðð¹Ð¶ËeÒcgʵÑxµ7Ä@Ì}ÏdâËc Ðð¹ÐOйÏgÉcMµ@OÑÂâËÉ?c ?ÊâÌog@wѾð¹Éi@Llð¹ÐÅ’Ââ̹ ?ÊâÌog@whâËeйÑlGÐW@LpâÌÅÙK ÐLkÐGgÐkØh¾âÌÔnеÉʽÐÅÑxµ ÐLkÐODOÏcgʵÑxµѱÐWgÐÅ NÙµÓŠiÙKMâÌOйÐÂâÌPlG NÙ_Ò?hGÒg@ËÐGÏdâËc ?cÊ_Ò?ÊÌÅÐGÄ@¾LpÌÁÑâËgö й ?hGÓ·oÊ_@G’Gg@µѶËgÐ_ Ä?cgн¸ÏÉÐLkПg?dÁ?eÃâËÊ}й Ä?cgʵѵ@_йDÁgÏcÏÉýeÉc ÑLl̹@ÁÙÌk@Á Òh¦âÌo й ¸ÐËÏcÐk ÑË?fâËgcÐG еØögÏÉ@Á ÀÐÔ ÀÞÐG )е@O ÃâËÉ?c ÓbÙo cgʵ ÑÁe +ÏÉÐKÏÉ?hµ Ïg@GÉÉc ?dËcgʵ ÐGDÁ?ÊKÏcÉÐÔ+ChµÏcâ“ѽÐLkÏÉнeÉcÄÐËÚйÄ?É@ÌOÉʵÏÉ gÐÅ+@¶Gg@}igÄ@¾LpÌÁ ѶË?c¸g?dÁ?e¸ÏÉgÐÅÄ?É@ÌOÑÌKнg@Ë Ngʵ ѶâËg@KÉ )%.610]/6).611]0-& ?c Ä@¾LpÌÁ ÒÐËÏg@½e Àй +ÏÊK@Åcgʵ Ò¥@o ÑÁe )ѺHÁÉc і@_ Ä?hËÐWÐG NÏg@GÐk gÐÅ ÒеÐÂÌkÉÊÁ е DwÏc ÏÉй ÓÐÌÌkg@­ ÑÁ@½i ÐG еÏh¦âÌo ?ch¦âÌo ÑÁ?dËн й cgʵ ÑÁ@Áe ÑÁ@µÐKÉжkÏc е ÐËÏÉÐÔ gÐGй )%.6117.-ÑÂËÉ@Å ]4]5]6& Ä@¾LpÌÁ ÒÏg@½e ’Ë?Éc +ÃâËgdG Ä@pÌÁ ÑÁ@µÏh¦âÌo+ÄÉ?hµÀ?d¦âÌÔ@̵gÊKйеÐË?dâÌKÒcgʵÑÁeÉÉcÒÐÂâËÉ ÄÐËÚй ÐÁe Ò@¾Ìk ÑÁdÁ@k@Á ÑKÐÌÁÙw ÒÐÁÉʖ Ä@µÐÂâËÉ hâËe +ÏÉÐÁ@µÐLl̹@ÁÙâÌk@Á ØhGDð¹ÏcÑâÌO·âÌkеÐG?dGÊâÌÂSnеgÐÅ DGÐÁ@ÁeMâÌOgÏc)ÑÁeÉʵÏÉ)MÌKϪâÌG )·âËgö ʵÐxµÉÉcÉÐÔÉʵÏÉ@ÌLÌ}йDÁ?ʵ DGÐÁ@pÌÁNÐk@ÌkÒg?cйÄ@¾LpÌÁÙG )cgʵÑÁ@¾LpÌÁÒ?dÌ­ÐGÄÉÊGн@½ÐÁÉÉcÉÐÔ DGÐÁ@xµÉÉcÉÐÔÉʵÏÉÒÏögʵÉÐGÐ}iÙ_ÒÐÔ ögÐo ?d½eÉc ÜÐ}й е Dð¹ÏcÜÐÅ ?cÐÁ@Áe ÀÐG Ïh¦âÌo ÀÐÔ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

+MâÌÁÏc?cnе//./ÙÂoÑÅÓnе0-41ÐGÄ@µÙGÑÁ?ÊLpÌÁ?c )нÏcgÐkÉÐÔÑËhâ̽egÐkÐGNÏg@GÐkÒg@ÌÁ?iÑÁÉÊGÐÁgÐGй ÏÉÐËÑË@ÌÂð¹c ÐG +Ch¶G Ä@Áe ÑÁ@Ëe Òg@G gÐkй n@G ÐKЙÏi ÑïÁ@½йеÄ?hâÌÔйÑLp}ÑËhâ̽egÐk’½ÐµÐË+CgdGÒg?c@}@Ô )g@½Ùµ ÑÁ@_ÉÉg r@O â¼@k .- ·âËg ÐK?É )?c.623Ñð¹@k ÒÏci@Ë Óc@G@Åн Òg@o gÐkй Ä@½ÉÉdÂËi ѶâËg@½@Ô )ÏÉÊwÏÊâËgÐG +%c@G@ƽDzï½Òg@hk&MkÏcgÐGÐK@_ÏcÒеÏgÐGÉgÉÏc )c@G@ÅнÒÏÉÏgÏcÐGÉÉgÒ@¾Ìk)Ü@kÏcÑÁÉÊGögÐPâÌKÒ?ögÏgÐk g@o ÑÁ?ÉÊLpÌÁ?c ÒÏg@½e +ÏÊËcÐÁ ÏÉÙ_ÐG ÒÉ@wgÐG ѶâËögÙ}Êð¹@Ô r@O Ü@kÏc )ÐÁ@ÌËg@ÌÁ?i ÀÐÔ ÑâÌO ÐG +nе /-0// ÐKÙLpËÐ} ÏhK@Ëi Ü@k Ïc й Ä@ÌÁнÐK е ÒÐÁ@Áe ÉÐÔ Ò".- @ÆÁÐK )g@½Ùµ йÃKh}gÏÉ·ð¹ÐµÐG+ÃÂâËʀÓÃkÉÊÂGÃÁ?ÊKÏcÐK?É)Äg?ÉÏdÂâËÊ_ ÒÏc?g ѵØögÏÉ@Á ÐÂÌÁ?ÉöhG )ChµÏc )ÐËhâ̽egÐk ÀÐÔ ÑÁ@µÐÌËg@ÌÁ?i Ñð¹@k й %hKÏgÉÐ} ÓÜ@k .2& Ü@kÏgÉÐ} ÑÁ@Áe ÑËg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ Ä@ÌÁнÐK)?c.623Ñð¹@kÑËhâ̽egÐkйÒÐÁ?ÉÐÔÐÁÉʖÙG+?c.613 Ü@k/1@K.2Ä?ÊâÌÁй.613Ñð¹@k)ÏÉÊG?dð¹@k01@K/2Ä?ÊâÌÁй йÄ@ÁeйÐLkÏcÀÐÔÑÁdÂâËÊ_ÑËн?g@µеDw@ÁÏÉйzÌÅ+ÄÉÊG ?c.623 Ñð¹@k й DHK@Å ?cgÐkÐG ѶâËögÙ}Êð¹@Ô )?dð¹@k Ïc ÒÏÉ@½ Ä?ÊâÌÁ й %nе .0/. й nе 52& Ä@xµ ÓÄ@Áe Ò"3,1 @ÆÁÐK й Òg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ ÒÏc?g +ÄÉÊGg?ÉÏdÂâËÊ_ Ü@k 01 @K /2 ÑÁнÐK ÐKÙLpËÐ}ÒdÁÊKÐGÜ@k11@K02Ä?ÊâÌÁÑÁнÐKÙG?c.623Ñð¹@k %nе432йnе3&"-\5ÐGÓ%nе405йnе/4&"0,4 ÀÐÔ+ÏÉÏg?Ê_ÐLâËÉеÏcÜ@k 21@K 12ÑÁнÐKÄ?ÊâÌÁÑÁ@kеÙG ÙG Òg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ ÒÏc?g е ÄÏcÏc Ä@pÌÁ ÏÉÐÔ ÐÁ?g@½e й hK@Ëi ?c.613 Ñð¹@k й %hKÏgÉÐ} ÓÜ@k .2& Äe ÑÁÞ@kÏgÉÐ} ÒÐGgØiе)ÄÐ_ÏcCgÏcжËcÑÁ@µÏÉ@wgÐk@ÅÏÉgÐÅ+ÏÉÊGÐÁ"1 .60- ÑÁ@µÐð¹@k r@O е ÒÐÁ@ÁhâËcʽ @ïÁdÂâËÊ_ Éй )Ä?g?ÉÏdÂâËÊ_ +ÄÉÊHGÄdÂâËÊ_ÒhâÌ­ÄÉÊG?giн?c ÑïÁ@½ е ?cÒÙ_ ÒÉÏöhâÌO й Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÒÉßG )g@½Ùµ ÑÁ?giн?c qâÌO ŸÁ@½ ÉÉc ÐK?É ).612 ÒÏci?Éc ÒÐÁ@Á@LkÊÔ Éй @ÅÏÉgÐÅ ÓÄ@Lkcgʵ йе DÂËÐ}Ïc?g ÏÉÐKØchµ ·ð¹Ð_ÑÁÞнٵÑÁ@µÐÌËdÁÏÉÏegÐGÐË?dâÌKÄ@ËcgʵеÄ?hâÌÔÒжËc ÒÐ}öhGÀÐÅÉÉcÑoÐG&ÃâËh¶GÉ@wÏgÑk?hµÊ¾âËcÒЩ@ÂGgÐkйDGÏc Òн@½?gнйеÒÐÁ@½iÉÐGgÐÅ@ÅÏÉgÐÅÐËÐïð¹ÐGÀÐÔ+%ÀÏg?Êw JjÌW ъ@½@Ô е DÂËÐ}Ïc?g ÏÊK@Å ?c%¸+e&ÒÐð¹Ð½Ùµ ÙG ÐK@GÐ_ rÏÉÐÔ ÑâÌO ÐG ÓÑk?hµÊ¾âËc ÑÁdÁ@LkÐÔÏgÐO Ä?ÊâÌÁ ÑÌÁ@lµÐË +%ÀÐTÂâÌO ÒÐ}öhG&·âÌ¡Øh½ ÉʽÐÅ ÑÌKÐËÏjHoÙ_ ÉʽÐÅйDGÏcÄ@Áe7ÏÉ?gdÁÐËÐ}?gÑÁÉÉgÐG¸ÐËÏc?g@KÉ@ÌOÓÄe ÉʵÏÉ ÒgÐH½?gÐG Ñ­@½ ?dÌKÐËÞнٵ ÓÒgÉÊG@Ô )Ñk@Ìk ѶâËg?ÊG %6&+%/.ÒÐ}öhGÀÏg?ÊwÑoÐG&+DGÐÅÄ@ÌÁ?É@ÌO ÑÁ?ÊKÒÐÁ?dâËÙ_ÒÏÉ?fâÌ}йöhOÓNgʵÑÁ@ËeÒÏÉ@½йJjÌW ÑoÐÁ+ChïGÏhïÁÙµÉÊG?dÌÂâÌð¹ÐG?dâËÙ_ÒÉÏhËÐOйеÒÏgÙSÉÐÔ Ñk?hµÊ¾âËc ÓÄcg?fHð¹ÐÅ ÙG ·â̾lÌÁ@¶Ì½ ÐÂoÐw zÌÅ ÑÁ?ÊK ÓÒgÐGÏÊâËögÐG )Ä@Á?c@k@Ë ÑKÞÐkÏc JjÌW +DÂG?c ÑÁ@½Ð¹g@O ÐG ÉÊG ?gcCh} ÑoеÐÌÌlÂS ÑËgÐG?gÐG ÑKÐk@Ìk +ÉÊG ÒgÏÉc?c е ÒÐËÏÊâÌo ÉÐÔÏÉÐÁ?É@ÌO ÑÌKÐË?gÐHâËög ÑLl̹@ÁÙâÌk@Á ÒÐïÁ?Ég ÑSgнʹÐÅ ÒÏÊâÌwg?Êw й Ä@oÙµÏcDK Ä@Áe ÓÄ?gÐHâËg +ÃÂâÌG·âÌOögÙ}Êð¹@Ô?cÐK@µÉÐÔÑÌk@ÌkÓÑïÁÐÅgЭ)ÑKÐËÞнٵ 7Ä@ÁeÑGjÌW Э@½ й ÑÁ?g@ÌKÊS ÒÐGgØi g@½Ùµ ÑÌKÐË?gÐHâËg gÐ}ÐÔ Ð¹Ä@ÁeÐK?É·ð¹Ð_ÒжËcÒеÏÊÌÁ)chµÏcrÐHâÌGÄ@µÐÌK?hµÊ¾âËc ÑK@µй+ÉÊG?gcDOÄ@ÌïÂËh}É@wgÐGѵÐËÏÊâÌoÐG?dL_ÐLË@OÑÁ@Ëe

й )ÉÊG CÊÁ ѶâÌGjÌW ÒgÐHâËg Éʶð¹ÐG )ÐÁ@}ÐGÏgÏc ÓÑKÏoÐ¥ ѵÏgÐkÒögÙ}Êð¹@Ô%¸+e&Ðð¹Ð½ÙµÒÉ?h¶âÌOögÙ}Êð¹@ÔÒÉ?h`¶âËgÑÂoÐw ÏgÉÐ} ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@ÂâÌƶâÌO ÑLk?Ê_ ÑÁchGÚ ?c%¸+e&ÒÐð¹Ð½Ùµ й й NÐÌÌ¡Ùk ÑÁÉÊGÐÅ gÐk ÏÉÐLâËögÐ}Ïc hK@Ëi rнÐÔ +ÉÊG gÐGÐLkÏcÑÁ@LkcgʵÓÄ@@GgÏi@ÔÑÁ@µÐKнÉʶWе)?cеÐwÉ@Á +ÄjâËg@PGÄ?hâÌÔÑKÐð¹ÉÏcѵ@_ÑKÏÉ?ÉÐK)ÉÊGchµ ÐK?É )M_ÐLË@O Òg@o [Ñ­?h}Ù¾âËc]ÏÉÐÌÌk@¶ð¹Ð_ Òg@G й hâËeй Ä@µÐÂÌpÁCcÚ ÐwÉ@Á ÒgÐHâÌk hâËe ÏÉÊHKÉе )c@G@Åн ?dÁ@µÐÌËÉÏi ÄÏÉ@_ Ð}ÐGÏgÏc ÓNÏoÐ¥ ¸ØgÐk ÑKÞÐkÏc Òi@lµ@w ÀжÌÁÚ Ä@Ë ÓÄchG É@Áй ÙG ÏÉÏchµÐG +¸+c+^+ÄÉÊG ÒкËÙµÏÉÊGchµÑÁ?g@ÌKÊSеg?iÓÒÉÏiÑKÐË@}ÐGÏgÏcÑËdÁÏÊËÐO ÑÂLpâÌÅÐÁ й ÃKÉеÐÁgÐk ÑÁ@µÐ½@µ@Ô +chµÐÁ ÑxÌÅ )ÒÉÏi Òg@G й ˭ÄÉÊG jâ̽@Ô N@kÏg@µ )?dÌKÐË@}ÐGÏgÏc ÑËdÁÏÊËÐO ¸ØgÐk ÒÙ_ÓÐLk?g Ñð¹ØöÁÙµ hâËe й ·ð¹Ð_ ÒÐGgØi ÏÉÐÌÌk@Ìk ÓÄ?g@ÌKÉÊS ÐËÙG gÐÅ ˭ÄÉÊG ?dÁ@µÐ}ÐGÏgÏc ÓNÏoÐ¥ ÜÐ}й Ä@lµÐË Ñ­@½ ÐG )g@½Ùµ Ò%Citizen)ÑÁ?dÁнØg@o +ÄÉÊGÐÁ?dL_ÐLË@OÒg@oÑÁ?ÊLpÌÁ?c й Ä@µÐ}ÐGÏgÏc ÓNÏoÐ¥ ¸ØgÐk )rÏÉÐÔ Ò?ögÏgÐk ÑKÞÐkÏc ÑÁÏÉ@_ ÐÁÉÊG ?dÁ@µÐÌÌÁÏcн ÓÒh¶oй @}iÏcʽ?c ÑKнÉʶW ÄÐËÚй ÐÁ@½ÐÔ ÒÐGgØi dÁÐw gÐÅ +ŸÂËh} ÐG ÀÞÐG \ÄÉÊHG gØi Òg@oÊ} ÑoÉÊK )%.6/2].61.&ÏÉ@o?iÏg Óg@½Ùµ ÑÁ@_ÉÉg ÑÁ?ÉögÏÉ@w Óg@½Ùµ Ü@O ÐÁÉÊw ÏÉÐ̺ÌËоâÌG ÑÁÉÊGÐÅ й Ä?ÉÐÔ +ÄÉÊG ÒdÁÏÉ@Á ÑKнÉʶW ÒÏÉÐÁ?ögÐ} ÑÁ?g?cЕÐk@Ìk)ÒÏÉÐÁchµigÐGgÐkÓÀjÌÁٽٵÒÐoögÐÅ)NÐÌÌ¡Ùk Ä@ÌÁ@µÏg@GÓg@µ É@Á ÐÁ?cgÏÊâÌK MkÏc ÓÄ@µÏg@o É@Á Òcgʵ ÑÁ@½ÐÁ Òg@Ëi?Ê_ dÁÐwgÐÅ )g@oÉ@Á ÑÁ@µÐLl̹@ÁÙâÌk@Á +Ä@khKÏc й ÉÊGÐÅ Ä@ËÐÂ_Ïg )ÄÉÊGÐÁ ÑKÐË@}ÐGÏgÏc ÓÒgÐ}ÏoÐ¥ ¸ØgÐk ÑKÐÁ@ËÐ_ ÑÁ?hïð¹c ÓÄ@¶âËcÚ ÒÐÁ?g@¶½ÐLk ÑSgнʹÐÅ +ѺºÌ½ÒÏÉÐÂKÉÉjGÐGÄÉÊGÄ@µÐKÏoÐ¥ ÄÐËÚй е ÉÊHpËÐïâÌO ÒÐËÏg?dÌÔ нÐLlÌk ÉÐÔ g@½Ùµ )JjÌW+ÉÊG?giн?cеÐwÉ@ÁÓc@G@ÅнÒg@oйÏÉÐÁ?hâÌÔÑKнÉʶW ÓrÐKgÐÔ е ?d¶âÌK@µ й )ÉÊG?dÁ?cgʵ ÑËg?dÌÔ ÑÌk?hµØgÉÊG ÉÊG?hÁ?cѺºÌ½ÑoÐKgÐÔ)ÐÁ?ÉÐÔÑÌK@GйÓÄÉÊG?hµ ¸ÐwÒ½g?dÁ?e É@Áй еÄÉÊG ?cÐÁ?cgʵ ÏgÐl­ÐÔ ÉÐÔ ÑÁ@½gЭ hâËeй ÒgØi ÐG е ¸ÐË?gÉÊoÓÐÂÌG@µ+ÉÊGchµÄ@Ë?ögÏÉб?hâÌ¥ÓÄ?hâÌÔÑÁ@µÏg?dµÐwÏjâÌÅ )ÙËc?gѵÐËÐ}jÌÔ)ÐÁ@`HâÌLµ¸ÏÉÑïÁÐÅgЭÒÉ?giн?cÓÉÊHK@Å·âÌO ÑoÐG ÑÁ@ÂâÌƶâÌO ÐG JjÌW +Ä?hµ@OgÐG н@ÁeØg ÓÐÁ@`O@w )@½ÐÂÌk ÑLkÐGнÐG+ÒÙ_ÑÁ@µÐÌ̵Ú@wÐG?cÒgÐOÄ@ÁeѶâËÉ?h`¶âËgÓÄ?ÉÚ dÁÐw Ä@µÐïÁÐLkÏc Ó¸ÉÊxG Ïg?cÄ@µÉc Ñ_ØcÉg@G ÑÁchµ o@G й Ä?cgÏÊâÌKÙ_ ÑÂâÌð¹ÐG Ò?ögÏgÐk ÀÞÐG +Ä?}ÜÐÅ ·âËÉ@ïÁÐÅ ÑÂLk?g@O ÑLkÐGн ÐG g?iÉÒÏi ÑÌKÐË@}ÐGÏgÏc ÑËdÁÏÊËÐO ÀÐÔ )Ä?g@ÌKÊS ÓÄ@µÐ¶ðº½ ÄÏÉ@_ )ÚÉÉcgÐÅ ÑËdÁÏÉÏegÐG +ÏÉÐÁ@½Ä@ËÙ_ÉʵÏÉgÐÅÄ@ÌËdÁÏÊËÐO 7NкºÌ½ѶË?c ÑÁ@Lkcgʵ ÒgÉʵ@G ÑÁ@µÐoÐG ÑÁ@µÐoÐG gÐÅ )g@½Ùµ ѵ@_ )c@G@ÅнÒg@oÐK?É)ÒеÐL_ÐLË@OÑÁ?ÉÊLpÌÁ?c+ÏÉÐKh}ÏcÑÁ?hâÌÔ ÓÏcЩÐÁ )Ä@µÙG ÑÁ@µÏg@o ÃËïÂËh} ÓÉÊG nе .3--- ÒжËjÁ й c@G@Åн ÑÌÁ?ÊLpÌÁ?c ÑKнÉʶW Òg@½@Ô ÑâÌOÐG +ÄÉÊG ÙÂo 5.56 е ÄÉÊG nе .3122 ÒжËjÁ ?c .615 Ñð¹@k ÑË@KÙµ ÒÏg@½e %3&+@ÂâÌÅÏc ·âÌO Ä?É@ÌO Ä@Ìkе 5.56 ÓÄ@Áe Ä@Ìkе ÏÉÐÁ?hâÌÔ ÑoÐKgÐÔ ÄÐËÚй .62. Ñð¹@k е Ïg@o ÀÐÔ ÑÁ?ÊLpÌÁ?c ÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ gÐÅ %4&+ÄÉÊG nе .264. ÏÉ?gdÁÐËÐ}?g

/-
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

/0)ÏÉ?hµn@G?cÄ@LkcgʵÒн@ÁeØgÒÏg@½eÃËdÁÐwйе?c.613 ѵÐËÑïÁ@½Ò// йÄ@LkcgʵÑËÙ_ÐGgÐkÑïÁÐÅ@ÔÑÁÉÊwÏÊâËögÐG ÄeÑÁ?fâÌGg@KÉ%.-&+ÄÉÊGÄeÄ@ÌÁ?ÉcÄеÏcÐl±еÒÐkеÏci@oÉй+ÄеÏcrжpâÌOg@KÉg@½ÙµÑÁ@µÐÌ̵ÏgÐkÐÌÌKÐË@kейnе Ä@ÁeÒÐÁ@µÚ@wÑËg?doÐGÑÌLlËÉ?dâÌOgÐkйÉÄ@LkcgʵÑËÙ_ÐGgÐkйNh}Ä@ËjâËg)ÄÉÊGÄ@xµÒÐïÁdÂâËÊ_Ò@LkÙ½@½Ä@̵ÉÉcgÐÅе +Äh}Ïc?dâÌO)?dK@GÐ_й 7ÑKÊ}Ä@Ë@LkÙ½@½й·â̵ÐËÒdSнÒЍcÐ_ ÄÊw +ÃËжG fâËgc µÐË ÙG c@XÌLÌÔ ÑLkÏc É ÃËжG Ä@–@µÐLlËÉÐoÙ_ ?hG й É@w оâÌÔ @G Ä@µÐLlËÉÐoÙ_ жoÊ_ ÒÐÔ Ä@Õ¹ÐÔ ÐÂËÏdGMkÏcÑKÐË?hGÉ·oÊ_ÐGеÏögʵÉzµÑS@LWʽØögÉÐÔÒ@ÌÁÉcÒÏÉÐÔgÐGй)Ä@½Ù_ÑÁ@µÐxµÑâËögÏÉ@SÄ@¾LpÌÁѶË?c¿ÂÌGÏc %..&+Ä@¾LpÌÁѶË?cÑÁchµg@}igÙG¸ÐËÑLkÏc ?dÁ?É@ÌOÉÄ@ÁeÒÏÉÐÁdÂâËÊ_g@KÉй@LËÐO@LËÐO)ÉÊG?hµn@GÑÁÉÉgÐG?c%¸+e&ÒÐð¹Ð½ÙµÑÁ@µÏÉ?hµÉßGйpâÌOеÐÌÌk@ÌkÐðºâÌÅÉÐÔ %./&+ÏÉÐË?hKÊ}Ïc?ch¦âÌoйÉÄ@µÐ½@ÁeØgйÉ )Ä@LkcgʵÒgÐHâËgÑÁdÁ@k@ÁÉÑËÙ_ÐGgÐkйÄ@ËÙ_ÑËc@oÑÂËöhGgÏcÙGÄ@xµÒÐïÁdÂâËÊ_ÑÁ@µ@LkÙ½@½o@OÐL­ÐÅÉÉcÒжËjÁ )Ä@Lkcgʵ Ò?ÉÐpâÌO Ò@Ë )%ÏÉÐKÏÉ?hµÉßG Ä@Áe ÑGjÌW ÑÂK@ƶâÌO r@O е& н@ÁeØg ÑKÙO?g ÑâÌO ÐG %.0&+Ml_ ·âËg Ä@̵ÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ NÏg@GÐk)Ä@LkcgʵѽеÐËі@_+ÄÉÊGg?doÐG?cÏögÙµÀйÄ@µÏfâËÊKÉ’wÉʽÐÅй·ð¹Ð_ɸ+c+^ѽ?dÁÐÔÑÁ@ÁeйgØiѵÐËÏg@½e ÒgÐGÏÊâËögÐG Ä@Ëc@Ìk @¾ºËÉ ÐG chµ rжpâÌO ÒöhâËi ÒÏg?ÉÐoÙ} ·âÌKÉÊS hK?Éc +chµ ÒÐl± Ä@Áe ÑÁch¶ÌÂâËÊÂâËg É ÃKÉжpâÌO ÐG ѵнٵ?cÏgÉÐ}ÏögÐoÉйеÃGhâÌ­ÏÉÐÁ@ïâÌGÑÁ@ÁeйÐLlËÊâÌOÄ@ÁeеÏÉÐË@ÂâÌÅÑÁ?ʽÐÅÒGÏÉ?dËÙ_ÑÁ@µÐl±й @_+еÐïÁdÂâËÊ_ 7ÑKÊ}@ÅÏÉgÐÅ+ÄÉÊGÄ@ËÙ_Òchâ̽ÒÏgÉÐ} Òg?ÊËcg?ÊwйÄ@KÙ_ÑÁÞ?d½MlËÉÐoÙ_ [ÑÁ@–@_]ÑÁ@Ë@Ë+Ä@½Ù_Òchâ̽й’GöhâËiÉn@H̹ÉÜÉÊOÒögÙÁÏÉ@wgÐÅDG@Á ѺºÌ½ѱÉʲWй¨@®ËcÃÁ?ÊLGÉNÐËÐÁgÐkÐGÄ@ÌÁ@µÏg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁÐÁeÉÉ@ÌOÉʵÏÉеÐkÏgcнÐÁhâÌÂÁ@ÌGÉÄенM_ÐGcÐG?dâ̹@½ +‘kÏÉ?g?cÃËcнÐKнÒÐSg@_ÑÁ@ÁeÒjËgйcgʵÑÁ@ÁeÑKÐHË@KÐGÉÄжGÄ@ËÙ_ ÙGÄ?É@ÌOÜÐ}йÄ?ÉÐÔÑÂKhïµÐËÉÄ@ÁeÑÁchµÏcgÏÉgÐOgÐkйNh}?dËDOеÉÊGÐÁ@xµÒÐïÁdÂâËÊ_ÒgÐGÏÊâËögÐGhK?ÉcÒfâÌGg@KÉ ÃËdÁÐwÉÊGÏcÄ@ÁeоâÌÔÑKÊ}еÉÊGÄ@LkcgʵÒgÐHâËgÑxµÒi@±ÑKоlÌ¥fâÌGg@KÉ’½ÐÆâÌk+CÉжGqâÌOMâÌÁ?ÊLGÄ@ËеÐKкºÌ½ÒÏÉÐÔ fâÌGg@KÉ’½Ïg?Êw+ÏoÙ_DOÄ@Ëc?i@ÔÄ?É@ÌOйcgʵÑÁeеÄ@HÌËÐïâÌK@ÌÁcÉʽÐÅ@Kе·âÌÂoÐwÐGÃËhïGÄ@–ÉÊGg@}igÑÁfâÌSg@S 7Nh}c@G@ÅнÑÁ@ÁeйÒÐÂ_ÏgÒdÁÊKÐGgØi)ÉÊG@LkÙ½@½еѾ̢¥?hGʵ ÚоâÌÔÑÁ@ogÐkйÄÙºwÐÁ?h}Ðð¹ÙµÉg@GÉÐÔе’Á?jGDGÏc@œÐÔ+DGÏckgʱÄ@¾ð¹ÙµÉÁ?h}Ä@½g@µ’o@OйgØiоâÌÔжÁÊw Ðxµ ÉÐÔ ÄйÐkн +ÃÁ?i@Á?É c@G@Åн Ѷð¹Ð_ ÀеÐ_?c @œÐÔ +DwÏc Ú ¿ºÌ¥ É ݱХ ÒÏÉʱ ÐG ÐÂÌïÁÐk Ïg@G ÉÐÔ NÐHð¹ÐÅ +DwÏc ÙGÀÙ_ÑxµýÐÔ7ÃâÌð¹ÏchËÐ_@ËÉÉgdGCÉßµ@ËÐÂxGÒÉÏgÙ}DKÉÊSÐð¹ØögÃâÌð¹Ïc+ÄеÏc?cÉÐlâÌGÉM_ÐGcÐGÄ@ËÙ_ÒÐÁ@Á?ÉÐSÉÐÁ Ò@ïâËgйÏÉÐKÏÉÉchµÄ@ËÏh¶­ÉÐÔеÒÐÁ@kеÉÐÔ=DG|оâÌÔÑGÏcÐÔDGDGÏc ˭jËiÐ¥ÑÁ@–@_+DGÏcJÏcÐÔDGÀÐG@ÁÐkÏgcн ’ÂÌGÏcоâÌÔеM_ÏÉgÐÅÏÉÊHâ̹¿âËÊ}Ä@l̺SнйgØiÀÙ_Ñl_ÐoýÄйÐkн+ÏÉÊGÐÁÑð¹@WÄ@Ìâ̹ÉÏÉÐKÐÁÉÊKÉеgÉÉcÑLk?g ’ï½Ð©gØiÃËжGÄ@µÐÌÌSg@_ÑÁ@G@L̵ÉÄ@½iйÉ@wоâÌÔgÐ}ÐÔ+ÄеÏcоâÌÔÒ@o@½ÐKÀеgØiѶâËÉ@wÐGÉÃÁ@µÐ¾Ì¹Ð¥Ð½ÏÉÐÔÃâÌð¹Ïc ÐÁ)·âÌW?ggÐSÐÁ?dÁ@ÁeÑKоḻй?cc@G@ÅнÉʵÏÉѶâËg@oйÄ@Õ¹ÐÔâÑGÏcÙG=ÃËdGÐ¥ÐÁ?ÉÐÔÉʵÏÉrоâÌÔ@Ë?cÊ_ÃâÌð¹ÏcÉ’GÏc =DGÐÁÑÏgѶâÌÁ@½@½@Ë·âËi@lÁ?ccÐÁɿ̵ÐW @KÄеÐÁl±ÐKÐkÏgcнÙGÄ@ËÙ_ÑxµÑÁcg@ÁйÉ@o?iÏgÑËgÙK@L¶ËcÑÁ@_ÉÉgйÃGâ¼@XoÙ_еÄ@Áeй@µÏc?É?chK?ÉcfâÌGg@KÉ ÑÁe 1.ÒÊâÌÁн@ÁeØg¸+c+^ÐGÄÏcÏcÑð¹@½ÑÌKнg@ËÄ?ÊGg?doÐGÄ@o@O+ÃGÏcÄdÂâËÊ_ÒhâÌ­Ä@ËÙ_ѶË?cÑÁ@½iÐGеÒÐË@ïâÌSÉÐÔ Ò@©@Ôі@_ÐÁÉʖÙG+ÄÉ?gdÂâÌk@ÁÏÉÐÁ@ÌÁ@µÏchâ̽ÒÉ@ÁÐGÐÁ@ÁeÀÐÔÉʽÐÅеÐËÏÉÐÔÏgнÐk+JjÌWÐGÏÉ?cÄ@ËöhâËiÉÏg@OеÏÊÌkÉÊÁ 7ÏÊÌkÉÊÁc@G@ÅнйÄ@–@_ÑlÁ?h®ÁÙµѶâÌÂLpÌÁ?cgÐkйѶâÌKgÙO?gÄ@LkcgʵÒн@ÁeØg)ÏÉÐÔqâÌO¸ÐËÐL­ÐÅ+ÒhK@o@k [NÐÌÌ¡Ùk]ÒÉÏgÊoÉcgʵÑïÁÐÅgЭÑÁнʊÐÔйÄ@Ë@ËÑlÁ?h®ÁÙµ ÑÁ@ÁeÒÐð¹Ð½ÙµÒÏÉÐÁÉÊG«S@ÔGÙG·âÌlÁ?h®ÁÙµcgʵÒ?ÉÐpâÌOÒ@ËÄÐËÚй%.013Ñkg@½ÑLoÐÅ& .0/1,./,.4Ц½ÊSÒeØg ÑÁ@µÐ½?dÁÐÔ %ÒgÐkÉ@Å ÑÁ@µÐ–@_& ÑÁ@µÐË@Ë й gØi ѵÐËÏg@½e ?cÐlÁ?h®ÁÙµ Àй 9?} ÒÉÏgÊo Écgʵ ÑïÁÐÅgЭ ÒÐÁ@Ë й Ä@Lkcgʵ )ÐGÐkеÉÑKнÉʶWÑK?g?dÌÔÉN?hµÊ¾âËcÑGjÌWÑÁ?gÐ}g@µÉÄ@xµÒÐkÏgcнÑÁ?ch}@oÉ%Ä@Ë@LkÙ½@½&Ä?g@}eÙ½@ÔÉÒiеgнÒÐL̽ٵ É zµ É Äe ÑÁdÂâËÊ_ ÑKÐ̾ÅÐÔ NÐG@G й Ä@Lkcgʵ Ò?ÉÐpâÌO Ò@Ë ?dpâÌOÏc +ÄÉÊG gi@W ÄÉÊG?hµ ?dpâÌO й е ÑÂLpâÌÆïÁ@G ÑâÌO ÐG ÉÄ?ch}@oÉÄ?g@}eÙ½@ÔйgØiѵÐËÏcdÌ¥ÐË?Éc+chµc?ÔÄ?ÉÜÐ}ÏcÑË@k@ÂoÑLlËÊâÌOÉÒÉÏgÊoÑÁ@ÁeÒÐËc@XÌLÌÔÑÂKÉжpâÌO %.2&+N@ÅÑË?ÉcUÂâÌOÑK@kйÉÊG?}ÏØögÏÊÌÁr@OÒÉÉcÑK@kйеmÁ?h®ÁÙµÉÏÉÏdÂâËÊ_Ä@ËÐG@ï_ʲïÁÒcÑÁ@Ë@Ë Ä@ÁeÒÉ?h`¶âËghK?ÉcÒÐL­ÐÅ+ÏÉ?hGÐÁÏÉÊwÏÊâËögÐGÀ?ÉÏcgÐGNÐÌ¡ÙkÑÌKÐ̵ÐËйеÄeÑÁ@ÆÌSÒeØgng@½ÑLoÐÅй·âËÉ@ÁzÌÅ 7ÏÊK@Å?dÁ@LkcgʵÒн@ÁeØgйNgʵѶâÌKgÙO?g+N@Å·âÌO %Ä@LkcgʵÑÁ@ÁeÄÐËÚй&N?hµÊ¾âËcÑGjÌWÑÁchµi@k Ä@LkcgʵÒÉÊLpËÐïâÌKÑÁ@Ë@ËйgØiѵÐËÏg@½eйÏÉÐÁ@LkcgʵÒ?ÉÐpâÌOÒ@ËÄÐËÚй%.613Ñkg@½.2&.0/1,./,/1Ц½ÊSÒeØg ¸ÐËÐoÉ] @_@Â̽&Ä@LkcgʵÒ?ÉÐpâÌOÒ@ËÑKÐË@µØgÐkÐGÉÏÉÐKÉÊGÙµÑïÁÐÅgЭÑÁнʊÐÔйØögÏÊÌÁr@OÒ0ÑK@kйÉÏÉÐË?gcöhâÌ} ÄЕÏc@KÄ@ÌKн?dÁÐÔÒÐÁ@ïÁ@½ÉchµÄ@ÌkÉÊÁÊâÌÁÄ@Ë@ËйgØiѵÐËÏg@½eÉ?giн?cÄ@LkcgʵÑÁ@ÁeÑK?hµÊ¾âËcÑGjÌW%[ÏÉÐLâËgdÂâËÊ_@Á %.3&+Nh}ÙLkÐÔÏÉ ÑGjÌW Ó%.4&Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË )ÐÁÉʖ ÙG ˭Ïi?É@ÌS ?cен@ÁeØög ÑÁ@µÏgÙSÉ?gÙS Ïg@½e й еÏÉ?h`¶âËög ÒÉ@Á %.5&+Ä@Ë@Ë ÑLlÌÂ̭̾ ѵÐËÏÉÐÂKÉÉjG ѽÐÅgÐG ¸ÐËÏÊâÌo zÌÅ ÐG е Ä@Áe ÑGjÌW +ÉÊG Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÑÁ@Áe Ñð¹@G ÏÉ?h`¶âËg ÀÐÔ

/.


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

ÒgÐkÉ@Å @Â̽ Ò@ËgÐGÏÊâËögÐG Ò@¾Ìk +ÉÊGÐÅ ?dËgÐkÐG Ä@Ìð¹?i ÑKÞÐkÏc Ä?É@ÌO е ?giн?c ÏÉÐÌÌk@Ìk ѶâËÉ?h`¶âËg ÄÐËÚй )ÉÊGÐÁ +ÉÊGg@½ÙµgÐk c@G@ÅнѵÏögÐ}ÏcѵØgÐk)ÉÊGеÏÉ?h`¶âËgÒgÐHâËgе @Â̽Ò@Ër@O+ÉÊGÐÅÑðºâËÉÐoʺoѶâÌÂLl`¶âËg?dKÐð¹?ÉgйÄ@ÁeÑGjÌW Ñ­@½&ÑÁ@µÐK@Å?c ÓÄ?gÐHâËg ÒÉ@Á )%Ä?cgÏiÙS&?cg@ÅÐG ÑïÁ@½ ’½ÐÆâÌk й Ä@Áe ÑGjÌW Ñ­Ïhkн ÓN@Å?c ÐG NÏg@GÐk ?d¶âÌKgÙO?g +ÄÉÊG +%.6&ÏÉ?hkÉÊÁÄ@µÐµÏögÐ}ÉʽÐÅÒ%ÑKн?dÁÐÔ .0-2\--Ä@ÌÁнgÐÅÄ@ÌÁ@ïðºkÀÊPºµ]. /5/\2g?i@GÒh}@odÌogÊ_]/ //4\2D½ÙwÑw@±ЍcÐ_]0 5//\2ÄÐkÐWÑS@WÒh}@oÐpË@¥dËÐk]1 603\2Cöh_Ïc?j̹ÏÉвËds]2 /0-\-Ä?hGбÐð¹Ê± @_@HËi]3 /.-\-кH̱ÒcÉ?cÐÂ̽@Ô]4 -\/--Ä@ËÐ}igÒÉйÉнÒ?g?i]5 ./-\-@¦Ì½@SÒoʽÏiÉO]6 62\-Ä@ËcÉÊÅÐËÏc?iкGgÏiÉ@½].11/6\-?öh¶âÌK Ä@µÐËj̽ÉÉg Ó¼ÐO Ӽе ÑÂËögÙ} )%Ä?öh± ./--& Chµ й ÄÉÊG ÑLËhG Ä@µÐ­Ïhkн +ÉÊG Ä?öh± 6/6. g@ÅÐG Ñð¹ÏÉÐÅ ÑïÁ@½ÉÉc ÑK@Å?c iÊð¹Ð_ ÉÙwÊK@Å )%Ä?öh±3--& жËc ѶâËdÁнg@µ ÑïÁ@½ Dk ÒÐÁ@ïÁ@½ )%Ä?öh± 1--& Äe ѶâËdÁнg@µ ÑïÁ@½ ÉÉc ÒÐÁ@ïÁ@½ )%Ä?öh±/2--& ÀÞÐG)ÉÊHGDSÐLpÌÁ?dÌË@KÏgÐkѵÐËÐïÁdÂâËÊ_й@KÏgÐkJjÌW+%/-&Ä?öh±421-ÐLâÌGÏcÀÐSgÐkе%Ä?öh±3-&g@oÑwög@SÓ%Ä?öh±5-& ÙGÐoÙ_ÑâÌOnеgÐÅеg?ÉÏdÂâËÊ_ÑÁ@Ë@ËйChµÏc?É?c?dKgʵѵÐÌËg?c@}@Ôй+ChµÐGѵÐËÉÊÁ@_ÏÉÐÁ@ÌLk?Ê}еÉÊwÐÂâÌOÒgØi +g?d±ÉdÂkÓÑpÁʽ)g?cÐÁiÐ_)g?dG@lÌW7ChâÌÂGÒÙ_Ò?É?cÏÉÏg?Ê_ÒÐÁ?g@µÀÐÔ ÐÁ@ÁeÀÐÔÒÐGgØiеÒÏÉÐÔgÐGй+NкºÌ½Óg@½ÙµйÒïLpOÙGÉÊGÜ@kÏgÉÐ}ÑÁ@ÁeÑÂLl_ögÐ}ÏÉÄ@ÁeÑGjÌWъ@½@Ô’½ÐµÐË Ð¹ ÄÉÊG ÑLËhG жËc ѵÚ@w +‘l_Ïc·âËg ÙG ÑÏög@Á Ñð¹Ð½ÙµÓögÙµ @ÅÏÉgÐÅ ÓÄdÂâËÊ_ ÑÁchµhâÌ­ ÑkÛµ JjÌW )ÄÉÊG g?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ ÐG Ä?c ÑÌKнg@Ë +?dÁ@µÐ½@ÁeØg й ’kÉÊÁ ÓÄ@µÐÁ?ÊâÌPâËg )Ä@µÐÁ?dÁ@pâÌOÙ_ й Òg?doÐG )ѺºÌ½ ÑoÐKgÐÔ ÙG ÑÌð¹@½ ÑÌKнg@Ë ÒÏÉÐÁhµÙµ ÑÁhâËcÙ½ ѶâÌKнÉʶW Ò@¾Ìk )g@½Ùµ й Ä@Áe ÒÉ?h`¶âËg +Ä@µÐ}gоpâÌO ÙG ÒÉÏgÙ} Ó gÐGÓ»S ÑÂÌÂw й ÉÊG ÑLËhG ѺºÌ½ ÑoÐKgÐÔ +ÉÊGÄ@ÁeÑÂKÉжpâÌOÒhïÁÐËÚе?cÏcÄ@pÌÁ Òg@}ig ÑSgн ÃËïÂËh} Ächµ ÏcgÏÉgÐO е ÄеÏc ÏÉÐÔ gÐkй M_ÐS ÏÉÏciÙÁ ÒÏcÐk ѽÐÅÉÉc ÒÏÊÌÁ й Ä@µÐLl̹@ÁÙÌk@Á ÙGCh¶GÏc@½@ÔÏcgÏÉgÐOÒÉ?gÏc]еÄÉÊGÏÉÐÔÒg@Ëi?Ê_)еÐlÂÌSÉÉcgÐÅÑÁ?Hµ@ÁÉÉgй·âËgØi)ÀÐLlÌGÒÏcÐkÑË?fâËgcÐG+ÐÌ̺ºÌ½ ?cÐïÁdÂâËÊ_ ÙG Ä@xµ ÑÁcg@Á ÒÉÞ@o ÉÐÔ gÐH½?gÐG й c@G@Åн ÑÁ@¶Ë?c ÐÁ?Éй )Ä@µÐµÉ@G Ó·Ë?c й ·âËdÂâÌÅ )rÏÉÐÔ Ò?ögÏgÐk +Ä@Áe )chµDOÄ@½Ïe@½@ÔpâÌO¸ÏÉgÐÅ)ÐïÁdÂâËÊ_ÐÁhâÌÂGÄ@ÌÁ@µÐxµÄÉÊGÐÁÏc@½@ÔеÒÐÁ@µÉ@GÓ·Ë?cÉйїiÐ¥?öhGʵÒÐÂ_Ïg+Ä@LkÏÉÏc?g ÑËg@}i@k?dÌâÌKеÒÐÌÌLËgÐÁÐÁÉÊwÙGÉÐÔÓ?dKкºÌ½É@ÁйÄ@ÁeÑÁ?dËg?doÐGÒhïÁÐËÚÑÁ@µÐLl̹@ÁÙÌk@ÁÄ?ÊâÌÁй?cÏdÁ@pÌÁ¸ÐÌâÌÁÛ¾º½ ÐGÓg@½ÙµÒÐÁ?É@ÌOÉ?ÉÐKÑÌKÐË?gÐHâËg?dÌLk?gй+ÀÐÅgÐGÏÉÐLâËcÏg@GÉÉcmÂÌSÄ?ÊâÌÁÉÉcÑËdÁÏÊËÐOÓÒg?cÐË@½gÐkqâÌOÑÌKÐËÞнٵ ÙÂoй+¸+c+^ÑkhOgÐGÐÁÉʖÙG+?dÁ@ÁeÉ@ÁйÄÉÊGÄchµhâÌ­ÑÁ?dâÌOÏgÐOÒhïÁÐËÚ)Ä@µÐÁeй·âËgØiйhK@Ëi)g@½ÙµgÐkÒcÊ_NÐHË@K ÒgÐGÏÊâËgÐG Ѿ¡@µ ÄÐkÐWÄÐËÚйе%//&ÐËÐïÁdÂâËÙ_ÀÐGNÏg@GÐk?d¶âÌKgÙO?gй+ÏÉÏchµÒÏg@oÀÐÔÒÐÁ@xµÒÐïÁdÂâËÊ_’½ÐµÐË ÏÉкËнÓÑoÙ_ÐGÓÐËÏgÉÐ}ÐKнj_ÀÐÔÙG)ÄжG+¸+c+^ÒgÐHâËögÑk@OÊkg@oѶð¹Ð_ÉʽÐÅÐLlËÊâÌOе)ÏÉ?hkÉÊÁÏÉеÐïÁdÂâËÊ_ +ÐËÐÅÉ?hµÏcgÏÉgÐOÑÁ@ÁeÐGÑLlËÊâÌO)É?hµg@}igѶâÌÁ@LkcgʵеMâËhµÏcÏÉÐÔgÐkйM_ÐS+ÐËÐïÁdÂâËÙ_ÀÐÔÙGÄhâÌÂGÄ@ÌÁ@µÐxµ ÑÁ@ogÐkÐGжâËg@Gg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁѶâÌÁe+ÃGÉ@ÌOÉʵÏÉеÐËÏÉÐÔNÉжkÏcÃËhKÏgÉÐ}+ÏÉÐÂâËhµ@Á@ÌS·â̹ÏcgÏÉgÐOÓÒg@}ig)Òc?i@Ô 7ÑkÉÊÁÄ@Áe[ÑÁchµhâÌ­]ÑÁdÁÛ½@WÐGNÏg@GÐk?d¶âËg@KÉй·âËÉ@ÌOÉÐËеÏg?ÉÏdÂâËÊ_ÓNкºÌ½ Ò@ïÁ@µѵgÏcgÐGй·âÌÁe¿LËc+ÏÉнÉÊwÏcÑð¹@½ÙGÏÉÐïÁÐÅgЭÒÏg?dÌÔй·âËeØg ÑkÉÊl_неÐÁ@ÁeѵÐËÐTÅйÐGÓÀchµDKÒÉÉg+ÏÉ@LkÏÉ?g?dK?hµÊ¾âËcÑGjÌW ¿LËc=ÐÌâËÙµÏhâÌÔй?hGCgÐÔ¿ÌkhOÑâ̹ÐËоâÌÔÑKÞÉÒÏc@kÓg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁÑÁe +N?hµÊ¾âËcйÐÁÓJjÌWйÐÁÓ@}Ïc@ïÁ@µйÐÁ)ÐK?hµÊ¾âËcÑGjÌWÒ@ïÁ@µ¿âÌðºGgÐ}ÐÔ ÏgÉÐ}йnеdÁÐwÏhâ̹7Ê}ÏÉÐÁchµG·â̽еr@OйÏÉ?cgÐGÀgÐkg@w@Á +ÏÉÐÁеÏcGÄ@¾LpÌÁÒg@GÉg@µйÓÃGÏcöh_ÏÉеÐËõйеÒcgʵÑÁ?gÉÐ} g@ÌoÉ ÓÄ@ËÙ_ ÑÌk@Ìk ÓÑKÐËÞнٵ Ñ­@½ ÐG NÏg@GÐk ÓÃGÐÁ g?ÉÏdÂâËÙ_ Ä@Áe ÒÐK@µ ÉÐÔ @K е ÏÉÐK?cÏd¶â̹C?É Ä@o@O gÐkÉÊÁ %.613)1ѺÌÔ@¶Ì½&+ÏÊKh}ÜÐÅ?dKÐÌÁ@LkÏg@oÓÒc?i@ÔÒi@HâËgйÄ@ËÏgÉÐ}ѶâËÉ@ïÁÐÅеDG?ÉÄ@ÌâÌODG@ÁÄ?cgʵ)ÏÉÐÂGÐÁ Ä@̶âËg@S+chµÏcNнÉʶWйÄ@ÌÌÁ?ÊÌLpOÄÉÊGÐÁÀ?dÁÐÔеÒÐÁ@kеÉйÏg@OÒÏÉÐÁchµÙµÓÑÌð¹@½ÑÌKнg@ËÒ@ïâËgйJjÌWÑÁ@½?dÁÐÔ ÐµÀ@ÌÂð¹cý+MÌËе@Á?ÉÙGÙKÒÐÔ+ÐlÁ?ögЭѶð¹Ð_ÐGÑp_ÐGÒÙ_ÒекÌLkÊïÁÐÔÐlÁ?gЭÑÁe@oеNÊ}Ò@Â̽Ò@ËÐGg@½ÙµgÐk +g@½ÙµÐGÄÏdGÑÌð¹@½ÑÌKнg@ËеN?cÏdÁ@ÅrжËcÑÁ@ÁeÏg@¶½ÐÔ www.jinnama.orgÑLË@kйÉ?}gÏÉ

//
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

cgʵÑÁe gÐH½?gÐGй ÑkÉÊÁÏg@w

ѶâÌÁ?cg@½ÚÐO gÐ]]]]Åй Ó%ÏÊKÉеgÐG ÉÐÔ ÑÁ@Ggʱ ÀеÐ]]]]Ë ?cÄ@Lkcgʵ gÐS ÓÒfâËgc M]]]kÏc Óg@½ÚÐ]]]O +ÏÉÊGÐËÒÉ?ÊâÌoâ“Ü@½ÓÒÉ@KÉÊk Ѿð¹Éi Ð]]¹ Ðï]]]S cgÊ]]]µ Ñ]]]Áe ѽÐ]]]]]Lk Ó¿]]]]ð¹Øi ÑÌKÐËÞÐ]]]½Ù]]]]µ Òg?ÉÐk@Ô ÓÏÉÊG gÐkй ÑpÌKÐË?ÉÐKÐÁ й ÒÙkÐG ÓÜÉʱ ÑÂËhG Óngʱ ÑÁ@Áe ÐËÙG gÐÅ +ÏÊLpâÌÅDS ?cÑÁÉgÏc йN@µzÌÅÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵйcgʵ Ä@ËейÐ} ÑkÉÊÁÏg@w Ó Òg@}ig ·âÌK@µgÐÅ ÓÏÉÊGÐÁ ÄÐËÚDG NÞÉ й Òi?ʏc?i@Ô ѵÐËÏÉÐÂKÉÉjG ÒgÐk Ä@Lkcgʵ й ÑÌKÐHË@KÐG ÐËÏÉÐÂKÉjG ÉÐÔ ÑïÁÐpâÌO DG?dð¹ÐŠй Ä@ÌÁchµ Òg?doÐG ÐG ÓÄÉÊG ÓÑk@Ìk ÑK@GÐ_ й ÓÄ@µÐÂËgÐO?g Ñð¹Øg ?h¶o@Ô ÐG ÓÑÂâÌÆÁÐG Òg?dµÐw ÐG Ä?cÑKнg@Ë й ÓÏÉÊG Ä@ËÉ@wgÐG Ò@ïâËg ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK ÓÄ?hâÌïogÙo ÑÁ@Áe +ÏÉchµÐÁ Ä@̪ËgÏc Nб Òg@}ig ÑwÙGÃÁ?iÏcÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵйcgʵ Ä@̊@½@Ô)CÉÏcÄ@ÌwÓÄеÏcN@GÐ_ +ÏÉ?hµÒg@ËcÓÄÉÉg Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ й cgʵ ÑÁ@Áe hâËe й Ä@ËейÐ} CÉÐÆÁ@ËÏc ¸ÐËÚй ÓDG Òg@}ig ѺºÌ½ ÒÏÉÐÁ@kÉÐw Òg@G ÓNÐÌl_Ðo ÄÏÉ@_ Ѷâ̹Ð} ¸ÏÉ rжËc ѵÐËÚй ÓChk@ÂG NÐÌËÉÊÅ CÉÏc Ä@ËÙ_ Òc?i@Ô Ä@Lkcgʵ ÑÁ@Áe е ÃÁ?iÏc ÏÉÐÔ r@G Ä?ÉÐÔ жÁÊw DG Òg@}ig ÀÐLk й Ä@ËейÐ} ·âÌK@µ Ä@ÌÁ@µÐËÒc?i@Ô Ó°@½ÐG ‘pËÐ} Ä@ËейÐ} ·âÌK@µ ÀÞÐG DGÏc gÐ}Ùl½ qÌÁ?ÉÐÔÐË?cÏÉÐÁ@kÉÐwÓÀÐLkhâËeй

/0

ÒейÐ} ÄÐËÚDG ÏÉÊGÐÁ

ѶâÌk@kÐÔ gÐkй É@ÌO ÓÄe Ä?ÊâÌÁ й ÑKÉÏg ÜÐ}й ÓÏÉ?giн?c ?cÉÊKÉжpâÌO +ÏÊLpËØg ?c ÀÏcgÐk ÑÁ@µÐÂKÉжpâÌO Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÏdÁÐwgÐÅ ÑÁ@LlÁNоlÌ¥ " ѶâÌKÞÉ É@Áй ÓÉÊKÉе?Éc ѵÐËÐwÉ@Á ÄÐËÚй Ðp̽ÐÅ ÓÏÉÊG ?cÉÊKÉе?Éc ÒgÐïÁÐk ¸ÏÉ Ïfâ̽ й Ä@Lkcgʵ ÏÉ?gc ÜÉÐÅ Ä@Lkcgʵ ÑÁ?gÐÂâÌkÉÐw ?cÏiØhâÌO ÏgÉÏc Àй ÓÏÉ?hk@Á Òc?i@Ô ÒÏcØ} Ä@Lkcgʵ Ѷð¹Ð_ е ÓÒg?cgØiÙGÄ@ËgÐk·âÌK@kÓN@µzÌŠй ÓÃG ÉÊKÉе?Éc ÓÄÙµ ÑLËgÐÁÊG?c +ÏÉchµÐÁ ÒÉÐÁ ÏÉÐÁ@kÉÐw ÓÀÐLk qâÌO ÓÏÉÐÂÂâ̔ ?cÑËÉÊKÉе?Éc ÓgÏÉ@GÓG ÐG ÓÏc?Ô ÄÏÉ@_ Ѷð¹Ð_ Ü?i ѽ@ŠÐÔ й g@S gØi е )ÄÉеÐÁ ?c¬@ÁÙ±gØiйÄ@LkcgʵÒhâÌïogÙo Ѷð¹Ð_gÐkÐGÐÁ@LËgÐÁÉÊG?cÀÐÔÑÁÉÊG ÐG ÓÏÊLl_CgÏÉ Ä@ËÏgÉÐ} ÑÂËgÐO?g йÄÉÉg@ÁÓNÉÐwÑLlâËÊð¹ÐÅÄ@Lkcgʵ ÓÄ?gе}?c f} ÐG ÏÉÏÉ@ÌO ÓÄe ÏÉ?ïð¹ÐÅ Ä@Áe ÜÐ}й ÒdÁÏÊâÌO ?c Ä@Lkcgʵ ÑÁ?gÏcg@½ÚÐO qÌÁ@Lkcgʵ ÑÁ@Áe е ÐËÑLoÉhk ѵ@_ÓÏÉÐKÐÁÒg@}igÙGÓÏÉÐKÐÁÉÊw ÒÐÁ@ÌKÐð¹?cÐ¥@Á Éй·âÌoÐGйgØiÓÀе Ä@ËÒg@µ?dÌ­ÓÑËÉÉcgÊGÙ_йÄ@Lkcgʵ É@wgÐG?cÉ@ÌOÓÄeÄ?ÊâÌÁÒdÁÏÊâÌOйе Ä@ËgØi Òi@Á@o ÓÏÉ?c Ä@pÌÁ Ù_й +ÄÉÊGÐÁrÐGDGCÉеÏc ÒdÌÅ@o ÉÉfâ̽ ÑÁ@µÏgÐOÚ )ÏÉdÁ@²¹Ê_ ÑÁe е Chµ@Á ÏÉй @o@W ÀÞÐG Ѷð¹Ð_ )ÃÁ@ÌÁ@µÐKÐk@½ÐW Òg@½ÙK rÐÁ?ÉÐÔ ÒÉʽÐÅ Ò?ögÏgÐk cgʵ нÐLk ÉÐÔ ÑâÌOÐG Ä@Lkcgʵ N@µ zÌÅ ÓÏÉÊGÐÅ Òc?i@Ô ¸ÐËÏc?ög@K ѶâÌLoÉhk ÏÉ?hµâ“ е ÒÐËÑËÉÉfâ̽ ?cÜ@½йNÞÐkÏcDGѶâËcÉÊSÉн¸ÏÉ ÑLlâËÊð¹ÐÅ ÄÏÉ@_ ÓÐÁ?i?ʏc?i@Ô Ä@Ëe ÑÁ@µÏg?ÊG Mp} й ÓÏÊLpÌÁÐÁ?c ÙGrÐLoÉhkÀÐÔÑâÌOÐGgÐÅÓÏÉÊGÐÅ Òg?ÊG@K ÏhïG ?giнÓÐwʽ й ?c ÓgжKʵgÐk н?jÌÁ ÑÁchµöhGÐo@_ ÏÉ?giн?c й g@µ ÓÄ@ÂâÌƽÐÅgÐG ÓÏÉÊG ŸÁÐpâÌO Ä@µÐLkÏgÐOÐÁÙµ ÑÁ@o ÐG Ä@o dLÅ ++++++ÓÄ@µÐËÑLp} +ÐïÁÐpâÌOgÐÅr@LlâÌÔ ÓÜ@½ ѵgÐÔ Ò?ögÏgÐk Ä?É@ÌO ÑÁ@µÐÂËöhâËi ÏgÐOÚ й É@w gÐ}ÐÔ ÓÏÉchµ Òg@µ Ü?d½ ÑÁchµÏcgÏÉgÐO Ä?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵйcgʵ“Ð}ÑK@GÐ_ е ’âÌðºG ’Á?ÊKÏc )ÏÉ@pâ̵ ÑKЙÏi Òec Ói?ʏc?i@Ô Ѷâ̹Ð} ÃËжG ?cÒg?ÉÏcgʵÑð¹Ð½ÙµÒÏg?dÌÔйÄ@Áe Ðp̽ÐÅ ÓÏÉÊG Òg?cgØi ÓÏÉÐÁ@kÏÉÐw gÐ}ÐÔ& ÏÉÊG hK@Ëi Ä?É@ÌO й Ä@̾ÅÐk ÑKÉÏg ÜÐ}й Òh¶­ ÓG ÏÉ?c Ñð¹ÉÐÅ É@Á й cgʵ ÑÁe N@GÐ_ ÑÁ?dËн ÐÂâÌG Òg?ÊG й NÐHË@K ÐG +@€ ·âËg ÀÏcgÐk ÓÏÉÊHð¹@± ?c Ä@Ëe ÑÁ@µÐËgÙk@Á ÓÑð¹@K ÒdÁÏÊâÌO й ÑKÐËÞнٵ ÑKÐð¹?cÐ¥ ÒÏgÉÐ} ѶâÌoÐG ÓÏÉ?c ÑÁ@Ggʱ ÐG ’âÌðºG ’Á?ÊKÏc ?c Ä@Áe ÜÐ}й ÑÁ@µÐÌKÐ]]]]½@]]]]ÅÐÁ ÓN@]]]]kÐ}gÐ]]]]]½ ÒdÁÏÊâÌOÄ?hâÌÔÒhKÑÁ@µÐwÉ@ÁNÐHlÌÁ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

ÐÁÉÊKÉе Ä@Ë ÄÉÊG Ä?dÌÅÐo ÑÁ?Ég@µ ÓÑoÉÊK ýeÉc ÑÁ@½ÐÔDG ÑLkÏcgÐG +ÄÉÊG ÑKнgÊWDG ÓЊжoÐÔ Óg?i@Ô Ð¹ е ÒÐÁ@Áe ÏhâÌo ÉÐÔ ’Á Àе ÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑGjÌWÑÁ@µÏjËg й Ä@ÌÁ@µ?hG ÑÁ@o ÐG Ä@o Ä?hâÌÔ gÐïÁÐk ?cÄ@oÙ¶âÌK ÓN@GÐ_ ÒgÐïÁÐk Óg@o Ñð¹Øc ÐG ÜØc ÓgÐïÁÐk ÐG й ÓDG?ÊâÌOÐÁ Ä@ÌÁ@Lkcgʵ ÑÁ@µÏdÁÊ} Ä@Ëg?i@Ô ?c ¼Ð} Òc?i@Ô ÒÉ@ÂâÌO +ÃGÉÊGÐÁdÌÅÐoÓDG@pâ̵ÐÁ ÐG ÒÐÁ@Áe ÏhâÌo ÉÐÔ Ã]]]]ÌÁ ÀÐ]]]µ ÒgÐkÉ@Å Ózµ Óögʵ ÏÉÐËÒi@Á@o ÓN@GÐ_ ÒÐ]]]]½gÐ]]]]} Ð]]]¹ Ä@ÌÁ@Ëe Ä@LlËÉÐÁcgʵ Òec Ñ]]]Á@µÏgÐ]]GgÐ]]]G Ä@ËÙ_ÙGÓÄ?hâÌïogÙoÒjËgÏÉÐKØcg@Á ÑÁchµÏcgÏÉgÐ]]]]O ÓÑ]]]LkgÐ]]]]]OgÐk Ä@Ë ÏÊKh} ÙLkÐÔ Ð]]]]¹ Ä@ÌÁ@µÐð¹?d½ ÓÑÁ?hâËÉ Ü@½ ÓÄ@KÉÊk gÐS ÑoÉÊK +ÄÉÊK@ÅÒgÏcÐGgÏc Òc@Ë й ÑÌKÐËÙ_ ÑâÌS ÐËÙG gÐÅ ÑÁ?giн?c Òc@Ìð¹@k ’½ÐLkÐo ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ð¹ ÒigÐGgÐk ÓÒi@Á@o Ò@̹?d̽ Ä?hâÌÔ ÓÄ@Lkcgʵ ÑÁ@Áe ÉʽÐÅ ѵØgÐG ÐËÑÁ?dÂËiÓÄ?dÌÅÐoÒigÐGgÐkÑÁ?jâÌ_ ÓÐÁ?igÐGgÐkÐ]]]]µÄ@]]]]]µÐËÑk@]]]]]Ìk ÓÑLkÏgÐ]]]OgÐ]]]]]k Ð]]]]Á?gÉÊ]]]]]kÉÉg й gÉÉc Ä@ÌÁ@µÐð¹?d½ ÑÁchµÏcgÏÉgÐO )ÏÊKh} ÙLkÐÔ й Ä@̵É@G ÒiÙk +ÃËÏdG ÓÒh}?gÙ_ Ò@̹?d̽ ÑKÐËÙ_ÑâÌS й cgʵ ÑÁ@Áe “ÙH½Ðk ¸ÏÉ Òg@µ?dÌ­ ÒеÐËеÐËѵØgÐGйÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ /4 ÒÏÉ@½ е ÃËÏdG N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ?cÄ?cÊ_gÐGÓN@GÐ_ÒgÐïÁÐkйÐð¹@k ÑKÏh_@Ôg?dËcÓg@µÓnеÓdâËiйgÉc й ÄÉÊG rÐGDG ÓÄ@LlËÉÐoÙ_ й й ÐÁ@ËÉÉdÁ@›Ðk ÀÏcgÐk ÑÁ@Ëe Ó»ÅÐSÑÁ@µÏhâËʵнÐoÀÐogÐH½?gÐG ÑKÞÐkÏcÜ@k/4 ÒÏÉ@½ йе ÑÁ?iÐÁ ÉʽÐÅ ÐG е ?c Ä?hâÌÔ й ÑËØgÏgÐk Ðï]]]ÁÏc ÐÁ@]]]]ËÉÊLl]]]ËÉ ·âËgÙ]]]]]S ÐGÄжGQµ?cÉÉgÐ}йÄ@µÏi?ʏc?i@Ô ÓigÐG Ä@ËÏgÉ gÐÅ ÓÄÐË@Á ?c ¸Ùw ÒÐÔ ÏÊâÌÔ й Éßk +Ðð¹ÞÉi Ä@ÌïÁÏc ÉʽÐÅ ÒÉ@Ìo е N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe +öâËjâËg ZZZ

 Ã@Àe

Ò@̹?d̽ÑKÐËÙ_ÑâÌS ¸ÏÉÒg@µ?dÌ­ÓÒh}?gÙ_ йcgʵÑÁ@Áe“ÙH½Ðk ѵØgÐGйÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ N?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÒеÐËеÐË йÐð¹@k/4ÒÏÉ@½еÃËÏdG ÓN@GÐ_ÒgÐïÁÐk ÓdâËiйgÉc?cÄ?cÊ_gÐG ÑKÏh_@Ôg?dËcÓg@µÓnе rÐGDGÓÄ@LlËÉÐoÙ_й )ÀÏcgÐkÑÁ@ËeйÄÉÊG gÐH½?gÐGйÐÁ@ËÉÉdÁ@›Ðk Ó»ÅÐSÑÁ@µÏhâËʵнÐoÀÐo Ü@k/4ÒÏÉ@½йеÑÁ?iÐÁ Ä?hâÌÔйÑËØgÏgÐkÑKÞÐkÏc ·âËgÙSÉʽÐÅÐGе?c ÐïÁÏcÐÁ@ËÉÊLlËÉ ?cÉÉgÐ}йÄ@µÏi?ʏc?i@Ô ÓÄÐË@Á?c¸ÙwÐGÄжGQµ Ä@ÌïÁÏcÓigÐGÄ@ËÏgÉgÐÅ +Ðð¹ÞÉi е ÒÐÁ@Áe ÏhâÌo ÉÐÔ DGÉÊGÐÁ Ä?hâÌÔ ÑÁ@µÐÁÛÌO Ä@ËÙ_ ÒhâËÊG ÓÑÌKÐË?i@ÔÐG ÓÒg@µÉ@Å ÓÏÉÐKØchµ ÜÐwÊO Ä@̽eÉc Ð}gоpâÌO ÒgÏdÁ@pÌÁ Cg ÓÑÂâËÊÂâËg hâËe й ÓÐÁ@ïÁÐK ÑK@µ й ÓÄÉÊG ÑÁ?g@GÏg@P½Ù]]]]_ ÓRÙ]]]]K ÒÐâ]]]]ºâÌÅÏg Ó¸?gÙ_ Ä@LkcgÊ]]]µ ÑÁ?gÏcg@½ÚÐ]]]O ÐKØdÁ@ËÐ]]]]} Ä@Ì]]]ÁнÐ]]]]±ÐK Ó¸@oÙO Ä@ÌÁ@µÐð¹Øg ÏÊLpâÌÅ Ä@ËÐÁ ÓÐ}gоpâÌO ÓÃG ÑKÐËÊÂÌK ÓÑKÐ]]]]ÌkhG ÑoÉÊ]]]]K Ä@ËÏgÉ ’± йöhO Üc ѽeÉc gÐH½?gÐG ?cÏÉ@ÂâÌOÉйg@SgØiеDGiØOÓigÐG ÐG ÜжâÌK ÓÑÌÁ@Ggʱ ÐKØchµ Ä@ÌÁ@Ì}

+ÄйÐ}ÀÐÔÒÏÉ@kÉÐwѶâÌoÐG ÐLkÐGн ÀÐG ‘pËÐ} ÙG ÐËÙG gÐÅ ÙGÄ@ËÏgÐGÉÉcÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@Áe ÙG N@GÐ_ ÀеÐË )ÏÉcg?fGÜÐÅ N@GÐ_ Éй Ä@Áe е йÐ} ÒigÐGgÐk ÓÒc?i@Ô Ñ¶âÌK@GÐ_ й Ä?É@ÌO Ò?öhâËÉ ?cÐËÏgÐG е ÄÉÊG g?doÐG ?cÐÁ?hâÌïºâÌo ÓÑk@Ìk ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÄÐËÚй й cgʵ “Ð} ÒÉÏöhpâÌO ÑGjÌW Ä?hâÌÔ Ä@Áe)ChµÏcÑÂâËÊÂâËgÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ Ä@ÌK@GÐ_ cgʵ ¸ÏÉ ?cÐËÏgÐG Éй ÓUÁ?i@± @ÌÁÐK ÓÄеÏc N@GÐ_ ÓÏÉchµ ÏÉÊGÉ@wgÐGйÄ@ËейÐ}ÒdÁÏÉÏegÐG ÓÃKÉжpâÌOÒÏc?gÏÉ?gdÂâ̛ÐkжÁÊw й ÑÌKÐË@¡Øh½ Ò@ïð¹Ð½Ùµ ÑÂKÉеgÐk ÓÑKÐËÞнٵ ÓÑk@Ìk ÑÁ@µÏg?ÊG ÑÁÉÊG ÒÏc?gÐG ?cÑïÁÐÅgЭ ÓÒggÉÊG@Ô ?c N@GÐ_ й Ä@Áe Òg?doÐG gÐÅ й жÁÊw ÏÉÐKÏÉ?kÐG й Üнٵ ÒÏÊÌÁ gÐ}ÐÔ ¸ÐË@ïð¹Ð½Ùµ Nб ÐË@ïð¹Ð½Ùµ ÉÐÔ DGÐÁ ?c Ä?dËн +DGgÏÉÐL_ÐGÓÉÊKÉжpâÌODÁ?ÊK@Á cgʵÑÁ@ÁeÑK@GÐ_ѽÏÉÉcÒÏgÐG ÙG N@GÐ_ Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ й ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô Ó°@½ ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ ?c@ïð¹Ð½Ùµ й gÙ}Êð¹@Ô ÑÁ@ÂâÌƶâÌO ÓÄ@Áe ÓÜÉÐÅ ÐG е ÏÉÊG Ä@Áe ъ?i@± ÐG ‘pËÐ}ÓÒg@}igÒ@ïâËgÄ@ËÙ_ÒÚбÐK ÓÄжG gÐ}Ùl½ Ä@ÌÁ@µ?ÉÏg Э@½ ÐG ?c rÐËÏgÐG Éй ÃKÉеgÐk ÑSgн ÏÉÐÌÂÌGÏcÄ@ÁeѵÐËÏÉ?h`¶âËgйÒÙ_ ÑÌKÐ̵ÐËйÄ@ËÙ_ÑÁ@µÏjËgÐËÙGgÐÅ ¸ÏÉÄ?hâÌÔ ÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ—cÑÁ@Áe Ó°@½ й gж̵ٵ?c ѵÐËÏÉ?h`¶âËg ÓÏÉÏchµ hKÉÐLO Ä@Áe ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô ÙG N@GÐ_ й ý?ÉÏcgÐG r@LlâÌÔ +Ä@ÌÁ@µ?ÉÏögЭ@½ÐG‘pËÐ} ÓN@GÐ_йNgʵѵÐËÏÉÐÁ?cögÉ@ÔÐG й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@Áe ÑÁ@oÙ¶âÌK еÄ@½ÐµÐogÙoÒÐËÑË?ÉcÉÐÔÑ©@ÁÙ± ÑÁ?gжKÉÏi°@½ÒecÐð¹@k/4ÐG·ËjÁ ÑGjÌW ÑÌKÐË?gÐHâËg Ð]]]]G Ä@Lkcgʵ ÐËÏÊâËgÐG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc е Ä@¾ÌÂÌG rgÙo Ò@KÏgÐkй gÐÅ °@½gÐH½?gÐGйÄÙºwÄ@LkcgʵÑÁ@Áe ÓÒh}?gÙ_ÐG?cÄ@LkcgʵÑÁ?gжKÉÏi ÐÂK@Å ÏÉÐËÑËÉÉcgÉÊG Ù_й ÓÒg@µ?dÌ­ Ä@ÌÁ@µÐKÐk@½ÐW ÒdÌÅ@o ÓÄ?dËн +ÃËÉÊG ÐÌÁÐÁ@LkcgʵÀÐÔÒÐ}gоpâÌOÀ@µ ÓÒiÙlð¹c ÓÒg@µ?dÌ­ ÒdÌÅ@o е ÑÁ@Lkcgʵ й cgʵ ÑÁ@Áe ÑoØgÐOÐG

/1
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

gÐH½?gÐGgÙSÉ?gÙSÒÐïÁ?ÉgÓMkÐÅ

N?hµÙ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ@oÙ¶âÌKÓнÐoÏgÒ/1 gÏÉgÐOhÆâ̽ÙÂo

ÐïÂËh} gØi ÄÉÊGÙ_ÐG ögÏÉ@G )DGÐÅ ÑÁ@KÞÉ ÑÁ@Áe й Ä@ÌxÌÅ cgʵ ÑÁ@Áe й @ÅÏÉgÐÅ ÓÐÌÁ ½Ðµ ÉÊKÉжpâÌO Ä@½Ù_ ÐG Ä@½ögÏÉ@G gÐ}ÐÔ +qÌÁ?É@ÌO ’GÉÊKÉеgÐk ’Á?ÊKÏc ’khKÐÁ ÓDG ÑÁ@µÏgÐGgÐG ¸ÐËÒfÌKÓdÁÊK gÐÅ ÜÐ}й Ò@ïâÌSеDGÐÅÏÉÐGÄ@–@¾ÌÔÃËжG ?c@ïð¹Ð½Ùµ й Ä@½Ù_ Ѧ̱?É ÃGÏÉÐÔÒ?ÊÌÅÐGDG@ÁÄ@Áe)ÏÉÐÂËiØcÏc )ÄhïGgÏÉ ÙG Ä@Ì­@½ Ä@ÌÁ@µÏÉ@ÌO е ?cÑKÐËÞнٵ ÑK@GÐ_ й Ä@Áe gÐ}ÐÔ Ò@k@ËÄ@ËÙ_ÙGÄ@µÏÉ@ÌOÃGÐÁ£ÌLµÐÔ Ä@ËÙ_ ъ?i@]]± Ð]]]]G ÑKÐËÞÐ]]]]½Ùµ +ÄfâËgÏc?c ÉʽÐÅ ÙG ÃKÉеgÐk Ò?É?c Ïg@GÉc +Ä@Áe ÏÉÏg@½ÙµÐGÒi@Á@oDGÏc?cqâÌOйÐËÙG ѽ@ËÐO+ÏÉÐÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÐGÐË?ÉcÃËжG ÐÂâÌGhK@ËiDGÏcÄ@ÁeÐË?É¿âÌO)Ä@ÁeÙGý ?c N@GÐ_ ÑÁ@µÏg?ÊG й hK@Ëi Ä?dËн ÑÁ@ogÐk ѵgÐÔ жÁÊw ÄжG Òg?doÐG ÀÐÅÑKÐË?ÉÐKÐÁÑ­@½ÙGÀÐÅÐÁ@ÁeÒоâÌÔ ¿pâÌO ÃËÏdG ÜÉÐÅ Ä@¾ÌÁ@lµÐË Ñ­@½ ÙG ÓDG MkÏchâËe Ä@½ÐµÏÉÐKÐÁ @K ÐË?É ÐÁ ÓÄ@Áe ÐÁ )DG É?hµ}?c Ä@½ÐµÐÁ@¾LpÌÁ MkÐGgÐkDÁ?ÊK@ÁжËcѶâËfâËÙKӒwzÌÅ ÓÑËÏÉÐKÐÁ ъ@½@Ô ÒÏÉÐÔ ÙG @S +DG й À?É?c )ÒcÐLâÌG Ä@¾ÌÁ@lµÐË ÓÑÁ@lÂÌÔ ÄÐÅ ¸ÐË@ïÌS gÐÅ й Ïcgʵ ÑÁ@Áe ÉʽÐÅ )Äh}ÐÁ ÀеÐG Ù_ )ÃGÐÁ NÏÉ@­ÐKDG й Ù_ Àе gØi Ä@Áe ÏÉÐ_?cÐG dÁÐwgÐÅ Ä@ËögÏÉ@G gÐ}ÐÔ À@ÌÂð¹c ÄÏcÏc Ä@µÐpâ̵ +CcMkÏcйÄ@Ëg@µgØiDGÄ@ËÙ_ÐG +Ä@–@µÐK?É@ÔÉʽÐÅÒcÐÂK@ÅÒ?ÊÌÅÐG

Ò@ÁÐO й Àcg@PkÐÔDO Ä@ÌÌoiʽ@Ô Ä@Áe Òg@¡Ù} Òg@µÉ@Å ?c rÏÉÐÔ +ÀеÏc Ñð ¹@k 3- Ü@l½ÐÔ ÒнÐoÏg Ò/1 ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁdÁ?giн?c gÐkÐG É?ÉÐK ?cÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@Áe Ѷâ̽?dÁÐÔ ¸ÏÉ ÏÊâÌÔ )DGÏcögÐOâÑK ÑÁ@ÁeÙG Ä@L¶â̽@ËÐO | ÒgÐGÏÊâËögÐG =ÐËÐÅÄ@LK@GÐ_É@Å ÑÁ?giн?c ÒÐð¹@k 3- ÒÐÁÙG ÐG ÀÙ_ ÑË@GiØO Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ@ÁeÀÐSgÐkÓÀ?dÁÐÔÑÁ@ÁeÒÐLk?g@Ô ÀеÏc Ä@Áe й ?É?c )ÀеÏc Ä@Lkcgʵ ÒgÐkÐÁchGÙGÄÏdGÜÉÐÅÃÁ?ÊKÏc@KÐÅ Ä@ËÙ_ ÐG Ä@ËögÏÉ@G )Ä@ËÙ_ Òg@ÌÁ?i

ÑÁ?gÐÂâËÊ_ÐG NÙ_ jâËögÐG ÑâËgÉ@Å r@Oй ÓÐÂâÌk@ÂG Ä@Áe Òg@¡Ù} Ó¸gÐÔ | ÏÊâÌÔ ÀеÐË ÒÏhïÁÙµ =Ä@ogÐkÐKÙKÉеÄ@L¶âÌK@ÌkhOgÐG Ñk@OÊk ?c ·âÌLo ÉʽÐÅ qâÌO й ÙG ÒйÐÅ ÉÐÔ е ÀеÏc Ä@Áe Òg@¡Ù} й )c?cÐ]]]]W ÃËh]]]kÐÁ +ÀdÁ@l_Ïg ѽ?dÁÐÔ ¸ÏÉ ?c ÀеÐË ÒÏhïÁÙµ й ÓÀ?gchâËfGÜÐ]]]]Å ÑËgÐ]]]]GÏÊ]]]âËögÐG ÑKÐÕËÐÅѽ?dÁÐÔ¸ÏÉ?cqËgÐGÏÊâËgÐG ¸ÏÉ pâÌO À?gchâËfGÜÐÅ ÑË?hTÌÔ Ä@Ëg@µ Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ñð¹@½ “ÉÊÕkн gÐÅ?crÏg@µÉÐÔÜÐ}йÓÀcg@PkÐÔDO Àй нÉchµ ÏÊK@Å ¿LkÏc й ѶâËg@µ ÑoÐG ÑKÐ̹ÉÊÕkн?c rÐË?Éc

ÙGM¶â̽@ËÐO|Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?giн?c =ÐËÐÅÄ@Áe gÐ}ÐÔ ÐË?h¶o@Ô ÓÄÉÉg ¸ÏÉ gÐÅ Éй Ä@Áe Nб ÐË@GÐÁ Ä@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ÑÂÌGÏcÐÁÏÉÙ_ÐGÄ@ËÐ̵ÐËÉÐÔ?cнÏcgÐk

Óg@µ gÐkй ÓÐÂâÌk@ÂG NÙ_ =жGn@G?cÐËÑKÐ̵ÐËÉйÄ@LÁ@µÐµgÐÔ Ñ½?dÁÐÔ dÁнgÉÊO UÌSÐ_ ÑÁ@½?dÁÐÔÊâÌÁй @ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑËgÐGÏÊâËgÐG ÒÙ_ Òg@µ ÓÐkеgÐÅ ?cÑËgÐGÏÊâËgÐG Ñoiʽ@Ô Òg@µ й ·âÌoÐG е ýÐÔ +Ïg@Ëc Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ@µÐŠ@½@Ô ÑâÌOÐGÓÀеÏc ÐLâËgÐG Ä@Áe Òg@ÌoÉ ÑLk@Ô CÉÐÆËÏc е й Ä@ÌÁdÁ@ËÐïâÌO ÓÄÉÊGhâÌ­ ÙG g@µ ÓgÐk ÑâÌOÐG q̽ )@µÏc ?c ·âËg?ÊG ÉʽÐÅ Ñð¹ÉÐÅÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑK@Á@¶¾ÌÔÓMlËÊâÌO )ÀÏcÏc gÙSÓ?gÙS ÒÏgÉÏc ÓnÛµ ÑÁ@Á?c ÒÏdÁÏÉÐÔ?cqÌÂËÉ@ÅÒÉÊpOй@ÅÏÉgÐÅ ÄÞ?d½hâ̽ÓÄÞ?d½ÙGg@µDG?cÄ@½@Á?ÊKй ÑoÐG Òg@µÉ@Å @ÅÏÉgÐÅ +ÃËеÏc ÙG N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑKÐËÞнٵ Ä@µÐËÑKÐËÞнٵ Ðpâ̵ ÑÁÉÊw?c?ÉcÐG +ÀеÏc ÒeØhð ¹@k нÐoÏg Ò/1 ÒÐÁÙGÐG

ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?giн?cÒÐð¹@k 3-ÒÐÁÙGÐG ÑÁ@¶oÊ_ ÓÄ@Lkcgʵ ÑÁ@Áe ÉʽÐÅ й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁeÐS Àg?c?ÊÌÅ ÀеÏc ÑË@GiØO ÏÉÐËÐÁÙG ÉÐG @GÐ_É@Å +ÃËgÐGÏÊâËgÐG?cc?i@ÔѶâÌÁ?hâÌÔйÉÊK@Å?c Ä@½ÉʽÐÅ ¸ÏÉgÐÅ ÐËÏÉÐÔ @GÐ_É@Å ÑÁ@¶oÊ_ ÙG ¿½@ËÐO ÏjÌK?öhµÊ¾âËc ÓÃKÉжpâÌO ÒÏcÐk ?cÐËÏcÐk Àйе ÃËg?c@}@Ô Ð¹ ÓögÙÅ »½ ÑËgÙK@L¶Ëc ÑÁchµDO Ðoе Ðo@O Ó@ÌÁÉc ÑÁchµ ÐÁ@µÏi?ʏc?i@Ô ÓN?hµÊ¾âËc ÐKнʶW ÑÁ?giн?c Ä?ÉÐÔ Ò@ïÌS

/2

ÑÌKÐ̵ÐË й MµÐÌKÐË@khOgÐG | ÓÐÂâÌk@ÂG NÙ_ =ÐËÐÅ?cÄ@Áe @ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑËgÐGÏÊâËgÐGѽ?dÁÐÔÑÁ?iнÏgÃËÉgÐO Òg@µÉ@Å ÓÄ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÌoiʽ@Ô ÑoÐG й @ÅÏÉgÐÅ +ÀеÏcqÌKß̶oÐKÑoÐG ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÒÐð ¹@k 3- ÒÐÁÙG ÐG Ä@L¶â̽@ËÐO | Ä@KjâËögÐG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc =MK@GÐ_É@ÅÑÁ@¶oÊ_ÓÄ@ÁeÙGÐËÐÅ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

+ÐËÐÅ ¡Øh½ ÑÁ@µÐ­@½ ÐG Ä@ËögÏÉ@G е йеÄ@KÞÉ·âËdÂâÌÅйÏÉÐ_?cÐGÀÞÐG їfâËg ÐËоâÌÔ ÑKÞÉ Ä?Éй ·â̵ÐË ÐG ÒdÁÊ_@Ô ÒÉÊKÉе?Éc ÓgÙK@L¶Ëc Òg@ïÁÏgÐG ÏÊâÌo ÃËhKdÁÊK ÑÁ@µÐË@KÏgÐk Э@½ ÓÄ@µÐËÒc?i@Ô @µÏc Ä@̺pâÌO ÓÏÉÐLâÌGÏc Üнٵ ÐG ’Á?iÏc r@G Ä@½ÉʽÐÅ Ä@½Ê}DG ?c Ä?hâÌÔ й Ä@¶oÊ_ Ñ¥iÏÉ ÑKÐHË@K ÓChµÏcâ“ Ä@̾ð¹Éi N@±ÉÉc Ä@Áe ÐÁÙw ÉÊG?Éе ÓChµÏc »âÌoDO Ä@ÌÁ@µÐ­@½ ÐËÏÉÐÔ @GÐ_É@Å ÑÁ@¶oÊ_ й À?É?c ÉdÁ@½Ù_hK@Ëi@GÐËÐÅ@LlâÌÔеÒÏÉй

hK ’KÉögÊ} ÐG Ä@½ÐµÐK@GÐ_ @G ÓÃËе NÉÏi Э@½ ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ ÙG ÃËжG ÉÐÔ gÐkй ýÐÔ @ÅÏÉgÐÅ Ä@–@µÏÉ?hµ ÐG Ä@Ë?ÉöhG DGÏc Ä@Áe е ÀÏögÏÉ@G Äe е À@ÌÂð¹c ÏÉй DGÐÅ Ä@ËÙ_ Äн?g@µ gØi ѵÐË@Á?ÊK ÓjâÌÅ ÑÁÏÉ@_ Ä@¾xÌÅоâÌÔÐïÂËh}gØiÄÉÊGÙ_ÐG?ÉöhG й NÐÁ@ÁÐK ÐÌÁ ½Ðµ @ÌÁc ÑÁ@Áe й Ù_ ÐG Ä@½ögÏÉ@G gÐ}ÐÔ )qÌÁ?É@ÌO Ü?i?cÄ@–ÉÉgÏcÑkhKgÐkÐGÓDGÐÅ gÐk ÐÂËÐHG Ä@¾ÌLlÁ?i ÒÏc?g ӒG ?c Ä@Ëe ÑÁ@µÏg?ÊG ÉʽÐÅ й ’Á?ÊKÏc +’GÉÊKÉеgÐk ÑÁ?iнÏgÃËÉgÐO

ÑÁÉÊK@_¸@ÁÉÉg

Ó@Á?ÊK ÓjâÌÅ й DGÏc 7ÀÐÅÉÉc ÑËÙ_ÐG gÐkÐG ‘pËÐ} ÙG Ächµg@µ DGÏc@ÅÏÉgÐÅÓÄh}gÏÉ·ð¹ÐµÒgÉÊG@Ô ÑÁ@ÂâÌÅg@G ÐG NÐHË@K ÑïÂËh} ÄÏdG zµ | Óögʵ | Ä@ÌÁ@µÐð¹?d½ gÐÅÑÁÉÊG·Ë?cйÒ@KÏgÐkйжÁÊw zÌÅ й Òi?É@ÌS DG@Á ¸ÐËйÐOgÙµ ÐG ÏÉеÉ@G Ó·Ë?c ÄÐËÚ й ?c ·âËg?ÊG +Ch¶GÒcÐGÜ?d½NÐHlÌÁ ?cÄ@ÌÁ?ÊâÌÁйÄchµÐÁ´gЭ·oDG Ä@ÌKÐHkʽ ÒlÔÐK ?cÉÊK@Å?c й NÐHË@KÐGÑKÐË@kеÑð¹ØggÐkйDGÏc +?c@ïð¹Ð½ÙµÊâÌÁйÄ@Áe йÀÐÅеÀg@µ?É?c?cqÌË@KÙµй ÏÉÏgÏc й ÀÐÅ ÓÄ@Lkcgʵ ÒÙ_ÊâÌÁ ÓgÏdÁ@Å ] Ä@xµ ] Ä@¶Ë?c Ä@Áe ÓgÐGÉÉgÉÏcÙGÄ@ËÙ_ÙGÃG·âÌLpPð¹@O йÐkн ÐÂÁ?ÉöhG ÏÉÐKÐÌ̹ÊÕkн ÐG ÑÁ@µÐ­@½ ÓÑKÐËÞнٵ ÓÑKÐË?ÉÐKÐÁ ÒеÙOÐwhâËeÐÂGÐÁhK@ËiÏÉйÓÄ@ËÙ_ +Ðð¹@½ÐÂGÓ@ïð¹Ð½Ùµ 

ÉÐÔ ÑÁ@µÏÉ?hµÉßG Óg@¡Ù} ÑÁdÁ@ËÐ} ÒdÁÏÊâÌO ÑÁchµjâÌÅÐG )ÐËÑÌKÐ̵ÐË ÓÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÓÄ@LkcgʵÑÁ@ÁeÄ?ÊâÌÁ ÑÁ@µÐL­h}Ó}gÐkйÒg@ÌÁ?iÑÂKh}gÏÉ ÑÁchGÊâÌÁ й ÙG Ächµ «ÌºGÐK ÓÄ@Áe ÑÁ?dÁ@Å ÓÐÁ?ÉÊKÉе?Éc ÑÁÉÊwÙGÓG ÓÒg@ÌoÊÅ ÒÏc?g ÒgÐk ÐÁchG ÙG Ä@Áe +ÑKÐËÞнٵ ÏdÁÐw Ä@KÐÁ@ËѵÚ@wÓg@µ ÉÐÔ ÓÒg@ÌÁ?i ÑLk@Ô gÐkй ÄÉÊG gÐïËg@µ =ÐP½ÐµÉÐÔÑÁ@ÁeÒg@ÌoÙÅ gÐÅ й ÄÉÊGÉÉdÁ@½ ÓÄ?cÜÉÐÅ ÑKÐHkʽ ѵÐËÏÉÐÁ?cg@µ ?c ¸ÐËÐpÌO rоâÌÔ ÑÁ@µÐËѵÚ@wÓg@µ DGÏc ÉÐÔ ÑÁ@Áe gÐkй Ä@Ìo@GgØi ÒlÔÐK ÉʽÐÅ й ÑLp}ÐG )ÏÉÊGÐÅ ÐP½Ðµ ÀÏg@pÌÔ ?cCgÐkйе Ä@µÏgÉÏc ÑË@KÏgÐkÏgÏc йNÐHË@KÐGÏÉchµDO й Ächµ Òg?doÐG ÓÑÁ@½gÏc Ógc@µ ѵÐËкO Ä@Áe Ä@µÐËÑkgÏc ÐkÛµ ÐÁÚÊ_ ÉÐÔ ÏÉ@ÂâÌÅ MkÏcÏÉ Ä@Ëi@L½Ê½ ÒgÐkÐÁchGÙGÉÊG¸ÐËбÚÏcÒÏÉÐÁchµ ÑÁdÁ@ËÐïâÌO Ù_ ÓÒÉÊLpËÐïâÌK ÓÒg@ÌÁ?i ÑâÌOÐG nеgÐÅ ÓÄ@–@µÐ½?dÁÐÔ ÓÐK@¥Ð¹@Kʽ ·ËgÐ_ ÒÙ_ ÒdÁнбۥ ÙG ÀÐÅ ÓÄ@½ÐµÏÉ?h`¶âËg ÙG ÀÐÅ +ÏdÁнcÉÊkÄ@ÌoеÐð¹@½ÐÂG ÑÁdÁ?giн?c ÒÐð ¹@k3- Òc@Ë й ÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË =Ä@ÁeÙGÐËÐÅÄ@L¶â̽@ËÐO|Ä?hâÌÔ ÑLoÉÉc ÐG Ïe@½@Ô CÉÐƽÏc ?cÏhâ̹ ÓÃKÉеgÐkÑSgнÐLâÌGÏcеÑk@kÐÔ ·âÌÁegÐÅÑL­h}Ó}ÒÐGgØiÒgÐkÏg@w +ÀжG zÌÅÄ@ËÙ_ÑÁÉÊGÙ_ÐGögÏÉ@G7ÀеÐË +ÄÏcÐÁMkÏcйN@µ

ѽ?dÁÐÔ ÑÁÉÊK@_ ¸@ÁÉÉg жoÊ_ ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑËgÐGÏÊâËgÐG ÑP½ÐµйÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËc Ò/ ÒdÁÏÉ@Á й Ä@LÁ@Ëe ÑÁÉÊHâÌSÐLpÌÁ =’w Ä@LÁ@µÐËѵÚ@wÓg@µ Ä@Lkcgʵ =ÃâËÉdGÏÉÏg@GÉй·â̽е ÒÉÏi й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÒÐL̽ٵ Ä@µÏg@µ+ÏÉchµÄ@Ëg@µѾÌl±ÐKÑPk ÑoÐG ] Ñoiʽ@Ô ÑoÐG й ’LËhG +Ä@µÐËÒdÁÏÊËÐOÑoÐG]NÛ̶oÐK ѵgÐÔ ÐoÐG ÉÐÔ 7Ñoiʽ@Ô ÑoÐG hKѵÐË@K?É ÐG @Ë Ä@ÂâÌÅg@G ÓÄ@ÂâÌÅ?g ÑÁ@½?dÁÐÔ ÑÁdÁ@ËÐïâÌO ÓÄchµÏcgÏÉgÐO +ÐÁ@ogÐkй ÐoÐGÉÐÔÑÁchµg?ÉÏdÂâËÊ_7ÀеÐË ÑËÉÊKÉе?Éc ÒÙÅÐG е Ä@¶oÊ_ й ÐG ÏfâËgc ÏÊÌÁ?ÊKÏ@ËÐÁ Ä@½ÐµÐKÞÉ +ÄÏdGÄdÂâËÊ_ йÄchµÒg?doÐGÙG Ä@ÁeÑÁ?ci@k ÒÏgÉÏc 7¸ÏÉ gÙSÉ?gÙS Ò@ÅÏgÉÏc ] ÑoigÏÉ ] ÑÁ@½gÏc Ógc@µ ÑË@KÏgÐk dLÅ+++ÑK@ËÐ_ÓhâÌKÊÌP½Êµ ÒcgÐG Ä@½Ê}DG 7NÛ̶oÐK ÑoÐG +ÐËÐÁ@o ·âËÉ?h`¶âËg gÐÅ ÒЩ@ÂG Ä@Lkcgʵ Ò/ÒdÁÏÉ@Á ÑÁ@Áe ÒÐL̽ٵ ÐÁ?É й À@µgÐÅ ÓrÐG?c ÐÁ@o dÁÐwÐG Ä@µÐµgÐÔ+ÄÐGÏcÏÊâËgÐGÄ@ËÙ_ѵgÐÔ gÐkйÏÉÐÁÉÊGÙµÑÁ@ÂâÌƶâÌO7й’LËhG ŸÁ@½ й Àе ÑÁÚ gÙSÉ?gÙS ѺË@kн +g@SÉc?c ÑÌKÐ̵ÐË ÙG Ächµ «ÌºGÐK 7ÀÐÅÉÉc ÒÙ_ ÑÁ@µÏjËg ÊâÌÁ ÙG Ä@ÌÁ?dÁ@Å ÓÄ@Áe ÒÙ_ÊâÌÁ ÒÉÏöhâÌO Óög@ËöhG ÑâÌOÐG Éй ÑKн?dÁÐÔ ÙG ÓÄ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÓMlËÉ ÙG Ächµ «ÌºGÐK É?cÏÉ?h`¶âËg ÓÄ@ÌÁ@µÐËÒc?i@Ô ÓÑÁ@lÂÌÔ Ïi?Ê_?c

/3
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

ÒhïâÌS ѽ?dÁÐÔ ÑlËÏÉ @HËgЭ ÓÄ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÒgÐ]]]GÏÊ]]]âËögÐ]]]G ÑÌKÐ̵ÐËÑð¹@½ÑÌoÐGÑLkgÐOgÐk +Ä@Áe ÐËÐÅ Ä@L¶â̽@ËÐO | ÏÊ]]]]âÌÔ Ñð ¹@k ’½ÐLkÐ]]]o ÒÐÁÙ]]]]GÐG ÑÁ@Áe ÑÌKÐ]]]]̵ÐË ÑÁ?giн?c =Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËc ÀÙ_ ÒÉßk ÓjâËg ѵÐpâÌO йеÀеÏcÐÁ@kеÉÐÔÑoжpâÌO ÑÁ?giн?c Ò@KÏgÐ]]]]k Ñ]]]]Á?eØg ÑK?hµÊ¾]]]]âËc ÑÁ@]]]]Áe ÑÌKÐ]]]̵ÐË ?cÐËÑKÐ̵ÐË ÉÐ]]]]¹ )Ä@LkcgÊ]]]]µ ÑKÐËÙ_ÑâÌS+ÏÉÊGÐÅÄ@ÌÁ@oÙ¶âÌK Ò?ÉÐpâÌO ÑWÉÉg ÙG ÃËhâÌÂG Éßk )cgʵ “Ð} ÒÉÉdÂËi Ðp̽ÐÅ qâÌO йе cМЈ Òi@± ?ÉÐpâÌO ÒеÐð¹@½ÐÂG ÓÑÁ?jâÌ_ ?c Ä?ÉʽÐÅ ÑÌKÐ̵ÐË ÒjËg йе ?c Ä@Å ÒÙ_ ÒÐÁÙG ÐG +ÃoÙ¶GDK ?c Ä@Áe ÑÁ?giн?c ÒeØhð¹@k ’½ÐLkÐo ÐËÏÉÐÔ ¿½@ËÐO ÏÉÐÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÒöhâÌïogÙo ÑÁ@Áe ÓÄ@¶oÊ_е Ä@ÌÁ@µ?ÉÏgЭ@½йѵٵ?cÙGcgʵ ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÒgÉÏc й ÓÏÉÐÂHGÙµ Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc Ä@ËÙ_ ѵgÐÔ ÏgÙS ÀÐG ѽ?i @ÌÁÐK +ÃÁÐËÐïGDSÐG N@GÐ_ й Ä@Áe оâÌÔ ÑÂKÉеgÐk )?cÒgÐG?gÐG@Á ÓÏÉÐÁ@kÉÐw Òec gÉÊk ÓÑïÁÏc ¸ÐË ÓÑËÉÊKhïµÐË Ä@½Ù_ѱÐWgÐGÑ­@½gÐkйÄÉÊG Ñð¹Ð½Ùµ й ŸÂËh} ѶâÌoÐG ¸ÏÉ +ÐËÑÁ@lÂÌÔ

/4

 Ã@Àe

Òg?doÐG )eØg Ñk@Ìk ѺË@kн Ä@Áe ÐG ÑGjÌW ÑÁ@µÐÏgÊâËg й Ächµ )ÑÁ?gÙ} )ÒgÐÁÊÅ Òg@µ ÓÀ@ËÐO ÒÏÊâÌo й Ä@Áe ÑÂLl`¶âËg Òg@µ )ÙÁ@o ÓcÉÉhk Òн@ÁeØgÑÁchµgÏc)Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÒjËg )ÐËÐÁ@ïÁ@½ е g?ÉÐK ÒÊâÌÁ ÐG Òg?ÊËc ÒgÐkÐÁchG й Ä@Áe ÒÏÉÐÁchµ g@ÌoÉ +?cÄ@ÌÁdÁ@ËÐ}DOÙ_ÓÒg@ÌÁ?i ÑÁ?giн?c ÒÐð ¹@k 3- Òc@Ë й | Ä@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË =ÐËÐÅM¶â̽@ËÐO ÑÁfâÌS ѺÌOÉÏgÐG е ¿ð¹@XoÙ_ gØi ÑÁ?giн?c ÒgÐ]]]]}ÏÊð¹@]]]]k Ã]]]]]̽3Òg@Ëc е ’]]]]wÏc ÏÉÐÁ@½ÐµÐÌKÐ̵ÐË ÐK?É ?cнÏcgÐk Éй ÐÁ@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ÑâÌS ÏÉ?giн?c @LlâÌÔ qâÌO Ü@k 3ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW Ñk@]]]]Pk ÑKÐ]]]]]ËÙ_ ÑÁ?ÊÌLpO е ÃËжG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ )ÏÉ?cÑÁÉÊwqâÌOÓÏgÐGÑð¹ÉÐÅÓÏÉchµâ“ ÙG ÓÄ?dËн ÐÂâÌG Ä@Áe е ÐËÏÉÐÔ ¿½@ËÐO ÜÉÐÅ Ä@ÌÁ@µ?ÉÏg Э@½ й Ächµ ѵٵ?c ÒeØhð¹@k ’½3- й ?cÑË@KÙµ й ÄÏdG ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ]]]̵ÐË ÑÁ?giн?c ÑÁ?É@ÌO ÓÄ@Áe ÉʽÐÅ Ð]]]]G Ä@Lkcgʵ +¿âÌð¹ÏcÑË@GiØOi?Ê_ÑÌÁ@lµÐË

 +ÀеÏc ÐG ÓÑLp} ÐG Ä@Áe ÙG ý ѽ@ËÐO ÉÐÔ е ÐËÏÉÐÔ Ä@Lkcgʵ ÑÁ@Áe ÑKÐHË@K ´ÐÅgÏcеÒÐË?ÉÏög@ÁнÐLkÓ¿ð¹ÉiÉʽÐÅ ÄÏdGÜÉÐÅÓÄеÐÁÜÉÊGбChµÏcÄ@ÁeÐG ÑÁ@µÏÊâËic ÐLËgÐÁÊG?c ÑÂLpâÌÅÐÁ ÙG ÙG ÄжG N@GÐ_ )Òg?ÉÏcgʵ Ò@ïð¹Ð½Ùµ ÜÉÐÅ )Ä@ËÙ_ ÑÁ@µÐ­@½ ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÐG +Ä@ËÙ_ÑÁdÁ@ËÐïâÌOÙ_ÙGÄÏdG Ä@ÁeÒg@¡Ù}ÙGÓÏÊâÌÔÙGÃKÉеgÐk

ѽ?dÁÐÔ ÒgʵÐo ÃËÉgÐO ÉÊK@_ ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÒgÐGÏÊâËgÐG ÑP½ÐµйÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËc ÒdÁÏÉ@Á ÐK?É Ä@LÁ@Ëe ÑÁÉÊG DSÐLpÌÁ gÐkй ChµÏc Ä@Lkcgʵ Dk =ÃâËÉdGÄ@LÁ@µÐËѵÚ@w ÒÐL̽ٵ ѽ?dÁÐÔÒgÉʵÐoÃËÉgÐO й Ä@]]]Áe ÑÌKÐ]]]]̵ÐË ÑËgÐGÏÊâËgÐG ÀÐÌKÐË@khOgÐG ÉÐÔ ?c ÀеÐË ÒÏhïÁÙµ ÑÁ@oÙ¶âÌK ÓN@GÐ]]]]_ +?gchâÌPkÐÔDO ÏÉÐKÏÉ?kÐG qÌÁ@Áe ÑÌKÐ]]]]̵ÐË Ð]]]]]¹ ÑÌk@]]]]Ìk Ñ_ØcÉg@]]]]]GÐG Óg@µ NÐHlÌÁ Ð]]]]]G Ó?c@LlâÌÔÑ©@ÁÙ± ÓögÙµ ÑÁ@ÂâÌƶâÌO Ð]]]]]¹ Ä@–@oÙ¶âÌK Ñ¥iÏÉ ÐG NÏg@GÐk Ä@–@µÏÉÐÁÉÊGÙµ Ó¸gÐÔÓÐÂâÌk@ÂGNÙ_Ä@Ì}CgÉ@Å =ÐÌw?cÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËйNg@µ ÒhïâÌS)gÉÊOÄÐkÐWNоlÌ¥ý ÑÌKÐ̵ÐË ÑLp} ÑËgÐGÏÊâËgÐG ÒÐL̽ٵ й Ó ?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ?c Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ñoiʽ@Ô ÑoÐG ÒhKÑÁ@µÏg@µ ÓÄ@µÏgÉÏc ÒgÐGÏÊâËögÐG +riʽ@ÔÒв¹ÉÐÔ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÒнÐoÏg Ò/1 й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ?gÉÏc й ÒÉ@KÐÅ Ò.0/1 Ñð ¹@k Éй ÏÉ?giн?c ?c Ä@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ögÐPâÌKÉ?ÉÐKÑð ¹@k 3-@LlâÌÔ@KÏÉÐKÉжâËg ÒhïâÌS Ѷâ̽?dÁÐÔ ¸ÏÉ ÏÊâÌÔ )ÏÉÊG Ä@Áe ÙG Ä@L¶â̽@ËÐO | ÒgÐGÏÊâËgÐG =ÐËÐÅ ÉÐÔ Ò@ïâËg й gÐÅ ÐoÙ_ ¿âÌO ÒeØhð¹@k’½ÐLkÐoÑË@GiØOÏÉÏg@¡Ù} ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÉʽÐÅ ÐG rжpâÌO Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÓÄ?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ й cgʵ ÑÁ@Áe Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?hïÁÐËÚ ÓÄ@½?dÁÐÔ ÉÉdÁ@½ ÓÑoÙ_ MkÏc @ÅÏÉgÐÅÓ ÀжG Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?gÐGÏÊâËögÐGйÑÁÉÊGÐÁ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

ѽ?dÁÐ]]]]Ô Òhï]]]]âÌS ¸ÏÉ D]]]]GÏc ÑÁ@Áe ÙG Ä@L¶â̽@ËÐO | ÒgÐGÏÊâËgÐG =ÐËÐÅMK@GÐ_É@Å ’½ÐLkÐo ÑË@GiØO ѵÐpâÌO 7É Ä@½ÐµÐËÑKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÒeØhð¹@k ÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË ÓÄ?hâÌÔÑÁ@ÁeÉʽÐÅйÑLp}ÐGÄ?hâÌÔ ÑÁ@Áe ÑKÐHË@K Ð]]]]G Ä@L]]]]kcgʵ ÒÏgʵ ÊâÌÁ ÒÉÊ]]]]Hð¹@± ÓN?hµÊ¾âËc ¿½@ËÐO +ÀеÏc Ä@oÙ¶âÌK ÓN@GÐ_ ÒgÐïÁÐkÊâÌÁ ÑÁ@Áe ÉʽÐÅ е ÐËÏÉÐÔ 7N@GÐ_ ÓÑË@GÐK ÓÒh¶­É@Å ÓÑïÁÏcÉ@Å ÙG ÑÁ@µÏjËg ÊâÌÁ ÑÁch]]]]]µ hKÉÐ]]]]LO ÑâÌO ÐG ÓÃoÙ¶GDK Ä@½ÐµÐËÑKÐ̵ÐË Òg@ÌÁ?i ÒÏc?g ÒgÐkÐÁchG ÙG @Á?ÊK ÓÜÉÐÅ ÐG ÓÄÏdG ÜÉÐÅ Ä@ËÙ_ й ¨@®Ëc Ä@ËÙ_ ÑÁ@wÉDG ÑÁ@oÙ¶âÌK ÑÁ@o ÐG Ä@o ÓÄжG Ä@ÌÁ@µ?ÉÏg Э@½ ÓÑk@Ìk Òg@GÉg@µ Ð]]]]]¹ Ä?É@ÌO +ÄжGÒg?doÐG?cÑKÐËÞнٵ ÙG ÃKÉеgÐk Ò?ÊÌÅ ?cÑË@KÙµ й N?É@ÔÐG Ä@½ÐµÏg@¡Ù} Ù]]]G ÉÏÊâ]]]]ÌÔ Ä@½ÐµÏg@¡Ù} Àg?c?ÊÌÅ ÓÀi?Ê_Ïc ÉßG й ÀÏcgÐÅ É DG fâËgc ÄнÐK +âÍG?cÏÉÐÁÉÊG

ÒейÐ} ÑkÉÊÁÏg@w ÐG gÐH½?gÐG ѵÐËÑKÐË@khOgÐG ÐG ÑLkÐÅ ÓÄ@½?dÁÐÔ й ?É?c ÐËÙG +ÏÉchµgØi ÙG ÀеÏc Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?hïÁÐËÚ ÒÉ@ïÁÐÅ ?cÉÊK@Å?cй ’Á?ÊLG ÒÏÉÐÔ Ð¹ DGÏc ’ÂââÌð¹ÐÅ o@G ÓµÚ@w hK@Ëi ?cÑKÐËÞнٵ ÓÑk@Ìk Òg?ÊG й ÒÏÉÐÔ ÙG ÃÁÐËÐïGDO Ä@ËÙ_ ÑÁ@µÏg?ÊG ÉʽÐÅ ÓN@GÐ_ ÑÁ?dËн Ó¿ð¹ÉÉiÐGecÄ?É@ÌOÑÁ@oÉ@Å?cÄ@Ëe +ÃËÏdGÄ@½ÐµÐK@GÐ_ÐGÏfâËgcÑËgØi +Ä@–@µÐŠ@½@ÔÑÂK@ÅÒcÏÉÙG ÑÁ@Áe Ñk@Pk gØi ?cÑË@KÙµ й gØi е ÀеÏc Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ Òec N@GÐ_ ÑÁ?dËн ÐÁÉÊK@Å ÐÁ?hâËÊG Ñ̽ÛlÌÔ Òg@½Ùµ ÑÁ?g?c NÞÐkÏc Ä?hâÌÔ ÑÁÚÐ} Ðð¹@k ÃËdÁÐw е Ä?Ô +ÏÉÐÂÂâÌkÉÐwÏc

 Ã@Àe

ÐG NÙ_ ÐË@¶K jâËgÐG ÑâËgÉ@Å Òg@µÓÐÂâÌk@ÂGÄ@ÁeÒg@¡Ù}ÑÁ?gÐÂâËÊ_ ?c Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË й NÉ?gchâÌPkÐÔDO =жGn@G ÒhïâÌS )ÐËÒgc@± ’ÁÏi@Á ÀÉ@Á ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑËgÐGÏÊâËgÐG À@LlâÌÔ Òg@µ ) ?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÐÁ@Áe Òg@¡Ù} ѦËiÉÐK ÓÏÉÐÁchµÉßG +ÄdÁ@ËÐ}?gÑoÐGÐK?É Ò/1 ’Á?iÏc ¸ÐËÚÉʽÐÅ ¸ÏÉgÐÅ ÐG É?ÉÐK Ñð¹@k 3- Ü@l½ÐÔ ÒМÐoÏg ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c gÐk ögÐPâÌK ?c Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc

ÑÁ?giн?c ÒÐð ¹@k3- Òc@Ë й ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË =ÐËÐÅM¶â̽@ËÐO|Ä@Lkcgʵ ÑÁ?giн?c ÒÐð¹@k3- ÒÐÁÙG ÐG ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ã˽gÐ} ÜcÐGöhO Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÓÄ@½?dÁÐÔ ÐG rжpâÌO ÑË@GiØO Ä@Lkcgʵ ÑÁ@Áe ÉʽÐÅ ÓÄ?hïÁÐËÚ +ÀеÏc ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑµÐËÏÉ?h`¶âËg е Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ еÒÐÁ@PkÙµÓdÁеÉʽÐÅÓÐËÑ®ÂÌk ÐÁ@ËÊÌÁ?ÊK À?ÉÏcgÐHpâÌO ÉÊK@Å ÒÙG ÓDG Ü?i ?c Ä@ÌÁ@µÐL­h}Ó} gÐkÐG Ä@Lkcgʵ ÑÁ@Áe ÑïÁÐpâÌO ÐLâÌHG ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË @LlâÌÔ dÁÐwgÐÅ ÒÙÅÐGÄ?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@KÏgÏc Ä@¾LpÌÁ й ÒgÉc ÊâÌÁÒg@GÉg@µÒg?ÊGgØiйÄdÁ?ÊÁÙ_ gÐH½?gÐGй rÐð¹@WÉÐGÐÌÁ?cÑð¹Ð½Ùµ ÓÏÉÊGÐÁ ÄÐËÚDG ?c Ä@µÏÉ?cÉÉg

Óg@]]]µ gÐ]]]kÐ]]]¹ Ch]]]µÏc DSÐLpÌÁ ÑP½Ðµ й Ä@LÁ@µÐËѵÚ@w =ÃâËÉdGÄ@LÁÉÊG Ä@Lk@OÊk gØi ?c@]]]]]]KÏgÐkй ÑÁ?gÐGÏÊâËgÐGÐGÑoÙ`LkÏcÓÀеÏc NЙÏigØi е¿âÌð¹Ïc Ä@Áe Òg@¡Ù} ÑÁchGÏÊâËögÐ]]]]G Ù]]]]]G Ãp]]]]â̵Ïc gÉÊOcЙÐÔ ?öhGʵ ý+Ä@½ÐµÏg@¡Ù} ÒgÐGÏÊâËögÐG Òhïâ]]]ÌS ѽ?d]]]]]ÁÐÔ ÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËcÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÒÐL̽ٵ¸ÏÉ+Ä?hâÌÔ Ä@LkcgʵÒ0ÒdÁÏÉ@ÁйN?hµÊ¾âËc r@O ÓÀеÐË ÒÏhïÁÙµ Ò?Éc Ä@¾LkÏc Ä@½ÐµÐL̽ٵ ÑÅÏdÁ@½i@k ÏÉchµ Ä@–@µÐËѵÚ@w Óg@µ ÐG ÄÐËÚ й ÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑÁ@ÂâÌƶâÌO

gÉÊOcЙÐÔ?hGʵ

ÑÁ@½?dÁÐÔ ÓÑËgÐGÏÊâËögÐG ÑÁ@½?dÁÐÔ ÑÁ@ÂâÌƶâÌO @ÅÏÉgÐÅ +Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?gÐGÏÊâËögÐG ÜÐ}й ÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ?ÉÚÑÌKÐ̵ÐËÒÐL̽ٵ ÙG 0ÒdÁÏÉ@Á й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ Òg@GÉg@µ ÑÁchG qâÌOÉÏgÐG o@G ÑÁchGÏÊâËögÐG@ÅÏÉgÐÅ+Ä@½ÐµÐL̽ʵ DµgÐGDµ 7¸ÏÉ ѵÚ@w ÃËdÁÐw ÒÏgÉÏc ÑÁ@Á?c ÓÑLlÁ?i ÓÒh¶Ì­ ÒcgʵÑÁ@½iÑkÛµÑÁ@Á?cÓÑK@ËÐ_ ÑÁ@½?dÁÐÔ ÙG ÑÂÌKÚ ÑLÌO ÐG @ÅÏÉgÐÅÓdLÅ++++ÓÄ@–@ÁeÑÌKÐ̵ÐË Ð½@ÁeØgÑâ̵öpâÌOйÄchµÒg?doÐG ·âÌO JjÌW É@Á й ÐÁÞ@k е Òg?ÊËc ÊâÌÁ й ÑGjÌW ÑLk@Ô gÐk ÓCc Ä@œÐÅÉc ÒкO Ä@µÐËg?ÊËc н@ÁeØg +ÏÉ@ÂâÌÅMkÏcÐG

/5
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

ÐË?cqâÌOйÑK@GÐ_ÉÉcDG?cÜÐ}й DGÏc е ÑËÏÉÐKÐÁ ÓѺºÌ½ ÑK@GÐ_ ÓÃËÏdGÙGÑð¹ÉÐÅÄ?É@ÌOÑÁ@oÐGÄ@o @K ÓÃËÉÏhkÐÁ ÃKÉеgÐk ÒжKʹ @K ÑÁ@µÐ­@½ ÐG cgʵ “Ð} ÑÂLpËÐ} ÏÉÐoÚ Éй ÓÃËÏcÐÁ ÜÙµ ÒÙ_ ÐLËgÐÁ ÓJ?c ÉÐÔ Òec ÐG N@GÐ_ ÓMkÏc й вð¹@Ô ÐÁÉÊG е ÒÐÁ@ÁÙµ Ä@Áe ÀеÏc ?É?c @ÅÏÉgÐÅ ÓÄ@Áe ÑâÌO ÑÂKh}gÏÉ ÙG ÃG ÀÏcб qâÌO Ä@ËÙ_ Ä@ËÙ_ ÓÄ@µÐµgÐÔ ÑÁdÁ?ögÐO?g Óg@µ Äe е ÃG ÐÌLk?g ÉÐÔ ÒgÐÂâ̛Ðk DG@Á?cÜ@WÄ@½ÐÅйÓÐð¹Ð½ÙµÒÏÊÌÁ Ó·â̱ÐWеDGÉ@ÌOÑËÏiÐGйÄ@½É@w J@lÌW Ðð¹Ð½Ùµ ÒÏÊÌÁ ÉÐÔ ÙG ·âÌ­@½ Ò@ïâËg ÒgÐGÐÂKh} ÐG Éʶð¹ÐG @¶G ÉÐÔ ÑÂÌk@Á ÓÑLlÁ?i ÓMkÉgc ÙGÉ@ïÁÐÅÃËeÏc?dâÌKеÒÐË@ïð¹Ð½Ùµ ?cÑË@KÙµ й +ÏÉÐÂÌÂâð¹ÐÅ Ä@–@µÐ­@½ ÐÁe ÉÐÔ ÉʽÐÅ ÙG rÙÁöhµ ÒgÐk ¸ÏÉÄ@ËÙ_е¿ÂâËÊÁÏc?cÐÁ?g@¶K@GÐ_ Ä@ËеÐð¹Ð½Ùµ @KÐÅ Ä@KÉÊk ÀÙ½ +DG¸@ÁÉÉgÓgÏÉÐL_ÐG

ÑÁ?giн?c ÒÐð¹@k 3- Òc@Ëй ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË @KÏgÐk )?c Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÀÐSgÐk ÑoжpâÌO ÀÙ_ ÑË@GiØO ÓÀеÏc N?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÑÁ@Áe N?É@ÔÐG ÙG Ä@ÌÂKÉеgÐk Ò?ÊÌŠѶâËeØg ÏeØg ÀÐÔ ·ÁÊw Ài?Ê_Ïc ÒÐÁ@ÁeÉÐÔÓÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÙGÏiØO ÓJ?c е ÒÐËÏÊâÌwg?Êw ÉÐÔ É@Á й ÓÃÂâ̶pÌG ÑKÐÌËÉ@pâ̵ ÄÙµ ÑLËgÐÁ Ä@ÆÌS ÉʽÐÅ ÐÁÐËÐïG Ä@ËÙ_ ÑïÁÏc ÐLlËÊâÌO ÓÐð¹Ð½Ùµ ÒÏÊÌÁ Äe жÁÊw ÏÉÐpâÌO ÓÏgÐG É@ÌO ÑÁ@o ÐG Ä@o ÀÙ_ ÑË@GiØO Ïg@GÉÉc ÓN?ÉöhG )ÀеÏc Ä@Áe ÉʽÐÅ ÑoжpâÌO ?c Ä@ÌÁ@µÏg@µ й Àg?c?ÊÌÅ +ÃGÉÊKÉеgÐk 

/6

 Ã@Àe

¿Ìw ÓÐËÏÉ?h`¶âËg ÉÐÔ ѽ?dÁÐÔ нÉÊG +нÉÉchµÏÊK@ÅMkÏcй Òg@µfâËÉ?g¸ÏÉÀеÐËÒÏhïÁÙµй ÒÐGgØi й )À?hâËfGÜÐÅ ÒgÐGÏÊâËgÐG ?c Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ@µÐËѵÚ@wÓg@µ ÀÉ?gchâÌPkÐÔDOÒg@µÓÀеÏcѵÚ@w +ÐË?cÄ@ÁeÊâÌÁйѪ̺GÐKÒg@µ ÑÁ?giн?c ÒÐð ¹@k 3- ÒÐÁÙGÐG ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÙG Ä@L¶â̽@ËÐO | Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ =ÐËÐÅg@¶K@GÐ_ÑÁ@Áe ÀÏcÐÁ ÀÙ_ ÐG Ïi@TÌÔ ÉÐÔ ÐïÁÏg )g@¶K@GÐ_ÑÁ@ÁeÙGÀhâÌÂGÀ@ËÐOýе Ä@ËÏeØgÉÐÔÑË@GiØO@KÏgÐkÀÞÐG Ò/1йgÐGÉнйÜ@k3-еÀеÏcⓠÒGcÐKÓÑË@ÂoØghâËeй?cМÐoÏg ÑGjÌWÒgÐHâËgÓcgʵÑÁiнÒ?ÉÐpâÌO ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË)N?hµÊ¾âËc |+ÉÊG ·Ë?c й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÉÐÔ ÑÁÉÊG @LlâÌÔ | ÓÀÏcÉÐÔ ÏÉй ÓÐïÂËh} ѶâËÉ@ïÁÐÅ ÐËÏÉ?h`¶âËög й Äe ÒоâÌÔ е ÐËÏÉÐÔ hKŸÂËh} ÓÏÉÐÂÌGÙµ ?cÐËÏÉ?h`¶âËög ÉÐÔ ÒgÉÏc DG Ä@½Ù_ ÐG Ä@–@¾ÌÔ ӒG ¸Ú@w ÐG ÃËÉеÏcgÐk ?c N@GÐ_ йе ÑoÏhâÌÔ @K cgʵ ÑÁe е NÐHË@K

+dLÅ++++ÓÄ@•Û̶oÐK ÑÁ?giн?c ÒÐð ¹@k3- Òc@Ë й ÑÁ@LkgʵÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË =ÐËÐÅM¶Ì½@ËÐO|Ä?hâÌÔ

Òg@µ ÓÐÂâÌk@ÂG NÙ_ ÒÏhïÁÙµ r@O й NÏÉ?gchâÌPkÐÔ =ÐÌw?cÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËйÀеÐË ÒÏÉ@½ÙG ÓÑÂoÐS @Ðð¹Éi ÀÉ@Á ÑGjÌW ÜÐ}й Ðð¹@k/1 ÐG ·âËjÁ Ò?ÉÏg ÑK@GÐ_ ÓrgÙo ÓN?hµÊ¾âËc ÐGjÌW ÉÐÔ ÒgÐHâËg ÐG cgʵ “Ð} ÑË@ÂoØghâËeй?cÐËÏÉ@½Éй)À@Âo@Ô ÜÐ}й hK@Ëi JjÌW ÑÁ@µÐÁÉÊwÙGÓG MkÏc й )ÀÉÊG @Âo@Ô Ä@Áe Ñ­@½ ÑÌKÐ̵ÐË ÒÏg@GÉÉc ÒÏÉÐÁÉÊG g@µÐG 35 ]] 34 Ñð¹@k й N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe

ÒhËÉ@oʽѾÌWÏgЦ­@ÁCgÉ@Å ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÒgÐGÏÊâËgÐG й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÐK?É Ä@LÁÉÊG DSÐLpÌÁ ÑP½Ðµ ChµÏc Ä@Lkcgʵ ѵÐË ÒdÁÏÉ@Á =ÃâËÉdGÄ@LÁ@µÐËѵÚ@wÓg@µgÐkй ÒÐL̽ٵ ÑkhOgÐG ¸ÏÉ ý ÒdÁÏÉ@ÁйN?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË Ä@–@µÐËѵÚ@wÓg@µÄ@LkcgʵѵÐË ÒÏÉÐÁÉÊGÙµ ÓögÙµ ÑÂKh} й ’LËhG @ÅÏÉgÐÅ ÓÑÌKÐËÞнٵ ÓÑk@Ìk ¸ÏÉ gÙSÉ?gÙS Ò@ÅÏgÉÏc ÑÁ@Á?c Òg?doÐG Ó +++ÑK@ËÐ_ ÓÑÁ@½gÏc н@ÁgÐG Ó¿Ìk?gн й Ächµ ÃËdÁÐw ÓJjÌW ÑÁ@µÐËgÐÁÊÅ ÒgÐkÐÁchG @ÅÏÉgÐÅ ÓhKѵÚ@w ngÏc ÑkÚе ÑÁ@Á?c ÓÄ@Áe Òg@ÌÁ?i ÑÁchµgÏc ÓÑÁchµ g?ÉÏdÂâËÊ_ ÐK?É Ð¹ Ä@Áe ÒdÁÏÊËÐO )Òg?ÊËc н@ÁeØg Ò@ïâËg й ÏÉÏÉ@Á


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

7@ËgÉgc@±

ÒÏc?g )ÓÑËÏÉÐKÐÁ ÓÑk@Ìk ÑK@GÐ_ Ïe@½@Ô)?cÐð¹@k3-ÀйÑÁÉÊxpâÌOÓÏgÐG ÀеÐË+ ?iÏcMlËÊâÌOÐGÜ@_dÁÐwÐG ÑÌKÐ̵ÐË Ðð¹@k 3- ÐLk?g ÐËÏÉÐÔ Ü@_ Ä@ÏÉÐÔDGÏcÀÞÐG)ÏÉ?giн?cÄ@Áe Òg@½Ùµ ÑÁ@_ÉÉg й е DwÐÁ G й їfâËg ÑÁ@_ÉÉg @K ÏÉÐÁ@Lkcgʵ ÏÉÏchµ ÐG ÐËÑKÐ̵ÐË ÀÐÔ ÑKÐË@o@O ÑÁ@oÙ¶âÌKÙGVgнʹÐÅжÁÊw+ÏÉÊGÐÁ ÑÂKÉеgÐk Ò?Éc й +ÉÊGÐÁ É@ŠÊ} ÀÐÔ е ÏÉÐpÌÁ?hâÌÔ ÑÁÚÐ} ÑogÙo dÁÐw )ÏÉÙG g@µÐG MkÏc ÐËÑKÐ̵ÐË 7ÄÐÅ?cÐËÑKÐ̵ÐËÉÐÔÑÁ@Ëeй¬@ÁÙ± ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁchµ g@µ 7ÀеÐË Ñ©@ÁÙ± ÐwÉ@Á й Óg@o й N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe .03-ÑÁÞ@k& ?c Ä@Lkcgʵ ÑÁ@µÏc?i@Ô ÑwgÐ}ÐÔ ?cЩ@ÁÙ± Éй +%.025] Óg@o ÉʽÐÅ Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ@oÙ¶âÌK @ÌÁÐKÓÏÉÐKh}ÐÁÑÁ@LkcgʵÑÁ@µÐwÉ@Á ÀÞÐG)ÉÊG¸Ú@wÄ@LkcgʵÒdÁÏÉ@Áй й DGÐÅ Ño@G ѶâÌð¹Øg ÑÁ?ÊK йN?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÓÄ@xµÒÏÉÐÁchµÙµ gÉÉe ÉÏgÐGÐG ÑKнg@Ë )?cÒÙ_ ÒgÉÏc ÓÑk@Ìk ÑËg@ÌoÉ ÑLk@Ô ÑÁÉÊw )@¶G Ä?ÉÐÔ ÑÌ®ÂâÌk ÓÑËÏÉÐKÐÁ ¸ÐËÓÑGÐÅÑÁ@ÁeÐGNÐHË@KÒÏÉ?hµÉßG ÐG Щ@ÁÙ± ÀÐÔ +@¶G gÏcâ“ ÒÏg@½e ÉÉc ÒÐÁ@LkgÐOÐÁÙµÑKÞÐkÏcÒÏÉÐÁÉÊHð¹?i )?cÄ@LkcgʵgÐkÐGѽÛlÌÔÒg@½Ùµ +N@ÅÑË@KÙµ g@µÐG MkÏc й 7ÀÐÅÉÉc Ñ©@ÁÙ± йN?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÒÏÉÐÁÉÊG ÒÉ@KÐÅ Ò4- ÒÐËÏc Î@KÏgÐk ÑÁÞ@k @K @µÏcDO MkÏc ?ög%ÑÂÌË?i Ò6-& Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË )?cЩ@ÁÙ± Àй )@LlâÌÔ

ÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË ÜÉÐÅDGÏcN?hµÊ¾âËc ?dG йÒÙ_ÒÉ@ÌoÒ@ïâÌS ÊâÌÁ ÑÁ@ÁeÒÏÉÐÂKÉÉjG MkÏcÐG?cÄ@Lkcgʵ DÂâÌG Ó°@½ ÐG Ä@½ögÏÉ@G DGÏc NÊ} ¡Øh½ ¸ÏÉ ÓDGÐÅ Ä@Áe ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô ÓÑKÐË?i@Ô DGÏc +ÃËжG Ä@ËhËÐk ÓÄ@½Ù_ й DGÐÅ Ä@½ÏÉÐÔ ÑËÏc@½@Ô Ð¹+ÃËжGDOMkÏc?ögÄ@½Ù_ÒÐð¹@½ÐÂG ÙG?cÄ@½Ù_ÒеÐð¹@½ÐÂGÊâÌÁй?cqâÌO ÑÂLpâÌÅÐÁ ÓÉ@ÌO ÓÄe ÑËgÐG?gÐG й +’oÙ¶GDK )Ä@ÌÁ?ÊâÌÁ ÑËi?É@ÌS ?c qÌð¹Ð½Ùµ ÊâÌÁ й ÓÜ@½ ÒÏÉÏgÏc ÐG Ä@½Ù_ ÑÁÉÊG N?hµÊ¾âËc DGÏc ÓÄ@Áe ÑÁ@µÐËÒc?i@Ô Ó°@½ ÙG Ä@Á?cjâËg ÓMlËÉ й ÐÁ@khKÐÁ Ñ̵ٵ?c +ÃËÏdGÄ@pÌÁ)Ä@ÁeÑÁ@µÏi?Ê_?c ÑÁ?giн?c Òй@k 3- Òc@Ë й ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÉÐÔ ÑÁ?gÐÂâËgiн?c ÙG Éßk )?c Ä?hâÌÔ ÉÐÔÉʽÐÅйÉßk+ÀhâÌÁÏcÐËÑKÐ̵ÐË Òg@½Ùµ ѽÏcgÐk й ÒÐÁ?É@ÌO ÓÄe ÑÁ@µÏgÙSÐGgÙS Щ@ÁÙ± ÓÄ@Lkcgʵ ÓN@GÐ_ ÜÐ}й ÒdÁÏÊâÌO й )?cжËc hïð¹ÐÅÞ@Ô ÓÉÏöhpâÌO ?c Ä@Áe ÑÁ@oÙ¶âÌK ¿oÊ_ ѽgÐ} ÑË@GiØO +ÄÉÊG ÑK?hµÊ—cÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÐGqâ̶pâÌO еÀеÏcÐÁ@ÁeÉÐÔÉʽÐÅÓÄ@Lkcgʵ ÙG ?cÐËÑKÐ̵ÐË ÉÐÔ ÑÁ@µÏjËg й ÓÄ@ËейÐ} ÑÁ@µÐËÑKÐË?ÉÐKÐÁ Њ@½@Ô ÐËÒc?i@Ô Ó°@½ ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ ÙG +ÄеÏcN@GÐ_Ä@ËÙ_ÑÁ@µ?ÉÏög й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ñð¹Øg ÒÏg@G й

Ä@LG@ÁÐS @ËgÉ gc@± ¸@µ jâËgÐG ÒgÐÂâËgiн?c ÒÐLkÏc Óg@µÉ@Å ¸ÏÉ ÒÐð¹@k 3- Òc@Ë й Ä@Áe Òg@¡Ù} е ?c Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÑÁ@µÐïÂËh} ÐKÉжkÏc й ·â̵ÐË ÑÁ?gÐÂâËÊ_ÐGÉÊG Ä@LkcgʵÒg@½Ùµ Ä@LâÌO @Ë@Ô =Ãâ̹ð Ïc Ñw Ä@Áe Òg@¡Ù} ÓN@GÐ_â¼@k3-ÀÐÔÒÏÉ@½йеÐË?É ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ?cÐÁ@oÙ¶âÌK ÓÏgÐG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc еÏÊËcÏÉÐËÙ_ÐGÒ?ÉѶâÌÁÉÊxpâÌO ] Ñk@Ìk ÑK@GÐ_ ÑÁ@OÏögÙ} й =DGÐÅÑð¹Øg?cÄ@LkcgʵÑËÏÉÐKÐÁ NеÏg@ÌkhO ÒÐoÐGÀÐG NÏg@GÐk ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÐG ÒdÁÏÊâÌO е Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÐËÐÅ?cÄ@LkcgʵÒg@½ÙµѽÏcgÐkй ÉÊG ŸÁh} gØi ѶâËÉ@ïÁÐÅ нÐÔ ¿âÌð¹Ïc ?ÉÐpâÌO )Ä@Lkcgʵ Òg@½ÙµgÐk е ÓÄ@Áe ÑÁ?dÁ@Å +Ò@Á )cМЈ Òi@± ÒÏÉÐÔ ÙG Ä@ÌÁdÁ@l_Ïg ÙG g?ÊG )DGÐÅ Ä@ËÙ_ ÐG NÐHË@K ѶâËÉ?h`¶âËg i?Ê`ÂKÉжpâÌO ÓÉÏöhpâÌO ÒÐÁ@pÌÁ +ÉÊGÄ@LkcgʵÒg@½ÙµÓ?ÉÐpâÌOÑÁÉÊG ÓкO ÑÌïÁh} Ä?ÉÐÔ ÐËÏÉÐÔ ÒÐïð¹ÐG ÀÐÔ ÑËg?doÐG ÑÌLlËÊâÌO ÓÄ@Áe ÒÐË@O )Ñk@Ìk ÑÁ@oÙ¶âÌK ÓÄ@Ëe й ÏfâËÊK Ѷð¹Ð_ ÑËgÉÊL¹Ðµ ÓÑKÐËÞнٵ +ÉÊHKÉеgÏcÙG?cÄ@ÌÁ@Lkcgʵ ÉÐÔ ÓÄ@Lkcgʵ Òg@½Ùµ ÑÁ?gÐHâËg Òi@± Ñ̽gÐïð¹c ÓÄ?dÁ@Å ÐG ÒÐÁ@Áe )g@½Ùµ ÒжËc ÑÁ?gÐHâËg ÓcМЈ ÊâÌÁ ÐÂK@Å ÓdÁ?giн?c Ä@ÌÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÉÐÔ ÑÌïÁÐÅgЭ ÓÑk@Ìk ÑÁ@oÙ¶âÌK ÙG Ä@ËÏgÉÐ} ѵÐÌËi@Á@o )ÏÉнÏcgÐk +chµ g@½ÙK Ä@ËеÏÉÐKÐÁ ÓÄ@ËÙ_ ÓÏÉÐKÐÁÊâÌÁйÓdÁ@¶oÄ@ËÐwgжÁÊw ÐG ÄÉÊG ?c Ä@ËеÐwÉ@Á ÓÄ@ËÙ_ ÑKÞÉ nе ÉʽÐÅ е ·âËg@µ ÙG ŸÁÐpâÌO ?cÑLk?g й +?dGâ“ ÒÙ_ ?hâËÉÏdËÐÁ ÐG ÒÐÁ@Áe ÉÐÔ ÓcМЈ Òi@±?ÉÐpâÌO ÒÉÉfâ̽ ÒÏÉ@ÌO ÏgÉÐ} ÉÐÔ ÑÁ?dÁ@Å ÐÂK@Å ?cнÏcgÐk Éй Ä@½ÐµÏÉÐKÐÁ ÓÄ?É@ÌOÙG¼ÙH½ÐkÐGÄÉÊG)ÏÉÐÁ?dËн +ÉÊK@Å?cѽÏcgÐkÓÀÏcgÐkÉÐÔÑÁ@Áe ÓÒgÐ`pâÌO MkÏc ÀÐG Ä?ÉÐÔ ÓN@µÉÐÔѶð¹Ð_ÐGÄ@ËÙ_ÒÐËÑkhKÐÁ Ä@ËеÏÉÐKÐÁ ÒhK?Éc ÑÁ@µÐºkÐÁ ÐG

0-
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

7gÏÉgÐOhÆâ̽ÒdÅнjâËgÐG

ÃâÌð ¹Ïc е ÒÏÉÐÔ Ä@Á?ÊKDGÓi?ÉÚ Ä@Áe ÓÏÉÐLâËgÐ}Ïc ÑwÙG ÑÁ@µÐPkÙµ ÓdÁе й Ä@Áe Ò@ïâËg gÐk ÙG Ä@ÌK@GÐ_ ÑÁ@ÂâÌÅ MkÏcÏÉ Ó’w Ä@ÌÁ@µÐ­@½ dÁÐw @K ÑLp}ÐG й ÐÁ@ËÊÌÁ?ÊK ÒÏÉÐÂKÉjG ?cÒi?ʏg@}ig =ÑGÐÅÄ@Ìð ¹Øg ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÒeØhð¹@k ’½3- ÒÐÁÙGÐG @KÏgÐk Ä@KÑË@GiØO ÃËÁ?ÊS Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÐG DÁ?ÊLG )ÐËÑKÐ̵ÐË ÀÐÔ Àg?c?ÊÌÅ ÓÀеÏc rжpâÌO ÑÁ@µÏÉ?h¶KÉÏi Э@½ ÑÁchµ gÐGÐLkÏc ÐK?É ÑÁ@µÐLkÐGн +@ïGÄ@Áe ÀÐÔ ¿âÌðºG DGÏc ?c NеÏg@ÌkhO ѽÞÏÉ й NÏg@GÐk @ÌÁÐK Ä@Áe ÑË@Á?ÊK DG ÓÒi?ÉÚ й n@G ÐK?É ÐËйÐkн ?cÄ@µ@ïð¹Ð½ÙµÒÉ?ÉÐKйÉʶð¹ÐGÄ@LkcgʵÙGÏÉÐLâËgÐ}@Á ÏdÂËi Ä@ÌÁ@µÐxµ Ä@µÐGÏgÐ¥ +Ä@Áe ÐKÐÁ@ËÊÌÁ?Ég ÏgÙSÉÐG ·âËÉ@ÌOgÐ}ÐÔÄ@LkÉdÂÌÅÑÂâËÊo·âËdÂâÌÅй)chµÏcÜ@wÐG ?cÑð¹Ð}й Ä@ÌoеÐÁe ?cÑÁ@KÉÊk ÑK@µ й ÐË?ch” ++++dLÅÓdÁ@KÉÊkÏc ÑËgÐïËg@µ hâËe йе qÌÁ@Lkcgʵ Ò@ïð¹Ð½Ùµ ÑËÏoÐ¥ ѾLlÌk ÓÏÉÊG?c ÑGÐÅiн ÑÁÉÊwÙGÓG )ÏÉÊG ÑKÐÂÁÊk ѵÐË@ïð¹Ð½Ùµ ÑLp}ÐG ÓÏÉÊG MkÏcÞ@G Ä@Lkcgʵ й +ÉÊG ?c ÀjÁ ѶâÌLk@Ô й Ä@Áe ÒÐË@O ÓкO й hO ÑKÐk@Ìk ÑïÂËh} ѶâÌoÐG е g@µÙÅ gØi ÒÙÅÐG Ѷð¹Ð_ ÏÉÊG ÒdÁÏÉ@Á ÑKнÉʶW Òi?É@ÌS Ó´ögЭ É@ÌO Ä@½Ê}DG ÐÁ@ËÉdÂËÊ_ е qÌÁ?ÉÐÔ ÏÉÊG g?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ Ò@ïð¹Ð½Ùµ й ÒÉ?ÉÐK ÐG ÒgÚ@kÉ@ÌO ÑïÁÐÅgЭ +ÄÉÊG MkÏcÐG Ä@Áe rÐÁ?ÉÐÔ Ò?gÏgÐk +ÏÉÊG Ü?i ?cÒcgʵ +ÐÁ@ËÉdÁÞ@Á ÏÉÐÁ@LkÏgÐOÐÁÙµ ÑLËgÐÁ ÓJ?c ·âÌð¹Ð½Ùµ ÑÂKhï½ÐµÐGÓÐÁ?É?ÉÊkÐLËgÐÁÓJ?cÉÐÔÑËgÐïËg@µNÐÁ@ÁÐK qÌÁ@ÁeÒcÊ_еÏÉÊG¸ÐËÏc?gÐGÏÉÐÁ?É@ÌOÄÐËÚйÄ@Áe +ÄÐ¥iÏÉÉÐÔѱÐWÐLkʽеÏÉ@ÂâÌÅÏÉÐGÄ@Ë?ÉöhGg@SgØi ÑKÐË?ÉÐKÐÁ ѽÐLk cgʵ “Ð} ÉÉfâ̽ ÑË?fâËgc ÐG )ÏÉ?hµ rÐGDG ÑÁ@µÐ­@½ ÃËhKÑË@KÏgÐk й ÓÏÉ?hµâ“ ?c@ïð¹Ð½ÙµÓÄ?jâÌ_ÊâÌÁйqÌÁ@Áe )rнÐLkÉÐÔÒg@GgÐk Э@½ ÃËhKÑË@KÏgÐk й ÓÏÉÐKÏÉ@kÉÐw Äe ¸ÏÉ Ñ½ÏÉÉc ÒögÐo r@O +ÄÉ?hµ rÐGDG Ä@ÌÁ@µÐËÑÁ@lÂÌÔ ÑµÉÊxGѶâÌoÐGйÄ@LkcgʵÒg@½ÙµÑÁ?giн?cÓÑÁ@ÆÌS

0.

dÁÐw )ÏÉÊGÐÅ ÑÁÉÊxpâÌO ÉÏgÐG ÓÃKÉеgÐk ·âÌð¹Ð½Ùµ +ÏÉ@ÂâÌÅ·âÌOÒÙ_ÒÏhïÁÙµÀеÐË)ÏÊKh}ÑLp}ÑlÁ?h®ÁÙµ ÒÄ@ÁeÒg@¡Ù}ѽ?ÉÏcgÐGÐGÏÉÏ.05.Ñð¹@kÒнÐoÏgй ÐP½Ðµ ÊâÌÁ й ÑÁ@oÙ¶âÌK ÒgÉÊÂk +ÏÉÐKØchµ ÉßG ÑKÞÐÅeØgÑÁ@µÏg?É@ÔÏcgʵÊâÌÁйÓÏÉÊwgÏcÄ@µÐËÑGjÌW ÓÓ?h`¶âËg)ÏÉÐÁÉ@k}Ä@LkcgʵÒgÉÊo@GйеÄ@Lkcgʵ ÓÑ®ÂâÌk ÏÉ?h`¶âËg й ·âÌð¹Ð½Ùµ ÜÐ}й +ÐËÐÅ ÒÐL̽ٵ ÓÑLp}ÐG ÐÁ@½ÐÔ +ÐËÐÅ ÒÐÁ@LkØc ÒdÁÏÊâÌO Ä@µÐËÑk@Ìk ÉÏgÐG)ÐËÑKÐ̵ÐËÀÐÔÑÁ@oÙ¶âÌKÑSgнʹÐÅÐGÄ?dŠgÐkÐG +ÃÁÉÊxpâÌO ÉÐÔ ÀжGDO ÒÏe@½@Ô ÐLlËÊâÌO е 7ÀÐÅÉÉc Ñð¹@_ )Ä@Lkcgʵ ÑKÞÐÅeØg ÑÁ@Áe е ÐÌËÑÁ?ÉgÏÉ@w ÓÑLlËÊâÌO й@ÅÏÉgÐÅ)ÃËeÏcÄ@LkcgʵÒgÉÊo@GйÏhâ̹еÐÁ?ÉÐÔ Òg?ÊG й )Ä@Lkcgʵ ÒÏÉÏgÏc й ÓÄ@Lkcgʵ ÒÙ_ÊâÌÁ Ò?ÉöhGÐGÐËÐÅÄ@ÌK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËй)?cgÙSÉ?gÙS Óg@µ )ÐÁ@ÌÌÁ?ÉgÏÉ@w ÓÑLlËÊâÌO ÀÐÔ ÑÂKh}É@wgÐGÏÉ ÐG Óý +ÐËÐÂ_Ïg Ò@ïâÌS )N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?ögÉÊlð¹ÐÅ ·âÌoÐGÀеÑÁÚÒgÏd½ÞÏÉ?dGÜÉÐÅDGÏcÐËÑKÐ̵ÐËÀÐÔ ?dG ÜÉÐÅ DGÏc ÐËÑKÐ̵ÐË ÀÐÔ +DG ÐÁ@ÌÌÁ?ÉögÏÉ@w Éй ÓÄÛOÓÏdÌÔеÐÁ?ÉÐÔÑKÐHË@KÐG)Ä@ÁeÃËhK@}@ÔÓÃËkhKÐÁ ÓÄ@Lkcgʵ й ÐËÑKÐ̵ÐË ÉÐÔ ÑÁchµµÚ@w ÙG Ä@Ëн@ÁgÐG ÓÒgÐGÏÊâËögÐG ÑÁ@µÐÁ@}gÙÔ ÊâÌÁ ÐK@HG )ÐËÐÅ NÞÉ ÒÏÉÏgÏc Ñð¹ÙSʘÑÂLl`âËgÏÉÙGÑËcdÌSÒн@ÁgÐGDGÏc+Ä?cg@ËöhG ÑÁdÁ?gÐO?gÐGDGÏc+DGÐÅ?cÄ@ÁeÊâÌÁйÑïÁÐÅgЭ)Ñk@Ìk )ÒgÐGÏÊâËgÐG ÑÁ@µÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑÁ@ÂâÌƶâÌO ¸ÏÉ&ÑÂÌKØg Òg@µ dÁÐw ÙG CeØg )g@µ ÒgÐL­Ïc ÒÏÉÐÁchµ Óg@¡Ù} ÑÁchµgÏc ÑÁchµ HÂoØg ÐG ?dG bÐË@G Éʶð¹ÐG )DGÐÁ Òi?ög %·âÌKÐ¥@k )gÐ`¶âËg Ògc@µ ÓÏgÙ½ Ä?cÐk ÓÄ@ËÏc ÑÁdÁ@ËÐïâÌO ÓÄ@Áe Ò@ïâÌS ÐËÑKÐ̵ÐË ÀÐÔ ÄжG?É е HÂoÉÏg ÓfâËgн@ÁgÐG +DGÐÅ?cÄ@LkcgʵÑÁ@ÁeÑÁ@µÏÉÐÂKÉÉjGÊâÌÁйÒÙ_ÒÉ@Ìo ѶâËÉ@w ÐG N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË gÐ}ÐÔ À@̹c ý Ó@Á?ÊKй·ð¹ÐµgÐ}ÐÔ)ÓÒÙ_ÑÁ@oÙ¶âÌKÐLâÌÁ?ÉöhGÐÁ?h}ÐÂ_Ïg й cgʵ ÒÉÊLpËÐïâÌO ÑÁe Ózµ Ä?cÐk ÑLlÁ?i ÓÄÉʽiÐÔ CÉÐÆÌGÒÙ_ÙGgÐ}ÐÔ)ChïGgÏÉNÞÉÒÏÉÏgÏcÓÄ@Lkcgʵ ÀÐÔÙG+ÄÐÅgÏdÌKнg@ËÒg@µÙÅgØi)DGhKgÐïËg@µÓµÚ@w е N?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÀÐÅ ÓÄ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÀÐÅ ÐLkÐGн DGÏc)ÏÉÊG?cÄ@µÐ©@ÁÙ±ÉʽÐÅйÐËÑKÐ̵ÐËÀÐÔÑLpPð¹@O @Ë ·âÌGjÌW ÑÂËËÉ ÒÏÉÐÁdÁ?i?g ÙG ¸ÐËÙðºG@K й hKÏÉÚ ÉÐG +ÄжGÄ@ÁeÑK@GÐ_ÓÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÒhËÐk)¸ÐËÏÉÐÁÞÉÊS Ù_ÐG MpO ÓhKÙ_ÐGgÐk )hKÉÉdÂËi ÐËÑKÐ̵ÐË ÀÐÔ @KÐÅ ÑK@GÐ_ й ÀÐÅ DGÏc ÒïÁh} ѶâÌð¹Øg )DG hKÉÊLkÐG ÒÏÉÐÂKÉÉjG й ÀÐÅ Ó)?cÒейÐ} ÑËÏÉÐKÐÁ ÓÑk@Ìk жËc ѶâËg@S )?cÑË@KÙµ й +?c Ä@Áe ÑËi?Ê`ÌÁ@lµÐË @ÅÏÉgÐÅ ÓÐËÑKÐ̵ÐË ÀÐÔ ÑÁ?giн?c ÒÐð¹@k 3- ÑË@GiØO ÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?hïÁÐËÚÓÄ@½?dÁÐÔйng@½Ò5ÑË@GiØO Àg?c?ÊÌÅ ÓÀеÏc Ä@ÁeÒg@¡Ù} ÑÁ?gÐÂâËÊ_ й ÓN?hµÊ¾âËc +ÄhïGgÏÉÐÁ@LkØcÓÐÁ?iÙlð¹cÒÐÂ_ÏgÐGÀÐÁ@l±ÀÐÔ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

CÊÁ ÒÏÉÐÁ )ÐÌÁ ½Ðµ Ä?Éй DGÐÁ ÐG ÑË?hâÌ_ ÑKÉÏg ÑÂKh}É@w gÐGйÐG ÙG »½ ÐÌÁ Ïc@½@Ô )ÄÉÊG ÑÁ@ÆÌS +Dpâ̵?g Ä@µÏÉ?Êk ÓÄÙµ ÐLËgÐÁÊG?c Ä@ÁeÓÄ@xµ ÏÉеÐËÉÉg ÉʽÐÅ й Ä@ÌÁ@KÏgÏc gÐ}ÐÔ е ÐÁ@ËÉÉdÁ@›Ðk ÉʽÐÅ й ÃÁ?ÊKÏc Dl_ÏhG ÙG ÓÄжG Nнj_ ÐÁ@µÚ@w ?c Ä@µÏg?ÊG +ÄöhâÌïGÄ@ËÙ_ÒgÐïËg@µÑð¹Øg Òg@Gй@ÁÉÏihPoÑ¥iÏÉ dÁÐwgÐÅ ÓÑk@Ìk )ÑKÐËÞÐ]]]]½Ùµ )ÒgÉÊ]]]]G@Ô ÑÁÚÐ} ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ ++++dLŠѵÏgÐk ÑÁ@Ggʱ ÀÞÐG @ÂâÌÅ Ðð¹?iÏÉ Ñ—fâËgÑÂËögÙ}Ð]]]]ËÙGgÐ]]]]Å+ÃÁ@Áe DÁ?Ê]]]]KÏc Ñ]]½Ûl]]]]ÌÔ Òg@]]]]½Ù]µ DÂâÌl_ÏöhGÄ@ÁeÙGr@GѶâÌÁ@KÏgÏc ÑÌ}Ïc@½@Ô Óн@ÁgÐG ÐG g@‡ÐÔ @KÐÅ Ä@ËÙ_ÑÁ@µÏi?Ê_?cÓMlËÉÏÉÏhK@Ëi Ä@ÌÁchµÏc@ÌO ÙG ÓÄжG йÉʽgÙ­ +ÃoÙ¶GDK

'''

 Ã@Àe

ѶâÌð¹ÙSʘ ++++dLÅÓÄ@µÐËÑËÐpÌO MkÐÅ ?c Ä@Áe ÊâÌÁ й r@G gØi Ò?Éc ÐG Ä@¾LËc ¸ÏÉ gÐÅ +?hµDO їeg Ò@]]]k@Ô ¼ÉÊ©Ð]]]]½ ÑohâÌÅ Ä@Lkcgʵ gÐkÙG ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ ÑÁ@µÐ}gоpâ]]]]ÌO Òj]]]]Ëg й Ä@Áe ѵgÐÔ ÐÁ@Á@½Ïg@± Ä@Lkcgʵ Ä@]]]ËÙ_ ÒÉ?gchâÌPkÐÔDO ?cÐË@ïâËg Éй +dÁ@ËÐ}D]]]SÐG ÓÉÊG dÌÅÐ]]]o Ä@]]]]ËgØi ѵÐËÏg@½e ÑÁ@Áe ÓÄ@xµ й qËgØi ѵÐËÏg@½e ?c ¿ËfâËg ÑÁ@µÐð¹@w@Ìk й hâÌïogÙo ÑÁ@µ?ÉÏg Э@½ й Ä@Ì¥@®Ëc ÐÁ?hâËÊG +ÏÉchµcgʵ“Ð} е ?c r@LlâÌÔ ѽÏcgÐkй ÓÃ]]]]]]KÉÐ]]]]¶p]]]Ì]]]O ѽÏcgÐ]]]]k ÓÒeٹٶ]]]]âÌK ÒgÐÂ]]]]âÌÅögÊkgÐ]]]]k ÐËÒg@ÌÁ?i ÓÒdÁÏÊâÌO Ñ]]]½ÏcgÐ]]]k ÒgØi ÑÁ?ögÙ} Ä@Lkcgʵ Ò@ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@xµ ÒÏfâËg )ÏÊK@]]]]Å?c gÐ]]]]kÐG hKgØi Ä?ögʵ й gÐ}ÐÔ g?ÉÏdÂâËÊ_

@l_ÏgÄ@ÁeÙG·âÌÁ@KÏgÏcÄ@Lkcgʵ ÐÂÂâÌG Ä@ËÙ_ ÑÁ@µÏi?Ê_?c ÃÁ?ÊLG е ÑKgʵ ÒÙÅÐG qËÉÐÔ е CögÙ} MkÐGgÐG ·âÌð¹Ð½Ùµ Óg@½Ùµ ÑÁнÐK DÂG?c ÙKÉÐÔ ѵÐËÒgÐïËg@µ ÑÁ?ÊLËÐÁ ÉÊG ·âÌKÉжkÏc ’âÌðºG ÒhµÏc ÀÞÐG )Ä@ÁeÙG й Ä@µÏg@o ÑÁchµÐoÐ]]]]} Ð]]]G ÓÐÁ@€@KʱÑÁ?giÐ]]]]½?cÄ@]]]]Lkcgʵ ¸ÐËÏc?g@K ÄchµhâÌ­ ÑÁ@µÏdÁÏÉ@Á ÄÉÉg ÐÁ?dÁÏÉ@Á ÉÐG Ä@ËÉ@w Ä@]]]]]xµ ÙG Ä?ögʵ Ðp̽ÐÅ dÁÐwgÐÅ ÏÉÏÉÙG ÄÉÊ]]]]]G ]]]]½ÏcбʽÄd]]ÂâËÊ_ Ä@ÌÁ@]]]KÏgÏc Ä@µÐ]]]]ð¹@½ÐÂG gÐ}ÐÔ ÄdÂâËÊ_ ÙG Ä@ÌpÌÁ@xµ ÐË?ÉÊ]]]G +cg@ÁÏc ÓÄ?hâÌÔ ÑÁÚÐ} ÑoögÙo Ò?ÉcÐG ÓÑKÐË@o@O ÒØgÏgÐk їeg ÑÁ@_Ég ÓNÞÉ ÑÌk@Ìk Ò?iЭ ÑÁÉÊG ÞÏÉ@Ô ÓÄ@µÐGjÌW Ñ̵Ú@w ÑÁÉÊG ?h¶o@Ô ÓÑ®ÂâÌk ÏÉ?h`]]]¶]]]]âËg ÑÁ?giÐ]]]½?c

@¶Ëh½ÐÔÑïÁÏcÒcgʵÑoÐGÒfâËÉÊKÉ

Ä@ÁeÒg@¡Ù}ÑËgÐGÏÊâËögÐGÒÐLkÏcѽ?dÁÐÔ)gÉÉj¥Ð½ЍcÐ_ÜÐ}й ÉʽÐÅ й Äe gÐ}ÐÔ ÀÞÐG )ÐÌÁ MkÐGgÐk Ä@¾âÌOоâÌÔ)DGMkÐGgÐkÓc?i@Ô?c·âËg?ÊG )DGÏc M_ÐHoÙ_ ÓgÏÉÐL_ÐG Üнٵ ÐË?É Ä@½Ïg@¥Êo ÀÐÔ ÏÉÐËÑÂÌHâÌK ÉÐG gÐÅ +ÏÉcg?fGÜÐÅ ÑL­h}Ó} ÐG chµ Ä@KÏe@½@Ô ÏÊâÌÔ | ÜÐ}й Ä@Áe Ãâ̺ð G ChµÏc )Ä@Áe ?cÒg?ÉÏcgʵ Ñð¹Ð½Ùµ й ·âÌL­h}Ó} =ÄÉÉgÉÏgÐG gØiÜÐ}йÄ@Áe?cÒg?ÉÏcgʵÑð¹Ð½Ùµй Ä@ÁeÐÁÉʖÙGgÐ}ÐÔ)ÄÉÉögÓÏgÐGM­h}Ó} ÏÉÐÔ DGgÐkйÄ@̽ÐLkdÁÐw?cÄ?hâÌÔй Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵйcgʵÑÁe)жâÌKв̱ÐW qËÉÐÔ )ÏgÐkй ÒhK@Ëi Ѷâ̽ÐLk ?c ÒÙ_ ÙG ÏÉÐÔ е ÐËÑKÐË?ÉÐKÐÁ ѽÐLk ¸ÐËgÐkйÀÞÐG+ÐËÏgÉÐ}ÏgÐÅѶâ̺¶oʽ ÑÁÉÊÁ@± е ?c ¸ÐË@ïð¹Ð½Ùµ й ÓÑË@GÐK@Á й ÏhO ÒеÐËÑk@kÐÔ ÐµÄ?hâÌÔ¸ÏÉѵÐË@ïð¹Ð½Ùµй)ÑËÉÊKÉе?Éc е?c¸ÐË@ïð¹Ð½Ùµй)Ðð¹?iÄÙµÑLËgÐÁÓÊG?c ¸ÐË@ïð¹Ð½ÙµйÓ@µÏcÀеÐËÒÐl±JÐÅiн ÓÀ?c ÓÐð¹@½ÐÂG ÊâÌÁ й ÓÏgÚ@kÉ@ÌO е ?c Óоµ@W ÏiÐW@Á Ïcg@Ëc ÉÐÔ ?c Ä@µ@}iÏc ÉÐÔ ÀжG ÏÉÐG Ïg@pÌÔ CÉÐƽÏc NÐÁ@ÁÐK

)ÄÞ?d½ Ñ¥iÏÉ ÒÏg@G й ¸ÏÉ )ÏÉÐLâÌGÏc )gÏiÐÁ JÐW@k Òc?h­ÐÔ ÜÐ}й ÐHÌW@kн gÐk й ÓMo?dÆâÌG gÐkй )rigÏÉ gÐkй ÀÐÔ Ó@ÌÁÉc ÒgÐlÁ?gÐk Òg?cÉ@Á ÑÁ@Áe ÑÁ@Lkcgʵ ÓÄ?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ й Ïg@¡Ù} +ÏÉÐLâÌGÏc ÉßG qÌLË@k gÐkй Ó´?hâÌ¥ Éй gØi Ѷâ̹@H²LlÌÔ ÏÉÐËÑoÙ_ÐG Ïg@Ëc qËÉ@ÌO й ÑKнg@Ë +ÏÉ?hµ Ïg@¡Ù} Òi?É@ÌSDG ’kÉÊÁ NÐG@G ÙG Ch}ÏcgÏÉ +Ä@Á?c qâ̵?gUÁgÐkѶâÌÉgc?cÏg@¡Ù}Éй Òg@ÌL_ÐG )Äe ÙG Òc?i@Ô 7Ñâ ¹ð Ïc е ÐËÐÅ gÐkйÄ@LµÐËÏÉÐÁchµÑoChµÏcÜнٵÙG =DGÐÅÐÉgcÉÐÔ Äe gÐ}ÐÔ е ÃËÐË?ÉöhG ÉÐÔ gÐkй оâÌÔ gÐkй DGÐÁ MkÐGgÐk Óc?i@Ô ?cÜнٵ й еÒÐËЦ½@SÉÐÔ)DG·âÌOMkÐGgÐG?cÒ@ïâËg )ÐÌÁgÏÉÐL_ÐGÓÐËÐÅÒcÉÊH½Ðµ)ÒeÏc?dâÌK ¡Øh½ ÉʽÐÅ ÑLp}ÐG Ü?d½ | ÓÄe | ÑÁ@Ë

й ÏÊâÌÔ ÑLkÐGн ЍcÐ_ жoÊ_ =ÐÌwÄ@ÁeÒg@¡Ù}ÑÁchµgÏc Òн@Âk@kÐÔ ÑÁ@µÐð¹@_ й ·â̵ÐË й ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË DGÏcÐËÑKÐ̵ÐËÉÐÔеÏÉ@ŠÊ}?cÄ?hâÌÔ ÑÌKÐ̵ÐË )DGÐÅ ÒÙ_ ÑKÐHË@K Òg@¡Ù} mÁ?h®ÁÙµ й qâÌOÏÉй Ü@k dÁÐw Ä@Áe DGÏc ÄЕÐW е chµ ÏÉÐG ÑLkÐÅ Éй Ä@Áe ÑÁ@µÐ¹Ðkн @K DGÐÅ ·âËg@¡Ù} Ñð¹@k ÐËÙG gÐÅ +ÏÉÐK?dG ŸÁÏg ?cÏg@¡Ù} gÐk ÐÂÌK@Å ÑÂÌË?i /--/ gÐH½?gÐG .05ÓÏÉÐLâÌG ÉßG Ïg@¡Ù} ÉÐÔ е ÐKÐ¥@Áб ÉÐÔ Òg@¡Ù} ÀеÐË ÏÉÐËÒi@Á@oÐG ÓÑoÙ_ ÐG ÑÁ@Lkcgʵ й Òcgʵ ÑÁ@½i ÐG е ÐÁ@Áe ÒÏg@G й ?cÏg@¡Ù} Éй +DwÏcgÏc Ä?hâÌÔ ÓÄ?hâÌÔ ÑÁ@Áe Ó@ÌÁc ÑÁ@Áe ÉʽÐÅ ÓNÛ̶oʽ ÉÐÔ @ÅÏÉgÐÅ ÓÄ@Lkcgʵ оâÌÔ )Ä@Áe ÐG Äg?dËdÁÏÊâÌO е ÒÐÁÚÐkн +ÏÉÐÂËеÏcÑl̵ЦÁʽ?cÄ@½ÐµÏg@¡Ù}й )ÒÏÉÐÁchµÉßG й hK@Ëi Ä@¾pÌLkÐGн ÑÁ@Áe NÐHË@K ÐG Ä@Áe ÑÁchµ@Âo@Ô ÃâÌðºG Ä@ÌâÌO ÓÉÊG Ä@ÌÁ@µÐ­@½ ÐG Ä@Lkcgʵ Ïg@Ëc +ÄÏdG ÙG Ñð¹ÉÐÅ ÓÄ@LÁ@µÐ­@½ ÏÉÐÔ ÉßG rжËc ÑKÐG@G ?cÏg@¡Ù} Éй

0/
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

+Ml_gÏcÄ@ËÙ_Óchµâ“Ä@Ìo@G ÙG¸ÐËÏc?g|@KÏÊâÌÔUÌSÐ_жoÊ_ й Ä@ËеЭ@½ ÐG Ä@Áe ÑÂLpËÐ} =ÃÂÌHoÙ_?cÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ ÓÒi?Ê`ÌÁ@lµÐË ѵÐËÏÉÐÂKÉÉjG )ÐË?c?g@Ô й ?c Ä@Lkcgʵ й Òi?Ê`­@½ )ÐËÐÅgÐP½Ð¹?cÄ@Ë@ïâËggÐkйdÁÐwgÐÅ ÏÉdÁ@ËÐ}ÑâÌO Ä@ËÙ_ ÐÁ@Ë?i@Ô Ä@Áe ÀÞÐG ÐÁÉÊK@Å ÐÁ@Ë?i@Ô ÓÃÁ@oÙ¶âÌK ѶËgÐ_ ÐG Ïg@pÌÔ ’Á?ÊKÏc NÐHË@K ÐG )Ä?dËн Éй ·â̵ÐË е ÃËжG ѥʺK @ÌÔØg і@_ Ò?öhâËÉ е ÐËÐÁ?hâËÊG ÓHµ@ÁÉÉg Ó¸Ú@w ÐÁe dÁ?giн?c Ä@̶âËÉ?h`¶âËg жËc ÑÁe ·âËdÂâÌŠѵٵ?c ÙG cgʵ ÑÁ@Áe ÒdÁÏÉ@Á ÒÉ@Á ÐG ÑoÐGÄÐËÚйÀÞÐG¡Øh½Ñ­@½ÓÑLo@Ôй ÑÁ@µÐËѽ?jÌLÂÌÔÏjâÌÅÑK@¥ÛLÌÔÑKÏi@®ÌW ÏÉ@oÏÊð¹ÐÅ ÏÉÐËѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ Ó?} ÑÁ@µÐËѵÚ@w ÐG qâÌO Ó?gdÁÐËÐ}?ög Ä@o@O?hµÑÁ?dÂËiÓ?hµïkÏcЖ@_ÉÐÔ +?hµ c?i@Ô ÄЕ ÄÊ̺̽ cÐk ÑKÐÁ@½Ïi ÐG ?c Ä@Lkcgʵ й Ä@›@¥Ð­ ÑÁe ÐË?Éе ӒÁ ¸ÐË@ÁÐO йе Ä@ËÉʽÐÅ ÀÞÐG ÓÏgØi rÐG ýÐÔ +öâÌÂâËÊo й ÒеÐË gÐÅ Ä@LkcgʵÑÁ@Áeе¿ÂÌHoÙ_ÀÙ_Ñð¹@WÐG ѶâËÉ?h`¶âËg Ä@ÌÁ@µÐ­@½ й Ächµ ¨@®Ëc ÙG +ÃÂâÌGcÉÊSÉÐGÄ@½g@ÔÄÏÉ@_ й ÒgÉÉj¥Ð½ UÌSÐ_ ÉÊK@_ ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ@Áe Òg@¡Ù} ÒgÐGÏÊâËgÐG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe +ÃËеÏcn@OÊkÄ@L¶â̹Ð} +ÀеÏcÏÊâÌÔÑk@OÊkq̽ 

 Ã@Àe

Ü?irÐÁ@ÁdÁ@KÉÊkÙ_ÉÐÔÒÙÅ +ÏÉÐKØchµ й É@ÌO ÐËÒgÚ@kÉ@ÌO ÑïÁÐÅgЭ ÑÁÉÊG G Äe ÑK@ÌS й Ó@µÏc Ðl± Äe ÑK@ÌS Äe ÑK@ÌS й NÐÁ@ÁÐK )ÏÉÐK@µÏc ÓChâËfGÜÐÅÒÙ_ÙGÄeÃð¹ÐË@ÁChâËfGÏcÜÐÅ q̗fâËgNÐÁ@ÁÐKÓÐð¹@½ÐÂG?cÄcg?fHð¹ÐÅй Äe жâÌKв̱ÐW ÏÉÐÔ @µÏc Nй@_Ïc ÑâÌO CÉÐÆËÏc ÒÏÉÐÔ Òc?i@Ô ÐG DÁ?ÊK@Á ÃGÐGÄe?cÐTÌKÐÁйDÂâÌGÑLkÏcÏÉÓ@ïG ÏÉÐÔоâÌÔ+DÂâÌKÉÊkÏcÒÙ_Ó@}ÏcMkÐG Ä@Áe ÑÁ@LkÏÉ ÐLkÏc ÐG еÐÁ@lËc +’âÌÁÏc?c ?c Ä@Áe Òg@¡Ù} ÒÏg@½e ’Ë?Éc й ’½ÐÅÉÉc ÐG NÏg@GÐk ÐËÐÅ ·âÌKÐG@G )ÏÉÊw ÏÊâËgÐG е ÄÞ?d½ Ñð¹@¢ÌLlÌ­ ?cÏhâ̹ ÄÞ?d½ Ñð¹@¢ÌLlÌ­ й MkÐGн =ÐÌw ѶâÌÁ@Ëe )ÃËeÏc?c Ð}É?g@K йе оâÌÔ +ÃËе ÑÁ@_gÐK ÄÞ?d½ ÙG е ÐÌÁ Ä@½?É Ðµ ÏögÏÉ@G ÉÐÔ gÐk ÐÂËÉÊK@Å оâÌÔ Ð¶Ëc ÑÁ@}gÙÔ ·âËdÂâÌÅ ÜÐ}й ·âÌð¹@¢ÌLlÌ­ ÀgÐ}gÐk ÄÞ?d½ ÀÐÅ @K ÃËgÐG ÏÊâËgÐG ÒÐÁ@Ë@Á?ÊK Óc?d¦LlÌÔ ÉÐÔ ÀÐÅ )ÃËжG Òg?ÊG й ÐËÐÅ ?cÐÁÞ?d½ Éйе )ÙÁ@o)ÏÉÐÁdÂâËÊ_h¦âÌo¸ÏÉ)ÒgÙSÉ?gÙS ?cÉÊK@Å?c й ÓCÉеgÏc жËcÑÔ ÓrigÏÉ Òв¹ Éй ÒÐÁÞ?d½ ÉÐÔ ÓÃËÏdG Ä@ÌKнg@Ë Ïg@Ëc ’ÁÐËÐïGDO ÐËÐÅ Ä@Ëc?d¦LlÌÔ е йеÉÊGÜ@¢ÌLlÌ­’½ÐÅÉÉcÏÉÐÔÜ@l½ÐÔ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÄÐËÚ ÏÊâËgÐG ÄÞ?d½ Ò@ÌÁc ÓÄ?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ѵÐËÒi?ÊpâÌOÄÞ?d½ÏÉÐËÑoÙ_ÐGÓÉÊw

ÓÐð¹?i ?c Ä@µÐÂâËÊo ÉʽÐÅ й ÐïÁÐÅgЭ ?cÉ@ÌOÓÄeÄ?ÊâÌÁйgÐH½?gÐGÑ­@½r@LlâÌÔ ÐKÙG ?cÒg?ÉÏcgʵ Ñð¹Ð½Ùµ ÓÄ?hâÌÔ й ïÂËh} ÒÉʽÐÅ й +MkÏcgÉÉc ѶâÌK?É@Ô ÑÁ@µÐ¹Ðkн йÉ@w ÏÉÐÁ?É@ÌO ÒÐïÁ?Ég й ÐG)ÄÏcÏcÑÂâËÊ_gÐG)ChµÏcÄ@ÁeÒÐÁ?eØg Ñ­@½Ó?cÑð¹?d½ÑÁнÐKйÄÏcÏcÄ@ËÉÊo ÏÉÐËÒgÉÊG@Ô Òg?ÊG й ÓÐÌÁ Ä@ÌÁcg?fHð¹ÐÅ MkÐGgÐk ?c Ä@Lkcgʵ ÓÄ?hâÌÔ й Ä@Áe ÐG Ïg@Ëc +ÄÉ@ÌO ÐG ÏÉ?kÐG ӒÁ @LlâÌÔеÐË?c·âÌK@µйrÏÉÐÔÏÉÐËÑoÙ_ ÓÏgÐG Ä@Áe NÐHË@K ÐG Üнٵ ÑÂLpËÐïâÌK @Âo@ÔÄ@ÌÁ@µÐËÒc?i@ÔÓ°@½ÐG)ÏÉÊwgÉÉe ÀеÐË ÒÐl± ?cg?ÊG gØi й @LlâÌÔ ÓÄÉÊG й)hK@ÕKÓ@½ÐÂÌkÒg?ÊGйÐÂâËÉÙG+ÄеÏc Òg?ÊG й )ÑkÉÊÁ ¸Øw )h¦âÌo Òg?ÊG ÐËÐÅ Ä@ËÞ@G ѶâÌLkÏc ÏÉÐËÑÁ?j±ÉʱÊW +Ïg@ËcÄ@Ë@ïâÌS?cÄ@µÐïLlÁ?iй@ÅÏÉgÐÅ )ÏgØi Ä@ÌKÛ̶oʽ еÐÁ@lËc ÀÞÐG +?cÄ@LkcgʵйNÐHË@KÐG ChÂÌGÏc?cÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵй@LlâÌÔ ÃÂâÌKÉÊkÏc Ä@ËÙ_ Ä@Áe й ·âËdÂâÌÅ е ÀÐÔ ÐÂÁ?ÉögÏc ÄÙw ÏÉÏg@G Àй ÏÊâÌÔ =ÐËйÐkн оâÌÔ )ÏÊâËic ÓiÐW@Á gØi ѶâËg@µ ÏÉÐÔ DG@ÁеÄ@ÁeÐGÃËеÏcÐÌÌkÉÐKÐp̽Њӯ̥Ïi Ä@ËÙ_ DG@Á )ÃÂâÌKÉÊlG Ä@ËÙ_ ?c NÛ̶oʽ »ÌG@²½ й Ä@LkÏÉÐLkÏc )ÄÊâÌPGÄ@µ@ïâËgÉʽÐÅDGÏc+ÄÏdGÄ@pÌÁ ÒÏÉÐÔ ÙG ÃÂâÌGgÏc ¸ÐË@ïâËg ÉʽÐÅ йgÐk йÏg?ÊGÉйÏg@Ëc+Äе¼ÐWÄ@ÌKÛ̶oʽ ÉßG gÐkй Ä@•ÐG@G gØi ?c Ä@½ÐµÏg@¡Ù}

 Ã@ÀeÒg@¡Ù} ѶâÌKÐG@GÓÄ?öhâÌ}gÏÉÓÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ӒkÉÊÁÐÂoÐwgÐÅй@µÏcÒi?ÊpâÌO ÐLâÌÁ?ÉögÏcÏÉÐÁ@K?hµÊ¾âËcÓÐÁ?i?Ê`ÂKÉжpâÌOѵÐËÐïÁ?ÉgйеÒgÐÁÊÅÓÑGÏcÐÔ +Ä@ÆÌSÓÄ?hâÌÔ)Ä@LkcgʵйÄ@ÁeÐGg?dËdÁÏÊâÌOÑÁ@µÐ¹Ðkн ÓnÉÊÂð¹?ÉÐÅÐGGÄÐÅе¸ÐËDSgÐÅйCi?Ê_ÏcqÌÁ?gÐÂâËÊ_й Óg@µÓÄ@ËeÐGNÐHË@KÒÐÂâËÉÓNgÙO?g)Ü?ÉÐÅÑÁcg@ÁйÓÏg@¡Ù}ÉÐÔÒhâ̽@ËÐO +ÄеÐÁѪâËgccgʵÑÁ@ÁeÑÁ@oÙ¶âÌK 00


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

=ÉÊGÑwÑÁ?É@KÑ¥ÉʺK@ÌÔØg É?i@Ô)¸Ú@wÓMkÊwÓÊâËjG MlâËÊð¹ÐÅÐGÉÙïLk?g ÑWÉÊL­Ä@LlâËʵ"

Ñ¥ÉʺK@ÌÔÉg

Ð]¹gØiѵÐËÏg@½eÜÐ}йfâËÉÚÐ}ÑïÁ@½ Ð]¹Ð]µÄ@LkcgʵÒÉÊK@ÅÐð¹?iÏÉѶð¹Ð_ Ä@ÌËg?d]]]]]]]oÐG?cÄ@µÐÁ?dÁ@]]]]]]]pÌOÙ_ dÁÐ]wgÐÅ+Ä ?d]ÂËiÐË?h_Ó?})ÉÊGchµ Ä@]]µÏÉ?}Ð]]¹·âÌ] oÐG¸Ð]]ËÏÉ@½r@]]O ѶâÌ]kеdÁÐwÓ@ÌÔÉgÀÞÐG)Ä?hµc?i@Ô ÓÄ?]]]}?g?cÄ?d]]]ÂËiÐ]]]¹?ÉgÐ]]]ÅÐ]]]¶Ëc ÓЊж]]]]oÐÔÉg?i@]]]]ÔgÐ]]]]GÐ]]]]ÂKÉе ?cNÐ]]ÌËiÐÔÉg?i@]]ÔhâËeÐ]]¹M]]lËÉÄ@]]ËÏc ÑËgÐ]HâËgÐ]µ)@]¶G°?¦âÌ]ÔÒÙ_gÐkй ÒÐÂ]]]kÒg@]]]oÒÐÁ@Á?dÁ@]]]pÌOÙ_ÉÐ]]]Ô ÑÁdÁ?ÊâÌ]oÑÁ?É@]KÐ]G@ÅÏÉgÐ]ÅÉÏÉchµ Ñ]]]]̽?jÌÁÒec«ÌºGÐ]]]]KÓÑKÐ]]]]Ë@¾âÌÅ ÑË@]}c?cM]lËÉÄ @ËÏcѽÛlÌÔÒg@½Ùµ ÏÉÐ]Á@½eØg 33 Ò?ÉcÀ@ŠÏgÐk+ÄжG Ð]]GgÐ]]GiÏgÒ.0ÒeØg)?cÄ?d]]ÂËiÐ]]¹ )?hµc?i@]]ÔÄÐ]]•ÄÙ]]̺̽cÐ]]kÒÐ]]L½g@G ÉÏÉÐ]ÁhïËÏcgÐÅÀ@ŠgÐkÑÁ?jËÏcÉÐÔ Ñ]]Áchµ’]]G?cÙ]]GN@GÐ]]_ÑÁ?É@]]KÐ]]G ]]]]¡Øh½Ñ­@]]]½ÓÒÐ]]]µÏÉÐKÐÁÑÁ@µÐ]]]­@½ Ð]]¹rÐ]]ÌËi?Ê_?cÉÐ]]Ô)ÄÐ]]µÏcÑË@]]}c?c Ð]GÐð¹@]k/4Ð]µÏÉЗfâËgÉÐÔÒÐïÁ?Ég ѶâÌÁ?É@]K)ÏÉch]GÊâÌÁÐ]¹ÑkеÄ?g?iЊѶð¹Ð]]]µ·â̹Ð]]]ÅÐ]]]¹Ð]]]ËÙGÉÐ]]]ËÏgÉÐ} ÒеÐÁ@¾L]]]pÌÁÒg@]]]w@ÁÐ]]]GÓNh]]]}gÏÉ +MpâÌÅDSÐG Ä?ÉögÏÉ@]]]wâ“ÒÏÉÐ]]]ÔgÐ]]]Å@]]]ÌÔØg Ð]Á@ÆÌSÀÐ]ÔѶâÌÂâËÊ]ogÐÅй)ChµÏc Ó]Ð]pÌ¡Øh½Ñ­@]½Ð]µ]Ä@]ÁeÑ­@½DG gÐ]]ÅÉ@µÐ]]Ác@ËÐ]]¹jÌ}gÐ]]ÅÒÐ]]µÐKкºÌ½ Ò?Ê]ÌÅÐ GÉDGÏcÐË@ïâËgÉÐÔÒgÐoÙ¶âÌK @]]]]ÌÔØgÑÁ@µÐ]]]]Š@½@ÔÐ]]]]µÏeØgÉÐ]]]]Ô Òg@]]}igÒ@]]ïâËgÑÁ?gÐ]]oÙ¶âÌKÓÑ¥ÉÊ]]ºK +DGÒcÏÉ BB

À@ŠÐ]ÔÐÁ@ËÙïL]k?gÓÒfÌKÉdÁÊKйÉÉc )ѽÛ]]lÌÔÒg@]]½ÙµÑ]]½?jÌÁÀÞÐ]]G+?d]]G NÞÐ]kÏcÐGÒ@KÏgÐ]kйgÐÅжâ̽?jÌÁ ÉØgcgÐ]kÐ ¹ÒÐ]µÐ©@ÂGеÏÉÐÌÂLpËÐ} Ó]]]¡Øh½ÑÁ@µÐ]]­@½Òec)ÏÉ?giÐ]]½?c@]]Ëg Ñ]]]]]]]¶âÌKÉÏgÐÂ]]]]]]]oÐwgÐ]]]]]]]ÅÒec ¸ÐËÏÊâÌoÉʽÐÅÐG)ÏÉÊGÐÁ?i?ʏc?i@Ô Ód]ÁеÉ?cÒÐÁ@ÁeÉÐÔÑKʵgÐkÑð¹ÉÐÅ +Ä @]ÌÁchµg@µÒ@ïâËggÐkÐLl_ÑPkÙµ M]]kÉÒÐÁqËi?ʏc?i@]]ÔÉ?i@]]ÔÒ@]]ÌÔØg ÉÐ]]]]oÏögÐÅÐ]]]]Á?dâËÊ}D]]]]GÉ?d]]]]GÜÙµ )Ä@L]]]kÏcÐGNÞÐ]]]kÏcÑÁ@µÐ]]]oÏögÊ} Ð]]]¹É?cÏcÑÁ@µÐËѵÚ@]]wÐ]]]GÒÏf]]âËgc ÏÉÐ]]pÌÁ@µÐÌÌÁ@ÌGÐ]]ð¹Ð½ÙµÉögÙ]]µÄÐ]]ËÚ ÓÑKÐ]]ËÞнٵÓÑ]]k@ÌkѶâ̵Ú@]]w¸ÏÉ ÏÊ]]âÌOÑËd]]ÁÏÊâÌOÀ?ÉÏcgÐ]]G)ÑïÁÐ]]ÅgЭ ÐÁ@ËÙïL]]]]]]k?gqËÉÐ]]]]]]ÔÓC]]]]]]}Ïc ÒÐÌ̹Ð}ÒecЗfâËgÉÐÔÑÁ@µÐKÐk@Ìk Ù]]]GÒÐ]]]µÏÉÐKÐÁÓÄ@]]]ÁeÐ]]]G´Ð]]]ÅgÏc +?cÏcÉ@±Ð]]]]¹Ä@µÐËÑL]]]]p}Ð]]]]ÁÐËÐ}?g ÉÊ]G¸ÐËÏÊâÌ]oÐ]G@ÌÔÉgÒеÐËÑKÐË?i@Ô ÒÐ]Á@¶ð¹Ð_ÉÐ]¹¸ÐËÏg@½eÏÉÐ_?cÐGе ÉÐ]]]¹NÐ]]]½ÙKÐ]]]ËÏÉÐÔÄ@ËÐ]]]pÌOÐ]]]µ Ä@Ì]oÏÉÐÔÑKÐ]½ÙK)ÄÏd]GÐÁ?gÐoÙ¶âÌK @]]ÌÔØg@]]ËÙ}Ð]]µ?cÏgÐ]]oÙ¶âÌKÐ]]ÁeÉÐ]]¹ )Ð]ËÐÅ¿Ëf]âËgÜÐ}йÑLkÏcÉÏr@S NÐ]Á@ÁÐK+@]¶GÐÁ@]l±ÉÐÔChâËÉÏcÐËÙG ÑÁ@µÐ]]]]]GjÌWÊâÌÁÐ]]]]]¹Ð]]]]]Á@½Ê}ÉÐ]]]]]Ô @]ÌÔØgÀÞÐG+É ÊHG?dËÐO?cqÌÁ@Lkcgʵ Ð]µÐ]Á?ÉÐÔÉʽÐ]ÅgÐ]H½?gÐGÐ]¹Ñ¥ÉʺK )?cÏcâ“Ä@ËÐ]KнÙKÉÐÔÐÁ@Á?cfËÉDG?É@Ô ÉÐÔý7N ÊïËÏcÑËÙ_ÏgÐkйÐGgØi Òg@]]]]]]µÊ]]]]]]âÌÁÐ]]]]]]•@ÅÐ]]]]]]µÏeØg ¿±Û_Ð]]ÔDGÐ]]G¿Ì]]Á?iÏÉÐ]]ËÑïÁÐÅgЭ Òg@]]]µÊ]]]âÌÁÐ]]]•@ÅgÐ]]]}ÐÔ)ÄÐ]]]GÏcÉ@Á ÉÊGr@SÑKнÙK¿ÌÁ?i)ÏÉÐpÌk@Ìk À?cÐ]kїfâËgÄÙwÀg?c?ÊÌÅ)ÄÏcÏcⓠ)ÃKÉÐ]]µgÏcÄ@µÐ]]ºË@­É@]]_ÉÉgÃâÌ]]lW ÑÁ@µÐ]]ºË@­ÓCgcögÙ]]ïGqÌÁ?h]]âÌÔїf]]âËg )À@]]]]ÌÂð¹cÃ]]]]½ÓÄÉÐ]]]]µgÏcqâËÉÐ]]]]Ô +ÀÏeØgÉÐÔÒi?Ê_ÐK?É@ÔÓÀigÐGgÐk ÓÏÉÐ]]]ÂËÉÏgÄ@µÐ]]]Á@½Ê}ÉÉiÀÞÐ]]]G Ò.-ÒeØg)ÏÉÐ]Á@½eÉcÄÐ]ËÚÐ]¹@ÌÔØg

ÒgÐ]]oÙ¶âÌKÑ¥ÉÊ]]ºK@]]ÌÔØggÊ]]LµÉc Ò@]]]ïâËgÒg@¶K@GÐ]]]_ÓÄ@]]]ÁeÑÁ@µÐ]]]­@½ ÒÐ]]]]½@ÂïÁ@½ÒgÐ]]]]kÉÊÁgÐkÓÒc?i@]]]]Ô Òg@]]w@ÁÐ]]G)%ÏÉ?h]]_?cÐ]]µ&Ä@]]k?g ]]]pâÌÅDSÐGÒеÐÁ@¾L]]]pÌÁ ÉÊK@]]]_+M ?c51Òf]âËÉÚÐ}ÑïÁ@]½йÑ¥ÉʺK@ÌÔØg ÐÂ]]kÒg@]]oÒеÐÁ?dÁ@]]pÌOÙ_Ò?ÉcÐ]]G ѽÐ]_É@ÅÓÑÁ?ÊÌL]pOÑL]kÐGн ÐGе gÐ]]kйc@G@ÅÐ]]½Òg@]]oѶð¹Ð]]_ÜÐ]]}й )ÉÊ]G?h_·âËggc@±dËÐkÐÁ?ÊoÑÁ?geʵ Ð]]]]]]¹Ð]]]]]]¶ËcѵÐ]]]]]]ËÏg@½eÜÐ]]]]]]}й ÒÐ]¶ËjÁÉ?]}Ä@LkcgʵÑÁ?i?ʏc?i@Ô ÃËhKÐ]Á?dÁögcÐ]GÓÄ?d]ÂËiÐË?h_ŸÁ@½0 ÀÐ]]]]Ô+?cÄ@ÌKÐ]]]]ÌËiÐÔÉg?i@]]]]ÔÏÊâÌ]]]o )ÒÙ]]]_Ñ̵ÏgÐ]]]kÒÐ]]]pÌOÐ]]]ÁÉÊK@_ Ñ̵Ú@]]]wÀÞÐ]]]G+Ð]]]Ë@ï̱@KÒgÊ] ]LµÉc gØiÉÐ]]]]pÌÁ@ÁeÑÁ@µÐ¹Ð]]]]kнÒg?Ê]]]]G ÒÐ]]pâ̵ÓÄ@]]ÁeÒÐ]]pâ̵Ð]]GÏÉÉd]]Á@½ Ä@]]]]ËÏcÒgÐ]]]]kÉÊÁ+ÏÉÐ]]]]ËеÏÉÐKÐÁ ÓÐ]ËÑKÐËÞнٵÓÑk@ÌkÒg@KÉÓNÐG@G ÓÐ]]]]]pâ̵Ð]]]]]ËÏÉÐÔÑð¹ÉÐ]]]]]ÅÉʽÐ]]]]]Å Ð]]GÒÐ]]µÐKкºÌ½ÓÄ@]]ÁeÑÁ@µÐ]]ËÑ­@½DG +DÁÐËÐïG?gÄ@µÐLkØd¡Øh½Ðð¹Ð½ÙµÉögÙµ Ð]]]]]]¹Ð]]]]]¶â̵ÐË@]]]]]]ÌÔÉ gÉÊK@]]]]]_ cgÊ]µÑÁ@]Áe ÒÉ?h]`¶âËgÑÁ?gÐÂâËgiн?c Ñ L]o@ÔÓ]]¡Øh½ÑÁ@µÐ­@½ÑÂLk?g@OÙG ÀÐ]µѵÐËÏÉ@½еÄ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵй ÄÐ]]ËÚÐ]]¹ÉÊHËögÐ]]OÐÂâÌKÑÁ?giÐ]]½?cÐ]]¹ ÏÉÐ]]]]]]—fâËgÑK@]]]]]]¥ÛLÌÔÒÏg?d]]]]]]ÌÔ ÑKÐ]]]]]ð¹Ù½É?gd]]]]]ÁÐËÐ}?gÏÉ@]]]]]oÏÊð¹ÐÅ Ð]¹Ä@ËÐoÏögÐÅÏÓ?gdÂâÌLkÐÔâ“Ñ̵Ú@w Ñ̵Ú@]]]]wÐ]]]]¹i?ÉÐ]]]]µch]]]]µ@]]]]ÌÔØg É?hGÉ@]]]]ÁÀÞÐ]]]]G+D]]]]ÂâÌGÑ]]]]ËÏÉ?h`¶âËg Ä?ÉÐ]]ÔÐ]]µÄd]]Á@ËÐ}?gÑ]]âÌOÐÁ@]]khKÐÁ ÒecÓÄcÏcÄ@ÌÁ@µÐËѵÚ@]]wÐ]]GÏf]]âËgc Ä@L]]]]]kÏcÐGg@µÒÐL]]]]]lâËÊð¹ÐÅÉÐ]]]]]Ô ÒÐ]]µÏÉ?h`¶âËgъ@]]½@Ô+ÏÉÐÂL]]kÏÉÏc ÑÁ@]]ÂâÌÅ·]]âÌOÐ]]¹Ñ]]LËhG@]]ÌÔØgÉÊK@]]_ Ð ]]¹cgÊ]]µÑÁ@]]ÁeÄ?ÊâÌÁÐ]]¹ÑïÁÐ]]Å@½ÐÅ É?cÄ@L]]]]]kcgʵÑÁ@µÐ]]]]]wg@OÉʽÐ]]]]]Å ÒÐ]]pâ̵Ð]]GÄ@]]ÆÌSÑÁ@]]ÁeÑÁchµ@Â]]o@Ô ÉʽÐ]]ÅM]]lËÉÎÏc+É Ê]]GcgÊ]]µÑÁ@]]Áe ÉÐ]]Á@¾âÌÅѵÐËÏÊâÌ] oÐ]]GÑ]]pÌÁ@µÏg@µ

01
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

ØögÏÊÌÁr@OѵÐË@KÐÅÑÁ@ËÐGйgÐk ÃâÌkÊW ¸@µ jâËögÐG +@pâ̵ ÒÏfâËgc ÑÁÉÊG g@ÌLkÐÅ ÐG ÒеÐk@G ѵØöhµ ÙG ÏÉÐÌÌk@Ìk Òg?ÊG й Щ@ÁÙ± ÀÐÔ Ä@o@O ÓchµDO MkÏc Ä@Lkcgʵ ÓÏÉÐË?c ÉÉchG?g й ÑKgʵ ѶâËögÉ@Ô ÒÏÉÐÂKÉjG ÑÁ@µÏi?ÉÚ Ðð¹@_ Ðð¹@_ hK?Éc Óchµ Ä@pÌÂLkÏc Òcgʵ ÑÁ@µÐÌËfÌK?k gÐkй ÑÁ@ŠÊ}Ù_ +n@GgÐG ÐLl_ Ò@¶Ëh½ÐÔ ÑKÐð¹ÉÏc gÐkй Ä@ËjâËögÐG Ñk@G ’Ë?Éc ng@­ Ó¸gÊK )JÏgÐ¥ ѽjÌÂÌ¡Ùo ÙG ÏÉÏchµ g?c@}@Ô ÑÁ@Áe Óchµ ÒÐl± ÓÄ@ËÏÉÐÁchµGÒgÉÊLºµÑÁchµjâÌÅÐG Mk@Ô й DGÐÅ Ä@Ë@¾LÂÌÔ hK@Ëi +Ñk?hµÊ¾âËcÓÏÉÐKÐÁ g?doÐG Òg@ÌkhO gÏÉÐK ’Ë?Éc ÏÉÏöhâÌ}ögÙµ ÄÐËÚй е ÉÊG Ä?ÉÊG +ÐË?gcÄ@̽ÞÏÉ

ÒÐð¹Ð½ÙµÑÁ@½?dÁÐÔѶâÌKÐÕËÐÅ ÑÁ?cgÐk)dâÌÔÊkйcgʵÑÁ@Áe chµÄ@ÌÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË .051 Òg@HÁ?h­ÐG Ò. ÑKÉжâËg ÓÒgÏdËÐW ÑËc@o ÉÊK@_ Ä?jâËgÐG ÒÐð¹Ð½Ùµ ѽ?dÁÐÔ ÒgÏdËÐW ÐÁ?ÉgÐO dâÌÔÊk ÒgÉÊGÙKÙË й cgʵ ÑÁ@Áe ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?cgÐk ÄÐËÚ й Óchµ Ä@ÌÁ?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑkhOgÐG ÑÁ@LlÁ NоlÌ¥ Ä?jâËögÐG ÓgÉÉj¥Ð½ ЍcÐ_ )Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑKÐÕËÐÅ ÑÁ@½?dÁÐÔ c?cÐW ÃËhkÐÁ Ä@ËÒi?ÊpâÌO )Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑË?hTÌÔ Óg@µ й n@G ?cÏg?dËc Àй ?hµâ“ ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ@µÐËѵÚ@w й Òg@µÉ@Å ÓÒdÁÏÊâÌO ÓN?hµÊ¾âËc ÓN?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Ä?ÊâÌÁ +?hµcgʵÑÁ@ÁeÒÐð¹Ð½Ùµ

02

 Ã@Àe

ÑÁÏcнÃâÌkÊW¸@µjâËögÐGÙG·âËögÙµÑÁ@ÂâÌƶâÌO

ÑÁÏcн Ã]â ]]ÌkÊW ¸@µjâ]]]]]ËögÐG hâËe й ÄÉʽiÐÔ ÐG ÑÁ@¢KÐk@Ìk Ócgʵ ÒÏÉÐKÐÁ ÒÐpâ̵& ÑÁ@pÌÁÉÉ@Á ÑLk?ögÏÊâÌÁ ÑKÞÐÅeØg й ÑË@kgʱ +@ÂâÌÅ·âÌO%ÏgÉÐ} Ò.-hâ̽fK@µеÏögÙµÐk@GÑÁ@Ë@o

ÑÁÏcнÃâÌkÊW

ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑÌoiÉʽ@Ô ÑoÐG й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾]]]]âËc ÓÒHµ@]]]]]ÁÉÉg ÐÌ̵Ú@w ÒÏfâ]]]]]Ëgc Ò2 Ñ]]]KÉжâËg Ð]]¹ ?cÑÁ@µÐ]]ÌÌk@HË ÙG ѶâËögÙ]]]]]µ .051 ÒiÏÉ@]]]½gÐk

ÒйÐkнgÐkй·âÌk@G ¡Øh½ÒeٹٶË@k ÑÌoÐG g@HÁ?h­ÐG Ò.4 ÑKÉжâËg Ä@Áe ÑÌKÐ̵Ð]]]]]]]]Ë ÑÌoiʽ@Ô ·âÌO Ä@Áe ÙG ÑLp} ѵÐËÏÉÐÁÊGÙµ gÐkй еÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑKÐG@G @ÂâÌŠйе ÉÊG ¡Øh½ ÒeٹٶË@k ÒйÐkн ÑHÌ©gÐK Ü@½Ðo CgÉ@Å ÄÐËÚ Òg@}jâËg@OÒjâÌÅйJjÌWÒÐ}gоpâÌO +?hµrжpâÌO ÑHÌ©gÐK¼@½Ðo

?cÄ@µÏÉÐÁÉÊGÙµÓögÙµйÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑËg?doÐG @HËgЭ й ÑLËhG Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ѶâÌKÐÕËÐÅ .051 ÒiÏÉ@½gÐk Ò4 ÑKÉжâËg Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË Òg@µfâËÉ?g ѽ?dÁÐÔ gÏÉgÐOhÆâ̽ ÙÂo )ÒgÐGÏÊâËgÐG ÒhïâÌS ÑlËÏÉ ÑÁ@µÐËѵÚ@wÒgÐLÁÐkÄÐËÚй еchµÐËÙµÑkÞ@O»âÌKÙÅй·âËögÙµйÄ@ËÒg?doÐG +ÉÊHK@Å·âÌOÒcÐLÅʽ^ÚÐk¸@µjâËgÐGÙGÐËÙµѲ¹ÄÉʽ@ŠЍcÐ_йÉÊK@ƶâÌOÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËѶâÌKÐÕËÐÅ.051ÒiÏÉ@½gÐkÒ4ÑKÉжâËg' ÃËhkÐÁÓÒgÐGÏÊâËgÐGÒÐL̽ٵÒhïâÌSÑlËÏÉ@HËgЭ)ÒgÐGÏÊâËgÐGѽ?dÁÐÔdÁнgÉÊO ÑÁdÁ@PkÐwÒÉ@ÁhâËeйchµ?c·âËögÙµйÄ@ËÒg?doÐGÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËѽ?dÁÐÔÑÂâÌkÊW Òg@o ÑÁ@µÐËÑÁÏcн ÏÉ?h`¶âËg ÒdÁÐGögÙK ÄÐËÚ йе Äcg?fHð¹ÐÅ ÓNÐÌk?hµÊ¾âËc ·âÌONÐÌk?hµÊ¾âËcÒÏÉÐÂËfâËÊKÓÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ÙG¸ÉʵgеÒgÐLÁÐkÒg@µÉ@ÅÐGÓÐËÙµ +ÉÊHK@Å


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

ÐG¸ÐËÏÉÐÁÉÊGÙµÑÂK@ƶâÌO ÄÐËÚй)ng@½Ò5ÒÐÁÙG Ò0ÒdÁÏÉ@ÁйÄ@ÁeÒÐL̽ٵ Ä@Lkcgʵ ÒÉ@KÐÅ Ò.051 Ñkg@½ Ò5 ÑKÉжâËg ÒÐL̽ٵ Ä@Áe ÑÌÁ@ÆÌS ÒeØg ÒÐÁÙG ÐG Ò0 ÒdÁÏÉ@Á й N?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ·âÌO Ä@Áe ÙG ѵÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ Ä@Lkcgʵ ÐG NÏg@GÐk ÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ ÀÐÔ е @ÂâÌÅ cЙÐÔ¸@µjâËögÐGÄÐËÚйÄ@ÁeÒйÐkн ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW Ògc@µ gÉÊO ´c@s @ÅÏÉgÐÅ )@ÂâÌÅ ·âÌO Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÄÐËÚй?cÏÉÐÁÉÊGÙµÉйChKÊïGÐLlËÊâÌO ÑkhOgÐG ÒgÉʵÐo ÃËÉgÐO CögÉ@Å NÞÐ_ÏÉÐÁÙGÀÐGÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÒÐL̽ٵ ÑGjÌW ÑÁ@µÏjËg É@Á ÑÁe dÁÐw gÐkÐG +?hµrÐG?cN?hµÊ¾âËc

Ò5ÒÐÁÙGÐG·âÌÏgÊâËgÑÂK@ƶâÌO Ä@LkcgʵÒ.ÒdÁÏÉ@Áй)ng@½ Ò.051 ÒнÐoÏg Ò/1 ÑKÉжâËg й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÒÐL̽ٵ ÒÉ@KÐÅ ÒÐÁÙG ÐG Ä@Lkcgʵ Ò. ÒdÁÏÉ@Á ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c ÒeØhð¹@k ’½ÐLkÐo Éй)@ÂâÌÅ·âÌO ѶâÌ?gнN?hµÊ¾âËcÑÁ@Áe Ä@Lkcgʵ Ò. ÒdÁÏÉ@Á ѽ@ËÐO ?cÐ?gн ÑÂâÌkÊW NÏjÌ¥ dËÐk jâËögÐG ÄÐËÚй ÑÌKÐ̵ÐËÒÐL̽ٵѽ@ËÐOÓdÁÏÉ@Áѽ?dÁÐÔ ÒhËÉ@oʽ ѾÌWÏg Ц­@Á ÄÐËÚ й Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÒÐL̽ٵ ÑkhOgÐG ÒgÐGÏÊâËögÐG rжpâÌO Ä@Lkcgʵ Ò. ÒdÁÏÉ@Á й Ä@Áe ÃËdÁÐw ?cÄ@µÐ½@ÁgÐG ÒÏfâËgc й Ó?hµ ÓÄ?hµrжpâÌOÄ@p_ÐOÓÑÁ?gÙ}ÓcÉÉhk ÑË@KÙµ DµögÐPð¹ÐÅ ÐG ¿Ìk?gн ÑoÐG?Éc +N@ÅDO ÑÁchµ?g ѵöpâÌO ÑÁ?ÉÊKÉеgÐk ] 7¼@k/-@K.3Nн@²LlÌÔ ÑÂ̽ÐÔÜ?eе7ÀеÐËÒкO ’H±ÐW ÉÐo7ÀÏÉÉcÒкO Ògj_gÉÊÂk7ÀÐÆâÌkÒкO 7ÑLp}ÐGÄÞ@kÏgÉÐ}] ÒcМЈЍcÐ_7ÀеÐËÒкO Ïc@L­ÙÔÃËhkÐÁ7ÀÏÉÉcÒкO Ñ_ØcgнÐ̹@¥7ÀÐÆâÌkÒкO 

 Ã@Àe

й¸ÐËÏg@½eÙGÑÁ@½gÏc ѵÐËÏgÉÏcÒÏÉÐÁchµ Ä@ÁeÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ@½?dÁÐÔ

Òc?i@Ô ÒÐÁ@`oÙ_ÐÁ Ñk@OÊk Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ й @µÏc Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÑÁ@½?dÁÐÔ ÙG ÑÁ@½gÏc ÒÏgÉÏc ÑÁchGÏÊâËögÐG +N?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐË

Ò.4 ÑKÉжâËg ÑoÐG .051 Òg@HÁ?h­ÐG ÐGÄ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑoiʽ@Ô ÒÐÁ@`oÙ_ÐÁÒg@]]]]]]]]µÉ@Å Ñ]]]]]]]]]]K?hµÊ¾âËcÑ]]]]]GjÌW Ä?h]]]]]]]]]]]]âÌÔ Ñ]]Á@Lkcgʵ ÑË@KÏgÐk ѵÐËÏgÉÏc йÀ?dÁÐÔÑÁ@ÁeÙGÑÁ@½gÏc е ÏÉchµ Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑoÐGÉÉc й еÏgÉÏc hK@Ëiе?c“нХÓÒgÙÕâÌK ÉÐÔ +dÁ@Ë@_ ѶâÌïÁ@½ й jâËgÐG ÄÐËÚ й ÐËÏgÉÏc Ògc@µ ÑXð¹@k ¼ÚÐS dËÐk ÒÐÁ@`oÙ_ÐÁ ÑÌÁ@½gÏc ÑK?hµÊ¾âËc Ñ]]]GjÌW Òc?i@Ô Ä?hâÌ]]]]]]Ô Ñ]]]]]]Á@Lkcgʵ ÑÌKÐ̵ÐË +ÉÊ]]]wÏÊâËgÐG ÑK?hµÊ¾âËc Ñ]]]]]]]]]]]]]]]Á@Áe

Ä@ÁeÄÐËÚйѵÚ@wÃËdÁÐwÑÁchGÏÊâËögÐG %МÐoÏgÒ.4&ng@½Ò5ÒÐÁÙGÐG 7ѽh}ٺ̵0ÑË@kgʱÑÂLpËÉ@Å] ’H±ÐW ÉÐo 7ÀеÐË ÒкO MÁ@k5-Ó̽4 Ògj_ gÉÊÂk 7ÀÐÅÉÉc ÒкO MÁ@k42Ó̽4 Ògc@± ’­Ðk 7ÀÐÆâÌk ÒкO MÁ@k33Ó̽4 7·lËcÑÂLpËÉ@Å] Ògc@± ’­Ðk 7ÀеÐË ÒкO MÁ@k5-Ó̽.1 Ä@Ëc?h½@o ?hGʵ 7ÀÏÉÉc ÒкO MÁ@k3-Ó̽.0 Ògc@± ’­Ðk 7ÀÐÆâÌk ÒкO %ÀÏÉÉcÑ©@ÁÙ±&MÁ@k53Ó̽4 ÐËÏgÉÏc ÀÐÔ ÑÁ@Á?jËg@Ë ÃËo@G ] 7Ä?jâËgÐG ’H±ÐW ÉÐo Ògc@±’­Ðk

ÑoÐG нÐoÏg Ò./Ó.. ÑKÉжâËg й ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÑoigÏÉ Ð½ÐoÏg Ò/1 ÒÐÁÙG ÐG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑÌKÐ̵ÐË ÑÁ?giн?c Òc@Ìð¹@k ’½ÐLkÐo ÃËdÁÐw Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe й Ä?dËн ÓÄ@OÏögÙ} ÑoigÏÉ Ñâ̵öpâÌO ÑÂLpËÉ@Å )·lËc ÑÂLpËÉ@Å ÑÁ@µÏg?ÊG ÑÁchµ?g ÓÑË@kgʱ ÑÂLpËÉ@Å )ÏjâÌÁ ÑLk@Ô ÉÉc ÙG Ò̽ٺ̵ / ÑKн@²LlÌÔ ÑÁнÐK ÑLk@Ô ÓÜ@k /- @K .3 ÑÁнÐK ѽ@µ@ÔйchGÏÊâËögÐGÑLp}ÐGÄÞ@kÏgÉÐ} MkÏcÏÉ ÐÁÛO ÀÐÔ ?cÐÁ@ËDµöpâÌO ÀÐÔ +ÃK@Å 7ÏjâÌÁÑÂLpËÉ@Å] ÒcМЈ ЍcÐ_ 7ÀеÐË ÒкO MÁ@k/-Ó̽.3 ’H±ÐW ÉÐo 7ÀÏÉÉc ÒкO ̽.3 Ògc@± ’­Ðk 7ÀÐÆâÌk ÒкO MÁ@k1. Ó̽.1

03
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

Ä?g@KÑÁ@ÁeÑÂËgÐGÓÀ?g@ÔÒÏÉÐÁÊGÙµ ÏjâÌÅÒfÌKÓdÁÊKÑohâÌÅgÐGÐKÉе)?cng@½Ò5ÒeØgй Ä?hâÌÔїfâËgÑÁ@µÐËѽ?jÌLÂÌÔ @Á@Å )ng@½ Ò5 ÒeØg +ÐÁ@Áe ÑÌÁ@ÆÌS ÒeØg Ѷâ̹ÐÅ ÏeØg ÉÐÔ ÑÁ@ÁeÉʽÐÅÙGÐo@G Ó?É?c @K É?h¶â̹ ¿ð¹Éi n@G Ä@ÌÁ@µÐLk?Ê_ ÃoÙ¶GDK ÓÄжG Э@½ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉÙG +Ä@ÌÁ@µÏÉ?h¶]KÉÏi Ò@ïâÌS gØi ÑÁ@Áe ÐËÑð¹@XoÊ_ Ò?ögÏgÐ]]]kqÌÁ?h]]âÌÔ Ð¹ ÒhïâËg ÓÃKhïpâÌO ÑÁ?jâËg@O ÐÁÙµ ÄÐËÚ ÏeØg ÀÐÔ Òi?ÊpâÌOÐG ÏÉÏgØi ѶâÌÂÌKÓögÊ} ÐG жâÌð¹@k dÁÐ]]]]w )ÏÉÐËѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ ¿ð¹Éi ÑÁ@Áe ÉʽÐÅ ÑïÁÏcÐG ÜжâÌK Ä@ÌïÁÏc ?c ng@½ Ò5 ÒeØg й ÓÃwÏc ÏÉÐËÑËÉÉfâ̽ +ÄеÏcÄ@ÆÌSÒÉ?h¶â̹ йi?ʏc?i@ÔÒÉ@ÌOgØiѵÐËÏg@½eÜÐ}й¸Ú@wÑÁeÄ?g?iÐÅÄ?g@KÒg@oйqÌð¹@l½ÐÔ ÓMl_CögÏÉÄ@̽?g@ÔѵÐËÏÉÐÁÉÊGÙµÄ@ÁeÑÌÁ@ÆÌSÒeØgйÃKh}jâËgÙG)Ä?g@µdÂâËÊ_ѵg@O ÑÁ@¶¾ÌÔжËcѶâÌÁ@ÆÌS7йÄÉÊGÑLËhGеÏÉÏchµN@OÉÉcÄ@ÌÁ@µÐLk?Ê_rжËcѶâËg@S Ñ­@½ Òg@Ëi?Ê_ Ä@Áe оâÌÔ)CÉÏc Ä@—gÏÉgÐOc?c ÓÒc?i@Ô )ÑLo@Ô Ä@Áe оâÌÔ )ÐËÐÅ ++++ÓÐËÐÅÑÁ@¶¾ÌÔ¸ÐËÒfÌKÓdÁÊKÏgÙSgÐÅDGÐGжËcѶâÌÁ@ÆÌS)’Á@lÂÌÔÓgÐH½?gÐG ÀÞÐG)ÉÊGÐÁg@ËcÏÊâÌOÄ@̵ÐÌËfÌKÓdÁÊKÏgÙSzÌÅÄ?ÉÐÔÑÁ@µÐÉgcÒÏÉÐÔÒ?ögÏgÐk ÏÉÐËѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ ÑÁ@µÐËѽ?jÌLÂÌÔ ÏjâÌÅ ÄÐËÚ й Ä@ËеÏÉÐÁÉÊGÙµ Ò@KÏgÐk й gÐÅ +?gcÄ@Ìâ̹É?hµDOÄ@ÌÌKÐË@µÉÊkÏÊâÌoÃËhKÐÁ?dÁögcÐGÓgÐkÐË?hµÄ@ÌohâÌÅ É?gcÄ@Ìâ̹qÌÁ@ÌGÑð¹@Á@µdÁÐwÑkÉÊÁNgÙO?gÓh}ÐÂâËÉÃËdÁÐw?cÐËÐÁ?dÁögcÐohâÌÅÉй +?}?cgÐkÐGÄ@ÌLkÏcÉ?hÂâ̶oÄ@ÌÁ@µÐÂÌGÉÉgc й Ðp̽ÐÅ ¸ÏÉ е ÑÁ?hâÌÔ ÑïÁ@GÉ@ÁÐG ÓMlËÉÐoÙ_ Ò¥@o ÑÁ@ÅÐHÆÌG ’¾Ìk ÉÊK@_ ÐË?hµ ÑohâÌÅ)ÏÉÐÁ@µÐËѽ?jÌÁ ÏjâÌÅ ÄÐËÚ й )ÉÊG Ïc@½@Ô еÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑÂâËÊo й ÏÉÐpâÌO ÑË?hâÌ_ÐGÑÁ?ÊLËÐÁÒÏÉÐÔgÐGй)cg?ÊGÐÁÄ@ÌoÏÉÊw?dð¹@kÐGÐÁeÀÐÔÐÁ@¡Øh½@ÁgØi ÓgÐk +?hµÐÁ@`oÙ_ÐÁÒÐÁ?ÉÏöggØiÒg?i@ÔÒÙÅÐG+?cÄ@Ìâ̹ÐÁ?dÁögcDxGÚÄ@ÌLkÏcgÐGй ÑÁ@Á@¾LpÌÁÉ@Åй++++ÀÏögÉÊKgØiýÑLk?ögÐG7ÑKÊ}ÏÉÐËÏg@GÀйÏjâËögÐGÏ¥@oÀÐÔ À@ŠÐÔ?cm̹ÙOѽgÙ®ÌÁÊËйÄ@ËÙ_ÑÁ?ÊËÐWÒg@L­ÏgÐÁ?ÉÐÔDGÏcÑwÙG+ÀÏögÉÊKÀÉÚ Ð¾âÌÔÀÞÐG+ÄÏcÏcÀ@ŠÐÔÏg@L­Ïg ÏÊâÌoÉÐÔÐÁ?ÉÚÉÐÔÐ_?cÒ@ïâÌSgØiÑLk?gÐG+ÄÏdG +ÃËе@ÁÐpµÐo@OÐÁ@ohâÌÅÉÐGÄ@Áe ÒÐÁ@pÌÁ )?c Ä@Áe ÑÂË@ÆÌS ÒeØg й Ä?hâÌÔ Ñ̽ÛlÌÔ Òg@½Ùµ ÑÁ@khOgÐG Òg@L­g ÏÉÐÔ+Ä@ÁeÒÐÁ@¾âÌÅÑÁ?dÁ@pâÌOÙ_ÐGgÐH½?gÐGÐËÑGÐÅiнЗfâËgÉÐÔÑÁ@¾µ@WÒg@L­ÏgcÐG їfâËgÑÁ@µÏjâÌÅÒÐËÐÁ@¡Øh½@ÁÏÉÏchµÉÐÔ+СØh½ÑÁ@µÐ­@½ÑÁch¶ºâÌpâÌOÒ?h¶o@ÔÒÐÁ@pÌÁ ÐËÐÅÑKÐË?ecÄ@ËеЗfâËgÑKÐÌÌÅ@½еdÁ@ËÐ}Ïc?gÎ@ÌÁcÉʽÐÅÐGжËcѶâËg@S)ѽÛlÌÔ ++++ÓÒgÏÉgÐOc?cÓÑLo@Ô)ÒgÐG?gÐG)Òc?i@Ô)¡Øh½Ñ­@½ÜÐ}й

04

ÑÁ@ÁeѶâÌKÐÕËÐÅÒg?doÐG Òg@oй?c·âËg@ÂÌйN?hµÙ¾âËc ÐËÙµ

ÐG /--3 Ñkg@½ Ò5 ÒeØg hâ̽fK@µ Ä@Áe ÑÁ@ÆÌS ÒeØg ÒÐÁÙG ÒeØg ÑÁ@ËÐG йgÐk Ò.. hâËe й ·âÌlÁ?h®ÁÙµ МÐog?Êw ÄÐËÚ й %ÃKÐHË@K Ä@Áe& ÒÉ@Á »âÌKÙÅ й ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ ÑkØhË@µ @K ÓÉÊw ÏÊâËgÐG nÞ@O ÐËÙµ )dÁ@Ë@_ ÒÐËØgÏÊÌÁ?Éc Ò1hâ̽fK@µ ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ÀÐÔ ÙG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ )ÉÊG ?hµ MpâÌÆïÁ@G ÐlÁ?h®ÁÙµ ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ѶâÌKÐÕËÐÅ ÑKÐË@µØgÐk ÐG N?hµÊ¾âËc ÑkhOgÐG ÑÁ@LlÁ NоlÌ¥ ?cÐlÁ?h®ÁÙµ Àй Ä@Áe ÑÌKÐ̵ÐË +ÄÉÊGÏc@½@Ô

ÒÉ@ÁhâËeй·âËgÙµ ÙGÄ?g@GhâËeÑÁ@µÏg@ÁÐÅ Ògc@±ÛËÐÅÊkÉÊK@_

Ò5 ÒeØg ÒØögÏÊÌÂo@O ÒeØg ÒÐÁÙG ÐG ng@½ ÄÐËÚй Ä@Áe ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÓÄdÁ@ËÐ}?g ÑoÐG Ò.1 ÒdÁÐHð¹Ð½ ÑËHµ@ÁÉÉg ÒÐËÙ]]]]]]]µ ÑÂ]]]Ll`¶âËg ÑÌÁ@¾LpÌÁ ÑÌKÐ̵ÐË ÙG h¦âÌo ѶâËögÙµ Ä@Lkcgʵ hâËeйÒgc@±ÛÌÅÙkÉÊK@_ %Ä?g@G hâËeÑÁ@µÏg@ÁÐÅ& ÒÉ@Á ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ?h`¶âËg ÏögÙµ ÀÐÔ ÙG е N?hµÊ¾âËc )ÉÊG?hµ MpâÌÆïÁ@G ÑÁ@Áe ÑÌKÐ̵ÐË ѶâÌKÐÕËÐÅ Ä?hâÌÔÑÁ@LkcgʵÑK?hµÊ¾âËc +ÄÉÊGg?doÐG?cÏögÙµÀй


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

·âÌÁe gÐÅ É ÏÉ@OÐk ?c Ä@Áe gÐk ÃËhKdÁÊKÐG )@GÐÁ ÏÊâËögÐG ÐË@k@ËÉÐÔ ?c Ä?hâÌÔ й Ä@Áe +CgcÏc ?jk ÏÊâÌo NÉÏiâ“ Ä@ÌÁ@µÐ­@½ ÃËhKÑË@KÏgÐk ÓÃ]]]]]ËhKÐ]]]]Á?d]]]]]]Áögc )Ch]]]]]]]µÏc ÜÐ} й Ä@Ëg@L­Ïg ÃËhKÐÁ?ÉÊKÉе?Éc É ÐÌÁ Ä@ÌÁchµ gЭÐk Ñ­@½ )ChµÏc ÐGÐÌÁÄ@Ë%g@µ&ÐpÌOÍÁcg?fHð¹ÐÅÑ­@½ 6 й )Ä@̵É@G Ä@Ë gÐkÉ@Å ÑÁjÌÔ DG +ÃÁ?ÉögÏc Ä@Ìâ̹ Äe ÒÉ@w ÐG ÏÉÐÁÞ@k Ä@̱ÞÐK Ñ­@½ ÐÁ Ä@½ÐµÐKÞÉ ÑÁ@Áe )Ü?d½ÑÂKh}?gÑ­@]]]½Ð]]]]ÁÉÐËÐ]]]]]Å @k@Ë ÑâÌO ÐG É ÃâËhµÏc g@lïÁÐk É ´gЭ Ð]]]]]¹ öh]]]]]]O ÉÐÁ?ÉÊKÉе?Éc Äe )ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ ÑÁ@µÐËÑËi?É@ÌS Échâ̽ ÒgÐHÁ@½gЭ É â¼ÐË?öhâËÊ} DGÏc ÒÙÅ ÐG @µÐÁ ?É gÐ]]]]]}ÐÔ )DG ѵÉ@G Ä@Ë âÒgeʵÏc Ä@]]]]]]]Ë ÏÉÐÁ@̶â̵ÐË ÐËÙG gÐÅ +ÒfÌKÉdÁÊK gÐG ÐLâËÉеÏc gÐGÐKÐÁÉÊKÉеÄ@ÁeÄ?É@ÌOÐ]]]]]¹hK@Ëi ÑÁ@µÏjâÌÅ ÒÐÁ?dÁögc Òg@½ÚÐO É rhâÌÅ gÐÅ +ÑÁ@µÏdÁÏÊâÌO ÓMkÏc É ¿âËeg r@O¿ËfâËgÑÁ@LkÏcÐGg@µеÒÏÉÐÔ ÐG ŸÁÏi ÉhGÏi É NʵgÐk Ü@k /4 ÓѽÛlÌÔÑG@TÌWÑÁchµÐÁÉ@wÏgÒÙÅ ÏÉÐÁ@Áe ÄÐËÚ й ѽÛlÌÔ ѱÛ_ÐÔ ÉÒh}?ögÙ_ ÒÐÁ@pÌÁ )ÄÉÊK@Å Ðð¹?iÏÉ Ð¹ÐÁ@Áeѽ?ÉÏcgÐGÑK@GÐ_ÉÄ?cÐÂð¹Ùµ ÑÁchµ ’pÁÐÁ@_ ÑKÐk@Ìk gÐH½?gÐG ÑÁÉÊG À@µ@Á ÒÐÁ@pÌÁ É ?cÄ?ÉÐ]]]]]]]]Ô ÒhkÐ¥ ÒÐÁ?ÉÊKÉе?Éc ÑKÐ]]]]]k@Ìk Ä?g@K Òg@o й ¸ÐÁ +оâËfËg ÑËgÐSÐW йÉÄ?hâÌÔÑÁ@µÏg@oÒÐGgØiйÉʶð¹ÐG ÉÏÉ?} Äe ÒeØg й jâËg qÌÁ@Lkcgʵ +ÏÉchµiØOÄ@ËÏeØgÉÐÔ ÐG ÏdÁÐw ÒdÁÊ_@Ô їfâËg Øöh½ÐÔ ÓÒhïÁÐËÚ É ÑÅ@ÁÐK É ÑLo@Ô Òec ÓÀjËgØK Ð]]]]]]]]]¹ Ächµ ÑÁ?ÊÌLpO ÓÄ?cÏgÐ]]]]O ÉÒÏÉgÐ]]]]]]]PLlËgØh]]]]ÌK ѵÉ@Á ѵÐ]]]]w ÑÁch]]]]]µ dÁнÐð¹ÉÏc rÐËÏc?gÉÐGgÐÅÏÉÉchµgÏcÑïÁ@GÉ@Á Ñï]]]Á@GÉ@]]]]]Á Äe ÑÁchµÑKÐ]]]]]Ë?ec ÐG @ÌÁÐK ÃËеÐÁ Gй rÏÉÐÔ +ÏÉchµgÏc Éʶð¹ÐG )ÏÉÐÂâÌkÉÐwÏc е ’Á Ä@Áe йÏÉÏÉ@ÌOÉÄeÐGÄ?hâÌÔÑÁÚÐ}ÉʽÐÅ ÏÉÐËÑÁ@lÂÌÔ Òec їfâËg ÄÐËÚ Ñ¶âÌoÐG Ä@½Ê} DG +ÃâËhµÏc NʵgÐk É;ÑKÐÂËн rÐG Ð]]]]¹ gØi ÏgÐ]]]]]Å ÑKÞÐkÏcÒÙ]]]]]]ÅÐGÄ@ÁeÑÌoÏgeØg ÏÉÐËѽÛl]]]]]]ÌÔ Òg@½Ù]]]]]µ ÑlËhïÁ ÉÐÔ ÑÁ@_ÉÉg ÐG ÐËÙG gÐ]]]]Å +ÏÉ@²ð¹Ê_ ѶâÌKнʶWÒg@µgÐkÐÂK@ÅÉЗfâËg Òc?i@Ô ÐG ÄÚÐ} ÉʽÐÅ ·ÌK?hµÊ¾âËc gØi ѶâÌoÐG ÐG qÌÁ@Áe ÀÐÅ É ÄÐ}Ïc +ÃGÏcc@oÄ@ÌÁ@µÐ­@½й

 Ã@Àe

Ä?g@ÔѶË?c

Ü@OÙ}MkÏcйÑÁ@ÅÐHÆâÌG’¾ÌkÑÁchµg@}ig c?eÐÁÒcЙÐÔÑÁ@µÐLkÏcÐG

zÌÅ DG Ð]]]]]G É ÉÊ]]]]]G ÐÁ?i?Ê`ÌLo@Ô ÉÉÊw ÏÊâËögÐG Ñk@Ìk ѶâÌÉgc й@ÌÁÐKÐ]]]]]µch]]]]]µ Òc@Ëi@ÅÏÉgÐÅ ÒÏÉÐÂKÉÉj]]]]]G ÜÐ}й Òd]]]]ÁÏÊâÌOÉ@Å ?cNÞÉйÄ@ÁeÑÁ@µÐ­@½ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ й ·â̵ÐË +ÉÊG DO Ä@ËÐÁ@pÌÁ É@¾âÌÅ Ñ¡Øh½Ñ­@½ÒhâËcÏÉ@wÐGÄ?ÉÊGg?doÐG Mk?g ¸ÐËв̱Ïc dÁÐw Ò?Éc й 7NÊ} й Ä?gÉʾÔн е ÒÐK@µ ÉÐÔ r@O )Nh}ÏcÜÐÅÄ@̾ºÌ­ÉÐÂâËÉÄ?ÉÊGg?doÐG ÏÉßGеchµежð¹Ð_йÒ?É?cm̹ÙO ÀÐÔÑ]]]Á?g?doÐ]]]]G?cÀÞÉÐ]]]]]¹+ÄжG ÒÏÉÐÂKÉ ÐG Ä@ÌLkÏc ÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ +chµ Ä@Áe Ñ­@½ ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÒcÉÉhk ÐGÄ@Ìð¹?iÉâ»GiÑKÐÌ̽ÐÔÑÁ?gÉʾÔн ÀÙK@G ÐG É chµ ?cÄ@Áe ÒÉ@wʽÏc е Ächµ Ä@Ëg@w@Á É Ä@ÌÁ@Ì} ÐÂKÉе +ÃðºâÌGDSÐGееg@O Ä?g@K й Ä@Áe ÑÁ@µÚ@w й ·â̵ÐË ÃKÞÐÅ ÐG Ä@ÌLkÏc е ·âÌK@µ 7ÑKÊ} ?c ¸ÐË@ÁÐO gÐk Ò?Éc ÐG É chµ ÏÉÐÁ@½?Éc ÐG gÐÅ Ä?ÉÐÔ )Ä?ögÐ}Ïc Ä@•ÐÌËiÐÔ Ég?i@Ô ÐG Ä@ËÏfâËgc ÓÄÉÊG ÜÐ}йr@LlâÌÔÄ@–@Á@¾LpÌÁÉ@Å+?cÏc ÑÁ@µÏcÐk %ÑË@ïkÉ ÄÉh±& ѽ?jÌÁ ÉÄеÏc ögÐPâÌKÄ@]]]ËeMk?ögÏÊ]]]]]]âÌÁ ÐG ÏÉ@]]]k@Ë ÒÐïÁ?Ég Ð]]]]]]]¹ qÌÁ@Áe IâÌlWÐG»²¦¹?u±@ÁѶâÌK?cÊSÉн É ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ ÑKнÉʶW +ÃâËc ÉÒi?É@ÌSÒ@½ÐÂGgÐkйÑpÌÁ@µ@k@Ë ¡Øh½ Ñ­@½ ÑÁchµ »âÌpâÌO É Äcg?ÉÞÐÅ ÐGѽÛlÌÔÑG@TÌWÒйÐkн+ÏÉ?hÁ?c

ÑÁ@µÐËÑLp} ÐÁÐËÐ}?g й ¸ÏÉgÐÅ ÑÁ@KÞÉ ÒÐGgØi й ÏÉ?gdÁÐËÐ}?g ÏÉ@ÌÁc ÒeØg Òc@Ë gÙSÉ?gÙS ÒÏÊâÌo ÐG @ÌÁc +ÏÉ?}â“ÒjâËgÉÏÉÐKÏÉ?hµÄeÑËÉÉfâ̽ g@S ’½ÐµÐË ÙG е ÒÏÉÐÔ r@O й ÒÉ?h`¶âËg ÄÐËÚ й ÏeØg Éй ÃKh}jâËg ÉÉÊwÏÊâËgÐGÏÉÐÁ@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁ й ÏeØg ÀÐÔ ÏÉÚ ÉÐG .642 Ñð¹@k й ÑÁ@ÆÌSÒeØgÐGÏÉÏÉ?h`¶âËgÉÐÔÄÐËÚ ÒeØgй·âÌð¹@kÉʽÐÅ)?hµhâËcÉ@ÁÄe ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÄÐËÚ й ?c ng@½ Ò5 ÐÁÐ]]]]]]]]]ËÚ ÉÄ@]]]]]]Áe Ð]]]]]]G gÐ]]]]]]k ÑÁ@ÂâÌƶâÌOÐ]]]]]GÏÉÐÁ@µÏi?Ê`ÂKÉжpâÌO mÁ?h®ÁÙµ Ég@Â̾Ìk É ÏÉÐÁÊGÙµ ÉögÙµ ÑKÞÉ й +ÏÉÐLâËhµÏc ÏeØg ÉÐÔ Òc@Ë Ä?cÐk ÐG qÌÁ?g@K Òg@o й É Ä?hâÌÔ ÐG ÊTpÁ?c ѵg@O й É@ÌO ÓÄe É ÐÁ@¾âÌÅ ѵÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑÁ@ÂâÌƶâÌO ÒgÉÏcйÏÉÐÁÙGÉÐGgÐÅÐÁ?i?Ê`ÌLo@Ô É m̹ÙO ÀÞÐG )ÏÉÐÁÉÊGÙµ ¸ÐË Ä?hâÌÔ ÑÌl_Ðo n@H̹ ÑÁ?gÉʾÔн gÐk Ïchµ Ä@Ë@k@Ô ¼Éʩн ÑohâÌÅ Ä@ÌKÐÌËiÐÔÉg?i@ÔÉÄ@ÁeÑ­@½ÑÁ@µÚ@w ÒÐpÌO ÏÉÐÔ жÁÊw )ÄdÁ@ËÐ} DO е ÐÁ@µÐ˓Ð} Òec ЗfâËg ÑËÐp̽ÐÅ zÌÅ ÑÂ]]]LËc Ñ]]]]]Ë?gÐG Ä@ËÉ@]]]]]]w NÐÁ@ÁÐK Ѷ]]]]]ð¹Ð_ ѵÐ]]]]ËÏÉÐÁÉÊGÙµ Òg@½ÙµÑÂkÐOÐ]]]]¹Ð]]]]]µrÐÁ@¾âÌÅ ÉÐÔ ÊâÌÁ й +ÐÌÁ )DGÐÁ ?c ѽÛlÌÔ g?doÐG?cÐËÏÉÐÁÉÊGÙµÀйеÒÐÁ@kе ’¾ÌkÉÊK@_ÐGÏe@½@Ô’Á?ÊKÏcÄÉÊG bgÐwÉ@Å ÑïÁ@GÉ@ÁÐG Ò¥@o ÑÁ@ÆHÆG ÒÐÁ@kеÉÐÔÑÁ@µÐl±ÑâÌOÐG)ÃËжG )ÄÉÊG g?doÐG ?cÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ Éй е ÀÊK@GÐG ÑÁ@ÆHÆG е ÄÏcÏc ÒdÌÅ@o ÑKÐË?iÏög@Á ·ð¹Ð]]]]_ É ÏÉ?gc Ñ]]]]]]â̹ ÐG gØi е ÒÏÉÐG NÏg@GÐk ÄöhGÏcgÏc 4-ÑÁнÐKÉÄ@Ëh}ÒÉ@wÐGÑKÐWÏg@Á Éй gÐ]]]Å +ÃÂÌ]]]]]]HËÏc ÏÉÐ]]]]]ð¹@k ÑÁ?Éн@ÁeØg ÃËdÁÐw ?cÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ É ÃKh}ÐÂâËÉ Ñð¹@±gÐk Ð]]]]]]µ эg@_ ÄÉÊG еÏÉÐÁÉÊGÙµ Ð]]]]]¹ Òg?cgÐH¾ºÌ­ е ÒÏÉй qâÌO É ÄеÏc ïkÏc ÃKhïð¹ÐÅÐÂâËÉÑÁ@µÐ¾ºÌ­)ÄжGÄ@Ëc?i@Ô â“ Ä@Ëg?cgÐH¾ºÌ­ ÑÁ@µÐÂÌGgÉc É É ÃÂâÌGgÏc Ä@ÌÁ@µÐ¾ºÌ­ @K Äh}ÏcgÏÉ +ÏÉÐÁжGѵ@O ÀÐÔ ÑÁ?ÉÊGg?d]]]oÐG Ð]]]]]]¹ ·â̵ÐË Ñ¡Øh½Ñ­@½ÒhâËcÏÉ@wÐGÐËÏÉÐÁÉÊGÙµ ÉÐÁ@¾âÌÅÉ?ÉÐKÐËÏÉÐÁÉÊGÙµÀÐÔ7NÊ}

05
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

ÒeØgÒeØhð¹@kйÄ@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁÒÉ?h`¶âËgÑKgÙO?g ?cÄeÑÁ@ÆÌS ÒÉ?h`¶âËg ÑKgÙO?g )ÏÉÐÁ@Áe ÒeØg ÒÐÁÙG ÐG МÐo g?Êw ÒeØg е ÏÊK@Å ?cеÐKgÙO?g й +ÏÉÐKÙG ÉßG ÏÉÐÁ@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁ dÁÐwй?cÄ@µÏigÐGÐLkÙOйÄ@ÁeÑÁcg?fHð¹ÐÅÒ?ögÏgÐkDð¹Ïc Ä@Áe ?c Ä@ÆÌS ÑÂGeʱ g?Êw й r@LlâÌÔ ÀÞÐG )?c NÞÉ MkÏcÐG ?cÒgÐHâËg ÑLkÙO й Ä@ÌLlËÊâÌO ѶâÌÂKÉжpâÌO +ÏÉ@ÂâÌÅÐÁ йÄ@Áe?cqÌÁ@µÏÉÊKÉжpâÌOÐKÞÉйNÐÁ@ÁÐKDð¹ÏcеÐKgÙO?g Òg?ÊG й )Ä@µ@ÌÁ@P½Ùµ й Ä@µÏigÐG ÐLkÙO ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÐG +Äo@OйÄ?É@ÌOй)Ä@µÐËїc@µ@ÔÏÉ?giн?c)NÐk@Ìk ?cÉÉchG?gÑð¹@kÏcйÑwgÐ}ÐÔе@µÏcÏÉÐGÏg@pÌÔеÐKgÙO?g ÑïÁÐkÉ@Å ÀÞÐG )ÏÉÉchµ Òc@Ëi ?c Ä@µÐÁ@›g@O й Ä@Áe ÒÏfâËg +ÐË@ÁMkÏcÐG/-1-Ñð¹@k@KÉ@ÌOÓÄeÒÏg@½e й Ä@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁ ÒÉ?h`¶âËg ÒhâÌKh¶k Ä@ÂÁÐÔ ѭʵ dÁ@ËÐ}Ò?gÏÉÐË?hµÉßGÏÉÐÁ@ÁeÒeØgÒÐÁÙGÐGе?ccÐËн@ÂÁ@ËÐG ÑÂKÉжpâÌOÙGÐïÁh}ѶâÌð¹@_?cÄ?cg@ËöhGÑLkÙOйÄ@ÁeÑp_ÐÁ +ÑKÐË@¡Øh½ÑÁÉÊxpâÌOÉÏgÐGÓÄ@Áe VOA NewosÑLË@k7ÏÉ@wgÐk Óg@p­ hâËe ÐKÐÁÉÊKÉе ÏÉÐÁ@ËÙ_ ÉÐÔ ÑâÌO ÐG +ÏÉÐÁdÁ?j©ÊG ÓÒi?É@ÌS Ä@ËcÐkй 20,0@ÅÏÉgÐÅÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ )ÑËÙ_ÐG?ÉöhGÑÁÉÊGÐÁÒÙÅÐGÐÁ@ÁeÉй )ÑÁ?iÀеÐGÙ_ÒÙÅÐGÄ@ËcÐkй24,. ÐGÄchµ MkÐÅÒÙÅÄ@ËcÐkй 20,0 ÓÐð¹@½ÐÂG ÊâÌÁ й Ä@ËÙ_ ÑwÉÊO ÒÙÅÐG Ä@ËcÐkй 1- )?cÐïð¹Ð½Ùµ )Ä@Ëe ÑK@Á@¶¾ÌÔ й ÄÉÊG rÐGDG ÄÉÊG rÐGDG ÒÙÅÐG Ä@ËcÐkй21,0 ÒÙÅÐGÄ@ËcÐkй21ÓÄ?ögÐ}ÓgЭÐkй ѺË@kÏÉ ÓN@Á@¶¾ÌÔ й ÄÉÊG rÐGDG ÐG +‘oʵÙ_ ÐKØchµ Ä@ËÉÉg Ü@½ÊâÌÁ Ä@ËcÐkй 24,.ÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ÉÐÔÑâÌO ÄÉÊGMð¹ÐkÄ@ËcÐkй 16,6Óg?dÁ?jâÌ_ Óg@oйÄ@ËcÐkй 44,.ÐËÏc?ögÉйе ѽ@µ@Ô +ÄÉ@Ëe Cc й Ä@ËcÐkй //,6 ÒÏc?g Dð¹Ïc е ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÉÐÔ ÐÁ@Áe ÉÐÔ ÒcÐkй 32,4 Òg?ÉÏdÂâËÊ_ Ä@ËcÐkй //,3)ÒdÁÏÉ@Á?Éc Ä@ËcÐkй ..,1 ÓÑË@KÏgÐk +ÉÊGÐÅÄ@ËdÁÏÉ@ÁÑËg?ÉÏdÂâËÊ_ ÑÁ@pÌÁ @ÅÏÉgÐÅ ÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÉÐÔ pâÌOÐÁ@ÁeÉйcÐkй15,3еÏÉ?c .1,0 ÀÞÐG )ÏÉÊGÐÁ Ä@ËÏÉÐÔ ÒÉÉchG?g ÐKÏÉ?c Ä@ÌLkÏc pâÌO Ä@ËcÐk й ÑÁ@pÌÁ ÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÉÐÔ +‘oʵÙ_ ÐG ÐÁ@Áe Éй cÐk й 12,5 е ÏÉ?c ÒeØg ÐG Ä@ËcÐkй 1- )Ä@Ôgʱ ѵgÐÔ ÐG Ä@ËcÐkй 2.,1 ÓNн@̱ +ÏÉÊGÀеÄ@ËögÏÉ@GÑÂËcÓÑÂÌË@Ô Ä?Ék7ÏÉ@wgÐk

06

Ñ­@½ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉÙGÑÁ@Llµ@OÑÁeÄ?g?iÐÅÑÁ?dÁ@pâÌOÙ_ Ä?É@ÌOÜÐ}йÑÁ@lµÐË Ð¹Ä@L¹Ê½Òg@oй?c·âÌÁ?dÁ@pxÌOÙ_йÄ@Llµ@OйÄeÄ?g?iÐÅ +ÄÉÊG Ä?É@ÌO ÜÐ}й gÐH½?gÐG Ñ­@½ Òg@Ëi?Ê_ )J@ŠÐO ÑÁ@LkÊÔ ÐG ng@½ Ò5 нÐog?Êw ÒeØg е ÐÁ@Á?dÁ@pâÌOÙ_ ÉÐÔ ÑËgÐHâËg +ÉÊGÒ@½Ä?g@L_ʽі@_)ÉÊG?h_·âËgÏÉÐÁ@ÁeÒeØgÒÐÁÙG ÑlÌÔÏg Òg@ËöhGÐG /--/ Ñð¹@k йе ÐËÐÁe ÉÐÔ Ò@½ Ä?g@L_ʽ .1ÄÐËÚй)É?hGÉ@ÁÒÐð¹@½ÐÂGÜÐ}йÉÊGÄ@ËÐpâ̽е)¸ÐËÏoÐ¥ ÑÁ@ÆÌS ÑïÁ@GÉ@Á ÓgÐk ÐË?hµ ÒfâËgdLkÏc ÐÁ@¡Øh½@Á gØi ÏÉÏÉ@ÌO +chµgÏc Òg@Ëi?Ê_ )ÐKÞÉ ÉÐÔ Òg@½ÙµgÐk Ò?igе d̽@W Ä@LlÁ@ª­ÐÔ й ]] )ÉÊG Ä@Áe Òec ÒfÌKÓdÁÊK ÓѺ½ÏgØi ÑÁ?cÉÊoÐG ÑÂK@Å ÑË@KÙµ ÑKÊ} )chµÏc ÒÐl± ÏÉÐÁe ÑÁ@ÆÌS ÒeØg ÒÐÁÙG ÐG е Ò?igе ÑKнÉʶWÑÁ@_ÉÉgÒ?ÉcйÏÉ?hÁÏgÉÐ}ÒÉ@ïÁÐÅÒÏÉÐÔÒ?ögÏgÐk й ÓÃâËhµÏc NʵgÐk Ä@LlÁ@ª­ÐÔ й Ä@Áe r@LlâÌÔ ÀÞÐG )Ä@H̹@K +Ä?cg@p­hâËe 

ÑÁ@µÐËÒeʵÙ_Ò55ÒcÐkÏÊLl_ÒgÏcÐÂkй¸ÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ѽ@µ@Ô ÐÁdÁ@KÉÊkÙ_ÒÏÊâÌoÐGÄ@Áe

/1 @K .3 )ÏÉchµ Ä@ÌËeʵÙ_ ÒÐÁ@Áe ÉÐÔѽ@µ@Ô+ÏÉ?hµÄ@pÌÁMkÏcÜ@k 24,1 е ÏÉ?c ÑÁ@pÌÁ ÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ )ÏÉchµ Ä@ËÏg@µ ÉÐÔ ÒÐÁ@Áe Éй ÓѾlÌS ÑËfÌKÓdÁÊK gÐG ÐKÐÁÉÊKÉе )ÏÓÐð¹@½ÐÂG ÄÐËÚй Ä@Ë5- ÒcÐk ÏÉÐïð¹Ð½Ùµ ÄÐËÚй Ä@Ë 52 ÒcÐk ÓÀj_ÄÐËÚйÄ@ËcÐkй 35,2)ÏÉÊG ÄÐËÚй Ä@ËcÐkй 04,/ )ÏÉÐÁ@Ìkе Ò?hG ÄÐËÚй Ä@ËcÐkй3- ÓÄ@LkØc

gÐkй cgʵ ѶâËgÐð¹Ù¶â̹ ѽ@µ@Ô Ð¹ÐÂkйÄ@ÁeÑËeʵÙ_ÒÏÊâÌoÓÙÅ ÑoÐG )dÌWÉÐKÒÐÁ@`oÙ_ÐÁ ?c 5/ Ñð¹@k йе ?cÑÁ@pÌÁ Ä@KÉÊk ÒÏÊâÌo ÐG ÐÂk й Ä@Áe Ò55 ÒcÐk ÒÙÅ ÐG Ä@Ë./ÒcÐk ÓÄdÁ@KÉÊkÙ_ +ÏÊLoʵ Ä@ËÙ_ ÏÉÐÁcg?Ê_ %ÀÐk&g?e mËgdÌÔе )?cÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶ð¹ Éй ÐG g@µfâËÉ?g Ñk@Ág@µ ÒcЙÐÔ ÒÏÊâÌoÓNÉжâËgÃKh}ÐÁÉʖÒÏÊâÌo Éйnе..-gÐkйÄ?ÊâÌOÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ )ÏÉchG ÒeʵÙ_ ÙG Ä@Ë@ÁÐO ÒÐÁ@Áe ÉÐÔ ÑÁнÐK ъÏÊâÌÁ ÏÉ?cѽ@ŠÐÔ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

MoÏcgÐk ÏÉÐLoÏcgÐk Òg@o й е ·âÌð¹?ÉÐÅ ÑâÌO ÐG ·âÌÁe ).051 ,./,.5 ÒeØg ÏÊLpËÐ} Ä@¾LkÏcÐG )ÑÁ@½Ïi Ü@½Ðµ Ñxµ ÑÁ@½Ïi ?ÊÌoÒÉ@Á ÐG ÒÏÉÐÔ r@O +?cgÐG ÒÙ_ ÒÐLkÐS й Òh}@Ô ÒgØi ÒÙÅÐG )ÐÁ@`oÙ_ÐÁ ÐÁ@ËdÁ@ËÐ} ÒÐÁ@`oÙ_ÐÁ й eØg ÉÉc Ò?Éc ÒеÐËÑËÉ@KÉÊk +?cMkÏcйÑÁ@Ì}D½gÉ ÒÙÅ ÐG ÑÁ@½Ïi ?ÊâÌo )ChKÊïG ÐLlËÊâÌO ÏÉÐËÏg@GÀй)ÏÉchµâ“ÑlÌOÜcÒеÏchâ̽ÒÏÉÐÔ ÉÐG@ÂâÌÅÑË@KÙµÏÉÐ_?cÐG)ÉÊGchµÜ@Kâ“ÑÁ@Ëe +ÒÐÁ@Ëe ÐG жËc ѶâÌÁe )MoÏcgÐk Òg@o й gÐÅ ÒÙ_)³ËdkÑxµ)ÑÁ@ScМЈк̽ÐSÒÉ@Á ÒÏfâËg ÒÏÉÐÔ ÒÙÅÐG Ó?cgÐGDK h}@Ô ÒÐÁ@`oÙ_ÐÁй)ÉÊGcÐkй 4-ÒеÐËÒÉ@KÉÊk ÒÙÅ ÐG qËÉ?hGÉ@Á +?c MkÏc й ÑÁ@Ì} D½gÉ ÀÐÔ ÐKÏÉ?c ÑLkÏc ÒеÏgÐkÉ@Å ÑKÐËiÐÔ Óg?i@Ô +Ïg@µ й ?c Ä@Áe É@Á й ÒeʵÙ_ ÏÉÐ_?cÐG c@ËiйÒÉÉgÄ@LkcgʵÑÁ@µÐwÉ@Áй·âËdÂâÌÅ +ÏÉchµÄÉÊG й ÒfÌKÓdÁÊK ÐÁ@Áe ÀÐÔ ÒeʵÙ_ ÒÙŠй Ä@ÌÁ@µÐLk?Ê_ ÐG Ä?cÐÁCÊ} ÓgÏcÐGÏc?g +ÐËÏÉÐÁ@ÌÁ@µÐð¹@½ÐÂGÄÐËÚ  =ÒöhGÒÙ_Ñxµg?ÊwÒgÐkÑÁ@Llµ@OѶâËÉ@ÌO й ÏÉÐÁdÁÐk Ðð¹ÙK ÙG ÑÁ@Llµ@O ѶâËÉ@ÌO g?Êw gÐÅ ÒgÐk ÒÙ_ ѵÉÊG Ïi@K ѶâÌxµ +ÒöhGÒеÐxµ ÒeØgcЙÐÔgi@ÁÒÉ@ÁÐGбÏgÜcÏÉ@ÌOÉÐÔ /2 Ó./ )5 )3 Ñxµ g?Êw ÒgÐk g@HÁ?h­ÐG Ò1 ѺËÊWÐK ÒÙ_ Ä@o@O ÓÒöhG ÒÙ_ ÒÐð¹@k Ðxµ ÏÉ@ÌO ÉÐÔ Ðð¹?ÉÐÅ ÉÐÔ ÑâÌO ÐG +?cm̹ÙO )ÉÊG ÒÙ_ Ñð¹cÐG е ·âËögʵ ÜÐ}й ÒеÏgÉÐ} ÉÐÔ ÑËÏögÉÊKʱg й ÐËÙG )ÉÊG chµ ÒdÁÏÉ@½Ïi ÄеÐÁ Ïg@µ ÉÐÔ ÑoÐÁ@xµ ÉÐÔ ÒÏÉÐÔ ÙG ÓÏg@µ m̹ÙOÐGÒÙ_ÓchGÉ@ÁйÐËÏÊâÌoÉÐGÑÁ@ËÉʽÐÅ Éй ÄÉÊG g?c@}@Ô r@O qÌl̹ÙO +dÁ@k@Á +Nh}ÒеÏÉ@ÌOÐK@kÏg@µ Ñð¹@k dÁÐw ÒÏÉ@½ й m̹ÙO ÒÐl± ÐG Ä@Llµ@O й nе 1--- ·ËjÁ Ðð¹@kgÐÅ ?cÉÉchG?g )Ðð¹@½ÐÂG ÒÉÉöhG@Ô ÑÂLk?g@O ÒÐÁ@ÅÐG ÐG Ä@ËÐGgØi +ÃâËgeʵÏc

 Ã@Àe

c@G@Åн c@G@ÅнÒÐwÉ@Áй·âÌxµÑËeʵÙ_ c@G@Åн ÒÐwÉ@Á й Ä@_?iÏg ÑH¹Ðµ ÑË?É@Ô Ѷð¹Ð_ “ÏÉ@©@Ô ÛËÐÅÊk ÛËÐÅÊk ÑËeʵÙ_ Òg@µÙÅ )Ü?ÉÐÅ ÒÏhâËÊ} ÐG +chµ cg?Ê_hÅÏe ÒÙ_ й ÛËÐÅÊk Ï%Äe ÐG Äe& ÒеÏiÐW@Á ÐLËgÐÁÓJ?c ÙG ÏÉÐLâËgÐ}Ïc ÏögʵÉÐÔÜÐ}йÑKÐËÉÊLlËÉÓÏÊLlËÉrÙ_ѶâËögʵÄ@ËÙ_ÒеÐËÑË?É@Ô ÐGÒжGÉÊoDGÏcÙKÐÁ@ËÉÊKÊ}ÛËÐÅÊkѵÉ@GÓ?hGÀÞÐG)@¶GdÁÏÉ@½Ïi ÒÏögʵÉÐÔÀÞÐG)ÃËжGÏ%ÄeÐGÄe&ÒÏÉÐÔÙGDGÐÅѶoÊ_е·âÌkе ÏÉ?cÐÁ Ä@ÌÁjÌÔ ÐËÙG +ÏÉÊGÐÁ ѶoÊ_ )ÏÊLlËÉÑoÙ_ ÛËÐÅÊk е ÐGÑË@KÙµÓÏÉÏcg?Ê_ѽÐkqËÉ?hGÉ@ÁÐËÙG+@¶GÏögʵÐGÉÊoÄ@ËеÐxµ +@ÂâÌÅÑÁ@Ëe ÃâÌÅÐoÒÉ@ÁÐG·âÌxµ)?cÒÉ@KÐÅÒ.051ÒiÏÉ@½gÐkÑïÁ@½йgÐÅ' +@ÂâÌÅÒÙ_ÑÁ@ËeÐGÑË@KÙµÓÑk?Êð¹ÐÅNÐOÐGÒÙ_Ä@™ÏgÑxµÑk@GÐ¥

Ä?ÊËgн Ä?ÊËgнÒÐwÉ@Áй·âÌxµÑÁdÁ@KÉÊkÙ_ ÐoÏgѶð¹Ð_Ü@k.2ÄнÐKÏg@ÅÐGÒÉ@ÁÐG·âÌxµ·âÌð¹?ÉÐÅÒÏhâËÊ}ÐG ÒÙÅÐG .051,6,/0 ÒeØg Ó?cgÐG ÒÙ_ й Òh}@Ô Ä?ÊËgн ÒÐwÉ@Á ÑâËc +?cMkÏcйÑÁ@Ì}еÐËÑËÉ@KÉÊkÑËgØi ÒÉ@ÁÐGжËcѶâÌÁe 51ÒiÏÉ@½gÐkÑïÁ@½йÄ?ÊËgнÒÐwÉ@ÁйgÐÅ ÒcÐkй 32 ÓÉ?cgÐG ÒÙ_ й Òh}@Ô Ü@k /- ÄнÐK @ÌÁÑÂ̽ÐÔ ÐÌËнÊk +ÉÊGÒÉ@KÉÊkÑoÉÊKÑoй 

g@pÁ?O еÏÊLpËÐ}DOÄ@¾ð¹?ÉÐÅU̹ٵÒdÁÊ}йg@pÁ?OÒgÐHÁgÐGÒÐwÉ@Áй Òc?gʽÑxµѾÌÅ?ÌÔÄоÌwÒÉ@ÁÐG·âÌxµÒÉ@KÐÅÒ.051,.-,2ÒeØg +ÏÉdÁ@¶Â_ÒÙ_ÃâHkÊWÒc?gʽÐGÉ?hk@ÁѾÌÅ?ÌÔ Ñ¶âËögʵ е ÏÉÐLâËgÐ}Ïc ÏÉÐÔ ÙG Ðxµ ÉÐÔ ÑÁdÁ@¶Â_Ù_ ÒÙÅ ÐË?Ê} йеÏgʵ)DGÏcÒi?gеÄ@o@O)DG@ÁÒi?gѵÉ@G@KÏgÐkÏÊLlËÉÑoÙ_ +DÂâ̶Â_ÏcÒÙ_Ä@_?cй ÄоÌw+ÏÉÐLâÌGÏciÐïo@OÐxµÑÁ@ÂâÌÅ ÑXð¹@kD±Ð­ÒнÐWÑxµѽÐËh½ÒÐÁ@l­ÐÔ 51,..,/.ÑÌKÉжâËg' ÓÏÉÊGÐÅ ·âËögʵ ÜÐ}й ÑLlËÉÐoÙ_ ÒdÁÏÊËÐO е ÒÏÉÐÔ ÒÙÅÐG Ä@xÌk +DÂâ̶Â_ÏcÒÙ_rÐÁ@l­ÐÔÓÏÊËöhGgÏcÄ@ËÙ_ÑÌKÐË?iÏg@ÁÒеÐð¹@½ÐÂG 

Ä@o@½hµ ?cgÐGÒÙ_йÒgÉ@ÔÜ@k.4ÄнÐKѶâÌxµÄ@o@½hµй ÒÉ@ÁÐG ÄÞ@k .4 ѶâÌxµ ÒÉ@KÐÅ Ò.051,6,6 МÐog?Êw ÒeØg ÐÁ@ËdÁ@ËÐ} ÏÉÐÔ Ò?Éc +?cgÐG ÒÙ_ ÒÐLkÐS й Òh}@Ô )ÛËÐÅÙk ÐÁ@`oÙ_ÐÁ й ÒеÐÌËÉ@KÉÊk ÒigÐG ÒÏfâËg ÒÙÅ ÐG ÀÞÐG )ÐÁ@`oÙ_ÐÁ +?cMkÏcйÑÁ@Ì} 

Ä@µÙG Ò?É?½ÒжwØg@oй .051,6,6ÒeØg)ÏÉÐÁ@µÙGй·âÌð¹?ÉÐÅÑâÌOÐG ÒÙ_ ÒÐLkÐS й ÒgÉ@Ô ¿ÌÅ?ÌÔ Ñxµ NÏhkÊÁ ÒÉ@Á ÐG ·âÌÁe )Ä@µÙG +?cMkÏcйÑÁ@Ì}Ó?cgÐG

1-
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

ÑÁ@µÏg?ÊGÉʽÐÅйÒfÌKÓdÁÊK @µÏcÄ@ÁeйÐoÏögÐÅ?cÄ@Ëe ÒfÌKÉdÁÊK ÑÁdÁÐkÏgÐO @ºË? Ä@ÆÌS ÒgÐlÁ?gÐk й Ä@Áe ÐG ec +ÐËÑÁ?gÐïÌÁDS Ä@S@ºË? ÑKgÙO?g ÑâÌO ÐG ÓÑLp} ÒhâÌKh¶k ÒhïâÌS ÒdºïË? ¸ÐË ÐÁ@LkØc ¡Øh½ ÑÁ@µÐËÒg@µÉ@Å Ä@ÆÌS ÒÐGgØi й Ä@Áe DÌk gÐkй ¸ÏÉ ÒfÌKÓdÁÊK gÐG ÐÁÉеÏc ÉÐÔеÑlÂÌSÓѾlÌSÒfÌKÓdÁÊK ögÐo ÐwÉ@Á й hK@Ëi ÐÌËfÌKÓdÁÊK hK@Ëi Ä@µÏÉ?gdÁ@ËÐ}?g )ÐÁ@µÏÉ?gdâ̹ ÉÐÔ е ÄÐ]]]]]µÏc ÏÉÐ]]]]]¹ n@]]]]]G ÄÐËÚй hK@Ëi ÐÁ@ÌËfÌKÓdÁÊK +ÃwÏcÏÊâËgÐGÏÉÐÁ?É@ÌO й hK@Ëi ÉÉchG?g Ñð¹@k dÁÐw й ÒÐGgØi й UÁÐ} Ñxµ ÄÊâ̺̽ .-ѽ?dÁÐÔÑÂËöhGÐGÄ@ÆÌSÑÁ@µÐwÉ@Á 5/)ÄÉÊGÀÉʶWнÄ@ËÙ_ÑlÂÌS ÐGÜ@k.4hâËeйUÁÐ}ÑxµÄÊâ̺̽ É?gi?Ê_ÐÁ rÐGÉ@Å ÑÁ@Ëe ÑÁ@ÂâÌƶâÌO ÉʽÐÅ ÒcÐkй 5 ÒжËjÁ ÓÄÉÊG Ä@ÌKÐÌÌx_@w@± Ä@x]]]]]]µ ÓÄ@]]]]]Áe +ÄÉ?hoØh­ÓÏÉ?hµÏÊâÌO Ä@Áe7Dð¹Ïc?cÑË@KÙµйdºïË? ÑÁ@Ggʱ?cÑð¹?d½й·âÌÁнÐKgÐÅй ÙGMlËÊâÌOÑð¹ÉÐÅgÐ}ÐÔÃËfÌKÓdÁÊK ÉÐÔÑÁÉÊwÏÊâËgÐGÐ]]]]¹Ò]]]]]ïpâÌO й ÉÉfâ̽ CgcÐÁ ÐÁ@ÌËfÌKÓdÁÊK ÒÏg@]]]]]G Ð]]]¹ ?cÉÊK@Å?c ÑÁÞ@k ÏÉоâÌÔ ÑÁ@µÏÉÏchµg@µ ÓоâÌÔ +@µÏcNÏÉ?iб iÉg_ÑLË@k7ÏÉ@wgÐk +ÏÉ?hµÜÐ}й Ä@pÌÁ Ä@µÐËÑL¹@ËÐÔ Òhâ̽egÐk %J@TÂO&ÑÁ@µÐL¹@Ë@ÔйÄ@ËÐGgØiÄÏcÏc %dÂk&ÑL¹@ËÐÔ cgʽ /33/ ÒÏg@½e ÐG й )ÀÏÉÉc ÑËÏcÏg й..05ÒÏg@½e ÐG Ócgʽ 1-3 ÐG %NWFP&Ä?ÉÐÔ Ò?Éc .05 ÐG Ä@LlwʺG Nй@ËÐÔ _@Ô й +cgʽ n@GÉÊK@ÅMkÏcÏÉÑÁ@µÐËÒg@ÌÁ?i nе /-25ÐË?ÉcÉйеÄеÏcÏÉй 54 )É?gc ´ÞÐK nе /0 )g?dÁ?jâÌ_ ÒÐÁ@Áe ÉÐÔ nе 61 )Mð¹Ðk nе ÉÐÔÒfÌKÓdÁÊKй’âÌðºG’Á?ÊK@ÁÄ@ÆÌS +ÄÉÊG?dËÐOÐÁ@KÞÉ 

1.

¸ÏÉgÙSÉ?gÙSÒÏÊâÌoй?cÏÉ@ÂâÌOÀй )Ä@µÏgÐHoÙÅ Ïcc@]]]]½ ÒÏÉÐÁchµÉßG ÑkÉÉhËÉ ÐG Ä?gÐGкÁ@Ì} ÑÁchµ rÉÊK ÑÁ@µÏg@oÊâÌÁÐGÄ@ÌÁchµßð¹ÏgÐGÓidÌÔ ÓMoÉÏgcÐGÑÁ@ÁeÑÁcg@Á?cÄ@Lkcgʵ ÙGÏÉÐÁ?hâÌÔÒжËcÑÁ@µÐwÉ@ÁйÒidÌÔ ÑÁ@¶âÌOÑLkÐGнÐG+++++++ÓÄ@Lkcgʵ +Ch}ÏcgÏÉ·ð¹ÐµÑÁ@µÏÊâËicÐÁÛÌO ÓÄ@Áeй?É?cжËcѶâËg@SrоâÌÔ ÒÉÊLpËÐïâÌK ÓMkÐ]]ÅÐ]]]]]]G Ñ]]]]Á?ÉÚ ÓÄÛÌO ÒÊËh­ е ÃËеÏc Ä@Lkcgʵ ӟ]]]]ÁÏgÓ@ï]]]]]]ÁÏg Ð]]]]]KÐk@]]]]]]Ìk ÓÄÙ_ÐÁ ¿]]]]]ËfâËg ÑÁ@]]]]µÏgÙSÓ?gÙS жÁÊw Äh}ÜÐÅ É@ïÁÐÅ ÏÉÐËÑË@ËgÉÐG Òcgʵ Òec ÓÑÁ@lÂÌÔ Òec їfâËg ÐÂoÐwzÌÅйÄ?hâÌÔÑ̽ÛlÌÔÒg@½Ùµ Ù_ ¸ÐËÒi@GеÐð¹ÐKÓÄÛÌO ÓÝâÌ­ ÓNöh­ +ChâËÊG@Á 

)ÏgØi ѵÐËÏÉ@½ ·âÌð¹?ÉÐÅ ÑâÌOÐG Ѷð¹Ð]]]]_ @_ ÑS@WÒÉ@ÁÐG ·âÌÁe ѶâÌÁe dÁÐw ÜÐ}Ð]]]]]¹ ÐÂk Òg@o Ä@ËÉʽÐÅе?cж]]]]ËcÑ]]]]LoÉÏgcÐG )ÄÏdÂoʵ ÐËÑoÙ_ÐÁ ÉÐÔ ÒÏcØ} ÒÏg?dÌÔ ÑÌÁ?ÊÌLpO ÓÒg@µÉ@Å ÐG Òec ѵÐËÏÉÏchµ й ¿ËfâËg ÑK@¥ÛLÌÔ ÊâÌÁÐG?cÐÁ@¡Øh½@ÁÒÉ?ÉÐKÐGÓÐÁ@˓Ð} ÀÐGÓÃâËgÐ}Ïc?cÄ@LkcgʵÑÁ@µÏg@o ÐGcgʵÑÁ?ÉÚCÉÐÅÄ@ËÏcÐ]]]]ËÏÊâÌo Ïg?dÌkhKнÐËÑoÙ_ÐÁÀÐÔÑkÉÉhËÉ ?cÐËdÁÏÊâÌO ÀÐ]]]]]¹ ÓÄж]]]]]]G rÉÊK Ä@ÌÁ@µÏÊâËicÐÁÛÌOÑÁchµDSÐGDSÙG +MoÏcgÐkÒg@oÐKØchµÄ@ËÉÉg Òec їfâËg Ð]]]]]µ Ðk@G ÒÉ@Ìo ÙG ѽÛlÌÔ Òg@½Ù]]]]]µ ÑKÐË@¡Øh½ ÑLkÐÅÐGÓg@ÌoÉÑÁ?ÉÚÑÁchG?dâËgÚÐG ѵÐËÏÉÏchµ zÌÅ Ð]]]]]¹ Ä@Lkcgʵ ÓChâËÊG@Á ÒÙ_ ѱÛ_ÐÔ@Á ÓÐÁ@¡Øh½@Á

ѾlÌSÒg?i@ÔgÐGÐÁÉеÏcÄ@ÆÌSÑÁ@ÁeÑâÌkgÐkй¸ÐË ÓigÐG ÙG ½?ÊÁ Ò/ ÒeØg +Ä?geʵ @ÅÏÉgÐÅÓÐÁ@ÌÁ@GgʱÉÐÔÑÂKh}?giØO й ·ð¹Ð_ Òg@ÌÁ?i ÒÏc?g ÒgÐk ÐÁÉÊw ÒÐÁ@ËfÌKÓdÁÊK ÉÐG NÏg@GÐk Ä@ÆÌS +?gchâËfGÜÐÅChµÏcÄ@ÁeÐGgÐHÁ?gÐG ÐGÒfâËgcMkÏcÓÒfÌKÓdÁÊK ÒÏc?g NÐHË@K ÐG ?É@ÔeØg ÑÁ@KÞÉ й Ä@Áe ?c@ÌÁc ÑÁ@KÞÉ ÒÐGgØi й @¶Ëh½ÐÔ +ÏhK@Ëi й ѽÉʶW@Á ѵÐËÏÉ?giн?c йÃËÚQºÅh}cd½ÒÊâÌÁÐGÄ@Llµ@O ÏÉÏchµ ÉßG ѶâËg@½@Ô Ä@Llµ@O ÑKÞÉ Ä@Llµ@O й ÒfÌKÓdÁÊK ÑÁÉÊG е 1014 ÐËÒhâ̽egÐk ÉÐÔ ÏgÉÊÂkDG й Ä@Áe ÐG ec ÒfÌKÓdÁÊK й Òcgʽ ÐËÏc?gÉйеÏÉchµg@½ÙK /--2Ñð¹@k ÓÑÁÏcÐG ÒfÌKÓdÁÊK ÐG NÐHË@K .2.0 0. ÓÑlÂÌS ÑO?gÐ_ Ѷð¹Ðµ 5-0 Ä@ËfÌKÓdÁÊK ?cg?ÊG ÉÉcgÐÅ й cgÉн

gÐÅй ng@­ ÒhâÌÂð¹?ÉÐÅ ÒÏhâËÊ} ÐG ?cÑÁ@Ëe й Äe ¸ÐË Ä@ÆÌS й Äe Dk ÓѾlÌSÑKÐÌËiÐÔÓg?i@ÔhâËeÐLâËÉеÏc +ÑlÂÌS ÒgÏdð¹?ÉÐÅ Ñð¹?ÉÐÅ ÒÏhâËÊ} ÐG ѱÉÉdÁÐk ÒÐKÉ ÐG 7ng@­ й Ä@Áe ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÑâÌk gÐkй ¸ÐË Ä@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁ ÐÁÉеÏc ?c Ä@ÌÁ@Ëe й Ä@ÆÌS й Ä@Áe +ÑlÂÌSÓÑÁÏcÐGÑÌKÐÌËiÐÔÓg?i@ÔhâËe ÑËÉ?h`¶âËg ÑLp} ÒögÙµ й.666Ñð¹@kйÄ@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁ gÐÅÒ½?ÊÁÒÉÉcÒeØg·âËÉ?hµdÁÐkÐO ÓdÁÊK Òec ÑÁ@ÆÌS ÒeØg ¸ÏÉ ·âÌð¹@k ÑÁ@Á?cÒÙÅ)dÁ@ËÐ}?ögÄ@ÁeÐGecÒfÌK Ò.63-Ñð¹@kÙGÏÉÐLâËgÐ}ÏcÏeØgÉÐÔ Ð¹ ·oÊ_ Dk е ÒÐK@µ ÉÐÔ ÒcÛ̽ ѵÚ@w ÒÙÅ ÐG @¶ÌÂâ̽Øc ÒgÊƘ ÓgÐk ÐË?hµ Ä@ËfâËgc MkÏc Ñk@Ìk


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

ÑÁchµÐoÐ} йNÐÌlÂS ?cÄ?hâÌÔ Ó@L­ÐW йкOMoÐÅ ÐÁ@ÆÌSÒ?Éc ÏÉ.1й ?c NÐð¹@W ÃËhKÐÁ@ÂÌHoÙ_ +cÐkй.2ÐKÙLpËÐ} ÑËg?doÐG ÒÏc?g 7ÑKÊ} Ä@o@O ÒdÁÏÊâÌO 32 Ñð¹@k й ?cg@µ й Ä@Áe ÐG +ÐËÐÅ ÏÉÐËÒi@kÐpÌO ÑoÐGÐG @K 24 ÑÁÞ@k ÒÏÉ@½ йе ·âÌÂoÐw ÑoÐG й Äe g?iÐÅ /1 ÒÐð¹@kgÐÅ 32 ·âÌð¹@W й ÏÉÐÔ )ÄÉ?hµgÏc Òi@kÐpÌO ÒÉÏöhpâÌO ÑoÐG Òi@kÐpÌO е ÐË?c )gØi ѶâËjâÌÅ ÒgÏcÐÁÉÊw ÓÐÁ@KÞÉ ÑËgÉÊG@Ô ÑÁchµÐoÐ} й ÒgÐïËg@µ ?c Ä@Áe Ò@LlâÌÔ Ñ_ØcÉg@G й ?c NÞÉ +ÐËÐÅ Ä@ÁeÑËg?doÐGÒÏc?gJÐð¹ÐKÒc@o ÑÁ@µÐÁÐËÚ й ·â̵ÐË ÐG ?cg@µ й ÓchGÉ@Á NÞÉ й ÑKÐÌlÂS ÑKÐð¹?cÐ¥ йÄ?É@ÌOÓÄ@Áe¸ÐËÒi?É@ÌS|7ÑKÊ} ÙG¸ÐËÙŸÏÉÏÉÐËÒg?ÉÏdÂâËÊ_ÒÉÉög ·âÌð¹@Wй)ÐËÐÅg@µÙGÄ@ÌÁchµÏc@½@Ô Ä@Ëg@µ е ÒÐÁ@Áe ÉÐÔ Ä?ÊâÌÁ йе ?c )ÄhK@Ëi g?ÉÏdÂâËÊ_ ÑÁ@kе )ÐËÐÅ ¸ÏÉ?cÄ?cg@ËhGйѵÏgÐkÑð¹ØgÀÞÐG +ÏÉ?gcÐÁ Ä?ÉÐG g?ÉÏdÂâËÊ_ ÑÁ@kе й Ä@Áe ÑoÐG 7ÑKÊ} @ÅÏÉgÐÅ 1- Àй ?cÑKÐð¹ÉÏc ÑoÐG ÑÁchGÏÊâËgÐG /,5?ÉgÐÅÄ?ögÙ}DGÐG?cÑË?ÉcÒÐð¹@k ÉÊ]]]G ?Éе )ÏcÐ]]]]]kÐ]]]]]¹ Òg?doÐGgÐkйÒgÐïËg@µÒg?ÉÏdÂâËÊ_ +ÉÊGÐÁ?cÄ?cg@ËöhGй ÒÏÉÏgÏfâËÊK Ón@Âð¹Ð½Ùµ ÉÐÔ ·âËdÂâÌÅ 7dÁ@ËÐ}Ò?g Ä@Áe ÑÁ@µÐ¹Ðkн Ä@Áe ÑÁdÁ?giн?c ÙG gÐG?gÐG@Á ÒÐÁ?ÊâÌO йgÐG?gÐG@ÁÑâËhµÓÐËÐÅÄ?É@ÌOÉ@wй

+ÏÉÐKÙG Ä@Áe ÑÁ@µÐ¹Ðkн ÒÏgÐð¹Ù¶â̹ ÉÐÔ ÑÁ?dËн й Ä@Áe 7ÏÉÏchµ ÑÁÉÉg ÒgÏdïÁÏc @ÌÁÐK ?cÑk@Ìk ÑËg?doÐG ŸÁÏcÉÊGÐÅÄ@ËÏi@TÌÔеÄÉÊG¸Ú@w е ÉÊGÐÅ Ä@ËÏi@TÌÔ Ïg@Ëc ÓÄÏdG е ÐÌÁ nе ÀÞÐG )ÃâËgchâËfHð¹ÐÅ +?dGDOÄ@ÌïÁÏc 7ÏÉÐË@ÂâÌÅG ÒÏÉÐÔ JÐð¹ÐK Òc@o йÄ@ÁeÑÂKh}?gй?cЩ@ÁÙ±ÀйNÞÉ Ïg@Ëc )ÉÊG Òi?g ?cDð¹@½ ÑÁchGÏÊâËgÐG ÒЩ@ÁÙ± ÉÐÔ ÒjâÌÅÐG Ñð¹@_ ÑÁchµhâÌ­ ÑÁchµhâÌ­ÑÂKh}ÏgÐOжÁÊw)@ÂâËc·âÌO rgÙoÑð¹ÏÉÐÔÑÁ@µÐð¹@kйÑË@KÏgÐk igÐGÑÁdÂâËÊ_ÙGÑÁ@xµÏcgÉÏcgÉ?c +?cÄ@Å ÐG Ä@xµ ÑwgÐ}ÐÔ ÒÉ ÒÐKÉ ÐG Ä@ËhK@Ëi Òg@µ ÑlÁ@o Þ@G ÑÁdÂâËÊ_ ÑÁdÂâËÊ_ÐGÄ@xµÑËg@¶âÌGÀÞÐG)DGÏc ÑSgнÉʹÐÅ й ÏÉÐËÒdÁÏÉ@Á ÓigÐG ÐG )ÐËÒcdÌS gØi ?cÜнٵ Ò@LlâÌÔ ÐG Ä@xµ ÑËg@¶âÌG ÒÏc?g ·âÌÂoÐw ?cÒg@o Ò@ïð¹Ð½Ùµ й ÏÉÞ@G ÑÁdÂâËÊ_ ÐGÄ@xµÑËg@¶âÌGÒÏc?gÓÏcÐkй /5 NÞÉÒÉ?ÉÐKйÏÉÐËÒdÁÏÉ@ÁÑÁdÂâËÊ_ ÀÐÔ Ïg@Ëc )ÏcÐkй 2-ÒжËjÁ ?c ÏÉжâÌÁ@xµ ÐG ÒdÁÏÊâÌO @ÌÁÐK Ïg@½@Ô +ÐËÐÅÄ@ÌÁchµg@µÑÁjÌÔеÐËÐÅ ÒÏc?g 7ÑKÊ} @ÅÏÉgЊй Ä@Áe Òg?doÐG ÑÁdÁ@ïÁÐlð¹ÐÅ ÑÁ@µÐð¹@k ÒÏÉ@½ й ?c NÞÉ Òg@GÉg@µ cÐk й 6 ÙG ./,3 ?c.05-@K .012 й @LlâÌÔ gÐÅ Ä@lËc ÓÏÉÐKÙG Àе

Ä@Áe Òg@GÉg@µ ѶâËgÐð¹Ù¶â̹ ÒgÐ_gÏc й Ä?hâÌÔ 7dÁ@ËÐ}Ò?g »wÓcÐk ÊâÌÁй NÐÌlÂS ÑÁ?dâÌOÏgÐO +ÐË?cMoÐÅÓ@L­ÐWÒкOй?cNÞÉ ÑÁ@KÞÉ й е ÐË?d¶âÌK@µ й ÏÉÐÔ Ð¹ ÏgÐ_g@Ëc Éй ng@­ ÒÉ?dÁе +Ä?co@GѶâÌSgнʹÐÅ @ÅÏÉgÐÅJÐð¹ÐKÒc@oÐð¹?egÙLµÉc Òg?ÊG й ÃâËhWÐG ÑÁ@KÞÉ 7ÑKÊ} й ÑKÐÌlÂS ÑÁ?dâÌOÏgÐO ÒgÐ_gÏc )06 MâËʵ )4- Ð̵gÊK )14 ÒкO ?Éе)ÐË?c 32Ä@LlGÏgÐ¥Ó3-Ä@½Ð¥ ÉʽÐÅ É@wй Ä?hâÌÔ ’ÂÌGÏc ÉÊG Éй ng@­ ÒÉ?dÁе ÒÐwÉ@Á ÑÁ@KÞÉ +ÏhK?ÉcйÏgÐ_g@Ëc ÑÁÉÊÁ@± е ÏÉÐÔ Ò?öhâËÉ ÉÐÔ ÑKÐËÞнٵ ÑKÐð¹?cÐ¥NÞÉ Ñk@kÐÔ ÐÁ?cCÊ} DGÐG Ä@ÌKÞÉÉ@Å ÉʽÐÅ ÙG )ÄнÐK ѵÐËÒi?É@ÌS ÏgÙS zÌÅ )ÏÉ?hKÊ}?h¶o@ÔÐGÑËÏÉÐKÐÁÓÑlÂS йÑKÐÌlÂSÑKÐð¹?cÐ¥7ÏÉÏchµÑÁÉÉg ?cÑKÐËÞнٵ ÑKÐð¹?cÐ¥ ÒgÐHâÌk hâËe ÒÉÉög й ÓÐïÁh} Ѷð¹Ð_ ÉʽÐÅ ÙG nе ÉʽÐÅ ÙG ÏÉÐËÑlÂS ÓÑlÂS )ÄнÐK ÑÂKh}É@wgÐGйDG +ÐËÑlÂSÑKÐð¹?cÐ¥Ò@Á@½ÐGÏÉÐKÐÁ ÒÉ@wgÐGÑð¹ØgÐGÏe@½@ÔÒ?hâËÉÉÐÔ ÑÁÉÉg Ä@Áe ÑLâËgÐkÉ@Å ÓÑKÐË@¶Ë?c ÉÐÔ ÑïÁh} Ò?ögÏgÐk ÏÉÏchµ ÐËѵÚ@wй Ä@Áe Ñð¹Øg )ÐËйÐkн ÑÁch¶oÐG?c ÐG ?c Ä@µÐËÒgÉÊG@Ô Ò?cÉнÐÁ?É@ÌOÓÐÁ@ÁeÒg@µÙGÄ@µÏg@µ ·kÐKgÐG gØi Ä@Áe ÙG g@µ ÑÁcg?fHð¹ÐÅ

1/
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

Ä@ÌÌð¹@½ÒfÌKÓdÁÊK?cNÞÉÑÁ@µÐð¹@½ÐÂG +ÏÊLpâÌw Ò"31еÏÉÐÔÑÂËhGgÏcÒ?hâËÉÉÐÔ Ä@ËfÌKÓdÁÊK Ä@Áe е ÒÐÁÞ@½ÐÂG ÉÐÔ Ñº½ÏgØi ÑÁchµÉÊo )ÏÊLpâÌw ?dâÌK ÓÑWÉÉg Ïg@p­ ÑKÊ} )ÏÉÊG й Ä@Áe Òec й Ä@µÐËÑÁÉÉgÏc ÑKÐË@µÉÊk )"/. ?c Ä@µÐð¹@½ÐÂG À?ÉÏcgÐGÑÁchµg@HKн)".5ÄchµDO Ó".5 Ä@Áe ÑÁchµ ’G?c ÒÙÅ ÐG +ÏÉÊG".4g@µйÃKhïpâÌO ÑâÌOÐG 7ÑKÊ} @ÅÏÉgÐÅ JÐð¹ÐKÒc@o ÑË?ÉcÒÐð¹@kdÁÐwÀÐÔÑÁ@µÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ Òi?g Ä@ËÙ_ ÑKÐÌlÂS й Ä@xµ Ò"/2 Òg@oйÑG@KʱÑÁ@xµÒ"30,4ӒÁ +ÐËÐÅ Ä@ËÑÁÉÉgÏc ÒiÙð¹@Ô Ä@ÅЮlÌÔ ?cÐÁÞ@½ÐÂGÉйÄ@ÁeÑ̵ٽÐ_@ÅÏÉgÐÅ ÐËÑÁ ÉÊLkÐÔ NÞÐkÏc ÒÐK@ƶâÌO е +ÐÁ@ÁeÒgÐG?gÐG/,0 ÑÁ?g@µdÂâËÊ_ ÑËgÏdð¹?ÉÐÅ 7ÏÉ@wgÐk Ä?hâÌÔ 

10

 Ã@Àe

cÐkй 0-,6 ÓÒg@o ÑÁ@xµ "0. MkÏcÐG ÒdÁÊ} ÑÁ@xµ "14 ÓÄ?ögʵ +ÃÂâÌð¹@ÁÏcÏÉÐËÑË@kgʱÑ̽е ÒÐpâ̵ ÐG Ïe@½@Ô Ò?öhâËÉ ÉÐÔ ÑÁ@µÏÉ?hµÐÁ g@½ÙK ÐËÑ¥gÐoÏdÁÏÉ@½Ïi ÓÑ¥gÐo ÏdÁÏÉ@½Ïi 7ÑKÊ} NÞÉ ÐG ?cн@Âk@Á й Ä@µÏÉ?hµÐÁg@½ÙK ?c Ä@µÐËÒgÉÊÂk ÐÁ@LkÊÔ й ÑKÐHË@K ÑKÐËÞнٵ ÑO?h_ ѽ@µ@Ô еÐËÏcg@Ëc ÑKÐËÞнٵ ÑKнßk ÓÏÉÐKÙKÉеⓠÒен@µ@Ô +ÏÉÐËÑkhKн ÐK@_Ïc NÞÉ ÑÁ@LkÊÔ Òн@Âk@ÁDG Ñð¹?d½ Ä?g?iÐÅ ÄdÂâËÊ_ йе Ä@LlwÉʺG ÓÄ@LlÌk +ÃoÐGDG йÄ@Áe ÒйÐkнÒÏÉÏgÐð¹Ù¶â̹ÀÐÔ "6 ÒжËjÁ 7ÑKÊ} ?cÑÁ@µÐl± ÒÏfâËgc ÒÏÊâËgÐG Ä@Áe NÞÉ ÑÁ@µÐð¹@½ÐÂG й ÐG NÞÉ ÑKÞÐÅeØg йе ÄÐGÏc ÐÁ@½ÐÔ"04ÓÏhK@Ëig?c@Á@½ѵÐËÏÊâÌo ÓÄ?c Ä?g?eÐÅ ÃËhKg?eÐÅ ÒjËg й +ÐLlÌGÒÏÉÏg?Ê_йÄ@ÌK@Å?c Ïe@½@Ô Ò?hâËÉ @ÅÏÉgÐÅ JÐð¹ÐKÒc@o ÑËÏÉÐKÐÁ ÒÐð¹ÞÐ} ÑÁ@µÐ½@µ@Ô ÐG Òec Ðð¹@½ÐÂG ÒfÌKÓdÁÊK ÑÁdÁ@ïÁÐlð¹ÐŠй Ä@Áe "33 7ÑKÊ} ?c Ä@Áe

ÑoÐGйÐËÐÅ?dµÐ˸ÏÉÒg@µgÐH½?gÐG ÉÐÔ е +Ïg@Ëc ?h¶o@Ô ÐG ?cÜ@µÊLpµ qËg@µ ÒжËc ÑÁ@µÐoÐG й ÐËйÐkн ÄÉÊÁ@± ÑâÌO ÐG dÁÐwgÐÅ )ÐËÐÅ ?c Òg@µ gÐH½?gÐG й gÐG?gÐG ÑLkÏd±ÐW q̵ÐË ¸ÏÉ ѱÐW DGÏc ?dµÐË ¸ÏÉ ÏÉжâÌO Ä?É@ÌO ÓÄ@Áe ÀÞÐG )CgdG ÑË?hâÌ_ ÀÞÐG )ÄеÏcDO MkÏc ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÐG ӑpËÐïâÌO +ÐÌÁ¸Ð˸ÏÉÄ@ÌÁ@µÐK?i@ÌL¾ÌÔ ÑÁcg?fHð¹ÐÅ Ò?cÉн ÒÉ ÒÐKÉÐG mÌKб .- ]] 5 Ä?ÊâÌÁ й Ä@Áe Òg@µ Ä?É@ÌO ÑÁ?gÉÊlð¹ÐÅ ?c ·âÌK@µ й )ÏÉ@½ +Ï04 ÐG ÄchµÏe@½@Ô Ò?hâËÉ JÐð¹ÐKÒc@o ÙG Ä@µÏgÐG?gÐG@Á ÐKЭgÏc й ÑËÐpÌO ÓѶ̵ÐK ÑÁchµÏcgÏÉgÐO ÑÁchµ ?dËÐO й ?c Ä?É@ÌO ÓÄ@Áe Ä?ÊÌÁ Ä@Áe ÑÂLpËÐ}?g MkÏc 7ÑKÊ} ?cg@µ gÐGй qÌÁ@ÂâÌƽÐÅgÐG ÑÁ@µÏÉ@wgÐkÐG ÑÁ@µÐËÐïÁÐÅgЭ ÒÐK@ƶâÌO ÓÄÉÊÁ@± Òg?doÐG @ÅÏÉgÐÅ )ÏgÐG?gÐG@Á @ïð¹Ð½Ùµ ÑKЭgÏc ÓÄ?cg@ËöhG й gÐG?gÐG@Á g@µ ÑLk@Ô ÒÏÉÐÁÉÊG igÐG й gÐG?gÐG@Á +ÐËÐÅ?cÄ?É@ÌOÓÄ@ÁeÄ?ÊâÌÁй Ächµ Ïe@½@Ô Ò?öhâËÉ Ðk@Âð¹Ð½Ùµ ÉÐÔ Ð¹ Ä@Áe ÑËg?doÐG Ä?ÊâÌÁ ÒdÁÏÊâÌO ÐG ÑÂKh}ÏgÐO É?c Ä?cg@ËöhG Óg@µ Òg?i@G ÒжËc ÑÁ@µÏg?ÊG й 7ÑKÊ} ?c Ä@KÞÉ ÐG +’Á g?doÐG Ä@Áe ?c qÌÁ?cg@ËöhG ÑÁ@µÐËÑkgʵ ÒÏg@½e е ·âÌÂoÐw Ä?ÊâÌÁй?cÄ@ÁeÑLkÏcgÐGйÄ@½Ð¹gÐO cÐkй 63 ÐK?É ÐË?c cÐkй .,1 ÓÃÂâÌÅÏc ѶâÌO Ä?É@ÌO NÞÉ ÑÁ?gÐÂâËÊÁ g?gбgÐG ÒÏg@G й ·âËg@ÌkhO ·âÌK@µgÐÅ ?cÏg?ÊG Àй ?c NÐð¹?cÐ¥ ÑÁchµ й ¸ÐËÏg@½e )CögÙ}ÐK@Šе Nh} Ä@ËÐÂ_Ïg Ä@µÏi?ʉgÙ®âËg й ÄжG Ä@ËÙ_ ÑoÐG Ò?É?c Ä@Áe DG@Á Ñ­@½ Üнٵ ÒÏÊÌÁ ¸ÏÉ ?c ·âÌð¹@W +ÐËÐÅÄ@ËÙ_ÑoÐGÑÁchµ?É?c еÏÉÐÔ ÑÂKÊ} Ò?öhâËÉ ÉÐÔ Ð¹ Ä@µÐËÑKÐð¹?cÐ¥DG ÓÄ@µÐËÒgÐG?gÐG@Á ÑLp} Òg?ÊGÐG gÐÅ ?cÄ@Áe ÒÏg@G Ñ̽е ÑÁdÁ@ïÁÐlð¹ÐÅ 7ÑKÊ} ÏÉÐLâËöhG@Á NÞÉ Ñð¹@k 2 hâËe ÑÁÞ?d½ ÑË@kgʱ ?cÄ@µÐÁ@LkÊÔ ÉʽÐÅ йе @_ÏcÒgÏc ÐG+ϽеÄ?ögʵйÄ@ËÑË@kgʱÄ@xµ ?cÑËiеgн ÑÁ@LkÊÔ й ·âÌÂoÐw "..Ä@µÐËÒdÁÊ} ÓÒg@o ÒÐwÉ@Á ÑÁ@LkÊÔ й +Ä@xµ".5 ÓÄ?ögʵ )Ä?ögʵ ".5 ?c Ä@LlwʺG ÓÄ@LlÌk


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

Ä@µÐÁ@Á?dËi?É@ÌSgÐÂâÌÅ?cg@µÑÁ@Áe Äh}@ÁÒcdÌSÐG

ÉÐÔ ÒÏhâËÊ} ÐG е ÒÐð¹?ÉÐÅ ÐKgÙO?g Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe ÑÁÉÊÁ@µ ÑÁÉÊGgØi ÑKÐËÊÌkÉÊÁ ÑÁ@Áe Òg@¶âÌG ÒÏc?g ·â̵ÐË)ÐïLlÁ?iÒÉÊwgÏc ÓM­h}Ó} й Ò@LlâÌÔ ÑÁ@µÐÁ?hËб Øh½ÐÔ +ÐÁ@½Ðµ@ïð¹Ð½Ùµ ÒcÐk й 3/ й hK@Ëi Ä@½Ðµ@ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@xµ Ä@µÐïLlÁ?i ÐKÐÁÉÊw ÓÐËÏc?g ÀÐG ÀÞÐG ÙGÄ?É@ÌOÜÐ}йÄ@lµÐË g@µ ÑÁ@µÏg?i@G ÒÏc?g +ÄÉ?hpâ̵ÐÁ?g @LlâÌÔ gÐÅ Ä@Áe ÑËg@¶âÌG gÐÅ +ÐÁ?É@ÌO ÑK@±ÉÉc CÊÁ ÑÁÉÊwÙGÓG ÓÄh}gÏÉ ·ð¹Ðµ ?c Ä@ËÙ_ ÒÐpÌOÓg@µ й@Ë ÃÂâ̲¹Ê€ Ä?ÉÐÔ ÑÁ@Ë )ÃâËhk@ÂG ÃËo@G ¸ÏÉ ÓdÁеÒÏÉÐÁchµÀеӑpâÌÅÐÁÒ@Á?ÊK ++++ÐËÐÅÄ@ÌÁ@µÐPkÙµ ÓÄögÙ}Êð¹@Ô ÒÙÅ Ä?gÐÂâÌÅ?cg@µ ?cÄ@µÏg?ÊGÒÐGgØiйÄ?ÉÐÔÑËg?doÐG Éй Òg?doÐG ÓÄÉÊw ÒhâËÊG ÓÑKÐË?i@Ô ·âÌO ÓÏc@½@Ô жËc ÑÁ@kе ÙG ?cÏg?ÊG Äe ÑÁ?gÐÂâÌÅ?cg@µ й ·âËgØi +DÂâËc Ò?ögÏgÐk е ¸ÐËÏc?g ÐKÐÁÉÊLpËÐ} ÐG ÑKнg@Ë )ÑHk@µÓg@µ ÑÁ?dâÌOÏgÐO qÌÁ@LkÊÔ ÓÑËÐwÉ@Á ÑÁ?dâÌOÏgÐO ¸ÏÉ@LlâÌÔgÐÅÐÁ@ÁeÀй·âËgØi+ÄеÏc ÑKÐËÞнٵ ÒÐË@½gÐk ÓÄ@½@k ÑLÌWʽ ÃÁ?ÊKÏc ÓÄÉ?hk@Á +ÄögÙïGÄ@ËÑKÐËÞнٵ gÐÂâÌÅ?cg@µ ÑÁнʊÐÔ ÑkhOgÐG й ÀÐÔ ÑwÙG е ÏÉ?hµ g@ÌkhO ÐG ÏÉ?c NÐHË@K @ÌÁÐK Ä@KÐÁнʊÐÔ ÑÁ?É@ÌO ÓÄ@Áe ¸ÐÁ gÐÂâÌÅ?cg@µ ÑÁ@Áe ÀÐÔ ÑkhOgÐG =?cÏg?ÊG Àй ¸Ú@w 7ÑKÐËÉÊKÊ} ?c ÀÞÏÉ й ÐÁнÉʌÐÔ gØiѶâÌk@GÜÐ}йÐËйÐkнÀÐÔÏg@Ëc ÙG ÐÁнʊÐÔ ÀÐÔ жÁÊw ÐËÉÉg ÓÏgÐG )ÏÉÊK@Å ·âÌO?cNÞÉйÏg@S’½ÐµÐË ÑÁ?É@ÌO NÐHË@K ÐG nе gØi ÀÐÔеÄÉÊG?cÐË?ÉöhGÉйqËgÐÂâÌÅ?cg@µ É@ÌO ÓÄe ÒiÐ}Ïg ÉÉcgÐÅ ÐÁнʊÐÔ

ÀÐÔÑÁdÁ?giн?cÙGÄ@ËÉ@ïÁÐÅÄ@o@Oй +Nh}ÜÐÅÐÁнʊÐÔ ÑËgÐlÁ?gÐk ѶâËögÙK ÑÁ@ÂâÌƶâÌO ÀÐÔ ÑÁ@µÐŠ@½@Ô й qÌÁ?dÌKнg@Ë +ÐËÐÁнʊÐÔ ?cÐËÒdÁÏÊâÌO Àй hG@k ÒÏiÉÉ­ g@S ’½ÐµÐË ÙG ÐÁнʊÐÔ ÀÐÔ 7Dð¹Ïc ÑLkÐGнÓÏÊK@Å·âÌO?cNÞÉÑLk@Ôй ÑË@Á?ÊK ÒgÐkÐÁchG Ñp̵ÏgÐk ÑÁ@Ë +ÐÁ@Áe ÑËgÐÂâÌÅ?cg@µ ÑKÐË@khOgÐG ÏÉжâÌO Ä@̵ÐËÑHk@µÓg@µ ·âÌÁ@kе ?cÄ@µÐËÒögʵÓÀеÜÐ}йÀÞÐG)ÏÉ@Á +ÄÉÉögÉÏgÐG ÑÁ@µÐËÑLlÁ?iÐËÑË@Á?ÊKÒgÐkÐÁchG gÐÂâÌÅ?cÑÁ?ÉÚÑÁ?dÁ@ÅÓÐÁ@khOgÐGÀÐÔ Ð¹ÑHk@µÓg@µÓÑËgÐÂâÌÅ?cg@µÒg?ÊGÙG +++++ÐËÐÁнʊÐÔÀÐÔÑÁ@µÐLkÐGн еgÐÔ й ·â̵ÐË @ÅÏÉgÐÅ ÑÁdÁ@k@Á ÐÁнʊÐÔ ÀÐÔ ÑÁ@µÐïÂËh} ÓµÐË ÜÐ}й ÏgÐÂâÌÅ?cg@µ ÑÁ@Áe ÏÉ?h`¶âËg ÜÐ}й Ä@ËÒdÁÏÊâÌO ÑÁ@µÐËÑLp} Ïc@ÆÌÁ ÓÄ@µÐÌËЭW ¸ÐËÏÊâÌo ÐG À@µ gÐÅ е ÐË@ïð¹Ð½Ùµ й MlËÊâÌO ÑÁ?ÊÌLpO ÃÁ?ÊKÏc ÑËgÐÂâÌÅ?cg@µ NÐHË@KÐG ÑËgÐÂâÌÅ?cg@µ +ÄжGÄ@Áe ÒÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG gÐÂâÌÅ?c g@µ ÑÁ@Áe й ÃÁ?ÊKÏc Ä@µÐPkÙµ ÓdÁе ÉʽÐÅ Ä@Ë@ïâËggÐk ÑÁ@µÐ¹ÐÌlÁ@KÊO ÑÁÉÊGÐÅ

еØG й ·â̵ÐË ÐËйÐkн ÀÐÔ ÑÁнʊÐÔ ÑÂK@ƶâÌO ÑÁ@µÐËѵÏgÐk +ÐpËgÐÂâÌÅ?cg@µÑkhOgÐGÑÁ@Áe hG@k ÒÏiÉÉ­ е ÏgÙS ÉÐG CgÐk й ÐÁнʊÐÔ ÀÐÔ ÑkhOgÐG ÒÉÊwgÏc ÑÁ@Áe ÑËg@¶âÌG ÒÏc?g ÑÁÉÊG Ñ̵gÐk ÒеØG ÐG ÐïLlÁ?i ÑkhOgÐGÑÁ@ÁeÑÁнʊÐÔÑÁdÁ?giн?c +@GÏcÉ@ÁgÐÂâÌÅ?cg@µ ÜÐ}й ÒgÐÂâÌÅ?cg@µ ÉÐÔ ÏdÁÐwgÐÅ ÀÞÐG )DÁ?i@Á @Á@½É@Å Ó@K?ÉÉ@Å g@¶ÂÌG?c ·â̵ÐË ?c NÞÉ Ò@LlâÌÔ ÑSgнʹÐÅ й й ÑÁ@µÐËѵÏÉÚ ÐËÒgÐïËg@µ NÞÉ ÑÁ?ÉÚ ÓÄ@Áe ÙG g@µ ÑÁch¶ÂÌG?c +DÁ?iÏc йgÐÂâÌÅ?cg@µÑÁ@Áeй¸ÐËÐLkÏc g@µ Ñk@G ÒÉ@KÐÅ Ò.046 Ñð¹@k gÐkй ÓgÙ} ÐË@ÂâÌÅ Ä@ÌÁ@Áe ÑËgÐÂâÌÅ?c ÐËйÐkнÀÐÔе)chµÄ@ÌËh}?dâÌOÏÉÐÔ ÑÁe /2- ÒжËjÁ ÑÁdÁ@k@Á ÒÙÅ ÐKÙG ÑÁ@µÏgÙSÉg?ÙS ÐÂâËÊo й gÐÂâÌÅc g@µ +Ä@½ÐµÐKÞÉÑÁ@µÐK@ÆâËcÓg@o ?c@KÏgÐk й gÐÅ ÐÁ@Áe ÀÐÔ ÑÂLl_DS ÙG е ‘pËÐ}DK Ó?c NÞÉ й Ä@Áe ÑËgÐÂâÌÅ?cg@µ Ò@Á@½ÐGÒg@µеÐk@GÀÐÔÑÂKÉеDS ?cÑKÐð¹ÉÏc ÑoÐG й g@µ ÑÁchµ ’G?c Ä@ÌKÐð¹ÉÏc@Á ѵÐËÏÉ?giн?c ÑÁÉÊG )ÐÌÁ ÓÑÁ?i MlËÊâÌO ÐG gÐÂâÌÅ?cg@µ ÑÁ@Áe ÙG

11
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

Ñk@ÌkÒg?ÊGйÄ@ÆÌSÑÁ@ÁeÑÂKÉеgÐk ?cÑÂÌË?iÒ/--2Ñð¹@kй gÏÉgÐOhÆâ̽ÙÂo7ÑÁ?öhÌâ }gÏÉ

й Äe ÑÁ?gÐÂâËÊÁ ÒÏc?g 7dÁ@ËÐ}Ò?g й @ÌÁc ÒgÐk@KgÐk ÑÁ@KÞÉ ÑÁ@›g@O nе 363- ÐG ?cÑÂÌË?i Ò/--2Ñð¹@k й ·âËdÂâÌÅ ÐG ?cÐKgÙO?g Àй +ÏÊLpËÐ} ÑÁ@µÐËÑk@Ìk ÐKÉжkÏc ÃËïÂËh} +ÃËеÏcÏög@pÌÔ?cÉÉchG?gÑð¹@kйÄ@Áe @Ë̹ ÒÏgÉÏcй¯Ì¹hâÌkÄÙlÁ@SÃâ̹@Ô Òg@½Ùµ ¸ØgÐk ÑÁcg?fHð¹ÐÅ ѽÏÉÉc Äe Òg@½Ùµ ¸ØgÐk ¸ÏÉ ?c½?ÊÁ ÑïÁ@½ е ?c qâÌO й +?gchâËfGÜÐÅ @²Ëh­@Ô й ÃKÉеgÐk Ò?Éc й )ÉÊG ÑË?g?c ÒhËiÏÉ Óc@kЭ Ñ©@ÁÙ± ÑKÊ} ?c Äcg?fHð¹ÐÅ й ÒÉ?gdâ̹gÐo ÑKÞÉ й Ä?É@ÌO ÑKÞÐkÏc +CcDOÑË@KÙµ?c@ËH̹ ÒgÐk@KgÐk ÑÁ@Áe й @ÅÏÉgÐÅ ÉÐÔ Ð¹ е ÉÊG Òg@Ëi?Ê_ Óchµ Ò?É?c @²Ëh­@Ô ?c Ä@ËеÐKÞÉ Òg@GÉg@µ ÑÁchGÏÊâËgÐG +ÃGg?doÐG Ä@LlÁ@ª­ÐÔ ÑïÁ@½ й ÑÁ@ª­ÐÔ ÑÁe 35 йÑkgʵÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉÐG?c½@LPâÌk ?c Ä@LlÁ@ª­ÐÔ Ñkе /16 Ä@›g@O 0- й е ÐËÐKÞÉ ÀÐÔ Ä@›g@O ’½ÐµÐË Ä@ËÙ_ÑÁÉÊGÓÒg?doÐG)?cÉÉchG?gÑð¹@k ?cÐKÞÉ ÀÐÔ ѺºÌ½ ÑKÐk@Ìk Òg?ÊG й ÑâËÊÁÑKÏögÐÂGÒ@k@ËÑâÌOÐG+?cÄ@pÌÁ Ä@›g@O ÑÁ@µÐËÑkgʵ .,1)Ä@LlÁ@ª­ÐÔ +ÏÉ?hµÄ@_gÐKÄ@ÁeÙG ?dËdÁ@µ й ·â̵ÐË ³Ëds ÐÌ®s ÑÁ@›g@O ÑÁcg?fHð¹ÐÅ ÑÁ@µÏÉÊKÉеgÐk ?cÄ@›g@OйÄ@Áe7ÑKÊ}?cÄ@LlÁ@ª­ÐÔ ÐµÃGÏcÐKÞÉÀÐÔѶð¹Ð_ÒÏÊÌÁÑïÁÏc +ÄÉÊGŸÁÏcDGÏgØiѵÐËÏÉ@½ ÒcÉʦkÑÁ@LlGgÐ¥

12

?c ·âÌKgÙO?g й mâËhO dLâÌoÙk@Ô Ò/--2 Ñð¹@k й Ä@ÆÌS ÑÁ@Áe 7dÁ@ËÐ}Ò?g ÑÂKÉеgÐk ·â̹Ð} ÒdÌÅ@o ?cÑÂÌË?i ¸ÏÉ ÐÁ@ÂKÉеgÐk ÀÐÔ е ÄÉÊG Ñk@Ìk йÄeÒg@½Ùµ¸ØgÐk’½ÐµÐËÑÁ?hâËfHð¹ÐŠй Äcg?fHð¹ÐÅ ’½ÐµÐË ÑÂK@ƶâÌO Ó@²Ëh­@Ô ÑËg?doÐGÐG Òcʦk Ä@LlGÏgÐ¥ Ó´?hâÌ¥ й +ÉÊG Äe ÑÁ?gÏdïÁÏc йÄ@ÁeÑâ̵gÐGDµÒdÌÅ@o?cÄ@LlÁ@ª­ÐÔ MkÏcÏÉ ÙG Ä@ÌÁ?dð¹ÉÐÅ ÓÄcg?fHð¹ÐŠйÄ@ÌÁ@Áe)%¿¢¥?gds& Òg@µfâËÉ?gÑÁ@ÂâÌŠй +@Á?c ÏÉÐÁ@µÐËÑk@Ìk ÐLkÙO ÒÉÉgÐk ÒÏdSÒg@oйÄ@Áe)?cqÌK@µÄ@½ÐÅ MkÏcÏÉ Ä@ËÐÂâËÉDG ѶâÌK@µ )Ä@LlGÏgÐ¥ ÉÉc ?c Äcg?fHð¹ÐÅ Ñâ̵gÐGDµ й Ó@ÂâÌÅ ÒgÐGÏÊâËgÐG ÑÌKÐÕËÐÅ й Ä@ËÑkgʵ ÙGÄ@ËÏg@oÀÐÔÑËÐwÉ@ÁÑÁ@}gi@GÒgÉÉe Òg?ÊG @ÅÏÉgÐÅ +chµ Ä@_gÐK Ä@ËÙ_ й Äe Òg@½Ùµ ¸ØgÐk ÀеÐË ÑÁ?hâËfHð¹ÐÅ )ÐËÊÁ?eÑïÁ@½йqÌÁÙO?e+N@Å·âÌOѺÌo ÒÙÅÐG е ÏÉÐÂwÏc ?c¸ÐËÐð¹ÞÐ} ÐG ÒgÙK?hP¾ÌÔ ÒÐð¹@½ÐÂG ÑÁ@Áe ÏÉÏÉÐÔ +ÃGM_ÐKÓV@KÒhïK?½ÃÁ?ÊKÏc ѱÉÉdÂk ÑkhOgÐG n?d½ ?g@LËg@µ ÓÐË?c Ù¶lÌlÁ?h®Á@k йе Ä@Áe ÑÁ@ÆÌS ÒhïÁÐËÚ ÑÁ@µÐOÉÉh} ÓÄÐËÚÐG ÑKнg@Ë Ä@ÆÌS ÒgÐk@KgÐk й Ä@Áe ÑÁ@µÐ­@½ hOÑð¹@kÑÂÌË?iÒ/--2Ñð¹@k7ÑKÊ})@µÏc @ÅÏÉgÐÅ +Ä@Áe ÙG ÉÊG ÃKÉеgÐk й оâÌÔ qâÌO ÏÉй Ü@k .- ?cDO ÒÏfâËgc ÑÁÉÊG DSÐGDS Òg@Ëi?Ê_ е NÊ}Ä@½Ïc Ä@Áe й ÑÁ?ÊÌLpO е ÃËÐÁ@Ë@k@Ë ÉÐÔ Ä@¾¶âÌÁ@Áe е ÃâÌð¹Ïc @LlâÌÔ ÀÞÐG )@µÏc )¸ÐËÚй +ÃG gÐÁ?c @k@Ë Ä@ËÙ_ е CÉÏc £âÌÁe й %m¹@? ’G& ÒÉ?h`¶âËg

еÒÏÉÐÔgÐGйÀÞÐG)ÏÉÐLâËh}Ïc й gÐÂâÌÅ?cg@µ ÑÁ@Áe ÒÏc?g Ͻе Ä?É@ÌO й ?c Ä@½ÐµÐKÞÉ Ä@Áe е ÉÊGÐÅ ÐËÑkhKн ÉÐÔ +ÏÉÏjâËÉ?gÐOÐÂâËh€ Ä@ÁeMlËÉÏcÄ@½ÐÁоâÌÔÀÞÐG Òg?doÐG ÓÏÉÏjâËÉ?gÐO ÐÁÉжG ÒÏÊâÌwg?Êw й Ä@–?ÉÐÔ ÉÊG?Éе )MlËÉÏc ?c ÄнʊÐÔ gÐÂâÌÅ?cg@µ ÑÁ@Áe ÑÁнʊÐÔ ÒÐÁ@ÁÉʖÉйÄ?É@ÌOÐGNÏg@GÐk ÀÐÔ ÑÁ@ÂâÌƶâÌO ÒжËc +Ä@ÁeÙGÐËÐÁнʊÐÔ hG@k ÒÏiÉÉ­ Ò?ÉöhG ÐG ÑoÐG Dkй Ä?gÐÂâÌÅ?cg@µ Ä@µÐËÑkе е@K ÐËÒdÁЕÐHË@K ÓÑËÐð¹@½Ð]]]]]ÂG ÑÁÉÊ]]]]]HoÐGDG& ÑLÌWÊ]]]½ )%ÑkÐ]]]]]µÐ]]]]]µ@]]]]]K ÓÑËÏÉ?h`¶âËg ÑÁ@µÐËÒdÁЕÐHË@K ѱÉʲW ÒйÐkн ÓÑïÁÐÅgЭ ÉÏgÐG ?cgØi ÑL­h}Ó} ÜÐ}й ÐËÒdÁЕÐHË@K ÑoÐG йе ÄÉÉög ÉÐÔ ÑÁ@Ë Ä@µÐËÑkе е@K ÓÐÁ@ËÒÐð¹@½ÐÂG ÐLkÐGgÐG ÙG е ÑïÁÐÅgЭ ÑL­h}Ó} @ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@½?dÁÐÔ ÑÂÌÁ?Ég Ä?É@ÌO й hK@Ëi Ä@Áe ÏÉÐLâËgÐ}Ïc M­h}Ó} ÓQkÙµ ÓdÁе ÜÐ}й ÑÁнʊÐÔ ÐËDOÉÐG+ÄÉÉgÓÏgÐG ъgÐk ÙG gÐÂâÌÅ?cg@µ ÑÁ@Áe ÐG ögÏÉ@G ÒgÐk ÐÁchG ÓhK@Ëi +ÏÉ?giн?cÄ?ÉÐÔÑÁÉÊGÙ_ ÑÁ@µ?cÉн N@µgÐÅ Ä?É@ÌOÓÄ@ÁeÄ?ÊâÌÁÑÁ@Á?cÒi?É@ÌS ÐÁнʊÐÔ ÀÐÔ ÐK@µ ÉÐÔ ?}ÜÐÅ @K ÀÞÐG )DGÏc iÐ}Ïg ÉÉcgÐÅ ÙG ÓÑïÁÐÅgЭ ÐLkÐGgÐG ·âÌK@µ й Ä@Áe ÙG Ä@µÐËÑËÐð¹@½ÐÂG ++++ÐÁ@ÁeÙG@ÌÁÐKÄ?cCögÙ} ÑÁÐËÚ й gÐÂâÌÅ?cg@µ ÑÁ@Áe Ä@ËgØiÑËdÁЕÐHË@KÏÉÐËÑÁÉÉgÏc жËc ÑÁ@Áe й Ä?ÉÐÔ е ÐËÐÅ ÓÄÉÊG Ù_ÐG ?ÉöhG )ÏÉÐK@µÏc@ÌS Òi?É@Ì]]]]S ÑÂKh}ÐÁ dÂâÌ]Å Ð]]]]]G +Ä@µÐÁ@Á?c ÐG @ÅÏÉgÐ]]]]Å ÐÁнʊÐÔ ÀÐÔ ÑÁ?dâÌOÏgÐ]]]]]]O Ò?öhâ]]]]]ËÉ Ïi@ÌÁ ?cѺºÌ½ ÑLk@Ô й ÑÁ@µÐËѵÚ@w ?c qËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÑLk@]]]Ô Ð]]]]]¹ +?dGDOÏgÐOÒÙ_ÑÁ@µÐËѵÚ@w ÒÏÉÐÂLk?Ê]]]]} ÓÒd]]]ÁÏÊ]]âÌO ÒgÐÂâÌÅ?cg@µ ÑÁ@Áe ÑÁ@µÐÁÉʽiÐÔ ÓÄ@ÆÌS ÒgÐlÁ?gÐk й ÑÁ?hâÌÔ DÁ?ÊKÏc@ÌÁcÒжËcÑÁ@ÁeÜÐ}й ÒgÐkÐÁch]]]]G ÒÉ@ÂâÌ]]]]O Ð]]]]]¹ ÑÁ@xµ ÓÄ@]]]]Áe ÑÁÉÊGÙ_ÐG?ÉöhG жËcÑÁ@ÁeÑÁ@pâ̵?gÓgÐÂâÌÅ?cg@µ gÐïËg@µ ѶâËÉ@ïÁÐÅ Ïg?ÊG ÀÐÔ ÙG +DG 


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

й е ÐÁe ’½ÐµÐË Mâ̺o@G »p̽ ÀÐÔ Òg@½Ùµ ¸ØgÐk ÐG DGÏc ?cѺÌo Ò.2е?cq̽ÏÉÉcÒgÉÏcй)ÐKÞÉ ÑÁ?ÊK ÉÊw ÏÊâËgÐG ?cÜ@l½ÐÔ ÒÐËÊÁ?e +DÂâÌGMkÏcÏÉÄ@µÐïÁÏcÒÙµ ÃO?e ÑïÁ@½ й Ïi@ÌÁ ÐG ÄÙO?e ÑKÐð¹ÉÏc е Ä@›g@O ÐK?dG ¸ÐËÐð¹ÞÐ} )?cÐËÊÁ?e ÒÐð¹@½ÐÂGÑxµÑÁÞ?d½ÏÉÏÉÐÔÒÙÅÐG ÒhïK?½ ÐÂHG ’Á?ÊKÏc ÒgÙK?hP¾ÌÔ @LlâÌÔ @K .614 Ñð¹@kй +M_ÐK ÓV@K ÒÐð¹@½ÐÂG Òögʵ ÑÁÞ?d½ @ÌÁÐK ѵÉ@G Ò?Éc й ÐÁ@ËÊÌÁ?ÊK ÒgÙK?hP¾ÌÔ )M_ÐK ÓV@K ÒhïK?½ ÐÂHG Ä@ËÙ_ й ÄÙO?e ÒgÙK?hP¾ÌÔ ÒÐð¹@½ÐÂG ÀÞÐG ÒÙÅ ÐG @LlâÌÔ @K ÏÉÏ.63- ÒÐËÏc ÑÁ?hËб ÜÐ}й É@ÌO ÒhïK?½ ÑÁÉÊGÐÁ ÒgÙK?hP¾ÌÔ ÑÂÌpÁDS ÑÁch¶Ëg@Ëc ÑÁ@µÐËÑkhO?g ÑâÌO ÐG+ÏÉÊG ÉÉgÉÏgÐG ÐËÐð¹ÞÐ} ÀÐÔ )ÐÁ@ËÑË?Éc ÀÐÔ +ÏÉ?hµâ“ ÒÉßGgÐG ѵÐËÑÁ?ÊÌLpO ÒÐÁ@kе ÉÐÔ ÒcÐk й Ò4. ÒжËjÁ ÀÐÔ ÑÁ@ÁÚÏÉÐG ÏÉ?h¶â̹ Ä@ËÑkhO?g е +Ä?ögÉ@Åӳ̭?ʽÐKÐÂÁÊk 

 Ã@Àe

Ñ­@½ )Ä?dïÁÏc Ñ­@½ 7¸ÏÉ ÓÄ@µÐËÑË?g?cgÐk ÐG ÑKÐËg?dÁÏÉ@_ ÀÞÐG )Nh}gÏÉ Ä@̶ð¹Ðµ Ü@½ ӷ𺽠й qËÉÐÔ ÐËÐÅ ÑÁ?gÐïÌÁ ÓDµÉ?gÐð¹c @k@Ë й ÒÏÉÐÔ ÜÐ}й ÒdÁÏÊâÌO ÑÁ@Ëe ÐG g?dËdÁÏÊâÌO Ä@µÐËѽÛlÌÔ N?½ÓÏÉÐÁÉÊG@ÌSÄ@Ë´ÞÐK)rÐGÉ@Å ÐËÐÁ?Éй?cÐKÞÉÀÐÔÑKÏgÐÂGÒ@k@Ëй ÐLâÌGÄ@ËÏÉÐK@µÀеÄ@ÁeÑÁ@µÐËÒc?i@Ô ÑÂKh}É@wgÐGйÐG +MkÐGgÐG ÒÙÅ ÒÉ?ÉÐK ÒÐK@ƶâÌO @LpâÌÅ е ÒÏÉÐÔ ÀеÑÁÚ)ÏÉ?hµÐÁÒg@Ëc´?hâÌ¥ÑÁ@›g@O ÑÁ@›g@O ÑÁ@µÐËÑkgʵ ÒcÐk й /2 gÐGй Äe ÑÁ?gÐÂâËÊÁ ÙG ÐKÞÉ ÀÐÔ CÊÁ +ÏÉ?}É@w ѺÌo ÒgÉÏc йе Mâ̺o@G »Ìp̽ Òg@½Ùµ ¸ØgÐk ÑÁcg?fHð¹ÐÅ ѽеÐË MkÏcÏÉÑïÁÏcÒcÐkй 13?cѺÌo ÄÞ?d½ ÒgÊLµÉc pâÌO е ÉÐÔ )@ÂâÌÅ ÑOÐw Ñ­ÛLÌÔ ѽ?dÁÐÔ @LlâÌÔ ÓÉÊG Ò@LlâÌÔÒg@½Ùµ¸ØgÐkÒgÐHâËgÐGÐÁ@̽ ?ÂO ’Lk@PkÜÐ}й ÐËѺÌo +chµ ÑâÌÁÛ¾º½ hâÌÁÊâ̺̽ Òg@}jâËg@O

ÑÁ@LlGÏgÐ¥ й Äe ÑÁ@}gi@G ÉÉc ’½ÐµÐËÙG?c½?ÊÁÑïÁ@½йÒcÉʦk ÒÏhËcʽ NÐÕËÐÅ ÑÁcg?fHð¹ÐÅ й g@S ?cÏccÐS Òg@o ÑÁ@}gi@G ÒgÉÉe ·âÌKÞÉ й ÐÂKÉеgÐk ÀÐÔ +ÃKÉеgÐk Ä@ËgÐkÉ@Å ÑkhODGÐG Ä@Áe е ?c ÑÁjÌÔÒÙ_ÑÁ@µÐ½j_ÏÉ@ÌOй·â̵ÐË ÙG gЭÐk @Ë ÃâÌo@½ ÑÂËögÊ`â̹ ÐG )ÐÌÁ Ä@ËÑKÞÉ ÒÏÉÏgÏc +ChµÏcâ“ÒÉ@wÏgÉÐ}ѶâÌÂKÉеgÐk Ä@¾ð¹@Ô ?c½?ÊÁÑïÁ@½й»â̵hâ̽ÛâÌïÁ@Ô й Äe Ò¿¢¥?gds’½ÐµÐË ¸ÏÉ +Nh}ÏÉÐLkÏcÐGÑKÞÐkÏc?cÄ@¾ð¹@Ô ÀÐÔ ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ й qâÌO ÏÉÐÔ Ä@µÏc@LkÊÔ ÓgÐð¹Ù¶â̹й·â̵ÐËÐLkÙO ÑÁ?g@}jâËg@O ÒÉ?h`¶âËg ÑËgÐHâËg ÉÊG ÓÉÊG ÙLkÐÔ й ÑXÌkн N?hµÊ¾âËc йе ÐÁ@¾ð¹@Ô Ò¿¢¥? gds’½ÐµÐË ·Ë?c й ?cÐKÞÉ ÉÐÔ ÑKÞÐÅeØg ÑoÐG +ÏÉÊGÏgÉÐ}ÓÏÉÊG ´?¥ Ò@k@Ë ÒÙÅ ÐG ѱ?hâÌ¥ ÑÁ@Áe Ä@µÐËÑË@KÏgÐkЭ@½йCÊÁÑÌKÏgÐÂG

ѽÏj¥ÐÔgcÐk»â̵hâ̽ÛâÌïÁ@ÔÉÊK@_ÑÁ@Ëeй¸ÐËÐKgʵ Ä@¾ð¹@ÔÒÉÊLpËÐ}NÞÐkÏcÐGÏi@K À+ÙÂo

+ÐÁ@ÆÌSÑÁeÃËhKjâÌÅÐG Éнй Ü@k 2. »â̵hâ̽ ÛâÌïÁ@Ô ÒÉ@w Ä@¾ð¹@Ô Ñ}gÙH½@Å Òg@o й qâÌO й ѵÉ@G ÏÉÐK@µ Éй )@ÂâÌð¹ÐÅ @ÌÁÉc ÐG ÓdÂâËÊ_Ïc ?cÑÂÌË@Ô ÑLlÁ?i ÒÐLog +ÉÊG@LkÙ½@½Ñp̶Ë?c еÉÊGÄÞ@kDkhâÌÂk@µÛâÌïÁ@Ô ÒйٶxG Òg@o ѶËjÁ й ѵÉ@G ѵÉ@G +chµ g@µÐG ÑLkÏc ’ºP½ÐK %qÌpµ&Ðoб ¸ÏÉ hâÌlÁ@µ MkgÙÅ ÏÊâËgÐGÑÁÞ@kÏgÉÐ}ÑÂÌË@ÔÒÐÁ@€@Kʱ +chG ’ºP½ÐK й hâÌÂk@µ ÛÌïÁÐÔ ·ËjPËÚ ÙG Ä@o@O ÓNh}gÏÉ ѽٺPËc

NÙ¾ºâÌÅ)MÁ?öhG ѺËÉ cg@Å}Ó»âÌÅʵ NÙ¾ºâÌÅ)M̾pâÌÔ ÉÊK@_ Ä@›g@O ÒgÐÂâËÊÁ )hâËcØho »]]]]]µh]]]]]]âÌ]]]]]½ Û]]]]]]âÌï]Á@ÔgÙLµÉc Ñï]]]ÁÏc ÒÐ]]]]]]GgØi ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉÐG ÑÁ@¾ð¹g@O ÑÁ?gÐÂâËÊ]]]]Á ÑL]]]]lËÊ]]]]]âÌO ’½ÐµÐË ¸ÏÉ Ä@¾]]]]ð¹@Ô ÒgÐlÁ?gÐk Ñ]]]]Áe Ò%g@µfâËÉ?g&ѽÏj]]]]¥ÐÔ ÒgcÐk +?gchâËfGÜÐÅÄ@¾ð¹@Ô Ð¹ ?cÄ@ÆÌS ÑKÞÉ .- Ð]]]]¹ Ä@]]]]Áe @Ë 9Ä?c NнÉʶW ÑKÞÐkÏc ÒÉÉgÐk Ä?hËiÏÉ ¸ØgÐk @Ë NÞÉ ѵØgÐk ¸ÏÉ ÐG ÑKÞÉ 5 ÀÞÐG +ÃKÞÐkÏc ÑÁÏÉ@_ @LlâÌÔ @K ÏÉÏfâ̽ й gÐÅ Ä@ÆÌS ÒjâÌÅ ChÁ?ÊKÏc ÓÃGÏc ÒÏÊâËgÐG Ä?É@ÌO ?c@LlâÌÔ й »â̵hâ̽ ÛâÌïÁ@ÔChKÊïG

Ä@¾âËÊ}ÓÄ@¾ÌÂÌGÄ@½ÉʽПÏÉgÐÅ »â̵hâ̽ ÛâÌïÁÐÔÉÊK@_ ÉÊG Ñâ̹ ÑXÌkн N?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÒÉ?gÊâÌð¹@O dÁÙG&Ä@¾ð¹@ÔÒgÐlÁ?gÐkÄÐËÚйÄ@¾ð¹@Ô ÐLpËÐ} ŸÁÏc ÒÐÂËgØi ÐG % @Lk ÐG ÓÄ@¾ð¹@Ô ѽÏj¥ÐÔ ÒgcÐk ÑLkÙO +?gchâËfGÜÐÅ Ñ­ÛLÌÔ ÑKÐð¹ÉÏc ÑlÌÔÏg Ä@ËÏcÐG е ÉÊG ?c ·âÌð¹@W й rнÐÔ ÑG?jWÐÔ ÒjËg й Ò@Á ÑïÁÏc ÏÉÐpÌK?hµÊ¾âËc ¼@ÌkÙk ÓN?hµÊ¾âËc +?gcÑâÌO Dð¹ÐGÑïÁÏc 064ÐG»â̵hâ̽ÉÊK@_ ÑlÌÔÏg ÐG ŸÁÏc 3./ ÀÐSgÐk й й+?gchâËfGÜÐÅÀÏj¥ÐÔÒgcÐkÓNÐð¹ÉÏc ·ËÉcÙ¹)jÌÁ@ÁdÌÔ c?jâ̵Ò?Éc )hâÌïÂâ̵  gÙÕ} NgÙµ)cg@Å@Ô

13
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

ÑÁÉÊGÄ@ÁeÒg?ÉÐk@ÔÃË?ÉcÒÏÉÐÂËöhk ÑÁ@µÏg@µÏjÌ­@Wʽ ÑGjÌW й ÒÙ_ +?ÉögÏc hKdÁÉÊK qÌXÌkн N?hµÊ¾âËc ÒÙ_ ÙG ѶâËhËÉ@oʽ »â̵hâ̽ ÜÉ@O&gÙlÌ­gÙO ÒÉ@Á ÐG ÏÉcg?fGÜЊй DGÏc Ä@Áe7Dð¹Ïc е %°ÙÅ rhâ̵ Ä@Ëg@µ ÑÂKÉжpâÌO ?cÐð¹@½ÐÂG ÓÜ@½ ÑÁ?dâÌOÏgÐODGÏcÑLkÐGнÉÐÔ+DGÐÅ DGÑLkØc ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ ¸ÐÁ +NÞÐkÏc UÁgÐk ÓÑïÂËh} ÉÐÔ ·âËdÂâÌÅ ÑÁ@µÐ¹Ðkн ÐG »â̵hâ̽ ÒÐÁ?cÐÁDO е ÏÉÐLâËgÐ}Ïc ÐÌLk?g ÉÐÔ ÙG Ä@Áe ÑÁ@µÐL­h}Ó}йÓÐÌÁÑð¹?d½»â̵hâ̽ ?c r@ÔcgÐG ÉÉc Ä?ÊâÌÁ йе Ä@Áe %Ü@½ ÒÏÉÏgÏc Òg@µ ÓÏÉÐð¹@½ Òg@µ& +ÐË@}@ÔDGCgcg@ÅÏc е ÒÏÉÐÔ ÑÂKh} É@wgÐGй ÐG ÙG ?c Ä@¾ð¹@Ô й Äe ѶâËhËiÏÉ ¸ØgÐk ÑÁ@lµÐË ÓÒgÐG?gÐG ÙG е ÒÐÁ@Áe ÉÐÔ Ä@ËögÏÉ@G ÓÄÏcÏc ÜÉÐÅ Ä@ÌÁ@µÐ­@½ +Ðpâ̵?g UÁgÐk ¸ÐËÏÊâÌo ÐG )ÑKÐÌâÌO ÓÄÉÊwÙG ÓG ÐG »â̵hâ̽ ÛâÌïÁ@Ô ÒgÐG?gÐG ÙG е ÑÁ@µÐKÉеÉÊlð¹ÐÅ ¸ÐË%mÂS&iÐ}ÏgÉÉc ÑÁ@µÐ­@½ UÁgÐk ÀÐÔ ÑKÐËÊÌÁ?ÊK )ÏÉÐÁh}@Á +ÏÉÐK@¶GÜÐwÉÊOÒÉ?ÉÐKÐGÐÌpâ̵?g ÒhËiÏÉ Mk@ÁÙµ ÐK@ÂËg °ht½й ÑÌÁ?ÊÌLpO ÓÒigÏÉ@pµ ÑGjÌWйhâËdËØhâÌoÐÂÌG@µÒÄ@}dµ ÓÃËhKMlËÉÐoÙ_й ·â̵ÐË йе iÉÐk ÑÁ?g?cЕÐk@]]]]Ìk ÃËhKÉÊKÉеgÐk 7Dð¹Ïc »â̵hâ̽ ÐG NÏg@GÐk е ÐÁ@¾ð¹@Ô gÐkй IlwhGÐG DG@Á N@µ ÉʽÐÅ +ÃËжGc@¾L¦ÌÔiÐ}Ïg ѶâÌLlÌÂ̾­ @ÌÁÐK ÏjKg?Êo m̹@Ô »â̵hâ̽ й ?cÏeØg Àй е Ïg?cÉ@Á ÑÂLpËÐ} 7Dð¹Ïc ÉÐÔ +@µÏc ÑÌÁ?ÊÌLpO ÙG ÒhËiÏÉ ¸ØgÐk ÑLkÙO ÐG »â̵hâ̽ ÑKÉжkÏc )¸ÐËgÐk й Ä@¾ð¹@Ô ÑÁ@Áe Ó@µÏc Òc@Ëi ÓDGÏc ÏÉ?ÉcÐG Ño@G ¸ØgÐk ÑLkÙO ÐG Äe ÑÂLpËÐ} ¸ÏÉ ÑLk?g й )?c Ä@¾ð¹@Ô й Ä?hËiÏÉ ·âÌLlâÌOrÏg?c@¶Ëh½@ÔйеÐË?ÉÏÉÐÔ +ÑPkѶoÙµÐLâÌxG 

14

 Ã@Àe

ÐG .662 Òg@ÅÐG +ÏÉchGÉ@Á Ðð¹Ùxµ ÒÉ?h`¶âËgÑÌÁ@ÆÌSÑlÁ?h®ÁÙµÑlÌÔÏg ?c Ãâ̹hâÌG йе Ä@µÏÉÊKhïµÐË ÏÉÐKÐÁ ÒdÁÏÊâÌO й е ?gchâËfGÜÐÅ )N@Å ·âÌO й ÒïpâÌO ÓÐïÂËe ÑÂLk?g@O ÜÐ}й ÀйgÐÅhK?ÉcÜ@kÉÉc?ÉÐÅÑÁÉÊGmÌO +ÑkÉÊÁѶâÌHâÌLµ?cÐËÒdÁÏÊâÌO ÑÌLp}ÑkhOgÐGÐG .665Ñð¹@kй ÑXÌkн N?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ?c ÄÞ@k 11 ÑÁнÐK й ÓChâËfGÏcÜÐÅ ÒÐLog й ÐïLlÁ?i ѶâËc@LkÊÔ ÜÐ}й hÔ?i ¿Ì_@Ô ÙËÒÉ@ÁÐG%@̵̾&ѾÌo ?cÐÁнÐKÀй+DÂâËc·âÌOrÐGÉ@ÅÑÁ@Ëe ÐG ÏÉÊG »â̵hâ̽ ÛâÌïÁ@Ô е ÌÔ ÐµÒÙ_ÒÉ@Á)g@ËcÓÉ?hk@ÁѵÐË@¾Ìk ÏÉÊG ÒÉÊpâÌO ÒеÏchâ̽ ÒÉ@Á hpâÌO ÛâÌïÁ@Ô ÒÉ@ÁÐG gÐÅ ÓCjâËg@OÏc +ÏÉÐLâÌÂâ̽ÏcÏÉÏ»â̵hâ̽ i@k·â̽iÐGÓßð¹ÐÅ?c.666Ñð¹@kй ÑkhOgÐG е ÒÏÉÐÔ gÐGй DGÏc ÜÙµ NÙ¾ðºâÌÅ )JjÌW Òg@`L®ÌÔ ÑÌLp} ÒÐÁ@ËÒg@ËcÉÐÔDÁÐËÐïG?gDG@ÁÏc@½@Ô ÑÁ@µÐËÑLp}ÐËÑLlËÉ?dâÌOÙGÏg@Ëcе =ÏÉ?cÑâÌODµ)ÏÊKh}ÒgÏÉJjÌW ÑÂÌkÉÊÁÐG»â̵hâ̽ÛâÌïÁ@ÔÀÏcÉÐÔ @µÏcJjÌWй?É?cÞ?É@ÔgÐkѵÐËн@Á ÑkhOgÐG Ó ÉÊpâÌO ÑÁ?ÊÌLpO е ÜÙµ NÙ¾ºâÌÅ JjÌW Òg@`L®ÌÔ ÑÌLp} +CgÐGÚÒÙ_ÑLkÙOй ?cÑÂÌË?i Ò/--/ Ñð¹@k й »â̵hâ̽ ÑXÌkн N?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÑkhOgÐG +CgchâËfGÏcÜÐÅ Óâ͵öpâÌO ÐLâËÉеÏc »â̵hâ̽ ÒÏÉÐÔ DGÐG CgÉ@Å ÑÁ?É@ÌO ÑÌKÐË?ec ?c qÌÁ@µÐLlÌÂ̭̾ ÓÄ@Áe ÊâÌÁ йе ÒÏÉÐÔ gÐGй +DG ѶâÌLpPð¹@O ÓCgÉ@Å ÑLkÙO ?cÒеÐKÏg?iÏÉ ÑÁ?gÉÏc йе ?c ÄÞ?d½hâ̽ ÓÄ@Áe Òg@GÓg@µ ÒhËiÏÉ ÉÉcÏg@p­ÉÐÔÐË?cÐÁѶâ̊gÐkzÌÅ ÓÉÊGdÁнg@µÑÁ@ÁegÐkйеÒÐÁ@ÁÐËÚ Äe й ¸ÐËÐÁ@pÌÁ zÌÅ ?c qÌLk?g й ÒcÐG ?cÑÁ@µÐKÉе Ómð¹ÐÅ й ÄÉÊG ÏÉÐÔ gÐkй qÌK@µ ÉʽÐÅ +Chµ@Á ÐK?cÏc UÁgÐk hK@Ëi е @µÏc Òh}?dâÌO zÌÅ ÐÁe е ÒÏÉÐÔ )Ä@µÐKÐG@G й +ÐÌÁ ÏÉÐËÚÐG ѵÐËÑïÂËh} zÌÅ Ä@µÐKÐG@G ÑïÂËh} ÑÁcg?fHð¹ÐÅ ÙGÐËÐÁ?ÉйÏÉÐÁ?ÉÐxâÌOÐG+ÐÌÁѶâÌð¹Øg

?c·ËjÌ­ÒÐLogйCÉйÓNÉеCgÏÉ ÉÊG ÄÞ@k /0 )?c ÄdÂâËÊ_ ÐG ÒÏfâËgc »â̵hâ̽ qËhâ̹ÙÔÜÐ}й ·ËjPËÚ йе ?ÉcÐGÉнй +@ÂâÌÅ ·âÌO ÑoÐGÉ@Å ÑÁ@Ëe ÛâÌïÁ@ÔÐG ¿kÏg ÓMËgÐÁÉÊG?c ÑâÌO ÐG Ò?Éc й ·âÌð¹@k +ChGÏc É@Á»â̵hâ̽ ÑË@KÙµ ÑoеÐÁdÂâËÊ_ ÒеÏdÁÏÉ@½Ïi ÙG ?c ÄÞ@k /1 ÑÁнÐK й )N@ÅDO ]]ѾÌoÒÙLÌLlÌÁÐÔй?ÉögÏcӒ¹hâÌG ¸ÏÉ’¹hâÌGÑLlÁ?iїc@µ@Ô]]Ü@¶ËjÌ­ ?cÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÑoÐGй gÐHÁ@½gЭ /5 ÑÁнÐK й +DGÏc g@µ Ñð¹@±gÐk qËhâ̹ÙÔ ÒеÏchâ̽ й ?cÑð¹@k ÄÞ@k 0/ +ÏÉÐLâÌGÏc ?cÊS »â̵hâ̽ й Òе?gÙLµÉc ÒÐSÏgÏc е DGÏc +DÂâËcMkÏcÏÉ?c·ËjÌ­ÒÐLog ÐLâËc ?cÑð¹@k 02 ÑÁнÐK й ÐLâÌGÏc ÓNÐk@Ìk ÑÁ@OÏgÙ}ÊâÌÁ °É@Ô ÐpÌK?hµÊ¾âËcÑGjÌW ѽ?dÁÐÔ +%Ñk?hµÊ¾âËc ÓÏgÐG ‘pËØg &bØhG ÑÁнÐO@wÒfâÌGÐKÉÐLâÌGÏchK?Éc·âÌð¹@k ÄchµÒg?doÐGÙG@LlâÌÔеÐGjÌWÀÐÔ ÑÁ@¾ð¹@Ô ÑÁ@›g@O ÑÁcg?fHð¹ÐÅ й N?hµÊ¾âËc ÜÐ}й )?c ·ÌK?hµÊ¾âËc Ò.5 +@µÏc °ÛLÌÔ Ä@µÐËÑXÌkн )»â̵hâ̽ ÛâÌïÁ@Ô .66-Ñð¹@k Ñkg@½ Òc?i@Ô¸ÐËÏc?g@KѶâÌÁcg?fHð¹ÐÅÒ?Écй É@ïÁÐÅ Ñð¹@W йе ·ÌK?hµÊ¾âËc ÑÁ@¾ð¹@Ô ÐLâÌGÏc )ÐË?c Ñk?hµÊ¾âËc ÓÏgÐG Ä@Á й )jËh½Ïc ÑKÐð¹ÉÏc ÒfâÌGÐKÉ ÒhïâÌS ÛâÌïÁ@Ô ?cÐð¹@k ÉÐÔ gÐÅ ÑKÉÊÔ ÑïÁ@½ N?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÊâÌÁ ÐLâÌwÏc »â̵hâ̽ Ò0йÐK?ÉhK?ÉcŸÁ@½dÁÐwÓÑXÌkн ÑÁ@¾ð¹@Ô ?cÜ@k Ä@½ÐÅgÐÅ ÒhGÙLµÙÔ Ä@¾ð¹@Ô Ñð¹?gdÌ­ Òg@½Ùµ ÐG ·ÌK?hµÊ¾âËc Ñð¹@k Ò½@lËc +DGÏc MkÏÊËÐO 03 ÐK@}Ïc ÛâÌïÁ@Ô ÑÁнÐK е .66N?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÒgÐÂâËÊÁ ¸ÏÉ Ü@k ÑÁ@¾ð¹@Ô ÑÁ@›g@O ÐLâÌwÏc ÑXÌkн ÜÙµ NÙ¾ºâÌÅ )hK?Éc ·âÌïÁ@½ +ÉÊKhïµÐË ÙG Ѻâ̵hâ̽ Ä@¾ð¹@Ô ÑÁ?hËiÏÉ ¸ØgÐk ÓÄÞ?d½hâ̽ Òg@GÓg@µ ÒhËiÏÉ ÑLkÙO ÒÏÉ@½ й +chµ MpâÌÆïÁ@G Ä@Áe ¸ÐËÏÊâÌoÐG »â̵hâ̽ )?cÜÙµ ÑKÞÐkÏc Ó¼Ùµ NÙ¾ðºÌÅ ъgÐk gÐG ÐLâËÉеÏc g@SgØi Ó@µÏcâ“ ÑÁ?ÊÌLpO ÑÁ@½i й qÌÁ@µÐÁÐËÐ}?g Ä@ËzµÐGÄ@Ë»â̵hâ̽ÛâÌïÁ@ÔÏÉÐð¹Ùµ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

ÓÒfÌKÓdÁÊK ÑÁ@µÐÁ?É?h­gÐG ÐÁÐËÚ Ñ¶âÌ­@½ ÏgÙS gÐÅ ÒÏÉÐÁdÁ@LkÐÔ )Ä@Áe ÑÌKÐËÞнٵ ÒÐïâÌO ÓÑLâÌÁÏÉ@_ )dÁнgÐÁÊÅ )g@ËG ÑÁ@Áe ÑÁdÁ@KÉÊk ÑÁ?ch}@Ô Ói?ʏc?i@Ô ÓHÂoØg й @KÏgÐk Ä@ÌÁ@µÏÉ?hkÉÊÁ ÓÀÐÅgÐG й Ä@µÐËÑLl̹@ÌkÊk ÏÉÐÂ̹ٶâ̹ й hK?Éc Ó.6 ÒÏcÐk ÑË@KÙµ ÒÏÊÌÁйÄ@µÐËÑÌLlÌÂ̭̾ÏÉÐÂËfâËÊK +NÉеgÏc?cÀÐLlÌGÒÏcÐk ÓNʵgÐk ÑÁÉÊG ?cÑLk?gй ÒÐÁ@pÌÁ ·âÌK@µ ÉʽÐÅ ŸÁÏiÉhGÏi +ÐËÒh}?gÙ_ Ói?¦ÌÔ ÑÁÉÊGÐÅ )Ä@µÐLkÏdÂG ÏÉÐKÐÁ )Ä@Áe ÉʵgÐ}ÐÔ ÉÐÔ ÙG »½ Ä@µÏÉ@kÉÐw ÏfâËÊK ÐG е ÄÏdG ÐkÉÊÁÏg@w ÓbØcÉg@G ÑÂËögÙ} Òg@Ëi?Ê_ ÓÏÉ@OÐk ?c Ä@ËgÐk ÓMkÏcÞ@G?cÊ_Ä?ÊâÌÁÑÁ@µÐËÒdÁÏÊâÌO ÐG )ÃGÐÁ Ä@µÐLkÏc hâËe ÏdGÐ¥ й qÌKʵgÐk ÑKÉÏg ÏÉÐËÑË@ÌÂð¹c ÏÊâËgÐG ?cѶËjÌ­ ÓfÌKÓdÁÊK ÒÏÊâÌo Ò@lâËg Ó@k@Ë ÒÏÊâÌo й ÓDw@Á ?ÉgÐÅ ?cÑË@KÐÅ@K ÓÑïÁÐÅgЭ )ÑÂÌË@Ô +ÏÉÐLâÌÂâ̽ÏcögÙ}ÐÁ |жº½& ÑÁ?dº½ е ?ögÒÏÉй ÀÞÐG ÙGhâÌÁÒiÐ}ÏgÙGD½ÒiÐ}Ïg%ÑÁchµ ÒÏÉ?hkÉÊÁÒÉÉfâ̽йqâÌOѽÏcgÐk ÓNÞÐkÏc’½ÐµÐËÓÏÉÐLâËgÐ}Ïc¡Øh½ Ò@KÏgÐk й Ä@µÐKÐð¹ÉÏc ÒЩ@ÂGgÐkйÓÐÁ?É@ÌO)ÏÉÐÁ@ÌÁ?giн?c @ÌÁÐKÐÁ )ÄÉ?giн?c gÚ@kÉ@ÌO ÑÁ?jâÌ_ Éʶð¹ÐG)ÑKÏÉ?ÉÐKÐGÒÐÁ@ÁeÑLâËiÐ}Ïg Ñð¹Øg ÐÂoÐw gÐÅ ÏÉÐÂLpËÐïâÌK ÐG ÑÁ@Ëe й Ä@ËÏÉÐÔ ÑLoÉÉhk ?c@ïð¹Ð½Ùµ ÒgÉÊLºµ ÓÑKÐËÞнٵ +ÏÉÐËÒöhk ÑÁÉÊG ?c Ä@µÐ½ÏcgÐk ÉʽÐÅ й ÓѽÉʶW ÑÁ@µÏfÌKÓdÁÊK @k@Ë Òc@ÌÂG ÑÂLk?g@O ÒÉ@Á hâËe йÑÂÌË@Ô ÑKʵgÐk й ÒÉÉg É?ÉÐK )Ä?jâÌ_ gÐÅÐGÄ?cÐÂâÌOÐïâËgÓÄ@ÁeѶÌK@¾LlÌk +ÏÉÊG Ä@Áe ÙG ¸ÐËÒc?i@Ô ÐÂoÐw ÐLËgÐÁ ÓйÐ} @k@Ë ÉÐÔ ÑÁÉÊGЊеÄеÏc?h¶o@ÔÏÉÐÔÐÁ@ËÑKÐË@¡Øh½@Á ÓÄ@Áe ÐG Äch¶wе »½ ÑKÉÏg À?ÉÏcgÐG ӑk?g@O ÓÄ@ËÏÉÐÁdÁ@kÉÐw Ä@k@ÔÓ@Á@kÏdÁÏÉÐÔÐKÉÏgÀÐÔÑÁÉÊG ÒhGÏi ÐG @ÌÁÐK ÓÒc ÐKÙK@ÅÐÁ ÑïÁÏiÉhGÏi ÓNʵgÐk ÑÁ@µÐkÏgе +ÏÉ@PkÐwÒgÉÊLºµÓÑÂËc)ѽÉʶW hK?Éc·â̽еÙGrеÐÁ@lËcgÐ}ÐÔ

 Ã@Àe

ÐGNÏg@GÐk Ѷ½Ðw ÓÑËÉÉfâ̽ ÑÌKÐËÞнٵ ÒÏÉÐÂKÉÉjG Ä@ÁeÒÙ_ÐGgÐk ’Lk?g@¾Ìk “Ð¥7ÏÉÐÌÌkg@­йÄ?hâÌ}gÏÉ Ñ©?dG ÒdÁÏÉ@Á е Ä@Áe Ñ­@½ ÐG NÏg@GÐk ÑÁ@ÁÉÉc ÏÉ?g ÒеÐËÑË@kgʱ Äо}Ïc ÐG )ÏÉÊG Ä@µÏgÐ}ÉÉc@S ŸÂËh} g@TµÐË Ñð¹@_ +ÏÉ?hµ ¸ÐËÏe@½@Ô ?cn@kÐÔйÐÁ@KʵgÐkÉÐÔÒg?ÊGй ÐÁÉÊwТpâÌO ÓÃKÉжpâÌO й Ä@Áe ÒÉ@wgÐG ÑÁ@µÐËѱÉʲW ·âËdÂâÌÅйÑKÐËÞнٵÓÑk@Ìkâ“Ð}g?ÊG +ÉÊG@OÉÉgÊÔÒÐwÉ@ÁÓÃâËÊo ÐG ChÁ?ÊKÏc ?cÐÁ@½ÐÔ ÒjËg й Ä@Áe ÑÁ?geʵ ӑoØh­ Ñ­@½ ÑÁ@½ÐÁ ÓÄÉÊGÐÅ Ñ­@½ )ÏÉÐÁ?É@ÌO ÄÐËÚй )ÒgÉÊG@Ô Òc@ÌÂG ÓжÂG ÑÁdÁ?giн?c ÓNÐÌÌkÏÉ Ñ­@½ )ÑLâÌÁÏÉ@_ Ñ­@½ ÑËg?doÐG )MkÐHâËh} ÑÂLkÐG Ñ­@½ Ñð¹@k @K ?c Ä@µÐpÌO ÉʽÐÅ й Ä@Áe ÉÐÔ ÉʽÐÅ +Ch¶GDO Ä@ËÏe@½@Ô .12ÒÙ_ е ÏÉÐKÐð¹ÉÏc ÄÐËÚй ÐÁ@­@½ Ò@}iÏc&ÄÊÌÌk?j̶ÁÐÔ Òi?h½@Ô Ä@Áe й )ÉÊG %gÏÉ@GÓG ÑÂ̶pO ÏgÙS ÀÐG +ÏÉÐË?gdÂâÌLkÐÔ ÓNÉÏi й ÑLâËgÐkÉ@Å Ñ®â̵g hâËe ÐÂLl_ÐG Ðpâ̵ ÑÁchµÜØÁÙµ Ó@l̺µ ÑÁ?É@O Ѷâ̹Ð}@k@Ë ÒÐïâËg й Ä@µÐËÑlÂS ÒÏÉÐÁdÁ@oÏÊð¹ÐÅ Ñ­@½ ÑÁÉÊGÐÁ ¸ÏÉ Ò?jkÑÁch¶Ëg@Ëc)Ä@ÁeÙGÑLâËgÐkÉ@Å ÑÁ@kеÜÐ}йÄ@ÁeÑËdÁÏÊâÌOÙG gн )Ü?d½ ÑÂLl_ ÓÄ@ËgÐkÉ@Å й @ÌS ÄdÁ?ÊÁ ÒfÌKÓdÁÊK ÓNʵgÐk ÐÂKÉе ÓÄchµ NÉÏi ÑLkÐGн ÐG Ä@Áe Òec +Ä@ÌÁ@µÐËÒgÉÊG@ÔЭ@½ÒÏÉÐÁdÁ@LkÐÔ

?c mËg@O ÑÁٽٵ gÐH½?gÐG й ÐË@ÂâÌÅ ÑïÁ@GÉ@ÁÐG ÓjâÌÅÐG Ѷâ̶Ëeʹ Ò@O ÐÁÉÊw Ñ­@½ Ä@Áe ·âÌK@µ CögÙ} DGÏc )ÐËÐÅ Ä@ÌÁ?hk?Êð¹ÐÅ ÓÏg?dâÌk Ä@ÌpÌÁÉÊHËhK MpO ÐÁÉÊw Ñ­@½ +DGÐÅ ÉÐÔ ?c.640 Ò½?ÊÁ ѽÐÆâÌk й Ò@O ÏÉÊw ÏdÁн G ÓhâËÊG ÐÁe ÏjâÌK ÑÁ?gcÏg?dâÌk й ÐG ÓÏg?dâÌk ÑÁÉÊG ÐÁ?É@ÌO @K?É ÒеÐËÑËÉÉfâ̽ qâÌO eØg UÂâÌO +?hÂâ̛Ðk ¡Øh½ Ñ­@½ ÑWÉg )Äٽٵ )ÉÐÔ ÑÁ?gcÏg?dâÌk й ÑÂLl_?cÐG ÑÁ@Áe ÜÐ}й ÑÌKÐË?ec Ä@ÁeÑÁ@µÏÉ?h`¶âËgÓÄнÉʊÐÔÉʽЊе chµ Ä@Áe й ÒÐoÏögÐÅ ÓMl_gÏc ÑÂËöhGgÏc ÐG ÏfâËgc ÊLâÌG gÐ}ÐÔ Òg?doÐG )ÄÏdG Ä@ÌÁ@µÐËÑKÐË?iÏg@Á ÓögÙµ ÓÄÙÌlÁ?ÊÁÙµ й Ä@ÌÁchµ +@µÏc¬@k@Ë?cÄ@µÐËÑLp}ÏÉÐÁÉÊGÙµ ?c rÏÉÐÔ ÜÐ}й rÊ}Éc Q›@Ô ÑÁ?h}ÐÂ_Ïg ÃËð¹@¶Ëc?g й ·â̵ÐË ÑÁ@µÐËÒfÌKÉdÁÊK +ÉÊGPlGÉÉgÑKнÉʶW Q›@Ô ÑKеÏgÐW Ä@½ÊïâÌG À?c@½ ¸ÏÉ ÑÁ@µÐK@GÐ_É@Å ÓrÊ}Éc ѵÐËÏcg@Ëc ÓЮKÊk ÐG Chµ@Á dÁÚØg gÐkйÐKÉÏgÀÐÔÓChÂG?cgÏÉÐK¸@K ӑpËÐïâÌKÑÁ@µÐÁÐËÚÑKÉÏgÒÏg?Éб й е Ä@Áe ÒÐÁ?i?Ê`­@½ ÑK@GÐ_ йÓÏÉ?giн?c)ÏÉÊG?cCögÙ}йÏÉÏÉÉi ÐÂâËÉÙG+ÃKÉʶpO?crgÙoѽÏcgÐk mËg@O Ѷð¹Ð_ ÑËgÏÉ@½ÐS ÑogÙo й ÑÂKh}?cgÐkÐGMkÏcÓ.456Ñð¹@kй ?gбÐG qÌÁ@Áe ?c »ÌLk@G ѶoÙµ ÓÛ½ÐÔ DG +chµ Ä@ËÒg?doÐG Ä?É@ÌO Ä@ÁeÒÐÁ?i?Ê`­@½ÑK@GÐ_ÒÉÉfâ̽ÚÉÐÔ ÑË?fâËgcÐGÄ@ÌÁ@µÐ­@½ÑÁ@ÂâÌÆkÏcÏÉÙG Ñwе +СØh½ ÒÉ?hkÉÊÁ ÒÉÉfâ̽ ÑËi?É@ÌS Ò?ögÏgÐk Ä@kÉÊÁÉÉfâ̽ ÒÙµ ÐG ?c Mo ÐË й Ä@ÌÁÉÊwÙGÓG dÁ@WйÉ@wÒÏÉÐÔgÐkйõٵŸÁÏc ÐGÒdÁÏÊâÌOеÃÂâ̱ÉÊÂG·âÌLoÉʽÐÅ ÏÉ@wgÐk й ÐÂâËÉ ÙG +ÐËÐÅ ÏÉÐÁ@Áe Ñ©@ÁÙ± ögн й ?c Ä@µÐËÑËÉÉfâ̽ й @K?É Mk?gÏÊâÌÁ ÑÁ@µÏcÐk ÑËÉÉfâ̽ “ÐkÐKÓÒfâËgcÐG .4@K?ög .1ÒÏcÐk @l̺µ Ò@ÅÏg ÑKÞÐkÏc ÐG NÏg@GÐk )g?i ÓÒÉÏi ÄÏÉ@_ ÃËhKÏgÉÐ} ¸ÏÉ ÑÂâËiÐLð¹c Óg@Gй@Á Ñ_ØcÉg@G ÑÁ@µÏögÐo )ÄÊÌk?j̶ÁÐÔ )Ä@µÏöhâËigÏÉ Ñwе ÏÉ?hkÉÊÁ dLÅ ÓÐð¹@k 0-

15
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

+ÏÉÐLâËgÐ}Ïc йNÞÐkÏc@ÌÁÐKÐÁ?cÒgÚ@kÉ@ÌOѾLlÌkйеÒÏÉÐÔ7ÀÐÆâÌk Ä?É@ÌOÑÁ?É@Oй?cqËgÐÁÊÅÓgÉÊLºµ)NÐk@ÌkйÉʶð¹ÐG?cÄ?jâÌ_ ÓÑïÁÏdâÌGÉÐÔ+ÏÉÊG?cÉ@ÌOÑÁ@kÉÊÁÉÉfâ̽ÑLkÏcйqÌkÊÂâÌO)ÐË?c й ÏhïG Ór@LlâÌÔ ѽÏcgÐk й NÐÁ@ÁÐK ÐËÑËÉÉfâ̽ ÐÁÉÊG Qµ ÉÐG +ÐËÐÅ gÐÅ ·âÌKgʵ @K Àе ?c qÌÁ@ÆÌS ÑÂâËÊo ÃËhKÉÊKÉжpâÌO MpOÄ@ÁeÒÙ_ÐGgÐkÒÏÉÐÂKÉÉjGÑkhOgÐkйÄch¶k@GÙGrÐð¹@W +ÐLlËÊâÌOÄ@œÏcgÐGÒÉÉfâ̽ÐG‘kÐG ÑÁٽٵ NÐHË@KÐG Ó?c ·âÌogÙo ÉʽÐÅ йе ÒÏÉÐÔ 7ÀÏg?Êw ÓrgÙo й Ä@Áe ÑËg?doÐG )Cgchâ̽eÏc ÉÉfâ̽ Òi@Á@oÐG е mËg@O ÐLk?Ê_ ÓMlËÓ N@µgÐÅ ÀÞÐG )ÏÉÊG c?i@Ô Ói?Ê`ð¹c Ä?dÌÁ@Ggʱ +ÄÉ?hµNÉʵgÐk)n@GgÐGÐKÏÉ@ÂâÌÅÄ@ÌÁ@µÏÉ?h¶Ëg@Ëc йÒÉ@Á hâËe й ?c ·âÌHâÌLµ й @ÌÁ@LËhG й M­?hµ ÄÊLl¹É Òhâ̽ ÑËgÐïËg@µ hâËe й .64/ Ñð¹@k й Ä@Áe Ñ­@½ й Äch¶â̵ٵ?c É@ÂâÌO ?cÐKÞÉÉйÄ@ÁeÒÏÉÐÂKÉÉjGÒÏÉÐÁ?dð¹ÐÅgÐkÓÐlÁ?gЭÑÁiнÑogÙo ÓÑk@Ìk Òg@GÉg@µ й Òg?doÐG Ñ­@½ )ÄÉÊGhâÌ­ Ñ­@½ ÑÁ@µÐËÒi?Ê_?c ÑÂKh}É@wgÐGйDGÙ_ÐGgÐkÑÁ@lÂÌÔÑ­@½ÑÂKh}É@wgÐGйӑk?g@O ÐG @¶Ëh½ÐÔ й Ä@Áe Ñ̵ÏgÐk ÒÏÉÐÂKÉÉjG +CögÙ}ÐË@ÂâÌÅ ÒiÐ}Ïg Òec ÒÏÉÐÂKÉÉjG й ·—?hµ ?g@k Ó@Â̺ïÁ@ÔÑÌKÐË@µØgÐk ÑÌLkÐGgÐk ÓÒg@}ig ÓNh}Ïc ÒÏÉ@wgÐk ÓÀ@ƺÌÔ ÏÉÐËÒg?cкËÙµ +%.5/-&ÑÁ@µÐËÒi?Ê_?cÒ@½ÐÂGÏÉÊGchµÑÁ?jâÌ_ÓÜ@½ÊâÌÁÑÁ@µÐºËÙµ +ÏÉÏchµ?cÒÙ_Ñð¹@½йÑÁ@xµÒÐÁ@€@Kʱ’½ÐµÐËNg@Å@¾ÌÔ Ñ­@½ ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ ÙG N@GÐ_ @¶Ëh½ÐÔ ÑÁ@Áe ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÒжKʹ +@PkÐw É?hµ dÂkÐO ?c.6.5 Ñð¹@k й À@ŠÏgÐk е ÉÊG Ä?dïÁÏc ÑÁ@µÐÂÌkÉÊÁ ÓѵÚ@w й CÊÁ ÑLlÌÂ̭̾ ÑÁ@µÐÁ@pÌÁ ’½ÐµÐË Ñð¹@k й Ä@Áe ÑLâÌo ÑHâÌLµ й Ä?dËh­ ÑLGŸÁ@GÉ@ÁÐG ÒgÐkÉÊÁ ÊâÌÁ ÐLl_ ÒÏgÉÐ} g@TµÐË ѶâÌÁ?ögÙ} Ä?dËh­ ÑLG +NÉеgÏc ?c.630 ÉÐÔ +ÏÉÐKÞÉ ÉÐÔ ÑLp} Ò?gÓG Ó@¶Ëh½ÐÔ ÑÁ@Áe ÒgjÅ ÓÐpâËdÁÐÔ ÓÉ@Ìo Ñð¹@W ÓÜ@½ )ÉÊÁ@_ е @¶Ëh½@Ô й ÑË@k@Ô ÑÁe Ä?g?iÐÅ ÜÐ}й ÐG Ä@ËÙ_ ÐÁ@Áe ÉÐÔ ÒÐGgØi+chµ ÒfâËÉÊKÉ )ÉÊGÐÅ Ä@ËÉ?h¶ÂÌG?c ÑÁ@Ëe ?cjâËÉ?gÐOйÄ@ËÙ_ÏÉÐËÑKÐËÞнٵÒg?ÊGй@ÅÏÉgÐÅÓÉ@KÉЭÓÉ?ögØc +chµÏcDOMkÐÅ ÒdÁÐGÙµ É@Á DG ÒÐpâ̵ ÒÉ@Á hâËe й ÒÐk@G ÉÐÔ Ä?dËh­ ÑLG ÑL­h} е CögÙ}ÐË@ÂâÌÅ ÐËÐk@ÂâÌO Ó@½ÐÂG ÉÐG ѵÐËÒgÙâÌK ÓjâÌK Óchµ ÉÐÔ ÓÐË?c Ä@ÌÁ@µÐËÑÁÉÉgÏc Ïi@ÌÁ ÑÂK@ÅÐÂËcÏÉ й Ä@Áe Ñ̵ÏgÐk +@µÏc ·kÐKgÐG Óg?cgÉÊÂk Ä?ÉÐÔ ÑÁ@µÐËÑlÌÂS ÐLk?Ê_ ÐïÁÐLk@Ô ÑÁÉÊG »Ëc@K?É )Ä@Áe Ñ̵ÏgÐk ÒÐpâ̵ ÐG ÒÐO Ä?dËh­ÑLG ÄÙ¾Ìk ÀÐÅ ÓÉÐÔ ÀÐÅ rÐËÙG gÐÅ+chGÐÁ ÑÁ@Ë ÑKÐË?iÐ}Ïg Ѷâ̹ÙOÐo ÀÐÅÉÉc ÒiÐ}ÏgÑHâÌLµ ÑÂÌkÉÊÁ ÐG е qËg?ÊGÉc ÑËdÁÐG’¹ÙO й )ÉÊHLl_ CgÏÉ ?cÑLlÌÂ̭̾ ÑÁ@µÐ˓ÙSʘй ?cg@µÇ¢­@ˆjâËg@OÙ_ ѾlÌÂ̭̾ ÒÏÊâÌwg?Êw й ?c ¿lÌÂ̭̾ й Ä@ÌÁÉÊG?iÏg@o Ò?ögÏgÐk Ä@̵ÉÉc gÐÅ ѶÁÊw +Äh}ÏcDS Ù_@Ë ÓÄe gÐÅ ÒNÐÌËcgЭÑLâ̵@K й ·âËgÙS ÐG Ä@Áe Ñk@ÂÁÉÉgÏc ÓÏg@wÐïâËgÃâËÊoÐG?cÑ¡Øh½ÑÁÉÊGÐGNÐHË@KÉ?h¶Ëg@ËcÑK@Á@¶¾ÌÔ +ÃâËgÐ}Ïc?cÏÉÐÁ?cÀÞÏÉ ÑËgjÅÒÐ}É@wÓе@½ÐKÙG·âËgÙSÐGе¿lÌÂ̭̾ÒhK?Éc“ÙOÐo ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÐÌÌÁ?Ég ÏÉÐÂ_Ïg ÒÉ@wÐG )Ä@Áe ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÉʽÐÅ ÓÒi?Ê_?c ÉʽÐÅ е CögÙ} ÐË@ÂâÌÅ ÒÏÉÐÔ Ó)ÉÊpâÌO ÑlÌÂ̭̾ ÓÑLp}ÑK@GÐ_ÒÏÊâÌwg?ÊwйÓÄ?É@ÌOÑËg?doÐGÐGÄ@ÁeÑÁ@µÐLlËÉ )Ñk@Ìk )ÒgÉÊG@Ô ÑÁ@lµÐË )¡Øh½ Ñ­@½ É@ÂâÌO й ÐÁÐËÚнÐÅ ÄеÏc ?É?c Ä?É@ÌO й Ä@ÌÁ@µÐ­@½ Ä@Áe +ÏÉÊG ѱʲW ÓÑKÐËÞнٵ

16

ÑÁ@¾ð ¹@ÔÒg@¶K@GÐ_ÐÁe’¶LâËi?gÛµ Ò?ögÏgÐk ?c ÄÙµ gØi ѽÏcgÐkй )ÏÉÐÂÌâËgÐïG Ïg?ÊG ÉʽÐÅ й Ä@Áe ÑÁchµÐLkÏdÂG ÐKÐð¹ÉÏc е ?ögÏÉй )ÃÂÌGÏc ?c Ä@µÐËÑKÐËÞнٵ ѽÏcgÐk ÑÁ@µÐKÐð¹ÉÏc cбÐG Ä@µÐÁÙµ ÓжÌLÁÐ¥ ÑKÐð¹ÉÏc ѶÌK@¾LlÌk ÒfÌKÉdÁÊK ÐG g@ËÐK @LlâÌÔ Ñ¶âÌKÞÐkÏc gÐÅ ?c NÏögÐÂG й NÐHË@KÐG ÓÄÉÊGÐÁ Ä@Áe ÒÏÉÐÁdÁ@kÉÐw ÓÑËÐLkÏdÂG )ÄÉÊG ÑÂËc@Á ÓÉÊwÏc ÏÊâËgÐG ÏÉÏoÐ¥ ÓÐð¹@½ÐÂG ÄÐËÚй hKgØi Ü@½ÊâÌÁ ÙG Òc?i@Ô ·â̶pÌK ÑÁ@KÏgÏc rÏg@Sg@S Ó¸ÉÊxG ÐKЭgÏc Éй Ä@Áe й gØi +@l_ÏgÏc й Ä@ËÙ_ ÓÏÊKh}gÏÉ Ä@̶ð¹Ðµ ÐÁ@½Ðµ ÐK@Á@¶¾ÌÔ ÏÉÐKØchµ ѱ@K ?cжËc ÑÁ@µÏg?ÊG ÓMlÁ?i ÑÁÉÊGhâÌ­ ÑÂÌË?iÒ2/6Ñð¹@k@K’Ë?iйqâÌOÒ032Ñð¹@kй й ÉÙLkÏgÐÔ ÓÄÉÊKÛ­ÐÔ ÒЭÐl¹Ð­ Ò@̗c@µ@Ô е ÓIâÌLµÑÁÏÉ@_ÒÐÁ@­ÉÊlºÌ­ÉÐÔÒÉ@ÁÓÉÊG?cCögÙ} ÑÁe 2- й hK@Ëi ÒÉ@Á )?hkÊÁÏc ?dÌâÌK)ÄÉÊG ÒgÙÌK ÒÐGgØi +ÏÉ?hµ g@½ÙK ?cÐË@̗c@µ@Ô Óй °ÉÊlºÌ­ Ñ©@ÁÙ±йÐÁ@­ÉÊlºÌ­ÐÁeÉÐÔÑÁ@µÐÂÌkÉÊÁÓÀÐÅgÐG ÑÁ@Áe ÑKʵgÐk Ó@l̺µ ÑKÞÐkÏc ÒhK?Éc ?cgÐ}ÉÉc@S ÒÉ@Á hËe й ŸÁÐpâÌO Ói?ʏc?i@Ô Ðð¹@_ ÉÐG Ïe@½@Ô й ý ÑLkÐGн +Ä?gdÂâÌKÉÊk É?hk@ÁÑÁ@ÁeÐGÄchµÏe@½@ÔÓÄchGÉ@ÁÐÁÐÁ@ËÑËÉÉfâ̽ 7Ü@_g?ÊwgÐkÙGÐÂLl_·pÌKÉʶð¹ÐG)ÉÉfâ̽й йÄ@ÁeÑËh}?gÙ_ÓN@GÐ_ÒÉÉfâ̽ÒÏÉÐÔ7ÀеÐË ÒgÐïKʵgÐk ÓÐÁÛËc@¥@Á É?ÉÐK ѾLlÌk gÐH½?gÐG ÑLkÏc ÑË?ÉegÙG ÑÁ@µÐogÙo ÐG ÒgÚ@kÉ@ÌO +ÏÉchµÐÁDO ÐËÑKÐË?iÏg@Á Ói?¦ÌÔ е ÒÏÉÐÔ 7ÀÐÅÉÉc ÓMlËÉ ÀÐÔ @K?É Ä@Áe ÑÁ@µÐËÒgÏÉ@½ÐS ÏÉÐÁ@Áe ÑËgÏÉ@½ÐS ÄÐËÚй е ÒÐÁ@ËÒi?Ê_?c ÙG)ÏÉ?gcDOÒÏe@½@Ô?cÉÉfâ̽йÓÏÉ?hµâ“Ä@ÌÁ?ÊÌLpO Ä@µÐËÑË?ÉegÙG ÐogÙo ÒжKÉʹ ѽÏcgÐk


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

³o@¥ÑÁeÑ­@½ Ä@LlâËʵ7ÏÉÐÌÌkg@­Ð¹Ä?öhâÌ}gÏÉ )@¶G ÑLlËÉÐoÙ_ е ·âÌÁe Ä?hâÌÔ Ò@k@Ë ÑâÌO ÐG +ÐË?c?jkÑÁ?ÉögÏÉ@wйÓÑkhKнйÑÁ@ËeÐp̽ÐÅ )ÑâÌG ?h¶o@Ô â“ ÒеÐËÑLlËÉÐoÙ_ ÒdÁÏÊâÌO gÐ}ÐÔ 66 Òе?jk )ÑlÂÌS Òg@µ ÐLâÌHLpËÐ}ÐÁ ·âÌKgÐo ÐG +%ѽÛlÌÔÒ?jkÒ@k@Ë304ÒÏc@½&б۹ÐoÐGgÏi Òg@µ ÐK?É DGdÁ?ögÐODK ÒÏÉй еÐÁe gÐ}ÐÔ ÀÞÐG ?jk gÙS ÉÉc )DGchµ ÒеÐLlËÉÐoÙ_ ÜÐ}й ÑlÂÌS 7ÄеÏcâ“ÒÐoÏögÐÅ ´Û¹ÐoÐGgÏi.--]]. %Ä?g@GÏcgÐG&g@lïÁÐk]/ gÐ}ÐÔѽÛlÌÔÒ?jkÒ@k@ËÒ55ÒÏcc@½ÑâÌOÐG ÒеÐLlËÉÐoÙ_ ÜÐ}й ÑlÂÌS Òg@µ евo@¥ ÐÁe ÀÞÐG DGÉÊG Òchâ̽ @Ë )Mð¹Ðk ÀÞÐG )DGchµ ÒеÏchâ̽ ÐG ÑlÂÌS ÑËdÁÏÊâÌO ÙG ‘pËÐ}?öhkÏc +DGÏcÀÉʶWн´Û¹ÐoÐGgÏi.--ÐG)DGÉÊGÐÁ ÓDG ÒÚй Ðp̽ÐÅ ÓDGÐÅ Òchâ̽ gÐ}ÐÔ ÀÞÐG )DGÐÅÄ@ÌÌKÐË?châ̽ÓÄeÒdÁÏÊâÌODGÐÅÒÏÉÐÔÑÁ@¶¾ÌÔ ÒеÏchâ̽ й @ÌS ѶâÌkе ÜÐ}й ÑlÂÌS Òg@µ ÀÞÐG ÒÏcc@½& +Ïg@lïÁÐk Òе?jk )@¶G %ÒеÐLlËÉÐoÙ_& +%ѽÛlÌÔÒ?jkÒ@k@ËÒ50 ÑK@µйÉ@ÌO7ÐË@k@ËÀÐÔgÐÅÒ.-/ÒÏcc@½ÑâÌOÐG ÑïÂÌk·ËjÁ@KqÌÁe)%h¾µ&ÃâÌLpO·ËjÁ@Kg@lïÁÐk +ÃâËhµÏc¿SÏgÄ@o@OÓÏÉжâ̶ð¹ÉʱÐLâËh_Ïc ÓÄe ÙG %¿SÏg& Ä?g@GcgÐG Ó@ÁiÒ?jk ÑwgÐ}ÐÔ Ä@Áe gÐÅ ?cÏÉÏchµ й ÀÞÐG )ÏÉ?hÁ?c ¸ÐË ¸ÏÉ É@ÌO ÙG)ÃâËhµ@Ág@lïÁÐkÄ?É@ÌOg@SgØiÓÃËhµÏcg@lïÁÐk ÑÌâÌSÉ@Å·âÌÁeÜÐ}йgÐ}ÐÔg@µ@ÂËiÒÉ@ÌOÑÁ?É@KÐÁÉʖ ÐG g?dÁ?jâÌ_ ÓMð¹Ðk ÒÉ@ÌO )DGÉÊG Mð¹Ðk е DGchµ Ò@¦ËcdÌÔ DÁ?ÊKÏc Ñ¥gÐo Òн@ÁÏg@½ ÑÁchµ MkÉgc й ÒÙ_ ÓÑKÐËÙ_ ÒÉ?hµÏg@½ ÐÁe ÉÐÔ е @¶G ÏÉÐÔ +@¶Gg@}igg@lïÁÐk )ÐÁ?É@ÌO Ñ­@½ ?cÄ?hâÌÔ Ò@k@Ë й ÒgÐkÉ@Å dÁÐw ÑÁ?c ÓЭ@½ Éй ÃKh}gÏÉ ·ð¹Ðµ ÐG ÃÁ?ÊKÏc Ä?É@ÌO ?jkйÄ@ËÙ_ÓÄжGMkÉgchËÉiÐKÒн@ÁÏg@½)»ÌKgÐG ÐKЭgÏc ÏgÙS Àй g?cchâ̽ ÑÁ@Áe ÀÞÐG +ÄжG g@}ig Ä@Áe ÙG ÒgÐkÉ@Å dÁÐw жÁÊw ÃoÐHâÌG ÐÁ@ÌÌ¥gÐo е Äg?cgÐkÉ@Å ÑÁ@Áe ÏÉÐÔ ?d½@µ@Ô й )ÐËЩÏcб й g@µ@ÂËi Óg?cgÐkÉ@Å ÑÁ?É@ÌO ÓÃâËhµÏc g@lïÁÐk +DGÏcÄ@Ëg@}igÄ?c?jk йg@µjÌïÁ?hÆâ̽і@_ÑÁ@µÐLo?c@Ëйжâ̵ÐËÏÉÐÔ +?cÄ?hâÌÔйÄ@ÁeṈ̃ÉʱÊWÑ¥iÏÉÒÏg@G Mehrangiz karÑLË@k7ÏÉ@wgÐk

+Ãp_ÐGÏc Ä@ÌâÌO ÐÌÁ iÐO ÙG ÒgÏgÏi ÒÐoÐG ÉÐÔ qÌÁ?É@ÌO йgÏcÐÂK@ÅÐG)ÐK@GÐ_йÏgÙSÉÐÔÄ@µÐð¹@¶Ëc?gÐLlÌÂ̭̾ MkÐGgÐkÒкËʵÑ}gÐGÊâÌÁÐÁÉÊwÓÏÉ?hkÐGÒкâËÙµÑ}gÐG N@ÌÂG Ä@ËÙ_ÐGgÐk ѾlÌÂ̭̾ rÐËÙG gÐÅ +ÄеÏc Ðk@ÂâÌO ÑK@GÐ_“Ð}i?ÊâÌoÒ?ÉcÐG%Ü@¶Ëc?g&Ù_ÐGgÐkѾlÌÂ̭̾+@Á CÉÐÆË@Á ÓÐÁ@Áe ÑK@ÌÌÁÉÉgÏc ÜÐ}й Ó@ŠÊ} ÓÙ_ÐG NÐHË@K й gÐG +@¶G ÒÉ@wÏg ÓgÐG ÐLâËhïG ÐÁ?É@ÌO ÑK@GÐ_ Òi?ÊâÌo ÑËÉÉfâ̽ ÑËgжâÌKg@µ hâËe й Ä@ËÙ_ DGÏc Ä@Áe ·âÌLo ÉʽÐÅ ÉÐÔ+ÏÉÐÂÂÌHGÄ@ËÙ_ÓÄжGi@GgÏc)ÏgÉÊLkÊÔÐKÙGеÄ?É@ÌO й ·âÌoÐG +ÒÙ_ ÐKh} ÒgÙSÉ?gÙS ÒÏÊâÌo ÐËÒi?Ê_ ?cÊS ÑK@µ й ÓÑK@µ ѵÐËÒfÌK?k ÐG Ä@ËÏÉÐÔ Ä@µÐLlÌÂ̭̾ ÑLkÐGн ÐG MlËÊâÌO g@TµÐË ?c N@µ Ä@½ÐÅ й ÓÄÉÊGgÐPâÌK ÑïÂËh}й ‘pËÐïâÌK ÓNÞÐkÏc ÑÂLl_ MkÏcÏÉ ÓÒdÁÏÊâÌO ÏgÙSgÐÅ ÒЩ@ÂG +ÑÂÌGÏc Ä@Áe ÑËdÁÏÊâÌOÉ@Å ÓÐÁ@¶oÊ_DGÏc ?cÉÊK@Å?c й rÐGÉ@Å ѵÐËѵÚ@w ÐËÑËÙ_ÐGgÐk ÉÐÔ Ä?Éй hKCdÂâÌÅ ÙG +DG Ä@Áe ÑËdÁÏÊâÌOÉ@Å ÒgÐGÐÂKh} ÓÒµÐË ÒgÉÏc й ÏÉÐÁÉÊGÙµ ÑLkÐGнÐG +ÐÁ?ÉÐÔÑÁ?cg@ËhGÓÄ?É@ÌOÑÁÉÊGÏc@½@ÔDGÐG¸ÐËÒfÌK?k ÜÐ}йgÐÅÒжËcѵÐËÒdÁЕÐHË@KÙ_ÐGgÐkÑLlÌÂ̭̾ ÒcÙLâ̽йÃKh}gÏÉ·ð¹ÐµqËÉÐÔ)ÏÉÊGÒÙ_ÑÁchµÐk@ÂâÌO ÓÑKÐËÞнٵ ÒÏÉÐÁ?d¶â̹ й ÑLlÌlµg@½ ÒÏÉÐÁ?d¶â̹ Ä?ÊâÌÁÑÁ@µÐËÒgÐGecÑÁchµСØhoÙGÑKÐË@ÂÌwѾlÌÁÊ}@LÁ@Ô MpO ÓÙ_ÐGgÐk ѾlÌÂ̭̾ ÑÁ@µÐïÁÐpâÌO +iÐ}ÏgÉÉc )MºÌ½ÐLµй ’LËhG ÑLlÌllµg@½ ÒÏÉÐÁ?d¶â̹ ÐG ÉÊLkÐG +»Ìp̽M̹ÊSÓÄÊLkhË@­M̽ÚÊo Ñð¹@kйÑk@ÌkÑLâËiÐ}ÏgÑHâÌLµÑÂÌkÉÊÁÐGMºÌ½ÐLµ ÐLl_Ò@¶Ëh½@ÔÒ4-ÒÐËÏcÑLlÌÂ̭̾ÒÏÉÐÂKÉÉjG ?c.64?É@Ô ChµÏc MºÌ½ÐLµ ÑÁ@µÐÁÉÊwÙG Ñðºµ@µ +ÒÙ_ Ñ®â̵g hâËe ÑKÞÐkÏc ÓjâÌÅ Ò@½ÐÂG ¿l̹@LÌO@µ е ÏÉÐLâËh¶G Ngʵ ÒfâËÊK ÙG Ä?É@ÌO ÑÁ@p¶ð¹ÐÅ )ÒgÚ@kÉ@ÌO Éʶð¹ÐG ÐÌÁ Ñk@Ìk ÒgÐkÏgеÜ@LÌO@µ+ÏÉÐLâËÉеÏcâ“ÑÁeÑKʵgÐkÓMkÏcÞ@G ÒgÉÊLºµ ÏÉÐÔ Éʶð¹ÐG ÐÌÁ ÄÉÊG MkÏcÞ@G ÑÌLÁÏgÐ} е Ä@µÐLlÌÂ̭̾ й ÐoÐG ÉÐÔ +ÏÉ@ÌO ÒiÐ}Ïg Òi?ʌiн й ¿l̹@ÌkÊk ÑÁ@µÐÂâÌð¹ÐG ÓÏc?Éй É?öhG @½ÐK ÓÉ?öhG ?ÊÌÅ ÒfÌK?kÓÏdÌÔÃâËÊoÐGÓÄÉÊG?cÄ@ÁeÒÐpâ̵ ÒgÐkÏg@w ?c@KÏgÐkй)ÄÉÊG Ü?cÉÐ¥Ä@ÁeÑËg@}igÙGÄ@ÁeÒÙ_ÐGgÐk ÉÐÔ ÑÁ@ÁÚÏÉ ÓÑLlÌlµg@½ ÒG й Ä@ËÙ_ ÑÁ?ÊKÏcÄ@ËÐÁ +Ä@µÏÒeÙ¹ÙÔdÌÔÑÁch¶ð¹Ð¶âÌKÐÂKÉеÓÄжGi@GgÏcоLlÌk й Ù_ÐGgÐk ѾlÌÂ̭̾ ÒgÙÕÌK ÒÐoÐ} ÓÑËÉÊKÉжâÌS ÓÑKÐË@ÂÌw ÑK@GÐ_ ÑLlËÊâÌO ÓÉ@ŠÊ} ÑÁ?dâËh} ÏÉжâÌO D½ÒiÐ}ÏgÑËg@}igÙGÄ@ÁeÒÙ_ÐGgÐkÑK@GÐ_ÓÑKÐËÞнٵ ÒÙ_ ?cÒgÚ@k ¸É@G ÒgÉÊLºµ Ó@k@Ë Ó¿LlÌk Òec ÑLk@Ô @K Ù_ÐGgÐk ѾlÌÂ̭̾ q̶âËdÂâÌÅ ÙG +ÏÉÐLâÌÂÌGÏc ¸ÏÉ?cÑlÌÂ̭̾ÑK@GÐ_й+qâÌOÐLâÌwÏcÉ@ÌOÑÁch¶ÌKÐË?ec ÑËÏÉÐKÐÁÓÒgÉÊLºµ)ÑKÐËÞнٵÑK@GÐ_ÑÁ@µÏi?ÊâÌoÉʽÐÅ %ŸËh®K Ó ?h­?&ÄÉÊwÐÁ ?cÚÐG gÐÅ ÓÑËØgÏdâËi ÑÁ@µÐÁÐËÚ ÉÐG ’Á?ÊKÏc ÉÉfâ̽ ÒÏÉÐÁdÂâËÊ_ ÐG ÑKgʵ ÐG +ÃÂÌGÏcgÉÏc й Ä@Áe ÒÙ_ÐGgÐk ÒÉ?h`¶âËg е ÃËÐïG н@µ@Ô ÓÒdÁÐGÙµ ÒÐÂËfâ̽йÒi?Ê`ÌÁ@lµÐËÓÑKÐËÞнٵÑK@GÐ_ÒÉ@ÁÐÅÓb@Á ·Ë?cйÚÉÐÔÓÛ½ÐÔDGÓÑËÉÉfâ̽ѵÐËÑLlËÊâÌO¸ÏÉ?cÄ@Áe +ÉÊG 

2-
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

ÑË?i½?ÊÌÅ7ÑÁ?öhÌâ }gÏÉ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ÑKÏdWÏÉÛËÐÅÙk7ÑÂÌkÉÊÁ

ÓÄ@½iÓJÐÅiн)ögÏÉ@GÓG)iÐ}Ïg)Ò@½ÐÂGgÐkйÄ@µÏgÙSÓ?gÙS +ÐËÑË@k@Ë ?cÜ@_ ·âËdÂâÌÅ й ÓÏÉ@G gØi hKÑÁ@µÐËdÁЕÐHË@K йÄ?ögÙ}ÓÏÉÊGÐÁ@ÌË@KÏgÐkgØiÑk?hµÊ¾âËcѶ½Ðwй‘pËÐïâÌK ѾLlÌk ÒÐÁÉʖ ÜÐ}й cgÉ?gÐGй )ÏÉ?}ÐÁ É@wgÐGй ÑKÐË@ÁÙw ÀÐÔ оâÌÔ ÑÁ?HÂoØg g@S ·âËdÂâÌÅ е ’âÌðºG ’Á?ÊKÏc ?c Äٮ̹ÐK »âÌGÀ@Å?h}ÒÉ?hµi@kÒ@}iÏcеÐÌË@KÏgÐkÐËÑÌk?hµÊ¾âËcкËcʽ ѾLlÌk @K ÄÏc@Á Ä@ËÙ_ ÐG NЙÏi ÓÄöhµÏc )жËjÁ gØi ?cög?i@G й ÐËÒÊÁ ÒeٹٶK ѽÐÅgÐG е ÉÊKÉжpâÌO ÑÁٮ̹ÐK Ѷ½Ðw ÐG NÏg@GÐk ÄÉÊGhâÌ­ ÒÏÉÐÔ gÐGй +ÃÂâÌG ÑLkÏcÏÉ ÑSgнʹÐÅ ÐG NÏg@GÐk ‘pËÐïâÌK Ò?hâËÉ )Ñk?hµÊ¾âËc ?cÏg?ÊG Àй Ä@µÐ¶ÌkÛµ ÒÏÉÐÁdÂâËÊ_ ÓÑk?hµÊ¾âËc ÑÁ?dð¹ÐÅgÐk ½Ðµ Ò?Éc ÒÏcÐk ÉÉcй ÑÁchµÐoÐ} ÑKÉÏg Ó@µÏcDO nÏc +ÏÉ?}É@wgÐGй оâÌÔÒ@ïð¹Ð½ÙµgÐkйÐÁ?ÉÐÂKÉÉjGÀÐÔÒgÐïËg@µÑLk?gÀÞÐG ?cоâÌÔ gÐkÐG Ñk?hµÊ¾âËc ÑâËÊÁ Ѷ½Ðw ÑÂLpËÐïâÌK ÑLlËÊâÌO Ѷ½Ðw ?c?É@ÔeØg й Ä@µÐÌKÐËÞнٵ ÏÉÐÁÞÉÊS +DÂâÌOÐkÏc )ögÏÉ@GÓG )iÐ}Ïg ÑÁ@µÏgÉÊÂk ÓÏÉ?cDO ÐoÐ} Ä@Ìk?hµÊ¾âËc ÓÏÉdÁ@¶o ·âÌK Ä@ËжËc ÒdÁЕÐHË@K gØi ÓÄ@½i ÓÄ@½@k ÑÁ@KÞÉ ÉʽÐÅ й ÑKÐËÞнٵ ÑÁ@Ëe gÐkй Ä@ËgØi ѶâËgÐïËg@µ ?cÄ@ÆÌSÉʽÐÅйÄ@ËÉÊK@ÅÐÁÄ?gÐ}йѶâÌKÉÏgÓÏÉ@Á?cÄ@ÆÌS ÏÉÐÂKÉÉjG ÀÐÔ ÐÂâËÉ ÙG +ÏÉchµDO MkÏc ÓÃËhKïLp}й·â̵ÐË@LlâÌÔе)ÐÁ@ÁeÒÏÉÐÂKÉÉjGÐÁ@ÌÌKÐËÞнٵ +?c Ä@ÆÌS ÒgÐlÁ?gÐk й ÐÁ@µÐÌÌKÐËÞнٵ ÏÉÐÂKÉÉjG ÃËhKjâÌÅÐG ÒÉ@wgÐGÒÉ@ïÁÐÅgØi·ÌLµ?hOÑ¡@ÌGй@ÌÁÐKÐÁÄ@ÁeÒÏÉÐÂKÉÉjG еÏÉÊG¸ÐËÏfâËgÐG?cÐKgʵÏÉ@½ÀйÑÂKÉжpâÌO)Éʶð¹ÐG)ÏÉ@Á Ä@Áe Ñ­@½ ÑÁ@ÂâÌÆËcÏÉ ÑËØh½ Ò@ïð¹Ð½Ùµ Øh½ÐÔ ÏÉÐËÑoÙ_ ÐG Ñ­@½ÓÏdÁÐGÏÉСØh½Ñ­@½ÐGÑk?hµÊ¾âËcжÁÊwDG@ÁDSÐGDS й Ä@Áe Òg?doÐG ÒÏfâËg ÏÉÐËÙÅ ÀÐG )СØh½ Ñ­@½ qÌÁ@Áe йÑk?hµÊ¾âËcÒÐoÐ}ÒÏfâËgÒgÏÊâÌO?cÄ@µÐËÑKÐËÞнٵÐK@ƶâÌO Ä@KÐð¹ÉÏc й ·âËdÂâÌÅ )?cÐËÒdÁÏÊâÌO Àй gÐÅ ÏÉ?hk@Á ?c@ïð¹Ð½Ùµ ÓÐScÊG ÑÁ?cÐG Ä@µÐËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ Ïc@ÆÌÁ ÓÄ@µÐÌKÐð¹ÉÏc@Á ÏÉ?h`¶âËg ChÁ?ÊKÏc+ÃoÙµÏcDKÄ@ÁeÑ¥iÏÉÑÁchµo@GÙGgØiÑÁ?dð¹ÉÐÅ

2.

ÑÁchµo@GÑLlËÊâÌOÐGMkÐÅе?cNÞÉй·âÌK@µ NÞÉ ÑÁ?ögÙPlO ÓÄ@khOgÐG )?hµ ÄÙ®â̺K ѽÐLlÌk ¸ÏÉÄٮ̺KѾLlÌkÃËhKCÊÁÓÃËhKÉÊKÉжpâÌOÒ?ÉcÐG MkÉgc Ñð¹ÉÐÅ й ÓÃâËgÐ}Ïc ?c%»Ë@Gʽ&¿ÌkDG ÑÁÙ®ºÌK +ÄÏg@µÀÐÔÙGMlËÊâÌOÑÁ@ÁN@ÌÂGÓÄchµ еÐË?h¶o@ÔÓÄÉÉgnеÉʽÐÅÙGÏg@µÀÐÔÏg@Ëc ÓÄÙ®â̺K ѾLlÌk ’Ë?Éc Ò?Éc й ÐÁ?gÙPlO ÀÐÔ Ä@½ögÉÊkgÐk Ò@ïâÌS ÓÃG ?cÏg?ÊG Àй CÊÁ ÒeٹٶÌK Ò?ÉcÏÉ ÐÁÉʖ ÙG ÐË?ÉÊG нй ÐïTâÌG gÐ}ÐÔ +ÉÊGÏc chµÑLkÉÉgc»âÌGÀ@Å?hâÌ}еÃKÉеÏcÄٮ̺K’ð¹ÏÉÐÅ +ÉÊG )ÃË?c Ñk?hµÊ¾âËc Ò?ÉcÐG е ·âÌK@µ ÀÞÐG ÓÃËh}ÏcgÏÉ ÒÐk@ÂâÌO ÃËhKÏgÐÂG ÓÃËhKÑË@KÏgÐk ?cÑË?Éc ÒÏcÐkÉÉcÀйÑk?hµÊ¾âËcѶ½ÐwÑÂKÉжpâÌO оâÌÔÑÁ@Á@¢Lk@ÌkÒgØiÏgÐÅÒÐGgØi+ÃËh}@ÁÉ@wgÐGй ÑÁ@ÆÌSйÑk?hµÊ¾âËcÒÐÁÉʖÃËhKÑË@KÏgÐkÃâËÊoÐG ÐËÏÉÊpâÌO Ñð¹@k cÐkÉÉc ÐG ÒdÁÏÊâÌO е ÉÊKÉжpâÌO ÓÏÉÐÁiØc@Á )Ñk?hµÊ¾âËc й Ä@Áe ÙG ¸ÐË@ïâÌS ÓÄØgÏc ?d¶âÌK@µ й )ÃËÏc@Á Ä@pÌÁ ¸ÐËÏÉÏchµec zÌÅ qËоâÌÔ Ò@}iÏc ÓÄٮ̺K ѾLlÌk ÑÂËöhµ й n@G gÐ}ÐÔ ÑÂËöhµ gÐHÁ?gÐG й Ä@½ÉʽÐÅ )ÐË?ÉÊG ÃKh}ÒdÁÏÊâÌO +ÐËÐÅÉÊpâÌOÑÁ@µÐËÏcÐGÒdÁÏÊâÌOеÄÙµÒeٹʶK +?cÏcÄ@pÌÁÄ@½ÏÉÏchµec ?cÉÉchG?g ÒÏcÐk й Ä@µÐËÑKÐËÞнٵ ÏÉÐÂKÉÉjG ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÑÁ?cfËÉ N@µÉ@Å Éʶð¹ÐG )Òg@ÌoÙÅ )@ÌÁÐKÐÁ Øh½ÐÔ е ÏÉ?cDO ÐoÐ} ÏdÁÏÉÐÔ Ä@ÌpÌÁ@ÆÌS +ÏÉ@ŠÊ}ÐÁѶâÌLoÄ@ÁeÒg?doÐGDGÐGÑk?hµÊ¾âËc Э@½ ÑË@KÏgÐk ÒÐk@ÂâÌO й Ñk?hµÊ¾âËc ÐGdÁнÐð¹ÉÏcÒÉ@ÌOÑÁ@ÌKÞÏÉ@ÅÉʽÐÅÙGÄ@µÐËÑk@Ìk ÓÑKÐËÞнٵ ) Ñk@Ìk Э@½ ÒÉßGgÐG ÒÐk@ÂâÌO zÌÅ DGÐG Ä@ÌKÞÏÉ@Å ÉʽÐÅ ÙG Ä@µÐËÑïÁÐÅgЭ )Ä@½i )iÐ}Ïg )ögÏÉ@GÓG Ò@½ÐÂG gÐkй ¸ÐËÒi?É@ÌS ÑKÐËÞнٵ Ó¸@K ÑÁ@µÐËdÁЕÐHË@K ÓiÐ}Ïög ÓÄ@½@k ÒÏg@G й Ä@µÐËCÊÁ Ðk@G ÓÏÉchµ ÒÐoÐ} ÙG ·ÌLµ?hO ÑÁ@µÐºËcʽ gÐkй hKgØi ÏÉÐËÑk?hµÊ¾âËc Ѷ½ÐwgÐkйn@G)ÐËCÊÁж½ÐwÀÐÔÑÁchµDSÐGDS +ChµÏcÑÁchµïLp}ÓÄ?dâÌOÏgÐOÙG@ÌÁÐKÑk?hµÊ¾âËc й ‘k?g@O ÙG Ñk?hµÊ¾âËc Ѷ½Ðw Øh½ÐÔ ÐÂâËÉ ÙG Ñ­@½ ÓqâÌO ÐKÙw hK@Ëi Ä@ËÑKÞÉÉ@Å ÑÁ@µÐ­@½ ÑÂLk?g@O ÓÏÉ?}É@w gÐGй qËÉÊK@Å?c ÑÁ@ËÑKÞÉÉ@Å ÓUÁgÐk Ò@ïâÌS йÐkн й ÉÊK@Å?c ÑÁ@µÏÉÐÁ ÙG ÐïÂËe +?c·ÌK?hµÊ¾âËcÑÁ@KÞÉйÐÁ@µÏÉ@wgÐG ÑKÞÉ ¸ÏÉ ?c ÄdÁÐkÏgÐO Ñð¹@W й ÑÁ@KÞÉ й ÀÞÐG ÐG ÑKÐËÞнٵ ÑÁ?cfËÉ ӑpËÐïâÌK @LpâÌÅ е оâÌÔ ÐÌËi?É@ÌS )ÏÉchµÐÁ ÒÐoÐ} É?ÉÐK ѵÐËÏfâËg


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

Ä@Áe ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÒÏgÉÐ} ѺâÌlÁ@KÙO Mk@ÔÉ@Å ÙG Éʶð¹ÐG )ÄÉÊKÉе?ÉcÏÉ Ð¹ ÐËÏgÉÐ} ÏjâÌÅ ÀÐÔ ÜÐ}й ÄÉÊG ¸ÐËÏÊâÌo zÌÅ ÐG ) ?c qËÉÊK@Å?c ÑkhKн ÏÉÐ_?cÐG +ÐÌÁ Ä@ËÏc@½@Ô Ð¹ ÉÉchG?g ÑÁ@µÐð¹ÐÅ е ÐËÐÅ rÉÐÔ ÀÐÔ+ÏÉÐLâËh¶GN@OÉÉcÄ@lËc?cÉÊK@Å?c ÐËÙÅ dÁÐw ÀÐÔ gÐGй Ð̵É?gÐð¹c ?hµDOÒÏe@½@ÔеÒÏÉÐÔ¸ÏÉ)ÃïÂËh} ÏÉЊÐ} й оâÌÔ ÑÁ@µÐÌk@Ìk еÚ@w ÒØh½ÐÔѶ½Ðw)ÄÉʽiÐÔÐG@KÐÅÏhïG ÓÑïÂËh}ÓÄh}@ÁÉ@wgÐGйÑk?hµÊ¾âËc Ä@Áe Ñð¹Øg )Ä@Áe Ñ­@½ ÑÂKh}É@wgÐGй ÓÑk@Ìk ÓÒgÉÊG@Ô ÑÁ?dâÌOÏgÐO й ÒÐïð¹Ð½Ùµ ÒÐK@ƶâÌO й Ä@Áe ÒÐïâÌO ÒgÐHÁ?gÐG ÒgÐïËg@µ ) ?c ·ÌK?hµÊ¾âËc ÓÄ?dâÌOÏgÐOÓÄ@ÁeÑ¥iÏÉÑÁÉÊGo@G ÀÐÔ ÒÐoÐ} ÒgÐïËg@µ ÒÏfâËg ÏÉÐÂKÉÉjG й ÐÌÌKÐËÞнٵ ÏÉÐÁÞÉÊS Ä@½ÐµÐKÞÉ ÒÉÊK@Å?c ÑÁ@µÐÌÌk@Ìk +Äе@ÁqÌÂÌGqâÌOÓÏÉÐÁÏc@ÁÉ@k@O ÒÏÉÐÁÞÊSÒÊâÌpÁÓi?gÉÐÅйØh½ÐÔ Ä@µÐÌÌk@Ìk ÏgÐG )?cÒi?Ê`Ìk?hµÊ¾âËc ÐÁÉеÏc Ä@µÐÂKhïµÐË ÓÃGÏc MkÉgc ÀÐÔ ÉʽÐÅ й ÀÞÐG +fâËÉ?g Ón@GgÐG Ä@Áe ÙG ¸ÐË@ïâÌS ?cÐÁ@ÌÌk@Ìk йc@¦½ ÓÄ@Áe Ò}g@µ Òg?doÐG ÑâÌS ÓÐÌÁ ÒÉ?ÉÐK ÐG Ä@Áe Ñk@Ìk ÑKÐË?gÐÂâËÊÁ ÓÄ@Áe ÒÐpâ̵ ÐG Ä?cÐÁ bÐË@G ÓÐð¹@KÐG ÑÁchµo@G ÙG Ñk@Ìk Òн@ÁgÐG Ñð¹@_ +ÐË?h¶o@Ô ÓÄÉÉg Ä@Áe ÑKÐÌ¥iÏÉ ÒÐÂ̱ÐLk?gѶ½ÐwÜÐ}йеÑKÏgÐÂG е ÐËÏÉÐÔ ÏÉÐÁh}Ïc ¸ÐË Ñk?hµÊ¾âËc )Ä@ÁeÒgÐïËg@µÑÁÉÊGÓÒg?doÐGDGÐG й Òi?Ê_ Ñk?hµÊ¾âËc ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÐËÑLk?gÀÐÔ)CÉе@ÁgÐk?cоâÌÔÑKÞÉ ÒØh½ÐÔ Ò@ïð¹Ð½Ùµ ÑÌLk?g й ’Á?ÊKÏc +’ÂÌHG ÑÁÉÉg ÐG ?c qÌÁ?hâÌÔ Ñ¶âËÉ@ïÁÐÅ gÐÅ ÐG Ä@Áe ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÉÏgÐG Òi?Ê`Ìk?hµÊ¾âËc ÑKÉÏg)ÒÙ_ еÏÊK@Å ÏÉÐÔÑK@µ@LlâÌÔ)@GÏcqâÌO ÒÏÉÐÁÞÊS ÒÉÊLpËÐïâÌK ÑoÐG gÐGй ÐG Ä@½ÐµÐKÞÉ Òi?Ê`Ìk?hµÊ¾âËc ÑÂK@ÆËcÏÉ ÑLlËÊâÌO ÑÂKh}É@w Ä?ÉÐÔÒgÐïËg@µÑÁÉÊGÓÄ@ÁeÑÁ@µÐ­@½ ?c ·ÌK?hµÊ¾âËc Ò@ïð¹Ð½Ùµ й @ïâËgÓCgchâÌïGÏ@wgÐGйÄ@ÌÁ@µÐLk?Ê_ @K Ch¶G g?ʽÐÅ Ä@Áe ÑËg?doÐG ÙG Òg?ÊG )ÏÉжâÌO Ä?É@ÌO ÓÄ@Áe Ä@oÉ@Šй Ñk?hµÊ¾âËc ÑÁ@ÂâÌÆËcÏÉ ÙG MlËÊâÌO +ÃÂâÌG·âÌOÄ@½ÐµÐKÞÉ 

 Ã@Àe

ѵÐËÏc?gÐG е Ïi?ʉgÙ®âËg ÑKÐð¹ÉÏc g@µgÐkÐK@ÅÄ@ÁeÑïÁÏcÐGÉ@wgÐGgØi ÑÁ?ögÉÊlð¹ÐÅ ÙG Àе ѵÐËÐScÊG ÐG Òg?doÐG ÒdÁÏÉ@Á ÑËÙÁ@o ÓÑKÐð¹?Ég е N@ÅDO ÍË@KÙµ Ä@Áe ÑÁchµ ÑÂLk?g@O ÑkhOgÐG )rеÐkhOgÐG Ä?i?ʌ?É@O ÑÁ@µÑËÐKÐð¹?Ég Ïg@µ ÉʽÐÅ ÏÉÐ_?cÐG е ’âËgÐ} rÏÉй +ÉÊG ÒÐÁ@½Ðµ ÐKÉжkÏc ÉÐÔ gÐÅ NÐÁ@ÁÐK ÙGÒÉ?ÉÐKÐGq̽ÐK@_Ò@©@ÔÑKÐð¹ÉÏc ÑÁ?ögÙ} ÐG ÄÉÊGÐÁ ïâÌS Ä@Áe ÊâÌÁйÑð¹@WйqÌKÐð¹ÉÏcÑKÐË@khOgÐG +ÐË?cÄÉÊw ÓJÏcÐÔ ÑÁ@LkØc ъgÐk Øh½ÐÔ Ð¹ ÏÊKh}?cDOÓgÉÊk Ä@Áe ÙG gÐÁÊÅ ÐËÐÁ?Éй qËÉÐÔ ÓÄ@Á@¢Lk@Ìk ъgÐk g?doÐG Ä@Áe еChïG ÏÉ@wgÐk ÏÉй ?cgÐÁÊÅ ÓN@ÌGÏcÐÔ Ñ¡@ÌG й Ä@ËÙ_ +É?hµÐÁâ“ @o@W ѶâÌLk?g ÐG ÏÉchµ Ä@Áe ÐÁ )?c NÐk@Ìk Ñ¡@ÌG й ÀÞÐG qËÉÐÔÓÐËÐÅÄ@ËÐÂ̱ÐLk?gѶâËg?doÐG ÜÐ}й Ä@Áe Òg?doÐG ÓÄÉÊG е ÄÐËÚй NÐÁ@ÁÐK Ä@ÌÁ@µÐpâ̵ dÂâÌÅÐG ÏÉÐpÌÁ?i?Ê`Ìk?hµÊ¾âËc ÐG Ä@Áe ÒÏÉÐÂKÉÉjG +ÏÉ?}ÐÁgÏÉ ÑLkÏc ïLp} Ó·kögÙ_ ÒÏÊâÌo ÒögÙ}ÓÜ@Ô ÐG ÓÜ@½ÊâÌÁ й ÓÏÉÉhµDO ·âÌO ÒÐk@ÂâPO ÉÏgÐG Ðð¹@½ÐÂG ÒÐK@ƶâÌO ÓÑKÐËÞнٵ ÐËCÊÁ ÐK@Å ÀÐÔ +?ÉgÏc qâÌOÓgÐG Ä@µÐÌÌïÁÐÅgЭ ÓÉßGgÐG ¸ÐËÏfâËg ÐG ÐËÏÉÐÂKÉÉjG ÓÐÌÁ ÒjËg ¸ÐË Ò@Á?ÊK е ÏïLp} dÁÐwgÐÅ )Ch}@ÁgÏÉ qËgÐHâËg ÓÀ?ÉÏcgÐG ÏÉÐÂKÉÉjG ÀÐÔ ÑÁchµÐoÐ} +ÏÊK@ÅÐÁ Ä?ögÐ} й ÏÉÐË@ÌÂð¹cÐG ÓÄ@½ÐµÐKÞÉ Ò@LlâÌÔ ÑSgнʹЊе öâÌPkÙµ )@LlâÌÔ ÑÁ@µÐLkÐGgÐG Ä@ÌÁ@Áe ÑËÏÉÐÂKÉÉjG Ñk@Ìk ÒÐoÐ} ÐG Ä@Áe ÒÏÉÐÂKÉÉjG )ÏÊLl_?ÉcÏÉ @LpâÌÅ ÏÉÐËÙ_ Ò@Á?ÊK ÓjâÌÅ ÉʽÐÅ ÑK@GÐ_ +ÏÉchµÐÁ Ñk@Ìk ÒÐoÐ} ÓÐË?cÑKÐËÞнٵÒg?ÊGйÄ@ËÑ̵gÐk Ñk@Ìk ÑLk?Ê_ ÓÑËg@µ?É?c dÁÐwgЊй)ÐÌÁÑk@ÌkÑKÐË?gÐÂâËÊÁÀÞÐG)ÐËÐÅ ’Á?ÊKÏc ÏÉÐkhK ÐG ?c qÌK@µ Ä@½ÐÅ Ò?É Ò@ïâÌS Ä@Áe ÒÏÉÐÂKÉÉjG е ’âÌðºG ÑÁchµÐoÐ} MÁgÐ} е ÏÉchµ}?c ÐG ÉÐËÒi?Ê_ Ñk?hµÊ¾âËc ÏÉÐÂKÉÉjG Ä@µÐOÉh} е ’âÌðºG ’Á?ÊKÏc ÏÉÐkhK ÒögÉÊlð¹ÐÅ ÑÁ@kе ÓNÛ̶oÐK @LpâÌÅ )i?Ê`Ìk?hµÊ¾âËc ÓÑk@Ìk Ó@LlâÌÔ ÑLk?g ÑÂLpËÐïâÌK й @ÌÁÐKÐÁ

й Ä@Áe ÑËÏÉÐÂKÉÉjG ÑÁ@ÆÌS ÒÐoÐ} +Ch¶Gâ“É@wÏÉÐËÑLp}ÒÐïÁ?ÉgÉÉc Ñ¥iÏÉ ÑÂKh}ÐÁdÂâÌÅÐG 7ÀеÐË Ä?dð¹ÉÐÅÓÄ@ÌÁ@µÐ¹ÐkнÑÂÌk@ÁÓÄ@Áe +Ä?ÉÐÔÑKÐÌÌ¥iÏÉÑÁchµo@GÙG ÒÏfâËg ÒgÐkÐÁchG 7ÀÐÅÉÉc ?c Ä@µÏg?ÊG ÉʽÐÅ й Ä@Áe Òg?doÐG ÓÑk@Ìk )ÑKÐËÞнٵ ÐK@ƶâÌO й gÐÅ @KÐÅ ÏhïG ÏÉÐÁ@µÐËÒgÉÊG@Ô Ð¡@ÌGÉÉc ÀÐÔ )ÒgÐÁÊÅ ÓÑïÁÐÅgЭ ¸ÐËÐÁi@G )жºâÌÅ Ó·pËh½ ÉʵÏÉ ÒÐoÐ}ÙG¸ÐËgÐÅеÄеÏcMkÉÉgc +ÐLlËÊâÌOжËcÒÏÉÐÔ Ñk?hµÊ¾âËc й оâÌÔ ÑÂLpËÐïâÌK ÃKh}dÂâÌÅÐGеÐËÑË@KgÐk¸ÐËÏc?gÐG ÏÉÐ_ÐË@G ÐG С@ÌG ÉÉc Àй ¸ÐË zÌÅ ÒgØiÏgÐÅ ÒÐGgØi ÓChµ@Áâ“É@w й Ñk@Ìk ÑÁ?É?ögÊlð¹ÐÅ ÓÄ?HÂoØg ÏhïG?ög NÞÐkÏc ÊâÌÁ ÑËÏÉÏgÏc ÑÁ?g@¶Llð¹ÐÅgÐG@KÐÅ +’Ái?É@ÌSÐLoÀйqÌKÞÉ Ð¹ )?cоâÌÔ ÑKÞÉ й Ä@Á@¢Lk@Ìk ÓMl̽gÙ®âËg@KÐÅÏhïGÏÉÐÁ?i?ʌ?É@O ÑÁ@µÐËÚ ÓÄ@µÏi?Ê_Ñk?hµÊ¾âËc ÒÏÉÐÂKÉÉjG @LpâÌÅ ÄÙÌlËiÙOÙÔ ÐGÄ?d_ÐË@GÓÏÊKh}ÐÁdÂâÌÅÐGÄ@ÌÁ@Áe ÑÂLk?g@O ÙG hKgØi Ä@Áe ÒÐpâ̵ ÑïÁÏcÑÁ@pâ̵?gÑLkÐGнÐGÓNÐð¹?Ég й NÐÁ@ÁÐK е ÐÁ?ÉÐÔ Ñk@Ìk й ·âÌLkÐGgÏc zÌÅ ?c rÏÉÏchµ MkÐÅ ?c Ä@Áe ÑïÁÏc gÐHÁ?gÐG Ä@Á@¢Lk@ÌkеÒÐË@Á@½ÉÐG)Chµ@ÁDO É@w gÐGй Ä@Áe ÑLk?Ê_ ÓÐpâ̵ ÐÁ й Ä@Áe ÑÁchµ Òg?doÐG ÙGÐÁ ÓÄh}Ïc Ä@pÌÁ ¸ÐËh}ÙÔ )?c qËhâÌ}g@µ ÑLk@Ô ÑºâËcʽ й Ä@Áe ÑÁ@µÐLk?Ê_ +ÄÏcÏc Ã˽е оâÌÔ ÑÁ?HÂoØg Ñk?hµÊ¾âËc ÑÁch¶k@G N@µgÐÅ ÓÏÉ?gcDO ÑïÂËh} й Ñk@Ìk ÑÁ@µÏgÙSÓ?gÙS ÐÁÐËÚ ÃËhKѵÏgÐk Ä@Áe Ñ­@½ DG ?c?g@Ô Ðµ ÐÁ@µÐÁ?Édâ̹ Ón@G ÑÁ@Ggʱ ·âÌÂLpËØg gÐkй fâËÉ?g Ã˽еDG +DGÏc?dÌ­ÓÑÌÁ@GgʱÐLâÌGÏc ѕ@_ Ò@©@Ô ÑKÐð¹ÉÏc Òchµg@µ Ò@©@Ô нÐÔ ÙG ÐËÐïð¹ÐG ÃËo@G ÐÁ?cÒÙ_Òg@½ÙµgÐkÑK@µйѽÐK@_ ÑKÏg?iÏÉ ÐÁ Ócg?fHð¹ÐÅ ÑÁe ѶâËhËiÏÉ qÌÁ@Áe ÓÏÉdÁ?giн?c ÑÁ@Áe Òg@GÉg@µ й ÒhâÌ}g@µ ÑÁ@µÉgÐk ÐLk@Ô й +ÏÉÏgÐkÏchG?cNÐð¹ÉÏcÒ@}iÏc ÄÐËÚ й Ä@Áe ÑÂKh}É@wgÐGй

2/
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

?cÉ?hâËfHð¹ÐÅÑKнÉʶWйеÐË@½ÐÂGÉÐÔ gÐGй ·ð¹Ð_ ÒgÏÉÐL_ÐG ÒdÁÏÉÏegÐG ÒdÁÏÉÏegÐGÓ@µÏcGйC}ÏcÉ@w ÙG ÑKÐWÐðºkн ѵÐËÏÊâÌo ÐG Ä@Áe +Ch}ÏcÉ@wgÐGйÄ?É@ÌO j̾ÌSе ÐË?h¶o@Ô ÒÐÁ@kе ÉÐÔ Ó¸ÚÓjG@ŸÏɻ̽ Ó¸@K ÑKÐË@ÁÐkÏg ÐG Ä@Ë?ÉöhG е Ä@ÌÁ@µÐÁÉÊwÙG ÑâÌOÐG ÓÐËÐÅ Àj̹?̹ ÒÐð¹@½ÐÂG ÐG NÐÌ¥gÐo g@w@ÁÐG hâËe ÐLâËÉеÏc Ãp_ÐGÏc ÒgÚ@lµÉ@G +g@oÊ} gÐkй @ÌÁÐKÐÁ е ÑKÏgÐÂG ÑÁÉÉg@Á ÒÐGgØi Éʶð¹ÐG ЭÉÊkкËЭ Dk ÀÐÔ gÐGÐLâËh}ÏcqÌKÐÂÁÊkÑð¹?ö̹ÑÁ@Ë@Á?i ÐGеÏÉÐÔÒ@ïâÌSйÄ?ÉÐÔеÐËÏÉÐÔ ÑKÐË@ÁÐkÏgйn@GÄ@ËÙ_Ò?ÉöhGÑâÌO Ñk@Ìk ѾLlÌk й ·âÌoÐG ¸ÏÉ ¸@K É@ÌOÑð¹ØgÑÁÉÊHð¹?iйn@GhK@Ëi)ÄжG е ·âÌÂâËÊo й hKѵÐË@K?É ÐG +ÄеÏc й Ä?É@ÌO ÒdÁÏÉÏegÐG ÓUÁ?i@± ÏÉ?}É@wgÐGй?cÑk@ÌkÒÏÊâÌwg?Êw ec g@SgØi ÐÌËdÁÏÉÏegÐG ÉÐÔ ÑÁ@½?dÁÐÔ ѵÐË ¸ÐË ÒdÁÏÉÏegÐGÐG ÓÄchµÐl± )ÐÌËgÚ@k ¸É@G ÒÐð¹@½ÐÂG ÒgÏÉgÐk ÓÄÉÊHð¹?i Ñð¹Øgй Ächµ n@G ѾLlÌkй¨@®ËcÓ?cÐð¹@½ÐÂGйÄ?É@ÌO ÑKÐË@ÁÐkÏg ÐG ec ÓÒgÚ@k ¸É@G ÄchµÒïpâÌOÐÂâËÉÙG+нj̹?̹Ӹ@K ec g@SgØi е ÐËÐÁÚÐkн Éй DG DLkÏÉÏc?g Ä?É@ÌO ÒdÁÏÉÏegÐGÐG CgcÏc ÜÉÐÅ À?ÉÏcgÐG е ÐËÑÁ g@µÙÅ ÃâËgchGÚ Ñk@Ìk ÑÁ@OÏögÙ} й Ä@Áe е +ÏÉÐÁеÄ@ËgÉÉcÀжÌÁÚÄ@Ë 7»Ì½Ng?ÊLk?Ä@S Ä@SÃÂÌGÏc ?cÐoÐG Éй ¸ÏÉgÐÅ ÓÄÉÊwÙG ÜÐ}й »Ì½ Ng?ÊLk? ?cÑKÐÂÁÊk ѽj̹?̹ ÒÏg@w@ïâËg ŸÁÏcÉ@Å »Ì½dÁÐwgÐÅ +ÐÌÁ »ïÅÓÄÊ}Û­?ÒÏc?ögÐG ÐÌÁ Ñ¥?jLÁ?¸?lG@Ô ѶâÌ­ÉÊkкËЭ е ÒÙ_ ÒgÙÕK ÑË@LÁ@O ÐG ÉÐÔ ÀÞÐG ?cÑk@Ìk Ѷâ̹ÐïKÐG@G Ñð¹@±gÐk hK@Ëi ÒЭÐl¹Ð­ жÁÊw +ÏÉÊGÐÅ ÑLp} ѵÐËÏÊâÌo ÐG »ºÌ½Ñk@Ìk ¸ÏÉg?d_ÐË@GѶâ̹ÐïKÐG@GÐGÒdÁÏÊâÌO ÓNÐð¹?cÐ¥ )¸@K ÑÁ@µÐ­@½ )Òc?i@Ô +ÐËÐÅÏÉÐËÑk?hµÊ¾âËc е ÉÊG ÐË?ÉöhG ÉÐÔ gÐkй »Ì½ NнÉʶW ъ@½@Ô ÀеÐË DGÏc ÙG ÑËgÏÉÐL_ÐG ÃËhK@Ëi ÑÁ@ÂâÌƶâÌO

20

 Ã@Àe

 ÒÐïÁ?ÉgйÄe ÒЭÐl¹Ð­ ÏÉ?É@ÔeØgÑÌk@Ìk mill-taylor.

gÐkй жâËg@µ )?cÄ@ÌÁ@µÏiÐ}ÏgÉ@Å ÑKнÉʶW ÑLoÉhk Ò@k@Ë Ò@½ÐÂG gÐ}ÐÔ +ÃÂâÌOÐlG Ä@ËÙ_ ÑKÞÐkÏc ÙG ÐÁ?gÏÉÐL_ÐG ѶâÌÁ@Ëe ÑÁch¶ÂÌG?c ÓM­h}zÌÅDGÄ?ÉÐÔ)DGUÁ@½@Ô·ð¹Ð_ ’G?c ÙG ÐKÞÐkÏc Àй ·âÌKÐW?g@Á Ä@ËÙ_ÒgÏÉÐL_ÐGÓÒdÁÏÉÏegÐGÑÁchµ +ÄеÏcÒi?ÊpâÌO gÐkÐLâËc?cÀ@µ@Ôй»Ì½j̾ÌS ÑKнÉʶW йе ÒÐË?ÉöhG ÉÐÔ ÐG NÏg@GÐk Ä?gÐÂâËÊÁ +?cÉ?hâËfHð¹ÐÅ ÐG Ä@ËÙ_ NÞÏÏc ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ ÉÊG?Éе )ÃÁ?iÏc @ïð¹Ð½Ùµ Òg?cigб й @ÌS DÁ?ÊK@Á Ä?ÉÐÔ ÒdÁÏÉÏegÐG ÐG ec е @ïð¹Ð½Ùµ Ó·ð¹Ð_ ÒdÁÏÉÏegÐG +DHGÃÁ?g?dKÞÐkÏcÒdÁÏÉÏegÐG ÐG NÏg@GÐk »Ì½ j̾ÌS ·âËdÂâÌÅ ÐG Ïe@½@Ô É?hâËfHð¹ÐÅ ÑKнÉʶW ÏÉÏg?Ê_ÒÏÊâÌoÐGÄÐïÁ?ÊOӟÁÐLk@Ô +@µÏc ÉÐÔ ÉʽÐÅ )ÐÁÉÉg gØi е ·âÌLo Ä@µÐµ@K й Ä@ËdÁÏÉÏegÐG е ÒÐÁ@kе ѶâÌKнÉʶW й ÐËÐÁ?Éй )ÐËÐÅ ?c ÐÁ@ËdÁÏÉÏegÐG ÉÐÔ ÉʽÐÅ ?cÉ?hâËfHð¹ÐÅ +ÃÂÌGÐÁÓÃxGÚ¸ÐËgÐkÏcgÏczÌÅDGÐG ÄÞ@½ ÒdÁÏÉÏegÐG ÓUÁ?i@± ÐÂâËÉ ÙG ÒÐLâËÉ@Ô ?cÉ?h¶Ëg@Ëc ѶâÌÁнÐK й ÐG@ÅÏÉgÐÅÓDGÏcÄ@̵É@GÒdÁÏÉÏegÐG ÒdÁÏÉÏegÐGÐG qÌÁ@Áe ÒdÁÏÉÏegÐG +ÏÉ?gcCh}Ä@ÌÁ@µÏÉÊo@˸É@G ÉÐÔ ÐÂËÐ}Ïc ÐÁÉÊwÙG ÀÐÔ ÑâÌOÐG ÑKнÉʶW Ä?É@ÌO е Òн@ŠÐÔgÏc ¼iÐGÙ_ÒdÁÏÉÏegÐGÒÙÅÐGÉ?hâËfHð¹ÐÅ »Ì½j̾ÌS?cÏhâ̹+ÄfâËgÏc?cÄ@ÌÂÌÁ?i gÐkй ÒÙ_ ÒÐÁ@LkÏgÐOÙ_ ÑÁÉÊwÙG

Ng?ÊLk?Ä@S MlÌÂ̭̾)»Ì½ i?ʏc?i@Ô ’µ?h¹Ê½Ä?iÊk7ÑÂÌkÉÊÁ ]Ïc?iÒgÊÁ+Ä7Ñkg@­ÙGÑÁ?hâÌ}gÏÉ ¼?Áʽ

 ÑKÉÉggÐk½ÐÔ7Ä?öhÌâ }gÏÉ

 %ÑË@KÙµÓÀÐÅÉÉcÑoÐG&

»Ì½j̾ÌS Ng?ÊLk?Ä@SѵÉ@G&»Ì½j̾ÌS ÒÉ@ÁÐG ?cÒÙ_ ѵÐËÏÉ@wgÐkй %»Ì½ Ò@½ÐÂG gÐkй е NнÉʶW ÉÐG gÐÅ )ÏÉ?hµÏc@½@Ô ¸@K ÑKÐË@ÁÐkÏg ?cÏc ¸@K ÐG ÑïÂËh} ÐËÏc?g Ä@ËÑïÂËh} ¸Ú Ä@SÓjG@Åе ÐË?ÉöhG ÉÐÔ gÐkй Ä@ËÉʽÐÅ +?cÏcDO ÑLkÐGн ÓUÁ@½@Ô DGÏc е ÄÉÊG ÑÁch¶ÂÌG?c ÒÏÊâÌwg?Êw й NнÉʶW gÏgÏi Ã˽е ÓÒgÏÉÐL_ÐG ÃËhKgØi +DG·ð¹Ð_ÙG j̾ÌSÑÁdÁ@ïÁÐlð¹ÐÅ ÒÐÂÌxÂG ÐËÏÉÐÔ É?hâËfHð¹ÐÅ ÑKнÉʶW й »Ì½ ÐGе ÄÏÉÐÔ Òg@Ëi?Ê_ Ä@µÐ¡Øh½ е gÐkÐG NÞÐkÏc ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

7ÑÂâÌkÊW’ïÁ

=Ä@µÐÌÌLk?gÑÂKÊ}@ËÑïÁÏcDG gÉÊOÒcЙÐÔ¿ÌWÏg

 )Ä?hâÌÔ Ñ̽ÛlÌÔ Òg@½Ùµ ÑLâËg?dKÞÐkÏc Ü@k /5 Ò?ÉcÐG ÑÁ@khOgÐG CögÙ} ÐLâËc Ä@KÏh­@Ô ÑoigÏÉ Ñk@G N@µgЊй DG@Á ÓÐË?É@k Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe ÑoigÏÉ ÃâÌð¹Ïc Ä@µÐÁÊÌk?gd­ Ä@½ÙKÉÐÔ ѵÐËÑÁ?ÉgÏÉ@w ·ÌP½Ð¹ÊÔ ÓÄ@ÆÌS )@Ìk@Ô ÑÁ@µDµöpâÌO ’ïÁ jâËögÐG +DGÐÅ Ä@Ëâ“ r@G ÒcgÙ¶âËg ÓкO ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ й ÒÏÉ@½йеÐoigÏÉÒg?ÊGÑÁÉʽiÐÔÓ¸Ú@wѶâËgÐkÉÊÁÑÂâÌkÊW ÐËÑKÐË@kе й ·â̵ÐË À?ÉÏcgÐG еÉÊÁÐÅ @K ?cÉÉchG?g ÑÁÞ@k Ä@µÐËѵÏgÏc ÓÑËÙ_ÊâÌÁ Dµöâ̵ Mp} й )Ä@Áe ÑÁ@µÐµÚ@wgØi ÑÁ@µÐËÑË@Á?ÊK Éʶð¹ÐG ?cÏc ÜÉÐÅ À?ÉÏcgÐG Ä@ËjâËgÐG +ÏÉÊG ÒÉ@wÐGÏÉÏh_ЭÐGÄ@µÐËÑoigÏÉÐÁ@OÏögÙ}йÄ?hâÌÔÑÁ@KÏh­@Ô ÐG ÏÉÐËÐïâËg Àй gÐÅ qËg@S ·âËdÂâÌÅ ÓÏÉÐK?dG ?cÑLp} ÒÐïÁ?Ég ѺS ÓѽÐ_gÐL½Ðµ )Òg?eÐÅ ÐLâÌÁ?ÉgÏc ÐÁ?h}ÐÂ_Ïg ѶâËÉ@w ÙGÏÉÐLâÌÂâËgÐ}Ïci?Ê`ð¹cÒкOÑÁ@ÂâÌÅÐÁMkÏcÏÉÒÙÅÓѽÛlÌÔ +ÐÁ@oÐGÀÐÔ Ð¹ nеÉÉc Ä@kÊO@Ìk@Ô ÑÁ@µÐËDµöpâÌO й ·âÌK@µ ÐÂâËÉ ÙG gÉÊOc@o Ä?gÉÊKÓÒc?jÆâÌG@lËgÐOÑÁ@µÏÉ@ÁÐGÄchµ?gÑÁ@Á@½Ïg@± Ð}gÐGÓ»S ÒÙÅÐG )chµ Ä@ËÒg?doÐG ?cÏjâÌÁ ÑÁ?dâËöh­ ÑoÐG й ÒhâËcÉ@w ÓÀeÉgÊÅ hâËe ÐÂKÉе ÒdÁÊK ÐG ÏÉÐÁ@ÌÁ@µÐËѽÛlÌÔ Ó@lËgÐO ÄÉÊG Ä?ÉögÏÉ@w Ä?ÉÐÔ )Ä@ÆÌS ÑÁ?hâÌÂð¹?ÉÐÅ ÑÂÌGgÉÉc )ÄÏdGCh­ÏjâÌÁÓÄ?dËнÐÂâÌGÏÉÐÁ@ÌÁ@µÐËѽÛlÌÔѺSÐGÄ?gÉÊK ÑLk@ÔÑÁ@µÐËDµöpâÌOйÐÁ?É?cÉÉÉgÏgÙSÀÐÔÒÏÉÐÔÜÐ}йÏg@Ëc ÙG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe N@µ gÐÅ )NÞÉ ÒÏÉÏgÏc й NÐHË@KÐG ÓÏÉÏgÐk @lâËg Ó@k@Ë ÑâÌO ÐG DGÏc ÃâËhµÏc CögÐG ¸ÐËDµöpâÌO ÓÄжG Òg?doÐG ?c rigÏÉ й ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ ÑÁ@µÐÁÙÌk?gd­ Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe ÒÐïâËg gÐkй Ðpâ̵ ÃËhKÏgÉÐ} ÐKÙG rÏÉÐÔ ÒÙÅÐGÐLk?Ê_@ÁÑÁ?hâÌÔÑÁ@Áe+É@ÌoÓr@GÒкOÑÁ@ÂâÌÅMkÏcÏÉÙG ÓÃpâ̵Ïc?gÄ@ËÙ_ÒÚÙGÄ@µ@Ëd̽ъgÐkÄ@ÌÁ@µÐËѽÛlÌÔкS ÓcgÙ¶âËgкO ÃÁ?ÊK@Á mâËlâÌÔDµÉ?gÐð¹c ÒÙÅ ÐG ?c À@µ@Ô й ?cÄ?hâÌÔйÄ@ÁeÑoigÏÉ+ÃâÌGMkÏcÏÉi?Ê`ð¹cÓr@GѵÐËÐTÌKÐÁ qâÌO ÐLâËhïG ÃKÉеgÏc ÓÃKÉжpâÌO ÒÐïâËg DÁ?ÊKÏc ·âÌK@µ @ÌÁÐK ÒÐÁ@PkÙµ ÉÐÔ )Ä@µÐËÑÂË@Ô ÐPkÙµ ?c ·âÌLo ÉʽÐÅ qâÌO йе ÑKÞÐkÏc hK?Éc )ÏÉÐÂâËöhlG ÄÐÅ ?cÄ@Áe ÑoigÏÉ ÒÐïâËg gÐkй Ä@µÐÌÌÂÌË@Ô ÐËÑKÐË@kе ÑïÂw hâËe й Ä@µÐËÑoigÏÉ Ïg@ËöhG ÀÏcgÐk ÑÁ@µÐLlÁ?i ÑâÌO ÐG Ä@µÐËÑoigÏÉ ÏdÁÏÉ@Á ÓgÏcÐLâÌG gÐÅÄ@Ë)ÄжG’G?c Ä@µÐÁ?ÊoigÏÉÙGÄ@µÐËÑLlËÉ?dâÌOÓ gÐGʺS ÑÁchGÏÊâËgÐG ÑK@µ йе CgdG Э@½ ÉÐÔ Ä@Áe ÐG DGÐÁ zÌŠјÐWÓÄiÏÉÒÏÉÐÔÙG)ÄеÐÁgÐGйÑÂÌË@ÔѺSÄ@µÐËDµöpâÌO +Ä@Á?ÊoigÏÉÑË?hâÌ_ÒÏÉÐÁÉÊG»oÒÙÅÐLâÌGÐÁÄ@µÐºS ÓÐË@k@Ë ÀÐÔ ÑÁ@Ggʱ ÐÁÉÊG qÌÁ?gÉÊK Ó@lËgÐO ÏÉÐ_?cÐG е +ÃÂâÌGMkÏcÐGÄ@ËÙ_Òi?Ê`ð¹cÒкOÑÁ?ÊKÄ@ËÐÁ Òg@½Ùµ й ÏÉÐ_?cÐG ’âÌðºG DGÏc ÐÁ@k@G ÀÐÔ ÒÉ?ÉÐK Ò?öggÐk ÓÒcÐKÐË@Á N@µ zÌÅ ¸ÐËÉiÏg@Ô Ó·âÌLlËÉ @ÅÏÉ ?c Ä?hâÌÔ Ñ̽ÛlÌÔ gÐÅ й MkÏc )NÞÐkÏc gÐkй ЗfâËg ÀÐÔ ÒÏÉÐÁ@½ @K DGÏc Òg@½Ùµ ÒecÐG @ÌÁÐK ÓÃËh}ÜÐÅ ¸ÐËÉÉiÏg@Ô ÓN?É@Ô ÐÂoÐw ÉÐÔ ÒÐË?ÊÌÅ ÉÐG +ÃËÏdG É@± й Ä@µÐÌLk?g ӒLkÏÉ?g ѽÛlÌÔ ÐÁØöhG ?c Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe Ò@ÁÐO й qËcgʵ ÑÁ@Áe ÓÒcÐÂâÌG ÐÁ@K?É@Ô Ð¹ ?c Ä?hâÌÔ й cgʵ ÑÁe ÑLk?gÐG жÁÊw )DµöpâÌO ÒÙµÐkgÐk й ѵÐËÐïâÌS zÌÅ ÓÏÉÐKÏÉ?gcÐÁâ“ ѶâËögÉ@Ô zÌÅ rigÏÉÒg?ÊG ÐË?ÊÌÅÉÐG+ÐÌÁ?cÄ?hâÌÔÑÁ@µÐËÑoigÏÉÐOÉgÊ}

Ó´Û_ÐÔÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ DG Њ@½@Ô ÉÐÔ ÓDG ·ð¹Ð_ ÒÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG »Ì½ +ÐË@Á ÒcÏÉ ¡Øh½ ÒgjÅ ÑÁÉÊHð¹?i »Ì½ j¾ÌSѵÉ@G Ó%.50/]].415&À@LÂG ѽhS й ·â̵ÐË ÐG ÑÁ@µÐËÑKÐËÞнٵ ]] Ñk@Ìk ÏÉ?giн?c ¡Øh½ ÒgjÅ Ò@Á?ÊK ÓÄchµ ÐoÐ} ÒÐkÏgе ÃËïÂËh} Ñk@ÌkÐK@ÌÂGDG¡Øh½еÉÊGÐË?ÉöhGÉÐÔgÐkйÓDÁ?iÏc ÒgÏÉÐL_ÐG ÑÁ@ÂâÌÆLkÏcÏÉ Ò@Á?ÊK Ä@µÐËÑKÐËÞнٵ ]] ÃËïÂËh} й ·â̵ÐË ÉÊG?Éе +ÐÌÁ ?c@ïð¹Ð½Ùµ й й ÄÉÉg ѵÐËÏÊâÌoÐG е »Ì½ÑÁ@µÐLlËÉ )ÏÉÐK?cÏcŸÁÏgÀjÌÂ̭̾ÐGNÏg@GÐk?cÑÁ@µÏÉ?hkÉÊÁ ÐGеÄ@µÐËÑKÐËÞнٵ]]Ñk@ÌkÏÉ?giн?cÑÁ?dâÌOÏgÐO ÐGqâÌOÄÏcÏcÜÉÐÅÀÏcgÐkÑÁ?g?dKÞÐkÏcÉÐÔÒ?ÉöhG +ÄhïGÄ@ÌÁdÁÐkÐoÐ}ÓÃKh}ÏgÐO Ng?ÊLk? Ä@SÒÐïÁ?Ég й ÀjÌÂ̭̾ ÒÏÉÐÁ?d¶â̹ @ÌÁÐKÐÁ е Ïg?d_ÐË@G ѶâÌÁ@KÏgÏc ÏÉÐË@ÌÂð¹c ÐG »Ì½ NÏg@GÐk Ý̽ÒgÏÉ@GÓG ÒÞÉʱ й ÏÉÏÉÐÔ ÒÙÅÐG Ä?É@ÌO ÜÐ}й Ä@lµÐË ÒÏÊâÌo ÐG Ä@Áe Òc?i@ÔÐG )ÃËÐïHâÌK ?c@ïð¹Ð½Ùµ й Ä?ÉÐÔ ÒhKÏdâËi ÒgÏÉÐL_ÐG Òg@Ëi?Ê_»Ì½еÐËÏÉÐÔïÂËh}gØiѶâÌoÐGÉʶð¹ÐG +СØh½ÒgÙSѽgÙ®âËgÒÏÉÐÁch¶ÁÏeÙÁ ÒÐÁ?gÏÉ@GÓGÉÐÔÓÒeh}g@½ÏcÜÐ}й»Ì½ÑKÐË?ec ]]ÑKÐËÞнٵ ÑÁ@Ëe ÑÁ@µÐ©@ÁÙ± ÉʽÐÅ й Ä@Áe е й ÓÑLâËÉÚ Ò@KÏgÐk й )MkÏchâËe ÐÁÐ_Ïc ?cÑk@Ìk Ѷâ̹ÐïKÐG@G ÐG NÏg@GÐk ?cÑÁ@µÐÌË@KÏgÐk ÏÉ?hkÉÊÁ +ÉÊGÓ@wgÐGÑk@ÌkÓѱÛ_ÐÔ ÒÙ_ÑK@µÏÉÏg@µÒ@KÏgÐkй»Ì½Ng?ÊLk?Ä@S ÓchµÐÁ °ÏgÐK Äe ÑÁÉÊG ÐLkÏc hâËeÑKÐG@G gÐkй %Äe&·âËiÐ}ÏgÑÁÉÊGÐLkÏchâËeеÉÊGÐË?ÉöhGÉÐÔgÐkй ѵÐËÐð¹ÐÅ %É@ÌO&hKÒiÐ}Ïg ÙG Ò@k@Ë ÒÏÊâÌo ÐG +¡Øh½ѽgÙ®âËgÑÁ@µÐPkÙµй·â̵ÐËÐKÙGеÐË?h¶o@Ô ÃÂâ̛ÐkÏc ÐËÑLk?g ÉÐÔ Òен@ÂÁ@Ëe ӻ̽ÑÁ@µÐ½@Á ÐKÏÉ?c ъgÐk ÐÁ@k@ÁÐÁÉÉdÁ@½ ѵÐËÏÊâÌoÐG ÉÐÔ е ÓÄdÁ@ïÁÐlð¹ÐÅ ÒgÏÊâÌO ÓÄ@Áe Ñ_ØcÉg@G ÓVgн Ó¼ÐÅ ÓÑLp} ѱÛ_ÐÔ ÓÄ@µÐËÑ­Ðl¹Ð­ оLÌk ÑÁ@Á?d_ÐË@G +ÄÉÊG?hµ g@½ÙK ?cÉÉfâ̽ йе ·ð¹Ð_ ÒÏÉÏchµ ÓMoÉÏg йÄ@Ìð¹ØgÓÄ@ÁeÒйÐkнÜÐ}йÄ?ÉÐÔÑKÉеÓmð¹ÐÅй ÀÞÐG )dÁ@ïÁÐkÏcÜÐÅ ÓchµÏc ÒgÏÉ?c )?c@ïð¹Ð½Ùµ hâËeÒйÐkнÐGNÏg@GÐk»Ì½Ng?ÊLk?Ä@SÒÐïÁ?Ég ÉÐÔÒ?ögÉGÓgjÅÑÂÌk@ÁÙG@ÌÁÐKÐGÄeÑÁÉÊGÐLkÏc ÐG NÏg@GÐk ÒÙ_ Ñð¹@¶Ëc?g Ò?âgÉG »Ì½+ÐÌÁ nÐG ÑÁ@µÐ­@½й¨@®Ëc?cÑLk?gйеCiÉ?iÑð¹ØÁÙµÓ´ÞÐK MËg@ÅÑïÁ@GÉ@Á ÓÒÙ_ ÑÁ@Ì} ÑÂLk?g@O ÙG ÉÊG Ä@Áe +ÏÉÐËöhk (Harriet taylor mill)»Ì½gʺË@K Ò?ögÓG нÐÅgÐG ÏÉÐÔ Ò?ögÏgÐk )Ä@ÁeÐG NÏg@GÐk »Ì½ ÑÂÌk@Á ÒgÐ_gÏc ÑÁ@µÐ½@Á ÓÑÁ@µÏÉ?hµÉßG ÓÏÉ@wgÐk ?cÐk@G Àйе ÐË?h¶o@Ô +ϻ̽ÒögÏÉ@GÓG ÑÁchµÏe@½@Ô@ÅÏÉgÐÅÓÉÉgÐÂâËh_ÏcÑÁ@µÏÉ?hkÉÊÁÑðºµ@µ ÓgjÅ й É?}gÏÉ ?cÑLk?g й е »Ì½ gʺË@KÒ?ögÓG CdÂâÌÅ ÓÄe ÒйÐkн ÐG NÏg@GÐk ϻ̽ÒÐpËdÁÐÔ +ÐËÐÅÄ@Ëi?É@ÌSg@S 

21
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

ÑÁ@µÐ­@½ÑÂKh}É@wgÐGйÓÜ?d½ÑÁ@µÐ­@½ ÜÐÅâ“ ÑÁнÐO@w ÓÑk@Ìk ÑÁ?É?hµâѺÁ@½Ê} ÙGÜ?d½ÑÁ@µÐ­@½gÐkÐLâËcn@G+ChTÂâÌÆG ÑÁ@Ì}ÙGNÐÁ@ÁÐKÑKÐËg?dÁÏÉ@_Ñ­@½¸É@G ÃG@Á Ïc@½@Ô ÓDk@ÁÏc ÑÏg ÐG qÌð¹?d½ ÑâÌO ÐG е ÏÉÐÂxG ?cÐË@k@Ë Ïcc@½ÉÐG MkвÁ@ÔÐGÒÙ_Ñð¹?d½¸É@GgÐ}ÏÉÏÉÐÔ ÐGÒÙ_ÒÏÉÐÁÏgÉÐ}ÐG@GcÊ_@ËCeʶG °@¥Ð½ ‘oʵ Ò?jk й MâËeʶG MkвÁ@Ô Ð¹ Äe ÑÁ@µÐ­@½ Ñk@G ·âÌK@µ ChµÏc ÓÐÁe ÄeÃâÌð¹Ïc ÏÉÐË@µ ÐLâËc ?cÐð¹@½ÐÂG ÃâÌð¹ÏcеÏgÙ}ÐÁÏg@ËhGÉÐGÉ@ÌOqËÉ@ÌO й@ïâËg)ÐËѽÛlÌÔÑÁ@µ@½ÐÂGÒÐË@OÓ@½ÐÂG ÉÐG +Äh}Ïc?c Ä@µ@k@Ë й Òi@lµ@w “ÐÅ ÑKÏgÐÂG Ò@k@Ë е ÏÉÐÂÌÁ?ÉhâÌK Ä@Á?c@k@ËÙG·âÌKЭgÏc)DKÏÉ?cÑÂKÉеg@Ëc +ÐÌÁ ÑÁÉÊG ÑÁ@lµÐË Ò@½ÐÂG gÐk й ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ е ·âÌK@µ NÐÁ@ÁÐK Ñ­@½ )@µÏc Øe?g ¡Øh½ Ñ­@½ ÑÁ@µÐ½@ÁÐïð¹ÐG +CjâËg@OÏc ÒÙ_ÙG ÄÊÌk?ÉhËjâËgÑLk?g@O ÑÁ@µÐ­@½ ÑÁÊÌlÁ?ÊÁÙµ gÐ}ÐÔ ÐÂâËÉ ÙG g?dSgн ÒÉÐÔ ) ÏÉchµ Øe?É Ñð¹?d½ ÐG ÏÉÐÂLkÐGÙ_ ÐG ÏÉÐKØchµ )ѽÛlÌÔ ÑÁ@µ@½ÐÂG ÐG ÑÁ@µÐLkÏÉgÏc ÙGÄ@µÐÌ¥gÐoÏÉ?gdâÌOCgÒÙÅÐG@ÅÏÉgÐÅ ÑÂLpËÐïâÌO ÑÁнÐK ÒgÐkÐÁchG ÙG ÐÂâËÉ Ïg@GÉÉc й ChâËÊGÏc Ù_ )Ä@xµ ÐË@LlâÌÔ е r@LlâÌÔ +?cÒÏÉÐÁÉÊw?dâÌO ÑÁ@µÐ­@½ ÑÁÙÌlÁ?ÊÁÙµ е Ä?hâÌÔ ÑKÐð¹ÉÏc ÑÂLpËÐïâÌO ÑÁнÐK )ÏÉchµ Øe?É Ñð¹?d½ Ñð¹@kÐGÜ@kÙÁ?cÑÁÏcнÒ@k@ËйÑÁ@xµ Ò@k@Ë ?c À@µ@Ô й +ÏÉÉchµ Òg@Ëc ÑwÙµ йD½ѵ@K?cÏcÄjÌÔq̽ÛlÌÔÑÁ?c?jk ÏgÉÐ} ¸ÏÉ ÏÉ?Éc ÐG Ñð¹@k 6 ÑÁнÐK ?jkÄ?É@KÐGÄÉÊGrÊKÑK@µйÄ@µÐð¹@k )ÄgÙïG @k@Ë е ÒÏÉÐÔ Ò@ïâÌS ÐG CgdG й ÓÄÏcÏc Ø­ ÐG N@µ À?ÉÏcgÐG ÑË@OÉgÊÔÑKÐ̵ÐË ÜÐ}й Ä@ÌÁ@µÏfâËÉÊKÉ ÓÃÁ?dâ̹ÐÁÐwѶËgÐ_¡Øh½ÑÁ@µÐ­@½gÐkй ÐG ’âÌð¹ÐG ÏgÐGÓÐÂâÌG ÓÄ?dâ̹ÐÁÐw Ò?Éc Ä?g@GcgÐG Òg@ËhG е ÄÏcÏc Ä@µÐË@OÉgÊÔ .5hâËeÄнÐKÑð¹?d½ÓÄÐGÐÁÏÊâËgÐGÄchµ qÌÁ@µÐËÒ@OÉgÙÔ )ÄÏcÐÁ Ïg?dâÌk й Ü@k ?cÉÐk ÐG ÏfâËgc ÓÃGÏc rÙ`ð¹c е r@LlâÌÔ )ÄÏcÏc Ä@ÌÁ@µÐËÒgÉÊG@Ô ÑâÌS й gÐÅ Ächµ Ä?g@GcgÐG Ò@k@Ë ÑÂLpËÐïâÌO ÑÁнÐK Ò@k@Ë ÓÑKÐËÙ_ )ÉÊGÐÅ е ÐËÏÊâÌo ÉÐG gÐÅ qÌÁ@xµ Òi@lµ@wÐGÑLlËÊâÌOеÐËÏÉÐÔMkÐGн ?ÉÐÅ ÓÉ@Ô ÑÌLlËÊâÌO ÉʵÏÉ ?c Ä@µ@k@Ë й ÒÐK@ƶâÌOÀÐÅÀÞÐG+ÐË?ÉÄ?hâÌÔѶð¹Ð_ÙG )ÏÊLl_?c gÐkй Ò@}gÏc ѱÉʲW ÒÐGgØi ÐK?É Ѳ̱ÐW ÒÐK@ƶâÌO q̽ÐÅ CÉÐÆÁ@Ë@Á ?c Ä?hâÌÔ й gÏcg@ËhG ÑÁ?É@ÌO +ÃÂâÌGÐ_ØcÉÐGÑË@KÙµ

22

 Ã@Àe

 g@µÒjÌïÁÐÔhÆâ̽ÜÐ}й’¢ËÐP¡ÐÅ  Ïc?i¿ËgеcМЈ)ÑÁÛÌ}ÏʵÃËÉgÐO gÊOк¹?dH¥к¹?dH¥7ÒcgʵÙGÑkg@­Ð¹ÑÁ?hâÌ}gÏÉ

ÐG gÐGec ÑÁ@µÐ­@½ ÓÜ?d½ ÑÁ@µÐ­@½ ÑÁ@µÏi?Ê_?c ÜÐ}й É@ŠÊ} ѵÐËÏÊâÌo ÑKÏgÐÂG Ò@k@Ë й е ·âÌk@Ág@µ ÉʵÏÉ Ð¹Òi@lµ@w+@€·âËgÄ?hâÌÔѶð¹Ð_ÒØögÉÐÔ NÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÓÒ?iÏg@o ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ й Òi@lµ@w ÐG ÒdÁÏÊâÌO ?c Ä@µ@k@Ë ÏÊâÌÔ ÑÁÉÊwÙG ÐG )ÏÉ?c À@ŠÐÔ ÓÄ?ÊÌLpO е )ÐËÐÅ ÏÉÐËÑÂÌË@Ô ÑÁchµÐ¡?g ÐG ´ÐÅgÏc ÑKÏgÐÂG Ò@k@Ë ÑÁ@µÒg?cgÉÊÂk =ÐÌwÄ@ÁeÓÄÞ?d½ÑÁ@µÐ­@½ +?cѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ й ÐË@k@Ë ÒÏÉ@wgÐk й Ä@µÐËѽÛlÌÔ@½ÐÂG ÑÁchµÉ@wÏg ÓÄeÑÁ@µÐ­@½¸ÐË@ïð¹Ð½ÙµйÉÊLâÌGgÐ} ÑKÏgÐÂG Ò@k@Ë ?cÄ@µÏgÙSÉ?gÙS ÐPÌlÁhO Ò@k@Ë й DGÏc Ä@½Ê}DG )CgjâËg@PG Ü?d½ )ÐËÐÅ ÏÉжð¹Ð_ ÑÁ@µÐ­@½ ÐG ÒdÁÏÊâÌO е )DG?hkÉÊÁÒÉ@¶o?ögÐG?cÐKÞÉÉÐÔÑKÏgÐÂG Ä@µÐËÒc?i@Ô й ÄÉÊG dÁнÏhÅÐG +ÐLlËÊâÌO ÐÂâËÊo ÓCg gÐkй Ä@Á?c @k@Ë е @½ÐÂG ÜÐ}й е ÏÉÐKÏÉ?kÐG ÐSgн ÉÐG ÑÁ@µÐ½@ÂÁ@—ÐO Ó¡Øh½Ñ­@½ÑÁ@µÐËÑÁ@ÆÌS Éʵ@K +DGÐÁ ÑÌKÐË?ec ?cÄ@µÐËѽÛlÌÔ ÜÐ}Ïc DGÏc ÓDG ?cÉÐÔ ÜÐ}й g?dËdÁÏÊâÌO ÐG Ä@ÌÁ@µÐËѽÛlÌÔ@½ÐÂG r@LlâÌÔ Ð¹À@µzÌÅй+DŠÊïG?cÐÁ@ÂâËÊoÓCgÉÐÔ +ÏÉchµÐÁ Ðk@ÂâÌO ÑÁÉÉgÐG ÓÒÉ@¶o?g Òg@½Ùµ ÑKÏögÐÂG Ò@k@Ë ÑÁ@µ@½ÐÂG ÐG Ïg@µÉÐÔ жâËg@µ ÒgÏdâËe е nеgÐÅ ¸ÐËÑÁÉÉg ÓÒÉ@¶o?g @ÅÏÉ ?cѽÛlÌÔ Ä?g@Ì¡?ög+@µÏcÐk@ÂâÌOÓС?gÒÙ_Òв̹Ðk ÓÐ¥gÐo Ò@½ÐÂG gÐkй Ä@Á?c@k@Ë +ChÂÌG@Á Ñ¡@ÌG й | Ó?c Ä@Á?c@k@Ë Ñ¡@ÌG й | ÏÉÐKÏÉ?}?ggÐkйÑâÌO·âÌÂâËÊoÉʽÐÅй )?cÄ@µ@k@Ë ÑÁchGÏÊâËgÐG ѽ@¶WÐÔ ÜÐ}й DGÏc Ä@Á?c@k@Ë е Ðk@ÂâÌO ¸ÐËÏÊâÌo ÐG Ä@µÐËѽÛlÌÔ@½ÐÂG ÑKÏgÐÂGÒ@k@ËÐK?Éе+ъÊïG?cѽÛlÌÔ ÑÂLk?g@O )É@ÌO ÓÄe ÑÁ@lµÐË е )Äе@Á )Äe ÑÁ@µÐ­@½ е ÐÌÁ ÒÐË@Á?ÊK ÉÐÔ @LlâÌÔ


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

ÐG ÃËÉÊHG +ÏÉÊG ?c ÑkhKн й Ä@–@Ì} ÑËÐp̽ÐÅ “Ð} ÏeÊk Ä@Æ̵ )Ä@Æ̵ÑÁ@µÐ½@ÁeØg Ñk@G ÐK?Éе +ZHsÒн@ÂïÁ@½)ÑË?ÊÅ ÑÁch¶µ@w ÓÑÂÌË@Ô ÒÏÉÐÁchµG Òi@lµ@w ?c Ä?cgÏiÙS ÒÉÉc qâÌO й Ä@Á?c@k@Ë ¼Ê½ÐWÐK q̵ÐËÏc?g@K ÓchµDO ÑLkÏc r@LlâÌÔжÁÊw )ÃË?hµÏc ¼Ê½ÐWÐK +?hµÏc ѶâÌð¹Ù± ÐG ÄÉÊHGÐÁ Ä?i?ʉgÙ®âËg ?h¶o@ÔÐG?dKÞÐkÏcÒgÐoйÓÑKнÉʶW Ò/ ÒÉ?cÉÉg ’âÌðºG Chµ@Á )ÄÉÊGÐÁ Ïc@½@Ô ÙG )ÉÊG É@µ@Á й ѶâËÉ?cÉÉg Ä?cgÏiÙS ÉÐÔ ÑÁ@µÐpËg Ó Ïg е ÒÏÉÐÔ NÐHË@K ÐG ÐLlËÊâÌO ÏÉÐÂÌÂÌHGÐËÏÉÐÂKÉjG ÓÄ@Áe Òн@ÂïÁ@½ )Ä@̵Òн@ÂïÁ@½ +ÏÉÐÂÂâËʀ ?cÐÁÞ@k Éй ÀÛkÒн@ÁeØg ӒË@Ô ÒÉÞжâÌK ÒhïÁÐËÚ Nб ý ¿Ìð¹Ù¶Á qÌKб ÀÞÐG )ÀÉÊGÐÁ NнÉʶW ÒÊâÌÁÐGŸÂËh}ѶâËÉ?cÉÉgеÏÉchµÐÁÏÉй ÏÉ?cÐÁÒÉÉg?c Ä?hâÌÔйѽÛlÌÔÑogÙo ÐÂK@Å Ò?Éc й +ÏÉÊGÐÁ qËgØi ѶâËhïÁÐËÚ ÐGÑÁ@µÏhïÁÐËÚѽÛlÌÔÒg@½ÙµÒg@µgÐk йÄÉÊGNнÉʶWÐGgÐkеÒÏÉÐÔÒÙÅ )ÄÉÊGdÁнcÉÊkgØiÑKнÉʶWÑK@Á@¶¾ÌÔ ÓÜÉÊO й Ä@̶ð¹Ðµ )ÄÉÊLl_ Ä@̶âËg ÜÐ}й ÓÏÊKh}gÏÉ NнÉʶW ÑKÞÐkÏc NнÉʶW ÑÁ@µÐËѵÏgÐk ÐËÑKÐË@kе ÏhïÁÐËÚ ÉÐÔ )ÐËÐÅ Ä@ËgÙSÉ?gÙS ÒdÁÏÊâÌO ÐG·âÌÁÞ@kÉʵ@Kg?dð¹ÊOÓögÙƺ½)ÐÁ?É?h`¶âËg ¡Øh½ÑÁ@µÐ­@½йÒhïÁÐËÚеÄÉÊG·âËgÙS ÓNнÉʶW й ’Ë@Ô ÑË@ÌS ÒhïÁÐËÚ @Ë Ð¹ Ä@ÌLlÌÂ̭̾ ÑÁÉÊwÙG ÓG ÑÁÉÊGЊйÄ?cÚÓÀÛlÌÔÑÁchµÑð¹Ù¶Á)h­ÊµÒÏc?g Ä@µÐËÒÏŠi ÐðºKб )?cÏc ÀÐð¹Ð± MkÏc Ïi@K е ÉÊG ÐÁ@ÌâËiÐGDG ѵÐËÏÊâÌo Ñâ̹ NÞÐkÏc ÓÜÊO ÑÁ?ÊLpËÐ}?öhâËÉ Ðµ ÉÊG ÏÉÐÔ Ä@ËÉÊÁ@ÌG +ÃKÉеÙ_ÏÉ ÓÏÉÐKØchµ NÏg Ä@̽ÛlÌÔ Ä@µÐÌÁ@Ggʱ й +Äh}Ïc ѽÛlÌÔ ÑKнÉʶW й ÐÂ_Ïg Ðl± MlËÉ Ä@½Ïc оâÌÔ ?c ·âÌ_Øc @ÅÏÉ VgнÓ¼ÐÅÑâÌOÐG+ÏÉÐÂÂâ̔ÉÉdÂËiÓÃËжG ÑKнÉʶW Ñ¡@ÌG й ÓÃËÉÊG g@µÐG MkÏc ÑÁ@µÐk@G É@Á ÐÂËÉÊw ÏcgÉ ÏcgÉ ?cÑÂÌË@Ô ÑÁ@µÐ­@½ ÓÄ@Áe ÑÁ@µÐ­@½ )¡Øh½ ÑÁ@µÐ­@½ Ò/ й ·âÌK@µ +n@G gÐG ÐË@ÂâÌÅ Ä@–Þ?d½ ÓjâÌÅ ÐG Ä?i?ʉgÙ®âËg .043 ÑÁ?cgÏiÙS É@Á ÐÁÉÊw ÏÉжð¹Ð_ Ò@ÁÐO ÓMpO Òg@µ й Ä@µÚ@w й ·âÌð¹Ð½Ùµ )NнÉʶW @ÂâÌÅ MkÏcÏÉ Ä@̵@wÑÁÉʽiÐÔ ?c Ä@ËÙ_ ÐG Ä@ÌÁ@µÏi?ʉgÙ®âËg ÑÁ@µÏÉ?hµÉßG ÓÉÊG Ò/ qâÌO ÑÁ@µÐÁÉʽiÐÔ й ÃKh}gÏÉ ·ð¹Ðµ ѶâÌð¹Ð½Ùµ )chµ ¸ØgÏÊâÌÁhO Ä?cgÏiÙS ÓR@w ÑÁ@OÏgÙ} ÊâÌÁÐÂK@Å rжËc µÐË ÑïÁÏcÉ@Å ÐG ÑLp}ÐG ÓÏÉÐÁchµÉßG ÑÁ@µÐ­@½ ÑÁ@µÏg?ÊG й Òi?ʉgÙ®âËg Ñk@G ÐG ÓÑk?hµÊ¾âËc )Äe ÑÁ@µÐ­@½ )¡Øh½

 Ã@Àe

ÑË@k@Ë ÑÁchµ g?cgÉÊÂk gÐkй chµ )ÃËöhGgÏc ?g Òc?i@Ô Ñ¡@ÌG й NÐHË@KÐG ÒhK@ËiÄ?g@HÁ?É@KÑÁ@µÐ­@½ÓÄ@ÁeÑÁ@µÐ­@½ ÑÁ@kеÓýйÒgjÅÒgÙ}Êð¹@ÔÐK?Éеchµ ÓÉ?cÉÉg ÉʽÐÅ ÉÐÔ ѽ@ŠÐÔ ý ¸ÏÉ Ñð¹@k MoÐÅ йе ÐËÐÁ@KÉе Ómð¹ÐÅ ÐoÙ_ ¿âÌO ÀÞÐG +ÏÉ?g@Ô ÐÂK@Å ?cÉÉchG?g ÒG е ÏÉоÂâÌGG ÏÉÐÔ ?cÏhâ̹ ÑÁ?cgÏiÙS Ò/ ÒeØg й ÐÁ?i?ʉgÙ®âËg Ñk@G Éʶð¹ÐG )ÏÉÊGÐÁ £ÌLµ@Ô .043 ÓÄ@µÐËÑÂÌË@Ô ÏÉÐÁ?d¶â̹ й Òi@lµ@w NнÉʶWй’Ë@ÔÑË@ÌSÑLlËÊâÌONÐÁ@ÁÐK йÐËÑËÉÉfâ̽ѶâÌk@GеrÏÉÐÔÒ?gÏgÐk йе жâÌk@G )?cѽÛlÌÔ ÑÂÌG Ä@ÆÌS ÒÏÊâÌo ÐG ?c rgÙo ѽÐÅÉÉc ÒÐËÏc ÉÐÔ +ÏÉdÁ@Lk ÒÏgÐO ѶËeÙ¹ ÓÒgÉÊL¹Êµ hâÌïoögÙoÑÁ?gÏÉÐK’Ë@ÔÉ@ÁйÐËÏÉÐÂKÉjG Ñ@ÅÒ@©@ÔÒg@½Ùµ¸ØgÐkѽÏcgÐkй CÊÁ Ñk@G +Ml_gÏc ÒÙ_ ÑÁ@ŠÐl­Ïg е ?cÐÁÉÉg ÐLlËÉ ÀÐÔ ÜÐ}й ÑÂÌË@Ô ÒG Ò?öggÐk ¸ÐËÏc?g@K Ä?hâÌÔ ÑÁ@µ@k@Ë ChµÏc ÐÂâËÊoÓCg ÒdÁÐG ÓNÙµ ÑÁÉÊG ÑÁ?gÙ}ÓCh¶G?dâÌKÒi@lµ@wÄ@µÐËѽÛlÌÔ +CgÙ}ÐK@Å?cнÏcgÐkÉй)DÂâÌÆG?cgÐkÐG ÐGÄ@ÁeÒн@ÂïÁ@½Ä@ÁeÑÁ@µÐ­@½Ñ¡@ÌGй Mµho ÛÆoÉÊK@_ ÒgÐkÉÊÁgÐk ÓÑk@Ìk “ÐïkhO Ñ¡@ÌG й ÉÊwÏcgÏc ÉÐÔ ?c Ä@̵Òн@ÂïÁ@½ ÑKÐËÞнٵ ÑÁ@µÐ­@½ ÑÁ@µÚ@w +chµÏcgÏc ÒÏg@¡Ù} Ü?d½ ÑÁ@µÐ­@½ ÓÄe ÑÁ@µÐ­@½ )¡Øh½ Óchµ Ä@ËÒg?doÐG ?cеÐk@G й NÐHð¹ÐÅ Ðïð¹ÐG ÐG Ä@ÌÁ?ÊK ÓNh}gÏÉâ“ Ä@̶ð¹Ðµ ÓÑÂÌË@Ô ÒG CÊÁ Ò@½ÐÂG ÒÏÉÐÁ@ÂâÌÅ À?ÉÏcgÐGеÄ@µÐËD±Ð­Òi@lµ@wÒhâËcÉ@w ÓÃÂâ̶pG ÑïÁÏcDG )ÏÉÙGÏc ÉßG ÓR@w й )ÃÁ?jG ?ÉÏgÐG Ä@ËÙ_ ÑÁ@µÐËi?Ê_?c ÑÁ@µÚ@wÒÉ?hkÉÊÁÐÁѵÐËÒdÁÐGÉ@Åѽ@µ@Ô Ü@OÐÁÉÊwÜ?d½ÑÁ@µÐ­@½ÓÄ@ÁeÑÁ@µÐ­@½ NÊïÁ@ËÏc е Ä@µÐËD±Ð­ й ÐoÐG ÉÐÔ Òi@lµ@w Ä@µ@k@Ë ÒÐGgØi йChÁ?ÊKÏc @½ÐÂG й ¸ÐËÐGgÏi е ÒÏÉÐÔDG )Ch¶G ÉÐG ·âÌÁÞ@k Éʵ@K +CgdG Ä@µÐËÑ¥gÐo ÉÐÔÑSgнӼÐÅÜÐ}йÒÉ?ÉÐKÐGеÏÊâÌo Ä@½Ðl±& ’Ë?Éc +@ŠÊ}Ïc ?cнÏcgÐk gÐkй Óchµ Ä@½g@µ )Ä@¾ÌkÉÊÁ )%chµ qÌÁ@k@Ô е ·âËg@µ )’Ë@LkÏÉ?g Ä@½Ù_DO Òi@lµ@w ÑÁ@µÚ@w ¸ÏÉ оâÌÔ +ÉÊGÐÁ ÑÁ@µÐÁÉʽiÐÔÒ@½ÐÂGgÐkй@k@ËÓÄ@µÐ­@½ ÒÉ@ÂâËÊ_ÑKʵgÐkÓrgÙoѽеÐËÒÐËÏc cg?fHð¹ÐÅÄ@¾¶â̹Ð}ÏÊâÌo)?cÐËÏcÉйÄ?g@ËÐÁ ?c Ä@µÐË@Á?ÊK ÓVgнʹÐÅ ÜÐ}й е й Ä@½ÐÂ_Ïg ÏÉÏjâËg@O ÐG +ÏÉÐK@ÅÏc MlâËÊð¹ÐÅ й ÓNh}Ïc NнÉʶW Òchµg@µ ?ÉйÒfÌKÓdÁÊKÐGÜжâÌKÓÐÁ?gÐGecÑÂKh} ¿ËfâËg ÑÁdÁ@_ÉÉg ÑLkÐGн ÐG Ä?c Ä@pÌÁ Ðp̽ÐÅ rÐð¹@W ÉÐG +cg?ÊGÏc Ä@½Ù_

ÐË?ÉöhGÉйеÄÐÁ@kеÉй·âÌoÐGÏÊâÌÔ ?cÐËÑKÏgÐÂG@k@ËÉÐÔÑ¡@ÌGйеÄÉÊG?c â“Ð}ÙK@ÔÓCh¶G·â̹Ð}Òi@lµ@wChµÏc ÐG ÉÊG е ÐËÏgjÅ ÐÂKÉжpâÌO ÉÐÔ+MâË}gÏÉ Ðµ н@ŠÐÔ ÉÐÔ ÐÁÐïG е ÒÏÉÐÔ ÒÙÅ Ò@k@ËÓ%Ch}@ÁgÐk&ÐÌÁÒgÐïËg@µÒi@lµ@w CgcgÙïG DGÏc ÑLp} ÒÏÊâÌo ÐG ÑKÏgÐÂG =ÏÉÊG¸ÐË@½ÐÂG|gÐkй Ä@ÌLlËÉе·âÌÁ@kеÉʶð¹ÐGý@ÌÁÐKÐÁ )ÏÉÐÁiØdG ¸ÐËÏg@w @ïâËg Òi@lµ@w ÐG +ÄÉÊG Ä@µÐËÑË@k@Ë ÐLkÐGgÐG Òg?c@}@Ô ÑÂËgÙ} ÉʵÏÉ ·â̹Ð} Òi?Ê_?c ÒÐð¹ÞÐ} Ñoе +ÉÊG Ä@µÐð¹@Wн й ÑKÏgÐÂG Ò@k@Ë ÏÊâÌo ÉÐÔ gØi ѶâÌÁÞ@k Ñk@Ìk ÐÁ@k@G ÀÐÔ +?hµÏcÐÁ ÀiÐÅ ÙG ÒÐÁ@Ëi?Ê_?c ÓÄ?i?ʉgÙ®âËg ÐËÏi@K ?c NÞÉ ÒÙ_É@Á й )ÄÉÊG ?c Ä?ÉÐÔ â¼Ð}йе ÒÐÁ@µÚ@w ÉÐÔ Ð¹’Ë@ÔÑË@ÌSÒhïÁÐËÚÑÁ@µÚ@wNÐÁ@ÁÐK hâËeйÄÉÊwÏcÙGÒ?ÉÑLp}ÐG)NнÉʶW ÐGÀеÑÁÚ)?c·ð¹Ð_ÒgØiÑïÁÏcÒg@oÊ} ÑÁÉÊwÙGÓG ·âËdÂâÌÅ й ÃKh}gÏÉ ·ð¹Ðµ “Ð} Ðk@ÂâÌO ÑÂKh}gÏÉ ÙG g?ÊG ÑƲâÌ­ +ÃÂâÌl_ÏgÏc Ä@µÐËѽÛlÌÔ @½ÐÂG й É@G ·ð¹Ð_Òg@µ?É?cÑLpPð¹@OÐGе·â̹Ð}âѱЭ йÒi@lµ@wÙGChµÏcеchµÄ@Ëh}?cÑâÌO Ò@]]]]]]]]]}gÏc ?cÄ@]]]]]]]Á?c @]]]]]]]]k@]]]]]]Ë ?ÊÌÅ ÉʽÐÅ +ÏÉÐÁжGc@ÆLS?Òg@¶poÙµ йÐÁÉʖÙGÓ@¶G·âËg@µgÐHâËgеÄÉÊGg?c ·âÌO·âËgÙ}Êð¹@Ô?cÄ@G@ïÌÁÒ?gÉÊoÒÐK@ƶâÌO й ÒÐïâËg Ä@G@ïÌÁ Ò?gÉÊo +DÂâÌG йÄ@›g@OÒÙ_ÐGgÐkÓc?i@ÔѶâÌÁcg?fHð¹ÐÅ D±Ð­rÐoйMâËc·âÌOÏÊKh}?cÄ@Á?c@k@Ë +@µÏcÄ@Ëg@ËcgÐHâËgÄ@ËÉʽÐÅ)%Ä?i’Ë@Ô& hâËe й qÌKÏgÐÂG Ò@k@Ë ÑÁchµÐ¡?g й gÐ}ÐÔ +ÐË?c Ä?ÉÐÔ ÑÁ?É@O ÓNÞÐkÏc .043 ÑÁ?cgÏiÙS Ò/ ÑÁcg?fHð¹ÐÅ Ò?Éc ÉÐÔ ÒÐK@ƶâÌO ÑÁ?ÊLÁ@ËÏc )MlËÉÐÅ Ä@ËÏc qÌÁ@µÏi?ʉgÙ®âËg ÐÆ̱Э ÓÄgÙïG ÐËÐÁfâ̹ )@HK@Åâ“ Ò?É ·âÌK@µ gÐÅ +’Á?cÐLkÙO й ÐG ÀÐoÐo ÑÁ@›g@O ÑÂK@Å ·âÌO Ò?Éc ÓÒg@}i@k¸ÐËÏÊâÌoÄ?i?ʉgÙ®âËgÒÐÂËgØi Ä?ÊâÌÁ й Òi?Ê_ ÀgÊ®âËg ÑðºkÐÔ й ÑË@GÐK ÓN@ÅÏc ·âÌO Ä@›g@O ÓÄ@G@ïÌÁ Ò?gÊo @k@Ë ÉÐÔ Ñ¡@ÌG й ÑÁ?ÊLÁ@ËÏc qÌÁ?ÉÐÔ Ð¹·âËgØiй?cÐËÏcØ}ÓÏÉ?h_?cÐÌKÏgÐÂG ÀÞÐG +ÄжG Òi@lµ@w ?c Ä@µ@k@Ë Ó·ð¹Ð_ ÑLlËÉ й Ä@Ââ̹jâËg ÙG ¸ÐËÏc?Ô ÉÐÔ Ò@ïâÌS ÐG ÉÊGÐÁ ?c?g@Ô й ÑKÐË?gØi й Ä@Ëѕ@_ ÒcМЈ Ò@©@Ô ÑÉgc й ¸ÐËÐLkÏgе ʵÏÉ Ó@ÂâÌÅgÏc ÑLkÏc ÑÉgc chG g@µÐG ·ð¹Ð_ ÑÁ@µÐ­@½ Òec ·KʵÓÛâÌK ÐG ?gÙ} @k@Ë ÐG ÄÉÊG dÁÐG@O +NÉеÄ?ʽÐÅÒgÐkÐðºOÐKÏÉ ÑÁchG ÏÊâËgÐG ÐG rÐÁ?ÉÐÔ Ò?gÏgÐk +chµÐÁ Ä@ÌKÐ¥@Áб qÌÁ@µÐO?gÐ_ @k@Ë dÂkÐOÒÏi@KѶâ̹Ð}@k@ËÀÐTÂâÌOÑÁ@›g@O

23
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

ÉÐÔ @¶G ¼ÉʽÐWÐK ÒÙ_ ÒÏÊâÌoÉ@Å ÜÐ}й ÑlÂÌS ÒgÙlÁ@k Ò?gÏgÐk )ÄеÏc ÐÁ@ÆÌÔ ÐÁ@Áe ÏgÙS ÉʽÐÅÉÐÔÒ?gÏgÐkÀÞÐG)gÏcÐGÏc?gйеÑKнÉʶW )?cÉÉchG?g Ñð¹@k g?Êw й ý ÑÁÉÊwÙGÐG ÐËÐÁ@PkÙµ еØwÑ¡@ÌGйÐÁ@ËÊÌÁ?ÊK?c Ä?hâÌÔйÄeÑÁ?gÐkÉÊÁ )ÃâËÉdG Ä@ÌÁ@µÏÉ?g@o ÐÁ?e й ?c Ä@µÏfâËgc ÓNgʵ +gÙlÁ@kÑÁ@µÐÂâËÊoÉCgÑÂKh}É@wgÐGйÐGNÐHð¹ÐÅ Ä@KgÐkÉÊÁ ÑÁ@Áe ѽÐÅgÐG ?cÐÁÞ@k Éй ÏÊâÌÔ @Ë@Ô Ñkg@O rÊÁhÆo ÑÁ@µÐ½ÐÅgÐG ÐÁÉʖ ÙG =ÏÉÐKØdÂâËÊ_ =gÊO ÉÊK@Æâ̹ѶâËgÐkÉÊÁgÊOÑkg@OrÊÁhÆoÉÊK@_ ÑÁ?cR@wйÑL­h}Ó}Ò?ÉcйеÐÁ?hâÌÔÒÐÂËfâ̽й ÑLkÐGн+NÞÉÒÏÉÏgÏcÙGÉÊwÄ?É@ÌOÓÄ@ÁeÑHâÌLµ g@ËcÏÉ ?cÑË?Éc ÒÐÁÞ@k Àйе ÐËÏi@K ÑÁ?gÐkÉÊÁ ý Ïe?ÉÐLkÏc É@Á ÐÁÉÊw Ä?ÉÐÔ +ÄÉÊKÉе ÓÃâËÊÁ?cоâÌÔÑKÞÉйÒÉ?ÉÐKÐGеÏÉÐÁ@µÐÌLlÌÂ̭̾ ÐLâÌGÏc NÐÂÁÊk ?c Ä?hâÌÔ йе ÉÐÔ gÐkй еÐËÐÁ@pÌÁ ÑKнÉʶWÑK@Å?ÉcÐGÀjÌÂ̭̾ÑÁ?dð¹ÐÅgÐk+ÒÙ_Òec й Ä@Áe е ?cÑð¹ÉÐÅ ÓÑLlËÉ @KÏgÐk е ÐËÑÂÌË@Ô @LlâÌÔ )ÑÁ?ÊLËÐÁ ÀÞÐG )CÊâÌLkÐPG ?cÜ@½ ъʵ NgÙO?gÓ¸ØwÓh¦âÌoÒÏÊâÌoÐGÏcgÉÏcgÉÀjÌÂ̭̾ “ÐÅgÐ}Ó@µÏchK?hâÌ_ÒÙ_ÑÁ@µÐð¹ÉÐÅ)@_ÏcgÏcÒÙ_ йÑLlÌÂ̭̾ÒÏÉÐÂ̱ÐKÒÏÊâÌoÐGÒÙ_Dl_ÏhGÙG ÑKнÉʶWÑËÉÉfâ̽ÑkÉÊÁÏg@w+CgÙ}ÐLâÌÂâËc?cÄ?hâÌÔ | )CÉÐÆÌG | )ÒÙ_ Òec ÐLâÌGÏc )ÐËÑÁ ÏÉй @ÌS CÉÐÆËÐÁ 

24

 Ã@Àe

ý ÑÁÉÊwÙGÐG +?cDOÏgÐO Ä@¾ÌÁнÐO@w ÓÑk@Ìk ÑÁ?g@HÁ?É@K Ñ­@½ ÑKÐHË@K ÒÐËÏc ÑÁ@µÐËÒÉ@ÂâËÊ_ ÐKʵgÐk ÒÏg@G й ÑwgÐ} Òi?ʉgÙ®Ëg “Ð}ÏÉ?hµÉßG е ·â̶ð¹Ð_ Òg?i@Ô ÓqâÌÔ ?cÉй е еÐËÐÂâËÉ@Ô ÀÞÐG )ÐïÁÏdâÌG rgÙo Ñð¹ÏÉÐÅ +ÏÉÐK?cÏcŸÁÏgÑÁ?ÊSÐG)@¶Gg@}igÏÊKÉеÑâÌKеÒÏÉ?cÉйÒÙ_CÉÐÆËÏc ÑÁ@µÐ½ÐÅgÐG й Ѷð¹Ðµ?c rgÙo ѽÐÅÉÉc ÒÐËÏc й Òg@µdÂâËÊ_ ÒÏÉÐÂKÉjG Ðk@ÂâÌO ?c%c@ÆLS?& Òg@¶poÙµ Ñ¡@ÌG Nh}ÏcgÏÉ rÉhk ¿Ëh¶¹?dH¥gÙLµÉc ÉÐÔ +@ÂâÌÅ MkÏcÐG ?c Ä@µÏi?ʉgÙ®âËg ÑÁ@µÏÉ?hµÉßG йÒÐïâÌO )chµÏc Óg@½ÚÐO ÓrhâÌÅ gÐG ÐÂKÉе ¸ÐË Ò?Écй ¸ÐË ÐÁ?ÉÐÂKÉÉjG ÉÐÔ ÓÐÁ?É?hµÉßG ÐïTâÌG ?cÉйе Ä?hµÏc ÑÂâËÊÂâËg ·âËg@±@Ô ÉÏgÐG ÑLp} ÐG ÓMpËÐ}DO Ä@ÌÁ@ËiÉ ¸ÐËg@µ?É?c zÌÅ Ѳ̲WÒÐK@ƶâÌO й Ä?gÙ} ÓѱÉʲWÒÐK@ƶâÌO й Ä?gÙ} +n@GgÐGÐKÐË@Á @Ë@Ô +ÏÉchµ Ä@Kg@µ Ä?hâÌÔ ÑÁ@Áe Òec й Ä?cg?ÉÞÐÅ ÑkhO gÐkй ÏÊâÌÔ Ä@KÙ_ÀеÑÁÚеÏÉÊG¸ÐËÏÊâÌoÐG?cÐËÏÉÐÂKÉÉjGÉйÄ@KеÐÁ@oÙ¶âÌKÑKÉжkÏc =@¶GÒi?g ¿oÙ_Üc )ÏÊLpâÌw ¿pËgØi ÑoÙ_ +ÏÊLpâÌw ÑKÐÂËн ¿¶â̹Ð} )¿Ëi?g gØi ÑÁ@µÐ­@½Ñk@G)ÀÉÊGg?doÐG?cнÏcgÐkÉйÑïÁÏdâÌGÑÁdÁ@¶oйеÒÏÉÐG Ð_Øc Éй )ÃËÉÊHG ÉÉdÁ@½ Ä@½ÉʽÐÅ е ÏÉÐË@µÐË@ÂâÌÅ ?c ·âÌ_Øc й Ä@–@Áe R@wй¿µÉÊKgÐOÏci@OÓÏÉchµfâËÉÊKÉÀgØi)ÏÊÌkÉÊÁÀg@KÉÄ@ËÏc?cÏÉ?h_?c ¿ÌµÚ@wgÏjâËg@OÉʵÏÉ?cÒgÏÉc?cÒ@}iÏcйÀÐÅ?cqÌð¹@k//ÒÏÉ@½й+ÏÉ?c Ä@ÅеÄÐÁ@xµÉʽÐÅÉÐÔý¸ÏÉÑÁ@kеÓýÑKÉжkÏcÃËïÂËh}+ÏÉdÁ?ÊÁ ý +ÃÂâËʀ ÐÁ?É Ä?hâÌÔ й %¡Øh½ ÑÁ@µÐ­@½& ?c °@½ ÑÁ@µÙ¶Á?i й Éʵ@K ÄÉ?gc ÒÏÊâÌo й qËÉÐÔ ¿ËhâÌïogÙo ÒÉÉchG?g Ã˽е е ÑKÐÂÁÉÊk ѶâÌÁe ¸ÏÉ ÓÄ@µÐÁchµ g?cgÉÊÂk ÒgÙSÉ?gÙS ÒÏÊâÌo ÒØg@½Ð} ÊâÌÁ й ÏÉÊGÐÁ ÑÂÌË@Ô gÐ}ÀÞÐG)ÀÉÊGhâÌ­qËgØiÓÏÊÌkÉÊÁÀgØi)ÏÉchµÐl±ÀgØi?cÄ@µÐËÑkhKн )ÉÊGÐÁÄ@¾¶âÌKÉеMkÏc?cÐKÐG@GÉй@Á)ÐËÑË@k@Ë“Ð}NÉжkÏcMLkÐGн À@µ@Ô ÐG еÏg@µ öËgÐ_ Ä@µÏÉÚ )ÏÉchµ Ä@Ïc@½@Ô )ÏÉßâ̵ Ä@½ÐµÐËÒÉÏi rоâÌÔ DG Ä@Ù_ ÒÐl± ÀÞÐG +ÃËÉÉdÁ?iögÒ?c ÑÂÌË@Ô ÑËØögÏgÐk +ÃÁÐËÐ}Ïc )?cÐËÏÉÐÁÉÊG ÉÉgÐGÉÉg ÉÐÔ ѽ@µ@Ô й )ÏÉdÁ?iög?c Ä@¾ÌÌÂÌË@Ô ÑËØögÏgÐk йе ÒÐÁ?ÉÐÔ ÓÃÂâËÊ_Ïc ?c Ä?hâÌÔ й е Ä?ÉÐÔ )ÄÉÊLpËÐïâÌO оâÌÔ ÑÁ@µÐð¹?d½ Ä@µÐÁÙµ Ò@ïâÌS Éʵ@K ÃGÏc Ïc@½@Ô ÚÉÉc gÐÅ )ÃÂâËÊ_Ïc ?É@ÔeØg ÑÁ@µÙ¶Á?i Ä@µÐËÑk@ÌkÐK@ÆpâÌOÒÉÉgÐGÉgÄ@ËÙ_ÑLk@ÔйhKgØiоâÌÔÑÁ@µÐºkÐÁÏÉÐÁhïG ÄÐËÚйÄ@ÌoеÏg@µѽ@µ@ÔÓÃÂâÌGg@µÐGÏjâÌÅÉʽÐÅÉÐÔÄ?ÉÑ­@½)ÏÉÐÁÉÊG +Ch¶GÄÞ@KÏÉжËcÑÁ@kе Ä@L¶âÌÂLl`¶âËg ÓÉ?h`¶âËg ?c Ä?hâÌÔ ÒÙ_ÊâÌÁ й ÏÊâÌÔ ÑwÙG g@µÉÊK@_ =ÏÉÉdÁ?giнÐÁ?c¡Øh½ÑÁ@µÐ­@½cÊ_@ËÄeÑÁ@µÐ­@½ÐGNÏg@GÐk ?cÐÁ Ä@ÌÁjÌÔ Nб ) @¶âËgÉ@Å Éʵ@K ÄÉÊG g@ÌLkÐÅ ý ÐG NÐHlÌÁ hKgØi ÑKÏg?iÏÉ ÑÁ?gÉÏc й g@S ’Ë?Éc ÙG )¿ÂâËgiн?c ·âÌÂLl`¶âËg ÓÉ?h`¶Ëg ÒdÁÏÉ@Á ÑÁdÁ?giн?c Ò?É?c ?cѕ@_ Ò@©@Ô ÑKÐð¹ÉÏc й ÑÁ?hS@ƽÒ@©@Ô ÑKÏg?iÏÉ й g?cÒdÁÏÊâÌO ÒÏg?dÌÔ gÐÅ е chµ @Áe ÒÏÉÐÂËfâËÊK ÓÒgÉÊL¹Êµ й Ä@ÌKÉ ÓÏÉÐË?c Ñ¢ÌKÐïÌÁ ѽÞÏÉ ŸÁ@½ ÃËdÁÐw Ò?Éc %ѽÛk? c@og?& ÙG Ä?cgÏiÙS Ò/ Ò?Éc )ÏÉÐKÏÉ?hµ NÏg Ä@KеÐKÐÌÌWÛk ?cÄÙÌl̽ٵ qâËÉй е chµ ÑkÊÁÉ@Á ÀÙ_ dÁÏÉ@Á ÒgÐGÏÊâËgÐG ÒÐÁf̹ й ÑKÐËѽ?dÁÐÔ ÑlÁ?h®ÁÙµй¿Ëg?doÐGйgÐG @KÐËÑWÚÐkÑKÏgÉÐÔ)ÏÉÐË?hµcÏgÐÌWÚÐk gÐkÐG ÉÊGýÉ)ÉÊGÐÁÏÉÏÉÐÔÐGѵÐËÒdÁÏÊâÌOzÌÅÓ?cÒÉÉg?c’¹hâÌG Ò?Éc е ÉÊG ÏÉÏÉg Éй )dÁ@OÐk?c ѽÛlÌÔ Òg@½Ùµ Ñk@Ìk ÓÒgÊL¹Êµ ÑÁ@Ëe )?hµ J@lÌW ÐÁ@µ@O ÑË@KÐÅ@KÐÅ ÙG ÀеÐð¹@½ÐÂG Óý ÜÐ}й ’¹hâÌG ÑlÁ?h®ÁÙµ +?hµÏcâ“ÑÁ?ÉgÏÉ@wÏÉйhKgØiе·âÌLo =NÊ}Mw’¹hâÌGÑlÁ?h®ÁÙµйÙG ?cÒh_@ÔйÓÐË@ÁÒcÏÉjÌ}gÐÅÀgÙ®âËg?cÐËÑKÏgÐÂG@k@ËÉÐÔÑ¡@ÌGйÉ +chµÐÁÀжËcѵÐËÐl±)ÏÉÐLâÌGÏcÄ@G@ïÌÁÒ?gÙoÒÉÉgÐGÉÉg·ð¹Ð_ѱg ÑÁÉʽiÐÔÒ@ïâÌS?cÄ?hâÌÔÑkÉÊÁн@ÁeØgNÐÁ@ÁÐKÓÑkÉʵØwÑK@ÌGÏcÐÔй ÐG ÄÏcÏc ÜÉÐÅ qËgÐkÉÊÁ ÑÁ@Áe NÐÁ@ÁÐK g@S ·âËdÂâÌÅ )¿ÂÌGÏc Ñð¹@KÐG ÐG ÐÁ@Áe =ÐË?cCʵйÏg@µÉÐÔÒк̶oʽÏÊâÌÔÑÁÉÊwÙGÐG)ÃkÉÊÂGÐÁ?É@ÌOÑÁ@½i ÑÁ@µÐÁ?eÑÂLlÌGÒÏc@½@Ô@ïð¹Ð½Ùµr@LlâÌÔ+ÐËÑËÉÉfâ̽ÐËÒg@L­h}ÉÐÔgÐÅ ÒdÁÏÊâÌO й Ä@Áe ÒÐpâ̵ ÐÁÉʖ ÙG ’Á Ïc@½@Ô )ÏÉÊGÐÁ ÑKÏÉ?ÉÐK ÐG Ä@Áe


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@ÀeÑÁ@LlÁÉÉiÏg@Ô7ÒÏÉ?hÁÙÅ Òi@±і@_@Â̽ÑWÉÉgÐGqâ̶pâÌO

.013cМЈÒi@±ÒgÐkÉ@Å @_@Â̽

+++++++ÜÊ} @µÞ@G¸@_ÒÊâ̹й Ä@LkÏgÐOÉÐoÑÁ@½ÊKÓÀÐKâ“ÙOÐo +++chµA“ÐÅ ÒжlâËÙkÏÉÏög@K @Â̽ÏO?cÑÁ@µÐÁÉÐ_ Ä@µÐ²ð¹@G@ÁÑÁÉÐ_ÑÂoÐwÄ@ÌÁ@˜йgÐG Ó+++ÃâÌÁögÙ}й ÃËÉÐÔÑÁ@µÐKÐË?ÊËgÒÐÁ?Ég@µÉÐÔ ÉÊGÒÉÊpâËÊK ÉÊLkÉÊÁѱÐGÐoÑð¹cÉ@Áй ÄÏc|@_й ÐÁ?Ég@µÀÐÔÑKеÐoÑÁ?g?ÊHâËgÑwе Ó+++++ÄÉÊKÉÏhkÐÁ Ùk@ÔÓÏgÐGÄ@ïâËgй@LpâÌÅ

 ÓÄ@Lð¹ÊkNÐHËÐÅÑLoÏdâÌOйÓÐËÏg?ÊâÌÔ NÐGgÊ©Ò@GÐÂoÒjâ̽@Ôй ÑÁнÐKÙGÀÙ½3’ÂâÌk}Ïc?cÑÂËh­ÐGÒiеÑÁÉÊK@_ÒÐOgÙµ Òg@ÅÐGÒj}hâÌÁD¶OÐw ÏgСÏcÀÐÔÒc?i@ÔÒ@GÐÂoÒÐLâËÉ@Ô ?hwg?ÊwÑÁ@µÐºâ̵ÑÁcgÐ}ÐÂËеÏc ÃËÐGÏcÏdSÊkÐËÏg?ÊâÌÔÀÐÔ ++++++Ó@Â̽ÑLâÌÁiнÑLk@Ôй g@½ÙµÑ_@ÁÑÁ@µÐïÁÏcÒÐð¹ÐË?i ÄÉ@GgÊkÑÁ@µÐÁ@½ØögÒ@O?gÐkе ÓйÉÊOÐOйÄ@ËcgÐ}DGйÐÁ@k@ÁÐÅÀÐÔ ++++++Ä@ËÐogÉй ÄÉÊwÐÔÄ?iÐ_ÒigÏÉÒ@GÐoÏgй @KchµÄ@Ìð¹ÐÅ Ä@µÏÊËiögÓÉÊGöhkÓÑÁ?iÐ_ÐïÁÐÅgЭ кËÙµÐK@µÏcÄeÏÉÐÁöhlGÐK@kÉÐÔÒ@¾Ìkй Ä@µÏÉÊKh}«ðºGеÐwÓÒÉ@ïÁÏeÏʱÐw@K ÃâÌÁögÙ}й @µÏcÄÉÉhOÐÅÄ@µÐ¹ÉÊOÐOÑWÉÉögе ÃâËgÏiÊïGÐÁнÏiÉÐÔÑÁÏÉÏjâ̱й@K ÒÏjÌÁеÐK@µÏcÄe ÒgÚ@kÉ@ÌOÒÞбÀÏcgÐG ÄÉÊGÐÁ?É@kÉÐwÉÐÔÒg?É@ÅÒТ} ÓѶËg@ËhKнÑÁнÏiÐÌp_ÐGÏcÄ@Ë@̹?cнÐÁ ѶËg@ËhKÐOÒÏcÐkÙGchGÐÔÄ@ÌoÉÊÁöhµÐÁ ++++++nÉÊl­ÐÔÀÞÐG ÓDÂâËʀg@ÅÐGÙG¼ÊH¹ÊGÒÏÉйgÐG

25
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

 Ògc@±ÛËÐÅÊk ÑK?hµÊ¾âËcÑÁ@ÁeÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?giн?cÒeØhð¹@k’½ÐLkÐoÐGÐoжpâÌO

Ä?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ ?ÊÌÅ ?ÉÐpâÌOÒi?ÉÐïÁ@GÐG ?hµÜÐÅÑÁ@lµÐËÑïÁ@G Ä@ËeÑâËgÒg?ÊHâËg¸ÐË++++)Ä?ögʵÓzµ ÄÉÊG )ÄÉÊG@Á@½¸ÐË ÄÉÊG?ÊÌŸÐË ÏÉеÐËÐG ÏÉÐKÐÁÑK@GÐ_ÉÏgÐG @ÁÏcÄ@ÌÁ@lµÐËÒÉ@ïÁÐÅ ?cÚÄ@ÌË?ÊÌÅDGÒÏcgÐO )Øh½ÐÔ)ÐK?É ÐËоâÌÔÑK?É@ÔÒÐOgÙµ ÐËÏcÐkÀÐÔÒÉ@ÁÐÅй ?ÊÌÅйhOÑÁ@xµÑoÏÉ@GÐGöhO +DG·Ë?cй 

 MÁ@¡Øh½ÑÁÉÊGÑÁ@lµÐË ?cÏGÀÐÔÒÉ@ÁÐÅй Ä@xµÏögÙoÑÁÏcgÐ}ÑÁ@µÏgЊÐ_ É@ÁÐË?egRÙð¹c)RÙð¹c ÓÄÉÊG¼Êµ)¼Êµ )ÀÐÁ@xµÒjâÌÅÐGÒG qËg@kÐïÁÐkÑÁ@µÏcgÐG Òc?i@ÔÒÐÔ )·kÐKGѺÌÅ@S)ÑÁ?É@GÒÉÉgÉÏgÐG ¿Ìk?hµÊ¾âËcÒÐpâËdÁÐÔÒiÏÉÏg)iÏÉÏg ÏÉÐÁØögÏc ÓÒöhG ÀiÐWÒÐoÉÊoÒÉÉgÐ}É@Áй ÒÉ@½mÌKбÑÁ?É@wÑÁ@µÏÉ@ÌÁ@µ c?h½DGѲo@ÔÐxµ ) @µ@ÌwÑÂâËÉ?cй ÓÀÏcgÐkÑÁÉÉgÒÙk@Ô)ÐGÉÊG +¿ÌËÐ}ÃKÉеgÐkÒжKʹÐG +CgcÏc¼ÐµÐ¹жËgÐ_?É ?gdÂâ̽i·âÌKÐGÙÅ)ÐGÙÅ ÒjâÌÅÐGÒGÉ@ÁÐË?egRÙð¹c)RÙð¹c ÓÀÏcgÐkÑÁ@¶kÐKGÑÁ@_ÏÊËc ÀÐÁ@xµ ÒжKʹgÐGÏchGÄ@Ë@Á@Å NÐð¹?cÐ¥ÓÑÁ@lµÐËÒ@Ìw Òc?i@ÔÒÐÔ ÓÑKhï¾ð¹ÐÅÉ@ÁÐÅ)É@ÁÐÅ ++) @µ?ÊÌÅÓÐ}iÙ_ÒdâËiÒg?ÉÐÅÙÅ Òcg@PkÐÔ¿WÉgÓÄ@Ì}ÐG ++++) @¾LpÌÁѵ@Oѵ@_ ÓÀÏcgÐkÑWÉÉgÐG@Âo@ÔÒÐÔ @Lkcgʵ йgÉÉcÑÁ@LkÏgÐOÉÐoÒ?hwÒÐÔ ÓN?hµÊ¾âËcÒÐk@ÁÐÅÐG)ÐGÄ@½c@o

ÓDÂâËeÐÅÏc¿WÉgDGÓ·oÉ +Ä@ÌGÐÁÚнÒевo@¥Ðð¹?iÐ_ÐG@¶½Ïc ÑKÞÉ ÑkÚ ÒÐÔ ý ѲoÐ¥ ÒеÐÁ?hËÐW Ïögʵ ÙÅ ¿½Ð_ Òеhwй)ÉÐoй)ÑïÁÏdâÌGйÀg?jâÌGýÑÁ?iÏcr@G +ÑË@ÌÁÐK ¿²o@¥Òh¦âÌoÑK@G@kÄ?g?ÊâÌÔMp}ÐÁ@Ì}?Ê_ÊK )¸@OÑÂËÉÐÔÑÁ?ÉeÉ@ÁйÓÑË?cÊ_ÒgÉÊÁйеöhO Ó @µÐk@KÒÐ}iÙ_ÓiÐWÉ@ÁÏgÙxG?c·âÌw@½й ÓÏÉÏgÙpGÀg@l_ÉgйÐKÐGgÊ©ÉÐÔÒiÙKÓcgÐ} ÏÉнgÐ}ѶâËjâ̽@ÔÐG +ÏÉжG?cýÒÉÉgÐGÏi@KѶâÌLoÐÅÐGÒ@}gÏc ÑÌKÐ̵ÐËÑÁ?giн?cÒeØhð¹@kнÐoÏgÒ/1ÑÏögÊâËgй ÏÉÐË?gdÂâËÊ_)?cÄ@Áe

26

т@­ЮËhK7ÒÏÉ?hÁÙÅ MÁ@µÏÉ@wÄ?g?ÊâÌÔMp})?cÀh¦âÌoÑK@G@khâËeй CÊÁѶâËh¦âÌoÒÐoÉѽٽÓ·âËh¦âÌoÑÁ?Ê̽ÐÂGÏc +ÃÂâÌk}Ïc@K@ïÌÁй GÒЊÐOÐG @µ?ÊÌÅÓiÐWÓÐk@KÑð¹Ê}жOÐw +ÑË@KÙµDGѶâÌÂËÉÐÔѵØgÐGйÀÏcÒÏcÐÁ?g?ÊâÌÔÓ¿ÂâËi?gÏc ÉÐÔÒٽкËeÓDÂâÌoÐ}Ïc¿ð¹cÒÉʹÙONÊâ̹ÒÏjGÒÐÂo@kÉÐÔ Nе@OвpÌ¥ @GÐG?cÒÏcÓDÂâÌKÉÊkÏc¿ÌËÙKDGѽÐ_ÑÁ@½gÐ_ Ò@ÌÁÙ®½ÐkÀgÉÊkÒh¦ÌoÒöhËâ c@oÒÐÔ ÒgжËÐO)DÂâËigйÏc¿_@ÁÉʽÐÅNiÙkÐGÑïÁÏc


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

À]¼ÚÐS7ÑÁchµÏc@½@Ô )ѵÉ@GÑÁchµkÐÔÓÄ?} Ò?Éc)ÉÊoÐGÄÏdÌGgØiÐGÐÁ@ËÊLlËÉ +ÏÉ@ËeÜ@½gÊ_Ó¿ð¹Ïiй)ÏÉÊGcgʵѶâÌxµÄßâÌ_ ÒбÚЭÓeеÏchGÏcÑÁ@µÐKÐË@oÓ¸É@GÓÚн)ÉÊoÐGÐË?dG?iÏg@ÁÐGѶâÌxµDkе¸ÐË@ïâÌSgÐÅйÓeеÐKÏÉÊwÄßâÌ_ ÀÐÔ+ÉÊGÏcÒg@}igеÐxµÓÏÉÐÁÉÊGÏciÐïo@OÄ@ÌÁ@µÏchµй@KÐÅÏÉÏcg@oÄ@ËÏc CeØgdÁÐw?c·âÌKÉжoÐÔйÓÄchµÏc +ÉÊGn@HðºGÒÉÏhkÐ_½ÐÔÑxµÐÁßâÌ_ ѶâÌohâÌÅйÄ@µÐËÑÁ?hâÌÔÏi@GgÐkÒg@µÉ@ÅÓÑKнg@ËÐGÄ@µÐËÑÁ@Ê¥ÑÂÌË?iÒ.225Ñð¹@kй)¸ÐËн@ÁÐïð¹ÐGÑâÌOÐG ÓÜ@½gÊ_ÑâËcÑÁ@KÉÊkÒÙÅÐGÉÊG)?cÒÉÉgÉßGgÐGÓgØig@TµÐËѶâËg@LoʵÓMoʵÓgÉÉiÏg@ogÐkÐÁ@ËchGе?cÐÁÐËÚÉÉc ÀÞÐG)Ä@µÏcgʵÑÁchµgÏcÐGgÏcÓÉÏhkÊ_½ÐÔÑÁ?geʵÓÄ@µÐËÑÁ@Ê¥ÑÁ@½gЭÑÁdÁ@OÐkÓgÉiÏg@oÒжËcÑÁ@µÐËCc +ÏÉchGÒÙ_ÜÐ}йÒhKÑxµUÂâÌO×eеÐKÏÉÊw+DkеÙGÄеÒÏg@½gØiÐGÄ@ÌLlËÉеÄßâÌ_ +ÏÉÐË@½CÉйÜ@kDkе%Ä@ËÐÅ&ÒÊâ̵NÐHË@KÐGÑÁch½ÑK@µ@KÏÉ@ËegÉÉiÏg@oÒg@ÂGÑÁ@µÏÊâ̵йÃâÌð¹Ïc ÉÊG@}@ÁÐ]]]]OÑâÌSÓg@oÐWÄ@ËÐÅ ÉÊG@ïoÐK@ÔÉÉc’ËÐGÒÐïâËgÃËgÉÊk nеÐÁ?Ê]]Ìâ ÅgÐGÓ¼@WÒhâËeÐ]]]¹ nÐ]]]]µ@ÁÐOÏcgÐGÒÐïâÌSк]]Ìâ ÅgÐÅ Ä?cgÏcÓg?i@]]]]ÔÓqâÌÔÐ]]]]¹Ñð¹@]]]]WÄ?cgʵÑ]]]]]ºð Ìâ _gÐkÑ]]¶âÌÁeÄß]]]]Ìâ _ ÏcgÐGÓÊâ̵ÀÐÔÓÐ_@oÀÐÔÐK@Å ÏcgÐ]]]]]]ÅÀÐ]]]]ÔÐK@]]ÅÄdÁÐkÐð¹ÙKÙG Ð]]]]]]]]]]]]]]]Á@ÁeÏhâÌoÒdÁ@›Ðk@KÐÅ ÐÁ?cgнÓcgнchµÒgÐ]]oÜ@kdÁÐw ÐÂËhâËiÉÊK@_ Ñ_@oÒÚgÉÉiÏg@oÒg@ÂGÓÜ@½gÊ_ÑË?ÉhÁ@½h­ÑâÌS+ÏÉÊGŸÁ@GÉ@ÁÐG?cÒhËeÓÑËÉÊK@Æâ̹йе)ÉÊGcgʵѵÐË?ÉhÁ@½gЭ ÐG ÒgØi ѶâËÉ@Ô ÏÉÏgÉc й ÓÏÉchµ MkÉÉgc ÒÏÉ?i?g ÒÉÊÁ@_ ÓÉßGgÐG ѶâÌ_@G ÏgÉÐ} gØi g@TµÐË ѵÐË@}Ïg@G )ÃËgÉÊk gØiѵÐËÏÉ@½r@Oй)ÐÂËhâËiÏÉ@ÁÄ@ËÉ@ÁÓÏÉchµMkÉgcâ“ѶâÌLoÐÅÐGÓÒеÐð¹@½Ób@GÉ@ÁÐKÏÉ@ÂâÌÅÐK@µÉÐÔÒÐkÏgе ÐGgÐÅ)ch½ÓÏÉÏg?Ê_ÐKÉе·âËcgÐGÏjâËÉ@ÔgÐkй?cgÐoйÄ@ËgÐkÐË?hµе?c·âÌohâÌÅй¸ÐËÏÉ@½r@OÓÄÉhâËiÐG?gÙ} ÙGÏÉÐÁ?gjâËÊ}ÑÁ?ÉÊLpÌÁ?cÃGÐÁihPoÄ@µ?giнÑLlËÉеÄÉhâËiÒg?iÓÒÉÏiѶð¹Ê½ÄÏÉ@_?cÐÁ@ËÑË?ÉcÀйÓÏÉÐË@½ÐÌÁ?cÏÉ@Ô +?hµMkÉgcÏi@KѵÐËCcÄ@¶kÐÔÑÁ@µÒÉ@ÁÐGÓÏi@KѵÐË@ïâÌS +ÐË?cÄ?ÊËgнÓgÉÉiÏg@oÑÂËÐGйÄ@ËÐÅÒÊâ̵ÓÃËgÉÊkÑ_@o ÒÐ]]]]]]µÏgÐGÉgÉÏcÓÄÉÊ]]kg?iÐ]]]]Å ÒÐ]]]]]µÏgÉÐ}ÞÐ]]]]±ÓÐÂËh]]âËiÉÊK@_ NÐ]]]]]]]]HËÐÅÓÀ@kÐ]]]GÜc@¥Ѿµ@W Nо¹ð ÐÅÐ]]]]GÓcgÊ]]]]]]µ¸ÐË?ÉhÁ@½gЭ gÉÊO@]]]]]]_Ó¼É@µÓÃËhâËiÐGÉÊ]]]]]G gÉÊÆ]]]]]oÐ]]]]½ÐÂËhâËiÑ]]]Á@LkiÒÞб Ä@¶k@ÔÑÁ@µÐGÉÊ]]GgÉÊÆoнÒÉ@Á Ä@o@OÐ]]]]]]]]]¹ÄÉhËâ i?gÙ]]]]]]]]}ÐÂËhâËi Ð]]]]]]Á?cgÊ]µÓcgʵÒi@Á@oÒÐË@]]]]]½ ÐÁ@½Ïg@]]]]]±ÀÐ]]]]Ô)Ð]]]]]ÁeÏh]]]]Ìâ oÀÐÔ ÏÉ@]]½Ð]]ÁGÐ]]]]]¹ÀеÏeØgÓÜ@]]]]]k ÏÉ?h]]]]]]]]µn@GÙGÀнÐÔÀеÐ]]]]]_?c ÏÉÏcÓ»wÀÐÔMpâÌÅMâÌSchµMk@_ ÏÉÐ]]]]€ÀÐ_DGâѺ]]]]WÐÔjÌ­@W?Ê_ Ä?OÓ¼Ê]]¶kÐÔgÐkÐLl_ÀÉ@]]]]w Ä?ÊËgÐ]]]½ÐGÉÉg¼ÐµgÐkЕ@Å@]]]]S Ð]]]]]]]]]]]]Ë?dGѽ“@ÔÊ]]]]]]]]kÑG?Ê]]]S ÐË?ÊGÐËâѺWÐÔ¸ÐËÐïâÌSgÐÅйr@µ Äg@}eØhµÐËÒÏÉ@kÉÐw¸ÐËgÐ]]]Å Äg?eÐ]]]]]]]]ÅÉÉcgÐ]]]]]]ÅâѺWÐÔÓ§Á@±

g@HâËgiÒÐð¹ÐË?i7ÏÉ@wgÐk

3-
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

 Ã@Àe

?crigÏÉÒg?ÊGйÉÊKÉеgÐkÑxµÉÉcÜÐ}йÃKÉжâÌOÉ@w ÑÁchµ?gÑoigÏÉ?cÉÉchG?gÑð¹@kÉÉcй Ò@ïâÌSÑo@GÐGgØiNн@²LlÌÔÓNÐ¥gÉÊk ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÑÁ@ÌG@Kʱ ÊâÌÁ й ÒÙ_ ÃâËÉ@k +ÏÉÐKØchµ Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÉйÉÉcÏc?iÑ­ÙkÄ@ǢÊ}ÓÑð¹ÉÊkÏg Òg?doÐG ѽ?ÉÏcgÐGÐG е ÄÐÁ?g@¶oigÏÉ Ñ¾âËgÐÅ ÑÁ@ÌG@Kʱ ÑoigÏÉ Ñð¹?ÊÌLlÌ­ ÑÂâËÊÂâËg hâËe й ÓÏÉchµ Ä@ÌÁ@Lkcgʵ ÓigÐG gØi ÑLk@Ô ?cÑoigÏÉ ÑÁ@Ë@LkÙ½@½ ÒÏÉÐÔ )ÏÉ?c Ä@pÌÁ Ä@ËÙ_ й Ä@ËÉ@wgÐG жâËfâËÊKÉ )ÏÉÐÂÂâËÊ_ÒÏc ÏÉÏhâËe йе ÃËg?c?ÊÌÅ ÏÉÚ Ïg@¶oigÏÉ ÉÉc ÀÐÔ ÜÐ}й +ÃGÀ?ÉÏcgÐGÓgØiÄ@ËÐÁÉʖ ÒgÉÊOÒcЙÐÔ¿ÌWÏg

Ñð ¹ÉÊkÏgÃâËÉ@k

Ïc?iÑ­ÙkÄ@ÆÌTð¹Ê}

ÒhâËcÏÉ@w hâËe й Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÑGjÌW ÑÁchµhâÌ­ ÓÏcgÏÉgÐO Ä?dËнÓÄ@OÏögÙ}Òg@ËÑÁ@µÐËÑLlÁ?iÏÊâÌo?cgÉÊOÒcЙÐÔ¿ÌWÏg@LkÙ½@½ +ÏchâÌ­ =ÐÂâÌk@ÂGÄ@ÁeÒg@¡Ù}ÑÁ?gÐÂâËÊ_ÐGNÙ_ÐË@¶K ÒdÁÏÉ@Á ѵÐË “ÙO й ] .66/ ÒÉÊG ·Ë?c й ÀÏc?iÑ­Ùk Ä@ÆÌS ÜÊ} +¿ÂâËÊ_ÏcNÞÐÅeØg =ÒÉÊGrigÏÉÒ@ÌÁcÒÉÞжâÌKеÐÌwÒÙÅ] ÐG‘pËÐ}ÑLkÐGнÐGgÐÅ?c¿ÌoigÏÉÑÁ@ËeÑÁch¶âÌOnÏc Ò@KÏgÐkй ögÐPâÌK¿µÉ@GÓ·Ë?cÒïLpOÐG¿ÌË@KÏgÐkÑÁ@µÐ©@ÁÙ±rigÏÉÒigÐGÑLk@Ô +chµ =ÄÉÊGNgÏdÁ@Å?crigÏÉй·âÌÁ@kе| ѽ?ÉÏcgÐG ÐG Ä?dËн ÓÄ@OÏögÙ} ÓÜ@HKÊ­ Òg?ÊG ÉÉc й @LlâÌÔ @K ý ?c rÐÁ?g?ÊG Éй ÏÉchµ @Lkcgʵ ѾâËgÐÅ ÑÁ@ÌG@Kʱ ÑÁ@µÐ¹Ê_ й Òg?doÐG Ò@ïâËgйÑKÐËÙ_Ò@ïâÌSеÀÉ?cÄ@ËgØiÑKнg@Ë @µ@LkÙ½@½Ó¿µÉ@GÓ¿¶Ë?c +ÀжGÄ?ÉÐÔÑÁ@µÐKЙÏiÑk@OÊkÏÉÐÁ@ÁeÒg@¡Ù} =ÄÉÊG|@LlâÌÔ@KrigÏÉйMÁ@µÐÂKÉеgÐk ÓgÉÊOÒcЙÐÔ¿ÌWÏg@LkÙ½@½Ä?jâËgÐGÒ?Écg@SÀеÐËÙG /--2Ñð¹@k Ñð¹@¢ÌLlÌ­ й ÓÀ?gchâËfGÜÐÅ Ü@k Òg@¶oigÏÉ ÃËo@G ÐG ÒcʹÉʽ _@­ н@²LlÌÔÒ̽ 0---ÑÁchµ?gѽеÐËÒкOÄ@LkcgʵÑÁ@ÌG@KʱÑoigÏÉ ÑÁ@ÌG@Kʱ Ñð¹@HKÊ­ ÒÏcg?fHð¹ÐÅ ѾÌK ÜÐ}й +ÏÉ@ÂâÌÅ MkÏcÐG ÐËÙµ Òg@o й ÑÁÞ?d½ Ñð¹@¢ÌLlÌ­ ’½ÐÅÉÉc Ñâ̵öpâÌO Òg?doÐG ÑË@KÏgÐk Òc?i@Ô +@ÂâÌÅMkÏcÐGÄ@œÐÅÉÉcÒкO/--2Ñð¹@kйchµ ?hâÌÔÑÁ@Lkcgʵ =ÐLlËÊâÌO·âËÉ@ïÁÐÅ|Ä@xµÑoigÏÉÑLk@ÔÑÁÉÊGo@GÙG ÏÊÌÁ?ÊKÄ@½ÐÁ@LlâÌÔжÁÊwDGÐÅrigÏÉÐGNÐHË@KѵÐËжÂGÐLlËÊâÌO ÙG ÐLlËÊâÌO Øh½ÐÔ +ÃËжG Ä@Lkcgʵ ѾâËgÐÅ ÑÁ@µÐ¹Ê_ Òg?doÐG ѽ?ÉÏcgÐG +DGÐÅMlËÊâÌOÑÁ@µÐkÏgеrigÏÉÑÁ@Á@½Ïg@±ÑÁchµÏcgÏÉgÐO

3.

Ä@ÁeÒg@¡Ù}ÑÁ?gÐÂâËÙ_ÐGNÙ_@KÏgÐk =ÐÂâÌk@ÂG Ñð¹@k й )ÐËÑð¹ÊkÏg ÃâËÉ@k ÀÉ@Á ý ÑGjÌWÑP½Ðµй+ÀÉÊG·Ë?cйÐÌÁ?gй .66+¿ËeÏc?cN?hµÊ¾âËc =rigÏÉÒ@ÌÁÉcÊâÌÁÐÌK@ÅÉÊGÄÙw ѵÐËÏgÉÏc g@S ÀеÐË ÙG /--1 Ñð¹@k ÑoÐG ÄÐËÚй Ä@xµ ÙG Ü@HKÊ­ ÑÁ@ÂâÌÅ?ög ÑK?hµÊ¾âËc ÑÁ?ÉÚ ÑÌKÐ̵ÐË Ñoiʽ@Ô ÜÐ}й q̽ )ÏÉÐË?hµ Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÀеÏgÉÏc Òg?doÐG hKÑÁ?jËg@Ë ·âÌð¹Ð½Ùµ +chµ =ÉÊGNgÏdÁ@ÅDµ ѵgÐÔ )ÀÞÐG +À?c ÒgØi ÑKнg@Ë ¿¶Ë?c ÀеÐË ¸ÏÉ ý ÑÁchµDO ³oн ÓÄ@ÂâÌÅ?ög ¿ÌWÏg @LkÙ½@½ ¿ÌoigÏÉ Òg@µ ÑÁÉʽiÐÔ Ð¹ r@LlâÌÔ )ÉÊG gÉÊO ÒcЙÐÔ Ð¹ NÞÐÅeØög ÒdÁÏÉ@ÁÒ@ïÁdÂâËÊ_ ÃËh½ÐK Òg@Ëc @LkÙ½@½ ÒhâËcÏÉ@whâËe +ÀеÏc hK@Ëi ÙG ÐLlËÊâÌO ·âËÉ@ïÁÐÅ | =Ä@xµÑoigÏÉÑÁÉÊwqâÌOÉÏgÐG ʵÏÉ ?cнÏcgÐk Àй rigÏÉ 7É ÀÐÔ ÙG )ÐËÐÅ Ñð¹Øög ÑLp} ѶâÌÁdÁ@ËÐ}?ög ÐÂÌâHG ?cg?ÊG gØi й DGÏc оâÌÔ rÐLkÐGн ’Ââ̛ÐlG Ä@½Ù_ ÑÁÉÊG ÓÄ?dËн +ÐËÐÁ@Ë@ïâËgÉй·â̵ÐËqÌoigÏÉ ?c rigÏÉ й MÁ@µÐÂKÉеgÐk ÓÒi@Á@o =ÐÌw ÑoigÏÉ Ñð¹@¢ÌLlÌ­ й /--2 Ñð¹@k ÒкOgÚеÒg@oйÄ@LkcgʵÑÁ@ËÑG@Kʱ ÑKÐ¥gÊkÑÁchµ?ögѽеÐË Ñâ̵öpâÌOйÏÉ)@ÂâÌÅMkÏcÐGÀ5-- ÑÁ?ÉÚ ÑÌKÐ̵ÐË Ò̽/---ÑÁchµ?g ¿½ÐµÐË ÒкO Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑK?hµÊ¾âËc ÒögÙµ й r@LlâÌÔ +@ÂâÌÅ MkÏcÐG


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

ÏÉеÐËÏÉ@wgÐk dÁÐwй ÐÁ?g@µÙÅ 7Ä@ÌÂËïÁh}еDGÏcMkÉgc е ÒÐÁ?g@µÙÅ ÉÐÔ ]]. 7жË?cÓ¸É@GÄ@ÌÁ@µÏÉ@wgÐk ÒÐÁ@ÌËÏiÐGDG ÓdÁÊK ÒÐð¹Ð½@½ ]. ÓÑËÐLkÐS ÑÁ?c?jk ÓÜ?d½ ÐLâÌGÏc)ÑÁchµMpÁigÐkÓÑKÐË@µÉÊk ÑÁÉÊGÙ_ÐG?ÉöhGÓÒÐoÐ}ÑÂKh}?gÒÙÅ ÓÀgÐo ÓnhKÐG ÑÁÉÊG rÉÊK ÓÜ?d½ ÒGеÒÐÁ@LoÉÐÔÉʽÐÅйÑð¹cÉÉc Ó?dG ѽ@ŠÐÔ CÉÐËÏc ÓÏÉÐK@µÏcⓠ+DGÏcÑÁÉÉgÏcÒÏfïÁÐKÒg@wÉÉc g@w@Á Ü?d½ е ÑÁ?jâÌ_ ѵٵ@Á ]/ е%¸É@G Ä@Ë ·Ë?c&MâËhïG ·âÌÁÐËÚ @µÏc +@µÏcÑÁÉÉgÏcÒÑâÌÁÛ¾º½ÑoÉÊK Ä?jâÌ_ й Ïi@K Ò?É@k ÐG Ä?ci@Á ]0 Ó¸ÙoÐLâÌGÏcÏi@KÒÐOgÙµÑÂK@Å+++?c й gØi ÑÁdÁ@_ÉÉg ÒÙÅ ÐLâÌGÏc )DGÏc g@H½Ð_ gØi Ü?d½ ++++ÄÞ?d½ ÓiÙk ÉÐÔ Òc ѶâÌð¹?d½ е ·âÌK@µ ÉÊGÉÐÔÙG@ÆÁÐKÐGеÒÐËÑLlËÉÐoÙ_ ÒÙKÉÐÔ ÑïÂËh} zÌÅ )ÏÉÐLâËh}ÏcgÏÉ +Cgc@ÁDO й ÐÂ̵ Ó´g ÐG Ächµ MkÐÅ ]1 Ä@Ë DG ?h¶o@Ô ÐG ?c ¸É@G Ó·Ë?c Ä?ÊâÌÁ +ÑÂâÌÆÁÐG Ä?ÊâÌÁйÒg@µÉ@ÅÓÄÛOÑÁÉÊGÐÁ]2 ÑLâÌkе ÑÁ?dâÌO ÐoÐ} ÙG ¸É@G Ó·Ë?c Ò@Á?ÊK ÑÁ?dâÌO ÐoÐ} ÓÄ@ËеÐð¹?d½ +ÒhËe ÉʽÐÅ ÑÁchµ ’G?c ÒÉÏgÏc@Ëi ]2 ÏöhG ÉÐÔ Ä@Ë Ü?d½ ÑÁ@µÐÌLlËÊâÌO Ü?d½ ÐLâËgcÏc е ÒÏgØi ÐËÑSgÐ_ +D̊Ù}@Á?cÑÁнÐKÜÐ}йе ÒÙ_ Ü?d½ е ÒÐÁ?g@µÙÅ ÉÐÔ ]] 7ÐÁ@ËÏÉ@wgÐk ÒÉÉg й Ü?d½ ÑË@Á?ÊK Àе ]. ÜÐ}й ÑÁchµcgÉ?gÐG ÐG ÏÉÐËѵÏhËi ÐLâÌGÏc е ?c ¼ÙO й ?cÑÁ@¶âËgÉ@Å ÐG ÀgÐo ÓѽеÐG ÑÁchµ MkÐÅ Òg@oÊ} hâËe ÐLâËÉеÏc е ÑKÐHË@K +ÐÁ@€@KʱÒc@Ëi ÒÉÉg й Ü?d½ ÑË@Á?ÊK Àе ]]/ ÑT̺®ÌÔ 7¸ÏÉ%ÐLkÐS ÒÉ?ÊâÌo&ÐLkÐS е ’ÂÌG ӑlÌG Òi?ÉÚ Ä@Ë ÄÞ?d½ ÄÐËÚй ÑÁchµDO ÐLð¹@} ÒÙÅ ÐLâÌGÏc +ÏÉÐËÑÁ@¶âËgÉ@Å ÑLlÁ?i Òg@¡Ù} 7Ä@µÏÉ@wgÐk ÓÜ?d½ .0 Ïg@½e ÀÏcgÐk ÄchµÏcgÏÉgÐOÑKÐÌËeٹٶË@k

 Ã@Àe

gÐ}cÉÉgcÐÂo7Ä?öhÌâ }gÏÉ

ѶâÌ©@ÁÙ± rÏÉÐÔ Ò?Éc )ÏÉÐÁ@Ëe ÐLâËc ÀÏÉÉc Éʵ@K е @µÏcDO MkÏc CÊÁ rнÐÔ)MâÌÁÐË@_ÐÔÜ@½ÑÁнÐKÑð¹@k е ?cðÜ?d½ ÑÁ@Ëe й ÐïÁh} ѶâÌ©@ÁÙ± ÓDGÏcѶË?cÒh}ÙÅhK@ËiÜ?d½?cÑâÌK ÉʽÐÅ )DÁ?iÏc ÒÙ_ й ·âÌoÐGÐG ÓCg @ÅÏÉgÐÅ DGÏc hâÌ­ÏÊâ̹ ÑÁ@µÐLo Ü?d½ÜÐ}й·Ë?cÑÁchµÐð¹Ð½@½ÑÂâËÊo ÑÁнÐK й DGÏc ÒÏÉÐÁ?c ŸÁÏg ?c ÑK@®Ìk ÓÐÁ@pÌÁ gØi Ü?d½ )?cÒÏgÉÐ} @µÐÔâ“ Ò?Éе Ch}ÐÔ Ù_ й ÑKÐHË@K ÀÞÐG )ÏÉÐð¹c ÐLâÌxG ÓDG MlËÉÐoÙ_ ÊâËjG ÓDLâËgcÏc gØi %Òi@Á&Ü?d½ ·âÌK@µ е MËеÏc MkÐÅ )DwÏcgÏc ’G?c ÑÁ@k@Ô ÐG ÓÐËØgÏgÐk ѶâÌð¹?d½ )Chµ@Á ÑKÉеÊlð¹ÐÅ Ñð¹ØÁÙµ ÓChµ@Á ÒiÙk ÓMkÐÅ йе ÃËеÏc MkÐÅ Ðp̽ÐÅÐð¹?d½ÉÐÔ)@}@ÁÒеÏgÐH½?gÐG ÀÐSgÐk ÑÂâÌÆÁ ÐË?cÏÉÐÔ Ñð¹ÉÐÅ й ·âËdÁÐÅ +DâÌÁ?jG ÒgÐGÉgÉÏc ÑÁ@µÐLo ÑÁÉÊG MkÉgc ÒÙÅ ÐÂGÏc g@µÙÅ DGÏc е Ü?d½ ÒÚ ÑÁÉÉgÏc ÒÐpâ̵ ÓÃËжG Ä@ËÉ@wÏg ѽ?ÉÏcgÐG ÐG оâÌÔ ÉÐÔ)ÏÉÐÂËÉжGgÉÉcÄ@Ìâ̹ChµÏc@KÐÅ

n@kеcМЈ 7ÑÂÌkÉÊÁ

Óg@ÌLkÐÅ ѶâËgÏÉÐÁÉÊG Ü?d½ MkÉgc Òg@L­Ïg ÑÁ@k@Ô ÐG Óжk@Á Òg@µ ÑÁ@k@Ô ÐG gÐGÉgÉÏc ÓâÎhµÏc ¸É@G Ó·Ë?c ÑÁ@ogÐk ѵgÐÔ )@µÏcDK ÓÜ?d½ ÑÁchµ ÏcgÏÉgÐO ÓMk?g ѵÐË@ïâËg ÐG ÑKÐÌÁchµÐLk?g@Ô ÒÐpâ̵ ÓÒÊâÌoÐO й gÉÉc MkÉgc Ó¸É@G Ó·Ë?c ·âËdÁÐÅ Ä@Ë ÓÑÁÉÉgÏc ÑÁÉÉgÏc ÒCh} ·âËdÁÐÅ gÐkй Ü?d½ ÑÁÉÉgÏc ÑoÙ_ÐÁ Ä@Ë Ä?cÚ Ä@Ë ÑKÐË@kе’âÌðºG’Á?ÊKÏc)ÃÁÐËÐ}ÏcDO е @µÏc DO MkÏc ÏÉÐK@µ Éй Ü?d½ ÑÁ?dð¹?d½ É@Á й ÓÐËйÐOgÙµ @LpâÌÅ ÑLâÌkе ÑÁchµ ÒhâËcÉ@w )ÐË?c ѶË?c MkÏc ÏÉÐÌÁÉÊG ·Ë?c й ÑK@µÐ¹ Ü?d½ ÐLâËÉеÐÔ rÏÉÐÔ ѵgÐÔ Ó@µÏcDO gÐkйÐLlËÊâÌO Ó¸É@G Ó·Ë?c ÒÙLkÐÔ ÓÒg@µÉ@Å À?ÉÏcgÐG е Ä@̵ÉÉc gÐÅ CgÙSÐG ÄжG Ä@ÌÁ@µÐð¹@½ ÒïLpO ¸ÐÁ )@¶G ÐoÐ} еÐð¹?d½ ÑLâÌkе ·Ë?c ÒÐËhâËcÉ@w ÉÐÔ )@¶G ÒØh®Á ?c%ÒöhO ·k& ÑK@µ й @µÏc ÒÉÏhËÐO ÉÐÔ ÙG ÐËÑLlËÉÐoÙ_ ÑÂËöhGgÏc Ò@Á@½ ?c ·ËjÌÁ ѵÐËÉÊK@Å?c й ÒÐËйÐOgÙµ

3/
/--3Ñkg@½.1 Ïg@½e

ÙK ÑÂËÉÐÔ Ѷkе ÒÐð¹ÐË?i Ñ̽gÐ} Dp_ÐGÏc ÃËe =Ò?gÊÅÐÔ =Ò@XÌkнÙKNÐk@ÁÐÅ ÙK Àh¦âÌo ѶlG DÂâËÉÚÏc ÑwgÐÅ ÑoÙ_ ÑÁÙG =ÒЮËhK ++++=ÒÐoÉÐÁÏÉÙKѽiÐW ·â̲o@¥ Òg?dÂËÉÐÔÒÐPw ÐÁ@½ÐÔ ³oÐ¥ Ñwе Ñk@Á ѲoÐ¥ ÓÊG @ÂËcgÐ} Ð]]]]]G Ñ}gÐ]]]]]½ ÑKÐË@Ô ÑÁ@µÐËÑË@ÌÁÐK ÓÏÉÐo ++++Ñk?ÉÞÐÅ ÉʽÐÅÀйn@µÓiÏögÏÉ)ÉÉdÁ@½)Þб ŸÁÏdâÌG ÓQµ )ÐÁ@ÁÉÐ_ Ð}gн ÑðºâËÉ Ä@ËG ÉʽÐÅ )Ä@µÏg?ÊËc +ÐÁ@oÉÀÐÔÑÂâÌÆÁÐGÄchGÒÐO йÐÌÁeØgÒÐÁ?ÉÐoÉÐÔÐÁ)ÏÉÐo n@G ?cÑÁ@µÏÉ@w ÐLkÉÊïÁÐÔ ѶËg@K ÉÏgÐG ÃËеÐÁ ÐïâËg ÑÁÉÊG ÐðºKÐÅ й Òg?É@Å ÒÐÁ?ÉÐo ÉÐÔ ÐÁ )Ùk@Ô ÑoÏg ÑÌïÁÏdâÌG й Ä@µÐËÑË@®Áн +ÄеÏcgjG@ËÙ_ ÒÐÁ?ÉÐo ÉÐÔ ÐÁ )ÏÉÐo DÁ?ÉfÌS ÙG Ä@µÏg?dð¹c Ä@µÏhâÌLkÐÔ Ð¹ CÉ@K ÒÏÉ ÙG ÄеÏc MpâÌÆïÁ@G Ó|@½ ÑoÏÉ@G й ð·âÌLlÌÔ ˭ÓÉÊpO +ÄжGfâÌw^@ÁÊ} ÑÁÉÐ_ ÒÐÁ?ÉÐo ÉÐÔ ÐÁ )ÏÉÐo ÑÁ?ÉÐo ÐÁ )ÓÏÉ?g@K ÐG ÙK ÒØgc M̵ÙÂkhK ÒÐïð¹@ËÐ_ й Ä@½Ðk@ÌO Ñ̵ÉÊG ÐG NÙ_ ÒÐÁ?ÉÐo ÉÐÔÐÁ Ó?c +chGÏc @µÏh¦âÌo ÉʽÐÅ ÑÁ?eÏÉÐo ++++ÏÉÐo ÐïÁÐo ÒgÐHâÌk й |@½ ÑÁ@µÏdÌkб ¿ÂâÌKÉÊkÄ@ËÐÔеЖ@µÐÁ?Ée кÌo ÀÐÔ ÉʽÐÅ ÒögÙG@} ÒÉÐo +¿ÂâËg@KÄ@ËÐÔM½Ð½ÑÁ?Êâ̹йÃÁ?jG оâÌÔ ѲoÐ¥ ÑKÐË@¶ÌW ÐÁ@Ì} ÑÂâÌÆÁ @ÌÁÐK )gÉÉc Ä@½Ù_ й ÏdÁÐw Ò?ÊÌÅ е ÉÊG ¸ÐËÑË@®Áн ÑÁÉÐ_ ÐÁÉÊGÑâ̹ÒÉʽÐÅ)ÒÞ@ÔÓÜÊ}Ñw@½ )ÉÊG·Ë?cй?cÄ@½Ê}йÉÐÔ+Ä@½Ê} й Óchµ ÒÏg?c Ïg?c ?c |Ùµ й ÉÐÔ )ÏÉÐLâÌÁÏcgÐk ?c qÌKÐGgÊ© ÑKÐË@¶ÌW +++ý +++ÙK ÐËÑË@®Áн +ÉÊGÄ@½ÉʽÐÅ 

30

 Ã@Àe

g@ÅÐGйÁ?ÊSÒÉÐÔÙG ÑÁ@µÑð¹@_ ÏdÁ?j_ ÒÙ_ ÐÁ@¡Ù¹c | ?cÑË@Âo@Ô ÄÐw оâÌÔ ѲoÐ¥ ÑKÐË@¶ÌW )¿Ll_ÑâÌOйÓ¿ÌËÏh±ÙÔDGÒÉ@ÁÐÅ Óg@ÅÐG ÜÐ}й )Ä?g@GDG | ÓIËgЩ ÙG ÐÁ?dÁÏÉ?cÊ_ | MÁ@µÐÂËo ÏjG жâËgöhk | )ÓÙ½@Á ÏdÁÐw ÃKÉʶpO ÐÂKÉе ÏÊKh}öh} Ðð¹c ÉÐÔ ѾâËgÐÅ ÑâËÊK й Ä?iÐ_ ÑÌLlËÉÐoÙ_ й öhOÓ?öhO ÓÄÊâ̽gÐo @ïÌÁ +ÃËöh­ =?cÐKÐË@¶ÌWÀÐÔÒhâËchâËc g@µ@k ÏdÁÐw )ÉÉi | MÁ@µÐËÑÂâÌÆÁ й Ä?Ée ÑÁ@µÐµhw ’ËÏiÐGDG | =ÏÉÏchµöhOÑÁ@¾âÌOÐÁ@¾L½DGÑÁ?ÊâÌÁ rÙPoÏg )Ä?öhG?c ·â̹ ÑÁ@µÐK@k ?Éc =Ñâ̵ÙKDðºG¿âÌO й ÓÙK ÒÉ@Á ÐG @Âo@Ô ÒÐÁ@¶âÌO ÉÐÔ ÐHâÌLµ ѵØhËc йе ·âËgÐH½ÐªâÌO ÑïÁÏdâÌG ÐG ?c@LlâÌÔ ÑÁ@µÏg?ÊâÌÔ MÌLo@Ô ѽ@ËÐO ÓÒÊËiÐG ?cÄ@µÐÁÙµ ÀÐÔ cgÏi ÓÓg )ÓCgÐk ÐÂwÏc =ÐËDO ÉʽÐÅ ?Éc й ?ÉÊGÏc ÒÐÁ@oÉ ÑLoÏdâÌO Ð]]]]]¹ Ð]]]]µ ¸ÐËÑÁ@µ й Òh¦âÌo ÐÂHG ¸ÐËÑoÙ_ÏgÐk й )rеgÐk ѵÐË@Ìw ÑLkÏcÏgÉÉc +ÙKÑÂkÐO ÑoÏÉ@G Ò@ËiÙ_ йöhO ÑÂâËÉ?c DlÌGÏc Þб ÑÁ@GgÐk ÓÏÉÐo Óѵ@ÁÉÉg ÒÏjG ÓÏÉÐKØchµ MÌÁ@¡Ù¹c ÑÁ@µÐLËн ÒÉÉgÐ} й DÁ?hËÐW =Ñp_ÐGÏcDO¿ÌÁÉÉg ÑÁЗc gÉÉc gÉÉc DÂÌGÏc )ÓÑÁ?Ê̽ ÜÐ}й Þ@G Þ@G ÓÒÏjËiÐ} Ä@Ë Ð¹ hKÙµ DKÉÊS )ÓDÁ?Ée йÙw ÀеÐË Ò?hâËÉ )Ü@½Ðo ÒÐÂo ÀеÐË ÀÐÔgÐÅ rеÐÁ@lËc ÓDÁÛ½ÐLkÏc NÞ@ÔÒÐH}ÐÅ)iØgÉÐÁÒh}@ÔÒÐlâÌðºG DlÌGÏc +++оâÌÔ ѲoÐ¥ ÒÐKÐË@¶ÌW ÐG¿âËÊÁÒg@ÅÐGÑÌÂâÌ}j½ÓÄ@oÐKØchµ ÑâËÊ} ÐK?cÒÏc ÓÐÁ@ÂËo ÐOhw ÀÐÔ =DÂâÌPwÏc?cCÊ} ÙG ÑoÏÉ@G ÒÐÁ@LËн ÉÐÔ =Ñâ̵ÙKDðºG¿âÌO +++ÏÉÐKÐÁÉÉchµ ÓѕÐGgÊ©Ñw@½ÒЭٶoÒÐk@K Òd]]ÁÏÉÏg ÒÐð¹Ù¶k@]]]]]]Ô Ù]]]]]]]Å ÒeØg?ÉcÒÐk@ÁÐÅнgÐÁ=g@Ëc@Á¿â̹ ÑËÏiÐGDG =g@ÅÐG¸ÏÉgÐÅÒ?ÊÌÅ ÑK@kÀеÐËйMÁ@µÏÉ@wÒfâËK


.052ÒiØgÉÐÁ.1 Ïg@½e

 Ã@ÀeтЭhk@Á7ÑÂÌkÉÊÁ oooo_o57@yahoo.com

ѱÙK gÐk ÐËögÐO Ä@ËÉ@w Ä@½gÐo )Ù_ ÑÁ@µÏgн ÒÐð¹ÙKÙG @S Ä@ËgÐk gÐGÐË@Á NÏ© Ä@̶â̶wÉе Ó·âÌLl½ +ÙwÉÊK@ÅÐÂKÉеÐKÐ}gÏi¸ÏÉ)ÓÙ_ dÁÊ}Ѷð¹Ð_gØiѶâËöh½ÉÊLp½Ò?Éc ÄÏdGN@½Ä@µÐ}gÊ}йÙ_ÄÉÊGÒi?g +++ÒÐÔÉʶð¹ÐG )N@ÅgÐkÐG ÑÁ@µÐ}gÊ} й ·âÌ}gÊ} 7ÑKÊ} +N@Å @}@ÔÏÉ Échµ ÒÐkÉÊk ÑL_ÏÉ @LlâÌÔ ?ʵ ÐÁÛÌO ÏÉÐÔ )ÏÉÊw ?dâÌK Ä@L¶âÌLo ÉʽÐÅ =ÐÁßâÌ­ =ÏÉÊwÉÊK@ÅÑK@µDLlâÌÔ?ʵ gÊ} ѵ@µÉÉc ¿ÂâÌoÐËÐÁ Ä@KgÐk ÏdÁÊ} Éй Ä@ÌLkÏc )оâÌÔ ?cÑË?Éc й ÌÔ ÀÞÐG )+++ÓÏÉÐLoÊo ÓMl_ йÉʱÏÉ Ä@ËжËc ÒdÁÊ} dÁÐw “Éб ÐG@G chµÐÁ Ä@ÌÌw Óchµ Ä@ÌÌw ÒÐl± ÀÞÐG +DG dÁ@”Ä@µÐkg@­ ÐÁ@HÁÐÅ й g?eÐÅ н@½ DG Ä@Ù_ ¼Éʱ йÉʱ ÐoÉ Ò@ÁÐO й ÒеÐÂâËgÙG 7ÑKÐËÉʽgЭÑÁ?ÊSÐGgØi ÐËнÐÔ gÊ}r@Oй“ÉʱйÉʱ ÐËнÐ} gнѽÏcÑÁ?ÊËeÐO 7gÏdâËe ÀÙ_ÑÁ@­}]. ¿âËgÉ@ÅÑ}gÊ}ÑÁ@­}]/ ÑÁ@ËhµÊ½ÊÌ}]ÐÂËgÙGÐÁ@HÁÐÅ]0

qâÌO ++qËhKÑLo ·âËdÁÐÅ ÓÄ@µÐ¶k@Á ÓDG gÐGÐ_ÏÉ Ä@}Ðk ÑG@GÐð¹Ðµ ÒÏÉÐÔ ÙWgdÂÌW ÐG ¼Éʱ йÉʱ ÐG @¶G nÏc йÓMpâÌÅÏcDSÐGÄ@ËdÁÊ}ÀÐ_DGÐG +ÄÉÊGÏc?É@ÔÄÞ@½MpOÒеÏch} )Éßµ Ïch}ÐÁÙµ ѵÙÁÐkhK Ѷåð¹Ð_ ÐÂLpËÐ}Ïc Ä@µÐ}gÊ} е Cg@SÉʽÐÅ ÓÀÐKÊâÌÁ й ÓCc MpO ÒеÏch} gÐk й ÏcgÉÏcgÉ ?cÄ@ËÐG ÒÏÊËi@µ Òf½ ÓN@ÅÏcâ“Ä@̵ÐËÐL_ÊÁcбÐGÉ@wqâÌO )gÊâÌÅ gÊâÌÅ )ÄÉÊGÏc g@Kʱ Òg@TµÐËÐG ÐÂK@ÅÏc Ä@ËgÙG ÐÁʵ й N@½ ÐK@½ ÐG ÐG ÓÜ@OÙ} ÐË?cÏc Ä@ÌLkÏc ÓCgÏc ÑâÌOÏgÏgÏÉ@S )?gÐÅ?gÐÅÓ¼ÉʱйÉʱ +ÏÉеÉÊLpâËØgÑ}gÊ} ögÊk Ä@ËgÐk ÏÉÐG dÁÊ} Ѷð¹Ð_ ÐÁ@}gÊ}ÉÐÔCg@SÉʽÐÅÑwÙG ˭ÉÊG@½ Ä@ÌxÌÅ Ñwе ÓÄ@µÏögн ÊâÌÁ ÐÂâËc ÉʽÐÅ ¸ÏÉgÐÅ Ðð¹ÐKн ÀÐÔ =ÄÙ_@Á ý ÑÁ@µÐµØw ÊâÌÁ ÑÁ@µÐð¹ÐKн ÉÐÔ ÑÁ?ögÙPlO ÓÄ@Ë@Á?i е жââÌð¹ÐKн ?c Ä@̹ÉÐW ÑwgÐÅ q̽ÏcgÐk ·âËeØg @K )chµÐÁgÏcâ“ Ä@ËÏgÏdÁÏgÐk ÏÊÌÁ Ó gÊ} ÏÊÌÁ ѶâÌ_gÐG ·âËögн Ä@µÐ}gÊ} ÉÊG g@Ëc?É +ÉÊG Òögн chµ Ãâ̶oйÉʱ ÓrÐLð¹Ù± Ä@ÌÁ@µÏgн йÓÄ@khKй)ÉʽÐÅdÁÊ}Ѷð¹Ð_+ÉÊG

ÉÉi ÑÁ@½Ïi ÏÉÐÁö}Ïc Ä@ËÉ@Á ÉÊGÐÅ ·âËdÁÊ} ÒdÁÊ} Ѷð¹Ð_ ?ÉÚÉʱÉÊG@Á ÑÁ@µÏögн )ÄÉÊGg?cögн?ÉÚÉʱ ÒÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG ÏdÁÊ} ÉÐÔ ÐËÐwÉ@Á ÉÐÔ ÑÁ@µÏögн rйÓgÉÊk»½ÓgÐkÄ@ËÐGgØi ÏÉй @ÌS )ÄÉÊG ÑPk Ѷâ̹Ð}ögн ?ÉÚÉʱ ÑÁ@µÏögн @S )ÄÉÊG rÐLð¹Ê± ÉÐÔ ÉÊG ?cÏÉй ÑoеÏhËÐk ÑoÐoDkDð¹@kÉʽÐÅÐÁ?ögн Ïg@Ëc +Ä?iÏc ÐÁ?Éc Cg@ÅÐG qâÌO ÄÞ@k Ñð¹@k ÃâÌð¹Ïc ¸ÏÉ ?ÉÚÉʱ ÐÂâÌÂG É@Á ÏdÁÊ} ÉÐÔ ÒÏÉÐÔ ?cÑË?ÉcйÀÞÐG)ÏÉÊGÉÛµÏch}ÒÉ@Á ÏdÁÊ} ÉÐÔ ÙG gÊ}ÉÉc ÑÂK@Å ÒÙÅÐG ÒÉ@Á ÑLpOÉgÉÏc ÓеÐwÉ@Á Ѷð¹Ð_ ÀÐG ÐG ÄжâËc ÓÄögÙ}Ïcâ“ Ä@ËеÏdÁÊ} +Ògi@WÒÐË?ÉÚÉʱ ÒgÐÂâËÊ_ ÒÏÊâÌÔ gÐ}ÐÔ @LlâÌÔ @S ÀÐÔ ÒÏc?i gÐoÙ¶âÌK ÓjâËgÐG gØi gØi )DG ÃâÌlOÐÁ Ñpâ̵ Ä@KÉÊpO еØw ÙG ÏÉÐÁ?ÉÐÂGÊÂG й Ä@KеÐK@ÅgÐkÐG +ÏÉнöhâÌ}Ïc ÑoÐoDk ÒÐÁ?ÉÐo й ·âËÉÐo ÐG ÐÙ± Ñ}gÊ}ÉÉc )ÉÊG Òg@ÅÐG ÏdÁÊ} ÉÐÔ ÐLâËÉеÏc Ä@ÌâËg NÉжð¹ÐÅ Ñk@G )Óchµ Ä@@G ?É ÒÐÌÌK@HS@¥ Ä@ËÉ@w еgÐÅ Ä@µÐ}gÊ} ÃËеÏc »½gÐk Ð_gÐG Óögн ÉÐÔ ÑËg@GйÐG й )CÉеÏc ÐÁ@ËÑPk rй ÏgÉÊk ÄеÏc nÏc ÓÄ@Ì}i ÐÂwÏc Ä@ÌÌoÙ_ ÉÉc Ïg@Ëc +Ä@ÌÁdÁ@KÏg ÓÄ@ÁDOÏög ÐG ÉÐÔ ?jG ý ¸ÏÉ É?hGÉ@Á Ñ}gÊ} gÐGй ÓÄ@khG й Ä@ËÐÁ@Kоð¹ÐÅ )Ä@µÏögн gÐk ÏchµÏcÐÁ ÒxâÌÁDG Äcg?ÊG?gÓÐLð¹@}ÓнÐ}ÓÐp­ÙGÉʶð¹ÐG Ä@ÌÁ@µÏögн ÓchµÏc ?cÐïÁ?c ÐG Ä@ËÙ_ ÓнÐ} ·âËÉ@K Ò?Éc ÓMl_Ïc ög@GÏög@GÏÉ ÑÁ?Ê} ÑÂËf½ 7ÑÁÐKÊ} gÐË@o “ÉбÐG ÓÜÙ_Óöh_ Ég@Gй Ïögнй ·âËdÁÐÅ

31
Òн@Ág@ËöhGй)ÒfÌKÓdÁÊKйÒïpâÌOÒн@Áög@S ÒÉ?h`¶âËögÑÌLp}ÒÐð¹Ð½ÙµÒ15,.-1 Ä@µÏÉÊKhïµÐËÏÉÐKÐÁ 

70ÒÏcc@½ 

Э@½ÉʽÐÅÐG‘pËÐ}?ökÏcÑ­@½Ä?É@ÌO [ÜÐ}йÄ@lµÐË]ѵÐËÏÊâÌoÐG Ä@Áe )ÒgÉÊL¹Êµ )ÑKÐËÞнٵ)Ñk@ÌkÑÁ@µÏg?ÊGйÄ@µÐÌÌKÏögÐÂGÐÌËc?i@ÔÓÄ@µÐÌËØh½ Ä@ËÐÁ@ÌËc?i@ÔÓ°@½ÉÐÔÑÂLk?g@OÑ­@½@ÅÏÉgÐÅ)Ó?cжËcÑÁ@µÏg?ÊGÉʽÐÅÓÑÁÏcн 7й’LËhGÐÁ@­@½ÀÐÔ+ÐËÐÅ Ä@ËeÑ­@½7¯¹? ÑÁ@lµÐËÑ­@½7J ÑkеÑpË@k@ÔÓÒc?i@ÔÑ­@½7R ÏÉÐÁÉÊÁ@±ÄÐËÚйÒïLpOÑ­@½7N Äcg?ÉÞÐÅÑÁ@µÏgÙSÉʽÐÅйÒg@}igÑ­@½7V ÑÁÉÉgÏcÓÑËÐLkÐSÑÌKнßkÒÉ@ŠÊ}ÒÏc?gÃËhKgØiйÃKh}gÏÊ ¶ð¹ÐµÑ­@½7| g@µÙGÒdÁн?iÏgÒ@ïâÌSÓÐÁ?gÏÉgÐOc?c[ÑSgнʹÐÅ]ÑÁÉÊGÐÅÑ­@½7^ )fÌKÓdÁÊKÒg@L­ÏgÓ?jkÄ@Ë)ЊжoÐÔhâËeÐLâËÉеÐÁ¸@KеÏÉÐÔÑ­@½7b ÑKÐË@µÉÊköhOÓÑËØh½@Ô ÀеÐËÑ}gÐGÏÉСØh½ÑÁ@µÐ­@½ÒÏg@GйÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁѶâÌLÂâ̽Ù̵ØcdÁÐwÑHâÌLµ7ÏÉ@wgÐk @ËgÉgc@±7ÑÁ?öhâÌ}gÏÉjinan  

yeketi jinani demokrati kurdistani iran

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you