Page 1

Araştırmanın künyesi; Milli Eğitim Bakanlığı için, YÖK yasa tasarısı hakkında öğrencilerin düşüncelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın sahası, 22 – 24 Ekim 2003 tarihleri arasında yürütülmüştür. Anket formu; 9 il’de bulunan 20 Üniversitede öğrenim gören 531’i kız 1301 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrenci örneklemi; Türkiye’de fakültelerde eğitim gören öğrencileri okudukları bilim dalı, coğrafi bölge ağırlıkları ve öğrencilerin cinsiyetine göre temsil etmektedir. Örneklemin istatistiki hata payı, güven sınırları içerisinde ± % 2,5’tir. Görüşülen kitlenin demografisiyle ilgili detaylar raporun son bölümünde yer almaktadır.

1


OKUDUĞU BÖLÜME İSTEYEREK Mİ GİRDİ ? Soru: Okuduğunuz bölüme isteyerek mi girdiniz ? ·

Türkiye’de fakültelerde okuyan öğrencilerin % 76,6’sı okuduğu bölüme isteyerek girmiş.

% Evet kendi isteğimle girdim

76,6

Hayır isteyerek girmedim

23,4

Toplam

100,0

Verilen cevapları çeşitli demografik kroslara göre incelersek;

Cinsiyet ; ·

Kız öğrenciler genel ortalamanın isteyerek girdiğini söylüyor.

biraz

üzerinde

Kadın

Erkek

Topl.

Evet kendi isteği

77,8

75,7

76,6

Hayır

22,2

24,3

23,4

100,0

100,0

100,0

Toplam

okuduğu

bölüme

Okuduğu bölüm ; ·

Sağlık bilimlerinde okuyanların % 86,2’si okuduğu bölüme isteyerek girdiğini ifade etmiştir. Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Evet kendi isteği

77,9

86,2

72,0

76,6

Hayır

22,1

13,8

28,0

23,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Toplam

Üniversite ; ·

Özel üniversitelerde okuyanlar daha yüksek oranda istediği bölümde eğitim görüyor. Devlet

Özel

Topl.

Evet kendi isteği

75,6

90,4

76,6

Hayır

24,4

9,6

23,4

100,0

100,0

100,0

Toplam

2


İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra ·

Taşrada okuyanların % 30,7’si okuduğu bölüme isteyerek girmediğini söylemekte.. İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Evet kendi isteği

79,9

69,3

76,6

Hayır

20,1

30,7

23,4

100,0

100,0

100,0

Toplam

OKUDUĞUNUZ BÖLÜMDEN MEMNUN MUSUNUZ ? Soru: Okuduğunuz bölümden memnun musunuz ? ·

Okuduğum bölümden memnunum diyenlerin oranı % 57,9 % Evet memnunum

57,9

Ne memnunum ne değilim

25,6

Hayır memnun değilim

16,5

Toplam

100,0

Cinsiyet ; ·

Kız öğrenciler erkeklere göre okuduğu bölümden daha fazla memnun.

Kadın

Erkek

Topl.

Memnun

63,0

54,4

57,9

Ne memnun ne değil

25,7

25,6

25,6

Memnun değil

11,3

20,0

16,5

100,0

100,0

100,0

Toplam

Okuduğu bölüm ; ·

Sağlık bilimlerinde okuyan öğrenciler Sosyal ve fen bilimlerde eğitim görenlere göre okuduğu bölümden dagha fazla memnun olduğunu söylüyor. Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Memnun

58,8

68,3

53,8

57,9

Ne memnun ne değil

24,5

26,8

27,0

25,6

Memnun değil

16,7

4,9

19,1

16,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Toplam

3


Üniversite ; ·

Özel üniversitede okuyan öğrenciler, okuduğu bölümden daha yüksek oranda memnun. Devlet

Özel

Topl.

Memnun

56,4

79,5

57,9

Ne memnun ne değil

26,4

14,5

25,6

Memnun değil

17,2

6,0

16,5

100,0

100,0

100,0

Toplam

İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra ·

Taşradaki Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin % 19’u okuduğu bölümden memnun olmadığını söylemiştir. İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Memnun

58,8

55,9

57,9

Ne memnun ne değil

25,9

25,1

25,6

Memnun değil

15,3

19,0

16,5

100,0

100,0

100,0

Toplam

OKUDUĞU BÖLÜM GEÇİM İMKANI SAĞLAYACAK MI ? Soru: Peki üniversiteden mezun olduktan sonra okuyup eğitimini aldığınız bu bölümün size iyi bir meslek ve geçim imkanı sağlayacağına inanıyor musunuz ? ·

Öğrencilerin % 61,8’i okuduğu bölümün iyi bir meslek ve geçim imkanı sağlayacağına inanıyor. % Evet inanıyorum

61,8

Hayır inanmıyorum

27,0

Fikri yok

11,2

Toplam

100,0

4


Cinsiyet ; ·

Kız öğrenciler daha iyimser. Kadın

Erkek

Topl.

Evet inanıyorum

64,0

60,3

61,8

Hayır inanmıyorum

25,0

28,3

27,0

Fikri yok

10,9

11,4

11,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

Okuduğu bölüm ; ·

Sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin % 82,9’u okuduğu bölümün kendisine iyi bir meslek ve geçim imkanı sağlayacağına inanırken bu oran Sosyal bilimlerde % 56,6’ya düşüyor.

Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Evet inanıyorum

56,6

82,9

64,1

61,8

Hayır inanmıyorum

31,3

9,8

25,1

27,0

Fikri yok

12,2

7,3

10,8

11,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

Üniversite ; ·

Özel üniversitelerde eğitim gören öğrenciler geleceğinden daha umutlu. Devlet

Özel

Topl.

Evet inanıyorum

60,4

81,9

61,8

Hayır inanmıyorum

28,1

10,8

27,0

Fikri yok

11,5

7,2

11,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Evet inanıyorum

61,9

61,6

61,8

Hayır inanmıyorum

27,2

26,5

27,0

Fikri yok

10,9

11,9

11,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

5


ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ÜNİVERSİTE HAKKINDA GENEL KANAATLER ? Soru: Şimdi size öğrenim gördüğünüz Üniversite ile ilgili okuyacağım konulara 1. Yeterli

2. Ne yeterli - ne yetersiz

3. Yetersiz

şeklinde cevap verir misiniz ? ·

Okuduğunuz bölümde aldığınız eğitimin kalitesi ; ·

Öğrencilerin % 40,6’sı okuduğu bölümde aldığı eğitimin kalitesini yeterli bulduğunu söylerken, ne yeterli ne yetersiz diyenler % 39,0, yetersiz diyenler ise % 20,4.

% Yeterli

40,6

Ne yeterli ne yetersiz

39,0

Yetersiz

20,4

Toplam

100,0

Okuduğu bölüm ; ·

Sağlık bölümlerinde okuyanlar, aldığı ortalamanın üzerinde yeterli buluyor.

eğitimin

kalitesini

Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Yeterli

40,0

52,9

38,2

40,6

Ne yeterli ne yetersiz

37,7

35,5

41,7

39,0

Yetersiz

22,2

11,6

20,1

20,4

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

genel

Üniversite ; Özel üniversitelerde eğitim görenlerde yeterli cevabı daha yüksek. Devlet

Özel

Topl.

Yeterli

39,6

55,4

40,6

Ne yeterli ne yetersiz

39,0

38,6

39,0

Yetersiz

21,4

6,0

20,4

Toplam

100,0

100,0

100,0

6


İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra ·

Taşra üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, aldığı eğitimin kalitesini genel ortalamanın altında yeterli buluyor. İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Yeterli

43,0

35,4

40,6

Ne yeterli ne yetersiz

37,9

41,2

39,0

Yetersiz

19,1

23,4

20,4

Toplam

100,0

100,0

100,0

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YETERLİLİĞİ ·

Öğrencilerin % 41,9’u okuduğu fakültedeki öğretim üyelerini yeterli bulduğunu söylemiştir.

% Yeterli

41,9

Ne yeterli ne yetersiz

37,2

Yetersiz

20,9

Toplam

100,0

Okuduğu bölüm ; ·

Sağlık bilimlerinde öğretim elemanları daha yeterli bulunuyor. Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Yeterli

40,3

57,0

40,3

41,9

Ne yeterli ne yetersiz

38,1

33,9

36,7

37,2

Yetersiz

21,6

9,1

23,0

20,9

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

Üniversite ; ·

Özel üniversitelerde öğretim elemanları daha yeterli bulunmakta. Devlet

Özel

Topl.

Yeterli

41,2

51,8

41,9

Ne yeterli ne yetersiz

37,4

34,9

37,2

Yetersiz

21,5

13,3

20,9

Toplam

100,0

100,0

100,0 7


İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra 3 Büyük şehirde öğretim elemanları öğrenciler tarafından genel ortalamanın üzerinde yeterli bulunuyor. İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Yeterli

45,4

34,2

41,9

Ne yeterli ne yetersiz

37,2

37,2

37,2

Yetersiz

17,4

28,6

20,9

Toplam

100,0

100,0

100,0

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ – ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ ·

Öğrenciler, öğretim görevlisi – öğrenci ilişkilerini yetersiz buluyor. Öğrencilerin % 40,9’u yetersiz derken, ne yeterli ne yetersiz diyenlerin oranı % 33,4.

% Yeterli

25,7

Ne yeterli ne yetersiz

33,4

Yetersiz

40,9

Toplam

100,0

Okuduğu bölüm ; ·

Öğrencinin okuduğu bölüme göre verilen cevaplarda önemli farklılıklar yoktur. Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Yeterli

26,1

25,6

25,1

25,7

Ne yeterli ne yetersiz

32,7

35,5

34,0

33,4

Yetersiz

41,2

38,8

40,9

40,9

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

Üniversite ; Özel üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin % 15’i yetersiz bulduğunu söylemiştir. Devlet

Özel

Topl.

Yeterli

25,0

36,1

25,7

Ne yeterli ne yetersiz

32,4

48,2

33,4

Yetersiz

42,6

15,7

40,9

Toplam

100,0

100,0

100,0 8


İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra ·

Taşradaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler öğretim üyesi – öğrenci ilişkilerinden genel ortalamanın üzerinde şikayetçi. İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Yeterli

26,7

23,6

25,7

Ne yeterli ne yetersiz

35,5

29,0

33,4

Yetersiz

37,8

47,4

40,9

Toplam

100,0

100,0

100,0

FAKÜLTE YÖNETİMİNİN YETERLİLİĞİ ·

Öğrencilerin % 43’ü okuduğu fakültenin yönetimini yetersiz bulduğunu söylemiştir. Yeterli diyenlerin oranı % 19,6’dır.

% Yeterli

19,6

Ne yeterli ne yetersiz

37,4

Yetersiz

43,0

Toplam

100,0

Okuduğu bölüm ; ·

Sağlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin % 51,2’si fakülte yönetimini yetersiz bulmaktadır. Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Yeterli

20,8

19,0

17,9

19,6

Ne yeterli ne yetersiz

37,3

29,8

39,4

37,4

Yetersiz

41,9

51,2

42,7

43,0

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

Üniversite ; ·

Özel üniversite öğrencilerinin de % 38,6’sı, fakülte yönetimi yetersiz demiştir. Devlet

Özel

Topl.

Yeterli

19,3

24,1

19,6

Ne yeterli ne yetersiz

37,4

37,3

37,4

Yetersiz

43,4

38,6

43,0

Toplam

100,0

100,0

100,0

9


İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Yeterli

18,4

22,1

19,6

Ne yeterli ne yetersiz

39,8

32,1

37,4

Yetersiz

41,8

45,8

43,0

Toplam

100,0

100,0

100,0

ÜNİVERSİTENİN FİZİKİ İMKANLARI VE ŞARTLARI ·

Öğrencilerin % 40,2’si eğitim gördükleri Üniversitenin fiziki imkanlarını ve şartlarını yetersiz bulduğunu söylemiştir.

% Yeterli

35,4

Ne yeterli ne yetersiz

24,4

Yetersiz

40,2

Toplam

100,0

Okuduğu bölüm ; ·

Sağlık bilimlerinde okuyanlar genel ortalamanın üzerinde Üniversitenin fiziki imkanlarını ve şartlarını yetersiz bulmaktadır. (% 47,1) Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Yeterli

34,9

29,8

37,7

35,4

Ne yeterli ne yetersiz

25,5

23,1

23,1

24,4

Yetersiz

39,6

47,1

39,2

40,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

Üniversite ; ·

Özel Üniversitelerdeki öğrencilerin % 54,2’si Üniversitelerinin fiziki imkanlarını yeterli bulduğunu söylemiştir. Devlet

Özel

Topl.

Yeterli

34,1

54,2

35,4

Ne yeterli ne yetersiz

24,9

16,9

24,4

Yetersiz

40,9

28,9

40,2

Toplam

100,0

100,0

100,0 10


İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra ·

Taşradaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, Üniversitelerinin fiziki imkan ve şartlarından daha memnundur. İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Yeterli

26,9

53,8

35,4

Ne yeterli ne yetersiz

26,0

21,0

24,4

Yetersiz

47,2

25,2

40,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

ÜNİVERSİTENİZDEKİ BİLİMSEL FAALİYETLER YETERLİ Mİ ? ·

Üniversite öğrencilerinin % 55,2’si Üniversitelerindeki bilimsel faaliyetleri yetersiz bulduğunu söylemiştir. Yeterli diyenler % 16,3, ne yeterli ne yetersiz % 28,5’tir.

% Yeterli

16,3

Ne yeterli ne yetersiz

28,5

Yetersiz

55,2

Toplam

100,0

Okuduğu bölüm ; ·

Sosyal bilimlerde okuyan öğrenciler bilimsel faaliyetlerin olduğundan en yüksek oranda şikayetçi olan bölümdür. Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Yeterli

13,3

22,5

19,3

16,3

Ne yeterli ne yetersiz

29,1

26,7

28,1

28,5

Yetersiz

57,6

50,8

52,7

55,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

yetersiz

Üniversite ; ·

Özel üniversitelerde okuyan öğrencilerin de % 43,4’ü bilimsel faaliyetler yetersiz demiştir. Devlet

Özel

Topl.

Yeterli

16,4

15,7

16,3

Ne yeterli ne yetersiz

27,7

41,0

28,5

Yetersiz

56,0

43,4

55,2

Toplam

100,0

100,0

100,0 11


İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Yeterli

15,7

17,6

16,3

Ne yeterli ne yetersiz

29,8

25,7

28,5

Yetersiz

54,5

56,6

55,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

ÜNİVERSİTENİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER YETERLİ Mİ ? ·

Öğrencilerin % 39,2’si üniversitelerindeki sosyal ve kültürel faaliyetleri yetersiz bulmaktadır.

% Yeterli

30,3

Ne yeterli ne yetersiz

30,5

Yetersiz

39,2

Toplam

100,0

Okuduğu bölüm ; Sağlık bilimlerinde eğitim görenler sosyal yetersizliğinden en fazla şikayetçi olanlar.

ve

kültürel

faaliyetlerin

Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Yeterli

30,5

26,4

31,0

30,3

Ne yeterli ne yetersiz

30,8

23,1

31,9

30,5

Yetersiz

38,6

50,4

37,0

39,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

Üniversite ; ·

Özel Üniversitelerde eğitim görenlerin % 43,4’ü sosyal ve kültürel faaliyetleri yeterli bulduğunu söylemiştir. Devlet

Özel

Topl.

Yeterli

29,4

43,4

30,3

Ne yeterli ne yetersiz

30,2

34,9

30,5

Yetersiz

40,4

21,7

39,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

12


İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra ·

Taşra üniversitelerinde genel ortalamanın üzerinde yeterli bulunmaktadır. İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Yeterli

26,4

38,8

30,3

Ne yeterli ne yetersiz

30,3

31,0

30,5

Yetersiz

43,3

30,2

39,2

Toplam

100,0

100,0

100,0

TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ 3 SORUNU ????? Soru: Sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli 3 sorunu nedir ? ·

Üniversite öğrencilerine göre Türkiye’nin en önemli sorunu, eğitim sorunudur. Bunu ekonomi – ekonomik kriz, sağlık sorunu ve işsizlik takip etmektedir. % Eğitim

72,4

Ekonomik kriz / hayat pahalılığı

61,4

Sağlık

26,7

İşsizlik

24,4

Demokrasi

15,2

Siyaset

14,6

Adalet sistemi

7,6

Yolsuzluklar

6,5

Kürt sorunu

2,8

Trafik-Ulaşım

2,8

AB

2,5

İstikrarsızlık

2,3

ABD-Irak

1,7

Türban sorunu

1,6

Sosyal güvenlik

1,5

DİĞERRRR

Bürokrasi

1,5

İç-Dış borçlar

1,4

Askeri baskı

0,8

Anayasa

0,8

Kıbrıs sorunu

0,8

İrtica

0,8

13


Laiklik

0,8

Şehir planlaması

0,8

Kaynakların yanlış kullanımı

0,6

IMF

0,5

Nüfus

0,5

ÖSS sınav sistemi

0,5

Ahlaksızlık

0,4

İletişim

0,4

Çevre kirliliği

0,4

Özelleştirmeler

0,3

Dokunulmazlık

0,1

Turizm

0,1

Diğer

3,1

Cevap yok

4,9

HAYATINDAN MEMNUN MU ? Soru: Hayatınızdan memnun musunuz ? ·

Öğrencilerin % 50,4’ü genel olarak hayatından memnun olduğunu söylemiştir. % Evet memnunum

50,4

Ne memnunum ne değilim

33,6

Memnun değilim

16,0

Toplam

100,0

Cinsiyet ; Kadın

Erkek

Topl.

Evet memnun

48,0

52,0

50,4

Ne memnun ne değil

37,6

30,8

33,6

Memnun değil

14,4

17,2

16,0

100,0

100,0

100,0

Toplam

14


Ortalama Aylık gelir ; ·

Hayattan memnuniyet hane halkı geliriyle ilgilidir. Ortalama Gelir ( Milyar TL. ) Evet memnun

1,318

Ne memnun ne değil

1,091

Memnun değil

963

Genel Ortalama

1,179

Okuduğu bölüm ; ·

Sağlık bilimlerinde okuyanlar memnun görünmektedir.

diğer

bölümlere

göre

hayattan

Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Evet memnun

50,4

53,7

49,5

50,4

Ne memnun ne değil

32,1

35,0

35,4

33,6

Memnun değil

17,5

11,4

15,1

16,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Toplam

daha

Üniversite ; Özel üniversitelerde öğrenim görenler, genel olarak hayattan memnun olduğunu ortalamanın çok üzerinde söylemiştir. Devlet

Özel

Topl.

Evet memnun

49,3

66,3

50,4

Ne memnun ne değil

34,0

27,7

33,6

Memnun değil

16,7

6,0

16,0

100,0

100,0

100,0

Toplam

İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra ·

Taşra üniversitelerinde öğrenim görenler hayatından daha memnundur.

İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Evet memnun

47,0

57,7

50,4

Ne memnun ne değil

36,1

28,1

33,6

Memnun değil

16,9

14,2

16,0

100,0

100,0

100,0

Toplam

15


GELECEĞİNDEN UMUTLU MU ? Soru: Peki geleceğinizden umutlu musunuz ? ·

Öğrencilerin % 70,5’i geleceğinden Umutsuz olanların oranı % 29,5’tir.

umutlu

olduğunu

söylemiştir.

% Evet umutluyum

70,5

Hayır umutlu değilim

29,5

Toplam

100,0

Cinsiyet ; ·

Kız öğrenciler gelecek konusunda erkeklerden daha iyimserdir. Kız

Erkek

Topl.

Evet umutluyum

72,6

69,1

70,5

Hayır umutlu değilim

27,4

30,9

29,5

100,0

100,0

100,0

Toplam

Ortalama Aylık gelir ; ·

Gelecekten iyimserlik hane halkı gelirine bağlıdır.

Ortalama Gelir ( Milyar TL. ) Evet umutluyum

1,306

Hayır umutlu değilim

900

Genel Ortalama

1,179

Okuduğu bölüm ; ·

Sağlık bilimlerinde öğrenim görenle,r gelecekten daha fazla umutludur. Sosyal

Sağlık

Fen

Topl.

Evet umutluyum

69,1

85,2

68,8

70,5

Hayır umutlu değilim

30,9

14,8

31,2

29,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Toplam

16


Üniversite ; ·

Özel üniversitelerde öğrenim görenler, genel ortalamanın çok üzerinde gelecekten umutludur. Devlet

Özel

Topl.

Evet umutluyum

69,2

89,2

70,5

Hayır umutlu değilim

30,8

10,8

29,5

100,0

100,0

100,0

Toplam

İstanbul – Ankara – İzmir ve Taşra

İst-Ank-İzm

Taşra

Topl.

Evet umutluyum

70,6

70,2

70,5

Hayır umutlu değilim

29,4

29,8

29,5

100,0

100,0

100,0

Toplam

® Hayatından memnun mu ? ¯ Geleceğinden umutlu mu ? ·

Genel olarak hayatından memnun olanlar, gelecekten de umutludur. Evet memnun

Ne memnun ne değil

Memnun değil

Topl.

Evet umutluyum

85,7

65,3

33,2

70,5

Hayır umutlu değilim

14,3

34,7

66,8

29,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Toplam

17

Soru:  

Öğrenci örneklemi; Türkiye’de fakültelerde eğitim gören öğrencileri okudukları bilim dalı, coğrafi bölge ağırlıkları ve öğrencilerin cinsiye...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you