Page 1

2012-2013 Contactgegevens school en bestuur Basisschool EL Habib Brinnummer

: 27CD

Directie

: Dhr. H. K端lc端 (directeur) Dhr. G. Wagner (adjunct directeur)

Adres

: Silexstraat 41, 6216 XB Maastricht

Telefoon

: (0031) 43- 343 76 65

E-mail

: directie@elhabib.nl

Website

: www.elhabib.nl

Samenwerkend aan een sterke basis voor een gezonde integratie

Bestuur Bevoegd gezag

: Stichting SMART LIMBURG

E-mail

: bestuur@elhabib.nl

Contactpersoon

: Dhr. Aydin Kanusagi

Telefoon

: 06-24911674

Bezoek- en postadres : Silexstraat 41, 6216 XB Maastricht Silexstraat 41, 6216 XB Maastricht www.elhabib.nl

T 043-3437665 F 043-3440457 directie@elhabib.nl


Inhoudsopgave Contactgegevens school en bestuur ............................................................................................................... 0 Voorwoord ..................................................................................................................................................... 4 Procedure schoolgids ..................................................................................................................................... 5 Geschiedenis El Habib .................................................................................................................................... 6 Ligging van de school...................................................................................................................................... 6 Hoofdstuk 1

Schoolgegevens ....................................................................................................................... 7

1.1. Schooltijden ............................................................................................................................................ 7 1.2. Vakantiedagen/studiedagen/informatieavond 2012-2013 ...................................................................... 8 1.3. Namen van het onderwijzend personeel ................................................................................................. 9 1.4. De aanmelding van nieuwe kinderen op school..................................................................................... 10 1.5. Schorsing en verwijdering van leerlingen .............................................................................................. 11 Hoofdstuk 2

De identiteit .......................................................................................................................... 12

2.1. El Habib, daar voelt iedereen zich thuis ................................................................................................. 12 2.2. De doelstelling van het Islamitische onderwijs ...................................................................................... 14 2.3. Maatschappelijke visie van El Habib ...................................................................................................... 15 2.4. Actief burgerschap ................................................................................................................................ 15 Hoofdstuk 3

Organisatiestructuur van de school ....................................................................................... 16

3.1. Overblijven, ziekmelden en aanvraag verlof .......................................................................................... 16 3.2. Wie werken er op school? ..................................................................................................................... 17 3.3. De leerkrachten ..................................................................................................................................... 18 3.3.1 Compensatie Verlof (C.V.) .......................................................................................................... 18 3.3.2 Nascholing ................................................................................................................................. 18 3.3.3 Vervanging ................................................................................................................................. 18 3.3.4. Aannamebeleid vrouwen & mannen .............................................................................................. 18 3.4. Bestuur ................................................................................................................................................. 19 3.4.1. De Algemene Vergadering ............................................................................................................. 19 3.5. De Medezeggenschapsraad (MR) .......................................................................................................... 20 3.6. Verzekeringen ....................................................................................................................................... 20 3.7. Klachtenregeling .................................................................................................................................... 21 3.8. Samenwerkingsverband Maastricht–Heuvelland (regio 54)................................................................... 23 Hoofdstuk 4

De kwaliteit van het onderwijs .............................................................................................. 24

4.1. De kwaliteit ........................................................................................................................................... 24 4.1.1. Kwaliteit door goede en moderne methoden ................................................................................ 24 4.1.2. Kwaliteit dankzij goede afstemming .............................................................................................. 24 4.1.3. Kwaliteit dankzij deskundige leerkrachten ..................................................................................... 24 4.1.4. Kwaliteit dankzij een goed leerlingvolgsysteem (LVS) .................................................................... 25 4.1.5. Kleine groepen ............................................................................................................................... 25 4.1.6. Plusleerkrachten ............................................................................................................................ 25 4.1.7. Effectieve instructie en klassenmanagement ................................................................................. 25 4.1.8. Woordenschatdidactiek ................................................................................................................. 26 4.1.9. Leefstijl .......................................................................................................................................... 26 4.1.10. Interactief leren ........................................................................................................................... 26 4.1.11. Extra lessen .................................................................................................................................. 26 4.1.12. Bouwen aan de Adaptieve School (BAS – project) ........................................................................ 26 1

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.2. De resultaten van het onderwijs ............................................................................................................ 28 4.2.1. Zelfvertrouwen .......................................................................................................................... 28 4.2.2. Hoge prestaties .......................................................................................................................... 28 4.2.3. Taalaanbod op El Habib ................................................................................................................. 29 4.2.4. Inspectie van Onderwijs bevestigt onze kwaliteit .......................................................................... 30 4.3. Het schoolplan ...................................................................................................................................... 31 4.3.1. Wat leert uw kind op El Habib? ...................................................................................................... 31 4.3.2. De peuterspeelzaal ........................................................................................................................ 31 4.3.3. Groep 1 en 2 .................................................................................................................................. 31 4.3.4. Groep 3 t/m 8 ................................................................................................................................ 32 4.3.5. Godsdienstige vorming .................................................................................................................. 32 4.3.6. Nederlandse taal ............................................................................................................................ 33 4.3.7. Lezen .............................................................................................................................................. 33 4.3.8. Schrijven ........................................................................................................................................ 33 4.3.9. Rekenen en wiskunde .................................................................................................................... 34 4.3.10. WereldoriĂŤntatie en verkeer ........................................................................................................ 34 4.3.11. Expressievakken (handvaardigheid + tekenen + muziek).............................................................. 34 4.3.12. Lichamelijke oefening .................................................................................................................. 35 4.3.13. Engels ........................................................................................................................................... 35 4.3.14. Nederlands als Tweede Taal (NT2) ............................................................................................... 35 4.3.15. ICT in het basisonderwijs.............................................................................................................. 35 4.3.16. Huiswerk ...................................................................................................................................... 36 4.3.17. Begeleid zelfstandig leren ............................................................................................................ 36 4.3.18. Leerlingen enquĂŞtes ..................................................................................................................... 36 4.4. Ontwikkelpunten................................................................................................................................... 37 4.4.1. Proces van verandering .................................................................................................................. 37 4.4.2. PR- beleid ....................................................................................................................................... 38 Hoofdstuk 5

De leerlingenzorg .................................................................................................................. 39

5.1. Het systeem van de leerlingenzorg ........................................................................................................ 39 5.1.1. Interne begeleiding en leerlingvolgsysteem ................................................................................... 39 5.1.2. Aanpak taalproblemen .................................................................................................................. 40 5.1.3. Begeleiding van hoog- en meer begaafde leerlingen ...................................................................... 40 5.1.4. Verwijzing en plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften .................................................. 40 5.1.5. Begeleiding langdurig zieke leerlingen ........................................................................................... 40 5.2. Het leerling-dossier .............................................................................................................................. 41 5.2.1. Het bespreken van de vorderingen van de leerlingen .................................................................... 41 5.2.2. Oudergesprekken ........................................................................................................................... 41 5.2.3. Onderwijskundig rapport .............................................................................................................. 41 5.2.4. Procedure bij doubleren ................................................................................................................ 42 5.3. Leerling Gebonden Financiering (LGF) .................................................................................................. 42 Hoofdstuk 6

Naar het voortgezet onderwijs .............................................................................................. 43

6.1. De begeleiding van de overgang naar het V.O. ...................................................................................... 43 6.1.1. El Habib en het voortgezet onderwijs ............................................................................................ 43 6.1.2. Belangrijke punten bij de schoolkeuze ........................................................................................... 43 6.1.3. Advies van de school ...................................................................................................................... 43 6.1.4. Cito-toets ....................................................................................................................................... 43 6.1.5. Psychologische test ........................................................................................................................ 44 6.1.6. De Gezamenlijke Toelatingscommissie (G.T.C.) voor V.O. .............................................................. 44 6.2. Het voortgezet onderwijs ..................................................................................................................... 46 6.3. Uitstroomgegevens El Habib ................................................................................................................. 47 6.4. Nazorg ................................................................................................................................................... 48 Hoofdstuk 7.

Buitenschoolse activiteiten ................................................................................................... 49

2

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Hoofdstuk 8.

De Ouders ............................................................................................................................. 51

8.1. Ouderraad El Habib: Stichting Ihlas ....................................................................................................... 51 8.1.1. Ouderbijdrage ................................................................................................................................ 51 8.2. Schoolvervoer ....................................................................................................................................... 52 8.3. Ouderbetrokkenheid ............................................................................................................................. 52 8.4. Rechten en plichten van ouders ............................................................................................................ 53 8.5. Informatievoorziening naar ouders ....................................................................................................... 53 8.5.1. Schoolgids ....................................................................................................................................................... 53 8.5.2. Website ........................................................................................................................................................... 53 8.5.3. Nieuwsbrieven ................................................................................................................................................ 53 8.5.4. Schoolkalender................................................................................................................................................ 53 8.5.5. Themabijeenkomsten ...................................................................................................................................... 54 8.5.6. Infoavond ........................................................................................................................................................ 54 8.5.7. 10-min gesprekken .......................................................................................................................................... 54 8.5.8. Adviezenboek ouders ...................................................................................................................................... 54 8.5.9. Actualiteiten per mail ...................................................................................................................................... 54 8.5.10. Algemene evaluatiebijeenkomsten ............................................................................................................... 54

Hoofdstuk 9

Contacten met derden ........................................................................................................... 55

9.1. Inspectie van het basisonderwijs .......................................................................................................... 55 9.2. Afdeling Leerplicht Gemeente Maastricht ............................................................................................. 55 9.3. Onderwijs begeleidingsdiensten ........................................................................................................... 55 9.4. Schoolmaatschappelijk werk ................................................................................................................. 55 9.5. Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) ................................................................................................ 56 9.6. Logopediste .......................................................................................................................................... 57 9.7. De bibliotheek ...................................................................................................................................... 57 9.8. Stichting Traject .................................................................................................................................... 57 9.9. Buitenschoolse opvang .......................................................................................................................... 58 9.10. Speel-o-theek ...................................................................................................................................... 58 9.11. Politie .................................................................................................................................................. 59 9.12. Buurtraad Pottenberg.......................................................................................................................... 59 9.13. Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland ................................................................................. 59 9.14. PROVO - overleg .................................................................................................................................. 60 9.15. COB – Maastricht ................................................................................................................................. 60 9.16. ISBO ..................................................................................................................................................... 60 10 Lijst van afkortingen ..................................................................................................................................... 61 11 Bijlagen…………… ........................................................................................................................................... 62 Bijlage 1 Schema van Actief Burgerschap .................................................................................................... 62 Bijlage 2 : Schema van het BAS + project. ................................................................................................... 64 Bijlage 3 Succesfactoren .............................................................................................................................. 65 Bijlage 4 Schema aanpak taalproblemen. ..................................................................................................... 66 Bijlage 5 Gerealiseerd beleid 2003 –2012 en beleidsvoornemens 2012-2015 ............................................... 69 Bijlage 6 PR brief. ......................................................................................................................................... 76 Bijlage 7 Vormen van voortgezet onderwijs ................................................................................................. 77 Bijlage 8 Uitslag ouder enquête 2012 .......................................................................................................... 79 3

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van onze Islamitische basisschool El Habib van het schooljaar 2012 – 2013. Deze schoolgids is een waardevolle informatiebron en we hopen dat u haar met belangstelling zult lezen. Er zijn veel verschillende basisscholen. Iedere school heeft zijn eigen sfeer en karakter. Het is belangrijk dat de school past bij wat u als ouder belangrijk vindt. Daarom leggen wij in deze gids uit wat de Islamitische basisschool “El Habib” voor een school is. Deze schoolgids laat zien:

-

wat u als ouder van El Habib kunt verwachten, wat El Habib voor uw kind kan betekenen en wat wij van u als ouder verwachten.

Wij proberen een schoolgids in spreektaal te schrijven die voor alle ouders goed te lezen en te begrijpen is. Dit doen we door gemakkelijke woorden en korte zinnen te gebruiken. Verder is er een lijst van afkortingen als bijlage toegevoegd aan deze gids om de meest gebruikte afkortingen te verduidelijken. Deze gids wordt door een werkgroep van ouders, teamleden en bestuur nauwkeurig bekeken. Als u opmerkingen ter verbetering heeft, kunt u dat altijd bij ons melden. De schoolgids wordt elk jaar vastgesteld door het bestuur na instemming van de medezeggenschapsraad. Bij het inschrijven van een nieuwe leerling wordt de gids aan de ouders/verzorgers overhandigd en deze is ook te lezen op onze website. U kunt bij de directie ook een exemplaar van het adviezenboekje voor ouders aanvragen. Ook die is speciaal voor ouders gemaakt. Meer informatie over de school vindt u natuurlijk ook op onze website: www.elhabib.nl.

Wij wensen u en vooral uw kinderen een succesvol schooljaar toe!

Namens het team, ouderraad en bestuur, Hüseyin Külcü, directeur 4

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Procedure schoolgids De schoolgids is opgesteld door de directie van basisschool El Habib Maastricht, datum: 19-03-2012

H. K端lc端, directeur.

Deze schoolgids is - als voorgenomen besluit vastgesteld - door het bestuur van Stichting SMART Limburg, Silexstraat 41, 6216 XB Maastricht.

Datum vaststelling voorgenomen besluit: 03-05-2012 Naam: Dhr. A. Kanusagi.

Ter instemming voorgelegd aan het personeelsdeel van de Medezeggenschapsraad; Gezien en getekend voor akkoord instemming;

Datum: 25-05-2012 Naam: Mevr. I. Schrooten

Ter advisering voorgelegd aan het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad; Gezien en getekend voor akkoord advisering;

Datum: 25-05-2012 Naam: Mevr. B.Balci

Deze schoolgids is definitief vastgesteld door het bestuur van de Stichting SMART, na instemming c.q. advisering

Datum vaststelling besluit: 31-05-2012 Naam: Dhr. A. Kanusagi.

5

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Geschiedenis El Habib Locatie Vijftien jaar geleden is de Islamitische basisschool El Habib in Maastricht opgericht. Aanleiding hiervoor was dat er veel vraag was naar basisonderwijs met een Islamitische identiteit. In het begin van ons schoolbestaan zijn wij begonnen met het lesgeven in een lege vleugel van een andere basisschool. Naarmate de leerlingenomvang groter werd, werden wij genoodzaakt een deel van de kinderen op een andere locatie te plaatsen, waardoor er een hoofd- en dislocatie ontstonden. Recentelijk is El Habib gegroeid tot een unielocatie. Wij zijn de enige Islamitische basisschool in de regio Maastricht en omstreken. Ons schoolgebouw bestaat uit twee vleugels, deze zijn bestemd voor de onder- en bovenbouw. Deze vleugels worden gescheiden door het centrum van de school, namelijk de multifunctionele ontmoetingsruimte. Deze wordt tevens gebruikt als gebedsruimte voor onze leerlingen. Leerlingen Onze leerlingen komen niet alleen uit Maastricht, maar ook uit andere plaatsen in de regio. De ouders van onze leerlingen zijn van verschillende afkomst; er zijn namelijk 13 nationaliteiten op onze school. Deze variĂŤren van Turkse en Marokkaanse tot Bosnische en Pakistaanse afkomst. Maar er komen steeds meer kinderen van gemengde huwelijken binnen. De meeste leerlingen hebben wel een Nederlandse nationaliteit. Gemiddeld hebben we 300 leerlingen. We houden de klassen beperkt tot ongeveer 20 leerlingen. Daarom is elke groep opgedeeld in 2 klassen. Zo kunnen we waarborgen dat alle leerlingen voldoende aandacht krijgen.

Ligging van de school Onze school is gelegen in de wijk Pottenberg te Maastricht. De school is makkelijk te bereiken zowel met privĂŠ- als met openbaar vervoer.

Adresgegevens: IBS El Habib Silexstraat 41 6216 XB Maastricht

Contactgegevens: 043 - 343 7665 www.elhabib.nl directie@elhabib.nl

6

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Hoofdstuk 1

Schoolgegevens

1.1. Schooltijden

Lestijden en pauzes Lestijden van/tot uur Dagen

Pauzes van/tot uur

Groep

’s morgens

‘s middags

Ochtend

Middag

1 t/m 4

08.30 - 12.45

13.30 - 15.25

10.15 – 10.50

12.45 – 13.30

5 t/m 8

08.30 - 12.35

13.15 - 15.30

10.30 – 10.50

12.35 – 13.15

1 t/m 4

08.30 – 11.45

X

10.30-10.50

Ma t/m do

Vrijdag

X -

5 t/m 8

08.30 – 11.50

X

10.30-10.50

X

Uren verdeling

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Groep 1&2

Groep 3&4

Groep 5 t/m 8

Aantal uren NT2 + eigen taal per groep en per week Groep 5 t/m 8

25 uur

25,16 uur

980,33 uur

987,83 uur

0.30 uur

0.45 uur

1 uur

1 uur

Totaal aantal klokuren per week

Aantal uren onderwijs per schooljaar

Aantal uren godsdienst per groep en per week

7

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


1.2. Vakantiedagen/studiedagen/informatieavond 2012-2013

Vakantiedagen Zomervakantie 2012 Ramadanvakantie Herfstvakantie Offerfeestvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie 2013

2 juli t/m 12 augustus 20 augustus 15 t/m 19 oktober 25 en 26 oktober 24 december t/m 4 januari 11 t/m 15 februari 1 april 29 april t/m 3 mei 9 t/m 10 mei 20 mei 1 juli t/m 11 augustus

Studiedagen

12345-

Studiedag “Estafette� (groep 4) Cursus communicatie (groep 1 t/m 8) Studiedagen Speelplezier (groep 1 en 2) B. lezen (gr. 1 t/m 8) Bas (4 bijeenkomsten)

Vrijdag 24 augustus 2012 Vrijdag 28 september 2012

Informatieavond voor ouders

Groep 6-7 Groep 3-4 Groep 1-2-5-8

Maandag Dinsdag Woensdag

3 september 4 september 5 september

Eerste/laatste schooldag Eerste schooldag Laatste schooldag

Maandag Vrijdag

13 augustus 2012 28 juni 2013

Begintijd Eindtijd

08.30 uur 11.50 uur

8

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


1.3. Namen van het onderwijzend personeel Directie Directeur Adjunct-directeur

Dhr. Hüseyin Külcü Dhr. Guido Wagner

Interne Begeleiders Mevr. Sahure Seymen – Durmaz Dhr. Ender Sürmeli

Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8

Leerkrachten 123456789101112131415161718192021222324-

1

Mevr. Anissa Benali Mevr. Ingrid Janssen Mevr. Ummugulsum Gurbuz Mevr. Lyn Pijls Mevr. Mirjam Dekkers Mevr. Maud Schuimer Mevr. Harriet Bezemer Mevr. Nancy Canton Mevr. Fatima Ajjouri Mevr. Esin Zorlu Mevr. Judith Nijst Mevr. Derya Erdal – Uyar Dhr. Ignace Wisniewski Dhr. Jules Dubois Dhr. Vincent Schuimer Mevr. Kelly Dewitte Mevr. Iris Schrooten Mevr. Remziye Turan Mevr. Veronique Moonen (plusleerkracht) Mevr. Ouarda Benali (plusleerkracht) Mevr. Ceciel Heuts (plusleerkracht) Mevr. Maureen Hansen (plusleerkracht) Dhr. Hans Janssen (plusleerkracht) Dhr. Hamid Makhtari

1

Groep 1a Groep 1b Groep 2a Groep 2b Groep 2b Groep 3a Groep 3b Groep 4a Groep 4b Groep 5a Groep 5b Groep 6a Groep 6b Groep 7a Groep 7b Groep 8a Groep 8a Groep 8b Groep 3 Groep 5/6 Groep 7/8 CV+RT CV+RT NT2

Plusleerkracht: Extra leerkracht voor extra hulp. 9

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


1.4. De aanmelding van nieuwe kinderen op school Wanneer ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden, worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. Tijdens het gesprek komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskundige uitgangspunten, de schoolregels, afspraken m.b.t. de procedure van toelating. Van de ouders/verzorgers wordt gevraagd dat zij door middel van ondertekening van het inschrijfformulier de uitgangspunten van de school respecteren en dat de leerlingen alle lessen zullen volgen. De school maakt geen onderscheid in ras of geloof. Indien de school een leerling weigert in te schrijven, ontvangen de ouders hiervan schriftelijk bericht. De toelating op onze school is niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage van de ouders. Voor de plaatsing worden de volgende uitgangspunten toegepast: de leeftijd van de nieuwe leerling is minimaal 4 jaar, een evenwichtige balans in groepsgrootte, een evenwichtige balans tussen zorg- en niet- zorgkinderen, de realisatie van kwalitatief goed onderwijs zoals beschreven in het schoolplan, de eventuele testgegevens van het kind, het aanwezige onderwijskundige rapport van de leerling, wanneer deze al eerder een school heeft bezocht of het overdracht formulier door een peuterspeelzaal afgegeven, eventuele nodige medische zorg, bij definitieve toelating is het noodzakelijk dat de kleuter zindelijk (uitgezonderd medische/lichamelijke oorzaken) en aanspreekbaar is. Ontwikkellingsperspectief van het individuele kind (zorgprofiel) In het gesprek met de directeur ontvangen de ouders/verzorgers de schoolgids en informatie over de school. Daarna kunnen de toekomstige leerlingen volgens procedure worden ingeschreven. Hiervoor maken wij gebruik van het inschrijfformulier, zoals is afgesproken met alle basisscholen in Maastricht e.o. Het is voor het kind van het grootste belang, dat dit formulier zorgvuldig en naar waarheid wordt ingevuld. Het is verplicht om de bijzonderheden van het kind te vermelden. Bij het voornemen om uw kind bij een andere school aan te melden, zijn de ouders verplicht eerst zelf de school op de hoogte te stellen. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de intern begeleiders onderling overleg hebben over de ontwikkeling van de leerling. Wanneer een leerling een verwijzing van de vorige school heeft voor het SBO (Speciaal Basis Onderwijs) of wanneer in de ontwikkeling van de leerling geconstateerd wordt dat er onvoldoende begeleidingsmogelijkheden zijn, kan het kind op onze school niet worden aangenomen.

10

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


1.5. Schorsing en verwijdering van leerlingen Soms wordt het bestuur genoodzaakt om een leerling te schorsen of te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag van leerling en/of ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Een schorsing kan voor een beperkte duur worden opgelegd. Het besluit wordt schriftelijk door het bestuur aan de ouders meegedeeld. In dit besluit staat o.a. vermeld: de reden van schorsing, het begin ervan, de tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen. De school moet de schorsing melden bij de leerplichtambtenaar en de inspectie van het onderwijs. De school moet proberen te voorkomen dat de leerling achterstand oploopt. Verwijdering is een ordemaatregel die het bestuur alleen in het uiterste geval en met uiterst zorgvuldigheid neemt. Het bestuur kan overgaan tot het in gang zetten van de verwijderingsprocedure als er sprake is van: een voortdurend agressief gedrag van de leerling, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord en gegronde reden is voor angst bij leerlingen en leerkrachten. een leerling, die een onevenredig deel van de inzet van de schoolorganisatie vraagt, waarbij niet of nauwelijks gestelde doelen worden bereikt. bedreigend of agressief gedrag van ouders waarbij herhaling niet uitgesloten is, waardoor er sprake is van gegronde redenen voor angst bij leerkrachten of andere ouders en/of er geen sprake meer is van een ongestoorde voortgang van het onderwijs. Vanaf het moment dat de verwijdering procedure in gang is gezet, heeft de school de verplichting een andere school voor de leerling te zoeken. Hiervoor heeft de school 8 weken de tijd. Tijdens deze procedure heeft de leerling het recht de school te blijven bezoeken. Wel kan nog een keer tot schorsing worden overgegaan. De procedure voor verwijdering is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs.

11

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Hoofdstuk 2

De identiteit

2.1. El Habib, daar voelt iedereen zich thuis De identiteit van onze school is onderscheidend van andere scholen. De Islamitische levensbeschouwelijke identiteit bepaalt het voornaamste verschil in het onderwijs. We streven ernaar onze leerlingen een sterk Islamitisch bewustzijn mee te geven. Hierdoor begrijpen ze de Islamitische waarden en kunnen dit later zelfstandig toepassen. De identiteit van de school komt tot uiting op verschillende manieren: de leerlingen beginnen de dag met soera Al Fatiha, we vieren islamitische feesten (Ramadanfeest en Offerfeest), de dag- en weekrooster zijn aangepast aan het Islamitische karakter van de school, we houden ons aan afgesproken regels m.b.t. kleding, voeding en leefwijze. Naast de Islamitische feestdagen, hebben de leerlingen ook vakantie tijdens kerst, carnaval, Pasen en Hemelvaart. Wij leven in een multiculturele samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk om onze leerlingen ook kennis te laten maken met andere culturen. Op onze school werken niet alleen leerkrachten van allochtone afkomst, maar ook autochtone leerkrachten. Hier is bewust voor gekozen, zodat er beter samengewerkt kan worden aan een sterke basis voor een gezonde integratie. Dit is tevens ons motto. El Habib…samenwerkend aan een sterke basis voor een gezonde integratie. De naam ‘El Habib’ staat voor de geliefde, de boezemvriend. Wij willen graag vriendschap onder de mensen uitdrukken, ongeacht nationaliteit, afkomst, huidskleur, levensopvatting, politieke kleur enz. Wij willen ook een basis bieden, waarin ieder kind zich kan herkennen en waarop hij kan terugvallen. Tevens willen wij een eenheid vormen met de ons omringende multiculturele Maastrichtse samenleving met behoud van eigen identiteit. Wij vragen begrip en acceptatie voor en van andere culturen. ‘El Habib’ wordt bezocht door kinderen uit Maastricht en omgeving. De school ondersteunt ouders om hun kinderen tot goede burgers op te voeden. De Islamitische opvoeding gebeurt door middel van: - godsdienstlessen, - het vieren van de Islamitische feesten, - het naleven van leefregels, - de dagelijkse omgang met elkaar.

12

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


In de loop van het schooljaar worden het Ramadanfeest en het Offerfeest gevierd. Er wordt aandacht besteed aan de Ramadan en aan de Heilige Nachten. Vanaf groep 5 wordt het dragen van een hoofddoek bij meisjes aangeleerd. Voor de leerkrachten gelden kledingvoorschriften vanwege de voorbeeldfunctie naar de kinderen toe. De Islamitische godsdienstlessen worden als een apart onderdeel in het lespakket opgenomen. Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof van het kind en de ouders respecteren. Omgang met elkaar “Behandel een ander zoals je wilt dat mensen jou behandelen!� Dit is ons uitgangspunt dat we bij de omgang met elkaar en de kinderen proberen aan te houden. Basis voor de omgang met elkaar is respect voor de ander, ongeacht uiterlijke kenmerken. Beleefdheid, geduld, eerlijkheid, openheid en correct gedrag zijn omgangsvormen die we de kinderen proberen aan te leren. In iedere groep wordt de dag geopend met Soera El Fatiha, de openbaring (uit de Heilige Koran). Regels binnen de school Om bovengenoemde omgangsvormen een kans te geven, gelden er regels binnen school. In de dagelijkse omgang vinden we het belangrijk dat wij elkaar in openheid en eerlijkheid kunnen benaderen en aanspreken. Verder vinden wij het ook belangrijk dat er op school rust en orde heerst. De school heeft 3 schoolregels: 1. Wij zijn aardig voor elkaar en helpen elkaar. 2. Wij zorgen goed voor onze spullen en die van anderen. 3. Als iemand mij hindert, vraag ik om te stoppen. Saamhorigheidsgevoel Het saamhorigheidsgevoel is zeer sterk aanwezig op onze school. Dat is goed te merken bij de viering van Islamitische feesten en bij veel andere activiteiten die door ouders ondersteund worden. Ook is deze saamhorigheid goed te merken bij de omgang met elkaar in en rondom de school.

13

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


2.2. De doelstelling van het Islamitische onderwijs De pedagogische filosofie van de school is gebaseerd op het idee dat er een positief verband bestaat tussen het vergroten van onderwijskansen van de kinderen en het positief benaderen van hun eigen identiteit. Er wordt gestreefd naar een sociaal-culturele en pedagogische sfeer op school waarin de kloof tussen school en thuismilieu wordt verkleind. Om deze doelstelling te kunnen bereiken neemt El Habib als school de volgende principes als pedagogische uitgangspunten:

1. Het kind staat centraal. Volgens de Islam is een pasgeboren kind een onbeschreven blad (fitra). Het kind wordt gevormd door zijn omgeving. Dit positieve mensbeeld heeft natuurlijk gevolgen voor de manier waarop een kind in de samenleving staat. Degene die met de opvoeding bezig zijn, zijn in staat om het goede in het kind te ontwikkelen en het kwaad te elimineren. 2. De opvoeders (ouders ĂŠn leerkrachten) dienen een positief ingestelde procesbegeleider te zijn. Dat volgt uit de voorbeeldfunctie die ze hebben. Ze moeten het goede voorbeeld zijn voor hun kinderen. 3. Het is belangrijk, dat we de kinderen leren omgaan met verschillende waarden en normen. Zowel met waarden en normen die thuis gelden, als die op school gelden en die in de omgeving gelden en eventuele verschillen daartussen. Door waarden en normen voor de kinderen te verhelderen, helpen we hen bewust te worden van hun eigen denken en handelen, met als achterliggend doel een groeiende zelfstandigheid, toenemend zelfvertrouwen en een zelfbewuste levenshouding. 4. Een evenwichtige ontwikkeling van het kind kan enkel plaatsvinden binnen een veilige en stimulerende omgeving. Een evenwichtige ontwikkeling betekent dat verschillende onderdelen van de ontwikkeling hand in hand gaan en uiteindelijk groeien in zelfstandigheid. 5. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen aanleg. Alle verschillen die tussen kinderen bestaan worden bekeken vanuit het uitgangspunt dat ze allemaal naar Godsbeeld zijn geschapen. Dat vraagt een gevarieerde aanpak waarbij men met deze verschillen en gelijkwaardigheid rekening houdt. 6. De school heeft de taak om vaardigheden te ontwikkelen in het perspectief van de Nederlandse samenleving. Het onderwijs gaat er ook van uit dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Aan de ene kant geeft men het kind de mogelijkheid om de eigen identiteit vrij te ontwikkelen en aan de andere kant vraagt men om respect en tolerantie voor andersdenkenden. 7. Door zelfstandig onze leerlingen gemeenschapsbelangen binnen en wijze deel aan actief burgerschap. achtergrond gaan heel bewust om

te laten deelnemen aan activiteiten voor buiten de school nemen ze op verantwoorde Kinderen met een andere culturele en etnische met waarden en normen, omdat zij dagelijks 14

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


geconfronteerd worden met verschillende en soms conflicterende waarden. De dagelijkse omgang met de multiculturele samenstelling van de schoolbevolking vormt een goede oefenbasis voor het voortgezet onderwijs en in hun latere leven. 8. Naast een goed en veilig pedagogisch klimaat op school hechten we een grote waarde aan samenwerking met kinderen, ouders, collega’s en externe betrokkenen. Ook hier is het hebben van een goede sfeer een belangrijke voorwaarde om samen te kunnen werken aan onderwijs (verbeteringen) in de toekomst.

2.3. Maatschappelijke visie van El Habib De Nederlandse samenleving is een multi-etnische en multiculturele samenleving. In een dergelijke maatschappij gaan gelijkheid en gelijke kansen samen met respect voor culturele, etnische en religieuze veelvormigheid. Het onderwijs dient de kinderen voor te bereiden op en in staat te stellen tot volwaardig functioneren in en deelnemen aan de Nederlandse samenleving, met de nadruk om dit te doen vanuit de eigen levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Een sterke basis geeft immers de mogelijkheid tot een gezonde integratie.

2.4. Actief burgerschap Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn sinds 1 februari 2006 verplicht om in hun lesprogramma aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Zij hebben daarbij de opdracht deze bij de leerlingen te bevorderen. Ook onze school verzorgt onderwijs, dat gericht is op de bevordering van de sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. De onderdelen van actief burgerschap zijn verwerkt op (bijlage 1) in een schema. Jaarlijks meten we onderstaande onderdelen bij onze leerlingen om nodige conclusies te trekken. Met behulp van de analyses en conclusies worden verbeteractiviteiten ingepland (burgerschapmeten.nl). Deze zijn: 1. Sociale vaardigheden 2. Beleefdheid en omgangsregels 3. Overdragen van basiswaarden 4. Overdragen van kennis van democratie 5. Kennis maken met andere culturen, geloven en leefwijzen 15

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


6. Maatschappelijke- en persoonsvorming 7. De school als oefenplaats van de samenleving

Hoofdstuk 3

Organisatiestructuur van de school

3.1. Overblijven, ziekmelden en aanvraag verlof Overblijven Vanwege de regiofunctie blijven alle kinderen tussen de middag over en eten dan hun meegenomen boterhammen, fruit en nuttigen hun drinken. Onder toezicht van leerkrachten eten en spelen de kinderen zowel binnen als buiten. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval Om ervoor te zorgen dat er geen lessen uitvallen, maken wij gebruik van plusleerkrachten. Zij zijn ervoor om onder andere de zieke leerkrachten te vervangen en CV invulling te verzorgen. Mede hierdoor kunnen de IB en de directeur onverhinderd hun werk voortzetten. Om de voortgang te waarborgen hebben wij op school de afspraak gemaakt om het lesprogramma een week van tevoren klaar te hebben. Iedere leerkracht heeft een logboek waarin hij/zij het lesprogramma voor de eerstkomende 5 schooldagen noteert. Maatregelen tegen ongeoorloofd schoolverzuim Als een kind ziek is of naar de dokter moet, verwachten wij van de ouders hierover een bericht. Dit moet uiterlijk vóór 10.00 uur via de telefoon of per mail gemeld worden. Als wij geen bericht krijgen, registreren wij afwezigheid als “ongeoorloofd verzuim”. Als een kind ongeoorloofd afwezig is, belt de adjunct-directeur de ouders op. Als de ouders onbereikbaar blijven of het gesprek onbevredigend verloopt, stuurt de directeur een brief naar de gemeente aan de leerplichtambtenaar met melding van het verzuim. De ouders worden dan door de gemeente opgeroepen voor een gesprek. Eventueel wordt er door de gemeente als maatregel een geldboete opgelegd. Aanvraag verlof In bijzondere gevallen is het mogelijk verlof te vragen voor uw kind(eren). Hiervoor moet wel een duidelijke reden zijn, zoals ziekte, overlijden, geboorte en trouwen van directe familie. De aanvraag kunt u het liefst doen in een persoonlijk gesprek met de directeur. Deze vraagt u dan een formulier in te vullen en neemt de aanvraag in behandeling. Als het verlof voor meerdere dagen is, moet het minimaal 2 weken van tevoren worden aangevraagd. Wettelijk mag de directeur geen verlof geven dat gekoppeld is aan schoolvakanties. Voor verlof vóór of ná een schoolvakantie moeten de ouders zich melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Maastricht. De leerplichtambtenaar van onze school is mevrouw Michèle De la Haije (telefoon: 043 350 3192).

16

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


3.2. Wie werken er op school? Functie

Functie omschrijving

Directeur

Leiding geven aan het team, zodat het onderwijs aan de kinderen zo optimaal mogelijk verloopt. Hij heeft toezicht op alles wat hiervoor geregeld moet worden. Vervolgens houdt hij zich in overleg met het schoolbestuur bezig met het opstellen en uitvoeren van het schoolbeleid en de bijbehorende doelen.

Adjunct- directeur

Onder leiding van de directeur, de dagelijkse organisatie van de school zo goed mogelijk laten verlopen. Hij is binnen de school het aanspreekpunt voor de ouders en heeft contact met externe instanties.

Intern Begeleiders (IB)

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op school. Zij begeleiden de leerkrachten, zodat de werkwijze in iedere klas gelijk is. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de gebruikte methodes goed aansluiten bij de leerlingen. Indien nodig organiseren zij bijscholingscursussen voor de leerkrachten die door externe deskundigen worden verzorgd. Ook zorgen zij voor het diagnostisch onderzoek van de leerlingen.

Interne Coördinator Leerlingenzorg (ICL)

De ICL zorgt dat in de school alle toetsen afgenomen en geregistreerd worden. Hij draagt zorg voor het bijhouden van de leerlingendossiers.

ICT-coördinator

De ICT-coördinator heeft de zorg over de computers. Hij zorgt dat de apparaten, de noodzakelijke programma’s en het internet naar behoren werken. Verder helpt hij de leerkrachten met het werken met de computer in de klas.

Groepsleerkracht

De groepsleraar heeft de zorg over een groep. De belangrijkste taak is het lesgeven.

Plusleerkracht

Heeft geen eigen groep, maar ondersteunt enkele groepen. Dat kan betekenen extra uitleg en begeleiding bij leerlingen die dit nodig hebben of extra ondersteuning bij het lezen. Daarnaast vervangt deze leerkracht bij CV en ziekte.

NT2-leraar

NT2-leraar geeft vanuit de moedertaal (Arabisch en Turks) extra ondersteuning bij de lessen Nederlandse taal.

Conciërge

Hij verricht alle algemeen voorkomende/noodzakelijke werkzaamheden in en rond de school, zoals tuinonderhoud, onderhoud aan het gebouw, schoonmaak, kopieerwerk, afwassen en toezicht houden. Ook helpt hij bij het overblijven.

Technisch medewerker

Hij verricht technische werkzaamheden waaronder klein onderhoud.

Schoonmaakster

Zij zorgt ervoor dat onze school iedere dag schoon en hygiënisch blijft.

Hulpouders

Assisteren de leerkrachten bij diverse taken binnen en buiten de klas.

Stagiaires

Regelmatig komen er studenten bij ons op school, die voor meester of juffrouw leren. Zij geven dan les aan de kinderen. De eigen meester of juffrouw blijft er altijd bij voor supervisie of toezicht in de klas en behoudt de eindverantwoording voor de groep.

Vrijwilligers

Tijdens bijzondere activiteiten en/of projecten nemen vrijwilligers met speciale kennis de volgende taken op zich: sport/speeldag, ICT-netwerk/ website beheer, extra huiswerkklas etc.

17

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


3.3. De leerkrachten 3.3.1 Compensatie Verlof (C.V.) Een fulltime leerkracht dient wettelijk 930 uren op jaarbasis les te geven. Onze kinderen krijgen gemiddeld 985 uren per jaar les. Groepsleerkrachten die langer dan 930 uren les geven, krijgen de uren boven de 930 gecompenseerd. Een andere leerkracht neemt dan gemiddeld 10 dagen per jaar de groep over op de dagen waarop de groepsleerkracht verlof heeft.

3.3.2 Nascholing Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs, volgen de leerkrachten geregeld cursussen. Hiervoor worden studiedagen gehouden. Op deze dagen hebben de leerlingen vrij.

3.3.3 Vervanging Als er een leerkracht ziek is, hebben wij extra leerkrachten in dienst die dan kunnen invallen om de continu誰teit van de kwaliteit te waarborgen.

3.3.4. Aannamebeleid vrouwen & mannen Op El Habib streven we naar een gelijke verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten. Dit staat in samenhang met het aanbod van vrouwelijke en mannelijke studenten. In de praktijk betekent dit dat er in de regel meer vrouwen dan mannen op de school zullen werken. Het aantal parttime werkenden neemt steeds meer toe.

Momenteel bestaat het team uit 28 leden, waarvan: 29% (8) mannelijke leden 71% (20) vrouwelijke leden 32% (9) leden parttime 68% (19) leden fulltime

39% (11) personeelsleden met allochtone achtergrond 61% (17) personeelsleden met autochtone achtergrond

Met trots constateren we, dat de integratie op El Habib qua aantal allochtonenautochtonen en qua samenwerken-samenleven, goed gerealiseerd is.

18

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


3.4. Bestuur El Habib staat onder het bestuur van een stichting, Stichting SMART Limburg. Het bestuur heeft de eindverantwoording over het beheer van het gebouw, de financiën en het personeel. Het bestuur houdt zich vooral bezig met het beleid. Dat wil zeggen: ze houdt zich bezig met de vraag hoe alles (wettelijk) geregeld kan of moet worden, binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leerkrachten, ouders en kinderen. De praktische uitvoering wordt gedaan door de directie en het team. Het bestuur is lid van de landelijke koepelorganisatie Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO). Wanneer u vragen heeft aan het bestuur, kunt u het bereiken via de onderstaande contactgegevens. Ook bij de directie van de school kunt u altijd nadere informatie verkrijgen. Stichting SMART Limburg E-mail Contactpersoon

: bestuur@elhabib.nl : Dhr. Aydin Kanusagi

Telefoon Bezoek- en postadres

: 06-24911674 : Silexstraat 41, 6216 XB Maastricht

De samenstelling van het bestuur SMART is als volgt: Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid

Dhr. Idriss Ghalouti Dhr. Cengiz Sürmeli Dhr. Aydin Kanusagi Dhr. Ahmet Turan Dhr. Ahmet Kucukakyuz

Dhr. Aydin K Dhr. Aydin K Dhr. Aydin K

3.4.1. De Algemene Vergadering De Algemene Vergadering vindt 1 keer per jaar plaats. Dit is een informeel overleg tussen het bestuur, de medezeggenschapsraad, ouderraad en directie. In dit informeel overleg worden o.a. afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen deze geledingen. Daarbij wordt geëvalueerd over de voorgaande perioden; de diverse geledingen informeren elkaar over de nieuwe ontwikkelingen en knelpunten. Ook de wensen van de ouders worden besproken. De vergadering wordt feestelijk afgesloten.

19

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


3.5. De Medezeggenschapsraad (MR) In de MR zitten leerkrachten en ouders. Zij kunnen op 2 manieren meedenken en meebeslissen over zaken in de school. Dit kan door: 1. Het adviesrecht Dit houdt in dat de MR door directie en bestuur geïnformeerd wordt over alle belangrijke zaken en bij vastgestelde onderwerpen kan de MR het bestuur adviseren. 2. Het instemmingsrecht Dit betekent dat de MR bij bepaalde onderwerpen kan meebeslissen. Voorbeelden hiervan zijn de schoolgids, het school-, formatie-, en activiteitenplan.

De leden in de medezeggenschapsraad van onze school zijn: Team Mevr. Iris Schrooten (voorzitter)

Ouders Mevr. Birnaz Balci (secretaris)

Dhr. Ender Sürmeli (penningmeester)

Dhr. Adnan Küçükakyüz

3.6. Verzekeringen Alle kinderen, medewerkers en hulpouders zijn tijdens de schooluren WA-verzekerd. Deze verzekering dekt schade die ontstaat door of met de kinderen onder schooltijd, waarbij er sprake is van voldoende toezicht. Let er op dat deze verzekering alleen geldt voor lichamelijk letsel. Het stukgaan van brillen en dergelijke vallen hier dus niet onder. Tijdens de reis naar- of van school zijn de kinderen niet via deze verzekering verzekerd. Voor kinderen die lopend of met de fiets komen, geldt uw eigen WAverzekering. De inzittendenverzekering geldt voor de kinderen die gebruikmaken van het schoolvervoer. Dit gaat in vanaf het moment wanneer de kinderen worden opgehaald van huis naar school en weer terug.

20

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


3.7. Klachtenregeling Wij doen als school ons best om aan de behoeften en wensen van de ouders te voldoen. Ook al geven ouders bij de Ouder enquĂŞte (zie blz. 70) aan dat ze tevreden zijn, kan het zo zijn dat een ouder een klacht heeft die betrekking heeft op de school. Klacht Een klacht kan betrekking hebben op: a. seksuele intimidatie: opzettelijk of onopzettelijk ongewenst seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag; b. discriminerend gedrag: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, zowel bedoeld als onbedoeld; c. agressie, geweld en pesten: gedragingen en beslissingen (en het nalaten ervan) waarbij er sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling, zowel bedoeld als onbedoeld; d. begeleiding van leerlingen; e. toepassing van strafmaatregelen; f. beoordeling van leerlingen; g. inrichting van de schoolorganisatie. Contactpersoon De klager kan met zijn of haar klacht terecht bij de contactpersoon. Deze is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school en geniet het vertrouwen van alle partijen. De contactpersoon: a. verwijst de klager door naar de vertrouwenspersoon; b. kan klager ook adviseren om te proberen, de klacht samen met de directeur of aangeklaagde op te lossen; c. maakt klager erop attent, dat een klacht naar zijn oordeel niet via de procedure van de klachtenregeling behoort te worden afgehandeld. Als klager desondanks naar de vertrouwenspersoon wenst te worden doorverwezen, dient de contactpersoon het verzoek in te willigen.

Contactpersoon voor El Habib is: Dhr. Cengiz Surmeli (secretaris van het bestuur)

21

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Interne vertrouwenspersoon Er zijn twee vertrouwenspersonen op de school aanwezig: een man en een vrouw (ter keuze van klager). De vertrouwenspersonen zijn bij voorkeur onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht, ook na afhandeling van een klacht. De vertrouwenspersoon: a. gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt; b. gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht; c. begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie; d. verwijst klager indien noodzakelijk of wenselijk naar andere gespecialiseerde instanties voor opvang en nazorg; e. kan indien hij/zij slecht aanwijzingen heeft, doch geen concrete klachten, deze ter kennis brengen aan het bevoegd gezag of de klachtencommissie; f. geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten; g. brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn/haar werkzaamheden.

Vertrouwenspersonen op El Habib zijn: Mevr. Sahure Seymen Dhr. Ender Sürmeli

Naam en telefoon van externe vertrouwenspersoon: Dhr. Frits Spliethoff Senior adviseur van het KPC Groep

Kooikersweg 2 5223 KA ’s-Hertogenbosch Tel. 073-6247397

Kort samengevat kan men als volgt te werk gaan om een klacht op te lossen: 1. Overleg met degene die het meest met de klacht te maken heeft (bv. iemand van het team, de ouderraad of de medezeggenschapsraad). Misschien is de klacht met een goed gesprek op te lossen. Eventueel kunt u een ander persoon erbij vragen. 2. Indien een gesprek niet helpt, zoek hulp bij iemand die u goed kent, bijvoorbeeld de IB’er of de directeur. Mogelijk wordt de zaak dan opgelost. 3. De klacht kan voorgelegd worden aan de vertrouwenspersoon van de school (zie voor naam en adres hierboven). 4. De vertrouwenspersoon onderzoekt de zaak. Indien daar aanleiding toe is schakelt hij het bestuur in.

5. Het bestuur stelt ook een onderzoek in. Het bestuur is aangesloten bij de klachtencommissie van de Islamitische Scholenbesturen Organisatie (IBSO). In serieuze gevallen zal het bestuur de klacht doorsturen naar de klachtencommissie van het Islamitisch onderwijs. 6. Deze commissie onderzoekt of de klacht ‘ontvankelijk’ is, d.w.z. serieus genoeg is voor de klachtencommissie. 7. De klachtencommissie stelt afhankelijk van de aard van de klacht een onderzoek in en neemt de nodige maatregelen. 22

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Geschillencommissie Het bestuur is aangesloten bij de klachtencommissie van ISBO (Islamitische Schoolbesturen Organisatie). Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het bureau van Onderwijsgeschillen. De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over Islamitische scholen voor primair en voortgezet onderwijs die zich bij de Commissie hebben aangesloten. De Commissie neemt kennis van klachten die op grond van de klachtenregeling van de school bij de Commissie kunnen worden ingediend. Het gaat om klachten over een beslissing of gedraging van iemand die bij de desbetreffende school betrokken is. De Commissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag met betrekking tot de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid en de gegrondheid of ongegrondheid van de klacht. De Commissie kan daarbij een aanbeveling aan het bevoegd gezag doen over de te nemen maatregelen. Landelijke Klachtencommissie van Islamitisch Onderwijs

Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 28095 3828 ZH Hoogland Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Telefoon: 033 -- 4571001 Fax: 033 4330516

Bezoekadres: Zielhorsterweg 83 3813 ZX Amersfoort

3.8. Samenwerkingsverband Maastricht–Heuvelland (regio 54) Basisscholen hebben de verplichting om samen te werken met een school voor speciaal basisonderwijs om het speciale basisonderwijs zo klein mogelijk te houden of in ieder geval niet te laten groeien. Onze school is aangesloten bij ‘Weer Samen Naar School’ (WSNS) samenwerkingsverband Maastricht – Heuvelland (regio 54). Deze samenwerking wordt voor ouders belangrijk als de ouders en de school besluiten een verwijzingsprocedure te starten. Dit is bedoeld voor leerlingen die SBO nodig hebben. Tevens wordt in dit samenwerkingsverband jaarlijks een zorgplan opgesteld, waarin de activiteiten en procedures zijn opgenomen. In dit plan staat de extra zorg voor kinderen beschreven die achterstand hebben of uitval vertonen met de reguliere leerstof. Dit zorgplan ligt op school ter inzage.

23

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Hoofdstuk 4

De kwaliteit van het onderwijs

4.1. De kwaliteit Op vele manieren werkt El Habib aan het geven van verantwoord onderwijs: werken met goede methoden bekwame leerkrachten het structureel volgen van de resultaten van de leerlingen (LVS) het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het S.O.P. (School Ontwikkeling Plan) effectieve instructie en klassenmanagement woordenschatdidactiek bouwen aan de adaptieve school (BAS) leefstijl interactief leren kleine groepen plusleerkrachten inzet multimediale techniek (nieuwe computers en laptops, smartboards, van thuis uit werken en leren via internet) om interactief les te geven en zo spelenderwijs te leren. 4.1.1. Kwaliteit door goede en moderne methoden Er zijn kinderen die moeilijke opdrachten aan kunnen en kinderen die extra oefenstof en uitleg nodig hebben. We letten bij de aanschaf van de methode op of er voor beide groepen kinderen voldoende leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen aan de kerndoelen (minimale kennis) die de overheid ons stelt. 4.1.2. Kwaliteit dankzij goede afstemming Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de leerkrachten die op school werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten van El Habib besteden daarom veel overlegtijd aan samenwerking en afstemming zodat de leerlingen in iedere groep op dezelfde manier les krijgen. 4.1.3. Kwaliteit dankzij deskundige leerkrachten De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar studiedagen en elke week vergaderingen voor de leerkrachten zodat de leerkrachten hun taak nog beter kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat leerkrachten hun onderwijs per groep op elkaar afstemmen. Dit betekent dat het kind centraal staat. Het onderwijs wordt zo aan het kind aangeboden dat het precies bij hem past en dat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Op deze manier bieden we het kind onderwijs op maat. 24

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.1.4. Kwaliteit dankzij een goed leerlingvolgsysteem (LVS) Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen volgen we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van de toetsen van CITO. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. Onze leerlingen van alle groepen (1 t/m 8) maken 2 keer per jaar deze CITO toetsen, namelijk in januari (medio) en in juni (eind). Na de toets week krijgen ouders per brief de toets resultaten van hun kind(eren). Deze kunt u ook in het schoolrapport zien. De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over het gehele land. Daardoor is het mogelijk de prestaties van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. Jaarlijks worden er trendanalyses gemaakt en worden de resultaten hiervan met het hele team besproken. Als het resultaat van de toetsen niet zo is als wij verwachten, betekent dat misschien wel dat we gevolgen moeten trekken uit onze manier van lesgeven of dat we onderdelen van het onderwijsprogramma moeten verbeteren. Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben, niet alleen op leergebied, maar ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling (het zich prettig voelen). Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders, vullen de daarvoor bestemde formulieren in. 4.1.5. Kleine groepen Wij streven naar een groepsgrootte van maximaal 20 kinderen per groep, om ervoor te zorgen dat de kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. 4.1.6. Plusleerkrachten Leerkrachten kunnen afwezig zijn vanwege ziekte of verlof. Om te voorkomen dat er lessen uitvallen, hebben we extra leerkrachten die de klas overnemen wanneer de eigen leerkracht afwezig is. Daarnaast geven zij extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben. 4.1.7. Effectieve instructie en klassenmanagement Het goed leiden en organiseren van een klas of een groep leerlingen en het goed plannen, structureren en coรถrdineren van de activiteiten van de leerlingen, zijn belangrijke vaardigheden waarover een leerkracht moet beschikken. Zonder ordening van de les is effectief leren van leerlingen via een doelgerichte en doelmatige instructie niet mogelijk. Het doel van het programma voor schoolverbetering is leerkrachten te helpen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door concrete handreikingen te geven op het terrein van leertijd, instructie, klassenmanagement, zelfstandig werken en samenwerking op teamniveau. Het geven van instructie aan de kinderen m.b.t. cognitieve vaardigheden (zoals informatie verwerken) is gebaat bij een aanpak die we het 'directe instructie model' noemen. Cognitieve taken kunnen betrekking hebben op uitvoerend of op strategisch handelen. Het blijkt van groot belang te zijn dat de instructie op de juiste wijze op de taak wordt aangepast.

25

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.1.8. Woordenschatdidactiek De woordenschatdidactiek houdt in: het (aan)leren van nieuwe woorden door de leeromgeving daarvoor geschikt te maken, de juiste werkvormen te kiezen, kinderen strategieën aan te leren en de juiste instructie te geven. In het woordenschatonderwijs wordt vaak de volgende viertakt aangehouden: voorbewerken (activeren van voorkennis) semantiseren (uitleggen van de woordbetekenis) semantiseren m.b.v. 3 uitjes: uitleggen, uitbeelden en uitbreiden. consolideren (inoefenen van woord en betekenis) controleren (nagaan of de woorden zijn onthouden) 4.1.9. Leefstijl Onze school is een Leefstijlschool. Op El Habib werken we sinds drie jaar met de methode "Leefstijl". Deze methode richt zich op de emotionele ontwikkeling van kinderen en het verwerven van sociale vaardigheden. De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd en geanalyseerd. Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben de mogelijkheid om 2 keer per jaar een vragenlijst in te vullen. Na invullen wordt er een rapportage gemaakt en indien nodig een handelingsplan uitgevoerd. Kinderen moeten zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. Ze moeten ook kritisch leren denken, leren hoe ze problemen op kunnen lossen of keuzes kunnen maken. We willen ze helpen in hun ontwikkeling van positieve betrokkenheid thuis, op school, met vrienden en in de gemeenschap (actief burgerschap). Daarnaast wordt ook een gezonde leefwijze aangemoedigd. 4.1.10. Interactief leren Leren in communicatie over en weer: d.w.z. dat er uitwisseling is met anderen tijdens het proces: als de één iets weet en de ander iets anders goed kan, dat je daar gebruik van mag maken. Dat je vragen mag stellen en elkaar mag helpen. Een ander kenmerk is dat de taken die de leerling krijgt authentiek zijn d.w.z. interessant en aansluitend bij de voorkennis van de leerling. Datgene wat gedaan wordt moet toepasbare kennis opleveren voor andere activiteiten binnen en buiten de school. 4.1.11. Extra lessen Aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 biedt de school de mogelijkheid om extra les te volgen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De extra lessen zijn bedoeld om de taalstimulering en sociale omgang in de groep te verhogen. Deze begeleiding wordt verzorgd door extra leerkrachten en vindt plaats op: donderdagmiddag van 15.45 – 16.45 uur.

26

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.1.12. Bouwen aan de Adaptieve School (BAS – project) Onze school heeft een aantal jaren geleden gekozen voor het BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School). Dit project geeft sturing aan allerlei onderwijskundige vernieuwingen binnen ons onderwijs. Enkele sleutelbegrippen hierbij zijn: zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerkend leren. Het BAS-project wordt uitgevoerd door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hoge School in Utrecht. El Habib ontvangt haar begeleiding van mevr. Ginny Vlieks. Dit project heeft drie uitgangspunten: 1. Adaptief onderwijs is een vorm van interactief onderwijs: leerlingen en leerkrachten construeren gezamenlijk uitdagende onderwijsleersituaties. 2. Zoeken hoe en met welke instrumenten de relatie tussen de leerkracht en de leerlingen bevorderd kan worden, waarbij een veilig emotioneel klimaat geboden wordt en kinderen aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. 3. Werken aan adaptief onderwijs vraagt om een duidelijke lijn en visie. Hierbij kunnen de ontwikkelingen in de klas, professionalisering en teamleren niet van elkaar worden losgekoppeld. Het schema van het BAS project is te vinden in bijlage 2.

27

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.2. De resultaten van het onderwijs 4.2.1. Zelfvertrouwen Een van de belangrijkste resultaten die wij van ons onderwijs zien, is dat de kinderen “zich prettig voelen”. Dat wil zeggen: dat kinderen graag naar school gaan. Dat kinderen, als ze onze school verlaten, zelfverzekerd zijn, weten wie ze zijn en wat ze willen. Daarnaast is het erg belangrijk dat de schoolverlaters zich goed kunnen uitdrukken in zowel het Nederlands als in hun eigen taal. Ook het begrijpen van gesproken en geschreven taal is zeer belangrijk. 4.2.2. Hoge prestaties De uitslagen van de Cito-eindtoetsen laten ongetwijfeld duidelijk zien, dat de kwaliteit op El Habib hoog en stabiel is. In vergelijking met alle scholen (landelijk gemiddelde) scoort El Habib óf even hoog óf zelfs hoger, zoals dit schooljaar 535,3 terwijl het landelijk gemiddelde 535,1 is. In vergelijking met dezelfde populatie (zwarte scholen) heeft El Habib altijd significant hoog gescoord. Terwijl het landelijk gemiddelde van dezelfde populatie gemiddeld 528529 scoorden, heeft El Habib gemiddeld 535 gescoord. Als de leerlingen van El Habib Nederlands als moedertaal hadden, dan hadden zij gemiddeld 540,7 gescoord. U kunt ook aan het onderstaande schema zien, dat de laatste jaren gemiddeld 43% tot 53% van onze leerlingen naar de hoogste vorm van het voortgezet onderwijs gaan zoals HAVO/VWO en geen enkel kind naar het praktijkonderwijs gaat. In bijlage 3 vindt u de succesfactoren va n El Habib. Al met al zijn we trots op de uitslagen van ons onderwijs. De komende jaren willen we deze successen borgen en behouden. U, als ouder, kunt ook goed meehelpen om de resultaten van uw kind te verbeteren. SCHOOLJAAR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CITO eindtoets Scores El Habib

Gemiddelde scores; vergeleken met alle leerlingen in Nederland

533,4

533,2

534,7

536,4

535,7

535,3

534,9

536,3

535,6

Gemiddelde scores; als onze leerlingen Nederlands als moeder taal hadden dan waren de scores als volgt;

539,4

539,3

540,1

541,2

541,2

542

541

541,9

540,7

VWO/HAVO

40 %

37 %

32 %

50 %

52%

43%

53 %

50%

50%

45 %

25 %

37 %

17 %

17%

30%

24 %

27%

25%

15 %

32 %

27 %

29 %

31%

27%

23%

23%

25%

0%

6%

4%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Scores in %

VMBO Gemengde Theoretische leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Praktijk onderwijs

TOTAAL

28

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.2.3. Taalaanbod op El Habib Waarom veel en gestructureerd taalaanbod op IBS EL HABIB? Gezien de kenmerken van de leerlingenpopulatie en het achterstandsproblematiek van onze leerlingen zijn wij als school aan de hand van de analyse tot de volgende aanpak gekomen: Analyse 5,5 per dag onderwijs tijd voor deze leerlingen niet voldoende

Aanpak 7 uur maken (d.m.v. 1 uur NT 2 en extra les+ huiswerk)

Gemiddeld 940 uur per jaar niet voldoende

Meer uren per jaar: Onderbouw: 980 Middenbouw: 980 Bovenbouw: 987 Huiswerk Adviezenboekje

Ouderparticipatie (hulp thuis) Thuis een taalrijke omgeving creĂŤren. (contract aangaan) Effectieve leertijd optimaal gebruik. (rendement verhogen)

Methodes aanpassen Werkwijze optimaliseren

Als wij de doelen die we voor ogen hebben, willen verwezenlijken en taalachterstand van onze leerlingen willen beperken, dan moeten we de onderwijstijden zowel op school als thuis verlengen (of het kind laten doubleren).

Resultaat van onze aanpak Met de CITO toetsen scoren we ruim boven de resultaten van scholen met dezelfde populatie leerlingen Gemiddeld 50% gaat na groep 8 naar HAVO/VWO scholen

D.m.v. de activiteiten, beschreven in bijlage 4, hebben we zowel op school als thuis geprobeerd om de problematiek op taalgebied gestructureerd aan te pakken.

29

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.2.4. Inspectie van Onderwijs bevestigt onze kwaliteit De uitstekende resultaten van de CITO-score van de afgelopen jaren van onze groep 8 leerlingen zijn de Inspectie van het Onderwijs opgevallen. Dit bevestigt de goede kwaliteit van ons onderwijs. Omslag in taal ‘Omslag in taal' is een initiatief van de Inspectie van het Onderwijs waarbij 10 basisscholen uit het land gekozen zijn, die hun taal- en leesonderwijs op een inspirerende manier ingericht en in de praktijk toegepast hebben. In deze multimediale presentatie laat de inspectie de scholen door middel van interviews en filmopnamen zelf aan het woord. Specifieke thema’s die aan bod komen zijn op taalgebied onder meer: lezen, woordenschat, schrijven, leesbeleving en mondelinge communicatie. Het doet ons als basisschool El Habib, als een van de uitgekozen scholen, uiteraard deugd om door ons unieke innovatieve concept een inspiratiebron te zijn voor 7000 basisscholen in het land. Belangrijkste 13 kwaliteitsgebieden, waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt, zijn: 1. De zorg voor kwaliteit en de eigen evaluatie van het onderwijs en zorg op de school 2. De aanwezigheid van de voorwaarden voor kwaliteitsbehoud en – ontwikkeling 3. Leerstofaanbod: de kwaliteit van het aanbod van de leerstof, voorbereidend op het vervolgonderwijs 4. Het effectief omgaan met de leertijd van de leerlingen 5. Het ondersteunen van het leren van leerlingen door adequaat pedagogisch handelen 6. Het ondersteunen van het leren van de leerlingen door vakbekwame didactiek in alle groepen 7. Het afstemmen van de leerprocessen op de verschillen in onderwijsbehoeften van de leerlingen 8. Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen, vakbekwame didactiek: leerlingen spelen een actieve en zelfstandige rol in hun eigen leerproces (leerlingen zelf verantwoordelijk maken) 9. De sfeer op school: betrokkenheid en veiligheid van en voor alle geledingen 10. Begeleiding: vakbekwame didactiek en organisatie, het gericht zijn op het begeleiden van leerlingen op grond van de mogelijkheden van leerlingen 11. Zorg: passende zorg voor leerlingen met specifieke onderwijszorg 12. Opbrengsten aan het einde van de basisschool, gemeten naar de eindtoets 13. Opbrengsten tijdens de basisschoolperiode, gemeten naar de toetsen van het CITO Het schema van gerealiseerd beleid 2003-2012 en beleidsvoornemens 2012-2015 is te vinden in bijlage 5.

30

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.3. Het schoolplan 4.3.1. Wat leert uw kind op El Habib? Op El Habib proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis en dagelijks bruikbare vaardigheden en het prikkelen van de persoonlijke ontwikkeling. De vakken rekenen, taal en lezen krijgen op El Habib veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. De kwaliteit van ons onderwijs is onze prioriteit. Dit hoort ook bij onze identiteit. Aangezien ons taalonderwijs als zeer goed wordt beschouwd, hechten wij hier grote waarde aan. Voordat leerlingen bij ons op school komen, hebben zij een grote taalachterstand. Daarom willen wij onze leerlingen vanaf de kleuterklas al kennis laten maken met de taal. Ook wordt er veel aandacht besteed aan huiswerk. Door de kinderen al vanaf groep 1 huiswerk mee te geven, bereiden we ze voor op lezen en schrijven voordat zij aan groep 3 beginnen. Wij besteden veel tijd en energie aan het leren van goed Nederlands aan alle kinderen. Hiervoor hebben wij speciale materialen en methoden. Ook de organisatie van ons onderwijs is daaraan aangepast. 4.3.2. De peuterspeelzaal Het bezoeken van de peuterspeelzaal voorafgaand aan groep 1 is van groot belang. De kinderen kunnen wennen aan structuur en leren omgaan met leeftijdsgenootjes. Daarbij leren zij de Nederlandse taal op een goede manier. Het programma op de peuterspeelzaal is vaak afgestemd op de lesstof van de basisschool. Dit is belangrijk voor een goede start in groep 1. Er is altijd een peuterspeelzaal bij u in de buurt. De kosten van de peuterspeelzaal zijn inkomensafhankelijk.

Wij bouwen een stad

4.3.3. Groep 1 en 2 Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat (structuur en continuïteit). De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier bieden we allerlei speelse activiteiten aan, die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. We werken in de kleutergroepen met de methode Speelplezier. De voor- en vroegschools programma ‘Speelplezier’ heeft als doel het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Bij Speelplezier gaat het er vooral om de kinderen zinvol spel aan te bieden en via het spel vooral de taalontwikkeling te stimuleren. Daarbij is de spelactiviteit leidend. Al spelend maken kinderen zich de wereld om hen heen eigen. Dit is een ontwikkelingsgerichte manier van thematisch werken. De leerkrachten werken vijf tot zes weken rond een thema, zoals: ziek zijn, herfst, circus, lente, op reis. Binnen een dergelijk thema vinden alle activiteiten (rekenen, praten, lezen, spelen en schrijven) in samenhang plaats, die in de klas en in de speelzaal worden gedaan in samenhang, plaats. De inrichting van de hoeken is volledig afgestemd op het thema. 31

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


De Speelplezier activiteiten zijn: Voorbeeldspel, woordbeeldactiviteit, gezamenlijk spel en klankspel stimuleren woordenschatuitbreiding, taalproductie en spel ontwikkeling. 4.3.4. Groep 3 t/m 8 Van groep 3 t/m 8 werken we met lesmethoden. Door afspraken te maken met het team over het gebruik van de methodes proberen we een doorgaande lijn in het onderwijs te brengen. 4.3.5. Godsdienstige vorming El Habib is een Islamitische school. Op onze school bestaat de mogelijkheid om de leerlingen deel te laten nemen aan Islamitisch godsdienstonderwijs. Deelname aan de lessen van levensbeschouwelijk onderwijs is niet verplicht en de opgave wordt geheel aan de ouders overgelaten. Deze lessen bevatten de basisinformatie over het geloof. Op El Habib gebruiken we de methode Islamitische godsdienstlessen groepen 1 t/m 8 van ISBO, die in opdracht van het ministerie OCW in samenwerking met SLO ontwikkeld is. Methode inhoud De Methode Islamitische godsdienstonderwijs omvat lessen die kinderen op Nederlandse basisscholen in staat stellen kennis en inzicht te verwerven over de islam. Het gaat in deze lessen over zaken als: wat gelooft een moslim, over het leven en de boodschap van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en van andere belangrijke religieuze personen, over regels en gebruiken. De doelen van deze lessen zijn divers Een algemeen doel is: informatie geven over de islam, aan kinderen die thuis met deze godsdienst worden grootgebracht en aan kinderen voor wie dat niet het geval is. Een tweede algemeen doel is: inzicht krijgen in de plaats van de islam tussen andere godsdiensten en levensbeschouwingen in Nederland en de positie van moslims ten opzichte van andersdenkenden en vice-versa. Daarmee wordt ‘exclusief denken’ tegengegaan: het idee dat alles van waarde alleen binnen de eigen groep gevonden kan worden. Afhankelijk van de populatie van de leerlingen, de wensen van de ouders en de identiteit van de school, kan het ontwikkelen van religieus besef van kinderen een belangrijk, misschien wel het belangrijkste, doel van deze lessen zijn. Een korte toelichting op het gebruik van de lessen De lessen doen een beroep op een actieve inbreng van kinderen. De leerlingen worden gestimuleerd om vragen te stellen, te discussiĂŤren over problemen, hun mening te vormen, thuis spullen te verzamelen, die ze meebrengen naar school. In elk deel van de methode zijn steeds de lessen van twee jaargroepen bij elkaar gegroepeerd. Het is niet zo dat de eerste helft van de lessen eenvoudiger is dan de tweede en ze hoeven niet in volgorde gegeven te worden. Er zijn lessen die horen bij religieuze feestdagen, zoals het Offerfeest, het Ramadanfeest en bij de vastenmaand Ramadan. De groepering per twee jaargroepen kan het gebruik in combinatieklassen 32

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


vergemakkelijken. Een les kan aan beide groepen tegelijk geboden worden. De opbouw is concentrisch. Dat wil zeggen dat de meeste onderwerpen iedere twee jaar terugkomen. Uiteraard worden ze in latere jaren met meer diepgang of uitgebreider aangeboden en met andere verhalen. 4.3.6. Nederlandse taal El Habib werkt met de nieuwe methode Taaljournaal. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen (communiceren). Daarvoor leren we de kinderen foutloos te schrijven, met aandacht te praten en te luisteren naar wat anderen zeggen en daarop te antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Veel kinderen hebben extra taalonderwijs nodig. Binnen ons taalonderwijs heeft de uitbreiding van de woordenschat een belangrijke plaats. Het taalonderwijs is dus vooral gericht op schrijven, luisteren en spreken. 4.3.7. Lezen In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Het eerste deel van het jaar leren de kinderen de letters en hoe ze hiermee woorden kunnen maken. Vanaf het begin wordt er gelezen in tweetallen. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. Aan het einde van groep 6 moeten alle kinderen AVI niveau 9 hebben bereikt. In de hogere groepen ligt de nadruk meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode “Goed gelezen” gebruikt. Op El Habib leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen. We proberen ze ook liefde voor lezen bij te brengen. We lezen op school veel voor en er is een klassenbibliotheek, waar kinderen onbeperkt boeken kunnen lenen. Ook brengen we bezoeken aan de nationale voorleeswedstrijd, de openbare bibliotheek en hebben we uitstapjes met betrekking tot het lezen. 4.3.8. Schrijven In de groepen 1 en 2 wordt aandacht besteed aan voorbereidend schrijven. Kinderen leren in de groepen 3 en 4 schrijven met de methode “Pennenstreken” en de groepen 5 t/m 8 schrijven met de methode “Schrijven in de basisschool”. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren.

33

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.3.9. Rekenen en wiskunde In de groepen 3 t/m 8 wordt de rekenmethode Pluspunt gebruikt. Dit is een rekenmethode die vooral leert rekenen met voorbeelden uit het dagelijkse leven. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor extra hulp. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen de kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw kind over rekenen praat, houdt u er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u op school geleerd heeft. 4.3.10. WereldoriĂŤntatie en verkeer Op El Habib praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en brengen we hen kennis bij over het heden en het verleden van het leven op aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis. Het gaat meer om het aanleren van een juiste houding en respect ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes enzovoort. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: Groep 1 en 2 Speelplezier Groep 3 Veilig de wereld in Groep 4 t/m 8 Natuur en techniek Aardrijkskunde Geschiedenis Verkeer

Naut Meander Brandaan Wijzer op weg

4.3.11. Expressievakken (handvaardigheid + tekenen + muziek) Hieronder vallen handvaardigheid, tekenen en muziek. Ook bij de expressievakken streven we op El Habib kwaliteit na. Het eindproduct is hier minder belangrijk dan het proces; zeker als het om jongere kinderen gaat. Voor de vakken tekenen en handvaardigheid gebruiken wij de methode Uit de kunst. Muziek Hierbij staat centraal het luisteren naar muziek, het bewegen op muziek en het gebruik van muziekinstrumenten. Daarnaast het aanleren en zingen van liedjes al dan niet met gebruik van muziekinstrumenten. Uiteraard wordt bij de keuze voor liedjes en werkvormen rekening gehouden met de Islamitische grondslag van onze school.

34

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.3.12. Lichamelijke oefening In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op de rooster. We spelen op het schoolplein en in de gymzaal. Vanaf groep 5 krijgen jongens en meisjes gescheiden gymles in het gymlokaal naast onze school. De groepen 3 en 4 krijgen zwemles. Omdat de gemeente Maastricht het zwemonderwijs niet bekostigt, betalen de ouders van leerlingen van groep 3 en 4 een jaarlijkse bijdrage van € 100, - per leerling. 4.3.13. Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven aan de hand van de methode “Hello World” Kinderen leren gesprekjes met elkaar voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten in het Engels met elkaar is het belangrijkste. 4.3.14. Nederlands als Tweede Taal (NT2) NT2 is bedoeld voor iedereen die thuis een andere taal dan het Nederlands spreekt. Uitgangspunt bij NT2 is dat de kinderen de belangrijkste zaken over de taal en de cultuur leren, dit zijn de talen Turks en Arabisch. Het volgen van NT2 is goed omdat het juist spreken van de eigen taal van belang is bij het leren van een tweede taal (het Nederlands – NT2). Daarom volgen op onze school de leerlingen van groep 5 t/m 8 NT2 als ondersteuning van het Nederlands. Daarmee zijn we de enige school in Maastricht, die NT2 ondersteuning geeft. Deze ondersteuning is afgestemd op de inhoud van de andere vakken. Op El Habib heeft het bestuur gekozen om NT2 voor alle leerlingen onder schooltijd te organiseren door de schooltijden te verlengen. De lessen beginnen hierdoor niet om 08.45 maar om 08.30 uur. 4.3.15. ICT in het basisonderwijs Al jaren is de computer binnen de school een vertrouwd verschijnsel. Ook op El Habib wordt bij veel vakgebieden gebruik gemaakt van de computer. In veel gevallen wordt gewerkt met software die bij de methodes hoort. Dankzij de zware investering door het bestuur op het gebied van ICT-infrastructuur beschikt de school over een netwerk van 60 computers, extra laptops en smartboards. In iedere klas staan minimaal 3 computers die aangesloten zijn op het netwerk. Zowel de leerkrachten als de leerlingen maken gebruik van diverse computerprogramma’s en het internet. In de groepen 3 t/m 8 beschikken de leerkrachten en leerlingen over een Smartbord. Hierdoor is het mogelijk om de lessen visueel aantrekkelijk te maken voor de leerlingen. Wij streven ernaar de leerkrachten bij te scholen in het werken met het Smartbord op een interactieve manier. Daarvoor zijn regelmatig cursussen om het kennisniveau en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT op peil te houden. Skool automatisering in Eindhoven beheert ons netwerk op school. 35

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.3.16. Huiswerk Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen huiswerk mee naar huis. De bedoeling hiervan is dat de ouders samen met het kind extra oefenen. Het is belangrijk dat er thuis onder toezicht en met structuur rustig kan worden gewerkt/geleerd. Vaardigheden die in de hogere groepen met het huiswerk worden aangeleerd zijn: 1. Er aan wennen om schoolwerk mee naar huis te nemen en op tijd weer mee terug naar school te brengen. 2. Het leren begrijpen van opdrachten, deze noteren en zelfstandig maken. 3. Het netjes houden van boeken en schriften. 4. Het leren studeren. 5. De zelfstandigheid bevorderen. 4.3.17. Begeleid zelfstandig leren In alle groepen van de school wordt gericht aandacht besteed aan de zelfstandigheid van de kinderen. Zelfstandig werken is een veel voorkomend verschijnsel op alle scholen (basis-, middelbare- en hogescholen). Doordat hier in het basisonderwijs aandacht aan wordt besteed, zijn de leerlingen er nu al op jonge leeftijd mee bekend. Bij het zelfstandig werken is het van belang dat kinderen altijd eerst zelf moeten proberen oplossingen te vinden voor een opdracht. De leerkracht is niet op ieder moment voor alle leerlingen beschikbaar. Overleg met klasgenoten is in principe mogelijk, mits andere kinderen niet gestoord worden in hun werk. Het werken met uitgestelde aandacht (van de leerkracht) vraagt de nodige extra inzet van de leerlingen en de leerkrachten zelf. In alle groepen zijn, vaak in overleg met de kinderen, afspraken gemaakt over de “spelregels” van het zelfstandig werken. In principe zijn deze regels op de gehele school hetzelfde. 4.3.18. Leerlingen enquêtes Om up-to-date te blijven van de tevredenheid onder onze leerlingen, nemen wij ieder jaar enquêtes af onder de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Deze enquête is opgedeeld in allerlei onderwerpen die te maken hebben met zaken in en rondom het onderwijs op El Habib, namelijk: Leervakken op school In de klas Leerkracht Schoolgebouw en omgeving Speelplaats Vervoer Ouderbetrokkenheid/thuis De gemiddelde beoordeling van de leerlingen voor El Habib zijn in: juni 2010 : 8.8 januari 2011: 8.2 Met deze beoordeling kunnen we stellen dat onze leerlingen zeer tevreden zijn met de manier van doen op onze school. 36

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.4. Ontwikkelpunten Om eigentijds onderwijs te blijven geven dienen wij met de tijd mee gaan. Daarom zijn onze voornemens voor de komende jaren om te werken aan: Materialen, leermiddelen Het gebruik van zelf ontdekkende lesmaterialen vergroten. Het gebruik van zelfcorrigerende lesmaterialen vergroten. Gebruik van ICT verder ontwikkelen tot volwaardig leermiddel, informatie- en communicatiemiddel binnen de school.

Inrichting Werkplekken creëren voor gevarieerde groeperingvormen en zelfstandig werken. Hierover goede afspraken maken met de leraren. Uitdagende werkplekken in elke groep creëren.

Leerproces Structureel coöperatief leren. (Zelf)reflectie bij kinderen systematisch aanleren. Verschillende instructiewijzen kunnen hanteren.

4.4.1. Proces van verandering Om onze missie te realiseren vinden we de volgende kaders van groot belang. Alle ontwikkelingen in de school vinden plaats op basis van de visie op onderwijs en ontwikkeling. Binnen het team willen we een cultuur waarin systematisch aandacht wordt besteed aan knelpunten, of wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld door intervisie. Hierbij wordt het collectief vermogen van het team aangeboord. Maar ook spontaan bij elkaar terecht kunnen is erg belangrijk. We kunnen elkaar rechtstreeks feedback (opbouwende kritiek) geven. Geven en ontvangen van feedback is in ons team gebruikelijk en normaal. Het management communiceert met teamleden op informele en formele manier (notities, vergaderingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken). Daarnaast geeft het management, waar gewenst ook rechtstreeks feedback op competenties. We hebben op school een systematische en gestructureerde manier om van en met elkaar te leren en om met elkaar samen te werken (collegiale consultatie). Het onderwijs wordt systematisch geëvalueerd en bijgesteld. Teambuilding Doordat de dislocatie en de hoofdlocatie nu samen zijn, zal dit de teamgeest versterken. Ook hebben wij met verschillende teambuilding activiteiten een goede teamgeest en sfeer in stand gehouden. Het coachen van tijdelijke leerkrachten gebeurt intensief. De kwaliteit van onze manier van lesgeven wordt systematisch geëvalueerd en bijgesteld. 37

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


4.4.2. PR- beleid We hebben een PR-beleid om de activiteiten van de school voor anderen transparant (zichtbaar) te maken. Dit is o.a. terug te lezen op de website. PR-beleid wordt actief als instrument ingezet om de school zichtbaar te maken voor anderen. Daarmee willen we de betrokkenheid van de ouders en omgeving van de school vergroten, zodat de school zich verder in samenspraak met belanghebbenden kan ontwikkelen. Denk hierbij aan onze nieuwsbrieven voor ouders, website en publicaties in schooljournaal. Ons motto is: El Habib…samenwerkend aan een sterke basis voor een gezonde integratie. Inspectie van het Onderwijs – Omslag in Taal – Onze basisschool is door de Inspectie van het Onderwijs in 2010 als één van de 10 beste basisscholen van heel Nederland gekozen vanwege het goede taal- en leesonderwijs. De opvallend hoge CITO-score viel de Inspectie van het Onderwijs op. Meer dan de helft van de leerlingen van El Habib gaat naar de HAVO of het VWO. De Inspectie van het Onderwijs heeft hierbij het boek ‘Omslag in Taal’ uitgegeven waarin het taalportret van deze 10 scholen beschreven staan, waaronder El Habib staat genoemd. Ook heeft de Inspectie een Youtube-kanaal waarin het filmpje ‘Omslag in Taal’ is te zien over onze school. Dit filmpje kunt u ook bekijken op onze website. VARA – Actualiteitenprogramma ‘Uitgesproken’ – Ook het actualiteitenprogramma “Uitgesproken” van de VARA heeft op 4 februari 2011 vanwege de hoge resultaten onze school bezocht op de eerste toets-dag van de CITO eindtoets en gesproken met de leerlingen, ouders en leerkrachten. Deze uitzending kunt u nog eens terugzien op onze website: www.elhabib.nl. Pennenactie – Buren van de school – Om onze buren te bedanken dat ze ons als basisschool accepteren en waarderen, hebben wij een actie gehouden waarin een dankbrief en een ‘El Habib pen’ zijn uitgedeeld. Deze brieven en de daarbij behorende pennen zijn uitgedeeld aan de omringende buren van de school. Vanwege de zoemer die steeds afgaat of de op en neer rijdende bussen kunnen wij ons wel voorstellen dat dit als een last kan worden ondervonden. Dit is één van de redenen waarom deze actie is gehouden. Buurtfeest – Wijk Pottenberg – El Habib neemt jaarlijks deel aan het buurtfeest pottenberg, waarin onze school gevestigd is. Het doel hiervan is om meer waardering en naamsbekendheid in de wijk te creëren. Website – www.elhabib.nl – Ook hebben wij een website waarin alle nodige informatie is te vinden over onze school. Hier kunt u behalve de schoolinformatie, kwaliteit, visie en missie ook het schoolplan inzien. Daarnaast kunt u foto’s bekijken van de schoolactiviteiten. Via onze website kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief die speciaal voor ouders is bedoeld. Wanneer u zich aanmeldt, zult u ook per mail de nieuwsbrief ontvangen. Op de ‘Kinderplaats’ kunnen onze leerlingen bijvoorbeeld oefenen voor de toets. PR-brief Naar aanleiding van ons succes hebben wij een PR brief opgesteld die gericht is aan allerlei instanties, zoals andere basisscholen, middelbare scholen en raadsleden van Maastricht. Deze brief vindt u in (bijlage 6). 38

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Hoofdstuk 5

De leerlingenzorg

5.1. Het systeem van de leerlingenzorg Wij proberen alle kinderen de zorg te geven die zij nodig hebben. Wanneer de ontwikkeling van een leerling niet goed verloopt, willen wij dat kind graag helpen. Hiervoor hebben wij binnen de school een systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. Dit systeem is opgezet volgens de richtlijnen van het samenwerkingsverband (alle scholen van Maastricht) waartoe ook onze school behoort. De leerlingenzorg is bij ons op school te verdelen in een 5-tal fasen: 1) Signaleren; dit is het moment waarop er een oponthoud in de ontwikkeling van een kind (of groep kinderen) wordt geconstateerd. 2) Analyseren; in deze fase wordt gekeken waar de oorzaak van het oponthoud vandaan komt en wat precies het probleem is. 3) Plannen; in deze fase wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin staat hoe en wanneer wij het kind gaan proberen te helpen. Dit wordt ook wel een handelingsplan genoemd. 4) Uitvoeren; dit is de tijd waarin het handelingsplan uitgevoerd wordt en er dus met het kind gewerkt wordt. 5) Evalueren; dit gebeurt nadat het handelingsplan uitgevoerd is. Hierin wordt gekeken of het handelingsplan het gewenste resultaat heeft opgeleverd en wat er verder aan gedaan dient te worden. Het bovenstaande is uiteraard een kort overzicht van de leerlingenzorg. Wat er precies bij komt kijken en hoe alles in zijn werking gaat, kunt u lezen in het door de school per jaar opgestelde “school specifiek zorgplan”. Het zorgplan is de beschrijving van wat er precies op school allemaal gebeurt om de kinderen zo goed mogelijk te helpen. Dit zorgplan is altijd op te vragen bij de directeur of bij de IB-er. 5.1.1. Interne begeleiding en leerlingvolgsysteem De interne begeleider helpt, coördineert en stuurt waar nodig op het gebied van zorg. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen we zien, hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen. Een andere manier om de kwaliteit te bewaken is het gebruik van toetsen. We maken gebruik van methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (CITO) die vergeleken worden met een landelijk gemiddelde. Resultaten van de kinderen worden regelmatig door de IB´er met de groepsleerkracht besproken. 39

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Uit de gesprekken trekken we conclusies die we gelijk verbinden met ons onderwijs. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, krijgen deze van de leerkracht. Er wordt naar gestreefd om kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te laten. Hulp wordt dus eerst in de groep gegeven. Als kinderen extra zorg nodig hebben, dan worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en worden eventuele plannen met ze besproken en geĂŤvalueerd. 5.1.2. Aanpak taalproblemen Veel kleuters moeten de Nederlandse taal nog leren wanneer ze op school komen. Daarom hechten we er veel waarde aan, dat kinderen voor de basisschool de peuterspeelzaal bezoeken. Voor bijna alle kinderen is het Nederlands de tweede taal. Deze kinderen hebben een aparte aanpak nodig om hun Nederlands te verbeteren. Het gaat hier vooral om woordenschatuitbreiding. Het gaat om het kunnen begrijpen en het gebruiken van de Nederlandse woorden. Op onze school zorgen we voor een rijke taalomgeving, waarbij we veel aandacht besteden aan taal en woordenschatontwikkeling die bewust wordt aangeboden. De taalmethode hebben we deels aangepast aan de behoefte van onze leerlingen. Daarnaast krijgen onze kinderen vaker huiswerk dan op andere scholen. 5.1.3. Begeleiding van hoog- en meer begaafde leerlingen Ook leerlingen die extra goed kunnen leren of ver vooruit in hun ontwikkeling zijn, krijgen speciale aandacht bij ons op school. Binnen de methodes is extra leerstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. Deze extra leerstof is een verrijking op de basisstof. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof waarmee ze zelfstandig verder kunnen werken. Op school hebben wij hiervoor verschillende materialen aangeschaft. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door. 5.1.4. Verwijzing en plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften Wij willen de kinderen, waarvan de ontwikkeling niet goed verloopt, graag zo goed mogelijk begeleiden. Ondanks alle zorg zijn er ook kinderen, waarvan wij vinden dat zij op een Speciale Basisschool beter geholpen kunnen worden. In die gevallen melden wij, in overleg met ouders, het kind voor onderzoek aan bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Dit is een commissie van onderwijsdeskundigen die onderzoeken waarom de ontwikkeling van een kind stopt en hoe het kind het best geholpen kan worden. Wij verwijzen kinderen alleen als er de nodige hulp onze mogelijkheden te boven gaat. 5.1.5. Begeleiding langdurig zieke leerlingen Indien leerlingen langdurig ziek zijn, kan de school contact opnemen met de onderwijsbegeleidingsdiensten. In sommige gevallen kan een speciaal daarvoor opgeleid persoon de begeleiding van het kind tijdelijk overnemen, zodat de achterstand, die het kind door de ziekte kan oplopen, niet te groot wordt. Onze school is sponsor van Het Beter Boek dat ieder jaar opnieuw wordt uitgegeven voor kinderen die in het ziekenhuis liggen.

40

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


5.2. Het leerling-dossier Van iedere leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over: de leerprestaties de leerling besprekingen gesprekken met ouders speciale onderzoeken handelingsplannen toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren het gedrag 5.2.1. Het bespreken van de vorderingen van de leerlingen Drie keer per jaar bespreekt iedere leerkracht de ontwikkeling van zijn groep met de IB’ers. Alle leerlingen worden 3 keer per jaar uitgebreid besproken. Deze besprekingen heten Voortgang Controle Besprekingen (VCB) en vinden plaats in november, maart en juni. 5.2.2. Oudergesprekken Als het nodig is, neemt de leerkracht contact op met de ouders. Als ouders behoefte hebben aan een gesprek, dan zijn ze altijd welkom. Deze vinden plaats op afspraak. De kinderen krijgen 3 keer per jaar een woord/cijferrapport mee naar huis. Voor het eerste, tweede en derde rapport worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht (10 minuten gesprek). Als ouders het rapportgesprek niet voeren, krijgt hun kind geen rapport mee naar huis. 5.2.3. Onderwijskundig rapport Kinderen die de school (tussentijds) verlaten krijgen een onderwijskundig rapport mee naar de volgende school. Daarin staat volgens welke methoden (boeken) er is gewerkt en wat het kind al kan. Het onderwijskundig rapport wordt opgestuurd naar de volgende school. De ouder(s)/verzorger(s) krijgen een kopie van het onderwijskundig rapport. De groepsleerkracht van de nieuwe school kan dan, indien nodig, een plan van aanpak voor de nieuwe leerling maken. Van de leerlingen van groep 8 zorgt de school voor rechtstreekse overdracht van het onderwijskundig rapport naar de ontvangende school.

41

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


5.2.4. Procedure bij doubleren Of een leerling moet doubleren hangt af van de ontwikkeling van het kind. In een enkel geval kunnen de IB-er en de leerkracht besluiten, dat het beter voor het kind is een groep te doubleren (nog eens te doen). Wanneer de ontwikkeling van een kind niet naar verwachting verloopt, worden de ouders in een vroeg stadium geïnformeerd. Elke leerling doorloopt in ieder geval de verschillende niveaus van zorg in ons zorgsysteem (traject van een zorg leerling). Kleuterverlenging/doublure vindt plaats als redelijkerwijs gesteld kan worden dat het kind niet voldoende toegerust is om een goede start te maken in het volgende leerjaar. Er is dan sprake van een ontwikkelingsachterstand op diverse gebieden, zowel cognitief (verstandelijk) als emotioneel. We kijken daarbij naar gewenste vaardigheden, resultaten van gemaakt werk, toetsen van het leerlingvolgsysteem, observaties, eventueel onderzoek door externen en werkhoudingaspecten: Taakgerichtheid Concentratie Samenwerken Zelfstandigheid Rijpheid Kleuterverlenging/doublure is naar onze mening zinvol wanneer met grote waarschijnlijkheid kan worden verwacht, dat het kind zowel cognitief als emotioneel kan groeien, zodat het de schoolloopbaan met succes kan vervolgen. De school beslist over een eventuele kleuterverlenging/doublure. Ouders mogen hierin meedenken, maar advies van de school is bindend mits de motieven van de school goed zijn onderbouwd. De school heeft uiteindelijk het laatste woord. Doublure vindt alleen plaats in uiterste noodzaak in de groepen 1 t/m 6 en bij hoge uitzondering in 7. In groep 8 wordt doubleren niet meer toegepast, maar stroomt de leerling uit naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen slechts in uitzonderlijke gevallen in groep 8 een verlenging van de basisschool aangeboden.

5.3. Leerling Gebonden Financiering (LGF) Kinderen met een handicap kunnen op een reguliere basisschool geplaatst worden, dus ook op onze school. Het ministerie van onderwijs stelt daar een budget voor beschikbaar (de “rugzak”). Het biedt de ouders de mogelijkheid om te kiezen om hun kinderen met een handicap of een stoornis op te geven op het speciaal onderwijs of het reguliere basisonderwijs. Wanneer ouders kiezen voor het regulier onderwijs, dan kunnen zij voor hun kind “een rugzakje met middelen” aanvragen. Er wordt een speciale toelatingsprocedure gevolgd die wordt toegepast door een commissie van indicatiestelling.

42

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Hoofdstuk 6

Naar het voortgezet onderwijs

6.1. De begeleiding van de overgang naar het V.O. 6.1.1. El Habib en het voortgezet onderwijs Of het VMBO/HAVO/VWO voor uw kind haalbaar is, hangt af van de kwaliteit van de basisschool en ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen we op El Habib het maximale uit ieder kind te halen en zo er voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school verder goed kan presteren. 6.1.2. Belangrijke punten bij de schoolkeuze De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende onderdelen: het advies van de school de uitslagen van de Cito-eindtoets (eventueel) een psychologische test 6.1.3. Advies van de school Het advies van de directeur of de groepsleerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze. Ze hebben meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van het kind, de ‘zin’ in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u waarna u er een afschrift van krijgt. Deze afspraken worden aan u via het onderwijskundig rapport verteld. Dit volgens voorschrift met het samenwerkingsverband. 6.1.4. Cito-toets Met de CITO eindtoets wordt de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. De bedoeling ervan is onder andere om meer duidelijkheid te krijgen over de vorm van voortgezet onderwijs die voor de leerling het meest geschikt is. Onafhankelijk van het schooladvies geeft de CITO eindtoets een aanwijzing over de te maken schoolkeuze. De uitslag van de toets delen we u schriftelijk mede. Er bestaat geen mogelijkheid voor herkansing van de eindtoets.

43

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


6.1.5. Psychologische test Voor een psychologische test kunnen de leerlingen zich vrijwillig laten testen door het Adviesbureau voor Opleiding en Beroep. Deze test bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Het advies wordt met de ouders en na toestemming van de ouders, met de school besproken. Als het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito-toets beide positief zijn, wordt het kind zeker toegelaten. In alle overige gevallen zal de toelatingscommissie de beschikbare gegevens zorgvuldig tegen elkaar afwegen om tot een beslissing te komen. Er kan daarbij overleg gepleegd worden met de basisschool. Als u uw kind hiervoor aan wilt melden kunt u dit met de leerkracht van uw zoon of dochter bespreken. 6.1.6. De Gezamenlijke Toelatingscommissie (G.T.C.) voor V.O. Het G.T.C. is de Gezamenlijke Toelatingscommissie voor het voortgezet onderwijs. Deze wordt gevormd door de coördinatoren van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Wanneer de toelating van een leerling op problemen stuit, doordat de CITO score te laag is of de verdere gegevens van de leerling, dan beoordelen zij of de toelating verantwoord is. Procedure aansluiting basisonderwijs – voortgezet onderwijs September

Er wordt in groep 8 voorlichting gegeven aan de ouders en de leerlingen door de eigen leerkracht.

December

Scholenwijzer Voortgezet Onderwijs wordt aan kinderen uitgedeeld en tevens uitgebreid besproken. De data van de open dagen worden op een zichtbare plek in de klas opgehangen. Om de leerlingen te laten wennen aan de vraagstelling van de CITOeindtoets worden de diverse onderdelen van de toets geoefend.

Januari

De adviescommissie van IBS El Habib (IB en leerkracht van groep 8) geeft de ouders een advies over het vervolg onderwijs in de tweede week na de kerstvakantie. Dat is dus ruim voordat de Cito-eindtoets gehouden wordt. De ouders worden halverwege januari uitgenodigd voor een adviesgesprek. Bij het geven van advies worden onderstaande punten uitgebreid besproken: 1. Algemene indruk van de groepsleerkracht 2. Leervorderingen (methode gebonden en methode onafhankelijk - gr 6 t/m 8) 3. Leerling kenmerken en thuissituatie (sociaal – emotioneel)

Februari

De CITO-eindtoets wordt begin februari gehouden. Doel van de toets is de schoolvorderingen in beeld te brengen en op basis daarvan de succeskansen van het kind te kunnen voorspellen.

44

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Maart

Begin maart worden de ouders uitgenodigd om de CITO resultaten en de definitieve schoolkeuze te bespreken met de adviescommissie. Tijdens dit gesprek vullen de ouders de aanmeldingsformulieren in of doen deze digitaal (www.stichtinglvo.nl/maastricht). De formulieren worden dan door El Habib toegezonden aan: Inschrijfpunt VO-Maastricht Postbus 1419 - 6201 BK Maastricht Het aanmeldingsformulier moet zijn ingediend voor eind maart per post of via de website. In de week daarop verdeelt de centrale plaatsingscommissie de aanmeldingen over de scholen, waarbij de voorkeur van de ouders zoveel mogelijk wordt gevolgd.

April

Zijn er teveel aanmeldingen voor een school, waardoor kinderen niet geplaatst kunnen worden op de gekozen school, dan neemt het inschrijfpunt zo spoedig mogelijk contact met de betrokken ouders op. Ook informeren zij de basisschool daarover. Vanaf begin april kunnen ouders een uitnodiging voor een aannamegesprek verwachten van de school van hun keuze. Bij het aannamegesprek is het onderwijskundig rapport van de basisschool van groot belang. Wij gaan er vanuit dat de ouders twee exemplaren nodig hebben: één exemplaar voor henzelf en één exemplaar voor het Voortgezet Onderwijs. Ouders moeten dat exemplaar meenemen als ze hun kind gaan aanmelden op de school waar hun kind naar toe gaat. De aanmelding is pas definitief als de aannamecommissie van de school de aanmelding accepteert. Dat zal zeker gebeuren als het advies van de basisschool wordt ondersteund door de uitslag van de Cito-toets (of een vergelijkbare toets). De scholen voor Voortgezet Onderwijs denken dat een kind met een HAVO/VWO-advies 538 punten moet kunnen halen in de Cito-toets. Valt dat tegen, dan wordt gekeken naar het onderwijskundig rapport, waarin de basisschool het gegeven advies onderbouwt. Meestal vindt dan nog een gesprek met de ouders en de basisschool plaats. Daarna wordt over de plaatsing beslist.

April/Mei

Coördinatoren van sommige Voortgezet Onderwijs scholen maken een afspraak met de adviescommissie, om de leerlingen te bespreken die zich bij hen hebben aangemeld. De school voor voortgezet onderwijs beslist over de toelating. Hierover ontvangen de ouders en El Habib schriftelijk bericht.

45

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


6.2. Het voortgezet onderwijs In het gehele voortgezet onderwijs is er veel veranderd. Het doel van deze aanpassingen is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt. Een leerling, die met succes een opleiding binnen het voortgezet onderwijs heeft afgerond, moet in het aansluitende onderwijs goed terecht kunnen komen en natuurlijk ook op de arbeidsmarkt. Daarom worden leerlingen tegenwoordig breder opgeleid. Niet meer alleen voor een specifiek beroep. Want beroepen veranderen en werknemers wisselen steeds vaker van baan. In de maatschappij wordt flexibiliteit steeds belangrijker en blijven veel medewerkers continu bijleren. Een brede basis is daarvoor noodzakelijk. Het is bovendien de bedoeling dat leerlingen actiever en zelfstandiger gaan leren. Het onderwijs wordt minder klassikaal, leerlingen zullen vaker zelfstandig of in een groep opdrachten uitvoeren, net als in vervolgopleidingen en in het werkende leven. Niet elke school heeft, wat leerwegen en sectoren betreft, hetzelfde aanbod. Om de mogelijkheden voor uw kind open te houden is het belangrijk om te weten wat de scholen in uw omgeving te bieden hebben. Vormen van voortgezet onderwijs is te vinden in bijlage 7.

Team + vrijwilligers + leerlingen van groep 8a/8b

46

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


6.3. Uitstroomgegevens El Habib Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, zal van jaar tot jaar wisselen. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. Het hieronder staande schema geeft de uitstroomgegevens weer van de afgelopen jaren. Uitstroomgegevens: SCHOOLJAAR Gemiddelde scores; vergeleken met alle leerlingen in Nederland Gemiddelde scores; als onze leerlingen Nederlands als moeder taal hadden dan waren de scores als volgt: VWO/HAVO

Scores VMBO in % Gemengde Theoretische leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Praktijk onderwijs TOTAAL

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

533,4

533,2

534,7

536,4

535,7

535,3

534,9

536,3

535,6

539,4

539,3

540,1

541,2

541,2

542

541

541,9

540,7

40 %

37 %

32 %

50 %

52%

43%

53 %

50%

50%

45 %

25 %

37 %

17 %

17%

30%

24 %

27%

25%

15 %

32 %

27 %

29 %

31%

27%

23 %

23 %

25%

0%

6%

4%

4%

0%

0%

0%

100%

100% 100 % 100 % 100%

0%

100% 100 % 100 %

0% 100%

Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat er een goed contact. Ze houden de basisscholen gedurende de brugklasperiode op de hoogte van de resultaten van de schoolverlaters. Wij verzoeken de scholen in het voortgezet onderwijs rekening te houden met de identiteit van onze school. Wij verwachten dat de scholen respect tonen voor onze normen en waarden, en deze voor onze leerlingen ook praktisch uitvoerbaar maken.

47

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


6.4. Nazorg El Habib verricht ook voor onze uitstromende leerlingen die naar het VO gaan nazorg. Deze is op vrijwillige basis. Op de dinsdagavonden van 18.00-20.00 uur organiseren we voor de oud-leerlingen huiswerk les om hen te helpen met huiswerk. Deskundige vrijwilligers helpen bij de A- en B-vakken, vreemde talen en de begeleiding van de Nederlandse taal. Alle ouders van onze groep 8 leerlingen worden geadviseerd om er goed gebruik van te maken. Hiervoor kunnen ouders zich melden bij: Studiebegeleiding Horizon Adres Contactpersoon Tel E-mail

Silexstraat 41 6216 XB Maastricht Meester Huseyin 043-3437665 huseyin@elhabib.nl

48

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Hoofdstuk 7

Buitenschoolse activiteiten

Voetbaltoernooi El Habib doet jaarlijks mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Er wordt dan gespeeld tegen andere basisscholen. De sport- en speldag Aan het einde van ieder schooljaar wordt de sport- en speldag gehouden. Schoolreisje De Ouderraad organiseert in samenwerking met het team jaarlijks een schoolreis voor alle kinderen. De jongste kinderen hebben meestal een ander reisdoel dan de oudere. Kinderboerderij Af en toe bezoeken de groepen de kinderboerderij in Maastricht. Zij krijgen daar lessen over verschillende thema’s zoals het maken van kaas, verzorgen van dieren, etc. Speeltuinbezoek Enkele keren per jaar bezoeken de kleuters de speeltuin in Lanaken. De lessen van die dag worden aangepast aan de situatie in de speeltuin. Bibliotheek Alle kinderen kunnen de bibliotheek bezoeken samen met hun ouders. Hier krijgen ze informatie over lidmaatschap, uitleen etc. Culturele activiteiten In het onderwijs willen wij kinderen laten kennismaken met muziek, dans, drama, poëzie, film, beeldende kunst en cultureel erfgoed. Daarom bieden wij de kinderen een cultuurprogramma aan. Het is de bedoeling dat zij gedurende de basisschoolperiode met alle facetten van cultuureducatie in aanraking komen. Bij het opzetten van deze activiteiten betrekken wij ouders, externe medewerkers en instellingen zoals musea, Traject, Academisch Ziekenhuis Maastricht etc. Schoolfotograaf Elk jaar komt de schoolfotograaf onder schooltijd langs om groepsfoto’s en portretfoto’s van de leerlingen te maken. Tevens bestaat de mogelijkheid foto’s te laten maken van broertjes en/of zusjes. De school zorgt voor de distributie van de foto’s en inning van het gelden, maar de fotograaf zelf blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken. 49

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Schoolfruitprogramma In het kader van het thema ‘’Smaaklessen” zal El Habib vanaf het schooljaar 2012-2013 een schoolfruitprogramma starten. Dit is een EU-programma waar alle scholen in Europa gebruik van kunnen maken om het eten van fruit te stimuleren bij kinderen. Het programma houdt in dat kinderen, van groep 1 t/m 8, 3 stuks groente/fruit per week krijgen. De eerste 20 weken wordt het fruit door ‘’het EU-Schoolfruit’’ aangeleverd, daarna zorgen de ouders zelf ervoor dat de kinderen wekelijks fruit mee naar school nemen. Waarom schoolfruitprogramma? Het schoolfruitprogramma is bedoeld de kinderen te leren bewuste en gezonde voedselkeuzes te maken. Zo krijgen kinderen een gezond eetpatroon en leren ze rekening houden met hun gezondheid.

50

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Hoofdstuk 8

De Ouders

8.1. Ouderraad El Habib: Stichting Ihlas De ouderraad is een inspraakorgaan binnen de school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. In samenwerking met het team, organiseren zij in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten. Deze activiteiten zijn: Ramadanfeest Offerfeest Schoolreis Bezoek kinderboerderij, Speeltuin Bibliotheek Speel-o-theek Sport- en speldag Schoolkamp groep 8 In principe mag iedere vader en moeder in de ouderraad komen en de school helpen met het organiseren van activiteiten voor ouders en kinderen. Als u interesse hiervoor heeft kunt u zich opgeven bij de school. De Ouderraad luistert ook naar wensen van ouders. Deze wensen kunnen ook ter sprake komen in de Algemene Vergadering. 8.1.1. Ouderbijdrage Om de activiteiten te kunnen realiseren, vragen wij de ouders om een vrijwillige bijdrage te leveren. De ouderbijdrage voor kinderen is voor het jaar 2011 – 2012 vastgesteld op: €35,- voor 1 kind €50,- voor 2 kinderen €65,- voor 3 kinderen of meer Het daartoe te ondertekenen formulier wordt aan de ouders voorgelegd en ondertekend bij het inschrijven van de kinderen op school. Betalen van de ouderbijdrage is niet verplicht. Afspraak: De afspraak, die de school met de ouderraad heeft gemaakt, is als volgt: Als sommige ouders, door welke reden dan ook, de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen, zal dit geen consequenties hebben voor de deelname van kinderen (van de ouders die niet betaald hebben) aan de door ouderraad georganiseerde activiteiten. Het bankrek.nr. van de ouderraad Stichting Ihlas: S.N.S. bank 94. 36. 89. 732 Het is mogelijk om bij uw gemeente vergoeding aan te vragen voor ouderbijdrage. U kunt ook bij uw gemeente tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten binnen en buiten school aanvragen. De brochure ‘declaratieregeling’ is bij de school te verkrijgen. 51

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


8.2. Schoolvervoer Schoolvervoer staat los van de school. Het vervoer naar school en terug dient door ouders verzorgd te worden. Maar niet alle ouders/verzorgers, vanwege verschillende privé redenen, zijn in staat om hun kinderen dagelijks te vervoeren. Vandaar, hebben de ouders, die het schoolvervoer goed willen regelen, samen ‘’Stichting Leerlingenvervoer Maastricht’’ opgericht. Om het vervoer goed te laten verlopen, zijn er enkele vrijwillige ouders die dagelijks de kinderen naar school brengen en weer terug naar huis. De kosten van het schoolvervoer wordt door de Stichting Leerlingenvervoer Maastricht evenredig verdeeld over de ouders die er gebruik van maken. Inzittendenverzekering geldt voor alle kinderen die met schoolvervoer naar school komen. Als u als ouder van het schoolvervoer gebruik van wilt maken, kunt u dat bij de aanmelding van uw kind aangeven. De school geeft uw verzoek door aan het bestuur van de Stichting Leerlingenvervoer.

8.3. Ouderbetrokkenheid Wij proberen ook op onze school de ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs te betrekken. Dit doen we door ouderavonden te organiseren, waarop we uitleggen wat we met ons onderwijs willen bereiken. Ook proberen we open te staan voor vragen en wensen van de ouders. Verder hebben we hulp nodig van de ouders. Ouders spelen een belangrijke rol, niet alleen in het bestuur, maar ook in de ouderraad en de MR. Bij de volgende taken bieden zij hulp: het schoonmaken van de school uitstapjes of schoolreisjes spelletjes middagen het organiseren van feesten de organisatie van het schoolkamp

52

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


8.4. Rechten en plichten van ouders Ouders hebben natuurlijk ook een aantal rechten en plichten met betrekking tot de school. De ouders van onze leerlingen hebben o.a. de volgende rechten:  Het recht op inzage in de rapporten, uitslagen van toetsen en testen en afschriften van onderwijskundige rapporten,  Het recht op overleg met de groepsleerkracht of directie,  Het recht op inspraak via de MR,  Het recht om als lid te worden gekozen van de ouderraad,  Het recht om als lid te worden gekozen van de MR,  Het recht om te kunnen overleggen met de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. Daarnaast hebben de ouders o.a. de volgende plichten:  zorgen dat de kinderen tijdens de schooldagen op tijd op school zijn,  zich houden aan de regels die door het bestuur of de directie zijn vastgesteld,  voldoende eten en drinken mee te geven aan kinderen die overblijven,  op tijd (vóór 10.00uur) aan de school te melden dat hun kind ziek is,  verlof vragen als er een reden is om het kind niet naar school te laten gaan.

8.5. Informatievoorziening naar ouders 8.5.1. Schoolgids Deze schoolgids is één van de middelen om ouders over de school te informeren. Verder informeren we ouders op de volgende manieren: 8.5.2. Website Veel informatie is te vinden op onze website: www.elhabib.nl. Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen. Op de website staat ook alle informatie in over de schooltijden, vakanties etc. Er staan handige links in naar instanties die te maken hebben met onze school. 8.5.3. Nieuwsbrieven Via de nieuwsbrieven houden we u maandelijks op de hoogte van de gebeurtenissen in en rondom de school. Deze bevatten informatie die variëren van zaken zoals de CITO toets, maar ook de PR successen die onze school heeft geboekt. Deze nieuwsbrieven geven we uw kinderen mee naar huis. Ook is er een mogelijkheid om deze brieven per mail te ontvangen. Hiervoor moet u zich aanmelden op onze website. 8.5.4. Schoolkalender De schoolkalender die jaarlijks wordt uitgegeven bevat allerlei informatie over de vakantiedagen, studiedagen, informatieavond, feesten op school enz. De kalender bevat ook foto’s van onze leerlingen. 53

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


8.5.5. Themabijeenkomsten Verder zullen we in samenwerking met de Ouderraad en Schoolmaatschappelijk Werk een aantal themabijeenkomsten organiseren voor alle ouders over verschillende zaken zoals: Peuterspeelzalen; Bibliotheek/Speel-o-theek; Ouderhulp bij maken van huiswerk; GGD/Jeugdarts/Logopedie; Politie/Bureau Halt; Opvoedingsvraagstukken. 8.5.6. Infoavond Tijdens deze bijeenkomst aan het begin van elk schooljaar wordt informatie aan alle ouders gegeven ter introductie over de werkwijze in de groepen. Ook wordt bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs op El Habib besproken. Tijdens deze infoavond kunnen de ouders zien met welke methodieken de leerlingen werken. Zo krijgen de ouders een goed beeld over de gang van zaken op onze school. 8.5.7. 10-min gesprekken Naar aanleiding van de rapporten zullen er 3 keer per jaar 10-min gesprekken worden gehouden met u en de leerkracht van uw kind(eren). In dit gesprek wordt er over het rapport van uw kind gesproken en over hoe het gaat op school. Deze rapportgesprekken zijn verplicht. 8.5.8. Adviezenboek ouders Zowel de ouders als de school dragen een stukje verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Thuis in het gezin wordt de basis gelegd. Op school wordt hierop doorgegaan. Wij vinden het belangrijk dat de opvoeding thuis en op school op elkaar aansluiten. Om de kinderen gezond en fit op school te krijgen, geven wij graag een aantal adviezen. U treft deze aan in de aparte uitgave “adviezen aan de ouders” die wij als los boekje aan deze schoolgids hebben toegevoegd. 8.5.9. Actualiteiten per mail Het is belangrijk dat ouders op een zo snel mogelijke en efficiënte manier geïnformeerd worden. Hier hoort ook digitale communicatie bij. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld nieuwsbrieven u sneller bereiken. Maar ook de onderlinge communicatie tussen ouders en leerkrachten kan verbeterd worden. Als ouders de leerkracht van hun kind willen spreken tijdens schooltijd, gaat dit niet aangezien de leerkrachten voor de klas staan. Het is dan fijn dat ouders op dat moment een mail kunnen sturen naar de leerkracht zodat hij/zij deze kan lezen en erna per mail of telefonisch kan reageren. 8.5.10. Algemene evaluatiebijeenkomsten Tijdens deze bijeenkomst wordt er gekeken naar het afgelopen schooljaar. We brengen dan nieuwe ontwikkelingen over aan ouders en stellen ze op de hoogte van verbeterpunten. Door deze evaluatiebijeenkomsten te houden wordt de kloof tussen ouders en school verkleind waardoor uw betrokkenheid toeneemt. Verder wordt er een ouderenquête gehouden, zie (bijlage 8).

54

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Hoofdstuk 9

Contacten met derden

9.1. Inspectie van het basisonderwijs Iedere school heeft een eigen inspecteur. Onze inspecteur is dhr. Rinus Van Herpt. Wanneer u vragen heeft over de inspectie van het onderwijs, dan kunt u contact opnemen met: Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl Vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis)

9.2. Afdeling Leerplicht Gemeente Maastricht Alle kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De leerplichtambtenaar controleert of alle kinderen ook daadwerkelijk onderwijs volgen. Alle scholen werken samen met de afdeling Leerplicht van de gemeente. De school is wettelijk verplicht om kinderen die 2 dagen achterelkaar ongeoorloofd afwezig zijn, te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zoekt uit waar het kind is. Ze kan ook een huisbezoek afleggen. De ouders worden dan opgeroepen voor een gesprek om uitleg te geven waarom het kind de school niet heeft bezocht. De school krijgt een terugkoppeling van de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd verzuim kan door de gemeente als strafmaatregel een geldboete opgelegd worden. De leerplichtambtenaar van onze school is: Mevrouw Michèle De la Haije (telefoon: 043 350 3192).

9.3. Onderwijs begeleidingsdiensten Verschillend onderwijs begeleidingsdiensten (zoals KPC, Seminarium voor Orthopedagogiek) helpen het schoolteam bij de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, en ondersteunen de school om kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden te helpen. Verder verzorgen zij scholingsactiviteiten.

9.4. Schoolmaatschappelijk werk Aan de school is een schoolmaatschappelijk werkster verbonden die de ouders en leerkrachten kan informeren en adviseren als er vragen of zorgen zijn over de opvoeding, het opgroeien, de verzorging of het gedrag van een kind. Vragen kunnen zijn bijvoorbeeld: Mijn kind luistert niet naar mij. Hoe kan ik dat veranderen? Mijn kind is heel erg druk en kan niet stil zitten. Wat is er aan de hand? Mijn kind is heel erg stil en verlegen. Wat is er aan de hand? Mijn kind heeft vaak ruzie en is snel boos. Hoe kan ik daarmee omgaan? De naam van de schoolmaatschappelijke werkster is Mevr. Bertie Bartels. Ze is aanwezig op school voor uw vragen iedere woensdag van 13.00 uur tot 15.00 uur. 55

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


9.5. Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychologische ontwikkeling van 4 tot 19-jarigen. Elk kind in de leeftijd van 4-19 jaar dat op school zit in één van de gemeenten van de regio Zuid-Limburg, heeft recht op een basispakket preventieve zorg uitgevoerd door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit basispakket is vastgesteld door alle gemeenten in deze regio die de GGD Zuid-Limburg bekostigen. Het basispakket omvat o.a. een aantal preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s), vaccinaties en advisering/voorlichting gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de kinderen. De deskundigen van de GGD, zoals jeugdarts, jeugdartsassistente en jeugdverpleegkundige proberen gezamenlijk ziekten, afwijkingen en problemen te voorkomen of zo vroeg mogelijk op te sporen. Daarbij is niet alleen aandacht voor de lichamelijke gezondheid. Er wordt ook gelet op het functioneren thuis, op school en op de omgang met vrienden. Jeugdgezondheidszorg is dus vooral gericht op het voorkómen van gezondheidsproblemen, ofwel preventie. De aandacht van de jeugdgezondheidszorg richt zich, behalve op het individuele kind, ook op de jeugdigen als gehele groep met zijn specifieke problemen. Door bijvoorbeeld onderzoeksgegevens te bundelen kunnen ontwikkelingen van een groep in de regio tijdig ontdekt en aangepakt worden. De GGD adviseert over gezondheidsbevordering en opvoeding, bedplassen, pesten en sociale weerbaarheid en het voorkómen en bestrijden van besmettelijke aandoeningen op school (bv. hoofdluis). Onderzoeksprogramma schooljaar 2012-2013 PGO-5 jarigen PGO-10 jarigen Vaccinatie: Kinderen geboren in 2002 worden massaal gevaccineerd tegen DifterieTetanus-Polio (DTP) en tegen Bof-Mazelen-Rode Hond (BMR). Daarnaast kunnen ouder(s) en/of leerkracht(en) bij vragen of problemen zelf contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Jeugdarts Marion Debougnoux Doktersassistente Inge Hendriks Telefoon 046-8506957 Email Inge.Hendriks@ggdzl.nl Bereikbaar op dinsdag, donderdag (oneven weken) en vrijdag Algemene gegevens Adres GGD Zuid Limburg, Afdeling Jeugdgezondheidszorg Postbus 2022, 6160 HA Geleen GGD Maastricht: Dr. Nevenstraat 7D, 6224 DD Maastricht Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht Becanusstraat 9, 6216 BX Maastricht Telefoon Centraal telefoonnummer 046-8506666 Website www.ggdzl.nl Email infojgz@ggdzl.nl 56

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


9.6. Logopediste Gemeente Maastricht heeft per juni 2011 de logopedische zorg op basisscholen afgeschaft. Daarom is het niet meer mogelijk om kinderen op school te laten screenen door een logopediste. Maar mocht op school de indruk ontstaan dat logopedie voor een kind gewenst is, wordt er altijd tijdig contact met de ouders opgenomen. Ouders worden dan gevraagd om hun kind aan te melden bij een vrijgevestigde logopediste. Daarvoor is een verwijsbrief van de huisarts wel vereist. Logopedie valt in het basispakket en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar. De logopedist kan het kind helpen op het gebied van taal (woordenschat, zinsbouw), spraak (articulatie), stem, stotteren, gehoor en slikken.

9.7. De bibliotheek Regelmatig brengt een groep kinderen een bezoek aan de stadsbibliotheek. Ook krijgen we informatie over nieuw uitgekomen boeken.

9.8. Stichting Traject Samen met stichting Traject organiseren we integratie bevorderende activiteiten in de buurt voor ouders en kinderen.

57

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


9.9. Buitenschoolse opvang Vanaf 1 augustus 2007 bestaat voor het schoolbestuur de wettelijke verplichting tot het organiseren van een voorziening voor buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld om kinderen voor en na schooltijd en in de schoolvakanties (m.u.v. wettelijk erkende feestdagen) op te vangen. BSO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de ouders. Binnen de stad Maastricht is door alle schoolbesturen besloten de buitenschoolse opvang uit te besteden aan erkende kinderopvangorganisaties. Voor onze school betekent dit dat er een afspraak is gemaakt met stichting “Maatwerk in Kinderopvang” (MIK). Op deze manier voldoet het schoolbestuur aan haar zorgplicht; de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opvang ligt bij de opvangorganisatie zelf. Alle zaken rondom kwaliteit, personeel en huisvesting zijn dus een verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie. Ouders moeten zelf een overeenkomst met MIK af sluiten. Natuurlijk bent u als ouder vrij om voor een andere kinderopvang te kiezen. Voor adresgegevens van kinderopvangorganisaties in Maastricht verwijzen we u naar het register kinderopvang. Dit kunt u vinden op de website van de gemeente Maastricht: www.maastricht.nl (ga naar: kinderopvang en peuterspeelzalen, register kinderopvang). Voor nadere informatie over de kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl (ga naar: particulier; gezin en gezondheid; kinderopvangtoeslag).

9.10. Speel-o-theek Regelmatig lenen wij spellen voor onze school. Ook ouders kunnen spellen voor hun kinderen lenen om thuis samen met hun kinderen te spelen. Elke woensdagmiddag is de speel-o-theek open voor het uitlenen van spelmaterialen. Kinderen, ouders en anderen kunnen zich inschrijven en voor € 0,25 per stuk spelmaterialen lenen (sommige spellen zijn iets duurder). De speel-o-theek werkt met regels voor de uitleen. Deze regels worden bij inschrijving uitgereikt.

58

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


9.11. Politie De contacten met de plaatselijke politie verlopen voornamelijk via de schoolagent Henry van der Spoel (tel. nummer: 0900-8844) en via de wijkagenten Lou Berghmans en Paul Reintjens (tel. nummer: 0900-8844) .

9.12. Buurtraad Pottenberg Er zijn ook goede contacten met buurtraad Pottenberg. Bij het aanpak van diverse problemen in de wijk en bij het organiseren van diverse activiteiten proberen we een optimale bijdrage hieraan te leveren.

9.13. Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland Ten behoeve van goed onderwijs aan de zorgleerlingen en het realiseren van Passend Onderwijs, zijn de contacten met het speciaal onderwijs van belang. Besturen van scholen voor regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs werken in het kader van Passend Onderwijs samen in het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband is een boven schoolse structuur van speciale leerlingenzorg opgezet, waardoor kinderen met problemen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving onderwijs kunnen krijgen. Basisschool El Habib neemt deel aan het samenwerkingsverband ‘Maastricht-Heuvelland’. Als participant kunnen we een beroep worden gedaan op ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding. Voor het schooljaar 2012-2013 krijgen zij hiervoor 23 uur ondersteuning. Deze ondersteuning wordt gebruikt voor: Zorgadviesteam Observaties en aanvullend onderzoek Hulp bij het invullen van het onderwijskundig rapport Bovenschoolse bijeenkomsten Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen t.a.v. de zorgverbreding en om contacten te onderhouden met collega-IB’ers van andere scholen, wonen de IB’ers de nodige bijeenkomsten bij. Deze zijn: IB netwerkbijeenkomsten Directieberaad WSNS Bestuur -WSNS Studiedagen WSNS De schoolleiding ziet toe op het nakomen van de binnen het SWV gemaakte.

59

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


9.14. PROVO - overleg In 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs in Maastricht , uitmondend in een aantal aanbevelingen om die aansluiting te verbeteren. Het overleg tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs in Maastricht en omgeving (PROVO) is er ook op gericht om die aansluiting te verbeteren. Namens onze school levert de directeur Huseyin Kulcu hieraan het nodige bijdrage.

9.15. COB – Maastricht Het Centrum voor Onderzoek en Begeleiding (COB) is als project van het Samenwerkingsverband VO Maastricht en Heuvelland op 1 september 2006 van start gegaan. In 2009 is COB als onderdeel van het Samenwerkingsverband VO Maastricht en Heuvelland gecontinueerd. Het COB wil middels adequate diagnostiek en ondersteuning bijdragen aan het uitgangspunt dat elke leerling recht heeft op ‘zorg op maat’ en onderwijs krijgt op de juiste plek (evt. met de daartoe geëigende middelen). Het centrum hoopt hiertoe een bijdrage te leveren via de deskundigheid van aanwezige medewerkers of via bemiddeling (externe instanties).

9.16. ISBO De Islamitische Schoolbesturen organisatie, ISBO, verenigt scholen op islamitische grondslag en is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van de scholen. Bij de ISBO zijn op dit moment 37 van de 44 totaal islamitische scholen aangesloten, ressorterend onder 20 schoolbesturen, waarvan er 17 als bevoegd gezag van de scholen lid zijn van de ISBO.Wij maken gebruik van verschillende diensten van de ISBO, waaronder juridische dienstverlening, ondersteuning op het gebied van de identiteit, cultuureducatie en projecten als KIO: Een kwaliteitsverbetering traject. Tenslotte ontwikkelt de ISBO ook materiaal op het gebied van godsdienst, identiteit en cultuureducatie en geeft zij dit in eigen beheer uit.

60

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


10 Lijst van afkortingen Begrip

Omschrijving

AVI niveau BAS BZL CITO CLZ CV Esis-B HGW formulieren HP formulieren IB IBS ICL-er ISBO

Analyse van Individualiseringsvormen. Bouwen aan Adaptieve School. Begeleid Zelfstandig Leren. Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling Commissie Leerlingen Zorg. Compensatie Verlof Administratie programma. Handeling Gericht Werken. Handelingsplan Formulieren. Interne Begeleider. Islamitische Basisschool. Interne Coördinator Leerling en Zorg. Islamitische Stichting Besturen Organisatie. Kinderen. Katholieke Pedagogische Centrum. Leerkracht. Leerlingvolgsysteem Middelbare Beroepsonderwijs. Medezeggenschapsraad. Management Team Maatschappelijk Werker(ster). Nederlands als tweede taal. Preventief Ambulant Begeleider. Permanente Commissie Leerlingenzorg. Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Public Relation beleid Remedial Teaching. School Ontwikkeling Plan. Speciaal Basis Onderwijs. Sociaal Emotioneel Ontwikkeling. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. SamenWerkingsVerband Voortgezet Onderwijs. Veilig Leren Lezen. Voor- en Vroegschoolse Educatie Wereld Oriëntatie. Wettelijk Aansprakelijk verzekering. Werken met kwaliteitskaarten in het primair onderwijs. Zorgroute Advies Team Extern Zorgroute Advies Team Intern

Kdn KPC Lkr. LVS MBO MR MT MW’er NT2 PAB’er PCL POP PR-beleid RT S.O.P SBO SEO SMART SWV V.O. VLL VVE W.O. methode WA-verzekering WMK-PO ZAT-extern ZAT-intern

61

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


11 Bijlagen Bijlage 1 Schema van Actief Burgerschap

Activiteiten op El Habib m.b.t. actief burgerschap en sociale integratie vindplaats (methode, activiteit, gewoonte) 4

5

6

7

CategorieĂŤn Overdragen van kennis van democratie

Onderbouw

uitgangspunten, betekenis en werking van organen en afspraken bijv. verkiezingen, Tweede Kamer, rechtsstaat, Europese Unie Kennismaken met andere culturen, geloven en leefwijzen

bovenbouw

event uitleg verkiezingstijd

methode aardrijkskunde geschiedenis e projecten rond verkiezingstijd en 3 dinsdag sept.

deelname aan hulpacties godsdienstlessen

methode aardrijkskunde, geschiedenis godsdienstlessen klassengesprekken n.a.v. actualiteit deelname aan hulpacties

godsdienst methode soera el Fatiha, middaggebed deelname aan hulpacties bezoek bejaardentehuis tijdens Ramadanfeest

methode aardrijkskunde, geschiedenis gastlessen methode godsdienst, soera el Fatiha, middaggebed deelname aan hulpacties

klassen- en schoolpleinregels pestprotocol (BAS) multiculturele dag/ buurtfeest Pottenberg kringgesprekken groepsvormende activiteiten start schooljaar

samenwerkingsvormen in de klas uitdelen in de buurt met Ramadanfeest groepsvormende activiteiten start schooljaar multicultureel dag/buurtfeest Pottenberg dramalessen, kringgesprekken cursus sociale vaardigheden Deltahuis/traject

Maatschappelijke en persoonsvorming vaak als onderdeel van levens beschouwelijke waarden en kennis bijv. koppeling van individuele en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen aan de identiteit van de school De school als oefenplaats van de samenleving in praktijk brengen van de uitgangspunten van de school en de mogelijkheid geven om te oefenen bijv. gezamenlijk regels opstellen, leerlingen een taak geven bij oplossen van conflicten, gezamenlijk toezien op naleving van regels.

62

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Activiteiten op El Habib m.b.t. actief burgerschap en sociale integratie vindplaats (methode, activiteit, gewoonte) Onderbouw klassen- en schoolpleinregels bezoeken aan: hoe met andere mensen om te gaan - kinderboerderij bijv. luisteren, mening geven, opkomen - bibliotheek voor jezelf, problemen oplossen zonder conflicten - bioscoop - AZM - Theater - Bejaardentehuis “circusfeest” met Markus project tegen zinloos geweld (plaatsing tegel schoolplein) samenwerkingsvormen tijdens zelfst. werk Boekenweek activiteiten multiculturele dag/ buurtfeest Pottenberg kringgesprekken Speelplezierthema “gedrag” groepsvormende activiteiten start schooljaar Beleefdheid en omgangsregels: 2 klassen- en schoolpleinregels, groepsvormende activiteiten start schooljaar gewoontes en regels rond beleefdheid en fatsoen Speelplezierthema “gedrag” bijv. groeten, op je beurt wachten, geen vuil Boekenweek activiteiten op straat gooien bezoek bejaardentehuis multiculturele dag/ buurtfeest Pottenberg kringgesprekken Categorieën 1 Sociale vaardigheden:

3 Overdragen van basiswaarden waarden van de democratische rechtsstaat·bijv. vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid

klassengesprekken n.a.v. actualiteit groepsvormende activiteiten start schooljaar klassen- en schoolpleinregels

bovenbouw klassenregels, schoolpleinregels bezoeken aan: - bibliotheek - bioscoop - theater deelname sportactiviteiten met andere scholen “circusfeest” met Markus, gezamenlijk project tegen zinloos geweld (plaatsing tegel schoolplein) samenwerkingsvormen tijdens zelfst. werk groepsvormende activiteiten start schooljaar Boekenweek activiteiten multiculturele dag/ buurtfeest Pottenberg dramalessen, kringgesprekken cursus sociale vaardigheden Deltahuis/traject cursus aansluiting BO/VO door School Maatschappelijk Werk klassen- en schoolpleinregels project i.s.m. politie “Doe effe normaal” schoonmaakactie i.s.m. met Markus en buurtraad Pottenberg groepsvormende activiteiten start schooljaar Boekenweek activiteiten multiculturele dag/ buurtfeest Pottenberg dramalessen kringgesprekken gastlessen Amnesty International klassengesprekken n.a.v. actualiteit groepsvormende activiteiten start schooljaar

63

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Bijlage 2 : Schema van het BAS + STRUCTUUR

INTERACTIE

project. ZELFSTANDIGE INSTRUCTIE & LEERHOUDING FEEDBACK Instructie Zelfstandig leren in modellen open structuren Zelfinstructie 2016-2017 2013-2014

Master Planning

Portfolio / zelfbeoordeling

Gesprekken met ouders

2014-2015

2016-2017

2012-2013

Attributie leerkracht en leerling

Begeleid zelfstandig Kerndoelen en leren Groepsgesprekken differentiatie 23-03-2010

Weekplanning

2014-2015 Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag

2014-2015 Responsiviteit

2012-2013

2013-2014

Tijdsbewustzijn en De sfeer in de groep taakplanning

Effectieve / interactieve instructie

2013-2014

10-12-2009

2012-2013

08-04-2008 20-04-2009

SAMENWERKEN Kinderen begeleiden kinderen Tutor leren

PLANNINGS SYSTEEM Zorgstructuur 2017-2018

2017-2018 Coöperatief leren in tafelgroepen 09-01-2008 09-02-2010

Tandem leren 09-01-2008 09-02-2010

Handelingsplanning 2011-2012

Instroom en Leerlingvolgsysteem 2015-2016

10-12-2009

Basiscommunicatie In gesprek met het Regels en routines en schriftelijke Inrichting en kind aankleding school, correctie 16-09-2004 klas en plein. 16-05-2006 17 -0406-02-2007 2007 20-04-2009 2011-2012 10-03-2009

Effectieve leertijd Groepsvorming 21-07-2004 08-04-2008 10-03-2009

Leerling administratie

05-10-2005 20-05-2008 08-06-2010

VORMEN VAN PROBLEEMOPLOSSEND SAMENWERKING VERMOGEN Schooljaar 2012 / 2013 : De sfeer in de groep – Groepsgesprekken – Gesprekken met ouders

DE LERENDE ORGANISATIE

2015-2016

KENNISMANAGEMENT EN IPB

64

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Bijlage 3 Succesfactoren

65

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Bijlage 4 Schema aanpak taalproblemen.

GROEP 1 en 2 Woordenschat didactiek

Stimuleren mondelinge communicatie

Aanpassingen Speelplezier

Wekelijks twaalf nieuwe woorden a.d.h.v. een voorbeeldspel Voorbeeldspel: nieuwe woorden uitgelegd/uitgebeeld in een spelcontext Woordkeuze: Woorden die bij thema’s van Speelplezier horen Woordmuur Consolidatie van woorden: Dagelijks a.d.h.v. het gezamenlijk spel Ingeplande begeleide activiteiten in de kleine groep tijdens circuitmomenten: o iedere week een ander domein op taal of rekengebied o drie verschillende niveaus o leerkracht verzorgt taalaanbod door iets voor te spelen en samen te spelen o achteraf objectieve aantekeningen voor het kinderontwikkelboek o niveau v.h. kind invullen in het volgmodel Manipulatieve activiteit in de kleine groep tijdens vrij spelen/werken: o Ontwikkelingsverloop: van manipuleren naar betekenis geven, naar bewust iets maken, naar iets maken a.d.h.v. een vooraf bedacht plan o Leerkracht ondersteunt en speelt kind volgend mee o Lkr geeft feedback op taalgebruik van kdn door de bewoordingen van kdn in de juiste zinsconstructie te herhalen Taalactieplannen: Kinderen die taalzwak zijn, krijgen a.d.h.v. taalactieplannen extra hulp van de juf o Een week lang met twee dezelfde kinderen o Nadruk op de toepasselijke woorden o Lkr herhaalt vaker de woorden terwijl de kdn de woorden ervaren met het materiaal Computerprogramma BAS Interactief voorlezen Taalcoördinator Voorbeeldspel en gezamenlijk dagelijks i.p.v. een keer per week Talige activiteiten aansluitend aan het voorbeeldspel: dagelijks aandacht aan rijmen, auditieve synthese, kritisch luisteren en eerste/laatste woord horen. Woordenschatdidactiek gekoppeld aan voorbeeldspel

GROEP 3

Lezen

Woordenschat didactiek

Interactief voorlezen

Overstap: een thuisprogramma waarbij ouders aan het eind van een ‘kern’ met hun kinderen de leesstof herhalen. Alle ouders van groep 3 doen mee aan dit programma. RT lezen binnen en buiten de klas Verlengde instructie taal/lezen Computerprogramma VLL Thuisprogramma lezen Klassenbibliotheek Bezoek aan de bibliotheek Analyse Cito Taal voor kleuters gr.2: Uitvallers op aud. synthese en klank/rijm vanaf het begin van groep 3 RT en verlengde instructie Woordmuur Wereldspel: voorbeeldspel en begeleide activiteit Veel herhaling d.m.v. consolideerspelletjes Collegiale consultatie Woordkeuze: ankerverhaal VLL en Wereldspel Vooraf de tekst bekijken op tekstkenmerken zoals titel, schrijver, kaft, e.d. Nadruk op leren actief en kritisch te luisteren Dagelijks Verhaalbegrip, taalvaardigheid en woordenschat gestimuleerd

66

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


GROEPEN 4 T/M 8 Woordenschat Didactiek

Methoden

Taalaanbod

Woordenschatdidactiek (zaakvakken) Woordenschatschrift/gestructureerde toetsen van de aangeboden woorden Woordenschatdidactiek – woordmuur Wekelijks consolideren van woorden Woordenboek gebruik vanaf groep 5 verplicht. Taalspelletjes ///woordenschatuitbreiding Tijdens NT-2 lessen aandacht schenken aan woordmuur woorden.

Taaljournaal Bijna 10/11 uur taal per week Taaljournaal methode aangepast naar de leerling-populatie Analyseformulieren Taalschaal ontwikkeld. Naast ind. HP`s op taalgebied worden ook na een groepsanalyse ook groepsplannen uitgevoerd. Extra taalaanbod materialen aangeschaft. Schrijven van opstellen gestructureerd aangepakt. Taal en leescoördinatoren actief betrekken bij het onderwijsleerproces I.p.v. invuloefeningen met taal worden de zinnen volledig geschreven. Tijdens verlengde schooldag extra aandacht aan woordenschat uitbreiding en opstel schrijven

Taaljournaal spelling Weekplanning spelling aangepast i.v.m. ww. Spelling. (gr.7/8) Taal en leescoördinatoren actief betrekken bij het onderwijsleerproces Klankschrift –behandelde categorieën/afspraken worden hierin verwerkt. Tijdens BZL vaste momenten voor verlengde instructie Na elke methode toets krijgen de uitvallers extra hulp en begeleiding. Tijdens verlengde schooldag extra aandacht aan ww. Spelling

Goed Gelezen (begrijpend lezen)

Lezen

BAS project: Begeleid zelfstandig leren Effectieve instructie Coöperatieve werkvormen

Voorinstructie voor alle leerlingen – woordenschat/teksten beter te begrijpen Werken in 3 verschillende niveaus ---bakkaarten (BZL + verlengde instructie) Remediering na de methode toetsen RT lezen binnen en buiten de klas Klassenbieb uitgebreid Gebruik infoboekjes Leesbevordingsactiviteiten Leescoördinatoren actief betrekken bij het onderwijsleerproces BZL; taal aanbod verrijkt en gedifferentieerd. BZL; interactieve instructie/coöperatieve werkvormen gecreëerd waardoor de leerlingen meer taal moesten gebruiken. Concrete afspraken over BZL gemaakt- leerkracht heeft extra tijd voor de HP`s en verlengde instructie Portfolio klappers overzichtelijk gemaakt. BZL –aanbod aanpassen aan het niveau van de leerlingen. M.b.v. kijkwijzers worden de afspraken door de IB/directie bewaakt. Documenten worden jaarlijks tijdens een bouwoverleg geactualiseerd.

67

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Zorg/ afstemming

Borging/ bewaking van de onderwijsleer processen op El Habib:

Zorgroute aangepast. ZAT – leden verrijkt. Afstemming tussen de methode taaljournaal en de CITO- toetsen geoptimaliseerd. Trendanalyse Afsprakenbundel Methodebesprekingen Taal en leescoördinatoren actief betrekken bij het onderwijsleerproces Basisstof-herhaling stof-verrijkingsstof Zorgroute - Extrahulp en begeleiding door de lkr. - ZAT-intern 4/5 x per jaar - ZAT-extern 4/5 x per jaar Onderzoek/verwijzing PCL/CLZ Afsprakenbundel Taalbeleidsplan (taalaanbod) Schoolplan Schoolgids Zorgplan Beleidsvoornemens

Ondernomen acties om thuis een taalrijke omgeving te creëren Huiswerkklapper (gr.1t/m3): De woorden van de woordenschatdidactiek worden aan het einde van de week mee naar huis gegeven, zodat kinderen deze thuis met ouders kunnen oefenen. Thuisprogramma lezen Wekelijks vaste momenten huiswerk mee naar huis- voornamelijk taal Vakantieboekjes Bibliotheekabonnement Thuisprogramma lezen Informatiebijeenkomst over het belang van (voor)lezen Overstap (groep 3)

HUISWERK

Adviezenboekje: Het team heeft een adviezenboekje voor de ouders gemaakt. In dit boekje staan adviezen, tips en ideeën die de ouders kunnen helpen bij de opvoeding van hun kind. Denk hier aan kijk tips voor televisieprogramma’s, adviezen over lezen en voorlezen etc., tips voor educatief speelgoed Aanschaf computers en softwareprogramma’s (thuis en school) Thuisprogramma lezen Huiswerkaanbod –70% taal opstel schriften woordenschat schriften infoboekjes--verwerkingsblad huiswerk rooster Informatie bijeenkomsten voor ouders Woordenboek gebruik/aanschaf stimuleren SMW - huisbezoekjes stimuleren. Dag planning samen met ouders maken Sociale contacten na school bevorderen. Vakantieboekjes –herhaling van behandelde stof in de klas. Ouders tijdig informeren over de problemen/achterstanden van de leerlingen. Huiswerk wordt aangepast naar behoefte(n) van de leerling(en)

68

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Bijlage 5 Gerealiseerd beleid 2003 –2012 en beleidsvoornemens 2012-2015

BELEID EN VISIE

1. BAS project

PRIORITERING VAN BELEIDSVOORNEMENS

Afgeronde cellen (met document ): Inrichting en aankleding school klas en plein Basiscommunicatie en schriftelijke correctie Regels en routines Tijdsbewustzijn en taakplanning Effectieve leertijd Groepsvorming (draaiboek pesten en act.) Voorspelbaarheid leerkrachtgedrag Tandem leren Effectieve instructie Coöperatief leren Herhaling van de voorgaande cellen i.v.m. te veel nieuwe collega’s

2003 2011 2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 2015

X

Betrokkenen

Directie en alle teamleden

Begeleid zelfstandig leren

Handelingsplanning/ Groepsplannen instructie

De sfeer in de groep Groepsgesprekken In gesprek met het kind Gesprekken met ouders Responsiviteit Instr. modellen - Zelfinstructie Kerndoelen en differentiatie Weekplanning, Intercollegiale toetsing Attributie leerkracht en leerling Masterplanning Portfolio / zelfbeoordeling Zelfstandig leren in open structuren Kinderen begeleiden Leerling-administratie Zorgstructuur

X

X

X

X

Externen en alle teamleden.

Opmerkingen

Aangegeven cellen zijn in de voorgaande periode afgerond en vastgesteld in het teamoverleg. In een vaste frequentie zullen de cellen worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld

2010-2011; BAS Cel afgerond. 2011-2012; meer differentiëren tijdens BZL naar behoefte en mogelijkheden van de lln. 2010-2011; start maken tijdens BAS 2011-2012; voortzetten

Externen en alle teamleden.

X

X

X

2015- 2018

Externen en alle teamleden.

69

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


BELEID EN VISIE

PRIORITERING VAN BELEIDSVOORNEMENS

Pedagogisch klimaat: Invoeren van sociaalemotionele Methode “Leefstijl”

Invoeren nieuwe schrijfmethode Pennenstreken (gr.3&4) 2. ONDER WIJS LEERPROCES

Invoeren nieuwe handvaardigheid methode ”Uit de kunst” (gr. 5 t/m 8) Invoeren methode studievaardigheden “Blits”

Optimaal gebruik van computers tijdens de lessen

Differentiëren tijdens BZL

2003 2011 2011 2012

2012 2013

2013 2014

X

Implementeren en consolideren 2009-2010; oriënteren 2010-2011; invoeren

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oriënteren naar een nieuwe muziek methode

X

Invoeren van nieuw methode Engels

IB en leerkrachten 3 t/m 8

X

IB en leerkrachten 3 t/m 8

X

Team

X

Oriënteren naar een nieuw verkeer methode

Gebruik van de computers worden gestructureerd bijgehouden. Ze worden voornamelijk ingezet voor remediering en verrijking.

IB en leerkrachten 3 t/m 8

Invoeren van nieuwe muziek methode

Studiedag begrijpend lezen

- 2007-2008: Oriëntatie op en invoering van methode sociaal-emotionele ontwikkeling - 2008 -2009: methode leefstijl ingevoerd - 2009-2015: implementeren en consolideren - Jaarlijks evalueren tijdens teamvergadering 2009-2010; ingevoerd 2010-2011; implementeren en consolideren

Invoeren van nieuwe W.O. methode 3 t/m 8

invoeren van een nieuw lees methode (Estafette ) (groep 3-4)

Opmerkingen

X

X

Oriënteren naar een nieuw lees methode (Estafette )

Betrokkenen

Externen, IB en alle teamleden.

X

Oriënteren naar een nieuwe W.O. methode 3 t/m 8

Oriënteren naar een nieuw Engelse methode

2014 2015

Rekening houden met verschillen/behoeften van de groep/ leerlingen - analyse huidige W.O. methode - beoordelingscriteria samenstellen/ NOT bezoeken - zichtzendingen van diverse methoden opvragen en beoordelen 2011-2012; invoeren Implementeren en consolideren 2011-2012; oriënteren naar een muziekmethode

Team

X

Team

X

Team

X

Team

2011-2012; oriënteren naar een nieuwe Engelse methode

X

X

X

Groep 3 t/m 8 Externen

70

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


BELEID EN VISIE

PRIORITERING VAN BELEIDS VOORNEMENS

2003 2011 2011 2012

Het bijwerken van het taalbeleidsplan

VVE speelplezier in peuterspeelzaal

Borging en bewaking Speelplezier

Borging en bewaking Wereldspel

Wereldspel thema`s aanpassen aan onze doelgroep.

3. TAAL BELEID

Invoeren begr. leesmethode “Goed gelezen”

2012 2013

2013 2014

2014 2015

Betrokkenen

X

X

X

Coördinatoren IB -MT

X

X

X

X

X

X

IB en leerkrachten gr. 1 en 2

IB en leerkrachten gr. 3 en 4

X

IB en leerkrachten IB en leerkrachten MB en BB

X

X

Taalaanbod (Taaljournaal) aanpassen naar behoefte v.d. leerlingen

X

Maken van groepsplannen wat betreft taalproblemen

X

2012-2013; Het taalbeleidsplan wordt dit jaar bijgewerkt i.v.m. allerlei wijzigingen en toepassingen.

Externen, IB

X

Kwaliteitskaarten Ontwikkelen voor BL, taal en rekenen

Opmerkingen

X

X

X

X

X

IB en leerkrachten

X

X

X

X

Huiswerkaanbod aanpassen aan de behoefte v.h. kind

X

X

X

X

X

2008-2009; vaste thema`s van wereldspel aangepast naar onze doelgroep

2007-2008; nieuwe leesmethode goed gelezen ingevoerd. 2008-2009; implementeren en consolideren

2008-2009; TJ aangepast naar de behoefte van de lln. 2009-2010; implementeren en consolideren 2011-2015; jaarlijks evalueren

X

X

Jaarlijks; Voorbereiding thema’s tijdens bouwoverleg (4x)

2011-2012; kwaliteitskaarten ontwikkelen

X

Ouders actief betrekken bij het onderwijs van hun kinderen.

Jaarlijks; Klassenconsultaties door de IB`er Wekelijks overleg IBleerkrachten Cursus Speelplezier op woensdagmiddag Voorbereiding thema’s tijdens bouwoverleg (7x)

Heel team

IB en leerkrachten

Standaardformulier voor groepsplannen ontwikkelen

2011-2015; adviezen boekje jaarlijks actualiseren Om de 2 jaar een ouderenquête afnemen. Na analyseren voornemens bijwerken zie hfd.8 Leerkrachten hebben een vast huiswerkprogramma. Leerlingen krijgen veel taal huiswerk.

71

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


BELEID EN VISIE

PRIORITERING VAN BELEIDS VOORNEMENS Bijhouden (uitbreiden) klassenbibliotheek

Concretiseren taken leescoördinatoren

2003 2011 2011 2012

X

X

X

2012 2013

X

2013 2014

X

2014 2015

X

Betrokkenen Lees coördinatoren en leerkrachten Directie IB en leescoördinat oren

X

Jaarplanning leescoördinatoren

X

X

Jaarplanning taal coördinatoren Cursus woordenschat didactiek

Stopzetting schoollogopedie vanuit GGD

Elk jaar wordt de klassenbibliotheek aangevuld met nieuwe boeken 2010-2011: Concretiseren taken van de lees coördinatoren. 2011-2012; 3 vaste bijeenkomsten inplannen en in ons activiteitenrooster opnemen.

X Directie IB en taal coördinatoren

Concretiseren taken taalcoördinatoren

Opmerkingen

2010-2011: Concretiseren taken van de taal coördinatoren. 2011-2012; 3 vaste bijeenkomsten inplannen en in ons activiteiten rooster opnemen

X

X

X

X

2011-2012; nieuwe manier en opzet implementeren en consolideren 2011-2012; oriënteren hoe we wegvallen van schoollogopedie kunnen opvangen

72

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


BELEID EN VISIE

PRIORITERING VAN BELEIDSVOORNEMENS

De bovenste zorgstructuur ,in swv regio 54, jaarlijks vertalen naar een school specifiek zorgplan

Het bewaken van de leerlingresultaten

RT in de groep door eigen leerkrachten m.b.v. handelingsplannen

4. LEERLINGEN ZORG

2003 2011

2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RT-lezen buiten de groep

X

X

X

X

X

RT-taal buiten de groep (groep 1-2)

X

X

X

X

X

Kwaliteit van de HGW en HP verbeteren.

X

Diagnostische onderzoeken op taal-, spelling- en rekengebied

X

X

Analyse formulieren voor rekenen en taal ontwikkelen

X

Zorgteam opzetten

X

X

X

X

X

X

Opmerkingen

IB-MT

Wordt jaarlijks uitgevoerd en waar nodig aangepast.

IB-MT

LOVS – alle CITO gegevens worden systematisch bijgehouden en geëvalueerd d.m.v. trendanalyse. Afspraken over leerlingenzorg worden in het zorgplan / afsprakenbundel jaarlijks bewaakt.

IB en leerkrachten IB, Leescoördinat oren RTleerkrachten IB, Lees/taal coördinatoren RTleerkrachten

IB en leerkrachten

IB en externen

IB en externen

Maken van groepsplannen wat betreft rekenlessen

Afstemming tussen de methodes en CITO realiseren d.m.v. overzichtelijke documenten

X

Betrokkenen

X

X

X

X

X

X

Tijdens BZL plannen de leerkrachten hun RT voor de HP leerlingen Jaarlijks evalueren RT lezen voor zwakke lezers

Jaarlijks evalueren RT voor taalzwakke kleuters Pre teaching

2007-2008; HGW en HP formulieren bespreken. Nodige verbeteringen concluderen/aanpassen. 2008-2009; nieuwe HGW en HP formulieren invoeren 2012-2013: Kwaliteit HP’ s verbeteren Diagnostiek mogelijkheden verder uitbreiden door; Nascholing Aanschaf methoden

2010-2011; met Bas project een begin gemaakt. 2011-2012; groepsplannen onder begeleiding van een externe in de lessen toepassen 2009-2010; formulieren ontwikkeld en wordt hiervan gebruik gemaakt. 2009-2010; inmiddels al gerealiseerd. 2011-2012; afstemming aanpassen i.v.m. nieuwe CITO toetsen

X

IB, directie, leerkracht, SMW, PAB’er (schoolarts, logopediste, wijkagent)

ZAT-intern bestaat uit IB en drie groepsleerkrachten Zat-extern bestaat uit IB, drie groepsleerkrachten, PAB’er, SMW (logopediste, wijkagent, schoolarts) 4 ZAT-intern en 4 ZATextern bijeenkomsten per jaar

73

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


BELEID EN VISIE

PRIORITERING VAN BELEIDSVOORNEMENS

Invoeren van meetinstrument “Seol” voor sociaalemotionele ontwikkeling Plan van aanpak opstellen voor sociaal- emotionele problemen a.d.h.v. SEOL analyse

Bijhouden van de orthotheek

LVS- CITO trend analyse maken en tevens bespreken met de directie en team

Stappenplan Dyslexieprotocol opstellen

Sociale / fysieke veiligheidsplan opstellen

2003 2011

X

X

X

2011 2012

X

X

2012 2013

X

X

X

X

X

X

2013 2014

X

X

X

2014 2015

Betrokkenen

2007-2008; oriëntatie meetinstrument soc – emo 2008-2009; invoeren soc – emo meetinstrument SEOL/leefstijl 2009-2010; implementeren en consolideren 2011-2015; jaarlijks in oktober afnemen groepsanalyses resultaten hiervan gebruiken voor HP-plan van aanpak gedrag

X

X

X

IB

IB, directie en leerkrachten

IB

Kind op de gang / Passend Onderwijs

Jaarlijks; na de toetsen trendanalyse bijwerken en analyseren 2x per jaar de trendanalyse in de bouw bespreken 2011-2012:orienteren 2012-2013; stappenplan invoeren

X

X

2011-2012; zorg profiel beschrijven 2012-2013; adv ons zorgprofiel nodige aanpassingen / beleid hierover concreet beschrijven.

X

Referentiekaders X

Nieuwe remediëringsmaterialen aanschaffen en leerkrachten informeren 2009-2010; IB beurs bezoeken 2011-2015; nieuwe methoden blijven volgen

2009-2010; werken aan een concept 2010-2011; invoer procedure starten en uitvoeren

X

X

Opmerkingen

X

X

2011-2012; informatieve bijeenkomsten inplannen over referentiekaders

X

2012-2013; het inpassen van referentiekaders in ons onderwijs Ontwikkelen van protocol meer hoogbegaafdheid

X

2012-2013; opzet / concept hiervan wordt gemaakt.

Ontwikkelen van protocol eigen leerlijn

X

2012-2013; opzet / concept hiervan wordt gemaakt.

Opstellen van leerling-profielen op het netwerk

X

X

X

2011-2012; wordt er een opzet gemaakt en komende jaren verder uitbouwen.

X

IB, directie LVS overzetten naar Esis-B

X

2011-2012; oriënteren 2012-2013:

74

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


BELEID EN VISIE

PRIORITERING VAN BELEIDSVOORNEMENS

Verbeteren van het onderwijskundig management (nascholing)

2003 2011

2011 2012

X

X

Document kwaliteitsbeleid verder ontwikkelen en opbrengstgericht werken hierin inbedden.

2012 2013

X

2013 2014

X

2014 Betrokkenen 2015

X

X

WMK-PO invoeren

X

Kwaliteitskaart leerkrachten invoeren

Directie

Heel team

X

X

X

MT-team

X

X

Directie

X

X

X

X

X

Directie Formuleren van een integraal personeelsplan

Introductie en begeleidingsplan voor nieuwe personeelsleden maken

Inzetten van computers (smartboard) binnen de onderwijsleer proces

-Jaarlijks bijwerken. -Zie nascholingsoverzicht -Tijdens POP en functioneringsgesprekken worden de ambities van de leerkrachten en behoeften van de school hierin meegenomen. 2010-2011: kwaliteitsdocument is inmiddels gemaakt. 2011-2012; opbrengstgericht werken hierin verder uitbreiden 2011-2012; oriĂŤnteren 2012-2013; aanschaffen & na informatieve bijeenkomsten afnemen

X

4. ONDERWIJSKUNDIG MANAGEMENT PR en imago - building in de directe omgeving

Opmerkingen

X

X

X

X

X

X

2010-2011; opzet hiervan is inmiddels gemaakt 2011-2015 komende jaren verder uitbreiden 2011-2011; concept maken 2012-2013; realiseren en toepassen

ICT, IB en leerkrachten gr.3 t/m 8 X

Zie PR beleid in ons schoolplan. Komende jaren gaan we gestructureerd hiermee verder.

X

X

2008-2009; basiscursus smartboard 2010-2011; ind. begeleiding door de ICT`ers 2011-2015; kennis, ervaring en bekwaamheden van leerkrachten verder uitbreiden

75

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Bijlage 6 PR brief. Maastricht, 11 februari 2011 Geachte lezer, Wij zijn een islamitische basisschool in Maastricht, genaamd El Habib. Onze school biedt onze leerlingen naast kwalitatief goed onderwijs de mogelijkheid om een sterke basis te vormen tot een gezonde integratie. We verzorgen namelijk onderwijs dat gericht is op het bevorderen van de sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis met de diversiteit in de samenleving. De positieve aandacht van de overheid en media is voor ons een erkenning en een extra motivatie om te blijven werken aan kwaliteit in het onderwijs. Wij willen u graag deelgenoot maken van die aandacht. ‘Omslag in taal' ‘Omslag in taal' is een initiatief van de Inspectie van het Onderwijs waarbij 10 basisscholen uit het land gekozen zijn die hun taal- en leesonderwijs op een inspirerende manier ingericht en in de praktijk toegepast hebben. In deze multimediale presentatie laat de inspectie de scholen door middel van interviews en filmopnamen zelf aan het woord. Specifieke thema’s die aan bod komen zijn op taalgebied onder meer: lezen, woordenschat, schrijven, leesbeleving en mondelinge communicatie. Het doet ons als basisschool El Habib als een van de uitgekozen scholen, uiteraard deugd om middels ons unieke innovatieve concept, een inspiratiebron te zijn voor 7000 basisscholen in het land. Uitzending VARA –actualiteitenrubriek ‘Uitgesproken’. Vorig jaar stroomde meer dan de helft van de leerlingen van El Habib uit naar de HAVO of het VWO. De opvallend hoge Cito-score van onze groep acht leerlingen viel niet alleen de Inspectie van het Onderwijs op, maar ook de media. Het actualiteitenprogramma ‘Uitgesproken’ van de VARA heeft op de eerste toets dag van de eind-Cito onze school bezocht en met leerlingen, ouders en leerkrachten gesproken. Tekst en film ‘Omslag in taal’ van de onderwijsinspectie en het interview van het programma ‘Uitgesproken’ van de VARA zijn nu te bezichtigen op onze website: http://www.elhabib.nl Met speciale dank aan onze leerlingen, ouders, team, bestuur St. SMART Limburg en alle anderen voor hun inzet en bijdragen voor de realisatie van ons gezamenlijk succes! Ons motto blijft immers: El Habib…samenwerkend aan een sterke basis voor een gezonde integratie. Met vriendelijke groet, Team El Habib Silexstraat 41 6216 XB Maastricht Tel. 043-3437665 Fax 043-3440457 Email: directie@elhabib.nl http://www.elhabib.nl

76

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Bijlage 7 Vormen van voortgezet onderwijs

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO) en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) Afhankelijk van de uitslag van de CITO eindtoets en het advies van de leerkracht van groep 8 kan na de basisschool worden gekozen voor een vervolgopleiding op de HAVO of het VWO. Zoals de naam al aangeeft bereiden deze opleidingen voor op het hoger beroeps of wetenschappelijk onderwijs. Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) In het VMBO zijn er 3 leerwegen ingevoerd. Een leerweg is de route die een leerling volgt van de basisvorming naar het onderwijs dat daarop aansluit. De leerwegen zijn ingevoerd om de overgang naar dit vervolgonderwijs zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Er zijn er 3 Leerwegen: a. De gemengde/theoretische leerweg b. De kaderberoepsgerichte leerweg c. De basisberoepsgerichte leerweg Uitleg 3 leerwegen: a. De gemengde/theoretische leerweg (G.T.L.): De theoretische leerweg is nog niet gericht op een bepaald beroep en is bestemd voor leerlingen die niet veel moeite hebben met studeren en daarmee voorlopig nog willen doorgaan. Met deze leerweg is doorstroming naar de vak- en middenkaderopleidingen in het MBO mogelijk. Ook is het mogelijk om door te stromen naar de HAVO. Dit is een mengvorm, bedoeld voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen. De gemengde leerweg heeft naast de algemene vakken een beroepsgericht programma van vier uur per week. b. De kaderberoepsgerichte leerweg: Deze leerweg bereidt voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het MBO. Leerlingen die het liefst kennis opdoen door praktisch bezig te zijn, kiezen hiervoor. c. De basisberoepsgerichte leerweg: Deze leerweg bereidt voor op de basisberoepsopleidingen en is bedoeld voor meer praktisch ingestelde leerlingen.

Een leerweg kiezen Alle leerwegen zijn routes naar het MBO. Een keuze voor een leerweg is een keuze voor een manier van leren. Heeft een leerling weinig moeite met studeren, dan ligt een keuze voor de theoretische leerweg voor de hand. Als uw kind liever al doende leert, kan het een van de beroepsgerichte leerwegen volgen. Een kind dat houdt van praktisch bezig zijn en ook wel graag studeert, zal voor de gemengde leerweg kiezen.

77

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Een leerling kan leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) volgen als hij extra ondersteuning nodig heeft om een diploma te halen. Sommige kinderen kunnen het niveau van het VMBO wel aan, maar hebben op school extra ondersteuning nodig. Dit kan betekenen: extra hulp bij lezen, onderwijs in kleinere groepen. Voor deze leerlingen is er het leerwegondersteunend onderwijs. Met deze extra ondersteuning kunnen leerlingen toch hun diploma halen. Praktijkonderwijs Dit is bedoeld voor het onderwijs nรก het basisonderwijs. Er is een kleine groep leerlingen voor wie alle leerwegen te hoog gegrepen zijn. Zelfs als ze op school extra ondersteuning krijgen, zullen ze geen diploma halen. Voor hen is er het praktijkonderwijs. Dit leidt niet op voor een diploma, maar rechtstreeks voor een plaats op de arbeidsmarkt. Wie leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs wil volgen, heeft een toelaatbaarheid verklaring nodig van een Regionale Vwijzing Commissie. De basisschool dient de aanvraag hiervoor in bij de regionale verwijzingscommissie. Deze commissie beoordeelt aan de hand van landelijke criteria de gegevens van de leerling en bepaalt daarna of de leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend of praktijkonderwijs. Aan de hand van het advies van de commissie neemt de ontvangende school de uiteindelijke beslissing of zij de leerling toelaat.

78

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Bijlage 8 Uitslag ouder enquête 2012

In april 2012 is onder de ouders van basisschool El Habib een enquête gehouden naar de tevredenheid over een aantal zaken op El Habib: - het onderwijs, - de leerlingbegeleiding, - de Islamitische identiteit, - de thuissituatie, - informatievoorziening, - vervoer. De enquête bestond uit vragen, waarop de ouders met ja of nee reageerden. Uitgangspunt bij de opstelling van de enquête was, dat de ouders aangaven of de school op de goede weg was en de werkwijze kon handhaven. Daarnaast moesten de vragen zodanig worden geformuleerd, dat bij vragen met een negatief antwoord ook veranderingen gerealiseerd konden worden op het betreffende gebied. Ten slotte was het van belang te weten, hoe er in 2012 wordt gedacht over de twee belangrijkste motivaties van ouders om hun kinderen naar El Habib te sturen: de identiteit en de geboden kwaliteit. De enquête is uitgedeeld aan 200 gezinnen. Totaal hebben 110 ouders de enquête ingevuld. Het gemiddelde cijfer dat de ouders hebben gegeven is: 8,85 Bij de eerder gehouden enquêtes hadden ouders als gemiddeld cijfer gegeven in: 2011 – 8,80 2008 – 8,75 2005 – 8,95 Dit wil zeggen, dat de ouders zeer tevreden zijn over de school. Wij bedanken ouders nogmaals voor het invullen van deze enquête. Jammer dat niet alle ouders deze hebben ingeleverd! HET ONDERWIJS 96% vindt de kwaliteit van het onderwijs op El Habib hoog. 98% van de ouders vindt El Habib een goede school. 88% is tevreden over de schooltijden van zijn kind. DE LEERLINGENBEGELEIDING 51% van de ouders hebben minstens 1x per maand contact met de leerkracht. 92% vindt dat de leerkracht voldoende informatie geeft over de resultaten van het kind. Opvallend is dus dat de helft van de ouders meer dan één keer per maand contact hebben met de leerkracht.

79

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Advies school:  Alle ouders hebben minstens 1x per maand contact met de leerkracht van hun kind. U kunt na school een afspraak maken of even bellen. Het onderlinge contact tussen u en de leerkracht is belangrijk om op tijd op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen van uw kind. DE ISLAMITISCHE IDENTITEIT 97% van de ouders vindt de godsdienstlessen belangrijk. 95% vindt de lessen in moedertaal (NT-2) belangrijk. 94% is van mening dat de identiteit van de school goed wordt bewaakt. THUISSITUATIE 96% vindt het goed dat zijn kind huiswerk krijgt. 86% van de ouders laat zijn kind zeker een halfuur per dag zijn huiswerk maken en helpt zijn kind bij het maken van zijn huiswerk. 71% laat zijn kind minstens een half uur per dag lezen. 70% gaat minstens 1x per maand met zijn kind naar de bibliotheek. 66% geeft aan samen met zijn kind een dagprogramma gemaakt te hebben. Advies school:  Thuis meer aandacht besteden aan lezen.  Van belang is dat u samen met uw kind maandelijks de bibliotheek bezoekt.  Het is belangrijk dat u met uw kind een dagprogramma maakt. Een dagprogramma (structuur) is de sleutel voor het succes van uw kind. INFORMATIEVOORZIENING 89% vindt dat ze goed worden geïnformeerd door de school. 89% van de ouders begrijpt het taalgebruik van de nieuwsbrieven. 76% vindt het fijn per mail informatie te krijgen. 60% heeft de film van de Onderwijsinspectie en de VARA gezien op de website. (deze a.u.b. echt bekijken en van ons succes genieten!) 56% heeft de schoolgids gelezen op de website. 38% bezoekt minstens 1x per week de website van El Habib. 37% van de ouders bezoekt samen met zijn kind de Kinderplaats van de website. Advies school:  Meer voordelen uithalen van onze website.  Het bezoeken van de kinderplaats is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Verzoek school:  Deze cijfers laten zien dat er nog te weinig aandacht wordt besteed aan onze digitale informatievoorzieningen. Wij willen dit verbeteren, door onze nieuwsbrieven ook per mail te versturen.

80

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


Wanneer u nog geen e-mail adres hebt doorgegeven, kunt u deze altijd mailen naar: directie@elhabib.nl. Op deze manier weet u zeker dat het nieuws u direct bereikt en sparen wij samen het milieu.

HET VERVOER 94% zegt dat de bus meestal op tijd komt.

DE GEMIDDELDE PUNT 2012 De ouders hebben dit jaar een gemiddelde punt gegeven van 8,85. Dat wil zeggen dat de ouders nog altijd tevreden zijn over het niveau van onderwijs op dat El Habib.

81

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013


82

Schoolgids IBS El Habib Maastricht 2012-2013

Schoolgids 2012-2013  

Schoolgids 2012-2013

Schoolgids 2012-2013  

Schoolgids 2012-2013

Advertisement